Tehnička škola Valjevo

Seminarski rad Uređaj za napajanje računara

Učenik: Odeljenje:

Saveti za održavanje napajanja / strane 6. 5 4. Napajanje tre!a da o!ez!e đ"je da svaki deo ra%"nara do!ije određen" koli%in" ener$ije koja m" je potre!na. koja se do!ija iz $radske mre že &iz "ti%ni e na zid") " jednosmern" str"j" &3. !iteratura / strana "# 1. Napajanje je "ređaj koji svaki deo ra%"nara sna!deva elektri%nom ener$ijom. Održavanje napajanja / strane 5. Rezervni uređaji za zaštitu napajanja / strana 7 7. i ono je " vid" Strana & ' . Sistemi za zaštitu napajanja / strana 8 8. ne znaj"$i da je to jedan od najvažniji# delova ra%"narsko$ sistema. 7 6. Ono ima zadatak da pretvori naizmeni%n" str"j" &22' (). %asno je da !ez elektri %ne ener$ije ra%"nar ne !i mo$ao ni da radi. 6 5. Napajanje ima sopstveno #la đenje. Uvod / strana 3 2. Komponente ra%"nara ne troše ist" koli%in" elektri%ne ener$ije. Uvod Ono na šta korisni i najmanje o!ra $aj" pažnj" prilikom k"povine ra%"nara jeste napajanje.3 (* 5 ( i 12 (). Naponski konektori i podela napajanja po primeni / strane 4.SADRŽAJ 1. 4 3. Karakteristike / strana 3. zato što razli %ite komponente ra%"nara imaj" razli%ite za#teve " po$led" napajanja. Na slici 1 dat je prikaz napajanja. Primeri potrošnje struje nekih komponenti / strana .

Najve $i potroša%i s" $ra-i%ka karti a. 2). /a !i ra %"nari -"nk ionisali kako tre!a. kao što s" disk jedini e. napajanje spre %ava pokretanje ili rad ra%"nara ako za to nis" isp"njeni svi potre!ni "slovi. Napajanje proverava i ispit"je sistem pre ne$o što dop"sti nje$ovo pokretanje.att). kada opadne vrednost naizmeni%no$ napona i napajanje postane preoptere$eno ili pre$rejano. ili kom!inovano koriste dva ili tri napona za svoj rad. a povez"je se sa mati%nom plo%om i "n"trašnjim dop"nskim "ređajima. ra%"nar ne može da radi. tj. potre!no je iza!rati kvalitetno i dovoljno sna žno napajanje da !i mo$lo nesmetano i sta!ilno da napaja komponente " ra%"nar" i one koje s" spojene na nje$a. a napajaj" se preko ra %"narski# portova. #ard disk. napajanje šalje mati %noj plo%i pose!an si$nal. na nje$ovoj $ornjoj strani & sl. tako đe. 2. Karakteristike +lavna karakteristika napajanja je nje$ova sna$a. 0rema tome. napajanje. 0ored to$a što ispor"%"je ener$ij" za rad sistema. /(/ snima%i.3(. Sna$a napajanja se meri " vatima &./. neke koriste 3. spre%ava sistem da radi "koliko ispor"%ena sna$a nije dovoljna za pravilan rad sistema.al"minij"mski# #ladnjaka i ventilatora koji sl"ži da izvla%i topao vazd"# iz k"$išta i #ladi same #ladnjake i komponente koje se nalaze " napajanj". koji se naziva Power Good &napajanje ispravno). si$nal 0o2er +ood opada i izaziva ponovno pokretanje ili potp"no za"stavljanje sistema. mati %na plo%a i opti%ki "ređaji . 1ko s" ispitivanja "spešna. /(/. ali i sve ostale ra%"narske komponente koriste izvor napajanja da !i radile. neke 5( ili 12(. 1ko ovaj si$nal nije neprekidno pris"tan. Napajanje se nalazi "n"tar metalno$ k" $išta. pro essor. Strana & ( .

