I tema. Baudžiamojo proceso samprata.................................................................................................................10 1. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai...............................................

...............................10 1.1. Proseco funkcijos...................................................................................................................................10 1.2. Baudžiamojo proceso tipai (formos)......................................................................................................10 1.2.1. K asikinis run!imosi procesas.............................................................................................................10 1.2.1. K asikinis run!imosi procesas.............................................................................................................10 1.2.2. "iriamasis procesas.............................................................................................................................10 1.2.2. "iriamasis procesas.............................................................................................................................10 1.2.#. $i%rusis procesas................................................................................................................................10 1.2.#. $i%rusis procesas................................................................................................................................10 2. Baudžiamojo proceso paskirtis......................................................................................................................11 #. Baudžiamojo proceso stadijos.......................................................................................................................11 &. Baudžiamojo proceso moks as......................................................................................................................11 II tema. Baudžiamojo proceso teis'.......................................................................................................................12 1. B()*+I($,-, P.,/01, "0I121 134,K(.......................................................................................12 2. Baudžiamojo proceso teis's %a tiniai.............................................................................................................12 2.1. Baudžiamojo proceso teis's %a tini5 samprata ir r6%7s..........................................................................12 2.2. 8. Konstitucija......................................................................................................................................12 2.#. "arptautin's sutart7s...............................................................................................................................1# 2.&. 9stat7mai.................................................................................................................................................1# 2.:. Kiti norminiai teis's aktai.......................................................................................................................1# #. Baudžiamojo proceso kodeksas.....................................................................................................................1# &. B()*+I($,-, P.,/01, ;,.$< =(8I,-I$(1 0.*421, 8(IK, I. (1$0;< ("+4I8=I(I1 ...........................................................................................................................................................................1& &.1. =a iojimas erdv's (teritorijos) atžvi !iu.................................................................................................1& &.2. =a iojimas aiko atžvi !iu......................................................................................................................1& &.#. =a iojimas asmen5 atžvi !iu..................................................................................................................1& :. 8(">o nutar?i5, 8(">o senato nutarim5 ir Konstitucinio "eismo nutarim5 reik%m' BP...........................1& @. Baudžiamojo proceso teis's ir Aaudžiamosios teis's sant7kis......................................................................1& III tema. Baudžiamojo proceso principai..............................................................................................................1& 1. Baudžiamojo proceso princip5 samprata ir reik%m'.....................................................................................1& 2. Baudžiamojo proceso princip5 sistema.........................................................................................................1: #. Konstituciniai Aaudžiamojo proceso principai..............................................................................................1: &. (tskir5 Aaudžiamojo proceso princip5 turin7s..............................................................................................1: &.1 ;eka tumo preBumpcija...........................................................................................................................1: &.2 proceso teisin!umas (sąžinin!umas).......................................................................................................1: &.# Proporcin!umas.......................................................................................................................................1@ &.& "eisin!umą v7kdo tik teismas.................................................................................................................1@ &.: .un!imosi principas................................................................................................................................1@ &.@ Proceso vie%umo principas......................................................................................................................1C &.C Proceso i%samumas ir !reitumas..............................................................................................................1D &.D "eis' E !7n7Aą.........................................................................................................................................1D &.F Proceso ka Aa...........................................................................................................................................1D &.10 "eis'joGteismo ne%a i%kumo ir neprik ausomumo principas..................................................................1D &.11. 8e!a umas (Aaudžiamojo persekiojimo priva omumas) ir tiks in!umas..............................................1F I4 tema. Baudžiamojo proceso suAjektai..............................................................................................................1F 1. Baudžiamojo proceso suAjekt5 samprata ir sistema......................................................................................1F 2. 4a st7A's institucijos ir parei!6nai H Aaudžiamojo proceso suAjektai..........................................................22 2.1. "eismas ir ikiteisminio t7rimo teis'jas...................................................................................................22 2.2. Prokuroras..............................................................................................................................................22 2.2.1. Ikiteisminis t7rimas.............................................................................................................................2# 2.2.1. Ikiteisminis t7rimas.............................................................................................................................2# 2.2.2. B7 5 procesas pirmosios instancijos teisme........................................................................................2# 2.2.2. B7 5 procesas pirmosios instancijos teisme........................................................................................2# 2.2.#. B7 5 procesas ape iacin's instancijos teisme......................................................................................2# Pus apis 1 i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02

2.2.#. B7 5 procesas ape iacin's instancijos teisme......................................................................................2# 2.2.&. ;uosprendžio ir nutarties v7kd7mas...................................................................................................2# 2.2.&. ;uosprendžio ir nutarties v7kd7mas...................................................................................................2# 2.2.:. B7 5 procesas kasacin's instancijos teisme.........................................................................................2# 2.2.:. B7 5 procesas kasacin's instancijos teisme.........................................................................................2# 2.#. Ikiteisminio t7rimo Estai!os ir parei!6nai..............................................................................................2# #. Proceso da 7viai............................................................................................................................................2: #.1. Proceso da 7vi5 sąvoka..........................................................................................................................2: #.2. 9tariamasis..............................................................................................................................................2: #.#. Ka tnamasis............................................................................................................................................2@ #.&. Baudžiamojon atsakom7A'n traukiamas juridinis asmuo......................................................................2D #.:. =7n'jas...................................................................................................................................................2D #.@. ;ukent'jus7sis (BPK 2D str.).................................................................................................................2D #.@.1. ;ukent'jusiojo sąvoka........................................................................................................................2D #.@.1. ;ukent'jusiojo sąvoka........................................................................................................................2D #.@.2. Pripažinimas nukent'jusiuoju..............................................................................................................2D #.@.2. Pripažinimas nukent'jusiuoju..............................................................................................................2D #.@.#. ;ukent'jusiojo teis's ir parei!os.........................................................................................................2D #.@.#. ;ukent'jusiojo teis's ir parei!os.........................................................................................................2D #.C. /ivi inis ie%kovas...................................................................................................................................2F #.C.1. /ivi inio ie%kovo sąvoka (BPK 110 str)..............................................................................................2F #.C.1. /ivi inio ie%kovo sąvoka (BPK 110 str)..............................................................................................2F #.C.2. /ivi inio ie%kovo teis's.......................................................................................................................2F #.C.2. /ivi inio ie%kovo teis's.......................................................................................................................2F #.C.#. /ivi inio ie%kovo parei!os ..................................................................................................................2F #.C.#. /ivi inio ie%kovo parei!os ..................................................................................................................2F #.D. /ivi inis atsakovas .................................................................................................................................2F #.D.1. /ivi inio atsakovo sąvoka...................................................................................................................2F #.D.1. /ivi inio atsakovo sąvoka...................................................................................................................2F #.F. (tstovai..................................................................................................................................................#0 #.F.1. (tstovavimo samprata ir r6%7s............................................................................................................#0 #.F.1. (tstovavimo samprata ir r6%7s............................................................................................................#0 #.F.2. (tstovai pa!a Estat7mą (BPK :# str)..................................................................................................#0 #.F.2. (tstovai pa!a Estat7mą (BPK :# str)..................................................................................................#0 #.F.#. 9!a iotieji atstovai (BPK :: str)...........................................................................................................#0 #.F.#. 9!a iotieji atstovai (BPK :: str)...........................................................................................................#0 #.F.&. (tstov5 teis's ir parei!os (BPK :&, :@ str).........................................................................................#1 #.F.&. (tstov5 teis's ir parei!os (BPK :&, :@ str).........................................................................................#1 &. Kiti Aaudžiamajame procese da 7vaujant7s asmen7s....................................................................................#1 &.1. 9rodin'jimo procese da 7vaujant7s asmen7s H iud7tojas, specia istas ir ekspertas...............................#1 &.2. Pa!a Aines funkcijas at iekant7s asmen7s H vert'jas, teisiamojo pos'džio sekretorius.........................#1 &.#. "eismo procesą ar atskirus proceso veiksmus steAint7s asmen7s..........................................................#1 4 tema. =7n7Aa ir !7n'jas....................................................................................................................................#2 1. Bendrieji !7n7Aos Aaudžiamajame procese k ausimai..................................................................................#2 2. =7n'jo teis's ir parei!os...............................................................................................................................#2 #. =7n'jo kvietimas, pask7rimas, pakeitimas ir atsisak7mas...........................................................................## #.1. =7n'jo kvietimas....................................................................................................................................## #.2. =7n'jo pask7rimas.................................................................................................................................## #.#. =7n'jo pakeitimas..................................................................................................................................## #.&. =7n'jo atsisak7mas................................................................................................................................## &. ;eteis'tas !7n7Aos priemones naudojan?io !7n'jo nu%a inimas..................................................................## :. B6tinas !7n'jo da 7vavimas..........................................................................................................................## 4I tema. ;u%a inimas............................................................................................................................................## 1. ;u%a inimo samprata. ;usi%a inimas............................................................................................................#& 2. ;u%a inimo teis' ir pa!rindai........................................................................................................................#& Pus apis 2 i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02

#. Proceso suAjekt5 nu%a inimo tvarka..............................................................................................................#& &. (dvokato ir advokato pad'j'jo nu%a inimas..................................................................................................#& 4II tema. (pskundimas ikiteisminio t7rimo metu................................................................................................#& 1. "eis' pateikti skundą.....................................................................................................................................#& 2. 1kund5 na!rin'jimas ir i%sprendimas............................................................................................................#& 2.1 Ikiteisminio t7rimo parei!6no proceso veiksm5 ir nutarim5 apskundimas............................................#& 2.2. Prokuroro proceso veiksm5 ir nutarim5 apskundimas...........................................................................#: 2.#. 1kund5 d' ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro proceso veiksm5 ir nutarim5 na!rin'jimas....#: 2.&. Ikiteisminio t7rimo teis'jo proceso veiksm5 Aei nutar?i5 apskundimas ir skund5 i%sprendimas..........#: #. (pskundimas kitose proceso stadijose..........................................................................................................#: 4III tema. ;usika stama veika padar7tos ža os at 7!inimas.................................................................................#: 1. +a os at 7!inimo Aaudžiamajame procese samprata ir A6dai........................................................................#@ 2. 1avanori%kas ža os at 7!inimas.....................................................................................................................#@ #. +a os at 7!inimas, kai parei%kiamas civi inis ie%kin7s..................................................................................#@ #.1. /ivi inio ie%kinio Aaudžiamojoje A7 oje samprata.................................................................................#@ #.2. /ivi inio ie%kinio parei%kimas................................................................................................................#C #.1.1. Prokuroro parei!a pareik%ti civi inE ie%kinE.........................................................................................#C #.1.1. Prokuroro parei!a pareik%ti civi inE ie%kinE.........................................................................................#C #.# /ivi inio ie%kinio na!rin'jimas...............................................................................................................#C #.&. /ivi inio ie%kinio i%sprendimas..............................................................................................................#C #.:. /ivi inio ie%kinio užtikrinimas...............................................................................................................#D IJ tema. "arptautinis AendradarAiavimas Aaudžiamajame procese......................................................................#D 1. "arptautinio AendradarAiavimo Aaudžiamajame procese pa!rindai ir tvarka...............................................#D 2. )žsienio va st7Ai5 ir tarptautini5 or!aniBacij5 pra%7m5 v7kd7mas............................................................#D 2.1. Pra%7mas prad'ti arAa perimti AaudžiamąjE persekiojimą......................................................................#D #. (smen5 i%davimas i% 8. (ekstradicija).........................................................................................................#D #.1 (smen5 i%davimo i% 8ietuvos .espuA ikos tvarka..................................................................................#F #.2 1upaprastinta asmen5 i%davimo i% 8. tvarka..........................................................................................#F #.# 1uimto arAa nuteisto asmens aikinas perdavimas kitai va st7Aei ar "arptautiniam Aaudžiamajam teismui proceso veiksmams at ikti.................................................................................................................#F &. Pra%7mas užsienio va st7Aei i%duoti asmenE..................................................................................................#F :. 0uropos are%to orderis...................................................................................................................................#F @. "arptautin's AendradarAiavimo Aaudžiamosiose A7 ose or!aniBacijos ir priemon's 0uropoje....................&0 @.1 0uropos po icijos Aiuras (0uropo as)......................................................................................................&0 @.2 .7%i5 teis'jai ir prokurorai......................................................................................................................&0 @.# 0uropos teismo Estai!5 tink as (0-;)......................................................................................................&1 @.& 0urojustas................................................................................................................................................&1 J tema. 9rod7mai Aaudžiamajame procese...........................................................................................................&1 1. 9rod7m5 sąvoka.............................................................................................................................................&1 1.1. 9rod7m5 sąsajumas ( ie?iamumas).........................................................................................................&1 1.2. 9rod7m5 eistinumas...............................................................................................................................&2 1.#. *uomen5 !avimas Estat7m5 nustat7ta tvarka.........................................................................................&2 1.&. *uomen5 !avimas teis'tais A6dais.........................................................................................................&2 2. 9rod7m5 teorija ir Erod7m5 teis'....................................................................................................................&2 #. 9rodin'jimo samprata. 9rodin'jimo parei!a. 9rodin'jimo tiks as. *uomen5 pateikimo, rinkimo ir Erodin'jimo sant7kis..........................................................................................................................................&2 &. 9rodin'jimo etapai..........................................................................................................................................&# &.1. .eik%min!5 t7rimui ir A7 os na!rin'jimui duomen5 rinkimas ar pateikimas........................................&# &.2. .eik%min!5 t7rimui ir A7 os na!rin'jimui duomen5 fiksavimas...........................................................&& &.#. 1urinkt5 ar pateikt5 duomen5 i%ankstinis patikrinimas..........................................................................&& &.&. 1urinkt5, pateikt5 ar teismo i%reika aut5 duomen5 t7rimas teismo proceso metu.................................&& &.:. *uomen5 pripažinimas Erod7mais ir Erod7m5 vertinimas......................................................................&& :. 9rodin'jimo da 7kas ir riAos..........................................................................................................................&: @. 9rod7m5 k asifikavimas ir r6%7s....................................................................................................................&: @.1.9rod7m5 k asifikavimas...........................................................................................................................&: Pus apis # i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02

........a%7tinis pasižad'jimas nei%v7kti................................................)K0.....-..:& #.................1........... 8I)*K"..-.........................&C C................$KB2.2................ 9parei!ojimas !7venti sk7rium nuo nukent'jusiojo........1............................................... "aik7mo tiks ai...&....:1 2...-...........".................. P(.......:& #.............................. )žstatas.$KB2...........................................................1.....:0 C.............&@ C..............................:.. *aiktai kaip Erod7mai.:# #.................................................($.......... "0I121....... (tskiros Erod7m5 r6%7s....................:0 C......................&@ C..........................$KB2.................0I=.......................................................D.......2............................................... ")....:0 C..#......:# 2......... ("1(K....:# 2..............."............8)*K"............ P(.......0K1P0................................1.".............&D C...................@...... kuri5 atžvi !iu taikomos kitos procesin's prievartos priemon's....... . P(...................................................................... "0I121.....................0I=.....:2 2.................. 40........................ "0I121..............................................................-.....................0K1P0.........."2-)1I..... -< 40.........(smen7s... (K".2..................0K1P0..........:0 JI tema...:# #.............................. (tidavimas Esveikatos prieži6ros Estai!ą......0K1P0..&F C..........1......*K$< ..................1........ P(........... 134........... ("1(K...............:# #.......&....................................................10..........11...*K$(I I..........................................&C C..................................... (tidavimas Esveikatos prieži6ros Estai!ą........ 0K1P0...... 9parei!ojimas periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje.................... ("1(K................#................I($......-.-..... parei!os...........................:1 2........................................1 I....&C C..2.............&........8I)*K".............................-...."2-)1I.......................................1 I.............. P(..........:& #................*K$< *(8KK(1..1amprata....................&F C.....................................................K( I...................K1...I$(1....1..........."I...#..............................#.."IN21 (K".................."I........ (K"..&D C... P(............#........................................................&D C......................&F C..........................#........... kuri5 atžvi !iu taikomos kitos procesin's prievartos priemon's..........................2.... K(8"I................................. KP(")$(I.....................12.........................................@.........&C C.......:& #.............................................................. 8aikinas su aik7mas................*K$< 40.@..-.........-......................*K$(I........*K$< 40.................... P(........................................0K1P0....................2........"I................ 0K1P0..........................................."IN21 (K".............. Kardomosios priemon's panaikinimas ir pakeitimas........)K0....................................-......................................1..........K( I..."< 13...$KB2.....................2................&F C.................................................... 134.........&....................................................-..1......................................#.....................@...................... ("1(K.....................8I)*K"........."I..............K( I................ 4a st7A's suAjekt5 kompetencijos skiriant kitas prievartos priemones......... I$)............. 40.&.............................................#.....@....0K1P0.................. I$)............ 134.0K1P0............................................................................................. P(.."I......................#...... Kardomosios priemon's 11Fstr.. ")......................................................:# 2.....:& #......... 4a st7A's suAjekt5 kompetencijos skiriant kitas prievartos priemones.....:.................................................................................#................... KP(")$(I.LMK1............................................1......."....................... 8aikinas su aik7mas.........................@........#...............................#....................&...............&C C.................................9"(........K1...............................2.................... Kitos procesin's prievartos priemon's.(M(1......(M(1..............priemon's........................................#............................1 I...............................-. "0I121......I$(1...................."2-)1I...@...............................1........i%vada........................................1.....2.... 1pecia iosios kard............ P(....I$(1..................1 I............2................&.........#..............&F C.......................&@ C...-.....1.:0 C.....I"0"(I.....................................................................................................................#.................................................&F C............ 8I)*K".........#.. 9......................................................*K$(I...0K1P0.............8I)*K"......... Procesin's prievartos priemoni5 samprata ir sistema.................C.........0I=.............................I$(1.&D C.........2........................&.......................2..........................."IN21 (K"(1.................................................. P(....&C C..........0I=........*K$< *(8KK(1....................................................................*K$(I..........2..:& #.........0K1P0........2.&D C.................:...............................................&...:& Pus apis & i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02 ...........................2.&D C.....:# #.................. *aikt5 profesinis Eforminimas ir aik7mas..I"0"(I......-.. *okument5 pa'mimas............. *aikt5 profesinis Eforminimas ir aik7mas. 1pecia isto sąvoka......#......-.................&F C..........2....#.............&C C....:# #............................I... ...............)K0.........:& #................. Procesin's prievartos priemon's....&D C...:# 2......................#.............................. *aikt5 kaip Erod7m5 vertinimas ....................&D C..............................................:1 1....&........&D C.."< 13................. P(...............1................... P(..... -< 40... *aikt5 kaip Erod7m5 vertinimas .... 120str.........".....8I)*K".....1............................................................................................................................................1...I$(1.. 8I)*K"......... 134...................(smen7s................:# 2...............K( I.......#......&C C...................... P(.....&......... I...................................& 8I)*I-I$........................"........8I)*K".......8I)*K"......@.......-......:& #...... "aik7mo tiks ai............................."I........................... (tskir5 procesini5 prievartos priemoni5 taik7mas.......................@...................................................................F.#.......................I...............& 8I)*I-I$...I$(1......2.......... 8I)*K"..*K$(I I.........

................. 1avo tapat7A's neatsk eidžian?i5 ikiteisminio t7rimo parei!6n5 veiksmai.......................:@ (................. (tskirieji pavedimaiP......................... matavimas.:@ #............ 1uAjektai....1..............................................................................................................................................................2................................. "e ekomunikacij5 tink ais perduodamos informacijos kontro ' Aei Era%5 dar7mas........C........... matavimas.................:D 1.............................. I" veiksm5 at ikimas proceso da 7vi5 iniciat7va(BPK 1CDstr................ I" parei!6n5 E!a iojimai(BPK 1C1........................:& #..2.................2..........:: #...:: #............................................................................... Ikitesminio t7rimo suAjekt5 veiksmai pradedant ikiteisminE t7rimą...................................................................:& #............. Pav7Bdži5 7!inamajam t7rimui pa'mimas................1...................:@ 1..................... Ikiteisminio t7rimo veiksmai.............................................................. "e ekomunikacij5 tink ais perduodamos informacijos kontro ' Aei Era%5 dar7mas.................. Krata ir asmens krata.:& #.....................2........................................ Prokuroro E!a iojimai ( BPK 1@F....:...... Maukimas E apk ausą............... (tskiros Aendrosios I" at ikimo tais7k 's...............)P. rank5 atspaud5 ir pav7Bdžio !enetinei dakti oskopijai pa'mimas...............................................12.. Pav7Bdži5 7!inamajam t7rimui pa'mimas.........:& #....1#..................................................................:& #....................11...............................................................:C &........2.:@ 2...:: #........................................................................D............................2..2................................................................................................................ "eis' susipažinti su I" duomenimis (BPK 1D1str........................................ 1avo tapat7A's neatsk eidžian?i5 ikiteisminio t7rimo parei!6n5 veiksmai..................................................................................:..............:: #.............................................................:& #.......................................................................:F 2...........2..................C.............................:C 1............ Po'mis ir pa%to siunt5 po'mis........:C :.....................2.............................1&........................................................2..... I" samprata...............11.2..............2.......1..........:F 2................................................2..............................................2......................... 8aikinas nu%a inimas nuo parei!5 ar aikinas teis's užsiimti tam tikra veik a susteAd7mas........)P..................#..........&...................................1#......... Prokuroro teis' susipažinti su informacija....................1C2str............................................................ turint7s teisQ prad'ti ikiteisminE t7rimą...............................................................................................................................................#................................................................................................2.. I" procesin's prie aidos............................1.............:C B...................................................................2............................................................................:D 2............................................#.......................2.............2.......... (tvesdinimas.. nusika stamą veiką imituojan?i5 veiksm5 at ikimas ir s aptas sekimas........................................ Ooto!rafavimas.......................................................................................................... nusika stamą veiką imituojan?i5 veiksm5 at ikimas ir s aptas sekimas.....2..&.................#........................................................................:& #......................................................... I" suAjektai .........)P................................:F Pus apis : i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02 ....................:C :............................................:D 2..............2..............#...... I" terminaiP.................. 8aikinas nu%a inimas nuo parei!5 ar aikinas teis's užsiimti tam tikra veik a susteAd7mas..... Po'mis ir pa%to siunt5 po'mis........ 8aikinas nuosav7A's teisi5 apriAojimas.........#.....................F............1......................... 1C0 str.... Bauda ir are%tas............................................................................... Ikiteismini5 veiksm5 sąvoka ir sistema..... Bauda ir are%tas............ I" vietaP..........&.......................2......... fi mavimas..................:C :.....2..:F 2..... Ikitesminio t7rimo pradžia.................................................................................................................................................................................................:..................:C :...........................................................................................)P............................. (smens apži6ra........................................................................................... Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro at iekama iud7tojo ir nukent'jusiojo apk ausa.................1&..............:@ #.......:C 1..... Maukimas E apk ausą..............................................................................................................................................................................&........... Ikitesminio t7rimo prad'jimo tvarka ir fiksavimas....................................2...........................10... fi mavimas.......2............................. (pk ausa.............12..............................:& #....................@.......2........:& #..................................:: #......................................)P......................................:@ #..2...........:: #...............:: JII tema........................................................................................................2.............................. I" teis'jo E!a iojimai (BPK 1C#str... Prokuroro teis' susipažinti su informacija..........................:D 1......................:C :....... I" ei!a .. (tvesdinimas.................................F............:: #....:C :.......................2................................................................................:: #.........................................................:& #.........:: #............................2.............................................. Ooto!rafavimas... I" duomen5 neske AtinumasP.........................................................@............................................:D 2...............D........................... Krata ir asmens krata... (tsisak7mas prad'ti ikiteisminE t7rimą..............................................:: #..... (smens apži6ra.............2......:@ #.....................................................................................:& #....................2..... 8aikinas nuosav7A's teisi5 apriAojimas...................................................................:D 1.....1...........2...:: #................ Ikiteisminis t7rimas............................................................................... rank5 atspaud5 ir pav7Bdžio !enetinei dakti oskopijai pa'mimas............:& #........................................................... )ždaviniai............. Ikiteisminio t7rimo (I") Aendrosios nuostatos...................................10..............................

.........@# #........................@2 #......................C........................@0 2.......:F 2...................#..........2..........@0 2.......2....................................................... ....2...............:..........................................................:F 2........................................#.......2..................................#............ Parod7m5 patikrinimo veiksmai (PP4).......................................2................ Ka tinamojo akto reik%m'...............#...................Ajekt5 t7rimas (20:I20@ str................................2....................D.......... I" užAai!imas ka tinamojo akto sura%7mu.....#........................#.........................:F 2...............2...................... ...................utraukto I" atnaujinimas (21C)....... Ka tinamojo akto turin7s (21F)..............................................................D..........................................................)..@0 2...................................................................... ... Ikiteisminio t7rimo teis'jo at iekama iud7tojo ir nukent'jusiojo apk ausa........... I" nutraukimo atvejai (212 str)..................................@2 #...@1 #...................................:F 2..........@0 2........................................................... 9tariamojo apk ausa........................#..................................................................1.....................................2........................... Ka tinamojo akto reik%m'.................................................... ..........................................................................................................#...:F 2. I" užAai!imas proceso nutraukimu................................. B7 5 proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reik%m'................@# #..........................................................2.. I" )+B(I=I$(1.:F 2....2.......#.#.....................@# #........@# #....#............................Ajekt5 apži6ra............................................................... (taskaita apie at iktus I" veiksmus P...@2 #...............@1 2.............................1.................C.@1 2............@0 2............2.......... Ka tinamojo akto (K() sura%7mo momentas ir proceso da 7vi5 susipažinimas su I" medžia!a (21D) .............................1............................................@# #..................@2 #.........................@# #......#........:...............................................@# #.............&............... I" nutraukimo atvejai (212 str)..@0 2........................... Parod7mas atpažinti (P().................&........................................................ kuriems taikomas anonimi%kumas........ ........1.......................................&............................................. Ikiteisminio t7rimo teis'jo at iekama Etariamojo apk ausa...............................2........................................................................... 0ksperimentas............ I" nutraukimo tvarka... Parod7m5 patikrinimas vietoje (P(4)I1F@ str............................... ......:F 2.2...................).......................................#....#........................................ Ka tinamojo akto turin7s (21F)..................................................... Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro at iekama Etariamojo apk ausa............ Pirmos instancijos teismo (PI") paskirtis .................................................................................2.............................................. Ikiteisminio t7rimo teis'jo at iekama iud7tojo ir nukent'jusiojo apk ausa............. Ikiteisminio t7rimo teis'jo at iekama Etariamojo apk ausa.............................................................................#.................2............................................................... Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro at iekama iud7tojo ir nukent'jusiojo apk ausa...................#...................................................................2.....1.....:F 2...............&....@# #...................@1 2.......@2 #.2...............@0 2..................:F 2................................................................2............................................. .....................2.2.........................................................@2 #...........&....#............................ Ka tinamojo akto (K() sura%7mo momentas ir proceso da 7vi5 susipažinimas su I" medžia!a (21D) ....................................2.....................................................................................................................2..................1........ I" užAai!imo A6dai...........#.2..................................................@0 2.........1........................................:............... (taskaita apie at iktus I" veiksmus P............................@# #..........2.......................#..............1..................#.............................................@2 #..................................................................................................................#....................2.....................#................. Parod7m5 patikrinimas vietoje (P(4)I1F@ str................................................2........... 0kspertiB's sk7rimas.................................................... Parod7mas atpažinti (P().... Prane%imas apie Etarimą.......................................................................................................2.......:F 2.......@.. Ka tinamojo akto perdavimas teismui (220). (kistata ..............................&............@& Pus apis @ i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02 .....&....utraukto I" atnaujinimas (21C)......................@1 2...........&...................... ......................@1 2........................................ Proceso veiksm5 su nukent'jusiuoju ar iud7toju............................................@# #........................... Parod7m5 patikrinimo veiksm5 samprata ir sistema................. I" nutraukimo tvarka...........@1 2..#...................................&................................................................................................... Prane%imas apie Etarimą...............................Ajekt5 apži6ra.......................................................@1 2.....................................2.....#......................@& JIII tema......@0 2.............. Ka tinamojo akto perdavimas teismui (220).................. 7patumai (1FDI 20& str)..:..............&.................... (kistata ..............................................&............. B7 5 proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka..........@& 1..@........................................ 9tariamojo apk ausa.......................................Ajekt5 t7rimas (20:I20@ str.............. ......... Parod7m5 patikrinimo veiksm5 samprata ir sistema........................................@1 2...........................................................1.....Ajekt5 t7rimas ir apži6ra (.............................................................................................@& 1................#.................................."ir()..........................:......................epi name?i5 apk ausos 7patumai..................................................................2...........................................................#..............................................@...............@& #.......................2...................#......................epi name?i5 apk ausos 7patumai.............................................. 0ksperimentas.1............................:F 2............................ Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro at iekama Etariamojo apk ausa.#.....@# #.............................................

......................................................................................................................uosprendžio pri'mimas (2FCI#10)....................................................... B7 5 PI"e strukt6ra........................:...@@ #..1................................................ ........................ ..................1..........ukent'jus7sis.................................................................................@D 2...........@D 2................................................ "iesio!inis ir žodinis na!rin'jimas teisme.. B7 os paren!imas na!rin'ti pirmosios instancijos teime....................&...............................................@@ 2......................................... B7 os na!rin'jimas teisme (B(").............C0 2.............. 9rod7m5 t7rimas (2C1I2F2).....................&................. .......@F #.............2...@@ #......@F #..................@C &...........&....................................................B7 os na!rin'jimo teisme Aendr5j5 nuostat5 sistema ir reik%m'........................................................@@ 1.........................................#......@@ #................................ "eismo veiksmai teisiamajam pos'džiui paruo%ti.....................2..................1...... Ikiteisminio t7rimo teis'jo vieksmai......2...................................................................................C0 2.........................C1 2............... Pra%7m5 na!rin'jimas..................................@C 1...................................................@& 1...........................................C1 2....@C :.......................@F #......................................................C0 2..................................... 1usipažinimas su A7 a..............2............................................@@ &...................1.............................................@@ JI4 tema......................................................................................................"eismo sud'tis.... 4adovavimas na!rin'jimui teisme.....................................................2.....................................................2........................................................................@@ #.....................................C1 2.....@F #................................................2............................................ B7 os perdavimas na!rin'ti teisiamajame pos'd7je I 2## str.......@: 2............ B7 os na!rin'jimo atid'jimas H 2#& str : d............................................... Ka tinamasis..................1......................2.......uosprendžio pri'mimas (2FCI#10).....@..... 1prendim5............................................ Maukimai E teisiamąjE pos'dE.........................#...................... Prokuroras.........................................................@: #.C0 1........................... (smen7s.......................................................@: #.......................................................................@@ #.........#............@C &..............................2...#...................................... Ka tinamasis...........@D 2...........................................1.................... Prokuroras........C0 2.........@F #............................................................... B7 os perdavimas pa!a teismin!umą H 2#& str 1d...C0 J4I tema..1....@C #.................@: #.......................#................................................................................ "eis'j5 nu%a inimas. B7 os paren!imas na!rin'ti teisme.......... Procesin's veik os suAjektai........:.#....................................................................................2. da 7vaujant7s A7 ą na!rin'jant teisme............................ "eism5 !in?5 d' A7 5 teismin!umo sprendimas..............@: 2.........................@......#...............................................&...........................2........................................................................... B7 os na!rin'jimo teisme Aendrosios są 7!os.........................................................................2....................................................................................................................................................1.............................................. Procesin's veik os poA6dis.........................................................................#................................ "eismo sud'tis ir teismin!umo tais7k 's.............................................. Pa!a Estat7mą sudaromo teismo principas..........................................................................................................................@@ #........ Baudžiamosios A7 os perdavimas i% vieno teismo kitam.....................................1............................................................@D 2.C1 2......"eismin!umo sąvoka.....................................................@: 2....................................@C &........................ užAai!ian?i5 PI" procesą........................................................................... B7 os perdavimas prokurorui I 2#& str 2 ir #d..............................................................................................................1............. B7 os paren!imo na!rin'ti teisme metu priimami sprendimai.@D 2.....2..................@: #...@D 2...............2...................................................................................................... Kitos or!aniBacinio Aei tecRninio poA6džio priemon's teisiamajam pos'džiui paruo%ti....................................................................... B7 os na!rin'jimo pirmosios instancijos teisme Aendrosios nuostatos................................................................................................#.................................C1 2............................................................................#.2................................# Aai!iamosios ka Aos (2F#I2F@)........................................ B7 os perdavimas pa!a teismin!umą..C0 2.......................................2........................ B7 os nutraukimas I 2#: str................................................................................#....................................................................... poA6dis......................... B7 5 proceso pirmosios instancijos teisme reik%me ir r7%7s su kitomis proceso stadijomis................ Pirmosios instancijos teismo sud'tis ir teismin!umas...................................................................................................................@@ #..........................@& 2............................................................................. B7 os paren!imo teisiamajam pos'džiui terminai........... B7 os perdavimas d' tiks in!umo................ .............2................................ 9rod7m5 t7rimas (2C1I2F2)...... Paren!iamojo teisiamojo pos'džio da is............................................................................................................ukent'jus7sis............................................................................@D 2......2....@F #.....................................1.............2................................B7 os paren!imo na!rin'ti teisme tvarka......... B7 os i%sk7rimas E ke ias ir ke i5 A7 5 sujun!imas E vieną H 2#& str & d.........................................@F #................................................................"eismin!umo r6%7s.........................................# Aai!iamosios ka Aos (2F#I2F@)....................................&.......................................C1 Pus apis C i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02 .............................@& 1.............................#................... Paren!iamojo teisiamojo pos'džio da is............................. "eis'j5 pask7rimo na!rin'ti A7 ą tvarka....#.................@C J4 tema..............

2.#.&. =7n'jas................................................................................................................................................C1 2.#.&. =7n'jas................................................................................................................................................C1 2.#.:. /ivi inis ie%kovas, civi inis atsakovas.................................................................................................C1 2.#.:. /ivi inis ie%kovas, civi inis atsakovas.................................................................................................C1 2.&. B7 os i%sk7rimas, sujun!imas, nutraukimas ir perdavimas prokurorui..................................................C1 2.:. B7 os na!rin'jimo teisme riAos..............................................................................................................C2 2.@. "eisiamojo pos'džio ei!os ir reBu tat5 fiksavimas.................................................................................C2 J4II tema. B7 os na!rin'jimo teisme ei!a...........................................................................................................C2 1. Paren!iamoji teisiamojo pos'džio da is........................................................................................................C2 1.2. Pos'džio sekretoriaus primetimes apie E A7 os na!rin'jimą asmenisP ...................................................C2 2. 9rod7m5 t7rimas............................................................................................................................................C& 2. C. *aiktini5 Erod7m5 apži6ra.....................................................................................................................C: 2. D. *okument5 perskait7mas ir apži6ra......................................................................................................C: 2.F. "eismo teis' at ikti Aet kurE proceso veiksmą........................................................................................C: 2. F. 1. (kistata..............................................................................................................................................C: 2. F. 1. (kistata..............................................................................................................................................C: 2. F. 2. Parod7mas atpažinti..........................................................................................................................C: 2. F. 2. Parod7mas atpažinti..........................................................................................................................C: 2. 10. Prokuroro teis' pateikti papidomus Erod7mus (2DD str.).....................................................................C@ 2.11. 9rod7m5 t7rimo teisme paAai!a (2F2 str.)............................................................................................C@ 2.12. 1utrumpintas Erod7m5 t7rimas (2C# str.).............................................................................................C@ #.1. Bai!iam5j5 ka A5 samprata (2F# str.)....................................................................................................C@ #.2. Prokuroro ka Aa......................................................................................................................................CC #.#. =7n'jo ka Aa...........................................................................................................................................CC #.&. ;ukent'jusiojo, civi inio ie%kovo ir civi inio atsakovo ka Aos..............................................................CC #.:. Bai!iam5j5 ka A5 da 7vi5 atsikirtimai ir pastaAos.................................................................................CC #.@. Bai!iam5j5 ka A5 da 7vi5 pasi6 7mai d' nuosprendžio........................................................................CD #.C. Ka tinamojo paskutinis žodis (2F& str.)..................................................................................................CD &. ;uosprendžio pri'mimas ir paske Aimas.......................................................................................................CD &.1. ;uosprendžio samprata ir reik%m'.........................................................................................................CD &.1.1. ;uosprendžio reik%m'.........................................................................................................................CD &.1.1. ;uosprendžio reik%m'.........................................................................................................................CD &.2. ;uosprendžio pri'mimo tvarka ir są 7!os..............................................................................................CD &.#. ;uosprendži5 r6%7s................................................................................................................................CD &.&. ;uosprendžio forma ir turin7s...............................................................................................................CD &.&.1. 9žan!in' nuosprendžio da is (#0& str.).................................................................................................CD &.&.1. 9žan!in' nuosprendžio da is (#0& str.).................................................................................................CD &.&.2. (pra%omoji nuosprendžio da is (#0: str.)...........................................................................................CF &.&.2. (pra%omoji nuosprendžio da is (#0: str.)...........................................................................................CF J4III tema. B7 5 procesas ape iacin's instancijos teisme....................................................................................CF 1. B7 5 proceso ape iacin's instancijos teisme samprata ir rei%km'.................................................................CF 2. ;uosprendži5 ir nutar?i5 apskundimas ape iacine tvarka.............................................................................CF 2.1. (pe iantai ..............................................................................................................................................CF 2.2. (pe iacinio skundo turin7s, padavimo tvarka ir terminai......................................................................D0 2.#. Proceso veiksmai, at iekami !avus ape iacinE skundą............................................................................D0 2.&. ;utar?i5 apskundimo ape iacine tvarka 7patumai.................................................................................D0 #. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme.......................................................................................D0 #.1. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme Aendrosios nuostatos............................................D1 #.1.1. (pe iacin's instancijos teismo sud'tis ...............................................................................................D1 #.1.1. (pe iacin's instancijos teismo sud'tis ...............................................................................................D1 #.1.2. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme riAos....................................................................D1 #.1.2. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme riAos....................................................................D1 #.1.#. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme terminai...............................................................D1 #.1.#. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme terminai...............................................................D1 #.1.&. (smen7s, da 7vaujant7s na!rin'jant A7 ą pirmos instancijos teisme.................................................D1 Pus apis D i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I02

#.1.&. (smen7s, da 7vaujant7s na!rin'jant A7 ą pirmos instancijos teisme.................................................D1 #.2. B7 os paren!imas na!rin'ti ape iacin's instancijos teismo pos'd7je....................................................D1 #.#. B7 os na!rin'jimas ape iacin's instancijos teismo pos'd7je.................................................................D1 &. (pe iacin's instancijos teismo sprendim5 r6%7s...........................................................................................D2 &.1. ;uosprendži5 r6%7s ir j5 pri'mimo pa!rindai........................................................................................D2 &.2. ;utar?i5 r6%is ir j5 pri'mimo pa!rindai ................................................................................................D2 &.#. ;uosprendži5 ir nutar?i5 turin7s............................................................................................................D# JIJ tema. ;uosprendžio v7kd7mas.....................................................................................................................D# JJ tema. B7 5 procesas kasacin's instancijos teisme..........................................................................................D& &.2.2. "eis'jo prane%imasP.............................................................................................................................D& &.2.2. "eis'jo prane%imasP.............................................................................................................................D& &.2.#. (smen5 ka AosP...................................................................................................................................D: &.2.#. (smen5 ka AosP...................................................................................................................................D: &.#. ;utarties pri'mimas ir paske AimasP......................................................................................................D: JJI tema. B7 5 supaprastintas procesas...............................................................................................................D: JJII tema. Baudžiamojo proceso 7patumai tiriant ir na!rin'jant atskir5 kate!orij5 A7 as..................................DC 1. B7 5 d' -( padar7t5 veik5 proceso samprata ir reik%m' #DCI#F1...............................................................DC 2. Priver?iam5j5 medicinos priemoni5 taik7mo procesas #F2I&0@...............................................................DC 2.#. Ikiteisminio t7rimo at ikimo 7patumai...................................................................................................DC 2.&. B7 os na!rin'jimas teisme......................................................................................................................DC 2.:. "eismo nutart7s .....................................................................................................................................DC #. Privataus ka tinimo procesas.........................................................................................................................DC #.1. Privataus ka tinimo proceso samprata....................................................................................................DC #.2. 1kundo ar parei%kimo padavimas...........................................................................................................DD #.#. "aikinamasis pos'dis..............................................................................................................................DD #.&. B7 os na!rin'jimą teisme.......................................................................................................................DD #.:. Kiti k ausimai, susijQ su privataus ka tinimo procesu............................................................................DD &. B7 5 procesas ka tinamajam neda 7vaujant (procesas už aki5)....................................................................DD &.1. B7 5 proceso ka tinamajam neda 7vaujant samprata.............................................................................DD &.2. B7 os na!rin'jimo ka tinamajam neda 7vaujant tvarka ir 7patumai.....................................................DD &.#. Ka tinamajam neda 7vaujant priimto nuosprendžio apskundimas........................................................DD JJIII tema. +emesni5j5 teism5 nutar?i5 apskundimas auk%tesniesiems teismams ir skund5 na!rin'jimas.......DD 1. (pskundimo samprata ir tvarka....................................................................................................................DD 2. 1kundo na!rin'jimo auk%tesniajame teisme tvarka.......................................................................................DF #. (uk%tesniojo teismo sprendim5 r6%7s (BPK &&2 str.)..................................................................................DF JJI4 tema. Baudžiamosios A7 os atnaujinimas...................................................................................................DF 1. (tnaujinimo samprata, reik%m' ir r6%7s........................................................................................................DF 2. (tnaujinimas d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5..........................................................................................DF 2.1. ;aujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 sąvoka ir r6%7s......................................................................................DF 2.2. Proceso d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 prad'jimas ir naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 t7rimas.......F0 2.#. K ausimo d' Aaudž. A7 os atnaujinimo sprendimas teisme ir teismo priimamos nutart7s....................F0 #. Baudžiamosios A7 os atnaujinimas d' ai%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo.....................F0 #.1. Baudžiamosios A7 os atnaujinimas d' ai%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo pa!rindai .......................................................................................................................................................................F0 #.2. Parei%kimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo padavimas ir sprendimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo pri'mimas..................................................................................................................................F1 #.#. (tnaujintos A7 os na!rin'jimas ir priimamos nutart7s...........................................................................F1 &. Baudžiamosios A7 os atnaujinimas d' -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komiteto arAa 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo sprendim5..................................................................................................................................F2 &.1. Baudžiamosios A7 os atnaujinimo d' -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komiteto arAa 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo sprendim5 prie aidos.............................................................................................................F2 &.2. Pra%7mo ar teikimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo padavimas ir na!rin'jimas.........................F2 &.#. (tnaujintos A7 os na!rin'jimas ir priimamos nutart7s...........................................................................F2

Pus apis F i% F#

Baudžiamojo proceso teis'

/reated A7"0Ad0&I02

I tema. Baudžiamojo proceso samprata. 1. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai Procesas ( ot. Ki m's). Baudžiamasis procesas I tam tikros r6%ies v7ksmas, ei!a. "eisin'j' va st7A'je, Baudžiamasis procesas H nusika stam5 veik5 t7rimas ir Aaudžiam5j5 A7 5 na!rin'jimas teisme, v7kstantis Estat7mo nustat7ta tvarka. Baudž.proceso metu siekiama nustat7ti, ar Auvo padar7ta nusika stama veika ir kas tą veiką padar'. ;usta?ius tokE asmenE, sprendžiami jo pripažinimo ka tu Aei Aausm's jam pask7rimo k ausimai. Baudž.proceso prad'jimas, nutraukimas ar užAai!imas kitokiu A6du Eforminami teismo ir teis'sau!os parei!6n5 priimamu sprendimu. "eis'sau!os parei!6nai numato t7rimo apimtE, o teismas H na!rin'jant A7 ą teisme at iktinus veiksmus, Aaudž.procesas dažnai apiAr'žiamas kaip teismo, prokuroro, po icijos ir kt.teis'sau!os parei!6n5 veik a tiriant ir na!rin'jant Aaudž.A7 as. "am tikr5 sprendim5 pri'mimą !a i inicijuoti proceso dalyviai H nukentėjusysis, įtariamasis, kaltinamasis, gynėjas, civilinis ieškovas, atsakovas, jų atstovai. Baudž.procesas turi A6ti apiAr'žiamas ne vien tik kaip va st7A's E!a iot5, Aet ir vis5 kt.proceso suAjekt5 veik a. 4eiksm5 at ikimo ir sprendim5 pri'mimo są 7!5, tvarkos, nuosek umo tais7k 's, nustat7tos Estat7me, vadinamos proseco forma. .eika avimas aik7tis proceso formos neturi A6ti aAso iutinamas. (piAendrinant, Aaudž.procesas H tai tiriant Aei na!rin'jant Aaudž.A7 as teismo, prokuroro ir ikiteisminio t7rimo parei!6n5 Estat7mo nustat7ta tvarka v7kdoma veik a, kurios metu visiems proceso suAjektams sudaromos są 7!os naudotis nustat7tomis teis'mis. 1.1. Proseco funkcijos Procesin's funkcijos 7ra procesin's veik os kr7pt7s, susijusios su tam tikru proceso suAjekto statutsu Aaudž.procese. Baudž.procese 7ra v7kdomosP 1) Ikiteisminio tyrimo funkciją v7kdo po icija Aei kt.institucijos, kurioms suteikti tam tikri Estai!os E!a iojimai, Aei prokurat6ra. 2) Kaltinimo funkciją v7kdo prokurat6ra ir i% da ies nukent'jus7sis Aei jo atstovas. Prokuroras na!rin'jant privataus ka tinimo A7 ą teiseme neda 7vauja. #) Gyny os funkcija. =7n'jo paskirtis Aaudž.procese H r6pintis traukiamo Aaudž.atsakom7A'n asmens !7n7Aa. Be !7n'jo, Etariamojo (ka tinamojo) %ią funkciją taippat v7kdo %io Etariamojo (ka tinamojo) atstovas pa!a Etat7mą Aei Aaudž.atsakom7A'n traukiamo juridinio asmens atstovas. &) !ylos nagrinėjimo ir išsprendimo ar a teisingumo vykdymo funkcija 7ra teismo prero!at7va. Ikiteisminio t7rimo at ikimą !a ima aik7ti ka tinimo funkcijos da imi. 1.2. Baudžiamojo proceso tipai (formos) Pa!a tam tikrus pož7mius Aaudž.procesai 7ra skirstomi E tipus (formas). 4ienin!os nuomon's d' %io skirst7mo n'ra. 4adov' io autoriams priimtinas skirst7mas E # tipus (formas)P 1) klasikinis rungimosi 2) tiriamasis "inkvi#icinis$ #) mišrus procesas. 1.2.1. Klasikinis rungimosi procesas *au!iausia run!imosi principas veikia A7 ą na!rin'jant prisiekusi5j5 teisme, 7pa? Aendrosios teis's tradicijos va st7A'se, kur A7 os Aai!tis i% esm's prik auso nuo to, kuri %a is turi dau!iau Erod7m5 ir !eriau juos pateikia. "eismui 7ra uždrausta pa?iam i%reika auti nauj5 Erod7m5 ar akt7viai da 7vauti tiriant A7 os na!rin'jimo teisme da 7vi5 pateiktus Erod7mus. 1.2.2. Tiriamasis procesas 8" kaip ir dau!e 7je kt 0uropos va st7Ai5, kuriose teismas 7ra Eparei!otas neapsiriAoti vien tik proceso da 7vi5 pateiktais Erod7mais ir siekti nustat7ti tiesą A7 oje, !a ima ka A'ti tik apie riAotą run!imosi principo veikimą. B7 os i%sprendimas tokio tipo procese prik auso ne tik nuo to, kaip %a 7s run!iasi, Aet ir nuo paties teismo iniciat7va at iekam5 veiksm5. "okio tipo procesas dar vadinamas inkvi#iciniu. InkviBicinis procesas moderniu poži6riu H vienas i% Aaudž.proceso tip5. InkviBiciniame (tiriamajame) procese, teismas, na!rin'jantis A7 ą, 7ra Eparei!otas A6ti akt7vus ir imtis vis5 A6tin5 priemoni5 materia iai tiesai A7 oje nustat7ti, tokio tipo procese run!imosi principas veikia mažiausiai. "a?iau ir jame 7ra nemažai run!imosi principo e ement5P 1) A7 os na!rin'jimo teisme metu proceso da 7viams suteiktos 7!ios teis's reik%ti nu%a inimus, pra%7mus, teikti Erod7mus, apsk5sti teismo sprendimus ir kt.S 2) proceso funkcijos ir tokio tipo procese 7ra atskirotsP ka tina prokuroras, ka tinamasis ir !7n'jas !inasi, o teismas priimdamas sprendimą A7 oje, taip v7kdo teisin!umą. 1.2.3. Mišrusis procesas

Pus apis 10 i% F# 02

Baudžiamojo proceso teis'

/reated A7"0Ad0&I

!a i nusprQsti ra%7ti parei%kimą teismui d' supaprastinto proceso form5. Ita ija).proceso metu nusta?ius nusika stamą veiką padariusE asmenE Aei i%siai%kinus visas sankcijai taik7ti reik%min!as ap ink7Aes. kurie at iekami ir priimami tam tikrame proceso etape sprendžiant tam proceso etapui ke iamus uždavinius. kai pa!a !autą kasacinE skundą patikrinami Esiteis'jQ pirmosios ir ape iacin's instancijos teismo nutart7s ir nuosprendžiai teis's taik7mo atžvi !iu.procesas v7ks ne%a i%kai. #) %peliacinis procesas H stadija. kai priimant Auvo aikomasi žmo!aus teisi5 apsau!os standart5. 2. 4adov' 7je aptariamas 8" Aaudž. kurio metu Aaudž. Procesas turi prisid'ti ir prie nusika stam5 veik5 prevencijos.numat7ta Aausm' ar kitokia poveikio priemon' !a i A6ti taikoma tik Aaudž. Konkre?ios va st7A's prisk7rimas tam tikram tipui 7ra są 7!inis. kad A6t5 nuAaudžiamas tik nusika stamą veiką padarQs asmuo ir joki5 nepa!rEst5 suvarž7m5 nepatirt5 neka tas asmuo. "radicin's Aaudž. .Est. &) &uosprend'ių ir nutar(ių vykdymas H stadija.procesas at iaka tam tikrą paskirtE H proceso metu i%siai%kinamos Ev7kio. prevencinQ reik%mQ turin?io teismo sprendimo d' atsakom7A'n traukiamo asmens ka tumo ar neka tumo Aei Aaudžiamosios teisin's sankcijos sk7rimo. esant Estat7me numat7tiems pa!rindams. kurioje pa!a !autą ape iacinE skindą patikrinamas neEsiteis'jusi5 pirmoios instancijos teismo priimt5 nutar?i5 ir nuosprendži5 teis'tumas ir pa!rEstumas. Baudžiamojo proceso paskirtis BPK 1 str. Prie% A7 ą pradedant na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. Baudž.4. (1kandinavijos va st7A's. A7 os na!rin'jimas kasacinia tvarka ir nuosprendžio v7kd7mas. visuma. $i%riajame procese run!imosi principas veikia dau!iau ne!u inkviBiciniame. :) Kasacinis procesas H stadija.procesas at ieka savo paskirtE kai pasiekiamas reBu tatas. prad'tas procesas !a i A6ti nutrauktas dar iki A7 ą perduodant teismui. ir skiria ka tu pripažintam ka tinamajam AausmQ. d' kurio Aaudž. teis'to ir pa!rEsto. Baudžiamojo proceso mokslas Pus apis 11 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . "eisin'je va st7A'je asmeniui padariusiam . toks asmuo nepatirs nepa!rEst5 suvarž7m5 ir tur's !a im7AQ !intis nuo jam rei%kiam5 ka tinim5. Prokuroras esant reikiamoms są 7!oms. 3. Ke ias nuo nusika stamos veikos iki sankcijos tur't5 A6ti kuo trumpesnis. jei 7ra paduodamas atitinkamas skundas. ap ink7A's.proceso metu ki Q k ausimai H teismas nustato. Pa!a 200# 0: 01 Esi!a iojusE BPK v7kstanc?iame Aaudž. i%ai%kinant visas reik%min!as jos padar7mo ap ink7AesS 2) atsk eidžiant nusika stamą veiką sau!oti žmo!aus ir pi ie?io teises Aei aisves. 2) !ylos procesas pirmosios instancijos teisme H paprastai vadinama centrin'.proceso stadijos 7ra tokiosP (paren!tinis) t7rimas. Baudžiamojo proceso stadijos Proceso stadija H proceso veiksm5 ir sprendim5. A7 os na!rin'jimas ape iacine tvarka.proceso stadija. visuomen's ir va st7A's interesusS #) !reitai atsk eisti nusika stamą veikąS &) proceso emtu !arantuoti.Ikiteisminis t7rimas 7ra teis'sau!os parei!6n5 rankose ir v7ksta riAojant vie%umą. kurio metu sprendžiama.reika aujaP 1) Aaudž. Ikiteisminis t7rimas pradedamas paai%k'jus . kad Aaudž. Proceso nutraukimo atveju Aaudž. kurioje E!7vendinamos teismo paskirtos teisin's sankcijos ir sprendžiami k7 ant7s procesiniai k ausimai.procesas Auvo prad'tas.uosprendis tur't5 kiek Emanoma prisid'ti prie teisin's santarv's atk6rimo visuomen'je. Bai!iama stadija prokurorui sura%ius ka tinamąjE aktą. svarAiausia Aaudž. Procesas pirmosios instancijos teisme susk7 a E dvi są 7!inai savaranki%kas da isP a) E procesą.procesas tam tikroje va st7A'je dažnai turi Evairi5 tip5 proceso 7pat7Ai5. kurie vadinami ylos parengimu nagrinėti teisme ir aikomi antrosios stadijos sud'tine (Ežan!ine)da imi.A7 a na!rin'jama i% esm's. o A7 os na!rin'jimo teisme metu 7ra !arantuojamas A7 os na!rin'jimo %a i5 7!iatesi%kumas. ar 7ra pa!rindo ren!ti teisiamąjE pos'dES A) E teisiamąjE pos'dE. jei anks?iau nenustatomas pa!rinas nutraukti ikiteisminE t7rimą.procesas turi A6ti Aai!tas teisin!o. 1prendimas teis'tu ir pa!rEstu !a i A6ti aikomas tik tuo atveju. Pa!rindinis Aaudž.procesas artimiausias antrajam H tiriamajam H proceso tipui. pri'mimu. turi A6ti at ikti tam tikri paruo%iamieji veiksmai. 4. (pe iacinis ir kasacinis procesai n'ra priva omos stadijos H procesas %ias stadijas pereina tik tada.proceso metu atsk eisti nusika stamą veiką. Baudž. Procesas priva o v7kti tik aikantis žmo!aus teisi5 apsau!os reika avim5.4 pož7miams. A7 os procesas pirmosios instancijos teisme.procese i%skirtinos tokiosproceso stadijosP 1) ikiteisminis tyrimas H pirmoji proseco stadija. Kai kuriais atvejais.4 turi A6ti suteikiamos !arantijos. Baudž. d' kurio Auvo prad'tas procesas. Baudž. I%sprendžiami svarAiausi Aaudž. ar Auvo padar7ta . Aet mažiau ne!u Aendrosios teis's tradicijos va st7Ai5 procese.proceso uždavin7s 7ra va st7A's parei!os ir teis's taik7ti sankcijas nusika stamą veiką padariusiam asmeniui užtikrinimas. nuspremdžia ar ka tinamasis ka tas d' tos veikos padar7mo.

proceso ei!ą re! amentuojan?ias normas. kad žmo!aus teis's ir ais's neAus pažeidžiamos.atsakom7A'm. Baudž. visuma. kurią sudaro teis's norm5. Baudžiamojo proceso teis/s 0altiniai 2.-#. pateikti toAu esnes rekomendacijas d' t5 norm5 taik7moar j5 toAu inimo). "ik teismo proceso metu patikrinti duomen7s !a i A6ti pripažEstami Erod7mais. KonstitucijaS 2) "arptautin's sutart7sS #) BP kodeksasS &) Kt Estat7maiS :) 8.proceso teis' 7ra vie%osios teis's da is. kad už vieną nusika stamą veiką vyktų tik vienas aud'iamasis procesas 5) teisė nuo su aik7mo iki pirmosios apk ausos momento gintis pa(iam ei turėti gynėj) advokatą.4 ir nuAausti ka tus asmenis. vadovaujasi tik Estat7mais &) teismas priima sprendimus *+ vardu :) visuose teismuose A7 os na!rin'jamos vie%ai @) teismo procesas 8.proceso moks as H atskira teis's moks o da is. Konstitucijos #1 str. k7 an?ias teisin'je praktikoje taikant Aaudž. taip pat nustatan?i5 Aaudžiamajame procese da 7vaujan?i5 fiBini5 ir juridini5 asmen5 teises Aei parei!as. o procese neA6t5 pažeistos žmo!aus teis's.procesą re! amentuojan?ias normas (atsk eidžiamas teis's norm5 turin7s. teisn!umo Aei vidaus reika 5 ministr5 Esak7mai ir kt ministerij5 priimti poEstat7miniai norminiai aktai.1. na!rin'dami A7 as.A7 as.proceso istoriją (žinojimas padeda !eriau suvokti !a iojan?i5 proceso teis's norm5 turinE. v7ksta va st7Aine ka Aa Pus apis 12 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . BP" 7ra BP pa!rindas. 47riaus7A's nutarimai. Pa!a demokratin's va st7A's standartus 7ra sukonstruotos ir 8" BP teis's normos. 8" !enera inio prokuroro. 1. j5 prasmQ ir paskirtE. II tema. Konstitucija 7ra tiesio!inio taik7mo aktas. teikiamos rekomendacijos d' %i5 norm5 taik7mo teisin'je praktikoje)S 2) teisinQ praktiką tiriant ir na!rin'jant Aaudž. 2.A7 ą turi teismin's proceso stadijos. "eisin'je va st7A'je emiamą reik%mQ sprendžiant Aaudž. Baudžiamojo proceso teisė.proceso institutus (( 7!inamoji teis't7ra) 7!inami 8" Aaudž.proceso institutai su užsienio Aaudž. BP !a i v7kti tik taikant BP teis's normas.A Baudžiamojo proceso teis' H teis's %aka. Konstitucija 8.proceso teis's normomis. 2. (na iBuojant praktijoje k7 an?ias proA emas pasteAimos teisn's spra!os Aei kitokia teisinio re! amentavimo tr6kumai)S #) užsienio va st7Ai5 Aaudž. BP poži6riu 7pa? aktua ios ir reik%min!os 7ra Konstitucijos II ir IJ skirsniuose Etvirtintos nuostatos. kuris traukiamas Aaudž. 8.proceso teis's normos nustatomos taip. 1varAiausios BP poži6riu Konstitucijos IJ skirsnio nuostatos 7ra tokiosP 1) teisingum) *+ vykdo tik teismai 2) teis'jas ir teismas v7kd7dami teisin!umą.Baudž. "aiP 1) teisė į nekaltumo pre#umpcij) 2) teisė į ylos nagrinėjim) teisme. re!u iojan?i5 ikiteisminio t7rimo institucij5. kad A6t5 Emanoma tinkamai i%ai%kinti . randami toAu esni procesini5 sant7ki5 re! amentavimo variantai)S &) Aaudž. BP %a tiniai turi A6ti aikomiP 1) 8. (t iekant BP veiksmus ir priimant A7 oje procesinius sprendimus turi A6ti !arantuojama. prokurat6ros ir teismo veik ą tiriant ir na!rin'jant Aaudžiamąsias A7 as Aei v7kdant nuosprendE.!arantuoja teisin'je va st7A'je priva omas užtikrinti teises asmeniui.A7 as (moks in' ana iB' parodo proA emas. 7ra neprik ausomi #) teis'jai. kurią sudaro sistema žini5 apieP 1) Aaudž. BAUD !A"#$# %&#'()# *(!)+) ).2. kuriuose Etvirtintomis tais7k 'mis turi A6ti vadovaujamasi tiriant ir na!rin'jant Aaudž. kuriame A7 a A6t5 na!rin'jamaP α) viešai β) teisingai χ) nepriklausomo ir ešališko teismo 3) teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save 4) teisė į tai. Baudžiamojo proceso teis's %a tini5 samprata ir r6%7s BP %a tiniai H norminiai teis's aktai. Baudž.

2 !. BPK I4 da is Ikiteisminis tyrimas nustato proceso prad'jimo Aei pirmojoje proceso stadijoje at iekam5 proceso veiksm5 at ikimo tvarką. Esi!a iojo. sprendimas. 0uropos konvencija prieš kankinim) ir kitokį 'iaurų.-55 m. v7kstan?iam ne pa!a Aendras proceso tais7k es.&. 9stat7mai "eism5. "iesio!iai taikomi Aaudž. 2 !. nustatomos proceso suAjekt5 teis's ir parei!os. "arptautin's sutart7s . priimtas ir 200# m. 2 !. o tarptautin's sutart7s tik %i5 Estat7m5 numat7tais atvejais. BPK JI da is !aud'iamosios ylos atnaujinimas nustato užAai!to proceso atnaujinimo atvejus ir tvarką. iniciat7va H svarAiausios H .-13 m. 2 !. re! amentuojan?ios proceso ei!ą atskirose stadijose ar proceso 7patumus tiriant Aei na!rin'jant atskir5 kate!orij5 A7 as (I4IJI). nustatan?ios Aendras procesines tais7k es (IIIII da 7s). ne'monišk) ar 'eminantį elgesį ir audim) ) A) sutartis. 2 !. kuriomis vadovaujamasi tiriant A7 ą pirmoje teismin'je stadijoje. 1"". vidaus reika 5 ministro. BPK 4II da 7je &uosprend'io ir nutar(ių vykdymas nustat7ta nuosprendži5 ir nutar?i5perdavimo v7kd7ti tvarka./m. Konvencija prieš kankinim) ir kitokį 'iaurų. 2 !. BPK III da 7je Procesinės prievartos priemonės nustat7ti žmo!aus teises varžan?i5 priemoni5 taik7mo pa!rindai ir tvarka.-. joje Etvirtintos nuostatos 7ra tik rekomendacinio poA6džio. pa!a kurias paduodami ir na!rin'jami skundai d' teismo nutar?i5 skundžiam5 ne ape iacine ar kasacine. (dvokat6ros. BPK 4 da 7je !ylų procesas pirmosios instancijos teisme Etvirtintos proceso tais7k 's. 2 !. 1FF: 01 2& K" i%vada TBaudžiamojoje teisenoje 0+"K tieios!iai ne!a i A6ti taikoma. Baudžiamojo proceso kodeksas 2002 m. tvarkas.#. 2 !. 6arptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Karo po icijos. 76 4aiko teisių konvencija. BPK 4I da is !ylų procesas apeliacinės instancijos teisme re! amentuoja proceso tvarką paduodant ir na!rin'jant ape iacinius skundus d' pirmosios instancijos teismo priimt5 nutar?i5 ir nuosprendži5.atifikuotos tarptautin's sutart7s turi Estat7mo !a ią ir taik7mo atžvi !iu turi A6ti to 7!ios naciona iniams Estat7mams. re! amentuoti. $uitin's ir kt. 2 !. 2. ne'monišk) ar 'eminantį elgesį ir audim) ir sutartis sudar7tas -".:.persekiojimą. !a ima suskirst7ti EP a) žmo!aus teisi5 apsau!os standartus Etvirtinan?ias sutartis (%ios sutart7s !a i A6ti suskirst7tos E 0uropos "ar7Aos sudar7tas sutartis (praktiniu poži6riu svarAiausia . 8" ape iacinis teismas. re! amentuojami proceso terminai ir i% aidos.Baudž. "arptautin's sutart7s. 2. !e!už's 1 d. BPK J da 7je +emesni5j5 teism5 nutar(ių apskundimas aukštesniems teismams ir skundų nagrinėjimas Etvirtintos procesin's tais7k 's. BPK turi priedą 8gyvendinami 09 teisės aktai.-13 m. BPK IJ da is !aud'iamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų ylas skirta procesui. &@1 straipsnis. 0uropos 'mogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija su papi domais protoko ais. 1 !. Etvirtinan?ias tarptautinio AendradarAiavimo tais7k es BP. kuriomis reikia vadovautis BP. k7 an?i5 v7kd7mo stadijoje. Ir BP9. o %ioje da 7je nustat7ta tvarka. . teisin!umo ministro Esak7mais 7ra re! amentuojami kai kurie or!aniBaciniai k ausimai.A7 as !a i na!rin'ti tik 8" (uk%?iausiasis "eismas. 3.-1. Pus apis 1# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 1 !. ap7!ard5 ir ap7 inki5 teismai. . . =enera inis prokuroras tvirtina rekomendacijas. BPK Etvirtintos normos !a i A6ti skirstomos I dvi !rupesP 1) normos. tvirtinamos atskir5 procesini5 veiksm5 at ikimo metodikos. taikomas su nedide 'mis i%imtimis visoses proceso stadijose 2) normos. Po icijos veik os. BPK 4III da is !ylų procesas kasacinės isntancijos teisme re! amentuoja kasacini5 skund5 d' Esiteis'jusi5 nuosprendži5 ir nutar?i5 padavimo ir na!rin'jimo tvarką. 8" tapus 01 nare reik%min!u %a tiniu tampa 01 vas t7Ai5 susitarimai d' AedradarAiavimo v7kdant Aaudž. re! amentuojamas procesini5 k ausim5. Etvirtinamos Erodin'jimo priemon's. Kiti norminiai teis's aktai 47riaus7A's nutarimai. 1 !. 2. BPK I da 7je !endrosios nuostatos pateikiamos pa!rindin's proceso sąvokos. 4isuotinė 'mogaus teisių deklaracija. BPK sudaro 11 da i5. Etvirtinami proceso principai. BP dokument5 (A ank5) pav7Bdžius.-12 m. kovo 1& d. !enera inio prkuror. Prokurat6ros. Prokurorams ir ikiteisminio t7rimo parei!6nams !enera inio prokuroro patvirtintos rekomendacijos ir kt teis's norminiai aktai 7ra priva omi.T *ar i% 0" sutar?i5 svarAi . BPK II da 7je &usikalstama veika padarytos 'alos atlyginimas re! amentuojami ža os at 7!inimo BP metu tvarka ir A6dai.m.

