1.

Pengenalan [5 markah]

Nyatakan latar belakang Malaysia dalam hubungan luar

Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan semua negara. Kepentingan dasar luar Malaysia merujuk pada matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia iaitu menjamin keselamatan rakyat dan negara Selain itu ingin memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara Matlamat yang ingin dicapai melalui hubungan ini ialah menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa Selain itu matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negaranegara lain, iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negaranegara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan negaranegara jiran antaranya termasuklah Singapura, ndonesia, !hailand dan "ietnam. Selain itu, hubungan luar juga diadakan dengan negara #sia yang lain, #merika latin, #$rika, #sia %arat serta negara maju seperti %ritain dan #merika Syarikat. Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti &ertubuhan Negara-negara #sia !enggara atau #ssociation o$ South-'ast #sian Nations (#S'#N), Komanwel, &ertubuhan &ersidangan slam atau *rganisation o$ slamic Con$erence (* C), &ergerakan Negara-Negara %erkecuali atau Non-#llingned Mo+ement (N#M) dan sebagainya.

iaitu #S# pada tahun .. .2.-.. &embentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik .1 dan #S'#N pada tahun . ekonomi atau sosial. M#&H / N0* pada tahun .&ertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan.-. terdapat tiga pertubuhan serantau yang telah dibentuk dan disertainya.-.

ekonomi. politik. &ada masa yang sama Malaysia masih bergantung kepada barat kerana Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan sendiri. ni disebabkan pada masa itu Malaysia sedang diancam oleh $ahaman komunis yang disebarkan oleh &arti Komunis Malaya (&KM). Faktor Sejarah 0ari segi sejarah. Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu juga telah terjalin dengan negara-negara yang pada hari ini dikenali sebagai ndonesia. #ncaman komunis yang menggugat keselamatan Malaysia telah mendorong Malaysia mengamalkan dasar pro barat dan anti komunis. Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan. 3aktor-$aktor tersebut ialah $aktor sejarah. Sejak 4aman penjajahan lagi Malaysia merupakan pengeluar utama bijih timah dan getah. %anyak $aktor yang menentukan dasar luar negara.2. hubungan luar ini telah bermula sejak 4aman Kesultanan Melayu Melaka lagi seperti dengan China. Singapura dan Malaysia Setelah mencapai kemerdekaan Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan %ritain dan negara Komanwel lain seperti #ustralia dan New 5erland. 3aktor ekonomi Malaysia juga menjalin hubungan baik degan negara-negara lain untuk memajukan ekonominya yang mengamalkan pasaran bebas. #rab. . Memahami [ 40 markah ] !erangkan $aktor-$aktor Malaysia mengadakan hubungan dengan negara serantau Malaysia mengadakan hubungan dengan negara luar. dan juga negerinegeri di Kepulauan Melayu. %runei. Setelah mencapai kemerdekaan Malaysia masih mengharapkan pasaran dan modal daripada negara %ritain dan #merika Syarikat. geogra$i dan demogra$i.

Malaysia juga mempunyai perairan yang menjadi laluan utama kapalkapal perdagangan dunia. Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil oleh &%% bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.*leh itu. melalui 0asar &andang ke !imur. dasar Malaysia yang menyokong &alestin bagi mewujudkan keamanan di rantau #sia %arat. Malaysia telah mengambil langkah untuk menggalakkan pelaburan asing agar dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan.-67an. Malaysia juga mempunyai sempadan lautan dengan 3ilipina. FAKTO !"O! AF# Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik. FAKTO %"MO! AF# . 0asar luar Malaysia amat menekankan pemeliharaan kedaulatan negaranegara lain. pelaburan asing dari negara di timur terutama 8epun dan Korea digalakkan di samping menjalin hubungan baik dengan negara membangun dan negara-negara slam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara yang berkenaan. Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Contohnya. mempunyai sempadan daratan dengan kebanyakan negara serantau seperti !hailand. Malaysia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan piagam &%% bagi memelihara keamanan dunia. Contohnya Selat Melaka. Menjelang tahun . ndonesia dan Singapura. ndonesia dan %runei. Keselamatan Malaysia mempengaruhi keselamatan serantau FAKTO PO$#T#K Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