Naponski konektori i podela napajanja po primeni +lavni naponski konektori s"3       +lavni 2'44 pinski konektor. )vaj stan*ar* o+ez+eđuje ja%u i sta+i. " zavisnosti od za#teva pro esora " 156 ili 70S 1 sistemima 89pinski konektor &za ja%e 0.niju ra*nu sre*inu.: 7. /(/.press ili 1+0 $ra-i%ke karti e) 49pinski #ard disk. ./ konektori 49pinski -lopi naponski konektor S151 naponski konektori &oni s" kod svi# noviji# napajanja) Ukoliko je " pitanj" stari ra %"nar. za napajanje mati %ne plo%e 444 pinski konektor.9 4''.. " 7ntr=9>evel 0o2er S"ppl= Spe i-i ation &70S) je pose!na vrsta napajanja namenjena ve$im potroša%ima i serverima.  <a ra%"nare za kan elarijsk" primen" i manje za#teve dovoljna s" napajanja od 35'. novi ra%"nar sa neadekvatnim napajanjem ili je " pitanj" proširivan ra%"nar. naj!olje je što pre izvršiti zamen" napajanja i time po!oljšati napajanje komponenti koje se nalaze "n"tar k"$išta i time eliminisati rizike. Strana & 4 .3.

 <a ra%"nare na kojima se izvršavaj" složeniji pro esi koji za#tevaj" maksimaln" iskori$enost $ra-i%ke karti e i pro esora sa jednim ili više jez$ara prepor" %ljivo je imati napajanje od !ar 45'.. Ukoliko se pro!lemi ne ponove. Održavanje napajanja Kvalitetno napajanje je " današnje vrema neop#odno. jer da !i ra%"nar ispravno radio mora da ima sta!ilno napajanje !ez š"mova. Aezervno napajanje &koje. 0ro!lemi koji se %esto povez"j" sa napajanjem s"3           0otp"no mrtav sistem &ventilator ne radi. do 55'. i više. napajanja mo$" da zadrže opasne napone i pre popravke moraj" da !"d" ispražnjena. 0ostoji i visoka klasa napajanja koja vas "vodi " svet veliki# ra %"narski# potroša%a kao što s" najnovije $ra-i%ke karti e. mora !iti ispravno) se zameni starim &napajanje na koje se s"mnja da je neispravno). jer "pravo je taj deo %esto povezan sa otkazivanjem ve$ine ra%"narski# delova. i i$ranje potre!na s" napajanja sna$e 5''. pro esori sa više jez$ara. slo!odno !a ite staro napajanje. Neisk"snom korisnik" se nikako ne prepor"%"je da otvori napajanje radi nje$ove popravke. o %i$ledno. nema k"rsora na ekran")* ?iris i dim paljevine* 0re$oreli psi$"ra%i* Sva ko%enja ili otkazi prilikom "klj"%enja sistema* Spontano ponovno podizanje sistema ili povremeno ko%enje " tok" rada* /isk i ventilator se ne o!r$" istovremeno* 0re$revanje z!o$ otkaza ventilatora* ?ali padovi napona izazivaj" ponovno pokretanje sistema* ?ala stati%ka pražnjenja izazivaj" prekid rada sistema* Str"jni "dari koji se ose$aj" na k"$išt" sistema ili priklj"% ima. z!o$ visoko$ napona opasno$ po život.   5. 0rilikom k"povine ra%"nara nikako ne !i tre!alo štedeti nova na napajanj". ina%e. jer je. i snažnija. projektovanje.. modeliranje. ono "zrok pro!lema. Strana & 5 . -ak i kada s" isklj"%ena iz mreže. <a ra%"nare koji sl"že za $ra-i%k" o!rad". 0repor" %"j" se napajanja .ooler ?aster serija od 8''. (erovatno je najsi$"rniji na%in da se ispravnost napajanja proveri zamenom sa rezervnim napajanjem. @''. /anas verovatno niko ne popravlja napajanja jer se više isplati zameniti $a novim.