I%imtin's tais7k 's turi A6ti taikomos tik asmenims. Baudžiamojo proceso principai. neatsižve !iant E tai. Baudžiamojo proceso princip8 samprata ir reik0m/ "arptautini5 žodži5 žod7ne žodis TprincipasV apiA6dinamas kaipP 1) pa!rindin' kokios nors teorijos. 8. -ei!u 8. mecRaniBmo sandaros arAa veikimo sav7A'. turint7s dip omatin's ne ie?iam7A's teisQ H dip omatinE imunitetą. 7ra teis's %a tinis. =a iojimas aiko atžvi !iu Kiekvienas proceso veiksmas turi A6ti at iekamas aikantis to veiksmo at ikimo metu !a iojan?i5 procesini5 sant7ki5 . 0. pradinis tei!in7sS 2) Esitikinimas.4. 9. BP kodekso normos !a ioja to . BAUD !A"#$# %&#'()# 1#&"2 3A4!#$!"A) (&D-+). Imunitetu nuo Aaudž. 1u tokiais asmenimis !a ima at ikti BPK numat7tus proceso veiksmus tik j5 sutikimu ar pra%7mu. nor sir nesukurdamos nauj5 norm5.# !& A)"(12 A* -!43!A!) &. K6ris Wteis's principai 7ra teis's sistemos pamatin's nuostatos. PreBidentas (ko eina %ias parei!as) ne!a i A6ti patrauktas Aaudž.#. ko jos nauju Estat7mu n'ra pripažEstamos netekusiomis !a ios arAa nepakei?iamos. jei!u pa?iuose Estat7muose nenustatoma v' esn' Esi!a iojimo diena.atsakom7A'n. kuri5 priva oma aik7tis. 4A*6o senato nutarim8 ir . kurios nors Eren!imo. emiantis žmo!aus sant7ki5 su tikrove. visais atvejais v7ksta pa!a 8. pamatin's nuostatos. Estat7mai Esi!a ioja po to. (smenus. tod' nei senato nutarimai. kuriomis !rindžiamas teisnis re!u iavimas ir teis's praktika. PreBidentas. nei konsu tacijos n'ra %a tiniais. BPK. "eism5 Estat7me numat7t5 funkcij5. tarptautin' sutartis nustato kitokias tais7k es ne!u 8. Baudžiamojo proceso teis/s ir :audžiamosios teis/s sant. procesinis srendimas turi A6ti priimamas atsižve !iant E principus. jo e !esio ir veik os normasS #) svarAiausioji or!aniBacijos strukt6ros arAa veik os tais7k 'S &) pa!rindin'. 1. &.inkim5 aikotarpiu ne ie?iam7A's teise naudojasi ir kandidatai. 8. BP principai H tai id'jos. kur 7ra padar7ta . taip pat %io teismo kitiems teismams teikiamos konsu tacijos teism5 Estat7me suteikia tik rekomendacinQ !a ią. o 7ra tik interpretuojamos esan?ios teis's normos.2.A7 5 na!rin'jimo tvarką. teritorijoje taikomos visiems asmenims vienodai. teritorijoje.utart7s. 8(">o senato nutarimams.jurisdikcijos. Pus apis 1& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .4.onstitucinio *eismo nutarim8 reik0m/ B% 8(">o priimtose nutart7se i%d'st7tos nuomon's d' teis's norm5 ai%kinimo ir taik7mo tur't5 A6ti paisoma. ne!a i A6ti su aik7ti ar suimti. taikomos tarptautin's sutarties tais7k 's ( eU fori). kurie pa!a tarptautin's teis's normas naudojasi imunitetu nuo Aaudž. koncepcijos id'ja. emian?ios vis5 BP teis's norm5 turinE ir nusika stam5 veik5 t7rimo Aei Aaudž. =a iojimas erdv's (teritorijos) atžvi !iu BP 8. BP princip5 reik%m' 7ra tokiaP 1) principai emia nauj5 teis's norm5 turinES 2) principai emia tei's norm5 ai%kinimąS #) jokia BP teis's norma ne!a i A6ti taikoma taip.1. Miame %a tin7je n'ra nauj5 norm5. &. BPK. 4A*6o nutar7i8.jurisdikcijos naudojasi asmen7s. kurie pa!a tarptautin's teis's normas naudojasi imunitetu nuo Aaudžiamosios jurisdikcijos. kad jos taik7mas pažeist5 principąS &) teis's norm5 ko iBijos atveju sprendimo variantas turi A6ti randamas remiantis principaisS :) atsiradus teis's spra!5. kai juos pasira%o ir T4a st7A's žinioseV oficia iai paske Aia 8. nes užtikrinti vienodą A7 5 (ne tik Aaudžiam5j5) na!rin'jimo praktiką 7ra viena pa!rindini5 %io teismo 8. 4A!. =a iojimas asmen5 atžvi !iu . parodan?i5 BP institut5 esmQ ir paskirtE. 5. . . "ais7k 's. Aendrasis ir individua us teisnis re!u iavimas Aei teis's rea iBavimasT "eis's principai emia teis's norm5 turinE ir j5 taik7mą. formu uoja priva omas teis's norm5 ai%kinimo tais7k es.kis III tema. nutart7s aik7tinos antriniu teisės šaltiniu.eprik ausomai nuo pi iet7A's BPK normos 8.

Atskir8 :audžiamojo proceso princip8 turin. kurie kt teis's %akose neveikia arAa veikia mažiau ar turi kitokią prasmQ.e tik teis's normos. BPK && str. kad tam tikro asmens ka tumu n'ra aAejojama. teisin!umą v7kdo tik teismas. proceso vie%umo principas. kokiame akte principai 7ra i%reik%ti.Aendrus ke ioms teis's %akomsS #) :akinius BP principus. Pa!a veikimo apimtE BP principai skirstomiP 1) endruosius (universa ius). dar n'ra teismas pri'mQs sprendimoS 2) (smuo !a i A6ti pripažintas ka tu. nors d' %io asmens ka tumo.. "eis'sau!os ar kiti va st7A's parei!6nai. Mio principo turinio e ementai 7ra ai%k6sP 1) Ko n'ra Esiteis'jusio ka tinamojo nuosprendžio. informuodami visuomenQ apie nusika stam5 veik5 t7rimą. va st7Ain's proceso ka Aos principas. kuriomis tui A6ti vadovaujama BP. proporcin!umo. 1F@@m. ne!a i A6ti traktuojama. tiks in!umo. kaip Aausm' ir tur'ti Aausm's e ement5S &) . Bendrieji principai paprastai 7ra konstitucianiai. 9 BP princip5 sistemą Etrauktini tokie principaiP neka tumo preBumpcijos. Aet ir kiti principai ne!a i prie%tarauti konstituciniams principams. . -okia prievartos priemon'.reik%min!us ir veikian?ius visoje teisin'je sistemojeS 2) 6arpšakinius . Bendrieji principai 7ra aAiau fundamenta 6s. (tskir5 proceso stadij5 ir institut5 principai 7ra tiesio!inioir žodi%ko na!rin'jimo prinicpai. ne!a i %ios informacijos pateikti taip. 4. 2) i%reik%tus BPK ir kituose Estat7muose. 1 da 7je. 0uropos žmo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos @str. Makiniai BP principais aik7tini tokia principai. veikian?ius visose BP stadijoseS 3$ %tskirų proceso stadijų ir institutų. run!imosi. joks asmuo ne!a i A6ti aikomas ka tu. "arptautinio pi ietini5 ir po itini5 teisi5 pakto 1&str. "arp%akiniai principai BP paprastai 7ra tokia principai. 2 da 7je. proceso teisin!umo (sąžinin!umo) principas.eka tumo preBumpcija 9tvirtinta Konstitucijos #1str.1 . "arptautinio pi ietini5 ir po itini5 teisi5 pakto 1& str. Pa!a %E kriterij5 principus !a ima skirst7ti EP 1) konstitucinius. žmo!aus teisi5 apsau!os BP.s &. teis's E !7n7Aą. : da 7je.2. 1d. jais !rindžiamos visos teis's %akos. visa teis's sistema. kurie visoms procesin'ms teis's %akoms Aendri.2 proceso teisin!umas (sąžinin!umas) Proceso teisin!umo (sąžinin!umo) ar teis's E teisin!ą (sąžinin!ą) A7 os i%sprendimą principas Etvirtintas 8. Pus apis 1: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . teismo neprik ausomumo ir Ae%a i%kumo principas. teis's E teisminQ !7n7Aą principas.. Mio sąra%o nereikia aik7ti Aai!tiniu. priimamuose prie% apka tinamojo nuosprendžio Esiteis'jimą ven!ti formu uo?i5.eka tumo preBumpcija reika auja. Konstitucijoje nustat7ta Wasmuo aikomas neka tu. proporcin!umo principas.2d. t.. t.2d. proceso teisin!umo (sąžinin!umo). va st7Ain's proceso ka Aos.@d. *idžiausią prasmQ turi princip5 skirst7mas pa!a tai.eka tumo preBumpcija reika auja procesiniuose dokumentuose. taikomi pirmosios instancijos teismo teisiamajame pos'd7je ir pan. k7 an?ios sprendžiant Aaudžiamąją A7 ą A6t5 vertinamos ka tinamojo naudaiS Ka tu asmuo !a i A6ti pripažintas tik Estat7mo nustat7ta tvarka v7kusiame procese. Baudžiamojo proceso princip8 sistema BP princip5 sistemą sudaro visuma pamatini5 nuosta5. Bet kuri konstituciniam principui prie%taraujanti teis's norma 7ra antikonstitucin'.eka tumo preBumpcija Eparei!oja 7patin!ai pamatuotai taik7ti procesines prievartos priemones. skiriama iki nuosprendžio Esiteis'jimo. tik pa!a Estat7me nustat7tas tais7k es. kai to proceso metu Auvo aikomasi visu Aaudžiamojo proceso princip5. !reitumo. 3.7. . BPK &&str. apie Erod7tą Etariamojo ar ka tinamojo ka tQ. principas. vie%umo. i%t7rus ir i%na!rin'jus Aaudžiamąją A7 ą. Konstituciniai Aaudžiamojo proceso principai 7raP neka tumo preBumpcijos principas. Konstitucijos #1 str. kad visos aAejon's.onstituciniai :audžiamojo proceso principai -ais !rindžiami visi teisinio teksto e ementai. 0uropos žmo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos @ str. kad susidar7t5 Esp6dis. 1F@@m. teismo neprik ausomumo ir Ae%a i%kumo. &. oficia umo pricipai. "oki5 formu uo?i5 turi A6ti ven!iama ir informuojant visuomenQ apie tiriamas nusika stamas veikasS :) . tai 7ra apka tinamasis nuosprendis !a i A6ti priimamas prie% tai at ikus dau! Evairi5 procesini5 veiksm5S #) . kad teisin!umą v7kdo tik teismas.7. ko jo ka tumas neErod7tas Estat7mo nustat7ta tvarka ir pripažintas Esiteis'jusiu teismo nuosprendžiuT. visa va st7A's sąran!a. d' nusika stamos veikos padar7mo.

!arantuoti kad A6t5 užtikrintos kitos 0uropos žmo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos @ str. Mio straipsnio 1 da 7je run!imo principas tarsi Etvirtinamas tik teismin'se proceso stadijose. "eisin!umo v7kd7mas 7ra tam tikra teismo veik a. ir tik Esitikinus. pvB. na!rin'damas Aaudžiamąją A7 ą. tai dau!e E veiksm5 Pus apis 1@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .et ir sud'tin!oje A7 oje d' sunki5 ar aAai sunki5 nusika tim5. "ik teismas. kad teisin!umą v7kdo tik teismas. k aidinti EtariamąjE ar ka tinamąjE neteisin!ai i%ai%kinant jam teises ir parei!as ir pan. 1iaurąja prasme apie %i principą !a ima ka A'ti ne ie?iant kit5 princip5 ar ka tinamojo teisi5. 7ra teismo Aaudžiamojo Esak7mo pri'mimo procesas. ne!a ima taik7ti su'mimo neturint tam tikro pa!rindo. kruop%?iai tikrinti ar toks suvarž7mas neAus per !riežtas. o po to už jos padar7mą traukiamas Aaudžiamojon atsakom7A'n. kad ka tinamasis 7ra ka tas d' tos veikos padar7mo. &. tiek 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo praktikoje juo remiamasi sprendžiant Evairi5 kate!orij5 A7 as. kad teisin!umo principas taikytinas visose proceso stadijose ( ne tik teismo procese). naudojant prievartos priemones turi A6ti na!rin'jama %ve niausi5 priemoni5 taik7mo !a im7A'. Xia !a ima i%skirti du aspektusP 1) Kuo sunkesn' veika 7ra tiriama. Etvirtintas BPK 11 str.un!imosi principas Etvirtintas BPK C straipsn7je (A7 5 na!rin'jimas aikantis run!imosi principo). t. "oks tikrinimas turi A6ti at iekamas atsakant E tokius k ausimusP 1. kad jei kokia priemon' neduos norimo reBu tato. kuomet teismas. proceso teisin!umo principas siaurąja prasme draudžia ap!audin'ti EtariamąjE ar ka tinamąjE. ne!a i A6ti piktnaudžiaujama taikant prievartos priemones. ta?iau %is principas veikia ir ikiteisminio t7rimo metu (ta?iau truputE siauriau).un!imosi principas Mis principas dau!iausia teismo proceso stadijose veikiantis principas. k7 an?iais na!rin'jant A7 ą ir turin?iais reik%m's jos teisin!am i%sprendimuiV (2 da is). pateikiant pra%7mus.: .ei Konstitucijoje nei 0+"K jis n'ra tiesio!iai Etvirtintas. Mis principas rei%kia. kur 1 da is dek aruoja run!imosi principo taik7mą teismo proceso stadijose.usprendus siekti tam tikro procesinio tiks o.e!a ima man7ti. tod' jis aik7tinas viso proceso.& "eisin!umą v7kdo tik teismas Principas. tuo !riežtesni5 prievartos priemoni5 panaudojimas 7ra pateisinamas. nurod7tos teis's. priimant kiekvieną sprendimą. P a?iąja prasme teisin!o proceso aspektus 7ra nustatQs 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismas. kuris rei%kia. #) Ka tu pripažintam asmeniui paskirti krimina inQ AausmQ arAa at eisti nuo Aaudžiamosios atsakom7A's ar Aausm's at ikimo. kad teisin!umo v7kd7mas. 1traipsn7je tei!iama. tai niekaip nepakenks A7 os na!rin'jimui.Mis principas !a i A6ti suprantamas p a?iąja ir siaurąja prasm'mis. tiek konstitucin'je jurisprudencijoje.usprQsti. žadant už AendradarAiavimą su teis'sau!a suteikti Estat7me nenumat7t5 en!vat5 ir. !a i nesuren!ti teismo pos'džio. ne!arantavus ka tinamajam da 7vavimo procese. susijusE su žmo!aus teisi5 varž7mu. &. Mios teismo !a ios tarpusav7je 7ra ! audžiai susijusios. 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo praktika rodo. Mią veik ą teismas v7kdo suren!damas teismo pos'dE Aei pasitarim5 kamAar7je priimdamas sprendimą.# Proporcin!umas Proporcin!umasI tai vienas i% tarp%akini5 teis's princip5. #. o ne atskir5 jo stadij5 principu. ta?iau jis 7ra suformu uotas doktrinoje ir . !in?7ti kitos %a ies ar!umentus ir pareik%ti savo nuomonQ visais k ausimais. teismo procesą v7kd7ti aikantis %a i5 7!7A's principo. Etvirtintas Konstitucijos 10F str.. 4ieninte ' i%imtis.7. 1 da 7je ir BPK @ str. teisQ ka tinamajam užduoti k ausimus ka tinimo iud7tojams. Aaudžiamosios A7 os i%sprendimas i% esm's 7ra i%skirtin' teismo kompetencija. da 7vauti tiriant Erod7mus. Ar taikant konkrečią prievartinio pobūdžio priemonę gali būti pasiekti tikslai kuri! siekiant buvo nuspręsta taikyti tą priemonę" . kad Aaudžiamojo Estat7mo uždrausta veika tikrai Auvo padar7taS 2) . i%na!rin'jQs Aaudžiamąją A7 ą. o 2 da is atsk eidžia %io principo turinE. 1kirtin!us interesus A7 oje turin?ios %a 7s turi teisQ si6 7ti teismui A7 os sprendimą ir kritikuoti prie%in!os %a ies teikiamus si6 7mus. kad A7 a turi A6ti sprendžiama !in?o ke iu. nesi aik7ti duot5 Estat7me numat7t5 pažad5. kad EtariamąjE aikant kameroj v7kd7ti t7rimą Aus pato!iau. 8aik7tis %io principo Aaudžiamajame procese rei%kia parei!ą. prie%in!ai. . o vien tik manant. neužtikrinus teis's neduodi parod7mu prie% save. kad procesas A6t5 teisin!as. kad %is principas pažeidžiamas ir kuomet varžomos proceso da 7vi5 teis's susipažinti su A7 os medžia!a. Ar tie tikslai negali būti pasiekti taikant #velnesnes priemones" . A6tina !arantuoti teisQ E !7n7Aą. -ei ikiteisminio t7rimo metu naudojamasi run!imosi principu. priimti sprendimą d' pastar5j5 taik7mo. Ar re$ultatas bus pakankamai reik#mingas palyginus su suvaržymais kuriuos asmuo patyrė pritaikius priemonę" B6tin7A' atsak7ti E %E k ausimą Eparei!oja siekiamą reBu tatą 7!inti su prievartos priemoni5 !riežtumu. . 2) . Paž7m'tina tai. jo! TA7 os teisme na!rin'jamos aikantis run!imosi principoV (1da is) Aei Tka tinimo ir !7n7Aos %a 7s A7 5 na!rin'jimo teisme metu turi 7!ias teises teikti Erod7mus. priimame sprendime !a iP 1) Konstatuoti. jei asmuo provokuojamas padar7ti nusika stamą veiką. pvB. pvB. kad tam tikram reBu tatui pasiekti reikia !riežtesni5 priemoni5. Proceso teisin!umo principas pažeidžiamas. &. 2.

n. ikiteisminio t7rimo nutraukimas). kariniai. jo pratQsimas. jo konstitucin'ms teis'msV. kariniai. ta?iau procese ieka erdv's run!imosi principo veikimuiP 1. vie%umo principo). :da is) ir pan. (ntra da is numato. o ir Konstitucinis teismas Aei 0uropos žmo!aus teisi5 teismas konstatavo. nes prisiekusieji priima sprendimą remdamiesi Erod7mais Aei j5 pateikimu (teismas pas7vus Erod7m5 rinkime). kuri5 metu !a i A6ti pakenkta va st7A's sau!umui (juk pas ap?i5 sau!ojimas 7ra A6tina kiekvienos va st7A's interes5 apsau!os priemon'. Iniciat7vusis teismas tur'jo A6ti pa!a senąjE BPK (kaip ir pa!a daAartinE). moks o ir tecRnikos duomen7s. 4a st7A's ir tarn7Aos pas ap?i5 Estat7mas tei!ia. ne ie?iamumuiS ( 'm' tai. konstitucinei santvarkai. jis ir pats turi siekti nustat7ti tiesą. tarn7Aos ar komercine pas aptimi. nusika timas ir Aaudžiamasis nusižen!imas žmo!aus seksua inio apsisprendimo aisvei. teis'tvarkos.ir priimti sprendimus turi ikiteisminio t7rimo teis'jas (pvB. Mio principo taik7mas padeda užkirsti ke ią žmo!aus teisi5 pažeidimams na!rin'jant A7 as. Pirma da is numato teismui parei!ą ren!ti uždarus (nevie%us) pos'džius. kada daroma i%imtis. &. run!imasis A6t5 neEmanomas. kad jis arAa veikia visa apimtimi. kuriam savininkas ją 7ra patik'jQs.7. (smen5 7!7A's prie% Estat7mą principas 7ra aAai ! audžiai susijQs su run!imosi principu. iud7toj5 ir nukent'jusi5j5 apk ausa.7. *id'ja pasitik'jimas teismine va džia. 2 da is. jei ją pa!a Estat7mus ar sutartE priva o sau!oti tam tikros profesijos asmen7sV. kuri5 p atinimas riAojamas d' va st7A's Aei jos institucij5 interes5. Aendrosios (common aY) tesi's %a 7se jis aAai svarAus. "ai !a i A6ti A7 os. tad i%ki us pavojui. "eismo iniciat7vumas (renkami ir tiriami na!rin'jamos A7 os duomen7s)ir akt7vumas (jis nukreiptas tiesai nustat7ti) neriAoja ir nepa%a ina proceso %a i5 !a im7Ai5 teismo procese siekti teisin!o ar jiems pa ankaus sprendimo. 4isuomen' !a i 2 A6dais kontro iuoti teismo procesusP 1.11@ str. arAa jo i% viso n'ra. pakenkti 8. po itiniams interesams. 21). su aukQ 1@ met5 !a i steA'ti teismo procesąS 2. o tarn7Aos pas aptis H Tpo itiniai. numato. kuri5 praradimas arAa neteis'tas atsk eidimas !a i pažeisti 8. teis'tvarkos. da 7vauti !a i tik %a 7s Aei j5 atstovai ir asmen7s. kad reikia sau!oti žmo!aus asmeninE ir privat5 !7venimą kaip konstitucinQ vert7AQ) !a i A6ti pa!arsintos žinios apie privat5 proceso da 7vi5 !7venimąS ( 'm' tai. ren!iamas uždaras teismo pos'dis) ar proceso da 7vi5 interesams. kuris Etvirtintas dau!e 7je dokument5 H Konstitucijoje (#1 str. taip pat siekiant apsau!oti žmo!aus konstitucines teisesV.un!imosi principu aik7tina ir tai. (duomen7s apie iud7toją ar nukent'jusEjE. pvB. veikos padar7mo metu dar neAuvo su'jQ 1D met5S (na!rin'jamos prisi aikant specifini5 tais7k i5). ta?iau anonimi%kumas 7ra i%skiriamas kaip atskiras pa!rindas. • • • Pus apis 1C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . ir && str. tad ne!a ime tei!ti. o ikiteisminio parei!6no ar prokuroro at iekami veiksmai su run!imosi principu susijQ dar mažiau. kad jos nežino tretieji asmen7s ir ji ne!a i A6ti aisvai prieinama d' %ios informacijos savininko ar kito asmens. 1 da is). ekonominiai. t. Pa!rindas H sau!oti asmenis nuo s apto susidorojimo teismo proceso ke iu. Pav7Bdžiui. kai eidžiami tik uždari pos'džiai. veikia riAotai (%a i5 run!imasis Z teismo veiksmai). jo! . kad procese da 7vaujant7s asmen7s ne!a i žinoti iud7tojo ar nukent'jusiojo anketini5 duomen5. ta?iau sąra%ai n'ra identi%ki ir Aai!tiniai. t.P. (nks?iau Auvo 1@ met5 riAa. "ad !a ime dar7ti prie aidą. žiniask aida !a i informuoti visuomenQ apie konkret5 procesą. jei k ausimai susijQ su va st7A's. jo! nevie%i pos'džiai 7ra nepriva omi. nes 7ra tam tikri atvejai. B7 5 kate!orijosP • nusika stamas veikas padar' asmen7s jaunesni nei 1D met5. 0uropos žmo!aus teisi5 konvencijoje. jei!u turi tikrą ar potencia ią komercinQ vertQ d' to. ta?iau atvejai 7ra aAai pana%us. 9vairiuose dokumentuose !a ima rasti sąra%us. kuriose amžiaus riAa n'ra kaip 8ietuvoje (pvB.. nes jei %a 7s n'ra 7!ios. suverenitetą. kuriam suteiktas anonimi%kumas 7ra aikomi va st7A's pas aptimi H vien d' to !a i A6ti uždaras pos'dis. 4ie%umas !a i A6ti riAojamas tuo. ta?iau pa!a vaiko teisi5 apsau!os pa!rind5 Estat7mą Aei 4aiko teisi5 apsau!os konvenciją vaiku aikomas asmuo iki 1D met5 amžiaus. proceso vie%umas. BPK F str. kad reikia sau!oti žmo!aus asmeninE ir privat5 !7venimą kaip konstitucinQ vert7AQ) kai iud7tojams ar nukent'jusiems taikomas anonimi%kumas. ekonominiai. "a?iau proceso vie%umo reika avimas n'ra aAso iutus.P Tinformacija aikoma komercine pas aptimi. jo! va st7A's pas aptis H Tpo itiniai. 8ietuvoje situacija kiek kitokiaP teismas ne!a i apsiriAoti vien tik proceso da 7vi5 surinktais duomenimis. kokiais Erod7mais 7ra remiamasi priimant sprendimus. protin!5 pastan!5 i%sau!oti jos s aptumąV ir Tinformacija pripažEstama profesine pas aptimi. . procesin's funkcijos ir tokio tipo procese 7ra atskirtos. kai da 7viai ikiteisminio t7rimo metu Kiekvienos va st7A's Aaudžiamajame procese %is principas veikia skirtin!a apimtimi. teismo proceso stadijose A7 os na!rin'jimo teisme da 7viams suteikiamos 7!ios teis'sS 2. suke ti pavoj5 žmo!aus !7v7Aei Aei sveikatai. Komercin's ir profesin's pas ap?i5 apiAr'žimą !a ima rasti /K 1. su'mimo k ausimas. 11C str. jo! Es aptinimas nepažeidžia kit5 princip5. profesine. moks o ir tecRnikos duomen7s.. kad pos'dis !a i arAa priva o A6ti uždaras. BPK (F str.. nes eidžiama visuomenei steA'ti procesus. (smen5 7!7A' prie% Estat7mą dažnai aikoma kaip run!imosi principo sudedamasis e ementas. !7n7AinQ ar ekonominQ !a ią. i%kvie?iami teismo sprendimu. jei atitinka i%vardintas ap ink7Aes (tai nusprendžia teismas). Kra va st7Ai5.. jo! ji Aus atsk eista.@ Proceso vie%umo principas 4ienas i% teisinei va st7Aei A6din!5 princip5.

taip pat sura%omi visi protoko ai.evie%as teismo procesas ren!iamas tiek teismo. .ekomenduojama nevie%us pos'džius ren!ti tada. o proceso i%samumo principas Etvirtintas BPK 1str. 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismas nurod'. "a?iau !reitumo ne!a i A6ti siekiama netinkamo proceso da 7vi5 teisi5 užtikrinimo ar reik%min!5 A7 ai ap ink7Ai5 sąskaita. kuriomis naudodamasis jis siekia panei!ti jam pareik%tą Etarimą (ka tinimą) arAa su%ve ninti savo atsakom7AQ. o neda 7vaujant vert'jui priimtas nuosprendis !a 't5 A6ti apsk5stas. kurio metu ne!arantuojama teis' E !7n7Aą. Evairi5 i%!7venim5. ka tinamojo teis' E !7n7Aą H visuma teis5. kad teis'jams ne!a i A6ti daromas joks poveikis. 9tariamajam ar ka tinamajam nemokamai skirti vert'ją 7ra va st7A's parei!a. A7 os sud'tin!umą ir parei%k'jo Aei va džios institucij5 e !esE na!rin'jant A7 ą.C Proceso i%samumas ir !reitumas Proceso !reitumo principas Etvirtintas 0uropos žmo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos (0+"K) @str. kad nuo nusika stamos veikos padar7mo iki jos i%ai%kinimo ir sankcijos pritaik7mo praeit5 kuo mažiau aiko. "okia poBicija ne!a i A6ti vertinama kaip sutikimas su Etarimu (ka tinimu) ar ka t's Erod7mas. Papras?iausiai jE !a ima paai%kinti tuo.eika avimas.). 0+"K @str. ne ie?iamumui. neprik ausomumo ir ne%a i%kumo principas 7ra itin svarAus. B6tinai i%ver?iami turi A6ti prane%imai apie Etarimą. BPK Dstr. ne ietuvi5 ka Aa. o i%p 'tota dau!e 7je kit5 BPK nuostat5. 4a st7Ain's ka Aos principas Eparei!oja visus procesinius veiksmus at ikti Aei veiksm5 reBu tatus paske Ati va st7Aine H ietuvi5 H ka Aa.uosprendžio reBo iucin' da is visada priva o A6ti ske Aiama vie%ai. teisin'je va st7A'je ne!a imas.2d. tiek proceso da 7vi5 iniciat7va. -ei nusprendžiama. ir "arptautinio Pi ietini5 ir Protoko ini5 "eisi5 Pakto 1&str. teismo nuosprendis.7. BPK 1ir 2 str. kad teismo procesas turi v7kti ietuvi5 ka Aa 7ra numat7tas 8. nuo i%samumo principo v7kd7mo).#d. teismas turi priimti nutartE.#d. =reitas procesas apsau!o EtariamąjE (ka tinamąjE) nuo i !o nežinojimo apie savo ikimą. . turi !auti pa!a Aą nemokamai. ta?iau visi proceso veiksmai turi A6ti at ikti ir sprendimai priimti Ae nepateisinamo de simo. jei jis neturi pakankamai '%5 tam !7n'jui atsi 7!inti. 1varAiausi proceso dokumentai ka Aos nemokantiems proceso da 7viams 7ra i%ver?iami.@d. 4a st7Ain's ka Aos principas n'ra pažeidžiamas.. nuostata. kai to reika auja teisin!umo interesai (0+"K @str.). ("eism5 Estat7mo C str.:d. ka tinamasis aktas.F Proceso ka Aa . 9tariamasis !a i !intis akt7viai. Procesas. kad ka tinamajam turi A6ti prane%ta tokia ka Aa. jei jos nemokantiems asmenims procese eidžiama ka A'ti ir pateikti pra%7mus. kad Aausm' savo tiks us !eriausiai pasiekia. nes reBo iucin'je da 7je n'ra ka Aama apie ap ink7Aes 'musias ren!ti uždarą pos'dE. Kra !a im7A' nevie%u paske Ati tik da E teismo proceso. Mi teis' taip pat Etvirtinta BPK 10str. 9tariamasis (ka tinamasis) !a i !intis pats arAa per savo paties pasirinktą !7n'ją arAa. &&str. Aet ne parei!a). nutart7s. kad asmuo nepatirt5 psicRo o!in's Etampos.D "eis' E !7n7Aą "eis' E !7n7Aą H tai konstitucin' teis'.. apie parei%kiamo jam ka tinimo pa!rindą ir mot7vus. kurią jis supranta. kad pos'dis Aus uždaras. nutarimai.. o jo pažeidimas rei%kia ir kit5 princip5 pažeidimą. Proceso !reitumo principas Eparei!oja siekti. Konstitucijos 11Cstr. ir "eism5 Estat7mo Dstr. 9tariamojo. Etvirtinta 8. kaiP • nusika stamas veikas padar' asmen7s jaunesni nei 1D met5S • nusika timas ir Aaudžiamasis nusižen!imas žmo!aus seksua inio apsisprendimo aisvei.. paskirti vert'ją ietuvi5 ka Aos nemokan?iam Etariamajam ar ka tinamajam 7ra A6tina. ka tinamasis ir nuteistasis turi A6ti supažindintas su jo procesin'mis teis'mis ir jam turi A6ti sudar7tos są 7!os Aei !a im7A's tomis teis'mis naudotis. &. "eis's E !7n7Aą principas neatsiejamai susijQs su kitais Aaudžiamojo proceso principais. o tuo pa?iu ir teis'jo. 2 da isP TA7 ose priimti teism5 sprendimai ske Aiami vie%aiV). aAu %ie principai taip pat Etvirtinti "arptautinio Pi ietini5 ir Protoko ini5 "eisi5 Pakto 1&str. "eis' E A7 os i%na!rin'jimą per Emanomai trumpiausią aiką Evardijama kaip viena i% aAai svarAi5 Etariamojo (ka tinamojo) teisi5. skundus ir pan. nuosprendžiai.10 "eis'joGteismo ne%a i%kumo ir neprik ausomumo principas "eismo. nes prie%in!u atveju %i5 asmen5 teis' E !7n7Aą A6t5 pažeista. Konstitucijos #1str. tai vienas svarAiausi5 demokratin's teisin's va st7A's princip5. &. Pus apis 1D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kad proceso i !umo pa!rEstumas turi A6ti vertinamas atsižve !iant E konkre?ias A7 os ap ink7Aes. Proceso !reitumo reika avimas neat eidžia teis'sau!os parei!6n5 ir teismo nuo parei!os i%ai%kinti visas reik%min!as A7 os ap ink7Aes (t. nes kitaip A6t5 pažeista 0+"K @str.. "ei!iama. "a?iau tokiu atveju A7 oje A6tinai turi da 7vauti vert'jas (Konstitucijos 11Cstr. 9tariamasis. ta?iau jis !a i ir nesiimti joki5 akt7vi5 !7n7Aos veiksm5 (teis' E !7n7Aą 7ra teis'. &.#d. Mia ka Aa turi A6ti at iekamos apk ausos ir kiti t7rimo Aei teismo veiksmai.#d. kai ji skiriama !reitai po nusika stamos veikos padar7mo.. &.1d. visuma teisi5.

Mie principai tiesio!iai n'ra Etvirtinti jokiame teis's akte. neteis't5 asmenini5 ar kitoki5 interes5 Etakos. tard7mo sk7riaus vir%ininkas. Pus apis 1F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . nerod7t5 kažkuriai pa ankumo. procese. tiriant Aei na!rin'jant Aaudž. A7 as. procese. kurios viena ar kita forma da 7vauja Aaudž. o ie%koti kitoki5 proceso užAai!imo A6d5. Mis principas vis p a?iau Esi!a i 4akar5 0uropos va st7Ai5 Aaudžiamuosiuose procesuose.. Baudžiamojo proceso su:jekt8 samprata ir sistema Baudž. v7kd7dami teisin!umą. atsakovo atstovus. nesisten!t5 Etakoti ar pakeisti sprendimą. nukreipt5 E WAaudžiam5j5 priemoni5 ekonomijąT nesunki5 nusika tim5 atvejais. tard7tojas. ta?iau j5 turin7s nustatomas i% Evairi5 BPK nuostat5. kurioje visi%kai pasitikima parei!6n5 (pirmiausia prokuror5) sąžinin!umu ir profesiona umu ir kurioje teis'sau!os parei!6nai 7ra neprik ausomi nuo po itik5 va ios ar kitokio poveikio. kadP  jis 7ra są 7!a. j5 at iekam5 funkcij5 7pat7Aes. BP da 7viais reik't5 aik7ti visus asmenis. kad tam tikrais atvejais 7ra tiks in!a kate!ori%kai nesiekti kiekvieno asmens nuAaudimo. kad prokurat6ra ne!a i naudotis jokiomis diskrecin'mis !a iomis sprQsdama Aaudžiamojo persekiojimo v7kd7mo k ausimą.8. o procesą nutraukti at eidžiant nusika stamą veiką padariusE asmenE nuo Aaudžiamosios atsakom7A's. "iks in!umo principas eidžia prokurat6rai pasinaudoti diskrecin'mis !a iomis ( aisva nuoži6ra) ir esant tam tikroms ap ink7A'ms Eprast5 Aaudžiam5j5 sankcij5 netaik7ti ir neAai!ti proceso ka tinamuoju nuosprendžiu. numatant7s proceso nutraukimo !a im7AQ. (tsižve !iant E praktikoje susidariusią pad'tE. !arantuojanti asmen5 7!7A's prie% Estat7mą principo E!7vendinimąS  jis sudaro prie aidas pa aik7ti Aau!inimo atsakom7Ae koncepciją. Konstitucijos #1 str. EtariamąjE. 1 da 7je nurodoma. "iks in!umo principo taik7mą emia noras i%ven!ti nei!iamo perne 7! !riežto e!a umo principo taik7mo efekto. ir A6tent taip pais7ti vie%ojo intereso. 8e!a umo (Aaudžiamojo persekiojimo priva omumo) principas rei%kia. civi . o pažeidus vieną. &. Per dau! !riežto e!a umo principo aik7masis privert' ie%koti tam tikr5 jo patais5. va d7mo. neAus užtikrintos žmo!aus teis's ir aisv's) suskirst' EP 1. -is turi A6ti v7kdomas kiekvienu atveju. "iks in!umo principą Etvirtinan?iais aik7tini BPK 21# str. Pa!a veik os da 7vi5 uždavinius Aaudž. atsakovą.\ i%na!rin't5 pa!a Estat7mą Estei!tas neprik ausomas ir Ae%a i%kas teismasV. ie%kovą. Konstitucinis "eismas teis'j5 neprik ausomumo !arantijas (kurios 7ra ! audžiai susijusios. !7n'ją. suAjekt5. at eidžiant ka tininką nuo Aaudžiamosios atsakom7A's BK nemat7tais pa!rindais. procese v7kdo va st7Ainius E!a iojimus ir parei!as. I% tema. +mo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos @ str. "ai H teismas. užtenka ka tQ nustatan?i5 Erod7m5 ir n'ra ap ink7Ai5. prokuroras. "eis'jas !a i A6ti nu%a intas. Buvo suvokta. Konstitucinis "eismas nurodo.11. ir 10F str. -5 teises. Konstitucinis "eismas tai pavadino viena i% svarAiausi5 tesimo ir teis'j5 parei!5. 4a st7Ainiai or!anai. kvotos or!anas. teis'jo asmens ne ie?iamumoS #. jo! TA7 ą vie%ai ir teisin!ai i%na!rin't5 neprik ausomas ir Ae%a i%kas teismasV. Aei !ina va st7Ainius interesus. kad Ae%a i%kumo principo turin7je svarAiausia 7ra tai. jo! Tpažeidus Aet kurią i% teis'jo ir teismo neprik ausomumo !arantij5 !a i A6ti pakenkta teisin!umo E!7vendinimui. procesin'je veik oje da 7vauja dau! Ev. TA7 ą [. 1. korporacij5. Konstitucinis "eismas %iuo k ausimu taip pat 7ra pasisakQs. 1FF: metais nutarime tei!'. 7ra neprik ausomiVir Tteis'jai. kad teismas su aAiem proceso %a im e !t5si vienodai. k auso tik Estat7moV. Baudžiamojo proceso subjektai. kai parei!6nams prane%ama apie nusika timą. jei proceso da 7viai pasteAi teis'jo %a i%kumą. ki t5 pavojus teisin!umo E!7vendinimui. kad ikiteisminio t7rimo parei!6nai ir prokuroras turi rea!uoti E informaciją apie !a imai padar7tą nusika stamą veiką ir at ikti visus reika in!us proceso veiksmus ir priimti visus reika in!us sprendimus. tei!iama. kuris tam tikromis są 7!omis !a i emti neteisin!umą. teis'jo socia inio (materia inio) poA6džio !arantijas. nukent'jusEjE. "eis'jai ir teismai pirmiausia turi A6ti neprik ausomi nuoP • B7 oje da 7vaujan?i5 %a i5 Aet kokio ki%imosiS • 4a st7A's va džios. kad nusika stama veika A6t5 atsk eista. civi . BP da 7vi5 k asifikacija. teis'jo E!a iojim5 trukm's ne ie?iamumoS 2. civi . Priva omo Aaudžiamojo persekiojimo principas rei%kia. 8" BPK sk7riuje TProceso da 7viai. Tteis'jas ir teismai. or!aniBacijas. j5 teis's ir parei!osV ka Aama tik apie ka tinamąjE. 8. -ie Aaudž. taip pat visuomen's institucij5. "iks in!umo principas p a?iai !a i A6ti taikomas tik va st7A'je. Aei straipsniai. žmoni5 teisi5 ir aisvi5 užtikrinimuiV. Aei apie nukent'jusiojo. ie%kovo ir civi . na!rin'dami A7 as.. 8e!a umas (Aaudžiamojo persekiojimo priva omumas) ir tiks in!umas 8e!a umas (Aaudžiamojo persekiojimo priva omumas) ir tiks in!umas 7ra savo turiniu vienas kitam prien!i principai. visus BP veik os suAjektus !a ima skirst7ti E # !rupesP 1. parei!as Aei E!a iojimus re! amentuoja BP Estat7mai. 8e!a umo principo aik7mąsi procese emia tai. daran?i5 procesą ne!a imą.

eUpertas. procese ir 7ra varomojo jo j'!a. d' kurio 7ra priimtas apka tinamasis nuosprendis. asmuo. "ai H iud7tojas. teisiamojo pos'džio sekretorius Aei kt. 9tariamuoju jis pripažEstamas prokuroro nutarimu ar ikiteisminio t7rimo teis'jo nutartimi. jurid. Proceso da 7viai (siaurąja prasme). -is turi teisQP Pus apis 20 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . -is 7ra ikiteisminio t7rimo da 7vis. Be to. -o teis'sP +inoti. nustat7ta tvarka teikia teisinQ pa!a Aą Etariamajam.ukent'jus7sis . ie%kovas ir civi . -ie savo kompetencijos riAoje i%ke ia Aaudž. -ie turi Estat7mo numat7tas teises (ka tinamasis). specia istas. Aet padedant7s v7kd7ti savo fIjas pirmosios ir antrosios !rup's da 7viams. nu%a inimus ir tt. Emon's. procesin's veik os da 7viais. jie. -is 7ra na!rin'jimo teisme da 7vis. asmuo turi tur'ti procesinE statusą. Ka tinamasis. juo Etariami asmen7s. v7kd7dami savo fIjas. atsakovas Aei j5 atstovai. Proceso da 7viai (siaurąja prasme) H proceso suAjektai. ir imasi vis5 Estat7mo numat7t5 priemoni5. procesin'je veik oje tik pirmosios !rup's da 7vi5 iniciat7va arAa to pra%ant antrosios !r. vert'jas. kuriais fiBiniai ir juridiniai asmen7s pripažEstami antrosios !rup's Aaudž. neturint7s atskir5 teisi5 Aaudž. kartais ir parei!as (nukent'jusiojo parei!a duoti teisin!us parod7mus). • =7n'jas BPK 1C. !a i Eparei!oti da 7vauti A7 oje ar eisti joje da 7vauti. Kad asmuo A6t5 pripažintas ka tinamuoju. Kiti asmen7s. kad A6t5 nustat7tas nusika timo padar7mo faktas. 4isus %iuos or!anus vienija Aendri BP" uždaviniai. taip pat tiriant ir na!rin'jant teisme Aaudž. kai i%k7 a aik%t'n nusika timo pož7miai. j5 teisi5 ir parei!5 poA6dE.epi name?ioGneveiUnaus asmens interesams teisme papi domai atstovauja atstovas pa!a Estat7mą. -ie !a i da 7vauti Aaudž. • . siekiant7s tam tikro reBu tato A7 oje ar v7kdant7s proceso funkciją. ka tinamojo !7n'jas. Procese jam visada turi atstovauti fiBinis asmuo. neatsižve !iant E j5 procesin's pad'ties skirtin!umą.ukent'jus7sis H d' nusika st. asmuo 1prendžiant A7 ą. asmen7s. kad. turint7s Aaudž.-ie 7ra svarAiausi Aaudž. -urid. %ie veik os da 7viai at ieka procesinius veiUmus. -is turi tokias teisesP žinoti. reikia prokuroro BPK nustat7ta tvarka priimto akto. turtinQ ar mora inQ ža ą pat7rQs fiB. nuteistajam ar i%teisintajam . asmuo ne!a si A6ti nukent'jusiuoju. civi . "ik jie priima sprendimus i%ke ti Aaudž. Po ikiteisminio t7rimo jis tampa ka tinamuoju. "ai H ka tinamasis. Etariamasis. A7 ą kiekvienu atv. Aendri Erod7m5 vertinimo metodai. 4isiems BP veik os da 7viams Aendra 7ra tai. 2. !ina j5 teises ir teis'tus interesus. • B( traukiamas jurid. viena ar kita forma da 7vauja paren!tiniame t7rime. procese tam tikras teises ar v7kdant7s Estat7mo numat7tas parei!as. A7 oje. tampa nuteistuoju. taip pat visuomen's atstovai.kuo Etariamas "ur'ti !7n'ją *uoti parod7mus Pateikti t7rimui reika in!us dokumentus ar daiktus Pateikti pra%7mus • Ka tinamasis 1ąvoka H BPK 22. A7 as. turint7s procese interesą. • 9tariamasis 1ąvokaI BPK 21. A7 ą. Aei nesant7s va st7A's parei!6nais ar institucijomis. asmens atsakom7A's k ausimas. v7kdant7s paren!tinio tard7mo. 4eikos fiBinQ. kurioje na!rin'jamas jurid. or!aniBacijos.Aendros parei!os visapusi%kai ir oAjekt7viai i%tirti visas A7 os ap ink7Aes. at ikti A6tinus procesinius veiUmus. . Estai!os. prokurat6ros ir teismo or!an5 pavedimus Aaudž. o d' kurio priimtas i%teisinamasis nuosprendis H i%teisintuoju. *a 7viams (ka tinamajam pra%ant. tard7tojas %aukia iud7toją ar skiria eUpertiBQ). procese. kuris Est. ka tinamajam. nukent'jus7sis ir jo atstovas. kuo 7ra ka tinamas 1usipažinti teisme su A7 a Pasidar7ti reikiam5 dokument5 nuora%us "ur'ti !7n'ją Pateikti pra%7mus. #. Estat7minis atstovas. =7n'ju !a i A6ti advokatas ar advokato pad'j'jas. 1da isP !7n'jas 7ra asmuo. kuris nukent'jusiuoju 7ra pripažintas ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro arAa teismo nutartimi. visuomeninis ka tintojas ir visuomeninis !7n'jas.

teis'ją ar E teismą 8aik7tis nustat7tos teismo tvarkos 9rodin'jimo procese da 7vaujant7s asmen7s 8iud7tojas. -is 7ra va st7A's parei!6nas.eikiam5 žini5 ir E!6dži5 turintis asmuo. kuriam pavedama at ikti oAjekt5 t7rimą ir pateikti i%vadą. (tstovai turi tokias pat teises kaip ir j5 atstovaujami asmen7s. ar jurid. A7 oje reika aujantis at 7!inti d' Etariamojo ar ka tinamojo nusika st. -ie tiesio!iai jokios procesin's fIjos nev7kdo. -is turi reikiam5 specia i5 žini5 ir Era%7tas E 8.:@. -is priva oP Kvie?iams da 7vauti A7 os na!rin'jime pirmosios instancijos teisme "eismo reika avimu pateikti reikiamus dokumentus 8aik7tis nustat7tos teismo proceso tvarkos • /ivi inis atsakovas 1ąvoka BPK. atsakovas. • a) Pa!a Aines fIjas at iekant7s asmen7s 4ert'jas. ka tinamasis ir nukent'jus7sis dviem atvejaisP 1) kai jie 7ra nepi name?iaiS 2) nustat7ta tvarka 7ra pripažinti neveiUniais. $okantis ka Aas arAa neA7 io ar kur?iojo ženk us suprantantis asmuo. kuris civi . Ev7kius. -is mat' ar kitaip suvok' su tiriamu Ev7kiu susijusius faktus. • Pus apis 21 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . susijusius su ie%kiniu. atsakovas prokuroro nutarimu. asmuo. rei%kinius ir !a i tai patvirtinti duodamas parod7mus ikiteisminio t7rimo parei!6nams. ie%kovu pripažintas prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. 4eikos patirtą turtinQ ar neturtinQ ža ą fiB. • (tstovavimas a) atstovavimas pa!a Estat7mą BPK :#. 8aik7ti tvarkos. a) 0kspertas. . -is turi teisQP Pateikti paai%kinimus d' civi inio ie%kinio esm's "eikti Erod7mus "eikti pra%7mus Pareik%ti nu%a inimus 1usipažinti su A7 os medžia!a *a 7vauti A7 ą na!rin'jant ape iacine tvarka. -5 7ra 2 !rup'sP 1)steAintieji teismo procesąS "eismo procesą !a i steA'ti asmen7s nuo 1@m. Pa!a Estat7mus materia iai atsakin!as už nusika stama Etariamojo (ka tinamojo) veika padar7tą žą ą fiB. -o teis's ir parei!osItokios kaip ir civi . "uri parei!ą teisin!ai versti. 111. civi . BPK ::. A) 1pecia istas. Pa!a BPK :&. civi . "eisme jis turi prisiekti. 9!a iotuoju atstovu aikomas asmuo. asmuo. prokurorui ar teismui. (tstovus !a i tur'ti tik fiB. asmuo. prane%a apie E teismo pos'dE atv7kusius asmenis. kuris Etrauktas E A7 ą kaip civi . 1ąvoka BPK 110. -ie priva o tokiu atv. . A) "eisiamojo pos'džio sekretorius. -ie priva oP "inkamai !inti atstovaujamo teises ir interesus Maukiamas atv7kti pas ikiteisminio t7rimo parei!6ną. 9!a iotuosius atstovus !a i tur'ti nukent'jus7sis. pa!a susitarimą teikiantis teisinQ pa!a Aą ir !inantis nukent'jusiojo. procese turi Etariamasis. eUpert5 sąra%ą. ie%kovo ar civi . atsakovo interesus."eikti Erod7mus Pateikti pra%7mus Pareik%ti nu%a inimus 1usipažinti su A7 a da 7vauti teisminiame A7 os na!rin'jime -is priva oP *uoti parod7mus (tv7kti !avQs %aukimą . ie%kovo. (tstovus pa!a Estat7mą Aaudž. -uo aikomas Aaudž. A) atstovavimas pa!a E!a iojimą. teis'jo ar teismo nutartimi. • /ivi inis ie%kovas. ar jurid. i%sk7rus parei!ą teismo reika avimu pateikti dokumentus. • "eismo procesą ar atskirus proceso veiUmus steAint7s asmen7s.a%o pirmosios instancijos teismo teisiamojo pos'džio protoko ą. ie%kovas ir civi .etrukd7ti ikiteisminiam t7rimui. prokurorą.

=enera in' prokurat6ra vadovauja teritorin'ms prokurat6roms Aei kontro iuoja j5 veik ą. sk eidžiama informacija !a i tur'ti nei!. eidžiama rinktis i% # asmen5. centra iBuotai prokurat6ros sistemai. taip pat per visuom. pa!rEstoje teis's vir%en7A's principu. kad Aaudžiamojo Estat7mo uždrausta veika tikrai Auvo padar7taS :) . sk7ri5. Principas. sk7ri5. žiniask aida prisideda prie teisin's sąmon's formavimo. "eismo neprik ausomumas ir ne%a i%kumas ! audžiai susijQ. Aa andžio 22 d. v7kdantis jam pavestas procesines funkcijas. -alst. ap7!ard5 v7riausieji prokurorai. !rupi5 prokurorai. Aet kurios prokurat6ros Aet kurio ran!o prokuroras. informavimo priemones daromas spaudimas teismui proceso metu !a i emti A6simą sprendimą. sk7ri5. "eismas ir ikiteisminio t7rimo teis'jas &eismas ' teisingumą vykdanti institucija. tiek visi jam pava d6s prokurorai (BPK #: str. Konstitucijoje Etvirtintos tik pa!rindin's prokuroro veik os kr7pt7s. teritorijoje E!7vendina !enera inis prokuroras. j5 pavaduotojai. pa%a iniai žmon's.eprik ausomumas 7ra teismo atsk7rimas nuo kit5 va st7A's va dži5. darAo są 7!omis. kad jo A7 a A6t5 sąžinin!ai i%na!rin'jama neprik ausomo ir ne%a i%ko teismo. Informuodama visuomenQ. privataus !7venimo ne ie?iamumas. Prokuroras (rokuroras baudžiamajame procese. Prokurat6ros Estat7mas. !a i nesuren!ti teismo pos'džio. 7ra teismo Aaudžiamojo Esak7mo pri'mimo procesas. Mios teismo !a ios tarpusav7je 7ra ! audžiai susijusios. 2. mok7mu ir pan. Mis principas rei%kia. "od' ikiteisminio t7rimo or!aniBavimas. 7ra aAai svarAus. kuomet teismas. va st7AinE ka tinimą Aaudžiamosiose A7 ose pa aiko prokurorasT. @) Ka tu pripažintam asmeniui paskirti krimina inQ AausmQ arAa at eisti nuo Aaudžiamosios atsakom7A's ar Aausm's at ikimo. kuriam reikia visos visuomen's teisin's sąmon's formavimo. kad teisin!umą v7kdo tik teismas. atpažEstant nusika t' E.7. 1 da 7je ir BPK @ str. na!rin'damas Aaudžiamąją A7 ą. !rupi5 v7riausieji prokurorai. orumas. sk7ri5. "ai. Mią veik ą teismas v7kdo suren!damas teismo pos'dE Aei pasitarim5 kamAar7je priimdamas sprendimą. Prokuroro statusą re! amentuoja 200# m. tai %iame proceso veiUme da 7vauja ir kiti 2. Prokurorai turi įgaliojimus visose aud'iamojo proceso stadijose. !rupi5 v7riausieji prokurorai. kad ka tinamasis 7ra ka tas d' tos veikos padar7mo. Etvirtinta 0uropos žmo!aus teisi5 konvencijos @ str. kuriose strukt6rini5 pada ini5 n'ra. 4isi 8.).usprQsti. parei!5 trukme. Kiekvieno asmens teis'. i%ori%kai pana%6s E nukent'jusEjE. kad teisin!umas v7kdomas pak 6stant tik Estat7mui. 2. t. visuomen' paprastai sužino i% visuomen's informavimo priemoni5.kaip v7kdomas teisin!umas. t.7. 4isuomen's poži6ris E teism5 v7kdomą funkciją ir pasitik'jimas %ia institucija susijQ su teismo veik os vie%umu. Prokuroro procesines teis's ir parei!os i%samiau nurod7tos BPK. !rupi5 prokurorai. PvB. kad teisin!umo v7kd7mas. Etvirtintas Konstitucijos 10F str. Kita vertus. "eis'j5 ir teism5 neprik ausomumui ir ne%a i%kumui užtikrinti nustat7tos !arantijos. BPK žodis WprokurorasT 7ra apiAendrinantis terminas H prokuroru 7ra tiek !enera inis prokuroras. "ik teismas. paske Adama neap!a votai A7 os ap ink7Aes. )o uždaviniai *galiojimai ir procesinė padėtis skirtingose baudžiamojo proceso stadijose 8. "eis' E informaciją ne!a i pažeisti proceso da 7vi5 teisi5. susijusios su teis'jo sk7rimu. kurią sudaro =enera in' prokurat6ra ir teritorin's prokurat6ros. 4ieninte ' i%imtis. vadovavimas jam ir va st7Ainio ka tinimo pa aik7mas 7ra vadinami konstitucin'mis prokuroro funkcijomis Aaudžiamajame procese. Etaką. . i%na!rin'jQs Aaudžiamąją A7 ą. "ai ne tik sprendim5 vie%umas. Aaudžiamosios A7 os i%sprendimas i% esm's 7ra i%skirtin' teismo kompetencija. Prokuroro E!a iojimus Aaudžiamajame procese 8. Pus apis 22 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . =enera in's prokurat6ros sk7ri5. j5 pavaduotojai. ap7 inki5 v7riausieji prokurorai. 7ra viena Pa!rindini5 žmo!aus teisi5.2. kaip !arA'.2) da 7vaujantieji at iekant atskirus proceso veiUmus. priimame sprendime !a iP &) Konstatuoti. !rupi5 prokurorai tose teritorin'se ap7 inki5 prokurat6rose. "eisin's sistemos reforma 7ra procesas. "eismo neprik ausomumas demokratin'je va st7A'je. 1pauda sau!o nuo va st7A's institucij5 ir j5 parei!6n5 piktnaudžiavimo E!a iojimais. jo pavaduotojai. .:/s institucijos ir parei<=nai > :audžiamojo proceso su:jektai 2. "ik tada Aus !a ima ka A'ti apie tikrą teism5 neprik ausomumą ir teis'j5 !a im7AQ atsi aik7ti prie% !a imą spaudimą. Konstitucijos 11D straipsnio 1 da 7je nustat7taP WIkiteisminE t7rimą or!aniBuoja ir jam vadovauja. j5 pavaduotojai.1.e%a i%kumas rei%kia. prokurorai ir kiti prokurat6ros parei!6nai prik auso vientisai. "eisin!umo v7kd7mas 7ra tam tikra teismo veik a. Aet ir visuomen's teis' !auti informaciją apie teism5 veik ą.

KonstitucijaS BPKS 8. "a?iau pirmosios instancijos teisme prokuroras ne!a i apsiriAoti %i5 dviej5 veiksm5 at ikimu.un!imosi principo veikimas užtikrinamas. reik%ti pra%7mus. Prokuroras turi reik%ti nuomonQ visais A7 os na!rin'jimo metu sprendžiamais k ausimais. ape iacinis procesas skiriasi nuo A7 5 proceso pirmosios instancijos teisme.. @. C. Prokuroro teis's na!rin'jant A7 ą ape iacin's instancijos teismo pos'd7je i% esm's sutampa su prokuroro teis'mis pirmosios instancijos teisme. Kasacin's A7 os na!rin'jimo metu prokuroras !a i si6 7ti kasacinE skundą pa ikti nena!rin'tą (BPK #CC str. 2. jei na!rin'jama privataus ka tinimo A7 a. (titinkamai prokuroro ir kit5 proceso suAjekt5 teisi5 turinE emia ape iacin's proceso tais7k 's. 4a st7Ainio ka tinimo pa aik7mo funkcija forma iai Ev7kdoma prokurorui perskaitant ka tinamąjE aktą (BPK 2C1 str. Prokuroro teis's %iuo aspektu 7ra 7!ios !7n7Aos funkciją v7kdan?i5 proceso da 7vi5 teis'ms. #@& str. BPK kaip ir Konstitucijoje 7ra nustat7ta. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme Prokuroras turi teisQ paduoti ape iacinE skundą ir kai ape iacinis procesas v7ksta d' prokuroro paduoto skundo. ta?iau kurioms Aereika in!as teismo sprendimasS !a i kreiptis E ikiteisminio t7rimo teis'ją d' jo kompetencijai priskirt5 veiksm5 at ikimoS esant BPK numat7tiems pa!rindams turi nutraukti ikiteisminE t7rimą Aei !a i atnaujinti nutrauktą ikiteisminE t7rimąS turi parei!ą nusprQsti. +inoma. kad prokuroras or!aniBuoja ikiteisminE t7rimą ir kam vadovauja. kuriomis Auvo i%sprQsti su nuosprendžio v7kd7mu susijQ k ausimai (BPK #@& str).). &. kuriuose sprendžiami su nuosprendžio v7kd7mu susijQ k ausimai Aei teismo pos'džiuose. 2. ir kai prokuroras n'ra padavQs ape iacinio skundo. 1 da is) Aei pasakant ka tinamąją ka Aą Aai!iam5j5 ka A5 metu (BPK 2F# str. uospren!"io ir nutarties #yk!ymas 47kd7mo stadijoje prokuroras priva o kontro iuoti nuosprendžio pateikimą v7kd7ti (BPK #&@ str.4. kuriuose na!rin'jami skundai d' su nuosprendžiu susijusi5 nutar?i5 v7kd7mo (BPK #@2.2. pa aiko va st7AinE ka tinimą.$. 47kd7damas %ias funkcijas prokurorasP 1. Etariam5j5 nustat7mą Aei tinkamai paren!tos ikiteisminio t7rimo medžia!os perdavimą E teismą. Pirmosios instancijos teisme prokuroras neda 7vauja. kada ikiteisminis t7rimas turi Aai!tis ir sura%7ti ka tinamąjE aktą ar parei%kimą teismui d' proceso užAai!imo supaprastinta proceso forma. A6ti akt7vus tiriant Erod7mus.). Prokurat6ros Estat7mas.2.3. Pa!a BPK pirmiausia prokuroras 7ra atsakin!as už nusika stamos veikos i%ai%kinimą. Ikiteisminis tyrimas *idžiausią da E prokuroro procesin's veik os sudaro jo veik a ikiteisminio t7rimo stadijoje. # da is). kuri5 savaranki%kai ne!a i taik7ti ikiteisminio t7rimo parei!6nai. kaip 7ra numat7ta Konstitucijos 11D str. prokuroras priva o da 7vauti na!rin'jant A7 ą ape iacine tvarka. Paži6r'ti teis's aktus. Aet ape iacinis procesas v7ksta pa!a kito proceso da 7vio paduotą ape iacinE skundą. kai visomis procesin'mis teis'mis akt7viai naudojasi tiek !7n'jas su savo !inamuoju. . & da is). Prokuroras turi teisQ sk5sti nutartis.#.1. Prokuroro parei!a H akt7viai da 7vauti visuose A7 os na!rin'jimo pirmosios instancijos teisme etapuose. Mią užduotE prokuroras turi Ev7kd7ti naudodamasis BPK jam suteiktais E!a inimais. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme B7 5 proceso pirmosios instancijos tesime prokuroras. :.2.2.2.2. 2.2. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme Prokuroras turi teisQ paduoti kasacinE skundą ir da 7vauti na!rin'jant A7 ą kasacine tvarka. tiek ir prokuroras. nu%a inimus. 2. turi !auti informaciją apie kiekvieną padar7tą nusika stamą veikąS !a i pats at ikti ikiteisminE t7rimą ar pavesti jE at ikti ikiteisminio t7rimo Estai!ai (prokuroro nurod7mai ikiteisminio t7rimo Estai!oms 7ra priva omi) Aei kontro iuoti kaip ikiteisminio t7rimo parei!6nai at ieka ikiteisminE t7rimąS turi na!rin'ti skundus d' ikiteisminio t7rimo parei!6n5 proceso veiksm5S turi nusprQsti d' A6tin7A's taik7ti procesin's prievartos priemones. 2. Ikiteisminio t7rimo Estai!os ir parei!6nai Ikiteisminio t7rimo Estai!5 sąra%as pateitas BPK 1@: strP 1) Po icija 2) 4 H A's sienos apsau!os tarn7Aa #) 1"" &) Karo po icija Pus apis 2# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . #. 2. kurie reika in!i %iuo k ausimuP • • • 8. Prokuroras taip pat da 7vauja teismo pos'džiuose.

kad jei turi A6ti at ikti da inama tarp ikiteisminio t7rimo parei!6no. % ' bės sienos apsaugos tarnyba . pažeidim5 atsk eidimą ir t7rimą. B(. Mios tarn7Aos sau!om5 oAjet5 r'žimo pažeidimu.7.v. kai v7kd7damos savo pa!r. Par'žtina. t. !a inti prad'ti ikiteisminE t7rimą ar at ikti prokuroro pavedimus d' Aet kurios n. "od' ji turi at ikti ikiteisminE t7rimą d' n.7.v. p aukiojimo metu jis informuoja prokurorą.r. % ' bės saugumo departamentas P aiku ats eisti veikas ke ian?ias !r'smQ v H A's sau!umui. kai aivas i%v7kQs E to imojo p aukiojimo reisą.v.v.7. kuriam %ios Estai!os ar jos pada inio vadovas 7ra pavedQs at ikti ikiteisminio t7rimo veiksmus. Po icijos veik os Estat7me n. ją padariusE asmenE. jo kapitonas neAeturi procesini5 E!a iojim5. kra%to apsau!os institucijos ir j5 va domą. o tik toks. B(. teritorijos ne ie?iam7Aei ir vientisumui. -ie pradeda tą t7rimą ir nede siant informuoja apie padar7tą n. v H A's interesams. o ne prokurorasS jis taip pat turi r6pintis. vienite is ikiteisminio t7rimo parei!6nas. Mios tarn7Aos paskirtis taikos metu E!7vendinti v H A's sienos apsau!ą ir jos kirtimo kontro Q. priva o tur'ti ir E!a iojimus prad'ti tą t7rmą.o teis'sau!os parei!6nai neturi !a im7Ai5 atv7kti E aivą ir at ikti jame A6tinus ikiteisminio t7rimo veiksmus. ir parei!as. -is taip pat turi teisQsuteikti E!a iojimus prad'ti ikiteisminE t7rimą kt %ios Estai!os parei!6nams ( sprendžia kuriems pavesti).:) 4I A's sau!umo departamentas @) Oinansini5 nusika tim5 t7rimo tarn7Aa C) $uitin's departamentas D) Prie%!aisrin's apsau!os ir !e A'jimo departamentas F) Ka 'jim5 departamentas ( jo sistemai prik ausan?ios Estai!os) (olicija skirtin!ai nei kt i%vardintos institucijos 7ra universa i ikiteisminio t7rimo Estai!a. . kad v H A's sienos apsau!os tarn7Aa užtikrindama teis'tvarką ir kt kontro iuojamose Aei sau!omuose oAjektuose turi Estat7m5 numat7tas Aenrąsias t. prokuroro ir ikiteisminio t7rimo teis'jo. konstituc. (pie padar7tą n.v. veikos susijusios su v H A's sienos ar kt.v. susijusias su korupcija. Pa! K H ją ikiteisminiam t7rimui vadovauja. ir nustat7tas jE padarQs asmuo. numat7t5 BK J4I sk7riuje. kad prokuroro nurod7mai A6t5 tinkamai v7kdomi.v. atsk eidimas ir t7rimas 7ra vienas i% po icijos uždavini5. j6r5 aiv5 kapitonams 7ra suteikta teis' at ikti ikiteisminE t7rimą d' aivo E!u os nari5 ir ke eivi5 n. tai ikiteisminE t7rimą turi at ikti atitinkamos Estai!os vadovas ar kt E!a iotas parei!6nas. užkirsti ke ią %ioms veikoms atsirasti. "uri E!a iojimusP 1) karin'se teritorijose ir kariniame transporte H vis5 asmen5 atžvi !iu. kada ikiteisminio t7rimo parei!6nu !a i A6ti ir at ikti tą t7rimą ne ikiteisminio t7rimo parei!6nas t.7 ikiteisminio t7rimo suAjektas. padariusE asmenE ir tokios veikos ap ink7Aes. Aet darAo drausm's da 7kais. "ai!i aivo kapitonui pavedama at ikti ikiteisminE t7rimą tada. -aro policija kaip 8. Aet naujasis BPK apjun!' %ias dvi f H jas E vieną. 1enajame BPK Auvo tokios procesin's fi!6ros kaip kvot'jas ir tard7tojas. ir pareigos 5B(. !7n7Ainei ir ekonominei !a iai. naudojimą turtą atžvi !iu. tod' turi parei!ą tirti n. Estei!ta sau!oti ir !inti asmenE. Karo po icija priva o aik7tis prokuroro duodam5 nurod7m5. kai paai%k'ja nusika st. Ikiteisminio tyrimo *staig! pareigūn! t.inansini! nusikaltim! tyrimo tarnyba.v.v prokurorą. tai!i ikiteisminis t7rimas 7ra A6tent %ios tarn7Aos t. %a inti j5 atsiradimo priežastis.v. t. ". Ikiteisminio t7rimo Estai!os vadovas P %is parei!6nas turi p atesnius E!a iojimus nei kt.v.064 str7. t7rimo paskirst7mo ikiteisminio t7rimo Estai!oms (t. 1u!Ežus aivui.7. padar7t5 to imojo p aukiojimo metu. są 7!as. ir parei!a. kuriam BPK tiesio!iai suteikia teisQ prad'ti ikiteisminE t7rimą (BPK 1@@str #d).v. O H jas nustato n. tai!i ikiteisminio t7rimo Estai!os vadovas to ne!a i periimti.v. kok7Ai%ku proces5 veiksm5 at ikimu jis turi r6pintis. ap ink7Aes. ikiteisminio t7rimo Estai!oje dirAantis asmuo. Pa!r. 4 H A's sienos apsau!os tarn7Aos Estat7me nurod7ta. asmen5 darn?i5 n. kuris %ios Estai!os ar jos pada inio vadovo pavedimu at ieka %io kodekso numat7tus ikiteisminio t7rimo veiksmusP siekia nustat7ti n. pažeidimus prie% karius. p'dsakus. (rie#gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turi at ikti ikiteisminE t7rimą su !aisr5 ki imu susijusi5 n. kuris priva o nusprQsti kaip ikiteisminis t7rimas Aus tQsiamas to iau. Pus apis 2& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . padaromos Ka 'jim5 departamento sistemos Estai!ose. Ko aivas ne!rEžta E uostą A6tina imtis procesini5 veiksm5 siekiant i%siai%kinti n. v H AQ nuo korupcijos. +&&. d' kuriuose numat7t5 veik5 padar7mo ikiteisminE t7rimą tur't5 at ikti konkreti nurod7ta ikiteisminio t7rimo Estai!a. turintis E!a iojimus at ikti ikiteisminE t7rimą !a i jE at ikti t. uždavin7s v7kd7ti nusika tim5.ikiteisminio trimo Estai!os parei!6nai. jE or!aniBuoja prokuroras.v. Ikiteisminio t7rimo metu kompetencija at ikti proceso veiksmus ar nusprQsti.v. pažeidim5 finans5 sistemai ir su jais susijusi5 nusika tim5 Aei kt. 2) Kt teritorijose H kari5 atžvi !iu. /uitinės departamentas ikiteisminE t7rimą priva o at ikti kontraAandos A7 5 atveju. jos suverinetetui. visuomenQ. 4d i%imtis. kra%to apsau!os sistemoje. Aet prokuroras pavedimus ikiteisminio t7rimo Estai!oms !a i duoti neA6tinai aik7damasis t5 rekomendacij5) Ikiteisminio tyrimo pareigūnas t. tod' parei!a t7rimą at ikti tenka kapitonui. Kt Estai!os ikiteisminE t7rimą pradeda.#F H 1D0:) Esak7mu Auvo patvirtintos rekomendacijos d' n.023 str.santvarkai. kad ne kiev. "ai!i ikiteisminio t7rimo parei!6nu !a i A6ti ne kievienas ikiteisminio t7rimo Estai!oje dirAantis asmuo. atvejais =enera inio prokuroro 200#m Aa andžio 11d ( 4 H A's žinios . kra%to apsau!os sistemoje veikianti karin's teis'sau!os institucija E!a iota tirti n. Ikiteisminio t7rimo parei!6nas priva o panaudoti visas Estat7me numat7tas priemones. jose i%vardinti BK str. kuris BPK1C1 nustat7ta tvarka turi nusprQsti kaip tas t7rimas Aus or!aniBuojamas to iau. ar kt t. kad A6t5 i%ai%kinta n.01 str 7ra Etvirtinta ikiteisminio parei!6no sąvokaP t. Ikiteisminiame t7rime dirAantis asmuo.7. -ei n.v.

apk austi iud7tojus.Ikiteisminio t7rimo parei!6nai vienus veiksmus !a i at ikti savo nuoži6ra. taik7ti joki5 kardomoj5 priemoni5. kuris apklausiamas apie jo padaryt) nusikalstam) veik)=.2. %roceso dal. kuriam sura%7tas prane%imas apie Etarimą. Aet neatid' iotinais atvejais !a i at ikti ir neesant to teis'jo nutar?iai (BPK 1&:str #d. Pa!a a) A) c) d) naujojo BPK 21str.. nukent'jusiuosius.viai #. Pavojin!iausi5 n. "ik tada. procesini5 preivartos priemoni5. 1&Cstr 1d). kurios padar7mu jis Etariamas. Be tokio prokuroro nutarimo ar teis'jo nutarties parei!6nas !a i at ikti dau!umą BPK I4 numat7t5 t7rimo veiksm5 ir taik7ti kai kurias žmo!aus teise varžan?ias procesines prievartos preimones. -ie !a i at ikti %iuos t7rimo veiksmusP 1) %aukti E apk ausas. numat7ta tvarkaS kai asmuo. nustat7ta tvarkaS A) pask7rus asmeniui kardomąją priemonQ iki ka tinimo parei%kimoS c) apk ausiant asmenE apie jo padar7tą nusika stamą veiką. taip pat ne!a i atsisak7ti at ikti t5 veiksm5. %iam darAui kviesti specia istą ir t. prireikus juos tirti. atvesdinimą. Prie% apk ausdamas EtariamąjE pirmą kartą ikiteisminio t7rimo parei!6nas priva o jam Eteikti pran%imą apie Etarimą (BPK 1DC). kad jis padarė nusikaltim). 1DD str) 2) (t ikti akistatą ( BPK 1F0) #) (t ikti parod7mą atpažinti ( 1F1 H 1F&) &) (t ikti parod7m5 patikrinimą vietoje (BPK 1F@) :) (t ikti oAjekt5 apži6rą. prokuroro Aendravimas su ikiteisminio t7rimo parei!6nais turi A6ti itin ! audus Aendrai aptariant kiekv.P 1. (piAendrinant senojo BPK Etariamojo sąvoką. kuo jis EtariamasS nuo su aik7mo ar pirmosios apk ausos momento tur'ti !7n'jąS duoti parod7musS pateikti t7rimui reik%min!us dokumentus ir daiktusS pateikti pra%7musS pareik%ti nu%a inimusS susipažinti su ikiteisminio t7rimo medžia!aS apsk5sti ikiteisminio t7rimo parei!6no. ar a asmuo. kad jis padar' nusika stamą veiką. n. jis savaranki%kai !a i taik7tiP aikiną su aikmą. dar7tina i%vada. 1D#. kokie veiksmai turi A6ti at ikti. kitus tik !avQ prokuroro ar ikiteisminio t7rimo sprendimą d' to veiksmo at ikimo. Ikiteisminio t7rimo parei!6nas neturi t. Kt. I% kt. svarAesnio t7rimo veiksmo atvejus. numat7t5 BPK III .I($(1I1 8ietuvos BPK 21str. atvejais parei!6nams ieka dau!iau !a im7Ai5 savaranki%kai priimti sprendimus d' at iktin5 proceso veiksm5. tod' Aesą 7!i%kai priva o v7kd7ti visus jo nurod7mus ( pvBP jis !a i nurod7ti kokia kr7ptimi turi v7kti t7rimas. +amprata ir procesinė padėtis. rank5 antspaud5 pa'mimą ir kt. Proceso da 7vi5 sąvoka #. kad A6t5 pasiekti rekiami reBu tatai. asmuo tampa Etariamuoju keturiais atvejaisP kai asmuo su aikomas BPK 1&0str. asmens apži6rą . kuriam paskirta kardomoji priemonė prieš pareiškiant kaltinim). 2. arAa asmuo. nustatomos naujos jo teis's ir parei!os. tada parei!6nas j5 at ikti ne!a i. Etariamuosius ( BPK 1D2. 3. ar a asmuo. kuriuos nurodo prokuroras. nustat7ta tvarkaS kai asmuo apk ausiamas BPK 1DDstr. 7ra pateikiama Etariamojo sąvokaP <8tariamuoju laikomas asmuo. ko prokuroras nurod7s. Kratos ir po'miai turi A6ti at iekami tik esant tuo k ausimu priimtai ikiteisminio t7rimo teis'jo nutar?iai.2d. ta?iau naujajame 8ietuvos BPK Etariamojo sąvoka ne tik i%p e?iama. jis turi panaudoti visus savo su!eA'jimus ir !a im7Aes.t. su aik7tas Etariant. Aet Etariamojo sąvoka skirtin!ai interpretuojama. %aukiamas E apk ausąS kai priimami prokuroro nutarimas ar ikiteisminio teis'jo nutartis d' asmens pripažinimo Etariamuoju. 1enojo BPK :Fstr. 9tariamasis 8tariamasis ir kaltinamasis. priva o at ikti reikiamus veiksmus ne aukdamas. atvejais. kokie veiksmai turi A6ti at iekami ir pan). Bet toks pava dumas nerei%kia kad parei!6nas ne!a i rod7ti jokios iniciat7vos. kad tam tikri veiksmai aikinai ar i% viso ne!a i A6ti at iekami. kai jau prokuroras nurodo. 1enajame 8ietuvos BPK Auvo apiAr'žta Etariamojo sąvoka. Procesi%kai %is parei!6nas pava dus prokurorui. Pus apis 2: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . apk ausiamas apie veiką. 1D:.v. 1d. nustat7tos jo teis's ir parei!os. 9tariamasis 7ra ikiteisminio t7rimo da 7vis. kad Etariamuoju tampama trimis atvejaisP a) su aikius asmenE BPK 1#Cstr. 9tariamasis turi teisQP žinoti.1. #. sulaikytas įtariant. prokuroro ar ikiteisminio t7rimo teis'jo veiksmus Aei sprendimus. ar 1DFstr. 9tariamuoju aikomas asmuo. 9"(. kai prokuroras pavedQs ikiteisminio t7rimo Estai!ai at ikti ikiteisminE t7rimą ar atskirus jo veiksmus.v.