*leh itu. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Negara srael kerana menceroboh dan menindas rakyat &alestin. Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Negara-negara slam seperti #rab Saudi.Malaysia mempunyai rakyat yang majoriti beragama slam. Malaysia telah menentang keras 0asar #parteid yang mengamalkan perbe4aan warna kulit di #$rika Selatan. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan #$rika Selatan sehinggalah dasar itu dihapuskan . Malaysia sebuah Negara pelbagai kaum dan agama mengamalkan kebebasan budaya hidup dan agama. *leh itu.

. Setelah mencapai kemerdekaan. 8ulai . 'i( ASA &ersatuan Negara-negara #sia !enggara (#S#) telah ditubuhkan pada 1. ekonomi atau social. &embentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik. Malaysia ingin mengadakan kerjasama dengan negara jiran agar dapat membendung pengaruh dan gerakan &KM. Menganalisis [15 markah] Huraikan perkembangan hubungan Serantau Malaysia melalui 9 (i) (ii) (iii) #S# M#&H / N0* #S'#N Sejak merdeka Malaysia telah menyertai tiga buah pertubuhan serantau iaitu &ersatuan Negara-negara #sia tenggara (#S#).-. hasil daripada satu mesyuarat yang diadakan di %angkok antara Malaysia dengan !hailand dan 3ilipina. &ertubuhan Malaysia. &KM . negara kita dan juga negara-negara jiran serantau iaitu !hailand dan 3ilipina diancam hebat oleh pengaruh Komunis.telah menggunakan sempadan Malaysia!hailand sebagai pengkalan gerakan gerila mereka. 3ilipina dan ndonesia (M#&H / N0*) dan &ersatuan Negara-negara #sia !enggara (#S'#N). 0i Malaysia. *leh itu !unku #bdul :ahman telah mencadangkan penubuhan #S# untuk melindungi negara-negara anggota daripada ancaman tersebut dan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial. ...&. &arti Komunis Malaya (&KM) menyebarkan pengaruh $ahaman komunis di kalangan rakyat.

#S# dianggap sebagai pertubuhan anti &residen Soerkarno di ndonesia. &ada tahgun .. . 'ii( MAP)#$#*%O &ertelingkahan antara Malaysia dengan 3ilipina dan ndonesia timbul disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia.-.1 /awrence ".*egara Asia Tenggara 'AS"A*( .-.alaubagaimanapun. &residen Soerkarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru. bantuan &%% dipohon bagi mendapatkan pandangan rakyar Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia. Malaysia telah mengambil langkah mengadakan rundingan dengan 3ilipina dan ndonesia dan akhirnya membawa kepada penubuhan M#&H / N0*. %agi menyelesaikan pertelingkahan ini. 3ilipina pula menuntut Sabah yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka. Melalui M#&H / N0*.1.alaupun hasil tinjauan mendapati majoriti rakyat kedua-dua negeri berkenaan bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia. matlamat tersebut tidak banyak dicapai kerana ketiadaan kerjasama yang erat. Michael More (wakil &%%) telah dihantar meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. #khirnya pertelingkahan antara Malaysia dengan 3ilipina tentang penubuhan persekutuan Malaysia telah membawa kepada pembubaran #S# pada tahun . 'iii( Persat+an *egara. &ersengketaan berterusan dan menyebabkan M#&H / N0* telah tidak berperanan lagi. namun ndonesia dan 3ilipina kurang berpuas hati.

