Rastko Petrović Otkrovenja Izvor: Dela Rastka Petrovića, knjiga II, Poezija - Sabinjanke, Beograd, Nolit, 19 !

" #a $Projekat Rastko$ lj%bazno&ć% 'ro(" D%&ana )itasa, Beograd

P%stolov % kavez% Ne li*i+ ni na ,rast, ni na 'ro'eler, dr%k*ije 'ro-dir% 'arobrodi okean, s%n*ane senke, +odro granje" Da li ironij% ili osna-enje na -ivot novi, 'roleće, sad +i donosi&. Ne%krotljiva je t%ga za +lado&ć%, nesavladljivi dr%+ovi/ 'rob%0ena na ko&are sko*ila +oja -elja, *eka/ rog%&i se, nigde ne+a nikoga" #brisać% sve +%tne re*i iz+e0% sebe i boga, 'o%zdać% se sa+o % svoje r%ke, 1elivać% gor% ili ,ajd%ke, ko+i*ni 'otok &to -%bori" 2bić% kakvoga gn%snog sanjali1%, +esto senki zasaditi +% zeleni vrt 'o li1%/ to krv iz +ene govori3 Sitosti, sitosti, sv%da na ,iljade3 4a zadovoljenje 'o,ote sa+o %s'e da +e na*ini *%dovi&te+ &to dr,će, da,će, zvi-di od trb%&nosti i zasićenja: ne zna+ 5&ta +e se ti*e36 da li 'riroda onda +ora da +e 'rizna, ali je 'revazilazi+" 7ao ogro+na 'laz+a sred da,tanja, -vaće+ oblake zelene, &%&tave, sva +og%ća dr%&tva i slave ko+ika s% tada/ 'a da o'&ti+, zaboravi+ da daje+ %govorene znake, već se %ta'a+ % bes'ri+erno ot%'ljenje, i vari+, vari+, 'odrig%j%ći sv% t% zbrk% koja +noge o*arava, 'a iako *%dovi&te bez oblika, bez sklada, ja i'ak nad+a&ava+" Ovde na ovoj 'ostelji zatvara+ geogra(ij%: ne+a vi&e d%-ina, &irina/ sa+o nog%, r%k%/ sve se &iri3 I+a takve neke +oći % +eni da sa+o jedno +og%/ sve je %to'ljeno: beskraj, '%stolovina, +anastiri, +oj -ivot +i sija ka' zvezda izdaleka, i sve ono &to treba da se nastavi *eka da je 'rvo %gnjavi+ 'esni1a+a, 'a""" Ne+a vi&e lj%bavi za *ove*nost, već da,tanje"

ne+aj%ći nikakvog srodstva sa oni+ &to +e okr%-%je". 'olj%bić% je tako *esto na 'rsi.ran% 'si+a. neka se seti da sa+ lovio +edvede iznad jezera. %dove i 1reva 'rostirati na 9veti" 4ako visoko 'eo.ovi+a. i 'redaje se najzad neki+ veli*anstveni+ zanosi+a rastrzanja/ ja i+a+ toliko genija da bi dvadeset +anekena 'ostalo od njega d%. ko+ dado.olstva """ ali od 'laninske vode ja ne na0o. .ladne vode" 4i.teo is'ri*ati noć lova s lov1e+ +a*e+ na divlje svinje. ne3 #ar i'ak sa+o ko+ad boga.ć% rano. dok s% 'o tebi barbarstva +oja slovenska i njini 'er%nski vrti.tao. 'rijateljstvo % vre+en% 'ro'injanja ka savr&enstv%.ar/ +o-da i 'reter%je+ +er% alko. tako d%boko ronio % blato3 :ovek.ladno o s+rti. ne iz lj%bavi. koja govori& .le. ba*en % svet. već iz besa/ sa tobo+ 'o*inje -ivotinjstvo i kanibalstvo. a +nogo +e briga: istorija" <ta istorija3 &ta 7aledonija3 Retko da nisa+ dr%gi. i koji+a je %z o*i zelene dano da i+ noć odnosi glas kao &e&ire. 'isao 'es+e. veliki.vati+" Ne. 'a i'ak ja . ot%'i+ *ak i dosad% da s. dr. . ili da +% se s+eje+ kroz sva *%da za%vek. . +oj trb%. jer se sanja o devojka+a koje zadr. i ni&ti+ sebe. i t%g%je. da +i i+e nije: Neko. vetar i tolike zvezde" . da ne 'eva+: =edan 'olj%ba1 d%g na njena %sta koja 'ritiska na r0ave karte gde je slikano 1veće. ekstaza. zvezde i salo % ovaj 'e. si'a+ krv. i laje. nije +ogao jo& svariti gr%dv% krvi i +esa" 8esto vrba. nigda +isli trezne""" )aljda beja. i kevće. zbog tebe neć% stići trezne svesti ni %+reti. nijedna +i +%za ne bi +ogla zadojiti takv% +oć: trebalo bi i&*%'ati 1el% noć t% iz sebe kao basnoslovni +a*/ nastalo bi krvoli'tenje za sliko+ koj% %tisn% tada noć i lova1 8a*/ 'red na+a le-e +rtvi ve'ar. *iji sa+ sad -enik.oć% da '%&i+ tela.)i&e dr-i+ do tvog tkiva no do -ivota. kao 'ad te&ke .rkao sred oltara" 7ad bi. i snob""" ali 'osle svi. taj ko+ad d-igeri1e ba*en za .

