PRIMERI PITANJA ZA TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI (30 pitanja čine "Test opšte kulture i in or!

is"nosti" u okviru prijemnog ispita, na pojedinim studijskim programima ) Pit"n#"$% 1. Demokratija je: a. b. c. d. 2. vladavina pojedinca vladavina naroda vladavina grupe niko ne vlada

meriku je otkrio: a. b. c. d. !asko de "ama #erdinand $agelan %edro &abral &risto'er &olumbo

3. %arnu ma(ini je otkrio: a. D)ems !at b. D)ord) *tivenson c. +obert #ulton d. bra,am Darbi -. ./lijadu i 0diseju1 napisao je: a. b. c. d. 2uripid 3omer 24op 3erodot

5. "rčka boginja ljubavi se 4ove: a. tina b. 'rodita c. !enera d. 3era 6. 0snivač islama je: a. 7uda b. $u,amed c. 0sman d. lija 8. #araon je:

a. b. c. d.

rob u +imu seljak u $esopotamiji vladar u 2giptu gra9anin u tini

:. ;ajdu)a evropska reka je: a. b. c. d. Dunav +ajna *ena !olga

<. 0snivač lo4e ;emanji=a je: a. b. c. d. e. >a4ar $ilutin +astko *te'an ;emanja Du(an

10.!r,ovni bog u grčkoj mitologiji je: a. b. c. d. ?evs 3ad %osejdon 3e'est

11.;ovčana jedinica u @apanu je: a. b. c. d. >ej >ev +eal @en

12.*imbol kiseonika je: a. b. c. d. ; 3 0 A

13.&ip slobode se nala4i u: a. b. c. d. >ondonu ;jujorku 7erlinu 7ostonu

1-.!o9a 3una se 4vao: a. /(tvan b. rpad

c. tila d. @ano( 15.&ro4 2gipat protiče: a. b. c. d. 16./nke su i4: a. $eksika b. 7ra4ila c. rgentine d. %erua 18. dol' 3itler je napisao delo: a. b. c. d. $oj )ivot $oja stranka $oja borba $oje ljubavi ;il ;iger Bigar &ongo

1:.&ada je počeo / svetski rat: a. b. c. d. 1<-1 1<11<1: 1<15

1<.%ivo se pravi od: a. b. c. d. kukuru4a 4obi p(enice ,melja

20.*imbol a4ota je: a. b. c. d. $g ;a ; *

21.7roj 100 pisan rimskim brojevima je: a. b. c. d. > $ D A

22.;a 7o)i= /sus 3rist: a. b. c. d. se rodio je umro se o)enio se krstio

23.3avaji pripadaju: a. b. c. d. &anadi *jedinenim američkim dr)avama +usiji ;e pripadaju nikome

2-.Cpanski je4ik pripada grupi: a. b. c. d. *lovenski, je4ika "ermanski, je4ika +omanski, je4ika 7altički, je4ika

25.$onotei4am je verovanje: a. b. c. d. u jednog boga ni u jednog boga u vi(e bogova u dva boga

26.Beoriju evolucije je postavio: a. b. c. d. 0skar !ajld >ord 7ajron Darls Dikenson Darls Darvin

28.*ada(nja engleska kraljica se 4ove: a. b. c. d. $arija !iktorija 2li4abeta &atarina

2:."lavni grad ustralije je: a. b. c. d. &anbera *idnej $elburn %ert

2<.*irmium je rimski na4iv 4a: a. 7eograd b. ;i(

b. d. Bomas 2dison c. 7enita $usolinija d. 3ajnri. c2 G a2 H b2 c2 G a2 I b2 c2 G a2 J b2 c2 G a2 K b2 . D)ems !at d. d. !ladimir /ljič b.Duče je drugi na4iv 4a: a. dol'a 3itlera b. leksandar 7el 33. b.*eoba1 je: a. @osi' !isarionovič D)uga(vili d. nton De. *ankt %eterburgu $oskvi &ijevu $insku 31. utor . b. c. c.&ardiologija se bavi bolestima: a. c. >av Brocki c. c. .ov 32. d. $ilo( Arnjanski /vo ndri= $e(a *elimovi= Dobrica Eosi= 3-. . *remsku $itrovicu d.&remlj se nala4i u : a.Bele'on je otkrio: a. d.ovi *ad 30. plu=a srca mo4ga jetre 36.ikola Besla b.a 3imlera c. Fu4epe "aribaldija 35.%ravo ime *taljina je: a. b.c.%itagorina teorema glasi: a.