perdagangan dan perindustrian. Selain itu. ndonesia. #khirnya. /aos dan Kampuchea menyertainya.--=. struktur pentadbiran #S'#N telah dibentuk dengan diketuai oleh Menteri /uar #S'#N dan dibantu oleh 8awatankuasa !etap Sosial dan 8awatankuasa !etap 'konomi.-2. Myanmar. #ntara kerjasama yang terjalin termasuklah mengistiharkan #S'#N sebagai 4on aman. sosial dan kebudayaan dan meningkatkan tara$ hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian. negara-negara anggota #S'#N juga saling berkerjasama dalam bentuk latihan dan penyelidikan serta mengadakan hubungan yang erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa.alaupun #S# dan M#&H / N0* gagal.. #ntara matlamat penubuhannya termasuklah mengekalkan kestabilan politik di :antau #sia !enggara dan membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi.-6< dan 5on Kawasan &erdagangan %ebas #S'#N pada tahun . %agi memastikan perjalanannya yang lancar. . hasrat Malaysia untuk berbaikbaik dan bekerjasama dengan negara-negara jiran tetap diteruskan. %runei.. 3ilipina dan Singapura. pengistiharan 5on %ebas Senjata Nuklear pada tahun .2 yang membawa kepada penubuhan &ersatuan Negara-negara #sia !enggara atau lebih dikenali sebagai #S'#N. Keanggotaan #S'#N pada ketika itu terdiri daripada lima buah negara iaitu Malaysia.-. 8umlah anggota bertambah menjadi sepuluh kesemuanya apabila "ietnam. !hailand. Kerjasama antara negara anggota #S'#N semakin teguh hingga hari ini. bebas dan berkecuali pada tahun . 0eklarasi %angkok telah termeterai pada 6 *gos .

4. #ntara usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau iaitu dalam mesyuarat menteri-menteri #S'#N di Kuala /umpur. A-lilkasi [15 markah] 8elaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau. . mereka telah mengisytiharkan negara-negara #S'#N sebagai 4on aman. bebas dan berkecuali (5*&3#N). Malaysia juga tidak bersekongkol dengan mana-mana blok barat atau blok timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa besar.-6=. Malaysia dalam #S'#N berusaha membantu Kampuchea menjatuhkan kerajaan Khmer :ouge dengan mengadakan satu mesyuarat begi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di bawah pimpinan &utera Norodom Sihanouk di Kuala /umpur tahun .

Malaysia juga memberi pengampunan kepada pendatang tanpa i4in dari negara ndonesia. "ietnam dan Myanmar yang memasuki Malaysia secara haram. menteri-menteri luar #S'#N memutuskan bahawa #S'#N ialah 4on bebas senjata nuklear. Negara Malaysia juga bekerjasama dengan ndonesia dalam menangani isu pengganas dengan membenarkan ndonesia mengekstradisi rakyat Malaysia iaitu Nordin Mat !op yang disyaki menjadi dalang dalam beberapa siri keganasan. Malaysia tidak campur tangan dalam isu yang berlaku di selatan !hailand selaras dengan dasar berkecuali yang diamalkan oleh negara. Malaysia memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian :ohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Selain itu. Malaysia menjalin kerjasama dengan kerajaan 3ilipina menyelesaikan isu pencerobohan di /ahad 0atu oleh keturunan Kesultanan Sulu. Malaysia dapat menyelesaikan isu tuntutan terhadap &ulau %atu &utih dengan kerajaan Singapura dengan bijak. . Malaysia dalam #S'#N :egional 3orum telah memperjuangkan penyelesaian politik di Kemboja di mana tentera "ietnam diberi tekanan agar segera berundur dari Kemboja dan rakyatnya diberi peluang menentukan nasib sendiri.0alam mesyuarat tahun . Malaysia juga menjadi perantara gencatan senjata antara kerajaan 3ilipina dengan MN/3. dan %ukit Kayu Hitam.-6<. 0engan ini tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhannya untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear. Malaysia dan kerajaan !hailand bekerjasama dalam bidang pertahanan iaitu persempadanan seperti di :antau &anjang.

