ÎNGRĂŞAREA TINERETULUI TAURIN Infiinţarea de ferme specializate pentru creşterea şi în r!şarea tineretului taurin este " acti#itate renta$il!

ce c"ntri$uie la sp"rirea #enituril"r rezultate din aceasta acţiune % în cazul în care se urm!reşte s! se "$ţin! " cantitate c&t mai mare de carne % într'un timp c&t mai scurt % cu calit!ţi superi"are şi la un c"st de pr"ducţie c&t mai sc!zut ( Motivaţia tehnică şi economică ce pledează pentru înfiinţarea de ferme specializate pentru creşterea şi îngrăşarea tineretului taurin provenit din rase mixte şi rase de carne este dată de faptul ca acesta se pretează la obţinerea unei cantitaţi mari de carne în scurt timp . Procesul de creştere a tineretului taurin este foarte accentuat până la vârsta de 1 luni ! după care începe să scadă treptat până la vârsta de "# luni ! de aceea pe scara foarte largă se practică metoda cunoscută de creştere şi îngrăşare a tineretului taurin în sistem intensiv . $porul de creştere în greutate înregistrat până la vârsta amintită se face ! în mod deosebit ! pe seama creşterii musculaturii şi a osaturii corporale % fig. 1 & )*++ )+++ -++ .++ /++ *++ , , , , , în luni , , , , , , , #arsta , , , ,

0upa #&rsta de )- luni% în paralel cu dez#"ltarea musculaturii % au l"c depuneri pr" resi#e de seu % cu un c"nsum du$lu de fura1e faţ! de cele c"nsumate pentru depunerea unui 2 de carne ( Pentru ca dezvoltarea musculaturii să fie maximă ! este necesar ca raţiile fura'ere să conţină proteina brută necesară . (stfel ! în funcţie de vârstă ! necesarul de proteină brută este de 1") g pe unitate nutritiva atunci când tineretul este la vârstă de * + 1" luni ! de 11, g la vârsta de 1" + 1 luni şi -, + 1,, g la vârsta de 1 + "# luni . Procesul de creştere este cu atât mai intens cu cât animalele sunt mai tinere ! la acestea depunerea de carne este incomparabil mai mare decât la animalele adulte! la care dezvoltarea musculaturii este mai redusă ! în schimb are loc o depunere de grăsime . .n cazul în care tineretul este supus îngrasării de la vârsta de 1" luni ! perioada de pregătire dureaza ", + ") zile! îngrăsarea propriu + zisa , + -, zile şi cea de finisare /, + /) zile! rezultă deci că sistemul intensiv de creştere şi îngrăsare a tineretului se face în trei perioade distincte . 0ehnologia de crestere şi îngrăşare intensivă a tineretului taurin ! este metoda care se face în perioade distincte ! în care un rol important îl deţine durata acestora şi măsurile ce se intreprind pentru obţinerea unui spor mare de creştere în greutate .

3ERI4A0A I 5 faza de pre !tire a animalel"r pentru în r!şare $e face în două faze distincte! adică faza . ! când viţeii neînţărcaţi se aduc de timpuriu în ferma şi se continuă alăptarea acestora ! şi faza a1..1a ! când viţeii sunt înţărcaţi în fermă sau în gospodărie . 0ransportul viţeilor se face cu mi'loace auto special amena'ate ! fără curenţi de aer şi care să asigure o suprafaţă de ,! + 1 m.p.2 cap de viţel . 3a sosirea în îngrăsatorie! viţeii se lotizează şi li se aplică un tratament antistres! adică 1", g glucoza la 4), ml apa! în două tainuri! la interval de 1" ore! iar soluţia se prepară în apă calduţă la temperatura de / grade 5. 3a populare! adăpostul trebuie să fie curat şi dezinfectat şi să asigure o temperatură de 1 + ", grade 5. 6acă viţeii sunt luaţi la vârsta de 1, + 1# zile ! durata alăptării până la înţărcare va fi de #,1#) zile ! perioada în care viţeii trebuie să realizeze un spor mediu de peste *), g pe cap şi pe zi . .n această perioada viţeii se obişnuiesc treptat cu consumul fura'elor de volum! fân şi amestec de concentrate . 7bişnuirea treptată cu consumul fura'elor de volum contribuie la dezvoltarea tubului digestiv ! fază importantă în creşterea viţeilor . (lăptarea viţeilor se face cu substituienţi de lapte ! fura'ele de volum sunt administrate la discreţie ! iar apa se asigură din adăpători cu nivel constant . Prepararea substituientului de lapte se face având în vedere ca pentru a obţine un litru ! la 1,, g de substituient se adaugă ,!- l de apă administrându1se la biberon sau la găleata la temperatura de / grade 5. .nţărcarea se face prin obişnuirea treptată a viţeilor să consume fura'e de volum şi cu reducerea substituienţilor de lapte . 8iţeii înţarcaţi se supun unui proces intensiv de creştere pe o durata de , + -, zile ! timp în care viţeii înregistrează un spor în greutate de *,, g2zi şi a'ung la sfârşitul perioadei la greutatea vie de cca 1/, 9g2cap.

