KRB 3053

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PJJ
[PANDUAN KERJA KURSUS]

pemulihan. Menyatakan+ o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan. 2'.  menetapkan akti5iti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. . 2' 2 .HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus. $ursus $%& 3'23 ini mengandungi tiga (3) tugasan dan Peperiksaan *khir + Makropengajaran (Pembinaan %PH) -sei . pelajar seharusnya boleh. 3. pengayaan. 0opik pengajaran adalah berdasarkan Sukatan Pelajaran &ahasa Melayu $&S% atau $SS% yang diajar di sekolah anda.lmiah /orum Peperiksaan *khir 2. kemahiran dan ke2ahaman sedia ada murid. 2. penyerapan. ( Nota: Bagaimana tugasan diserahkan adalah bergantung kepada pensyarah yang berkenaan) KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN MAKROPENGAJARAN MAKROPENGAJARAN PANDUAN MARKAH • Pelajar dikehendaki membina %an!angan Pengajaran Harian (%PH) untuk satu sesi makropengajaran selama 3'# ' minit. ". Mengenalpasti teori dan pendekatan pengajaran yang menjadi asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. &ahan bantu mengajar (&&M) dan soalan#soalan penilaian juga mesti disediakan. Mengetahui dan mengaplikasi kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk dijalankan di sekolah. '. Menguasai unsur dalam pengajaran seperi penggabungjalinan. 1. pengujian dan penilaian dan !ara#!ara diaplikasi. 2'. 2'. • Dalam %an!angan Pengajaran Harian+  menetapkan hasil pembelajaran untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan. ARAHAN 1. Mendalami kandungan Sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini dalam setiap aspek. Membina ran!angan mengajar mingguan dan harian yang sesuai dan menarik berdasarkan huraian sukatan pelajaran yang dipilih. 0ugasan yang telah dija1ab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk so2t#!opy (upload ke My3uru3) atau4dan hard#!opy kepada Pensyarah bagi kumpulan masing#masing.

PECAHAN TUGASAN PANDUAN MARKAH o apa isu#isu 4 halangan yang dapat diatasi oleh o pendekatan pembelajaran itu. Pensyarah kumpulan masing#masing akan memuat naik (upload) " soalan untuk dibin!angkan se!ara ilmiah dalam kalangan ahli kumpulan kuliah masing#masing di dalam portal My3uru 3(3roup /orum). setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang#kurangnya ja1apan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. $ele1atan untuk menja1ab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. ". pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan e2ekti2. menja1ab setiap soalan dengan mengemukakan 3 isi penting dan tidak kurang daripada 1"' patah perkataan bagi setiap ja1apan. 0ajuk -#/orum tertakluk kepada pensyarah kumpulan kuliah. Setiap pelajar M-S0. 2' (NANTI SAYA EMAILKAN KEMUDIAN) FORUM 1.lmiah berdasarkan modul yang disediakan. Selain dari menja1ab soalan tersebut.  menetapkan !ara#!ara menilai pembelajaran. (YANG INI ABAIKAN ) Peperiksaan adalah dalam bentuk 2' soalan 6bjekti2 *neka Pilihan dan 2 soalan -sei . Pelajar perlu peka dengan tarikh#tarikh yang ditetapkan. ( ABAIKAN ) JUMLAH 2' PEPERIKSAAN AKHIR ' 100 3 . 3. . ESEI ILMIAH Menyediakan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah e#learning masing#masing. 2.

PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2013/2014 KRB 3053: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK : DISEDIAKAN OLEH NAMA MUHD FARID BIN BORHANUDIN NO. MATRIK D20102042183 PUSAT PEMBELAJARAN: EL UPSI 4 NAMA TUTOR E LEARNING:EN!IK OMAR HISHAM BIN MOHD BAHARIN TARIKH SERAH: 20 OKTOBER 2013 4 .

. 5 .