Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

Mục Lục
Mục Lục......................................................................................................................................1 Phần 1: Lời mở đầu....................................................................................................................2 Phần 2: Nội dung........................................................................................................................3 Khái quát lịch s h!nh th"nh #" $hát t%i&n c'( c)ng t* +,ng dầu h"ng -h)ng .i/t N(m..........3 0i1i th2ch t3 ng45 ch4 #i6t t7t t%8ng ng"nh.................................................................................9 2.1. :!m hi&u các qu* t7c #; (n t8"n l(8 động5 $h<ng ch=ng chá* n>.....................................11 ?@Ai đB* l" #,n C1n qu* $hDm $há$ luEt #; $h<ng chá* ch4( chá*: ....................................11 2.2. Nh@Fng đ,Gc điHIm chiJnh cuI( -h8 +,ng dBKu: l8(Gi s(In $hBIm5 thiG t%@LKng...............................1M 2.3 NBJu t(G8 hHG th)Jng đ@LKng )Jng5 #(n5 các thi6t Cị $hụ t%O.......................................................21 2.P. NQu tD8 #" sL đR C& chS( c)ng ngh/.................................................................................2T 2.9. Ph@Lng $h(J$ C(I8 qu(In C)Kn5 CHI ch@J(5 đ@ờng =ng dUn5 C18 #/ ,n m<nV.........................2W 2.X. Yu* t%iKnh +uBJt5 nhBG$ +,ng dBKu:.........................................................................................3T 2.M. ZHG th)Jng c@Ju h8I(5 hHG th)Jng CLm.......................................................................................9[ 2.T. Yu(In l*J chBJt l@LGng............................................................................................................93 2.T.1. Nh\ tiHu chQt l@Ong +,ng má* C(*..................................................................................93 2.W. Ph8Kng ch)Jng h(8 huGt +,ng dBKu t%8ng qu(J t%iKnh #BGn chu*HIn #(K t)Kn ch@J(..........................99 2.1[. Ph(Jt hiHGn #(K +@I l*J s@G s)J...................................................................................................X1 2.11. Ph<ng h]( nghi/m: t!m hi&u các $h@Lng $há$ $hBn t2ch chQt l@Ong nhiHn li/u $h1n l^c. ..................................................................................................................................................XP Phần 3: K6t luEn.......................................................................................................................M2

Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%('

Page 1

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

Phần 1: Lời mở đầu
Một -_ s@ h]( dầu5 ng8"i #i/c *Hu cầu n7m #4ng -i6n thSc #; các c)ng ngh/ ch6 Ci6n dầu m` th! #i/c c] -i6n thSc liHn qu(n đ6n thi6t -6 các c)ng t%!nh -hác $hục #ụ ch8 -h(i thác #" ch6 Ci6n dầu. Một t%8ng s= đ] l" #i/c thi6t -6 #" +B* l7$ đ@ờng =ng5 C& chS( đ& dUn ngu*Hn li/u dầu5 s1n $ham dầu m`. Z/ th=ng đ@ờng =ng5 C& chS( đ]ng một #(i t%< #) cbng qu(n t%cng t%8ng -h(i thác5 ch6 Ci6n #" tiHu thụ s1n $ham. d@ờng =ng $hục #ụ t%8ng quá t%!nh #En chu*&n dầu th) t3 nLi -h(i thác #"8 nLi ch6 Ci6n5 l" c8n đ@ờng #En chu*&n ngu*Hn li/u gi4( các $hBn +@ởng ch6 Ci6n5 #" nhi;u Sng dụng -hácV N<n C& chS( l" nLi tRn t%45 chS( đ^ng ngu*Hn li/u #" s1n $ham dầu m`. ?ầu m` n]i %iHng #" các l8Di chQt l`ng e-h2f n]i chung -hác đ;u *Hu cầu nh4ng tiHu chuan #; #En chu*&n #" tRn t%4 -h7t -hg. .! #E* $h1i c] nh4ng *Hu cầu cần thi6t đ& thi6t -6 #" +B* l7$ đ@ờng =ng5 C& chS(. Yu( m)n hcc d@ờng =ng C& chS( đh ch8 gm -i6n thSc t>ng quát #; nhi/m #" nh4ng *Hu cầu -hi thi6t -6 #" +B* l7$ đ@ờng =ng C& chS(. d@Oc th^c tE$ tDi -h8 +,ng dBKu h"ng -h)ng5 sBn C(* Nội i"i giuJ$ chjng gm cuIng c)J c(Jc -iHJn th@Jc l*J thu*HJt #; nhiHn li/u h"ng -h)ng #(K đkc Ci/t l" tiKm hiHIu th@Gc tHJ #; $h@Lng $h(J$ t)Kn ch@J(5 C(I8 qu(In c(Jc s(In $hBIm +,ng dBKu5 cQu tD8 CRn C& chS(5 đ@ờng =ng dUn +,ng dầu $hục #ụ ch8 m)n hcc d@ờng =ng C& chS(.

Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%('

Page 2

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

)h*n %: N+i ,-ng
.hái /-át 01ch 23 h4nh th5nh v5 phát t6iển c7a công t8 9:ng ,*- h5ng ;hông $i<t Nam
=> ?-á t64nh h4nh th5nh v5 phát t6iển: Z"ng -h)ng dBn dụng l" ng"nh -inh t6 -_ thuEt dịch #ụ thuộc -h=i cL sở hD tầng #" c<n l" ng"nh -inh t6 đ=i ng8Di c'( mli qu=c gi(. :%8ng đi;u -i/n n;n -inh t6 mở5 ng"nh Z"ng -h)ng dBn dụng đ]ng #(i t%< h6t sSc qu(n t%cng t%8ng s^ gi(8 l@u $hát t%i&n -inh t6 c'( đQt n@Ac5 l" cầu n=i gi4( các lục điD5 %jt ng7n -h81ng cách #" thời gi(n ch8 #i/c đi lDi Cu)n Cán5 #En chu*&n5 chu*&n gi(8 th)ng tin -h8( hcc c)ng ngh/ gi4( các qu=c gi(5 các t> chSc #" cá nhBn h8Dt động #,n h8á -inh t6 +h hội. Z8Dt động c'( ng"nh Z"ng -h)ng dBn dụng m(ng t2nh dB* chu*;n đ@Oc h!nh th"nh Cởi nhi;u ng"nh ngh; -hác nh(u. Nác ng"nh ngh; n"* c] m=i qu(n h/ mEt thi6t #Ai nh(u5 đ(n +gn5 hl t%O nh(u cbng tRn tDi #" $hát t%i&n. m,ng dầu l" nguRn nhiHn li/u ch2nh ch8 các thi6t Cị h"ng -h)ng h8Dt động c1 ở t%Hn -h)ng #" mkt đQt. d& ng"nh Z"ng -h)ng c] th& h8Dt động C!nh th@ờng5 >n định5 #i/c cung cQ$ nhiHn li/u một cách liHn tục l" %Qt cần thi6t. N)ng t* m,ng ?ầu Z"ng Kh)ng .i/t N(m đ@Oc th"nh lE$ n,m 1WT15 t%^c thuộc :>ng cục Z"ng Kh)ng ?Bn ?ụng .i/t N(m. n N,m 1WTP5 Nục m,ng ?ầu Z"ng Kh)ng đ@Oc th"nh lE$ #" N)ng t* m,ng ?ầu Z"ng Kh)ng -h)ng t%^c thuộc Nục m,ng dầu Z"ng -h)ng. nNg"* 22oPo1WW35 iộ gi(8 th)ng #En t1i c] qu*6t định s= MXTYdo:NNin Ld th"nh lE$ N)ng :* m,ng dầu Z"ng -h)ng e t%Hn cL sở Nghị định s= 3TToZdi: Ng"* 2[o11o1WW1 c'( Zội dRng iộ :%@ởng n(* l" :h' t@Ang Nh2nh Ph'f. nN)ng :*m,ng dầu Z"ng -h)ng đ@Oc th"nh lE$ lDi thg8 th)ng Cá8 s= MXoNi ng"* [Xo[Xo1WWP c'( :h' t@Ang Nh2nh Ph' #" qu*6t định s= TPMYdo:NNinLd Ng"* WoXo1WWP c'( iộ t%@ởng iộ 0i(8 th)ng #En t1i. N)ng t* c] tHn gi(8 dịch qu=c t6 l" .pNqPNr e.ps:NqM qptPs:trL NrMPqNuf5 t%ụ sở gi(8 dịch c'( c)ng t* đkt tDi vBn C(* 0i( LBmn Z" Nội. N)ng t* m,ng dầu Z"ng Kh)ng .i/t N(m l" d8(nh nghi/$ Nh" n@Ac t%^c thuộc Nục Z"ng Kh)ng ?Bn ?ụng .i/t N(m5 h8Dt động t%Hn 3 #bng lhnh th>
Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3

ng dầu -hác $hục #ụ t%Hn mkt đQt #" các thi6t Cị $hụ tbng $hát t%i&n ng"nh +. .q1 ch8 các hhng h"ng -h)ng nội đị( #" các hhng h"ng -h)ng qu=c t6 cQt5 hD cánh tDi các sBn C(* c'( .. Nác đLn #ị th"nh #iHn c'( c)ng t* l" các đLn #ị -inh t6 hDch t8án nội Cộ.n $h<ng đDi di/n tDi :P ZR Nh2 Minh..Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa ch2nh Z" Nội5 d" Nwng5 :PZNM5 c] các đLn #ị th"nh #iHn: n m2 nghi/$ m.ng ch' *6u c'( N)ng t* m.n i7c t%^c thuộc sBn C(* qu=c t6 Nội i"i.ng dầu Z"ng Kh)ng n m2 nghi/$ th@Lng mDi dầu -h2 Z"ng Kh)ng mi. n :h^c hi/n các dịch #ụ c] liHn qu(n đ6n ng"nh +.n liHn d8(nh5 liHn -6t #Ai các t> chSc5 cá nhBn t%8ng #" ng8"i n@Ac. n m2 nghi/$ m.i/t N(m. Nhi/m #ụ ch' *6u c'( N)ng t*: n :h^c hi/n +uQt nhE$ -hau +.n $h<ng đDi di/n tDi ving($8%g.n :%ung t%^c thuộc sBn C(* qu=c t6 d" Nwng #" sBn C(* Nh( :%(ng. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P ." các chi nhánh c'( c)ng t* ở các t\nh t%8ng n@Ac nh@: Phj :hc5 Ngh/ qn. n N)ng t* đ@Oc qu*. n . n m2 nghi/$ dịch #ụ #En t1i -_ thuEt e.n nh@Ong Cán #" ch8 thuH nh4ng t"i s1n -h)ng dbng đ6n h8kc ch@( dbng h6t c)ng suQt.i/t N(m l" cung cQ$ nhiHn li/u dầu xs:.c7a công t8: n N)ng t* l" một t> chSc -inh d8(nh5 hDch t8án -inh t6 độc lE$5 c] đầ* đ' t@ cách $há$ nhBn5 c] t"i -h81n tDi ngBn h"ng Ng8Di th@Lng5 đ@Oc s dụng c8n dQu %iHng. n N)ng t* đ@Oc qu*. n .ng dầu.n N(m. n N)ng t* đ@Oc qu*. n m2 nghi/$ m.ng dầu mi.. %>%> ?-8An hBn ch7 8".ng dầu5 #En t1i dầu5 my5 dung dịch đkc ch'ng h"ng -h)ng5 các l8Di +.tE chức b+ má8: %>=> !hức n:ng@ nhi<m vụ ch7 8". n .:K:f +. %> !hức n:ng@ nhi<m vụ@ /-8An hBn@ cC cD.n N(m t%^c thuộc sBn C(* qu=c t6 :Bn vLn NhQt.n h8"n thi/n các cL cQu t"i s1n c= định thg8 *Hu cầu đ>i mAi c)ng ngh/5 $hát t%i&n s1n +uQt -inh d8(nh #" nBng c(8 chQt l@Ong s1n $ham.ng dầu mi.n i7c..c7a công t8: NhSc n.ng ?ầu Z"ng Kh)ng .ng dầu.i/c Cán t"i s1n c= định thuộc #=n Nh" n@Ac cQ$ th! $h1i Cá8 cá8 #Ai cL qu(n cQ$ t%Hn t%^c ti6$. n m2 nghi/$ th@Lng mDi dầu -h2 Z"ng Kh)ng mi.ng dầu mi.

u ch'ng l8Di s1n $ham dầu m` th! đ=i #Ai nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc ti6$ nhEn5 C18 qu1n #" cQ$ $hát độc lE$ #Ai các l8Di s1n $ham -hác. n Kh8 t%ung chu*&n Kh8 t%ung chu*&n l" nLi ti6$ nhEn5 C18 qu1n #" cQ$ $hát nhiHn li/u h"ng -h)ng đ& #En chu*&n #. %>F> !C cD.i/t N(m c] t>ng s= cán Cộ c)ng nhBn #iHn l"1[2T ng@ời C(8 gRm c)ng nhBn ch2nh thSc #" c)ng nhBn hO$ đRng5 t%8ng đ]: n m2 nghi/$ m. :b* thg8 #ị t%2 đị( lz5 -h8 t%ung chu*&n c] th& đ@Oc thi6t -6 đ& ti6$ nhEn nhiHn li/u t3 -h8 c1ng đầu nguRn h8kc -h8 nh" má* lcc dầu C{ng đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị(5 đ@ờng s7t5 đ@ờng Cộ h8kc đ@ờng =ng.n i7c 212 ng@ời. b) Kho nhiên liệu hàng không: l" nLi ti6$ nhEn5 C18 qu1n5 cQ$ $hát nhiHn li/u h"ng -h)ng.n :%ung 1X9 ng@ời.ng l@Ong ch8 t"u C(* h8Dt động ở các ch6 độ -hác nh(u. Phụ thuộc #"8 #ị t%2 đị( lz5 -h8 đầu nguRn đ@Oc thi6t -6 đ& ti6$ nhEn nhiHn li/u C{ng đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị(5 đ@ờng s7t5 đ@ờng Cộ h8kc đ@ờng =ng.ng ?ầu Z"ng Kh)ng mi. N6u -h8 đầu nguRn đ@Oc thi6t -6 đ& ti6$ nhEn nhi.n mở c ( h"ng giAi thi/u #" Cán s1n $ham c'( c)ng t*5 th^c hi/n nhi/m #ụ -inh d8(nh +. GiHi thIch tJ ngK@ chK vi"t tLt t6ong ng5nh 1. các -h8 sBn C(*. 0i1i th2ch t3 ng4: a) Nhiên liệu hàng không (nhiên liệu phản lực tuốc bin.ng ?ầu Z"ng Kh)ng .n N(m 29[ ng@ời n m2 nghi/$ dịch #ụ #En t1i #Et t@ -_ thuEt +. n m2 nghi/$ m.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n N)ng t* đ@Oc qu*.ng dầu5 my liHn d8(nh5 liHn -6t tD8 %(.ng5 -h8 nhiHn li/u h"ng -h)ng đ@Oc $hBn l"m C( l8Di: Kh8 đầu nguRn5 -h8 t%ung chu*&n #" -h8 sBn C(*. n Kh8 đầu nguRn Kh8 đầu nguRn l" nLi ti6$ nhEn5 C18 qu1n5 cQ$ $hát nhiHn li/u h"ng -h)ng đ& cung cQ$ nguRn h"ng ch8 các -h8 t%ung chu*&n5 -h8 sBn C(*. N6u -h8 t%ung chu*&n đ@Oc thi6t -6 đ& ti6$ nhEn5 C18 qu1n #" Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9 .ng ?ầu Z"ng Kh)ng mi.tE chức b+ má8: N)ng t* m.ng dầu Z"ng -h)ng 12M ng@ời.ng ?ầu Z"ng Kh)ng mi. n m2 nghi/$ m. :hg8 chSc n. xăng tàu bay): l" chQt đ=t chá* t%8ng CuRng đ=t động cL t"u C(*5 sinh %( n.

1 t)a n*p nhiên liệu hàng không: L" d8(nh nghi/$ c] giQ* chSng nhEn đ.n ti6$ nhiHn li/u: l" +g )t) chu*Hn dụng l7$ h/ th=ng c)ng ngh/ đ& t%( nD$ nhiHn li/u ch8 t"u C(* t3 h/ th=ng t%( nD$ ngầm5 +g t%u*. Kh8 sBn C(* đ@Oc thi6t -6 #" +B* d^ng $hb hO$ #Ai qu* h8Dch c'( t3ng sBn C(*5 thuEn ti/n ch8 c)ng tác t%( nD$ nhiHn li/u h"ng -h)ng5 C18 đ1m (n t8"n ch8 h8Dt động c'( các hhng h"ng -h)ng #" sBn C(*.n ti6$ nhiHn li/u -h)ng l7$ +i t|c #" CLm nhiHn li/u. $) &h'(ng tiện t)a n*p nhiên liệu hàng không: n mg t%( nD$: l" +g ) t) chu*Hn dụng5 l7$ +i t|c chở nhiHn li/u #" đ@Oc l7$ đkt h/ th=ng c)ng ngh/ đ& t%( nD$ nhiHn li/u ch8 t"u C(*.ng dầu5 đ@Oc $h|$ -inh d8(nh +uQt nhE$ -hau +. Kh8 sBn C(* c] th& đ@Oc thi6t -6 đ& ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng C{ng đ@ờng Cộ5 đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị(5 đ@ờng s7t h8kc đ@ờng =ng.ng dầu #" đ@Oc Nục Z"ng -h)ng . n mg t%u*.i/t N(m cQ$ giQ* $h|$ cung cQ$ dịch #ụ h"ng -h)ng tDi c1ng h"ng -h)ng5 sBn C(* ecung Sng dịch #ụ t%( nD$ nhiHn li/u h"ng -h)ngf.u ch'ng l8Di s1n $ham dầu m` th! nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc ti6$ nhEn5 C18 qu1n5 cQ$ $hát độc lE$ #Ai các l8Di s1n $ham -hác. c) hi!t k! k" thu#t xăng $%u hàng không: C(8 gRm các thi6t Cị -_ thuEt s dụng đ& ti6$ nhEn5 C18 qu1n5 cQ$ $hát nhiHn li/u h"ng -h)ng. .#n chuy-n nhiên liệu hàng không: C(8 gRm các l8Di $h@Lng ti/n nh@ t"u5 +" l(n e#En chu*&n C{ng đ@ờng Ci&n h8kc C{ng đ@ờng th'* nội đị(f5 )t) +i t|c eC{ng đ@ờng Cộf5 +i t|c đ@ờng s7t5 h/ th=ng đ@ờng =ng đá$ Sng các *Hu cầu -_ thuEt đ=i #Ai $h@Lng ti/n #En chu*&n nhiHn li/u h"ng -h)ng. n Kh8 sBn C(* Kh8 sBn C(* l" nLi ti6$ nhEn5 C18 qu1n nhiHn li/u h"ng -h)ng đ& t%^c ti6$ t%( nD$ ch8 t"u C(* c'( các hhng h"ng -h)ng h8Dt động tDi sBn C(*.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa cQ$ $hát nhi. +) &h'(ng tiện .) Nhà cung /ng $0ch . n Nác $h@Lng ti/n t%( nD$ -hác. g) 23c lo*i ch/ng nh#n ch4t l'5ng: Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page X .ng -z d8(nh nghi/$ -inh d8(nh +.

n NhSng nhEn -i&m t%( lDi: l" -6t qu1 -i&m t%( nh4ng ch\ tiHu chQt l@Ong d€ Ci6n đ>i t%8ng quá t%!nh #En chu*&n5 gi(8 nhEn5 C18 qu1n.n.N5 $hát h"nh mAi nhQt h8kc đ@Oc xp0 qu* định t%8ng q}Ytxrv ~ ?(nh mục -i&m t%( h8kc tiHu chuan t@Lng đ@Lng -hác e$hát h"nh mAi nhQtf5 l8Di #" h"m l@Ong các chQt $hụ gi( đh ch8 #"8 nhiHn li/u5 nh4ng chi ti6t liHn qu(n đ6n #i/c nhEn dDng nh" má* lcc dầu #" -h1 n. các chQt $hụ gi( đh ch8 #"8 nhiHn li/u. NhSng nhEn n"* C(8 gRm nh4ng th)ng tin liHn qu(n đ6n #i/c nhEn dDng nh" má* lcc dầu #" -h1 n. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page M . Ph1i ghi %• ng"* tháng cQ$ chSng nhEn #" ch4 -z c'( ng@ời chịu t%ách nhi/m.ng t%u* t!m nguRn g=c c'( s1n $ham. N6u c] C> sung $hụ gi( t%8ng quá t%!nh #En chu*&n5 gi(8 nhEn5 C18 qu1n th! $h1i ghi %• ng"* $h( C> sung5 th"nh $hần #" h"m l@Ong $hụ gi( C> sung t%8ng NhSng nhEn -i&m t%( lDi t%@Ac -hi +uQt h"ng.N5 $hát h"nh mAi nhQt h8kc đ@Oc xp0 qu* định t%8ng q}Ytxrv ~ ?(nh mục -i&m t%( h8kc tiHu chuan t@Lng đ@Lng -hác e$hát h"nh mAi nhQtf5 -h)ng c] th)ng tin chi ti6t #.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lcc dầu: l" chSng nhEn chQt l@Ong c'( $h<ng th nghi/m nh" má* lcc dầu cQ$ ch8 l) nhiHn li/u h"ng -h)ng -hi +uQt -h`i nh" má*5 C(8 gRm -6t qu1 -i&m t%( t8"n Cộ các ch\ tiHu chQt l@Ong thg8 :N. Ph1i ghi %• ng"* tháng cQ$ chSng nhEn #" ch4 -z c'( ng@ời c] tham qu*. NhiHn li/u đ@Oc $h|$ nhE$ h8kc +uQt -hi: K6t qu1 c'( các ch\ tiHu chQt l@Ong -i&m t%( lDi n{m t%8ng mScogiAi hDn qu* định c'( tiHu chuan #" th(* đ>i c'( một s= ch\ tiHu t%8ng giAi hDn ch8 $h|$. n NhSng nhEn -i&m t%( định -•: l" -6t qu1 -i&m t%( nh4ng ch\ tiHu chQt l@Ong d€ Ci6n đ>i t%8ng quá t%!nh C18 qu1n nhiHn li/u #Ai thời gi(n t3 [X tháng t%ở lHn5 nhiHn li/u đá$ Sng *Hu cầu tiHu chuan -hi các ch\ tiHu đ@Oc -i&m t%( n{m t%8ng mScogiAi hDn qu* định5 th(* đ>i một s= ch\ tiHu t%8ng giAi hDn ch8 $h|$.ng t%u* t!m nguRn g=c c'( s1n $ham. n NhSng nhEn $hBn t2ch e-i&m t%( t8"n Cộf: l" chSng nhEn chQt l@Ong c'( l) h"ng d8 t> chSc giám định h8kc $h<ng th nghi/m độc lE$ $hát h"nh5 C(8 gRm -6t qu1 -i&m t%( t8"n Cộ các ch\ tiHu chQt l@Ong thg8 :N. Kh)ng đ@Oc c8i NhSng nhEn $hBn t2ch nh@ NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lcc dầu.

an cont)ol): l" thi6t Cị -i&u t(* cầm ch8 $h|$ nhBn #iHn t%( nD$ c] th& nh(nh ch]ng #" d€ d"ng C7t đầu #" d3ng quá t%!nh t%( nD$. t)a n*p chuyên $1ng: l" $h@Lng ti/n đ@Oc thi6t -6 đá$ Sng tiHu chuan -_ thuEt đ=i #Ai nhiHn li/u h"ng -h)ng #" s dụng ch\ đ& #En chu*&n5 t%( nD$ một l8Di nhiHn li/u.N h8kc thg8 q}Ytxrv c'( xp05 h8kc tiHu chuan -_ thuEt t@Lng đ@Lng5 #" nội dung C(8 gRm t=i thi&u các th)ng tin s(u: n Ng"* tháng #" thời đi&m +6$ h"ng h8kc #En chu*&n‚ n L8Di nhiHn li/u‚ n v= l) #" -h=i l@Ong %iHng etDi 19 [Nf c'( nhiHn li/u chS( t%8ng C& nLi +uQt h"ng‚ n mác nhEn -h)ng c] ƒN@Ac t^ d8„‚ N6u c] *Hu cầu5 -h=i l@Ong %iHng #" nhi/t độ nhiHn li/u s(u -hi +6$ h"ng eti6$ nhEnf $h1i đ@Oc ghi lDi.n t%@ởng c] dung t2ch t=i thi&u 9 l2t. NhSng nhEn +uQt h"ng $h1i lu)n ghi %• ng"* lE$ #" c] ch4 -z c'( ng@ời c] t%ách nhi/m. .) <= >i9u khi-n c%.i ph@ng hAa: -hi t"u C(* #" $h@Lng ti/n t%( nD$ đl tDi #ị t%2 nD$ nhiHn li/u5 -hu #^c ngu* hi&m t%^c ti6$ +ung qu(nh t"u C(* #" $h@Lng ti/n t%( nD$ đ@Oc +ác định l" chu #i $h<ng h`(.n +ác nhEn h8kc th)ng Cá8 thg8 qu* định $hục #ụ chu*6n C(* chu*Hn cL. tay (?+a$. i) &h'(ng tiện . 6) 2huy!n bay chuyên c(: l" chu*6n C(* s dụng h8"n t8"n %iHng Ci/t h8kc -6t hO$ #En chu*&n th@Lng mDi #" đ@Oc cL qu(n nh" n@Ac c] tham qu*.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa h) 2h/ng nh#n xu4t hàng: v dụng t%8ng #En chu*&n nhiHn li/u h"ng -h)ng5 +ác nhEn s^ $hb hO$ c'( nhiHn li/u h"ng -h)ng #Ai :N.#n chuy-n. l) 78u thuy9n t)':ng: l" mUu đDi di/n ch8 l) h"ng #En chu*&n d8 nLi s1n +uQt lQ*5 g i thg8 $h@Lng ti/n #En chu*&n nhiHn li/u chu*&n đ6n nLi nhEn đ& -i&m t%(5 đ=i chSng chQt l@Ong -hi cần thi6t‚ mUu thu*. n) 2hu . k) 78u nhiên liệu: $hần nhiHn li/u lQ* đ@Oc t3 một #ị t%2 h8kc các #ị t%2 t%8ng #Et chS( l" đDi di/n ch8 nhiHn li/u tDi #ị t%2 đ] h8kc ch8 t8"n Cộ nhiHn li/u t%8ng #Et chS(. Khu #^c n"* n{m t%8ng $hDm #i c'( Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page T .

tiHu chuan thi6t Cị5 -i&m s8át chQt l@Ong #" qu* t%!nh t%( nD$ nhiHn li/u đ@Oc pq:q chQ$ nhEn #" ch8 $h|$ s dụng. :hi6t Cị n"* c] 2 l•i lcc gRm các l•i lcc -6t tụ #" các l•i lcc tách. o) Ki-. N] c] -h1 n. p) Ki-. Ng8Di t%3 t%@ờng hO$ đ@Oc qu* định -hác5 chu #i n"* $h1i n{m cách các t<( nh" t%Hn 1[m. u) Mêu c%u ch4t l'5ng nhiên liệu hàng không $Nng cho hệ thống ho*t >=ng chung (OFPQJRG): l" các *Hu cầu chQt l@Ong nhiHn li/u h"ng -h)ng dbng ch8 h/ th=ng h8Dt động chung d8 t> chSc -i&m t%( chung exp0f +B* d^ng d^( t%Hn các *Hu cầu nghiHm ngkt c'( h(i tiHu chuan gRm i%itish Minist%* 8ˆ ?gˆgncg Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page W . Ny Mic%8n t=i đ( ch8 $h|$ đ& lcc l" 9 mic%8n. Nác l•i lcc -6t tụ đ@Oc thi6t -6 đ& l8Di C` các tD$ chQt th& %7n5 $há #y th& nh… t@Lng c'( n@Ac t%8ng nhiHn li/u đ& tD8 th"nh các gict nh`5 các gict nh` gộ$ lDi #" s† %Li %( -h`i nhiHn li/u.onito)): l" thi6t Cị lcc tD$ chQt #" n@Ac hQ$ thụ c'( nhiHn li/u. t)a t)ực Buan: l" -i&m t%( tDi hi/n t%@ờng C{ng cách qu(n sát C{ng m7t th@ờng: m"u s7c5 độ t%8ng sáng c'( nhiHn li/u‚ tD$ chQt #" n@Ac -h)ng h<( t(n t%8ng nhiHn li/u. B) hi!t b0 lCc k!t t1D t3ch n'Ec (Filt+)D G+pa)ato)): l" thi6t Cị đ@Oc s dụng đ& l8Di C` tD$ chQt dDng hDt #" n@Ac t^ d8 t%8ng nhiHn li/u.n ng3( n@Ac đi #"8 nhiHn li/u.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa đ@ờng c8ng5 cách 3m5 C(8 qu(nh $h2( ng8"i c'( thbng dầu5 =ng dUn dầu #" các C& chS( dầu d@Ai mkt đQt. t)a >ối ch/ng: l" -i&m t%( t%^c qu(n #" c] thHm $h|$ th +ác định -h=i l@Ong %iHng c'( nhiHn li/u. t) I ch/c ki-. H) hi!t b0 lCc tinh (7ic)o.ng Cá8 hi/u ch8 ng@ời #En h"nh Ci6t -hi nhiHn li/u Cị nhi€m Can Cởi ch\ s= chHnh l/ch á$ suQt t. Nác l•i lcc tách đa* n@Ac đ@Oc -6t tụ #" ng. )) hi!t b0 lCc h4p th1 (Filt+) .ng dầu qu=c t6 C(8 gRm sNp5 Ku‡(it Pgt%8lgum5 iP5 vhgll5 Nhg#%8n:g+(c85 vt(t8il5 s++8n M8Cil5 :8t(lf. :> chSc n"* đh CiHn s8Dn Cộ t"i li/u xp0 152535P nh{m mục đ2ch cung cQ$ một tiHu chuan h@Ang dUn chung #.ilt+)): :hi6t Cị lcc5 đ@Oc thi6t -6 đ& l8Di C` các tD$ chQt th& %7n %( -h`i nhiHn li/u. t)a chung (JKL): l" t> chSc c'( các nh" cung Sng +.ng h8kc ng7t d<ng nhiHn li/u t%8ng t%@ờng hO$ mSc độ nhi€m Can tAi mSc -h)ng chQ$ nhEn đ@Oc.