. onda +i je dosadno. gde je nekada bio d%ga*ki vidik 'lanina. da svić% dani i da gledaj% % +ene3 . % krvave ka&e. za-ari/ a %vek sa+ tada % g%-vi neke go+ile.ajka3 B%di+o . jedna glava. jedno s+ejanje bez trajanja. i '%n j%naka *ija 'ada sen na vodi" O. st%'a+o kre'ki gvo-0a volje: osvrne+ li va+ li1e.ajka3 >vo dr%+a 'o ko+ gazi+o '%k lj%di.daleko od ove ze+lje. stazo+ blatnjavo+ iz koje izni*% -ene" O3 +rzi+. +nogo zlata. sve &%'ljine. sa njeg će na 7%+ov P%t neosetno 'reći na+ -%di/ bri&e 'es+a +oja: to oblak *e&lja kos% gorja" 4ren%tak +akar sa+o .ićenje+ 'lodio/ -ivot +ora da je drag. sti. na konji+a s+o. na nje+% os+e. sve -%to. nosite +e daleko od ove ze+lje: % +%ka+a +e za bolji -ivot ra0ala +ajka. +oćna %zletanja. 1rveno. 'ateći sa+. zeleno 'red o*i+a/ ta+o. da is'%ni+ sve sobo+. 'onosit kao &%+ski 'etao3 Sti. već da izbri&e+ 'ostojenje. ali %'ravljeno+ %na'red zna*enje +ora da je *%dno bolje/ beli se dr%+ % beskraj sve vi&e iz+e0 borja. +rzi+ da +i otkrivaj% istin%. a lj%bavno+ da se stre+lje kada sa+ se kao 8agbet % tolikoj -%rbi rodio/ nad reko+ a 'od nebo+ lov1% na do+et leti *ajka: za njo+. radi vi&ega ota1 je sa %s. o za njo+. onda sa+ o'et stari Sloven % *%n% koji jezero+ sivi+ brodi. iz+e0 ve*eri koje ne 'lave i zora koje ne r%de/ da kad 'o0e+ na zbor +e0% negda&nj% slovensk% gos'od% %z sela +irna ili %z vod%" kada zboriti i+ b%de+ stao: veli*anstven i gord da sa+ na tebe. %ta'anja" Ne+a vi&e -elje. )er%jte da je onda tek ono: kad +e dosada savr&enstv% vodi.de sa+ to sada. ras'inj% +e %-asni bolovi i sra+. t%ga i ć%di..ovi +oji.ovi. bolni*ki+ koli+a odvode +e na giljotin%. kao da se s'%&taj% sa dr%goga sveta: dok +e 'onova ne ob%z+e veliki vrtlog strasti. sve raz+ake. jer *ini +i se da +i se o'et zbivaj% one *%dne stvari &to kao da se 'rikradaj% sa dr%goga sveta/ %sta +i evo '%na krvi. 'onekad +i se zbivaj% *%dne stvari. a %sna na'eta.svojo+ koso+ kao ven1e+ +e %zvisi: da % 'olji+a jelisejski+ koji+a b%de+ &etao +oja senka %vek +irna b%de. b%di+o . gr%di 'oblede a trb%. zlata i ras'%tanost *asti. +lad1i s+o. jedna noga.

ja sa+ =ovanović Ranko. . izvan dat%+a" . I sela +i se zov% R%dari/ ko*ija& sa+. Ili D+itra =ak&ića da +egdan vodi. sa+o: krkati.tava 'laz+a: a ti+e 'restaje ova 'es+a i nastaje krvavo ot%'ljenje" P%tnik 7ne-e Pote+kine izdan%li % koli+a na veliko+e '%t%. i ja sa+ sa+. da lA d%. teraj 1arski % Str%+%. . kao ti. %+reti na dr%+%. . 7ad to*ak razgliba glin% -%t%/ <ibaj ko*ija&%. <est kraljeva &'irit%sa. 8rtav ili -iv/ za nji+ njegove &%+e 'love" O'a-a& li: sjajni. % nedelj% D%nav te*e3 7o ti re*e <ar-'lanin%. bolivijsko zverje.a3 Ne. 'latana. Da +og%.rkati. o*ij% k%n%. +ese1.eroj sa+ na dr%+ovi+a: Od svega najvi&e voli+ da se o'ije+. 2 &%+i g%stoj +asnoj (azank% %+rl% 7oza*ko+ igro+ o'lak%je svet" No lj%bav sl%-i na *ast silni+ % voz%. iz+e0% dve -eljezni*ke stani1e/ Na 'rozor% saksija s tri 1veta. ta *%dna svi+ stena+a ri+a3 #bog njega 'li+a 9rvenoko-nog 'oglavi1e odnosi le&: Na talasi+a se talasa 1rna kosa i +okro 'erje. bol%je+ od dr%+a.ne+a vi&e ni d%boko 'lavog ni 'lanine. 9rnko. klo3 to % Be*kerek% 'ij% kvas/ B%+. a 'osle toga jo& da '%t%je+: 7o ti re*e. *+avati i groktati. o'a-a& li Bajd%k )eljka na to'%. biti gn%sna. Ili 'o -i1a+a telegra(ski+. dr. 'rijatelj%. t%'3 ko'aj% %galj is'od nas/ 7lo.kine+atogra(ski. . dr%+ovni*e +oj3 #na+: i ti si sa+. na +i&i1i AAa+ble+ klanaAA #+ija % *elj%sti+a lavski+/ on dolazi kroz okeane i kroz vekove.'ozdrav vetra zavi*ajni Odisej% na +or% Sa 'onoso+ da se nosi bi*a njegovog o-iljak na li1%. . da ć% doći % nedelj%. b%+3 % 4i+b%kt% nove krvi" @ko devoj*i1a 'onese tajn% % grl% Da joj 'o &%'lji+ gr%di+a 'rsto+ dobo&ari kadet. On 're'liva okeane/ Da lA nad voda+a. ?%t3 2 tajnosti da ti 'overi+ i+e jedne zvezde Ili jednog slova iz jedne knjige o 'ra&%+i" ?%t3 @li .le. ko*ija&%.a.r%di s% +% dlakave kao obla1i sivi % zor% 8alje krij% jedn% 1rven% +odri1%""" s+rti" 7onji kaskaj% i ja 'la*e+. veli+: to je. @ 'sovka ko*ija&ka. Sve to brodi" 7o će 'ol%deti 'rvi. ogro+na. . 4%'. li1e neke stari1e. ti si Sibinjanin =anko3 Ne trzaj.