&o je otkrio (tampu: a. %ortugala $aroka Bunisa Cpanije -3. d. c. $ikelan9elo c. b.&o je bio vo9a / srpskog ustanka: a. bra. "utenberg b.38. b. b. >jubavi $udrosti 7raka %lodnost 3<.%rvi predsednik *jedineni."lavni grad &anade je: a. leksandar &ara9or9evi= . američki. c.&atalonija je deo: a.atu se srodstvo računa po: a. . d.am >inkoln b. dr)ava je: a. c. c. $ilo( 0brenovi= b.eron &onstantin Dioklecijan Ae4ar -2. Bomas D)e'erson c. 7end)amin #renklin d. d.i(u: a. d. b. d. c.L matrija. D)ord) !a(ington -0. nderson --. ocu dedi majci stricu -1. b. $ontreal Boronto 0tava !ankuver 3:. tina je grčka boginja: a. >eonardo d.&oji rimski car je ro9en u .

b. d. d. euro rublja denar lev -6. $ajkl #aradej ."renland pripada: a. c.ovčana jedinica u +usiji je: a.#ormula 4a računanje povr(ine kvadrata glasi: a.&o je postavio teoriju gravitacije: a. b..c. Danskoj /slandu . b. 1<-1 1<-5 1<-0 1<3< -<. d. /sak . c. aHa aIb aJb aJa 51. +ene Dekart c. b. b. jednim partnerom vi(e partnera nijednim partnerom ne postoji takav brak -:. c. d. c.%oligaman brak je brak sa: a. lbert jn(tajn d. $ateja . d.3omo sapiens 4nači: a.enadovi= d.jutn b.orve(koj &anadi 50. b. c. aktivan čovek obra4ovan čovek sposoban čovek ra4uman čovek -8. c. For9e %etrovi= -5.&ada je počeo // svetski rat: a. d.

b.52.ovog ?elanda c. *tra)ilovo1 a. c. c. "renlanda 55. b.obel je otkrio: a. d. c. %ari4 >ondon +im 7eč 5:. )ele4nicu penicilin dinamit struju 5<. b. b. merike d. 3una &ine4a $ongola "ota 56. >a4a &osti= b. merike d. d.!avilon je bio grad u: a. d. borid)ani su domorodačko stanovni(tvo: a. .Brojanski rat se vodio na području: a. leksa Canti= ."rad svetlosti je drugi na4iv 4a: a.&o je napisao pesmu . l'red . 4ije 58. 'rike b. ustralije b. d.%artijska dr)ava je dr)ava sa: a. c. vi(e partija nijednom partijom jednom partijom dve partije 53. c. 2vrope c. d. b.D)ingisIkan je bio vo9a: a. Drevnoj &ini *tarom 2giptu *taroj "rčkoj L $esopotamiji 5-.

b. c.c. c.*togodi(nji rat se vodio i4me9u: a.Dernobilj se nala4u u dana(joj: a. d. d. ustrije 61. b. c.&atarina // !elika je po nacionalnosti bila: a. !asko %opa d. plave crvene 4elene )ute 6-.&oncetracioni logor u(vic se nala4io na prostoru dana(nje: a. b.ikson 66. #rancuske i Cpanije Cpanije i %ortugala 3olandije i 2ngleske #rancuske i 2ngleske 63. b. d. De(ke c. c. b. $ilo( Arnjanski 60. c. d. ruskinja nemica ma9arica 'rancuskinja . &anade #rancuske 2ngleske +usije 62. d.emačke b. d. +egan +u4velt &arter .&oji američki predsednik je smenjen u a'eri !otergejt: a. %oljske d. Lkrajini +usiji 7elorusiji $oldaviji 65.&oje boje je rubinM a. c.*jedinjene američke dr)ave su kupile ljasku od: a. b. .

tre=i svet b.emačkoj je : a.L kojoj dr)avi se nala4i $ont 2verestM a. b. +imljana. b.%rodaja ili preprodaja krijumčarene robe (ukradene ili ilegalno une(ene i4 inostranstva) je: a. b.L$ je dana(nji: a. boginja pravde boginja ljubavi boginja srd)be boginja plodnosti 8-. d.i( ?agreb ?emun 81. "rci +imljani #eničani @evreji 6<. c. d. b.Don &i. c. d. !eroni +imu #irenci !eneciji 6:."/DL.epal %akistan $ongolija 7utan 82.. 7eograd . c.+imski */.68. d. kod stari. kralja vetrenjača siroma(tva ra4bojnika 80.a4iv 4a ra4doblje nacionalističke vladavine u . c.ot se bori protiv: a.+omeo i @ulija1: a. b. trgovina monopol (verc uvo4 83. d. c.@usticija. b. c.L kom gradu se odvija radnja tragedije . bila je : a. drugi svet . d. l'abet su otkrili: a. c. b. d. .

b. d. b.. b. d. c. c. ntagoni4am je vrsta : a. grb . suprotnosti b.7olesno stanje u kome bolesnik ima neodoljiv nagon da podmetne vatru.7iv(a 7ritanska kolonija u @ugoistočnoj &ini na4iva se : a. 4akon običaj pravni akt op(ti akt 88. tre=i raj. premijer ministar predsednik kancelar :1. c.imna 4astava orden 86.Dru(tvena norma koja nastaje dugim i sti. sličnosti c. c..na4iva se : a. uredba ustav 4akon pravilnik :0. d. na4iva se : a. 85. d. b. b.a4iv 4a predsednika vlade u na(oj 4emlji je : a.c.di'u4ne mase na4iva se : a. 3ong &ong *an $arino !atikan $onako 8<. piratstvo piromanija pijano stanje piraterija 8:. b.ijskim ponavljanjem nekog pona(anja od strane neorgani4ovane. ravnodu(nosti . d. tre=i stale) d.!rsta simboličkog 4naka u obliku jednobojnog i vi(ebojnog platna s nekim 4nakom ili be4 njega. d. c.ajvi(i pravni akt jedne dr)ave.na4iva se : a. c.