) KGR (Knt+)national R)gani]ation .iện $%u .iation Fu+l Puality Q+Bui)+.o) +Hting an$ 7at+)ialH) [K ([n+)gy KnHtitut+) L&W (L)oun$ &oT+) WnitH) SK KO O (Knt+)national Oi) )anHpo)t OHHociation) K2OR (Knt+)national 2i.iHHion) JKL (Joint KnHp+ction L)oup) &222 2UN Mêu c%u ch4t l'5ng nhiên liệu hàng không $Nng cho hệ thống ho*t >=ng chung Uiện $%u . KnHtitut+) O&W (Ouxilia)y &oT+) WnitH) OG 7 (O. . t)a lCc .+)ican &+t)ol+u.+ntH ./c cao: l" thi6t Cị đ@Oc Sng dụng nh4ng c)ng ngh/ mAi nhQt t%8ng l‰nh #^c đ8 l@ờng5 thi6t Cị đ@Oc s dụng đ& -i&m t%( mSc nhiHn li/u t%8ng C& chS(.o) Jointly Rp+)at+$ GyHt+.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa vt(nd(%d ?s} v:qN W1oW15 $hát h"nh mAi nhQt #" qv:M vt(nd(%d v$gciˆic(ti8n ?1X995 $hát h"nh mAi nhQt. T) Ki-.A Onh I ch/c iêu chu_n h`a Puốc t!. 2.A Soa KV X=ng c( ph1 cYa tàu bay Siệp h=i thZ nghiệ. t)a chung &h@ng ch3y chba ch3y iêu chu_n Puốc gia Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1[ .àng: L" $h@Lng $há$ th nghi/m thg8 qv:M ?22MXopP 21X ghi lDi m"u ở mSc -h) #" @At -hi nhiHn li/u ch1* qu( m"ng lcc ec] th& đLn h8kc -|$f #Ai l@Ong nhiHn li/u ch1* qu( nh4ng m"ng n"* t%8ng c1 quá t%!nh +ác định m"u l" [9 l2t.) Sệ thống >o b3o .à ..#t liệu Soa KV Uiện năng l'5ng c4p >iện Sàng không Siệp h=i .iation R)gani]ation) K& (KnHtitut+ &+t)ol+u. Nh4 #i6t t7t: OFPQJRG (O. ay ban >iện Buốc t! I ch/c ki-. .o) Gtan$a)$i]ation) K[2 (Knt+)national [l+ct)ot+chnical 2o.+)ican Goci+ty .il O.H) O&K (O.#n tải hàng không Buốc t! I ch/c hàng không $^n $1ng Puốc t! iêu chu_n .

(n t8"n l(8 động5 #/ sinh l(8 động‚ iộ N)ng th@Lng qu* định c)ng tác qu1n lz (n t8"n t%8ng ng"nh N)ng th@Lng nh@ s(u: !hưCng [ ?bc ĐdN# !#bNG ĐiA.n cS Nghị định s= [XoNP ng"* 2[ tháng [1 n.ng l@Ong tái tD85 dầu -h25 +.m 1WW9 c'( Nh2nh $h' qu* định chi ti6t một s= đi.n hDn #" cL cQu t> chSc c'( iộ N)ng th@Lng‚ N.m 2[[2 #.u c'( iộ LuEt L(8 động #.o _ #Bnh ph`c Sà N=i.n cS Nghị định s= 11[o2[[2oNdnNP ng"* 2M tháng 12 n.ụng :h)ng t@ n"* qu* định c)ng tác qu1n lz (n t8"n á$ dụng đ=i #Ai d8(nh nghi/$ s1n +uQt5 -inh d8(nh t%8ng các l‰nh #^c: cL -h25 lu*/n -im5 đi/n5 n.m 2[[M c'( Nh2nh $h' qu* định chSc n.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>=> M4m hiể. ngày cd th3ng ec nă.chenh v5 Nối tưfng áp .u c'( iộ luEt L(8 động #.các /-8 tLc vA an to5n 0ao N+ng@ phOng chống chá8 nE> PưQi NR8 05 v:n bHn /-8 phBm pháp 0-ật vA phOng chá8 chKa chá8: BS !TNG M#UVNG !SNG #WX YZ #S[ !#\ NG#]X $[^M NXM Đ+c 0ập _ Mự . #i/c s ( đ>i5 C> sung một s= đi.ng5 nhi/m #ụ5 qu*.n cS Nghị định s= 1TWo2[[MoNdnNP ng"* 2M tháng 12 n.u c'( Nghị định s= [XoNP ng"* 2[ tháng [1 n.m 1WW9 c'( Nh2nh $h' qu* định chi ti6t một s= đi.=> )hBm vi NiA.ng l@Ong mAi5 n.ng dầu5 h]( chQt5 #Et li/u n> c)ng nghi/$5 c)ng nghi/$ -h(i thác m` #" ch6 Ci6n -h8áng s1n5 c)ng nghi/$ tiHu Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 11 . cfef v=: P3o2[1[o::niN: M#TNG MU ?-8 N1nh công tác /-Hn 0a an to5n t6ong ng5nh công thưCng N. (n t8"n l(8 động5 #/ sinh l(8 động‚ N.

X3nh gi3 )Yi )o l" #i/c đánh giá các %'i %8 ti.m t"ng t%Hn cL sở các tiHu chuan %'i %8 chQ$ nhEn đ@Oc #" ch\ tiHu đ@Oc chQ$ thuEn5 đRng thời +ác định các Ci/n $há$ gi1m thi&u %'i %8 đ6n mSc hO$ lz #Ai th^c t6 chQ$ nhEn đ@Oc. 3.%> GiHi thIch tJ ngK :%8ng :h)ng t@ n"*5 các t3 ng4 đ@Oc hi&u nh@ s(u: 1. K6 h8Dch Sng cSu -han cQ$.-ng công tác /-Hn 0a an to5n Nội dung qu1n lz (n t8"n C(8 gRm: 1. On toàn l" t!nh t%Dng -h)ng gB* chQn th@Lng5 ngu* hi&m đ6n t2nh mDng5 1nh h@ởng đ6n sSc -h`g ng@ời l(8 động #" h@ h`ng má*5 thi6t Cị5 dB* chu*. ĐiA./c >= )Yi )o l" đánh giá các m=i ngu* hi&m đh đ@Oc nhEn Ci6t d^( t%Hn hEu qu1 #" -h1 n. K! ho*ch /ng c/u kh_n c4p bao gh. P. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 12 . 3. 2.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa dbng5 c)ng nghi/$ th^c $ham #" c)ng nghi/$ ch6 Ci6n -hác es(u đB* gci t7t l" các d8(nh nghi/$ ng"nh N)ng th@Lngf #" các t> chSc5 cá nhBn -hác c] liHn qu(n đ6n c)ng tác (n t8"n t%8ng ng"nh N)ng th@Lng. Yu1n lz %'i %8.m t"ng $h1i đ@Oc +ác định5 $hBn t2ch5 đánh giá đ=i #Ai tQt c1 các c)ng t%!nh5 má*5 thi6t Cị5 dB* chu*. X3nh gi3 .: t> chSc5 Sng $h] các t!nh hu=ng -han cQ$ nh@ cSu nDn5 cSu hộ5 $h<ng ch=ng chá* n>5 $h<ng ch=ng lụt Ch8 thg8 qu* định. P.ng +1* %(. qn t8"n -hu #^c s1n +uQt.F> N+i . Puản lg )Yi )o l" #i/c á$ dụng các Ci/n $há$ -_ thuEt5 qu1n lz nh{m đ1m C18 tQt c1 %'i %8 ti. 2.n5 quá t%!nh c)ng ngh/ s1n +uQt. 9. Z/ th=ng qu1n lz (n t8"n.n5 quá t%!nh c)ng ngh/ #" t%8ng tQt c1 các gi(i đ8Dn h8Dt động. !hưCng [[ NS[ PbNG@ Mgh!# N#[^M !\X PiXN# NG#[^) MgiNG ?bjN Lk XN MilN ĐiA.

?8(nh nghi/$ $h1i +B* d^ng (f Mục tiHu (n t8"n #" ch2nh sách #. (n t8"nV thg8 qu* định‚ cf Z/ th=ng t> chSc #. -i&m t%( (n t8"n: Nh@Lng t%!nh5 nội dung5 h!nh thSc -i&m t%( (n t8"n‚ ZR sL #. (n t8"n Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 13 .oanh nghi<p t6ong h< thống /-Hn 0a an to5n 1. Yu1n lz má*5 thi6t Cị5 #Et t@5 h]( chQt (f dịnh -• -hám nghi/m5 th nghi/m5 C18 d@yng5 s ( ch4( má*5 thi6t Cị‚ Cf :h^c hi/n -i&m định #" đ. (n t8"n đ@Oc á$ dụng t%8ng d8(nh nghi/$‚ đf Z/ th=ng Yu* t%!nh #En h"nh5 Yu* t%!nh + lz s^ c=5 C18 d@yng ch8 dB* chu*.m> M6ách nhi<m c7a . h]( chQt. 2.n5 má*5 thi6t Cị‚ gf Yu* định (n t8"n ch8 t3ng $hBn +@ởng5 dB* chu*.u -i/n thg8 qu* định c'( iộ N)ng th@Lng‚ df Yu1n lz (n t8"n h]( chQt thg8 qu* định c'( $há$ luEt #.ng -z thg8 qu* định đ=i #Ai má*5 thi6t Cị5 #Et t@ c] *Hu cầu nghiHm ngkt #. (n t8"n5 ch2nh sách -hgn th@ởng #" + lz #i $hDm #. c)ng tác (n t8"n t%8ng d8(nh nghi/$ thg8 qu* định c'( $há$ luEt‚ df ?(nh mục các #.m‚ hf ZR sL t%!nh độ chu*Hn m)n5 -inh nghi/m ngh.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa ĐiA. (n t8"n c'( d8(nh nghi/$ $hb hO$ #Ai qu* định c'( $há$ luEt #. 3. -_ thuEt (n t8"n5 $h<ng ch=ng chá* n> #" đầu t@ t%(ng thi6t Cị C18 đ1m c)ng tác (n t8"n t%8ng -6 h8Dch C18 hộ l(8 động h"ng n. nghi/$ c'( ng@ời l(8 động đ=i #Ai các #ị t%2 c)ng tác tDi d8(nh nghi/$. (n t8"n l(8 động‚ má*5 thi6t Cị c] *Hu cầu (n t8"n đkc thb chu*Hn ng"nh c)ng nghi/$‚ cf L^( chcn t> chSc -i&m định các thi6t Cị á$ l^c5 thi6t Cị nBng đá$ Sng các đi. (n t8"n‚ Cf Yu* định #. ZuQn lu*/n5 nghiHn cSu -h8( hcc #.n C1n t%8ng l‰nh #^c (n t8"n‚ h/ th=ng tiHu chuan5 qu* chuan #. (n t8"n‚ gf Nác Ci/n $há$ #.n5 má*5 thi6t Cị5 #Et t@5 h]( chQt s dụng‚ các c)ng #i/c c] *Hu cầu nghiHm ngkt #. c)ng tác -i&m t%(5 iiHn C1n5 v> -i6n nghị #" v> ghi CiHn C1n -i&m t%( #.

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa (f ZuQn lu*/n ng@ời l(8 động #. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1P .n #" vở N)ng th@Lng t\nh5 th"nh $h= nLi đkt t%ụ sở d8(nh nghi/$.n #" iộ N)ng th@Lng‚ Nác d8(nh nghi/$ -h)ng thuộc :E$ đ8"n -inh t65 :>ng N)ng t* th=ng -H #" Cá8 cá8 cL qu(n c] tham qu*. mB* d^ng nội dung đánh giá %'i %85 C(8 gRm: (f mác định m=i ngu* hi&m‚ Cf dánh giá mSc độ %'i %8‚ cf Nác gi1i $há$ -i&m s8át5 gi1m thi&u %'i %8. t"i s1n‚ Cf iá8 cá8 nh(nh t(i nDn nghiHm t%cng5 các t!nh hu=ng -han cQ$‚ cf iá8 cá8 định -• #. dánh giá %'i %8 th^c hi/n thg8 $h@Lng $há$ định l@Ong h8kc $h@Lng $há$ định t2nh. ng@ời h8kc h@ hDi #. t(i nDn l(8 động thg8 qu* định‚ df iá8 cá8 định -• #.n> M6ách nhi<m c7a .m đ=i #Ai các l‰nh #^c ch@( c] qu* định cụ th&. 3. :%@ờng hO$ -h)ng c] qu* định $h1i đánh giá %'i %8 thg8 $h@Lng $há$ định l@Ong th! d8(nh nghi/$ c] th& l^( chcn đánh giá %'i %8 thg8 $h@Lng $há$ định t2nh. (n t8"n đjng nội dung5 t"i li/u5 thời gi(n thg8 qu* định c'( $há$ luEt‚ Cf NghiHn cSu -h8( hcc5 Sng dụng các ti6n Cộ -_ thuEt nh{m t. dịnh -• cE$ nhEt iá8 cá8 $hBn t2ch5 đánh giá %'i %8 eđ@Oc +ác định5 $hBn t2ch5 đánh giá đ=i #Ai tQt c1 các c)ng t%!nh5 dB* chu*. Nác :E$ đ8"n -inh t65 :>ng N)ng t* t>ng hO$ các th=ng -H5 Cá8 cá8 c'( các d8(nh nghi/$ t%^c thuộc g i các cL qu(n c] tham qu*. C18 hộ l(8 động thg8 qu* định.n5 má*5 thi6t Cị5 chQt ngu* hi&mVf thg8 qu* định đ=i #Ai t3ng l‰nh #^c cụ th& h8kc định -• 3 n. :h=ng -H #" Cá8 cá8 (f Ph1i c] h/ th=ng hR sL thg8 d•i5 đi. P.ng c@ờng (n t8"n #" gi1m thi&u %'i %8. ĐiA. 2.u t%(5 đánh giá5 -h7c $hục t(i nDn5 s^ c=5 t>n th@Lng #.oanh nghi<p t6ong /-Hn 0a 67i 6o 1.

3. 3. Khu #^c s1n +uQt $h1i đ@Oc t%(ng Cị h/ th=ng d< chá*5 d< -h2 chá* ở nLi c] ngu* cL chá* c(85 t%(ng Cị ch4( chá* tDi chl5 h/ th=ng ch4( chá* #" $h1i c] Ci&n Cá8 $hb hO$ đ=i #Ai t3ng l‰nh #^c cụ th& thg8 qu* định c'( $há$ luEt. P." hoBch ứng cứ. :%(ng Cị đầ* đ' h/ th=ng thi6t Cị (n t8"n5 thi6t Cị cSu hộ. -_ n.o> M6ách nhi<m c7a . K6 h8Dch Sng cSu -han cQ$ gRm 2t nhQt các nội dung s(u: (f vL đR t> chSc5 $hBn cQ$ t%ách nhi/m5 h/ th=ng Cá8 cá8 -hi +1* %( t(i nDn h8kc +uQt hi/n các t!nh hu=ng ngu* hi&m‚ Cf vL đR liHn lDc #" Cá8 cá8 cL qu(n c] tham qu*.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa P. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 19 .n C1n qu* $hDm $há$ luEt t@Lng Sng. ĐiA.vực 2Hn 9-Dt 1. ĐiA. :%@ờng hO$ d8(nh nghi/$ c] th(* đ>i #. :h"nh lE$ i(n Sng cSu s^ c= -han cQ$ eđ=i #Ai các d8(nh nghi/$ *Hu cầu $h1i c] thg8 qu* định c'( $há$ luEtf.q> M6ách nhi<m c7a .hpn cDp 1. 2.n‚ cf NguRn l^c CHn t%8ng #" CHn ng8"i swn c] h8kc s† hu* động đ& Sng cSu c] hi/u qu1 các t!nh hu=ng -han cQ$‚ df iiHn C1n đánh giá -6t qu1 lu*/n tE$ #" di€n tE$ + lz các t!nh hu=ng gi1 định tDi d8(nh nghi/$.n #" qu* chuan -_ thuEt á$ dụng đ=i #Ai #bng5 h"nh l(ng (n t8"n +ung qu(nh c)ng t%!nh5 má*5 thi6t Cị.oanh nghi<p t6ong . mB* d^ng K6 h8Dch Sng cSu -han cQ$ thg8 qu* định c'( $há$ luEt đ=i #Ai t3ng l‰nh #^c cụ th&5 #" $h1i $hb hO$ #Ai h/ th=ng Sng cSu -han cQ$ qu=c gi(.. 2. c)ng ngh/5 các má*5 thi6t Cị5 qu* m)5 đị( đi&m s1n +uQt h8kc s(u các t(i nDn5 s^ c= cần $h1i ti6n h"nh đánh giá %'i %8 lDi đ& $hb hO$ #Ai các th(* đ>i đ]. :h"nh #iHn i(n Nh\ hu* Ph<ng ch=ng lụt Ch8 #" :!m -i6m cSu nDn c'( d8(nh nghi/$ $h1i đ@Oc đ"8 tD85 huQn lu*/n #.h. :> chSc5 C= t%2 -hu #^c s1n +uQt5 má*5 thi6t Cị $h1i tuBn th' thg8 qu* chuan -_ thuEt (n t8"n #" các #.oanh nghi<p t6ong an to5n .ng #" -6 h8Dch Sng cSu -han cQ$. :hi6t lE$ #" C18 #/ C{ng các Ci/n $há$ cần thi6t thg8 qu* định c'( cL qu(n c] tham qu*.

c)ng tác (n t8"n thg8 qu* định. :h)ng t@ n"* c] hi/u l^c -& t3 ng"* 1P tháng 2 n.'> Sv !ông thưCng 1.o. Nh' t%!5 $h=i hO$ #Ai các cL qu(n c] liHn qu(n c'( t\nh5 th"nh $h= đ& -i&m t%( #" + lz các #i $hDm $há$ luEt #. ĐiA.M> BS MgUwNG M#s MgUwNG (Đã ký) #o5ng ?-ốc $ưfng Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1X . 2.m 2[11. iộ N)ng th@Lng đ& -ị$ thời +gm +|t5 gi1i qu*6t.(> !ục . Khu s1n +uQt $h1i C= t%2 sL đR th8át hi&m‚ l=i th8át hi&m. Z@Ang dUn #" -i&m t%( #i/c th^c hi/n các qu* định #. ĐiA. :>ng hO$ các th=ng -H5 Cá8 cá8 c'( các d8(nh nghi/$ c] t%ụ sở đ]ng t%Hn đị( C"n qu1n lz5 Cá8 cá8 iộ N)ng th@Lng eNục K_ thuEt (n t8"n #" M)i t%@ờng c)ng nghi/$f. (n t8"n đ=i #Ai các d8(nh nghi/$ ng"nh N)ng th@Lng t%Hn đị( C"n qu1n lz. . :%8ng quá t%!nh th^c hi/n5 n6u c] #Qn đ.u th-ật an to5n v5 Môi t6ường công nghi<p Nục K_ thuEt (n t8"n #" M)i t%@ờng c)ng nghi/$ iộ N)ng th@Lng chịu t%ách nhi/m t> chSc ch\ đD85 h@Ang dUn5 -i&m t%(5 t>ng hO$ th=ng -H5 Cá8 cá8 t!nh h!nh th^c hi/n c)ng tác (n t8"n t%8ng ng"nh N)ng th@Lng. !hưCng [[[ Mr !#s! M#t! #[^N ĐiA.hoHn thi h5nh 1. $hát sinh h8kc #@Ang m7c5 các t> chSc5 cá nhBn $h1n ánh #..=&> ĐiA. 3.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa 9. 2.

m 2[[1.inh . .m: iHn cDnh #i/c c1i ti6n #" đầu t@ hi/n đDi cL sở #Et chQt5 N)ng t* m.Ai $h@Lng chBm: } !hDt 0ưfng@ hi<.pNqPNr đá$ Sng :iHu chuan Yu=c gi( :N./-H@ an to5n@ thoH m~n các nh.ho 9:ng .i/t N(m.in($c8 nhE$ -hau nhiHn li/u h"ng -h)ng xgt qn1 t3 các nh" má* lcc dầu n>i ti6ng #" chQt l@Ong t%8ng -hu #^c chBu Š5 đRng thời cung cQ$ dịch #ụ t%( nD$ nhiHn li/u ch8 má* C(* c'( các hhng h"ng -h)ng nội đị( #" qu=c t6 c] h8Dt động t%8ng lhnh th> .ng dầu Z"ng -h)ng đh +B* d^ng một $h@Lng thSc qu1n lz mAi5 $hb hO$ #Ai +u th6 c'( thời đDi.pNqPNr t.m 2[[[ #" đ@Oc t> chSc YMv đánh giá5 c)ng nhEn n. d] l" Z/ th=ng qu1n lz chQt l@Ong thg8 tiHu chuan pvr W[[1n2[[[. ?8(nh thu -inh d8(nh mkt h"ng n"* c'( .ng t%@ởng t%ung C!nh 1[Œon. NhQt l@Ong s1n $ham xgt qn1 c'( . Co :iHu chuan qv:M ?1X99n[Xd NhiHn li/u tu=c Cin Z"ng Kh)ng l8Di xs: qn 15 $hát h"nh mAi nhQt.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>%> Nhưxng N:yc Niêzm chi{nh c-za .hách h5ng• l" c(m -6t c'( t8"n Cộ cán Cộ5 c)ng nhBn Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1M . :iHu chuan n"* l" t>ng hO$ c'( h(i tiHu chuan ngkt ngh‹8 s(u: (o :iHu chuan c'( Cộ qu=c $h<ng qnh ?s} v:qN W1nW1:NhiHn li/u tu=c Cin Z"ng -h)ng g=c Kg%8sing l8Di xs: qn1 $hát h"nh mAi nhQt.R|-: 0oayi 2azn phRzm@ thiy t6ưC|ng> %>%>= SHn phpm . d@Oc N)ng t* +B* d^ng t3 n.oanh .c7a .N XP2X #" uHu cầu chQt l@Ong nhiHn li/u h"ng -h)ng dbng ch8 h/ th=ng h8Dt động chung eq}Ytxrvf d8 t> chSc qu=c t6 xp0 C(n h"nh.c*.

i/t N(m e..ng dầu Z"ng -h)ng nh{m cung cQ$ ch8 -hách h"ng nhiHn li/u h"ng -h)ng đDt tiHu chuan chQt l@Ong qu=c t65 #Ai dịch #ụ t%( nD$ -h)ng ng3ng đ@Oc c1i ti6n #" lu)n th81 mhn m8ng đOi c'( -hách h"ng. các -h8 sBn C(*f t%8ng n. n6$5 hi/u qu1 th)ng qu( các cuộc đánh giá giám sát định -• c'( YMv.ng dầu Z"ng -h)ng #" cL qu(n N)ng t*5 hi/n n(* h/ th=ng đ(ng đ@Oc +B* d^ng #" s† á$ dụng thHm tDi . :3 l‰nh #^c qu1n lz đ=i #Ai h(i s1n $ham ch2nh l" cung cQ$ nhiHn li/u xgt qn1 #" cung cQ$ dịch #ụ t%( nD$ tDi các sBn C(* ch\ đ@Oc á$ dụng tDi các m2 nghi/$ m. Nhiên 0i<.Et t@ -_ thuEt edLn #ị l"m nhi/m #ụ chu*Hn chở nhiHn li/u h"ng -h)ng t3 -h8 đầu nguRn #. :3 đ] đ6n n(*5 h/ th=ng qu1n lz c'( c)ng t* #Un du* t%! h8Dt động thg8 tiHu chuan #" ng"* c"ng c] n.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa #iHn N)ng t* m.in($c8f đh đ@Oc :> chSc YMv equst%(li(f cQ$ 0iQ* chSng nhEn #.ng dầu Z"ng -h)ng . Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1T ..ng dầu mkt đQt -h7$ i7c ~ :%ung n N(m cung cQ$ các l8Di nhiHn li/u nh@: • • • • m.in($c8 sở h4u một h/ th=ng Cán l• +.N 9XTW:2[[2. NhiHn li/u ?igsgl thg8 tiHu chuan :N.ng -h)ng ch! trN W[5 trN W2 5trN W9 thg8 tiHu chuan :N.n $h<ng d=i ng8Di m2 nghi/$ ?ịch #ụ . ?ầu h81 dBn dụng thg8 tiHu chuan :N.N XMMX : 2[[[.hác .En t1in.N X23W :2[[2 %>%>% Mh1 M6ường MDng l@Ai -inh d8(nh c'( nhiHn li/u h"ng -h)ng N)ng t* :NZZ Một th"nh #iHn m.m 2[[T nh{m -h|$ -2n #i/c qu1n lz đ=i #Ai nhiHn li/u xgt qn15 t3 -hBu nhE$ -hau đ6n -hi +uQt nhiHn li/u lHn má* C(* ch8 các hhng Z"ng -h)ng.N X2P[ : 2[[2 NhiHn li/u đ=t l< }r thg8 tiHu chuan :N. Z/ th=ng qu1n lz chQt l@Ong thg8 tiHu chuan pvr W[[1 : 2[[T.

ng dầu h"ng -h)ng  tiHng đ=i #Ai m2 nghi/$ +.ng dầu Z"ng -h)ng . MDng l@Ai -inh d8(ng +.i/t N(m c] [P đLn #ị th"nh #iHn t%^c ti6$ cung Sng nhiHn li/u h"ng -h)ng xgt q ~ 1 tDi tQt c1 các sBn C(* dBn dụng t%Hn c1 n@Ac.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Zi/n tDi N)ng t* :NZZ Một th"nh #iHn m.i/t N(m đ(ng cung Sng nhiHn li/u h"ng -h)ng xgt q ~ 1 ch8 [P Zhng h"ng -h)ng nội đị( #" hLn 9X hhng h"ng -h)ng qu=c t6.ng dầu Z"ng -h)ng .ng dầu h"ng -h)ng mi.n i7c Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 1W . N)ng t* :NZZ Một th"nh #iHn m.

ng ~ nhi/m #ụ: n Nhịu t%ách nhi/m cung Sng nhiHn li/u xgt qn1 ch8 các Zhng h"ng -h)ng tDi các sBn C(* t%Hn đị( C"n Mi.n i7c gRm sBn C(* Yu=c t6 Nội i"i 5 sBn C(* Nát ii n Z1i Ph<ng n d@Oc t%(ng Cị $h<ng th nghi/m chQt l@Ong nhiHn li/u đDt tiHu chuan qu=c t6 pvr 1M[29 : 2[[9 #. Z/ th=ng qu1n lz $h<ng th nghi/m n :%( nD$ nhiHn li/u Z"ng -h)ng xgt q n 1 ch8 t"u C(* C{ng +g t%( nD$ chu*Hn dụng hi/n đDi d8 hhng 0(%sitg eM_f s1n +uQt.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa • NhSc n. n N] h/ th=ng nhE$ +uQt -2n5 h/ th=ng CRn chS( t%áng s$8+* #" h/ th=ng lcc chu*Hn dụng ch8 nhiHn li/u h"ng -h)ng xgt qn1 nh{m đ1m chQt l@Ong nhiHn li/u. M[ƒN B„! Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 2[ . • SV Đ€ MT #•N# Mr !#s! ?bjN Lk SY.P Y‚ NG#[^) YP#.