87!inant %iuos atvejus su Etariamojo sąvoka pa!a ankstesnE BPK.2d. Be Estat7me nustat7t5 teisi5. ta?iau A6tina tur'ti omen7je. d' kurio %io Kodekso nustat7ta tvarka 7ra prokuroro priimtas ka tinamasis aktas arAa prokuroro parei%kimas nuAausti asmenE teismo Pus apis 2@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kas n'ra draudžiama. i%sk7rus tuos atvejus. .P 1. "eis's pareik%ti nu%a inimus rea iBavimo tvarką nustato naujojo BPK ketvirtasis skirsnis (:C H @1str. "od' pa!a naujojo 8ietuvos BPK 21str. Pa!a naująjE BPK Etariamuoju asmuo aikomas. 9tariamajam suteikiamos teis's eidžia %iam proceso da 7viui A6ti proceso suAjektu. 9tariamasis apie Etarimą !a 's sužinoti !avQs pasira%7tinai Eteikiamą prane%imą apie Etarimą. D) apsk5sti ikiteisminio t7rimo parei!6no. Etariamasis turi ir procesines parei!as. rea iBuodamas %ią teisQ. o ne vien tik oAjektu. taip pat i%vard7tos Etariamojo teis's. . kad pa!a senąjE BPK Etariamasis turi teisQ pareik%ti pra%7mus. kai Etariamuoju asmuo Auvo aikomas ir nuo kardomosios priemon's pritaik7mo. i%skiriamos Etariamojo teis's. nors procesas d' tam tikros veikos !a i A6ti tQsiamas. t. %ią teisQ turi ir kiti Aaudžiamojo proceso da 7viai. . 2) nuo su aik7mo ar pirmosios apk ausos tur'ti !7n'ją. &) pateikti t7rimui reik%min!us dokumentus ir daiktus. pateikti tokius daiktus ir dokumentus Etariamasis nepriva o. o pa!a naująjE BPK turi teisQ pateikti pra%7mus. kuria !a ima pasinaudoti tiek tais atvejais. kuo 7ra Etariamas. nuo kurio prik auso Etariamojo procesinis statusas. kadan!i dokument5 Aei daikt5 pateikimas !a 't5 patvirtinti jo a iAi. @) teis' pareik%ti nu%a inimus.orint pasinaudoti %ia teise. kai apsk5stasis parei!6nas tai padar7ti pripažEsta esant reika in!a. "uo atveju. tuoj po nusika timo padar7mo. !a i pra%7ti visko. jai ta medžia!a 7ra susijusi su t7rimo veiksmais. kad naujasis BPK nei%skiria situacijos.#d. atkreiptinas d'mes7s. Be Etariamojo. o ne parei!a. Prane%ime turi A6ti nurod7ta nusika stama veika..en!iant naująjE BPK. !a in?i5 tur'ti reik%m's nusika stamos veikos t7rimui. kuris t7rin'jamas ir na!rin'jamas. kad parei!os n'ra tiks iai apiAr'žtos Estat7me. 2. 1kirtumas tarp senojo ir naujojo 8ietuvos BPK 7ra tik tas. 9tariamojo pra%7mu susipažinti su kita t7rimo medžia!a taip pat !a i A6ti eista. kad duoti parod7mus 7ra Etariamojo teis'. kad tai Aene p a?iausiai taikoma Etariamojo teis'. Pa!a senojo BPK :Fstr. Kra nusistov'jusi nuostata Etariamojo pra%7mu eisti jam susipažinti su t7rimo medžia!a. tiek Aet kuriuo kitu k ausimu. ta?iau tai 7ra ikiteisminio t7rimo parei!6no teis'. Ka tnamasis 8ietuvos BPK 22str. 9tariamojo sąvoka pa!a senąjE ir naująjE BPK 7ra !rindžiama dviem pa!rindin'mis sąvokomisP su aik7mu ir apk ausa. kurios padar7mu jis Etariamas. Etariamasis turi teisQP 1) žinoti. o tik ka tinamojo ir kit5 proceso da 7vi5 teis'. Mi teis' 7ra susijusi su Etariamojo asmens !7n7Aa.). ko P 1) sura%omas ka tinamasis aktas arAa prokuroro parei%kimas d' proceso užAai!imo teismo Aaudžiamuoju Esak7mu ar pa!reitinto proceso ir asmuo tampa ka tinamuojuS 2) ikiteisminis t7rimas nutraukiamasS #) Etarimas nepasitvirtina ir asmuo n'ra %aukiamas da 7vauti procese kaip Etariamasis. Parod7mus Etariamasis duoda apk ausos metu. Etariamojo procesinis statusas Auvo pratQstas iki ka tinamojo akto sura%7mo momento. 9tariamajam naudojantis %ia teise n'ra staAdomas skundžiamas veiksmas ar nutarimo v7kd7mas. "eis's naudotis !7n'jo pas au!omis E!7vendinimo tvarką nustato BPK III sk7riaus antras skirsnis (&C I:2str. kartu panei!ti ke iamas parei!6no versijas d' konkre?ios nusika stamos veikos. numatantis tą nusika stamą veiką. #. kai i% Etariamojo niekas nereika auja daikt5 ir dokument5. :) pateikti pra%7mus. ta?iau senajame BPK neAuvo nustat7ta Etariamojo. ir Aaudžiamasis Estat7mas. Paž7m'tina. Paž7m'tina.).#d. -as !a ima i%skirti i% atskir5 Aaudžiamojo proceso Estat7m5. #) duoti parod7mus. C) teis' susipažinti su ikiteisminio t7rimo medžia!a. o ne parei!a.#. o d' to Auvo susiaurintas ka tinamojo procesinis statusas. Pa!a naująjE 8ietuvos BPK i%skirtinos keturios Etariamojo parei!osP 1) atv7kti kvie?iamamS 2) pak usti procesin's prievartos priemon'msS #) pak usti ir netrukd7ti proceso veiksmamsS &) nepiktnaudžiauti nustat7tomis procesin'mis teis'mis. 9tariamasis. Ka tinamasis 7ra na!rin'jimo teisme da 7vis. prokuroro ar ikiteisminio t7rimo teis'jo veiksmus ir sprendimus. Oaktinis asmens su aik7mo momentas H tai su aik7mas Ev7kio vietoje. Ka tinamuoju aikomas asmuo.).eikia skirti faktinE ir teisinE su aik7mą. kurie Auvo at ikti su Etariamuoju. o naujojo BPK 21str. "eisinis su aik7mo momentas atsiras tik kai asmuo Aus atvežtas E po icijos AudintE sk7ri5 ir Aus sura%7tas su aik7mo protoko as.7. kai kodekse tai atskirai numat7ta. (tsisakan?iam duoti parod7mus Etariamajam d' to jokios sankcijos ar A o!esn' procesin' pad'tis ne!a i A6ti taikomos. o ikiteisminis t7rimas jo atžvi !iu nutraukiamas. Estat7mo nustat7ta tvarka paduodamas skundas (BPK @2 I@:str.

Mi teis' rea iBuojama remiantis i% esm's tomis pa?iomis BPK nuostatomis. ka tinamajam turi A6ti Eteiktas prokuroro parei%kimo d' proceso užAai!imo tokia procesine forma nuora%as. tam tikros j5 teis's formu uojamos skirtin!ai. *aAar %is terminas vartojamas ka Aant apie asmenE. kaiP a) ka tinamasis aktas nera%omas. . duodamas sutikimą d' proceso užAai!imo Aaudžiamuoju Esak7mu. BPK 2#Cstr. Ka tinamasis. d' koki5 ka tinim5 A7 a perduodama teismui. K ausim5 uždavimas 7ra viena i% pa!rindini5 da 7vavimo tiriant Erod7mus form5. Kaip Etariamasis. 2) susipažinti teisme su A7 a. kuriam pareik%ti ka tinimai na!rin'jami pirmosios instancijos teisme Aet kuria procesine forma v7kdomame procese. :) pateikti pra%7mus. taip ir ka tinamasis pateikti pra%7mus !a i tiesio!iai BPK numat7tais atvejais. Prokuroras parei%kimą d' proceso užAai!imo Aaudžiamuoju Esak7mu !a i sura%7ti tik tuo atveju. asmeniui. nes teis' žinoti apie ka tinimą dažniausiai rea iBuojama !avus ka tinamojo akto nuora%ą. kai prokuroras nusprendžia procesą užAai!ti pa!reitinto proceso tvarka. susitarti d' esmini5 %io parei%kimo turinio e ement5. C) teikti Erod7mus ir da 7vauti juos tiriant.a!rin'jimo teisme metu užduoti k ausimus. kad Etariamasis ir ka tinamasis 7ra skirtin!5 proceso stadij5 da 7viai. Pa!a anks?iau !a iojusE BPK ka tinamasis Auvo paren!tinio t7rimo stadijos da 7vis. d' kurio priimtas i%teisinamasis nuosprendis. kuo jis ka tinamas. kai prie% tokE asmenE paduodamas skundas ar parei%kimas d' A7 os na!rin'jimo privataus ka tinimo tvarka (BPK JJJ sk7riaus &0CI&1Cstr. Pus apis 2C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kai n'ra !7n'joS kreiptis E teismą paskutiniu žodžiuS apsk5sti teismo nuosprendE ir nutartis. o prokuroras nusprendžia užAai!ti procesą Aaudžiamuoju Esak7mu ar pa!reitinto proceso tvarka. kuo jis ka tinamas. nustat7ta tvarkaS #) nuo parei%kimo d' proceso užAai!imo pa!reitinto proceso tvarka sura%7mo BPK &2@I&2Cstr. kaip ir kiti A7 os na!rin'jimo teisme da 7viai !a i reik%ti remdamasis BPK 2@Cstr. numat7tas ka tinamojo akto turin7s. . D) . Kiek kitaip rea iBuojama ka tinamojo teis' žinoti.u%a inimus ka tinamasis. tampa i%teisintuoju. Ka tinamojo teisi5 kata o!as i% esm's sutampa su Etariamojo teisi5 kata o!u.aujajame BPK atsisak7ta sovietinei Aaudžiamojo proceso teisei A6din!o supažindinimo su ikiteisminio t7rimo metu surinkta medžia!a Aai!us ikiteisminE t7rimą instituto. I%ra%5 ir kopij5 dar7mo tvarką nustato 47riaus7A' ar jos E!a iota institucija. kurią teismas !a i pripažinti Erod7mu. &. kad prokuroras priva o su Etariamuoju. "uo atveju. #. #) pasidar7ti reikiam5 dokument5 i%ra%us ir kopijas.#d. 0sant %iam parei%kimui ka tinamasis ir!i sužino. tod' ji tiks iau tur't5 A6ti formu uojama kaip teis' pateikti teismui medžia!ą(duomenis). draudžia dar7ti tik aikmen5 kopijas. kai ka tinamasis tam neprie%tarauja. "a?iau atsižve !iant E tai. Ka tinamuoju asmuo tampaP 1) nuo ka tinamojo akto sura%7mo BPK 21DI21Fstr. tampa nuteistuoju. i%ki usio A7 os proceso pirmosios instancijos teisme metu. kuris tuoj pat turi tapti ka tinamuoju. d' kurio 7ra priimtas apka tinamasis nuosprendis. 9rod7m5 samprata pa!a naująjE BPK 7ra pasikeitusi. @) pareik%ti nu%a inimus. 1kirtumas tik tai. Be to. i% kurio ai%ku. kuo jis Aus ka tinamas. Mios teis's 7ra vienos ka tinamojo teis's sud'tin's da 7s. Pa!a naujojo BPK 22str. Ka tinamuoju asmuo taip pat tampa ir tuo atveju. taip pat asmuo. nustat7ta tvarkaS 2) nuo parei%kimo d' proceso užAai!imo teismo Aaudžiamuoju Esak7mu sura%7mo BPK &1DI&1Fstr. "uo pa?iu tai rei%kia. teis' pasak7ti paskutinE žodE ir kt. "ai fakti%kai rei%kia. kokios veikos padar7mu ir pa!a kokią BK normą asmuo ka tinamas. ka tinamasis turi teisQP 1) žinoti. jau konkre?iai sužino. tiek d' Aet kurio k ausimo. &) tur'ti !7n'ją. prie% kurE nukreipti ka tinimai.). kai BPK apie !a im7AQ pateikti pra%7mą neka Aa. prie% kurE teisme na!rin'jama A7 a privataus ka tinimo ar pa!reitinto proceso tvarka.) nuostatomis. kad !7n'jo funkcijos ikiteisminio t7rimo (!inant EtariamąjE) ir A7 os na!rin'jimo teisme (!inant ka tinamąjE) stadijose d' skirtin!os proceso stadij5 paskirties kai kuriais aspektais skiriasi. 7ra reika in!os papi domos teis'sP teis' da 7vauti tiriant Erod7mus. o ka tinamasis. ir !auti ka tinamojo akto nuora%ąS susipažinti teisme su A7 aS nustat7ta tvarka pasidar7ti reikiam5 dokument5 i%ra%us arAa nuora%usS tur'ti !7n'jąS pateikti pra%7musS pareik%ti nu%a inimusS teikti Erod7mus ir da 7vauti juos tiriantS na!rin'jimo teisme metu užduoti k ausimusS duoti paai%kinimus apie teismo tiriamas A7 os ap ink7Aes ir pareik%ti savo nuomonQ d' kit5 na!rin'jimo teisme da 7vi5 pra%7m5S da 7vauti Aai!iamosiose ka Aose. Privataus ka tinimo tvarka na!rin'jant A7 ą ka tinamajam apie ka tinimo esmQ ir poA6dE prane%ama Eteikiant skundo ar parei%kimo nuora%ą. kurios re! amentuoja Etariamojo teisQ naudotis !7n'jo pas au!omis. tais atvejais. nustat7ta tvarka. "ai teis's da 7vauti tiriant Erod7mus sud'tin' da is. kuo jis ka tinamas.1d. ir !auti ka tinamojo akto nuora%ą. Aei III sk7riaus ketvirtojo skirsnio (:CI@1str.Aaudžiamojo Esak7mo tvarka. Ka tinamasis turi teisQP žinoti. tod' ka tinamajam susipažinimui su A7 a !a i reik'ti nemažai aiko. kad ka tinamuoju tampantis asmuo. A) A7 a na!rin'jama privataus ka tinimo tvarka. BPK 21Fstr.

Kra i%skiriamos tr7s ža os ru%7s. "oks nutarimas ar nutartis !a i A6ti A6ti priimama tik esant pa!rindui man7ti. kad 7ra pa!rindo fiBinE asmenE pripažinti nukent'jusiuoju.@. turtin's ar mora in's ža os padar7mas 7ra faktinis pripažinimo nukent'jusiuoju pa!rindas. pi iet7A's ir kit5 ap ink7Ai5. pareik%ti nu%a inimus. OiBin's. . ka tinamajam. ukentėjusiojo teisės ir pareigos . -ei asmuo. 3. patiems nusta?ius. 3. susipažinti su ikteisminio t7rimo medžia!a.ukent'jus7sis Aaudžiamajame procese !a i tur'ti dvi!uAą statusą H pateikQs civi inE ie%kinE nukent'jus7sis !a i A6ti pripažintas ir civi iniu ie%kovu. =7n'jas =7n'ju aikomas asmuo. pask7rimo atstovu k ausimą ikiteisminio t7rimo stadijoje priva o i%sprQsti prokuroras. /ivi in'je teis'je daAar vartojamas neturtin's ža os terminas. . #. pateikti pra%7mus. .#. 'ripa"inimas nukentėjusiuoju (smuo nukent'jusiuoju tampa. Baudžiamojon atsakom7A'n traukiamas juridinis asmuo #. !ina j5 teises ir teis'tus interesus. . kad nusika stama veika fiBiniam asmeniui Auvo padar7ta ža a. kitokio turto netekimasS mora in' ža a H asmens orumo. apsk5sti ikiteisminio t7rimo parei!6no.%.3.epi name?io ar neveiksnaus asmens interesams Aaudžiamajame procese priva omai atstovauja atstovas pa!a Estat7mą.:.%.) %i5 asmen5 tarpusavio susitarimu. Pirmen7AQ prokuroras tur't5 teikti %eimos nariams.1.$ 3.ukent'jusiuoju asmuo !a i A6ti pripažintas neprika ausomai nuo jo amžiaus. fiBinio skausmo suk' imas ir pana%iaiS turtin' ža a H pini!5.ukent'jus7sis turi teisQP 1) teikti Erod7musS 2) pateikti pra%7musS #) pareik%ti nu%a inimusS &) ikiteismino t7rimo metu ir teisme susipažinti su A7 aS :) da 7vauti A7 ą na!rin'jant teismeS @) apsk5sti ikiteisminio t7rimo parei!6no. nuteistajam ar i%teisintajam. prokurorą Aei ikiteisminio t7rimo teis'jąS  netrukd7ti ikiteisminio t7rim suAjektams ir teismui su juo at ikti proceso veiksmus. tod' BPK minimos fiBin' ža a ir mora in' ža a civi in's teis's atžvi !iu !a i A6ti vadinamos neturtine ža a. kuris Estat7m5 nustat7ta tvarka teikia teisinQ pa!a Aą Etariamąją. prokuroro. suderintu su A7 ą tirian?iais teis'sau!os parei!6nais. fiBin's ir psicRin's A6k 's.&. jo !arA's pažeminimas. -ei %ie asmen7s tarpusav7je nesusitaria. .ukent'jusiojo teis's ikiteisminio t7rimo metu teikti reik%min!us nusika stamos veikos t7rimui dokumentus ir daiktus. kaip ir 7ra daroma kai kuriuose BPK straipsniuose.ukent'jusiojo procesinE statusą E!7ja. . Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro nutarimas ar teismo nutartis d' pripažinimo nukent'jusiuoju 7ra teisinis pa!rindas aik7ti asmenE Aaudžiamajame procese nukent'jusiuoju. Pus apis 2D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .2.utarimas ar nutartis d' asmens pripažinimo nukent'jusiuoju priimami !avus reikiamą pra%7mą arAa pa?i5 teis'sau!os parei!6n5 ar teismo inciat7va. nukent'jQs nuo nusika stamos veikos. ikiteisminio t7rimo teis'jo ir teismo veiksmus. . turtinQ ar mora inQ ža ą pat7rQs fiBinis asmuo. taip pat aspsk5sti teismo nuosprendE ar nutartES C) pasak7ti Aai!iamąją ka Aą. kuris nukent'jusiuoju 7ra pripažintas ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro nutarimu arAa teismo nutarimu. materia ini5 vert7Ai5. OiBin' ža a H sveikatos sutrikdmas. aik7tis proceso tvarkos.%. dvasini5 kan?i5 suteikimas. -uridinis asmuo nukent'jusiuoju pa!a BPK A6ti ne!a i.ukent'jus7sis "!PK >1 str. ukentėjusiojo s&#oka . .ukent'jus7sis priva oP  duoti parod7mus (jis prisiekia ir atsako už me a!in!us parod7mus kaip iud7tojas)S  atv7kti %aukiamas pas ikiteisminio t7rimo parei!6ną. kai ikiteisminio t7rimo parei!6nas ar prokuroras priima nutarimą ar teismas nutartE d' pripažinimo nukent'jusiuoju. =a i A6ti advokatas ir advokato pad'j'jas.) ar artim5j5 !iminai?i5 (BPK 1: str. kai ikiteisminio t7rimo parei!6nas ar prokuroras priima nutarimą arAa teismas priima nutartE d' pripažinimo nukent'jusiuoju.ukent'jusiuoju aikomas d' nusika stamos veikos fiBinQ. mir%ta jo kaip nukent'jusiojo teises perima vienas i% %eimos nari5 (BPK #D str.

/ivi inis ie%kovas savo teis'mis naudojasi tik tiek. )i#ilinio ieško#o teisės "eis's i%vard7tos 110 str. juos !a ima informuoti per spaudą ar persiun?iant informaciją ra%tu. ikiteisminio teis'jo veiksmus. BPK teis's ikiteisminio t7rimo parei!6nui sprQsti k ausimo d' asmens pripažinimo civi iniu ie%kovu nesuteikia (ikiteisminio t7rimo parei!6nas turi teisQ pripažinti nukent'jusiuoju). )i#ilinio ieško#o pareigos Priva oP 1. nutarimus ar nutartis i% esm's sutampa su ana o!i%komis Etariamojo teis'mis. apsk5sti teismo nuosprendžio d' paskirtos Aausm's r6%ies. /ivi inis ie%kovas 3. jis priva o duoti parod7mus. Aet ir priva o v7kd7ti parei!as. i%sk7rus atvejus. i%sk7rus civi iniam ie%kovui tenkan?ią specia ią parei!ą teismo reika avimu pateikti turimus dokumentus. aik7tis procesin's tvarkos ir pan. 8aik7tis nustat7tos teismo proceso tvarkos. kitaip nei nukent'jusiuoju. /ivi inis ie%kin7s rei%kiamas Etariamajam (ka tinamajam).D. teisme susipažinti su A7 a. !a i A6ti pripažintas ne tik fiBinis. taip pat Emon's. Pa!a v7kd7tinas parei!as nukent'jusiojo teisin' pad'tis aAai artima iud7tojo pad'?iai.C. ar kiti asmen7s. /ivi inis ie%kovas H Aaudžiamojoje A7 oje reika aujantis at 7!inti d' Etariamojo arAa ka tinamojo nusika stamos veikos patirtą turtinQ ar neturtinQ ža ą fiBinis arAa juridinis asmuo. 8iud7tojo pad'tE re! amentuojan?ios BPK nuostatos taik7tinos nukent'jusiojo atžvi !iu ir tais atvejais. pripažinimo civi iniu ie%kovu. )i#ilinio ieško#o s&#oka *B'K 11+ str.-. /ivi inis atsakovas 3. pasak7ti Aai!iamąją.ukent'jus7sis.2. teis'jo ar teismo nutartimi. . "eismo proceso metu nukent'jus7sis turi teises teikti reik%min!us A7 ai na!rin'ti dokumentus ir daiktus. nukent'jus7sis naudojasi ta pa?ia tvarka kaip ir Etariamasis. pateikti pra%7mus. /ivi inis ie%kovas ir jo atstovas ne!a i Erodin'ti su civi iniu ie%kiniu nesusijusi5 ap ink7Ai5. kai teisiamajame pos'd7je neda 7vauja !7n'jas. kad ta norma nukent'jusiajam ne!a i A6ti pritaik7ta. #. kaip ir iud7tojas. apsk5sti teismo nuosprendE ar nutartE. reika aujan?io at 7!inti ža ą. kiek tai susijQ su civi iniu ie%kiniu. Pus apis 2F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kai pa!a normos prasmQ 7ra ai%ku. Kvie?iamas da 7vauti A7 ą na!rin'jant pirmosios instancijos teismeS 2. )i#ilinio atsako#o s&#oka "ai pa!a Estat7mus materia iai atsakin!as už nusika stamą Etariamojo (ka tinamojo) veiką padar7tą ža ą fiBinis ar juridinis asmuo. t7rimo parei!6nui %is turi jE tuoj pat perduoti prokurorui. (110 str. . susijusius su pareik%tu ie%kiniuS #. susijusius su pareik%tu ie%kiniu. Aet ir juridinis asmuo. )ž atsisak7mą arAa ven!imą duoti parod7mus nukent'jus7sis !a i A6ti traukiamas Aaudžiamojon atsakom7A'n pa!a BPK 1@# str. Miomis teis'mis su nedide 'mis i%imtimis.1. kuris turi sprQsti k ausimą d' asmens. pareik%ti nu%a inimus. -ei!u A7 oje civi ini5 ie%kov5 7ra dau!. da 7vauti A7 ą na!rin'jant teisme. d7džio ir pan. kartu i%ai%kinant jam teises ir parei!as (praktikoje H i%kvie?iama E ikit.ukent'jus7sis Aaudžiamajame procese ne tik naudojasi pa?iomis teis'mis. 9teikus ie%kinE ikit.(. Estai!os ir or!aniBacijos. t7rimo Estai!ą). kuris civi iniu ie%kovu 7ra pripažintas prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi. r6pintojai. priva o atv7kti kvie?iamas da 7vauti procese. kuris Etrauktas E A7 ą kaip civi inis atsakovas prokuroro nutarimu.prokuroro. o už me a!in!us parod7mus H Aaudžiamojon atsakom7A'n pa!a BK 2#: str. (pie nutarimo ar nutarties pripažinti civi iniu ie%kovu pri'mimą turi A6ti prane%ama civi iniam ie%kovui. 3.1. -ei!u civi inis ie%kovas 7ra kartu ir nukent'jus7sis. #.3. kai prokuroras priima nutarimą ar teismo nutartE d' pripažinimo civi iniu ie%kovu. kad nukent'jus7sis visada turi teisQ sak7ti Aai!iamąją ka Aą.) /ivi inio ie%kovo parei!os sutampa su kit5 proceso da 7vi5 parei!omis. kurio nurod7ti apriAojimai ne ie?ia.(. teismo reika avimu pateikti turimus dokumentus. o ka tinamasis ją sako tik tuo atveju. /ivi iniu ie%kovu. 3. kuris civi iniu atsakovu papi domai n'ra Evardijamas. Miomis teis'mis nukent'jus7sis i% esm's !a i naudotis tiek pat kaip ir ka tinamasis. Miek tiek esmin!esnis skirtumas 7ra tas. /ivi inio ie%kovo procesinE statusą fiBinis ar juridinis asmuo E!7ja. -ei už nusika stama veika padar7tą ža ą atsako pats Etariamasis (ka tinamasis) . kurios A6tinos d' skirtin!5 procesini5 status5.(. . /ivi iniu atsakovu Etraukti !a i A6ti t'vai. kai konkre?oje normoje nukent'sus7sis neminimas. toks proceso da 7vis dažnai naudojasi ir nukent'jusiojo teis'mis. civi inio atsakovo Aaudžiamajame procese neA6na.

Ie%kovas ar civi . (tstovui pa!a Est. E!a ioti asmen7s. atsakovas. 2galiotieji atsto#ai *B'K $$ str. jie paprastai turi A6ti pi name?iai ir veiksn6s. kuri ! oAoja ar r6pinasi Etariamuoju. -ei!u 7ra duomen5. kuriam atstovauja. civi . ie%kovas ir(ar) civi . =a i A6ti atsisak7ta eisti atstovui pa!a Estat7mą da 7vauti procese kaip atstovui.ukent'jus7sis. 9!a iotas atstovas procese ne!a i atsirasti anks?iau nei atitinkamą procesinE statusą E!7ja atstovaujamas asmuo. ka tinamuoju (nuteistuoju. (tstovais Aus t'vai. -ei civi inis ie%kovas ir (ar) civi inis atsakovas 7ra fiBiniai asmen7s. prokuroras ar teismas ne eidžia da 7vauti procese atstovui pa!a Estat7mą. kad atstovus pa!a Estat7mą !a i tur'ti tik fiBinis asmuo.. prokuroras priima d' to nutarimą. (tstovas !ina atstovaujamojo interesus. kad atstovą pa!a Estat7mą !a 't5 tur'ti civi inis ie%kovas ir civi inis atsakovas tod' . /tsto#ai pagal 1statym& *B'K $3 str. civi .. (pie tokio sprendimo pri'mimą civi iniam atsakovui 7ra prane%ama i%ai%kinant jam teises (numato BPK 110 str 2 da is) ir parei!as (numato BPK 111 str # da is). /ivi inis atsakovas turi tas pa?ias teises ir parei!as kaip civi inis ie%kovas. "oks atstovas pa!a susitarimą teikia teisinQ pa!a Aą ir !ina nukent'jusiojo.. jei!u tai prie%taraut5 nepi name?io ar neveiksnaus asmens interesams. .3. i%teisintasis) ir nukent'jus7sis dviem atvejaisP 1. Et'viai. prokuroras ar teismas eidžia. i%teisintasis) Aaudžiamojo proceso metu naudojasi j5 pakviesto ar priva omai procese da 7vaujan?io atstovo pas au!omis.F. nors su %iais proceso da 7viais civi inio atsakovo procesinis interesas dažnai tur't5 sutapti. jie priva o užtikrinti. kai ikiteisminio t7rimo parei!6nas. civi inis atsakovas. nepi nametis Etariamasis ar ka tinamasis (nuteistasis. n'ra tiks in!a (tur's kaip nukent'jus7sis). Ie%kovas ir civi . (tsakovas 7ra juridiniai asmen7s H atstovavimas pa!a Estat7mą ne!a imas. pateikusiam ra%7tinE ar žodinE pra%7mą eidžiama da 7vauti procese. kad atstovas pa!a Est. civi . atsakovas 7ra juridinis asmuo. (tstovus pa!a Estat7mą turi Etariamasis (nuteistasis. "as pats atstovas pa!a Est. jei!u 7ra nepi name?iai 2. -ei!u civi .. turi mot7v5 atiduoti pirmen7AQ savo paties turtiniams ar neturtiniams interesams ir pan. -ei civi . ! oA'jai r6pintojai arAa Estai!os. #. o teismas H nutartE. "oks asmuo Ae E!a iojimo priva o pateikti ir teis's kr7pties auk%tojo moks o Aai!imo dip omą. 8'%5 neturintis nukent'jus7sis Aei civi inis ie%kovas turi teisQ !auti va st7AinQ teisinQ pa!a Aą i% esm's ta pa?ia tvarka kaip ir Etariamasis ar ka tinamasis. /ivi iniu atsakovu E A7 ą asmuo netur't5 A6ti Etrauktas anks?iau nei atsiranda Etariamasis. Pi nametis Etariamasis ar ka tinamasis (nuteistasis. /tsto#a#imo samprata ir r0šys . -ei ikiteisminio t7rimo parei!6nas. 7ra pripažinti neveiksniais BPK nenumato. /ivi inis atsakovas 7ra visi%kai savanori%kas proceso da 7vis. "oks atstovas da 7vauja procese paprastai kartu su asmeniu. jis nepriva o savo poBicijos derinti su Etariamuoju (ka tinamuoju) ar jo !7n'ju. procese visais atvejais tri A6ti E!a iotasis atstovas (-( vadovas arAa E!a iotas darAuotojas ar advokatas). atsakovas !a i Aet kuriuo metu atsisak7ti E!a iotojo atstovo pas au!5 arAa pasirinkti kitą atstovą. 3. civi . -E !a i tur'ti nukent'jus7sis. kas tur't5 at 7!inti nusika stama veika padar7tą ža ą. nukent'jus7sis. Ie%kovo ir civi . -ei ikiteisminio t7rimo parei!6nas. ie%kovas ar civi . i%teisintasis) !a i tur'ti tik !7n'ją.ukent'jus7s. (tskirai tur'ti atstovą pa!a Estat7mą.. kad procese da 7vaut5 kitas atstovas pa!a Est. BPK numato dviej5 r6%i5 atstovavimąP • Pa!a Estat7mą • Pa!a E!a iojimą 3. (tsakovas E!a ioti atstovauti savo interesams !a i ir kitą auk%tąjE teisinE i%si avinimą turintE asmenE. Pus apis #0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . i%teisintuoju) ar nukent'jusiuoju. t7rimo parei!6nas tokios teis's neturi). Ie%kovas ir civi . tiek ir kaip civi inio ie%kovo interesams. susijusius su pareik%tu ie%kiniu. .eveiksnus ar nepi nametis ne!a i A6ti Etraukiamas E procesą civi iniu atsakovu.1. =a i A6ti advokatas arAa advokato pavedimu advokato pad'j'jas. nes tik paai%k'jus tokiems proceso da 7viams !a i paai%k'ti ir tai. !a i atstovauti tiek nepi name?io ar neveiksnaus asmens kaip nukent'jusiojo..2.9traukti E A7 ą civi iniu atsakovu prokuroras priima nutarimą (ikit. civi inis ie%kovas. Aesir6pinantE vien tik civi inio ie%kinio reika ais. jam pa!a BPK eidžiama naudotis visomis atstovaujamojo teis'mis. (tsakovo teises Aei interesus. (tstovai 3. i%sk7rus parei!ą teismo reika avimu pateikti turimus dokumentus.

&. . nepra eisdamas n' vieno svarAaus k ausimo sprendimo ei!os ir reBu tato. t7rimo teis'jo ar teismo pakviestas da 7vauti procese (BPK &# str). ekspert5 sąra%e n'ra reikiamos specia 7A's ekspert5.eikiam5 specia i5 žini5 ir E!6dži5 turintis asmuo.7. tarp va st7A's institucij5 ir parei!6n5. (tstovo pa!a Est.. !a i A6ti apk austas kaip iud7tojas. specia istas ir ekspertas 9iudytojas. Protoko as turi i%skirtinQ reik%mQ ki us !in?ui d' to. kaip v7ko A7 os na!rin'jimas teisme. -is va st7A's parei!6nas. ka tinamasis ar nuteistasis 7ra suimtas. turintis reikiam5 specia i5 žini5 ir Era%7tas E 8. I%versti turi A6ti tik oficia 6s proceso dokumentai.vaujant. prokuroro. "od' !a ima situacija. rei%kinius ir !a i tai patvirtinti duodamas parod7mus ikit. prokuroras. Pa!a tas pa?ias tais7k es ra%omas ir ape iacin's Aei kasacin's instancij5 teismo pos'dži5 protoko as. t.1. 9rodin'jimo procese da 7vaujant7s asmen7s H iud7tojas. teis'jo eidimu. "uri A6ti apra%7tos visos pos'džio da 7s. "uri teisQ !auti užmokestE. ka tinamuoju ar nuteistuoju. (tstovui pa!a Est. "uri da 7vauti visuose proceso veiksmuose. 7ra sudariusi teisin's pa!a Aos sutartE (BPK D& str). ikiteisminio t7rimo parei!6no. (smuo. Kai proceso veiksmus reikia at ikti su ietuvi5 ka Aos nemokan?iais. prokurorui ar teismui. Pasira%o kartu su pirmininkaujan?iuoju paprastai tuoj po to. neatv7kimas nestaAdo proceso veiksmo at ikimo. -ei!u Etariamasis. (pmokamas i% va st7A's '%5 ir i% nuteistojo ne!a i A6ti i%ie%koma. ikit. Prisiekia. t7rimo parei!6nas. Be protoko o ra%7mo.2. /tsto#ų teisės ir pareigos *B'K $43 $% str. svarAiausi at ikti procesiniai veiksmai. Pa!rindin' parei!a H teisin!ai versti. Ikit. kurio interesams jis atstovauja. t7rimo parei!6no. (tstovai (pa!a Est. teis'jas ne!a i vert'jauti savo pa?i5 at iekamuose veiksmuose H vert'jas savaranki%ka procesin' fi!6ra.s asmen. (tstovas pa!a Est. +pecialistas. kurias turi jo atstovaujamas asmuo. ar neAuvo pažeidim5. sudarant reikiamas są 7!as netrukdomai aptarti atstovaujamo proceso da 7vio teis't5 interes5 !7nimo k ausimus. t7rimo parei!6nams. teisiamojo pos'džio sekretorius %ertėjas H vertimui reikiamas ka Aas mokantis arAa neA7 io ar kur?iojo ženk us suprantantis asmuo. (smuo. kuriam pavedama at ikti oAjekt5 t7rimą ir pateikti i%vadą arAa paai%kinimus jo kompetencijos k ausimais (BPK DF str). Ka tinamojo teis' tur'ti nemokamą vert'ją neapima teis's reika auti. !a i A6ti nu%a intas. už me a!in!ą ar žinomai neteisin!ą vertimą H Aaudžiamoji atsakom7A' pa!a BK 2#: str. %ie pasimat7mai tur't5 v7kti neda 7vaujant pa%a ie?iams. Priva o protoko ą ra%7ti itin atidžiai. ekspert5 sąra%ą. kai tas pats asmuo procese 7ra atstovas pa!a Est.teismo pos'džiuose. 4. =a i A6ti nu%a intas nekva ifikuotas vert'jas ar ki us aAejoni5 d' jo oAjekt7vumo. at iekamuose su ka Aos nemokan?iu proceso da 7viu.s &. &eismo posėdžio sekretorius Pa!rindin' funkcija H ra%7to pirmosios instancijos teismo teisiamojo pos'džio protoko ą. civi inis ie%kovas ir iud7tojas.. ir E!a iotieji) naudojasi tomis pa?iomis teis'mis. ekspertu !a i A6ti skiriamas E %E ekspert5 sąra%ą neEra%7tas asmuo. i%versti svarAiausius dokumentus. atstovas pa!a Est. (tstovai pa!a Est ir nukent'jusiojo E!a iotasis atstovas visuose proceso veiksmuose paprastai da 7vauja su asmeniu. o tik kur?i5j5 ir neA7 i5 ženk ais Aendraujan?iais asmenimis.#.iti :audžiamajame procese dal. . Pa!a Aines funkcijas at iekant7s asmen7s H vert'jas. kuris mat' ar kitaip suvok' su tiriamu Ev7kiu susijusius faktus. (tstovo teisi5 apimtis prik auso nuo to. !a i su juo pasimat7ti ikit. kokio proceso da 7vio interesams 7ra atstovaujama. :kspertas. kuriam Auvo tinkamai prane%ta apie proceso veiksmo at ikimo vietą ir aiką. Ki us aAejoni5 d' jo oAjekt7vumo ir ne%a i%kumo.. pos'džio sekretoriui tenka parei!a pos'džio prane%ti apie E pos'dE atv7kusius proceso da 7vius Aei paske Ati žinomas proceso da 7vi5 neatv7kimo priežastis. )ž atsisak7mą Ae pateisinam5 priežas?i5 at ikti savo parei!as vert'jui !a i A6ti taikomos procesin's prievartos priemon's (BPK 2@# str). !avus eidimą pasimat7ti su suimtu Etariamuoju. tod' neA6t5 k aidin!a priskirti %E asmenE pirmajai proceso suAjekt5 !rupei. Ev7kius. &..4.3. taip pat Etraukiamas E procesą kaip civi inis atsakovas. kai pasiAai!ia teisiamasis pos'dis. Prireikus ekspertu !a i A6ti skiriamas asmuo. turi A6ti kvie?iamas vert'jas. "eismo procesą ar atskirus proceso veiksmus steAint7s asmen7s Pus apis #1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kad A6t5 i%versti visi A7 oje esant7s ra%7tiniai Erod7mai. su kuria 8. -ei!u 8. prokuroro. turintis teisQ A6ti ekspertu 01 va st7A'je nar'je arAa va st7A'je.

!a i A6ti sunku. !inamasis tam neprie%tarauja. po'mE. o at iekant proceso veiksmą Emon'je.n/jo teis/s ir parei<os. 4ieno Etariamojo ar ka tinamojo turim5 !7n'j5 skai?ius neriAojamas. -ei asmuo pats neturi '%5 !7n'jui apmok'ti ir !7n'jas 7ra apmokamas va st7A's. Pus apis #2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 2. *vi !rup'sP 1. kurio !7n'jas 7ra pad'j'jas. Paprastai A6na advokatas. kuriuos nusprendžiama at ikti patenkinant Etariamojo ar jo !7n'jo pra%7mą d' tam tikro proceso veiksmo at ikimo. !a A6t. (dvokato pad'j'jas !7n'ju !a i A6ti tik tuo atveju."iesio!iai jokios procesin's funkcijos nev7kdo.a!rin'jant A7 ą teisme d' sunkaus ar aAai sunkaus nusika timo padar7mo advokato pad'j'jui A6ti !7n'ju ne eidžiama. Kai n'ra !a im7A's užtikrinti %i5 asmen5 da 7vavimą. kad !a i da 7vauti. • =7n'jo teis' da 7vauti veiksmuose. steAint7s teismo procesa 2. kai BPK apie !a im7AQ pateikti pra%7mą neka Aa.ynyba ir gynėjas. da 7vaujant7s at iekant atskirus proceso veiksmus =a im7A' steA'ti teismo procesa H tiesio!in' vie%umo principo i%rai%ka. (t iekant proceso veiksmus. kuris Estat7m5 nustat7ta tvarka teikia teisinQ pa!a Aą Etariamajam. tod' %iame proceso veiksme Ae atpažintino asmens da 7vauja ir kiti du asmen7s.uo pat su aik7mo momento Etariamasis turi teisQ E !7n'ją. kad !inamojo pad'tis A6t5 pa en!vinta. Aet kuriuos proceso veiksmus. pvB asmens parod7mas atpažinti !a i A6ti at iekamas. parod7m5 patikrinimąS 2. . Prievartos sk7rimąS #.n. Kviestiniui !a i kviesti da 7vauti at iekant kratą ir nesant nurod7t5 są 7!5. Estai!os ar or!aniBacijos atstovas. turi Auti kvie?iamas da 7vauti Auto. proceso veiksmas turi A6ti at iekamas kviestinio ar saviva d7A's institucijos atstovo akivaiBdoje. "ai asmuo. !7n'ju !a i A6ti tik advokatas arAa Estat7mo numat7tais atvejais advokato pad'j'jas. ka tinamajam. &. "iks iai nustat7ti. !inti ke is asmenis draudžiama. =7n'jai turi A6ti atid6s ir. Kai !inam5j5 interesai prie%tarauja vienas kitam. "eis'sP • 1usipažinti su Etariamojo su aik7mo protoko u n'jas turi teisQ vos tik prad'jQs !inti EtariamąjE. :.& da 7s). tokiu A6du pad'ti !inamajam. . kad Etariamajam ar ka tinamajam A6t5 teikiama kva ifikuota teisin' pa!a Aa. 3. i%ori%kai pana%6s E atpažintiną asmenE. t7rimo metu advokato pad'j'jas !a i A6ti !7n'ju Ae joki5 i%im?i5 v7kstant t7rimui d' vis5 BK numat7t5 nusika stam5 veik5. =a i Auti pa%a inti i% pos'dBiu sa 's ir nuAausti Aauda arAa are%tu (BPK 2:F str #. pi nametis j5 %eimos nar7s ar artimasis !iminaitis. atv7kQs i% 01 va st7A's nar's. • =7n'jas !a i da 7vauti Etariamojo apk ausose. kai tik jie sura%omi. proc. % tema. 4ienas !7n'jas !a i vienoje A7 oje !inti ke is asmenis. at iekamus ne su !inamuoju. (smen7s priva o k aus7ti proceso veiksmus at iekan?i5 parei!6n5 nurod7m5. kurie at iekami su Etariamuoju apimaP 1. =7n'jo pas au!as !a i teikti teisininkas. asmen7s. • =a i susipažinti su proceso veiksm5 dokumentais. -ie priva o aik7tis tvarkos netriuk%mauti ar kitaip netrukd7ti procesui. E kurE nuosav7A's teis' aikinai apriAojama. • =a i pateikti pra%7mus tiesio!iai BPK numat7tais atvejais ir sprendžiant Aet kurE k ausimą. turi kontro iuoti ir r6pintis. Aet kokius kitus Erod7m5 rinkimo veiksmus. i% pradži5 nepasteA'ti prie%taravimai !a i i%r7%k'ti tik v7kstant procesui. . kai eidžia parei!6nai. 1. "eis's ir parei!os numat7tos BPK &Dstr. Estai!oje ar or!aniBacijoje H tos Emon's. o pats nor'damas i%ven!ti !a im5 skund5 apie netinkamą kratos at ikimą.:os :audžiamajame procese klausimai =7n7Aos sąvoka I BPK 1C ir &C str. tuomet !arantuojama tik teis' tur'ti vieną !7n'ją. apra%ant turta. !ina j5 teises ir teis'tus interesus. tur't5 ne!inti vienoje A7 oje ke i5 asmen5. va d7tojas. savininkas. kuris 7ra su aik7tas. Bendrieji <. paveda advokatas 2. kad 7ra prie%taravim5 tarp ke i5 asmen5 !7n7Aos interes5. kuriose at iekamas veiksmas. kai numat7ta BPK. nuteistajam ar i%teisintajam. • =7n'jas neturi teis's savo neda 7vavimu ž u!d7ti proceso veiksm5 at ikimo ir. tais atvejais. namo ar kit5 pata p5. tai apima ir akistatas. (dvokatas. 1iekiant. (dvokato pad'j'jui eidžiama da 7vauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anks?iau kaip po vieneri5 met5 nuo advokato pad'j'jo praktikos pradžios. Parei!osP • $aksima iai naudoti savo žinias. (t iekant krata. nuomotojas. i%ki us nei ir nedide ei aAejonei d' !a imo !7n7Aos interes5 prie%taravimo. kad pad'j'jas tinkamai at ikt5 !7n'jo parei!as. kai atpažinti 7ra pateikiama i% trij5 asmen5. kaiP 1. Ikit.

5.e!a i trukd7ti at ikti kokE nors veiksmą ar atsisak7ti jame da 7vauti. paskiria pat7s !7n'ją. =7n'jo kvietimas. =7n'jo atsisak7mas. Pus apis ## i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . #. suAjektai kreipiasi E va st7A's !arantuojamos teisin's pa!a Aos teikimo Aaudžiamosiose A7 ose koordinatori5. kuris parenka advokatą. kai suimamas. kai !7n'jas dau!iau nei tris dienas i% ei 's ne!a i da 7vauti procese. kad traukiamo Aaudžiamojon atsakom7A'n asmens interesai !a i A6ti pažeidžiami. Parei!6nas. -ei neturi '%5 ar d' kit5 priežas?i5 ne!a i pasikviesti !7n'jo. 3. =7n'jo kvietimas H pa!eidaujamo !7n'jo pasirinkimas ir sutarties d' teisin's pa!a Aos su juo sudar7mas. 2. kad jE !int5 !7n'jas.&. 4. kad A6t5 paskirtas.n.:os priemones naudojan7io <. #. !a i nusprQsti ir d' kit5 atvej5. kurE parei!6nas. #. =avQ pra%7mą. turi pasi6 7ti Etariamajam. prokuroro ar teismo. kad pasikviest5 kitą !7n'ją ir tik jei to jis nepadaro. ar sprendimas 7ra aisvas. teismas. Parei!a nenaudoti neteis't5 !7n7Aos priemoni5 Eparei!oja !7n'ją teisinQ pa!a Aą teikti Estat7m5 nustat7ta tvarka. Prie% paskirdami kitą !7n'ją. 1ąra%as n'ra Aai!tinis. ar ne. kuriame užfiksuota. %I tema. kuri !a i A6ti taikoma i%skirtiniais atvejais ir tik turint patikim5 duomen5. =a i Etariamojo pavedimu pakviesti !7n'ją. *' Etariamojo asmenini5 sav7Ai5 ar d' A7 os sud'tin!umo 7ra manoma. BPK &Fstr.2. susijusi5 su !7n'ju. Bet A6tina i%siai%kinti. pvB. "ai 7ra kra%tutin' priemon'.n/jo dal. =7n'jo pakeitimas. • 9tariamasis !a i pakeisti !7n'ją Aet kuriame proceso etape.n/jo kvietimas. =a i atsisak7ti !7n'jo nenurod7damas mot7v5 ir priežas?i5. reikia sura%7ti protoko ą. atvejus. !a i apsk5sti ar atkreipti parei!6no d'mesE E tai. =7n'jo pask7rimas. !7n'ją paskiria ikiteisminio t7rimo parei!6nas. pask.mas. K iento pas apties neatsk eidimas Evardijamas kaip vienas i% advokat5 veik os princip5. (tsisakQs !a i v' kviestis !7n'ją ar pra%7ti.#. . -ei neatsisako ankstesnio !7n'jo. nei jokios kitos priežast7s ne eidžia !7n'jui atsisak7ti teikti pa!a Aą !inamajam. . Aet pra%o. Pats daro nusika stamas veikas arAa Aent jau !ruAiai pažeidžia advokato etikos normas. Aet ir ikiteisminio t7rimo duomen5.vavimas. 3.• • • • . prokuroras ne!a i Aet kokia forma ir A6dais si6 7ti atsisak7ti !7n'jo.aujas !7n'jas skiriamas tik konkretaus veiksmo at ikimui.n/jo nu0alinimas. PakeitimasP Etariamojo iniciat7vaS ikiteisminio t7rimo parei!6no. kad !7n'jas !7n7Aos funkcijas v7kdo pažeisdamas Estat7mus.ei netinkamas at 7!inimas už pas au!as. #. 4ieno proceso metu !7nejo !a i A6ti atsisakoma ke is kartus. pakeitimas ir atsisak. (tsisak7mas turi A6ti savanori%kas ir eidžiamas tik paties Etariamojo(ka tinamojo) iniciat7va. su aikomas. . 1kirdami !7n'ją neturi atsižve !ti E Etariamojo( ka tinamojo) norą tur'ti konkret5 !7n'ją. BPK :1str. "eis' tur'ti !7n'ją turi A6ti i%ai%kinama i% karto. kai tik asmuo E!7ja Etariamojo statusą. 1eteis/tas <. :2str. (ktua iausia. o ne parei!a.e!a i atsk eisti ne tik duomen5. • Parei!6nas. "ai 7ra tik teis'. i%sk7rus BPK @1 str. prokuroras. tai jis ir turi to iau da 7vauti procese. I%ai%kinus.rimas. prokuroras ar teismas.1. teismas !a i pakeisti !7n'ja dviem atvejaisP 1. ar pa!eidauja kviestis. (ntraip !a i A6ti nu%a intas. kai !7n'jas per %e%ias va andas ne!a i atv7kti E pirmają apk ausą ar apk ausą d' su'mimo pa!rEstumo. <u#alinimas. teismas ar prokuroras paskiria !7n'ju. -ei A6tinos !7n7Aos atvejis (:1str) neatsižve !ia E norą Etariamojo( ka tinamojo). B=tinas <. jei nepatinka. 4iskas kodekse.

1 Ikiteisminio t7rimo parei!6no proceso veiksm5 ir nutarim5 apskundimas Ikiteisminio t7rimo parei!6no proceso veiksmai ir nutarimai apskundžiami ikiteisminiam t7rimui vadovaujan?iam ir ikiteisminio t7rimo parei!6ną kontro iuojan?iam prokurorui. :. !a i A6ti paduodamas skundas ikiteisminio t7rimo teis'jui. tiesio!iai prokurorui 2. privatus ka tintojas. #. %II tema. Aro iams.:D str. *eis/ pateikti skundą 2. specia istas). jo pavaduotojas ne!a i A6ti atstovu ar !7n'ju teisme. priimantis tokE skundą parei!6nas priva o sura%7ti protoko ą. 47kd7damas parei!as !7n'jas ar atstovas. 1kundas !a i A6ti paduodamas dviem A6daisP 1. padedant7s tirti ir na!rin'ti A7 ą ( sekretorius. :C. 4. BPK @1str. . Prokuroro priimtas sprendimas d' skundo n'ra !a utinisP jei prokuroras atsisako patenkinti skundą. seserims.u%a inimo teis' suteikta prokurorui Aei proceso da 7viams. jame turi A6ti tiks iai ir i%samiai i%d'st7ta skundo esm') Pus apis #& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . "uri nusi%a inti. asmen7s. vert'jas) Aei padedant7s nustat7ti tiesą A7 oje (ekspertas. 4iskas kodekse. per ikiteisminio t7rimo parei!6ną. turintis !arantuoti. 1u0alinimo samprata. jei Auvo A7 oje kitos %a ies atstovas ar !7n'jas. Aro iai. Apskundimas ikiteisminio tyrimo metu. 7ra %a i%kas proceso da 7vis. tiek ra%tu.u%a inimas teisme tiek žodžiu. ar i%ties 7ra tam pa!rindą. "ai!i rei%kiant nu%a inimą visada turi A6ti nurod7ti mot7vai. Parei%kus nu%a inimą A6tina patikrinti. vaikai.u%a inimas H procesinis institutas. Advokato ir advokato pad/j/jo nu0alinimas.eAai!tinis sąra%asP ir kitomis ap ink7A'mis. 2. numat7ti pa!rindai ir (dvokat6ros Estat7mo 2:str. 3. d' kurio proceso veiksm5 ar nutarim5 skundžiamasi =a ima dvejopa skundo formaP 1) ra%7tin' 2) žodin' ( jei proceso da 7vis nori pateikti skundą žodžiu. kad na!rin'jant A7 ą Etakos spredimui priimti ne!a 't5 dar7ti suinteresuoti A7 os Aai!timi. .) 2. . vaikams. sutuoktiniui( partneriui). &.e%a i%ki turi A6tiP 1. Ae jokios aAejon's. tad advokato ar advokato pad'j'jo %a i%kumu !rEsti !7n'jo nu%a inimą A6t5 ne o!i%ka. ikiteisminio t7rimo Estai!ose.kt. arAitras. advokat5 tar7Aos pirmininkas. 1u0alinimo teis/ ir pa<rindai. ikiteisminio t7rimo parei!6nas. 1. kai 7ra pa!rindas. jei A7 a i%ke ta jo t'vams. . . kurios ke ia aAejoni5 proceso suAjekto ne%a i%kumu. 2. %roceso su:jekt8 nu0alinimo tvarka. "a?iau Estat7m5 eid'jas numat' tam tikrus atvejus. seser7s. numat7ta. 1usi0alinimas. . 1iekiant i%ven!ti piktnaudžiavimo %iuo institutu. parei!6nai. nes jis n'ra Eparei!otas nustat7ti tiesą A7 oje. )kund8 na<rin/jimas ir i0sprendimas 2.eatsiejama nuo ne%a i%kumo principo. nuo kuri5 priimam5 sprendim5 prik auso proceso ei!a ir Aai!tis. turintiems procese savaranki%ką interesą. teis'jai.( parei!6nai. t'vai. va st7A's ar saviva d7Ai5 institucijose Aei Estai!ose. @0 str. (ptarti nu%a inimo pa!rindai netaikomi nu%a inant !7n'ją. neoAjekt7viai !a int7s at ikti savo parei!as proceso suAjektai. 0sant (dvokat6ros Estat7me numat7tiems pa!rindams. "o iau tvarka kodekseP :F. kad teis'jo nusi%a inimą turi patvirtinti teismo pirmininkas arAa teismo Baudžiamj5 A7 5 sk7riaus pirmininkas. jei toje ikiteisminio t7rimo Estai!oje ar teisme dirAa jo sutuoktinis (partneris).1. va st7A's parei!6nai. advokatas taip pat priva o nusi%a inti ar !a i A6ti nu%a intas BPK nustat7ta tvarka. prokuroras. numat7ti papi domi atvejaiP 1. kai !7n'jo da 7vavimas procese !a 't5 trukd7ti priimti A7 oje teis'tą ir pa!rEstą sprendimą ar net!i !a 't5 A6ti nenaudin!as !inamajam. jei jau da 7vavo A7 oje kaip teis'jas.

utartis 7ra !a utin' ir neskundžiama  3. Aet ir ikiteisminiam t7rimui vadovaujan?io ir jE or!aniBuojan?io prokuroro veiksmai ir nutarimai. jei!u tai A6tina.). -ei skundas patenkinamas. %III tema. 1:str.. 2d.). nei%k ausius suAjekt5 žodini5 paai%kinim5). <usikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. per prokurorą. tai netrukdo priimti sprendimą. 1kund5 d' ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro proceso veiksm5 ir nutarim5 na!rin'jimas Prokuroras ir ikiteisminio t7rimo teis'jas priva o skundą i%na!rin'ti ir priimti nutarimą ar nutartE per penkias dienas nuo skundo ir jam i%na!rin'ti reikiamos medžia!os !avimo. -ei auk%tesn7sis prokuroras atsisako patenkinti skundą. Aet ir kitose (teismin'se) stadijose.&. jei skundas atmetamas H mot7vai. Ikiteisminio t7rimo teis'jo proceso veiksm5 Aei nutar?i5 apskundimas ir skund5 i%sprendimas Paskait7kit BPK @:str. Pus apis #: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 2. kad ikiteisminio t7rimo parei!6nas pateiktu paai%kinimus. %is jo nutarimas !a i A6ti skundžiamas ikiteisminio t7rimo teis'jui. !a i A6ti ren!iamas pos'dis (atsižve !iant. d' kuri5 skundas pripažintas nepa!rEstu ir atmestas. d' kurio veiksm5 ar nutarim5 skundžiamasi *viem formomisP 1) ra%7tine 2) žodine 2. &Fstr. 1u skundu ikiteisminio t7rimo parei!6nas turi pateikti paai%kinimus d' skundo -ei tiesio!iai prokurorui H jis !a i pareika auti.a!rin'jantis skundą prokuroras ir ikiteisminio t7rimo teis'jas turi teisQ susipažinti su ikiteisminio t7rimo dokumentais ir pareika auti ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro paai%kinim5. jis !autą skundą priva o per vieną dieną perduoti prokurorui. Apskundimas kitose proceso stadijose 1kundus proceso da 7viai !a i paduoti ne tik ikiteisminio t7rimo metu. Prokuroro proceso veiksm5 ir nutarim5 apskundimas 1kundai d' prokuroro proceso veiksm5 ir nutarim5 paduodami auk%tesniajam prokurorui (jo sąvoka pateikta Prokurat6ros Est.2. 1kundas !a i A6ti paduodamas dviem A6daisP 1. 2. d' kurio skundžiamasi.-ei skundas pateikiamas ikiteisminio t7rimo parei!6nui. (pie priimtą sprendimą priva oma prane%ti skundą padavusiam asmeniui.#.  . 1uimtas Etariamasis pristatomas ikiteisminio t7rimo teis'jui. BPK @#str. tiesio!iai auk%tesniajam prokurorui 2. nutarimas ar nutartis nusiun?iami ikiteisminE t7rimą at iekan?iam parei!6nui ar prokurorui v7kd7ti. nuostatos turi A6ti ai%kinamos p a?iau H nustat7ta tvarka !a i A6ti skundžiami ne tik savaranki%kai ikiteisminE t7rimą at iekan?io prokuroro. Etariamojo !7n'jui ir skundą padavusiam asmeniui. . nutarime ar nutart7je nurodomi ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro padar7ti pažeidimai ir pasi6 oma juos pa%a inti. -ei kviesti E pos'dE proceso da 7viai neatv7ksta. i%sk7rus BPK numat7tus atvejus (pvB. -ei!u skundas patenkinamas. apie pos'džio aiką ir vietą turi A6ti prane%ama prokurorui. PasiAai!us ikiteisminiam t7rimui !a imos tr7s skirtin!os apskundimo proced6rosP 1) ape iacinio skundo pateikimas 2) kasacinio skundo pateikimas #) žemesniojo teismo nutarties apskundimas auk%tesniajam teismui BPK J da 7je nustat7ta tvarka. -ei pos'dis skundo na!rin'jimui ren!iamas. ar Emanoma skundą tinkamai i%na!rin'ti. Ikiteisminio t7rimo teis'jo nutartis 7ra !a utin' ir neskundžiama. -ei skundą na!rin'ja ikiteisminio t7rimo teis'jas.

