BỆNH ÁN NỘI KHOA I.

HÀNH CHÍNH -Họ và tên: Đào Văn Đình -Giới tính: Nam -Tuổi: 62 tuổi -Địa chỉ: Đ n! Nai -N!h" n!hi#$: N!hỉ h%u &T'%ớc ()* +àm tài ,-. -N!à* !i/ nh0$ vi#n: 1121122314 -56 !i%/n!: 67 -8hoa: N9i tiêu h:a II. LÝ DO NHẬP VIỆN : 7;n! to III. BỆNH SỬ -<=ch nh0$ vi#n 4 n!à*> 7N c?m th@* A;n! to BCn> to ("u DhE$ A;n!> DhFn! (au> DGm m#t mHi> ch=n ăn> Dh: thI 2 thì> Dh: thI nhi"u Dhi nJm> DhFn! +iên Kuan !En! LMc> DhFn! Dh: thI Dịch $h=t v" (êmN7N c: ho Dhan O-13 +Cn t'on! n!à*> ho nhi"u Dhi tha* (ổi t% th-N -T'on! Ku= t'ình $h=t A#nh> A#nh nh)n DhFn! L6t> DhFn! +Pnh 'un> DhFn! ớn +Pnh v" chi"u> DhFn! vQ m hFi v" (êm> DhFn! (au n!Rc> DhFn! (au A;n!> DhFn! Au n nFn> DhFn! nFn> DhFn! S chua> DhFn! n!MaN 7n (i tiêu Aình th%/n!> $h)n vàn!> (:n! DhuFn NĐi tiTu Aình th%/n!> Dho?n! 1333 m+22Uh> n%ớc tiTu vàn! t'on!N -Tình t'Pn! +Vc nh0$ vi#n: Tỉnh t=o> ti-$ ,Vc t6t> A;n! căn! to> Dh: thI 2 thì và Dh: thI nhi"u Dhi nJmN 8hFn! L6t> DhFn! +Pnh 'un> DhFn! (au A;n!> DhFn! Au n nFn> DhFn! nFn> DhFn! S chua> DhFn! (au n!RcN WPch: X3 +2$> HY: 113263mmH! Nhi#t (9:4Z (9> Nhị$ thI: 23 +2$ IV.TIỀN CĂN 1. Bản thân aN 7#nh +í -Năm 1OXX> 7N Aị B0$ 'u9t non Bo tai nPn +ao (9n! > (Q mổ và L[o +ành t6tN -Th=n! 1322312>7N (%Sc ch\n (o=n +o]t t= t'àn! tPi 7V <^N -Gi_a th=n! 122314> 7N c?m th@* m#t mHi>ch=n ăn ( n! th/i A;n! to +ên> 7N (i Dh=m Av hu*#n Đ n! Nai thì (%Sc *êu cCu nh0$ vi#n nh%n! vì +í Bo !ia (ình nên 7N DhFn! nh0$ vi#nN N`a th=n! Lau> A;n! 7N to +ên nhi"u và căn! tMc Dhi-n 7N Dh: thI-a nh0$ Av hu*#n I ĐN thì (%Sc chu*Tn +ên Av tỉnh ĐN> ch\n (o=n ,b !an> c: chọc Bc Bịch màn! A;n!N 5au 13 n!à* nJm vi#n> A;n! 7N ,[$ Aớt nên (%Sc chỉ (ịnh ,u@t vi#nN 5au (:> 7N 4 +Cn nh0$ Av <^ vì A;n! căn! to> t'on! th/i !ian (i"u t'ị n9i t'V c: chọc Bc Bịch màn! A;n!N T'on! (:> +Cn nh0$ vi#n !Cn ()* nh@t tPi Av <^> &2423O22314-a 1321322314.> 7N (%Sc ch\n (o=n: db !an <hi+B <-eQn tfnh mPch thRc Ku?n-t'àn Bịch màn! $hổi 2 Aên-u !an $h)n thg* hV-H<V &i. và L` B;n! c=c thu6c (i"u t'ị: iY<< !:i 233m!i:243 !:i iejkHYlY< !:i 13!21mm+ : 43 !:i