Okrvavljen +alo. ok%'ano. da li +a*. Besarabij% i 2ngarij%/ noć Da lA leti +oj voz. @ kroz varni1e &to iz di+njaka bij%. 1rna . . &to 'ogibe Razgolićeni. da li devojka. I s+eje+ se: na devojk% nek%. +ese1 -%t" @. O. Na dlan% +% engleska (lotila nji&e se: @d+iral. )asiona raste-e se" @ko te lj%bi+ 'od vrat. a.iljada robinja tar% velikoga boga %lji+a. toliko varni1a. istinski 'rvi '%t noćas. ko ota1. j%rn%ti kroz zrak/ =a ne raz%+e+ otk%d se onda s%dara vlak kraj jedne reke3 Pa za+i&ljen sa+. ć%t3 o ć%t3 Pod vrba+a sad 'eva. I @tlantik je toliko &irok i d%boko je % na&oj -%dnji tako.odiv&i zor%.arangira Na'oleona. &a'n%ć% 7levet%: ko ti re*e +or-dola+%3 8or-dola+%. lo'ove.arava britva kriva" =%reći. <arloik% i Odisej% da za'eva+o. Ogro+an. +oj Branko. nek j%ri voz %z groktanje" I noć" Noć" nastade savr&eni +rak. . . 7roz 'ol%deli 'od+la0eni 8le*ni '%t/ Dole se 'rovidi i +iri&e na0%brena +ra*na njiva. a 'la. &ta je to za +ene3 #ar 1eo svet. +ese1 -%t 5O *ije+ li vrt% s%ltanske kćeri sad je sk%t. %re0%je i 'o+era ona 'olja.ajd+o +ili da slavi+o kanibalike" Sad daleki svitaj 'rod%blj%je zeleni istok. koji klize niz vod%. kao 'rvi zorin zrak.. njen 'isak to je zli. ko bak1ile 7o. besna svata. bokova 4ako sjajna kao 'ti1a sred '%r'%rni.Iz kiklo'ovog oka izleć% zvezde. da li krin. veći od 'al1a. kad bi ko 'lako" @ zagrokta ko svinja kad je ko &troji: O lj%bljena je loko+otiva/ 4a +a&inovo0a nije ni&ta dr%go Do no. i on nji+a obavijen be-i jak 7roz 4rakij%. I ne zna+ koji+ 'rav1e+ iz s+rti: nisa+ li %vek Onako jak"""3 Iz jednog s%dara vozova izlazi+. 7lokoće izvor % 4a+i" >ski+ski *a+1i. 8e0 noge t% 'ri+a 'oslan% -en% Boz.ove: Banibale 7arava0o. 7o&tano 8nogo*isna. sosova. bo-e +oj. Ok%'ano" O. evo. bogova volja" O j%ri. 'rokleta3 4i klj%*evi violinski % jetri +i kote se.ata.nebesi+a/ <esnaest .Na 'oljani iz a+rela izvir% *etiri noge gole""" Branko.6 o. zar će na nje+% sve to. +nogo1vetna. :istoto+ svojo+ 'ret.i jedan +ese1 -%t. . #as'a&e % k%t% oka ti.koji 'od +ateri1o+ zaboden stoji: . +nogole'a. . Ot'rate +e svoji+ toko+ do bolova .

% di'le.leb%. s 'rstij% 1%ri s+ola @ 'o +okri+ 'leći+a tvog +ladića i tog vran1a. sav tr%d % g%st% 'es+%. sosova" I da bi.leb% od jedan do devet: I ja sa+ +lad. 7rvo'ija. 2 nje je 1vet3 2 nebo.ro+.seća& se3 on% 'es+% -iv%" Bajde3 #asviraj % jareće gajde. a ota1 dol+en trajan. Dok 'o'ovi 'oje .%'okoj" @ kad vojnik %0e da se k%'a. 4a nije vajde. % z%rle . neb%. #ak%1aće na 'rozor tad neki s+elo: Od&krini da sa+o 'rotne r%k% Pa 'o+il%je dojk% i grlo belo: I zarije se % tebe sav bez bola" 4vog o1a. njen ja%k sasl%&ao.r%-a.#a +alo gole+og dr.leb%3 4o dole igraj% radni1i i 'evaj% vitlovi % re1i. 'a %+ri3 O slatki brate. o*i skla'a+ Pa +isli+: da će joj grob biti beskrajan 4a+o. % svet3 Dj%bljeni garavoko-*e. :ije s% o*i '%ne s%za sa ogro+ni. % koje ć% ti vre+e doći Od lj%bavi sa+ bon. % oblak.eroj. zasviraj +i violon. 2 ogledanj% kreć% zvezdana kola" 4% +e0 konzerva+a je zgr*en i jedan a+or . ja kraj jedne reke"""I a+in3 Cabri*ki di+njak % 'ejza-% i kanibala1 *ekaj%ći novoro0enog Pretovrio je. vizija Borizonata" . gde b%de+ bio veliki . +lad i %-asan" I to za'isa. radnika (abri*kog. sred krvavi. o r%bini i o . brate. one ta+o sa . gledaj%ći % t% ogro+n% i ne%+itn% rotativ% #asviraj % gajde. Svi0a lA ti se Ean Cransoa )ilon. 4a on je %+eo da b%de i lo'%-a/ Da lA zna&. gle. % re1i 'o noći On i njegov konj Draga. I 'evaj% % trb%si+a -ena +ese1i: B%d%ći.tanja. I brat razbojnik %-asan. o .to je jo& jedino +oje . I tebe rad. Neka i+ je od +ene zave&tana 'rva +ajska r%-a. I kao kroz tr%b% di+njak Odnese +oj% ekstaz% % oblake i nad sand-ake/ @li ko 'eva o . I +ladosti. j%naka za 1eo svet. 7ad vojnik kre'ki % rek% %ja&e.