c.Doslovno 4načenje me9unarodnog po4iva 4a pomo= *.%ruska je bila: a. d. d. 5 8 : 10 :3. c. nemačka dr)ava poljska dr)ava če(ka dr)ava ma9arska dr)ava :-.*. &"7 $osad A/ B. c. d. b.*vetski. d.&it pripada grupi: . d. Aarigradskim ediktom $ilanskim ediktom +imskim ediktom #irentinskim ediktom :8.tonemo *pasite na(e du(e *vi na palubu ::. b. je : a.0. čuda ima : a. b. d. c. /stok i ?apad /stok i *ever ?apad i @ug *ever i @ug :<.0strvo &or4ika pripada: a. b.L "ra9anskom ratu u * DIu su se sukobili: a. c.3ri(=anstvo je postalo 4vanična religija: a. b. /taliji $onaku #rancuskoj Cpaniji :5.7ob +ock i lan #ord su članovi grupe : a. 7rod u opasnosti L pomo=. c.B :6. c. b. privlačnosti :2. b. d.d.

muve b.&ada se desio veliki raskol me9u crkvama: a. b. c. $ilan 0brenovi= d. $i. d.$alariju prenose: a. c.Dragom $a(in je bio o)enjen: a.godine 86 godina <5.*maragd je: a. < 6 8 10 <6.a. b. komarci . c. buve c. leksandar 0brenovi= b. 13 godina :2 godine 8. d.ailo 0brenovi= <2. b. gmi4avaca vodo4emaca sisara riba <0. b.&oliko planeta ima u *unčevom sistemu: a. d. d.&oja od slede=i. plave boje 4elene boje crvene boje )ute boje 1215 -86 1066 105- <-. %eru c. leksandar &ara9or9evi= c. 4emalja nije bila (panska kolonija: a. b. d.: a. rgentina b. c. c. Dile d. <3. 7ra4il <1.3alejeva kometa prola4i pored ?emlje svaki.

b. ustralije b. @urij "agarin d. . c. 7ajkalsko 7ledsko &aspijsko 0. &ine c.il rmstrong .3eliocentričnu teoriju je postavio: a. paukovi <8. D)on "len b. D 103. d. b.Cenbrun se nala4i u: a. b. d.enu "racu 7eču 101. . 3avaja 102. 7 e.#rancuska revolucija je počela: a.an &epler "alileo "alilej +ene Dekart <:. c. 0 d. c. c. b.&oala potiče i4: a. 1:-: 1:15 18:< 18:8 <<. d. b. 7erlinu $in. d.&oja krvna grupa ne postoji: a.ajdublje je4ero na svetu je: a.ridsko 100. merike d. 7 c..ikola &opernik @o.d. leksej >eonov c.%rvi čovek u svemiru je bio: a.

c. b. pi=a jela vetra vode 110.10-. ugalj gra'it na'tu tintu 10:. 027* 0 D ": . d.*ari je tradicionalna ode=a: a. &ineskinja .&ada ka)emo .crno 4lato1 tada mislimo na: a. muslimana budista .ri(=ana . d. B0 106.@angcengjang u prevodu 4nači: a. b. c.*'inga je bila: a. pola konj pola orao. b.0rgani4acija severnoatlantskog pakta je po4natija po skra=enici: a. /ranki b. c. c. b.&ako se na4iva osoba koja je 4aljubljena u sebe: a. Arvena reka Arveno more Nuta reka Nuto more 105. d. d. pola čovek. d. narcis kapric 4umbul ni jedno od navedeni. c.+ama4an je mesec posta kod: a. c. c. b. pola lav pola čovek. d. 111. pola bik pola devojka. b.induista 108. pola lav 10<.$onsun je vrsta: a. b. d.

*everne merike @ugoistočne 4ije ?apadne 'rike /stočne 2vrope 115. b. d.Bradicionalno meksikansko pi=e se 4ove: a. .Daj potiče i4: a. tortilja burito tekila paeljo 116.#rancisko #ranko je bio diktator u: a. b. b. d. c. e. d. c. c. d. d.c. b. c. d. nacija je u: a. @apanki 112.*u(i je: a. 118. d. c. japansko pi=e kinesko jelo indijsko jelo japansko jelo %eruu Dileu Cpaniji rgentini 7ra4ilu 11:. b. /ndijki d. 12 15 25 28 11-.*edi(te Ljedinjeni. pijace d)amije groblja mosta 113. c.$inaret je deo: a. b.jujorku >ondonu 7riselu %ari4u . c.&oliko 2vropska unija ima članica: a. b.