10? određ"je niz inter-ejsa izmeđ" #ardvera koji "pravlja napajanjem i operativno$ sistema ra%"nara.1ko otkrijete da "pravljanje napajanjem izaziva pro!leme " vašem sistem". kao što s" ko %enje operativno$ sistema ili nepravilan rad #ardvera. Strana & 6 . izazivaj"$i time prestanak svi# dejstava "pravljanja napajanjem. 0rilikom rešavanja pro!lema koje izaziva napajanje tre!alo !i se dr žati slede$e$ rasporeda3           0roveriti "lazn" naizmeni%n" str"j"* 0roveriti ka!l &da li je %vrsto "takn"t " zidn" "ti%ni " i " "ti%ni " napajanja)* 0ok"šati sa dr"$im ka!lom* 0roveriti priklj"%ke jednosmerne str"je* 0roveriti da li s" priklj"% i mati%ne plo%e i disk jedini e %vrsto nale$li i da li prave do!ar kontakt* 5akođe proveriti da li nedostaje neki zavrtanj* 0roveriti instalirane peri-erijske "ređaje* Ukloniti sve karti e i "ređaje i ponovo ispitati sistem* 1ko radi. (e$ina B:OS9a koji podržavaj" 10? sadrži i op ij" za nje$ovo "kidanje. 6. Ona prekida lana veze izme đ" operativno$ sistema i #ardvera. Saveti a održavanje napajanja Naj%eš$i "zro i za otkazivanje napajanja s"3   loš iz!or napajanja C ta%nije. dodavati jedn" po jedn" stavk" sve dok sistem opet ne otka že* (erovatno je neispravna poslednja stavka koja je dodata pre pojave otkaza. najlakši na %in da onemo$"$ite 10?2 jeste preko B:OS9a. neadekvatno za ra%"nar " koje je "$rađeno* prašina &koja onemo$"$ava pravilno okretanje ventilatora "sled %e$a dolazi do pre$revanja)* ' Napredno "pravljanje napajanjem &10? C 1dvan ed 0o2er ?ana$ement) jeste sk"p te#ni%ki# "slova koji s" zajedni%ki razvili :ntel i ?i roso-t.

U0S može ponekad da nak"pi previše p"njenja i nedovoljno pra žnjenja. neprestano rade i napajaj" ra%"narski sistem. što daje p"no vremena &" zavisnosti od veli %ine !aterija) da se sprovede pravilno za"stavljanje sistema ra %"nara. sistem se !rzo pre!a "je na rezervne !aterije i pretvara % napona. "pozoravaj"$i da je p"n. 0oznato je da elektronske komponente koje se nalaze " napajanj" menjaj" svoja pl"provodni %ka svojstva i "koliko dođe do kvara na nekom del" napajanja mo že štetno "ti ati na ostale komponente ra%"nara. zato što je iz$"!io samo mo$" $nost za p"njenje !aterija. %ednostavno isklj"%ivanje "ređaja iz izvora naizmeni%ne str"je. 0otre!no je o!ratiti pažnj" na starost napajanja i da li je od samo$ starta iza!rano optimalno za iza!ran" kon-i$"ra ij". na određeno vreme. Strana & 7 . 5o s" sve servisna isk"stva. Kod ovakvi# post"paka drasti %no se smanj"je vek trajanja komponenti ra %"nara a pose!no napajanja. itd. može da $a rastereti od viška p"njenja &koje napaja ra %"nar) i izv"%e U0S iz prekora%enja. pa se zato stalno i apel"je da se promene napajanja " 0. Kako je ra%"nar ina%e ve$ radio na !aterije. S0S sistem koristi pose!no kolo koje može da oseti naizmeni%n" str"j" iz mreže. potre!no je menjati i napajanje ra%"nara. jer mno$i korisni i i ne isklj"%"j" svoje ra%"nare. U sl"%aj" da se ra%"narska kon-i$"ra ija prošir"je. 0"nja% !aterija "klj"%en " elektri%n" mrež" održava !aterije nap"njene " meri koja je jednaka ili ve $a od mere " kojoj se troši napajanje.  "ti aj više sile &smetnje " distri!"tivnom sistem" i o!jekt" $de se ra %"nar nalazi)* prenatrpanost komponentama. 5o daje sistem" dovoljno vremena za !ez!edno za"stavljanje. z$radi. U0S stvara sopstveni napon nezavisno od elektri %ne mreže. ili šire. a i posle rada na njima dr že i# pod naponom " Stand != režim". ili " režim" kada je ra%"nar isklj"%en ali nije prekin"ta veza ka "ti %ni i od 22'( na prod"žnom ka!l" ili " zid". 6. Kada nestane naizmeni %na str"ja koja napaja p"nja% !aterija. 0ripravno napajanje radi samo kada je prekin"to normalno napajanje. U takvim sl"%ajevima str"ja dolazi do napajanja. sistem ra %"nara se za"stavlja ili ponovo podiže " svakom sl"%aj". Ne sme se dop"stiti da postoje$e napajanje pro"zrok"je štet" na ra%"nar". p"nja% !aterija po%inje ponovo da p"ni !aterije. nema nikakvo$ pre!a ivanja i nikakvo prekidanje napajanja nije mo$" $e. jer komponente koje se nalaze " napajanj" imaj" svoj vek. Re ervni !ređaji za zaštitu napajanja S0S 9 pripravno napajanje &standby power supply) i U0S 9 neprekidno napajanje & uninterruptible power supply) s" rezervni "ređaji za zaštit" napajanja koji mo$" da o!ez!ede napajanje " sl" %aj" potp"no$ nestanka napona. Neprekidno napajanje &U0S). U0S isp"šta $lasan zv"k alarma. Baterije po%inj" da se prazne " meri " kojoj sistem optere $"je napajanje. pravi U0S nastavlja da radi !ez poreme$aja. %ekaj"$i si$nal za "klj"%enje ra%"nara. kao što s"3 loše instala ije " stan". pa %ak i dovesti do nji#ovo$ potp"no$ prestanka rada. Kada se str"ja vrati " mre ž". što dovodi " pitanje svr#" postojanja rezervno$ napajanja. kojom se onda napaja sistem. Kod S0S je mo$"$e pojavljivanje pro!lema " tok" pre!a ivanja na napajanje iz !aterija. U prin ip. kao što i samo ime ka že. a i pove $ava se rizik od štete nastala od spoljni# "ti aja. prolazi kroz nje$a i ide kroz mati %n" plo%". opet !ez prekidanja. 0retvara% napona pretvara str"j" iz !aterija " naizmeni%n" str"j" napona 22' (. 1ko senzor otkrije $"!itak napajanja na mre ži. Kada se to desi. 1ko pre!a ivanje nije dovoljno !rzo. ra %"narima koja s" stara 2 $odine.