ựng@ cHi tBo .h5ng . Bể chứa nhiên liệu hàng không Mhi"t .in($c8 c<n th(m gi( -inh d8(nh t%Hn thị :%@ờng nhiHn li/u mkt đQt gRm +. %>F>=> Bể chứa v5 các thi"t b1 an to5n 2.ng dầu.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Ng8"i nhi/m #ụ ch2nh l" cung Sng nhiHn li/u h"ng -h)ng. n :N. .tayo hêy thô{ng NưC|ng ô{ng@ van@ các thi"t b1 phụ t6f>>> Zi/n n(*5 các đ@ờng =ng #" thi6t Cị $hụ t%O t%8ng -h8 N1 c'( Kh8 +. Ž Nác tiHu chuan %iHng c'( ng"nh đ@Oc qu1n lz thg8 các t> chSc: n xp0: l" t> chSc -i&m t%( chung c'( nh" cung cQ$ +.N933P ~ 1WW1: :hi6t Cị đi/n ch8 -h8 dầu #" s1n $ham dầu. n :N.ng dầu h"ng -h)ng5 sBn C(* Nội i"i đ@Oc s dụng #" thi6t -6 thg8 một s= tiHu chuan s(u: n :N.ng dầu.ng dầu th@ờng đ@Oc á8 dụng thg8 tiHu chuan c'( M_ qPpX[[5 qPpX1[ h8kc qNvp5 }LqN0s5NLqvv•19[5 3[[5 X[[5 T[[. %>F !R{.in($c8 đ(ng c] ch' t%@Lng đầu t@ mở %ộng hc(t động -inh d8(nh nhiHn li/u mkt đQt th)ng qu( các h!nh thSc t^ đầu t@ 5 hO$ tác -inh d8(nh #Ai các th"nh $hần -inh t6 đ& $hát t%i&n h/ th=ng Cán l• 5 Cán Cu)n #" cL sở hD tầng $hục #ụ ch8 -inh d8(nh nhiHn li/u mkt đQt.hông Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 21 .NP[9[ ~ 1WW9: d@ờng =ng dUn dầu #" s1n $ham dầu đkt ngầm d@Ai đQt.N93[M ~ 1WW1: Kh8 s dung ch8 s1n $ham dầu.3."@ 9R8 .1. Ž Nác tiHu chuan #.ng M8g(s W25 M8g(s W95 ?ầu ?igsgl 5 ?ầu Z`( 5 nhiHn li/u đ=t l< }rV .NPX[X ~ 1WTT: d@ờng =ng ch2nh dUn s1n $ham dầu. Ž Z/ th=ng #(n l7$ đkt t%8ng -h8 +.1. n :N. n :N. qu* $hDm thi c)ng.N9XTP ~ 1WW2: qn t8"n chá* n> ch8 các c)ng t%!nh +. n pq:q: Zi/$ hội #En t1i h"ng -h)ng qu=c t6.ho nhiên 0i<.

C18 #/ m)i t%@ờng #" $h<ng ch=ng chá* n>. C18 #/ (n t8"n các c)ng t%!nh +. Kh8 nhiHn li/u h"ng -h)ng5 C& chS(5 t%Dm ti6$ nD$5 h/ th=ng đ@ờng =ng -hi thi6t -65 +B* d^ng mAi h8kc c1i tD8 $h1i đ@Oc á$ dụng thg8 qu* $hDm +B* d^ng #" tiHu chuan -_ thuEt mAi nhQt c'( qu=c gi( h8kc tiHu chuan qu=c t6 t@Lng đ@Lng h8kc c(8 hLn đ@Oc qu* định tDi Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*5 $h1i c] s^ chQ$ thuEn c'( cL qu(n qu1n lz chu*Hn ng"nh h"ng -h)ng đ=i #Ai các d^ án đầu t@ +B* d^ng c)ng t%!nh t%Dm e-h8f ti6$ nD$ nhiHn li/u t%8ng -hu #^c N1ng h"ng -h)ng5 $h1i $hb hO$ #Ai qu* h8Dch chung c'( -hu #^c #" qu* h8Dch $hát t%i&n h/ th=ng -h8 +.ng dầu đ@Oc du*/t5 c] -h81ng cách (n t8"n thg8 qu* định c'( $há$ luEt #. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 22 . d@ờng =ng nhE$ #" +uQt nhiHn li/u c'( C& $h1i đ@Oc tách %iHng‚ cf LA$ $h'ol]t CHn t%8ng C&: n d=i #Ai C& -h8 đầu nguRn #" -h8 t%ung chu*&n: iHn t%8ng C&5 t=i thi&u $hần đá* #" 1m chi.u c(8 th"nh C& t2nh t3 đá* C& $h1i đ@Oc $h' C{ng lA$ $h' eN8(tingf m"u sáng đ@Oc chSng nhEn $hb hO$ #Ai nhiHn li/u h"ng -h)ng.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa 1. Kh8 nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ1m C18 ti6$ nhEn h6t l@Ong h"ng thg8 -6 h8Dch đh định #" cQ$ $hát liHn tục5 $hục #ụ -ị$ thời nhu cầu -inh d8(nh5 đ1m C18 (n t8"n chQt l@Ong nhiHn li/u thg8 ngu*Hn t7c: i& đ(ng cQ$ $hát $h1i độc lE$ h8"n t8"n #Ai các C& đ(ng >n định5 chờ cQ$ $hát #" C& đ(ng ti6$ nhEn h8kc chờ ti6$ nhEn. (f i& $h1i đ@Oc thi6t -6 thg8 tiHu chuan c'( qu=c gi( #" qu=c t6 #. Kh8 nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i c] t%Dm + lz các chQt th1i5 $h1i c] h/ th=ng thu g8m5 + lz dầu th1i5 dầu t%"n5 n@Ac c] -h1 n.ng nhi€m dầu #" $h1i đ@Oc + lz thg8 qu* định #.ng dầu5 (n t8"n $h<ng chá* ch4( chá* #" C18 #/ m)i t%@ờng. thi6t -6 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng t%8ng Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*‚ Cf i& $h1i đ1m C18 ng. 3. n d=i #Ai C& -h8 sBn C(*: :8"n Cộ mkt CHn t%8ng C& chS( $h1i đ@Oc $h' C{ng lA$ $h' eN8(tingf m"u sáng đ@Oc chSng nhEn $hb hO$ #Ai nhiHn li/u h"ng -h)ng5 C(8 gRm c1 mkt d@Ai c'( mái C&.n chkn đ@Oc s^ +Bm nhE$ c'( n@Ac #" tD$ chQt‚ $h1i c] đi&m thQ$ nhQt đ& thu hRi #" l8Di C` n@Ac #" ckn Can. 2.

ˆf Kh)ng đ@Oc $h|$ dbng các chi ti6t l"m t3 hO$ -im đRng h8kc c(dimi5 h8kc mD c(dimi5 th|$ mD -†m5 h8kc #Et li/u $l(stic l"m đ@ờng =ng dUn5 đRng thời -h)ng đ@Oc mD -†m ở C. .u c(8 nhiHn li/u. 2. mkt5 $h(8 #" =ng hjt đi -‹m l"m C{ng th|$ -h)ng g\ h8kc hO$ -im nh)m‚ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 23 .1.2.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa df i& chS( n{m ng(ng $h1i đ@Oc l7$ đkt #Ai độ nghiHng liHn tục thQ$ nhQt 1:9[5 đ@ờng =ng nhE$ $h1i đkt ng(* t%Hn đá* C& #" h@Ang d<ng ch1* #. mkt CHn t%8ng h/ th=ng đ@ờng =ng #" C& chS(‚ gf :%Hn th"nh C& $h1i c] đ' th)ng tin: Kz hi/u nhEn Ci6t eh8kc s= thS t^f c'( C&5 tHn nhiHn li/u chS( t%8ng C& #" các th)ng tin #.ng thời gi(n >n định t%@Ac -hi thg8 qu* định s(u: . ng"* tháng -i&m t%(5 l"m sDch C& gần nhQt. d@ờng =ng nhE$ $h1i đkt gần đá* C& chS( đ& gi1m t=i đ( s^ d(8 động‚ :%8ng t%@ờng hO$ đkc Ci/t: N6u C& chS( t%ụ đSng5 đá* C{ng $h1i c] qu* t%!nh t.Ai xgt qn1: [3 ho1m chi.3.Ai q#g(s: P9 $hjto1m chi. %=n +1 ckn‚ gf i& chS( t%ụ đSng c] mái c= định eh8kc c] l7$ mái $h(8 CHn t%8ngf $h1i c] đá* h!nh n]n ng@Oc #Ai độ nghiHng liHn tục thQ$ nhQt 1:3[ tAi %=n l7ng ckn5 n@Ac t^ d8 ở gi4( C&5 n@Ac5 ckn l7ng n"* đ@Oc l8Di C` eđ@( %( ng8"if nhờ đ@ờng =ng #" #(n +1 đá*.ng c@ờng +1 ckn n@Ac #" -i&m t%( độ sDch c'( C&‚ đRng thời t.u c(8 nhiHn li/u h8kc 2Ph5 chcn *6u t= n"8 đ6n t%@Ac. Thiết bị à !h" kiện c#a bể (f ?(nh mục các thi6t Cị #" $hụ -i/n cL C1n đ@Oc l7$ t%Hn C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i C(8 gRm enh@ng -h)ng hDn ch6f: c ( #"8 C&‚ l(n c(n‚ #(n thở‚ cầu th(ng‚ c ( đ8 mSc nhiHn li/u #" lQ* mUu‚ ll ánh sáng‚ =ng th)ng hLi‚ =ng +uQt #" =ng nhE$‚ =ng +1 n@Ac đá*‚ =ng hjt đá*‚ h/ th=ng ch=ng s|t5 ch=ng t2ch t‰nh đi/n‚ tQm đ8 mSc‚ h/ th=ng t@Ai mát‚ thi6t Cị cSu h`(‚ Cf Ng8"i %( t%Hn C& chS( $h1i đ@Oc l7$ các thi6t Cị C18 đ1m (n t8"n5 -i&m t%( -hác nh@: #(n -han cQ$5 h/ th=ng đ8 Cá8 mSc c(85 thi6t Cị lQ* mUu t^ động‚ cf i& chS( -h8 sBn C(* $h1i c] thi6t Cị hjt nhiHn li/u C.

thi6t -6 -h8 +.ho Kh8 nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i c] sL đR C= t%2 #ị t%2 C& chS(5 t%Dm ti6$ nhEn5 t%Dm cQ$ $hát5 h/ th=ng đ@ờng =ng cung cQ$ nhiHn li/u5 -z hi/u nhEn Ci6t các #(n V.n t‰nh đi/n.3. 2. Đ$%ng &ng công nghệ kh' (f d@ờng =ng c)ng ngh/ t%8ng -h8 $h1i đ@Oc thi6t -6 thg8 qu* chuan -_ thuEto tiHu chuan Yu=c gi( #. 2. KhA$ n=i gi4( =ng tDi gi"n ti6$ nhEn #" =ng +1 đá* c'( +i t|c $h1i -2n5 -h)ng đ@Oc %< ch1*‚ cf Khi cQ$ $hát nhiHn li/u ch8 +g t%( nD$ C{ng $h@Lng $há$ nD$ -2n enD$ đá*f5 h/ th=ng (n t8"n c'( +g #" má* CLm cQ$ $hát $h1i h8Dt động t=t5 -h)ng đ@Oc đ& %< ch1* h8kc t%"n nhiHn li/u‚ df • nh4ng -h8 -h)ng c] h/ th=ng nD$ -2n ch8 $h|$ nD$ nhiHn li/u #"8 +g t%( nD$ qu( c> +i t|c enD$ hởf $h1i đ1m C18 -h)ng đ& tD$ chQt #" n@Ac c] th& +Bm nhE$ #"8 +i t|c‚ gf Mkt C{ng -hu #^c ti6$ nhEn5 cQ$ $hát $h1i c] độ d=c d@Lng5 n@Ac lUn nhiHn li/u đ@Oc ch1* +u=ng đ@ờng =ng g8m n@Ac th1i. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 2P . vL đR n"* $h1i đ@Oc đkt tDi nh4ng nLi d€ qu(n sát.ng dầu‚ Cf :Di mli gi"n ti6$ nhEn5 cQ$ $hát $h1i c] h/ th=ng ch=ng s|t #" cầu n=i t%u*.ng dầu thg8 Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*‚ Cf Mli ch'ng l8Di nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc CLm chu*&n t%8ng một h/ th=ng đ@ờng =ng %iHng Ci/t5 độc lE$ nh(u #" độc lE$ #Ai các l8Di nhiHn li/u -hác en6u c]f đ@Oc C18 qu1n t%8ng -h8‚ :%8ng t%@ờng hO$ dbng chung đ@ờng =ng +uQt nhE$ #Ai s1n $ham Kg%8sin $h1i ti6n h"nh CLm +1 h6t Kg%8sin t%@Ac -hi +uQt nhE$ nhiHn li/u h"ng -h)ng‚ cf d=i #Ai một ch'ng l8Di nhiHn li/u5 h/ th=ng đ@ờng =ng c)ng ngh/ nhE$5 +uQt $h1i độc lE$ nh(u5 t%Hn đ@ờng =ng $h1i ghi tHn nhiHn li/u #" m…i tHn ch\ h@Ang d<ng ch1* nhiHn li/u t%8ng đ@ờng =ng thg8 mh m"u qPp #" $h1i c] cầu n=i t%u*.1.3.2.t (f Khu #^c ti6$ nhEn nhiHn li/u t3 +g )t) +i t|c5 -hu cQ$ $hát nhiHn li/u ch8 +g +i t|c #En chu*&n5 +g t%( nD$ $h1i đ@Oc thi6t -6 $hb hO$ #Ai thi6t -6 -h8 +.2.n t‰nh đi/n tDi các #ị t%2 n=i =ng C{ng mkt C2ch. (hu )c tiế! nh*n c+! !h.2.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>F>%> #< thống công ngh< .

u á$. Nác #(n s dụng tDi nh" má* th@Ang l" một t%8ng s= các l8Di d@Ai đB*.u -hi&n ch2nh +ác.(n c ( đ@Oc thi6t -6 đ& l"m #i/c nh@ một #(n chkn. Mục đ2ch ch2nh c'( #(n l" s dụng thHm t%8ng các h/ th=ng đ& ng7t chu*&n h8kc đi.(n c>ng eg(tg #(l#gf: . T-. Khi mở h8"n t8"n5 chQt l`ng l" dầu h8kc s1n $ham dầu ch1* qu( #(n t%Hn đ@ờng th‘ng #Ai t%ở l^c %Qt thQ$.ng dầu.(n đi. Ž .u -hi&n5 h8kc l" #(n c] th& t^ động đ& tác động th(* đ>i ch6 độ c'( h/ th=ng. %>F>F> #< thống van> :%8ng 1 -h8 +.(n +uQt: -2 hi/u m. :h@ờng th! #(n c ( -h)ng đ@Oc s dụng đ& đi.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa 2. Khi l"m #i/c l8Di n"* th@ờng đ]ng h8"n t8"n h8kc mở h8"n t8"n.u ch\nh d<ng chQt l`ng.(n ti6$ nhEn e 1 -h8 c] 2 #(nf -2 hi/u N. K6t qu1 t>n thQt á$ l^c qu( #(n l" t=i thi&u.2.ng dầu./ b0/ nhiên liệu (f :%Dm CLm nhiHn li/u $h1i đ@Oc thi6t -6 $hb hO$ #Ai thi6t -6 -h8 +.ng c'( #(n5 s^ th(* đ>i t%8ng t%Dng thái d<ng c'( #(n c] th& đi&u ch\nh C{ng t(*5 h8kc t^ động nhờ cái t2n hi/u t3 thi6t Cị đi. Ž .3. Kh8 nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i c] C& thu hRi nhiHn li/u +1 %( t%8ng quá t%!nh -i&m t%( chQt l@Ong -hi ti6$ nhEn5 cQ$ $hát5 hi/u ch\nh5 s ( ch4( các t%(ng thi6t Cị5 hjt nhiHn li/u t3 t"u C(* V NhiHn li/u thu hRi ch\ đ@Oc s dụng l"m nhiHn li/u h"ng -h)ng s(u -hi đh ti6n h"nh $h|$ th -i&m t%( lDi5 -6t qu1 $h1i đá$ Sng thg8 tiHu chuan nhiHn li/u h"ng -h)ng #" -h)ng Cị nhi€m Can.u ch\nh #" ti6t l@u các d<ng ch1* Cởi #! -h)ng th& đDt đ@Oc các đi.ng dầu h"ng -h)ng c] s dụng 2 l8Di #(n ch2nh s(u Ž . ZLn n4(5 Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 29 . Mli ch'ng l8Di nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i c] một h8kc một nh]m má* CLm nhE$5 má* CLm +uQt độc lE$ nh(u #" độc lE$ #Ai các má* CLm nhiHn li/u -hác‚ Cf Z/ th=ng c)ng ngh/ nhE$5 +uQt $h1i độc lE$ nh(u. v= l@Ong má* CLm nhE$ #" +uQt $h1i đ@Oc t2nh t8án thg8 nhu cầu nhE$5 +uQt cụ th& c'( t3ng -h8 #" $h1i c] má* CLm d^ $h<ng‚ cf dộng cL đi/n c'( má* CLm5 h/ th=ng đi/n t%8ng nh" CLm5 t%8ng -h8 $h1i đá$ Sng thg8 qu* định đ=i #Ai -h8 +. Ž . ?^( #"8 chSc n.3.

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

#En t=c d<ng ch1* c(8 ở #ị t%2 #(n mở một $hần c] th& tD8 nHn s^ m"i m<n đ‰( #" C; mkt t%8ng #(n. d‰( #(n -h)ng mở h8"n t8"n c…ng c] th& Cị %ung động. Ž .(n cầu: .(n cầu t%u*;n th=ng dbng đ& chkn d<ng ch1*. Mkc db #(n cầu tD8 nHn t>n thQt á$ l^c c(8 hLn #(n th‘ng nh@ng n] c] th& dbng ch8 t%@ờng hO$ t>n thQt á$ l^c -h)ng $h1i l" *6u t= đi;u -hi&n .(n cầu th@ờng C(8 gRm: #(n cầu -i&u ch4 u #" #(n g]c. .(n cầu th@ờng đ@Oc s dụng đ& đi;u ch\nh l@u l@Ong. v1i l@u l@Ong đi&u ch\nh5 t>n thQt á$ l^c #" t1i t%cng l"m #i/c $h1i đ@Oc t2nh t8án đ6n -hi thi6t -6 #(n đ& đ; $h<ng #(n sAm Cị h`ng #" đ1m C18 h/ th=ng #En h"nh th)ng su=t.. .(n cầu l" nh4ng #(n tRn tDi th@ờng +u*Hn nhQt. Nh4ng -i&u #(n -hác c…ng c] thBn cầu. ?8 đ]5 n] đ@Oc d^( t%Hn cQu t%jc CHn t%8ng đ& +ác định -i&u #(n. L=i #"8 #" %( c'( #(n đ@Oc s7$ +6$ thg8 *Hu cầu c'( d<ng ch1*. Ž .(n đi;u ch\nh: #Bn đi;u ch\nh đ@Oc s dụng thHm ch8 h/ th=ng đ@ờng =ng đ& đi;u ch\nh d<ng chQt l`ng5 $hụ thuộc #"8 mục đ2ch C(n đầu l" đi;u -hi&n d<ng ch1*5 á$ l^c h(* l" nhi/t độ m" nhi/m #ụ đkt %( l" t,ng h8kc gi1m d<ng chQt l`ng qu( #(n nh{m th`( mhn t2n hi/u t3 Cộ đi;u ch\nh á$ suQt5 l@u l@Ong h8kc nhi/t độ. uHu cầu đầu tiHn c'( một #(n đi;u ch\nh l" đi;u -hi&n l" đi;u ch\nh l@u l@Ong d<ng ch1* t3 #ị t%2 mở đ6n đ]ng t%8ng d1i á$ suQt l"m #i/c m" -h)ng Cị $há h'*. Nh4ng #(n thi6t -6 đkc Ci/t nh@ l" cầu -im5 C@Am5 Ci5 m"ng c] -h1 n,ng đá$ Sng nh4ng *Hu cầu t%Hn ở mSc độ -hác nh(u. Nác nh" s1n +uQ* nHn l^( chcn giAi hDn c'( t3ng l8Di cụ th& %>F>m> #< thống 9H áp> Nác #(n (n t8"n #" #(n +1 á$ suQt l" các l8Di thi6t Cị t^ động +1 á$ suQt s dụng C18 #/ quá á$ t%8ng đ@ờng =ng thi6t Cị. .(n C18 #/ đ@ờng =ng C{ng cách +1 %( á$ l^c d@ th3(. • á$ suQt C!nh th@ờng đ‰( #(n đ@Oc đ]ng #"8 đ6 #(n #" c= định Cởi một l< +8 đh đ@Oc n|n t3 t%@Ac -hi á$ l^c h/ th=ng t,ng lHn5 á$ l^c đ@Oc tD8 %( C{ng chQt l`ng #" đ‰( #(n t,ng gần C{ng á$ l^c l< +8. Khi m" á$ l^c t%Hn t%Dng thái cBn C{ng5 chQt l`ng s† ch1* qu( c ( #(n %( ng8"i. %>F>n> Mhi"t b1 0 c nhiên 0i<Nác -h8 nhiHn li/u đầu nguRn5 -h8 t%ung chu*&n5 -h8 sBn C(* #" t%Hn h/ th=ng c)ng ngh/ +uQt nhE$ c'( -h8 $h1i c] thi6t Cị lcc nhiHn li/u thg8 tiHu chuan đ(ng đ@Oc á$ dụng.
Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 2X

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

2.3.P.1. d=i #Ai nhiHn li/u xgt qn1 (f :Di các -h8 đầu nguRn5 -h8 t%ung chu*&n: :Di các nLi cQ$ nhiHn li/u ch8 +g ) t) #" tDi đầu #"8 c'( đ@ờng =ng cQ$ $hát $h1i l7$ l@Ai lcc #Ai 2t nhQt 2[[ m7toinch2 eX[mic%8nf. Khi #En chu*&n nhiHn li/u th‘ng t3 -h8 đầu nguRn tAi -h8 sBn C(* th! tiHu chuan lcc t=i thi&u $h1i l" thi6t Cị lcc tinh eMic%8ˆiltg%f h8kc thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac e}iltg%o vg$(%(t8%f thg8 tiHu chuan đ@Oc nHu t%8ng Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*. Cf :Di -h8 sBn C(*: :%Hn h/ th=ng c)ng ngh/ nhE$ nhiHn li/u $h1i l7$ thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac e}iltg%o vg$(%(t8%f tDi #ị t%2 gần C& ti6$ nhEn. :%Hn h/ th=ng c)ng ngh/ +uQt nhiHn li/u e+uQt ch8 +g #En chu*&n5 +g t%( nD$5 +uQt #"8 h/ th=ng t%( nD$ c= địnhf $h1i l7$ thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac e}iltg%o vg$(%(t8%f tDi #ị t%2 gần đi&m cQ$ $hát. N] th& l7$ đkt t%@Ac thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac một thi6t Cị lcc tinh eMic%8ˆiltg%f đ& l8Di C` tD$ chQt %7n #" -|8 d"i tu>i thc c'( các l•i ccc -6t tụ l7$ t%8ng thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac. :iHu chuan c'( thi6t Cị lcc tinh #" thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac đ@Oc nHu t%8ng Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*. Khi cần $h1i cung cQ$ nhiHn li/u $h1n l^c c] $h( $hụ gi( Sc ch6 đ]ng C,ng e}vppf5 đ@Oc $h|$ s dụng thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac l8Di M h8kc M1[[ thg8 qPp 19T15 $hiHn C1n 9. .i/c ch8 $hụ gi( e?ps0Msf s(u lcc l" $h@Lng $há$ đ@Oc l^( chcn ch8 #i/c nD$ nhiHn li/u $h1n l^c c] }vpp lHn t"u C(*. :hi6t Cị lcc hQ$ thụ -h)ng đ@Oc s dụng #Ai nhiHn li/u chS( }vpp. 2.3.P.2. d=i #Ai +,ng t"u C(* eq#g(sf $h1i l7$ thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac e}iltg%o vg$(%(t8%f t%Hn h/ th=ng c)ng ngh/ nhE$5 +uQt +,ng t"u C(*. :iHu chuan c'( thi6t Cị lcc -6t tụo tách n@Ac đ@Oc nHu t%8ng Phụ lục 1 C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*. 2.3.P.3. Nác thi6t Cị lcc nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc -i&m t%(5 C18 d@yng #" th(* th6 l•i lcc thg8 -hu*6n cá8 c'( nh" s1n +uQt #" thg8 qu* định tDi Phụ lục W C(n h"nh -‹m thg8 :h)ng t@ n"*. 2.3.P.P. :%8ng t%@ờng hO$ C7t Cuộc $h1i nhE$5 +uQt nhiHn li/u xgt qn1 -h)ng c] $hụ gi( ch=ng t‰nh đi/n5 $h1i đi;u ch\nh l@u l@Ong CLm ti6$ nhEn5 cQ$ $hát s(8 ch8 thời gi(n di chu*&n nhiHn li/u t3 Cộ lcc đ6n đi&m ti6$ nhEn5 cQ$ $hát t=i thi&u $h1i đDt 3[ giB*5 n6u -h)ng $h1i gi1m 9[Œ l@u l@Ong CLm.
Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 2M

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa

%>F>n> !ác thi"t b1 phụ t6f ;hác> :%8ng các C& dầu th) #" s1n $ham dầu m` ng@ời t( th@ờng s $hụ t%O thHm các dụng cụ đ8 đ& +ác định Ž Nác th)ng s= h]( lz c'( s1n $ham nh@ nhi/t độ5 á$ suQt5V Ž Nác th)ng s= n]i lHn t2nh (n t8"n c'( s1n $ham t%8ng tRn t%4 nh@ độ C(* hLi5 á$ suQt hLi Ch8 h<( t%Hn C; mkt5 nhi/t độ c'( s1n $ham5V Ž Nác th)ng s= liHn qu(n đ6n #Qn đ; #En chu*&n nh@ l@u l@Ong5 -h=i l@Ong5 m^c chQt l`ng5V Ž Nác t2nh chQt nh@ độ ch2nh +ác độ >n định. Nác thi6t Cị đ@Oc s dụng l": n :hi6t Cị đ8 nhi/t độ: Nhi/t -6 l@yng -im5 nhi/t -6 á$ suQt ~ l< +85 nhi/t -6 đi/n t%ở. n :hi6t Cị đ8 á$ suQt: ’ng i8u%d8n5 m"ng ng,n5 m"ng ch7n. n :hi6t Cị đ8 mSc chQt l`ng: Ph(8 n>i5 $h(8 chi6m chl5 đầu ti6$ +jc t%^c ti6$5 đầu d< đi/nV

%>m> !D- tBo v5 2C N… bể chứa công ngh<
Ž Kh8 N1: 0Rm [X C& t%ụ đSng C{ng th|$ mái c= định : :>ng th& t2ch l" X[[[ m3 : Mục đ2ch s dụng: d^ t%4 +,ng dầu qu=c gi(. Ž Kh8 N2:c] P C& t%ụ đjng C{ng th|$ mái c= định. : c] t>ng th& t2ch l" M2[[ m 3 e t%8ng đ] c] 1 C& 3[[[5 1 C& 32[[ #" 2 C& 9[[f. i& :1 tDi -h8 N1 c] một s= th)ng s= -_ thuEt c)ng ngh/ nh@ s(u: n Nhi;u c(8 dầu: Zd“ T511[m. n d@ờng -2nh t%8ng: ?“12531Xm. n :h& t2ch .“ 1[XW m3. n Mái c= định #" c] #(n đi;u á$.
Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%('