Mie daiktai pasiAai!us procesui. jos at 7!inimo tvarka nustatoma nukent'jusiojo ir ža ą priva an?io at 7!inti asmens susitarimu. Padarant nusika stamą veiką paimti ir Ap metu surasti daiktai !a i A6ti sau!omi kartu su Aaudžiamąja A7 a ir A7 oje vertinami kaip Erod7mai. kurios patirtos pa%a inant nusika stamos veikos padarinius . /ivi inio ie%kinio Aaudžiamojoje A7 oje samprata 'ivilinis ie0kin. kad Etariamojo ar ka tinamojo statusą tur'jQs asmuo fiBiniam ar juridiniam asmeniui padar' ža os. +a os at 7!inimas 7ra viena i% %i5 teisi5 Aei aisvi5 !7nimo form5. kuriuos pat7r' nukent'jus7sis d' padar7tos nusika stamos veikos c) i% aidas. BPK 10Dstr. kad daiktai ir vert7A's Aus prarasti.s #. !rąžinami savininkui. ar teismui. +a a Aaudžiamojo proceso metu !a i A6ti at 7!inama dviem A6daisP 1. tai turi A6ti aikoma. . . kad nusika stama veika padar7ta ža a 7ra at 7!inta.numat7tą daiktų ir verty ių gr)'inim) savininkui.<inimas. nepato!umai. parei%kiant civi inE ie%kinE 1ą 7!inai savaranki%ku ža os at 7!inimo A6du !a ima aik7ti ir BPK10Dstr. kai ža ą at 7!inti priva antis asmuo at 7!ina nukent'jusiajam savo iniciat7va dar nesant tuo k ausimu priimto teismo sprendimo. kad ža a tokiam asmeniui 7ra at 7!inta.s :audžiamajame procese > tai Aaudžiamojo proceso metu parei%kiamas ir i%sprendžiamas d' nusika stamos veikos tur'jusio ža os asmens reika avimas at 7!inti tą ža ą. -ei nukent'jQs asmuo taip at!auna visus daiktus (nepraradusius vert's. dvasiniai i%!7venimai. pažeminimas. susijusi5 su daikt5 ir vert7Ai5 sau!ojimu ir prieži6ra ] i%n7ksta riBika. teismo Evertinta pini!ais. Aendravimo !a im7Ai5 sumaž'jimas it kita. )avanori0kas žalos atl. Eparei!ojama !inti žmo!aus teises ir aisves. Baudžiamojoje A7 oje civi inis ie%kin7s !a i A6ti pareik%tas asant %ioms trims są 7!omsP ^ kai fiBiniam ar juridiniam asmeniui padar7ta ža os ^ kai Etariamojo (ka tinamojo) veikoje 7ra nusika stamos veikos paž7mi5 ^ kai tarp Etariamojo (ka tinamojo) veikos fiBiniam ar juridiniam asmeniui padar7tos ža os 7ra priežastinis r7%7s "urtin's ža os sąvoka apimaP a) nusika stama veika padar7tą tiesio!inQ ža ą A) materia inius nuosto ius. alos atl. o kartais ir anks?iau.1. emocin' depresija. kai parei0kiamas civilinis ie0kin. su!es ar kitaip neteks vert's. 1avanori%kai !a i A6ti at 7!inta tiek turtin'. neturtin' ža a H asmens fiBinis skausmas.<inimo :audžiamajame procese samprata ir :=dai +a os at 7!inimas BPK 1str. tiek neturtin' ža a. reputacijos paA o!'jimas. Kai n'ra nusika stamos veikos pož7mi5. kuriam ža a. alos atl.  1avanori%kas ža os at 7!inimasI situacija.ukent'jus7sis. nesu!adintus) ir nesijau?ia d' nusika stamos veikos pat7rQs neturtinQ ža ą. 3. remiantis BPK 10C str.1. Pus apis #@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 7ra at 7!inta.emiantis /K. kita ža os at 7!inimo forma 7ra ne!a ima.<inimas Paskait7ti BPK 10Cstr. savanori%kai 2. neminimas. ta?iau %iame str.numat7tos !a im7A's tei!iami aspektaiP ] asmuo anks?iau at!auna jam reika in!us daiktus ir vert7Aes ] teis'sau!os Estai!os it teismai neturi r6pes?i5.etenkinamas ir paai%k'jus. prokurorui. ta?iau ta ža a padar7ta ne nusika stama veika. ie%kin7s ne!a i A6ti tenkinamas. (t 7!inamos ža os d7dis. 4ienu civi iniu ie%kiniu !a i A6ti pra%oma at 7!inti turtinQ ir neturtinQ ža ą. numat7ta tvarka. 2. =avus parei%kimą apie savanori%ką ža os at 7!inimą. dvasios sukr'timas. turi tik parei%kimu prane%ti ikiteisminio t7rimo parei!6nui.

1. Ikiteisminio t7rimo parei!6nas. /ivi inis ie%kin7s tenkinamas. kada nusika stama veika padar7tos turtin's ža os d7dis turi EtakosP Pus apis #C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . jei remiantis i%tirtais Erod7mais nustatoma. ie%kin7s ra%tu Eteikiamas teismui. Priimant apka tinamąjE nuosprendE BPK 11:str. ar prokuroras pats parei%kia civi inE ie%kinE.# /ivi inio ie%kinio na!rin'jimas Paskait7ti BPK 11#str.  /ivi inE ie%kinE kito asmens naudai parei%kia prokuroras. jis teisiamajame pos'd7je da 7vauja Erodin'jant ie%kinio pa!rindą ir d7dE Aei parei%kia savo nuomonQ d' ie%kinio Aai!iam5j5 ka A5 metu. nuosprend7je A6tina nurod7ti priteisiamos sumos d7dE. kad jame n'ra i%samiai pateikti visi duomen7s. -ei Aaudžiamoji A7 a. /ivi in's A7 os sprendimas !a i A6ti skundžiamas /PK nustat7ta tvarka ir terminais.#. d7dis nustatomas taip pat remiantis i%tirtais Erod7mais.1. Aet neAuvo paskai?iuotas d7dis. 'rokuroro pareiga pareikšti ci#ilin1 ieškin1 Paskait7ti BPK 11Cstr. (tkreiptinas d'mes7s E BPK 2Cstr. =avus ie%kinE. 1prendimas d' civi inio ie%kinio formu uojamas teismo nuosprend7je. ie%kinE paduodant prokurorui ar teismui. civi inQ A7 ą d' ie%kinio d7džio na!rin'ja to teismo /ivi ini5 A7 5 sk7riaus teis'jai. 1 p. kad už Etariamojo (ka tinamojo) nusika stama veika padar7tą ža ą materia iai atsako ne pats Etariamasis (ka tinamasis).  /ivi inis ie%kin7s parei%kiamas ra%tu. prokuroras ar teismas. o kitas fiBinis ar juridinis asmuo.2. civi inQ A7 ą d' ie%kinio d7džio na!rin'ja tas pats arAa kitas %ios ap7 ink's teismo teis'jas. . dar nežinomas Etariamasis). -ei!u tokia A7 a Auvo i%na!rin'ta ap7!ardos kaip pirmosios instancijos teisme.nurod7ta i%imtimi ne!a i A6ti pasinaudojama ir civi inis ie%kin7s turi A6ti !a utinai i%sprendžiamas apka tinamuoju nuosprendžiu tais atvejais. /ivi iniu ie%kovu asmuo pripažEstamasP _ ikiteisminio t7rimo stadijoje H prokuroro nutarimu _ A7 os proceso pirmosios instancijos teisme H teismo nutartimi -ei nustatoma. kuri n'ra at 7!inta.  /ivi iniam ie%kiniui ne!rin'ti nepriva o A6ti ren!iami atskiri teismo pos'džiai ar at iekamos specia ios proced6ros. ar pa aiko civi inio ie%kovo pareik%tą ie%kinE. kurioje Auvo pripažinta teis' E ie%kinio patenkinimą. atskiro procesinio dokumento nereikia. jis civi iniu atsakovu n'ra vadinamas. /ivi inio ie%kinio i%sprendimas Paskait7ti BPK 11:str. -ei ie%kin7s ikiteisminio t7rimo metu paduodamas ikiteisminio t7rimo Estai!ai ar parei!6nui. #. ie%kin7s Eteikiamas prokurorui.&. i%na!rin'ta ap7 ink's teisme.. #. Baudžiamoji A7 a turi A6ti prijun!iama prie civi in's A7 os. turi A6ti sprendžiamas k ausimas d' jE pateikusio asmens pripažinimo civi iniu ie%kovu. i% t7rimo medžia!os mat7dami. ta?iau jis teisme nepripažEstamas ir nevadinamas civi iniu ie%kovu. 3.eprik ausomai nuo to. (tskirais atvejais ie%kin7je !a i A6ti ne visi duomen7s (pvB. -ei civi inis ie%kin7s parei%kiamas jau Aaudžiamajai A7 ai esant teisme. jie jE priva o perduoti ikiteisminiam t7rimui vadovaujan?iam prokurorui. kad asmeniui padar7ta turtin' ar neturtin' ža a. -ei civi inis ie%kin7s parei%kiamas ikiteisminio t7rimo stadijoje.  Priimdamas nuosprendE teismas priva o i%sprQsti civi inE ie%kinE. /ivi inio ie%kinio parei%kimas Paskait7ti 112 str.2d. Aet prokuroras neturi teis's atsisak7ti priimti ie%kinE tod' . kad ie%kin7s pa!rEstas. priva o i%ai%kinti jam teisQ pareik%ti civi inE ie%kinE. turi A6ti sprendžiamas k ausimas d' tokio asmens Etraukimo E procesą civi iniu atsakovu -ei materia iai atsako pats Etariamasis (ka tinamasis).

1. pana%iais atvejais BPK nenumat7ta. teritorin' prokurat6ra ar teismas tiesio!iai !auna tarptautinE pra%7mą d' teisin's pa!a Aos. Asmen8 i0davimas i0 4& @ekstradicijaA a BPK C1 H C@str. o A7 os na!rin'jimo teisme metu H per "eisin!umo ministeriją. #.:. #. jei tarptautin's sutar7s nenumato kitaip. Aei tarptautin'se sutart7se numat7ta tvarka.  3. nusika stamai veikai kva ifikuoti nusprendžiant d' %ve nesn's Aausm's sk7rimo nusprendžiant d' Aausm's v7kd7mo atid'jimo kt. koks sprendimas d' civi inio ie%kinio tur't5 A6ti priimamas nuosprendžio at eisti ka tinamąjE nuo Aaudžiamosios atsakom7A's pri'mimo atveju. a 0uropos konvencija d' ekstradicijos ir jos papi domi protoko ai Pus apis #D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . konvencijos `tri%a 's ir dvi%a 's 8. .mas Paskait7ti BPK @Cstr. &. 2. kai nusika stama veika padar7ta ža a 7ra at 7!inta ar 7ra Aent jau susitarta d' jos at 7!inimo. kai 7ra pa!rindas man7ti. 01 teis'sau!os institucijos ir teismai !a i AendradarAiauti tiesio!iai. 9prasta. Aet ir pa!a kitas tarptautines sutartis. nenustato tais7k i5. pra%7mas !a i A6ti v7kdomas tik !avus centrini5 Estai!5 eidimą.1. BendradarAiauja per centrines Estai!as. I= tema.emiantis BPK ir BK normomis. 1. . nei BPK ar kiti Est. Imperat7vas tik BPK @Dstr. *' tiesio!inio AendradarAiavimo !a i A6ti susitarta ne tik pa!a 01 sutartis. 8ietuvoje 7ra dvi centrin's Estai!os H "eisin!umo ministerija ir =enera in' prokurat6ra. re! amentuojan?iomis at eidimo nuo B( k ausimus. &arptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese. (t eidžiant ka tinamąjE nuo B( ža os at 7!inimo k ausimas tur't5 A6ti jau i%sprQstas ir A7 oje (jau) neturi A6ti civi inio ie%kinio. *arptautinio :endradar:iavimo :audžiamajame procese pa<rindai ir tvarka 8ietuvos teis'sau!os institucijos ir teismai su atitinkamomis užsienio va st7Ai5 institucijomis ir teismais Aei tarptautin'mis or!aniBacijomis AendradarAiauja BPK @@ H CC str. Pra%7mai d' teisin's pa!a Aos i% 8ietuvos taip pat !a i A6ti i%si5sti tik per jas.  /ivi inio ie%kinio užtikrinimo priemoni5 taik7mas pateisinamas tik tada. Pra%7mas prad'ti arAa perimti AaudžiamąjE persekiojimą `0uropos konvencija d' Aaudžiamojo proceso perdavimo `-un!tini5 "aut5 konvencija prie% tarptautinE or!aniBuotą nusika stamumą `kt. -ei ikiteisminio t7rimo Estai!a.m8 v. tarptautin's sutart7s. kad ka tinamasis nuo B( paprastai !a i A6ti at eidžiamas tik tais atvejais. kada pra%7mas siun?iamas per "eisin!umo ministerija. 2.ei 8. /ivi inio ie%kinio užtikrinimas Paskait7ti BPK 11@str.kd. Užsienio valst. !a ima dar7ti i%vadą.:i8 ir tarptautini8 or<ani?acij8 pra0. Paprastesnis AendradarAiavimas tarp 01 %a i5. kad !a i A6ti ven!iama at 7!inti nusika stama veika padar7tą ža ą. o kada H per =enera inQ prokurat6rą. )žsienio va st7A's ir tarptautin's or!aniBacijos pra%7mus d' teisin's pa!a Aos turi si5sti joms.  2. tarptautin's sutart7s Paskait7ti BPK @Dstr. kad ikiteisminio t7rimo etape pra%7mai siun?iami per =enera inQ prokurat6rą.

tarptautin's sutart7s a 200# H 12 H 2F 8(" 1enato nutarimas . &2 Miuo metu tik 8. &. priima nutartE i%duoti asmenE. tarptautin'je sutart7je numat7tais atvejais ir tvarka suimtas arAa nuteistas asmuo !a i A6ti aikinai perduotas kitai va st7Aei ar "arptautiniam Aaudžiamajam teismui proceso veiksmams at ikti. 8aikinas perdavimas rei%kia aikiną asmens perk' imą E kitą teisin's pa!a Aos tiks ais va st7AQ. kuriame priva o da 7vauti i%duotinas asmuo. 4i niaus ap7!ardos teismo teis'jas. (uropos are0to orderis (smen7s i% vienos 01 va st7A's nar's E kitą 01 va st7AQ narQ !a i A6ti perduodami ir pa!a 0uropos are%to orderE. #. "arptautin's sutart7s paprastai numato tam tikras !arantijas aikinai perke tam asmeniui.espuA ikos tvarkos taik7mui. 4i niaus ap7!ardos teismo teis'jas per tris dienas turi suren!ti pos'dE.umato. arAa perdavimo "arptautiniam Aaudžiamajam teismui atveju i% ei 's at iekami tokie veiksmai (BPK C#IC&. 1upaprastinta asmens i%davimo i% 8ietuvos . "aip pat ir 8ietuva !a i pateikti pra%7mus d' aikino asmen5 perdavimo 8ietuvai. 1prendimą d' suimto arAa nuteisto asmens aikino perdavimo kitai va st7Aei ir %io perdavimo są 7!5 priima =enera in' prokurat6ra. -ei!u i%duotinas asmuo atsisako savo sutikimo.espuA ikos !enera in's prokurat6ros pritarimas taik7ti supaprastintą i%davimo i% 8ietuvos . ir 7ra 8ietuvos . nustatQs. taip pat ar 8ietuvos . suteikia jam imunitetą nuo persekiojimo va st7A'je.espuA ikos ir žino teisines i%davimo pasekmes. !a i A6ti i%duodami paprastesne nei apra%7toji tvarka. 47riaus7A's ir -(4 47riaus7A's ekstradicijos sutartis numato !a im7AQ i%duoti 8.a tri%a 's Aei dvi%a 's 8. kad i%duotinas asmuo savo noru sutiko A6ti i%duotas i% 8ietuvos .. 8. %ra0. pvB.1 (smen5 i%davimo i% 8ietuvos . 8.espuA ikos !enera in's prokurat6ros pritarimas. ar i%duotinas asmuo savo noru sutiko A6ti i%duotas i% 8ietuvos .espuA ikos tvarka (smens i%davimo i% 8.# 1uimto arAa nuteisto asmens aikinas perdavimas kitai va st7Aei ar "arptautiniam Aaudžiamajam teismui proceso veiksmams at ikti. (piAr'žia užsienio va st7A's i%duoto asmens Aaudžiamosios atsakom7A's riAas. .espuA ikos ir žino teisines i%davimo pasekmes. 2d.espuA ikos !enera in' prokurat6ra pritaria supaprastintos i%davimo i% 8ietuvos . C@str. Pos'džio metu teis'jas patikrina. 4. kai 7ra ra%7tinis i%duotino asmens sutikimas ir 8ietuvos . Pos'dis protoko uojamas. 5. pi ietE. #.espuA ikos kreipiasi E 4i niaus ap7!ardos teismą. jo !7n'jas ir prokuroras. Miuo atveju 8ietuvos .espuA ikos !enera in's prokurat6ros prokuroras su parei%kimu d' asmens i%davimo i% 8ietuvos . tvarka BPK C: str.). kas asmen7s i% 8. tarptautin'je sutart7je nustat7ta tvarka asmuo i%duodamas i% 8.  #..espuA ikos tvarka taikoma tik tuo atveju..espuA ikos tvarką.  BPK C0str..2 1upaprastinta asmen5 i%davimo i% 8. Miuo atveju i%davimas v7ksta taipP BPK C:str.:ei i0duoti asmenB Paskait7ti BPK @F str. (t ikus proceso veiksmus asmuo !rąžinamas E 8. #. Pus apis #F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . teis'jas turi priimti nutartE taik7ti %io Kodekso C# straipsn7je numat7tą i%davimo tvarką.mas užsienio valst. Paskait7ti str.

0uropos "eisin!umo "eismas 7ra nusprendQs. 01 va st7Ai5 vir%6ni5 susitikime Auvo nusprQsta Estei!ti ir europinQ mok7mo Estai!ą H 0uropos po icijos akademiją. padar7tas v7kdant parei!as. Pa!a %E susitarimą 8" ir 0uropo as kei?iasi parei!6nais r7%iams. Aaudž. tarn7Aoje. ta?iau %is teismas paž7m'jo. transporto priemon'mis. 0uropo o parei!6nams 7ra !arantuotas imunitetas nuo civi in's. 0uropo o veik a vertinama ir kriti%kai.7%i5 teis'jais pa!a dvi%a Q sutartE apsikeit' Pranc6Bija ir Ita ija. prek7Aa žmon'mis. kuriuos at ieka naciona iniai po icijos ar muitin's parei!6nai. kad kompetentin!os Estai!os pa!a atskiras .7%i5 teis'j5 ir prokuror5 paskirtis H pa en!vinti teisinE AendradarAiavimą tarp teis'ją ar prokurorą pasiuntusios ir jE priiman?ios va st7A's.8(O H kovos prie% suk?iavimą tarn7Aa Auvo Ekurta 1FFFm. !enera in' prokurat6ra 8. neteis'tas veikas.1 0uropos po icijos Aiuras (0uropo as) 0uropo as H nuo 1FFFm.) 9. kad %ios tarn7Aos parei!6nai turi teisQ at ikti tokius veiksmus ir pas 0uropos Par amento narius.4 r6%is 7ra P Po icijos departamentas prie 4. @. ba!oje veikianti europin' po icijos tarn7Aa. ne e!a i5 imi!rant5 Evežimu. Pus apis &0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 4eik os srit7s H nusika timai.$ $i!racijos departamentas prie 4. Mios tarn7Aos parei!6nai turi E!a iojimus at ikti t7rimus 01 institucijose.7%i5 teis'jai ir prokurorai .$ O. atsakom7A's už veikas. ((pie 0uropos are%to orderE ži6r'ti BK. susijQ su narkotik5 p atinimu. kurE 1eimas ratifikavo 200&m. 0uropo o naciona inis kontaktinis centras 8" 7ra 8" krimina in' po icijos Aiuro "arptautini5 r7%i5 tarn7Aa. *arptautin/s :endradar:iavimo :audžiamosiose :. va st7A's sau!umo departamentas 1"" @.0uropos are%to orderis 7ra 01 va st7A's nar's teismin's institucijos sprendimas. BendradarAiavimo susitarime nustat7ta. "arn7Aos paskirtis H kaupti ir teikti va st7A'ms nar'ms info. nes %i tarn7Aa 7ra visi%kai nekontro iuojama. korupciją ir kt. pini!5 p ovimu. kad 0uropos Par amento nario imunitetas ne!a i A6ti pažeidžiamas. . kenkian?ias 01 finansiniams interesams. -ie turi teisQ Ae i%ankstinio prane%imo atv7kti ir !auti visą reikiamą informaciją Aei dokumentus Aet kurioje 01 Estai!oje.2 . kuriuo kita 01 va st7A' nar' Esiparei!odama suimti ir perduoti %iame sprendime nurod7tą asmenE siekiant prad'ti %io asmens Aaudž. ta?iau %ios tarn7Aos parei!6nai dažnai da 7vauja Evairiose operat7viniuose veiksmuose.$ 8. "ai 0" tiks as kovoti prie% suk?iavimą. "eis's savaranki%kai at ikti t7rimus 0uropo as neturi. teroriBmu. ir 0uropos po icijos Aiuro BendradarAiavimo susitarimas.lose or<ani?acijos ir priemon/s (uropoje . reika in!ą kovai prie% or!aniBuotą tarptautinE nusika stamumą.$ 4a st7A's sienos apsau!os tarn7Aa prie 4. 0uropo e dirAa i% atskir5 va st7Ai5 atsi5sti parei!6nai. 1FFFm."" prie 4. 8" AendradarAiavimą su 0uropo u re! amentuoja 8. a!ent6roje ir pan.$ $uitin's departamentas prie 4. persekiojimą ar v7kd7ti jam paskirtą su aisv's at'mimu susijusią AausmQ.

@.# 0uropos teismo Estai!5 tink as (0-;) 1iekiant pa en!vinti 01 va st7Ai5 tarptautinE AendradarAiavimą tiriant sunkius nusika timus 1FFDm. Buvo nusprQsta kiekvienoje va st7A'je sukurti kontaktines tarn7Aas, kurios r6pint5si AendradarAiavimo reika ais. Prokurat6ros Estai!oje ar teisme paskiriami kontaktiniai asmen7s H užsienio ka A5 mokant7s prokurorai ar teis'jai. Kontaktin's tarn7Aos turi užtikrinti supaprastintą, neforma 5 AendradarAiavimą tarp atskir5 va st7Ai5 teis'sau!os parei!6n5.

@.& 0urojustas 1FFFm. 01 va st7Ai5 vir%6ni5 susitikime Auvo nusprQsta Estei!ti strukt6rą, koordinuojan?ią persekiojimo v7kd7mą. Mi strukt6ra, AendradarAiaudama su 0uropo u ir 0uropos teismo Estai!5 tink u, turi užtikrinti skirtin!5 va st7Ai5 prokurat6r5 AendradarAiavimą. 0urojust netur't5 A6ti painiojamas su darAo !rupe 0uroI-ustice H tai re!u iariai veikiant7s 01 va st7Ai5 !enera ini5 prokuror5 susitikimai. -5 tiks as taip pat 7ra sk andesnio AendradarAiavimo !a im7Ai5 ie%kojimas, !eresnis Evairi5 teisini5 sistem5 pažinimas.

= tema. 8rodymai baudžiamajame procese. 1. Crod;m8 sąvoka BP metu turi A6ti kuo tiks iau atkurtos sp'jamai Auvusios praeities rei%kinio esmin's deta 'sInus. veikos padar7mo ap ink7A's, d' veikos ki Q padariniai, kt. su nus. veika susijusios ap ink7A's. Kiekviena nus. veika pa ieka tam tikrus (to iau t.t.) p'dsakus, pakitimus ar kitokią inf. materia ioje ap inkoje, o veiką steA'jQ asmen7s !a i Esid'm'ti t.t. deta es ir apie jas papasakoti. BP metu tokie asmen7s 7ra apk ausiami, o materia 6s oAjektai H apži6rimi ir tiriami. "eismo sprendimas !rindžiamas apk aus5, apži6r5 ir t7rim5 metu !autais duomenimis, kurie vadinami 9.,*K$(I1. -5 pa!rindu dar7tina i%vada, kad nus. veika Auvo padar7ta ir kad ją padar' konkretus asmuo ar asmen7s.-ei j5 n'ra, teismas konstatuoja, kad nus. veika neAuvo padar7ta, arAa kaad Aaudžiamojon atsakom7A'n (B() traukiamas asmuo ne!a i A6ti pripažintas ka tu. "a?iau informacija(duomen7s) tampa Erod7mais tik esant t.t. 138K=,$1 (BPK 20 str.)P 1) *uomen7s Erod7mo statusą E!7ja tik tuo atveju ir tik nuo to momento, kai teismas nusprendžia, kad teismui pateikti duomen7s aik7tini Erod7mais. 2) 9rod7mais !a i A6ti tik tokie duomen7s, kurie patvirtina arAa panei!ia Aent vieną ap ink7AQ, turin?ią reik%m's teisin!ai i%sprQsti A7 ą, t.7. turi atitikti Erod7m5 ie?iamumo (sąsajumo) sav7AQ. #) 9rod7mais !Ra i AutiP a) 9st. ;ustat7ta tvarka !auti duomen7s A) =auti teis'tais A6dais c) *uomen7s, kuriuos !a ima patikrinti at iekant BPK numat7tus proceso veiksmus ".7. duomen7s turi atitikti Erod7m5 eistinumo sav7AQ. Pa!rindin's naujov's 2002 m. BPK d' Erod7m5P 1) ;eformu uoja Aai!tinio tiks aus sąra%o %a tini5, i% kuri5 !auti duomen7s !a 't5 A6ti aikomi Erod7maisInumato tik %a tini5(ir Erod7m5) r6%is su są 7!a, kad duomen7s i% j5 turi A6ti !auti Est. nustat7ta tvarka. 2) Informacija Erod7mais tampa tik v7kstant A7 os na!rin'jimui teisme, iki to informacija 7ra tik duomen7s, turint7s reik%m's nus. veikai tirti ir na!rin'ti (%ie duomen7s !a i A6ti ir nepripažinti Erod7mais). .un!imosi principas teismo procese d' Erod7m5P %a 7s !a i pasisak7ti d' Aet kuri5 teismui pateikiam5 ar teismo i%reika aut5 duomen5, Aand7ti Erod7ti, kad tie duomen7s pa!rindžia A6tin7AQ priimti A7 oje tt sprendimą, !a i kritikuoti duomenis, Etikin'ti teismą, kad sprendimą reikia !rEsti kitaisItai %a iai naudin!aisIduomenimis. .un!imosi prc. pa!rEstas teismo procesas sudaro teismui prie aidas nusprQsti, kurie duomen7s, turint7s reik%m's nus.veikai tirti ir na!rin'ti, !a i visti Erod7mais. 1.1. 9rod7m5 sąsajumas ( ie?iamumas) *uomen7s Erod7mais !a i A6ti aikomi tik tuomet, kai 7ra susijQ su ap ink7A'mis, kurias na!rin'jamoje A7 oje A6tina Erodin'ti. Kokios ap ink7A's aikomos A7 ai reik%min!omis Estat7mai tiesio!iai ir ai%kiai nenustato. "ai, kas konkre?iai turi A6ti Erodin'jama tam tikroje A7 oje, prik auso tik nuo toje A7 oje sprendžiam5 k ausim5. "a?iau pa!rindinius k ausimus (pvB. Ka t's, Aausm's) teismas turi sprQsti visada, tod' kiekvienoje A7 oje .0IKM$I;=,$I1 (P8I;KKB2$I1 aikomosP 1) 4eikos padar7mo ap ink7A's (vieta, aikas, A6da..) 2) B( traukiamo asmens ka tQ Erodan?ios ar panei!ian?ios ap ink7A's #) (tsakom7AQ en!vinan?iosGsunkinan?ios ap . &) (p ink7A's, E kurias turi A6ti atsižve !iama skiriant AausmQ ar poveikio priemonQ

Pus apis &1 i% F# 02

Baudžiamojo proceso teis'

/reated A7"0Ad0&I

:) (p ink7A's, pa!a kurias nustatin'jamas nus.veika padar7tos ža os d7dis ir kitos ap ink7A's, turin?ios reik%m's priimant teis'tą ir pa!rEstą teismo sprendimą. 1.2. 9rod7m5 eistinumas ;e visi su Erodin'tomis A7 oje ap ink7A'mis susijQ duomen7s !a i A6ti aikomi Erod7mais. -ais !a i A6ti aikomi tik eistinumo reika avimą atitinkanti informaciajaP tik Estat7mo numat7tais atvejais, taikant teis'tus A6dus !auti duomen7s, kuri5 patikimumą !a ima patikrinti remiantis BPK priemon'mis. 9rod. 8eistinumo reika avimas draudžia siekti nustat7ti tiesą procese Aet kokia kaina. 1.#. *uomen5 !avimas Estat7m5 nustat7ta tvarka 9rod7mai !a i A6ti !aunamiP • (Aso iuti dau!uma Erod7m5 !aunami at iekant !PK numatytus proceso veiksmus • Pa!a kitus teis's aktusP  =7n'jasInaudodamasis (dvokat6ros Est numat7tomis teis'mis  Ikiteism. t7rimo Estai!os reik%min!os inf. !a i surinkti vadovaudamosi j5 statusą re! amentuojan?iais Estat7mais • 9rod7mais !a i A6ti pripažEstami ir užsienio va st7A'se surinkti (užfiksuoti) duomen7s. Mie duomen7s ne!a i A6ti nepripažEstami Erod7mais d' to , kad užsienio va st7Ai5 Est. nustato kitokią nei 8. BPK duomen5 rinkimo ir fiksavimo, jei !auti nepažeidžiant visuotinai pripažint5 žmo!aus teisi5 apsau!os standart5. 1.&. *uomen5 !avimas teis'tais A6dais "eis'tai !autais duomenimis aikomi duomen7s, surinkti at iekant BPK ar kituose "( numat7tus veiksmus. 9rod7mu negali ?ti laikomi, jei at iekant %iuos veiksmusP 1) B6t5 nepa!rEstai suvarž7tos žmo!aus teis's, pažeisti proceso principai (proporcin!umo...) 2) B6t5 panaudotas smurtas, !rasinimai ar kt ne eistina prievarta #) Proceso veiksmas A6r5 at iktas nepakankamai tiks iai aikantis tam veiksmui at ikti nustat7t5 pa!rindini5 tais7k i5 (pvB. ;ekompetentin!as asmuoS i% esm's varžomos Etariamojo (ka tinamojo)teis's &) Proceso veiksmo ei!a ir reBu tatai A6t5 netinkamai užfiksuoti ;e eistinu Erod7mas ne!a i A6ti pripažintas vien d' tos priežasties, kad kiti su %iuo Erod7mu susijQ Erod7mai Auvo !auti neteis'tais A6dais. -(4 ir kt. va st7A'se(kai kuriuose)I,,@'nuodyto med'io vaisių pro lema=; jei pirminis Erod7mas 7ra ne eistinas, tai ir kiti Erod7mai, !auti naudojant pirminio Erod7mo informaciją, 7ra ne eistini. 9rod7mu !a i A6ti aikomi tik tokie duomen7s, kuri5 patikimumas BPK numat7tomis priemon'mis teismo proceso metu !a i A6ti patikrintas (pvB.P!andai, anoniminiai prane%imai, tei!iiai, kuri5 informacijos %a tinis n'ra žinomas, sp'jimaiIne!a i A6ti Erod7mais). 9rod75 sąsajumo ir eistinumo sav7A's Erod7m5 sąvokoje jun!ia informacijos turinE ir formą. Inf. reik%min!umas ir sąsajumas 7ra turinio, o inf. !avimo ir fiksavimo tvarka H formos reika avimas. "ai!i Erod7mu !a i A6ti pripažinta tik tokia infIja, kurios nei turin7s, nei forma neturi esmini5 tr6kum5 (tinkamas %a tinisStinkamai užfiksuota). 2. Crod;m8 teorija ir Brod;m8 teis/ 9rod7m5 teorija I\ BP moks o, Erod7m5 teis' I\ BP" da is. 8>?@A/B &:?>I)A ' moks in's žinios apie Erod7m5 sampratą, metodo o!inius ir teisinius Erodin'jimo pa!rindus, Erod7m5 k asifikavimą ir j5 skirst7mą E r6%is, atskiras Erod7m5 r6%is. 9rod7m5 teorijaP teikia pa!rEstas i%vadas apie duomen5 rinkimo eistinus ir ne eistinus A6dus, pa!rindžia Erod7m5 vertinimomtais7k es, ana iBuoja Erod7m5 patikimumo ir pakankamumo k ausimus, nustato teismo i%vad5 pa!rEstumo kriterijus, parodo kt moks 5 (krimina .,psico o!.)!a im7Aes padedant nustat7ti tiesa A7 oje, ana iBuoja teism5 praktiką. 8>?@A/B &:I+C H BP teis's norm5, nustatan?i5 duomen5 pripažinimo Erod7mais są 7!as, duomen5 rinkimo, pateikimo, fiksavimo tvarką, Erod7m5 vertinimo pa!rindines tais7k es, apiAr'žian?i5 atskir5 r6%i5 Erod7m5 !avimo A6dus ir priemones, visuma. BPK %ios normos n'ra i%skirtos E atskirą da E ar sk7ri5, Erod7m5 teisei priskirtin5 norm5 7ra visose BPK da 7se.Kai kurios BPK normos !a i A6ti ne tik Erod7m5 instituto da imi, Aet !a i prik aus7ti kitam BP" institutui. 3. Crodin/jimo samprata. Crodin/jimo parei<a. Crodin/jimo tikslas. Duomen8 pateikimo, rinkimo ir Brodin/jimo sant;kis BP 7ra tam tikra veik a, svarAiausia jos da is H Erodin'jimas. Pa!rEstas nuosprendis H priimtas remiantis tik Erod7mais, jie ne!a i atsirasti stai!a, turi A6ti !auti Estatm5 nustat7ta tvarka ir patikrinti proceso metu.

Pus apis &2 i% F# 02

Baudžiamojo proceso teis'

/reated A7"0Ad0&I

8>?@I<C)I/A+ H Estat7mo re!u iuojama vei a, kurios metu renkami ir pateikiami, patikrinami ir vertinami reik%min!i duomen7s. Mi veik a v7kdoma siekiant i%ai%kinti A7 ai reik%min!as ap ink7Aes ir nustat7ti tiesą A7 oje. 9rodin'jimas v7ksta 4I1,10 BP stadijoseP • I instancija. Mioje stadijoje (ikiteisminio t7rimo metu, Aei na!rin'jant teisme) Erodin'jimas pasirei%kia aktyviausiai. (t iekant I", sukaupiama pa!rindin' da is duomen5, kurie Iinst.teisme tampa Erod7mais ir kuriais 7ra !rindžiamas nuosprendis. 4isi teismui pateikti domen7s turi A6ti i%tirti, nustatant, ar jie !a i A6ti aikomi Erod7mais. • II instancija (ape iacija). Xia Erod.t7rimas gali ?ti neatliekamas, Aet ir tokiu atveju Erodin'jimas v7ksta. Proceso %a 7s !a i si6 7ti kitaip vertinti anks?iau v7kusio proceso metu surinktus duomenis. "eismas !a i kitaip Evertinti tuos pa?ius Erod7mus ir padar7ti kitokias i%vadas. • III instancija (kasacija).9rod.t7rimas nėra atliekamas, ta?iau i%na!rin'jus A7 ą kasacine tvarka, !a i A6ti nustat7ta, kad ankstesniuose proceso etapuose Auvo Erodin'jama pažeidžiant Estat7me nustat7tas tais7k es. (areiga *rodinėti H tenka valsty ės pareig?nams ir institucijoms. Ikiteisminio t7rimo parei!6nai, prokuroras, teismas priva o siekti, kad A6t5 i%ai%kintos visos reik%min!os ap ink7A's (tiek ka tinant7s, tiek teisinant7s duomen7s). 8tariamasis "kaltinamasis$ turi teisQ, Aet ne parei!ą da 7vauti Erodin'jimo procese. *ažniausiai jis suinteresuotas pateikti jE teisinan?ius ar jo atakom7AQ %ve ninan?ius duomenis, Aand7ti parod7ti jam nenaudin!5 duomen5 nepatikimumą ir tt."a?iau net jei jis toki5 veiksm5 neat ieka, ne!a i A6ti daroma i%vada, kad jis prisipažEsta ka tu. B( traukiamo asmens pas7vumas Erodin'jimo procese ne!a i jam suke ti kitoki5 nei!iam5 padarini5 (na tik tiek, kad Aus pripažintas ka tu). ;eka tumo preBumpcijaIko neErod7ta, amuo aikomas neka tu, visos aAejon's turi A6ti sprendžiamos Etariamojo (ka t) naudai ( in dubio pro reo). ".7. jei parei!ą Erodin'ti turintis va st7A's parei!6nas Ginstitucija nesurenka neaAejotin5 Etariamojo(ka t) ka t's Erod7m5, ka tinamasis tA i%teisintas. =7n'jas neA6tinai turi pateikti nenu!in?ijamus neka tumo Erod7mus, jam pakanka panei!ti ka tintojo duomenis. 8rodinėjimo tikslas H nustat7ti tiesą A7 oje. "eis'tas, pa!rEstas ir teisin!as sprendimas Aus priimtas tik tuo atveju, jei Aus i%samiai i%siai%kinamos reik%min!os A7 ai ap ink7A's. "iesaP materia ioji ir forma ioji Dormalioji tiesa H A6din!a Aendrosios teis's tradicijos va st7A'ms (prisiekusi5j5 teismai). ;a!rin'jant A7 ą %iuose teismuose tikra tiesa nenustatoma, nes teis'jas ne!a i akt7viai da 7vauti tiriant Erod7mus, o prisiekusieji dažnai sprendimus priima remdamiesi ne Erod7mais, o emocijomis, nuojautomis, nepriva o mot7vuoti savo sprendimo. Bet jei tokio proceso metu nepadaroma rimtesni5 proced6rini5 pažeidim5, aAie %a ims sudaromos 7!ios !a im7A's run!tis I\ sprendimas nekvestionuojamas. Oorma iai tiesai pakanka aik7tis forma 5 procese. "aterialioji tiesa @4*A ' tai teismo sprendimo i%vados, padar7tos i%t7rus ir teisin!ai Evertinus visus reik%min!us duomenis.-i nustatoma, kai teismas n'ra suvarž7tas tiriant Erod7mus, kai procesin's normos eidžia vertinti teismo iniciat7va !autus Erod7mus. Proced6r5 aik7masis 7ra A6tina, Aet nepakankama są 7!a materia iajai t. nustat7ti. 4. Crodin/jimo etapai Iki 2002m.BPK Erodin'jimo procesą sudar'P Erod7m5 rinkimas, Erod7m5 patikrinimas ir vertinimas. 9si!a iojus naujam BPK, terminas WErod7maiT pradedamas vartoti tik teismo procese, tod' apie j5 rinkimą, tikrinimą ne!a i A6ti ka Aama to , ko nev7ksta teismo procesas. 9rodin'jimo etapaiP 1) .eik%min!5 t7rimui ir A7 os na!rin'jimui duomen5 rinkimas ar pateikimas Aei %i5 duomen5 fiksavimasS 2) 1urinkt5 ar pateikt5 duomen5 i%ankstinis patikrinimasS #) 1urinkt5, pateikt5 ar teismo i%reika aut5 duomen5 t7rimas teismo proceso metuS &) *uomen5 pripažinimas Erod7mais ir Erod7m5 vertinimas. "arp etap5 7ra ! audus r7%7s H Aet kuriame i% etap5 padar7tos k aidos !a i sutrukd7ti teisin!ai nustat7ti visas reik%min!as A7 os ap ink7Aes. &.1. .eik%min!5 t7rimui ir A7 os na!rin'jimui duomen5 rinkimas ar pateikimas Miuos duomenis priva o rinktiP cikiteisminio t7r. parei!6nas cprokuroras .inkimo A6daiP a) (t ikdami ikiteisminio t7r. veiksmus, numat7tus BPK JI4 sk7riujeP apk ausas, parod7m5 patikrinimo veiksmus, oAjekt5 apži6rą ir t7rimą, skirdami ekspertiBesS A) "aik7dami BPK JII sk7r. numat7tas procesines prievartos priemones (kratos, po'miai..)S c) I%reika audami daiktus ir dokumentus(BPK FCstr.).

Pus apis &# i% F# 02

Baudžiamojo proceso teis'

/reated A7"0Ad0&I

I% vieno %a tinio !auti duomen7s tikrinami ke etą kart5P !avus nauj5 duomen5.2. 1pecGeksperto funkcija H pad'ti nustat7ti tiesą A7 oje.t7r.teismo teisiamajame pos'd7je. • 0ksperimentas BPK 1FCstr. rekomrndacijomisS • Ikiteisminio t7r. kurie potencia iai !a i A6ti pripažinti Erod7mais. Mie veiksmai neA6tinai turi A6ti at iekami. • Par. susijusios su naujais ir anks?iau užfiksuotais duomenimis. !a i toki5 duomen5 neperduoti teismui(BPK 220 str.parei!6nas ar prokuroras priva o patikrinti ar ikit.da 7vi5 teis's ne!a i A6ti varžomos. t7rimas turi v7kti žodžiu • "eismas akt7vus • Prokuroro ir proc. !7n'jo ar nukent'jusiojo iniciat7va. taip pat turi A6ti ži6rima.da 7viai !a i pra%7ti.Ikit.) Proc. dok teismo proceso metu !a 't5 A6ti pripažinti Erod7mais. • I%tirti teismo tiesio!iai. • Procesini5 prievartos priemoni5 taik7mas(BPK JII) I \ reBu tatai nurodomi protokole. kad reik%min!i duomen7s A6t5 !auti. &. jei medžia!a Auvo surinkta Etariamojo. &.t7r. skirti ekspertiBesS • Proceso dalyviai Aei yloje nedalyvaujantys asmen7s taip pat turi teisQ pateikti duomenis 5B(. • BPK JI4 sk7riaus veiksmai I \ ra%omas protokolas • 1pecia isto pa!a Aa I \ pateikiama i#vada • 0kspertas I \ eksperti$ės aktas arAa Era%oma E tyr. Prokuroras patikrinimo metu. Aet jie pats savo iniciat7va Erodin'jimo procese kaip duomen5 rink'jai neda 7vauja.:.#. kurios oAjIvisi proceso metu !auti domen7s. %a tinio patikimuma ir tt. metu. • "eisme duomen7s tikrinami BPK 2C1I2F2 str. .parei!6nasGprokuroras (reikia taik7ti proc.t7r. kad reik%min!us duomenis surinkt5 ikit.t7r. kitu atveju !a i ki ti k ausimas d' sprendimoGnuosprendžioGnutarties teis'tumo ir pa!rEstumo.suAjektai (BPK @& str.parei!6nai priva oi i%naudoti visas !a imas reik%min!5 duomen5 rinkimo priemones ir neatidėliotinaiS • Prokuroras !a i kreiptis E ikit. &.&.veiksmo protokolą Pasite kus specia istąGekspertą taip pat v7ksta duomen5 rinkimas. Mi5 primoni5 taik7mas skiriamas ikit. • "uri A6ti i%tirti visi duomen7s.) "o padar7ti prokuroras neturi teis's. socia inio pažinimo d'sniais.*a 7vauja Erodin'jimo procese.tyr. -ie patikrinami o!ikos. 1urinkt5 ar pateikt5 duomen5 i%ankstinis patikrinimas Ikit. kokiu A6du Auvo !auti duomen7s. pateikt5 ar teismo i%reika aut5 duomen5 t7rimas teismo proceso metu *uomen7s Erod7mais virsta juos i%t7rus run!imosi principu v7kstan?iame I ins.da 7vi5 ir kt asmen5 pateikti dokumentai. ar tai reika in!a nusprendžia ikit. atsižve !iant E duomen5 !avimo ap ink7Aes. kad tt duomen7s teisme ne!a 's A6ti pripažinti Erod7mais teisme. daiktai I \ sura%omas daikto ar dok pateikimo protokolas jei pateikti pos'džio metu I \ posėdžio protokole &. jiems pateikti daiktai. Aet ir naudojantis kriminalistikos mokslo 'iniomisIproceso veiksm5 at ikomo metodikomis. *uomen5 pripažinimas Erod7mais ir Erod7m5 vertinimas Pus apis && i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .eik%min!5 t7rimui ir A7 os na!rin'jimui duomen5 fiksavimas Oiksavimo tvarka prik auso. o pa?ius duomenis WsukuriaTspecGekspertas.parei!6no nutarimu.patikrinimas vietoje BPK 1F@str.9rod7m5 rinkimasP • 1'kmin!as reBu tatas renkant Erod7mus Aus !autas ne tik tinkamai taikant BPK normas.2d. metu surinkti duomen7s.) tik imasi iniciat7vos.t7r.teis'jo nutartimi arAa prokuroro ar ikit. nustat7ta tvarka. 1urinkt5. iud7toj5 apk ausas) B(-061str. kokios i%vados remiantis %iais duomenimis da i A6ti !rindžiamos. Miuo aspektu patikrinimasI nuo atin' veik a. BPK nurodo tik vienos t6%ie duomen5 H parod7m5I patikrinimo A6dusP • Parod7mas atpažinti BPK 1F1I1F:str. tiek A7 ą na!rin'jant teisme.t7r parei!6nas ar prokuroras. at ikti ofic. !avus naujos informacijos.prievartos priemones.t7r. PateikimasP *aiktai ir dokumentai !a i A6ti pateikti tiek ikiteisminio t7r. • Proc.teisėj) d' tt jo kompetencijoje esan?i5 veiksm5 at kimo. Kit5 duomen5 patikrinimo A6d5 BPK nenumato.D1str. • 47kstant teismo procesui duomenis renka ir A7 ą savo žinioje turintie teismasP i%reika auti daiktus ir dok. kviesti apk ausai iud7tojus. nustatQs.

ir susijQ su A7 os ap ink7A'mis. pa!a Erod7m5 sant7kE su ka tinamojo versija. Crod. "eismo sprendime turi nurod7ti priežastis.. teismo !a i A6ti pripažinti nepatikimais. • • • • 9rodin'jamos tik tos ap ink7A's. I. @.1. kad ka tinamasis ne!a 'jo padar7ti veikos. kaip ir tikrinimas. -ais !a i AFti remiamasi nepateikus patvirtinan?i5 dokument5.eturi A6ti Erodin'jami visuotina žinomi faktai.t. 4adovaujasi Estat7muInei!noruoja procesini5 tais7k i5 Aei mateia i5j5 teis's norm5. patvirtinan?i5 ka tinamojo ka tQ. Crodin/jimo dal. kuriuose fiksuojami apie apk ausą atk ikusio teis'sau!os parei!6no. arAa jei ir Auvo padar7ta. jo! tik'tina. ka tinamasisne!a 'jo jos padar7ti. kurie i% pos'd7je tirt5 duomen5 pripažintini Erod7mais ( eistinumas. 7ra o!ikos d'sniais !rindžiama mąstomoji veik a. ko d' tam tikro fakto AuvimoGneAuvimo ne iks rimt5 aAejoni5 . 2situacijosP 1) "eismo proceso metu nustatoma. nei viena Erod7m5 r6%is neturi prana%umo prie% kitas.9rod7m5 k asifikavimas 1. apka tinamasis nuosprendis ne!a i A6ti pa!rEstas vien anonimini5 nukent'jusi5j5 ar iud7toj5 parod7mais. d' kuri5 tt duomen7s aikomi nepatikimais. kad tai pakeist5 i%vadas.s 9rod7mai pa!a tam tikrus pož7mius 7ra skirstomi E tam tikras !rupes (k asifikuojami). nes nus. "ai !a i A6tiP a) asmen5 parod7mai. neturin?iais Erodomosios vert's. pa!a informacijos teikimo A6dą 2.m8 klasifikavimas ir r=0. . -uos turi patvirtinti kiti Erod7mai. pa!a informacijos %a tinio pirmumą &. kad ka tinamojo nurod7tos ap ink7A's Auvo. tod' Erod7m5 sąsajump pož7mis apiAr'žia Erodin'jimo da 7ką. "eis'jo neprik ausomumas ir ne%a i%kumas vertinant Erod7mus.usprendžia. Pus apis &: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . • 9rod7mus vertina laisvai.kas ir ri:os 8rodinėjimo dalykas Hreik%min!os sprendžiamai A7 ai ap ink7A's. Išteisinamasis nuosprendis H !a imos formu uot's. -ei n'ra pakankamai Erod7m5. kuri5 at ikimas ne!a i duoti kok7Ai%kai nauj5 reBu tat5. . ?ia asmuo i%d'sto jam žinomus faktus. iud7tojo neteisin!ai prisimintos ap ink7A's. %pkaltinamasis nuosprendis H tik kai pakanka patikim5 ka t's Erod7m5.Po Aai!iam5j5 ka A5 ir ka tinamojo paskutinio žodžio teismas pasitarim5 kamAar7jeP 1) . ". Aet neA6tina at ikti visus Emanomus veiksmus. tik kai jai pa!rEsti pakanka atitinkam5 Erod7m5. vadovaudamasis įstatymu. PvB. • *aiktai H perduoda informaciją i% ikusią materia iuose oAjektuose. ž7mimi j5 apk ausos protoko uoseS A) proceso veiksm5 protoko ai.veika arAa i% viso neAuvo padar7ta. 2) . ikiteisminio t7rimo teis'jo ar teismo suvokti %i5 veiksm5 reBu tataiS c) specia isto i%vada ir ekspertiB's aktasS d) paž7mos. pa!a sant7kE su Erodin'tinomis A7 os ap ink7A'mis #. PvBP Pa an!a prie Ba tijos j6rosP) 9rodin'jama iki tokios riAos. o pa!a informacijos %a tinE (pa!a Erodin'jimo priemones) 7ra i%skiriamos Erod7m5 r6%7s.ustatoma. jei n'ra pa!rindo. kad tos ap ink7A's Auvmas 7ra neaAejotinas. pa!a informacijos teikimo A6dąP • (smeniniai Erod7mai Hinformacija i% ikusi žmoni5 sąmon'je ir perduota žodžiu arAa ra%tu.  BP neturi A6ti Erodin'jama iki Ae!a 7A's. kai i%tirt5 Erod7m5 visuma rodo. • "eismo sprendimas turi A6ti !rindžiamas patikimais *rodymais. 2 d. Kiekvienas Erod7mas !a i A6ti k asifikuojamas pa!a visus keturis kriterijus. kad 7ra akivaiBdu. . kurie ir eistini. !aunama i% kit5 %a tini5. visi vertinami Aendra tvarka • 8rodym! pakankamumas. teismo i%vada daroma. duomen7s. 4idinis Esitikinimas susiformuoja deta iai i%na!rin'jus ir atskirai patikrinus i% kiekvieno %a tinio !aunamą informaciją. pa 7!inus ją su informacija.eA6tina surinkti visus Emanomus Erod7mus. parei%kimai ai%kai ir pan. kad nepakanka ka tinamojo ka t's 'rod7m5 5. B7 oje turi A6ti panaudojami visi reikiami Erodin'jimo A6dai. kurios 7ra susijusios su A7 oje sprendžiamais k ausimais. daroma i%vada.e!a i A6ti tikim7Ainis.  (p ink7A' (faktas) 7ra Erod7ta. kad neka tas.eapkrauti A7 os ke is kartus pasikartojan?iais duomenimis 9. BPK 20 str.P vertina pa!a savo vidinį įsitikinim). sąsajumas) 2) Miuos Erod7mus Evertina ir pa!rindžia teismo i%vadas 9rod7m5 vertinias.  BPK #01 str.

ne!a i A6ti vertinamas kaip jo ka t's Erod7mas. ke ia aAejoni5 d' atskir5 ka tinimo tei!ini5 pa!rEstumo. kad tarpinis faktas tikrai 7ra susijQs su Erodin'tinomis A7 oje ap ink7A'mis.m8 r=0. atsiradusios kartu su Ev7kiu ar susik os?iusios kaip na!rin'jamo Ev7kio padarin7s. tam dažnai reikia remtis netiesio!iniais Erod7mais. ar ka tinamojo paai%kinimai 7ra nuosek 6s ir pan. . B6tina nustat7ti. neparemtas tikrovi%ku Ev7kio ap ink7Ai5 apiA6dinimu. • • • • • • • Ka tinamojo ( Etariamojo) parod7mai 8iud7tojo parod7mai .s C. P(. Kadan!i ka tinamasis turi teisQ. 9. @.*K$(I.ukent'jusiojo parod7mai 0kspertiB's aktas 1pecia isto i%vada *aiktai kaip Erod7mai *okumentai kaip Erod7mai. -o pateikiama informacija !a i A6ti svarAi nustatant tiesą A7 oje. 1varAu nustat7ti tiesio!ini5 Erod7m5 tikrumą. Auvusios prie% na!rin'jamą Ev7kE. Ae tarpini5 !randži5 Erodin'jama E Erodin'jimo da 7ką Eeinanti ap ink7A'. • Ka inant7s nustato faktus kurie patvirtina nusika stamos veikos Auvimą.etesio!iniai Erod7mai turi sudar7ti scRemą. o kit5 Erod7m5 r6%i5 atžvi !iu taikomas duomen5 oAjekt7vumo reika avimas • Ka tinamasis turi teisQ i% viso neduoti joki5 parod7m5 ( kiti proceso suAjektai neturi teis's atsisak7ti da 7vauti Erodin'jimo procese) • =a i sąmonin!ai duoti neteisin!us parod7mus. pa!a informacijos %a tinio pirmumą • pirminiai Hduomen7s !auti i% tiriamą ap ink7AQ tiesio!iai savo jutimo or!anais suvokusio asmens taip pat tiesio!inis Ev7kio atspind7s materia iuose oAjektuose. B6tina tikrinti kaip ka tinamojo parod7mai atrodo kit5 A7 oje surinkt5 duomen5 kontekste. panei!ia ka tinimą ar atskirus jo punktus. specia istai) sąmonin!ai pateikiant7s neatitinkan?ius tkrov's duomenis turi A6ti traukiami Aaudžiamojon atsakom7A'n. 8iterat6roje katinamojo parod7mai neEtraukiami E Aendrą Erod7m5 r6%i5 sąra%ą nes • Ka tinamasis suinteresuotas A7 os Aai!timi proceso da 7vis. Ka tinamasis ne!a i A6ti ver?iamas duoti parod7mus !rasinant sunkesne sankcija. žadant kokias nors Estat7mo nenumat7tas en!vatas ir pan. • "eisnant7s H rodo ka inamojo neka tumą arAa mažesnQ jo ka tQ. 9rodin'jimas netiesio!iniais Erod7maisI sud'tin!esnis. po to ir Erodin'jimo da 7ko e ementu esanti ap ink7A'. Kai kuri5 užsienio va st. ekspertai.( !ird'ta i% kit5 asmen5.. dokument5 nuora%ai. nepa iekan?ią joki5 aAejoni5 d' remiantis netiesio!iniais Erod7mais padar7t5 i%vad5 pa!rEstumo. • . K(8"I. • I%vestiniaiI !auti i% kito %a tinio. k aidinant ka tinamąjE apie A7 os Aai!tE. Atskiros Brod. tod' jo pateikiama informacija !a i A6ti %a i%ka. kurioms tr6ksta tiesio!ini5 Erod7m5.iekada procese neturi A6ti sureik%minami ka tinamojo parod7mai.-. "eis. o A6tina nuodu!niai ana iBuoti ka tinamojo pateikiamą informaciją. A7 oje i% viso !a i neA6ti tokio Erod7mo kaip ka tinamojo parod7mai. Pus apis &@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . jo a tsakom7AQ sunkinan?ias ap ink7Aes ir visus kitus duomenis pa!rindžian?ius ka inimą. ža in!us padarinius.*K$< . pa!a Erod7m5 sant7kE su ka tinamojo versija. Kiti asm.. Ka tinamojo prisipažinimas . pa!a sant7kE su Erodin'tinomis A7 os ap ink7A'mis • "iesio!iniai Hkuriuo tiesio!iai.1.etiesio!inius H Erodin'jamas tarpinio fakto Auvimas. ( iud7tojai.. "iesio!iniai Erod7mai neturi prana%umo prie% netiesio!iniusI aAu reika in!i Erodin'jimo procese. "arpiniai faktaiI ap ink7A's. o ne pati ka tinamojo poBicija nei!ti ka tQ. E. o ka tinamojo pateikta informacija.2.) I4. kuriais pripažEstami pareik%ti ka tinimai. ka tinamojo ka tumą. . nekent'jusieji.($. 9rodin'jimo procese kokios nors i%vados !a i A6ti daromos remiantis ne prisipažinimo faktu. 9rod7mu !a i A6ti tik ka tinamojo apk ausos metu pateikiami duomen7s. jis eidžia nustat7ti tokias A7 os ap ink7Aes. Aet ne parei!ą duoti parod7mus. Ka tinamojo parod7mai vis d' to turi A6to aikomi Erod7mais. kad už tai jam Aus taikomos kokios nors sankcijos. patvirtina ap ink7Aes en!vinan?ias jo atsakom7AQ. Ka tinamojo parod7mai dažniau nei kiti duomen7s !a i A6ti pripažEstami nepatikimais ir netinkamais teismo i%vadoms pa!rEsti..ereikia sureik%minti paties prisipažinimo fakto.II. III. *uoti ar ne parod7mus ka tinamas paprastai sprendžia pa!a užimamą !7n7AinQ poBiciją ar (ir) !7n7Aos taktiką. Mie parod7mai taip pat !a i A6ti neoAjekt7v6s. neriBikuodamas.LMK1 Pa!a tai i% kokio %a tinio.

nek7 a. jei!u iud7tojas duodamas parod7mus sąžinin!ai k 7sta.I($.-. Etariamojo parod7mai paprastai ne!a i A6ti Erod7mas. prokurorą ar E teismą. 4I567T898 :.3. "7rimo medžia!a perduodama teismuiI Etariamasis tampa ka tinamuoju ir pirm. BP Aei operat7vin's veik os da 7vi5. 9tariamasisI ikiteisminio t7rimo stadijos da 7vis. $e a!in!ais ard7mais aikomi visai ar i% da ies tikrov's neatitinkant7s duomen7s. P(. -ie !a i A6ti pa!arsinami teisiamajame pos'd7je tikrinant kitus Erod7mus (BPK 2C@ str &d. . BPK CD str.Aet jose užfiksuoti duomen7s ne!a i tur'ti savaranki%kos Erodomosios reik%m's.8)*K". "urin?ias reik%mes A7 ai sprQsti.kai EtariamąjE apk ausia ikit. "7rimo parei!6ną. BPK numato viena i%imtE 2C@str. -o parod7mai tik ikiteisminio t7rimo duomen7s.padar7mo A6dą) • (pie nusika stamą veiką padariusius asmenis • (pie nusika stama veika padar7tą ža ą • 4isas kitas jam žinomas ap . 9tariamojo apk ausos protoko ai pos'd7je !a i Auti skaitomi.nes • Ikiteisminio t7rimo parei!6nas ir prokuroras 7ra %a is Aesirun!ainti su !7n'ju Aei ka tinamuoju.r.*K$(I Pa!a daAartinQ Erod7m5 sampratą.4I567T898 T?I:@:3 '/=?IA8: I= /T:/K8M7B@ "eis'sI BPK D1str. 8iud7tojo parod7m5 da 7ką apiAr'žia jo pateikiama informacijaP • (pie nusika stamos veikos Ev7kE ( aiką."2-)1I. -ei asmuo %aukiamas kaip iud7tojas Ae svarAios priežasties neatv7ksta pas ikit. !i ios senatv's su aukQ asmen7s. C. B7 oje.kuris mat' ar kitaip suvok' reik%min!as A7 ai ap .k ausos ar kit5 jutimo or!an5 nuo atin' ar aikina ne!a e d' kurios asmuo ne!a i mat7ti. OiBiniai ir psicRin's sveikatos tr6kumai nustatomi pa!a medicinos dokumentus arAa !avus specia isto ar eksperto i%vadą.3. 1d.C.3.teismas priva o tiesio!iai pats i%tirti visus duomenis kurie !a i A6ti pripažinti Erod7mais. 8iud7tojas visas ap . kurio !7v7Aei ar sveikatai.vietą. Prireikus !a i A6ti mažame?iai vaikai. (.<8K/ I= 4I567T898 '/=867M> 6/47K/:. :2& nustat7ta tvarka.. konstitucin'ms teis'ms ir aisv'ms d' duot5 parod7m5 !resia pavojus. !a i A6ti Aet kuris fiBinis asmuo. • "aip pat A6t5 pažeidžiamas pr.jo parod7mu teismas ne!a i tiesio!iai i%!irsti ir vertinti.Ae%a i%kas. I.-. instancijos teismo pos'd7je duoda parod7mus kaip ka tinamasis.*K$(I (. jais ikiteisminio t7rimo stadijoe !a i Auti !rindžiamas tam tikru sprendimu priemimas.teis'jas. "r6kum5 tur'jimas nerei%kia. Ba andžio 2: d.1d.utarime . už j5 nev7kd7mą !a i Auti taikoma BPK D#str. duomen5 teisin!umas ne!a i A6ti !in?ijamas. jis !a i A6ti atvesdinamas.proc..un!imosi principu poži6riu tai 7ra nenorma u kai viena %a is turi savo pa?ios sura%7tus apk ausos protoko us. pirmos instancijos teisme. kuriuos iud7tojas pateikia žinodamas apie t5 duomen5 neteisin!umą.4I567T898 IM5 IT?T/I 9stat7muose numat7ti atvejai. teisin!umo ir teis'sau!os institucij5 parei!6n5 apsau!os nuo nusika stamo poveikio Est. Ikiteisminio t7rimo teisesjasIneprik asomas. Parei!os BPK D#str. 8iud7toju A.kad asmuo i% viso ne!a i A6ti iud7toju. • 1ura%7t5 apk ausos protoko 5 turinio teisin!umas !a i A6ti kvestionuojamas.jei su!eAa suvokti A7 ai svarAius rei%kinius ir duoti teisin!us parod7mus. j5 apk ausa !a ima tik i%imtinais atvejais. -is n'ra apk ausiamas teisme. ProcesinE iud7tojo statusą asmuo E!7ja nuo to momento. 8. (. !ird'ti ar kitaip suvokti A7 ai reik%min!5 ap ink7Ai5. Xia sąvoka Wka tinamasisT nes str ka Aa apie proc. 8iud7tojo tur'tos i% aidos at 7!inamos 8. OiBiniai tr6kumaiI re!'jimo. (pie save !a i prane%ti ir pat7s potencia 6s iud7tojai. PsicRin's sveikatos sutrikimu aikoma i!a. (pie kurias duoda parod7mus turi nurod7ti pakankamai tiks iai kitaip teismas ne!a i pripaBinti Erod7mu.tod' n'ra priežas?i5 Etariamojo parod7m5 ne aik7ti Erod7mu. "eis' pra%7ti taik7ti apsau!os nuo nusika stamo poveikio priemones turi iud7tojas. BPK nenumato amžiaus riAos nuo kurios asmuo !a i A6ti %aukiamas iud7toju. . $ažame?ius apk austi kaip iud7tojus nerekomenduojama.1.3.9"(. P(.de kurios asmens su!eA'jimas duoti teisin!us parod7mus 7ra riAotas.2I &d. Ir !a i su!eA'ti duoti parod7mus. Baudžiamoji atsakom7A' pa!a BK 2#: str. turtui. Principas kad tesmaspriva o tiesio!iai pats i%tirti visus duomenis nepažeidžiamas nes da E vieno teis'jo funkcij5 at ieka kitas teis'jas. -ei Etariamasis apk ausiamas ikiteisminio t7rimo teisejaIapk ausos reBu tatai pri 7!sta Erodomąja !a ia pos'džio metu at iktos apk ausos reBu tatams.kada jis %aukiamas apk ausai. -ei ikiteism. kai tt asmen7s at eidžiami nuo parei!os duoti parod7mus A.-.tam tikra kate!orija fiBini5 asmen5 ne!a i A6ti iud7tojais BPK CFstr. Pa!rindas %aukti asmenE iud7tojuI jis žino reik%m's A7 ai sprQsti turin?i5 ap ink7Ai5.2. 8iud7toj5 imunitetą pa!rindžiaP • "am tikri sant7kiai su Etariamuoju (katinamuoju) Pus apis &C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .) 1kirtumas tarp ikiteisminio t7rimo metu užfiksuot5 parod7m5 daromas. 47riaus7A's 200# m.nes parod7mai duoti d' teis'sau!os parei!6n5 Etariamajam daromo ne eistino poveikio.2.#.)K0. .