inj^o5hN v -m3223m!i : 43 viên ilpeh5T G:i 4! i: 43 !:i i YVlo<Y^eql: v-U3m!i: 43 viên -7N L;t c)n 1mD! t'on! 6 th=n! -<h%a chích n!ra viêm !an Liêu vi 7N -<h%a !hi nh0n 7N Aị c=c A#nh +s nh% : THY> A#nh van tim> Lu* tim> ĐTĐ> <oke> htn $h- Ku?n> LHi m0t> viêm tVi m0t> c=c A#nh th0n> thCn Dinh> cb ,%bn! Dhớ$ -<h%a !hi nh0n 7N nu6t ha* hít Luc Bị v0t t'on! th/i !ian $h=t A#nh AN Th:i Kutn 8hFn! hVt thu6c +=> DhFn! u6n! '%Su cN eị Mn! 8hFn! !hi nh0n ti"n căn Bị Mn! với thu6c> h?i L?n> với Bị n!u*ên> Dh:i A;i>v 2. Gia đình: ch%a !hi nh0n mEc $h?i c=c A#nh !an nh%w viêm !an Liêu vi 7><> c=c A#nh chu*Tn h:a : xi+Lon> !an M LEt> A#nh !ia (ình Bo thi-u mtn a+$ha-1 antit'*$Lin> c=c A#nh +s ĐTĐ> THY> Lu* timN V.LƯỢC QUA CÁC C QUAN - Tỉnh t=o> DhFn! (au (Cu> DhFn! ch:n! mut> DhFn! hoa mEt - 8hFn! (=nh t'6n! n!Rc> DhFn! (au n!Rc> DhFn! h i h9$ - 8h: thI nh[> 2 thì> tăn! +ên Dhi nJm> ho Dhan tha* (ổi thto t% th-7;n! căn! to> (au nh[> )m ỉ vgn! hP L%/n $h?i> (i tiêu Aình th%/n! &$h)n vàn!> (:n! DhuFn. - N%ớc tiTu màu vàn! t'on!> +%Sn! n%ớc tiTu Dho?n! 1333 m+2n!à*> DhFn! tiTu Au6t> DhFn! tiTu !Et -8hFn! (au nhMc ,%bn! Dhớ$> DhFn! !iới hPn v0n (9n! VI. KHÁ! &O !i/ n!à* 1221122314. 1.Tổng quát: -7#nh nh)n tỉnh> ti-$ ,Vc t6t -ThT t'Pn! !C* *-u -7;n! căn! to -ea DhFn! vàn!> DhFn! tím> DhFn! (H> DhFn! c: c=c B@u ,u@t hu*-t B%ới Ba -8-t mPc mEt vàn!> niêm mPc B%ới +%yi vàn! -khg 2 ch)n> $hg t'En!> m"m> @n +zm> DhFn! (au -8hFn! c: +cn! Aàn ta* Lon> DhFn! Lao mPch> DhFn! c: n!:n ta* Bgi t'6n!> DhFn! c: m:n! t'En! -T:c DhFn! B{ !Q* ';n!> m:n! ccn A:n!