9g 2 cap ! înregistrând un spor mediu de cca 1".2zi & *!/ + 4!/ *!* + 4!* 1.. 0ineretul taurin supus îngrăşării primeşte cantităţi mari de fura'e ! la discreţie în prima perioadă ! iar în ultima perioadă de îngrăşare ! rămâne ca hrana la discreţie doar fura'ul concentrat ! în defavoarea fânului de lucernă şi a silozului .". . . 9g 2 cap şi la vârsta de 1 + 1. g pe cap şi zi ! în cazul în care se exploatează corespunzator potenţialul biologic pentru producţia de carne ! existent la rasele =alţata >omânească ! =runa ! % rase de import & ? 3imousine ! 5harolaise ! =leu =lan@ =elgi@ue ! (berden (ngus precum şi folosirea eficientă a resurselor de fura'are existente în zona .D.8. . <losirea fura'ului unic ! adică în amestec ! şi adminstrarea acestuia la discreţie ! deşi pare costisitor ! este una din metodele cele mai eficiente pentru obţinerea sporului potenţial de creştere în greutate . şi nutreţuri combinate /. + #). .1a se vor păstra la populare 1 + " boxe în care se vor introduce viţei cu diverse afecţiuni pentru a fi supuşi tratamentelor specifice . 5ompletarea necesarului de hrană se face cu un supliment proteino + vitamino + mineral ! introdus în amestecul recomandat . 6ezinfecţia şi vidul tehnologic constituie măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor la animale . ..:. 3ERI4A0A a 5 III 5 a 5 faza de finisare 6urata finisării este de -. + 1".n această perioadă sporeste consumul de nutreţuri combinate din amestec ! iar amestecul este format din siloz #. .n compartimentele de creştere din faza . 2 1. .:. Necesarul zilnic de nutrienţi % în c"relaţie cu sporul programat Breutatea corporala Cg $. .. . zile ! timp în care tineretul a'unge la greutatea de *). . . g 2 cap şi zi .!4) cm 2 animal ! iar densitatea în boxă să fie corelată cu lungimea frontului de fura'are ! aşa încât animalele să poată consuma hrana ! fără să deran'eze pe altele ! atunci când au poftă . .ngrăsarea tineretului în zona colinară şi montană se face până la greutatea de #. g % :.. 3ERI4A0A a 5 II 5 a 5 faza de creştere şi în r!sare 6urează aproximativ /). zile ! timp în care tineretul a'unge la o greutate medie de cca )).. 9g greutate vie . + /4. din necesarul de unităţi nutritive ! asa fel încât atingerea greutăţii să se realizeze cel târziu la vârsta de 1 luni ! timp în care tineretul realizează un spor mediu de creştere de cca .luni ! când perioada de îngrăsare este de fapt cea mai eficientă . g % :. $uccesul în obţinerea unui spor crescut este echilibrarea amestecului de fura'e ! aşa fel încât acesta să fie gustos ! să conţină principii nutritivi şi în special să se respecte raportul energo + proteic . Pentru tineretul taurin destinat îngrăşării ! sistemul de hrănire trebuie să urmarească valorificarea maximă a capacităţii de creştere a organismului în primul an de viaţă ! utilizându1se fura'e care să stimuleze sporul de creştere în greutate . . #! .2zi & 4!1 + !/ 4!# + !* .D. ! suculente ). Cg 1#1 1 1 .. ! fân "..n această perioadă se administrează hrana la discreţie ! un amestec de fân tocat ". 6URA7AREA Arănirea taurinelor este o problemă complexă influenţată de particularităţile exploatării lor . <iecare etapă! perioadă prezintă anumite caracteristici legate direct de fura'are . .M. şi a1. g pe cap şi zi . cu adaos de P. Pentru obţinerea sporului scontat este necesar să se asigure un front de fura'are dublu ! adică ... 9g folosind păsunea şi fâneţele naturale ! cu adaos de concentrate până la /.n reuşita îngrăşării timpurii a animalelor ! un rol important îl are hrănirea corespunzatoare a viţeilor cu fura'e în amestec şi administrarea lor la discreţie ! asigurarea apei proaspete şi a brichetelor pentru lins formate din clorura de sodium % sare & şi microelemente . $por 1.. şi concentrate /) + #.. /! # 1 1 1 "".n sistemul intensiv de creştere şi îngrăsare se practică obligatoriu principiul tehnologic al populării şi depopulării totale a segmentelor tehnologice corespunzătoare fazelor de creştere şi îngrăşare descrise ..n această perioadă viţeii se obişnuiesc treptat să consume la discreţie ! alături de fân ! nutreţuri combinate şi siloz ! aşa fel încât la şfârşitul perioadei să poata consuma zilnic "! + / 9g $.n sistemul de creştere şi îngrăsare intensiv se pot realiza sporuri de 11.