4ie%'jam interesui atsk eisti nusika stamą veiką tokioje situacijoje teikiama pirmen7A' prie% nukent'jusiojo asmeninius interesus. .ukent'jus7sis paprastai turi A6ti kvie?iamas apk ausai. . kad Etariamasis (ka tinamasis) neai A6ti apk ausin'jamas iud7toju Aaudžiamajame procese. 1varA6s iud7tojo sant7kiai su nukent'jusiuoju. Mie !eA'jimai prik auso nuo jo fiBin's ir psicRin's sveikatos A6k 's.3. profesijos. .ukent'jus7sis turi tokią pat parei!ą duoti parod7mus kaip ir iud7tojas. nukent'jusiojo. 7ra sudariusi teisin's pa!a vos sutartE.#d. Meimos nariai ir artimieji !iminai?iai turi teisQ atsisak7ti duoti parod7mus (E!7ti iud7tojo statusą). "eisme duotus iud7tojo parod7mus teismas !a i pa 7!inti sujo parod7mais. "eis'jas ne!a i A6ti apk ausiamas apie teismo pasitarimo kamAario pas aptES Etariamojo.&d.ustat7ta tvarka paskiria tą asmenE at ikti ekspertiBQ.%.01 n'ra reikiamos specia 7A's ekspert5.SBK 2&Dstr. visuomen's informavimo Estat7mą sudaro informacijos %a tinio pas aptE.. žurna istaiI d' to. "uri A6ti kreipiamas d'mes7s ir E tai kad nukent'jus7sis A7 oje turi tam tikrus interesus ir 7ra suinteresuotas A7 os Aai!timi proceso da 7vis. (.1. BPK #Dstr. intens7vumas.<8K/ I= ?K:'?=T> :. (. kurie !a 'jo tur'ti Etakos Etariamajam apsisprendžiant dar7ti nusika stamą veiką.3. j5 poA6dis. kurią jie sužinojo eidami savo profesines parei!as. 1u kuria 8.et ir nesąmonin!ai jis dažnai inkQs pervertinti !r'susE pavoj5. jame pateiktos i%vados teismo proc. ka tinamojo.3. turintis teisQ A6ti ekspertu 01 va st7A'je nar'je arAa va st. Prie% kiekvieną apk ausą asmeniui turi A6ti i%ai%kinta teis' atsisak7ti duoti parod7mus. jie n'ra prisaikdinami. -ą !a i pateikti tik ekspertas. iud7tojo A6senos Ev7kio metu ir kt. 8iud7tojas !a i A6ti papra%7tas ar kitaip paveiktas duoti neteisin!us parod7mus. C.=/B/: BPK D&str. tiek jE Esimenant. prad'tame d' jo !a imai padar7tos nuska stamos veikos. perduoti i% aik7tą informaciją apk ausos metu. -ei %eimos nariai ar artimieji !iminai?iai sutinka duoti parod7mus. civi inio atsakovo atstovaiI d' ap ink7Ai5.• Profesija ar procesinis statusas Imunitetai d' sant7ki5 su EtariamuojuP Konstitucijos #1str. -ie imuniteta turi tik d' informacijos. kurias jie sužinojo at ikdami !7n'jo arAa atstov5 parei!asS dvasininkaiI d' to. • Kai 8. tiek ir duodant parod7mus apie tą Ev7kE. 8. kas jiems Auvo patik'ta per i%pažintES vie%osiod informacijos ren!'jai. 8inkQs nut7 'ti apie savo netinkamus veiksmus.4. i%si avinimo.S BPK 1: str. *uoti parod7mus 7ra ir nukent'jusiojo teis'.) Parod7m5 da 7kas i% esm's sutampa su iud7tojo parod7m5 da 7ku.4I567T898 '/=867M> <?=TI IM/: Parod7m5 teisin!umas prik auso nuo iud7tojo su!eA'jimo tiks iai suvokti ir Esiminti tam tikrus Ev7kius ir rei%kinius. Etariamuoju ar ka tinamuoju.&. "ai rei%kia. 4ertinant Ituri A6ti atsižve !iama E oAjekt7vias ap ink7AesI kokioms są 7!omis iud7tojas steA'jo ar kitaip suvok'. -ei tai n'ra padaromaI asmuo ne!a i A6ti traukiamas Aaudžiamojon atsakom7A'n už me a!in!5 parod7m5 davimą (BK 2#:str. Konstitucinio "eismo nutarimasP iud7tojo imunitetas !a i Au6ti netaikomas. kas pa!a 8. amžiaus. vie%osios informacijos ren!'jo ir (ar) p atintojo savinikai.?K:'?=T8 :. civi inio ie%kovo. 5K? T@95:I898 '/=867M/I I= 9> <?=TI IM/: . • Kai prireikia ekspertu skirti ne 8ietuvoje !7venantE asmenEI ekspertu !a i A6ti skiriamas asm. "7rimo metu ar na!rin'jant A7 ą pirmos instancijos teisme."IN21 (K"(1 "ai Erodin'jimo priemon'. Informacijos i%kraip7mas 7ra !a imi tiek suvokiant Ev7kE. (. "eismas taip pat atsižve !ia E parod7m5 patikrinimo veiksm5 reBu tatus ikit. ekspert5 sąra%a (8. "7rimo teis'jas ar teismas nutartimi Est. p atintojai. )ž parei!os duoti parei!os nev7kd7mą ar me a!in!5 parod7m5 davimą nukent'jusiajam taikoma tokia pat atsakom7A' kaip ir iud7tojui.01) neEra%7tas asmuo ekspertu !a i A6ti skiriama tik dviem i%imtiniais atvejais. jie turi teisQ neatsak7ti E tam tikrus k ausimus. i%teisintojo ar nuteistojo !7n'jas. padar7tą ža ą.) Imunitetai d' profesijos ar procesinio statusoP BPK D0str. )ž me a!in!5 parod7m5 davimąI atsako Aendra tvarka. "7rimo stadijoje.0K1P0.1d. metu !a i A6ti pripažintas Erod7mu (. Pus apis &D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . (pk ausiant. ProcesinE eksperto statusą BP asmuo E!7ja kai ikit.4 4I56I9IM8 7'/T5M/I BPK D2str. jei tai 7ra A6tina sau!ant 7pa? svarAius interesus. (kn7!os 200 ps .$. duotais ikit.

(.?K:'?=T. 0kspertas at ieka ekspertiBQ ir duoda i%vadą savo vardu.01 turi atitikti reika avimusP • "ur'ti auk%tąjE i%si avinimą. 0kspertas dar turi teisQP • .I eksperto teis's. 4eik os srities žinios. Cd. $uitines aAoratorija. . turi reik%m's sprendžiant A7 ą. BPK 210str. BPK 2C:str. kad ne!a ima pateikti i%vados. tinkantE pasirinktai eksperto specia iBacijai • I% aik7ti teismo eksperto kva ifikacijos e!Baminą.1pecia ios žinios. BPK D:str. .01 !a i A6ti Era%omi ir ekspertin'se Estai!ose nedirAant7s asmen7s. +m. (smuo siekiantis A6ti Era%7tas E 8.urod7ti ekspertiB's akte ir tas ekspertiBQ darant nustat7tas ap ink7Aes. (t ikdamas teismo ekspertiBQI neprik ausomas. (tsak7mai E pateiktus k ausimusI i%d'stomi taip kaip k ausimai Auvo sura%7ti ekspertiB's akto Ežan!in'je da 7je. (tsisak7damas pateikti i%vadą ekspertas sura%o aktą. I%vada vertinama atsižve !iant. va st7A's tarn7Aai ir vie%iems interesams. "7rimo parei!6ną. -ei k7 a k aism5 ekspertas !ai A6ti kvie?iamas E teismo pos'dE eksp. Pasira%o at ikQs t7rimą ekspertas.?K:'?=T8 T?I:@:3 '/=?IA8: I= /T:/K8M7B@ BPK D@str. 1d.4. kad jis !erai i%man7t5 savo sritE. da 7viai turi teisQ pareik%ti ekspertui nu%a inimą. reika in!os ekspertiBei at ikti.2. 1pecia istas 7ra reikiam5 specia i5j5 žini5 turintis asmuo. Prie%!aisrin's apsau!os ir !e A'jimo departamento prie 4. Po icijos departamento Krimina istini5 t7rim5 centras. Ikiteisminiame t7rime specia istas at ieka oAjekt5 t7rimą. spec. (ktui paai%kinti ar patiks inti BPK 2D:str. d' kuriu jam neAuvo pateikta k ausim5. pateikia i%vadą(tai Erodin'jimo priemon'). inžinierius ir pan. 4eik os E!7tos i%samios moks o. 8ietuvos Aanko Kasos departamento pini!5 ekspertiB's sk7rius. "aip pat specia istu !a i A6ti ikiteisminio t7rimo parei!6nas. )ž parei!5 nev7kd7mą 7ra numat7ta atsakom7A' BPK 1@#. tecRnikos ir kt. ta?iau A6tina. Paren!inio ar prof. 2I#d. ar akte n'ra prie%taravim5 ar k aid5. BPK DCstr. H e sperto atsakom7A'.umat7tais pa!rindais.2#:str. kurias priva o tur'ti ekspertu skiriamas asmuo. (tsak7ta turi A6ti i% esm's. ta?iau kurios. ar i%sam6s ir konkret6s atsak7mai E ekspert5 ke tus k ausimus ir pan. • (tsisak7ti patekti i%vadą.01 Era%oma ne Estai!a.:. 4a st7Ain' teismo psicRiatrijos ir narko o!ijos tarn7Aa.3.?K:'?=TIC@: /KT8 <?=TI IM/: ertinamas pa!a tas pa?ias tais7k es kaip ir visi kiti reik%min!i na!rin'jant A7 ą duomen7s.$ !aisrini5 t7rim5 centras. 9 8. "eismo medicinos institutas.I d' i%si avinimo.i%vada. BPK joki5 i%skirtini5 eksp.4. 1pecia isto parei!os P atv7kti pas ikit. -o žini5. 1pecia isto sąvoka. Proc.4. I%vados vertinimui is7k i5 nenustato. Pus apis &F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . (. kutiam pavedama at ikti oAjekt5 t7rimą ir pateikti i%vadą arAa paai%kinimus jo kompetencijos k ausimais.eika avimas i% aik7ti e!B. 9 8. teismo psicRo o!as ar psicRiatras. 1pecia iBuoti specia istai H teismo medikas.a!rin'jant A7 ą specia istas !a i A6ti kvie?iamas apk ausai. duoda paai%kinimus (20:I20@str).1pecia istas da 7vauja tiek ikitieisminiame t7rime tiek na!rin'jant A7 ą. prokurorą ar E teismą Aei duoti ne%a i%ką i%vadą. o konkretus asmuo. (. taip pat už nusika timą teisin!umui. . 9 8. PK D:str.4. "uri parei!ą nusi%a inti BPK :Dstr. 1pecia istui n'ra ke iami jokie kva ifikaciniai reika avimai. Miuo metu 8" 7ra tokios ekspertiB's Estai!osP 8ietuvos teismo ekspertiB's centras. d' ko jis 7ra kvie?iamas. BPK 2D@str. . jo parod7mai fiksuojami teismo pos'džio protoko e. parei!os. ekonomistas. jei jam pateiktos medžia!os nepakanka i%vadai padar7ti arAa ta medžia!a neatitinka spec.01 Era%o teisin!umo ministras asmuo priva o prisiekti. /KT8 T5=I 7: BPK DDstr. (tsak7mai suformu uoti ai%kiai ir tiks iai. C. eksperto man7mu. siekiantiems tapti teismo ekspertais • B6ti neteistas už aAai sunk5 ar sunk5 nusika timą. 0ksp.I parei!os. kurio pro!ramą tvirtina ekspertiB's teismo vadovas • I% aik7ti teisni5 žini5 e!Baminą pa!a teisin!umo ministro patvirtintą teisini5 žini5 pro!ramą asmenims.Pastarieji !a i A6ti ikiteisminio t7rimo Estai!5 etatiniai darAuotojai. BPK DCstr.etaikomas asmenims žinovo kva ifikaciją !avusiem i% kitos va st7A's institucijos. 2d.

Kra tr7s tais7k 's. nes jis aAai aAstraktus ir numato kitus nepamin'tus dokumentus. jo! daiktai 7ra aaaAai reika in!i j5 savininkui. ai%kai. Erod7m5 poži6riu pasas Aus dokumentas.veikos padar7mo *aiktai kaip Erod7mai !a i A6ti ne tik tradiciniai daiktai. tai 7ra daiktai turi A6ti sau!omi iki pat proceso paAai!os. ant kuri5 i% iko nv p'dsak5 c)daiktai.S c)daiktai !ražinami jei jie !reitai !a i su!esti arAa prarasti savo vertQ. A6tina i%siai%kinti daikt5 radimo są 7!as. kurie atitinka i5vard7tus kriterijus. I%tirti daiktai aikomi kartu su nvdos t7rimo medžia!a (i%imtis nurod7ta F2str). kurie Auvo paimti kaip k7%is.specia 7A'). or!aniBacij5 dokumentai. C. 1. ta?iau jis n'ra Aai!tinis. *aiktai kaip Erod7mai *aiktai viena seniausi5 ir aAiausiai pap itusi5 Erod7m5 r6%i5. kuriuose mat7ti juos pa ikusi5 oAjekt5 individua ios sav7A's. *aiktai ant kuri5 i% iko nusika stamos veikos p'dsak5 skirstomi E dvi !rupesP 1.%.%. kuris Erodo. 6aiktų proDesinis 1Dorminimas ir laikymas *aiktai. -ei!u paai%k'ja. "a?iau jei reikiama informacija !aunama pa!a kompaktin's p ok%te 's . toks daiktas ne!a i A6ti pripažintas Erod7mu. Be to !a ima atiduoti daiktus tik tada. kurie Auvo ka tininko nv oAjektais d)kiti. aBeriniai ir e ektroniniai Era%ai. ar jis neAuvo suk astotas ar nepakito jo sav7A's d' kitoki5 veiksni5. p'dsakai 7ra Evairi5 medžia!5 d'm's ar da e 's. juostos ar kitokios aikmenos i%orines sav7Aes. Emoni5. Ar'žiniai. i%vadoje turi A6tiI specia isto asmens duomen7s(kva ifikacija.1pecia isto i%vada 7ra Erodin'jimo priemon'. sąsajumo aspektais. tik tiks iai nustaąius jo autori5 ir tik tada. *arant i%vadas apie daikt5 Erodomąją reik%mQ. 7!inant !autą informaciją su informacija. *okumentais aikomi ir Evair6s !rafikai. *okument5 sąra%as 7ra pateiktas BPK F@str. 2. kiek turi A6ti dedami daiktaiP a) kai !in?as d' teis's E daiktus 7ra sprQstinas ie%kinio tvarka.eturi ki ti k ausim5 d' j5 autenti%kumo. naudoti t7rimo metodai Aei tecRnin's priemon's. pvB pini!ai. %io daikto Erodomosios !a ios. "okia informacija !a i A6ti i% oAjekt5 kurieP a)Auvo kaip nors paveikti (su!adinta sp7na Esi aužiant) A)Auvo naudojami ją darant c)Auvo sukurti (pvB netikri pini!ai) d)atsid6r' kitoje vietoje po n. -ei n'ra ai%ku. daiktai aikomi iki spr. daž5 d'm's ir kt. tokios kaip %iuk% '. juos !a ima !ražinti nesiAai!us procesui.F@str) *okumentai H daiktai 7ra savaranki%ka Erod7m5 ru%is. kuriuos apži6rint ir tiriant !a i A6ti !aunama reik%min!a BPdui informacija.Esiteis'jimo. dienora%?iai. kurie pad't5 atsk eisti nusika timą. Aei visos kitos ap ink7A's svarAios t7rimui. prokuroras arAa specia istas. priimto ct A7 oje. kurie atitinka numat7tus standartus.!ražinama tik savininkui pateikus pra%7mą. "aip pat prie i%vados pridedama vaiBdidn' medžia!a. eidžian?ios identifikuoti oAjektą. jei oAjektus A6tina tirti ne Ev7kio vietoje ar kito proceso veiksmo at ikimo vietoje. apži6ros kruop%tumą. . tokia aikmena aik7tina daiktu. BPK F(1) str 7ra i%vard7tos daikt5 kaip Erod7m5 r6%7sP a)nv Erankiai ir priemon's A)daiktai. pvB kraujo. ant kurio 7ra užti%kQ kraujo a%5. kai jie visi%kai i%tirti. *okumentai turi A6ti patikrinti ir Evertinti vadovaujantis Aendraisiais Erod7m5 vertinimo kriterijais. kokiu A6du daiktas 7ra atsiradQs A7 oje. atsi upQ dažai. naudot5 Eranki5 pa iktos ž7m's ir kitokie p'dsakai. i%reika avimo ar pateikimo turi A6ti apži6rimi ir tiriami. Ka tininko nusika stam5 veik5 oAjektais aikomi tie daiktai. pra%7mai. . (. Aus daiktas kaip Erod7mas. per kurE !a i A6ti apsk5stas nutarimas ar nutartis nutraukti procesą. 6aiktų kaip 1ro!ymų #ertinimas "ikrinanat daiką. ir kiti asmeninio poA6džio ra%iniai. kai tokio dok turin7s susijQs su reik%min!omis A7 ai ap ink7A'mis.2. kaip materia iai fiksuoti daikt5 i%orin's sandaros atspindžiaiI žmo!aus rank5 koj5 atspaudai. 1varAu i%siai%kinti oAjekto tikrumąP ar tikrai tai tas pats daiktas. *aiktai kaipErod7mais 7ra Aet kokie materia 6s oAjektai.@. nes jais paprastai nustatin'jami tik tarpiniai faktai."a?iau Erod7mu toks dokumentas !a i A6ti pripažEstamas . *okumentai turi atitikti min'to BPK str i%vard7tus pož7mius. nv p'dsakai. pareiksimai. -i !a i A6ti sura%oma dviem A6daisP a) Era%oma E t7rimo veiksm5 protoko ą. scRemos. kuris Auvo rastas. *aiktai kaip Erod7mai A7 oje dažniausiai A6na netiesio!iniai. kai specia istas da 7vauja darant t7rimo veiksmąS A) sura%oma atskiru dokumentu.3.ficia 6s dokumentai H Estai!5.ma!netiniai. jis tikrinamas eistinumo. *aiktai turi A6ti aikomi iki nuosprendžio Esiteis'jimo arAa iki termino. turint7s reik%m's nv tirti ir na!rin'ti. kuris Auvo pavo!tas. ar pasas. daikt5 iekanos. jam at 7!inama nei%sau!otojo daikto vert'. kad procese nei%sau!otas daiktas tur't5 A6ti !rąžintas savininkui. tirti oAjektai. kompaktiniai diskai ar kitos e ektronin's indormacijos fiksavimo formos. ta?iau jei Erodomąją reik%mQ tur's pase esant7s Era%ai. Kra skiriami dviej5 r6%i5 dokumentaiP oficia 6s ir privat6s. !auta i% kit5 %a tini5. Aet ir pvB mikrop au%e iai. I%samus t7rimas padeda i%sk aid7ti aAejones d' daikto autenti%kumo. procesinio Eforminimo tvarkos aik7mąsi. PvB pasas. A) kai daikt5 !ražinimas savininkui nepakenks procesui. pvB kur Pus apis :0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . E kuriuos tiesio!iai Auvo nukreipta asmens padar7ta veika. po j5 suradimo. Privat6s dokumentai H fiBini5 asmen5 ra%tai. *aiktus apži6ri ikiteisminio r7timo parei!6nas. (F:. (.

1kiriant kardomąją priemonQ reikia atsižve !ti E P IE Etariamojo nv sunkumą IEtariamojo asmen7AQ Pus apis :1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . o tos. Prokuroras turi teisQ skirtiP I užstatą. kurias va st7A's suAjektai taiko siekdami procesini5 tiks 5. prokuroro teis's susipažinti su informacija. BP metu !a i A6ti taikomos tik proceso Estat7muose numat7tos prievartos priemon's. I (tidavimą E sveikatos prieži6ros Estai!ą. Procesin's prievartos priemon's re! amentuojamos BPK 11FI1@#str. *aikt5 k ausimo i%sprendimas Aai!iant procesą numat7tas BPK F&str. nepi nametis. asmens kratos. užstatas. aikino nu%a inimo nuo parei!5 ar aikino teis's užsiimti tam tikra veik a sustaAd7mo. Eparei!ojimas !7venti sk7rium nuo nukent'jusiojo. Eparei!ojimas periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje. !aAenimą ir pan. vadinamos neprocesin's prievartos priemon's. Kardom5j5 priemoni5 sk7rimo tais7k es numato BPK 121str. Kardomosios priemon's !a i A6ti AendrosiosP su'mimas. "7rimo parei!6n5 veiksm5. Bet koks žmo!aus teisi5 suvarž7mas turi A6ti re! amentuotas itin preciBi%kai. kai netaikant tokio suvarž7mo tiks 5 pasiekti A6t5 neEmanoma. kurie trukd7t5 norma iai proceso ei!ai ir tiesai nustat7ti. kai Aaudž. Procesin's prievartos priemon's H Estat7me numat7tos priemon's. ra%7tinis pasižad'jimas nei%v7kti."okios priemon's 7ra vadinamos procesin's prievartos priemon's. narkotikai. savo tapat7A's neatsk eidžian?i5 ikit. Eparei!ojimas periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje. 12Gstr. po'mio. "aip pat procesin's prievartos priemon's skirstomos pa!a j5 !riežtumaP a)!riež?iausios pp H skirti !a i tik teismas A)mažiau !riežtos pp H skiriamos prokuroro nutarimu c)%ve niausios pp H !a i taik7ti ir ikiteismionio t7rimo parei!6nas "ik ikit t7rimo teis'jas ir teismas !a i nusprQstiP I d' su'mimo nam5 are%to ir Eparei!ojimo !7venti sk7rium nuo nukent'jusiojo. nam5 are%tas. dokument5 pa'mimas. 4isos ikusios priemon's n'ra priskiriamos prie kardom5j5. "a?iau tais atvejais. atvesdinimą. "ai priemon's kurios užkardo. pa%to siunt5 po'mio. 2. -is !a i tik taik7ti aikiną su aik7mą. Eparei!ojimą periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje. taip pat dar7ti naujas nusika stamas veikas. Procesin' prievartos priemon' taikoma dviem etapaisP a)priemon's pask7rimas (nutartis)S A) paskirtos priemon's Ev7kd7mas ar tam tikr5 priemoni5 taik7mas. =a i A6ti riAojamos tokios žmo!aus teis's kaipP a)+mo!aus aisv's ne ie?iamumas A) teis' E žmo!aus ne ie?iam7AQ ir orumą c)teis' E privat5 !7venimo ne ie?iamumą d)teis' E nuosav7AQ e)teis' E A6sto ne ie?iamumą f)teis' aisvai ki notis. I atidavimo E sveikatos prieži6ros Estai!ą. auk 'jamas. 1. (rocesinės prievartos priemonės. atsakom7A' 7ra numat7ta už tam tikr5 daikt5 aik7mą. =I tema. atidavimas t'vams( nepi name?iui). kardomosiosmis priemon'mis %tariamasis ne!a i A6ti Aaudžiamas. o ne procesui A6din!5 tiks 5. o sprendimas turi prik aus7ti nuo j5 visumos. karinio da inio vadov7A's steA'jimas. ra%7tinE pasižad'jimą nei%v7kti. ra%7tinis paisžad'jimas nei%v7ktiS specia iosiosI kai 7ra specia 6s suAjektai H kar7s. Procesin's prievartos priemon's 7ra skirstomos pa!a tai.are%to taik7mo. nepi name?io atidavimą priži6r'ti. dokument5 pa'mimą. %rocesin/s prievartos priemoni8 samprata ir sistema +mo!aus teisi5 suvarž7mas 7ra !a imas tik tais atvejais. nepi name?io atidavimas priži6r'ti. kratos. užstatas. te ekomunikacij5 tink ais perduodamos informacijos kontro 's Aei Era%5 dar7mo. Eparei!ojimas !7venti sk7rium nuo nukent'jusiosjo. ne!a i A6ti siekiama kit5 krimina inei Aausmei. kokios žmo!aus teis's 7ra apriAojamos. nusika stamą veiką imituojan?i5 veiksm5 at ikimo. asmens apži6rą. pasirei%kian?ios žmo!aus teisi5 suvarž7mu. aisvai pasirinkti !7venamąją vietą 8ietuvoje ar už jos riA5 !)teis' aisvai pasirinkti darAą ir vers ą. Kardomosios prievartos priemon's P su'mimas. BPK %ios priemon's suskirst7tos E kardomąsias priemon's( j5 7ra F) ir kitas procesin's prievartos priemones (2#).nusika t' is Auvo. dokument5 pa'mimas. trukdo Etariamajam at ikti tam tikrus veiksmus. kuri5 naudojimas 7ra žmo!aus teisi5 pažeidimas. Ikiteismionio t7rimo parei!6nui taik7ti kardomąsias procesines priemones teis' nesuteikta. 1pecia iosios kardomosios priemon's 7ra karinio da inio vadov7A's steA'jimas(kariui). pvB kontraAanda. karinio da inio vadov7A's steA'jimą.ardomosios priemon/s 11Fstr. tada jie 7ra tiesio!iniai Erod7mai. kurios n'ra re! amentuotos. "a?iau visos BPK nurod7tos ap ink7A's Aei tais7k 's turi A6ti ne po vieną. aikiną nuosav7A's teisi5 apriAojimą. s apto sekimo . . Aaudą. nam5 are%tas.

darAą. amų areštas 1#2str "ai antra pa!a !irežtumą kardomoji priemon'. 1u'mimo są 7!osP I kai ne!a ima taik7ti %ve nesni5 kardom5j5 priemoni5 I už padar7tą nv numat7ta didesn' nei vieneri5 met5 Aausm'. socia inQ. jis turi teisQ siekti ža os at i!inimo. iud7tojus. "uo atveju asmuo turi Erod7ti. jei min'toje nutart7je nenurod7ta kitaip.t7rimo teis'ją. ar jis turi nuo atinQ !7venamąją vietą IE tai. . 2. jo! su'mimas neturi A6ti i !esnis nei %e%i m'neisiai. kad Etariamasis trukd7s procesui. ar jis turi darAą ar kitokE e!a 5 pra!7venimo %a tinE IE Etariamojo amži5 Isveikatos A6k Q I%eim7ninQ pad'tE Ikitas ap ink7Aes. "erminas Aet kuriuo atveju !a i A6ti pratQsiamas tik esant aAai sud'tin!ai A7 ai( turi A6ti at iekama dau! procesini5 veiksm5.t7rimo teis'jas arAa teismas. Kai 7ra pra%7mas i%duoti asmenE užsienio va st7Aei arAa perduoti "arptautiniam Aaudžiamajam teismui ar pa!a 0uropos are%to orderE. . -ei asmuo Auvo aikomas suimtas. kitus Etariamuosius. Paž7m'tina. Etariamo arAa ka tinamo smurtinio nusika timo padar7mu. nors jei jis suimtas. jei taip nusprendžia A7 ą savo žinioje turintis teismas. nors ir sud'tin!ose ar dide 's apimties A7 ose ikit. atsižve !iant E kiekvieno asmens cRarakterE. E ap7!ardos teismą. Inicijuoti su'mimo termino pratQsimą ikiteisminio t7rimo metu turi prokuroras. kad A7 a sud'tin!a.122str 7ra nurodomi su'mimo pa!rindai. nusika stamos veikos poA6dE ir pan. dau! aiko reika aujan?ias ekspertiBes ir pan) . 2. Perdavus A7 ą E teismą. jo! suimtas Auvo neteis'tai. jo! A7 os dide ' apimtis neAutinai rei%kia tai.utartE sura%o ikit. -i !a i pasireik%ti I nustat7tu metu A6ti savo !7venamojoje vietoje I nesi aik7ti vie%ose vietose I neAendrauti su tam tikrais asmenimis. jei!u ikiteisminis t7rimas d' parei!6n5 ka t's neA7ksta pakankamai intens7viai. Aet ir tarptautin'se sutart7se numat7tomis nuostatomis. nuteistuosius A)sunaikinti. 1u'mimo sk7rimo tvarka 12#str I su'mimas skiriamas aisv'je esan?iam Etariamajam ar ka tinamąjam I su'mimo sk7rimo tvarka skiriasi %ią kardomąją priemonQ taikant ikiteisminio t7rimo metu ir A7 os na!rin'jimo teisme metu. Estat7mu. su'mimas !a i A6ti taikomas i !ai. 1u'mimo terminas !a i A6ti pratQstas tik tuo atveju. 4isos priemon's skiriamos individua iai.Pirmą kartą skiriant su'mimą %i kardomoji priemon' ne!a i A6ti paskirta i !esniam kaip trij5 m'nesi5 terminui. jei anks?iau nustat7tas terminas n'ra pasiAai!Qs. turi A6ti i%na!rin'tas per sept7niasdienas. ir apie tai jam turi i%ai%kinti teismas (&@str). !a in?ias tur'ti reik%m's sprendžiant d' kardomosios priemon's. 121. kuriame priva oda 7vauti prokuroras. nutart' d' suimtojo pa eidimo E aisvQ. su'mimo k ausimas 7ra sprendžiamas vadovaujantis ne vien tik BPK Etvirtintomis tias7k 'mis.IE tai. pakeitimo ir BPK papi d7mo 1#2 1 str.4. Mi kardomoji priemon' BPK Etvirtinta 200& 11 0F BPK 120. I !esnE nei %e%i m'neisiai su'mimą !a i paskirti tik ap7!ardos teismas. rei%kia patikimą pro!noBQ. kuria skiriamas nam5 are%tas. turin?ius reik%m's nv tirti ir na!rin'ti teisme. o Etariamojo da 7vavimas nepriva omas. nutartE d' termino nepratQsimo.1kundas na!rin'jamas teismo pos'd7je. :uėmimas 040 044 046 0EF E2str 5knygoje prakti#kai perra#ytas kodeksas tad jo neperra#inėsiu7 "ai pati !riež?iausia kardomoji priemon'. Prokuroras !a i apsk5sti nutartE d' su'mimo nepask7rimo. Paprastai %i kard. o nepi nam?i5 su'mimo terminas H ne i !iau kaip dv7 ika m'nesi5.$. 12@ str. ta?iau 7ra tais7k '. 1u'mimo pask7rimo. Beje. kuris turi teisQ terminą pratQsti tiek kart5 kiek 7ra A6tina. pas 'pti ar suk astoti daiktus Aei dokumentus.@.jis visada turi A6ti atvesdinamas. jo! pa!rEstas man7mas. jo! Etariamasis pats ar per kitus asmenis !a i Aand7tiP a)paveikti nukent'jusiuosius. pratQsimo pa!rindaiP 1uimtojo atžvi !iu !a ioja neka tumo preBumpcija. ?ia neA6tinas prokuroro pra%7mas.1u parei%kimu jis turi kreiptis E ikit. o po to jis Auvo i%teisintas. 1u'mimo trukm' prik auso nuo indivua i5 ap ink7Ai5. 1kundai d' su'mimo 1uimtasis ir jo !7n'jas !a i apsk5sti nutartE d' su'mimo pask7rimo ir nutartE d' su'mimo termino pratQsimo. ekspertus. 4isi draudimai turi A6ti i%vard7ti nutart7je. Mie terminai 7ra nustat7ti ikiteisminio t7rimo aikotarpiui. "7rimo metu su'mimo terminas ne!a i tQstis i !iau kaip a%tuonio ika m'nesi5. 4iena i% norm5 numato. 2.auja kardomąja priemone siekiama apsau!oti nukent'jusEjE nuo asmens. %eim7ninQ pad'ti. 9parei!ojimas !7venti sk7rium nuo nukent'jusiojo 9parei!ojimas !7venti sk7rium nuo nukent'jusiojo H naujausia i% BPK numat7t5 kardom5j5 priemoni5. kuriame 7ra na!rin'jama A7 a. ka tinamuosius. 1u'mimo terminas ne!a i A6ti pratQsiamas. (smuo turi A6ti tikrinamas ne re?iau nei kas sept7nias dienasm.priemon' turi A6ti Pus apis :2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . o jei pratQsimas vir%7t5 %e%is m'n'sius. 1kundas neatsižve !iant E tai kas jE padav'.

-oms A6din!i tie pat7s tiks ai kaip ir kard.prokuroro 200# 0& 1D rekomendacijoje si6 oma %ią kard. sąra%as BPK 1#& str.1. tai!i tuo atveju. -oje turi A6ti konkre?iai nurodomos vietos. )žstato d7dis BPK nenustat7tas.priemon'. Pini!ai Emokami kaip !arantija.12. =riežtinama.1. 3. steA'jimas jo tarn7Aos vietoje. 1pec.esi aikant %ios kard. jis nustatomas nutart7je. BPK nenurodo %ios kard. ar su !a imais Aendrininkais ar asmenimis. -ei Etariamasis (ka tinamasis) nustat7tu aiku neatv7ksta re!istruotis. kad ją taikant Eparei!ojimai tenka EtariamąjE (ka tinamąjE) priži6rin?iam asmeniui.priemon' H su'mimas. . . 2. Pasi%a inimas H tai procesui trukdantis neAuvimas savo !7v.priemon' panaikinamaP 1) kai ji tampa nereika in!a. Perdavus A7 ą E teismą d' %ios kard. kad kariui ir nepi name?iui ne!a i A6ti taikomos kitos kard. Taikymo tikslai "aikomos siekiant procesini5 tiks 5.priemon's.vietoje ar aikino Auvimo vietoje dau!iau kaip Cd. teis'jo ar prokuroro eidimo (!en. kuris 7ra tikrosios karo tarn7Aos kar7s. kuriose Etariamasis ar ka tinamasis ne!a i ank7tis. ta?iau %ios rekomendacijos n'ra teismui priva omos. Aand7damas juos !ąsdinti ar dar7ti jiems kitokią nei!iamą Etaką.11. )žstato taik7mo tais7k es nustato BPK 1##str. jo! asmuo i% viso turi tam tikrą dokumentą. Karinio da inio vadov7A' kariui steA'ti !a i pasite kti karo po iciją. )žstatas )žstatas H kard. po icijos Estai!os parei!6nas priva o nede sdamas prane%ti prokurorui ir imtis priemoni5 Etariamojo Auvimo vietai nustat7ti. kuri5 atžvi !iu prievarta !a i A6ti taikoma. Karinio da inio vadov7A's steA'jimas H Etariamojo (ka tinamojo).priemon' kei?iama %ve nesne.prokuroro 200# 0& 1D rekomendacijose nurod7ta.itos procesin/s prievartos priemon/s #. kard.priemon' Ae joki5 i% 7!5 turi A6ti panaikinta pasiAai!us procesui.priemon's taik7mas 7ra nutraukiamas.priemonQ taik7ti asmenims. 2) pasiAai!us procesui. "okios 7ra BPK 1#C ir 1#D str.uo kard.epi name?io atidavimas priži6r'ti(1#Dstr)P 7pat7A' ta. jo! užstatas netur't5 A6ti mažesnis nei #0 $=8.priemoni5 7ra taikoma ne i !iau nei tai 7ra A6tina ir visais atvejais kard. ar i%v7kimas i užsienE Ae teismo.priemone siekiama suk iud7t Etariamjam (ka tinamajam) paA'!ti. kuri5 !7venamojoje vietoje 7ra po icijos Estai!a.C. kurios !a i A6ti taikomas tik tam tikriems Etariamiesiems (ka tinamiesiems). Mi kard. . Mia kard. ratasS #) skirtin!a va st7A's suAjekt5 kompetencija skiriant prievartos priemones. Pa'mus dokumentus. kai nukent'jusiuoju 7ra su Etariamuoju ar ka tinamuoju !7venantis asmuo. pasirei%kianti tam tikros pini!5 sumos Emok'jimu.kard. numat7ti tiks ai !a i A6ti pasiekti taikant mažiau žmo!aus teises varžan?ia priemone. -a siekiama.veikas. pa!rindžiant7s !riežtesn's priemon's taik7mą. PasiAai!us procesui.priemon's taik7mo priimdamas nutartE !a i nusprQsti savo žinioje A7 ą turintis teismas. kad !arantuos. Bet kuri i% kard.priemon' !a i A6ti taikoma tik ikiteisminio t7rimo teis'jo ar teismo nutartimi. taip pat dokument5 netur'jimas mažina jo !a im7Aes trukd7ti procesui. *okument5. kaip v7kdomi Eparei!ojimai turi po icija ar kita ikiteisminio t7rimo Estai!a.priemon's termino. kai užstatą skiria teismas. -i tik iudija. 2.priemon's "ai tokios kard.priemon's Eparei!ojim5 !a i A6ti paskirta kita kard. kad jis 7ra pasis 'pQs ir aiku paske Ati paie%ką.=en. t. kad Etariamasis (ka tinamasis) da 7vaut5 prosece ar Aent jau pakankamai !reit pasteA'ti. 1pecia iosios kard.priemon'. kurios taip pat varžo žmo!aus teises.taikoma. i%duodama paž7ma.prokuroro 200# 0& 1D rekomendacija). kai Etariamasis (ka tinamasis) nesi aiko %ve nesne numat7t5 Eparei!ojim5 arAa kai paai%k'ja nauji duomen7s.1. -os Etvirtintos BPK 1&0I1@#str. tai!i %i rekomendacija tarsi užkerta ke ią užstatą taik7ti neturtin!iems Etariamiesiems (ka tinamiesiems). =en.priemon's. 2. "oks asmuo priva o ra%tu Esiparei!oti. 2. )žstatas !a i A6ti skiriamas ir prokuroro nutarimu.priemon'msZsiekiama surinkti reik%min!us t7rimui ir A7 os na!rin'jimui teisme duomenis. Proceso metu vietoj vienos kard.priemon's !a i A6ti skiriama kitaP %ve nesn' arAa !riežtesn'. Mi paž7ma neatstoja dokumento ir neE!a ina at ikti joki5 veiksm5. . kurie !a i A6ti paimti. Kontro iuoti. . kuria Etariamajam (ka tinamajam) skiriama parei!a nustat7tu aiku ir periodi%kumu atv7kti E po icijos Estai!ą. Pus apis :# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 9parei!ojimas periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje 9parei!ojimas periodi%kai re!istruotis po icijos Estai!oje H kard. jo! nepi nametis tinkamai e !sis.1amprata "ai da is BPK numat7t5 procesini5 prievartos priemoni5. t7rimui Aei !a im7Aei dar7ti naujas nusik . =a i A6ti paimtas Aet kuris (Aet kurie du) i% %i5 dokument5 ar visi tr7s. !a in?iais trukd7ti nustat7ti procese tiesą.priemoni5 numat7ta BPK 1#@str. Kard. jo! Etariamasis (ka tinamasis) netrukd7s pasiekti procesini5 tiks 5. kai BPK 11Fstr.7. kad Etariamasis (ka tinamasis) neie%kot5 kontakt5 su nukent'jusiaisiais. 2. Kardomosios priemon's panaikinimas ir pakeitimas Kard.10. procesą nutraukus arAa Esiteis'jus nuosprendžiui. kurioje nurodomi paimti dokumentai. 7ra Aai!tinis.D.a%7tinis pasižad'jimas nei%v7kti "ai pati %ve niausia i% Aendr5j5 kard.F.priemoni5 numat7mas BPK nerei%kia. 3. 2. -a siekiama.priemoni5 jos skiriasiP 1) skirtin!i taik7mo tiks aiS 2) skirtin!as proceso suAjekt5. d' %ios rekomendacijos joki5 nei!iam5 padarini5 ne!a i ki ti. *okument5 pa'mimas BPK 1#&str.

neatv7ksta.priemones teismas turi sura%7ti nutartE. 1u aik7tas asmuo per trupiausią aiką turi A6ti apk ausiamas kaip Etariamasis. -uo taip pat siekiama paimti reik%min!us procesui dokumentus ir daiktus. /smens ap"i0ra (smens apži6ra H priev. nukent'jusiojo ar Aet kurio kito asmens k6nas. 3. Po'mio ir kratos sk7rimo Aei at ikimo tvarka sutampa (1&Cstr. <alstyEės suEjektų kompetencijos skiriant kitas prie#artos priemones Kitos proc. 8aikas turi A6ti nurod7tas nutart7je. pa!a jE Ae pateisinamos priežasties (j5 sąra%as BPK #Cstr). p auk5.priev. #. kad d' kratos at ikimo teis'tumo ir jos reBu tat5 neki t5 procesui trukdan?i5 !in?5.2. sei i% ir pan) ar individua 6s asmens duomen7s (ra%7senos.3.$. E sveikatos prieži6ros Estai!ą jis pasiun?iamas prokuroro nutarimu. kuriame turi A6ti tiks iai nurod7tas su aik7mo aikas. (tskir5 procesini5 prievartos priemoni5 taik7mas 3. vadov' 7je nieko kito) 3.e!a i A6ti taikoma. numat7ta iki #0 $=8 Aauda.priev.. kraujo d'm's ir kt. Pa%to siunt5 po'mis eidžiamas Ae i%im?i5. sodo. 8aikino nuosav7A's teisi5 apriAojimo tiks aiP 1) siekiant užtikrinti civi inE ie%kinE. 3. 3. !arantuojamas nuosav7A's ne ie?iamumas. 'oėmis ir pašto siuntų poėmis Po'mis 7ra proc.(. teis'sau!os parei!6nams 7ra draudžiama vieniems at ikti kratą. kuri5 Auvimo vieta 7ra tiks iai žinoma. 1kirdamas kitas priev. o prokuroras ir ikiteisminio t7rimo parei!6nas I nutarimą. Kpatin!os ž7m's !a i A6ti ž7m's pa!a kurias !a i A6ti identifikuotas asmuo (pvB. (tvesdinamas !a i A6ti taikomas tik po to. kai reikia paimti daiktus ar dokumentus.priemon' dau!e iu pož7miu pana%i E kratą.2.2. jos oAjektą Aei daiktus. naudojimo.priemones ra%omas protoko as.veikos p'dsakaiP veikos metu patirti sumu%imai.3. kad po'mis daromas.)S #) asmens. 3. 4aikinas sulaikymas 8aikinas su aik7mas 7ra asmens aisvQ riAojanti priev. numat7ta tvarka.2. Krata ir asmens krata I%skiriamos ke ios kratos r6%7sP 1) Auto. 47kstant A7 os na!rin'jimui teisme %is k ausimas visais atvejais sprendžiamas teismo nutartimi. namo ar kit5 pata p5S 2) vietov's (žem's sk 7po. /t#es!inimas (tvesdinimas H BPK 1&2str. 3. Pa!rindinis po'mio ir kratos skirtumas 7ra tas. Aet ne i !esnis nei #m'n. BP metu !a i A6ti apriAotos tiek visos nuosav7A's teis's (va d7mo.2. kad at iekant %E veiksmą !a i A6ti pasiekti proceso tiks ai. Aet ir ikiteisminio t7rimo parei!6no sprendimu. sužeidimai.%. kuriuo užtikrinamas proceso da 7vi5 da 7vavimas proceso veiksme.veikos dar7mo vietoje užk uptas asmuo s apst7sis nuo t7rimo. jei asmens tapat7A' !a i A6ti nustat7ta ir n'ra jokios tikim7A's.priemon'. 8aikinas nuosav7A's teisi5 apriAojimas Pus apis :& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . "aik7ti %ią priemonQ !a i Aet kuris ikiteisminio t7rimo parei!6nas.2. "aikant kitas proc. Kviestinis H tai Aet koks fiBinis pi nametis asmuo. numat7tą proc.-. Aa so ir kt). asmens krata H 1&@str. # H 1&@str. 1I2 r6%E nustato BPK 1&:str.4.3. Krata. !a ima tik tada. Edr'skimai. kad nusik .emiantis BPK 1&&strr. 2) siekiant užtikrinti !a imą turto konfiskavimą. E kuriuos nuosav7A's teis' ne!a i A6ti apriAota (/K @@Dstr). kuriama fiksuojama priemon's taik7mo ei!a Aei !auti reBu tatai. kaip Aet kuri kita proc. . kuri taikoma BPK 1&0str. 3. BPK 1&1str. tiek siun?iamos pa%to siuntos po'mis. numat7tas trumpa aikis asmens aisv's suvarž7mas./smenys3 kurių at"#ilgiu taikomos kitos procesinės prie#artos priemonės Kitos proc.priemon's (i%sk7rus aikiną su aik7mą ir atidavimą E sveikatos prieži6ros Estai!ą) !a i A6ti taikomos ne tik Etariamojo ar ka tinamojo atžvi !iu. . kurią taikant i%ori%kai apži6rimas Etariamojo. kiek asmuo !a i A6ti aikomas ekspertiBQ at iekan?ioje Estai!oje.priev.2. mi%ko ir pan.1. 'a#yF!"ių lyginamajam tyrimui paėmimas .priemonQ apriAojamas Konstitucijos 2#str.). !avQ %aukimą da 7vauti procese. kai %ie proceso da 7viai. pav7Bdžiai 7!inamajam t7rimui 7ra asmens k6no audini5. 1u aik7tam asmeniui turi A6ti i%ai%kinta teis' tur'ti !7n'ją Aei kitos Etariamojo teis's. 1iekiant. "erminas !a i A6ti pratQstas.priev. Aet ir Aet kurio kito asmens atžvi !iu. 3. /K apiAr'žia kas 7ra nuosav7A's teis'. jei ne H ikiteisminio t7rimo teis'jo nutartimi.priev. )ž parei!os atv7kti da 7vauti procese nev7kd7mą !a i A6ti paskirta BPK 1@#str. disponavimo). tiek da is j5.1.2.usik .tatuiruot' ir kt). (viskas 7ra BPK. =a i A6ti daromos tiek !aunamos.priemon'..1. 8aikino su aik7mo atveju ra%omas protoko as. kuri 7ra dip omatin' atstov7A' arAa kurioje !7vena dip omatin's atstov7A's nariai ir j5 %eimos 7patumai H 1:0str. "aip siekiama !arantuoti Konstitucijos 22str Etvirtintą žmo!aus privataus !7venimo ne ie?iamumą. prie% tai jam Eteikus BPK 1FCstr numat7ttą prane%imą apie Etarimą. priemon's !a i A6ti taikomos ne tik teismo (ikiteisminio t7rimo teis'jo) ar prokuroro.priemon'.. procese neturintis jokio kito procesinio statuso. 1ud'tin!esniais atvejais ikiteisminio t7rimo parei!6nas ar prokuroras turi kviesti specia istą. 4aikinas nuosa#yEės teisių apriEojimas "aikant BPK 1:1str. Kratos at ikimo tais7k 's BPK 1&Fstr.priev. tik ikiteisminio t7rimo teis'jo nutartimi. kratos dar7mo pata pose.2. kai 7ra pa!rindo man7ti. /ti!a#imas 1s#eikatos prie"i0ros 1staig& -ei Etariamasis 7ra suimtas.2. i%sk7r5 da e 's (kraujo. nenumato joki5 konkre?i5 termin5.2.

"apimas Etariamuoju n'ra A6tina są 7!a %iai priemonei taik7ti. 4ieno asmens atžvi !iu !a i A6ti taikoma tiek viena. Mi proc. Miame straipsn7je numat7ti veiksmai paprastai at iekami siekiant identifikuoti asmenE.emiantis BPK 1::str. taikant %ią priemonQ !auta informacija ne!a 't5 A6ti aikoma Erod7mu. kurio nuosav7A's teis' aikinai apriAojama. neatsižve !iant E procesinE statusą.veiką imituojan?i5 veiksm5 at ikimas H tai asmens.priev. jo Aendrinkus.12. nurod7t5 priemon's. "urtas apra%omas da 7vaujant Aent vienam i% %i5 asmen5P turto savininkui. visa surinkta informacija turi A6ti nede siant sunaikinta. kad at iekant %E veiksmą EsiAraunama E privataus !7venimo sferą H renkama informacija.usik . Aet ne eidžiamas tiriant Aaudž. kurios !a i A6ti taikomos proceso da 7viams. 3. Asmeniui kuriam buvo taikoma bent viena i#vardyt! priemoni! jam nežinant baigus tokią priemonę taikyti turi būti prane#ta apie ją 5B(. Ikiteisminio t7rimo parei!6nas E Estai!ą. kai BPK 7ra nurod7ta. va d7tojui. reika in!ą atitinkamoms duomen5 AaB'ms kaupti. Bau!a ir areštas BPK 1@#str. :a#o tapatyEės neatsklei!"ianHių ikiteisminio tyrimo pareig0nų #eiksmai3 nusikalstam& #eik& imituojanHių #eiksmų atlikimas ir slaptas sekimas "ai 7ra # nevie%o poA6džio veiksmai H proc. Mio veiksmo at ikimo tiks ai !a i A6ti aAai Evair6sP !a i A6ti siekiama surasti Aesis apstan?ius Etariamuosius.2. kai Etariamasis nusk . -ei BP nutraukiamas.priev.veikos sud'ties pož7mius.priev. kurios metu parei!6nai kitiems asmenims nenurodo savo tikr5 anketini5 duomen5 ir parei!5.priemon' 7ra taikoma.veiką visada turi prik aus7ti asmeniui. 1 aptas sekimas H asmens ar transporto priemon's s aptas steA'jimas. "aikant %ias priemones turi A6ti ra%omas protoko as. Prokuroro nutarima re! amentuoja BPK 1:2str. numat7tos 2 proc. Kai n'ra !a im7A's užtikrinti %i5 asmen5 da 7vavimą. o perdavus A7 ą E teismą H teismo nutartimi.veikas.veiką padaro eidamas tam tikras parei!as ar užsiimdamas tam tikra veik a. numat7tas veiksmas priskiriamas prie proc.2.priev. 4ieninte ' i%imtis H esant BPK 2DDstr. 'rokuroro teisė susipa"inti su inDormacija BPK 1::str. tiek priva?iu vers u užsiemantiems asmenims. 4isas apra%omas turtas turi A6ti parodomas apra%ant da 7vaujantiems asmenims. reika in!ą specia isto i%vadai pateikti ar ekspertiBei dar7ti Aei informaciją. pi name?iui j5 %eimos nariui. nustat7tas tais7k es. nurod7tai situacijai prokuroras !a i skirti Aaudą.priemon' !a i A6ti skiriama d' tam tikros parei!os nev7kd7mo. artimajam !iminai?iuii ar -( atstovui.veikas. 3. 4aikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės u"siimti tam tikra #eikla susteE!ymas "ais atvejais. Kra viena i%imtisP jokiais atvejais %i priemon' ne!a i A6ti taikoma norint kontro iuoti !7n'jo susižinojimą su Etariamuoju ar ka tininku. tiek ke ios i% BPK 1:@str. ra!inama padar7ti nusik . at ikimas su teis'sau!os parei!6n5 žinia. sužinoti apie naujai ren!iamas nusik .priemoni5 tod' .ikiteisminio t7rimo metu skiriamas prokuroro nutarimu.2. Pus apis :: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kurio atžvi !iu tokia proc.priev.priemon's pritaik7mą. EmonQ ar or!aniBaciją !a i atv7kti tik tur'damas ikiteismonio t7rimo teis'jo patvirtintą prokuroro nutarimą. . . 1 apto sekimo metu !a i A6ti daromas vaiBdo irGar !arso Era%as. nuomotojui.2. Prokuroras skirti BPK 1@#str. ne!a i A6ti reika aujama informacijos i% fiBini5 asmen5. GotograDa#imas3 Dilma#imas3 mata#imas3 rankų atspau!ų ir pa#yF!"io genetinei !aktiloskopijai paėmimas Kiekvieno i% %i5 veiksm5 at ikimas rei%kia savaranki%kos proc.020str7 3.2. turtas turi A6ti apra%7tas. Priemon's taik7mas !a imas tiriant Aet kokio sunkumo nusik . 3. Prokuroras !a i pavesti BPK 1::str.. "a?iau jei tokia informacija padeda surinkti kitus reik%min!us duomenis. kurios asmuo neketino dar7ti. i%vard7tus veiksmus at ikti ikiteisminio t7rimo parei!6nui. nev7kdantiems savo parei!5 ar nev7kdantiems teis't5 teis'sau!os parei!6n5 ar teismo nurod7m5. kuri5 siekiant ji Auvo !auta. fi mavimą ir matavimą !aunami duomen7s apie asmens i%orinius pož7mius.priemon's numat7tos BPK 1:D H 1@0str. Telekomunikacijų tinklais per!uo!amos inDormacijos kontrolė Eei 1rašų !arymas 1:& str. Mi priemon' !a i A6ti taikoma Aet kurio asmens atžvi !iu. "okios veik os metu Aandoma sužinoti t7rimui reik%min!a informacija.2.priemon's H Aauda ir are%tas. (re%tas !a i A6ti skiriamas tik tais atvejais. Iniciat7va dar7ti nusik . A7 os t7rimo ir na!rin'jimo aikui Etariamasis !a i A6ti nu%a inamas nuo parei!5 ar jam sustaAdoma teis' užsiimti tam tikra veik a.. numat7tą Aaudą !a i tik ikiteisminio t7rimo stadijoje. veiksm5. "aikant %ią priemonQ ne!a i A6ti skatinama.13. jo! Etariamasis.veikas ir pan. turtas apra%omas kviestinio ar saviva d7A's institucijos atstovo akivaiBdoje. jei tai 7ra numat7ta ikiteisminio t7rimo teis'jo nutart7je. Kontro Q at ikQs ikiteisminio t7rimo parei!6nas prireikus teisme !a i A6ti apk ausiamas kaip iud7tojas.11. 3.priemon' !a i A6ti taikoma tiek Aiudžetini5 Estai!5 darAuotojams. (t iekant asmens foto!rafavimą. kad tokia priev.veiką. (smens. -ei!u teismas nustat7t5.priev. 1avo tapat7A's neatsk eidžian?i5 ikiteisminio t7rimo parei!6n5 veiksmai H tai ikiteisminio t7rimo parei!6n5 veik a.priemon' Auvo taikoma pažeidžiant BPK 1:&str.1+. (t iekant rank5 antspaud5 ir pav7Bdžio !enetiniai dakti oskopijai pa'mimą parei!6nas renka medžia!ą.nusižen!imą. forma iai atitinkan?i5 oAjekt7viuosius nusik . 8aikinas nu%a inimas nuo parei!5 ar aikinas teis's užsiimti tam tikra veik a sustaAd7mas 7ra !a imas tik nusta?ius. dirAdamas ar užsiimdamas veik aP 1) turi !a im7AQ kenkti t7rimuiS 2) !a i tur'ti !a im7Ai5 ir paskat5 dar7ti naujas nusik . kuriam si6 oma at ikti ar da 7vauti jE darant. jie A6t5 aikomi Erod7mu. kuri !a i apimti duomenis apie privat5 !7venimą. kad priev.14. 3. "urto apra%e nurodomas apra%7t5 daikt5 kiekis ir individua 6s pož7miai. "e ekomunikacij5 tink ais perduodamos informacijos kontro 's Aei Era%5 dar7mo metu !auta informacija !a i A6ti panaudojama tik tais tiks ais.

o tarp seimo pos'dži5I ir preBidentas. I" nepradedamas.4. kuris. d' kuri5 ne!a ima proceso tQsti. BPK tur'jo Aaudž. I" !a i A6ti pradedamas ir nesant tokio eidimo.Bet kada !a i at ikti I" patsS !a i prad'ti pats. !kiteisminio t.1C2str. tod' %i ap ink7A' reik%min!esn' ne pradedant I". kuriems pavesta at ikti I" funkcijas.4 Auvo pateikta informacija (pvB. atsitikQs Ae niekieno ka t's. nurod7tus sprendimus !a i priimti tik prokuroras (tam tikrais atvejais juos turi patvirtinti I" teis'jas).) #. priimdamas spredimus d' to esnio proceso ei!os. • Baudž. imtis A6tin5 priemoni5 užtikrinant proceso da 7vi5 teisQ E ža os at 7!inimą ir kitas teises.rimo @!*A :endrosios nuostatos 1. per rinkimusI ir kandidatai. !* su:jektai I" suAjektais vadinami proceso suAjektai. parod7m5 Pus apis :@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .2. Kompetentin!os institucijosI seimas. jei n'ra !a im7Ai5 surinkti pakankamai asmens ka tQ pa!rindžian?i5 duomen5.A7 os i%k' imo ir paren!tinio t7rimo stadijas.e aukdamas prokuroro nurod7m5 I" parei!6nas !a iP 1) at ikti procesinius veiksmusP apk ausas.=II tema.)P I" or!aniBavimas ir vadovavimas jam 7ra konstitucin' prokuroro funkcija. !reitai ir i%samiai nustat7ti visas reik%min!as . I" Aai!iamas ir procesas pereina E antrąją stadiją. neAuvimas (BPK # str. I" parei!6n5 E!a iojimai(BPK 1C1. nustat7t5 priemoni5 I" uždaviniams pasiekti. &d. 1.4.vasario 2: d. savo iniciat7va. ai%kiai nenustato tokio aiko momento ar proceso etapo. seimo nariai. I" veiksm5 at ikimo. Uždaviniai I&G proceso stadija. "a?iau I" metu tokio eidimo ne!avus. ta?iau turi A6ti aikomasi nuostatos. Evardint5 Estai!5 darAuotojai.atsak.4.4 ( padar7tas adm. I" nutraukiamas.)P BPK 1@:str.) 1varAu nustat7ti. kuri5 at ikimas !a imas.kad Auvo padar7ta . I" prad'jimas rei%kia ir BP prad'jimą. I" parei!6nai veikia prokuroro pavedimu ar su jo žinia.kad P 1) visai neAuvo jokio Ev7kio.. *uomen7s renkami ir ka tinant7s.1. (1F@1m. !* samprata. kai Aaudž. kas turi at ikti I".Kai Ev7kdomi I" uždaviniai. Kiekvienu atveju.asmuo !a i A6ti traukiamas tik kompetentin!os institucijos eidimu(turi imunitetą) . Hždaviniai. 1C0 str. nusižen!imo padar7mo atveju iki 20 m. -ei I" metu paai%k'ja. Ikiteisminis tyrimas. 1C0str. !a 'jo padar7ti . turin?ios nusika timo ar Aaudž. -ie procesi%kai pava d6s prokurorui.4 AuvimasS 2. I" konkretaus asmens atžvi !iu nutraukiamas ir procesas nepereina E kitas stadijas. P a?iau re! amentuojama =enere inio prokuroro rekomendacijose W*' prokuroro veik os or!aniBuojant I" veiksm5 at ikimąT (200& m . nustat7ti tą veiką !a imai padariusE asmenES #.atsak. priskirt5 veiksm5 at ikimo.pažeidimas)S #) Auvo Ev7kis.kaip manoma. Aet to Ev7kio ne!a ima a aik7ti . pasirei%kQs prie%in!u teisei e !esiu. Aet nepriva o prie% at ikdami kiekvieną veiksmą aukti prokuroro nurod7m5. nuostat5). =enocidui ir karo nusika timams netaikomas senaties terminas. -ie i%vard7ti BPK 1@: str. kad procesas Auvo prad'tas nepa!rEstai ar atsiranda k i6?i5. Kra dvi prielaidosP 1. Aet jE nutraukiant. • "ais atvejais. "a?iau dažniausiai I" pradedamas dar nežinant. #. !a i at ikti veiksmus. 2.akistatas. 3. 1enaties terminai 7ra nuo 2 met5 Aaudž. &acionalinį imunitet) turi preBidentas. • $irusiam asmeniui.Iki eidimo !avimo ne!a i A6ti taikomos !riež?iausios prievartos priemon's. "aip pat tik prokuroras kreipiasi E I" teis'ją d' pastarojo komp. turi A6ti pradedamas I" ir imamasi Est. d' kuri5 procesas ne!a imas.kai tam tikrais retais atvejais A7 a !a i A6ti na!rin'jama teisme prie% tai neat ikus I". !* procesin/s prielaidos I" procesin's prie aidosI tai veiksmai. apie kurE kaip apie . sudar7ti są 7!as tinkamam A7 os i%na!rin'jimui teismeS &.kurie sprendžia d' I" prad'jimo. ir teisinant7s veiką !a imai padariusE asmenE ar jo atsakom7AQ en!vinant7s. ap ink7Ai5. 4adovauja t7rimui priimdamas sprendimus d' I" kr7pties ir apimties.4 ap ink7AesS 2.koks asmuo 7ra ka tinamas ir kuo ka tinimas 7ra !rindžiamas ( k7 a i% BPK 1str.o pavesti užAai!ti parei!6namsS !a i perimti ir užAai!ti patsS !a i at ikti tik tam tikrus veiksmus ir kt. BK F: str.kada eidimas turi A6ti !autas. duodamas parei!6nams priva omus nurod7mus d' konkr. "uri teisQ ir parei!ą naikinti neteis'tus ar nepa!rEstus I" parei!6n5 nutarimusS I" teis'jas dažniausiai E procesą Etraukiamas prokuroro iniciat7vaS sprendžia d' I" prad'jimo ( jei prad'jo parei!6nasI d' pa!rEstumo). tik'tinos informacijos apie !a imai padar7tą . A.) (kcentaiP • 4eikos. • 1usitaik7mas reik%min!as tik privataus ka tinimo procesui. I" 7ra pirmoji stadija. nustat7mas 7ra B" re!u iavimo da 7kas. Prokuroro E!a iojimai ( BPK 1@F. kai atsiranda pa!rindo man7ti. at ieka I" veiksmus ir priima sprendimus d' I" užAai!imo. kas !a 'jo padar7ti . 9st. kad toks eidimas v' iausiai turi A6ti !autas iki prane%imo apie Etarimą tokiam asmeniui Eteikimo. Auvo. teis'jai. kada kreiptis E I" teis'ją. ir 2 str. emiant7s I" prad'jimą. nužud7tasis pasirodo esąs !7vas)S 2) kažkoks Ev7kis. ministrai. Privataus ka tinimo A7 os 7ra vieninte ' i%imtis. trunkanti nuo sprendimo prad'ti I" iki A7 os su ka tinamuoju aktu perdavimo teismui.nusižen!imo pož7mi5 neAuvimas rei%kia.

jei I" Aai!tas. Pra%7mą prokuroras teikia savo iniciat7va ar proc.(tskiras pavedimas formu uojamas ra%tu. teikti pastaAas d' protoko o.prievartos priem. po'miai. pav7Bdžio pa'mimąS neatid' iotinais atvejais !a i po'mE ir kratą. -ei prokuroro or!aniBavimas nereika in!asI !a i at ikti ir i% karto.. Priežast7s P 1) I" duomen7s dažnai 7ra asmen5 privat6s duomen7sS 2) duomen5 paske Aimas !a i sutrukd7ti Ev7kd7ti I" uždavinius ir (ar) tinkamai i%sprQsti A7 ąS #) !a i pažeisti neka tumo preBumpciją. surinktos informacijos panaudojimo kitose A7 ose. kurE !a i at ikti tik I" teis'jas. !7nejo ir nukent'jusiojo Aei jo atstovo teisi5. I" terminaiP BPK 1C@ str. rank5 atsp.-ei!u pra%oma at ikti veiksmą. I%imtiniais atvejasi prokuroras !a i nusprQsti atsk eisti da E I" duomen5 (pvB. (tskirieji pavedimaiP BPK 1C:str. B. prane%ti apie EtarimąS 2) taik7ti anonimi%kumą.4 imituojant7s veiksmai. paveda parei!6nams (Estai!oms) arAa atsisako at ikti. ap ink7Ai5 e!Bistavimo arAa 21#str. #. Aauda.I%imtiniais atvejais pavedama kitos vietov's prokurorui ar I" Estai!ai.(tskirasis pavedimas jE !avusiam prokurorui ar parei!6nui 7ra priva omas ir turi A6ti skuAiai Ev7kd7tas. 4isus veiksmus. !kitesminio t. :. matavimą. sekimas. kviesti specia istus ir pavesti oAjekt5 t7rimą.Estai!ą.Prokuroras neturi teis's ne eisti susipažinti su visais I" duomenimis. i%na!rin'jQs skundą d' prokuroro atsisak7mo kreiptis E teis'ją d' %io veiksmo. nam5 are%tas. "a?iau ko I" n'ra Aai!tas. jo! procese Aus aikomasi %a i5 run!imosi principo. taip pat kai asmuo !a i s 'pti daiktus ar dokumentusI at ieka kratą.nemin'ti)Id' taikant nevie%o poA6džio proc.)P skiria ir sankcionuoja tas prievartos priem.Mi nuostata tiesio!iai susikusi su BPK 1 ir 2 str. :. I" nutraukimo ar užAai!imo termin5 nustat7mas. kratos. nors BPK neA6t5 pažeistas ir duodant jE žodžiu. are%tas) Hskirdamas sura%o nutartE.4 padar7mo vieta.kurios ne!a i A6ti taikomos parei!6no ar prokuroro nutarimu (su'mimas. Mi tais7k ' neturi joki5 i%im?i5.*a 7viai turi teisQ da 7vauti j5 pra%7mu at iekamuose veiksmuose. ar susipažinimas su medžia!a !a i pakenkti I" ei!aiI diskrecin' prokuroro teis'.rimo pradžia Pus apis :C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . te ekomunikac. teis'jas.4)I tvirtina prokuroro nutarimus. pav7Bdži5 7!. eksperimentą. 200#I0&I11=enera inio prokuroro patvirtina WI" kontro 's termin5 ei!aT.ka tinamojo teise. !a i pavesti prokurorui at ikti %E veiksmą..Kiti (str. fi mavimą.1. jei at iekama apk ausaI užduoti k ausimus.)P "eis' susipažinti su informacija 7ra viena i% Etariamojo.AI ra%tu pateikdami pra%7mą prokurorui. pa!rindu( kai Auvo tirtos ke ios skirtin!o sunkumo . Atskiros :endrosios !* atlikimo tais. prie%in!ai.atsak. at ieka !avQs prokuroro pra%7mą. 1prQti.patikrinimą vietoje. -ą emia .). ske Aiama asmens paie%ka. atvesdinimą.:. "ais atvejais. :. o po to jE at ikti. ji !a i A6ti riAojama. I" teis'jo E!a iojimai (BPK 1C#str. prokuroro teis' susipažinti su inform. apži6ras. "eis' susipažinti su I" duomenimis (BPK 1D1str. . 1EHstr. kontro ' ir Era%5 dar7mas. atidavimas E sveikatos priež. susipažinimas tampa prie aida. !* ei<a 1. 5.da 7vi5 pra%7mu.kad jo A7 a A6t5 i%na!rin'ta per kuo trumpesnE aiką. (tsisakQs at ikti pra%omą veiksmą teis'jas priima mot7vuotą nutartE.2. !a i pateikti skundus I" teis'jui. 4. I" vietaP BPK 1C& str. 9tariamasis ar jo !7n'jas pa!a BPK 21: str. ir dakti oskop. aikinas nu%a inimas nuo parei!5 ar teis's užsiimti veik a sustaAd7mas. .#.uostatomis taip pat &&str. Prokuroras pats at ieka. foto!rafaimą. ta?iau reika in!as I" teis'jo patvirtinimas v' iauS su aikant ar suimant. reika audami nutraukti per i !ai trunkantE I".&.kl/s :. Kai I" Auvo nutrauktas su I" teis'jo pritarimu. kai I" nutraukiamas d' at eidimo nuo Aaudž. jo! susipažinimas !a 't5 pakenkti proceso ei!ai. :.#.nes neA'ra pa!rindo tei!ti. ekspertiB's sk7rimas.tink ais perduodamos inform. BPK numato atsakom7AQ už duomen5 atsk eidimą (BPK 2&Cstr. ta?iau prokuroras turi patvirtintiS #) taik7ti procesines prievartos priemonesP aikiną su aik7mą. !* veiksm8 atlikimas proceso dal. 7ra ra%omas ka tinamasis aktas."am tikrus veiksmus I" teis'jas !a i at ikti ir prasid'jus teismo procesui. . ta?iau tokiais atvejais ne!a i A6ti paske Ata informacija apie nepi name?ius Etariamuosius ar nukent'jusiuosius. I" duomen5 neske AtinumasP BPK 1CCstr. turi teisQ inicijuoti veiksm5 at ikimą. i%sk7rus skund5 na!rin'jimą. :d. j5 pratQsimas ir kt.vi8 iniciat. jE atnaujinti taip pat reikia patvirtinimo.t7rimui pam'mimą. norint informuoti visuomenQ ir pan.va@B%.

v7kdant j5 parei!as ir Aesinaudojantiems j5 teis'mis (parei!6n5. . ap ink7A's. 1. taikymo= Kiekvienas ikitesminio t7rimo prad'jimo atvejis turi A6ti užre!istruojamas. . 1.2. jo teis'to atstovo parei%kimas ar prokuroro reika avimas. 2 ir # d. IkiteisminE t7rimą !a i prad'ti prokuroras. apži6ras 7ra ra%omi protoko ai. parei%kimą ar prane%imą pateikusiam asmeniui.ir . Prokuroras.eBo iucijoje turin7s 7ra nustat7tas Generalinio prokuroro >//A m. Ikitesminio t7rimo suAjekt5 veiksmai pradedant ikiteisminE t7rimą Po sprendimo prad'ti ikiteisminE t7rimą pri'mimo at iekam5 veiksm5 seka prik auso nuo to. aland'io . ikitesminio t7rimo Estai!os vadovas. Ikiteisminis t7rimas d' toki5 veik5 i% viso 7ra neat iekamas. Ikitesminio t7rimo prad'jimo tvarka ir fiksavimas Prokuroras. 2.) Procesini5 prievartos priemoni5 pask7rimo ir taik7mo veiksmai Proceso ei!ą emian?i5 ar proceso da 7vi5 statusą nustatan?i5 sprendim5 pri'mimas (ka tinamojo akto sura%7mas. Privataus. kurios 7ra susijusios su atskiromis A7 5 kate!orijomisP 1. prad'jo ikiteisminE t7rimą. d.). parei%kimas ar prane%imas. kad prokuroras ar ikiteisminio t7rimo parei!6nas !a i atsisak7ti prad'ti ikiteisminE t7rimą tik jei parei%kime ar prane%ime nurod7ti faktai 7ra akivaiBdžiai neteisin!i.Ikiteisminis t7rimas turi A6ti pradedamas kiekvienu atveju. kiteisminio t7rimo teis'jo) at iekamas proceso veiksmas. 1 d. Pateikti pra%7mus ir skundus turi teisQ visi proceso da 7viai. turint7s teisQ prad'ti ikiteisminE t7rimą *' ikiteisminio t7rimo prad'jimo turi A6ti sprendžiama kai 7ra !autas skundas. d.rimo veiksmai 2.. Ikiteisminio t7rimo veiksmas I Ikiteisminio t7rimo stadijoje da 7vaujan?i5 proceso suAjekt5.5. nurod7t5 sprendim5. jei 7ra BP" &0F str. įsakymu patvirtintoje rekomendacijoje <Bėl naujojo !PK . Ikiteisminio t7rimo teis'jas neturi teis's prad'ti ikiteisminio t7rimo.5. Prokuroras !a i prad'ti ikiteisminE t7rimą. ikitesminio t7rimo parei!6nas priva o at ikti visus priskirtus jo kompetencijai veismus. ikitesminio t7rimo Estai!os vadovas ir jo E!a iotas asmuo sprendimą prad'ti ikitesminE t7rimą priima ant skundo. (tsisak7mas prad'ti ikiteisminE t7rimą BPK 1@D str..1.2. jis turi prane%ti prokurorui (BPK 1C1 str. 1uAjektai. kai !aunama tik'tina informacija apie !a imai padar7tą nusika stamą veiką ir n'ra BPK # str. Ikiteismini5 veiksm5 sąvoka ir sistema Ikiteisminio t7rimo stadiją sudaro proceso veiksmai.&.2.1.utarime turi A6ti nurod7ta viena i% BPK # str. d. ikitesminio t7rimo Estai!os vadovo E!a iotas asmuo (juo !a i A6ti Aet kuris Estai!os darAuotojas. tada jis arAa pats at ieka visus reika in!us ikitesminio t7rimo veiksmus arAa paveda tai dar7ti ikitesminio t7rimo Estai!ai. Priva?iai vie%o ka tinimo A7 omis. str. Pus apis :D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . Mios tais7k 's 7ra dvi i%imt7s. padar7mo atveju ikiteisminis t7rimas turi A6ti at iekamas. str. prokuroro. (tsisak7ti !a i prokuroras ir parei!6nas. 4isus ikiteisminio t7rimo metu proceso at iekamus veiksmus !a ima suskirst7t EP *uomen5 rinkimo veiksmai (apk ausos. Aet jis pradedamas tik tuo atveju. . įsakymu patvirtintoje rekomendacijoje <Bėl naujojo !PK . kuriam suteikti E!a iojimai).#. . kai 7ra !aunamas nukent'jusio skundas. ikiteisminio t7rimo priimti nutarimai) Pra%7m5 ir skund5 pateikimas ir na!rin'jimas (t iekant apk ausas.. numat7t5 ap ink7Ai5. taikymo= ir Generalinio prokuroro >//A m. -ei prad'jo prokuroras. prokuroras ar ikiteisminio t7rimo parei!6nas.ir . -ei ikitesminE t7rimą pradeda ikitesminio t7rimo parei!6nas. !avQs ikiteisminio t7rimo parei!6no prane%imą priima vieną i% BPK 1C1 str.utarimo nuora%as siun?iamas skundą. 2. (pie prad'tą ikitesminE t7rimą turi A6ti prane%ama skundą. parei%kimą ar prane%imą padavusiam asmeniui ir prokurorui. Privataus ka tinimo tvarka Aaudžiamojon atsakom7A'n traukiama už BP" &0C str. Pa!a BPK 1@@ str. Kitiprokuroro veiksmai nurod7ti Generalinio prokuroro >//A m. !kiteisminio t. aland'io . i%vard7tas nusika stamas veikas. Ko prokuroras nenusprendžia. koks suAjektas. (smuo !a i apsk5sti nutarimą prokurorui arAa ikiteisminio t7rimo teis'jui. nurod7t5 ap ink7Ai5. aland'io . 1. apži6ros ir kt. -ei informacija 7ra tik'tina. =avus nukent'jusiojo skundą ikiteisminis t7rimas 7ra at iekamasAendra tvarka. jo Eteikimas. "uri A6ti sura%omas mot7vuotas nutarimas atsisak7ti prad'ti prad'ti ikiteisminE t7rimą.umat7ta. įsakymu patvirtintoje rekomendacijoje <Bėl nusikalstamų veikų paskirstymo ikiteisminio tyrimo įstaigoms= Po icijai !a ima paskirti tirti Aet kurią veiką. parei%kimo ar prane%imo užra%7dami reBo iuciją. nustato nusika stamos veikos pož7mius. atsissak7ti prad'ti prad'ti ikiteisminE t7rimą ne!a ima.. Priva?iai vie%o ka tinimo veik5. 2. kai ikiteisminio t7rimo parei!6nai ir prokuroras. i%vard7t5 1@C str. 1.