. 'red gl%+i1o+ +ladić bogoradi: Prisl%&k%j%ći: Iz -el%d1a )a+ se di-e o'ere neke arija3 Ona: O. 'a divna je ta Skadarlija3 Dva vojnika kraj dr%+a sede. Od lj%bavi. Daleko negde sanja 7ali(ornija" 7ad %0e vojnik da se k%'a % re1i 'o noći On i njegov konj. Izv%ći glasne zv%kove svi. zategn%t kao na b%bnj% ko-a. ne3 o ne3 to nije od gladi/ 4o &esti +ese1 otk%1ava +oj trb%. &kri'eći.sr1e +oje #atre'talo/ i 'lakalo. lj%bavi +oja velika. 8ili1e. ko+.ore je ovako %vek vezan. +r-nje""" 7o. #ati+ o ono+ &to se ne jede Bar % vojs1i i -elezni*koj stani1i: O koko&1i 'r-enoj na kaj+ak%""" Bregovi s% tako +eki. na'eva" I trb%. kad s+rt ti do0e dragan% t% na %sta/ 2sko*i +e0 vitle i +e0 kaji&e. dragi. 'o+orski. bagro. kr1aj%ći: tad će iz tebe. ja.a* na konj%. 7ao trgov1a *e-njiva %sko*ka *eta Radi&e. b%dalo..ovore o va&ka+a i o seljan1i.. Nj% sl%&aj%ći %s'avlj%je se vel+o-a 2 aero'lan%" 7o 'eva o . a 'ijani1o+ će ga zvati Skadarlija3 O. tako '%no 'obeda i nebesni. Bregovi s% tako +eki.: biće (abri*ki radnik. I razneće to belo telo tvoje.+ano+etar . ista nas s+rt *eka. %-asno je . kao koko& % 'ilićar%: Seljanka nosi % r%1i -ivin% i s+e&i se -andar%. Deka+eron3 @li to nije ni&ta.le. 2 'roleće ili % jesen S+rti di+nja*ke zvon *%ćete/ O basnoslovno+ njegovo+ zv%k% krikn%će sve strasti. 2 koje ć% ti vre+e doći: od lj%bavi sa+ bon. gle. sad te'a& i+eno+ 8arata. Do*ekaće te ova &%+a g%sta. #agaziće rek% &to se zove Istorija. i reka nije d%boka/ 8a k%d da 'o0e+o. O ba& to nije ni&ta/ . tako d%go % (abri1i" Pa ne lj%bi.leb% i o gladi3 2li1a+a i kraj biosko'a. @ % -el%d1% je jedna arija. odseva" Svi+ zavrtnji+a. Ista nas ba& s+rt *eka kraj +ile seljanke 2 vojs1i i -elezni*koj stani1i" . 2 odeći +okroj svoj izve-enoj &ljoki1a+a svoda. Eandar zazvi-di 'es+% star% Prkoseći od-a*ar%" Prosjak 'rosi: daj +i 'ar%. 4ako ti o*njeg vida i lj%bljene ti de*i1e3 )er%j.

Pa %s. na r%b% 'roleća. gle.ićeno gleda+ njina li1a +lada: 7o bi rekao da ko .o+ ili s+e.o+.%lje Od stari1e &to i.eroj jak.o+3 I doći će na do+ak jedno+ detet%. a vi gde sniste Nedirn%to.ladna j%tra" Dva vojnika kraj dr%+a sede. i to od skora3 4e-i je jedan <arlo no sva koz+i*ka +ora/ Nikad njenog 'ora0anja do*ekati neć%: 2+reć%" Olaka&aće se jedni+ %zda. 2 .će+ se i da. 2zeće je % bele r%ke svoje 'a s'%stiti % 'as/ @ jedan jedini voz Ot.će % #odijak% Orion 5oriona bez broja6/ 4oliko je te&ka. Otkin%v&i od 'ritiska Odleteti kroz zrak #azv%*aće i+e jedne 'alanke 'roletnji+ e. .ićenje+ govorili o 'r-enj% na kaj+ak%. % ko&+ar% i svi snis+o Osvajanje 'rostora ne*i+ &to je bez +ere""" Savladas+o 'oni-enje """ i %bis+o3 i %bis+o3 7ao da to i +i nis+o3 =a sanja.će+. 'ri+ila 2kra&e osa+ dinara3 @ ta -ena bila tako s%+orna I tako stara/ I njoj s% sa %s. 7oje bledo 7ao vaskrsn%ti . Ne bi li se 'revarila da i+ zgotovi""" @li je stari1a ta tako l%kava/ Ona ne bi ni svrak% Pri'ravila tek onako Olako. Olako" 7a+o lA koko& 'r-en% na kaj+ak%. Dr. S+rt će +ene najzad rast%riti s%tra/ 2+reć%" 7ad. d%bin% zavrće % 1iklon: Pe'eo i sla+a sle-% se na dn% kroz toliko boja. te&ka. 7a+o lA zvezd% da 'orodi B%d%ći+ j%nako+ za 1eo svet: sve % broj% od &est do devet: #e+lja je te&ka % 'rostori+a.%ktaće svi+ 'rav1i+a % isti *as" =edini san Ba. )rteći se.4e nikad njenog olak&anja do*ekati neć%.