11) . /.!. 1 1. )!. 1!. la vârsta de 1 + " luni ! la * + 4 :. 1!. 11) $istem semiintensiv >eteta /. g pe cap şi pe zi . 1!. 1!. 1 1 1 1 1"!. 1!. 1!. /. /. 1 * 81 "#!.. 1!. 1!.. #.!" 1#.!) 1!. 1*!. 4-!. Reţete de nutreţuri c"m$inate pentru tineret taurin la în r!şat 3eri"ada a II a de în r!şare $pecificare 7rz Porumb Brâu 3ucerna deshidratată $rot fl. #.! 1!. /. 1*!. 1. /. 1 1!. "*1 1 /." 1#.1 1 /).. 11!.!.!.".!) 1 1 1!.!# Este necesar ca în funcţie de greutatea corporală să se asigure o cantitate de fura'e pentru realizarea unui spor în creştere de 1. + 1.. 1!. /)1 1 #. 1!.1 1 #). 1 1 )!. 1. 5onsumul specific pe 9g spor realizat zilnic poate a'unge de la "!.. 1"!/) *!4 + 4!4!" + !" 4!) + !) 4! + ! !1 + -!1 !# + !* 4!4 + !!.. 1. 1 1 )!. .! 1!. 1 1 1 1 ")!. 11) . #)1 1 ). 1"!. $oarelui $upliment mineral 5arbonat de calciu Foofort 0 " $are 0otal $istem semiintensiv >eteta /. 1"!. $oarelui $rot soia 6ro'die fura'eră Fahăr 5arbonat de calciu <ăină de oase $upliment mineral Foofort 01 Foofort 0" $are 0otal 8"ndiţii de calitate $ubstanţă uscata % 9g & :nitaţi nutritive % Cg & Proteină brută % Cg & Proteină digestibilă %g29g& .D.!. :.""1 1 "*. 1 /!.! 1. 1!. /#!. 1. 1 1 1 1 1!. 1!. 1!. 1"!. ) !. 1!. 1 # 81 8" 1 / !. + ) 81 8" /. 1 1 1!.!. 1!. 1 /!.!..+ 1. ". la vârsta de ".) 14) ... . + -!" !/ + -!) !* + -! !. 1!.!. #!. 1!.. 1!. 1!. 1!. 1 / 81 8" #"!.! 1!. 1 1 1!.. Reţete de nutreţuri c"m$inate pentru tineret taurin la în r!şat 3eri"ada I de în r!şare $pecificare Porumb 7rz 7văz Brâu 0ărâţe de grâu <ăină de lucernă $rot fl. 1. $istem intensiv >eteta /.!. 1!.!1 -!" + 1. 1"!. 1!. $istem intensiv >eteta /. 1#!. 1)!. 1.. 1.!. 8" /"!. 1#!.. 1 1!. + "# de luni când îngrăsarea nu mai devine rentabilă . 1!. 1 /!.. 1. 1.!... )!4* 4!" !#) 1. 4!. 1#. 1!. 1"!.D. ./ ".. 1 1"!..