-HPch n!oPi vi DhFn! L/ chPm -5inh hi#u: WPch X3+2$h Hu*-t =$ 113263mmH! Nhị$ thI 22+2$hVt 2.Vùng đầu mặt cổ: -<)n (6i> DhFn! Ai-n BPn! -Họn!> +%yi LPch -8hí Ku?n DhFn! +#ch -Tu*-n !i=$ DhFn! to -Tfnh mPch cổ nổi t% th- Um (9 &-. -8hFn! ,u@t hu*-t ch)n 'ăn! 4.Lồng ngực: -l n! n!Rc c)n (6i> $h6i hS$ t6t với nhị$ thI -8hFn! c: Lao mPch> DhFn! $h=t hi#n B@u ,u@t hu*-t -8hFn! c: Dh6i u ! +ên> DhFn! L[o mổ c| -8hFn! c: tuCn hoàn Aàn! h# aN Tim: 8hFn! ổ (0$ A@t th%/n! WHm tim: !ian L%/n U> (%/n! t'un! (cn t'=i> Bi#n (0$ mHm tim 2 cm e@u Ha'B}t' &-.> B@u n?* t'%ớc n!Rc &-. Ti-n! tim ("u> T1> T2 'z TCn L6 tim: X3 +Cn2$hVt 8hFn! c: 'un! miêu> DhFn! $h=t hi#n ti-n! tim A@t th%/n!> DhFn! n!ht )m thổi ANkhổi: H9i chMn! Aa !i?m 124 B%ới 2 $hổi> DhFn! 'a+tN U.Vùng !ng: -7;n! căn! to> $h6i hS$ t6t với nhị$ thI -TuCn hoàn Aàn! h# c`a ch~ -5[o I (%/n! t'En! !i_a> Dho?n! 23cm D]o Bài tr '6n t'I +ên> L[o +ành t6t -8hFn! Lao mPch> DhFn! c: Kuai 'u9t nổi> DhFn! Dh6i ! +ên A@t th%/n! -Nhu (9n! 'u9t 12 +Cn2$hVt 8hFn! $h=t hi#n )m thổi (9n! mPch th0n> (9n! mPch ch~> (9n! mPch ch~> DhFn! $h=t hi#n )m thổi (9n!-tfnh mPch !an> DhFn! n!ht th@* ti-n! cọ Aao !an -Gz (;c DhE$ A;n!> B@u L:n! v• &i. -<=c (iTm (au t'ên thành A;n!: ĐiTm Wu'$h* &-.> (iTm (au ni#u Ku?n t'ên &-.> (iTm (au ni#u Ku?n B%ới &-.> (iTm Wc7u'nt* &-.> (iTm Wa*o - ^oALon &-. Gan +=ch DhFn! L/ chPm> B@u chPm c;c n%ớc (= &-. -e@u chPm th0n &-.> B@u A0$ A"nh th0n &-. ".Ti#t ni$u: -8hFn! c: cCu Aàn! Kuan! 6.Thần %inh: -<ổ m"m> DhFn! *-u +i#t v0n (9n!> DhFn! B@u hi#u thCn Dinh Dhu t'V -e@u màn! nQo &-.

&.T' chi: -8hFn! tto cb> DhFn! Ai-n BPn! -8hFn! !iới hPn v0n (9n! -8hFn! !g v[o c9t L6n! VII. T"! T#T BỆNH ÁN 7#nh nh)n nam 62 tuổi> nh0$ vi#n vì A;n! to> A#nh X th=n! > Lau hHi A#nh và thăm Dh=m +)m Làn!