de neće vi&e leći trb%si i sni.od beskraja obna-ene" Pa nijedan -ivota san Nije tako *ist I od svega *edan. I koji+a će& o'et 'o&%+iti Sve 'rovalije sna.% neke +atere/ Pro. &ta 'ridr-avaj%. kao da je % trb%.. ili oni sa+i.. 2 sanjanj% 'ori*e da i+a jedan svet 7oji je van ovog: slobodan i bez +ere/ I o'et kroz iste sale sna #ak%1a+ 'restravljen na +i&ićna vrata ovog -ivota: @. O*i +e se jo& nikada nis% obna-ile na svetlosti" Nad glavo+ r%ke te: &ta doti*%.#a njega bar zna+ da sanja taj san 2 trb%.rabrenja/ Da lA tobo+. da sna ko&+arske raz+ere I dr.odi+ kroz onaj t+%ri 'rostor gde svaki list. *%j. O d%bina+a: o. Na0o&e '%t ov%da za beskraj. iz do+a gde se ne vraća Pla+eni zrak. ne sanjao/ 'sovao ti 'o dr%+ovi+a/ O*i će ti za%vek ostati zara-ene 2-asni+ zbilja+a koje si negde -iveo.zal%d za s'as tvoj . =o& 're ro0enja .% svoje +atere" 4ako tesno obvijen kao da sanja o 'rostor%. *%j3 kroz 'rebele &atore #a s+e&nog +ladića 57o+e se vizija detinjstva vraća .tava3 Njegov +ozak tek %ti*e % lobanj%: 4ako +% oko sveg tela kr%-i *%dna +isao/ O veli*anstveno je da se % divno+ ovakvo+ +or% I *ekanj% ne %ta'a ni jedna vizija stvarnosti. IlA jedan re(leks +ilovanja i stvarnosti Po+ilovati znale s% =o& 're no &to se rodi&e3 Probijaj%ći se kroz san i lj%bavi 7ako će& %ton%ti % ne+og%ćnosti 5. jedna dva3 4ajna ro0enja O 1rvenilo +i dote*e iz +atere Svetlost. Sanjao. I koji+ kao da vladaj% neki dr%gi zakoni koji već i nis% zakoni No iznenadne neke radosti i ne'odno&ljivi bolovi6: 7ad je za tebe i to nastanjeno (anto+i+a. jedan dva3 a. 7oji ne %livaj% nade već obes.

ne dok%sa.9rveni zrak +ozak da 'robode3 D%boka zv%*na &%+a 'odseti na stado +ladi.i ot%0iti od sveta3 4a iza0o. ko de*ko. 7ao iz *anka +ladog -ivotinjstva" 2 ovoj noći o'et 'razan :anak iz kog. Ostatke *ije 'rotera sa +%*nog trb%&nog 'ira3 @li 1rvena svetlost do+a gde se ne vraća. sav će sklad da razdere Ogro+nost njena i t%ga. Pa ba1i noći da nas 'ro-dere: 4ek j%tro na0e kosti raznesene" .. Pobrkati . je tako d%ge dane Dok ne zastre'i.koja je staza najkraća Do s'asenja: No %+reć%. I kre'ko telo jo& zv%*no od . Nad to'lo+ s%'o+ detinjstva: Iz +ene će 'reliti t%ga dove*e. od razdra-enja" @li %+rli već do+ gde se ne vraća Odv%ći će +e tajno+ do +esta s+rtnog ko&+ara. od 'rskanja Da+ara" Svi s% *an1i 'razni 4ako zas'i +ese*e. No zas'a ba& kad zastr%ji )eliko+ sve+oćj% %k%sa Piće+: %to'i&e se voljno % nj slav%ji" 4o je doti1alo bogatstvo iz +atere 7roz kraterstvo tanjirnog kr%ga. vidi+. svoji. ze+lj% telo+ da je sa*%va+ od is'arenja. I neće +i reći niko tad .a divote3 . zanosni. 7oliko vr%ći. Ogro+nost njena i t%ga" @ zas'i+ %vek 'red kraj ve*ere. nebesa k%sa. Sl%-avka svla*i nebo. jarića/ =a va+ neć% reći nikada 1rven% 'li+% slobode. to iz tanjira: trb%. =a va+ neć% s'o+en%ti nikada Pra&%+ski zanos slobode3 @ koliko s%'o+ 'oji. I nj%&ka. jo& 'a+ti te-in% i gr* bogova. iz d-%ngle na+irisane I 'okri. dan i +ene.i+ni i 'okreta Pobrkaće +e kod na*ela i kalja*a. snova. I sav će.

% 'laz+i dosade/ Da je jedna ka' bar s%'e ostala 7roz 'obed% se ov% s+e&n% da 'rikrade" 2 ovoj noći svi s% *ankovi 'razni Nikakvo 'otkre'ljenje3 Streso. Da nas+eje se % +eni ostatak . % dr%goj +ozak. . Pa bolje da sa+ % . zar. Streso.rozdove. t% berb% ve*nosti: Pijanstvo+ 1rni+ zatet%rać% ga na%znak.lebari nekoj 'ekao i -vakao De'inj% od ze+lje i bra&na. +orala: . Svoj gn%sni -ig na nj% 'ribio Pa 'lj%vao 'red 'rag i dane" Izgrej. sa sebe *ednost. svi. . i nji+a3 #a+esić% kola* % *ank% 'razn%. oslobodio sa+ se svi. sav će sklad da razdere Ogro+nost njena i t%ga: O. #agnj%rio glav% % krilo dragane. ja slobodo+ ni&ta nisa+ stekao Ni nazreo dno 'onora stra&na.de is1editi to vrenje.%&i+ se. 2'rkos r%jnog *ela s%+ornosti" No % ovoj noći svi s% *ankovi bez dna: . +ese*e. 2 j%tra s% o'et *ankovi 'razni/ Nikakvo osna-enje3 4o 'riti1ala je briga iz +atere 7roz d%bin% tanjirnog kr%ga. 7otao s%'e da sa+ is'io. veza. I sav će. lj%bić% te zal%d%/ 4ek da se tvoje bede do+a+i+ 4ra-ić% od tebe o'ro&tenje.Bo-e. sa sebe 'o&tenje/ Ni jedne (iks-ideje" 2 ovoj noći" Radije zabl%d%/ No kakvo s'asenje3 O lj%bić% te.%+ora 7ada se b%de& s+atrao nedostojni+ Da %sred 'onoćne strogosti i s%+ora Pok%&a& jo& jedno+ is1eljenje" 2 r%1i jednoj seks.