c. d.@aran je sinonim 4a: a. dr)ava nije bila deo ***+Ia: a. kuvara čuvara prijatelja brata 126. '. d. Avingli $artin >uter 120. Lkrajina b. b.%ančeta je vrsta: . >uj %aster b. d.?ačetnik protestanti4ma je: a. c. b.&oja od slede=i. "ru4ija 121. /ndone4iju !ijetnam >aos Cri >anku 12-.%enicilin je otkrio: a.Aejlon je raniji na4iv 4a: a.3ad je bog: a. c.an $endel 123. vganistan c.11<. b. $arija &iri d. e. c. d. Nan &alvin @an 3us Lrli.// srpski ustanak je počeo u: a. 4erbejd)an d. leksandar #leming c. d. c. rata vatre vode pod4emlja umetnosti ljubavi 122. b. b. @o. 0ra(cu Bakovu &ragujevcu &ru(evcu 125.

adbubre)na )le4da $o4ak Ctitna )le4da 3ipo'i4a 133. d. 1<11<18 1<1: 1<1< 12<. od: a. ostraki4am polimor'i4am nepoti4am plurali4am 131.&seno'obija je stra. b. b. c. d. b. c. d. !i(e je4ika @edan je4ik .ista od navednog 132. b. d. 'onetsko pismo . d.Lsled nedostatka joda oboljeva: a. b. c. klinasto pismo b.&ada je progla(ena &raljevina *3*: a. c.%iktogra'sko pismi je: a.?loupotreba polo)aja u korist sopstvene porodice se na4iva: a. b.a. b.%oliglota govori: a.&ubi4am je: a. d. deo geometrije vrsta instrumenta instrument u gra9evinarstvu pravac u umetnosti 130. slanine (unke kobasice salame 128.i jedan je4ik . c. . d. slikovno pismo c. c. letenja otvorenog prostora visine stranaca 12:. c.

. d.7ulimija je poreme=aj: . c. c. c. vrednost ra4bla)ava . kralj sve(tenik pravo 4akon 135.ikola %a(i= je bio predsednik: a. b.%inoče je bio diktator u : a. b. oblasti ne ula4i u sastav !elike 7ritanije: a. >ibana /rana *irije @ordana 138. d. b. c. b.&atali4om se: a. >iberalne stranke . b. d.emijska reakcija ubr4ava . d.%resa9ivanje organa se na4iva jo( i: a. b. c. Dileu %eruu Lrugvaju &olumbiji 136.aprednjačke stranke Demokratske stranke 1-0. b. d. c.arodne radikalne stranke . d..d. transakcija transportacija transplantacija trans'ormacija 13<.emijska reakcija menja %.>eJ na latinskom 4nači: a. usporava .&oja od navedeni.Damask je glavni grad: a.ijerogli'sko pimo 13-.emijsko jedinjenje 13:. !els Ckotska +epublika /rska 2ngleska 1-1. d. c.

b. b.>ombardija je oblast u: a. c. b. d. Brstu !eneciji Dubrovniku $ilanu 1-6. b. d. /taliji d. c. c. govora is.a. d. kro'obija je stra. c..elot spartijat 1-8. d. 7aru. c. Cvajcarskoj b. b. prodavnici mu4eju nukleranoj elektrani restoranu 1-:. #rancuskoj 1--. dakle postojim) je i4java: a.Du)deva palata se nala4i u: a. %ari4u b.a . ergo sum1 ( $islim. b.$u4ej 2rmitra) se nala4i u: a. d.a *pino4e /manuela &anta +ene Dekarta #ridri. *ankt %eterburgu .ičea 1-5. &anu c. letenja vode 4atvorenog prostora visine 1-3.Aogito.%ripadnik aristokratije u *parti se na4ivao: a. d. patricij damkar . c. ustriji c.3omer *impson radi u: a. od: a.rane mi(ljenja kretanja 1-2.

c.$aču %ikču je drevni grad: a. d. d. c. /nka b./legalna rasistička organi4acija u * DIu 4ove se : . pseudonim Fure @ak(i=a nadimak $iki $ausa nadimak @ovana *terije %opovi=a pseudonim 7ranislava . ?vonar 7ogorodične crkve 0pat %revo 2ri. c. >isabonu $adridu 7arseloni >ondonu 151.ajt #ulton #uko 153. d. >atinski %anamski 7ermudski @u)noamerički 155. $arija +emark 2rnest 3emingvej 15-. >eonardo da !inči Donatelo $ikelan9elo 7unuaroti !insent !an "og 150. d.$u4ej %rado se nala4i u: a.7en kiba je : a. b. 7erlinu 1-<.&anal koji spaja tlantik i %aci'ik. b. c. #aradej #aren.&o je napravio prvi parobrodM a. b. b. d.&o je napisao O?a kim 4vona 4voneO: a. b.d.$ona >i4u je naslikao: a. c.u(i=a 156. $aja c. steka d. c.na4iva se : a. &reolaca 152. b. d.