Page 2T

n m<n n i18 #/ C{ng các lA$ C(8 $h' n i18 #/ c(th8d C{ng (n8d h* sinh i18 #/ C.n m<n #" #Et li/u $hi -im.n m<n n v dụng chQt Sc ch6 ch=ng .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>n> )hưCng pha{p bazo /-azn bô|n@ bêz chư{a@ Nường ống . -h81ng nhi/t độ #" á$ suQt h8Dt động5 -h1 n.ụng vật 0i<. Nác Ntqs đ@Oc s dụng th(* th6 h8"n t8"n h8kc ch\ C(8 $h' C.Et li/u $hi -im đ@Oc s dụng nhi. 1*t liệu !hi ki/ .Et li/u ch=ng . mkt =ng.n m<n đ=i #Ai th|$ c(%C8n th@ờng ch8 db đh c] nh4ng Ci/n $há$ ch=ng .n m<n -hác nh@ s dụng chQt Sc ch6 h(* lA$ $h' th)ng th@ờng. 23! ki/ ch&ng 4n /5n (6789) Ntqs đ@Oc s dụng -hi th|$ c(%C8n m(ng(n -h)ng $hb hO$ đ& s dụng5 lz d8 ch2nh l" d8 l@u chQt #En chu*&n quá .†n@ bHo v< :n mOn‡ Ph@Lng $há$ C18 #/ ch=ng .ng chịu #( chDm #" %ung động -|m.u d8 h8"n t8"n -h)ng Cị . /a-tan9i-ic Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 2W . Một l8Di #Et li/u $hi -im t%@Ac đB* th@ờng đ@Oc s dụng l": 0tsetginˆ8%cgd s$8+*f một dDng c'( $l(stic đ@Oc gi( c@ờng C{ng sOi thu” tinh5 l"m đ@ờng =ng t%Hn Cờ #Ai á$ suQt h8Dt động thQ$5 nh@ng hi/n n(* ch' *6u Sng dụng t%8ng cQ$ th8át nuAc.n m<n C(8 gRm: các hO$ -im ch=ng . :h|$ -h)ng %\ đ@Oc s1n +uQt t%Hn c8 C1n th|$ c(%C8n C{ng cách gi1m CAt luOng c(%C8n5 thHm #"8 các ngu*Hn t= -h)ng %\ nhu nic-gl5 ch%8mium.chống :n mOn . mkt CHn ng8"i th@ờng dbng các $h@Lng $há$ C(8 $h' h8kc C18 #/ C{ng c(th8dg h(* (n8d5 CHn t%8ng th! dbng chQt Sc ch6 h(* C(8 $h'. Nác l8Di N%qs th)ng dụng g=m c]: th|$ -h)ng %\ du$lg+ edu$lg+ st(inslgss stgglf5 hO$ -im nic-gl5 =ng th|$ c(%C8n m(ng(n đ@Oc $h' th|$ -h)ng %\ (ustgnic #" một s= l8Di #Et li/u -hác nhu tit(n #" hO$ -im c'( n]. %>n>= S3 .n m<n C& chS(5 đ@ờng =ng C(8 gRm: n v dụng #Et li/u ch=ng .n m<n5 tu* nhiHn Sng dụng c<n hDn ch6 d8 nh4ng nh@Oc đi&m #. Th:! không -.

n m<n5 t.ng ch=ng .ng h"n t. N] đ@Oc s dụng ch' *6u l"m lA$ $h' C.n m<n su* gi1m.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa d@Oc s dụng ch' *6u t%8ng =ng #En chu*&n dầu #" #(n5 #Et li/u n"* đ@Oc s1n +uQt t3 th|$ c(%C8n m(ng(n thHm 13Œ ch%8mium5 h"m l@Ong N(%C8n gi4( -h81ng [519Œ5 -h1 n. Z"m l@Ong nh@ s(u: Ni: 2Tn9XŒ‚ N%: 21n22Œ‚ }g: 9n22Œ‚ M8: 3nWŒ‚ Nu 2Œ‚ NC PŒ‚ :i 1Œ. 0iá th"nh gQ$ P lần th|$ c(%C8n th)ng th@ờng5 -há d€ h"n. d@ờng =ng Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3[ .n ở nhi/t độ thQ$ -|m #" %Qt -h] h"n.n c(8 hLn th|$ (ustgnic. L8Di th|$ n"* th@ờng đ@Oc + lz C{ng nhi/t t%@Ac -hi s dụng đ& nBng c(8 c8 t2nh5 đ@Oc K(‡(s(-i c1i thi/n C{ng cách thHm #"8 một l@Ong nh` nic-gl5 m(ng(n #" m8li$dgn5 t2nh ch=ng . :h|$ -h)ng %\ (ustgnic nhD* c1m #Ai nSt gh*5 %Qt d€ h@ h`ng t%Hn di/n %ộng -hi -h1 n.ng ch=ng g\ t=t5 -h1 n.n m<n %Qt t=t5 th@ờng thQ* s dụng t%8ng #i/c s1n +uQt các (cid mDnh.ng h"n #" độ C.n m<n c(85 tu* nhiHn d€ Cị nSt gh* -hi chịu Sng suQt .ng ch=ng .n m<n ngct t=t5 giá th"nh gQ$ 3 lần th|$ c(%C8n th)ng th@ờng5 độ C.ng >n định C{ng cách gi1m h"m l@Ong c(%C8n +u=ng -h81ng [5[9Œ #" thHm một s= ngu*Hn t= >n định nh@ tit(n h(* ni8Ci. =u!l<> :h"nh $hần N: [5[3n[5[9Œ‚ N%:22n29Œ‚ Ni:9nXŒ‚ M8:3nXŒ5 giá th"nh gQ$ X lần th|$ c(%C8n th)ng th@ờng5 dDng th|$ n"* gần nh@ l" một hln hO$ c'( ˆg%%itg #" (ustgnic5 -h1 n. Th:! không -.ng c@ờng -h1 n.n m<n #" -h1 n. Th:! h3! ki/ ca' nick<l Nhi $h2 l8Di #Et li/u n"* t@Lng đ=i c(8 s8 #Ai nh4ng l8Di -hác5 ch' *6u d8 h"m l@Ong c'( nh4ng ngu*Hn t= ch=ng %\ c(8.ng lHn %• %/t . :u* nhiHn cần t%ánh hi/n t@Ong c(%Cin h8á ở m=i h"n #" #bng +ung qu(nh d8 nhi/t độ c(8 l"m gi1m -h1 n.ng ch=ng .ng ch=ng . Th:! không -. 8u9t<nic dB* l" l8Di th|$ -h)ng nhi€m t3 đ@Oc s dụng ch' *6u t%8ng nh4ng nh" má* ch6 Ci6n #" nh" má* #.n m<n n6u c] mkt chl8%ing enRng độ giAi hDn c'( chl8%ing l" -h81ng 9[n1[[$$m ở nhi/t độ X[8Nf. mkt t%8ng ch8 nh4ng đ@ờng =ng5 C& chS( h(* nh4ng chi ti6t nh` C{ng #Et li/u th|$ c(%C8n. Kh1 n. -h25 h"m l@Ong nh4ng ngu*Hn t= -h)ng %\ -há c(8 t3 1TŒN%5 TŒnic-gl đ6n 2MŒN%5 3[Œnic-gl #" 3Œ m8li$dgn5 -h1 n.ng ch=ng .

Et li/u l"m lA$ $h': Nh4ng l8Di #Et li/u qu(n t%cng dbng C(8 $h' CHn ng8"i nh@: n Nh^( đ@ờng n]ng n Ps #" PP n }is n i. %>n>% S3 . ?@! !h# ch' bA /Bt ng'ài . Nh4ng đkc t2nh cần +gm +|t c'( #Et li/u l"m lA$ $h' l": Kh1 n.m d•85 đi/n t%ở5 -h1 n.ng $l(stic qs$h(lt m(stic Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Nhi<t N+ tối Na X[ X9 • 1[[•• X[ X[ Page 31 .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa #En chu*&n ng8"i -hLi th@ờng đ@Oc $h' một lA$ th|$ hO$ -im c(85 giá th"nh gi1m t@Lng đ=i5 -h81ng t3 Mn1[Œ th|$ c(%C8n th)ng th@ờng.n m<n h4u hi/u nhQt hi/n n(*5 th)ng th@ờng s dụng -6t hO$ #Ai Ci/n $há$ C18 #/ c(th8d.ng cách nhi/t5 ch=ng chịu các tác động c8 hcc5 t2nh chQt #Et lz h8á hcc >n định5 d€ s dụng #" C.n t%8ng m)i t%@ờng.ụng 0Qp ph7 chống :n mOn L" $h@Lng $há$ ch=ng .ng Cám d2nh5 m.ng $l(stic n qs$h(l m(stic n s$i-8tg emột l8Di nh^( +iQt $hát t3 th(n đáf 0iAi hDn nhi/t độ s dụng c'( nh4ng l8Di #Et li/u t%Hn thg8 C1ng s(u: LoBi vật 0i<Nh^( đ@ờng Ps PP }is i.

[ 0i( c@ờng 2.u -i/n am uAt5 nhi/t độ nHn ch\ lQ* ở M98N Nhựa >'ing (hojc nhựa than >3): đ@Oc s dụng -há lBu t%uAc đB*5 dbng ch' *6u ch8 nh4ng đ@ờng =ng Cị ch)n lQ$ h8kc đ@ờng =ng ng8"i -hLi5 th@ờng đ@Oc $h' t%uAc -hi #En chu*&n #" l7$ đkt. d"* t=i thi&u c'( lA$ Psemmf :iHu chuan 2. d"* c'( lA$ Ps tu• thuộc #"8 đ@ờng -2nh =ng5 c] th& th(m -h18 thg8 C1ng s(u: d@ờng -2nh =ng emmf i. :u* nhiHn đ=i #Ai đ@ờng =ng ng8"i -hLi5 lA$ nh^( đ@ờng #Un s dụng %ộng %hi CHn d@Ai lA$ Ccc CH t)ng. i. 0ần đB* Sng dụng -hu*nh h@Ang s dụng lA$ $h' nh– #" m`ng hLn nh@ Ps5 }is ch8 đ@ờng =ng t%Hn Cờ th(* th6 ch8 lA$ $h' nkng n.2 2.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa s$i-8tg T[ •: Nhi/t độ giAi hDn t%Hn ch@( đ@Oc shgll thi6t lE$5 nh@ng c] th& lQ* -h81ng 1[[8N ••: Nh\ đjng t%8ng đi.9 3. &oly[tyl+n: l" l8Di #Et li/u đ@Oc s dụng %ộng %hi nhQt hi/n n(*5 đ@Oc c8i l" l8Di #Et li/u C18 #/ CHn ng8"i t=t nhQt -h81ng 1[n19 n(m t%ở lDi đB*. iHn ng8"i đ@Oc $h' C{ng lA$ #1i sOi thu” tinh đ& hDn ch6 tác động cL hcc c'( đQt đá #" quá t%!nh l7$ đkt.[ 2.9 — 29[ 29[n9[[ 9[[nT[[ ˜ T[ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 32 . d"* cần đDt đ@Oc 2t nhQt l" 259mm ch8 đ@ờng =ng t%Hn Cờ #" 2t nhQt 9 mm ch8 đ@ờng =ng ng8"i -hLi.u -i/n m)i t%@ờng -h) %á8.9 3.9 3.[ 3. LA$ $h' đ@Oc tD8 th"nh C{ng cách ch8 nh^( đ@ờng n]ng ch1* t^ d8 CHn ng8"i =ng5 -h)ng cần lcc tD$ chQt -_ c"ng5 C. :%8ng đi. C{ng nh^( đ@ờng.

N] %Qt nhi. LA$ Ps C.u t2nh chQt #@Ot t%ội s8 #Ai nh4ng #Et li/u -hác. :%8ng $h@Lng $há$ n"* cần $h1i s dụng chQt Cám d2nh C(n đầu #2 dụ ec(8 su Cut*lf d8 Ps -h)ng d2nh #"8 th|$.ng $l(stic -h)ng c<n đ@Oc á$ dụng t%8ng h/ th=ng dUn dầu #" -h2 n4(.n5 Cám d2nh t=t #"8 th|$5 độ C. <Cc bkng băng plaHtic: K_ thuEt n"* đh đ@Oc th^c hi/n t3 1W9[.N5 PsV c] độ d"* -hác nh(u5 c] th& t^ Cám d2nh #"8 C. ng8"i c'( =ng đh đ@Oc l"m sDch #" gi( nhi/t t%@Ac đ6n -h81ng 3[[8N h(* lA$ Ps n]ng đ@Oc -|8 $h' lHn C. mkt đh đ@Oc l"m sDch #" gi( nhi/t -h81ng 12[n 1T[8N. Khi đ@Oc s dụng cbng #Ai h/ th=ng C18 #/ c(th8d5 nh@Oc đi&m t%Hn l"m gi1m hi/u qu1 c'( d<ng C18 #/ nHn ng"* n(* $h@Lng $há$ Ccc =ng C{ng C. mkt h8kc cần $h1i c] một lA$ t%O d2nh.n h8á hcc %Qt c(85 tu* nhiHn t%8ng m)i t%@ờng am uAt5 -h1 n. F<[ (FuHion <on+$ [poxy): LA$ C. LA$ $h' g$8+* đ@Oc tD8 %( C{ng cách dbng sjng $hun tinh đi/n5 $hun Cột nh^( lHn C.ng chịu nhi/t gi1m sjt5 ch\ h8Dt động t=t ở M98N . Ph@Lng $há$ n"* c] nhi.ng c@ờng s^ g7n -6t #" -h1 n.n5 ch=ng tác động cL hcc t%8ng quá t%!nh #En chu*&n5 l7$ đkt t=t5 đi/n t%ở c(85 nHn l"m gi1m d<ng C18 #/ c(th8d. LA$ (s$h(lt đ@Oc th^c hi/n tDi nh" má* #Ai nh4ng thi6t Cị $hSc tD$.u @u đi&m #" d€ th^c hi/n5 tu* nhiHn c] một nh@Oc đi&m lAn l" d€ C8ng t%]c5 đkc Ci/t l" tDi nh4ng đi&m chRng lHn nh(u. d"* c'( đ@ờng Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 33 .u -hi&n C. Nh@ng nh4ng #( chDm nh@ #E* -h)ng l"m C8ng t%]c -hu #^c +ung qu(nh #" c] th& t%ám lDi C{ng nh^( g$8+* tDi hi/n t%@ờng. :%8ng c1 h(i $h@Lng $há$5 đ& t. LA$ $h' (s$h(lt m(stic: qs$h(lt $l(stic5 nh@ v8m(tic l" một hln hO$ c'( (s$h(lt5 cát5 Cột đá #)i5 Cột đá #" sOi (mi(ng. Zln hO$ (s$h(lt đ@Oc nung n]ng #" $h' lHn C.ng C(8 gRm P.ng g$8+* m`ng h8kc Cột g$8+* đh đ@Oc s dụng nhi. mkt =ng đh đ@Oc l"m sDch5 l"m th@ờng %Qt d"*5 -h81ng t3 12mm t%ở lHn5 nh{m đi. LA$ $h' d€ Cị h`ng Cởi các #( chDm #Ai #Et s7c nhcn5 cần $h1i can thEn t%@Ac -hi #En chu*&n l7$ đkt.ng ch=ng C8ng t%]c5 một l]$ m`ng }is đ@Oc $h' lHn t%uAc lA$ Ps. LA$ $h' tD8 th"nh %Qt m`ng5 t3 39[nP9[™m5 nh@ng %Qt C.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Yuá t%!nh $h' Ps đ@Oc ti6n h"nh thg8 h(i cách: iột Ps đ@Oc $h' lHn C. mkt =ng đh đ@Oc l"m sDch #" gi( nhi/t t%@Ac đ6n -h81ng 23[n2P[8N.u t%8ng h/ th=ng đ@ờng =ng5 đkc Ci/t l" nh4ng h/ th=ng t%Hn Cờ5 c] th& ch8 h/ th=ng c] đ@ờng -2nh đ6n 1X[[mm5 h8Dt động ở nhi/t độ đ6n 1[[8N #" c] nhi.u l8Di #Et li/u $l(stic duAi dDng C.

[pikot+: Nh^( s$i-8tg l" một l8Di nh^( c] nguRn g=c t3 th(n đá5 đ@Oc s dụng t%8ng một s= t%@ờng hO$ đ=i #Ai đ@ờng =ng ch)n l7$ #" đ@ờng =ng ng8"i -hLi. v(u -hi $h' +8ng5 (s$h(lt -h)ng cần c] lA$ Ccc CHn ng8"i nh@ nh4ng t%@ờng hO$ t%Hn. mkt =ng đh đ@Oc l"m sDch5 lA$ $h' c] C.u lA$ lHn C. Nh4ng l8Di #Et li/u s(u đB* th@ờng đ@Oc s dụng : l &oly[tyl+n: L8Di C. l <ăng col$lappli+$: Nh' *6u đ@Oc s dụng ch8 đ@ờng =ng ng8"i -h8i5 quQn qu(nh các m=i h"n5 s(u đ] đ@Oc $h' lHn C{ng một lA$ (s$h(lt m(stic n]ng. LA$ $h' CHn t%8ng th@ờng l" lA$ sLn g$8+*5 ng8"i #i/c C18 #/ ch=ng .n m<n c<n nh{m mục đ2ch gi1m m( sát #" tD8 s^ sDch s† ch8 C. LA$ $h' (s$h(lt th@ờng %Qt ch7c5 nkng #" ch=ng m<n t=t5 d8 đ] n] ch' *6u đ@Oc á$ dụng ch8 đ@ờng =ng ng8"i -hLi5 nLi lu)n cần t. L8Di C.ng c8 lDi -hi Cị đ=t n]ng5 c] th& chịu đ@Oc nhi/t độ đ6n -h81ng W[8N5 đ"n hRi t=t5 2t Cị cSng #" lh8 h8á. d"* 2t nhQt P[[™m #" c] th& chịu nhi/t độ đ6n T[8N5 :u* nhiHn ng"* n(* ng@ời t( s dụng lA$ }is c] nhi. mkt cần C(8 $h'. :%uAc -hi sLn $h'5 C.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa =ng. mkt -im l8Di5 ch=ng lDi nh4ng quá t%!nh .ng Ps nhu đh n]i t%Hn. mkt CHn ng8"i5 gi( nhi/t ch8 đ@ờng =ng5 s(u đ] $hun lA$ Cột }is5 Ps h8kc s dụng dung dịch c'( chjng5 cu=i cbng đ@Oc Ccc CHn ng8"i Cởi lA$ C. N] đ@Oc $h' l"m nhi. mkt CHn t%8ng =ng.n m<n c'( nh4ng s1n $ham c] t2nh . LQp ph7 tBi Niểm nối :%Hn đ@ờng =ng th@ờng c] nh4ng đi&m %† nhánh5 chl l7$ đkt nh4ng thi6t Cị chu*Hn dbng.ng Ps c] -h1 n. Yuá t%!nh sLn $h' CHn t%8ng di€n %( nhờ một thi6t Cị đ@Oc %7n gi4( h(i th8i. l &hY bkng b=t F<[ hojc b=t &[: :h^c hi/n C{ng cách l"m sDch C.n m<n. Nh4ng #ị t%2 n"* th@ờng đ@Oc C18 #/ -_ hLn đ& đ1m C18 (n t8"n ch8 h/ th=ng.u @u đi&m hLn.ng thHm t%cng l@Ong. mkt CHn t%8ng =ng đ@Oc sjc % ( sDch C{ng một dung Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3P . N] đ@Oc $h' C{ng cách quQn +ung qu(nh5 s(u đ] s dụng ngcn đu=c h8 n]ng đ& c8 lDi #" Cám ch7t #"8 C.ng n"* th@ờng đ@Oc dbng đ& chg $h' CHn ng8"i lA$ }is h8kc C(8 $h' C{ng Cột Ps.n cách gi4( l@u chQt #" C. LQp ph7 bA mˆt bên t6ong c7a Nường ống: LA$ $h' CHn t%8ng nh{m mục đ2ch tD8 %( một %"8 ng.

n m<n c'( m)i t%@ờng. !hDt ức ch" hoBt N+ng NhQt Sc ch6 l8Di n"* đ@Oc thHm #"8 h/ th=ng #Ai nRng độ thQ$ #" th@ờng l" l8Di chQt %7n c] th& t(n h8"n t8"n t%8ng l@u chQt #En chu*&n.n m<n. N] đ@Oc ch8 #"8 l@u chQt #En chu*&n h8kc l" $hụ gi( t%8ng lA$ sLn $h' đ@ờng =ng.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa dịch (cid $hb hO$5 l"m -h). mkt -im l8Di5 ng.n chkn -h1 n.ng hi/u qu1 c'( chQt Sc ch6.n m<n. n Nác độ chQt sinh hcc dbng đ& di/t #i sinh #Et cung l" một l8Di chQt Sc ch6 nh{m l"m gi1m s= luOng #i sinh #Et h8Dt động t%8ng đ@ờng =ng.ng .n c1n s^ ti6$ +jc c'( -im l8Di #Ai nh4ng tác nhBn . NhQt Sc ch6 đ@Oc đ@( #"8 h/ th=ng thg8 t3ng đOt h8kc liHn tục. :h)ng th@ờng l8Di chQt n"* chS( các g=c nit%itg5 ch%8m(tg #" $h8s$h(tg. NhQt Sc ch6 l8Di n"* th@ờng l" nh4ng hO$ chQt c(8 $hBn t 5 cQu tD8 gRm h(i Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 39 . v(u đ] th8i s† di chu*&n #" t8"n Cộ C. mkt CHn t%8ng s† đ@Oc sLn $h'. ii/n $há$ s dụng chQt Sc ch6 -h)ng đ1m C18 #i/c C18 #/ (n t8"n đ@ờng =ng nHn $h1i s dụng cbng #Ai các Ci/n $há$ C18 #/ -hác. !hDt ức ch" thụ N+ng: NhQt Sc ch6 l8Di n"* tD8 th"nh lA$ ˆilm C(8 $h' t%Hn C. Yuá t%!nh sLn $h' đ@Oc -i&m t%( C{ng c(mg%( g7n t%Hn th8i %>n>F S3 .u l8Di #Ai nh(u5 -6t hO$ #Ai #i/c s dụng chQt di/t -huan5 Ci/n $há$ hi/u ch\nh $Z l"m t. Nác chQt Sc ch6 -h)ng đ@Oc s dụng %iHng l† m" th@ờng $h=i hO$ nhi.n m<n.n m<n. n NhQt Sc ch6 th(* đ>i t2nh .n m<n.ụng chDt ức ch" NhQt Sc ch6 h8á hcc đ@Oc s dụng đ& gi1m t=c độ . Nhi $h2 ch8 #i/c s dụng chQt Sc ch6 th@ờng -há c(8. n NhQt Sc ch6 thụ động: đ@Oc hQ$ $hụ #"8 C. mkt -im l8Di #" tD8 th"nh một C. Nhjng $h1n Sng #Ai -im l8Di #" tD8 th"nh một lA$ ˆilm C18 #/ -im l8Di CHn t%8ng -h)ng Cị . NhQt Sc ch6 đ@Oc chi( l"m 3 l8Di: n NhQt Sc ch6 h8Dt động: n] $h1n Sng #Ai -im l8Di5 tD8 th"nh một lA$ ˆilm C18 #/ ch=ng .n chkn các $h1n Sng c(th8d #" (n8d5 qu( đ] ng. mkt ng.

n 0iá c1 #" -h1 n. Nh4ng lA$ ˆilm th@ờng Cị C]c #" tD8 th"nh liHn tục.n c1ng s^ -hu*6ch tán c'( nh4ng tác nhBn (n m<n #"8 C.ng $hBn hu” nh(nh #" -h)ng gB* ) nhi€m m)i t%@ờng l" %Qt cần thi6t.i<t vi 2inh NhQt di/t #i sinh #Et đ@Oc s dụng nh{m hDn ch6 s^ $hát t%i&n c'( #i -huan -h sul$h(tg esul$h(tg %gducing ~ vtif. mkt -im l8Di5 $hần đu)i m(ng nh4ng nh]m h4u c8 l"m th"nh một lA$ ng.n c1n Nr2 #" Z2v %Qt t=t. mkt -im l8Di.u chD* dcc thg8 đ@ờng =ng h8kc n=i đ@ờng =ng #Ai một -im l8Di -hác tD8 th"nh một ck$ $in đi/n.ng cung cQ$ !hDt . NhQt di/t -huan th@ờng đ@Oc -6t hO$ #Ai chQt Sc h6 -hi ti6n h"nh. NhQt n"* đ@Oc ch8 #"8 t3ng đOt #" đ@Oc s dụng -hi mSc #i -huan t%8ng đ@ờng =ng -h81ng 1[oml. Khi l^( chcn chQt Sc ch6 thụ động5 ng@ời t( th@ờng qu(n tBm đ6n nh4ng *6u t= s(u: n :@Lng th2ch #Ai nh4ng chQt h8á hcc t%8ng dầu n Kh)ng tD8 nh… t@Lng #Ai nuAc h(* dầu n šn định nhi/t n :D8 -6t t'( Cám d2nh n Kh)ng gB* ) nhi€m m)i t%@ờng: tQt c1 nh4ng chQt Sc ch6 s(u -hi đ@Oc s dụng đi. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3X . Phần đu)i th@ờng l" #<ng th8m h8kc g=c (cid C|8.n chkn quá t%!nh . Phần đầu th@ờng l" nh4ng g=c (min5 (lcih8l5 (cid5 #<ng m(ng N5 sul$hidg h8kc $h8s$h(tg.ng hQ$ $hụ #"8 C.n m<n đi/n h8á +1* %( tDi nh4ng đi&m lA$ Ccc Cị h@ h`ng. mkt $h2( ng8"i c'( đ@ờng =ng5 ch' *6u đ& đ1m C18 ng.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa $hần: $hần đầu m(ng nh4ng nh]m h8Dt động c] -h1 n. L8Di chQt Sc ch6 n"* th@ờng -h)ng hi/u qu1 -hi c] mkt 8+*5 tu* nhiHn h8Dt động ng.u đ@Oc th1* %( m)i t%@ờng5 d8 đ] *Hu cầu #. %>n>m )hưCng pháp bHo v< !atho. mkt -im l8Di #" tD8 th"nh nh4ng lA$ ˆilm liHn -6t #Ai nh(u C{ng nh4ng liHn -6t #Et lz5 s= luOng lA$ ˆilm đ)i -hi đ' d"* đ& c] th& thQ* đ@Oc. Ph@Lng $há$ C18 #/ c(th8d đ@Oc s dụng C18 #/ C. NhQt Sc ch6 thụ động hQ$ thu #"8 C. Yuá t%!nh C18 #/ n"* đ@Oc th^c hi/n C{ng cách cung cQ$ một d<ng đi/n một chi. -h1 n.

mSc độ C18 h8" c'( -im l8Di #Ai glgct%8n -hi luOng glgct%8n t. :%8ng đQt #" t%ầm t2ch c] th& c] #i -huan -h sul$h(tg5 h8Dt động c'( #i -huan l"m $hSc tD$ thHm t2nh chQt nhi/t động c'( -im l8Di. :h6 đi/n c^c c'( -im l8Di s† cung cQ$ th)ng tin #.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa CguDên lý c#a !h$0ng !h.n m<n tDi nh4ng chl h@ h`ng lA$ Ccc.n m<n di€n %(.2 dụ: r2 Ž PgŽ Z2r œ PrZ nd& tD8 %( glgct%8n5 ngu*Hn t -im l8Di tD8 th"nh i8n d@Lng t(n #"8 m)i t%@ờng đi/n l* . LA$ sul$hidg tD8 th"nh d8 h8Dt động c'( #i -huan t%ở th"nh một c(th8d đ=i #Ai s7t5 d8 đ] cần nhi. NguRn cung cQ$ glgct%8n c] th& l" một nguRn ng8"i h8kc nguRn tD8 th"nh t3 ck$ $in g(l#(nic gi4( th|$ #" một -im l8Di -hác mDnh hLn th|$ nh@ Mg5 •nV v^ $hSc tD$ c'( $h@Lng $há$ l" ở chl $h1i cung cQ$ đ' glgct%8n5 -h)ng du5 tDi tQt c1 nh4ng -hu #^c cần C18 #/.n m<n đi/n h8á. Z/ th=ng đ@ờng =ng t%8ng th^c t6 đ@Oc C(8 $h' h8"n t8"n5 h/ th=ng C18 #/ c(th8d ch\ đ1m C18 -h)ng Cị .ng lHn #uOt mSc Ch8 h8"5 th6 đi/n c^c c'( -im l8Di tD8 nHn Bm hLn #" c] t2nh -h mDnh hLn. d=i #Ai một h/ th=ng5 lA$ Ccc tu*/t đ=i t=t5 c@ờng độ d<ng C18 #/ C{ng [. mkt -im l8Di Cởi các tác nhBn l"m di chu*&n glgct%8n t3 -im l8Di #"8 m)i t%@ờng đi/n l*.n m<n. :%8ng th^c t6 -hi $hát hi/n c] h8Dt động c'( #i -huan vti đi/n th6 C18 #/ cần t.2 dụ: }g ~ 2g œ }g2Ž :3 đ]5 quá t%!nh .:u* nhiHn t%8ng th^c t6 đ@ờng =ng mAi cần c@ờng độ d<ng C18 #/ -h81ng 1[[2[[mq #" c] th& lHn 9[q ch8 h/ th=ng đh h8Dt động lBu n. đ=i #Ai một đ@ờng =ng t%Hn Cờ5 d<ng đi/n th@ờng cung cQ$ Cởi một má* Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3M . ›n m<n đi/n h8á +1* %( -hi $h1n Sng di€n %( t%Hn C. .n m<n thg8 c8 ch6 .ng thHm ~1[[m.n chkn $h1n Sng tD8 glgct%8n c'( -im l8Di #" quá t%!nh .m.u glgct%8n hLn đ& C18 #/.! bE' ệ 6ath'F Khi một -im l8Di n{m t%8ng m)i t%@ờng đi/n l* enuAc5 đQtVf n] d€ d"ng Cị . Z/ th=ng C18 #/ c(th8d cung cQ$ một nguRn glgct%8n th(* th65 ng. Z/ th=ng C18 #/ c(th8d c] th& á$ dụng đ=i #Ai đ@ờng =ng -h)ng c] lA$ Ccc5 tu* nhiHn chi $h2 %Qt đ7t.