(kistata 2. -ei %aukta ne %aukimu. jis n'ra Esp'jamas d' atsakom7A's už me a!in!5 parod7m5 davimą. Ikiteisminio tyrimo pareig0no ar prokuroro atliekama liu!ytojo ir nukentėjusiojo apklausa 8iud7tojo apk ausa at iekama pa!a BPK 1D# str. 8iud7tojo ir nukent'jusiojo 2. i%sk7rus BPK 1D@ str. 2. I%skiriamos apk ausosP 1. . Maukimu 2.2. jei to pra%o prokuroras. Etariamojo #. Pus apis :F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . patikrinti asmens dokumentai.2. "e efonu ar kitais A6dais. 2. 4ieno asmens D. -is turi A6ti apk ausiamas prie% paskiriant kardomąją priemonQ.). numat7tas specia ias tais7k es.2. Prane%imo apie Etarimą turin7s numat7tas BPK 1DC str. (pk ausos tais7k 's 7ra numat7tos BPK 1D& str. BPK 1D2 str. (pk ausa (pk ausa H veiksmas. 2tariamojo apklausa. . (pie apk ausos vietą ir aiką A6tina prane%ti Etariamajam ir jo !7n'jui (BPK 1D& str. 1uau!usi5 asmen5 @. Etariamasis nepriva o duoti parod7m5. Baukimas 1 apklaus& Maukimas !a imasP 1. "eis'jui duoti paai%kinimai na!rin'jant A7 ą teisme !a i A6ti vertinami kaip Erod7mai. Etariamojo %eimos nari5 ir artim5 !iminai?i5. BPK 1@# str.2. kuo jis 7ra Etariamas. 'ranešimas apie 1tarim& 9tariamąjE Aent 1 kartą !a i apk ausi Ikiteisminio t7rimo parei!6nas. -ei pasikei?ia i%vados apie faktines ap ink7Aes ar kitaip 7ra kva ifikuojama veika. : d. kai !auna ra%7tinE prokuroro pra%7mą pa!a BPK 1D& str. turi A6ti Eteiktas naujas prane%imas apie Etarimą.2. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liu!ytojo ir nukentėjusiojo apklausa Ikiteisminio t7rimo teis'jas nepriva o apk austi iud7tojus ar nukent'jusius.1. nes Etariamasis turi žinoti. Ikiteisminio t7rimo teis'jas.2.3. Prokuroras tokE pra%7mą pateikia savo arAa Etariamojo ar jo !7n'jo iniciat7va.$. 2 d. Prie% apk ausą turi A6ti Eteiktas prane%imas apie Etarimą. kurie naudojasi teise neduoti parod7m5.epi name?iai iud7tojai. nustato nepi name?i5 iud7toj5 ir nukent'jusi5 apk ausos 7patumus. (pk ausos tvarka numat7ta BPK 1DD str. 2.r!aniBuoti iud7tojo ar nukent'jusiojo apk ausą pas Ikiteisminio t7rimo teis'ją !a ima ir tada kai joks asmuo n'ra E!ijQs Etariamojo statuso.2. Ikiteisminio tyrimo pareig0no ar prokuroro atliekama 1tariamojo apklausa Pradedant apk ausą turi A6ti nustatoma asmen7A'. nukent'jQ ar Etariamieji 7ra apk ausiami pa!a tas pa?ias tais7k es kaip ir suau!Q.2. kiti parei!6nai prisiekti reika auti ne!a i.%. -is tai at ieka. Ikiteisminio t7rimo metu priesaika !a i A6ti duodama Ikiteisminio t7rimo teis'jui. 2.(. epilnameHių apklausos ypatumai .epi name?i5 C. prokuroras. (pk ausos tvarka 7ra tokia pati kaip EtariamąjE apk ausiant Ikiteisminio t7rimo parei!6nui ar prokurorui. kurio metu 7ra !aunami parod7mai. Priesaikos tekstas BPK 2CC str. Prisaikdinti ne!a ima jaunesni5 kaip 1@ m.4. Ikiteisminio t7rimo parei!6no ar prokuroro &. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama 1tariamojo apklausa Ikiteisminio t7rimo teis'jas EtariamąjE apk ausia. 2. (pk ausa at iekama remiantis BPK 1DF str. numato %aukimo turinE. tada Aauda ne!a ima. numato Aaudą už neatv7kimą E apk ausą. BPK 1D@ str.2. ir 1DD str. pa!a BPK 1DD str.2. 2. Ikiteisminio t7rimo teis'jo :. *uoti parod7mus 7ra Etariamojo teis' o ne parei!a. asmen5.

PP4 !a i A6ti at ikti tikrinant tik tam tikrą apk ausos metu !autą informaciją. (kistata !a i A6ti or!aniBuojama tik tuo atveju. BPK numato ".3. (kistatos tais7k es nustato BPK 1F0 str. Aet ir t7rimo versijoms patikrinti.% str. parod7muose nurodoma svarAi info apie tam tikrą vietovQS nurod7ta. Parod7m5 patikrinimo veiksmai (PP4) 2. Pa!a tai. akistata ne!a ima. prie% pradedant P( proced6rą turi A6ti Ev7kdomas BPK 1F1(2) numat7tas reika avimas. iud7tojui ar nuket'jusiajam !a i A6ti parodomos I" Estai!oje surinktos daikt5 ir kit5 oAjekt5 ko ekcijos. Aet tik tos pa?ios r6%ies daiktasGoAjektas.2. pvB. kai apk austam asmeniui parodomi asmen7s.2. kai parod7mai duodami apie apk ausiamajam nepažEstamą asmenE. kuri5 metu tikrinami apk aus5 metu !auti duomen7s.2. kai toks veiksmas !a i pad'ti Ev7kd7ti I" stadijos uždavinius. daikt5 ar kt oAjekt5S ke i asmen7s 7ra davQ skirtin!us parod7mus apie Ev7kio vietą ir svarAu nustat7ti. -ei atpažintino daikto ar kt oAjekto neturima ar jis tikrai n'ra žinomas. Parod7m5 patikrinimas vietoje daromas. kad %ie veiksmai 7ra !a imi tik tuo atveju. P(4 H tai PP4 kurio metu i%v7kus E anks?iau I" metu apk austo asmens nurod7tą vietą i%ai%kinama. 'aro!ymų patikrinimo #eiksmų samprata ir sistema Parod7m5 patikrinimo veiksmai H I" veiksmai.) 2. /kistata "ai apk ausos r6%is. taip pat pa!a akistatos tais7k es (BPK 1F0 str.) 2) parod7m5 patikrinimą vietoje (1F@ str. kai I" metu 7ra at ikta apk ausa arAa ke ios apk ausos. (t iekant P(4 !a i A6ti siekiama papi domu tiks 5 H surasti oAjektus. "okiu veiksmu siekiama nustat7ti. 'aro!ymas atpa"inti *'/. neke iant pavojaus veiksme da 7vaujan?io asmens sveikatai ir !7v7Aei. Mie veiksmai 7ra at iekami tik tada. kai du atskirai apk austi asmen7s apk ausos metu apie tas pa?ias ap ink7Aes dav' skirtin!us parod7mus.PP4 !a i A6ti at iekami. daiktą ar kitokE materia 5 oAjektą patikrinimas.I1 PP4P 1) parod7mą atpažinti (1F1I1F: str.1. kai.) #) eksperimentą (1FC str. nežeidžiant jo !arA's ir orumo. iud7tojui ar nukent'jusiajam !a i A6t5 parodomos I" Estai!oje surinktos asmen5 nuotrauk5 ar vaiBdo Era%5 kartotekos.3.I1. daiktai ir kt materia 6s oAjektai ir prireikus at iekamas apk austo asmens parod7m5 apie tam tikrą asmenE. *aikt5 ir kt oAjekt5 P( Hnustat7tas 1F# str. Ko asmen7s n'ra atskirai apk austi.3. (kistata turi A6ti or!aniBuojama pa!a BPK numat7tas iud7toj5 ir Etariam5j5 apk ausos tais7k es. skiriamasP 1) asmen5 2) daikt5 ir kit5 oAjekt5 P( II. i%sk7rus eksperimentą. jei juos !a ima at ikti nepažeidžiant proporcin!umo principo. kurie parod7mai teisin!i ir tt. (kistaton !a i A6ti suvedami tokE patE.4eiksmas 7ra prasmin!as tik tada. tiek skirtin!us proceso statusus turint7s proceso suAjektai. ar asmuo dav' parod7mus apie parodomus atpažinti asmenis ir daiktus. Pus apis @0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . Pa!a atpažinimo A6dą parod7mas atpažinti skirstomasP 1) atpažinimą !7vai parodant atpažintiną asmenE ar oAjektą 2) E atpažinimą pa!a nuotrauką. Be to. kuris i% asmen5 duoda teisin!us parod7mus. "aip pat jei Etariamasis nenustat7tas. kuris !a i A6ti at iekamas ne tik parod7mams. Kad P( reBu tatai A6t5 aikomi patikimais ir reik%min!ais..#. "7rimo veiksmo paskirtis H Aand7ti i%sia%kinti.veikai i%tirti. ar jo parod7mai atitinka rea ias ap ink7Aes toje vietoje.) 2. 2. P( skirstomas E r6%isP I.3. (t ikti PP4 n'ra priva oma. vaiBdo Era%us ar i% ko ekcij5 Aei kartotek5.-. kas pateikiama atpažinti. "ai rei%kia. 'aro!ymų patikrinimas #ietoje *'/<. "okiu A6du !a i A6ti atpažEstamas neA6tinai konkretus daiktas. kad tam tikroje vietoje 7ra susijusi5 su A7 a n. P( H PP4.) Parod7mai 7ra fiksuojami akistatos protoko e. (smens P( Hnustat7tas 1F2 str. "uri A6ti at iekama ir apk ausa (1F: str.veikos p'dsak5. kai 1 metu apk ausiami 2 asmen7s. !a in?ius tur'ti reik%m's n.

2. avonas. ?ksperimentas 0ksperimentas H I" (parod7m5 patikrinimo) veiksmas. turint7s reik%m's n. eksperimentinio ir tikrojo Ev7kio są 7!5 pana%umo.:.veikai tirti ir na!rin'ti. Erankiai ir pan.4. tomis pa?iomis są 7!omis ir tt.2. tiek ekspertiB's pask7rimo k ausimu suren!tame pos'd7je. run!imosi princip5 veikimo sferas. kuris !a i A6ti at iekamas ir neturint specia i5 žini5. "7rimo oAjektais !a i A6ti Ev7kio vieta. KokE specia istą pasite kti nusprendžia I" parei!6nasGprokuroras. toje pa?ioje ap inkoje. 2) tam tikr5 veiksm5 at ikimo !a im7AQ. kartais civi . Pus apis @1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . daiktai. da 7viai H nukent'jus7sis.. Aet ir I" parei!6nasGprokuroras. &) n. (t iekant 0 turi A6ti !arantuojama. da 7vi5 nuomon's d' eksp. .. pav7Bdžiui. riAoja teises E !7n7Aą. 2) atsisak7ti skirti eksp. vietov's. žmo!aus k6nas. transporto priemon's. kurio metu tikrinant parod7mus ar tiriant versijas atkuriama tiriamo Ev7kio situacija.. kai jau !auta specia isto i%vada. nustat7ti nereikia naudoti specia i5 tecRnini5 priemoni5 ar taik7ti specifini5 t7rimo metod5. sk7rimo tvarka H20F. kuriems taikomas anonimi%kumas. kuri !a i A6ti žinoma tik teis'sau!os parei!6nams ir teismui. 2. I%na!rin'jQs teis'jas priima vieną i% dviej5 !a im5 nutar?i5 P1) skirti eksp. BPK nere! amentuoja. 8Ejektų tyrimas *2+$I2+% str. 1iekiama. !irdimumą ir pan. 2. kurie. Pos'dis !a i A6ti reika in!as. kai tikrai n'ra joki5 kit5 !a im7Ai5 apsau!oti iud7toją nuo jam k7 an?i5 !r'smi5. I" teis'jas prokuroro parei%kimą !a i na!rin'ti tiek vienasmeni%kai.4. kai tam tikroms oAjekt5 sav7A'ms ar pož7miams.&. 7patumai (1FDI20& str) %nonimiškumo taikymu vadinamas sprendimas procesiniuose dokumentuose nemin'ti nukent'jusiojo ar iud7tojo ir Evardinti jE numeriu. ar asmuo !a i naudotis kompiuteriu. ji prie%tarauja kitiems I" metu nustat7tiems duomenims. 1ud'tin!esniais atvejais tą patE oAjektą !a i tirti ke i5 sri?i5 specia istai. 0kspertiB' paprastai skiriama.Ajekt5 t7rimas ir apži6ra (.. kai prokuroro ir proc. -ei!u 0 metu nepav7ksta pasiekti maU. kokios srities specia istai kokE t7rimą at ieka. dokumentai.3. 8iud7tojo ar nukent'jusiojo tapat7AQ nurod7ti duomen7s sudaro va st7A's pas aptE."ir() . i%jun!ti si!na iBaciją ir pan. (nonimi%kumo taik7mas sumažina !a im7Aes nustat7ti asmens. tod' tik ekspertui neEtrauktam E sąra%ą reikia prisiekti (210str) (t ikQs ekspertiBQ. tod' %E veiksmą !a i at ikti ne tik specia istas. kuri5 neA6t5 !a ima pa%a inti. 8Ejektų ap"i0ra . veikos Ev7kio deta es Aei p'dsak5 (Esi aužimo. parod7m5 patikimumą. suteikimas !a imas tik itin retais atvejais. ar !a ima pasis 'pti tam tikroje vietoje. žino savo teises ir parei!as."ir( 7ra skirtin!i I" veiksmai. =a i A6ti kvie?iamas specia istasI or!aniBuoja Aand7mus ir juos tinkamai at ieka. darant Aand7mus ke etą kart5. ekspertiB's aktą ekspertas pateikia prokurorui. (tsižve !iant E Aand7m5 r6%E kartais !a i ki ti A6tin7A' Aand7mą dar7tu toje pa?ioje vietoje. 4ienais atvejais oAjektą reikia apži6r'ti.ie%kovas. !a i A6ti skiriama ir tais atvejais. nuo at pasikartoja. civi . pata pos. "7rimas A6tinas.) susidar7mo mecRaniBmą. ap inka. spaudimo. H tik i%imtinais atvejais. kai at iekant t7rimą !a i A6ti su!adinti oAjektai ir d' specia isto i%vados patikimumo ki t5 aAejoni5. kurio pra%7mu Auvo at ikta ekspertiB'. 2. tai pat neAus daroma neproporcin!ai dide ' turtin' ža a.atsakovas. kai reik%min!os ap ink7A's !a i A6ti nustat7tos naudojant specia ią krimina istinQ ar kitokią tecRniką ir (ar) taikant specia ias metodikas. neAus sudaromas pavojus j5 sveikatai. E kurE tur't5 A6ti kvie?iamas prokuroras Aei suinteresuoti proceso da 7viai. 0ksp. kad kiti proceso da 7viai netur't5 !a im7A's nustat7ti numeriu Evardinto asmens tapat7A's. (t iekant eksperimentą !a ima patikrintiP 1) Ev7kio ar rei%kinio suvokimo !a im7AQ H matomumą.1. 20F 1dIsuinteresuoti proc. kad %io veiksmo metu neA6t5 žeminamas jame da 7vaujan?i5 ar ap inkini5 asmen5 orumas. 0kspertiB's sk7rimas Pa!rindai I BPK 20D str. Patikimais pripažintini tik tokie eksperimento reBu tatai. Aet d' jos pa!rEstumo k7 a aAejoni5. pata pos. 2.4. Kiekvienas Etrauktas E sąra%ą ekspertas 7ra prisiekQs. E tai reikia atsižve !ti Evertinant %io proceso veiksmo reBu tatus. pra Esti pro tam tikro d7džio an!ą arAa i%ne%ti pro ją kokE nors daiktąS #) asmens E!6džius ar su!eA'jimus. kuriam suteiktas anonimi%kumas. i%siskiria. tam tikr5 asmen5 veiksmai ar kitos ap ink7A's ir at iekami Aand7mai. 0ksp.Ajekt5 apži6ra at iekama tuo atveju. tod' anon. . kitais atvejais jis turi A6ti tiriamas. o tam užtenka Aendro poA6džio žini5 ir e ementari5 priemoni5.@.Ajektais !a i A6tiP Ev7kio vieta.veikos t7rimui. i%sk7rus 20@ str. atrakinti seifą. atsakom7AQ. turintiems reik%m's n. Proceso veiksm5 su nukent'jusiuoju ar iud7toju. trinties ir kt. pvB. vietov's ir pan.2. (pži6ra 7ra paprastesnis veiksmas.

kad n. nes prokurorui kiekvieną kartą vis sunkiau pa!rEsti kod' It dar n'ra Aai!tas. # A6dai perduoti A7 ą teismuiP 1) sura%ant ka tinamąjE aktą 2) sura%ant parei%kimą d' proceso užAai!imo teismo Aaudžiamojo Esak7mo pri'mimu. IT nutraukimo at#ejai *212 str. I" nutraukimas 21# str pa!rindu !a imas tik tuo atveju.B6tini pa!rindaiI1FF. 2) nepi name?i5 at eidimo nuo A. 2:F (#). 2)#)Isupaprastintos proceso formos taik7mas (JJI sk7rius) I" nutraukiamas. kad veiką !a 'jo at ikti kitas. Pakartonini5 skund5 skai?ius 7ra neriAojamas. "eis'jas priima d' skundo nutartE (21:). I" nutraukimas konkretaus Etariamojo atžvi !iu rei%kia I" nutraukimą Aendrai. I" metu surinkt5 duomen5 Aei paai%k'jusi5 ar nustat7t5 ap ink7Ai5.atsakom7A's. jei nusprendžia. arAa atsiranda pa!rindas at eisti asmenE nuo Aaudžiamosios atsakom7A's.2) H nutraukiama prokurorui sura%ius BPK 21@ turinio numat7tą nutarimą. Kuo dau!iau pakartoni5 skund5Ituo didesn' tikim7A'.. 1prendimo pri'mimas prik auso nuo I" reBu tat5. jo atstovo teis's pateikti pakartotinE skundą d' I" vi kinimo. &0). 3.veik5 padar7mo atvejuI pvB.veiką. ta?iau pradedant I" kartais oAjekt7viai ne!a i A6ti žinoma. kad tai padar' nepi nametis. jei d' ža os at 7!inimo susitariama savanori%kai (BPK 10C). 1kundo atmetimas neatima i% Etariamojo. sueina patraukimo A. termino pradžia siejama ne su I" pradžia. kad I" i !ai trunka d' dide 's t7rimo apimties. nesu aukQs atitinkamo amžiaus) A) pradedant I" nee!Bistavusi ap ink7A' !a i atsirasti v' iau(pvB. #) sura%ant parei%kimą d' proceso užAai!imo pa!reitinto proceso tvarka.#) &) I" nutraukimas ke i5 n. priemoni5 taik7mo procesąIjei I" metu paai%k'ja. BPK 21: I@ m'n. jo! n.2.2.atsakom7A's pa!rindai (BK F#) #)pa!rindai. Proced6rosP 1) Kai 7ra BPK 212 (1.2. 2F1 (2. Per'jimas E priv. BPK 212 (#ID) pa!rindus !a ima susikirst7ti E !rupesP 1) BK Aendrojoje da 7je numat7ti pa!rindai (BK #@I#DS#F1. ieka neEv7kd7ta. #) I" nutraukimas d' BK numat7t5 at eidimo nuo Aaudž. Pus apis @2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .veiką !a 'jo padar7ti kitas asmuo. :) BPK 212 (10) Hsiekiant užtikrinti proceso !reitumo principą I" metu Aei !arantuoti 0+" konvencijos @ str ir BPK &&.veiką.atsakom7A's pa!rind5 Auvimo. nes A6tina perduoti i% pradži5 A7 ą E teismą. kad skundas Aus patenkintas. #. Miuo atveju I" nutraukimas vieno asmens atžvi !iu nerei%kia I" nutraukimo i% esm's. turi A6ti perduodama na!rin'ti pirmosios instancijos teismui Aendra tvarka. 7ra nepaka tinamasGriAotai paka tinamas ir d' to jo atžvi !iu ne!a i A6ti priimamas apka tinamasis nuosprendis. kad procesas konkre?iu atveju ne!a 's A6ti v7kdomas. kai prokuroras nusprendžia. ne!a i anon taikomas.veiką H tokio asmens A7 a.veikos padar7mu Auvo Etariamas vienas asmuo. I" užAai!imo A6dai "r7s variantaiP 1) A7 os perdavimas pirmos instancijos teismui 2) I" nutraukimas #) Per'jimas prie priver?iam5j5 medicinos priemoni5 taik7mo proceso.med priemon's.2. kad I" metu surinkt5 duomen5 turi pakakti n. paAai!us t7rimą. 3. B7 a teismui perduodama.1.veik5 padar7mo atveju (21#)Itiks in!umo principo veikimo Bprocese aprai%ka. !* U BA!3!"A) (t ikus I" veiksmus prokuroras priima sprendimą d' to imesn's proceso ei!os. I" teis'jas atmeta skundą. ap ink7A'ms pats I" netur't5 A6ti prad'tas. d' kuri5 procesas 7ra ne!a imas. kai I" nukreiptas E konkret5 asmenE (pvB. kurią reika aujama at 7!inti.veikos padar7mu Etariamo asmens ka tinimui Erod7ti. #. -ei padar7ta ža a. A6tin7A's at ikti dau! sud'tin!5 t7rimo veiksm5 ar d' kt priežas?i5. o su pirmąja Etariamojo apk ausa. atskir5 n. I" užAai!imas proceso nutraukimu 3. IT nutraukimo t#arka -i prik auso nuo nutraukimo pa!rindo. kai I" metu nepav7ksta surinkti pakankam5 Etariamojo ka t's Erod7m5 arAa atsiranda k i6?i5. 1) 212(1) Hesant BPK # str. o v' iau paai%k'ja. BK 11&(#).1. nes nutraukus I" BPK 2 parei!a Hatskeisti n. BK #F at eidimas ne!a imas I". numatant7s at eidimą nuo A.med. o kitaisItaikomos priv. =a imos situacijos. BK 1DI riAotai paka tinamas vienais atvejais atsako už padar7ta nus. "oks sprendimas !a i A6ti priimamas tik i%naudojus visus Emanomus reik%min!5 t7rimui duomen5 rinkimo A6dus. !avus prane%imą d' va!7st's tik v' iau nustatoma. Etariamas nusika stamos veikos padar7mu. jei e!Bistuoja Aent viena i% 200(2) ap ink7Ai5. kad asmuo. "a?iau tuo atveju.atsakom7A'n senaties terminas) 2) 212(2) H Miuo pa!rindu nutrauktas I" !a i A6ti vertinamas kaip netinkamas I" parei!6n5 darAas. Priežast7s Pa) priimant sprendimą d' I" prad'jimo nežinoma d' BPK # ap ink7A's e!Bistavimą (pvB. k7%io pa'mimu) ir n'ra jokios tikim7A's. Kai turi atsak7ti už n. ta?iau net ir jiems esant.

ir kaip ta veika kva ifikuojama Etariamasis proc. B7 a na!rin'jama pa!a nutartE (BPK 2##).3. (pie veiką. Aet kartu informat7vus. kuo 7ra ka tinamas. 3. 21C (2I&) I" nutraukimas at eidžiant asmenE nuo A. jos ataskaita jam nereika in!a. k ausimas d' It atnaujinimo i%na!rin'jus atsisak7mo nuo aidavimo priežastis. =. (pie It nutraukimą prane%ama H 21&(#). kai nusprendžia. =avQs K(. kokiais atvejais !a i A6ti atnaujinamas I". j5 apimties. 0sant tinkamoms są 7!oms !a i A6ti skiriamas kitas aiduotojas. prokuroras. sprendžiama d' I" atnaujinimo. B7 a na!rin'jama tik d' %ioje nutart7je nurod7t5 ka tinam5j5 ir veik5. utraukto IT atnaujinimas *21(. kurios padar7mu 7ra ka tinama 2) i%vardinti visus duomenis. kuri Aai!iasi A7 os perdavimu E teismą Eprastine tvarka. 3. kad tą veiką !a 'jo padar7ti ka tinamajame akte nurod7tas asmuo #) tiks iai kva ifikuoti veiką. Praktikoje I" atnaujinamas paai%k'jus. nes ataskaitos turin7s Aeveik identi%kas ka tinamajam aktuiI pa en!vina darAą prokurorui (jis !a i nepakankamai Esi!i inti E A7 ą). kokie ka tinimai Aus na!rin'jami teisme. 3.3. ta?iau BPK nenumato !a im7A's teismui %ioje nutart7je nurod7ti kitus ka tinamuosius ar kt veikas nei tai nurod7ta K(. kuris Auvo nutrauktas %iais pa!rindaisP BPK 212(1. Etariamojo duomen7s. "ai suteikia !a im7Aes ka tinamajam ren!tis !7n7Aai teismo proceso metu H netur'damas K( nuora%o ka tinamasis netur't5 !a im7A's tinkamai naudotis konstitucine teise E !7n7Aą. ai%kiai nurodant kokia BK norma(s) numato Aaudž. kad I" parei!6nai ataskaitą priva o pateikti visais atvejais. Bet kuriuo pa!rindu nutrauktas I". Kaltinamojo akto reikšmė K( H svarAiausias I" stadijos.3. pvB. parei!6no. kad jis turi A6ti tQsiamas.2) Kai BPK 212 (#IF). Prokuroro rekomendacijoje Wd' ataskaitos. *a 7viai !a i reik%ti pra%7mus d' I" papi d7mo. 3. 4isais atvejais atnaujinti I" %ioje situacijoje n'ra priva oma. i%sk7rus nutraukimą d' perne 7! i !os I" trukm's.2. kai prokuroras ra%tu nurodo. I" atnaujinamas paai%k'jus ap ink7A'ms. i%sk7rus tuos atvejus.3.2. Pus apis @# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . I" užAai!imas ka tinamojo akto sura%7mu B7 a perduodama na!rin'ti pirmos instancijos teismui.atsakom7A's siejamas su tam tikromis są 7!omis. It pradžia. at ikusio I" parei!os.ir tt. /taskaita apie atliktus IT #eiksmus J 21D (:)I kai I" ar dau!umą jo veiksm5 at ieka I" parei!6nas. #.#. ka tinamasis sužino. -ei AuvQs Etariamasis po I" nutraukimo nesi aiko tam tikr5 są 7!5. #) Kai BPK 212 (10). jei at iekant I" neatsiranda pa!rind5 nutraukti I" ir nenustatomas Etariamojo nepaka tinamumas.3. -ei supapr. -uos i%sprendžia prokuroras. kokiais duomenimis jie Aus !rindžiami. Ko v7ksta I" . !a i A6ti atnaujintas.veikos padar7mo ap ink7A's 7ra i%ai%kintos. Kaltinamojo akto turinys *21. (taskaitos turin7s žr. metu sužino anks?iau H BPK 1DC !avQs prane%imą apie Etarimą.. K( Ae forma i5 turini5 e ement5 (21F) svariAiausiaP1) ai%kiai apra%7ti veiką.atsakom7AQ. 21: H kai I" teis'jas patenkindamas skundą.1.. surašymo momentas ir proceso !aly#ių susipa"inimas su IT me!"iaga *21-. F). 3.. Prokuroras %iuo atveju jokio nutarimo nepriima.4. eidžian?ius dar7ti i%vadą. dokumentas. kurios padar7mu 7ra Etariamas. kad I" uždaviniai jau Ev7kd7tiP kai mano. 21C(#) H jei aiduotojas atsisako nuo aidavimo. 2) K( nuAr'žia A7 os na!rin'jimo pirmos instancijos teisme riAas. Mie turinio e ementai parodo ir paai%kina prokuroro poBiciją. !a i pareika auti.2. Etarimo turin7s !a i keistis. kad Auvo k aidin!ai nustat7tas I" nutraukimo pa!rindas ar paai%k'jus naujiems duomenims.3. 21#.Mioje rekomendacijoje nepakankamai tiks iai vadovaujamasi BPK 21D. 8(" 200#I0CI 02 konsu tacija PVI" prokuroro nutarimą !a i patvirtinti tiek priimdamas mot7vuotą nutartE. nurod7ta. pa!rindžiantiems A6tin7AQ tQsti I". K( turi A6ti akoni%kas. rekomendacijoje. 21#Inutraukiama I" teis'jui patvirtinus prokuroro sura%7tą nutarimą d' I" nutraukimo. *u aspektaiP 1) 1ura%ius K( Etariamasis tampa ka tinamuoju. kad n. A7 a teismui perduodama sura%ius ka tinamąjE aktą. priima nutartE nutraukti I". jokio I" veiksm5 dau!iau nereikia ir kad teismo proceso metu turi pav7kti Erod7ti Etariamojo ka tQ. B7 ą !a ima perduoti si6 ant na!rin'ti ją supaprastinto proceso tvarka. BPK nere! amentuoja. kurios prokuroras aik7sis na!rin'jant A7 ą teisme. Kaltinamojo akto *K/. kad I" parei!6nas apie I" veiksmus pateikt5 trumpą at ikt5 I" veiksm5 ataskaitą ra%tu. tiek ant nutarimo užra%7damas reBo iucijąT. vardas. K( fiksuoja I" reBu tatus Aei emia A7 os na!rin'jimą teisme. rodan?iomis. K( sura%7mo momentą pasirenka prokuroras. eidžia sprQsti d' na!rin'jant A7 ą teisme at iktin5 veiksm5. proceso formos taik7ti reikiam5 są 7!5 n'ra. pateikiamos Aai!us I" sura%7moT (200#I0&I11).

nurodoma kokia medžia!a turi A6ti perduodama.&. o tai rei%kia. ekspertas. stadijomis. "ai!i teismin' instancija 7ra teism5 pakopos ir proceso stadijos sinteB'. ir paskirti jam AausmQ. "aiP a) teismas vadovauja A7 os na!rin'jimui. kad A6t5 i%samiai ir ne%a i%kai i%tirtos visos A7 os ap ink7A's. 7!inant su kitomis proc.$. kurią asmuo moka. 220 (2) I Perduoda tik A7 os na!rin'jimui reik%min!ą medžia!ą H ptokuroras turi Evertinti turimą medžia!ą ir nusprQsti kuri medžia!os da is Aus reika in!a A7 ą na!rin'sian?iam teismui. nukent'jus7sis)I ka tinimo funkcija. Ka t's k ausimo i%sprendimas Aei Aausm's pask7rimas sudaro teisin!umo v7kd7mo Aaudžiamojoje teisenoje prasmQ.3. pateikti pra%7mus. Pirmos instancijos teismo (PI") paskirtis PI" v7kdo teisin!umą. kad teisin!umo v7kd7mo funkcija neužsiAai!ia PI"e.uosprendisIteis'tas ir pa!rEstasIkai atsižve !iant E nustat7tus 7 os faktus tinkamai pritaikoma atitinkama mat.l8 proceso pirmosios instancijos teisme sąvoka BP funkcijas. teismas. kai ka tinamasis 7ra nepi nametis H BK F1(2) ap ink7Ai5 medžia!a. privatus ka tintojas. kurioje specifine procesine tvarka teismas pa!a savo kompetenciją v7kdo %iai pakopai A6din!ą stadiją. siekia. kuri rei%kiasi %iais momentaisP 1) 1kirtin!5 pakop5 teismai n'ra viens kitam pava d6s. imasi vis5 priemoni5. Kaltinamojo akto per!a#imas teismui *22+. "a?iau tarp žemesni5j5 ir auk%tesni5j5 teism5 7ra proc. priima visus sprendimus.uosprendžiai !a i A6ti skundžiami ape iacine ir kasacine tvarka.3. kuris BB rei%kia. sąveika H auk%tesnieji. 220(#)I nemokan?iam ietuvi5 k. . na!rin'dami Aaudžiamąsias A7 as (BB) v7kdo tik Aendrosios kompetencijos teismai. perži6r'dami žemesn teism5 spendimus. poA6dis Procesas paprastai Aai!iamas priimant auk%?iausios teisin's !a ios aktą H nuosprendE. B. užAai!ian?i5 PI" procesą. "eismin' instancija 7ra tokia teismo procesin's veik os pakopa (stadija). B7 os perkrovimas nereika in!ais dokumentais (pvB. vert'jas. 4is5 reika in!5 suAjekt5 da 7vavimas vienu metu pirmos instancijos teismo procese sudaro teismui !a im7AQ per trumpiausią terminą i%tirti A7 os ap ink7Aes. Byl! proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reik#mė 1. BPK nenustato joki5 termin5 per kuriuos I" medžia!a turi A6ti perduodama teismuiI aik7damasis proceso !reitumo principo prokuroras priva o siekti. !7n'jas) H !7n7Aos funkcija. 1. nukent'jusiuosius. . t. taip pat pa!a Aines funkcijas v7kdant7s asmen7sP pos'džio sekretorius. specia istas. pa aiko teisme ka tinimą c) !7n7Aos %a is (ka tinamasis. da 7vauti tiriant Erod7mus. Procesin's veik os suAjektai PI" teisiamajame pos'd7je. =III tema.da 7vi5 teisesI 220 (2). tiesio!inio ir žodinio A7 os ap ink7Ai5 na!rin'jimo reika avim5Itai vis5 proced6r5 PI"e pa!rindas. teismin' instancija 7ra BP stadija. *a 7vauja Erodomosios info %a tiniaiP iud7tojai. Ma 7s H turi 7!ias !a im7Aes teikti Erod7mus. ar ka tinamasis 7ra ka tas. ape iacin's inst teismas ir kasacin's. "aip pat %iame str. Pos'd7je !a i da 7vauti ir kai kuri5 min't5 asmen5 atstovai. !a i nusprQsti. !in?7ti kitos %a ies ar!umentus ir i%sak7ti savo nuomonQ visais k . d) . I%imtisIEtariamąjE su'musI 220 (:).2.1.teis's norma ir A7 a i%na!rin'jama aikantis nustat7t5 procesini5 tais7k i5. !a i juos pakeisti. i%k aus7ti E teismo pos'dE pa%aukt5 ekspert5 ir specia ist5 i%vadas Aei paai%kinimus ir tt.i%na!rin'jQs A7 ą ir i%samiai Aei ne%a i%kai i%t7rQs visas 7 os ap ink7Aes. sudarantis reikiamas są 7!as i%samiai ir ne%a i%kai i%tirti 7 os ap ink7Aes ir nustat7ti tiesą A7 oje. kuri turi savo paskirtE ir jai A6din!ą procesinQ tvarką. Procesin's veik os poA6dis PI" procesas v7ksta aikantis vie%umo ir run!imosi princip5. 2) 4ertinant BP kaip sistemą. "eis'je WinstancijaT E!auna i%skirtinQ reik%mQ. A) ka tinimo %a is (prokuroras. kad teismas. kad A6t5 panei!tas ka tinimasGnustat7tos ka tinamąjE teisinan?ios ir jo atsakom7AQ %ve ninan?ios ap ink7A's. civi inis ie%kovasGatsakovas H !ina savo turtinius interesus. BPK teismus skirsto E teismines instancijas H pirmosios inst. 1. da 7vi5. iud7tojus. kad tai A6t5 padar7ta kaip Emanoma !rei?iau. tokia proceso da is. apie nepasitvirtinusias versijas) apsunkina proc. 1iekiant užtikrinti proc. 1. panaikinti ar !rąžinti i% naujo na!rin'ti žemesniojo teismo i%sprQstą BB. Pus apis @& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .7. teismo darAą.#. 1prendim5. asmeniui K( turi A6ti i%verstas E to asmens !imtąją ar kitą ka Aą. 1. da 7vauja p a?iausias suAjekt5 ratas. -o pri'mimu PI" %ioje stadijoje užAai!ia teisin!umo v7kd7mo misiją. "eismasI priva o tiesio!iai i%tirti A7 os Erod7musP apk austi ka tinamuosius.

#.1. su E!a iojimais. B7 os paren!imas na!rin'ti teisme B7 os paren!imo teisme paskirtis i% esm's skiriasi nuo Auvusio BPK atidavimui teismui stadijos paskirties. pa!a kuriuos nustatoma. kurios reBu tatai i% anksto n'ra ir ne!a i A6ti žinomi. 2. K i6t7s. B7 os na!rin'jimas teisme (B(") B(" 7ra pa!rindinis ir svariausias A7 os proceso pirmosios instancijos teisme etapas. Pri'mus nutartE A7 ą perduoti na!rin'ti teisiamajame pos'd7je at iekami veiksmai %iam pos'džiui pasiruo%ti H i%siun?iami %aukimai ir tt.aujajame BPK IsprQsdamas A7 os perdavimo na!rin'ti teisiamajame pos'd7je k ausimą.7. raciona 5 darAo or!aniBavimą.l8 %!*e strukt=ra #. "aip pat at iekami kitokie or!aniBacinio Aei tecRninio poA6džio paruo%iamieji veiksmai. -ei n'ra k i6?i5I priimamas poBit7vus sprendimas perduoti A7 ą na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. Pa!a senesnE BPK ka tinamasis Auvo atiduodamas teismui. kuriuos teismas turi teism5 sistemoje. Pa!a BPK 2## str.ustat7ti teismin!umąI rei%kia nustat7ti tai. %a<al Bstat. B7 5 procesą PI"e sudaro du etapaiP 1) A7 os paren!imo na!rin'ti teisme 2) A7 os na!rin'jimo teisme 1)I\ paprastai apsiriAoja pasiren!imu A7 ą teisiamajame pos'd7je (i%kvie?iami E pos'dE asmen7s. "eis'j5 pask7rimo na!rin'ti A7 ą tvarka 2#1 (1)IBB teis'jams na!rin'ti skiriamos atsižve !iant E konkre?ias kiekviename teisme patvirtintas A7 5 skirst7mo tais7k es. da 7vi5 pra%7mai). "ai užtikrina teis'j5 vienodą darAo kr6vE. kad E teismo sud'tE Eeinan?i5 teis'j5 auk%tas mora inis 7!is ir reikiamas profesiona umas sudaro pa!rindą jiems A6ti neprik ausomiems ir k aus7ti tik Estat7mo. 2. "eismin!umas susijQs su teismo kompetencija. aikantis vie%umo Aei run!imosi princip5 reika avim5 v7kdomas 7 os na!rin'jimas ap7 ink's ir ap7!ardos teismas. "eis'j5 nu%a inimas . "eismo sud'tis ir teismin!umo tais7k 's "eism5 Estat7mas skiriamiems teis'jams ke ia auk%tus reika avimusP amžiaus cenBas. na!rin'jan?i5 A7 ą. nepriekai%tin!a reputacija. "okiu spendimu teis'jas atveria proc.2. t. BPK :CI:F. . sprendžia siaurą uždavinE Har nėra kli?(ių nagrinėti yl) teisme.2. teis'jas . są 7!as. kad 7ra pa!rindo A7 ai na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. pa!a kurias A7 os teis'jams skiriamos aikantis tam tikros tvarkos ir ei i%kumo. t. B. ke ią sud'tin!ai teismo veik ai. #. ar j5 pakanka ir ar jie tikri. "ai rei%kia. neEvertina ar pakanka Erod7m5 A7 ai na!rin'ti teisme. kuriame. susipažinQs su A7 a.mą sudaromo teismo principas PaskirtisI numat7ta 0+"K @ str H asmuo turi teisQ E A7 os na!rin'jimą per Emanomai trumpesnE aiką 7!7A's ir vie%umo są 7!omis pa!a Estat7mą sudar7to neprik ausomo ir ne%a i%ko teismo. 3. nes Evertinti Erod7mus. . 221I22# str H teismo sud'ties tais7k 's.veika. ne eidžian?ios A7 os na!rin'ti teisme H tai ap ink7A's. 2. at iekamas siekiant Ev7kd7ti teisin!umą ir užAai!iamas nuosprendžio ar nutarties pri'mimu. teis'j5. kad na!rin'jant A7 ą jis neAus ne%a i%kas ar neprik ausomas. aikantis BP princip5. v7kdoma teisin!umo funkcija. koks teismas pa!a Estat7mą kompetentin!as na!rin'ti konkre?ia BB. i%na!rin'jami proc. kad veikoje 7ra nusika timo sud'tis. kur padar7ta n. d' kurio k7 ą aAejoni5. "eismin!umas H Estat7mo nustat7ti BB pož7miai. d' kuri5 BP ne!a imasIka tinamojo neda 7vavimas teisme d' i!os ir pan.7. ta?iau esant pa!rindui Estat7me numat7tais atvejais %iame proceso etape !a i A6ti priimami ir kitokie sprendimai (d' A7 os na!rin'jimo atid'jimo). kad teisiamasis pos'dis v7kt5 sk andžiai. kai i%ai%kindavo.u%a inimu vadinamas BP da 7vio pra%7mas nu%a inti nuo da 7vavimo konkre?ioje Aaudžiamojoje A7 oje teis'ją (arAa visą teismo sud'tE). Mis principas 7ra komp eksi%kas darin7s vienas kitą papi dan?i5 veiksni5P 1) teis'j5 nu%a inimo 2) teismo sud'ties Aei teismin!umo tais7k i5 #) teis'j5 pask7rimo na!rin'ti A7 ą tvarkos 2. 7ra visos na!rin'jimo teisme stadijos funkcija. koks pirmosios instancijos teismas priva o na!rin'ti A7 ą. 8aikantis teismin!umo tais7k i5 sudaroma !a im7A' priimti teisin!ą nuosprendE. B(" sudaro %ie e ementaiP 1) paren!iamoji teisiamojo pos'džio da is 2) Erod7m5 t7rimas #) Aai!iamosios ka Aos ir ka tinamojo paskutinis žodis &) nuosprendžio pri'mimas Pus apis @: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kai pareik%tasis ka tinimas pa!rEstas A7 oje esan?iais Erod7mais ir tt.B7 5 procesas PI"e H tiesio!inis ir žodinis.1. kur teis'jas man7davo. ne%a i%kumą paskiriant tam tikrą A7 ą. atsižve !iant E A7 os specifiką Aei vietos. atitinkama kva ifikacija ir tt.

savo iniciat7va. v. 9stat7mo numat7tais atvejais nuosprendis 7ra dokumentas. visuomen's ir va st7A's interesus.uosprendžio v7kd7mo stadijoje užtikrinamas tiks us ir teisin!as E!7vendinimas t5 sprendim5. nors A7 ą na!rin'ja ir nuosprendE Aei kitus priimamus dokumentus sura%o ir vienas teis'jas. kaipP pradeda teisiamąjE pos'dE. tinkamai pritaik7ti Estat7mą. iud7tojai. proceso teisin!umas ir tt. !erAti kit5 žmoni5 teises.0.s su kitomis proceso stadijomis PI". "eismas at ieka veiksmus. i%k ausoma specia isto. apk ausiamas ka tinamasis. kurioje teismas. apži6rimi daiktai.l8 proceso pirmosios instancijos teisme reik0me ir r. Ko e!ija skiriama. %!* procesin/je veikloje <alutinai B<.2d. !arAQ ir orumą. na!rin'damas B. 4. PI"o nuosprendis H teisiamajame pos'd7je priimtas dokumentas. =I% tema.A7 ą na!rin'jantis teis'jai. 1'kmin!ai v7kd7ti %ią funkciją teismas !a i tod' . i%ai%kina parei!as vert'jui. kuriuo nutraukiama A7 a.akt7viai da 7vauti.). veiką padarQs asmuo A6t5 teisin!ai nuAaustas ir niekas neka tas neA6t5 nuteistas.) (tsar!inis teis'jas posedžio metu !a i tik steA'ti procesą.2. "eismas saistomas tik viena I" poBicijaI A7 a na!rin'jama tik d' t5 ka tinam5j5 ir tik d' t5 n. (irmosios instancijos teismo sudėtis ir teismingumas 1. 'arengiamojo teisiamojo posė!"io !alis "eismas. B. d' kuri5 ji perduota na!rin'ti teisiamajame pos'd7jeIriAas nustato prokuroro K(. "eismas ne tik audžia. at iekama kt teisiamojo pos'džio da 7jeI Erod7m5 t7rime.3I2. kaip matoma. nukent'jus7sis. 3.2. =ai A6ti at iekamas ir sutrumpintas Erod7m5 t7rimas H siekiant raciona esnio proceso. kai A7 a suk' ' dide E visuomen's susidom'jimą. Aet ir siekia asmenis patais7ti. uospren!"io priėmimas *2. kad reik's sprQsti itin sud'tin!us k ausimus.3. da 7vaujant A7 os na!rin'jimo teisme da 7viams. . kurias prokuroras ar It parei!6nas pa aik' neesmin'mis ir A7 oje jomis nesir'm' ir . o ne teis'jo vardu.t. arAa !a i A6ti na!rin'jama Ae kartojimjo to iau (222 str. kad at ikQ AausmQ nuteistieji savo !7venimo tiks 5 siekt5 teis'tais A6dais ir priemon'mis. 3. B7 5 proceso PI"e stadija H pa<rindin/ B% stadija. kurioje na!rin'jimo teisme da 7viai apiendrina Erod7m5 t7rimo reBu tatus ir pateikia teismui savo samprotavimus d' ka tinimo teisin!umo ir pa!rEstumo.atvejais ap7 ink's teismuose A7 ai na!rin'ti ap7 ink's teismo pirmininkas sudaro trij5 teis'j5 ko e!iją (!avQs proceso da 7vi5 pra%7mą. kuri5 tiks asIužtikrinti i%sam5 ir teisin!ą A7 os ap ink7Ai5 i%t7rimą. da 7vaujant proceso %a ims. jei ka tinamasis pripažEstamas ka tu. "ai savaranki%ka teismo pos'džio da is.2. Atliekama svar:i prevencin/ ir aukl/jamoji misijaIpratina asmenis aik7tis Estat7m5 ir žmoni5 Aendravimo tais7k i5. kad A7 os na!rin'jimo teisme metu veikia visi BP principaiP neka tumo preBumpcija. ne!a i užduoti k ausim5 ir pan. "eismas !a i i%tirti faktus ir ap ink7Aes. jei jie i%tirti ir patikrinti teisiamajame pos'd7je. 2ro!ymų tyrimas *2(1I2. B7 5 procesas ape iacin's ir kasacin's instancijos teisme H kontro inio poA6džio stadijos. %i5 da 7vi5 pristat7tus ei paties tiesmo i%reika autus duomenis.%. (222 str. einan?ios po A7 os na!rin'jimo PI"e. 3.eikia A7 ai reikia dau! aiko. at ieka veiksmus. Pus apis @@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .vendinama B% paskirtis H !inant žmo!aus ir pi ie?io teises ir aisves. jei %ie duomen7s teisme nepasitvirtino. !a i A6ti paskirtas atsarginis teisėjas. ". "eismas na!rin'damas A7 ą 7ra visi%kai savaranki%kas ir nesaistomas I" i%vadomis ir surinktais Erod7mais. jam skiriama Aausm' arAa jis at eidžiamas nuo Aausm's. (t eikami tokie veiksmaiP paske Aiamas ka tinamasis aktas. 9stojQs E procesą !a i reika auti. prie%in!ai. sąžinin!ai v7kd7ti pi ietines priedermes. kai ap7 ink's teisme !unama itin dide 's apimties A7 a.(I31+.kdo teisin<umą tiesio<ine ir pa7ia pla7iausia to žodžio prasme. "okios ka Aos padeda formuoti vidinE teis'j5 Esitikinimą ir daro poveikE teis'tam ir pa!rEstam nuosprendžiui.pa%a ina iud7tojus i% teismo sa 's ir tt.*eismo sud/tis "eismo sud'tis 7ra konkre?ią Aaudž. nors tam tikrais atvejais %ios riAos !a i A6ti kore!uojamos. kad jam A6t5 pakartoti visi procesiniai veiskmai iki jam stojant E A7 ą. veik5. "ai centrin' A7 os na!rin'jimo teisme da is.3 Eaigiamosios kalEos *2. 9rod7m5 t7rimo metu sukoncentruojamos pa!rindin's teismo ir proceso %a i5 pastan!os nustat7ti tiesą A7 oje.A7 ose priimamai teismo. I" at ieka tik pa!a AinE vaidmenE H jo metu paren!iami teismui reika in!i duomen7s. . kad n. teis'jo !avusio na!rin'ti A7 ą si6 7mu). kuriais nuosprendis !a i A6ti !rindžiamas tik tuo atveju.2. BPK 221 str. "ik teismas !a i nuosprendžiu pripažinti asmenE ka tu ir paskirti jam AausmQ. !a i atmesti duomenis. kuriuos teismas pri'm' A7 os na!rin'jimo metu.uosprendžiai ir visi kt.2. kuriuo ka tinamasis pripažEstamas ka tu ar neka tu ir.4.1.spendimai Aaudž. Mi5 stadij5 Aendroji paskirtis H patikrinti nuosprendžio pa!rEstumą ir teis'tumą. patikrina I" metu surinktus duomenis. kuriais Auvo pa!rEstas ka tinamasis aktas.2. .

22C str.4 tuomet.t. "aikomas retai. kai mat7ti.2. !a utinai H teis'jas. kai visi t. kriterijus 7ra . 4. kad A7 ą na!rin't5 tinkamos kva ifikacijos teismas (kuo pavojin!esn' . jis !a i A6ti teisiamas ir ap7 ink's teisme. kokio sunkumo padar7ta veika. kai 7ra dide is darAo kr6vis ir kt.ir kasacinis teismas tikrina ar pirmosiso instancijos teismas teisin!ai i%sprend' teismin!umo k ausimą. =% tema.l8 teismin<umo sprendimas =a i A6ti padar7ta k aid5.4 padariniai ar p'dsakai. kadan!i 0uropoje žemiausi5 !randži5 teismai paprastai skiria iki &I: met5 aisv's at'mimo Aausmi5. 2) jei A7 ą tiks in!a na!rin'ti kitame teisme. -ei!u kuris nors i% teis'j5 ne!a i da 7vauti procese jE keisYti kitu teis'ju ne visuomet 7ra A6tina. (p7 ink's tiesmai (prakti%kai H vienas teis'jas) !a i na!rin'ti A7 as d' t7?ini5 nusika tim5 padar7mo ir skirti už juos iki 10 et5 aisv's at'mimo Aausm's (tai naujov'. 3. &. kuriose ka tinami specia 6s nusika timo suAjektai.teiismo teis'jai ne!a i A7 os na!rin'ti d' nusi%a inim5. 22@ str.4 padar7mo vieta. -ei toks asmuo padar' . Baudžiamosios :. kad A7 ą prad'jQs na!rin'ti teis'jas jos neužAai!s. kad A7 ą na!rin'ti konkre?iame teisme !a i trukd7ti visuomenes pikeita. "eismas. -ei!u ne! ai aikinai H daroma pertrauka. *a 7kinE teismin!umą asprendžia . nesutikdamas su A7 ą perdavusio teismo nutartimi. =in?ai !a imi tiek d' da 7kinio. 6eritorinis parodo. -ei . Est.t. turi teisQ ją !in?7ti.I sud'ties nekei?iamumo principas. paskiriamas kitas teis'jas. kai 7ra duomen5.instancijos tvarka.2d.2d. 2. tiek d' teritorinio ar persona inio teismin!umo. (22F str. B7 os perdavimas pa!a teismin!umą "eis'jas A7 os paren!imo na!rin'ti teisme metu pirmiausiai (iki A7 os na!rin'jimo pradžios) patikrina ar !auta A7 a teismin!a %iam teismui. 2#0 str.s 1) da 7kinis 2) persona inis #) teritorinis Balykinis parodo. tai sAuvo padar7ta siekiant sumažinti ap7!ard5 teism5 darAo kr6vE). Bylos parengimas nagrinėti pirmosios instancijos teime Pus apis @C i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . B7 ą perduoti kitam teismui tiks in!umo mot7vais pats teismas. na!rin'jimas atidedamas.1. perduodant A7 as. 22: str. A7 a turi A6ti na!rin'jama ap7!ardos teisme. ne!a i. &. apiAendrinantP jei da is A7 os 7ra teismin!a ap7!ardos teismui.numat7tas teismin!umo tais7k es.nesP I tuo pasiekiama.4 H tuo auk%tesn' kva ifikacija turi A6t). -ei neteismin!a H priima nutartE perduoti. ape . kai kito teismo veik os teritorijoje !7vena dau!uma A7 os da 7vi5.pakopos teismus pateikt5 vienodas A7 5 skai?ius I 7ra !a im7A' na!rin'ti A7 as toje vietoje. o kita da is ap7 ink's.4 padar7mo vietos ne!a i nustat7ti.22# str. *eism8 <in78 d/l :. kad E t. kurioje žinioje 7ra A7 a. kur 7ra dau!iausia Erodomosios informacijos A7 ai I atsiranda reia i prie aida teismui priimti teis'tą ir pa!rEstą nuosprendE Pirmiausia teismin!umą nustato prokuroras. koks tos pa?ios !randies teismas priva o na!rin'ti A7 ą.los perdavimas i0 vieno teismo kitam B7 os !a i A6ti perduodamosP 1) jei A7 a ją !avusiam teismui n'ra teismin!a H 22D str. kuriam ji neteismin!a H 22F str. neatsižve !iant E tai kur rasti .numat7ti Aaudž. koks primosios instancijos teismas priva o na!rin'ti A7 ą..*eismin<umo r=0.numato atskirus teismin!umo variantusP 22@ str. 8aAai svarAu tiks iai v7kd7ti Est. 1varAiais vie%osios tvarkos ar teisin!umo interesais !a ima aik7ti atvejus. koks teismas kompetetin!as na!rin'ti A7 ą pirm. A7 a pradedama na!rin'ti i% pradži5. 22C str. B7 os perdavimas d' tiks in!umo 22F str.) 5. ir i%skirtinumas. kokiam teismui 7ra teismin!os A7 os.4 sunkumo aispnis. tokiu atveju neturi reik%m's. Personalinis parodo.*eismin<umo sąvoka "eismin!umas H Est. pa!a kuriuos nustatoma. Z 22: str.2 ir # da 7s.A7 os pož7miia. *a 7kini5 tais7k i5 paskirtis H !arantuoti. kai min't5 parei!5 n'jo.

7ra dvi pa!rind5 !rup'sP 1) ap ink7A's. Ke i5 ka tinam5j5 A7 ą H vienas susur!a H d' jo i%skiriama ir atidedama. I%skiriamos praktikoje retai. joje esan?iais dokumentias → 2#2 str (sąra%as !a utinis. kad 7ra at eidimo nuo B( prie aid5. kai ke i asmen7s 7ra ka tinami kartu padarQ vieną ar ke ias . .teismo proceso stadijos etapas prasidedantis nuo A7 os !avimo teisme momento. Pus apis @D i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . da 7viai pra%7mu susipažinami su medžia!a ir pan. F#. pakeitimo ar panaikinimo. netur't5 A6ti perduodama na!rin'ti teisme. 2## str # ir & da 7s *' su'mimo k ausimo svarst7mo v7ksta specia us teismo pos'dis ir priimama nutarits. Pa!rindai numat7ti 2#: str 1 d. 2.4 ar kai vienas ka tinamas ke i5 . B7 os i%sk7rimas E ke ias ir ke i5 A7 5 sujun!imas E vieną H 2#& str & d B7 a !a i A6ti i%skirta E ke ias tais atvejias.B. #F1. da 7vaujant proceso %a ims ir priimant nutartE paitarim5 kamAar7je. o pa!rindin' na!rin'jama iki !a o (tskira A7 a nesudaroma.4 padar7mu. B7 os perdavimas prokurorui I 2#& str 2 ir #d 1) teismo iniciat7va d' ka tinamojo akto tr6kum5 (esmini5) 2) prokuroro pra%7mu.) 2#1 str → teis'jas susipažEsta su su visa A7 os medžia!a.2.&. #C. PvB.1. atsiuntusiam A7 ą su ka tinamuoju aktu. 2. !a i A6ti priimta tik viena nutartis. procesini5 dokument5 kopijos nedaromos Kelių ylų sujungimo į vien) k ausimai BPK visi%kai n'ra aptariami. jei tai padeda !rei?iau i%na!rin'ti i%skirtas A7 as. #F.#. K i6t7s ne eidžian?ios na!rin'ti A7 ą teisme numat7tos Estat7meP 1) ap ink7A's nurod7tos BPK # str. d' kuri5 Aaudžiamasis procesas ne!a imas H numat7tos BPK # str BK numat7ti pa!rindai at eisti asmenE nuo B(P BK #@ str. B. B7 os nutraukimas 7ra !a utinis jos i%sprendimas. jei!u tai neatsi iepia A7 os i%na!rin'jimo i%samumui ir ne%a i%kumui.utarties nutraukti A7 ą priE'mimo tvarka 7ra sud'tin!esn'. 2. tikrinama tik !avus A7 ą. I Paruošiamoji H teis'jui nusta?ius.los paren<imo na<rin/ti teisme metu priimami sprendimai 2. Paprastai sujun!iamos.. numat7tu BK."eismas tur'damas teisQ nutraukti A7 as d' %io pa!rindo neperke iant E teisiamąjE pos'dE. tod' tai at iekama teismo pos'd7je. kai prokuroras nori papi d7ti ikiteisminE t7rimą H i%imtiniais atvejais 2. traukdamas A7 ą teismas visais atvejais priva o nutraukti ir procesini5 privartos priemoni5 taik7mą. ar n'ra k i6?i5 na!rin'ti A7 ą i% sm's. B7 os perdavimas pa!a teismin!umą H 2#& str 1d (r A7 ą prik auso na!rin'ti konkre?iam teismui. ta pa?ia nutartimi !a i A6ti i%sprQstas A7 os i%sk7rimo ar ke i5 A7 5 sujun!imo E vieną k ausimas H 2## str 2 d). kad teis'jas patikrina A7 os medžia!ą ir i%ai%kina. turi A6ti sudar7tos procesin's są 7!os A7 os ei!ai pos'd7je (siun?iami %aukimai. #D. -ei n'ra teismin!a H priimama nutartis perduoti kitam teismui pa!a teismin!umą. apei tai prane%ant prokurorui. jo! n'ra k i6?i5. E!7vendina naujojo kodekso raciona 5jE pradą H !reitumo. tod' %a ia nutarties perduoti A7 ą na!rin'ti teismo pos'd7je priimama atskira nutartis d' kardomosios priemon's pask7rimo.los paren<imo na<rin/ti teisme tvarka Pradinis pirmosios inst. Aet nepriva o vadovaudamasis %iais pa!rindais nutraukti A7 ą. Aet i%imtisP perduodant A7 ą na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. termino pratQsimo.1. B7 os nutraukimas I 2#: str.:. "eismas turi teisQ. PaskirtisP I Kontrolinė H rei%kiasi tuo. d' kuri5 BP ne!a imas 2) ka tinamojo neda 7vavimas teisme d' i!os ar kai jo Auvimo vieta 7ra nežinoma #) A7 oje taikom5 Estat7m5 konstitucin!umo ar proA emos atsiradimas &) teisme !autos A7 os neteismin!umas %iam teismui :) ka tinamojo akto neatitikimas Estat7mo reika avimams @) A6tin7A' kreiptis E kompetetin!a 01 teisminQ instituciją d' 01 teis's akt5 ai%kinimo ir !a iojimo Z jei paren!iant na!rin'ti pasteA'ta. turinti run!imosi princip5 e ement5 H 2#: str. B7 os perdavimas na!rin'ti teisiamajame pos'd7je I 2## str. 2. 7ra 7patin!a proced6ra. &0.