> thu (%Sc c=c t'i#u chMn! nh% Lau: -T<<N: 7;n! căn! to> thành +0$ nhanh 8h: thI 2 thì Ho Dhan Dhi tha* (ổi t% th5;t 1m D! t'on! 6 th=n! -T<TT: 7=n! A;n! toàn thT> (9 4 TuCn hoàn Aàn! h# c`a - ch~ khg m"m hai ch)n (6i ,Mn! Vàn! D-t mPc mEt> vàn! niêm mPc B%ới +%yi H9i chMn! 4 !i?m 124 B%ới $hổi T>k -Ti"n căn: db !an chi+B <-eQn tfnh mPch thRc Ku?n-t'àn Bịch màn! $hổi 2 Aên-u !an $h)n thg* hV-H<V &i. VIII. $%T V&N $Ề 1N 7=n! A;n! (9 4> thành +0$ nhanh 2N khg ch)n> TH7H c`a ch~> @n (au H5k> vàn! niêm> L;t c)n 1mD! t'on! 6 th=n! 4N H9i chMn! Aa !i?m 124 B%ới $hổi T> k UN 8h: thI> ho Dhan tha* (ổi thto t% th'I. BIỆN LUẬN 1.Báng bụng độ 3, thành lập nhanh <=c n!u*ên nh)n th%/n! !u$ c~a A=n! A;n!: € 7#nh +s n!oài màn! A;n!: -db !an: n!hf nhi"u nh@tN Wuc Bg A=n! A;n! t'on! ,b !an Bi{n ti-n tR nhiên +à A=n! A;n! thành +0$ ch0m> tr tr nh%n! v•n DhFn! +oPi t'r (%Sc 7N (Q chu*Tn Lan! ,b !an m@t Ag (9t n!9t> DGm *-u t6 thVc (\* nh% DhFn! tu)n th~ (i"u t'ị &DhFn! tu\n th~ ch- (9 ăn u6n!: ăn mun> DhFn! Diên! (Pm> my.>(St c@$ c~a viêm !an Liêu vi <N 7N ăn u6n! D]m> L;t c)n> Dh=m th@* 7N vàn! niêm> tuCn hoàn Aàn! h# c`a ch~> ti"n căn (Q (%Sc ch\n (o=n ,b !an t'%ớc (:> nhi"u +Cn A=n! A;n! t=i (i t=i +Pi tr Dhi (%Sc ch\n (o=n ,b !an> nên n!hf nhi"u A=n! A;n! c~a A#nh nh)n nJm t'on! A#nh c?nh ,b !an (Q c: - 5u* tim: ít n!hf muc Bg 7N c: A=n! A;n! DGm $hg ch)n> nh%n! A=n! Aun! thành +0$ nhanhN 7N DhFn! c: c=c B@u chMn! Lu* tim $h?i ha* Lu* tim toàn A9 nh% tfnh mPch cổ nổi> 7N c: Ha'B}t' &-.> $h?n h i !an-tfnh mPch c`a &-.> mHm tim DhFn! +#ch> n!oài (St A#nh nà*> 7N DhFn! Dh: thI Dhi !En! LMc> DhFn! Dh: thI Dhi nJm> DhFn! Dh: thI Dịch $h=t v" (êm>N T'on! (St A#nh nà*> 7N mới th@* Dh: thI nh[> Dh: thI 2 thì> tăn! +ên Dhi nJmN Ti"n căn 7N ch%a !hi nh0n A#nh +s THY ha* van

tim> Lu* tim t'%ớc (:N Tu* nhiên> t'ên cb (ịa 7N +ớn tuổi DGm nhi"u A#nh nun!> c: A=n! A;n! DGm $hg ch)n> ch%a thT +oPi t'r-a (" n!hị Liêu )m tim> p<G> mtn tim tCm Lo=tN -TEc tfnh mPch t'ên !an2hu*-t Dh6i tfnh mPch c`a: ít n!hf (-n Bo 7N DhFn! t'?i Kua $h•u thu0t ha* ch@n th%bn! !ì t'%ớc (: &ti"n căn 7N mổ 'u9t non (Q +)u &năm 1OXX.. -H9i chMn! th0n h%2 Lu* th0n: 7N A=n! A;n! DGm DhFn! $hg mut> tiTu (%Sc> DhFn! Au6t '=t> n%ớc tiTu vàn! t'on!> +%Sn! 1333m+2n!