INDICADORS PER L'ESTUDI DELS SERVEIS

PERCENTATGE APORTAT AL PIB:

Permet conèixer la riquesa que a orta a l'economia !el a"s# Au$ment ro$ressiu a l'UE exce te Aleman%a& Re$ne Unit i Es an%a 'encara (i (a una $ran !e en!ència !e la in!)stria*

PERCENTATGE DE TREBALLADORS:

Societat !esen+olu a!a , -ase in!ustrial . '/ 012* sector ser+eis# Es an%a 3114 er so-re !el 05 2 'mit6ana* Di+ersi7icaci8 auton9mica*:
– – –

Turisme: Can;ries& <alears# Ser+eis P)-lics 'estatals*: =a!ri! Altres: Ceuta i =alilla

DISTRI<UCI>

TERRITORIAL:'all; on es tro-en els usuaris*

?rans ciutats Nuclis in!ustrials @rees tur"stiques Catalun%a& =a!ri!& An!alusia i Comunitat Valenciana# In7lueix: !esen+olu ament econ9mic& +olum !emo$r;7ic i atractiu tur"stic#

E=PRESES:

DISTRI<UCI>

SU<SECTORS:

Ser+eis Socials:
– – – –

=olt es la-oral# Distri-uci8 equitati+a# Contem la: ser+eis s!ministratius& sanitaris& e!ucatius#### In!ica!ors: met$esAB1111 ( ' #e*

Comunicacions& 7inances i ser+eis a em reses: ren!a& concentraci8 o-laci8& em reses& institucions# Em reses Comercials: An!alusia& Catalun%a& =a!ri!& València# Totes mCs !e la meitat !'Es an%a#

EL TURISME

Forma de lleure tradicional Inicialment racticat er minorie! ara "en#men de ma!!e! $acance! a%ade! de! de &'()*+), ESTIUEIG Au%ment del! de! la-ament! i en con!e./0ncia un au%ment de condicion! de 1ida2millora del! tran! ort! i reu! a!!e.ui3le!,

ESPAN4A2 POT5NCIA TUR6STICA

GRAN E7PANSI8 &'+), BASAT EN OFERTES A BAI7 PREU2 CREI7 FINS CRISI DEL PETROLI 9:);<, LLOC CAPDA$ANTER EN LES ( PRALS, DESTINACIONS 9N= $ISITANTS>INGRESSOS<, GRAN IMPORT?NCIA ECON@MICA: INGRESSOS2 TREBALLADORS2 SER$EIS,,, TURISME DE SOL I PLATAA ORGANITBAT: EMPRESES2 CIES, A5RIES2 CADENES COTELS2 OPERADORS TUR6STICS,,,

Font:Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio

IMPACTE SOCIAL I ECON@MIC DEL TURISME

CONTRI<UEID A LA TRANSEOR=ACI> SOCIAL: NOVES =ODES& IDEES& EOR=ES DE VIDA###Tran!mi!!iD de 1alor! idee! i roducte!, APORTACI> =OLT I=PORTANT AL PI< '+eure $r;7ic ;$# B54* OPERADORS TURFSTICS ' reus molt -aixos* =ICROE=PRESES# =AGORIT@RIA=ENT ESTACIONAL# OCUPACI> EE=ENINA I I==I?RANT#

TURISME NACIONAL I MOBILITAT TEMPORAL

INCRE=ENT DELS DESPLAHA=ENTS DE CAP DE SET=ANA:
– – –

Au$ment ni+ell !e +i!a ?eneralitIaci8 )s !e l'autom9-il =illora +ies !e comunicaci8

PROLIEERACI> DE 3s RESIDJNCIES 'im acte m8n rural* ESPORTS D'AVENTURA

DESPLAHA=ENTS PER VACANCES

Destinacions re7eri!es: EranKa& Portu$al i Re$ne Unit# Recentment& !estinacions molt +aria!es#