Hal ini demikian kerana melalui #S'#N hasil daripada 0eklarasi Kuala /umpur Malaysia telah mencadangkan supaya negaranegara #S'#N diisytiharkan sebagai 4on aman. Secara tidak langsung kedaulatan negara kita dapat dikekalkan. negara kita tidak terlibat dalam kancah peperangan dengan negara lain atau melibatkan diri dalam kon$lik negara lain. 0engan adanya perisyitharan tersebut rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni serta dapat menjamin kestabilan politik di negara ini. :antau yang aman.bebas. Menilai [10 markah] Nyatakan $aedah yang diperoleh Malaysia melalui hubungan serantau > #ntara $aedah yang diperoleh Malaysia melalui hubungan serantau ialah wujudnya kestabilan politik.dan berkecuali akan dijamin jika negara kita menjalin hubungan yang baik dengan negara serantau. .selamat.5. Sehubungan dengan itu. Hal ini secara tidak langsung telah mengekalkan keamanan dan keharmonian di negara kita. dan berkecuali ( 5*&3#N ) .

dan :!M-:: . 3aedah lain yang turut dinikmati Malaysia ialah dari segi kerjasama projek @projek perindustrian seperti projek baja urea di %intulu. Sementara itu dalam bidang sosial juga hasil daripada hubungan serantau yang dijalinkan Malaysia maka wujudnya kerjasama kebudayaan dan kesenian dengan penubuhan tabung kesenian #S'#N dan pertukaran rancangan tele+isyen antara negara-negara #S'#N seperti rancangan Salam Muhibbah :!M-:!%.0i samping itu juga dalam memastikan negara kita bebas daripada ancaman senjata nuklear apabila #S'#N mengisytiharkan rantau ini sebagai 5on %ebas Senjata Nuklear yang tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan rantau ini untuk membawa senjata nuklear. Negara serantau akan memberi bantuan dengan segera apabila negara kita memerlukan bantuan kerana hubungan yang erat telah dijalinkan antara satu sama lain. 0engan demikian rakyat Malaysia juga dapat membeli barangan yang berkualiti dari negara #S'#N dapat membeli barang yang berkualiti setelah #3!# ditubuhkan. Malaysia juga mendapat $aedah dari segi pelancongan dengan melancarkan !ahun Melawat Malaysia buat kali pertama pada tahun .hubungan baik dan erat dengan negara serantau juga dapat meningkat dan memakmurkan ekonomi negara. Sarawak dan juga di #cheh. negara. Hal ini kerana penubuhan #3!# iaitu 4on bebas cukai antara negara #S'#N mewujudkan pasaran yang berpotensi besar kepada pengeksport Malaysia asalkan mereka meningkatkan piawaian produk dan perkhidmatan. Malah Malaysia juga akan turut mengambil bahagian dalam kejohanan sukan S'# yang akan diadakan di Myanmar pada tahun ini. 0i samping itu 4on kawasan perdagangan bebas #S'#N juga memberi $aedah dari segi perdagangan dan pasaran. Selain itu.hubungan baik yang dijalin dengan negara serantau telah memudahkan kita untuk mendapatkan bantuan . *leh hal yang demikian. %egitu juga dengan &erundingan 'konomi #sia !imur ( '#'C ) berdasarkan konsep dan idea #S'#N ? 1 melibatkan negara Cina.negara di dunia hanya akan menghulurkan bantuan kepada negaranegara yang menjalin hubungan yang baik dengan mereka. 0i samping itu.&enubuhan #3!# membolehkan barangan dari negara serantau bersaing secara sihat . Selain itu dengan adanya hubungan serantau juga negara kita telah berjaya mengambil bahagian dalam kejohanan SAK#N S'# dan pernah menjadi tuan rumah untuk kejohanan tersebut.--= dan akan diteruskan pada tahun hadapan untuk kali keempat dalam usaha menarik lebih ramai pelancong datang ke negara kita. 8epun dan Korea Selatan yang dikemukakan Malaysia telah meluaskan lagi kerjasama ekonomi bagi rantau #sia dan #sia !enggara. . 0engan adanya penglibatan tersebut negara kita lebih dikenali dan berjaya menaikkan imej negara dengan meraih kejayaan dalam sukan tersebut.

