Bùi Khang Huy Y11C Tổ 18 6/11/2013 Bệnh án nội khoa – Tiêu Hóa !

"h#n h$nh %h&nh' (H) *$ +ên' ,guy-n Th$nh ./n0 ,a1 (Tuổi' 30 (,gh2 nhiệ3'T$i 45 (67a %h8' Th$nh 3h9 T:n ;n0 +8nh <ong ;n (.9 gi=>ng' 1?; 3h@ng 3 (Th>i gian nhA3 *iện' ? gi> ng$y 30/11/2013 !<B Co nhA3 *iện' Di Ea 1áu !Bệnh FG' Bệnh khHi 3há+ 1 ng$y +E=I% khi nhA3 *iện! KhoJng 1Kg %ùng ng$y0 Fau khi Ln +E=a 2 +i5ng0 Mệnh nh:n Nộ+ ngộ+ ói Ea 1áu 1$u NO FP10 %ó QPn +hR% Ln0 Q=Sng khoJng 1001Q nh=ng +Eong Nó %ó khoJng T Q$ 1áu! Bệnh nh:n ói khoJng 6(? Q#n0 1Ui Q#n %á%h nhau 30 3hV+0 %ho +Ii khi 1áu ói Ea %huyWn Fang 1$u NO +=/i *$ Mệnh nh:n *X 1Y hZi0 y5u %/0 khZng %G Nộng nổi *$ %J1 +h[y 1ệ+ 1Oi0 %hoáng *áng! TE=I% Nó0 Mệnh nh:n khZng F9+0 khZng nZn ói +hR% Ln \N/n +hu#n0 khZng %ó 1áu]0 khZng Cung M[+ k^ Qo_i +hu9% n$o *$ khZng u9ng E=Su! .au Nó0 Mệnh nh:n nhA3 *iện Mệnh *iện 6a khoa <ong ;n! Bệnh nh:n N=S% +Euy2n C7%h N/n *7] *$ +i5n h$nh nội Foi! .au nhA3 *iện *$ N=S% +Euy2n C7%h0 Mệnh nh:n *Pn %@n +i53 +`% ói Ea 1áu +hê1 2 Q#n naa *Ii Q=Sng nhi2u h/n QV% khHi 3há+! TEong QV% nhA3 *iện0 Mệnh nh:n %ó Ni +iêu 3h:n Nbn0 QOng0 Fệ+ nh= hc% &n0 khZng Ed 1ùi *$ khZng Ed Q=Sng! e gi> Fau0 Mệnh nh:n N=S% %huyWn Qên Bf Cg *Ii +^nh +E_ng ổn N7nh0 khZng ói Ea 1áu0 *Pn %@n +iêu 3h:n Nbn0 khZng F9+0 khZng E9i Qo_n +Ei giá%0 khZng Q_nh N#u %hi0 khZng *X 1Y hZi! Bệnh nh:n N=S% +Euy2n 2 N/n *7 1áu +Eong ng$y hZ1 Fau *$ +Euy2n C7%h *Ii F9 Q=Sng khZng Ed! .inh hiệu QV% nhA3 *iện' h_%h 100 Q#n/3hV+! H; 100/60 11Hg0 +hH 20Q/3hV+0 To 3?oC Hiện +_i0 Mệnh nh:n Zn N7nh0 khZng ói Ea 1áu0 khZng +iêu 3h:n Nbn0 NX +iêu 3h:n *$ng Nóng khuZn N=S% 1 ng$y! Bệnh nh:n khZng F`+ %:n0 khZng F9+! khZng %hán Ln0 khZng MuYn nZn *$ nZn! f!Ti2n %Ln' (BJn +han' Bệnh QB' Có +Eiệu %hRng %ia *iê1 C_ C$y +j nL1 2010 KhZng ghi nhAn +^nh +E_ng ói Ea 1áu +E=I% N:y KhZng ghi nhAn Mệnh QB fk.f ;0B0C KhZng ghi nhAn +i2n %Ln TH;0 6T6 KhZng FG C`ng +hu9% Ni2u +E7 n$o KhZng 3há+ hiện Mệnh QB nội – ngo_i khoa khá% Thói lubn' HV+ +hu9% Q$ 3(K Ni5u / ng$y +Eong 10 nL1 m9ng E=Su 1 Q#n/+u#n0 1 Q#n khoJng 2e0(3001Q hon% K(e Qon Mia 4 (kia N^nh' KhZng 3há+ hiện Mệnh QB +iêu hóa gan 1A+0 KhZng %ó ai 1c% fk.f B/C Cá% Mệnh +Euy2n nhi-1 khZng 3há+ hiện f!<=S% lua %á% %/ luan' (Ti1 1_%h' KhZng hYi hộ30 khZng Nánh +E9ng ngo% (HZ h[3' KhZng ho0 khZng khó +hH