IMPACTE DEL TURISME

BONES DE COSTA: ● Ur3anitEaciD a3u!i1a del litoral am3 edi"icacion! de!ordenade!, ● Su3mini!trament d;ai%/e! 9cam ! de %ol"2 a artament!2 re!tauraciD,,, ● Port! e! ortiu!,

IMPACTE DEL TURISME

BONES DE MUNTAN4A:

In!talFlaciD d;e!tacion! d;e!.uG, De!a ariciD de rat! i 3o!co!,,, AlteraciD "auna i "lora2ero!iD del !#l,

NOVES POLFTILUES PEL TURIS=E

Can+is !etectats:

Da+alla!a !es esa mit6ana# =en%s !ura!a# Cies# Aèries LoM cost# Internet# No+es !estinacions#

No+es ol"tiques: Turi!me de !ol i latHa Turi!me cultural i de ciutat Turi!me e! ortiu

TURISME DE SOL I PLATAA:

=illora !e la qualitat 'limitacions costrucci8& mo!ernitIaci8& qualitat me!iam-iental* Sane6ament !e lat$es Bandera Bla1a Di+ersi7icaci8 o7ertes !'oci#

TURISME CULTURAL I DE CIUTAT:

3n Pa"s Patrimoni !e la Numanitat: Santia$o& C9r!o+a i Salamanca# =useus i colOleccions !'art#

TURISME ESPORTIU:

Primer lloc en o7erta !e ?ol7# Ports es ortius# Estacions !'esqu"#

EL SECTOR TERCIARI A CATALUN4A

00&5 2 Po-laci8 acti+a en ser+eis i 33&P 2 a la in!)stria# RESI8 EUROPEA AMB UN GRAU MIS ALT D;ACTI$ITAT INDUSTRIAL, Distri-uci8 7orKa irre$ular: centres a!ministratius& a$lomeracions ur-anes i Iones tur"stiques# '<arcelona& ca itals i centres tur"stics*# Increment alt !e l'atur# CRISI#

SER$EIS SOCIALS:
Sanitat:

=illor !e tot l'Estat# Intenta mantenir qualitat i i$ualtat !e ser+ei# Increment !es esa sanit;ria: re+enci8& in7ormatitIaci8### recerca& equi aments& centres& en

Potenciaci8 !e recerca -iomè!ica# oncolo$ia i im lantaci8 !'9r$ans#

Re7erent

internacional

EducaciD:

Descens o-laci8 escolar BQR1S3111# Actualment increment !e$ut a la immi$raci8& natalitat i mo-ilitat# Au$ment lantilles !e ro7essorat: millora !e la qualitat# Uni+ersitat i secun!;ria !isminuci8 alumnes !e$ut al !escens natalitat an%s anteriors#

EL TURISME A CATALUN4A

Princi al !estinaci8 tur"stica !e l'Estat# Con!icionat er: osici8 $eo$r;7ica& clima& aisat$e i -ona accessi-ilitat# Eont !e riquesa a Catalun%a# PES I=PORTANT 'B32PI< . llocs tre-all* O7ereta molt +aria!a en oc terren%:

Sol i lat6a# Cultura Ciutat# Natural& es orts### (a au$mentat )ltimament#

Destinaci8 !e: EranKa i Re$ne Unit# Sensaci8 !e con$esti8: $ran a7luència& in7raestructures##

EL COMERJ

El comer- Cs l'intercan+i !e ro!uctes i ser+eis# L'es ai on es realitIa aquest intercan+i seria el mercat# Ti us !e mercats:

Mercat! concret!:s'(i ex osen merca!eries i s'(i comercialitIen# Mercat! a3!tracte!: s'(i ne$ocien merca!eries a-sents que res onen a unes caracter"stiques ti i7ica!es# Fire! de mo!tre!,

CARACTER6STIKUES DEL COMERJ

Concentraci8 !e la !eman!a a Iones ur-anes i comercials# Es ecialitIaci8 creixent 'mCs 7acilitats !e +en!a i mCs -ene7icis*# ComerK !e tota mena !e ro!uctes 'acti1itat %lo3al*# Creaci8 !'estu!is T ma6or coneixementSlo$"stica# Interme!iaris 'encariment !el ro!ucte*# ?rans em reses comercials#