B7 ą na!rin'ti turintis teis'jas tur't5 ikiteisminio t7rimo teis'jo pra%7ti at ikti veiksmus i%imtiniais ir tikrai nei%ven!iamais atvejais. ar ank%?iau neAuvo sir!ta tokia i!a. Ikiteisminio t7rimo teis'jo vieksmai ren!iant A7 ą teisiamajam pos'džiui !a i teitki pasinaudoti ikiteisminio t7rimo teis'jo pa!a Aa. jei ! aima.teis's aktas neprie%tarauja Konstitucijai. B7 os na!rin'jimo atid'jimas H 2#& str : d 1. jei!u 7ra žinoma.asmen7s. "od' . nereikia ve tui eikvoti aiko ir pastan!5 juos na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. kada A7 oje j5 7ra nemažiau kaip ke io ika. specia istai. H pasinaudoti. kad i!a 7ra sunki. jei!u teis'jui i%k7 a aAejoni5. proceso tvarka H taip pat. #. Aet ne prokurorai.uma?ius apk austi iud7toja.Est. ka tinimo ir !7n7Aos %a 7s. tod' teismas turi atsižve !ti E i!os poA6dE. teismas atskirai kiekvienoje A7 oje priima nutartis kreiptis E K" ir atid'ti A7 os na!rin'jimą. #.#. kuriam taikomas anonimi%kumas reikia pasir6pinti atitinkamomis tecRn. "okiu atveju po icijos parei!6nams pavedama atvesdinti ka tinamąjE E teismą. kad jau 7ra nutartimi kreiptasi E K" t. Pra%7m5 na!rin'jimas Proceso da 7vi5 pra%7m5 i%na!rin'jimas paren!iant na!rin'ti A7 ą teisme. n'ra piva o teismams kitoje A7 oje. nes pra%!7m5 pateikimas ikiteismioni t7rimo teis'jui !a i staAd7ti proceso ei!ą. Poreikis kreiptis E kompetetin!a 01 teisminQ instituciją d' 01 teis's akt5 ai%kinimo ar !a iojimo ko kas 7ra aAiau teorine A7 os atid'jimo !a im7A'. Kitos or!aniBacinio Aei tecRninio poA6džio priemon's teisiamajam pos'džiui paruo%ti "eis'jas turi pasir6pinti. n'ra numat7t5 kriterij5 jai nustat7ti. kuri 7ra pasiekiama tiems asmenims. -ei!u teismas nustato. B7 os na!rin'jimas atidedamas. ko ka tinamasis pasveiks (konkre?iai med. "eis'jo nutartis kreiptis E K" ir atid'ti A7 os na!rin'jimą priimta vienoje A7 oje. (tmetant i%na!rin'tus pra%7mus turi A6ti priimama mot7vuota nutartis. B0" da 7viai turi tur'ti ! aim7AQ da 7vauti A7 os na!rin'jime ir steA'ti procesą nuo pat pradžios. kad jei reikia da 7vaut5 teis'jas.Estai!os nepasako. jei n'ra !a im7Ai5 ar pan. Informacija apie tiesmo pos'dE tur't5 A6ti ske Aiaa spaudoje. 1usipažinimas su A7 a 2#C str. (tsižve !iant E da 7vi5 skai?i5 ir TpuA ikosV susidom'jima turi A6ti p anuojamas pos'džio sa 's d7dis (jei Emanoma). kad ka tinamasis nurod7tu adresu ne!7vena. (tmesti.2. 7ra sverAi j5 teisi5 rea iBavimo !arantija ir rimta są 7!a tinkamai pasiruo%ti teisiamajam pos'džiui. kur proceso da 7viai su A7 os medžia!a susipažinti !a 't5 tik priži6rimi teismo darAuotoj5. !a 't5 atitinkamai kore!uoti savo poBiciją. Pus apis @F i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . 2. tad teismas tur't5 nuo at si5sti užk ausimus). Konstitucin!umo proA ema A7 oje atsiranda tuo atveju. o jos nuora%ai siun?iamji prokurorui ir !7n'jui. kad ka tinamasis pasis 'p'.:. *eismo veiksmai teisiamajam pos/džiui paruo0ti #. tad 01 akt5 taik7mo k ausim5 paprastai nei%k7 a.@. 2#D str.A7 oje tuo pa?iu k ausimu. Maukimai E teisiamąjE pos'dE 2#@ str 1 d Z 1D2 str 1 ir 2 da 7s 2#@ str 2 d P dau! nukent'jusi5j5 ar civ. kad ka tinamojo Auvimo vieta 7ra nežinoma. #. ar A7 oje taikomas Estat7mas ar kt. 3. pa ikti nena!rin'ti d' mot7v5 neAuvimo ar !auti pav' uotai !a i A6ti pakartoti teisiamajame pos'd7je. Ka tinamojo suža ojimo ar susir!imo faktas turi A6ti nustat7tas !7d7mo Estai!os ar ekspert5 komisijos. kai kuiais atvejais H ekspertai. T1unki i!aV aAstrakti sąvoka.&. 2#F str.ie%kov5 7ra tuo atveju. #. kiek truko !7d7mas ir pan. . ka tinamieji ar advokatai. tod' v' esniam aikui !a i A6ti kvie?iami tik iud7tojai.priemon'mis. kuri turi patvirtinti. &.t. susipažinti su A7 a teismuose turi A6ti numat7tos specia ios pata pos ar vietos. vert'jais ar kt. 2#@ str # dP tuo siekiama sutaup7ti žmoni5 aiką ir užtikrinti proceso ekonomi%kumą. arAa kad da 7vavimas ! ai dar aAiau paA o!inti sveikatos A6k Q. dažnai padidina proceso sąnaudas. kurią paveda po icijai.2. jis priima nutartE atid'ti A7 os na!rin'jimą ar paske Aia ka tinamojo paie%ką. -ei!u pra%7mai i%na!rin'ti ir pa!rEstai i%sprendžiandžiami teismo veik os pradiniame etape. #. B( re! amentuoja nac. kuriems tokiu A6du prane%ama apie pos'dE. tam kad. *ažniausiai tai. kai ka tinamasis %aukimu i%kviestas E teisiamąjE pos'dE neatv7ko arAa %aukimas !rEžta su atž7ma. kuris proced6ri%kai 7ra Aran!us. paai%k'ja po to.1. ne eidžianti i !ą aik da 7vauti teisiamajame pos'd7je. kad E sa Q nepatekt5 nereika in!i asmen7s. -ei A7 a na!rin'jama nevie%ai H turi A6ti pasir6pinta kontro e. !avusios tokią informaciją. Ka tinamojo Auvimo vietos nežinojimo faktas teisme paai%k'ja savoti%kai. Kad A6t5 aikomasi %i5 reika avim5 ir kad A6t5 užtikrintas A7 os medžia!os sau!umas. kito teismo pata pomis.

-as re! amentuoja JIJ sk7rius. I Pus apis C0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . K" ir BP" nuostatos) 1varAiausi principaiP teis'j5 neprik ausomumas ir ne%a i%kumas. B7 os paren!imo teisiamajam pos'džiui terminai .#. da 7vaujant7s A7 ą na!rin'jant teisme 2&: str. 2. A7 os i%sk7rimas ir nutraukimas :. at ieka visus Est. A7 5 na!r. jis turi imtis vis5 priemoni5. 2. kad na!rin'jimo teisme metu priva o da 7vauti ka tinamasis. 4adovavimas na!rin'jimui teisme 2&1 str. kad viskas v7kt5 sk andžiai ir or!aniBuotai.urod7ti principai veikia tik %ioje stadijoje. A7 os na!rin'jimo teisme Aendrosios są 7!os H BP Estat7mo nustat7t5 specifini5 tais7k i5. A7 os na!rin'jimo teisme riAos @. turi A6ti tiriamos tik su A7 a susijusios ap ink7A's (priži6rima). "eis'j5 savaranki%kumo !arantija H susijQs su #01 str. teisiamojo pos'džio tvarka. 2. kad A7 os A6t5 deramai paruo%tos teisiamajam pos'džiui. 8eidžia teismui !auti informacija Ti% pirm5 rank5V.<os 2. asmen7sm da 7vaujant7s A7 ą na!rin'jant teisme &. vadovavimas pasirei%kiaP 1. tiesio!inis ir žodinis na!rin'jimas teisme #. kadP 1) veikia per visą teisimąjE pos'dE ir Aet kuriose A7 5 kate!orijose 2) numato vadovaujantE teimo vaidmenE viso proceso metu #) sau!o A7 os na!rin'jimo da 7vi5 teise ir teis'tus interesus &) numato procesin's komunikacijos formas :) nustato procesin's veik os Etvirtinimo A6dus.kad A6t5 i%samiai ir ne%a i%kai i%tirti A7 os ap ink7AesS 2. nukent'jusieji ir iud7tojai. Prie%taravimai teismo pirmininkui Era%omi E protoko ą. puA ikai s'kmin!ai steA'ti visa proceso ei!ą. vadovaudamas A7 os procesui.los na<rin/jimo teisme :endr8j8 nuostat8 sistema ir reik0m/ Bendrosios nuostatosP I A7 os na!rin'jimo teisme principai (pa!r. 2F1 str.numat7tus A7 os na!rin'jimo pirmosios instancijos teisme veiksmus. . visuma. (smen7s.#. Pirmininko patvark7mams priva o pak usti visi proceso da 7viai ir kiti sa 'je esant7s asmen7s. 1udaro są 7!as %a ims akt7viai da 7vauti Erodin'jimo procese.esi aikantiems ! ai A6ti taikomos 2:F str. apži6rimi daiktiniai Erod7mai ir pan. i%ven!iamos pretenBijos d' Tužku isini5V teismo veiksm5 ir sprendim5. kad neA6t5 vi kinamas procesas. #d. "iesio!inis Erod7m5 i%t7rimas užtikrinamas tuo.B.@.perat7vumo principui užtikrinti 7tra nustat7ti A7 os perdavimo ir na!rin'jimo teisiamajame pos'd7je terminai. "eisiamojo pos'džio pirmininkas. 2C# str. Profesiana iai ir atsakin!ai naudojasi suteiktomis teis'mis ir v7kdo parei!as. Bendrosios nuostatos proceusi reik%min!os tuo. teisiamojo pos'džio ei!os ir reBu tat5 fiksavimas C.2. jo neperskaito. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme bendrosios nuostatos 1.) 'odinis nagrinėjimas H procesas turi v7kti žodžiu. =%I tema. jei apie jE žodžiu procese neprane%a. run!imosi principas. numatan?i5 procesin's veik os ir procesini5 sant7ki5 7patumus centrin'je proceso stadijoje. tiesioginis nagrinėjimas H pats teis'jas ar teis'j5 ko e!ija turi i%tirti Erod7mus (apk ausiami asmen7s..ustat7ti terminai užkerta ke ią A7 5 vi kinimui pradiniame etape ir 7ra pakankami.1. 1udaro !a im7AQ da 7viams tinkamai naudotis savo teis'mis. "iesio!inis ir žodinis na!rin'jimas teisme 2&2 str. "eismas ne!a i remtis teisiniu aktu. . vadovavimas na!rin'jimui teisme 2.los na<rin/jimo teisme :endrosios sąl.teisme vie%umas Z taikomi ir Aendrieji BP" principai H neka tumo preBumpcija. . kuri5 parod7mai reik%min!i A7 ai (i%imtis H 2C@ str. 2&0 str. dokumentu. B. proceso teisin!umas ir sąžinin!umos ir kt. Mios są 7!osP 1.) i%imtis 2&2 str. Aet ne ikiteisminio t7rimo procese.numat7tos priemon's.

Aet atv7ko atstovas H teismas !a i eisti jam da 7vauit procese. )i#ilinis ieško#as3 ci#ilinis atsako#as 110 str ir 111 str. H ke i prokurorai !a i da 7vauti dide 's A7 ose ar A7 ose. -ei ka tinamasis neatv7ko H daroma pertrauka arAa na!rin'jimas atidedamas → teismas imasi vis5 priemoni5 .na!rin'jimo teisme da 7viais da 7vauti tiriant Erod7mus. nors procesinis statusas ir !a i skirtis. jei pripažEstama. /iv. Aet jam duodamas aikas susipažinti su A7 os medžia!a ir pasiruo%ti.&. Kaltinamasis 22 str. jam suteikiamos iud7tojo teis's ir parei!os. -i padeda teismui i%samiai ir ne%a i%kai viska i%tirti.3. 2. da 7vaujant teisiamajamajame pos'd7je kartu su civi iniu ie%kovu . Ka tinimasis atv7kti E teismo pos'dE. Bet 7ra aAai svarAi procesin' 7!7A'. ".Bet naujam !a i pareik%ti nu%a inimą. &C str. kad tai reika in!a. -ei prokuroras neatv7ko. I B7 os na!rin'jimo teisiamajame pos'd7je metu H 2:& str (dau!iau !a im7Ai5 nustat7ti rea ius i%sk7rimo pa!rindus) Pus apis C1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . Aet jei ji reikia apk austi kaip iud7toją. jo parod7mai svarA6s priemant nuosprendE H atstovas ne!a i pakeisti nukent'jusiojo. teismas turi imtis vis5 priemoni5 jE pakeisti kit5 arAa daroma pertrauka arAa A7 os na!rinEjimas atidedamas. Miuo atveju asmuo. I% naujo A7 a nena!rin'jama naujam prokurorui Estojus E A7 ą. atsakovu ar vietoje jo. 'rokuroras Prokuroras H prokutar6tos kaip Aaudžiamojo persekiojimoj institucijos atstovas. B7 os i%sk7rimas. sujun!imas. 2. I%imtis H 2&@ str.3. suke ian?iose dide E visuomen's susidom'jimą. priimti teis'tą ir pa!rEstą nuosprendE. turinti 7!ias teises su kt. &D str. atsižve !iant E tai. 2.ie%kinE neda 7vaujant civ. A7 a Aus na!rin'jama Ae nukent'jusiosjo. Prokuroras pa aiko ka tinimas ir kartu 7ra %a is. nutraukimas ir perdavimas prokurorui B7 os išskyriamos ir sujungiamos dviejose pirmosios instancijos teismo etapuoseP I A7 os paren!imo na!rin'ti teisme metu H 2#& str. 2.1. 2. kardomosios priemon's pask7rimas arAa pakeitimas !riežtesne) 2&D str.3.BPK numato kiekvieno A7 os na!rin'jamo da 7vio teises ir parei!as na!rin'jant A7 ą.ie%kovo pra%7mas na!rin'ti ie%kinE jam neda 7vaujant. turi teisQ pareik%ti ie%kinE civ.ukent'us7sis H Erodomosios informacijos %a tinis. 2&F str. "eismas ! ai na!rin'ti civ. 2:1 str.2. kad A6t5 užtikrintas ka tinamojo da 7vavimas teisme (atvesdinimas.. Prokuroro da 7vavimas BP 7ra A6tinas. Be ka tinimo neA6t5 A7 os na!rin'jimo da 7ko. Kra centrin' procesin' fi!ura. .t.ie%kovui. 2&D str 2 d.4 kate!orijose (p '%imas pvB.$. =a i tur'ti atstovą.4 pat7rQs ža os. koks jo da 7vavimo tiks as ir kokią funkciją procese da 7vis E!7vendima. Aynėjas Kaip ir ka tinamasis pirmosios instancijos teisme 7ra %a is. 2&: str 2 d. jE reikia pa aik7ti H tai !a i tik prokuroras.) ne!a i apsieiti Ae nukent'jusiojo parod7m5. na!rin'jant A7 a pirmosios instancijos teisme priva o.ukent'jus7sis kaip A7 os na!rin'jimo da 7vis ir kaip ka tinimo %a is teismeP 1) !ina savo teises ir teis'tus interesus 2) 7ra suinteresuotas A7 os Aai!timi #) !a i akt7viai da 7vauti na!rin'jant A7 ą teisme ir dar7ti Etaką %iam procesui Aei jo reBu tatams .ie%kovas ar jo atstovas neatv7ko H teismas civi inE ie%kinE pa ieka nena!rin'ta.3. -ei neatv7ko nukent'jus7sis. ukentėjusysis BPK C. =a i tur'ti atstovąP pa!a Estat7mas H :# str ir E!a iotasis H :: str. d' .proceso tvarka. pa aikantis Aaudž. neAent jis jau 7ra apk austas ikiteisminio t7rimo teis'jo.3. -ei E teisiamaji pos'di civ.A7 os na!rin'jimo metu va st7AinE ka tinima.3. arAa 7ra civ.4. 2. tod' jis apk ausiamas kaip iud7tojas.atsakovo ar jo atstovo neatv7kimas nesustaAdo civi inio iekinio na!rin'jimo. Prokuroras !a i A6ti pakei?iamas nepaisant kit5 da 7vi5 nuomones. pateikti pra%7mus ir pan. &2 str. kad ka tinimas e!Bistuot5. 2D ir #& straipsniai .

2. teismas turi teisQ. 2:C str. teismo secretaries neskaito viso sara%o atv7kusi5. aiką turi i% ikti arcR7vuose =%II tema.p. taip pat nesan?i5j5 neatv7kimo priežastis. A7 ą !a ima i%skirti ir atid'ti d' vien5 ir na!rin'ti to iau d' kit5 ka tinam5j5. dviejuose teismo etapuose (tokiose pat)P paren!imo etape H procesinio raciona umo sumetimais. Praktokoje paprastai. "eisiamojo pos'džio ei!os ir reBu tat5 fiksavimas Procesin' veik a pateikiama ir i%rei%kiama žodžiu. tod' jos reBu tatai t. o tik perskaito tuos asmenis. (nks?iau BPK ir Auvo pasak7ta. "eisiamojo pos'džio paren!iamojoje da 7je. Pa!a 0uropos žmo!aus teisi5 teismo praktiką asmuo turi teisQ žinoti apie tiek en!vesnio. %aren<iamoji teisiamojo pos/džio dalis -i skirta paren!ti procesines teis'to ir pa!rEsto pos'džio są 7!as. 1. o tai at iekama fiksuojant teisiamojo pos'džio ei!ą ir reBu tatus. B7 os nutraukiamos t. d' kuri5 !a i A6ti na!rin'jama A7 a. 2. I 2.:. jei 7ra dide is da 7vaujan?i5 sara%as. suteikia žodE pos'džiio sekretoriui prane%ti apie E A7 os na!rin'jimą atv7ukusius asmenis. nutraukti procesą juos nusta?ius n'ra priva oma. Aet nepriva o. Konkre?ias A7 os na!r. Mioje da 7je teismas at ieka veiksmus. 'areigų išaiškinimas #ertėjui *2%3. Aet esmin' są 7!aP ne!a ima A7 os i%skirti jos na!rin'jimo i%samumo sąskaita. specia ist5 Aei vert'j5 atv7ko. Pos'džio sekretorius. kurie neat v7ko 1. Pos'džio sekretoriaus primetimes apie E A7 os na!rin'jimą asmenisP atv7kusi5 E teismo pos'dE asmen5 patikrinimą. 1.3.teisme riAas nustato prokuroro ka tinamasis aktas ir teis'jo nutartis perduoti A7 ą na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. 2. prane%a teismui. 9stat7mas numato !a im7AQ teisme pakeisti ka tinimą H 2:@ str. ekspert5. kuriais siekiama užtikrinti užtikrinti i%sam5 ir ne%a i%ką A7 os ap ink7Ai5 i%t7rimą. kitaip nei esant ap ink7A'ms d' kuri5 BP ne!a imas. ir pa!a da 7ką. Teisiamojo posė!"io pra!"ia *2%2. ar j5 parod7mai ir parei%kimai pocesi%kai Eforminti ir ar tai padar7ta teisin!ai I na!rin'jant A7 ą kontro in'se stadijose teismas i%ana iBuoja pirmosios instancijos teismo i%tirtus ir užfiksuotus duomenis. 1. BPK 2:: ir 2:@ str numat7tos tais7k 's sudaro są 7!as nesi aik7ti 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo suformuotos praktikos ir pažeisti 0+"K (A7 oje 1ipavi?ius prie% 8ietuvą nurod' kad taip 7ra suvaržoma ka tinamojo teis' E !7n7Aą ir teisin!ą procesą). Bylos nagrinėjimo teisme eiga 1. . kokia A7 a Aus na!rin'jama. Bet žodis 7ra nepakankamas siekiant o!i%kai E!7vendinti !a utinius teisin!umo tiks us ir poreikius. i%ven!iant sud'tin!os pos'džio proced6ros. kurE sudaro na!rin'jamos A7 os faktinis ir teisinis turin7s H 2:: str. teismo secretaries at ieka iki teisiamojo pos'džio pradžios. patikrindamas sprendim5 teis'tumą ir pa!rEstumą I procesas Evairiais pa!rindais !a i A6ti atnaujintas I teisin!umo v7kd7mas H konstitucin's reik%m's va st7A's funkcija. iud7toj5. B6tent tokiais atvejais H nutraukiama nuosprendžiu H nuosprendis priimamas po Aai!iam5j5 ka A5 ir ka tinamojo paskutinio žodžio. BPK nepasak7ta apie keitimą E en!vesnQ pusQ. *' at eidimo nuo B( pa!rind5. teismas at ieka tokius veiksmusP pradeda teisiamąjE pos'dE.ir taip tp iau.Kai A7 oje ke i ka tinamieji. "ai A6tina d' P I teismui priimant nuosprendE (7pa? kai procesas i !as) tenka remtis ra%tu užfiksuotais Erod7mais I proceso da 7viai !a i pasitikrinti. B7 os na!rin'jimo teisme riAos 9stat7mu apiAr'žiamos atsižve !iant E suAjektus. kad asmeniui turi A6ti prane%ta apie Aet kokio ka tinimo pasikeitimą. Paskirtu Aaudžiamajai A7 ai na!rin'ti aiku teisiamojo pos'džio pirmininkas pradeda teisiamąjE pos'dE ir paske Aia. Pus apis C2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .@. kas i% na!rin'jimo teisme da 7vi5. 2:& str & (Esid'm'kite!P nutraukiama nutartimi) ir : (nuosprendžiu) da 7s. tiek sunkesnio ka tinimo pasikeitimą. kurioje da 7vauja p atus proceso suAjekt5 ratas.1. Perdavimas prokurorui H tais pa?iais pa!rindais ir tvarka kaip ir A7 os paren!imo na!rin'ti teisme etape. žodis turi materia iBuotis. teisiamojo pos'džio pirmininkui suteikus žodE.t.

8ietuvos . #DI1C#&) redakcija "uo atveju. nukent'jus7sis. specia istus.(. 4ert'ju aikomas anks?iau presoaks. civi inis ie%kovas. pavard'). (vardas. kokioms ap ink7A'ms nustat7ti reika in!i nauji Erod7mai.r. 200:. 2.r. parei%kim5. Be to. "eisiamojo pos'džio pirmininkas i%ai%kina vert'jui parei!ą i%versti ietuvi5 ka Aos nemokantiems proceso da 7viams parod7m5. ar jos na!rin'jimą atid'ti.. jo atstovas pa!a Estat7mą. ekspert5. JI&1D (nuo 200: m. 8ietuvos . "epadeda man *ievas. priva o nurod7ti. pavard'). (areig! ir teisi! i#ai#kinimas ekspertui ir specialistui 2@F 1. ekspertai. ar ją atid'ti. prokuroras ar !7n'jas. #.. IJI1&F@ (nuo 200# m. apkri?io 22 d. Aa andžio 10 d.u%a inama pa!a %io Kodekso :D. .r. JI&1D (nuo 200: m. civi iniai atsakovai ar j5 atstovai %aukiami tik A6tinais atvejais. Prisiekiantis asmuo turi teisQ pasirinkti vieną i% %i5 priesaikos tekst5P 1) e(%. nukent'jusiajam. . 2. !ruodžio D d.r. 1&#I:1D0) redakcija Po to anks?iau neprisiekQs ekspertas prisiekia ir po priesaikos tekstu pasira%o. vert'j5 Aei pos'džio sekretoriaus pavardes ir pak ausia na!rin'jimo teisme da 7vi5. "eisiamojo pos'džio pirmininkas paske Aia na!rin'jan?i5 A7 ą teis'j5. kai teismas pri'm' nutartE atid'ti A7 os na!rin'jimą ar padar' pertrauką.. 2. atsižve !damas E tai. (vardas.a!rin'jimo teisme da 7vis. 4' iau E teisiamąjE pos'dE apk austi iud7tojai.e #.. (vardas. .r. 1. Prisiekiantis asmuo turi teisQ pasirinkti vieną i% %i5 priesaikos tekst5P 1) e(%. specia ist5. Bai!damas paren!iamąją teisiamojo pos'džio da E. "epadeda man *ievas. prisiekiu sąžinin!ai at ikti vert'jo parei!as. !7n'j5. ar na!rin'ti A7 ą to iau.r. civi inis atsakovas ar j5 atstovas. ar na!rin'ti A7 ą. 1. ar jie parei%kia %iems asmenims nu%a inimą. atstov5. 200:.%. "epadeda man *ievas. teisiamojo pos'džio pirmininkas pak ausia na!rin'jimo teisme da 7vi5. prisiekiu sąžinin!ai at ikti specia isto parei!as. Pra%7mo atmetimas neatima i% asmens. teis's pateikti jE v' iau Erod7m5 t7rimo ei!oje. Klausimo3 ar galima nagrinėti Eyl&3 kai 1 posė!1 neat#yko kas nors iš šauktų asmenų3 išspren!imas 2%% 1.r. nukent'jusiuosius ir i%k aus7ti civi inius ie%kovus. specia istai. 2. 1&#I:1D0) redakcija Po to anks?iau neprisiekQs vert'jas prisiekia ir po priesaikos tekstu pasira%o. civi iniam atsakovui ir j5 atstovams i%ai%kina %iame Kodekse nustat7tas j5 teises Aei parei!as. 4iu!ytojų pašalinimas iš teismo posė!"ių salės 2%4 (tv7kQ iud7tojai pa%a inami i% teismo pos'dži5 sa 's. teisme skaitom5 dokument5. ją na!rin'jant teisme da 7vaujan?i5 prokuror5.e 1. !e!už's 1 d. arAa padaro pertrauką %iems asmenims i%kviesti. teisiamojo pos'džio pirmininkas Esp'ja vert'ją d' %io Kodekso 1@# straipsn7je numat7tos atsakom7A's už atsisak7mą Ae svarAi5 priežas?i5 at ikti savo parei!ą ir d' atsakom7A's pa!a 8ietuvos .) (+in. kad teismo apk austi iud7tojai teismo pata pose nesusižinot5 su neapk austais iud7tojais.espuA ikos 200: m. . Teismo su!ėties paskelEimas 2%( 1. civi iniam ie%kovui.espuA ikos 200# m. ekspertus. jo atstovui pa!a Estat7mą.4. pavard'). -ei!u E teisiamąjE pos'dE neatv7ko iud7tojas. specia istus. Estat7mo . -ei!u E teisiamąjE pos'dE neatv7ko ka tinamasis. taip pat i%reika auti kitus Erod7mus. Estat7mo . Estat7mo . kurio pra%7mas atmestas. vadovaudamasis %io Kodekso 2&@I2:2 straipsni5 nuostatomis.espuA ikos 200: m. 1. pavard'). . teismas. pateikQs pra%7mą. 1. 1&#I:1D0) redakcija 1pecia istas prisiekia ir po priesaikos tekstu pasira%o.) (+in. (vardas. Pus apis C# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . Estat7mo . teismas nusprendžia.r.1. 200:. !ruodžio D d. !ruodžio D d.espuA ikos Aaudžiamojo kodekso 2#: straipsnE už me a!in!os i%vados ir paai%kinim5 pateikimą. (vardas. pavard'). civi iniai ie%kovai.eS 2) e(%. JI&1D (nuo 200: m.eS 2) e(%.) (+in. ar !a ima Ae %i5 asmen5 i%samiai i%tirti visas A7 os ap ink7Aes. nusprendžia. (vardas. ekspertus ar i%reika auti kitus Erod7mus. 200#.espuA ikos Aaudžiamojo kodekso 2#: straipsnE už me a!in!ą ar žinomai neteisin!ą vertimą. prisiekiu sąžinin!ai at ikti eksperto parei!as.) (+in. 2.espuA ikos 200: m. 8ietuvos . "eismas d' kiekvieno pra%7mo priima nutartE. Teisių ir pareigų išaiškinimas 2%"eisiamojo pos'džio pirmininkas ka tinamajam. "eisiamojo pos'džio pirmininkas imasi priemoni5. prisiekiu sąžinin!ai at ikti eksperto parei!as. #. Prisiekiantis asmuo turi teisQ pasirinkti vieną i% %i5 priesaikos tekst5P 1) e(%. "eisiamojo pos'džio pirmininkas ekspertui ir specia istui i%ai%kina j5 parei!as ir teises. 8ietuvos .e 4ert'jas 7ra vertimui reikiamas ka Aas mokantis arAa neA7 iojo ar kur?neAi io ženk us suprantantis asmuo.eS 2) e(%. "eismas turi teisQ savo iniciat7va nutarti i%kviesti naujus iud7tojus. pavard'). taip pat juos Esp'ja d' %io Kodekso 1@# straipsn7je nustat7tos atsakom7A's už atsisak7mą Ae svarAi5 priežas?i5 at ikti savo parei!ą ir d' atsakom7A's pa!a 8ietuvos .. taip pat pirmininko patvark7m5 ir teismo sprendim5 turinE.-. apkri?io 22 d. prisiekiu sąžinin!ai at ikti specia isto parei!as. ekspertas ar specia istas. . apkri?io 22 d. civi inius atsakovus ar j5 atstovus. 'rašymų pateikimas ir išspren!imas 2(+ 1. jis !a i apk austi atv7kusius iud7tojus. ar %ie turi pra%7m5 %aukti naujus iud7tojus. ekspertus. :F ir @1 straipsniuose nustat7tas tais7k es. prisiekiu sąžinin!ai at ikti vert'jo parei!as..

8iud7tojas. ka tinamojo atstovas pa!a Estat7mą. kuriam paved at ikti oAjekt5 t7rimą ir pan. Ka tinamojo apk ausą sudaro dvi da 7sP 1) aisvas pasakojimas apie ka tinimo ap ink7Aes 2) ka tinamojo atsak7mai E proceso da 7vi5 užduodamus / audius 8aisvame pasakojime ka tinamsis pa!a savo p aną !a i papasakoti viską.ustat7ti ir patikrinti ap ink7Aes kuriomis Auvo surastas daiktas Patikrinti Estat7m5 reika avim5d' daikto prid'jimo prie A7 os aik7mąsE . tai jie jokiais asse!ais neturi Erodomosios !a ios. Xia teismas patikrina ikiteisminio proceso metu surinktus duomenis. nukent'jus7sis. jei jis Auvo veikos padar7mo Erankis Pus apis C& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . jei!u eUpertise Auvo at ikta ikiteisminio t7rimo metu I ekspertiB's sk7rimas ir at ikimas na!rin'jimo teisme metu "ap pat paži6r'ti BPK 2D: ir 2D@str *aiktai kaip Erod7mai 7ra materia 5s oAjektai. perskaitomi ir apži6rimi dokumentai ir taip to iau.teismas ir %a 7s ne!a i remtis ikiteisminio t7rimo metu sprin!tai s ir dar nei%tirtais teisme duomenimis. kiti ka tinamieji.ustat7ti kam daiktas prik auso . -ei!u apk ausiant vieną asmenE apie tą pa?ią ap ink7AQ užduodami K ausimai ir kitiems asmenims.ustat7ti vienodą redeem t7rimo tvarką visoms A7 oms ne!a ima Mi tvarka nustatoma atsižve !iant E A7 os sud'tin!umą ir apimtE. ekspertams ir pan.ukent'jusiosjo app auses ei!a ana ao!i%ka iud7tojo app ause. toks (pk ausos A6das adenomas %acRmatiniu. Paprasati specia istas pateikia i%vadą dar ikiteisminio t7rimo metu. Ma 7s turi teisQ aktiviai da ivauti 9rod7m5 t7rime. Ka tinamasis visais asse!ais apk ausiamas ir duoda parod7mus irod7m5 t7rimo pradžioje. ir jei A7 a 7ra !rupin'. nukent'jusieji. Ka tinamasis turi A6ti pak austas ar jis pripažista savo ka tQ. Ka tinamasis dar n'ra apk ausiamas. apk ausiamas ka tinamasis.2.ustat7to prie A7 os prid'to daikto individua ius pož7mius . "eisme daiktinaiia Erod7mai apži6rimi siekiantP (tpažinti daiktą .rimas "ai antroji teisiamojo pos'džio da is. i%k ausoma specia ist5 i%vad5.v' iau jis !a i A6ti apk ausiamas papi domai. kurie Auvo nusika stamos veikos padar7mo Erankiai ir priemon's arAa ant kuri5 i% iko nusika stamos veikos p'dsak5. Ka tinamojo app auses proced6rai A6din!i e ementa P 1) ka tinamąjE apk ausia teismas ir proceso %a 7s 2)ka tinamojo apk ausa siejasi su paties ka tinamojo kaip proceso %a ies akt7viu vaidmeniu. prokuroras !a i jE i%d'st7ti sutrumpintai. PaB BPK &1: d' ka tinimo priva?iose A7 ose. Xia tik Aandoma i%siai%kinti ka tinamojo poži5rE E jam rei%kiamą ka tinimą. nes jis pats turi teisQ užduoti / audius iud7tojams ir nukent'jusiajam. kurie teismo man7mu. Aet ne parei!a. sudarant akustines ir visua iBes k i6tis. Po aisvojo pasakojimo ka tinamajam K ausimus turi teisQ užduoti P prokuroras. tai Aus daroma v' iau. civi inis ie%kovas. civi inis atsakovas. -ei ikiteisminio t7rimo metu parod7mai Auvo duoti ne ikiteisminio t7rimo teis'jui. Ka tinamasis turi teisQ mot7v7uoti savo atsak7mą. "aip pat visi kiti daiktai. nurod7damas ka tinamojo akto esmQ.m8 t. 8iud7tojo apk ausa nurod7ta BPK2CCI 2D2 str. -os A6na tokiosP asmuo jaunesnis nei 1@ met5 ir ka tinamojo !iminai?i5 ir %eimos nari5 neprisaikdinama( jei jie nei%rei%kia tokio noro). v' iau I ar n'ra a ink7Ai5 k iudanm?i5 duoti priesaiką. 9rod7m5 t7rimo metu P akto paske Aimu pradedamas t7rimas. *' parod7m5 perskait7mo BPK 2C@ str. kas jam žinoma apie nusika stamos veikos padar7mą. tai apk ausa 7ra kr7žmin'. . !a iu tur'ti reik%m'steisiamajame pos'd7je tiriant A7 os ap ink7Aes. apk ausiami iud7tojai. K ausimai A6naP Ipapi dant7s Ipatiks inant7s Iprimenant7s IKontro iniai -ei!u ka tinamajam K ausimus )žduoda du proceso da 7viai. "ai prokuroro teis?. -ei!u ka tinamasis aktas 7ra aAai dide is. 9stat7mas numato du eksperto veik os variantus teisiamajame pos'd7jeP I eksperto da 7vavimas A7 ą na!rin'jant teisme. Kai iud7tojas Esp'tas d' atsakom7A's už me a!in!us parod7mus. kad re!a ia A6t5 nustat7ti jo asmens tapat7A's kitiems A7 oje da 7vaujantiems asmenims. Crod. 9rod7m5 t7rimas teisme 7ra naujas savaranki%kas vis5 A7 os ap ink7Ai5 i%t7rimas. Pradžioje nustatoma iud7tojo tapat7A'. *aiktai kaip Erod7mai paprastai apži6rimi irod7m5 t7rimo paAai!oje. apie tą pa?ią ap ink7AQ. 1pecia ists 7ra rea ism spec žini5 ir E!6dži5 turintis asmuo. kad jE suprast5 da 7vaujjant7s A7 oje asmen7s. i% jo paimamas ra%7tinis pasižad'jimas. . kuriam taikomas anonimi%kumas apk ausiamas nevie%ajame pos'd7je. "a?iau A6tina.ustat7ti kaip daiktas Auvo panaudotas nv padar7mo metu.

(kistata v7ksta ratu. Estai!a. *okumentas !a i A6ti perskaitomas visas arAa i% da ies. eksperimentas ar Ev7kio vietos apži6ra 7ra teisiamojo pos'džio da 7s. kurie Auvo ka tininko n. . kad atpažEstant7sis nepamat7t5 atpažinamojo iki parod7mo atpažinti. jo! esant vie%ajam teismo procesui sunku užtikrinti. 4iskas fiksuojama protoko e. 2. ir su %ia veika susijusias ap ink7Aes. 1varA5 vaidmenE at ieka kr7žmin' apk ausa. oAjektais. "ai daroma neprik ausomai nuo to. 1. teismo man7mu. nustat7ti. "eisme daiktiniai Erod7mai apži6rimi siekiantP 1. ar Auvo dar7ta j5 apži6ra ikiteisminio t7rimo metu. . "a?iau jei nors vienas da 7vis tam prie%tarauja. 4eiksm5 ratas neapiAr'žtas. atsižve !dami E ka tinimo ir !7n7Aos interesus.v. . #d. Kokią dokumento da E perskait7ti nusprendžia teismas. !a in?ią pad'ti nustat7ti n.). parei!6nas ar fiBinis asmuo tam tikrais ženk ais užfiksuoja informaciją. nustat7ti ir patikrinti ap ink7Aes.v. 'aro!ymas atpa"inti . padar7mo metu. *okument5 perskait7mas ir apži6ra *okumentai.F. nukent'jus7sis. nustat7ti prie A7 os prid'to daikto individua ius pož7mius #. kaip daiktas Auvo panaudotas n.) . kuriomis Auvo surastas daiktas &. kurie Auvo nusika stamos veikos padar7mo Erankiai ir priemon's arAa ant kuri5 i% iko n. B7 oje esan?iais ir teisaimojo pos'džio pirmininko i%vard7tais dokumentais !a ima remtis nuosprend7je. 7ra materia 6s oAjektai. atpažinti daiktą 2.r!aniBuojant parod7mą atpažinti reikia atsižve !ti E tai. taip pat visi kiti daiktai.. Pus apis C: i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . (nes teismui !a i nepakakti Erodin'jimo priemoni5 tiesai A7 oje nustat7ti). or!aniBacija. Pa!a 2F0 str. !auti dokumentai 7ra paske Aiami. taip pat juos apži6r'ti !a i A6ti pakviestas ir specia istas. kada apk ausiamajam ka tinimo ir !7n7Aos %a 7s d' tos pa?ios ap ink7A's užduoda skirtin!ai suformu uotus k ausimus.v. p'dsak5.. kam daiktas prik auso @. Miuos veiksmus at ieka visa teismo sud'tis kartu su na!rin'jimo teisme da 7viais. D. C.v. "eismas !a i pavesti %iuos veiksmus at ikti ikiteisminio t7rimo teis'jui (1C# str. 2. teisiamojo pos'džio pirmininkas !a i apsiriAoti tik dokument5 i%vardijimu. "eisQ da 7vauti daikt5 apži6roje turi visi A7 os na!rin'jimo da 7viai (prokuroras. !a i tur'ti reik%m's teisiamajame pos'd7je tiriant A7 os ap ink7Aes. *aiktai 7ra apži6rimi A7 os na!rin'jimo teisiamajame pos'd7je metu pa!a 2DF straipsnE. kad dokumentai A6t5 ske Aiami ar apži6rimi. kuriuose Emon'. !7n'jas ir kt. Parod7m5 patikrinimas vietoje. jo! jie nepa!eidauja. 2. (pie perskait7mą turi A6ti paž7m'ta protoko e. patikrinti Estat7m5 reika avim5 d' daikto prid'jimo prie A7 os aik7mąsi :. kurie. 2. jei jis Auvo veikos padar7mo Erankis *aiktai !a i A6ti parod7ti iud7tojui ar ekspertui. supaprastintas A6das ne!a ioja.2.a!rin'jimo teisme da 7viams peri%kus. taip pat or!aniBuoti j5 at ikimą. turint7s reik%m's A7 ai na!rin'ti. "eismo teis' at ikti Aet kurE proceso veiksmą BPK 2DC str. 2. (pži6ros reBu tatai sura%omi E teisiamojo pos'džio protoko ą. /kistata "eisme akistata vienu metu !a i A6ti at ikta ir da 7vaujant dau!iau nei dviem asmenim. *aiktini5 Erod7m5 apži6ra *aiktai kaip Erod7mai 7ra materia 6s oAjektai. nustat7ti. B7 os na!rin'jimo metu daiktai turi A6ti teimo pata pose.

9rod7m5 t7rimo teisme paAai!a (2F2 str. 2.11.) teismas priima nutar7E at ikti sutrumpintą Erod7m5 t7rimą.utartis Era%oma E protoko ą. Miuo atveju ka tinamasis i% karto apk ausiamas. Bai!iamosios ka Aos ir ka tinamojo paskutinis žodis #. Bai!iam5j5 ka A5 samprata (2F# str. !a A6t ekspertas ar specia istas. nukent'jusieji. 9 teismą jau i%kviesti iud7tojai. kt. kai Erod7m5 t7rimo etapas 7ra paprastesnis ir taip sutaupomas teismo.) . 2.2. *' pareik%t5 pra%7m5 papi d7ti Erod7m5 t7rimą teismas priima nutartE. Prokuroras papi domus veiksmus !a i at ikti pats arAa pavesti ikiteisminio t7rimo parei!6nams. 8iud7toj5. 1utrumpintas Erod7m5 t7rimas (2C# str. "ik %io proceso metu i%tirtais duomenimis teismas !a i remtis nuosprend7je. nauj5 Erod7m5 suradimas susijQs su paie%kos veiksmais arAa kai t7rimo veiksmus reikia at ikti kitoje vietoje #. kažin ar tiks in!a. Prokuroro teis' pateikti papidomus Erod7mus (2DD str. teisiamajame pos'd7je teismas ne!a i užpi d7ti ikiteisminio t7rimo spra!5 2.) Pus apis C@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kaiP 1. *' prokuroro pra%7mo teismas priima nutartE. ikiteisminio t7rimo metu Auvo padar7ta Est. B0"P • pa!a #01 str. teismas nuosprendE pa!rindžia tik tais Erod7mais. #. Kaip nuosprendžio pa!rindas !a i A6ti aikomi i%na!rin'tais teismo pos'd7je tik tokie paske Ati Erod7mai. Proceso da 7vi5 pra%7mai papi d7ti Erod7m5 t7rimą turi A6ti mot7vuoti. proceso da 7vi5 ir kit5 esan?i5 pos'džio sa 'je asmen5 aikas.12. "iesio!inis ir žodinis Erod7m5 t7rimas nutraukiamas. "ai esminis ir A6tinas A7 os na!rin'jimo teisme momentas. reika avim5 pažeidim5 &.) "ai esant reikiamoms są 7!oms raciona us %ios teisiamojo pos'džio da ies at ikimas. =a ima pos'džio pertrauka ar net A7 os na!rin'jimo atid'jimas.ei%kia. . teisiamajame pos'd7je i%ki o nauj5 versij5 :. esan?i5 pos'dži5 sa 'je. (tsisak7ti !auti informaciją i% asmen5. nukent'jusi5j5. ekspert5 ir specia ist5 apk aus5 protoko ai (sura%7ti ikiteisminio t7rimo metu) tik perskaitomi Aa su. kad na!rin'jant A7 ą pirmosios instancijos teisme paAai!tas duomen5 rinkimas ir patikrinimas. kurie i%na!rin'ti teismo pos'd7je. • 1utrumpinto Erod7m5 t7rimo !a im7A' paai%k'ja tik teismo pos'd7je ka tinamajam davus parod7mus. jei!u iud7tojai ar nukent'jusieji Auvo apk austi ikiteisminio t7rimo teis'jo.1. 10.) Prokuroras pra%o teismą eisti pateikti papi domus Erod7mus. 0sant visoms są 7!oms ( 2C# str. Prokuroras !a i papi d7ti ikiteisminio t7rimo medžia!ą ir Ae proceso su!rąžinimo E ankstesnQ stadiją. sumažinamos proceso i% aidos.

svarAi auk 'jamojo poveikio priemon' Bai!iamuj5 ka A5 da 7ką apiAr'žia tos ap ink7A's. surinkt5 A7 oje ir teismo i%tirt5 Erod7m5 ana iB' Aei vertinimas &.eik%m'P 1. da 7sP 1. kaip ir prokuroras. K ausimai ne!a i A6ti užduodami. tod' j5 ka Aos apsiriAoja konkre?iais reika avimais skirti ka tinamajam AausmQ. Bai!iam5j5 ka A5 da 7vi5 atsikirtimai ir pastaAos "ai kito ka A'tojo pasak7to tei!inio panei!imas.&. kurie neAuvo i%tirti teisiamajame pos'd7je. padeda asmenims. padeda formuoti vidinE teis'j5 Esitikinimą ir daro poveikE teis'tam Aei pa!rEstam nuosprendžiui priimti 2.ukent'jusieji paprastai neturi teisinio i%si avinimo. neturi teis's atsisak7ti da 7vauti Aai!iamosiose ka Aose. pasi6 7mas d' civi inio ie%kinio i%sprendimo #. taip pat !in?ija ir nei!ia rocesini5 prie%inink5 i%vadas ir reika avimus.:. n. ka tinimą panei!ti visi%kai 2. Ežan!a 2. Paprastai prokuroro ka Aą sudaro tokios pa!r. civi inio ie%kovo ir civi inio atsakovo ka Aos . padar7mo ap ink7Ai5 i%d'st7mas #. kurioje na!rin'jimo teisme da 7viai apiAendrina Erod7m5 t7rimo reBu tatus. 9stat7mas draudžia Aai!iamosiose ka Aose remtis Erod7mais. #. %ve ninan?i5 ka tinamojo ka tQ. civi inio ie%kinio ir kitais teismo sprQstinais k ausimais. pasi6 7mas d' Aausm's C. =7n'jo ka Aa =7n'jas apžve !ia Erod7m5 t7rimo teisme reBu tatus. kurie Auvo i%tirti teisme. Prokuroro ka Aa "ai svarAiausias va st7Ainio ka tinimo pa aik7mo A6das. !in?7ti n. parei%kia samprotavimus d' Aausm's. =7n'jas. pateikti ap ink7Ai5. ir tie Erod7mai. i% !7n7Aos poBicij5 ana iBuoja ir vertina A7 oje surinktą medžia!ą.v.v. Pus apis CC i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . panei!ian?ius ka tinimą arAa en!vinan?ius ka tinamojo ka tQ. . formu uoja ir pa!rindžia savo reika avimus Aei pasi6 7mus teismui. =7n'jas !a iP 1. #. #. ."ai 7ra savaranki%ka teisiamojo pos'džio da is. PastaAa H kito ka A'tojo tei!inio Evertinimas. 4isi %ie asmen7s !a i atsisak7ti Aai!iam5j5 ka A5. ka tinimą panei!ti i% da ies #.ukent'jusiojo. "a?iau kitaip nei prokuroras.#. !eriau suvokti A7 os ap ink7Aes ir o to priimto nuosprendžio esmQ ir prasmQ #. esantiems pos'dži5 sa 'je. n. kurios turi reik%m's na!rin'jamai A7 ai. !7n'jas neturi teis's atsisak7ti !inti ka tinamąjE. i%d'sto samprotavimus d' ka tinimo teisin!umo. kva ifikavimo pa!rindimas :.2. pateikia Erod7mus.v. ka tinamojo ir nukentejusiojo cRarakteristikos @. kva ifikavimo teisin!umą &.

o ne parei!a. teisi!as ir Etikinamas. da ies ir punkto. apra%omoji ir reBo iucin' da 7s. pa!rEstas. &. &. teismas !a i atnaujinti Erod7m5 t7rimą.2.uosprendE sudaro Ežan!in'. .Aet pakankamai i%samus.4. (uk 'jamasis ir prevencinis poveikis. "ik nuosprendžiu asmuo !a i A6ti pripažintas ka tu ir paskirta jam Aausm'. . Ka tinamojo paskutinis žodis (2F& str. atskir5 jo da i5 ir kiekvienoje da 7je i%d'st7t5 tei!ini5 ei i%kumas. Etikinantis. &.1. priimti i%samiai ir ne%a i%kai i%t7rus tas ap ink7Aes ir oAjekt7viai Evertinus visus A7 os Erod7mus.uosprendžio pri'mimu užAai!iamas A7 os na!rin'jimas pirmosios instancijos teisme. teisin!as. vidin' o!ika. 4. Oorma H nuosprendžio sura%7mo A6das.C. 2"anginė nuospren!"io !alis *3+4 str. mot7vuotas. uospren!"io reikšmė B7 a i%sprendžiama i% esm's.uosprendžio forma ir turin7s "urin7s H jame i%d'st7tos ap ink7A's ir teismo prendimai d' j5. . -ei ka tinamasis prane%a apie naujas ap ink7Aes. "uri A6ti o!i%kas. .#.&.@.uosprendžio samprata ir reik%m' . trumpas.) "ai ka tinamojo teis'. Pa!a turinE ir formą teismo nuosprendis turi A6ti teis'tas. jo ka Aa.1. Pus apis CD i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . #.1. Bai!iam5j5 ka A5 da 7vi5 pasi6 7mai d' nuosprendžio Proceso da 7viai !a i ra%tu pateikti pasi6 7mus d' Aet kurios BPK #0C str. 4.#. 1uosprendžio pri/mimas ir paskel:imas &.1.. pa!rEstas. užAai!iamas procesas.uosprendžio pri'mimo tvarka ir są 7!os 2FC H #10 str. . 1amprata H BPK 2F str. 4. "uri A6ti teis'tas.uosprendži5 r6%7s #0# str.

ar teisiamajame pos'd7je i%na!rin't5 Erod7m5 pakanka teismo i%vadoms padar7ti. antrame straipsn7je numat7taP kiekvienas asmuo teismo nuteistas už nusika timą turi teisQ reika auti.). C protoko o.. Mi stadija 7ra aAai svarAi asmens teisi5 apsau!os Aaudžiamajame procese !arantija. (pe iacine tvarka skundžiami neEsiteis'je pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai ir nutart7s (BPK 12 str.l8 proceso apeliacin/s instancijos teisme samprata ir rei0km/ 8ietuvos . B. kurie padav' ape iacinius skundus ar d' kuri5 tokie skundai Auvo paduoti. nustatoP kad Wkiekvienas asmuo nuteistas už nusika timo padar7mą turi teisQ. i%na!rin'ti teisiamajame pos'd7je. kontro in' stadija. B7 5 procesą ape iacin's instancijos teisme sudaro tokie etapaiP a) neEsiteis'jusi5 teismo nuosprendži5 apskundimas A) A7 os paren!imas na!rin'ti ape iacin's instancijos teismo pos'd7je c) A7 os na!rin'jimas ape iacin's instancijos teismo pos'd7je . 1& str. 8. 1prendim5 teis'tumasP ar pirmos instancijos teismas tinkamai pritaik' Aaudž. #. (pe iacinis procesas turi reik%m's vienodinant pirmosios instancijos teism5 praktika. kad ape iacinis instancijos teismas. nuteistojo juridinio asmens atstovas (#F0 str. A7 a na!rin'jama tuo atveju. 1uosprendži8 ir nutar7i8 apskundimas apeliacine tvarka. nukent'jus7sis is jo atstovas. 2.) 2. (pe iantai (pe iantas sąvoka BPK 1& str. 1prendim5 pa!ristumas t. "arptautini5. civi inis ie%kovas. (pe iacine tvarka. /prašomoji nuospren!"io !alis *3+$ str. kad jo nuteisimą ir nuosprendE pa!a Estat7mą perži6r't5 auk%tesn' teismin' instancija. ta?iau tam tikrą Etaką %iam procesui turi ir ape iacin's instancijos teism5 sprendimai.4.ors vienoda Aendrosios kompetencijos teism5 praktiką ai%kinant ir taikant Estat7mus Aei kitus teis's aktus formuoja 8(". Baudžiamajame procese ape iacija I viena i% teismo nuosprendži5 ar nutar?i5 apskundimo form5 ir neEsiteis'jusi5 teismo nuosprendži5 ar nutar?i5 patikrinimo A6das. suteikia teisQ apsk6sti teismo nuosprendE. pa!a proceso da 7vi5 ar prokuror5 ape iacinius skundus patikrina.7.4. (pe iacin's instancijos teismas ne!a i paA o!inti ape ianto teisin's pad'ties (non reformatio in peius).eik%m'P 1. tiek j5 pa!rEstumas. kiek to pra%o ape iaciniuose skunduose ir tik d' t5 asmen5. %ios teis's E!7vendinimo pa!rindus ir tvarką nustato BPK 4I da ies normos re! amentuojan?ios A7 5 procesą ape iacin's instancijos teisme. Est. @.2. Byl! procesas apeliacinės instancijos teisme 1. apsk5sdami j5 nuomone nepa!rEstus ar neteis'tus nuosprendžius ir nutartis. nes proceso da 7viai. kad aukte%n' teismin' instancija perži6r't5 jo ka tinamajE nuosprendE ar AausmQ.). cvi inis atsakovas ir j5 atstovai (BPK #12 str. (pe iaciją I tre?ioji Aaudžiamojo proceso stadija. proceso Est. :. (#11 str. kurios padar' pirmosios instacijos teismai. neEsiteis'jusi5 pirmosios instacijos teism5 nuosprendži5 ar nutar?i5 teis'tumą ir pa!rEstumą. kai 7ra paduoti proceso da 7vi5 arAa prokuroro ape iaciniai skundai. Pus apis CF i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I 02 . 2. ar Erod7mai 7ra teisin!ai Evertinti ir pn.((pe iacinios skundo samprata I BPK 1# str. privatus ka tintojas. jo !7n'jas ir atstovas pa!a Estat7mą. (pe iacijos esmę sudaro tai. Mioje stadijoje i%taisomos k aidos ir Estat7mo pažeidimai. !ina savo teises ir teis'tus interesus. pažeidim5. 2. nuteistasis.espuA ikos ratifikuotos tarptautin's sutart7s. ar teismas atsižve !' E visas A7 os ap ink7Aes. asmenims.). :. (pe iacine tvarka A7 as na!rin'jaP auk%tesn's pakopos teismai.1. . !a in?ias paveikti teismo i%vadas. pi ietini5 ir po itini5 teisi5 pakto. #. nuteistiems už nusika tim5 padarimą. Ir ar A7 oje nepadar7ta esmini5 Aaudž. (pe iacin's instancijos teismas A7 ą patikrina tiek. =%III tema.) &. B7 os na!rin'jimo ape iacine tvarka riAas emia ape iacinio skundo turin7s (BPK #20 str. B7 5 proceso ape iacin's instancijos teisme požymiaiP 1. (pe iacine tvarka tikrinamas tiek apsk5st5 teismo sprendim5 teis'tumas. ar teismo i%vadas patvirtina Erod7mai. 0uropos +mo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvencijos. (pe iantais !a i A6ti tik Estat7me numat7ti asmen7sP Prokuroras.

Proceso veiksmai. Padavimo tvarka H BPK #1# str.&. kai tai neprie%tarauja ra%tu i%reik%tai nuteistojo ar i%teisintojo va iai. nutartis. &uteistojo ar išteisintojo gynėjai turi teisQ paduoti ape iacinE skundą tik tuo atveju. 3. "erminai nustat7ti H BPK #1# str. asmuo. kuriam taik7ti.2. Estat7me nustat7tais terminais. 2.). • (p7!ard5 v7riausieji prokurorai ir j5 pavaduotojai H d' ap7!ardos teismo ir ap7!ardos teismo teritorijoje esan?i5 ap7 ink's teism5 neEsiteis'jusi5 nuosprendži5 ar nutar?i5. "eisiniu poži6riu reik%min!iausia ape iacinio skundo da is 7ra nuosprendžio apskundimo pa!rindai (ap ink7A's d' kuri5 nuosprendis !a i A6ti panaikintas ar pakeistas BPK #2CI#2F str. civilinis atsakovas ir jų atstovai turi teisQ paduoti ape iacinius skundus d' nuosprendžio da ies. jo gynėjas ir jo atstovas pa!a Estat7mą turi teisQ paduoti ape iacinius skundus d' nuosprendžio tiek. ta?iau kartu numat7ti ir tam tikri pirmosios instancijos teimo nutar?i5 apskundimo 7patumai ( BPK #1D str..los na<rin/jamos apeliacin/s instancijos teisme Pus apis D0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . BPK J da is nustato specia ią žemesni5j5 teim5 nutar?i5 apskundimo auk%tesniesiems teismams ir skund5 na!rin'jimo tvarka. -ei!u ape iacinis skundas paduodamas pra eidus terminą. • (p7 inki5 v7riausieji prokurorai ir j5 pavaduotojai H d' ap7 ink's teismo neEsiteis'jusi5 nuosprendži5 ar nutar?i5. Civilinis ieškovas. 2. kuriomis 7ra Aai!iamas A7 os na!rin'jimas pirmosios instancijos teisme (nutartis nutraukti A7 ą BPK #2: str. kurie ape iacinio skundo nepadav'. & ir : d. turint7s teisQ paduoti ape iacinE skundą. kuris pri'm' nuosprendE. pra eido d' svarAi5 priežas?i5 ( jos numat7tos BPK #C str. C d.. nes A6tent jie emia A7 5 na!rin'jimo ape iacine tvarka riAas. padavimo tvarka ir terminai (pe iacinio skundo turin7s H BPK #1# str. %eimos nariai ar artimieji !iminai?iai (&0& str. (pe iacininiame skunde turi A6ti nurodamas ape iacin's instancijos teismas. ).#. 2:& str.). kuri susijusi su civi iniu ie%kiniu.). at iekami !avus ape iacinE skundą (pe iacinis skundas sustaAdo nuosprendžio v7kd7mą vis5 (ir t5. #d. jis nesuke ia teisini5 padarini5 ir !rąžinamas ape iantui (#1# str. .). o kada BPK J da 7je nustat7ta tvarkaf BPK 4I da 7je skundžiamos tik tos pirmosios instancijos teismo nutart7s. kuri5 atžvi !iu nuosprendis neskundžiamas) nuteist5j5 atžvi !iu H BPK #1: str.2 d. ta?iau jei!u asmen7s.) ir mot7vai (ape ianto ar!umentai). 2 d.utar?i5 apskundimo ape iacine tvarka 7patumai BPK 4I da is nustato vienodą A7 5 procesą ape iacin's instancijos teisme tiek d' neEsiteis'jusi5 nuosprendži5. %io asmens atstovas pa!a Esta7mą. (pe iacinio skundo turin7s. (pe iantas turi teisQ at%aukti paduotą ape iacinE skundą H #1@ str. kuriam %is skundas paduodamas. ). priva o Ev7kd7ti BPK #1C ir #1F str. numat7tus reika avimus. kiek jis 7ra susijQs su i%teisintojo mot7vais ir pa!rindu. Prie% tai patikrinQs. 1 d. Prokurorų kompetencija nustato 8. priimama priver?iam5j5 medicinos priemoni5 taik7mo procese BPK &0# str. B. !avQs ape iacinE skundą. Kada nutaris skundžiama ir skundas na!rin'jamas BPK 4I da 7je. jie turi teisQ pra%7ti teisQ atnaujinti pra eistą terminą. tiek d' nutar?i5. Išteisintasis. Pirmosios instancijos teismas. (pe iant5 kompetencija sk5sti neEsiteis'jusE teismo nuosprendE ar nutartE. !enera inio prokuroro patvirtinti Prokurat6ros ir prokuror5 kompetencijos nuostataiP • Prokurorai turi teisQ turi teisQ paduoti ape iacinius skundus d' Aet kurio teismo neEsiteis'jusio nuosprendžio ar nutarties. ar skundą !avQs asmuo turi teisQ apskusti teismo nuosprendE Estat7me numat7ta tvarka. ta?iau skundas siun?iamas tam teismui. #1& str. 2. (t%aukti ape iacinE skundą !a ima iki ape iacin's instancijos teismui i%einant E pasitarim5 kamAarE priimti nuosprendžio ar nutarties.

inst. A o!inan?iais nuteistojo ar i%teisintojo pad'tE. ape . • (smen7s turint7s teisQ da 7vauti ape . /peliacinės instancijos teismo su!ėtis "eismo sud'tis 7ra konkre?ią Aaudžiamąją A7 ą na!rin'jant7s teis'jai.4.3. B7 os na!rin'jimas ape iacin's instancijos teismo pos'd7je B7 os na!rin'jamos vie%ame teismo pos'd7je. &. na!rin'jant A7 ą ape iacin's instancijos teismo pos'd7je i%vardinti BPK #22 str.. numat7tus atvejus. suimtas nuteistasis. patikrina. teismo pos'd7je.) • jei!u ape iacinis teismas %ve nina nuosprendE nuteistiesiems. B7 as visais atvejais na!rin'ja trij5 teis'j5 ko e!ija H #20 str. # d. atsikirtimus E jE ir Aaudžiamąją A7 ą ape . B7 os na!rin'jimo ape iacine tvarka riAos i%p e?iamos dviem atvejaisP • teismui. Aet ir kitiems skund5 nepadavusiems asmens (BPK #20 str. #.2. B7 os na!rin'jamos ape iacin's instancijos teisme Aendrosios nuostatos 3. E pos'dE kvie?iami reika in!i asmen7sP nuteistieji. Mio etapo paskirtis 7ra sudar7ti reikiamas procesines są 7!as A7 ai na!rin'ti. iud7tojai. 3. nukent'jusieji. inst. 2. surinktus at iekant Erod7m5 t7rimą ape iacin's ape .). kai ape iacinis skundas paduotas pa!rindais. proceso da 7vi5 pateiktą papi domą medžia!ą.#. inst. inst. ekspertai. teisme prasideda !avus ape iacinE skundą.1. Mi etapą sudaro ape iacin's instancijos teismo pirmininko ar Baudžiam5j5 A7 5 sk7riaus pirmininko ir paskirt5 na!rin'ti teis'j5 veiksmai H BPK #2# str. 3.3. inst. : da 7s. (tvejai.1. /smenys3 !aly#aujantys nagrinėjant Eyl& pirmos instancijos teisme (smen7s.1. kad jo da 7vavimas 7ra A6tinas). 3. nepais7damas to.2. teismo pos'd7je (BPK #22 str. # d. nusta?ius esminE BPK pažeidimus (sąvoka #@F str. kai teis'j5 ko e!ija mano. i%teisiantieji. : d.1. teismo iniciat7va i%reika autą papi domą medžia!ą. duomenis. B7 os pasiren!imas na!rin'ti ape . teisme. Pus apis D1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kiek to pra%oma ape iaciniuose skunduose. remdamasis pa!rindais . ir tik d' t5 asmen5. kai ape iacinis skundas paduotas jo pad'tE A o!inan?iais pa!rindais. i%sk7rus BPK F str. 3. taik7tinais ir teiktiems nuteistiesiems. "okiu atveju %i5 asmen5 atv7kimas 7ra priva omas. ar !autas d' j5 skundas. 1 d. #. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme terminai Baudžiamojo proceso Est.) 9stat7mas draudžia i%p 'sti na!rin'jamos A7 os riAas tuo atveju. kurios surinko I" teis'jas at ikdamas veiksmus pa!a ape . Bendriausiu poži6riu riAas apiAr'žia BPK #20 str. B7 os na!rin'jimo terminai H BPK #21 str.3.#. Bylos nagrinėjamos apeliacinės instancijos teisme riEos B7 os na!rin'jimo riAas emia ape iaciniame skunde nurod7ti nuosprendžio ar nutarties apskundimo pa!rindai ar mot7vai Aei tam tikros są 7!os nurod7tos #20 str. B7 os na!rin'jimo teismo pos'džio tvarką numato #2& str. Teismo posėdžio pradžia H #2& str. nenumato konkre?i5 A7 os i%na!rin'jimo ape iacin's instancijos teisme termin5.1. Pranešimas ir dokumentų perskaitymas H #2& str.2. ar tai tur'jo nei!iamos Etakos ne tik asmeniui. teismo pos'd7je (prokuroras ir !7n'jas BPK #22 str. # da 7s. duomenis. inst. # d. #. priva ant7s da 7vauti ape . 1. kurie nuosprendE apskund' ar d' kuri5 nuosprendis apsk5stas. jis su%ve ninti nuosprendE ir pastariesiems (BPK #20 str. specia istai. arAa. (pe iacin's instancijos teismas nuosprendžio teis'tumą ir pa!rEstumą !a i tikrinti tik pa!a A7 oje esan?ią ir medžia!ą. d' kurio skundo na!rin'jama A7 a.). & d. jis. kai !a ima paA o!inti nuteistojo ar i%teisintojo pad'tE H BPK #20 str.1.Pteismas patikrina A7 ą tiek. inst.1. -uos !a ima suskirst7ti E dvi !rupesP • (smen7s. 3. kurie padav' ape iacinius skundus ar d' kuri5 tokie skundai Auvo paduoti. B7 os paren!imas na!rin'ti ape iacin's instancijos teismo pos'd7je (ntrasis A7 5 proceso ape iacin's instancijos teisme. -ei!u ape iacin's instancijos teismas nusprendžia at ikti Erod7m5 t7rimą. teismo Eparei!ojimą. 2 d.

3. kai ji 7ra neteis'ta ir np!rEsta. 1 d. inst. teismas priima nutart7s i%vardintas BPK #2@ str. Baigiamosios kalbos ir baigiamasis žodis #2& str. inst. Pa!rindas I BPK #2D str. teismas priima nuosprendE arAa nutartE. 4.3. 1 ir 2 punktuose numat7tais pa!rindais (BPK str. Pus apis D2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . BPK #2C str. D da is. .utartis panaikinti pirmos instancijos nutartE priimama tuo tveju. C da 7s. Pa!indas H BPK # str.2. !prendimų priėmimas ir paskelbimas #2& str. • (tmesti ape iacinE skundąS • Panaikinti nutartE ir perduoti A7 ą i% naujo na!rin'ti pirmosios insancijos teismeS • Pakeisti nutartE. 1 da 7je. ir 22: str. 2 punktas)S • panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima naują nuosprendE. jo skunde nurod7ti ar!umentai 7ra nepa!rEsti. 2 d. Pa!rindas H A7 ą i%na!rin'jo %a i%kas pirm. d' apsk5sto nuosprendžio ape . 2 d. nustat7tas teismin!umo tais7k esS • Panaikinti nuosprendE ir perduoti A7 ą prokurorui. inst. d' kuri5 Aaužiamasis procesas ne!a imasS • Pakeisti nuosprendE. numat7tais pa!rindais.1. d' apsk5stos nuterties H tik nutartE. *' apsk5sto nuosprendžio ape .s (pe .3. teismo sprendim5 priimam5 i%na!rin'jus A7 ą. . 11. teismas arAa A7 a i%na!rin'ta pažeidžiant BPK 22& str. teismas !a i priimti tokius nuoprendžiusP • panaikinti nuosprendE ir nutraukti A7 ą. @ da 7je atskirai i%vardintos ape . *' apsk5stos nutarties ape iacin's instancijos teismo priimam5 nutar?i5 r6%7s i%vardintos BPK #2@ str. # ir & punktuose nurod7tos ap ink7A'sS • Panaikinti nuosprendE ir perduoti A7 ą na!rin'ti teismui. inst. r6%7s i%vardintos BPK #2@ str. BPK #2@ str. pirmosios instancijos teismo nuosprendis 7ra teis'tas ir pa!rEstas Aei nenustatomi p!rindai nuosprendžiui panaikinti ar pakeisti. kai nustatoma. .3. inst. • . jo skunde nurod7ti ar!umentai 7ra nepa!rEsti. inst. -ei!u ape iacin's instancijos teismas nustato. F. 3. 1 punktas)S • pakeisti nuosprendE. BPK #2F str.4.3. Apeliacin/s instancijos teismo sprendim8 r=0. 10.uosprendži5 r6%7s ir j5 pri'mimo pa!rindai I%na!rin'jQs A7 ą teismo pos'd7je. 2 punkte numat7tais pa!rindais (BPK #2@ str. 2IF punktuose numat7tas ap ink7Aes. %ią nutartE panaikina ir perdoda A7 ą i% naujo na!rin'tipirmos instancijos teismui. teismo nutar?i5.utarties atmesti ape iacinE skundą pri'mimo pa!rindas I nustatoma. : da 7jeP • (tmesti ape iacinE skundąS • Panaikinti nutartES • Pakeisti nutartE. pirmosios instancijos teismo nuosprendis 7ra teis'tas ir pa!rEstas Aei nenustatomi p!rindai nuosprendžiui panaikinti ar pakeistiS • . Įrodymų tyrimas H #2& @. &. BPK #2D str. . &. 12 da 7s.utartis panaikinti nuosprendE ir ntraukti A7 ą !a i A6ti priimta tik d' apki tinamojo nuosprendžio. reika avim5 nesi aikantis ka tinamasis aktas. priimam5 i%na!rn'jus skundą d' apsk5stos nutarties Aaudžiamąją A7 ą nutraukti. pažeidimo nene!a ima i%tais7ti teisme ir ji trukdo na!rin'ti A7 ą.utar?i5 r6%is ir j5 pri'mimo pa!rindai *' apsk5sto nuosprendžio ape . Pa!indas H I" metu sura%7tas i% esm's BPK 21F str. . kad neteis'ta ar nepa!rEsta 7ra nutartis Aaudžiamąją A7 ą nutraukti.3.utartis atmesti ape iacinE skundą priimama tuo atveju.