(Tiêu hóa' KhZng Nau M`ng0 +iêu M^nh +h=>ng0 3h:n *$ng Nóng khuZn NX N=S% 1 ng$y0 khZng +iêu 3h:n Nbn / ói Ea 1áu ( Ti5+ niệu' TiWu M^nh +h=>ng0 1e001Q/2K gi>0 khZng +iWu gc+0 +iWu Mu9+0 +iWu Qc+ nhc+0 n=I% +iWu *$ng +Eong (Th#n kinh' KhZng nhR% N#u0 khZng %hóng 1n+ (C/ 4=/ng khI3' KhZng Mi5n C_ng0 C7 C_ng %hi0 khZng h_n %h5 *An Nộng f ! Khá1' \? gi> ng$y 30/10/2013] 1! Tổng +E_ng' ( T8nh +áo0 +i53 4V% +9+ ( Bệnh nh:n np1 N#u %ao 1 g9i0 +hH C- C$ng ( qa niê1 hYng0 +hW +E_ng g#y g@ ( KhZng 3hù0 C[u *ro Ca \(]0 C[u 4uy5+ huy5+ C=Ii Ca \(] ( <@ng M$n +ay Fon \(] -Sinh hiệu: h_%h s0 Q#n/3hV+0 Huy5+ á3 120/80 11Hg0 nh73 +hH 16 Q#n/3hV+0 nhiệ+ Nộ 3?oC ( Chi2u %ao' 16? %10 %:n nnng K6!e kg (t Bh u 1? 2!fùng N#u 1n+ %ổ' ( Kh& luJn khZng Qệ%h0 +vnh 1_%h %ổ nổi \(] ( Tuy5n giá3 khZng +o0 khZng %h> %h_1 h_%h ngo_i Miên ( Tuy5n 1ang +ai khZng +o0 121 1_i0 khZng Nau ( K5+ 1_% 1c+ khZng *$ng0 niê1 1_% C=Ii Q=wi hYng ( KhZng %ó 1Zi khZ0 Q=wi Mxn 3! <Yng ngo%' ( C:n N9i0 khZng Mi5n C_ng0 khZng C7 C_ng +h$nh ngo% ( qi Nộng N2u +hbo nh73 +hH0 khoang Qiên F=>n khZng giXn Eộng ( <Yng ngo% khZng %Lng 3hYng0 khZng 4y3 ( KhZng %ó Fao 1_%h0 +u#n ho$n Mang hệ \(]0 khZng %ó Fyo 1ổ %z * Tim: ( ,h^n' qiện NA3 1O1 +i1 H khoang Qiên F=>n K N=>ng +Eung N@n +Eái! KhZng %ó ổ NA3 M[+ +h=>ng ( .>' qiện NA3 1O1 +i1 %ó N=>ng k&nh 2%10 1O1 +i1 NA3 M^nh +h=>ng0 N2u gung 1iêu \(]0 T1 +á%h NZi \(] "h#n +h[3 M> +Eái 4=/ng R%' q[u nxy +E=I% ngo% \(]0 C[u HaEC{bE\(] KhZng %ó ổ NA3 3h#n +h[3 M> 3hJi 4=/ng R%0 khoJng Qiên F=>n 2 +Eái – 3hJi C) 1$ng +i1 \(] ( ,ghb'Ti5ng +i1 N2u0 88 Q#n/3hV+ T1 Ed H 1O1 +i10 T2 Ed H Náy +i1 KhZng %ó :1 +hổi0 khZng %ó +i5ng +i1 M[+ +h=>ng * Phổi: ( ,h^n' <Yng ngo% %:n N9i0 khZng %o kro %á% %/ hZ h[3 3h` <Yng ngo% h^nh +hùng \(]0 QYng ngo% R% g$ \(] KhZng gù – *yo %ộ+ F9ng ( .>' qi Nộng QYng ngo% N2u +hbo nh73 +hH