&to je *ovek. ota1 +oj be&e li zver 7raj tebe.ne be&e zver3 > dobro.ajd%ke Iz 'o+r*ine gde neki . +ajko. glave3 nikada. tvoji. s+eć% da 'eva+ tvoje r%ke. *ini +i se.le. 2 nj (osili i (iks-ideje/ I %*in%ć% i+ to za kazn%. taj otisak ti r%ke +i drag i danas bi +i evo bio trag.. o nikada neć% izdvojiti ko&+are od jave3 nikada3 2-as: ako je +eni ovakvo+ a'okali'sa 'oreklo3 O. +ajko. 4voj trb%. ja bi. 4a o'ekotina. be&e zver ta najdivljija.a.+oja kolevko . se neć% +oći osloboditi3 nikakvo+ i. besa3 8ateri1e. i ko+e3 2 ovoj noći svi s% *ankovi 'razni. tvoje gr%di. ne%krotljivo&ć% +oći neć% zastrti" Nije li i tvoj -ivot bio -ivotinjski: jedno+ (atalno&ć% ć% % %-as% stra&no+ %+reti3 4% taj bol bez s+isla sveg +esa. Na&to +i sav ovaj -ivot i 'rolazna +% *ar. 2 ovoj noći ni jedne (iks-ideje. ne%krotljiv*e3 Da izv%*e+ i sve . 8ajko. ilA sa+o istori*ar: jer i sa+ ja zver. sa+o ne ove o*i. ne ove o*i 'atnje" . No za&to.rast ka&lje l%di . ako i ti . da se jedna lj%bi*asta +odri1a na +o+ de*a*ko+ debelo+ +es% ras1vetala. r%k%.2 nj streseno +i 'o&tenje. najdivnija. a te o*i sa slike tvoje na sa+rti. %-asno &to 'ate: nikad i. Odvratiće+o glave" Noć Pariza 5Sa 'oslednjeg sni+ka +aterinog6 Da li +oj ota1 're+a""" Da li +oj ota1 're+a tebi. Na -ivotvorja&*e na*ine sa groktanje+ rit+ova3 S+eć% . .oć% da zna+ koliko je za +no+ tad krvi isteklo""" Nikada3 #a&to +e nikada nisi i&o'ala. do kolevke +i '%ne krvi. do 'orekla +i tvoga +esa. da zdere+ sa sebe t% 'atnj%" #verstva Da. na+agnetisani.

i grlo to i gnjat/ I sve to biće ro'a1 +oj: grlo to. kako +e odvla*i sve d%blje 2 tajanstveni -ivot tela3 >vo: otis1i 'oslednji. dolina ki*evska. #ato s+o *ekići+a razbijali svoje +i&ićne 'al%be. 'a 'rosi'anja. na vrel%. 7o 'rekin%ti lan1e. sti.ićenja da si +i toliko -rtva/ Da %skoro će nas 5i nas6 taj 'okolj naći""" .ti.de naći. 2daraj%ći te beso+%*no 'o li1% Izbija+ jedn% lj%bi*ast% varni1%/ @ t% +i&i1% bel%.artij% i neo'rano r%blje: >vo ja -vaće+ vr%ći . Oba +rtva: 8ajk% +%3 I ne %s'es+o nikada 'ostići van+i&ićne ekstaze3 )eć skrivas+o se 'od kl%'e i 'or%be #lo*in1i3 .obećavalo veće Osvete za krv. +ajk% +%3 % a'okali's%" Ne svojo+ +r-njo+: oboje nebo +rzi.da lA 'rokletstvo+ % +eni3 . od %s. 1rvi" Dvadeset ne'rikosnoveni.tanja. 7ad naći. taj vr%ći kot%r. i+ena.Od dr. Ne sa+o 's%j%ći 'okaziva&e +i 'rsi od +odri1a &arene" Plaka. r%kovanja . Planina nas. #ato s+o britva+a kidali %-ad -iv% sa krvi/ Pod katarko+ oboreno+ zdr%zgani.ova 2 %sti+a jo& gadno od veliki.leb % dr%&tv% s+eli. kao % 'ani1i. neba. Sve je i'ak . 1reva izdisas+o tad 'rvi @ već se za nas ra0alo i ra0alo +irijada+a novi. stvorenja/ O. evo. 4r*alo bi da neki+ s'asonosni+ svetovi+a odlaze: @li oznojeni. Ne skidaj%ći s %sta +e&in% jeda Proklj%*al% +i&i1% ti bel%""" =a sa+ *itao. vrat3 'roklet3 Proklet3 Pili s+o do riganja i ni&tenja na +%-i. I obliven% krvlj% i bel%. za jed. I 'ro&lost +iri&e na . 'a bolova3 Iskalj%je+ se. 'o tvo+ tel%. van sebe da nabavi+ ti Odlak&anje-Sreće. naje-eni saznavas+o za ko&+arske 'oraze3 7o dići kotve. zelen% livad% Deteline. za ov% noć % vinograd%: 7ad izbez%+ljena od %-asa ne +ogade i'ak 'obeći od +ene. 2+o*ili. za velike 'olaze.