Et li/u l"m (n8d th@ờng l" Mg #" •nV nh@ng gần đB* nh)m đ@Oc s dụng nhi. Kh8 ti6$ nhEn5 nhQt l" -h8 sBn C(* $h1i c] đ' nhiHn li/u d^ t%4 đ1m C18 chQt l@Ong đ& cung Sng -hi c] nhu cầu t%( nD$ ch8 đ6n -hi nhiHn li/u mAi ti6$ nhEn đ' đi. Ph1i -i&m t%( +ác định s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u tRn t%8ng t3ng C& chS( t%@Ac -hi ti6$ nhEn C> sung nhiHn li/u mAi.f đjng *Hu cầu -_ thuEt #" nhBn l^c đ& ti6$ nhEn nhiHn li/u #En chu*&n đ6n đ' s= l@Ong5 C18 đ1m chQt l@Ong5 -ị$ thời #" liHn tục t%8ng giAi hDn thời gi(n ch8 $h|$ #Ai t3ng chu*6n h"ng.u nhQt. NhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc ti6$ nhEn C{ng h/ th=ng c)ng ngh/ #" C18 qu1n t%8ng các C& chS( độc lE$ #Ai h/ th=ng c)ng ngh/5 C& chS( nhiHn li/u -hác ch'ng l8Di‚ #Ai nhiHn li/u cbng ch'ng l8Di5 h/ th=ng c)ng ngh/ ti6$ nhEn #" cQ$ $hát $h1i ng. P. 2.u qu( một thi6t Cị gci l" :ot. d=i #Ai đ@ờng =ng ng8"i -h8i5 -h)ng th& cung cQ$ d<ng đi/n5 d8 đ] đ@ờng =ng đ@Oc C18 #/ C{ng (n8d h* sinh. 3. v= l@Ong nhiHn li/u tRn qu* đ>i #. Nh4ng (n8d n"* đ@Oc ch)n ở nh4ng-h81ng cách c= địng #Ai nh(u #" đ@Oc n=i #Ai đ@ờng =ng C{ng dB* dUn. :i6$ nhEn nhiHn li/u #"8 t3ng C& đ6n mSc chS( t=i đ( ch8 $h|$5 -h)ng đ& %<5 t%"n nhiHn li/u gB* ) nhi€m m)i t%@ờng #" u* hi6$ (n t8"n chá* n>‚ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3T .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa $hát h8kc t3 luAi đi/n5 qu( một Cộ chu*&n đ>i th"nh d<ng một chi. 9. NhQt l@Ong nhiHn li/u tRn t%8ng C& $h1i đ1m C18 *Hu cầu chQt l@Ong nhiHn li/u h"ng -h)ng. đLn #ị th& t2ch tDi 19 [N h8kc t2nh thg8 -h=i l@Ong e-gf.n cách độc lE$ nh(u #" độc lE$ #Ai các C& chS( -hi -h)ng ti6$ nhEn h8kc cQ$ $hát‚ Nác C& chS(5 h/ th=ng c)ng ngh/5 má* CLm s dụng đ& ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i sDch5 -h)ng đcng n@Ac5 tD$ chQt #" nhiHn li/u -hác ch'ng l8Di.u -i/n cQ$ $hát. %>o> ?-8 t6i|nh 9-R{t@ nhRyp 9:ng . Kh8 đầu nguRn5 -h8 t%ung chu*&n5 -h8 sBn C(* -hi ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng es(u đB* gci l" -h8 ti6$ nhEnf $h1i chuan Cị đ' sSc chS(5 h/ th=ng c)ng ngh/5 các t%(ng thi6t Cị $hục #ụ ti6$ nhEn edụng cụ lQ* mUu5 -i&m t%( chQt l@Ong5 s= l@Ong5 th)ng tinV.R|-: 1. .

Cf NhiHn li/u +uQt -h)ng t%^c ti6$ t3 nh" má* lcc dầu: Ph1i c] NhSng nhEn chQt l@Ong g=c c'( nh" má* lcc dầu #" NhSng nhEn -i&m t%( $hBn t2ch c'( -h8 en6u l" h"ng nhE$ -haufo NhSng nhEn -i&m t%( lDi en6u l" h"ng nội đị(f đ=i #Ai l) h"ng +uQt. N6u h"ng +uQt t3 2 l) -hác nh(u5 $h1i ghi %• s= l@Ong +uQt c'( t3ng l) #" NhSng nhEn chQt l@Ong -‹m thg8. T. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 3W . ZR sL chQt l@Ong nhiHn li/u: (f NhiHn li/u +uQt t%^c ti6$ t3 -h8 nh" má* lcc dầu #.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Kh)ng đ@Oc đ& lUn n@Ac5 tD$ chQt h(* nhiHn li/u -hác ch'ng l8Di #"8 nhiHn li/u t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn. M. W. N6u h"ng +uQt t3 3 l) t%ở lHn5 ng8"i NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* đ=i #Ai t3ng l)5 $h1i lE$ mUu hln hO$ thg8 t” l/ nhiHn li/u c'( t3ng l) đ& -i&m t%( $hBn t2ch #" g i 0iQ* chSng nhEn -i&m t%( $hBn t2ch thg8 $h@Lng ti/n #En chu*&n. s= l@Ong #" chQt l@Ong nhiHn li/u nhE$ -h85 h8"n tQt các th' tục đ& C18 qu1n #" swn s"ng cQ$ $hát nhiHn li/u t3 các C& mAi ti6$ nhEn. X. Ng@ời qu1n lz đLn #ị ti6$ nhEn $h1i chịu h8"n t8"n t%ách nhi/m #. Nh" cung Sng ech' l) h"ngf h8kc -h8 +uQt $h1i l@u gi4 đ' hR sL chQt l@Ong c'( t3ng l) h"ng eh"ng nhE$ -hau h8kc h"ng s1n +uQt t%8ng n@Acf. d=i #Ai các -h8 sBn C(* ch\ ti6$ nhEn5 C18 qu1n5 cQ$ $hát #" t%( nD$ nhiHn li/u h"ng -h)ng xgt qn15 các C& chS( th@ờng +u*Hn ti6$ nhEn nhiHn li/u đ1m C18 chQt l@Ong #" đ@Oc #En chu*&n C{ng các $h@Lng ti/n chu*Hn dụng5 s(u mli lần ti6$ nhEn $h1i th^c hi/n -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi. Ph1i -i&m t%( s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u t%Hn $h@Lng ti/n #En chu*&n t%@Ac -hi ti6$ nhEn5 ch\ ti6$ nhEn -hi nhiHn li/u C18 đ1m chQt l@Ong #" -h)ng Cị nhi€m Can. Ki&m t%( $h@Lng ti/n #En chu*&n t%@Ac #" s(u -hi ti6$ nhEn h6t nhiHn li/u5 -h)ng đ& thQt th8át nhiHn li/u. :%@Ac -hi +uQt $h1i g i ch8 -h8 nhEn h"ng hR sL chQt l@Ong c<n giá t%ị s dụng C{ng }(+o snm(il. -h8 ti6$ nhEn: Ph1i c] NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lcc dầu c'( l) h"ng eC1n ch2nh h8kc C1n c8$*f.

hp.hông nhập .u 2[ c'( :h)ng t@ n"*‚ df mác nhEn c'( ch' $h@Lng ti/n #. Ng@ời Cán $h1i lE$ #" g i thg8 t"u mUu thu*.ng-…n 1. P. t%(nh chQ$f‚ ch\ +gm +|t mUu thu*. Ki&m t%( t"u5 s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u t%@Ac -hi ti6$ nhEn Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P[ .h5ng .n t%@ởng #" các l8Di chSng t35 hR sL +ác nhEn s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u #En chu*&n nh@ s(u: (f Z]( đLn +uQt h"ng: mác nhEn ch'ng l8Di5 s= l@Ong nhiHn li/u +uQt +u=ng t"u C(8 gRm c1 s= l@Ong t%8ng t3ng hầm h"ng‚ N6u nhiHn li/u +uQt l" c'( t3 2 l) -hác nh(u t%ở lHn5 $h1i ghi %• s= l@Ong +uQt +u=ng t"u c'( t3ng l)o C& chS( #" +uQt gcn thg8 t3ng l)o C& chS(5 hDn ch6 đ6n mSc thQ$ nhQt l@Ong nhiHn li/u Cị lUn c'( các l)o C& chS(‚ Cf NhSng nhEn giám định s= l@Ong nhiHn li/u t%Hn t"u c'( t> chSc giám định độc lE$ tDi c1ng +u=ng h"ng‚ cf Nác chSng nhEn chQt l@Ong nhiHn li/u nh@ thg8 qu* định tDi -h81n W5 di. 3. chQt l@Ong nhiHn li/u tDi c1ng gi(8 h"ng.n t%@ởng: LE$ mUu thu*. Kh8 c1ng đầu nguRn: Ph1i h8"n tQt #i/c chuan Cị ti6$ nhEn t%@Ac -hi t"u #En chu*&n nhiHn li/u cE$ c1ng t%1 h"ng thg8 thời gi(n th)ng Cá8 c'( ch' h"ngo ch' $h@Lng ti/n #En chu*&n h8kc đDi lz h"ng h1i.n t%@ởng5 niHm $h8ng c] +ác nhEn c'( đDi di/n ng@ời Cán5 ch' $h@Lng ti/n #" t> chSc giám định độc lE$‚ gi(8 mUu ch8 đLn #ị giám định độc lE$ l@u mUu #" thời gi(n l@u t=i thi&u 1 tháng en6u c] t%(nh chQ$ #.n: Ph1i h8"n tQt th' tục h1i qu(n5 th)ng Cá8 ch8 t> chSc giám định đ& giám định s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u thg8 qu* định c'( hO$ đRng. chQt l@Ong t%8ng quá t%!nh nhE$ t"u th! $h1i l@u ch8 tAi -hi gi1i qu*6t +8ng #. ch'ng l8Di nhiHn li/u đh #En chu*&no CiHn C1n l"m sDch $h@Lng ti/n en6u c]f. iiHn C1n l"m sDch $h@Lng ti/n $h1i ghi %•: Nh'ng l8Di nhiHn li/u đh #En chu*&n5 qu* t%!nh l"m sDch5 -6t qu1 -i&m t%( độ sDch5 thời gi(n #" +ác nhEn c'( ng@ời th^c hi/n5 ng@ời -i&m t%( #" đDi di/n ch' $h@Lng ti/n‚ gf MUu thu*.v5o .ho cHng N*. Nh' l) h"ng nhE$ -hau h8kc ng@ời đ@Oc '* qu*.n t%@ởng -hi c] nghi #Qn #.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>o>=> Mi"p nhận nhiên 0i<. 2.

Cf Ki&m t%( h/ th=ng c)ng ngh/ t"u dầu n Ki&m t%( h/ th=ng c)ng ngh/5 các hầm $hụ5 hầm dầu chD* má* t"u‚ c) lE$ h/ th=ng c)ng ngh/ #" các hầm $hụ đ& nhiHn li/u -h)ng Cị %< % thQt th8át t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn‚ n Ki&m t%( niHm $h8ng các hầm h"ng5 niHm $h8ng $h1i ngu*Hn #–n5 đjng #ị t%25 -h)ng Cị thá8 gy t%8ng quá t%!nh #En chu*&n‚ cf Ki&m t%( s= l@Ong nhiHn li/u5 l@Ong n@Ac t^ d8 t%8ng t3ng hầm h"ng: Khi +ác định s= l@Ong nhiHn li/u t%8ng t3ng hầm h"ng5 dbng thu=c th n@Ac h8kc thi6t Cị c1m Ci6n +ác định n@Ac đ& -i&m t%( l@Ong n@Ac t^ d8‚ df Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u t%Hn t"u dầu t%@Ac -hi ti6$ nhEn n Ki&m t%( sL Cộ: LQ* t3 mli hầm h"ng [1 l2t mUu chD* đ. chQt l@Ong -hi c] một t%8ng các -6t qu1 -i&m t%( s(u: Z(8 hụt s= l@Ong #@Ot quá định mSc qu* định c'( hO$ đRng‚ L@Ong n@Ac t^ d8 nhi.u5 -i&m t%( đ=i chSng #" độ dUn đi/n‚ NhiHn li/u t%8ng hầm h"ng đ@Oc +gm +|t c] nghi #Qn #. Nác l8Di hR sL5 chSng t3 $h1i đầ* đ' #" hO$ l/. chQt l@Ong: LE$ mUu hln hO$ thg8 t” l/ nhiHn li/u t%8ng các hầm5 -i&m t%( lDi chQt l@Ong tDi các $h<ng th nghi/m nhiHn li/u h"ng -h)ng đDt tiHu chuan pvropsN 1M[29‚ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P1 .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa (f Ki&m t%( hR sL $h@Lng ti/n eđ.ng -i&m5 dung t2ch các hầm h"ng5 +ác nhEn ch'ng l8Di nhiHn li/u đh #En chu*&n h8kc CiHn C1n l"m sDch $h@Lng ti/n Vf #" các chSng t3 chQt l@Ong5 chQt l@Ong h"ng h]( #" mUu thu*. s= l@Ong #" chQt l@Ong nhiHn li/u c'( các hầm c] nghi #Qn #. chQt l@Ong đ& l"m %• ngu*Hn nhBn #" Ci/n $há$ + lz. n Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u t%Hn t"u dầu t%@Ac -hi ti6$ nhEn thg8 qu* định -i&m t%( lDi th^c hi/n nh@ s(u: Nác hầm h"ng -h)ng c] nghi #Qn #.u5 nhi€m Can tD$ chQt h8kc Ci6n m"u‚ v(i l/ch -h=i l@Ong %iHng c'( nhiHn li/u ở 19[N gi4( đ8 th^c t6 #" t%Hn NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lAn hLn 3 -gom3‚ Ng@ời mu( $h1i th)ng Cá8 ch8 ng@ời Cán #" ch' $h@Lng ti/n #En chu*&n #.n t%@ởng.

n t%@ởng h8kc đDi di/n ch' t"u5 t> chSc giám định độc lE$5 -h8 nhEn h"ng‚ mUu đ@Oc l@u tDi t> chSc giám định độc lE$5 thời gi(n l@u t=i thi&u 1 tháng s(u -hi -6t thjc nhE$ h"ng +8ng #"8 -h85 mUu l@u đ@Oc +gm +|t -hi c] nghi #Qn #.ng lUn các l8Di nhiHn li/u #"8 nh(u. Kh)ng đ@Oc ti6$ nhEn l"m nhiHn li/u h"ng -h)ng -hi -6t qu1 -i&m t%( lDi -h)ng đDt tiHu chuan chQt l@Ong s1n $ham eng8Di t%3 độ dUn đi/nf. chQt l@Ong nhiHn li/u. cf Ph1i lQ* mUu -i&m t%( đ=i chSng t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn. chQt l@Ong: Ki&m t%( lDi th^c hi/n #Ai t3ng hầm. n :i6$ nhEn nhiHn li/u #"8 -h8 c1ng đầu nguRn -hi -6t qu1 -i&m t%( lDi $hb hO$ *Hu cầu chQt l@Ong s1n $ham‚ n d& gi1m thời gi(n chờ t%1 h"ng5 ch8 $h|$ -i&m t%( nh(nh các ch\ tiHu: Ng8Di qu(n5 m"u v(*C8lt5 độ dUn đi/n5 t%ị s= tách n@Ac5 th"nh $hần cQt5 chA$ l ( c=c -2n5 -h=i l@Ong %iHng5 n6u các -6t qu1 đDt *Hu cầu tiHu chuan #" s(i l/ch -h=i l@Ong %iHng d@Ai 3 -gom 3 s8 #Ai -6t qu1 t%8ng NhSng nhEn chQt l@Ong c'( l) h"ng5 c] th& C7t đầu ti6$ nhEn nhiHn li/u t3 t"u #"8 -h85 -h)ng $h1i chờ đ' -6t qu1 -i&m t%( lDi‚ n :%@Ac -hi ti6$ nhEn $h1i lQ* 9 l2t mUu hln hO$ t3 các hầm h"ng đ& lE$ mUu l@u5 niHm $h8ng mUu $h1i c] +ác nhEn c'( thu*. . :i6$ nhEn nhiHn li/u (f Nh\ ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng5 nhQt l" nhiHn li/u xgt qn1 t3 t"u #En chu*&n #"8 -h8 đầu nguRn qu( h/ th=ng c)ng ngh/ chu*Hn dụng ch8 xgt qn 15 nhiHn li/u h"ng -h)ng đ@Oc ti6$ nhEn #"8 -h8 $h1i l" nhiHn li/u sDch #" đ1m C18 chQt l@Ong5 n6u nhiHn li/u c] nhi€m Can en@Ac5 tD$ chQt5 Ci6n m"uf $h1i ti6$ nhEn #"8 C& $hBn l*.u #Ai s1n $ham. 9. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P2 .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Nác hầm h"ng c] nghi #Qn #.ị t%2 lQ* mUu t%Hn h/ th=ng c)ng nghi/$ c"ng gần t"u c"ng t=t. :%@ờng hO$ độ dUn đi/n c'( nhiHn li/u t%8ng hầm h"ng n"8 đ] thQ$ hLn giAi hDn t=i thi&u c'( tiHu chuan s1n $ham5 ch8 $h|$ ti6$ nhEn l"m nhiHn li/u h"ng -h)ng nh@ng n6u cần thi6t c] th& t> chSc $h( C> sung $hụ gi( ch=ng t‰nh đi/n #"8 nhiHn li/u t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn thg8 $h@Lng $há$ th2ch hO$ đ1m C18 $hụ gi( đ@Oc t%ộn đ. Cf N6u t"u #En chu*&n đRng thời h(i l8Di nhiHn li/u -hác nh(u5 $h1i ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng t%@Ac #" t!m mci Ci/n $há$ đ& hDn ch6 -h1 n.

n t%@ởng đ& l"m %• ngu*Hn nhBn‚ n6u Cị nhi€m Can nhi. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P3 . X. (f :i6$ nhEn nhiHn li/u #"8 t3ng C& chS( đ6n mSc chS( t=i đ( ch8 $h|$5 -h)ng đ& t%"n nhiHn li/u gB* ) nhi€m m)i t%@ờng5 u* hi6$ (n t8"n chá* n>.u5 s(i l/ch -h=i l@Ong %iHng ở 19[N #@Ot quá 3 -gom3f $h1i d3ng ti6$ nhEn đ& t!m ngu*Hn nhBn + lz‚ df Khi thu hRi h6t nhiHn li/u t%8ng h/ th=ng c)ng ngh/ C{ng $h@Lng $há$ CLm n@Ac sDch đa* nhiHn li/u e#Ai các h/ th=ng c)ng ngh/ -h)ng ti6$ nhEn th@ờng +u*Hnf $h1i -i&m s8át ch2nh +ác thời đi&m +uQt hi/n hln hO$ nhiHn li/u ~ n@Ac tDi -hu C& chS( đ& chu*&n ti6$ nhEn #"8 C& $hBn l*. N6u chQt l@Ong $hb hO$ *Hu cầu chQt l@Ong nhiHn li/u h"ng -h)ng5 CLm chu*&n #"8 C& chS( nhiHn li/u cbng ch'ng l8Di5 t%@Ac -hi cQ$ $hát $h1i lQ* mUu đ& -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi.u em"u s7c th(* đ>i đột Ci6n5 n@Ac5 tD$ chQt nhi. d& nhiHn li/u t^ >n định thg8 qu* định5 ti6n h"nh lQ* mUu -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi‚ Cf mác định s= l@Ong nhiHn li/u nhE$ -h8 #" t” l/ h(8 hụt t%8ng ti6$ nhEn‚ cf :%@Ac -hi ch8 t"u %( -h`i #ị t%2 t%1 h"ng $h1i -i&m t%( các hầm h"ng5 hầm $hụ đ& đ1m C18 nhiHn li/u xgt qn1 -h)ng c<n t%Hn t"u‚ df NhiHn li/u t%8ng các C& $hBn l* en6u c]f $h1i đ@Oc đ& >n định5 +1 tD$ chQt5 n@Ac5 mUu lQ* đ@Oc $h1i t%8ng #" sDch5 +ác định s= l@Ong5 -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n d=i #Ai t"u chu*Hn dụng: LQ* mUu s(u -hi CLm h"ng -h81ng 9 $hjt #" t%@Ac -hi -6t thjc CLm h"ng t3 t3ng hầm h"ng‚ n d=i #Ai t"u -h)ng chu*Hn dụng: Ng8"i #i/c lQ* mUu5 -i&m t%( nh@ t"u chu*Hn dụng5 $h1i lQ* mUu -i&m t%( đ=i chSng 2t nhQt 2 giờ một lần t%8ng su=t quá t%!nh ti6$ nhEn‚ N6u $hát hi/n nhiHn li/u Cị nhi€m Can ec] n@Ac5 tD$ chQt5 th(* đ>i m"u s7c5 Vf $h1i th)ng Cá8 ng(* ch8 thu*. K6t thjc ti6$ nhEn.

N)ng tác chuan Cị5 -i&m t%(5 ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng t3 các t"u5 +" l(n #En chu*&n đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị( th^c hi/n nh@ qu* định tDi di.u 2[ c'( :h)ng t@ n"*.u 2[ c'( :h)ng t@ n"*. ZR sL chQt l@Ong nhiHn li/u Nh" cung Sngo -h8 +uQt nhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i g i t%@Ac ch8 -h8 ti6$ nhEn hR sL chQt l@Ong l) h"ng nh@ qu* định tDi -h81n W di.h5ng . 2. 3. Cf Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u #En chu*&n đ6n qu( hR sL. Kh8 c1ng đầu nguRn5 -h8 t%ung chu*&n #" -h8 sBn C(* c] th& ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng t3 nh" má* lcc dầu t%8ng n@Ac h8kc t3 các -h8 c1ng -hác C{ng t"u5 +" l(n đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị(.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>o>%> Mi"p nhận nhiên 0i<.h5ng . 3. :i6$ nhEn nhiHn li/u (f Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u xgt qn1 #En chu*&n C{ng đ@ờng =ng chu*Hn dụng.hông vận ch-8ển b‰ng Nường ống 1. Nhuan Cị ti6$ nhEn (f Z/ th=ng c)ng ngh/ ti6$ nhEn n NhiHn li/u h"ng -h)ng $h1i đ@Oc ti6$ nhEn qu( đ@ờng =ng độc lE$5 %iHng Ci/t. N6u -6t qu1 đ=i chSng $hb hO$5 s(i l/ch Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page PP . %>o>F> Mi"p nhận nhiên 0i<.u 21 c'( :h)ng t@ n"*. n i7t đầu ti6$ nhEn: LQ* mUu nhiHn li/u t%8ng đ@ờng =ng5 -i&m t%( đ=i chSng e-h)ng dbng #iHn th n@Acf. n Ki&m t%( h/ th=ng c)ng ngh/ đ& đ1m C18: Kh)ng Cị %< %\ nhiHn li/u5 -h)ng đcng n@Ac #" tD$ chQt h8kc nhiHn li/u -hác ch'ng l8Di5 đh đ@Oc c) lE$ #Ai các h/ th=ng -hác #" các C& chS( -& c1 C& chS( chuan Cị ti6$ nhEn nhiHn li/u. 2. ZR sL chQt l@Ong nhiHn li/u t%Hn t"u5 +" l(n #En chu*&n C{ng đ@ờng Ci&n5 đ@ờng th'* nội đị( qu* định tDi -h81n W di.hông vận ch-8ển n+i N1a b‰ng Nường biển@ Nường th78 n+i N1a 1.u 2[ #" di.

K6t thjc ti6$ nhEn (f d& nhiHn li/u t^ >n định thg8 qu* định5 -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi‚ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page P9 .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa -h=i l@Ong %iHng ở 19[N gi4( th^c t6 #" hR sL chQt l@Ong nh` hLn h8kc C{ng 3-gom35 ti6$ nhEn nhiHn li/u #"8 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng‚ N6u s(i l/ch -h=i l@Ong %iHng ở 19[N gi4( th^c t6 #" hR sL chQt l@Ong lAn hLn 3-gom35 $h1i th)ng Cá8 ng(* ch8 -h8 +uQt h"ngo nh" #En chu*&n đ& t!m ngu*Hn nhBn #" Ci/n $há$ + lz‚ NhiHn li/u Cị nhi€m Can c] th& tDm ti6$ nhEn #"8 C& $hBn l*5 đ& l7ng >n định #" lQ* mUu -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi‚ ch\ ti6$ nhEn l"m nhiHn li/u h"ng -h)ng -hi -6t qu1 -i&m t%( lDi $hb hO$ *Hu cầu chQt l@Ong. N6u nhiHn li/u Cị nhi€m Can h8kc lUn nhiHn li/u -hác ch'ng l8Di5 $h1i d3ng ti6$ nhEn #"8 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng5 th)ng Cá8 ng(* ch8 -h8 +uQto nh" #En chu*&n đ& t!m ngu*Hn nhBn + lz‚ n K6t thjc ti6$ nhEn: mác định thời đi&m +uQt hi/n hln hO$ nhiHn li/u h"ng -h)ng n nhiHn li/u -hác eh8kc n@Acf đ& d3ng ti6$ nhEn #"8 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng5 chu*&n h@Ang d<ng ch1* tAi C& $hBn l*.n cách 2 l8Di nhiHn li/uf5 lQ* mUu -i&m t%( đ=i chSng5 -hi lQ* đ@Oc mUu nhiHn li/u h"ng -h)ng t%8ng #" sDch5 ti6$ nhEn nhiHn li/u #"8 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng‚ n :%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn: LQ* mUu 2 giờo 1 lần đ& -i&m t%( đ=i chSng. Khi đh ti6$ nhEn đ@Oc -h81ng 9[Œ s= l@Ong nhiHn li/u c'( một l)o C& chS( +uQt h"ng‚ Khi chu*&n #" -6t thjc +uQt h"ng c'( t3ng l)o C& chS(‚ :%@Ac -hi -6t thjc ti6$ nhEn. Cf Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u h"ng -h)ng t3 đ@ờng =ng đ( s1n $ham etDi -h8 đầu nguRn #" -h8 t%ung chu*&nf n i7t đầu ti6$ nhEn: Khi +uQt hi/n hln hO$ nhiHn li/u h"ng -h)ng n nhiHn li/u -hác h8kc n@Ac en6u dbng n@Ac sDch ng. Khi nhiHn li/u c] Ci&u hi/n Cị nhi€m Can $h1i lQ* mUu -i&m t%( đ=i chSng 2t nhQt 2 giờo 1 lần. P. n Ki&m t%( đ=i chSng chQt l@Ong nhiHn li/u xgt qn1 t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn.