).8"nditii de calitate $ubstanţă uscată %9g& :nităţi nutritive %9g & Proteină brută %g29g& Proteină digest. .. 11. 9g greutate vie &  direct ? minimum .! 1!. .ran! T ) 5 /+ < pentru viţei de până la 1).8. ." 1/) 11.8.%g29g& .!# 9g 2 cap 2 zi ! presărat pe fura'ul de bază  în amestec ? concentrate P.! 1!.!#. 9g greutate vie &  direct ? minimum . G #. 9g greutate vie &  direct ? minimum . cereale macinate G *. Tipuri de c"ncentrate 3(9(: ( rec"mandate pentru tineretul taurin :"dul de administrare în . 9g 2 cap 2 zi ! presărat pe fura'ul de baza  în amestec ? concentrate P. 11.G /) .! 1!.4 1/) 11. . .M.! 1!.!) 9g 2cap 2zi ! presărat pe fura'ul de baza  în amestec ? concentrate P.M.M. G ".1 1/. 1/. cereale măcinate G *) . T * 5 *+ < pentru tineret taurin de peste 1). . cereale măcinate G . 9ariante de amestec de cereale m!cinate% în funcţie de resursele din fermă . .8. T * 5 => % pentru tineret de peste 1).

/!. G unitaţi nutritive P=6 G proteină brută digestibilă 5a G calciu P G fosfor .:. 9g /!.D. 1.1urile . <ura'ele introduse în raţiile fura'ere sunt cele obţinute în ferma vegetală prin care se asigură necesarul de concentrate ! fibroase ! grosiere şi suculente ! urmând a se cumpăra doar P. )!4 )!4) *!"* "/!41 >aport :D 2 $: G . )!.M.8. 1!* 1!#4 1!-" 1! * *!-/ P=6 %g& //* ")" *) 1/ 4-1 5a%g& #. (mestecul de cereale! grosierele! fibroasele şi suculentele constituie fura'ele de baza care pot intra în raţiile care se administrează taurinelor la îngrăşat pe categorii de vârsta şi greutăţi ? Raţie fura1er! ' tineret taurin 5 reutatea *>) 5 =++ 2 $pecificare <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale 0otal 5antit.! :. "!.Raţii fura1ere >aţiile fura'ere se întocmesc pe categorii şi perioade de creştere ! astfel încât să asigure necesarul de substanţă uscată ! unităţi nutritive şi proteină .!" 1-!" 1/!4) "!)/ 4)!* P%g& *!. $. G substanta uscată :.: %9g& "!4/ "!) #!14 1!#.D.!*# >aport $: 2 :D G 1!) ? 1 >aportul energo + proteic G 1 ? 11# $.

-!) )!4) "/!41 #*!-* >aport :D 2 $: G .D "!"# "!#) 1!-" 1! ) !#* P=6 %g& ## #".41 5a%g& )/!* /" 1/!4) "!)" 1.!*/ >aport $: 2 :D G 1!* H 1 >aport energo + proteic G 1 ? 1"4 Varianta 2 . *) 1/ 1.Raţie fura1er! 5 tineret taurin 5 reutate /+) 5 />+ 2 $pecificare <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale 0otal 5antit.: % 9g & /!*# #!/. "!. 1/!)1 :. % 9g & #!. $. #!14 1!#.1! 4 P%g& !. )!. )!.