gung +hanh N2u hai Mên ( kd' kd +Eong 2 3h5 +E=>ng ( ,ghb'g^ E$o 3h5 nang ê1 C7u 2 3h5 +E=>ng0 khZng nghb +i5ng EaQb Mệnh QB KhZng nghb +h[y +i5ng +hổi M[+ +h=>ng khá% Ti5ng +hổi 9ng \(]0 +i5ng %) 1$ng 3hổi \(] Ti5ng ngo% +h#1 \(]0 +i5ng Cê kêu \(] K! fùng M`ng' ( ,h^n' B`ng %:n N9i0 khZng %ó kh9i gY M[+ +h=>ng0 khZng Qd1 qi Nộng N2u +hbo nh73 +hH0 E9n Qd1 KhZng %ó Fyo 1ổ %z qa M`ng M^nh +h=>ng0 C[u kEay(TuEnbE \(]0 C[u CuQQbn \(] Tu#n ho$n M$ng hệ \(]0 *5+ E_n Ca \(]0 C[u Ecn M@ \(]0 C[u 4uy5+ huy5+ C=Ii Ca \(] ( ,ghb' ,hu Nộng Euộ+ K Q#n/ 3hV+ KhZng 3há+ hiện :1 +hổi M[+ +h=>ng ( kd' kd +Eong khc3 M`ng Chi2u %ao gan' 8%1 N=>ng +Eung N@n 3hJi kan +o \(]0 <á%h +o \(] ( .>' B`ng 1210 khZng Nau0 khZng N2 kháng +h$nh M`ng "hJn Rng Cội \(]0 3hJ1 hYi gan – Th %ổ nổi \(] Cá% NiW1 Nau \(] ,ghiệ1 3há3 Eung gan \(]0 [n k| F=>n \(]0 nghiệ1 3há3 Fóng *U \(] q[u %h_1 +hAn \(]0 MA3 M2nh +hAn \(] e! Th#n kinh' Cổ 1210 khZng g=Sng KhZng %ó C[u +h#n kinh N7nh *7 6! C/ 4=/ng khI3' KhZng +bo %/0 khZng Mi5n C_ng0 khZng C7 C_ng 4=/ng khI3 KhZng giIi h_n *An Nộng E=/ng Qo% %/ M^nh +h=>ng] f !Tó1 +c+ Mệnh án' Bệnh nh:n na1 30 +uổi0 nhA3 *iện *^ ói Ea 1áu! }ua +hL1 khá1 *$ hOi Mệnh0 3há+ hiện %á% +Eiệu %hRng Fau' (TCC,' Di Ea 1áu Tiêu 3h:n Nbn (TCTT' KhZng 3há+ hiện M[+ +h=>ng (Ti2n %Ln' m9ng E=Su 1 Q#n/+u#n0 khoJng 2e0(3001Q/Q#n hon% K(e Qon Mia HV+ +hu9% 3(K Ni5u/ng$y +Eong 10 nL1 f !6n+ *[n N2' ~u[+ huy5+ +iêu hóa +Eên ~! Biện QuAn' Ti53 %An Mệnh nh:n ói Ea 1áu0 %#n 4á% N7nh Ed Mệnh nh:n %ó +ho% Fo ói Ea 1áu khZng! ( Ho Ea 1áu' 1áu %ia Mệnh nh:n Q$ 1áu NO M#10 %ó QPn +hR% Ln0 khZng %ó M)+0 *$ khZng g:y Ea %J1 giá% +anh H %ổ h)ng! TE=I% Nó0 Mệnh nh:n khZng %ó %J1 giá% 1u9n ho0 khZng %ó %J1 giá% %ó C7%h +j +Eong N=>ng CPn kh& Ea nên Qo_i +Ej +^nh hu9ng n$y

Bệnh nh:n +E=I% khi +Eiệu %hRng khHi 3há+ khZng %ó %hJy 1áu %a10 khZng %ó %hJy 1áu %h:n ELng0 khZng Ln +i5+ %anh0 khZng Ln nhang +hR% Ln/n=I% u9ng %ó 1$u NO nên nghv N5n ói Ea 1áu nhi2u Khi Nó0 Mệnh nh:n n$y %ó ~HTH *$ %hc% %hcn Q$ ~HTH +Eên! hR% Nộ ~HTH' Tj QV% khHi 3há+ Mệnh0 Mệnh nh:n ói Ea 1áu *Ii Q=Sng khoJng e001Q *$ N=S% +Euy2n 2 N/n *7 1áu k•1 *Ii K N/n *7 C7%h +Euy2n! .inh hiệu QV% nhA3 *iện %ia Mệnh nh:n Q$ ' h_%h 100 Q#n/3hV+! H; 100/60 11Hg0 +hH 20Q/3hV+0 To 3?oC! Thê1 *$o Nó0 Mệnh nh:n %ó %J1 giá% 1ệ+ 1Oi0 %hoáng *áng0 *X 1Y hZi ut K5+ hS3 Q_i +a nghv N5n 1ộ+ ~HTH +Eên Nộ 2 H Mệnh nh:n n$y! qi-n +i5n' Tj khi nhA3 *iện BfCg N5n nay0 Mệnh nh:n