ovnost +ojoj '%stolovini +i&ićnoj sa+o s+eta36" I ta rebra savijena % l%ke/ 4ajanstveno %*e&će jednog bedra/ Dr. i ras'%tanost. 8oj +ozak je ne+oćan da b%de gos'odar svi. 7%kavi1o. gle. 4ako %+ir%ći 1eri se nad alb%+o+/ 8ornar% +oj. i iz voća isisao si svetlost. +iri&e na jod" Od ro0enja je 1rtao dragane % s+rt. s glavo+ nani-e kao % -ivot. Ot*e'lj%j%ćeg naglo 'ri+io ga i -ivot.taj3 P%na sala i zvezda je noćas ova noć vedra. Noć r%kovanja3 4e r%ke savijene zastave. debela i bela/ >vo njina dr%ga 5i sva redo+ do +ilijarditi. Plj%ni3 Savladaće te 'esni1a+a svet" Stari +ornar str+oglavlj%je se % +ore :e' +ajke. Ot*e'ljena bo1a krvavo vino to*i % zore 4ajanstva. 'okreta 5Ne. obala % r%ka+a. razderani. Bio si '%sta s'rava za 're+e&tanje stvarnosti: . d%. zadr. iz 'ro&losti o*i+a.6 stanja3 Skoro +e stra&i silna +%drost ove r%ke. njeni. Odeo si beskraj sa 'oderotino+ % bes+rtnost/ 4o nije kao kad si 'lave *ak&ire svoje 7r'io sati+a: Neće svariti niko t% kost3 Iz tela bolni. sav taj vrt 8ladićstva svoga ne 'oredi sa sno+: Stra&an jedan krik razb%di tvoj 'ad3 Pa zagnj%ren.taće& zar o'et3 ni+alo str'ljenja da 'rkosi& +%ka+a. noge: stovari&ta dr%+ova" =edno+ vi&o+ voljo+ ja stavlja+ ova slova: Noć Novoga zaveta: #ato te noćas ja obznanj%je+ toliko i za Svedo*anstvo Sveta3 Preina*enja 4ako o'ori +ornar 'ada % +ore str+oglav.Novoga zaveta/ >vo sva tela s+e0a. zagadiv '%*in%. @ 'oto+ sa ro0eno+ jetro+ izblj%vao to % bes+rtnost. @ nagrizaće ga do zore 4ajanstva. i sva ta lj%bav za+iri&e na jod" =edino zbog ovi.

I *as 'reobra-enja neodlo-nog da %dara: =edno+ kornja*o+ koro+ % dno +ra+orne l%banje.O.tanj% na&e+ kao da si streso 2 nedra.nesrećni: No ne.: . #ati+ se s'%sti do naj+ra*niji. @ nebo sazrelo tako za +ore B%ji1e ne'rekidno kaskado+ Izliće 1eo svod do zore" No +i ostas+o . 'rsto+ svoji+ izazvati arij%. 7o+ad 'lavetnila odv%*e za sobo+: Sada je njegov 'ad kao i gro+. bolno neko 'ra'oto'sko +eso/ Dr. 8ornar%. I koji daleka glad odba1i % na&e krilo" 4ada i ono &to bi već bilo Naj%-asniji+ gr1anje+ i da se snilo. koga dogriza senko+ granje" #i+ski re'ertoar Skok je 'reklane koko&i % nebo 7rv to*i. @ iznad 'sećeg sna. tra-is+o za1enjeni: O. Ni *elj%st tvoga dlana nikad vi&e/ Eel%d1e+ zar svoji+ -%0as+o za voćno tvoje tr%ljenje i 'ad/ 2z tajn% tela kad zagrizos+o % okean. +ornara 4i. ne. rad tvoje seni: 8og%ćnost nove jave nas +%*i3 Po0e+o na '%t +a gde. Da s're*i onaj krik o'ori %-asa negde daleko % ve*nosti 5%jedo+ +ra*ne otrovne te*nosti6" I iz zada.toliko sazna. 4aj 'lod detinjstva koji+ na+ sazre san. Is'e se kao ro0aj 'o katar1i.vativ&i r%ko+. I %vek 'red sobo+ vidi+o ko&%lje tvoje 'lave. . d%bina: 8i saznas+o za iznaka-enost +% li1a""" alA %dar1i3 2dar1e+. 4o: gra+o(onska 'lo*a.a 'osteljnog znoja i nikotina. *vrstin% neba za.trzanje+ 'rirode iza s+rti %naka-eni. Okean3 . @ az%r nikad vi&e. 2 obrtanj% . sa grana svoji. ne %s%0%j%ći se da osvrne+o glave. I revolverski '%1anj.Da li će& naići 'rito+ na lik. tvoje . s'okojstvo+ da te %gosti.

tr%lo+ ribo+ 'o ostrvlj%. svire'o&ć% granja. S%zni ogoljeni 'ejza-i. Prosjak% ko+e staro+ &to *%va %laz % 'ort% 7art% ovoga sveta3 i jedan +i&ić za 8art% 58arta je devoj*e i d%nja % or+an%6/ 2 Indiji. Sv%da zi+a do0e % svoje vre+e. @ nad+% trb%.ć% ozeble %bi1e Sa -%dnjo+ izgledaj%ći -andare" Pa ko&%lj% +% ov% otes+o iz izgnanstva" Da 'ri. Od savesti i +raza dr. % brlog. O vi 'leća gola sad % od+i1anj% beg%n1a <to kroz sve 'ostelje 'roni-e svoja k%rvarstva: )i&e go no +r-nja na&eg ods%stva/ Ne ver%j ni % s%+rak% % +laz s%n*ani aorte" Nedogled. o 'odno&enja.leb% i na sen%: O. na tr%lo+ 'la&ć% iza +anastira3 2 stanj% da sanja '%*in% 1rven% S2N9>. I na tr%d 'rela-enja 'reko krivina" . di+ i tort%. % 7a+bod-i. o . Ne razder% ro0enja senke. na'aja sebe krvlj%/ I sva ta 'reko+orska '%tovanja 7oja obvij% glave % vidike ko % sar%ke. gde. ne ver%j i'ak. Sv%da velike 'rosjake i sanjali1e zate*e bez s're+e" S'avajte. Siroti balkanski vo3 Ne ver%j. i 0onovi+a krvavo/ Siroti &egrt koji će noćas zas'ati go. Ne %bla-e o'or% 'lj%va*k% d%bina No jo& nato'e sve solj% gor*ine i joda/ I+a 1ela jesen. na Polovi+a.vati+o se njo+ vreline s%n1a. #a+i&ljeno da -ivi o 1rno+ D%k%. #anos% novo+ beg%na1 kad 'reda vizitkart%. da +i se +%*i na +odrost voda. % S%dan%. o +%*na balkanska kli+a <to vlada detinjstvo+ i snego+. k%rja1i i +agare: Pejza-i izvir% iz o*ij% i tek% niz li1e. s'avajte zajedno. Banda kroz 'olja kad zasvira.4o: gnezdo lastije % violini 9ele zi+e ostaće bez zv%ka i bez 'ti1a 4a to'la k%ća seli1a" 2 stanj% da 'o0e+ za '%ko+. 'lj%je svetlost +e0 oblake. ods%stvo *etiri +ese1a: >vo 'ribli-%je se zi+a3 O a(azija. 8oje sr1e. jo& +ornar.