sa mo$" da pri#vate imp"lse visoko$ napona koje s" proizveli !liski "dari $roma i ener$etski "re đaji. On -iltrira napajanje.". Ovi "re đaji tako prestaj" da rade posle jedno$ ve$e$ "dara ili posle niza manji#. Oni mo$" da se iz!ore sa o!i %nim "darima napona. premoš $"je privremene padove napona. Ovi "ređaji. kao što je neposredan "dar $roma. ali sna žniji "dari. Strana & 8 . &režni %ilter namenjen je za otklanjanje razli%iti# smetnji. s"z!ija pojav" visoki# napona i str"ja i "opšte del"je kao od!ojnik izme đ" str"jne mreže i sistema. ?režni -ilter o!ez!eđ"je istinsko podešavanje napajanja i može da spre%i mno$e nevolje. Oni nis" projektovani da pri#vate veoma visok" vrednost napona i sami se "nište kada od!ij" veliki "dar. mo$" da pro đ" pravo kroz nji#. ?režni -ilter o!avlja posao zaštitnika od "dara napona i mno$o više od to$a. ne$o pasivni "ređaj koji del"je samo kada se pojavi "dar napona. Sistemi a a#tit! napajanja Sistemi za zaštit" napajanja sl" že za zaštit" opreme od posledi a "dara i nestanka napona. 0re sve$a to s" a#titni$i od !dara napona i mrežni %ilteri. Najjednostavniji o!lik zaštite napajanja jeste neki od a#titnika od !dara napona. On je više aktivan "ređaj koji del"je neprekidno.

'rimeri potro#nje str!je navedeni( komponenti) Strana & .

bi/tFHZ !  http://bit.ly/summau  http://bit.*iterat!ra)  http://bit.ly/sFFBJJ Strana & "# .ly/sJ"#bB Slike)  http://bit.ly/sFFBJJ  http://scr.

bi/tFHZ !  Goo$le %ma$es Strana & "" . http://scr.