TRANSFORMACIONS RECENTS

EN EL CO=PORTA=ENT DELS CONSU=IDORS:

Increment !e la ren!a 'ca acitat !e com ra& (;-its !e consum&-Cns i ro!uctes !e qualitat*# Can+is en la localitIaci8 !els consumi!ors ' eri7èriaAcentre* la qual cosa 7a que la !istri-uci8 si$ui mCs !is ersa# Disminuci8 !e la 7reqUència !e com ra 'motoritIaci8 i electro!omèstics*

CANVIS TECNOLV?ICS:

Estan!aritIaci8 !els ro!uctes 'en+asats*

=arques !e !istri-uci8#
Nous equi aments comercials: co!is !e -arres& !at;7ons### Nous mit6ans !e a$ament#

CRISI COMERJ MINORISTA TRADICIONAL

TIPUS DE COMERJ

COMERJ INTERIOR: es !esen+olu a !ins les 7ronteres !'un estat#

Minori!ta: l'interme!iari osa en contacte el ro!uctor am- el consumi!or# 'Poc +olum*# MaHori!ta: com ra !irectament al ro!uctor '=a6or +olum*#

COMERJ E7TERIOR: intercan+i !e ro!uctes i ser+eis entre els !i7erents aWssos !el m8n#

EL COMERJ INTERIOR A ESPAN4A 'CANALS DE DISTRI<UCI> I*

Presenta !ues caracter"stiques -;siques:

Existència !e moltes em reses etites# Al costat !'em reses molt $rans# Distri-uci8 !esi$ual en el territori#

CANALS DE CO=ERCIALITXACI>: B12 +alor a7e$it . B02 ocu aci8 'Y milionsZ 7emenina*#

Distri-uci8 !e -Cns !'equi ament:
– – –

No requereixen interme!iaris# LG!in% i Rentin%# Eires !e maquin;ria: =a!ri!& <arcelona& València& <il-ao& Se+illa i Sara$ossa#

EL COMERJ INTERIOR A ESPAN4A 'CANALS DE DISTRI<UCI> II*

Distri-uci8 !e -Cns !e consum:

Aliments 7rescos:

Existència !'interme!iaris encariment !el ro!ucte# Creaci8 !e coo erati+es !e ro!uctors: =erca-arna o =ercama!ri!# Des !e BQ41 $rans su er7"cies comercials& !u ermercat!2 Li ermercat! 'marques -lanques*#

<Cns !e consum !ura-le:

COMERJ INTERIOR A ESPAN4A 'DISTRI<UCI> AL TERRITORI*

De Cn !e:

?rau !e !esen+olu ament econ9mic# Existència !e mercat !e consum am li# Po!er a!quisitiu su7icient# Dis oni-ilitat !'una xarxa !e trans ort e7icient#

LocalitIat a -arris ur-ans am- !ensitat !e o-laci8 alta i -ona ren!a er c; ita: =a!ri!& Catalun%a& Na+arra i Pa"s <asc# Pel que 7a a les em reses: Catalun%a& An!alusia& =a!ri! i Comunitat Valenciana# '. 512 nacional*# ?ree! comercial!:es ai $eo$ra7ic er com rarS(i articles !e noS rimera necessitat# Aerar.uia Ur3ana:;rees !'atracci8

EL COMERJ E7TERIOR ESPAN4OL

Es an%a est; inte$ra!a en el -loc comercial !e la Uni8 Euro ea# ComercialitIem el 412 !e les ex ortacions i el 5Q2 !e les im ortacions# Relaci8 intensa am- Aleman%a& EranKa i It;lia# Resta !el comerK internacional am- ercentat$es mCs etits# <;sicament: Amèrica i ?ol7 Pèrsic ' etroli*# Pro!uctes:

Similars entre tots els aWsos rics: +e(icles& com-usti-les& reactors nuclears& cal!eres& arte7actes mec;nics& m;quines i material elèctric#

Es an%a no Cs un $ran ex orta!or !e matèries rimeres ni ro!uctes a$r"coles#

In!ica el con6unt !e transaccions econ9miques !'un Estat am- l'exterior# Es !i+i!eix en:

LA <ALANHA DE PA?A=ENTS

Balan-a er com te corrent,'in$ressos i trans7erències*#

a$aments

er comerK& ren!es i )-lic i ri+at

Balan-a er com te de ca ital,'trans7erències !e ca ital am- la UE*

Balan-a de com te "inancer,'in+ersions !irectes& in+ersions 7inanceres i reser+es !e -ancs nacionals*#

<ALANHA DE CO=PTE CORRENT A ESPAN[A 'Sal!os ne$atius* <alances arcials:

<alanKa comercial 'im ortacions i ex ortacions*# <alanKa !e ser+eis 'turisme& asse$urances& in7orm;tica& Su er;+it S Turisme# atents& +iat$es*

<alanKa !e ren!es 'ren!iment o -ene7icis !el ca ital& !el tre-all* De7icit;ria <alanKa !e trans7erències'immi$rants& !onacions& a6u!es UE###*

En!eutament creixent: +alor !esmesurat im ortacions i oca com etiti+itat#

EL TRANSPORT

Les comunicacions relacionen ersones i llocs i 7omenten intercan+is !e tota mena# La se+a !ensitat i qualitat s8n in!icatius !el seu $rau !e !esen+olu ament# FUNCIONS DEL TRANSPORT: Res on a la necessitat o !esi$ !e !es laKament !e les ersones# Satis7an necessitats econ9miques Inte$raci8 !e $ru s socials i !i7usi8 !'i!ees# EL TRANSPORT A ESPAN4A: =o!ernitIat am- 7ons !e la Uni8 Euro ea# 'BQQ1S3115*# Aero orts !e =a!ri! i <arcelona#

EL TRANSPORT A ESPAN[A

TRANSPORT TERRESTRE:

DARDA DE CARRETERES:
– –

Prota$onisme in!iscuti-le# Element 7onamental !e l'or$anitIaci8 !e l'es ai i !e l'economia '!esequili-ri am- xarxa 7erro+i;riaA no a Euro a*#

Con$esti8 a Iones molt o-la!es# Deman!a constant !e no+es +ies# ?ran im acte am-iental#

DARDA D'ALTA CAPACITAT:
– –

CanalitIa itineraris !'interès $eneral# =eitat !el tr;nsit total#

EL TRANSPORT A ESPAN4A II

DARDA EERROVI@RIA:

RENEE . Eerrocarrils !e la ?eneralitat !e Catalun%a& !e Valencia i Eus\otren# Pro-lemes:
– – – –

Am l;ria !e la +ia es an%ola# =olts trams s8n +ia )nica 're!ueix +elocitat i 7reqUència*# =al estat !'al$unes in7raestructures ' ocs assat$ers*# Com etència trans ort !e merca!eries#

Eutur -o er a assat$ers '311 \m i 011 \m* Promoci8 trens r; i!s: Eurome!& Altaria i AVE#

EL TRANSPORT A ESPAN4A III

TRANSPORT =ARFTI=:

Ren!i-ilitat er !es laKar $rans +olums# O-li$a a con!icionar in7raestructures: emma$atIemat$e !e conteni!ors& i trans ort com-inat 'tren o carretera*#Bone! d;acti1itat Lo%G!tica 9BAL< Im ortants:
– – –

L"qui!s a !oll S9li!s a $ranel =erca!eria en $eneral

TRANSPORT ELUVIAL:

?ua!alqui+ir

EL TRANSPORT A ESPAN4A I$

EL TRANSPORT AERI:

<;sicament !e assat$ers# Creixent comerK !e merca!eries# =a!ri! T <ara6as# <arcelona T El Prat Turisme: Palma !e =allorca& Las Palmas& Alacant### Li-eralitIaci8 !el tr;nsit aeri i 7inal !els mono olis#

POL6TICA EUROPEA DEL TRANSPORT
O<GECTIUS: equili-rar els !i+ersos mo!es !e trans ortA. se$uretat +i;riaAmillora con$esti8 !el tr;nsit i e7ectes me!iam-ientals# PROAECTES PRIORITARIS D;INTER5S EUROPEU:

Eix 7erro+iari !'alta +elocitat !el su!Soest !'Euro a# Eix multimo!al Portu$alAEs an%a am- la resta !'Euro a# Eix 7erro+iari !e merca!eries SinesS=a!ri!SPar"s# Intero era-ilitat !e la xarxa 7erro+i;ria !'alta +elocitat !e la Pen"nsula I-èrica

Tran! ort intermodal i auto i!te! del mar,

POL6TICA ESPAN4OLA DEL TRANSPORT

PLA ESTRAT5GIC D;INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT: quinIe an%s er a incrementar la qualitat !e les in7raestructures i !els trans orts a 7i !'aconse$uir la mo-ilitat sosteni-le& 7omentar l'accessi-ilitat equitati+a i la intermo!alitat# A7ecta a:

Eerrocarril: 51 2 in+ersions corre$ir la xarxa ra!ial#

er a esten!re l'am l;ria euro ea i

Carreteres: com letar xarxa !'alta ca acitat i no+es tecnolo$ies en la $esti8# Ports: consoli!aci8 com a no!es intermo!als en trans ort !e merca!eries# Aero orts: inte$rats am- els altres mo!es !e trans ort i millorar se$uretat i con!icions am-ientals

ELS MITAANS DE COMUNICACI8

COMERJ INTERIOR I E7TERIOR A CATALUN4A

La ma6oria !e l'acti+itat comercial tC lloc !ins !e Catalun%a i Es an%a# Les ex ortacions tenen oc es# Lleu$era ten!ència al creixement er9 actualment la crisi (a a7ectat 7orKa# Ocu a el rimer lloc en im ortacions i ex ortacions '!è7icit en la -alanKa comercial& !e$ut a instalOlaci8 !e 7;-riques a l'estran$er*# Les multinacionals 'Y11* nomCs $estionen aqu" 'no conta-ilitIen a la -alanKa comercial*# Gose Nu$uet: l'economia catalana ]!e tanca!a en o-erta i 7ortament ex orta!ora^#

ELS TRANSPORTS A CATALUN4A

TRANSPORT TERRESTRE:

Inicialment !e !issen% ra!ial am- centre a <arcelona# Actualment eixos trans+ersals# Ve(icle ri+at el mCs utilitIat# ComenKa a o-rirSse as el trans ort colOlectiu# Trans ort 7erro+iari 'Iona metro olitana !e <arcelona*# Tren !'alta +elocitat#

ELS TRANSPORTS A CATALUN4A II

TRANSPORT MAR6TIM:

Port de Barcelona: c;rre$a& es ortius#

assat$ers& esca& +aixells !e creuer i

Port de Tarra%ona: (i!rocar-urs& in!)stria qu"mica i matèries rimeres# Atre! ort!:

Pol"tica !e la $eneralitat: mantenir i millorar les instalOlacions que tenen# PalamD!2 $ilano1a i la GeltrM i Sant Carle! de la RN ita, 'comercial& es orti+a i esquera*#

TRANSPORT AERI: Prat del Llo3re%at2 Girona2 Reu! i Sa3adell, 9AENA< Lleida*Al%uaire,

TECNOLOGIES DE LA INFORMACI8 I DEL CONEI7EMENT

Catalun%a -en situa!a en el con6unt !'Es an%a# Im lantaci8 $aire-C total entre la $ent 6o+e# Pro$rames:

Catalun%a Connecta Darxa O-erta