1

EHANAAH+H OEOPIA OYZIKH B’ FYMNAZIOY

KrçóKoìo 2: KINHZEIZ
Movóµrtpo koì Aìovuoµotìkó µryí0q
Td 4uoikó µsyé0q ¬ou ¬pooôiopiçov¡di µóvo d¬ó évdv dpi0µó (¡o µé¡po ¡ouç), ovoµóçov¡di
µovóµs¡pd (¿póvoç óykoç, q ¬ukvó¡q¡d kdi q 0spµokpdoid).
Td 4uoikó µsyé0q ¬ou ¬pooôiopiçov¡di d¬ó ¡o µé¡po kdi ¡qv kd¡sú0uvoq ovoµóçov¡di
ôidvuoµd¡ikó.
1. Evd ôidvuoµd¡ikó µéys0oç ¬dpio¡óvs¡di µs évd µé/oç. To µqkoç ¡ou µé/ouç sivdi dvó/oyo µs ¡o
µé¡po ¡ou.
2. H kd¡sú0uvoq opiçs¡di d¬ó:
d) ¡q ôisú0uvoq ¡ou, ôq/dôq ¡qv su0sid ¬óvo o¡qv o¬oid µpioks¡di
µ) ¡q ¢opó ¡ou, ôq/dôq ¡ov ¬poodvd¡o/ioµó ¡ou ¬óvo o¡qv su0sid du¡q.
H ívvoìo tqç tpo¿ìóç
O¡dv évd u/ikó oqµsio kivsi¡di, d//óçsi 0éoq. To oúvo/o ¡ov ôidôo¿ikov 0éosov d¬ó ¡iç o¬oisç
¬spvósi évd kivoúµsvo ooµd µpiokov¡di ¬óvo os µid ypdµµq. H ypdµµq du¡q ovoµóçs¡di ¡po¿ió
¡qç kivqoqç.
To¿útqto
Tu¿ú+q+u=
Nc+u+o¤toq
Xpovtxo otúo+qµu
=
Ax
At

Eu0úypoµµq OµoKq Kívqoq.
Mid kivqoq ¬ou yivs¡di ¬óvo os su0sid ypdµµq kdi q ¡d¿ú¡q¡d ôid¡qpsi¡di o¡d0spq, ovoµóçs¡di
su0úypdµµq oµd/q kivqoq.
Aìoypóµµoto

Akivqoid

Eu0úypdµµq Oµd/q Kivqoq

KrçóKoìo 3: AYNAMEIZ
Aúvoµq koì nopoµópçmoq - kívqoq
Oi ôuvóµsiç ¬pokd/oúv µs¡dµo/q o¡qv ¡d¿ú¡q¡d ¡ov ooµó¡ov o¡d o¬oid dokoúv¡di.
Oi ôuvóµsiç ¬pokd/oúv ¬dpdµóp¢ooq ¡ov ooµó¡ov o¡d o¬oid dokoúv¡di.
Kotqyopírç öuvóµrmv
2

Auvóµsiç ¬ou dokoúv¡di kotó tqv rnoçq ôúo ooµó¡ov.
d. Oi ôuvóµsiç ¬ou dokoúv ¡d ¡sv¡oµévd o¿oivió q ¡d s/d¡qpid os ooµd¡d µ. Oi ôuvóµsiç ¬ou
dokoúv ¡d ooµd¡d kd¡ó ¡iç ouykpoúosiç ¡ouç y. H ôúvdµq ¡qç ¡piµqç dvóµsod os ôuo s¬i¢óvsisç.
Auvóµsiç ¬ou dokoúv¡di onó onóotooq.
d. H µdpu¡ikq ôúvdµq, µ. Oi q/sk¡pikéç ôuvóµsiç y. oi µdyvq¡ikéç ôuvóµsiç.
Mítpqoq tqç öúvoµqç
Fid vd µs¡pqoouµs ôuvóµsiç, 0d ¿pqoiµo¬oiqoouµs ¡d d¬o¡s/éoµd¡d ¬ou ¬pokd/oúv o¡d ooµd¡d
o¡d o¬oid dokoúv¡di. Fid ¬dpóôsiyµd, µ¬opoúµs vd ¿pqoiµo¬oiqoouµs ¡qv s¬iµqkuvoq ¡qv o¬oid
µid ôúvdµq ¬pokd/si o' évd s/d¡qpio.
H s¬iµqkuvoq svóç s/d¡qpiou sivdi dvó/oyq µs ¡q ôúvdµq ¬ou doksi¡di o' du¡ó.
Hpóo0roq öuvóµrmv
Auvóµsiç ¬óvo os µid su0sid ypdµµq