"*! 1"! *!/. "!.* P%g& 1. "*! 1-!" "!)/ 4 !)/ P%g& 1"!) #!. #. "!) /. 1!/* 1!4" 1!4) -!-/ :.!. 1 1". 4)!P%g& 1"!) #!. ")1/. )!) 1!1" 1!#4 1! * -!-) P=6%g& "4) ""# ")" 1/ 5a%g& /. /!. #!# . ".: %9g& 4!*) "!4/ :. "!) $. 1"!14 :.!1.: %9g& )!1. . 1" 4 5a%g& /. *!.. /.!. /!.8 >aport $: 2 :D G 1!" ? 1 >aport energo + proteic G 1 ? . /! "#!*/ ##!-/ Raţie furajeră ! tineret taurin – greutate 351 – "00 kg $pecificare Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag (mestec cereale 0otal 5antit. 1!* P=6 %g& //. 1* 1* 14"!) 4" !) 5a%g& "#!.D.!"!// !)) P=6 %g& "". ". *!*. /!. 1!) "!. Raţie furajeră – tineret taurin – greutate 251 – 300 kg $pecificare Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag (mestec cereale 0otal 5antit. )!) 1!1" .%9g& $.!. /!. /!.!"!).! ) Raţie furajeră – tineret taurin – greutate 301 – 350 kg $pecificare 5antit.!. $.11/). 1.%9g& Porumb siloz ")!.:.! # . %9g & ")!.: %9g& *!/4 1! " "!) 1!#. "!) Breutatea animalelor ! 9g /)11#. P=6%g& "4) ""# 1* *". 1! " <ân de borceag "!. "!.1") "!. *!/4 <ân de lucernă "!..D.? 1 >aport energo + proteic G 1 ? 1"4 :.82 >aport $: 2 :D G 1!" ? 1 >aport energo + proteic G 1 ? .D.!1 1"! /!1* *. % 9g & ". ""1") "!. /!. "!.11#). )!4 *!"* " !#* Raport UN / SU = 0. "!. //* 5a %g & /*!. /! 4! / "#!*/ Raport UN / SU = 0.! - Raţie furajeră – tineret taurin – greutate "01 – "50 kg $pecificare Porumb siloz <ân de lucernă 5antit.!" P%g& 1)!. 1!4" (mestec cereale "!) -!-# 0otal 1-! ) Raport UN / SU = 0. $. "!. #.D. 1!) "!.$ortiment de fura'e ! Cg 2 cap Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag (mestec cereale ")11/.51 >aport $: 2 :D G 1!.

Raţie furajeră ! tineret taurin ! greutate 251 – 300 kg $pecificare Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale 0otal 5antit. "!. *!. #!. /! /!4" -!///!#1 Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale 0otal Raport UN / SU = 0. /)11#. /!. "*! 1"! 1. ". 1)11 "!..#8 >aport $: 2 :D G 1!/ ? 1 >aport energo + proteic G 1 ? .11#). /!. "!.D. 0otal 1#!/* Raport UN / SU = 0.)* 1-!" "!)/ -4!-/ )!4 *!"* /"!-* Varianta 3 $ortiment de fura'e ! Cg 2 cap Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale ")11/.4 1)!/* :. )!.4 ")!5a %g& "1!* "*! 1"! 4!)/!4 4"!)4 P%g& -!.: % 9g & *!/4 1! " 1!4" /!/ "!.1") ""1"* "!.!1" /!4 /!) P %g& 1"!) #!.## >aport $: 2 :D G 1!/ ? 1 >aport energo 1 proteic G 1 ? . /!. /!.11/). Breutatea animalelor ! 9g /. "!. 1!#. "!. /!. #.!1!11 "!4-!-* P=6 %g& 1""# 1* " !".!.<ân de borceag /!.:.! / Raţie furajeră tineret taurin – greutate 301 – 350 kg $pecificare 5antit.4 1"!4/ :. "!. "!. "!. #!.!1!# "!411! 4 P=6 %g& "4) ""# 1* / !*# ". $. "!. "!. #!.!-1 1!#4 1! * 11!*1 ")" 1/ 1.80 >aport $: 2 :D G 1!" ? 1 >aport energo 1 proteic G 1 ? . $. "!. "!. /!. /!-* 1!1" . ")1/.4 -1"!*# 5a %g& /. "!. % 9g & 1 !. %9g & #!)1! " 1!4" "!)/ "!. /! "!4-!/" !- Raport UN / SU = 0. %9g & ")!.D. )!) 1!1" . "!) (mestec cereale "!.!44 Raţie furajeră tineret taurin – greutate 351 – "00 kg ..