c.*tra. ris lasica mungos marimba 15:. b. %salm .*veta knjiga kod muslima se 4ove: a. b. b. b. e.D2!/* &L% je me9unarodno takmičenje u : a. d. d. ne. c. b. d. c. plebejac peregrin patricij perijek 160.%ripadnik aristokratije u *tarom +imu se na4ivao: a.a. ko(arci 'udbalu rukometu tenisu 15<. c. b. c.+agu4a je latinski na4iv 4a dana(nji: a. d. b. d. c. d. c. 7eli orao Ckorpioni &ju &luks &lan ntiInegro pokret !ojska spasa 158.ata koristoljublja milosr9a osvete 162. d. Dubrovnik *plit Brogir &otor 161.. Bora b. od letenja se na4iva jo(: a. agora'obija aero'obija akva'obija kseno'obija 163.2utana4ija je ubistvo i4: a.ajuspe(niji lovac 4mija otrovnica je : a.

d. ratni 4arobljenik . c. &LB/@ kao poslednju u sebi čuva : a.c. mit rasi4am provokacija satirika 16:. 1:8: 1:11<1: 1<-5 16<. d. b. biolo(ka inteligencija biolo(ki sat biolo(ka smrt bilo(ki san 166.D0+/. c.%ripadnik osnovne eksploatisane klase u 'eudalnom dru(tvu je : a. predanja i verovanja. na4iva se : a. b. koji se sastoji od 'antastični. nepromenjivo stanje promenjivo stanje varljivo stanje eksplo4ivno stanje 180. b.*tanje kada ne )ivi niti jedan deo čoveka na4iva se : a. d./4ra4 *B BL* PL0 primenjuje se 4a o4načavanje situacije. vlasti. c. prestupa pripadnika katoličke crkve i nji. proi4vo9ač b. tendencije i s. d. bo)anstvima.*peci'ičan vid narodnog stvarala(tva.% . pojavama i doga9ajima na4iva se : a. nadu smrt tugu ljubav 165. d.ovo ka)njavanje u organi4aciji crkveni. priča o natprirodnim bi=ima.vatanja čija je karakteristika : a. b. c. d. c. b.7erlinski kongres odr)an je : a. inicijativa inkvi4icija klasi'ikacija in'lacija 168. det 16-. b. c.*rednjovekovno sudskoIpolicijsko istra)ivanje ra4ni. &uran d.

pola lav.c. c. b. pola čovek pola orao.Du)ina jedne milje je : a. b. Cpaniji %ortugalu +umuniji Cvajcarskoj . c. pola lav 185.$inotaur je bio: a. d. . d.eronu Ae4aru 0ktavijanu &laudiju 186. kmet d. c. ravnopravnost ratno stanje mir reciprocitet 182. d. b. na4iva se : a.%olo)aj 4emlje koja je s objavom rata ili be4 nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili vi(e dr)ava.7iblija je sveta knjiga : a. c.Dekadencija 4nači: a.@ul mesec je dobio ime po: a. c. 3000 metara oko 1000 metara 500 metara i4me9u 1500 Q 2000 metara 18-. b. pola čovek pola konj. pola bik pola bik. d. b. 3indusa 3ri(=ana $uslimana 7udista 183. d. begunac 181.+etroromanski je4ik se govori u: a. c. napredovanje na4adovanje ostajanje na istom stanju ni(ta od navedenog 188. b. d. c. b. d.

Deklaraciju ne4avisnosti je napisao: a. b. d. dr)ava u kapitalističke na4iva se: a. D)ord) !a(ingtom . to 4nači da je on : a.&ada je neki osu9enik amnestiran. na d. c. 7end)amin #renklin b."olden "ate se nala4i u: a.%okret nesvrstani. c. socijalistički.18:. c.&oagulacija je: a.3amlet je bio: a. destaljini4acija asimilacija tran4icija dokapitali4acija 1:3. Beodora b. ?apadnog sveta Bre=eg sveta /stočnog sveta Drugog sveta 1:5. c. b. nemački princ danski princ (kotski princ engleski princ 1:2. su činile 4emlje: a. *an #rancisku >os n9elesu *idneju >ondonu 1:0. d. @elena c.Nena cara Du(ana se 4vala: a. $arija 18<. d. d. c. osu9en na jo( du)u ka4nu 4bog uvrede suda oslobo9en 'i4ičkog rada u 4atvoru pomilovan pu(ten ku=i na odmor 1:1. b. d. 4gru(avanje saradnja ulivanje ra4livanje 1:-. b.%roces 1prelaskaR nekada(nji. b. d. b. c.