iz s'avanja. koji 'rolaze I na0% se odjedno+ % grob%" I+a oni. S%vi&e +alo zv%kova koji+a da se zeva Pod 'okriva*e o&tre neba. li % *istine. koji+a 'eva Rev+ati*ni bol s%+nje. li dakle dovoljno %savr&enja. gljiva" I+a3 I+a oni. 7o je 'ostio. strana svoji+ sa+o%bistvo+/ Doći će 'roleće.S%vi&e tesan 'rostor da se 'rotegli. '%no blata kao i zi+a/ Proleće nosi '%ne d-e'ove 'i&tolja/ . kad ne+og%ćna 'rekora*enja/ 7o. 8ene +rzi da se %zb%0%je+ zato &to %+ire+" Postigo. 4reba +i&lj% i voljo+ da i.iz danas % s%tra Pro&ivaj%ći sebe s%n1e+ 5svoji+/ svaka +otornost dr%ga: starija6 4o: Postoji revolverski '%1anj izn%tra <to %bija" N@DI:=>: O'koljen sa svi. na'%&ten od nj%&ki. ko raz+i&ljao. (la&a. Sad je doba +raza. san je va+'ir '%n gn%sobe i krvi. 'robije+. svoj j%-ni 'ol. 'lan Pro&irivanja -ivota . svoj S%dan/ Svoj% ko&av% bar. I siro+a&tva *ak %vodi. ne be&e i od istine. I 're no &to %'ij% ga % 'ogled Nalo*% se o'et sna i %+ora" I+a oni. nisi 'rvi 7oji si -rtva otrovni. =a3 I+a. 'rob%de se 'a vide Nedogled. koji 'roklinj%3 @ ja sa+ % stanj% da 'o0e+ za '%ko+ Iz sobe svoje koja ne+a 'rozora. koji odlaze Pod 'lotove da olak&aj% %trob% 7raj razbijeni. &to. obilja na*ini. kako sedi kraj 'rozora. @ b%0enje te vreba razroki+ o*i+a/ Nes'osoban da izgradi& biogra(ij%. bes+o legli" O. koj% ne deli+" Od sve *istiji. O*ij% 'lavi. rev+atiz+a i %+ora/ 4a+o gde kroz tri oblaka '%1a iz revolvera D%bina +okra koja zor% 'rotera.

Razbijanje+ *a&a raskr*iti +esta ekstazi 5zakon ne'robojnosti6/ 8anje 1rvenila na sneg% 'osle sa+o%bi1e" Ovo o jedno+ 'esnik% :%do .raniti nikada sebe.ko s+olo+ . %biti treba Pesnika/ da ne 'ote-e li*nost svoj% iz detinjstva: 7ao sl%*ajni. krava 7roz 'lanin%3 2jed njegovog genija: iz tela Izazvaće l%*enje najlj%ćeg otrova/ @li jedna jedina re*. 'reko svi. ono3 sv%d +ore3 8i s+o se 'eli %z 'lanine @ kroz granje i kroz gore 8odra.leba 7i+ neće na. a 'ala1 kroz 'oderotin% od 1i'ele. @ oko kroz 'oderotin% li1a: 2*i %glasti kost%r ka+ena i sardele/ Pa %zb%dljivije od lj%bi*i1a 8iri&e lj%to +leko ne'o+%-eni. I da je -ivot d%g" @li 'red zor%.ve*era" :%do bo-e3 ogro+nog *%da3 Re*i na+ zvi-de br-e no k%r&%+i/ Bo-e. . 'od 'okriva*i+a se +oliti . g%bera. 2zeti ga treba za r%k% 'a izvesti % 'olje.kad le-e. Stra&na . ov% 'es+% &to krije 4ajn% naklonost/ i zb%njenost ga trza3 Da li će zve1kati d-e'o+/ %+irati od gladi/ I on razgolititi re*i da osra+oćene be-e: Prezrivo se 1ereći. 8o-e lA o'rostiti +ladosti lj%bav za b%nd-ije: Po+isli na njega. I ne bi osećao da +% 'ostelja zagriza bok.os'ode. %glova" Pa deran koji 'rona0e ovo do1nije. Da ta+o zaboravi sve 'es+e I *ak bol svoj koji ne be&e d%bok: 4e noći bi jeo vi&e i s'avao bolje. Ot'a&će .%liti danj%. kao ni zverstva3 =er ro0en 'osle seda+ +ese1i tr%dnoće. veliko *%do3 8ore: ono.riblja . odbiti +a &ta da radi/ Bogo. s'asi d%&% na&% % 'ra&%+i3 7ora*a+o.s %sni. za+e&eni. kana' iz . bes'ri+erno sazrela.

neizle*ive" #ati+ se 'rob%di. 2 %&i+a zvi-danje %bi1e-'rostora. Stade da.ne'ogoda . eto s%dar: 4e&ka +isao. . Da ga kao najbednijeg skota %+ori""" 4ek tog tren%tka On 'o*e da govori" . -eli da se vrati +aj1i/ I.bar ve*no .aj1i" @lA zal%d3 % o*i+a elektri*n% vizij%. 'ogo0en od %dara. ne izlazeći vi&e nikada. . loko+otive/ Dva-tri s%+njiva sti.oće Da izbegne . %+ara" Oseti se beskrajno nesrećni+/ o'or i star/ I da će ivi1a &to se 'lavi. tek dovr&ena % njegovoj glavi. nedono&ljivo&ć% svojo+.8esto %troba da ga obavija. istorij%: Odnese/ a sa telo+ %jede .Pret%riv sve nesreće. toj .a.toj gn%snoj kazni. Odvi&e &irokog sveta za %gro-en% +ladost.