:i6$ nhEn nhiHn li/u: (f Ki&m t%( hR sL5 chSng t3 Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page PX .u chu*6n #" liHn tục ch8 -h8 sBn C(*‚ Cf d=i #Ai t%@ờng hO$ +uQt h"ng ch8 )t) +i t|c #En chu*&n chu*Hn dụng đ6n các -h8 sBn C(* đị( $h@Lng5 -h)ng $h1i th^c hi/n -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định Ki&m t%( lDi s(u -hi nhE$ nhiHn li/u #"8 CRn5 th! -h8 +uQt h"ng $h1i g i thg8 t3ng +g NhSng nhEn chQt l@Ong gần nhQt c'( l) h"ng c<n hi/u l^c eNhSng nhEn -i&m t%( lDi h8kc NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lcc dầuVf. %>o>m> Mi"p nhận nhiên 0i<. 3. 2. Nhuan Cị ti6$ nhEn nhiHn li/u: (f Khu #^c ti6$ nhEn: Ph1i sDch5 -h)ng đ& Cụi5 n@Ac +Bm nhE$ #"8 nhiHn li/u‚ (n t8"n ch8 $h@Lng ti/n t%1 h"ng #" c] th& th8át nh(nh t%8ng t%@ờng hO$ -han cQ$‚ c] nội qu*5 h@Ang dUn gi(8 nhEn h"ng #" t%(ng Cị đầ* đ' các $h@Lng ti/n ch4( chá* C(n đầu. cf Nhuan Cị dụng cụ đ8 +ác định s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u5 dụng cụ thu g8m nhiHn li/u +1 ckn n@Ac -i&m t%( chQt l@Ong V df Ki&m t%( s= l@Ong5 chQt l@Ong nhiHn li/u tRn t%8ng C& t%@Ac -hi ti6$ nhEn nhiHn li/u mAi. ZR sL chQt l@Ong nhiHn li/u th^c hi/n nh@ qu* định tDi -h81n W di.u 2[: (f NhSng nhEn -i&m t%( lDi #" NhSng nhEn +uQt h"ng c'( t3ng l)o C& chS( $h1i đ@Oc lE$ ch8 c1 đOt ti6$ nhEn5 -h)ng $h1i lE$ chSng nhEn chQt l@Ong ch8 t3ng +g -hi +uQt s= l@Ong nhiHn li/u lAn emột l)o C& chS(f5 #En chu*&n nhi. Cf Z/ th=ng c)ng ngh/: Ph1i l" h/ th=ng chu*Hn dụng ch8 một l8Di s1n $ham5 -h)ng đcng n@Ac #" tD$ chQt5 -h)ng %< %\ nhiHn li/u5 -h)ng tham thQu nhiHn li/u gi4( h/ th=ng c)ng ngh/ ti6$ nhEn5 cQ$ $hát #" #Ai các C& chS( -& c1 -hi c] á$ l^c t%8ng đ@ờng =ng.h5ng .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Cf K6t thjc ti6$ nhEn5 n6u dbng n@Ac sDch đ& đa* nhiHn li/u -h`i đ@ờng =ng $h1i -i&m s8át thời đi&m +uQt hi/n hln hO$ n@Ac t%8ng nhiHn li/u đ& d3ng ti6$ nhEn #"8 C& chS( nhiHn li/u h"ng -h)ng5 chu*&n ti6$ nhEn #"8 C& $hBn l*.hông vận ch-8ển b‰ng 9Š ôtô 9i t‹c v5o .ho 2Rn ba8 1.

n t3 ch=i nhEn h"ng -hi hR sL5 chSng t3 -h)ng hO$ l/. Ph1i th^c hi/n -i&m t%( đ=i chSng chQt l@Ong nhiHn li/u t%8ng nh4ng t%@ờng hO$ s(u: mg đầu tiHn #En chu*&n nhiHn li/u c'( một l) h"ngo C& chS(‚ mg ti6$ nhEn đầu tiHn t%8ng ng"*5 +g +uQt đầu tiHn t%8ng ng"* c'( -h8 +uQt‚ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page PM . MUu $h1i t%8ng #" sDch e-h)ng lUn n@Ac #" tD$ chQtf mAi đ@Oc $h|$ ti6$ nhEn‚ Ph1i lQ* mUu đ& -i&m t%( đ=i chSng n6u nhiHn li/u lUn nhi. N6u h(8 hụt #En chu*&n #@Ot định mSc5 $h1i lE$ CiHn C1n #" th)ng Cá8 ch8 ch' $h@Lng ti/n đ& + lz. n Ki&m t%( đ=i chSng e-h)ng dbng #iHn th n@Acf: mi t|c c] t3 2 -h8(ng độc lE$ t%ở lHn $h1i lE$ mUu gộ$ thg8 t” l/ nhiHn li/u t%8ng các -h8(ng chS(. th& t2ch tDi 19 [N5 -h=i l@Ong %iHng nhiHn li/u ở 19[N5 nhi/t độ nhiHn li/u -hi cQ$ $hát5 s= đ. cf Ki&m t%( chQt l@Ong nhiHn li/u t%@Ac -hi ti6$ nhEn n Ki&m t%( t%^c qu(n e-h)ng dbng #iHn th n@Acf: Ph1i th^c hi/n #Ai tQt c1 các +g #En chu*&n nhiHn li/u h"ng -h)ng5 ti6n h"nh lQ* mUu s(u -hi +g đh đl >n định 1[ $hjt.ng -z c'( $h@Lng ti/n5 -z hi/u C& +uQt5 +ác nhEn c'( ng@ời gi(85 ng@ời nhEn #" đDi di/n -h8 cQ$ $hát‚ n NhSng nhEn chQt l@Ong C(8 gRm enh@ng -h)ng hDn ch6f: NhSng nhEn c'( nh" má* lcc dầu5 chSng nhEn -i&m t%( lDio định -•5 chSng nhEn +uQt h"ng‚ n NhSng nhEn -i&m định dung t2ch +i t|c c<n giá t%ị s dụng‚ n iiHn C1n l"m sDch +i t|c en6u c]f‚ n 0iQ* đ. Kh8 sBn C(* c] qu*. Cf Ki&m t%( s= l@Ong nhiHn li/u t%8ng +i t|c mg #En chu*&n đl >n định5 -i&m t%( niHm $h8ng‚ đ8 nhi/t độ nhiHn li/u5 s= l@Ong nhiHn li/u đ@Oc +ác định C{ng dung t2ch +i t|c5 t2nh thg8 l2t th^c t6 #" qu* đ>i #. th& t2ch ở 19[N5 +ác định h(8 hụt #En chu*&n.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n Z]( đLn h"ng h](: Ph1i c] các th)ng tin: Kh8 +uQt5 -h8 nhEn h"ng5 tHn nhiHn li/u5 s= l@Ong th^c t6 #" qu* đ>i #.u n@Ac5 tD$ chQt et3 2 l2t t%ở lHnf th! d3ng ti6$ nhEn đ& + lz.ng -z5 giQ* $h|$ l@u h"nh $h@Lng ti/n5 giQ* $h|$ lái +g c'( ng@ời #En chu*&n en6u cầnf‚ ZR sL5 chSng t3 $h1i hO$ l/5 -h)ng đ@Oc ta* +](5 c<n hi/u l^c $há$ lz đ=i #Ai t3ng l8Di.

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa mg nhEn h"ng h)m t%@Ac5 t%1 h"ng h)m s(u‚ Nác +g c] h(8 hụt quá mSc qu* định h8kc nhiHn li/u nhi€m Can CQt th@ờng en@Ac5 tD$ chQt nhi.n t‰nh đi/n gi"n ti6$ nhEn #Ai +g )t) +i t|c t%8ng su=t quá t%!nh ti6$ nhEn‚ n :i6$ nhEn h6t nhiHn li/u t%8ng +i t|c5 -i&m t%( các -h8(ng h"ng5 $h@Lng ti/n #En chu*&n t%@Ac -hi %ời #ị t%25 -h8 t%1 h"ng‚ n :i6$ nhEn #"8 t3ng C& chS( đ6n mSc chS( t=i đ( ch8 $h|$5 -h)ng đ@Oc đ& t%"n nhiHn li/u.n n@Ac m@( #" Cụi‚ -hi đầ* h8kc cu=i mli ng"* Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page PT .u ng"*5 h"ng ng"* t%@Ac -hi ti6$ nhEn $h1i +1 ckn5 n@Ac đá* C&‚ -6t thjc ng"* ti6$ nhEn $h1i đ]ng các #(n t%Hn h/ th=ng c)ng ngh/ #" C& chS(5 -h)ng đ& tham thQu nhiHn li/u %( h/ th=ng c)ng ngh/ h8kc C& chS( -hác‚ n N) lE$ C& chS( đh ti6$ nhEn đ' nhiHn li/u #Ai h/ th=ng c)ng ngh/5 đ& >n định #" -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi. df :i6$ nhEn nhiHn li/u #"8 -h8 n :%3 nh4ng t%@ờng hO$ đkc Ci/t5 ti6$ nhEn nhiHn li/u h"ng -h)ng t3 các +g )t) +i t|c $h1i th^c hi/n qu( h/ th=ng c)ng ngh/ +uQt t3 đá* +i t|c h8kc h/ th=ng ti6$ nhEn -2n en6u c]f‚ n dầu n=i =ng ti6$ nhEn #" =ng +uQt +i t|c $h1i sDch5 -2n -h)ng đ& %< ch1* nhiHn li/u t%8ng quá t%!nh ti6$ nhEn‚ n Ph1i đQu n=i h/ th=ng t%u*. N6u ti6$ nhEn #"8 một C& chS( th^c hi/n t%8ng nhi.u5 Ci6n mầu -hác th@ờngf5 các niHm $h8ng Cị đSt gh* h8kc Cị thá8 gy‚ :Qt c1 các +g -hi t%1 h"ng tDi các -h8 sBn C(* -h)ng $h1i -i&m t%( chQt l@Ong thg8 qu* định -i&m t%( lDi s(u mli lần ti6$ nhEn‚ Ki&m t%( đột +uQt các +g #En chu*&n -hác n6u cần‚ n d@Oc $h|$ ti6$ nhEn -hi các niHm $h8ng c<n ngu*Hn #–n #" s(i l/ch -h=i l@Ong %iHng ở 19[N gi4( đ8 th^c t6 #" NhSng nhEn chQt l@Ong C{ng h8kc nh` hLn 3-gom35 -h)ng c] nhi€m Can. mác định s= l@Ong nhiHn li/u nhE$ #"8 C&5 t” l/ h(8 hụt5 t%g8 Ci&n Cá8 ƒd(ng >n định„ tDi #(n +uQt C& chS(‚ n NhiHn li/u +1 ckn5 n@Ac t3 các +i t|c )t) đ@Oc thu hRi #"8 #Et chS( chu*Hn dụng5 c] n7$ đE* ng.

N] th& lQ* mUu gộ$ c'( t3 C( -h8(ng t%ở lHn c'( +i t|c đ@ờng s7t đ& +ác định -h=i l@Ong %iHng. Ph1i +1 sDch n@Ac t^ d8 ở đá* +i t|c. ZR sL -‹m thg8 $h@Lng ti/n $h1i nHu đjng tHn $h@Lng ti/n #" s= l@Ong5 ch'ng l8Di c'( nhiHn li/u5 hR sL chQt l@Ong $h1i C(8 gRm enh@ng -h)ng hDn ch6f: NhSng nhEn -i&m t%( lDi #" chSng nhEn +uQt h"ng.hông tJ 9i t‹c Nường 2Lt 1. P. Khi $h@Lng ti/n #En chu*&n -h)ng chu*Hn dụng th! $h1i c] một C1n s(8 c'( Cá8 cá8 chi ti6t #. v(i l/ch -h=i l@Ong %iHng nhiHn li/u ở 19 [N gi4( đ8 th^c t6 #" hR sL $h1i nh` hLn 3 -gom3. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page PW . #i/c l"m sDch +i t|c5 #. 9. LQ* các mUu +1 đá* t3 mli -h8(ng h"ng #" Ki&m t%( đ=i chSng. mi t|c đ@ờng s7t #En chu*&n nhiHn li/u h"ng -h)ng ch8 các -h8 ở sBn C(* $h1i l" chu*Hn dbng #" $h1i c] các -hA$ n=i ec8u$lingf th2ch hO$ đ& đ1m C18 mSc độ (n t8"n t=t nhQt t%8ng mci h8Dt động gi(8 nhEn.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa ti6$ nhEn đ& l7ng -h81ng 3[ $hjt5 +1 h6t ckn n@Ac5 nhE$ nhiHn li/u sDch #"8 C& đ(ng ti6$ nhEn‚ n NhiHn li/u +1 ckn n@Ac c'( C& đ@Oc chu*&n #"8 C& thu hRi nhiHn li/u h"ng -h)ng5 đ& l7ng >n định5 lQ* mUu -i&m t%( lDi5 n6u -6t qu1 đDt thg8 tiHu chuan5 ch8 $h|$ ti6$ nhEn #"8 một C& chS( nhiHn li/u cbng ch'ng l8Di đ(ng ti6$ nhEn. h"ng h]( đh #En chu*&n t%@Ac đB* #" s^ th(* đ>i h"ng h]( #En chu*&n gần đB* nhQt #" đh đ@Oc -i&m t%( t%@Ac -hi ti6$ nhEn nhiHn li/u. Khi tAi -h85 các +i t|c đ@ờng s7t $h1i đ@Oc -i&m t%( đ& đ1m C18 các niHm $h8ng et%Hn các n7$ +i t|c #" các đi&m +uQt nhE$ c'( $h@Lng ti/nf c<n ngu*Hn #–n5 -h)ng Cị h@ hDi #" các nhhn ghi ch'ng l8Di s1n $ham ở cDnh +g #" đầu hcng +uQt l" ch2nh +ác. N6u #Un c<n n@Ac ehLn 2 l2tf5 th! $h1i th^c hi/n #i/c đ8 đDc đ& -i&m t%( #Ai s^ c] mkt c'( Yu1n lz -h8 #" nh" cung Sng liHn qu(n $h1i đ@Oc -hu*6n cá8. 3. 2.h5ng . Lz d8 t3 ch=i nhEn h"ng $h1i đ@Oc ghi #"8 t%8ng NhSng nhEn +uQt h"ng c'( $h@Lng ti/n. N6u s^ s(i l/ch #@Ot quá 3 -gom 3 nhiHn li/u s† -h)ng đ@Oc ti6$ nhEn t%3 -hi c] gi1i th2ch th`( đáng c'( c)ng t* cung Sng #" $h1i đ@Oc +ác nhEn C{ng #.n C1n c"ng sAm c"ng t=t. N6u c] n@Ac h8kc tD$ chQt #Ai s= l@Ong đáng -&5 th! $h1i đ& $h@Lng ti/n >n định t%8ng 1[ $hjt #" lQ* mUu mAi. %>o>n> Mi"p nhận nhiên 0i<.

Kh=i l@Ong %iHng đ8 th^c t6 đ@Oc qu* #. v(u -hi ti6$ nhEn5 -i&m t%( các +i t|c đh h6t nhiHn li/u t%@Ac -hi %ời #ị t%2 t%1 h"ng. N6u s^ s(i -hác c'( -h=i l@Ong %iHng -h)ng quá 3 -gom 3 C& chS( c] th& +uQt nhiHn li/u.u c(8 c'( nhiHn li/u. Khi các +i t|c đ@ờng s7t -h)ng c] các #(n +1 đá*5 $h1i c] các qu* t%!nh #" các thi6t Cị đ& ch7c ch7n l8Di C` n@Ac t^ d8 #" ckn một cách hi/u qu15 #" đ& lQ* mUu Ki&m t%( đ=i chSng. :%8ng nh4ng t%@ờng hO$ -hác5 thời gi(n >n định t=i thi&u t%@Ac -hi +uQt nhiHn li/u %( l": NhiHn li/u $h1n l^c: 3 giờo1 m|t chi. 2. d=i #Ai các C& chS( c] các *Hu cầu thi6t -6 $hb hO$ tDi di.ng t"u C(*: P9 $hjto1 m|t chi.hi ti"p nhận 1. %>q> #êy thô{ng cư{.Ai các C& th‘ng đSng: 2 giờ..hŒa N] 3 CLm đ& t@Ai mát -hi nhi/t độ c(8 -hi +1* %( s^ c=: ch4( chá* C{ng Cct Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9[ . nhi/t độ tiHu chuan #" $h1i đ@Oc s8 sánh #Ai -h=i l@Ong %iHng thg8 hR sL c'( l) đ@Oc ti6$ nhEn #"8 C& chS(. 3. %>o>q> .u c(8 c'( nhiHn li/u h8kc 2P giờ tb* thg8 *6u t= n"8 đ6n t%@Ac‚ m.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa X.u 1[ c'( :h)ng t@ n"*5 th! thời gi(n >n định t=i thi&u t%@Ac -hi +uQt nhiHn li/u %( l": . Khi nhiHn li/u ti6$ nhEn qu( các h/ th=ng -h)ng chu*Hn dụng h(* qu( các đ@ờng =ng dUn đ( s1n $ham5 s(u -hi >n định $h1i ti6n h"nh $h|$ th Ki&m t%( lDi. P. Khi ti6$ nhEn nhiHn li/u qu( h/ th=ng đ@ờng =ng h8"n t8"n %iHng Ci/t #" $h@Lng ti/n #En t1i chu*Hn dụng enh@ +" l(n5 +g +i t|c đ@ờng Cộ h8kc đ@ờng s7tf s(u -hi đ& >n định $h1i th^c hi/n Ki&m t%( đ=i chSng.iểm 2oát chDt 0ưfng nhiên 0i<.hoza@ hêy thô{ng bCm %>q>=> #< thống cứ.Ai các C& n{m ng(ng: 1 giờ‚ .2a. M.

?8 đ] CLm một cQ$ ch\ đDt á$ suQt t=i đ( P[ đ6n 9[m Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 91 . Ng8"i %( t%Hn =ng đa* c<n l7$ thHm một #(n ch7n đ& đi.ng s= #<ng qu(* CQt -• đ@Oc #! ljc Q* Sng suQt t%8ng #Et li/u l"m guRng s† t. :%gn =ng đa* c] l7$ #(n một chi.ng #" đRng thời t%ở l^c c…ng t. Š$ suQt c'( chQt l`ng d8 l^c l* tBm tD8 %( h(* chi. CLm gB* %( #( đE$ th'* l^c c] th& l"m h`ng guRng #" động cL đi/ne -hi guRng qu(* ng@Oc d8 CLm CQt ngờ d3ng lDif. :%Hn =ng hjt c] #(n một chi.! #E*5 t%@Ac -hi mở má* CLm cần $h1i mRi chQt l`ng #"8 đầ* CLm #" =ng hjt h8kc c] th& dkt CLm thQ$ hLn mục chQt l`ng t%8ng C& hjt ch8 chQt l`ng t^ động ch8án đầ* thBn CLm. NhQt l`ng đ@Oc hjt #" đa* c…ng nh@ nhEn thgm n.1.u c(8 đa* c'( CLm $hụ thuộc #"8 #En t=c qu(* c'( guRng: #En t=c c"ng lAn th! á$ suQt #" chi.ng lHn #" #. NhQt l`ng thg8 =ng hjt #"8 tBm guRng thg8 $h@Lng th‘ng g]c %=i #"8 %hnh gi4( các cánh guRng qu(* #" chu*&n động cbng guRng.u đkn. Nhờ l^c mkt th8áng C& chS(e C& hở á$ suQt -h2 qu*&nf chQt l`ng dBng lHn t%8ng =ng hjt #"8 CLm.2. B0/ lD tH/ iLm l* tBm l"m #i/c thg8 ngu*Hn t7c l* tBm.u gi4 chQt l`ng t%Hn t%Hn =ng hjt -hi CLm ng3ng l"m #i/c. Khi guRng qu(*5 chQt l`ng đ@Oc hjt #" đa* liHn tục5 d8 đ] chQt l`ng chu*&n động đ.u c(8 đa* c"ng lAn.ng %( -h`i guRng thg8 thBn CLm e $hần %lng gi4( #` #" cánh guRngf %Ri #"8 =ng đa* thg8 $h@Lng ti6$ tu*6n. :u* nhiHn5 -h)ng th& t. dầu =ng hjt c] l@Ai lcc đ& ng.u ch\nh l@u l@Ong chQt l`ng thg8 *Hu cầu.G.ng á$ suQtf l" nhờ tác dụng c'( l^c l* tBm -hi cánh guRng qu(*. . ?@Ai tác dụng c'( l^c l* tBm5 á$ suQt c'( chQt l`ng t.u t%ánh chQt l`ng -h`i CQt ngờ đ> dRn #.n -h)ng ch8 %ác #" các #Et %7n thg8 chQt l`ng #"8 CLm gB* t7c CLm #" đ@ờng =ng. iánh guRng đ@Oc đkt t%8ng thBn CLm #" qu(* #Ai #En t=c lAn. iLm l* tBm ljc -hởi động -h)ng đ' đ& đu>i h6t -h)ng -h2 %( -h`i CLm #" =ng hjt5 tD8 %( độ chBn -h)ng cần thi6t.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>q>%> #< thống bCm 2.ng lHn cbng #En t=c. Khi đ] ở tBm Cánh guRng tD8 nHn á$ suQt thQ$.ng l@Ong e l"m t.

?8 đ] giá th"nh ch6 tD8 l7$ đkt #En h"nh thQ$ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 92 .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa iLm l* tBm 1 cQ$ t%ục ng(ng iLm l* tBm 1cQ$ t%ục đSng žu đi&m c'( CLm l* tBm: n :D8 đ@Oc l@u l@Ong đ.u đkn đá$ Sng *Hu cầu -_ thuEt5 đR thị cung cQ$ đ.n m]ng quá #4ng ch7c.n động t%^c ti6$ t3 động cL đi/n. n NQu tD8 đLn gi1n5 gcn5 chi6m 2t di/n t2ch +B* d^ng m" -h)ng cần -6t cQu n. n v= #<ng qu(* lAn5 c] th& t%u*.u đkn -h)ng tD8 h!nh sin.

ng á$ suQt th! n.ng )t) nh{m đá$ Sng nh4ng đ<i h`i nghiHm ngkt #. :2nh C(* hLi c'( +.u -i/n h8Dt động c'( má* C(*.ng suQt t%ung C!nh #" lAn :u* nhiHn CLm l* tBm c…ng c] nh@Oc đi&m: n Zi/u suQt thQ$ hLn CLm $itt8ng t3 1[ đ6n 19Œ n Kh1 n. *Hu cầu +.G.ng suQt lAn #" á$ suQt t@Lng đ=i nh` nHn $hb hO$ #Ai $hần lAn quá t%!nh .u -i/n l"m #i/c #" cQu t%jc động cL má* C(* $hSc tD$ hLn nhi.n m8mgn +87n ch8 các t%ục Cị dUn m" các t%ục n"* +8(* d@Ai á$ suQt chQt l`ng.ng má* C(* $h1i th2ch hO$ #Ai đii.ng t%Hn má* C(* c…ng h8Dt động nh@ các l(8iŸ động cL5 +g má* t%Hn mkt đQt.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n N] th& dbng đ& CLm nh4ng chQt l`ng Can #! -hg hở gi4( cánh guRng #" thBn CLm t@Lng đ=i lAn5 -h)ng c] #(n l" Cộ $hEn d€ Cị h@ h`ng #" t7c d8 CLm gB* %(.ng t^ hjt -|m nHn t%@Ac -hi CLm cần $h1i mRi đầ* chQt l`ng #"8 CLm #" =ng hjt -hi đkt CLm $h1i c(8 hLn C& chS( N6u t. Nác t%ục Cị dUn c] tác dụng Cịt -2n %>(> ?-azn 08{ chR{t 0ưCyng %>(>=> !he tiê.ng má* C(* c…ng thuộc nhiHn li/u động cL Cộ ch6 h<( -h2 nh@ng cần c] các ch\ tiHu chQt l@Ong -hác #Ai +.2.ng suQt c…ng gi1m mDnh s8 #Ai thi6t -6 d8 hi/u suQt gi1m thg8 2.chDt 0ưfng 9:ng má8 ba8 dộng cL l7$ đkt t%Hn má* C(* cánh quDt #" t%^c th. đi. n N] n. L8Di CLm C( t%ục #2t th! t%ục gi4( l" t%ục dUn #" h(i t%ục CHn l" t%ục Cị dUn. ngu*Hn t7c động cL +. Khi l"m #i/c C!nh th@ờng t%ục dUn -h)ng t%*.ng má* C(* c] 2t hO$ $hần nh– nh{m t%ánh hi/n t@Ong tD$ njt hLi gB* ngh†n -h2 nh@ng lDi *Hu cầu $h1i tD8 Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 93 . s8 sánh #Ai )t) th! má* C(* h8Dt động t%Hn -h)ng5 nhi/t độ5 á$ suQt th(* đ>i nhi. .ng c…ng l" động cL Cộ ch6 h<( -h2. .u -i/n l"m #i/c t%Hn -h)ng5 á$ suQt thQ$ #" nhi/t độ c…ng thQ$.u.u #" nh(nh5 t=c độ má* C(* lAn đ<i h`i động cL c] c)ng suQt đ' mDnh nhQt l" -hi cQt cánh5 cQu t%jc má* m]c t%Hn má* C(* c] độ ch2nh +ác c(8 hLn.! #E*5 CLm l* tBm đh dần th(* th6 CLm $itt8ng t%8ng t%@ờng hO$ á$ suQt t%ung C!nh #" thQ$5 c<n n.2. tu* #E* đi.! th6 db +. B0/ t-"c It iLm t%ục #2t đ@Oc s dụng -hi CLm các s1n $ham #"8 CRn c] á$ l^c lAn #" t%ánh tD8 ti( l ( đi/n iLm c] th& c] m)t5 h(i h8kc 3 t%ục #2t đkt ở #ị t%2 n{m ng(ng h8kc th‘ng đSng..

m.ng cung cQ$ nhi/t c'( +.phHn 0ực n :2nh C(* hLi th2ch hO$ • :h"nh $hần đi&m s)i • Kh=i l@Ong %iHng #" t” t%cng • M"u s7c nhiHn li/u $h1n l^c n Nhi/t đ=t chá* c(8 • Nhi/t t%ị • Nhi. :2nh ch=ng chá* -2ch n> c'( +.ng má* C(* h–$ hLn c'( )t). Nhờ đi&m s)i cu=i thQ$ #" $hDm #i độ s)i h–$ nHn hLi +. d& đánh giá t2nh >n định c'( +.ng má* C(* Ci&u thị C{ng t%ị s= 8ct(n e:vr:f #" t%ị s= $ham độ e:vPdf. :2nh >n định h]( hcc c'( +.ng n"* cần +ác định các ch\ tiHu chQt l@Ong: nhi/t độ #Un đục5 nhi/t độ C7t đầu -6t tinh #" nhi/t độ đ)ng đkc.ng má* C(* cần +ác định thgm các ch\ tiHu chQt l@Ong l" h"m l@Ong nh^( ti6m t(ng5 thời gi(n >n định #" t%ị s= i)t. d& đánh giá t2nh n.ng má* C(* c…ng nh@ nhiHn li/u $h1n l^c5 ng@ời t( dbng ch\ tiHu nhi/t t%ị. :2nh ch=ng chá* -2ch n> c'( +. %>(>%> !he tiê. ?8 đ] *Hu cầu chjng $h1i đ1m C18 t2nh l@u chu*&n ở nhi/t độ thQ$.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa đ' hLi ch8 động cL c] c)ng suQt l"m #i/c C!nh th@ờng nHn $hDm #i độ s)i c'( +.nhiên 0i<.ng má* C(* l" một ch\ tiHu %Qt qu(n t%cng nh{m tu*/t đ=i đ1m C18 t%ánh đ@Oc hi/n t@Ong chá* -2ch n> t%8ng động cL -hi má* C(* đ(ng t%Hn Cầu -h2 qu*&n. d& đánh giá -h‘ n.ng )t).ng má* C(* chá* h8"n t8"n5 chá* tE$ t%ung nhi/t l@Ong đ' tD8 %( c)ng suQt lAn -hi6n má* C(* cQt cánh d€ d"ng #" ch]ng đDt t=c độ C(* lAn.ng má* C(* đ<i h`i c(8 hLn độ s)i s8 #Ai +.u c(8 ngcn l ( -h)ng -h]i • :%ị s= $hát qu(ng • Z"m l@Ong h*d%8c(cC8n thLm n :2nh >n định h]( hcc t=t • :%ị s= C%8m • Z"m l@Ong h*d%8c(cC8n 8lgˆin Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9P .ng má* C(* c…ng nh@ nhiHn li/u $h1n l^c đ@Oc cung cQ$ ch8 các động cL má* C(* l"m #i/c t%Hn -h)ng th@ờng gk$ nhi/t độ %Qt thQ$.

ta c` th. hi công .0 Hai Hố giba c3c thi!t b0 >o không >hng b=.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa n :2nh ch=ng . !ác ng-8ên nhRn gR8 hao hụt e.iệc >hng h`a c3c thi!t b0 >o.ng dầu n"* th! ch\ nhD$ du* nhQt 1 l8Di ngu*Hn li/u xgt qn1 nHn hi/n t@Ong lUn s1n $ham l" hầu nh@ -8 +1* %(f. yêu c%u kho xăng $%u c.u Cị h(8 hụt.t6ong /-a{ t6i|nh vRyn ch-8êzn va| tô|n chư{a> :3 nLi -h(i thác 5 ch6 Ci6n đ6n nLi tiHu dbng dầu m` #" các s1n $ham dầu m` đ. Nhiên liệu hao h1t $o bay h(i Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 99 . Hai Hố c3c thi!t b0 >o. MSc độ h(8 hụt nhi. X(n .giải Buy!t băng .u h(* 2t $hụ thuộc #"8 đi.R|. thi!t k! công nghệ không >3p /ng năng lực. m. Nác ngu*Hn nhBn gB* %( h(8 hụt th@ờng l" d8 C(* hLi5 %< % t%"n #hi h8kc d8 lUn lộn các s1n $ham dầu m` #Ai nh(u e %iHng ở -h8 +.u -i/n #En chu*&n5 $h@Lng ti/n chS( đ^ng #" C18 qu1n5 nhi/t độ #" á$ suQt -h2 t%ời +ung qu(nh. Q@ chảy nguyên liệu t)ong Bu3 t)nnh ti!p nh#n hojc c4p ph3t nhiên liệu o.n m<n5 m"i m<n $hb hO$ • Z"m l@Ong l@u hu•nh t>ng s= • Z"m l@Ong l@u hu•nh m(%c($t(n • ›n m<n m1nh đRng • ›n m<n m1nh CDc n :2nh l@u chu*&n t=t • dộ nhAt động hcc • Nhi/t độm-6t tinh • Ph1n Sng n@Ac • :%ị s= tách n@Ac n d1m C18 (n t8"n chá* n> • dộ chA$ chá* • dộ dUn đi/n %>'> )ho|ng chô{ng hao h-yt 9:ng .