NX khZng %@n ói Ea 1áu0 khZng %@n %J1 giá% 1ệ+ 1Oi0 %hoáng *áng *$ *X 1Y hZi naa! TEong 1 ng$y lua0 Mệnh nh:n NX Ni +iêu 3h:n *$ng Nóng khuZn *$ khZng %@n +iêu 3h:n Nbn0 Fệ+ naa! T^nh +E_ng ~HTH H Mệnh nh:n NX +_1 ổn! ,guyên nh:n' TEên 1ộ+ Mệnh nh:n ~HTH +Eên0 %ó e nguyên nh:n +h=>ng gn3 nh[+ Nó Q$' <or+ C_ C$y – +á +E$ng fw Th T} CXn fiê1 +ES+ C_ C$y 4u[+ huy5+ Hội %hRng haQQoEy(€biFF K C_ C$y (Hội %hRng haQQoEy(€biFF' Bệnh nh:n %ó Mệnh nh:n ói Ea 1áu Q=Sng Nộ+ ngộ+0 +E=I% Nó khZng Ni k•1 nZn ói kro C$i *$ khZng %ó %J1 giá% nóng Eá+ *$ Nau *ùng +h=Sng *7 nên +a %ó +hW Qo_i +Ej +E=>ng hS3 n$y (fiê1 +ES+ C_ C$y 4u[+ huy5+' Bệnh nh:n khZng %ó +i2n %Ln F+EbFF +:1 QB0 %h[n +h=/ng nnng0 MOng +Eên 1/3 Ciện +&%h Ca hay F+EbFF +:1 QB NYng +h>i khZng FG C`ng M[+ k^ Qo_i +hu9% n$o g#n N:y Q$1 &+ nghv N5n khJ nLng n$y! 62 ngh7 nội Foi C_ C$y +á +E$ng NW 4á% N7nh (K C_ C$y' TEên Q:1 F$ng0 Mệnh nh:n khZng ghi nhAn nhang +Eiệu %hRng nh=' %hán Ln0 Ln khZng +iêu0 MuYn nZn0 1ệ+ 1Oi0 F`+ %:n nhi2u! 6Yng +h>i %/ N7a Mệnh nh:n %@n +E• 0 +uổi] *$ +i2n %Ln gia N^nh khZng 3há+ hiện Mệnh QB +=/ng +o Q$1 +a &+ nghv N5n! 62 ngh7 nội Foi C_ C$y +á +E$ng NW 4á% N7nh (fw Th T} CXn' Bệnh nh:n ói Ea 1áu Nộ+ ngộ+0 1áu NO M#1 *$ Fau Nó %ó Ni k•1 *Ii +iêu 3h:n Nbn Fệ+ *$ %ó 1ùi +anh! Tuy nhiên0 Mệnh nh:n khZng %ó +i2n %Ln M7 4/ gan0 khZng 3há+ hiện Hội %hRng +Lng á3 Qo% +vnh 1_%h %Ga %zng nh= +E=I% N:y khZng ghi nhAn +^nh +E_ng ~HTH n$o (t &+ nghv N5n! 62 ngh7 nội Foi C_ C$y +á +E$ng NW 4á% N7nh! (<or+ C_ C$y +á +E$ng' Bệnh nh:n %ó +i2n %Ln 3há+ hiện %á% +Eiệu %hRng NiWn h^nh %ia *iê1 C_ C$y +j nL1 2010 Nó Q$' Nau +h=Sng *7 +h$nh %/n0 khoJng e(? ng$y/%/n0 Fau Nó Q$ khoJng +h>i gian *$i +háng khZng Nau! 6au +Lng Fau khi Ln *$ Mệnh nh:n +o Ni2u +E7 Mpng +hu9% khZng Ed Qo_i0 Ná3 Rng +9+ *Ii +hu9%! C/ N7a Mệnh nh:n %@n +E• *$ khZng 3há+ hiện nhang Mệnh 1_n +&nh +E=I% N:y Q$1 +a nghv nhi2u N5n nguyên nh:n n$y! 62 ngh7 nội Foi C_ C$y +á +E$ng NW 4á% N7nh ~! Chxn Noán F/ Mộ' ~HTH +Eên Nộ 20 +_1 ổn Co <or+ C_ C$y +á +E$ng Chxn Noán 3h:n Miệ+' ~HTH +Eên Nộ 20 +_1 ổn Co fiê1 +ES+ C_ C$y 4u[+ huy5+ ~HTH +Eên Nộ 20 +_1 ổn Co K C_ C$y ~HTH +Eên Nộ 20 +_1 ổn Co fw Th T} CXn ~ ! CAn Q:1 F$ng'

(