. pa!a BPK #@1 str pa%a inimasS k ausimai numat7ti Bausmi5 v7kd7mo kodekse. jo! kai kurie ka ausimai joje i%sprQsti neteisin!ai arAa i% viso nei%sprQsti.uosprendži5 v7kd7mo Aendroji tvarka (#&D) • )žsienio va st7Ai5 teism5 nuosprendži5 ir "arptautinio BP sprendim5 v7kd7mas (#@:) Bendra tais7k '. kuriuo skiriama Aausm'. *ide ' reik#mė E!7vendinant BP paskirtEP ikiteisminis t7rimas Aaudžiamojoje A7 oje !a i A6ti at iktas !reitai ir i%samiai. kai ape aicin's instncijos teismas nustato. kad teismo nuosprendis turi A6ti nede siant v7kdomas.4 etapus. teismas nepriva o jo tenkinti. . na!rin'ja ir sprendžia su . pakeisti %ve nesne Aausme. nuteistojo at eidimo nuo Aausm's d' i!os. k iudan?ia at ikti AausmQI ko pasveiksS 2) nuteistoji n'%?ia H iki 1met5. .4 atidedamas. da 7vauja teismo pos'džiuose na!rin'jant . Mi stadija paprastai A6tina kiekvienoje A7 oje. &. juos sprendžiantE teismą ir pos'd7je da 7vaujan?ius asmenis !a ime suskirst7ti E 2 !rupesP d' nuteistojo 7!tinio at eidimo nuo aisv's at'mimo Aausm's prie% terminą Aei neat iktos aisv's at'mimo Aausm's da ies pakeitimo %ve nesne Aausme ir 7tinio pa eidimo i% aisv's at'mimo vietos. v7kdo nuosprendžius.uteistajam atsitiko dide i5 ne aimi5 ir atsirado nepaprast5 ap ink7Ai5 (pka tinamuoju nuosprendžiu. (smuo aikomas ka tu ir tod' traukiamas Aaudžiamojon atsakom7A'n.4 k ausimus. o nutarties #22 straips7je. jo teises ir parei!as H tai 7ra nuosprendžio procesinio v7kd7mo pradžia. pataisos namai. *a 7vauja AausmQ v7kdan?ios institucijos atstovas ir prokuroras. are%tu ar aisv's at'mimu ir esant Aent vienai i% priežas?i5 numat7t5 BPK ##D str. teismas !a i priimti teis'tą ir pa!rEstą nuosprendE.4 k ausimais priimtas nutartis ir da 7vauti auk%tesniame teisme na!rin'jant skundą. ##D. atviros ko onijos H vadovaujasi Bausmi5 v7kd7mo kodeksu ir kt.P 1) nuteistasis ser!a sunkia i!a. na!rin'ja ir sprendžia su . aisv's apriAojimu. 2) d' Aaudos pakeitimo kita AausmeS nuosprendžio v7kd7mo metu k7 an?i5 aAejoni5 ir neai%kum5. Eparei!oja teismą po Aausm's paske Aimo tuoj pat i%ai%kinti nuteistajam paskirtos Aausm's at ikimo tvarką. ##@. . K ausimas sprendžiamas nutartimi. tod' ?ia susik osto ai%k6s ir pastov6s k ausim5 i%sprendimo kriterijai. Est. -ei nors vienas i% j5 neatv7ksta. ka 'jimai. ta?iau jei jis neAus Ev7kd7tas. prik ausomai nuo Aausm's r6%ies. numatant7s nuosprendžio v7kd7mo tvarką. -oms prik ausoP • 8eidimas %eimos nariams ir artimiausiems !iminai?iams pasimat7ti su nuteistuoju (BPK #&1). kurios i%rei%kia . da 7vauja teismo pos'džiuose.. nes a) ap7 inkes teismas. pataisos inspekcijos.4 susijusius k ausimus. Bausm's v7kd7mo subjektai I antsto iai.4 H pateikia nuosprendžius v7kd7ti. formu uojasi tei!iama teism5 praktikaS A) mažesn's or!aniBacinio poA6džio sąnaudos. <uosprendžio vykdymas <% samprata H BP stadija. Pra%7mas paduodamas ra%tu. &) . Mis sprendimas aikinas. #) . 7!tinai at eisti nuo aisv's at'mimo Aausm's.uteistoji turi mažame?i5 vaik5 H neturi A6ti apriAota t'v5 va džia. kurioje teismas pateikia nuosprendE Ev7kd7ti. Prokuroras kontro iuoja nuosprendži5 pateikimą v7kd7ti ir jo v7kd7mą. • Priemon's pasir6pinti nuteistojo vaikais (#&#). ko Aus i%sprQstas /" tvarka. Mios institucijos paduoda teismui teikimus at eisti nuteistąjE nuo Aausm's d' i!os. Iki jauniausiajam i% vaik5 sueis #m. !a i apsk5sti .uteistojo asmens turto apsau!a (#&&) • . "eismo vaidmuo svarAiausias at iekant . o pastaroji E!7vendinama pask7rus AausmQ (BPK ##:.4 RumaniBmo principą. nes kore!uoja patE 1) Pus apis D# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . BPK #&FI#:C str.4 susijusius k ausimus. kai asmuo nuteistas vie%aisiais darAais. • . are%tin's. v7kd7mas visa apimtimi praeina visus . -ei d' tam tikr5 oAjekt7vi5 ap ink7Ai5 jis !a i suke ti sunkius padarinius nuteistajam ir suke ti komp ikacij5 v7kd7mo procesui. aisv's apriAojimo. są 7!as. veikia BP ir Aausmi5 v7kd7mo normos. pos'dis atidedamas. are%to Aausmi5 pakeitimas ir kt. Miuos k ausimus sprendžia nuteistojo Aausm's at ikimo vietos ap7 ink's teismas. #&2). vadovaujantis RumaniBmo principu Aei procesinio tiks in!umo mot7vais . vie%5j5 darA5. kurio teritorijoje 7ra Aausm's at ikimo Estai!a dažnai sprendžia tokius k ausimus.uosprendži5 ir nutar?i5 turin7s (pe iacin's instancijos teismo nuosprendži5 turin7s re! amentuotas BPK ##1 straipsn7je. sudaro są 7!as E!7vendinti %ios stadijos uždavinius. ankstesn's BP stadijos praras savo rea ią prasmQ.4 stadijoje i%k7 a dau! k ausim5.4 bendrosios nuostatos H Aendro poA6džio apka tinamojo nuosprendžio v7kd7mo tais7k 's. sudaro teisinE pa!rindą Aausmi5 v7kd7mo Estai!oms prad'ti ir at ikti Aausmi5 v7kd7mą. "a?iau tik tais atvejais. I%sprendžia nuosprendE pri'mQs teismas. #@1 str 1d.uosprendžio Esiteis'jimo momentu nustoja veikti neka tumo preBumpcija. kuriuose sprendžiami %ie k ausimai. =I= tema.uosprendžio ir nutarties priva omumas (#&@) • Ke i5 neEv7kd7t5 nuosprendži5 v7kd7mas (#&C) • . kuriuos pa!a poA6dE.#. taupomas žmoni5 aikasS c) nurod7tiems k ausimams i%sprQsti Aaudžiam5j5 A7 5 turin7s Etakos prakti%kai neturi.Pirmos instancijos nutartis pakei?iama.

nuteistasis.jei nuosprendis Auvo pakeistas. B7 os parengimo nagrinėti kasacinQ A7 ą paskirtis 7ra sudar7ti reikiamas procesines są 7!as A7 ai na!rin'ti. Bylas nagrinėja tik 8(". p enarin' sesija. .Dd. paduotas po to. trij5 ir i%p 'stini5 sept7ni5 teis'j5 ko e!ij5. i%imtisP i%p 'stin' sept7ni5 teis'j5 ko e!ija. skundžiam5 kasacine tvarka. 4ie%as pos'dis. Kasacinis skundas paduodamas 8(" per # m'n nuo nuosprendžio ar nutarties Esiteis'jimo dienos.2. %eimos nariai ar atstovas pa!a Est ( &0&). i%reika aujama Aaudž. prokuroras. neA7 7s ar d' kt fiBini5 ar psicRini5 tr6kum5 ne!a i pasinaudoti teise E !7n7Aą. kai tai neprie%tarauja ra%tu pareik%tai nuteistojo ar i%teisintojo va iai. 9 paske Atas nutartis atsižve !ia teismai. pra%7ti prane%'ją papi d7ti prane%imą. 1 d. =7n'jas savo vardu !a i paduoti kasacinE skundą tik tuo atveju. kuris 7ra nere!7s.'ra /PK kodekse numat7to kasacinio riAojimo H Aaudžiamojoje A7 oje kasacinE skundą !a ima paduoti ir d' ape iacine tvarka nesk5st5 pirmosios instancijos teismo nuosprendži5 ir nutar?i5. Kasacinius skundus turi teisQ paduoti tik %ie prokuroraiP !enera inis prokuroras ir jo pavaduotojai (d' Aet kurio ap7 ink's ir ap7!ardos teismo priimt5 nuosprendži5 ar nutar?i5. tod' priimamas na!rin'ti. *a 7vauja B4 institucijos atstovas. Byl! procesas kasacinės instancijos teisme B7 5 procesas kasacin's instancijos teisme 7ra BP stadija. kt asmen7s.. . i%na!rin'jusio A7 ą pirmąja instancija. A7 5 sk7riaus pirmininkas priima nutartE na!rin'ti A7 ą Baudž. "varką nustato BPK #CC str. skundžia.#C&). A7 5 sk7riuje ir kasacinE skundą ir A7 ą perduoda jam. Pus apis D& i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . =7n'jas !a i nepais7ti asmens.-ame nurodoma. -ei!u skundą paduoda asmuo. B7 os nagrinėjimas kasacin's instancijos teismo pos'd7je. jo atstovas. terminas !a i A6ti atnaujintas d' svarAi5 priežas?i5( i!a. 8(" ar Baudž. i !a aik' komandiruot'. teism5 nustat7tas A7 os ap . kai Auvo i%na!rin'tas jo !7n'jo skundas n'ra pakartotinis. #@C str. kurioje pa!a Estat7me numat7t5 proceso da 7vi5 arAa prokuroro kasacinius skundus tikrinamas Esiteis'jusi5 teismo nuosprendži5 ar nutar?i5 teis'tumas. jei nuteistasis nepi nametis. !7n'jas. "eistumas užtraukia nei!iam5 padarini5. 4ienas ir tas pats asmuo toje pa?ioje A7 oje !a i sk5sti tik vieną kartą. Kai kurios sprendimus !a i apsk5sti kt asmen7sP -( atstovas (#DDstr &d). nutartis. koks proceso da 7vis padav' skundą. pra eidus %E terminą !rąžinamas. -ei!u skundas atitinka visus Estat7mo ke iamus reika avimus.2. (t%aukti skundą !a ima tik iki A7 os na!rin'jimo teismo pos'd7je pradžios. neturintis apskudimo teis's. Maukiami nuteistasis. (pe iacinio teismo nuosprendži5 ir nutar?i5). va st7A's ir kt institucijos. i% teismo.pra%7mo mot7vai. == tema. A7 a. :tapaiP 1) apskundimasS 2) kasacin's A7 os paren!imasS #) kasacin's A7 os na!rin'jimas.P prokuroras. jo !7n'jas ir atstovas pa!a Estat7mą. d' kuri5 paske Aimo pritar' dau!uma sk7rius teis'j5. civi inis ie%kovas ir atsakovas. i%teisintasis. 4isas kasacines A7 as teismo pos'd7je na!rin'ja 8(" Baudžiam5j5 A7 5 sk7riaus trij5 teis'j5 ko e!ija. teismo pos'džio pradžia v7ksta tokia pat tvarka kaip ir pirmosios instancijos teisme. ir kt BPK normos. ape iacin's instancijos nuosprendžio ar nutarties nuora%o i%siuntimas suimtam nuteistam pažeidžiant terminus). 8(" Aiu eten7je T"eism5 praktikaV ske Aia sk7ri5 p enarini5 sesij5 nutartis. ap7!ard5 v7riausieji prokurorai ir j5 pavaduotojai (d' atitinkamos ap7!ardos teismo ar ap7!ardos teritorijoje veikian?i5 ap7 ink's teism5 priimt5 nuosprendži5 ir nutar?i5). 1kundą !a i paduoti tik BPK nurod7ti asmen7s. i%sk7rus BPK F str numat7tus atvejus.epi name?io nuteistojo ar i%teisintojo kasacinis skundas. tai kod' . skundas !rąžinamas jE padavusiam asmeniui. kur?ias. Teisėjo pranešimasJ #CCstr. ją !avus. Aet j5 neatv7kimas k ausimo sprendimo nesustaAdo. turint7s teistumą H kuriems Esiteis'jQs teismo priimtas nuosprendis. kokius sprend. -ei pra'jo mažiau ne!u 1 metai. (pskundimo ir A7 os na!rin'jimo kasacine tvarka pa!rindaiP 1) netinkamai pritaik7tas BKS 2) padar7ta esmini5 BPK pažeidim5. 4. riAoja nuteistojo interesus. Kitaip nei ape . taik7dami tuos pa?ius Estat7mus ir kt teis's aktus. (smen7s. nukent'jus7sis . kasatoriaus pra%7mas. -asatorius H kasacinE skundą padavQs asmuo. Kasacijos reik#mės aspektaiP a) patikrinamas Esiteis'jusi5 nuosprendži5 ir nutar?i5 teis'tumas Aei i%taisomos teism5 sprendimuose padar7tos teis's taik7mo k aidosS A) %ia stadija E!7vendinama proceso da 7vi5 teis' apsk5sti teismo nuosprendE ar nutartE ir užtikrinamos kitos j5 teis's ir teis'ti interesaiS c) formuojama vienoda teism5 praktika ai%kinant ir taikant Estat7mus ir kt teis's aktus.dokumentą. Proceso da 7viai neturi t. j5 atstovai (#@C str 1).( BPK #C#. jo !7n'jas ir atstovas pa!a Estat7mą.

pa!reitinto proceso tvarka. Po to ko e!ija i%eina E pasitarim5 kamAarE priimti nutarties. pažeidimai Estat. 2 supapr. o jei ka tinamasis pa!eidauja aiko !7n7Aai H teismo pos'd7je A7 a turi A6ti pr. (tskiroji nuomon' !a i A6ti pa!rindu 8(" pirmininkui paduoti teikimą. 1prendimą turi pasira%7ti visi teis'jai.. kadan!i &:&str. atsisakoma atskir5 proceso etap5 ar stadij5 arAa jos i% esm's sutrumpinamos. B7 ą dar turi remtis ir #D@str. . !a ima juos trumpai paai%kinti.1I# ir @d. Esak7mo pri'mimo procesas ( supapr. =enera in' prokurat6ra !avusi kasac.#. BP H . Auvo pripažinta prie%taraujan?ia K. Aei suvarž7mai skirti !riežtesnQ AausmQ ar pritaik7ti sunkesnQ veiką numatantE Aaudž Estat.) "0I1$.pirmai instancijai. nuo parei%kimo !avimo. Proced6ra. Kasac A7 a !a i A6ti atid'ta remiantis #D1str. :d. "eisme tą dieną. Estat7mas =a i A6ti pakeista veikos kva ifikacija. panaikinta da is nuosprendžio ar nutarties. A7 ą priima nutartE.ei%kiasi tuo. Buvo padar7ti pažeidimai arAa kai. taikoma 2FD ir 2FFstr. #D@str. "eismas tada na!r.4 t7rimo ir Aaudž. sura%omas ne ka tinamasis aktas. 1) 1kundas atmetamas. 1kundą ir pasi6 o kokE sprend. numat7tą &:2str. t. Ba suojama d' kiekvieno pa!rindo.4ietoj ka tinamojo akto prokuroras ra%o parei%kimą teismui d' A7 os na!r. A7 5 na!r. B()*+. ta?iau mot7v5 skait7ti nereikia. su!riežtinant AausmQ ar pritaikant sunkesnQ veiką numatantE BK str. kuris Estat./01(1 &1DI&2:str Pus apis D: i% F# Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I 02 . ne! ai A6ti skundžiamos. 91(KK$. -os r6%7s #D2str. :) =a i A6ti perduota i% naujo na!r. ir (ar) A7 os na!r. "eismo nurod7mai.. remiantis #str.kurios Erod7t5. o prokuroras sura%o parei%kimą teismui d' teismo Aaudž. jei pvB. nesuren!iant teismo pos'džio ir neda 7vaujant proceso da 7viams) 2) pa!reitintas procesas( supapr. !a i %io prane%imu remdamasi patraukti i. kasac.I2$I$.P ape . 1kunde.t. Kasac.. papr. kai Auvo priimtas apka tinamasis nuosprendis. ==I tema. teisme at iekamas per itin trumpą aiką.umat7tais atvejais v7ksta nesi aikant Eprastini5 proceso reika avim5 ir kurio metu siekiam . na!r. 1upapr. nuo prokuroro atv7kimo E teismą.!a i A6ti tiek visas procesas. . kurios metu i. tod' nede siant v7kdomos. "varka at iekamai atskiri proceso veiksmai. "eismo nutarties nuora%ą. Kasac nutarties turin7s H #D&str. A7 oje. !reitą ir sumažinti teis'sau!os parei!6n5 ir teimo darAo kr6vE. #2Cstr. Fd.. . (pe . "ai eidžia procesą padar7ti pi!5. i% naujo. kad nuo proceso pr. =a i A6ti su%ve ninta Aausm'. kai p enarin' sesija priima nutartE(Aent jau a% taip manau).Dd. P. "a?iau jei kasac. o apsk5sti sprend. "varka. kai Auvo netinkamai pritaik7tas Aaudž.&d. ta?iau A7 a neAuvo nutraukta. B7 os paren!imas na!r. pasako. asmens pad'tE paA o!ino aAiau nei Auvo pra%oma ape . #)A7 a perduodam i% naujo na!r. . "eismas toki5 suvarž7m5 nenustat'. arAa tur'jo A6ti at eistas nuo B( pa!a 2:&str. kai skundas nepa!rEstas. nors kai kurie mano. pirmosisos instancijos teisme priimamas per C d..&d. pasiekiamas kitaip at iekant veiksmus arAa atsisakant tam tikr5 veiksm5 ar stadij5. kad taip 7ra didesn' tikim7A' priimti neteisin!ą sprend. kurE numato #D: str. kai prokuroras Eteikia parei%kimą teismui.utartis n'ra !a utinis sprend. parei!6nus ar prokurorus atsakom7A'n. "eismas nuosprendžio nepanaikino.2. B7 ą i% naujo na!r.. "eismui 7ra priva omi kasac. tai nutartE tur't5 pasira%7ti visi teis'jai. tada teismas na!r. kad asmuo tiktai padar' sunkesnQ veiką. "eismas pažeisdamas #20str. jeiA7 a perduodama na!r. sprend.teisme pra eidžiamas H teismo proceso v7ksta tą pa?ią dieną. .C. nors asmuo tur'jo A6ti i%teisintas. Buvo padar7ti BPK pažeidimai ir nuosprendis neAuvo apsk5stas. A7 oje. #D0str.t.Esak7mo i%davimo. &.3. tais atvejais. I% naujo. @d. /smenų kalEosJ #CCstr. 7ra teis'ti. iki paA. @) pakei?iamas nuosprendis ar nutartis.e v' iau kaip per 20d.teismas i%na!r.2)B7 a nutraukiama. B7 ą i% naujo neturi teis's apsunkinti nuteistojo pad'ties.Bai!us i. ta?iau teismas turi nustat7ti ap . ką jie mano apie apsk5stą sprend. nuo veikos padar7mo. Buvp padar7ti pirmos instancijos teisme ir ape . kad A7 a na!r..proceso variantaiP 1) teismo Aaudž. =a i A6ti panaikinta tik da is nuosprendžio ar nutarties ir tik da is A7 os perduota na!r. Praeit5 kuo mažiau aiko.kai padaroma veika arAa ne v' iau kaip per 10d.1upapr. kai ape .4. kai na!r.utarties pri'mimas ir paske AimasP atskirai nere! amentuota. tiek atskiri procesiniai veiksmai ar stadijos. reik't5 priimti.(tkreiptinas d'mes7s E #D&str. Kaip žinote daAar turi A6ti sura%7ta visa nutartis su visomis jos da imis. P. kitais atvejais tai 7ra !a utinis sprend. Byl! supaprastintas procesas "ai procesas.utartis Esiteis'ja nuo jos pri'mimo momento. . kaiprocesas Auvo ne!a imas.

Prokuroras tada sura%o parei%kimą. A7 ą pa!reitinto proceso tvarka.t. Eparei!ojimo at 7!inti proceso i% aidas ir pan) #) tam turi neprie%tarauti nukent'jus7sis.9.Kitaip nei parei%kime d' B. jo draAuži5. "eis'jo nutartis perduoti A7 ą na!r. jE sudaro Ežan!in'."okia nutartis n'ra skundžiama. kad A6t5 paskirta didesn' Aausm' nei Aauda arAa.. surinkta medž.Kas ta 7ra ai%kios ap .v padar7mo p'dsakai. padar7mą kai asmuo užk uptas darantis n. kad esant pa!rindui !a i A6ti nusprQsta d' turto konfiskavimo. ir sura%7ti ka tinamąjE aktą arAa parei%kimą d' B.9.4. "0I1$)I.apsk5sti neturi teis's. Pus apis D@ i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kad ka tinimas 7ra pa aikomas remiantis prokuroro parei%kimu.v."okiose A7 ose asmeniui neA6tinai turi A6ti Eteiktas prane%imas apie Etarimą ir jis neturi A6tinai A6ti apk austas. kuris Eteikiamas pasira%7tinai) &) neturi A6ti i%ki Qs ža os at 7!inimo k ausimas. kai 7ra asmen5 ma?iusi5 n. Pri'mus B. už kurią 7ra numat7ta skirti Aauda(ji !a i A6ti vieninte ' Aausm' ar viena i% a ternat7vi5 Aausmi5) 2) su tuo turi sutikti Etariamasis (jam turi A6ti i%ai%kinti padariniaiP kad neAus ren!iamas pos'dis. kai A7 os ap .9.utartE nutraukti procesą teis'jas !a i tik nustatQs. Pa!a &2:str. "varka. teismas jam Aaudą paskiras tik susipažinQs su i. kai ant asmens. at iktas d' .. B.7 asmuo pripažintas ka tu. "uo atveju. patikrinti. Kitaip nei ka tinamajame akte prokuroras nurodo skirtinos Aausm's d7dE Aei ka tinamojo poBiciją d' Aaudos d7džio. o ne ka tinamuoju aktu. B. . jo A6ste 7ra ai%k6s n.fKai asmuo i% karto su aikomas ar nustatomas. "eisme 7ra perskaitomas parei%kimas d' A7 os na!r.9.Ka tinamojo pra%7mas nepriva o A6ti mot7vuotas. kai asmuo pats atv7ksta ir prisipažEsta padarQs n. skirti kitokią AausmQ. apra%omoji ir reBo iucin' da is.tai ka tinamajam aktui pri 7!stantis proces. 1d.9. numat7t5 nutar?i5 !a i priimti ir nutartE !rąžinti A7 ą prokurorui. juo 7ra užAai!imas i. t.. priimtas nuosprendis ar nutartis !a i A6ti skundžiama ape . tai teismo neEparei!oja.nepriimamas. *raudimo A o!inti asmens pad'tE pa!a asmens skundą princ.t. kai ap .0=(8I BL"I (P1K<1"(1 (P08.EP &1Fstr. teismas n'ra saistomas B.Ka tinamąjE A6tinai turi !inti !7n'jas. numat7ta ap . 9tariamasis !a i sutikti.4ietoj ka tinamojo akto A7 ą na!r.9. . "ai tam tikta apka tinamojo nuospr. Auvo pritaik7tas tinkamai. jis neturi A6ti padavQs skundo(nor'damas. "eisme neskundžiama. j5 pad'tis !a i A6ti %ve ninama.. "okiame procese ne!a ioja. 3. kad Aus paskirta %ve nesn' Aausm' nei A7 ą sprendžiant Eprastai.B7 ą i%na!r."ai prokuroro t. !a i A6ti priimtas tik 1sprend. priimamas nuosprendis arAa nutartis nutraukti procesą. . kad e!Bistuoja BPK #str. jam prane%ama ra%7tiniu prane%imu. 1) i.-is užsitikrint5. . Aet ne visi jie apskundžia B. (i%kios. kad jam Aus paskirta Aauda.v. kuris teisine reik%me pri 7!sta ka tinamajam aktui.Estat. nes B."eismas !a keisti veikos kva ifikaciją. Kiti suAjektai B. kurie numat7ti &20str. jei 7ra &2@str. (rAa kasac. Aet jokiu A6du ne sunkinama. K(1(/. "uo.ke iami tokie pat7s reika avimai kaip ir nuospr."ai skiriasi nuo papr.6%is. tada prokuroras turi užAai!ti i. tada A7 a na!r.. E sąlygos.7 neturi A6ti paduotas civi ie%kin7s arAa d' ža os at 7!inimo turi A6ti susitarta.E.9. skirtos Aaudos. kai 7ra ke i ka tinamieji. ar Aaudž. Prokuroro parei%kimo d' A. teismas turi t..a) nes !a i tik'tis.9. ka tinamasis !a i reika auti suren!ti A7 os na!r. t. prokurorui neA6tina pasisak7ti d' asmeniui skirtinos Aausm's..I%na!r. Pa!reitintas procesas tokioje A7 oje jau neAe!a imas. Pa!reitinto proceso tvarka.v. "eis'jas !a i priimti #sprend. *okumentas. A. PAGREITINTAS PROCESAS E42GEI4 "oks procesas !a i v7kti.t.'ra ai%kios.&d.t. "eismas Ae 2:&str.A) taip jis i%ven!s vie%umo. kad A6t5 at 7!inta jam ža a) arAa toks skundas turi A6ti atmestas ( &1Dstr. jei ji 7ra viena i% a ternat7vi5 Aausmi5 arAa net %ve nesn' Aausm' už Aaudą. nes nereik's atv7kti E pos'dE.(. numat7tos są 7!os.9.teisme. B7 os na!r.

-ei!u ekspertiB's i%vada asmuo pripažEstamas riAotai paka tinamu. Mios priemon's n'ra krimina in's Aausm's. (tkreipkit d'mesE E BPK pakeitimąP pakeitimas &0# straipsnio 2 da ies 2 punkte po žodžio Wsą 7!omisT Era%7ti žodE Wspecia iBuotoseT ir %E punktą i%d'st7ti taipP W2) stacionarinE steA'jimą Aendro steA'jimo są 7!omis specia iBuotose psicRikos sveikatos prieži6ros Estai!oseST 2. %river7iam8j8 medicinos priemoni8 taik.v. jos 7ra tik va st7A's prievartos priemon's. na!rin'jimas (BPK #FF ir &00 str)S  B7 os na!rin'jimas. juo paprastai skiriamas advokatas. kai -( atstovo visai nepaskiria..teismas pask7rQs AausmQ -( !a i nutarti paske Ati %E nuosprendE per žiniask aidą BK &#str.t. !autos su prokuroro nutarimu. i.v. B7 os na!rin'jimas teisme B7 os d' priver?iam5j5 medicinos priemoni5 taik7mo na!rin'jimo teisme 7ra du variantai P  B7 os. pa?ius juos apsau!oti nuo savo veiksm5. kad d' to verta kreiptis E teismą.). ik. Privataus ka tinimo poA6dis joms suteikiamas d' to. t7rimas at iekamas Aendra BPK nustat7ta tvarka su papi domomis !arantijomis. . ik.l8 d/l $A padar. t7rimo metu i%k7 a aAejoni5 d' asmens paka tinamumo (pvB. tod' jas teismas skiria tik i%na!r. Be to. -os taikomos siekiant visuomenQ apsau!oti nuo psicRini5 i!oni5. kad E A7 ą 7ra Etraukiamas -( atstovas. prokuroras nepara%o ka tinamojo akto. Miose A7 ose specifi%ka 7ra tai. kad -a !a 't5 atsak7ti Aaudž. t7rimo parei!6nas jam nepaskiria kardomosios priemon's nesura%o prane%imo apie Etarimą. aAai žiaurus nusika timas. taip pat toks asmuo.==II tema.#.tvarka. tuo atveju arAa. Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskir! kategorij! bylas 1.%.v. t7rimo teis'jo nutartimi paskiriama teismo psicRiatrijos ekspertiB'. ik. kad B( už ją !a i A6ti traukiamas -(. numat7tomis BPK #&F str. 2. Ikiteisminio t7rimo at ikimo 7patumai B7 ose.t8 veik8 proceso samprata ir reik0m/ 3HEJ3F1 -( atsako tik už tas veikas. kad O(. B. %rivataus kaltinimo procesas #."okiems asmenims. prie% kurE tokie veiksmai Ev7kd7ti. Bendra tvarka.) 2. jei juo Aus paskirtas darAuotojas B( traukiamas kaip O(. kai asmens psicRika sutriko po Aausm's pask7rimo ( BPK &02 str. kai darAuotojas d' nepakankamo profesinio 7!io armenko i%si avinimo ne!a i tinkamai suvokti atstovo parei!5 esm's. numato.1. padarQ n. i%vardija privataus ka tinimo poA6džio veikas. neretai neEmanoma Evertinti tam tikrus veiksmus kaip Ežeidžian?ius ar kitaip žeminan?ius žmo!aus !arAQ ir orumą. -ei!u ik. -os !a i A6ti taikomos ir riAotai paka tinam asmeniui. už kuri5 padar7mą BK spec. 2. parei!6nas ar prokuroras tirdami n.t. Emoni5. Privataus ka tinimo proceso i%skirtiniai AruožaiP Pus apis DC i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . jei!u tas asmuo. nesupažindina su A7 os medžia!a. kuriose procesas prad'tas d' priver?iam5j5 medicinos priemoni5 taik7mo. kuris po veikos padar7mo arAa po Aausm's pask7rimo tapo nepaka tinamas. "eismo nutart7s re! amentuoja BPK &0# str. tik teismas !a i tokiam asmeniui skirti tiek AausmQ ją su%ve nindamas. pats ne aiko juos žeminan?iais ir pan.t. 2. Privataus ka tinimo proceso samprata Ka tinimas !a i A6ti va st7Ainis H jE v7kdo prokuroras. 3. kuris dar7damas n.Kpatumai 7ra numat7ti. Auvo nepaka tinamas. (tstovu Aus paskirtas netinkamas asmuo. parei!6nas ar prokuroras turi teisQ paskirti atstovą. prane%a apie tai -( vadov7Aei ir pasi6 o paskirti atstovą. da 7je 7ra numat7ta j5 atsakom7A'. Ik. o nutar?i5 apskundimą H BPK &0& str. A7 ą teisiamajame pos'd7je. !a i A6ti taikomos priver?iamosios medicinos priemon's.tvarka neatsako asmuo.:. t7rimo paAai!a re! amentuota BPK #FC ir #FD str. 7ra at iekamas ir A7 a na!r. Estai!5 priedan!oje A6t5 nuAaudžiami kartu su -(. taip pat siekiant juos i%!7d7ti.-os numat7tos FDstr. I. ir nustatQ. i. BPK &0C str. juo !a i A6ti #DDstr 1d. ar %iomis veikomis jo interesai pa iesti taip a%triai. keistas e !es7s ir pan. ir privatus H jE v7kdo nukent'jus7sis ar jo atstovas. numat7ti asmen7s. tiek ir priver?iamąsias medicinos priemones.&. #DDstr. kad tokiu atveju pats nukent'jus7sis turi sprQsti.mo procesas 3F2J4G9 Baudž. kad pripažinus asmenE nepaka tinamu. Klausimų3 kylanHių taikant pri#erHiam&sias me!icinos priemones3 išspren!im& re! amentuoja BPK &0: ir &0@ str. "oki5 veik5 7ra apie :0.

kad teismo nutartimi 7ra pažeistos ar apriAotos j5 teis's.ukent'jusiojo skundas 7ra reik%min!as procesinis dokumentas. 1. 8. kai BPK numato tam tikrą atskir5 nutar?i5 apskundimo tvarką. 1kunde turi A6ti nurodomaP auk%tesniojo teismo pavadinimas.#. i%sk7rus tuos atvejus. skundas patenka i auk%tesnEjE teismą ir ten i%sprendžiamas pakankamai ! austais terminais.vaujant @procesas už aki8A &.. &0# str. kad ka tininkas atsak7t5 pa!a Aaudž. kai eidžiamas A7 os na!rin'jimas teisme nesant ka tinamojo 7ra demokratin'se va st7A'se reta i%imtis. nutarties esm'. 1kundo turinE re! amentuoja BPK &12 str. j5 padarini5 ir skaudumo žmo!ui 7!io poži6riu skundai d' teismo nutar?i5 !a i A6ti !ana Evair6s ir j5. tod' pa 7!inti !reitai atkuriamos pažeistos teis'sS #. re! amentuojami i%imtiniai atvejai. pradedamas tik tuo atveju.2. i%sk7rus atvejus. B7 os na!rin'jimo ka tinamajam neda 7vaujant tvarka ir 7patumai na!rin'jami BPK &#& H &#C str. B7 5 proceso ka tinamajam neda 7vaujant samprata Procesas už aki5 (dar vadinamas in a sentia). daromas rimtas poveikis žemesni5j5 teism5 darAui. prisijun!imas prie privataus ka tinimo H BPK &11 str. #.) 4. (psk5sti !a ima Aet kokias žemesni5j5 teism5 nutartis.utar?i5 r6%ies ir turinio. #. kaip rodo praktika. Pus apis DD i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . ne!a i A6ti apskundžiamos nutart7s nutraukti Aaudž. kurio A7 a Auvo i%na!rin'ta jam neda 7vaujant. per'jimas i% va st7Ainio ka tinimo E privat5 ka tinimą H BPK &1C str. esant pa!rindui. turint7s teisQ paduoti skundą ar parei%kimą i%vard7ti BPK &0D str. B7 os na!rin'jimą teisme na!rin'ja BPK &1& ir &1: str.. jei!u jie mano. ( tarptautiniai žmo!aus teisi5 apsau!os standartai reika auja.1. kad in a sentia proceso Auvo priimtas neteisin!as sprendimas). parei%k'jo reika avimai. jei!u nukent'jus7sis susitaiko su ka tinamuoju. pri'mQs nutartE žemesn7sis teismas. . nes juoP  I%rei%kiama asmens va ia . #. kai to reika auja prokurorasS #. #. #1#. t7rimas neat iekamas. &. apskundimo mot7vai..2.procesas d' veiksm5.:. Ka tinamajam neda 7vaujant priimto nuosprendžio apskundimas aptariamas BPK &#D str. 1kundo ar parei%kimo padavimas (smen7s. d' ! aust5 termin5 i%ven!iama didesnio teismo proceso vi kinimoS &. 1#0. Be to. Kiti k ausimai. auk%tesniesiems teismams. ==III tema.. A6t5 sudar7ta !a im7A' pakartotiniame teismo procese Aand7ti Erod7ti. BPK @:. i%vard7t5 BPK &0C str. Jemesni!j! teism! nutarči! apskundimas auk#tesniesiems teismams ir skund! nagrinėjimas 1. kad asmeniui. prie%prie%inio skundo na!rin'jimas H BPK &10 str.ustatomos na!rin'jimo teisme riAos. PBK %is atvejis Etvirtintas &## str.&. pasitaiko nemažai.l8 procesas kaltinamajam nedal. C&. B. tokiose A7 ose ka tinimą teisme pa aiko nukent'jus7sis arAa jo teis'tas atstovasS &. !a i jas apsk5sti. "aikinamasis pos'dis 7ra priva omas pre iminarinis privataus ka tinimo A7 5 proceso etapas.#. Estat7mus ir A6t5 nuAaustasS  Pradedamas privataus ka tinimo procesasS  . Apskundimo samprata ir tvarka (smen7s.. procesas nutraukiamas. panaikinant ir pakei?iant nutartis.. skund5 padavimo tvarka 7ra !ana paprasta. tod' asmen7s !a i i% karto rea!uoti E savo teisi5 ir teis't5 interes5 pažeidimus Ae didesni5 procesini5 forma um5 paduodami skundąS 2. ta?iau m6s5 %a ies teism5 praktikoje procesas už aki5 prakti%kai n'ra taikomas ir ateit7je tikriausiai Aus taikomas itin retai. A7 ą H jos skundžiamos ir na!rin'jamos ape iacine tvarka. kurE re! amentuoja BPK &1# str. "a?iau BPK &0F str. (pskundimo tvarka nurod7ta BPK &&0 str. %iose A7 ose ik. susijQ su privataus ka tinimo procesu ( per'jimas i% privataus ka tinimo E va st7AinE ka tinimą H BPK &0F str. Mis apskundimas 7ra naujo Aaudžiamojo proceso Estat7mo optima umo prado svarAus i%rai%kos e ementasP 1. jei!u 7ra nukent'jusiojo skundas ar jo teis'to atstovo parei%kimasS 2. kai privataus ka tinimo A7 os virsta va st7Ainio ka tinimo oAjektu. pvB. . &.

nustat7ta tvarka. ==I% tema. kad taikant %E institutą 7ra i%taisomos Esiteis'jusiuose nuosprendžiuose ar nutart7se teism5 padar7tos k aidos. jie !a i pat7s da 7vauti teismo pos'd7je (su teise su savimi atsivesti ir !7n'ją). reik0m/ ir r=0. . Estat7mas ir d' to reikia en!vinti nuteistojo teisinQ pad'tE.:i8 2. sprendimas 7ra !a utinis). jos staAi umą. numat7toms są 7!oms Aaudž. d' kurios procesas pai !'ja. Baudž. jos teism5 sprendimuose akivaiBdžiai netinkamai pritaik7tas Aaudž.utartis panaikinti teismo nutartE ir priimti d' skundo naują sprendimą priimama tuo atveju. kuriame tikrinamas Esiteis'jusio teismo nuosprendžio ar nutarties teis'tumas ir pa!rEstumas. i%imtinis etapas.utartis pakeisti teismo nutartE priimama. nustat7tos tvarkos arAa juose skundžiamasi d' . (tnaujinimas d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 (BPK &&#I&:0 str. neteis't5 teismo veiksm5. (tnaujinimas n'ra Aaudž. parei%k'jo nuomone. 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismas Auvo pri'mQs 1F !a utini5 sprendim5 A7 ose prie% 8ietuvą. apie tai prane%ant skundo autoriui. )kundo na<rin/jimo auk0tesniajame teisme tvarka 1kundo na!rin'jimo tvarka H BPK &&1 str. ( Iki vadov' io para%7mo momento. . =a i A6ti taip. A7 os atnaujinimo r6%7sP 1. ta?iau fakti%kai tokie veiksmai neEforminti procesine nutartimi. 1kiriasi r6%7s savo pa!rindais ir są 7!omis Aei atnaujinimo proced6romis. . (tnaujinimas d' ai%kiai netinkamo Aaudž. jis !a i pasak7ti savo nuomonQ d' svarstomo skundo. 3. #. visais atvejais sprendimą d' atnaujinimo !a i priimti tik 8ietuvos (uk%?iausiasis "eismas.) H v7ksta paai%k'jus faktams. o Aaudž. jei skundžiamą nutartE teismas pri'm' prokuroro iniciat7va). numat7ta BPK 2:# str.aujai paai%k'jusios ap ink7A's H Esiteis'jusiu teismo nuosprendžiu kitoje A7 oje arAa prokuroro at iktu t7rimu nustat7ti faktai. teismas paskiria !7n'ją BPK :0 str.utartis atmesti skundą ir pa ikti !a ioti teismo nutartE priimama tada.2 d. proceso da 7vi5 interes5 apsau!ą. jei!u žemesn7sis teismas svarstomu k ausimu padar' nepa!rEstas i%vadas ir pri'm' neteisin!ą sprendimąS #.2. .s @B%. Auk0tesniojo teismo sprendim8 r=0.7. kai ji 7ra teis'ta ir pa!rEsta.) H v7ksta tuomet. kai -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komitetas pripažEsta. A7 os atnaujinimas H i%imtinis etapas. Estat7mo pritaik7mo (BPK &:1I&:: str.. proceso stadija. kad sprendimas nuteisti asmenE 7ra priimtas pažeidžiant "arptautinE pi ietini5 ir po itini5 teisi5 paktą ar jo papi domus protoko us.P Pus apis DF i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .utartis Esi!a ioja nuo jos pri'mimo dienos ir 7ra neskundžiama (BPK &&2 str. ta?iau nei%sam5 ar netiks 5 sprendimą.s -ei!u d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 ar koki5 nors kit5 priežas?i5 !a utinis teismo sprendimas n'ra teis'tas ar pa!rEstas.A -ei!u E auk%tesnEjE teismą patenka skundai nesi aikant BPK &&0 str. (tnaujinimas d' -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komiteto arAa 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo sprendim5 (BPK &:@I &@1str. kad skundo i%na!rin'jimo aikotarpiui žemesniojo teismo teisiamajame pos'd7je daroma pertrauka.) H tuo siekiama padidinti auk%tesniojo teismo nutarties v7kd7mo or!aniBuotumą. t. A7 os atnaujinimo !a im7AQ. 200: met5.S 2.aujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 sąvoka ir r6%7s . v7kstantis esant 7patin!oms.aujai paai%k'jusios ap ink7A's Etvirtintos BPK &&& str. nežinomi priimant nuosprendE ar nutartE. jei!u pažeidimai pa!a poA6dE ir sunkumą ke ia pa!rEst5 aAejoni5 d' asmens nuteisimo ir AesitQsiant7s pažeidimai !a i A6ti i%tais7ti tik atnaujinus nuteistojo A7 ą. 2. nežinomiems priimant nuosprendE ar nutartE. .1. arAa 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismas pripažEsta. tod' to iau pateikiami svarAiausi ir tiesio!iai straipsn7je neEtvirtinti momentaiP *' skundo pask7rimo na!rin'ti teis'jui ar trij5 teis'j5 ko e!ijai (vieną i% %i5 teis'j5 patvirtinant ko e!ijos pirmininku) sura%omi patvark7mai. -ei skundą padavQs ka tinamasis ar nuteistasis 7ra aisv'je. Aaudž. Baudžiamosios bylos atnaujinimas 1. Atnaujinimo samprata. nes prie%in!u atveju neA6t5 E!7vendintas teisin!umas ir užtikrinta Aaudžiamojo proceso paskirtis H kad nusika stamą veiką padarQs asmuo A6t5 teisin!ai nuAaustas ir neA6t5 nuteistas neka tas asmuo. (tnaujinimas reik%min!as tuo. -ei!u skundą padavQs suimtas ka tinamasis ar nuteistasis !7n'jo neturi. kad visais atvejais A7 os atnaujinimas !a imas tik po to. Mias ap ink7Aes i%vardija BPK &&& str. -ei!u teismo pos'd7je da 7vauja prokuroras (tai jam !a i A6ti aktua u. proceso institutas. d' kuri5 Esiteis'jQ teismo nuosprendis ar nutartis 7ra neteis'ti ir napa!rEsti. Atnaujinimas d/l naujai paai0k/jusi8 aplink. Be to. 442 str. o skundo mot7vai 7ra neteisin!i arAa neesminiaiS 2. toks sprendimas neturi A6ti Ev7kd7tas. "ai!i.7. Priimamos nutart7sP 1. kai A7 os na!rin'jimas 7ra Aai!tas ir Eprastin'se Aaudž. nei straipsn7je Etvirtintą C dien5 aikotarpE. tod' auk%tesn7sis teismas tur't5 i%na!rin'ti skundą per trumpesnE. kai žemesn7sis teismas svarstomu k ausimu i% esm's pri'm' teisin!ą. .) 4isoms atnaujinimo r6%ims Aendra 7ra tai. kad sprendimas nuteisti asmenE priimtas pažeidžiant +mo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvenciją ar jos papi domus protoko us.) I v7ksta paai%k'jus. BPK numato Aaudž. proceso Estat7me. tokie skundai nena!rin'jami ir nesprendžiami. proceso stadijose A7 a jau ne!a i A6ti na!rin'jama (t.

!a ima at ikti visus ik. kuris at iekamas BPK &&@ ir &&C str. t7?in's nusika stamos veikos. Estat7mą)S 2. t7rimo veiksmus. at ikusi5 ik. 7ra tam tikra apk ausos specifika. d' kuri5 procesas ne!a imas arAa at eidimo nuo Aaudž. Procesą atnaujinus A7 ą re! amentuoja BPK &:0 str. A6damas Esp'tas. kuris Auvo aikomas nužud7tu.mo pritaik. K ausimo d' Aaudž. tiktai ne!a i A6ti taikomos procesin's prievartos priemon's. 1 p. kurias padar' teis'jai. re! amentuojan?iomis kasacin's instancijos teismo nutarties turinE. kurios vienos ar kartu su anks?iau nustat7tomis ap ink7A'mis ErodoP kad nusika stamą veiką padar' kitas asmuo. ar naujos ap ink7A's t7rimo metu pasitvirtina. pvB. ne!a i A6ti naujai paai%k'jusiomis. o jei!u %is teismas to nepadaro H ape iacin's ir kasacin's instancijos teisme. 3. nustat7tomis tais7k 'mis. jei!u %is asmuo sąžinin!ai k 7do ir pan.  BPK &&& str.). o t7rimu.los atnaujinimas d/l ai0kiai netinkamo :audžiamojo Bstat. B7 a !a i A6ti atnaujinta ir mirus nuteistajam. Miame punkte numat7tos ap ink7A's nustatomos ne Esiteis'jusiu teismo nuosprendžiu. . reikia atsižve !ti ir E BK F: str. Kitais Erod7mais !a i A6ti Aet kokie duomen7s. numat7tus atvejus. atnaujinti A7 ą ir perduoti jąP  i% naujo tirti (kai reikia nustatin'ti nusika stamos veikos ap ink7Aes. 1 d. PaAr'žtina.. Baudžiamosios A7 os atnaujinimas d' ai%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo pa!rindai Baudžiamojo proceso paskirtis ir uždaviniai reika auja. 2 p. jei!u jis susijQs su Erod7mais. numat7tus apka tinamojo nuosprendžio pri'mimo senaties terminus. (tsisak7ti atnaujinti A7 ą (kai naujos ap ink7A's nenustat7tos arAa jos netur'jo Etakos sprendimo teis'tumui ir pa!rEstumui). d' koki5 ap ink7Ai5 pra%oma atnaujinti procesą ir pan. -ei paai%k'jusios ap ink7A's rodo. arAa nutarimą nutraukti procesą. 1 d. kad procesą d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 !a i prad'ti tik prokuroras ( savo iniciat7va arAa pa!a BPK &&@ str. d' kokios A7 os ir kokio teismo sprendimo.aujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 t7rimas at iekamas vadovaujantis BPK tais7k 'mis. # p. H %iuo atveju numat7tos dvi A6tinos są 7!osP 1. 1 d. B6tinai turi A6ti nustat7tas priežastinis r7%7s tarp piktnaudžiavimo ir neteis'to Aei nepa!rEsto nuosprendžio pri'mimo. jei!u reikia jE reaAi ituoti (BPK str. parei%kimas ra%omas aisva forma.7.  BPK &&& str. C p. Piktnaudžiavimas taip pat turi A6ti nustat7tas Esiteis'jusiu teismo nuosprendžiu. tiktai svarAu paAr'žti. t7rimą. kad asmuo. arAa nuo prokuroro i%vados sura%7mo dienos tuo atveju. kuriais !rindžiamas nuosprendis.) Proceso d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 prad'jimas Etvirtintas BPK &&@ str.aujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 t7rimo Aai!imas re! amentuotas BPK &&C str. BPK t7rimo termin5 nenustato.me a!in!i ar netikri Erod7mi. t7rimo teis'j5. 2. taip pat iud7tojo ar nukent'jusiojo parod7m5 neteisin!umas. H %iuo atveju tai 7ra prokuror5.P 1. 2. nei na!rin'jimo tvarkos H %ie k ausimai sprendžiami vadovaujantis Aendraisiais Aaudž. atsakom7A'. 7ra !7vas.  BPK &&& str.mo #. t7rimo Estai!5 parei!6n5 ar ik. nei i%na!rin'jimo termin5. "a?iau d' tam tikr5 Pus apis F0 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . kad Aaudžiamasis Estat7mas A6t5 tinkamai pritaik7tas jau pirmosios instancijos teisme. numat7tas 1 met5 nuo nauj5 ap ink7Ai5 paai%k'jimo dienos atnaujinimo terminas pradedamas skai?iuoti nuo nuosprendžio. i%vardint5 asmen5 parei%kimą ). numat7ta tvarka. Mios nutart7s sura%omos vadovaujantis BPK #D& str. 1 d. H %iuo atveju nusika stami piktnaudžiavimai 7ra t7?in's nusika stamos veikos. & p. Priimamas nutartis i%vardija BPK &&F str. na!rin'dami A7 ą. 1 d. t7rimą arAa atskirus t7rimo veiksmus.1. A7 os atnaujinimo sprendimas teisme ir teismo priimamos nutart7s (tnaujinimo teisme tvarką nustato BPK &&D str. kai naujai paai%k'jusios ap ink7A's nustatomos at iekant t7rimą. kontro iavusi5 ik. daiktiniai Erod7mai. (p ink7A's. dokumentai.#. ta?iau i% jo turi A6ti ai%ku. H %iuo atveju kitokiomis naujai paai%k'jusiomis ap ink7A'mis !a i A6ti ap ink7A's. BPK &&& str. prokuroras !a i sura%7ti arAa i%vadą. proceso principais. t7rimą. t. kurios priimant nuosprendE Auvo žinomos. Proceso d' naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 prad'jimas ir naujai paai%k'jusi5 ap ink7Ai5 t7rimas BPK &&: str.2. Esiteis'jimo dienos. kuriais !rindžiamos nuosprendžio ar nutarties i%vados (jei ne!rindžiamos H n'ra pa!rindo atnaujinti A7 ą)S 2. kad d' to !a i ki ti Aaudž. kai jie neatitinka tikrov's ir tokius parod7mus sąmonin!ai duoda arAa ekspertiB's aktą pateikia asmuo. taip pat me a!in!as ar žinomai neteisin!as vertimas. kad teis'j5 ko e!ija prokuroro i%vadą ir t7rimo medžia!ą na!rin'ja vie%ame teismo pos'd7je i%sk7rus BPK F str. BPK nere! amentuoja nei parei%kimo turinio. Baudžiamosios :. Parod7mai me a!in!i 7ra tuomet. ik. re! amentuojan?iomis ik. tod' jis turi A6ti at iktas per kuo trumpiausius terminus. Panaikinti teismo nuosprendE ar nutartE ir nutraukti A7 ą ( kai nustatomos ap ink7A's. . 1 d. H prik ausomai nuo to. koks proceso da 7vis paduoda parei%kimą. kuriuo nustatomos naujai paai%k'jusios ap ink7A's. o teisiamajame pos'd7je to padar7ti neEmanoma) arAa  i% naujo na!rin'ti teisme (kai ka tinamojo veiką reikia kva ifikuoti pa!a kitą Aaudž. kuriuos teismas pripažino Erod7maisP specia isto i%vada. Panaikinti teismo nuosprendE ar nutartE. atsakom7A's pa!rindai)S #. kad asmens pad'tis turi A6ti sunkinama (!riežtinama Aausm' ir pan.Erod7m5 me a!in!umas ar netikrumas nustat7tas Esiteis'jusiu teismo nuosprendžiu.

8(" pirmininkas ar Baudžiam5j5 A7 5 sk7riaus primininkas sudaro teis'j5 ko e!iją kuriai perduota Aaudžiamoji A7 a. preBiumuojama jo! nustat7tos teisin!ai. Baudžiamosios A7 os atnaujinimo k ausimą sprendžia 9A& Baudžiam!j! byl! skyriaus trij! teisėj! kolegija ra%7tinio proceso tvarka. BPK nere! amentuoja teismo. (agal nuosprendžiuose ir nutartyse nurodytas aplinkybes yra pagrindo manyti jog byloje akivai$džiai netinkamai pritaikytas B8.E34 ir E3I str. d' to kitokiais pa!rindais atnaujinti A7 ą draudžiama. numatantE sunkesnQ nusika stamą veiką. B7 a na!rin'jama vie%ame teismo pos'd7je. o arAa Aaudžiamąją bylą atnaujina ir perduoda ją nagrinėti 9A& Baudžiam!j! byl! skyriaus teisėj! kolegijai . Praktikoje mutatis mutandis vadovaujamasi BPK #D& str. (tnaujintos A7 os na!rin'jimas ir priimamos nutart7s BPK &:& ir &:: str. 1ąra%as 7ra i%samus. numatytos nutartys kurias priima teismas i#nagrinėjęs bylą. ko P o nuteistasis Aai!s at ikti paskirtą AausmQ. jo atstovui pa!a Estat7mą. netinkamu Erod7mu vertinimu. ko e!ijos pirmininką ir. Pus apis F1 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I .#. Mi są 7!a rei%kia jo! sprendžiant Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo k ausimą nuosprendžiuose ir nutart7se nurod7tos ap ink7A's nekvestionuojamos. *' ai%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo !a i A6ti atnaujinama Aet kokia Aaudžiamoji A7 a. na!rin'jan?ios A7 ą sud't7je !a i A6ti ir teis'jai. nuteistajam. o tiktai sprendžiama ar %ioms ap ink7A'ms tinkamai pritaik7tas B9. suderinQs su prane%'ju. sprendQ A7 os atnaujinimo k ausimą. kokie teismai ir kokia tvarka %ią A7 ą na!rin'jo. kuriam nuteistasis 7!tinai at eistas nuo aisv's at'mimo Aausm's prie% terminą. sprendimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo priėmimas ' detaliai reglamentuotas B(. E33 str. (tkreiptinas d'mes7s. pvB. o ko Aai!sis aikas kuriam atid'tas Aausm's v7kd7mas. "eismo nutartis Esiteis'ja nuo jos paske Aimo momento ir negali būti skundžiama. nepaisant to jo! nuosprendžiu ar nutartimi nustat7toms A7 os ap ink7A'ms Aaudžiamasis Estat7mas pritaik7tas netinkamai. kad atnaujinti baudžiamąją bylą galima tik tuo atveju jeigu tinkamai pritaikius baudžiamąj* *statymą reikia palengvinti nuteistojo teisinę padėt*. #. nustato teismo pos'džio datą. arAa o ko Aai!sis aikas. 2. #. arAa kai netinkamas Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mas mot7vuojamas neteisin!ai nustat7tomis A7 os ap ink7A'mis. BPK &:1 str nurodo ir kokia A7 as !a ima atnaujinti. Parei%kimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo padavimas ir sprendimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo pri'mimas &:2 str numato asmenis kurie !a i paduoti pra%7mus auk%?iausiajam teismui d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimoP o nuteistasis o atstovas pa!a Estat7mą o !7n'jas o !enera inis prokuroras o 8(" pirmininkas (jis !a i paduoti teikimą teis'j5 ko e!ijai)S Kiti proceso da 7viai !a i tik pra%7ti 8(" pirmininką ar !enera inE prokurorą paduoti parei%kimą ar teikimą d' ai%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo. Pasi aigus šiems terminams paduotas pareiškimas nepriimamas ir nenagrinėjamas. Aaudžiamojo proceso Estat7mo pažeidimais ar kitais vertinamaisiais ar!umentais. (i%kiai netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo k aidos Esiteis'jusiuose teismu sprendimuose !a i A6ti i%tais7tos atnaujinu Aaudžiamąją A7 ą. paskirti !riežtesnQ AausmQ ir pan.priežas?i5 nuteistasis !a i aiku neapsk5sti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nei ape iacine nei kasacine tvarka. nukent'jusiajam ir jo atstovui. @ėl to reikia palengvinti nuteistojo padėt* S Mi są 7!a rei%kia. BPK &:1 str numato kad Aaudžiamoji A7 a !a i A6ti atnaujinama ne Aet kokio netinkamo Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mo atveju o tik esant dviem są 7!omsP 1. I%na!rin'jusi parei%kimą d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo ko e!ija priima nutartE kuriaP o arAa atmeta pra#ymą H kai pa!a nuosprendžiais ar nutartimis nustat7tas ap ink7Aes n'ra pa!rindo man7ti. (tnaujinta A7 a na!rin'jama pa!a BPK &:& nustat7tą tvarką. paskiria prane%'ją. nutarties turinio. veiką reikt5 kva ifikuoti pa!a Est. Kai 8(" Baudžiam5j5 A7 5 sk7riaus trij5 teis'j5 ko e!ija priima nutartE atnaujinti Aaudžiamąją A7 ą. !7n'jui.2. i%na!rin'jusio atnaujintą Aaudžiamąją A7 ą. i%sk7rus BPK F str numat7tus atvejus. arAa ape iacin's ar kasacin's instancijos teismai !a i Aaudžiamojo Estat7mo taik7mo k aid5 ar pat7s j5 padar7ti. B7 os atnaujinti ne!a ima. neatsižve !iant E tai. Prane%'jas paveda Aaudžiam5j5 A7 5 sk7riaus ra%tinei i%si5sti prane%imus apie teismo pos'džio vietą ir aiką prokurorui. jo! akivaiBdžiai netinkamai pritaik7tas Aaudžiamasis Estat7mas. -ei!u tinkamas Aaudžiamojo Estat7mo pritaik7mas sunkint5 nuteistojo teisinQ pad'tE. BPK &:1 str pateiktas i%samus A7 os atnaujinimo pa!rind5 sąra%as. Ko e!ijos. kad parei%kimą d' A7 os atnaujinimo !a ima paduoti tik iki to .

:uropos Jmogaus &eisi! &eismas Estei!tas siekiant užtikrinti.1. (tnaujintos A7 os na!rin'jimas ir priimamos nutart7s <agrinėjama B(. Ep'dinis ar artimasis !iminaitis. jo! asmuo padar' BK numat7tą nusika stamą veiką neprik ausomai nuo to.E36 str. susijusiose su konvencijos ai%kinimu ir taik7mu.E32 str. kuriuo nutraukiama A7 aS o nutartis taik7ti asmeniui priver?iamąją medicinos priemonQ. surinktais ar i%na!rin'tais pažeidžiant Pakte arAa Konvencijoje !arantuotas asmens teises. &. individua ias peticijas. "okE sprendimą priima jei!u nenustatoma BPK &:@ str numat7t5 Aent vienos i% są 7!5. Pus apis F2 i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . Kita A6tina są 7!a A7 ai atnaujinti H kai konstatuoti konvencijos pažeidimai kelia pagr*st! abejoni! teismo sprendimo nuteisti asmen* teisėtumu ir pagr*stumu. o teismo Aaudžiamasis Esak7mas. o Mi5 asmen5 E!a iotas atstovas o 8ietuvos !enera inis prokuroras o 8(" pirmininkas Pra%7mo padavimo tvarką numato BPK &:D str. (ra#ymą gali pareik#ti.#. Baudžiamosios :. o (smuo kurio atžvi !iu Auvo padar7ta Pakto ar Konvencijos pažeidim5 o -o teisi5 per'm'jas H asmens padavusio peticiją 0uropos žmo!aus teisi5 "eismui. Pra%7mą ar teikimą atmesti kaip nepa!rEstą ir Aaudžiamosios A7 os neatnaujinti. "eismo sprendimo teis'tumu ir pa!rEstumu !a ima aAejoti kai Auvo pažeista asmens teis' E neprik ausomą ir ne%a i%ką teismą. kurie susiję su sprendimu nuteisti asmen*. "ai H Aet koks 8ietuvos teism5 sprendimas. (tkreiptinas d'mes7s kad Aaudžiamoji A7 a !a i A6ti atnaujinama ne d' Aet koki5 Pakto ar Konvencijos pažeidim5. #. kuria konstatuota. kuriuos konstatavo -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komitetas ar 0uropos žmo!aus teisi5 teismas. "ai !a i A6tiP o teismo nutartis nutraukti A7 ą. ar asmuo at eidžiamas nuo Aaudžiamosios atsakom7A's ar Aausm's. nev7riaus7Aini5 or!aniBacij5 ar asmen5 !rupi5. B(. kuriuo konstatuota. B(. jo! asmuo padar' nusika stamą veiką. pripažinta kaip priva oma neterminuotai. numato baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl )& žmogaus teisi! komiteto arba :uropos žmogaus teisi! teismo sprendim! pagrindus. jo! asmuo padar' nusika stamą veikąS apka tinamasis nuosprendisS o nuosprendis. Mis teismas na!rin'ja A7 as pa!a pi ie?i5. o ape iacin's instancijos teismo nutartis ar nuosprendis. Baudžiamosios A7 os atnaujinimo d' -un!tini5 "aut5 žmo!aus teisi5 komiteto arAa 0uropos +mo!aus "eisi5 "eismo sprendim5 prie aidos :uropos Jmogaus &eisi! &eismo jurisdikcija visose A7 ose. &. Pra%7mą ar teikimą perduoti 8ietuvos v7riausiajam administraciniam teismui ar kitai kompetentin!ai institucijai. kad jie 7ra 8ietuvoje padar7to konvencijoje ar jos protoko uose Etvirtint5 pažeidim5 auka. Baudžiamoji A7 a turi A6ti atnaujinta taip pat tada kai po nuteisimo besitęsiantys (akto arba -onvencijos reikalavim! pažeidimai gali būti i#taisyti tik atnaujinus baudžiamąją bylą. numat7ta kad teis'j5 ko e!ija i% na!rin'jusi pra%7mo ar teikimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo priimtinumo k ausimą !a i priimti viena i% nutar?i5P 1. 2. kad A6t5 aikomasi Esiparei!ojim5.E2F str numatyta tvarka. Pra%7mą ar teikimą priimti ir Aaudžiamąją A7 ą atnaujinti.numat7ta !a im7A' atnaujinti Aaudžiamąją A7 ą d' 0uropos +mo!aus "eisi5 teismo sprendimo t. ar tokiu sprendimu paskiriama Aausm'. kai pažeistos asmens teis's teisminio na!rin'jimo metu arAa teism5 sprendimai pa!rEsti duomenimis. po %io asmens mirties parei%kQs pa!eidavimą tQsti A7 ą 0uropos +mo!aus "eisi5 teisme jei 0+"" pripažEsta jo! toks asmuo turi teis'tą interesą tQsti A7 ą parei%k'jo vardu. kuriais konstatuota. BPK &:F 2d. -ei!u nustatoma kad Pakto ar Konvencijos pažeidimai nustat7ti ne Aaudžiamojoje A7 oje. &.los atnaujinimas d/l $un<tini8 *aut8 žmo<aus teisi8 komiteto ar:a (uropos mo<aus *eisi8 *eismo sprendim8. B(. 1prendimas nuteisti asmenE %iuo atveju suprantamas p a?iąja prasme. kad sprendimas nuteisti asmenE 7ra priimtas pažeidžiant +mo!aus teisi5 ir pa!rindini5 aisvi5 apsau!os konvenciją ar jos papi domus protoko us.7 kai 0uropos +mo!aus teisi5 teismas pripažEsta.4. prisiimt5 pa!a Konvenciją ir jos protoko us. tei!ian?i5.2. Pra%7mo ar teikimo d' Aaudžiamosios A7 os atnaujinimo padavimas ir na!rin'jimas (agal B(. o kasacin's instancijos teismo nutartis.E20 str numatytos nutartys kurias priima teismas. o tik d' toki5. jei!u 7ra BPK &:@ numat7ti pa!rindai.

+varbiausi aspektai. o <uosprendis bei paskesnės teism! nutartys panaikinamos ir bylą nutraukiama kai padar7ti Pakto ar Konvencijos pažeidimai ke ia aAejoni5 d' asmens nuteisimo ir kai %i5 pažeidim5 n'ra !a im7A's i%tais7ti perdavus A7 ą i% naujo tirti ar i% naujo na!rin'ti teisme. o <uosprendis ir paskesnės teism! nutartys naikinamos ir byla pėduodama i# naujo tirti i# naujo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teisme prik ausomai nuo to. Pus apis F# i% F# 02 Baudžiamojo proceso teis' /reated A7"0Ad0&I . nes ji vis tiek tur't5 A6ti na!rin'jama 8(" Baudžiam5j5 A7 5 sk7riuje. o -ei!u Pakto arAa Konvencijos pažeidimai Auvo padar7ti kasacin's instancijos teisme ir juos !a ima i%tais7ti ' naikinama kasacine nutartimi ir priimama nauja nutartis. kurioje proceso stadijoje !a ima i%tais7ti padar7tus Pakto arAa Konvencijos pažeidimus. o (ra#ymas ar teikimas atmetamas ir pa iekami !a ioti teism5 nuosprendžiai Aei paskesn's teism5 nutat7s kai nustatoma. Miuo atveju A7 a neperduodama na!rin'ti kasacin's instancijos teisme. jo! -un!tini5 "aut5 +mo!aus teisi5 komiteto ar 0+"" nustat7ti Pakto ar Konvencijos pažeidimai pa!a poA6dE ir sunkumą neke ia aAejoni5 d' asmens nuteisimo arAa kai padar7t5 pažeidim5 n'ra !a im7A's i%tais7ti.