c. #rancisko %i4aro #erdnand $agelan 7artolomeo Dija4 %edro &abral 1<1. c.7ra4il je otkrio: a. b. 2dinburg "la4gov &ardi' Dablin 1<2. kademija 1<0.i(u &ru(evcu %irotu 1:<. c. c.3olandija je po4nata kao 4emlja: a. d. Arna ruka c. Bomas D)e'erson d. c. d. blagostanju miru teroru ra4vitku 1::. b. &ragujevcu . vina maslina lala sunca ."lavni grad Ckotske je: a.@akobinska diktatura je po4natu po: a. #iladel'ija b.am >inkoln 1:6.EeleIkula se nala4i u: a. b. d. b. b. d. d.2va %eron je bila )ena: a. bra. c.c. (panskog kralja argetinskog diktatora čileanskog diktatora meksičkog političara 1:8.%okret 4a oslobo9enje "rka od Burskog carstva je: a. d. b. #iliki 3eterija d.

d. ustrougarska je anektirala 7osnu i 3ercegovinu: a. b.@e4uti su pripadnici: a. b. &ralj %etar / &ara9or9evi= &ralj leksandar 0brenovi= &ralj leksandar &ara9or9evi= &ne4 $i.1<3.L / svetskom ratu se prvi put upotrebljava: a. b. c. d. radničke klase katoličkog reda aristokratije . c.&oji srpski vladar nije ubijen u atentatu: a. b.?emlja i4la4e=eg sunca je drugi na4iv 4a: a. c.induističke religije 1<-. 1:8: b. b. 7artolomeo Dija4 !asko de "ama #ernand $agelan &risto'er &olumbo 1<:. 1<0: . d. d. b. d. b. !ijetnam @apan &inu &oreju 1<8. c. d. c.olandska kolonija (panska kolonija britanska kolonija portugalska kolonija 1<<. c./ndija je dugo bila: a.ailo 0brenovi= 200. c. d. tenk atomska bomba pu(ka raketa 1<5. . ugovor 4apis monogra'ija biogra'ija 1<6.+t dobre nade je prvi otplovio: a.Auriculum vitae u prevodu 4nači: a.

c. b."lavni grad 7ra4ila je: a. c. !otels !otson 3ejstings $arpl . tu)na $eri vesela $eri nasmejana $eri krvava $eri 20-.%omo=nik Cerloka 3olmsa se pre4iva: a. Aia $osad &"7 7/ 202. b. d. c.%apirus se pravi od: a. b. d. b.c. ko)e drveta trske platna 206. plodovi tora plodovi vo=njaka plodovi mora plodovi (ume 205. d.#ruti di mare u prevodu 4nači: a./4raelska obave(tajna slu)ba se 4ove: a.$arija Bjudor je po4natija u istoriji kao: a. c. d.a lepom plavom DunavuR je komponovao: a. b. d. c. d. $endelson $ocart 7etoven Ctraus 208.!alcer O. 1::: 201. *ao %aolo +io de Naneiro 7ra4ilija *an *alvador 203. c. c. b. d. 1<1d. b.

3erkul %oaro je lik i4 romana: a. steriks i 0bliks su bili: a. c.&arl >uis je bio po4nati: a. b. +imljani !ikin4i "ali #eničani 213. ustriji d.okeja( biciklista atletičar plivač 215. c. b. ku=i svetla ku=i sve=a ku=i cve=a ku=i ptica 211. *lovenji c.7ledsko je4ero se nala4i u: a. /ndije !ijetnama . 2dgara lana %ola c. d.$a.epala Bibeta 212. c. d. $insku b. c. $arka Bvena d.atma "andi se borio 4a ne4avisnost: a. gate &risti 20<.@osip 7ro4 Bito je sa. "ospo9u ministarku >a)u i parala)u %okondirenu tikvu &ir @anju 21-. d. $oskvi . d.*portski klub A*& Ia ima sedi(te u: a.20:. b. b. c. . $akedoniji b. 3rvatskoj 210. 2rnesta 3emingveja b. d. b.@ovan *terija %opovi= nije napisao: a.ranjen u: a.

Carac 7uke'al !ranac Damjan 21<. ?ločin i ka4na Bi. c. Cpanije d. b. b.. dela. Arne "ore 222. rgentine c. Furo +adoslav $ilo +ade .c.Del bojev brat i4 serije R$u=keR se 4ove: a. *enkt %etersburgu 216.i Don 7ra=a &arama4ovi &ockar 218. +odni d. c.&onj leksandra $akedonskog se 4vao: a.%ravo ime %etra // %etrovi=a . d. d.7oka @uniors i +iver %lata su 'udbalski klubovi i4: a. koje nije napisao Dostojevski: a. Cvedskoj 3olandiji #rancuskoj 7elgiji 21:. &ijevu d.Nena 3ogara *tra(nog se 4ove: a. d. Briger c. b. 7ojsi b. c. b. d. 0lga "etruda 3elga "reta 220.ormandija se nala4i u: a. d. 7ra4ila b. c.0d navedeni. lbert 221. b. c.jego(a je bilo: a.