à*> ti"n căn ch%a !hi nh0n A#nh +s th0n-a ít n!hf -7#nh 'u9t m@t $'ottin: ít n!hf (-n Bo 7N DhFn! h9i chMn! n!hi{m t'gn!> DhFn! tiêu ch?* t'%ớc (:N -5u* Binh B%yn!: ít n!hf> muc Bg 7N c: tổn! t'Pn! Lu* Di#t> nh%n! 7N DhFn! $hg mu Aàn ta*> Ba DhFn! mHn!> DhFn! tha* (ổi $h)n A6 +Fn! € 7#nh +s tPi màn! A;n!: -lao màn! A;n!: ít n!hf (-n Bo 7N DhFn! c: h9i chMn! nhi{m +ao chun! &L6t nh[> ớn +Pnh v" chi"u> vQ m hFi v" (êm.> Bịch màn! A;n! thành +0$ nhanh> t'on! Dhi A=n! A;n! t'on! +ao màn! A;n! thành +0$ ch0m> Bi{n ti-n tr trN 7N ti"n căn DhFn! +ao $hổi> +ao màn! A;n! t'%ớc (:N -8 màn! A;n!: c: n!hf (-n Bo Bịch màn! A;n! t'on! 8 màn! A;n! thành +0$ nhanh> $hg hS$ với A#nh nh)nN 7N +ớn tuổi> tổn! t'Pn! Lu* Di#t> L;t c)n 1mD! t'on! 6 th=n!> ti"n căn ,b !an> u !an $h)n thg* hV &+Cn nh0$ viên 242O22314> tPi 7V <^.N Đ" n!hị chọc Bịch màn! A;n! ,n Linh h:a> tìm tA =c tính -Viêm $hVc mPc nhi{m Dhu\n n!u*ên $h=t: c: n!hf (-n t'ên 7N ,b !an (Q (%Sc ch\n (o=n> Dh=m 7N @n (au vgn! H5k -a (" n!hị ,]t n!hi#m Linh h:a Bịch màn! A;n!& 5YYG Bịch màn! A;n!> $'otiB Bịch màn! A;n!> leH > !+ucoLt Bịch màn! A;n!.c@* vD> (-m APch cCu tCm Lo=tN -Viêm $hVc mPc nhi{m Dhu\n thM $h=t: ít n!hf (-n Bo 7N DhFn! h9i chMn! nhi{m t'gn!> ch%a !hi nh0n 7N Aị th~n! 'u9t non> th~n! tVi m0t ha* th~n! ổ +o]t BP Bà* t= t'àn! t'%ớc (: V0* A#nh c?nh n!hf nhi"u !)* 'a A=n! A;n! (9 4 t'ên 7N nà* +à ,b !anN €<=c n!u*ên nh)n th%/n! !u$ c~a ,b !an: -^%Su: DhFn! n!hf Bo 7N DhFn! u6n! '%Su -5iêu vi: N!hf nhi"u nh@t Bo 7N (%Sc ch\n (o=n H<V &i. tPi 7V <^ &thto !i@* 'a vi#n (St (i"u t'ị n9i t'V n!à* 242O22314‚a 13213214. -ƒ m0t n!u*ên $h=t2thM $h=t: ít n!hf Bo 7N $h=t hi#n ,b !an mu9n &63 tuổi.> DhFn! vàn! Ba t'%ớc Dhi $h=t hi#n ,b !an> t'ên +)m Làn! 7N DhFn! th@* h9i chMn! tEc m0t> DhFn! ti"n căn $h•u thu0t2 A#nh +s (%/n! m0t t'%ớc (:N -7#nh chu*Tn h:a: ƒ LEt> M ( n!> A#nh thi-u a+$ha 1 antit'*$Linw ít n!hf Bo DhFn! th@* Ba ,Pm> DhFn! th@* A@t th%/n! thCn Dinh> DhFn! th@* vcn! 8a*Lt' n+tiLcht' I mEt> DhFn! !hi nh0n 7N ha* n!%/i nhà Aị A#nh +s tPi $hổi ha* !an Bo thi-u mtn antit'*$LinN Tu* nhiên DhFn! thT +oPi t'r-a (" n!hị ,]t n!hi#m ct'u+o$+aLmin HT> ( n! n%ớc tiTu22Uh> „t''itin HT> LEt HT> mtn a+$ha 1 antit'*$Lin tCm Lo=tN