&hải x^y $ựng )s Buy t)nnh lao $$oong6 >ối . . Nhiên liệu b0 t)àn )a khAi thNng ch/a !ác bi<n pháp giHm hao hụt e. mkt chQt l@Ong c…ng Cị sjt -|m. c1 s= l@Ong #" chQt l@Ong: +1* %( d8 hi/n t@Ong C(* hLi5 hi/n t@Ong n"* -h)ng nh4ng gB* h(8 hụt #.Ei ng'ii c4p ph3t nhiên liệu. Liả. hi!t k!. 24p t)ực ti!p nhiên liệu tq x+ bhn . H(n .ng dầu5 h/ th=ng =ng dUn5 t%Dm CLm chu*&n #" $h@Lng ti/n #En chu*&n  MSc độ th(8 tác ch2nh +ác c'( ng@ời c)ng nhBn t%8ng quá t%!nh l"m #i/c  MSc độ d2nh Cám c'( các l8Di s1n $ham dầu m` t%8ng $h@Lng ti/n chS( đ^ng #En chu*&n  Nguyên nh^n ?8 #i/c C18 qu1n5 s ( ch4( các $h@Lng ti/n #En chu*&n5 tRn chS(5 CLm chu*&n -h)ng đjng thời gi(n qu* định. n Z(8 hụt #. x^y $ựng hệ thống th+o tiêu chu_n phN h5p >3p /ng >'5c năng lực kinh $oanh c. GZ $1ng >%y >Y c3c hệ thống x+ bhn ch/a c` thi!t b0 cảnh b3o $%u t)àn.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa p. mkt s= l@Ong m" c<n #.ào bo. s= l@Ong: ?8 %< % t%"n #hi d8 CLm chu*&n Cám d2nh t%8ng quá t%!nh #En chu*&n n Z(8 hụt #.E* 9 ngu*Hn nhBn t%Hn c] th& +6$ #"8 các dDng h(8 hụt s(u Nác dDng h(8 hụt chi( th"nh các l8Di: n Z(8 hụt #. Nụ th& nh@ C&5 =ng dUn Cị h(n % Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9X . mkt chQt l@Ong: s1n $ham dầu Cị -|m5 mQt $ham chQt t%8ng -hi s= l@Ong #Un gi4 ngu*Hn %>'>= #ao hụt vA mˆt 2ố 0ưfng  ?Dng h(8 hụt n"* $hụ thuộc #"8 các *6u t= t%Dng thái -_ thuEt c'( má* m]c5 thi6t Cị t%8ng -h8 +. thi-u Hai Hố bkng c3ch >hng b= thi!t b0 >o tq kh^u >%u >!n kh^u cuối m.3t p. c@i hojc >tn b3o.àu H3ng bên ngoài >hng thii c` hệ thống t'Ei . rựa chCn bhn ch/a cố >0nh.

d& t%ánh t%"n #hi ch\ chS( W9Œ th& t2ch c'( C&5 đ=i #Ai $h@Lng ti/n #En chu*&n nh@ ) t) +itgc5 $hu* chS( đ6n WMŒ th& t2ch.ng C(* hLi c"ng l]n.u nHn t>n thQt d8 ngu*Hn nhBn n"* l" thS *6u.ng nhiHn li/u5 nhiHn li/u dig gl #" dầu h`( c] á$ suQt hLi Ch8 h<( lAn hLn nhi. Nhj z tAi gi8.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Cị th'ng5 các mkt C2ch n=i =ng dUn -h)ng -2n5 d< ch1* qu( các -hg hở t%8ng má* CLm5 n7$ c> +itgc -h)ng -2n.ng dầu th8át %( ng8"i -h)ng -h2 đ@Oc t2nh thg8 c)ng thSc s(u: m l" -h=i l@Ong s1n $ham dầu đ] c] t%8ng 1 -g -h)ng -h25 -g :%8ng đ]: Mh l" -h=i l@Ong $hBn t c'( s1n $ham dầu M-.l" -h=i l@Ong $hBn t c'( -h)ng -h2 Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9M . Nh\ tiHu đánh giá t2nh C(* hLi c'( +.J. Š$ suQt hLi Ch8 h<( c"ng c(8 th! -h1 n.1 CguDên nhHn d] l" nh4ng h(8 hụt d8 C(* hLi +1* %( ƒ:hở lAn„ tDi các C& đ(ng nhE$ ƒ:hở nh`„ tDi các C& tRn chS( t‰nh ƒ:hở ng@Oc„ tDi các C& đ(ng +uQt :%8ng +. %>'>% #ao hụt vA mˆt 2ố 0ưfng v5 chDt 0ưfng 2. L@Ong +.ng dầu c] một l@Ong lAn hln hO$ h4u cL d€ C(* hLi.ng dầu #" -ị$ thời -h7c $hục -hi c] s^ c= +1* %(.2. Kh)ng đ& s^ c= +1* %( tDi C& chS( 5 =ng dUn #" $h1i nh(nh ch]ng -h7c $hục %< ch1* -hi chjng #3( mLi +uQt hi/n e đ=i #Ai các C& lAn $h1i c] đ7$ đH +ung qu(nh5 c] %hnh5 h= gDn dầu thu hRi $hần dầu t%"n #hi.ng5 đ/m l]t -2n t%8ng các má* CLm5 các mkt C2ch n=i #Ai các =ng5 các thi6t Cị l7$ %á$ t%Hn C& chS(. ?8 ng@ời c)ng nhBn thi6u t%ách nhi/m gB* t%"n5 #hi t%8ng quá t%!nh +uQt nhE$ -hau ?8 d2nh Cám t%8ng các $h@Lng ti/n #En chu*&n chS( đ^ng  <iện ph3p khuc ph1c :i6n h"nh C18 d@yng s ( ch4( định -• các t%(ng thi6t Cị t%8ng -h8 +. ?8 #E* t>n thQt d8 C(* hLi ch' *6u l" +.ng dầu l" á$ suQt hLi Ch8 h<(.

mkt th8áng gRm t8"n $hBn t 5 nhờ t.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa ϕ : độ Ch8 h<( c'( s1n $ham PCh : á$ suQt hLi Ch8 h<( c'( s1n $ham t2nh %( mmZg ở 3M5T[N Khi t. i(n ng"* t%ời n7ng l"m t.ng #@Ot t%ị s= giAi hDn c'( #(n thở th! hln hO$ -h)ng -h2 #" nhiHn li/u th8át %( ng8"i.ng dầu Cị mQt đi c"ng nhi. dộ chS( đầ* c…ng 1nh h@ởng h(8 hụt c'( nhiHn li/u5 n] c…ng 1nh h@ởng đ6n t>n thQt d8 thở nh` •MEn thDt ..o } thv nhŒ„: N6u nhi/t độ m)i t%@ờng th(* đ>i th! dUn đ6n s^ th(* đ>i nhi/t độ CHn t%8ng C& chS( sinh %( l"m t>n thQt C& chS( t‰nh.i/c +uQt ng(* +. Sự thDt thoát v bể chứa g…m các ng-8ên nhRn gR8 6a: •MEn thDt .ng th^c t6 gi1m5 l@Ong +.ng 19n 1MŒ.ng dầu cần đ@Oc tuBn th' nghiHm ngkt đ& t%ánh tiHu h(8 +.u. gB* %( t>n thQt C(* hLi t%8ng -h81ng t%=ng chS( hLi t%8ng C&5 hầu nh@ ljc n"8 c…ng th)ng %( CHn ng8"i5 đRng thời các $hần cQt nh– nhQt c'( s1n $ham dầu c…ng Cị thQt th8át %( ng8"i -h2 qu*&n.ng. ?8 đ] l@Ong +. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9T .ng dầu #" t. .u di. Khi nD$ nhiHn li/u #"8 th! gB* %( hi/n t@Ong n|n -h25 th& t2ch hLi +. Khi á$ suQt hln hO$ hLi #@Ot quá á$ suQt giAi hDn c'( #(n thở5 hln hO$ chui %( ng8"i gB* t>n thQt.ng d8 C(* hLi.ng th& t2ch hln hO$ -h)ng -h2nhLi nhiHn li/u t%8ng C& #" nhi/t độ lA$ nhiHn li/u tDi C.ng nRng độ hLi +.ng dầu s† đi %( ng8"i gB* hi/n t@Ong t>n thQt5 á$ suQt giAi hDn c'( #(n c"ng lAn th! s^ th8át hLi hln hO$ chEm lDi hLn. Khi cQ$ $hát +.ng dầu thQ$ hLn.ng dầu c8 lDi5 n6u á$ suQt hln hO$ quá á$ suQt giAi hDn c'( #(n thở th! hln hO$ hLi +.ng dầu5 th& t2ch chQt l`ng gi1m5 l@Ong -h)ng -h2 CHn ng8"i s† t%"n #"8 s(u -hi cQ$ $hát l"m nRng độ hln hO$ t%8ng C& t.ng dầu #"8 C& chS( #Ai mục đ2ch gi1m h/ s= h(8 m<n ϕ t%8ng -h)ng -h2 mAi #"8 C& -hi +uQt. Khi t.ng á$ suQt ở -h81ng -h)ng t%8ng C&5 -hi á$ suQt t. Ng@Oc lDi C(n đHm ni/t độ t%8ng C& gi1m +u=ng5 th& t2ch t%8ng C& c8 lDi5 á$ suQt hLi Ch8 h<( gi1m5 -hi á$ suQt hLi Ch8 h<( gi1m +u=ng quá mSc chBn -h)ng m" #(n thở ch8 $h|$ th! -h)ng -h2 CHn ng8"i t%"n #"8.ng h/ s= Ch8 h<( ϕ th! l@Ong nhiHn li/u C(* hLi t. :>n thQt -hi cQ$ $hát +. Ng8"i nh4ng *6u t= t%Hn c<n c] 1nh h@ởng t3 CHn ng8"i gB* nHn các *6u t= m)i t%@ờng nh@ : CSc +D nhi/t mkt t%ời5 nhi/t độ5 t=c độ gi].u đ] ch8 thQ* %{ng nh4ng qu* t%!nh +uQt nhE$ -hau +. d] l" quá t%!nh thở %(5 hjt #"8 c'( t>n thQt ƒ thở nh`„.ng lHn %Q nhi.o thv 0Cn• : Khi ti6$ nhEn h8kc cQ$ $hát nhign li/u th! gB* %( t>n thBt ƒthở lAn„.ng á$ suQt hLi Ch8 h<( c'( s1n $ham th! l@Ong nhiHn li/u C(* hLi t.

ng dầu nh@ #(n thở  LQ* mUu #" đ8 mSc +. K6t cục l" l@Ong +. th& t2chf đ& gi1m -h81ng t%=ng chS( hLi  ?bng á$ suQt đ& gi4 hLi +.ng lHn5 á$ suQt hLi %iHng $hần c'( sn(% $ham dầu m` t%8ng C& gi1m #" á$ suQt chung t%8ng C& c…ng gi1m5 -h)ng -h2 t3 ng8"i s† #"8 C&.ng dầu C(* hLi đ& t%ung h<( #Ai l@Ong -h)ng -h2 mAi #"8.ng chS( đầ* e t3 W9nWM Œ #. • Ng8"i %( c<n c] s^ h(8 hụt gB* %( d8 hi/n t@Ong thở ng@Oc nh@ s(u  :%8ng quá t%!nh +uQt +.i/c CLm chu*&n t%8ng nội Cộ -h8 $h1i hDn ch6 t=i thi&u  tjt ng7n thời gi(n nhE$ Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page 9W .ng dầu5 -h81ng t%=ng t%8ng C& chS( t.ng dầu #"8 C& ở d@Ai mkt chQt l`ng e tSc l" nhE$ t3 d@Ai đá* lHnf  .! giE/ ha' h"t • Bi<n pháp giHm hao hụt thŠo thv nhŒ:  :Rn chS( s1n $ham +.ng dầu l" *6u t= cL C1n đ@Oc đkc t%@ng Cởi đDi l@Ong á$ suQt hLi Ch8 h<( • Nhi/t độ CHn ng8"i5 nhi/t độ -h)ng gi(n CHn t%8ng t%Hn mkt th8áng gB* %( gihn nở th& t2ch t3 đ] sinh %( h(8 hụt nhiHn li/u ƒ thở nh`„ • v^ th(* đ>i th& t2ch t%8ng C& chS( -hi +uQt nhE$ gB* %( t>n thQt thở lAn.2 Biện !h.ng dầu t%8ng C& chS( thg8 đjng -h1 n.2.J.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Yu( nh4ng #Qn đ.ng dầu #"8 sáng sAm5 tSc l" ljc c] c@ờng độ C(* hLi nh` nhQt. .o thv 0Qn  NhE$ +.  0i4 nhi/t độ t%8ng C& chS( >n định • Bi<n pháp giHm hao hụt . 2.(n thở mở5 hln hO$ -h)ng -h2 ~ hLi +. Yuá t%!nh C(* hLi đ] +1* %( ch8 tAi -h2 á$ suQt chung lAn hLn á$ suQt -h2 t%ời.ng s† th8át %( ng8"i #" gB* h(8 hụt. t%Hn t( thQ* nh4ng 1nh h@ởng5 *6u t= gB* nHn t>n thQt C(* hLi l" • :2nh C(* hLi c'( +.

o thv ngưfc  :.ng dầu h"ng -h)ng5 hi/n n(* ch\ nhE$ một l8Di s1n $ham nhiHn li/u ch8 má* C(* #! #E* n6u +1* %( h(8 hụt n"* th! ch' *6u l" d8 t%8ng quá t%!nh #En chu*&n.u th-ật ch-8ên .ng dầu #Ai á$ suQt c(85 C& chS( c] cQu t%jc đkc Ci/t5 chịu á$ suQt cy 1[[[n12[[mm cột n@Ac. %>'>n !ác bi<n pháp .  ?8 t%8ng quá t%!nh +jc % ( $h@Lng ti/n5 C& chS( -h)ng sDch đjng qu* định  ?8 Cị lUn lộn ch'ng l8Di5 mh -2 hi/u 2.ng nh(nh c)ng suQt CLm5 +uQt nh(nh5 +uBt h6t #" nhE$ đa* ng(* %>'>F #ao hụt vA mˆt chDt 0ưfng Phần h(8 hụt n"* +1* %( d8 s^ lUn lộn các l8Di s1n $ham dầu m` #Ai nh(u t%8ng quá t%!n CLm5 #En chu*&n5 C18 qu1n tRn chS(.3. NBng c(8 á$ suQt c'( C& lHn :E$ t%ung hLi +.1 CguDên nhHnK  ?8 l8Di h"ng Cị Ci6n động -hi $h@Lng ti/n đ(ng chS( l8Di n"* chu*&n s(n chS( lc( -hác.ụng Nể giHm bQt hao hụt :Rn chS( +.!  Nần chj z th^c hi/n đjng các th(8 tác đ1m C18 thg8 tiHu chuBn đh qu* định t%ánh hi/n t@Ong lUn s1n $ham t%8ng các +g CRnV. %>'>m Bi<n pháp bHo v< bể v5 van thv . :Di +2 nghi/$ +. :%Hn n]c c] chS( #(n thở ll lQ* mUu #! #E* n6u C& hở th! s† c] s^ th)ng gi] gB* %( t>n thQt.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa • Bi<n pháp giHm hao hụt .ng dầu.3.2 Biện !h. :h@ờng +u*Hn gi4 độ -2n #" hDn ch6 s^ h(8 hụt d8 C(* hLi.J. 2.ng dầu t3 các C& chS(5 n=i th)ng các -h2 hLi c'( các C& #Ai nh(u 0i1m CiHn đc nhigtŸ c'( -h81ng t%=ng chS( hLi Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page X[ .J.i/c C18 d@yng C& #" #(n thở l" %Qt cần thi6t đ=i #Ai các C& -hi tRn chS( +.

v(u đB* l" nh4ng t2nh chQt ngu* hi&m #. 3. chá* n>: 1. 2.ng dầu n]i chungf -h)ng t(n t%8ng n@Ac #" c] t” t%cng nh– hLn n@Ac. %>=&>% Đˆc Niểm ng-8 hiểm chá8 nE nhiên 0i<NhiHn li/u xgtnq1 l" một l8Di chQt l`ng %Qt ngu* hi&m #.! #E* -hi hLi nhiHn li/u th8át %( th! th@ờng l" l" mkt đQt #" t2ch tụ nh4ng chl t%…ng5 -2n gi]5 -6t hO$ #Ai 8+* -h)ng -h2 tD8 th"nh m)i t%@ờng ngu* hi&m chá* n> K6t luEn: :%8ng ng"nh +.ng dầu l" một mkt h"nh #Et t@ chi6n l@Oc %Qt qu(n t%cng5 n] -8 th& thi6u đ@Oc t%8ng nhi. ZLi nhiHn li/u nkng hLn -h)ng -h2 .ng dầu lDi %Qt ngu* hi&m #. NhiHn li/u xgtnq1e c…ng nh@ s1n $ham +. Kh2 chá* nhiHn li/u xgtnq1 t`( nhi/t %Qt lAn ?8 1nh h@ởng c'( CSc +D nhi/t5 -hi chá* một đám +. chá* n>. xgtnq1 c…ng nh@ +.u ng"nh c)ng nghi/$ s8ng +.i >I nghiệ! >4ng FLu hàng khôngM Nã . mkt chá* n> t%8ng đi.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa N] th& l"m lA$ $h1n +D nhi/t5 sLn t%át5 t@Ai mát C{ng n@Ac5 Ci/n $há$ $hun n@Ac l"m mát lHn mái C&.u -i/n C!nh th@ờng c…ng nh@ -hi s1n +uQt5 +uQt nhE$ #En chu*&n +1* %( s^ c=.ng $hát sinh t‰nh đi/n Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page X1 . %>=&>= Đˆc Niểm ng-8 hiểm vA chá8 nE t6ong công t64nh 9:ng .ng dBu n]i chung c] -h1 n.! #E* n] c] th& l(n t%Hn mkt n@Ac #" chá* t%Hn mkt n@Ac ở một #bng %ộng hLn.ng dầu s† l"m ch8 một #bng %ộng lAn +ung qu(nh Cị đ=t n]ng #" chá* các #Et +ung qu(nh s† dUn đHn chá* l(n #" ti6$ cEn ch4( chá* l" h6t sSc -h] -h.n. 9.t t-iệt Nể. Nh@ #E* n] C(8 h"m c1 nhi/t độ độ th@ờng e đkc Ci/t t%8ng nh4ng ng"* h‹ n7ng n]ngf5 #! #E* %Qt d€ tD8 %( m)i t%@ờng chá* n>. .ng dầu $h1i th@ờng +u*Hn #/ sinh c)ng nghi/$ P.! F"ng tiêu chuOn PQR JSS1T2SSU nên /Vi 9) c& N$3c >W lI à kiể/ 9'.*m. %>=&> )ha{t hiêyn va| 9ưz 08{ 2ưy 2ô{ T. NhiHn li/u xgtnq1 C7t chá* ở nhi/t độ -h)ng quá c(8 t3 2TnX[ độ Ne t%ung C!nh l" P[ độ Nf.

n m<n #"8 đ@ờng =ng #" C& l"m C{ng s7t #" tD8 th"nh sun$hu( s7t. Ph=i hO$ l^c l@Ong chu*Hn nghi/$ cSu ch4(5 dE$ t7t đám chá* 1[.ng dầu Cị +á8 t%ộn mDnh m( sát #Ai nh(u5 #Ai th"nh =ng.ng dầu n]i chung #" xgtnq1 n]i %iHng l" %Qt nh(nh ?8 đ] n6u dám chá* +. m.ng dầu c] -h1 n. X. N7t đi/n -hu #^c chá* P.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa m. M. :> chSc l^c l@Ong C18 #/ h"ng h]( đh cSu %( -h`i đám chá* T.ng dầu +1* %( -h)ng đ@Oc -ị$ thời dE$ t7t s† d€ $hát t%i&n th"nh nh4n đám chá* lAn. v1n $ham +. :=c độ chá* l(n c'( nhiHn li/u +.n th(nh 3. 9.ập tLt Nám chá8 1.ng dầu %Qt độc %>=&>F Ng-8ên tLc . iá8 động t8"n Cộ đLn #ị C{ng -•ng h8kc C{ng l8( t%u*. các đi/n t2ch $hát sinh %( t2ch tụ lDi -hi đDt đ6n hi/u đi/n th6 nhQt định th! $hát %( ti( l ( đi/n. :%i&n -h(i th^c hi/n C18 #/ hi/n t%@ờng5 t> chSc -h7c $hục hEu qu1 d8 chá* gB* %(. Khi c] đám chá* +1* %(5 th' t%@ởng $h1i l" ng@ời t%^c ti6$ ch\ hu* cSu ch4( đám chá*. 0ci đi/n Cá8 chá* ch8 đội Cá8 chá* chu*Hn nghi/$ gần nhQt h8kc Cá8 #.. T. 2. :> chSc cSu ng@ời Cị nDn5 $hBn tán h"ng h]( X.t :%8ng +. Nác sun$hu( s7t n"* tác dụng #Ai 8+* -h)ng -h2 tD8 %( $h1n Sn lHn tAi nhi/t độ c(8 e c] th& đDt tAi X[[ độ Nf lAn hLn nhi/t độ t^ C7t chá* #" gB* %( chá* hln hO$. N ng@ời %( đ]n +g ch4( chá*5 h@Ang dUn nguRn n@Ac ch4( chá* W.ng tD8 th"nh sun$hu( s.ng dầu n]i chung c] t2nh độc hDi ZLi c'( nhiHn li/u +. ?8 Z2v .ng dầu l" một l8Di chQt l`ng hầu nh@ -h)ng dUn đi/n5 t%8ng quá t%!nh CLm %]t +. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page X2 . :> chSc l^c l@Ong $h@Lng ti/n swn c] -ị$ thời đ& dE$ t7t đám chá* M. t%ung tBm ch4( chá* c'( th"nh $h=.ng dầu lu)n c] một h"m l@Ong l@u hu•nh nhQt định tRn tDi d@Ai dDng Z2v h8kc C(* hLi.

m th> #" đkc Ci/t l" đQt đ‹n.hi c’ m+t Nám chá8 v m+t bể . 6. mkt t%ái đát #" n@Ac t%8ng l<ng đQt n :ác dụng c'( n@Ac -hi ch4( chá*: :ác dụng l"m lDnh: Khi $hun n@Ac #"8 đám chá* #! n@Ac c] -h1 n(ng thu nhi/t ở nhi/t độ c(8 s† l"m gi1m CAt nhi/t độ c'( đám chá* ch8 tAi -hi nh` hLn nhi/t độ C7t chá* c'( chQt đ].‘ng nưQc Nể 05m mát các bể 9-ng /-anh .  Kh)ng th& dbng nh4ng ti( n@Ac đkc đ& ch4( nh4ng đám chá* c] nhi/t độ ˜T[ độ N  Kh)ng $hun n@Ac #"8 các đám chá* c] mkt h"ng quz hi6m $5 Nˆc bi<t v 9I nghi<p 9:ng .t Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page X3 .nh• hCn nưQc 2• 05m cho Nám chá8 c5ng 0oang 6+ng 6a> Người ta che .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa %>=&>m !ác 0oBi chDt chKa chá8 v5 phưCng ti<n chKa chá8 Nác chQt ch4( chá* th@ờng l" chQt dbng đ& tác dụng #"8 dám chá* tD8 %( nh4ng đi.u -i/n nhQt định #" du* t%! đi.hông n58@ người ta cŽng .o nhKng Nám chá8 . 1. N] 2 l8Di n@Ac l" n@Ac t%Hn C.hông 23 .hác hoˆc .h5ng .*.h.ụng t6ực ti"p nưQc Nể chKa chá8 . n :ác dụng l"m l8hng #" l"m ngDt: Một l2t n@Ac h]( hLi tD8 th"nh 1W2[ l2t hLi n@Ac d8 #E* -hi t( $hun n@Ac #"8 đám chá* d8 nhi/t độ đám chá* c(85 hLi n@Ac (* lHn c] tác dụng l"m l8hng l@Ong 8+* +Bm nhE$ #"8 #bng chá* #" tD8 th"nh m"ng ng.gR8 6a v4 Nˆc tInh 05 nhiên 0i<.u -i/n đ] t%8ng một thời gi(n đ& dE$ t7t đám chá* đ].vực g*n bể N’ Nể t6ánh hi<n tưfng chá8 0an 2ang các bể N’> 2. C$@c N@Ac th@ờng dbng đ& ch4( chá* #! n] swn c] t%8ng thiHn nhiHn5 giá th"nh %• #" hi/u qu1 ch4( chá* c(8.m5 -i.n gi4( 8+* #" #bng ch"*. n žu đi&m -hi dbng n@Ac ch4( chá*:  N@Ac c] swn t%8ng t^ nhiHn5 giá th"nh %•5 #En chu*&n d€ d"ng  N@Ac -hi $hun #"8 tD8 th"nh á$ suQt c(8 $há #y t@ờng %hnh ng.n tD8 th"nh l=i th8át nDn n Nh@Oc đi&m  Kh)ng th& dE$ nh4ng đám chá* -im l8Di h8Dt động nh@ -i.o nhiên 0i<.

n c1n hLi chQt chá* đi #"8 CuRng chá*.u l8Di đám chá*5 nh@ng ch\ ch4( đám nh`.c*[) XSMM thIch => NgoBi /-an Yu(n sát :%8ng5 sáng5 -h)ng c] hDt %7n #" n@Ac -h)ng h<( t(n ở nhi/t độ m)i t%@ờng M"u 0hi -6t qu1 ? 19X h8kc 1 Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page XP .các phưCng pháp phRn tIch chDt 0ưfng nhiên 0i<. mkt chQt l`ng5 C7t đầu +uQt hi/n s^ cách l*5 ng. %>==> )hOng h’a nghi<m: t4m hiể.#n tải) )hưCng pháp th3 !h` Mên che tiêMức“8ê. mkt chQt chá* l`ng đ8 CSc +D nhi/t c'( đám chá*5 nhi/t độ c'( lA$ chQt l`ng luOng Cct $hun #"8 Cị $há h'* h'* tD8 th"nh hDt n@Ac l7ng #"8 chQt l`ng các hDt n@Ac n"* th! nhi/t độ chQt l`ng l"m c@ờng độ $há h'* gi1m  :ác dụng cách li Khi đDt tAi nhi/t độ +ác định Cct s† C(8 $h' lHn t8"n Cộ C.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Nát đ@Oc dbng đ& ch4( chá* #! d€ s dụng5 giá th"nh %•5 c] hi/u qu1 c(8 đ=i #Ai nhi. th+o hông t' Hố feDcfecD l<L U ngày fd th3ng fe nă. :ác dụng -hi dbng Cct ch4( chá* nh@ s(u:  :ác dụng l"m lDnh: Khi $hun Cct lHn C.phHn 0ực> NŠN NZ¡ :p¢£ NZ¤: Lž¥N0 NZp¢N Lp¦£ PZ§N L¨N :£’N ipN Z©N0 KZªN0 xs: qn1 q}Ytxrv5 PZŠ: Z©NZ 29 (<an hành kt. 3. • +2 nghi/$ +.ng dầu h"ng -h)ng s dụng h/ th=ng Cct ch4( chá* đ& dE$ t7t các đám chá*5 đRng thời tDi một s= #2 t%2 c] đkt các C!nh ch4( chá* đ& ch4( chá*.D ict ch4( chá* l" h/ $hBn tán 2 $h( C(8 gRm $hần chS( -h25 hLi #" các chQt l`ng. BVt chXa ch. cfec cYa <= Liao thông .