nakonda je vrsta: a. neuspe. b. c. d. c. c. b. d. d.+eč !>/@ je: a.D27 &> 4nači: a. uspe.2. . &lark "ejbl &lark &risto'er &lark &ent &lark *mit 22-. d."rupa 7itlsi je i4: a. c. b. b. d.jujorku 228. rakije piva viskija vina 22<. b.D)on #. D0%B/+ B/ 4nači: a. b. b. d.*upermen se krije pod imenom: a. Dikagu Dalasu 7ostonu . oterati govoriti usvojiti raditi doping test 22:. ribe krokodila 4mije pauka 230. b. $ančestera >ondona >iverpula Ce'ilda 226. germani4am turci4am angli4am ma9ari4am 225. c. c.0>0" je po4navalac: a. &enedi je ubijen u: a.223. c. d.

c. c. ra4uman čovek stručan čovek vredan čovek kon'liktan čovek 238.&ompetentan čovek je: a. )ivot opro(taj uspe.Betak Arnog "ruje se 4ove: a. b.c. stagnaciju d. d. detektor 4lata detektor na'te detektor la)i detektor vode . d.ajlo 23-. d. u(ima bubre4ima jetrom očima 235. b. c.&ada ka)emo da idemo kod o'tamologa. d. d. to 4nači da imamo problem sa: a. c. b. dvorac 236. b. agora'obija klaustro'obija akro'obija agiro'obija 233. $ilo( *te'an For9e $i. jednake temperature jednakog pritiska jednakog radioaktivnog 4račenja jednake morske visine 232. b. b. b. c. slavlje 231. c. od 4atvorenog prostora se na4iva jo(: a./?07 +2 su linijena karti koje spajaju mesta: a. d.&upovinom indulgencija se kupovao: a. d.*tra. c.%0>/"+ # je: a.

3ibernacija je period: a. d. c. pola bik pola čovek. merikanci 2--.. b.ovčana jedinica u !elikoj 7ritaniji je: a. c. letnjeg sna prole=nog sna 4imskog sna jesenjeg sna 23<. &ine4i b. b."ar'ildov večiti neprijatelj se 4ove: a. d. pola lav pola čovek. pola čovek. b. pola orla 'orinta 'ranak euro 'unta 2-1. d. $ilo( Arnjanski $e(a *elimovi= /vo ndri= $ilorad %avi= 2-2. +usi d. b. c.*upermen je sa: a. Ldi 0di 0gi Lli 2-3. c. @upitera b. c. b..%erl 3arbur su napali: a.23:. @apanci c. 2-0. b. pola konj pola čovek.&entaur je: a. >inda $ard) $egi $eri 2-5.. d. Dervi( i smrtR je napisao: a. d. $arsa . >i4a i : a.astavi ni4 7art. d. c.

emačke 251. *aturna 2-6. d. . aloR se 4ove: a.%otraga 4a 2ldoradom je potraga 4a: a.$arselje4a je . c. b. i4 serije . /vet $imi 2dit $arija .+eneova )ena.3ipotenu4a je: a. Cpanije 2ngleske #rancuske . c. c. c. b. d. b. c. najdu)a stranica u pravouglom trouglu najkra=a stranica u jednakokrakom trouglu stranica u jednakostraničnom trouglu visina u jednokrakom trouglu 250. lo. d. b. c. b. merički predsednik 7arak 0bama je član: a. d. d. >iberalne stranke +epublikanske stranke >aburističke stranke Demokratske stranke 252.orve(ke "renlanda /slanda #inske 2-:.c. potonulim brodom na'tom 4latnim gradom divljim konjima 2-<. d. &riptona d.imna: a.+ejkjavik je glavni grad: a. 3amlet 0telo &ralj >ir &ralj /bi 2-8.&oje delo nije napisao !ilijem Cekspir: a. d. c. b. b.

. $onblan $ont 2verest &ilimand)aro *vete 3elena 25-. $arake( b. d. d. 7ratislavi 7eču %ragu !ar(avi 256. dolescencija je : a. nkara 260.0snovne boje su: a. b.&ada se dogodila 0ktobarska revolucija: a."lavni grad $aroka je: a. 4elena i narand)asta crvena. crvena. b. plava i )uta ljubičasta. c. 1<-1 1<3< 1<2< 1<1: 25:. b. staračko doba b. 1<11<1< 1<1: 1<18 258.apoleon 7onaparta je umro na ostrvu: a. d. c. d. c. +abat c.Dvorac 3radčani se nala4i u: a.253. d. c. na svetu je: a. b. b. 4elena i )uta 25<. 7ejrut d.. &or4ika *ardinija *veta @elena %alma de $ajorka 255. b.ajvi(i planinski vr. c.&ada se počela !elika ekonomska kri4a u SS veku: a. mladi=ko dobe . d. crna crvena. bela. c.