". *!.M. 1).. #. /! #!*) *!"* /1!41 Raport UN / SU = 0.n asigurarea necesarului de fura'e se pot efectua modificări prin substituiri şi reevaluari ale raţiilor zilnice în funcţie de sortimentele de fura'e existente . #. % 9g & *!*/ 1! " 1!4" #!"/ 1!/ 1)!4 :..#3 >aport $: 2 :D G 1!/ ? 1 >aport energo + proteic G 1 ? ... 1)!. P=6 %g& //. "!. :.#3 >aport $: 2 :D G 1!/ ? 1 >aport energo + proteic G 1 ? . 5oncentrate G amestec de porumb ! orz şi grâu Perioada de creştere şi îngrăşare este de 1" luni ! viţeii se achiziţionează la greutatea medie de 1. 1. )!.!4) Raţie furajeră ! tineret taurin – greutate "01 – "50 kg $pecificare 5antit.!1! ) 1! * 11!)/ P=6 %g& " * ""# 1* # !/ 1/ *#!/ 5a %g & /1!" "*! 1"! 1". Până la greutatea de "). /)!. 1. )!. #!. capete este redat în tabelul urmator ? Ne$e%ar tota& $pecificare Porumb siloz Porumb boabe <ân de lucerna <ân de borceag Brâu 7rz =orceag m.!.!. $.v.).!.!. "!.. "!.. % 9g & "*!. ! to Brosiere G #)!.!. to 5alculul necesarului de fura'e s1a făcut pe baza raţiilor fura'ere bine echilibrate ! calculaţia s1a făcut pentru .. 1). $. 9g ! livrarea se face la un an de zile la o greutate medie de peste #). )!. 9g ! fura'area se face la discreţie ! după care administrarea fura'elor se va face pe structuri de greutate conform raţiilor stabilite .. 5antitatea necesară de fura'e pentru perioada de iarnă ? <ibroase G 4*!. (mestec cereale 1! * "!)/ *!"* 0otal 1"! # -#!*/ /)!-* Raport UN / SU = 0.*) "!)" )!-4 P %g& 1/!.!. :.:. t t t t t t t t 5antitatea $uprafata necesara %ha& "). to Paie G ". 3ucernă m..!. "!.. Grosiere = coceni de porumb . )!.. )!. "!.!.!4/ . ""# 1* 4 1/ -/ 5a %g & P%g& Porumb siloz *!* /*!.v. 4. ).1 1!#. ha Producţia 2 ha ").!.. /.. "!.!1"! /! Brosiere "!" 1*!) *!-. to (mestec cereale G ")!. <ân de lucernă 1!1" "*! #!. ).. /. Decesarul de fura'e pentru ferma de tineret taurin la îngrăşat cu un efectiv de ).:. $uprafaţa cultivată G ).D. ""!) )!. paie de grâu şi orz . ! to (mestec cereale G ". <ân de borceag ... 14!) )!.).. 9g ... % 9g & /.$pecificare Porumb siloz <ân de lucernă <ân de borceag Brosiere (mestec cereale 0otal 5antit... )!4" 1!1" .. to 5antitatea necesara de fura'e pentru perioada de vara ? Masă verde G /.D. /. to $uculente G ").!. % 9g & 4!*) 1! " 1!4" )!.... 14!*.

>aţiile şi necesarul total de fura'e poate fi adaptat la zonele de creştere şi posibilităţile reale ale crescătorilor ! fermierul având posibilitatea de a substitui un fura' cu altul cultivat în zona respectivă ! având aceeaşi valoare nutritivă. .fiecare categorie în parte ! iar din însumarea acestora a rezultat necesarul anual de fura'e .