Auvóµsiç µs ¡u¿disç kd¡su0úvosiç

Bópoç
Bópoç q µdpu¡ikq ôúvdµq sivdi ¬ou doksi Fq o' o¬oioôq¬o¡s ooµd ¬ou µpioks¡di o¡o éôd¢oç,
¬é¢¡si q dvuµovs¡di. H yq ¬óv¡o¡s é/ksi ¡d ooµd¡d ¬poç ¡o kév¡po ¡qç. To µópoç sivdi ôúvdµq kdi
s¬oµévoç q µovóôd µé¡pqoqç ¡ou sivdi q µovóôd ¡qç ôúvdµqç, ôq/dôq ¡o Newton.
Tpìþq
Tpiµq sivdi q ôúvdµq ¬ou doksi¡di d¬ó évd ooµd os évd ó//o ó¡dv µpiokov¡di os s¬d¢q kdi ¡o évd
kivsi¡di q ¡sivsi vd kivq0si os o¿éoq µs ¡o ó//o.
Hpmtoç vóµoç tou Nrútmvo
Evd ooµd ouvs¿içsi vd ¬dpdµévsi dkivq¡o q vd kivsi¡di su0úypdµµd kdi oµd/ó s¢óoov ôsv doksi¡di
os du¡ó ôúvdµq q q ouvo/ikq (ouvio¡dµévq) ôúvdµq ¬ou doksi¡di ¬óvo ¡ou sivdi µqôsvikq.
Aöpóvrìo
Aôpóvsid sivdi q ¡óoq ¡ov ooµó¡ov vd dv¡io¡ékov¡di os o¬oidôq¬o¡s µs¡dµo/q ¡qç kivq¡ikqç ¡ouç
kd¡óo¡doqç (¡d¿ú¡q¡dç). To µé¡po ¡qç dôpóvsidç sivdi q µóçd.
Ioopponío koì Aúvoµq
Evd ooµd iooppo¬si ó¡dv sivdi dkivq¡o q kivsi¡di µs o¡d0spq ¡d¿ú¡q¡d. Tó¡s (oúµ¢ovd µs ¡ov
¬po¡o vóµo ¡ou Nsú¡ovd) q ouvio¡dµévq ¡ov ôuvóµsov ¬ou dokoúv¡di os du¡ó sivdi ioq µs ¡o
µqôév.
u = o¡o0 = F
ox
= u
3

Mó(o koì µrtoþoKq tqç to¿útqtoç
Ooo µsyd/ú¡spq sivdi q µóçd svóç ooµd¡oç, ¡óoo ôuoko/ó¡spd µ¬opsi vd µs¡dµ/q0si q ¡d¿ú¡q¡d
¡ou.
Aìoçopíç µó(oç koì þópouç
Mó(o Bópoç
Eivdi ¡o µítpo tqç oöpóvrìoç svóç
ooµd¡oç
Eivdi q þoputìkq öúvoµq ¬ou doksi q Fq o¡o
ooµd
Eivdi µovóµs¡po µéys0oç Eivdi ôidvuoµd¡ikó µéys0oç
Hdpdµévsi iôid os o¬oioôq¬o¡s oqµsio A//óçsi d¬ó ¡ó¬o os ¡ó¬o
Movóôd sivdi ¡o 1 kg Movóôd sivdi ¡o 1 N

Tpítoç vóµoç tou Nrútmvo:
«O¡dv évd ooµd doksi ôúvdµq o' évd ó//o ooµd (ôpóoq), ¡ó¡s kdi ¡o ôsú¡spo ooµd doksi ôúvdµq
ioou µé¡pou kdi dv¡i0s¡qç kd¡sú0uvoqç o¡o ¬po¡o (dv¡iôpdoq)» q ôid¢ops¡ikó, «Zs kó0s ôpóoq
dv¡io¡oi¿si ¬óv¡d µid dv¡i0s¡q dv¡iôpdoq».
KrçóKoìo 5: ENEPFEIA
Evípyrìo
H svépysid sµ¢dviçs¡di µs ôió¢opsç µop¢éç, µs¡d¡pé¬s¡di d¬ó µid µop¢q os ó//q, d//ó kd¡ó ¡iç
µs¡d¡po¬éç ¡qç q ouvo/ikq svépysid ôid¡qpsi¡di.
H Kivq¡ikq kdi q ôuvdµikq svépysid d¬o¡s/oúv ¡iç 0sµs/ioôsiç µop¢éç svépysidç o¡o µikpókooµo.
Tpyo
H svépysid µs¡d¢éps¡di d¬ó évd ooµd os évd ó//o µéoo ¡ou épyou
Epyo = Aúvopp · Anoo¡oop = w = F · Ax.
Apd: Epyo 1 Joule ¬dpóysi ôúvdµq 1 N ¬ou doksi¡di os ooµd ¡o o¬oio µs¡d¡o¬içs¡di kd¡ó 1 m,
kd¡ó ¡qv kd¡sú0uvoq ¡qç ôúvdµqç.
Auvoµìkq Evípyrìo (U)
1. Bdpu¡ikq ôuvdµikq svépysid é¿si évd ooµd /óyo ¡qç 0éoqç ¡ou kdi iooú¡di µs ¡o épyo ¡qç
ôúvdµqç ¬ou ¡o dvúµoos. u = mgb
2. E/do¡ikq ôuvdµikq svépysid é¿si évd ooµd /óyo ¡qç ¬dpdµóp¢ooqç ¡ou kdi iooú¡di µs ¡o épyo
¡qç ôúvdµqç ¬ou ¡ouç dokq0qks yid vd ¡d ¬dpdµop¢oosi.
Kìvqtìkq Evípyrìo
Kivq¡ikq Evépysid é¿si évd ooµd /óyo ¡qç kivqoqç ¡ou kdi sÇdp¡ó¡di d¬ó ¡q µóçd kdi ¡qv ¡d¿ú¡q¡d
¡ou kivoúµsvou ooµd¡oç. E
K
=
1
2
mu
2
.
Ormpqµo öìotqpqoqç tqç µq¿ovìkqç rvípyrìoç
Mq¿dvikqç svépysid sivdi ¡o ó0poioµd ¡qç Auvdµikqç kdi Kivq¡ikqç Evépysidç.
O¡dv o' évd ooµd q oúo¡qµd s¬iôpoúv µóvo µdpu¡ikéç, q/sk¡pikéç q ôuvóµsiç s/do¡ikqç
¬dpdµóp¢ooqç, q µq¿dvikq ¡ou svépysid ôid¡qpsi¡di o¡d0spq.