-db !an tim: ít n!hf Bo 7N DhFn! th@* c=c B@u chMn! Lu* tim nh% (Q Ai#n +u0n t'ên €kh)n (9 ,b !an: (" n!hị ,]t n!hi#m Linh h:a: a+Aumin m=u> Ai+i'uAin m=u> ,]t n!hi#m (Fn! m=u: kT> hN^ (T $h)n (9 thto <hi+B-ku!h €7i-n chMn! ,b !an: -dHTH: ch%a !hi nh0n Bo 7N DhFn! c: ti"n căn :i 'a m=u ha* tiêu $h)n (tn t'%ớc (: -VkWN8Nk: c: n!hf (-n Bo Dhi Dh=m 7N th@* @n (au vgn! H5k -H< !an th0n: 7N (i tiTu (%Sc> n%ớc tiTu vàn! t'on!> +%Sn! 1333m+2n!à* nên ít n!hf 7N c: Ai-n chMn! nà*N Tu* nhiên DhFn! thT +oPi t'r-a (" n!hị 7jN> c'tatinin HT -H< !an nQo: ít n!hf Bo Dh=m th@* B@u 'un! v•* &-.> 7N DhFn! hFn mê>DhFn! Dích thích -H< !an $hổi: ít n!hf (-n Bo 7N DhFn! ,anh tím (Cu chi và Ba niêm> DhFn! Dh: thI tăn! +ên Dhi chu*Tn tr t% th- nJm Lan! t% th- n! i houc (Mn! và DhFn! $h=t hi#n n!:n ta* Bgi t'6n! I 7NN -7=n! A;n! Dh: ch_a: n!hf (Q c: Ai-n chMn! nà* Bo 7N (Q nhi"u +Cn A=n! A;n! t=i (i t=i +Pi t'ên A#nh c?nh ,b !an (Q ch\n (o=n -8 !an: c: n!hf Bo 7N tổn! t'Pn! 7N Lu* Di#t> 7N L;t c)n 1m D! t'on! 6 th=n!> ti"n căn (Q ch\n (o=n u !an $h)n thg* hV -a (" n!hị <T 5can A;n! 2. Phù chân,THBH cửa chủ, vàng ni !, đa" H#P, $ụt cân% khg ch)n> TH7H c`a ch~> vàn! niêm: n!hf nJm t'on! A#nh c?nh ,b !an :Đau H5k: (au )m ỉ> (au nh[ Dhi @n vào> c: +an 'a ,un! Kuanh-a n!hf ()* +à t'i#u chMn! !Si s Ai-n chMn! VkWN8Nk t'on! A#nh c?nh ,b !anN 5;t c)n: n!hf nJm t'on! A#nh c?nh c~a ,b !an c: Ai-n chMn! 8 !an 3.Hội ch&ng ba gi'! 1(3 )*+i ph,i T,P% <=c n!u*ên nh)n th%/n! !u$ c~a h9i chMn! Aa !i?m: -j thành n!Rc: ít n!hf Bo DhFn! Dh=m th@* Dh6i u A@t th%/n! I n!Rc> ti"n căn 7N DhFn! ch@n th%bn! ha* va (0$ !ì t'%ớc (: -Viêm $hổi tEc hoàn toàn (%/n! B•n Dhí> =$ ,t $hổi +ớn n!oPi Aiên ch%a vy m~: ít n!hf Bo 7N DhFn! c: h9i chMn! nhi{m t'gn!