&ako se 4ove porodica i4 'ilma . D)ek >ondon 268.&anal koji spaja tlantik i %aci'ik. !eliku 7ritaniju *ovjetski *ave4 #rancusku %oljsku 262.$artonci trče počasni krug1: a. gata &risti d. d. c.aremu pripadnik katoličkog crkvenog reda pripadnik turske vojske blagajnik u *tarom +imu 263. Darls Dikens c. d. b. je bio: a.c. period posle smrti 261.*impsonovi )ive u: a. d. b. stra)ar u .emačke na: a. period detinjstva d. Beo'ilovi=i %etrovi=i Bopalovi=i @ovanovi=i 265. >atinski %anamski 7ermudski @u)noamerički 266. b. c. c.$argaret Bačer je po4nata kao: a. d. . b. d. b.asmejana lejdi %lava lejdi .e)na lejdi Delična lejdi . c. .2vnu.na4iva se : a. c. period trudno=e e. $ark Bven b. utor Boma *ojera je: a.jujorku *omervilu *pring'ildu *ijetlu 26-. počeo je Drugi svetski rat napadom .septembra 1<3<. d. c. b.

c. $ariji Bere4iji b. &anadi 281.. d. Dr)ava.ajve=a ptica na svetu je: a.!ankuver se nala4i u: a. kormoran galeb noj orao 285.26:. ko nemaju (ta da jedu. b. #ilipu // b. * DIu b. b. D)on &enedi c. ustraliji c. d.&oji američki predsednik je ubijen u po4ori(tu: a. +onald +egan d. grčki 'ilo4o' rimski govornik rimski vojskovo9a katolički papa 28-. c. c. b. d.&ome se pripisuje 'ra4a . b. tigar lav gepard puma 282.ovom ?elandu d. nriju /! 26<. >uju S/! d.7ritanci su u ustraliju prvobitno slali: a..&ome se pripisuje 'ra4a . . d. 2li4abeti // . to sam ja1: a. 4atvorenike političare 4anatlije kapitaliste 283.ajbr)a kopnena )ivotinja je: a.am >inkoln 280. bra. Bomas D)e'erson b. neka jedu kolače1: a. c.Aiceron je bio: a. 3enriju !/// c.

3ogar 0din !ilijem 3enri.c. * D Cpanija !elika 7ritanija #rancuska 28:. 288. c. katoličke sve(tenike protestantske sve(tenike pravoslavne sve(tenike ni(ta od navedenog 28<.*ve (to bi $ida dotakao pretvaralo se u: a. $ramornom moru Arnom moru @onskom moru 2gejskom moru 2:1. c. dr)ava nema pisani ustav: a. b.ovni bog u nordijskoj mitologiji je: a.L // svetskom ratu je prvi put upotrebljena: a. c. .Aelibat je obave4an 4a: a. podmornica konjica avijacija atomska bomba . c. Ae4ar c. leksandar $akedonski 2:0. c. vodu 4lato srebro dijamante 2:2. b. d. d.apoleon d. b. b. c. d. d. b. !iktoriji d.&o je odve4ao "ordijev čvor: a.%oluostrvo &rim se nala4i u: a. ristotel b. b. d. d.!r. $ariji ntoaneti 286.&oja od slede=i.

Bom *ojer . c.>uvr se nala4i u: a. b. c. 100 250 1000 500 2:<. c./4baci ulje4a: a.*ikstinska kapela se nala4i u: a. &anu $onaku %ari4u #irenci 2:5. d. maka4e samuraji kamika4e kanovi 2:8.3ans &ristijan ndersen je napisao delo: a.@apanski pilotiIsamoubice su se 4vali: a. d. d. b.Beneri'i pripadaju: a.25T od 2000 je: a. d. d. &ragujevcu &raljevu &ru(evcu *mederevu 2<0. d. b. d. c. %ortugalu /taliji $aroku Cpaniji 2:6. b. c. b. *alvador Dali %ablo %ikaso #rancisko #ranko !insent !an "og 2::. b.2:3.%restonica kne4a >a4ara 3rebeljanovi=a se nala4ila u: a. !atikanu #irenci 7arseloni %ari4u 2:-. c. b. $ala sirena b. c.

&aspijsko d. su(i samuraj sake san 2<6. b.&oja jelo nije turskog porekla: a. c. c. !iktorijino 2<8.3ilandar je podigao: a. d. b. b. d. d. 0liver Bvist d. 0ntario c. lekar advokat trgovac slikar .ajve=e je4ero na svetu je: a. /ndone4ija /ndija * D 7ra4il 2<3.@ovan @ovanovi= ?maj je po struci bio: a.emanja 2<5.c. b. car Du(an kralj $ilutin kralj *re'an Dečanski )upan *te'an . d. nilski konj bengalski tigar slon nosorog 2<-. c. sarma ajvar gula( burek 2<2. d. c. ralsko b. %epeljuga 2<1..ajve=i kopneni sisar je: a. c. d. b.Bradicionalno japansko pi=e se 4ove: a. c.%osle &ine dr)ava sa najve=im brojem stanovnika je: a. b..

b. b."alerija L'ici se nala4i u: a. &anadi 3olandiji @u)noj 'rici /ndiji . %i4i +imu !eneciji #irenci 2<<. d.?latna palma je nagrada na 'ilmkom 'estivalu u: a.2<:. c. d. 7erlinu &anu !eneciji %ari4u 300. part. d. b. c. c.ejd je vladao u: a.