NEGARI AMARTA - Pathet Manyura

Minangka gempalaning carita, anenggih punika ta warnanira gumelaring negari Amarta inggih sinebat negari Batanakawarsa. Pramila sinebat Amarta mengku werdi dadya sasana pangasrepan inggih sasana

panggesangan, labet saking yuwananing bumi tuwin kawibawaning nata ingkang ngasta pusaraning praja. Cintakapura, negari mirah toya kathah tlaga myang sendhang-sendhang ingkang duk kunane katelah

sendhang Cintaka, papan pangasrepaning sekar pudhak ingkang aruming ganda nganti sak yojana adohe. Kencanapura, mengku werdi kedhaton ingkang

sinungging rerenyepan saking rajaning sesotya, turta jumenenging nata sinaretan srana sesaji Rajasuya. Awasta Indraprahastha, mengku werdi kekuwunging pura sinung raharjaning sesama, sama samaning
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

dumadi tinuntun tataning pradata saking para satriya ingkang mahambeg brahmana, pramila endahing pura yayah kahyangan Kaendran. Batanakawarsa, punika dadya pepenget lamun dumadining praja winangun sarana adrenging cipta miwah sengkuting makarya ayahaning darma para satriya ingkang tulus ing jiwautama. Puraya gung endah kang warna, wiwaraning pendhapi winangun joglo pinayu sesirapan saking wreksa kestuba. Saka guru kayu cendhanasari tinaretes rajaning sesotya miwah barleyan. Ukiran manghayat minggah pinetha lunging gadhung rumambat, ing nginggil cinakep ukup selaka menur, embane yayah sekar pudhak ingkang nedheng mekar. Ompak geng sela kresna pinatik akik ginambaran peksi kathik. Jerambah jejobinan tinalasah sela kaca, naratas prapteng talundhagan tinundha-tundha, pinggire ginapit
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

parunggusari. Paningrat naratas dumugi palataran sarwi bawera, pinggire pinager pacak suji awangun warastra. Ing bacira ngayun tinunu mandira seta jajar kalih, sinaretan mriyem sakembaran Kyai Guntur tuwin Nyai Mendhung. Hangregancang yayah prayitneng kewuh. Sinten ta ingkang jumeneng nata wonten negari Amarta, jejuluk Prabu Puntadewa, Sadha Dwijakangka, Darmaputra, Darmawangsa, inggih Prabu Yudhistira, sang Anjathasatru, Gunatalikrama, Pritasuta,

Pandhutanaya. Narendra guna ing aguna tan ngendhak gunaning liyan. Luhur datan ngungkuli andhap datan kasor ing sesami. Tulusing jiwa utama temah sang nata datan handarbeni mengsah, pramila katingal merdika sugengira tan saget mbentenaken bingah tuwin sisahing manah, karana ingadu ulat manis manuhara, satemah sang nata katingal rahayu, pinayungan karaharjan.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

Luhuring asma wibawaning nata katingal saking agenging dana ingkang lumintu. Negari Amarta sinung karahayon krana sang nata nggennya ngasta pusaraning praja linambaran paugeran catur wara, sama beda dana dhendha. Adhem parentahe, ngreksaka gigire, mengku cahya mbun-mbunane. Dedanane siang ratri hanggung lumintu yayah ilining toya narmada, paring boga wong kaluwen, paring sandhang wong kawudan, paring obor wong kepetengen, maluyakaken wong nandhang sakit, paring toya wong kasatan, akarya suka kang nawung prihatin. Nuju hari sajuga sang nata Prabu Puntadewa lenggah siniwaka munggweng dhampar kencana, sesemek babut premadhani, sinebaran sari-sari ginanda wida jebat kesturi. Wiyosing sang nata kahayap para abdi bedhaya srimpi tuwin biyada, manggung

ketanggung, jaka palara-lara kang samya ngampil
Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo

upacara kaprabon. Sirna kamanungsane yayah Bathara Darma ngejawantah kahayap para hapsari. Sinten ta ingkang kepareng caket ngabyantara sang nata, lah punika kadang Unggul Pawenang, sang panenggak Pandhawa katingal gagah birawa,

ngregancang pindha lintang bimasekti, kekasih Raden Wrekodara, Bratasena, Bimasena, Wayunindya,

Kusumayuda inggih sang Bilawa. Kasambet sowanira sang panengah nenggih Raden Arjuna ya Dyan Janaka. Datan kantun pisowane satriya kembar Dyan Nakula miwah Sadewa saking Sawojajar saha Bumiretawu. Dupi wus sawega denira ngabyantara, Prabu Puntadewa nulya sung sasmita nenggih badhe

rumentahing sabda, mangkana ririh sabdane sang Yudhistira ingkang kawiyosing lesan.

Sumber: Janturan Jangkep Wayang Purwo