> 7N DhFn! L6t> DhFn! +Pnh 'un> DhFn! (au n!Rc DiTu màn! $hổi> DhFn! ho DhPc (àm m=u> Dh=m DhFn! th@* 'a+t nổN -d[$ $hổi Bi#n '9n! Bo tEc n!h…n $h- Ku?n Bo 8> Bị v0t: ít n!hf muc Bg 7N +ớn tuổi> tổn! t'Pn! Lu* Di#t> c: L;t c)n nh%n! 7N DhFn! hVt thu6c> 7N DhFn! L6t D]o Bài> ho 'a m=u> Dh=m DhFn! th@* Dh6i u I $hổi>DhFn! th@* + n! n!Rc ,[$>ch%a !hi nh0n 7N nu6t ha* hít Luc Bị v0t t'on! th/i !ian $h=t A#nhN Tu* nhiên ch%a thT +oPi t'r-a d† $hổi> <T $hổi tCm Lo=t -T'àn Bịch màn! $hổi: n!hf nhi"u nh@t t'ên 7N c: A=n! A;n!i$hg ch)nN 7N c: Dh: thI 2 thì> c: ho Dhan tha* (ổi thto t% th-NTi"n căn 7N (Q trn! t'àn Bịch màn! $hổi 2 Aên t'%ớc (:N V0* A#nh c?nh n!hf nhi"u nh@t !)* h9i chMn! 4 !i?m +à t'àn Bịch màn! $hổi 2 AênN

7N c: t'àn Bịch màn! $hổi 2 Aên nên n!hf nhi"u +à Bịch th@mN T'on! (:> c=c n!u*ên nh)n th%/n! !u$ +à: -db !an -5u* tim $h?i -H<TH2Lu* th0n -5u* Binh B%yn! -7#nh 'u9t m@t $'ottin N!hf t'àn Bịch màn! $hổi 2 Aên Bo ,b !an nh% (Q Ai#n +u0n I c=c $hCn t'ênN -..h/ th0, h1 2han tha3 đ,i th41 t* th5% n!hf nJm t'on! A#nh c?nh t'àn Bịch màn! $hổi '. CH(N $OÁN S BỘ db !an m@t Ag n!hi Bo viêm !an Liêu vi <> Ai-n chMn! VkWN8Nki8 !anTeWk Bịch th@m 2 Aên +%Sn! t'un! Aình n!hi Bo ,b !an 'I. CH(N $OÁN PH)N BIỆT 8 màn! A;n! Bi căn tr !an2db !an m@t Ag n!hi Bo viêm !an Liêu vi <> Ai-n chMn! VkWN8Nki 8 !an-TeWk Bịch th@m 2 Aên +%Sn! t'un! Aình n!hi Bo ,b !an 'I. CH* $+NH CẬN L)! SÀN,: 1NTh%/n! Ku*: <Fn! thMc m=u Tổn! $h)n tích n%ớc tiTu hon ( 7jN2<'tatinint Đ%/n! hu*-t p<G d-Kuan! n!Rc 2Nd=c (ịnh n!u*ên nh)n và thto Bzi: d]t n!hi#m (=nh !i= hoPt (9n! vi'uL viêm !an: H<V-^NY> Ynti-H<V> H7LY!> Ynti-H7L> Ynti-H7c h!W d]t n!hi#m chMc năn! !an: 7i+i'uAin hu*-t thanh> Y5T> YlT> Ylk> Ynk> GGT d]t n!hi#m Bịch A=n! : k'ottin toàn $hCn> Y+Aumin hu*-t t%bn! và Bịch màn! A;n!> Đ-m APch cCu> <@* Bịch màn! A;n!> G+ucoLt Bịch màn! A;n!> leH hu*-t thanh và Bịch màn! A;n!> YeY kh)n (9 ,b !an: ,]t n!hi#m (Fn! m=u (T tính kT và hN^ <=c A#nh +s chu*Tn h:a: <t'u+o$+aLmin hu*-t thanh> Đ n! n%ớc tiTu 2U !i/> nt''itin hu*-t thanh> Wtn a+$ha-1 antit'*$Lin 5iêu )m tim> ,]t n!hi#m (=nh !i= mtn tim <T 5can n!Rc và A;n!