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Nhi€m Can dDng hDt5 mgol5 m(+ :D$ chQt dDng hDt5 mgol ZDt tD$ chQt5 nLi s1n +uQt5 v= hDt t2ch l…* t%8ng đ@ờng =ng « P mm ecf « X mm ecf « 1P mm ecf « 21 mm ecf « 29 mm ecf « 3[ mm ecf %> Mh5nh ph*n q+it t>ng5 mg KrZog M(+ Z*d%8c(cC8n thLm5 Œ th& t2ch M(+ Z8kc t>ng h*d%8c(cC8n thLm5 Œ th& t2ch M(+ L@u hu•nh t>ng5 Œ -h=i l@Ong M(+ 15[ P23 X[P9 ? 9P92 ? 9P92 2 3 0hi -6t qu1 9XP h8kc 9X9 h8kc 9MM P #" 9 [5[19 295[ 2X59 39P 19X P3X ? 32P2 ? 131W ? X3MW X [53[ 33X L@u hu•nh Mg%c($t(n5 Œ -h=i l@Ong M(+ Z8kc ?8ct8% :gst !ác th5nh ph*n ch" bi"n tBi nh5 má8 2Hn 9-Dt :h"nh $hần nhiHn li/u -h)ng qu( quá t%!nh h*d%8 h](5 Œ th& t2ch :h"nh $hần nhiHn li/u qu( quá t%!nh h*d%8 h](5 Œ th& t2ch [5[[3[ ¬m t2nh 3P2 3[ ? 12XX h8kc Z8kc ? 22X2 qv:M ?P2WP h8kc ?9P93 ? 322M e? PW92f M 0hi -6t qu1 eƒ-h)ng„ h8kc 1[[Œf 0hi -6t qu1 eƒ-h)ng„ h8kc 1[[Œf :h"nh $hần nhiHn li/u qu( quá 0hi -6t qu1 t%!nh h*d%8 h]( -h7c nghi/t5 Œ eƒ-h)ng„ h8kc Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' T Page X9 .

" h"m l@Ong N($ht(lgn5 Œ th& t2ch M(+ o> MInh :n mOn ›n m<n m1nh đRng5 $hBn l8Di Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' T5[[[ 1X h8kc ?23TX h8kc 12 P39o92To92W ?9WM2o ?M193 h8kc ?M19P M1 ? PP9 P25T[ 295[ 12o399 9M ?33To ? PT[W ? 1322 13 1W5[ 35[[ 9M ? 1322 ? 1TP[ 1 19P ? 13[ Page XX .u c(8 ngcn l ( -h)ng -h]i5mm Min .ng 1M[ o 923 ?9Xo?3T2T 11 Min MM95[ n M(+ 1X[ o 3X9 TP[5[ nPM ? 12WTo? P[92 M(+ dộ nhAt ở n2[8N5 mm2os ecvtf M(+ n> MInh chá8 Nhi/t l@Ong %iHng th^c5Mxo-g Min Nhi.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa th& t2ch Nác th"nh $hần t>ng hO$ 1[[Œf 0hi -6t qu1 eƒ-h)ng„ h8kc 1[[Œf 123 0hi -6t qu1 2[9 0hi -6t qu1 0hi -6t qu1 3[[ 159 159 3T5[ ? TX W Z8kc pPP[X Z8kc qv:M ?2TTM 1[ F> MInh ba8 hCi :h"nh $hần cQt di&m s)i dầu5 8N NhiHn li/u thu hRi 1[Œ th& t2ch5 8N M(+ 8 9[Œ th& t2ch5 N W[Œ th& t2ch5 8N di&m s)i cu=i5 8N M(+ Nkn5 Œ th& t2ch M(+ Z(8 hụt5 Œ th& t2ch M(+ di&m chA$ nhá*5 8N Min Kh=i l@Ong %iHng ở 198N5-gom3 m> MInh chH8 di&m C.u c(8 ngcn l ( -h)ng -h]i5mm Min Z8kcNhi.

†n Ni<n dộ dUn đi/n5 $vom =&> MInh bôi t6Cn d@ờng -2nh #6t m"i m<n irNLs5 mm M(+ ==> )hụ gia etHn #" -z hi/u thg8 tiHu chuan Yu=c $h<ng qnh ?s} v:qN W1nW1oM nHu t%8ng chSng ch\ chQt l@Ongf.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa e2h.9 $hjt5 ở 1[[8N-18Nf M(+ q> MInh En N1nh dộ >n định ) +* h]( nhi/t ex}:r:f5 nhi/t độ th 5 8N Min NhHnh l/ch á$ suQt qu( m"ng lcc5 P( emmZgf M(+ MSc ckn =ng enh!n C{ng m7t th@ờngf M(+ 2X[ 323 ?32P1 1P 295[:M59[[X3+1[n 3 e29f Nh` hLn 35 ckn -h)ng c] m"u c8n c)ng h8kc m"u CQt th@ờng M 9P[ ?3T1 ?3WPT M[ T9 19 (> MBp chDt Z"m l@Ong nh^( th^c t65 mgo1[[ml M(+ :%ị s= tách n@Ac eMvsPf NhiHn li/u c] $hụ gi( ch=ng t‰nh đi/n Min Z8kc nhiHn li/u -h)ng c] $hụ gi( ch=ng t‰nh đi/n Min '> Đ+ .im 0oBi@mgol e-h)ng C7t Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Min 9[ đ6n m(+ X[[ [5T9 2MP ? 2X2P 1X 1M ? 9[[1 Min 1M đ6n M(+ 2P5[ 2P 1T 1T Page XM . )hụ gia chống ô 98 h’a@ mg“0 :%8ng nhiHn li/u qu( quá t%!nh h*d%8 h]( #" nhiHn li/u t>ng hO$ eC7t Cuộcf :%8ng nhiHn li/u -h)ng qu( quá t%!nh h*d%8 h]( e-h)ng C7t Cuộcf M(+ )hụ gia chống hoBt tInh .

[ vt(dis®P9[ M(+ 9. !h` thIch F: Nh\ tiHu n"* ch\ á$ dụng nLi ch6 Ci6n.ng mgm chj th2ch 21 #. tầm qu(n t%cng c'( m"u t%8ng Phụ lục s c'( ?s} v:qN W1nM1oM. Nh4ng m"u CQt th@ờng h8kc -h)ng đi&n h!nh cần đ@Oc chj z #" -i&m t%( t!m ngu*Hn nhBn. d] Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page XT . tD$ chQt dDng hDt đ@Oc nHu t%8ng $hụ lục } c'( ?s} v:qN W1nM1oM.[ Ph( thHm Phụ gi( ch=ng )+* h]( t%8ng nhiHn li/u đh qu( quá t%!nh Z*d%8 h]( #" nhiHn li/u t>ng hO$ l" C7t Cuộc #" $hụ gi( n"* $h1i ch8 #"8 ng(* s(u quá t%!nh Z*d%8 h]( h8kc quá t%!nh t>ng hO$ #" t%@Ac -hi s1n $ham h8kc th"nh $hần đ@Oc chu*&n s(ng C18 qu1n5 đ& ng. mgm thHm các th)ng tin #.n ng3( $g%8+* h]( #" tD8 nh^( s(u ch6 Ci6n. 1W L8Di #" h"m l@Ong các $hụ gi( đh s dụng $h1i nHu t%8ng 2h/ng nh#n ch4t l'5ng h8kc các t"i li/u -hác liHn qu(n chQt l@Ong.En t1i Z"ng -h)ng qu=c t6 epq:qf. :%8ng t%@ờng hO$ m"u c'( nhiHn li/u đ@Oc +ác định C{ng $h@Lng $há$ v(*C8lt5 th! ghi lDi m"u đh qu(n sát đ@Oc. Nác th)ng tin cụ th& #.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Cuộcf M(+ Ph( lần đầu 2. !h` thIch %: Nh\ tiHu n"* ch\ á$ dụng nLi ch6 Ci6n. Phụ gi( Sc ch6 .M )hụ gia chống t”nh Ni<n@ mgol Ph( lần đầu 3. !h` thIch t6ong bHng: !h` thIch =: Ph1i ghi -6t qu1 m"u v(*C8lt tDi nLi ch6 Ci6n5 t3 đ] +ác định đ@Oc s^ th(* đ>i m"u t%8ng quá t%!nh $hBn $h=i.n m<no$hụ gi( c1i thi/n t2nh C)i • Khi -h)ng Ci6t l@Ong $h( $hụ gi( t%Ln đ@Oc ch8 #"8 nhiHn li/u m" -h)ng cần s^ lần đầu5 $h1i gi1 định l@Ong $hụ gi( chQ$ thuEn t%@Ac c'( các th"nh #iHn t%8ng h/ C(n đầu l" M(+imum th=ng chung e+gm chj th2ch 1Mf. Z@Ang dUn #. #Et li/u tDi Phần 35 $hát h"nh 9 c'( Zi/$ hội .[ Ph( thHm 9. các giAi hDn nhi€m Can -hi t%( nD$ nhiHn li/u #"8 t"u C(* th(m -h18 Z@Ang dUn #. các *Hu cầu n6u -h)ng c] s^ nhQt t%2 c'( tQt c1 các th"nh #iHn qu1n lz đ=i #Ai s^ th(* đ>i t%8ng Nh" t%8ng h/ th=ng chung emgm chj th2ch 2[f má* lcc dầu. Nh\ s= các hDt #" ch\ s= -2ch cy hDt đ@Oc định ngh‰( C1ng 1 c'( pvr PP[X:1WWW $h1i đ@Oc ghi lDi. Khi các $hụ gi( n"* đ@Oc $h( l8hng #Ai dung m)i Z*d%8c(cC8n đ& c1i thi/n t2nh C18 qu1n th! t%@Ac -hi $h( $h1i ghi nRng độ g=c c'( $hụ gi( t%8ng Cá8 cá8 Kh)ng ch8 $h|$ dbng $hụ gi( ch=ng đ]ng C.

15 t%Hn 2h/ng nh#n ch4t l'5ng c'( nh" má* lcc dầu $h1i ghi %• $hần t%. :%8ng t%@ờng hO$ c] s^ mBu thuUn gi4( các -6t qu1 l@u hu•nh Mg%c($t(n #" ?8ct8% tgst th! c)ng nhEn -6t qu1 l@u hu•nh Mg%c($t(n. dộ ch/ch c'( h(i $h@Lng $há$ $h1i l" các giAi hDn chHnh l/ch t@Lng đ@Lng đh qu* định. Phần t%.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa l" d^ định c'( các nh" chSc t%ách -_ thuEt đ& th(* th6 th nghi/m Mili$8% t%cng l@Ong t%8ng thời gi(n tAi. d=i #Ai các l8Di nhiHn li/u n"*5 các *Hu cầu th nghi/m C> sung5 á$ dụng #" #i/n dUn thg8 ?s} v:qN W1nW1oM n $hụ lục ?. !h` thIch q: Ph@Lng $há$ ?8ct8% tgst c…ng l" $h@Lng $há$ đ& +ác định h"m l@Ong l@u hu•nh Mg%c($t(n. !h` thIch (: d=i #Ai nhiHn li/u xgt q. :%8ng t%@ờng hO$ c] t%(nh chQ$5 $h@Lng $há$ pP19Xo qv:M ? 13W l" $h@Lng $há$ t%cng t"i. i18 qu1n đkc Ci/t $h1i đ@Oc th^c hi/n đ1m C18 t2nh đRng nhQt -hi t%ộn lUn nhiHn li/u $h1n l^c Cán t>ng hO$5 đkc Ci/t -hi th"nh $hần t” t%cng -hác nh(u đáng -&.m th& t2ch c'( các th"nh $hần $h( t%ộn t>ng hO$ $h1i đ@Oc ghi lDi #Ai tiHu chuan -_ thuEt +uQt h"ng #" s= $hụ lục t@Lng Sng5 s1n $ham g=c5 s= chSng ch\ chQt l@Ong g=c. !h` thIch m: :iHu chuan ?s} v:qN W1nW15 issug M đh chQ$ nhEn nhiHn li/u $h1n l^c Cán t>ng hO$ evvx}f #" t>ng hO$ d8 ril vqvrL s1n +uQt đDt tAi 9[Œ -g%8sin $(%(ˆˆinic t>ng hO$ $hb hO$ thg8 các *Hu cầu c'( qv:M ? M9XX n $hụ lục q1.X #" $hụ lục 0 c'( ?s} v:qN W1nW1oM. mgm chi ti6t mục 9.m th& t2ch th"nh $hần nhiHn li/u -h)ng qu( quá t%!nh h*d%8 h](5 đh qu( quá t%!nh Z*d%8 h](5 đh qu( quá t%!nh Z*d%8 h]( -h7c nghi/t #" các th"nh $hần t>ng hO$ eC(8 gRm c1 ƒ-h)ng„ h8kc 1[[Œf #"8 C1ng 1 c'( ?s} v:qN W1nW1oM. d] l" d^ định c'( Nh" chSc t%ách -_ thuEt đ& th(* th6 $h@Lng $há$ t%cng t"i pP P3X t%8ng thời gi(n tAi. !h` thIch o: :h nghi/m t8ud %8Cin đh chSng minh s^ t@Lng qu(n t>ng h"m l@Ong chQt thLm +ác định thg8 pP19Xoqv:M ? 131W #" pP P3Xo qv:M ? X3MW. :D$ chQt dDng hDt c'( các l8Di nhiHn li/u $h1n l^c Cán t>ng hO$ #" t>ng hO$ c] th& đ@Oc chSng nhEn $hb hO$ #Ai các *Hu cầu c'( tiHu chuan n"*. !h` thIch n: Kh)ng chQ$ nhEn nRng độ sstg mgt*l (+it C|8 e}qMsf lAn hLn h8kc C{ng 95[ mgo-g. Nác $h<ng th nghi/m đ@Oc -hu*6n -h2ch th^c hi/n #" Cá8 cá8 t>ng h"m l@Ong chQt thLm thg8 h(i $h@Lng $há$ đ& -i&m t%( +ác nhEn s^ t@Lng qu(n. :3 nLi s1n +uQt đ6n nLi $h( t%ộn $hb hO$ tiHu chuan n"*5 th"nh $hần t>ng hO$ $h1i đ@Oc C18 qu1n5 #En chu*&n #" lE$ hR sL t%8ng một #"i $h@Lng $há$ nh@ nhiHn li/u $h1n l^c đ@Oc h8"n th"nh thg8 đkt h"ng đ6n du* t%! s1n $ham t8"n #–n. Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page XW .

Ph@Lng $há$ th t%cng t"i l" pP1M[. !h` thIch =%: Nh8 $h|$ á$ dụng các $h@Lng $há$ t^ động. độ chụm ch8 nhiHn li/u c] chS( v?q‚ n6u th nghi/m MvsP t%8ng quá t%!nh $hBn $h=i -h)ng $hb hO$ tiHu chuan5 th! -6t qu1 đ] -h)ng đ@Oc c8i l" lz d8 du* nhQt đ& l8Di C` s1n $ham„. !h` thIch =o: :hg8 tiHu chuan ?s} v:qN W1nW1oM5 giAi hDn độ dUn đi/n c'( s1n $ham C7t Cuộc $h1i $hb hO$ #Ai tiHu chuan n"*. :u* nhiHn c…ng $h1i chQ$ nhEn %{ng t%8ng s1n +uQt c…ng nh@ t%8ng h/ th=ng $hBn $h=i5 th^c t6 ng@ời t( ch\ $h( $hụ gi( ch=ng t‰nh đi/n ev?qf ở gi(i đ8Dn cu=i. !h` thIch ': :%8ng $h@Lng $há$ pP 123 #" qv:M ? TX tQt c1 các nhiHn li/u đ@Oc đánh giá $hb hO$ #Ai tiHu chuan n"* đ@Oc $hBn l8Di l" nh]m P5 #Ai nhi/t độ ng@ng t3 [8N đ6n P8N.m th& t2ch c'( t>ng nhiHn li/u t%8ng l) h"ng. MvsP tDi ‡‡‡. Kh)ng c] swn các s= li/u #. :%@ờng hO$ v?q đ@Oc C> sung #"8 nhiHn li/u tDi nLi cung Sng gi(i đ8Dn cu=i5 ch8 $h|$ -6t qu1 MvsP c] th& nh` hLn M[. !h` thIch =F: N] th& á$ dụng tiHu chuan qv:M ?P92W h8kc pP 3T1. :%8ng t%@ờng hO$ n"*5 nhiHn li/u c] th& đ@Oc cung cQ$ #Ai độ dUn đi/n gi1m t=i thi&u Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page M[ .Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Mli th"nh $hần ch6 Ci6n đ@Oc s dụng đ& tD8 th"nh l) h"ng $h1i đ@Oc ghi lDi t%Hn NhSng nhEn chQt l@Ong nh@ $hần t%. Nác th"nh $hần đh qu( quá t%!nh h*d%8 h]( -h7c nghi/t đ@Oc +ác định l" h*d%8c(cC8n dầu m` đ@Oc ch6 Ci6n chịu á$ suQt %iHng c'( h*d%8 lAn hLn M[[[-P( eM[ C(% h8kc 1[19 $sif. Nhj z 1P: ?s} v:qN W1n W1oM qu* định ch\ dbng =ng gi( nhi/t đh đ@Oc $hH chuan. !h` thIch =m: Ki&m t%( =ng gi( nhi/t đ& +ác định mSc ckn =ng C{ng thi6t Cị :uCg%(t8% t%8ng #<ng 12[ $hjt. :%8ng các t%@ờng hO$ n"*5 t%Hn NhSng ch\ chQt l@Ong l) h"ng c] th& nHu: ƒv1n $ham $hb hO$ #Ai q}Ytxrv 295 t%3 ch\ tiHu độ dUn đi/n„. Ph@Lng $há$ th thg8 pP1Xo qv:M ? 23TX l" $h@Lng $há$ t%cng t"i. Một qu* @Ac h@Ang dUn đ@( %( các h"nh động c] th& đ@Oc th^c hi/n -hi -i&m t%( MvsP c] -6t qu1 thQ$ c] th& đ@Oc t!m thQ* t%8ng :h)ng Cá8 s= 1P eCullgtin 1Pf c'( :> chSc -i&m t%( chung exp0f5 Yu* @Ac #. !h` thIch =&: N6u pP P[X h8kc qv:M ?2TTM đ@Oc s dụng đ& tD8 %( pP 123 t@Lng đ@Lng h8kc qv:M ? TX c] d4 li/u t@Lng qu(n5 -h)ng cần $h1i ghi lDi ckn h8kc h(8 hụt. !h` thIch =n: Nhj z 1X n ?s} v:qN W1nW1oM đh nHu: ƒKhi v?q đ@Oc $h( tDi nLi s1n +uQt th! MvsP s† á$ dụng giAi hDn l" M[. !h` thIch ==: N] th& chQ$ nhEn -6t qu1 -hi +ác định thg8 qv:M ?9X e:(gf ở nhi/t độ t=i thi&u C{ng P[8N. 0hi mSc ckn =ng.Ÿ8intins$gcti8ng%8u$.8%g d@Ai ¯chQt l@Ong nhiHn li/u°. :%8ng một s= t%@ờng hO$5 độ dUn đi/n c] th& gi1m nh(nh #" #i/c $h( $hụ gi( vt(dis P9[ s† -h)ng c<n tác dụng.

+ác định t2nh C)i t%Ln ch\ á$ dụng ch8 các nhiHn li/u c] th"nh $hần đ@Oc tD8 th"nh t3 (f 2t nhQt 2[Œ l" qu( quá t%!nh Z*d%8 h]( -h7c nghi/t esg#g%gl* h*d%8$%8cgssgdf #" ở đ] chS( hLn W9Œ nhiHn li/u qu( quá t%!nh h*d%8 h]( h8kc Cf C(8 gRm các th"nh $hần nhiHn li/u t>ng hO$. !h` thIch =': Phụ lục q eq. uHu cầu #. Khi gi(8 h"ng5 t%Hn NhSng nhEn chQt l@Ong c'( nh" má* lcc dầu $h1i ghi %• ch'ng l8Di $hụ gi( ch=ng ) +* h]( đh ch8 #"8 nhiHn li/u thg8 đjng -z hi/u qu* định t?soqommm.3. mgm +|t các th(* đ>i t%8ng C18 qu1n5 đi. s^ cần thi6t $h1i Cá8 cá8 độ >n định ) +* h]( nhi/t t%@Ac #" s(u -hi xgt qn1 Cị nhi€m Can d8 CQt -• #6t -im l8Di n"8 đh nHu t%8ng $hụ lục n"* m" ch@( đ@Oc chSng minh. !h` thIch =q: uHu cầu n"* +uQt $hát t3 tiHu chuan ?s} v:qN W1nW1oM. !h` thIch %&: N6u h"m l@Ong $hụ gi( Sc ch6 đ]ng C.u -i/n nhiHn li/u đh đ@Oc -i&m t%( t8"n Cộ thg8 tiHu chuan n"* #" đ@Oc ghi t%Hn $hi6u +uQt c'( C& l" ƒv1n $ham cung Sng c] độ dUn đi/n thQ$ hLn 9[ $vom thg8 $hụ lục Z c'( ?s} v:qN W1nW1oM„. Khi CLm NpoLp t%@Ac -hi +uQt tDi nLi s1n +uQt $h1i can thEn đ& đ1m C18 l@Ong h"m l@Ong $h( -h)ng quá giAi hDn ch8 $h|$. Nhj z t%8ng $hụ lục q. v^ tán th"nh ch8 $h|$ h"m l@Ong nh` }vpp e-h)ng cần th`( thuEno th)ng Cá8f tD8 đi. 0iAi hDn ch\ á$ dụng tDi nLi s1n +uQt.Pf c'( ?s} v:qN W1nW1oM.u n"* -h)ng ch8 $h|$ $h( thHm liHn tục }vpp ở h"m l@Ong thQ$. !h` thIch =(: Phụ gi( ch=ng ) +* h]( đ@Oc qu* định t%8ng $hụ lục q eq.u -i/n ch6 Ci6n h8kc $hụ gi( đ=i #Ai chQt l@Ong s1n $ham cu=i cbng #" *Hu cầu #.[ mgol. !h` thIch %=: :iHu chuan ?s} v:qN W1nW1oM #" qv:M ? 1X99n1[ l@u z #. di.3 qu* định tDi nLi ch6 Ci6n5 h"m l@Ong $h( t=i đ( lần đầu l" 2.9 c'( ?s} v:qN W1nW1oM đ& đ@Oc t@ #Qn -hi $h(.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa đ6n 29 $vom #Ai đi.3.ng c'( nhiHn li/u e}vppf nh` hLn [5[2Œ thg8 th& t2ch th! c] th& C` qu(5 -h)ng cần $h1i th`( thuEnoth)ng Cá8. t2nh n. Nh4ng th)ng tin qu(n t%cng #.ng e#2 dụ5 -inh Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page M1 . #i/c cần thg8 d•i5 qu1n lz các th(* đ>i t%8ng nh" má* ch6 Ci6n nhiHn li/u $h1n l^c. :h(m chi6u đ6n $hụ lục q. Nh\ các $hụ gi( đ@Oc li/t -H t%8ng C1ng 2 c'( qv:M ? 1X99n1[5 $hụ lục q c'( ?s} v:qN W1nW1oM mAi đ@Oc $h|$ s dụng.2. mgm thHm q. Phụ gi( NpoLp eLpqf c] th& đ@Oc s dụng đ& c1i thi/n t2nh C)i t%Ln.3f c'( ?s} v:qN W1nW1oM li/t -H d(nh mục các $hụ gi( ch=ng h8Dt t2nh -im l8Di đh đ@Oc chQ$ nhEn eM?qf5 t?soqoX9[. t2nh C)i t%Ln c'( nhiHn li/u tu(Cin +gm $hụ lục i c'( ?s} v:qN W1nW1oM.u -i/n d€ d"ng ch8 #i/c th(* đ>i t3 nhiHn li/u c] chS( }vpp s(ng nhiHn li/u -h)ng chS( }vpp5 -hi $hụ gi( n"* c<n l@u lDi t%8ng h/ th=ng nhiHn li/u t%8ng một thời hDn nhQt định.1 #.

Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa nghi/m ch8 thQ* một s= c)ng ngh/ $h( $hụ gi( c] th& gB* 1nh h@ởng đ6n chQt l@Ong c'( nhiHn li/u h"ng -h)ngf.ng dầu h"ng -h)ng sBn C(* Nội C"i đh ch8 gm Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page M2 . )h*n F: .n -z chSng ch\ th nghi/m h8kc ch4 -z đi/n t ‚ n Ng"* cQ$ chSng ch\. !h` thIch %%: :h)ng th@ờng t%Hn NhSng ch\ chSng nhEn s^ $hb hO$ nHu: ƒNhSng nhEn các mUu đh đ@Oc ti6n h"nh th nghi/m thg8 các $h@Lng $há$ th qu* định #" chSng nhEn các l) h"ng c'( các mUu đDi di/n $hb hO$ #Ai ?s} v:qN W1nW1 e$hiHn C1n mAi nhQtf #" q}Ytxrv $hiHn C1n 29„."t 0-ận Yu( chu*6n th^c tDi -h8 +. Z8kc ƒNhSng nhEn các mUu đh đ@Oc ti6n h"nh th nghi/m thg8 các $h@Lng $há$ th qu* định #" chSng nhEn các l) h"ng c'( các mUu đDi di/n $hb hO$ #Ai qv:M ? 1X99 e$hiHn C1n mAi nhQtf #" q}Ytxrv $hiHn C1n 29„. :%Hn chSng ch\ chQt l@Ong l) h"ng c'( nh" má* lcc dầu $h1i C(8 gRm t=i thi&u các th)ng tin s(u: n v= hi/u tiHu chuan5 tHn tiHu chuan *Hu cầu -_ thuEt #" s= hi/u C1n s ( đ>i en6u c]f‚ n :Hn5 đị( ch\ c'( $h<ng th nghi/m‚ n v= l) #" s= nhEn dDng‚ n v= l@Ong nhiHn li/u c'( l)‚ n Nác ch\ tiHu ti6n h"nh th nghi/m5 C(8 gRm c1 mSc qu* định t%8ng *Hu cầu -_ thuEt5 $h@Lng $há$ th #" -6t qu1 th ‚ n Nác $hụ gi(5 C(8 gRm #i/n dUn chSng ch\ chQt l@Ong #" l@Ong $h( #"8‚ n Zc tHn #" chSc d(nh c'( ng@ời c] tham qu*.

in($c8 t3 -hi th"nh lE$ đ6n CB* giờ n :!m hi&u #. đkc đi&m #.ng xgt qn1 #" các $h@Lng $há$ đánh giá đ=i #Ai lDi +.ng n"* n :!m hi&u đ@Oc quá t%!nh nhE$5 +uQt5 C18 qu1n #" $h<ng chá* ch4( chá* s1n $ham t%8ng -h8 Nu=i cbng gm +in c1m các thầ* c) t%8ng Cộ m)n #" các (nhe chịf t%8ng nh" má* đh tEn t!nh h@Ang dUn gm t%8ng quá t%!nh th^c tE$ tDi nh" má*. h8Dt động #" -inh d8(nh c'( c)ng t* . Sinh viên: Mai Ng c !hi"n S#S$ : %&&'&%(' Page M3 . +.Báo cáo thực tập môn: Đường ống bể chứa Ci6t đ@Oc: n :!m hi&u #.