ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΞ7Μ-ΘΤΕ

Αθήνα 14-11-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ΢
Εζληθόο
Οξγαληζκόο
Παξνρήο
Τπεξεζηώλ
Τγείαο
ΔΙΟΙΚΗ΢Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η: ΢ΥΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η: ΦΑΡΜΑΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ: Παπακολούθηζηρ και Αξιοποίηζηρ
Ελέγσων
Πληποθοπίερ:Ν.Οικονόμος
Σει.: 210 81106667
FAX: 210 8110694
Σαρ.Γ/λζε: Απνζηόινπ Παύινπ 12,15123 Μαξνύζη
E-mail:d6@eopyy.gov.gr

Απιθ.Ππωη.:οικ.36089
ΠΡΟ΢
1.Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ
2.Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
Σκήκαηα Παξνρώλ
3.ΓΤΠΔ
4. Σκήκα Δθθαζάξηζεο ΢πληαγώλ
Πεηξαηώο 181,11853 ΑΘΗΝΑ
Αξηζκ.FAX:2103451870
5. ΗΓΙΚΑ
Γ/λζε Λεηηνπξγίαο θαη Δθαξκνγώλ
Σκήκα Δζληθνύ Μεηξώνπ ΢πληάμεωλ
Λαγνπκηηδή 40 Ν. Κόζκνο,11745
Αζήλα

ΘΕΜΑ: « Δςναηόηηηα ζςνηαγογπάθηζηρ από ειδικούρ ιαηπούρ επγαζίαρ»
΢ρεηηθά: 1.Σν ππάξηζκ.πξωη.Τ9/νηθ.78033/16-8-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
2. Σν ππ’αξηζκ.πξωη. ΑΤ6α/ΓΤ/31-7-2013(΢ρεη.ΓΠ116090/12) ηεο Γ/λζεο
Γξακκαηείαο ΚΔ΢Τ.
΢αο γλωξίδνπκε όηη ζύκθωλα κε αλωηέξω ζρεηηθά δηαβηβάζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο ,
έγγξαθν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνύ ΢πκβνπιίνπ Τγείαο (από 31-7-2013)
αλαθνξηθά ζηελ δπλαηόηεηα ζπληαγνγξάθεζεο από ηνπο Δηδηθνύο Ιαηξνύο Δξγαζίαο πνπ
νξίδεη όηη:
«οι Ειδικοί Ιαηροί Εργαζίας ζύμθωνα με ηην εκπαίδεσζη ηοσς και ηο γνωζηικό ηοσς
ανηικείμενο και ζηο πλαίζιο ηης παροτής πρωηοβάθμιων σπηρεζιών σγείας, δύνανηαι να
ζσνηαγογραθούν θάρμακα».

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢
ΓΗΜΗΣΡΙΟ΢ Α.ΚΟΝΣΟ΢
ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ΢

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΞ7Μ-ΘΤΕ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΞ7Μ-ΘΤΕ