. Selain daripada itu isu pemberontakan. #ntaranya isu kebanjiran pendatang tanpa i4in ( &#! ) ke negara kita dan juga negara @negara anggota #S'#N yang lain. su /BN#S iaitu pembinaan logi pembuangan sisa-sisa toksik di Malaysia baru-baru ini. pemberontakan yang berlaku di /ahad 0atu. . Selain itu isu pencemaran alam seperti pembakaran secara terbuka yang berlaku hampir setiap tahun di ndonesia.3aedah seterusnya ialah dapat meningkatkan tara$ pendidikan di negara kita hasil daripada wujudnya kerjasama dalam bidang pendidikan melalui &ertubuhan Menteri-menteri &elajaran #S'#N ( S'#M'* ). Sabah dan pemberontakan puak Moro di 3ilipina. Menjana #/ea [10 markah] Cabaran langkah (K%KK) Cadangan soalan9 8elaskan isu-isu di peringkat #S'#N dan penyelesaiannya > !erdapat banyak isu yang timbul diperingkat #S'#N sejak akhir-akhir ini. Hasil daripada kerjasama tersebut pembinaan &usat Serantau untuk Sains dan Matematik (:'CS#M) telah diadakan di &ulau &inang. 0i samping itu juga isu pelarian :ohinya yang masih belum ada jalan penyelesaian. . Contohnya.

#S'#N hendaklah juga menghormati hak asasi setiap negara. 0i samping itu. su-isu yang berlaku di peringkat #S'#N perlu ditangani segera demi kebaikan bersama.Menghormati hak asasi setiap negara dapat mengelakkan kon$rantasi dan kon$lik dalam kalangan negara-negara anggota. 0. melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dan membentuk mutu pendidikan bertara$ dunia. /angkah-langkah penyelesaian lain yang boleh dilakukan seperti penguatkuasaan undang-undang. mengeratkan hubungan dagangan. keamanan akan dapat digapai serta setiap negara akan mempunyai masyarakat yang lebih adil dan saksama. Selain itu pemimpin mestilah adil. menggalakkan daya saing yang sihat. isu tenaga kerja.pemerdagangan manusia. Nyatakan nilai-nilai yang perlu ada pada seorang pemimpin bagi menjamin kesejahteraan Malaysia pada masa depan Sebagai seorang pemimpin kita perlu bijak mengambil peluang untuk kemajuan negara. *ilai. isu pencerobohan perairan Malaysia dan sebagainya. pemimpin juga mesti sanggup berkorban dan ber$ikiran terbuka untuk menerima pendapat.su-isu yang lain seperti penyeludupan dadah. 8ika semua negara anggota menggunakan kesederhanaan dalam tindak @ tanduk dan dasar mereka. menguasai ilmu pengetahuan. Masalah negara #S'#N hari ini juga boleh diselesaikan jika setiap negara anggota mengamalkan konsep kesederhanaan atau wassatiyah. &emimpin juga harus mempunyai semangat patriotic dan berwawasan . isu penyeludupan senjata api . #ntara langkah-langkah penyelesaiannya ialah kekerapan mengadakan persidangan atau mesyuarat menteri-menteri antara negara-negara anggota #S'#N. saksama dan bertanggungjawab.nilai m+rni 1 ikti2ar 1 -atriotisme [10 markah] (a). &emimpin juga harus mempunyai semangat patriotic dan berwawasan &emimpin juga mesti sanggup berkorban dan ber$ikiran terbuka untuk menerima pendapat. /angkah-langkah penyelesaiannya.

Selain itu. Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh diperolehi daripada penglibatan Malaysia dalam hubungan serantau 0i antara nilai-nilai murni yang diperoleh ialah menjaga keamanan negara dan menghormati kedaulatan negara jiran . Nyatakan si$at yang perlu diamalkan untuk keamanan serantau. kita juga haruslah bersi$at toleransi dan mempunyai semangat kekitaan (c).(b). 3. politik dan sosial. kita juga harus menjalin hubungan komunikasi yang baik. 0i antara si$at yang perlu diamalkan ialah berani mempertahankan negara dan menghormati kedaulatan negara serantau. +m+san [5 markah] . 0i samping itu. Kita hendaklah bersatupadu dan berkerjasama dalam semua aspek ekonomi. 0i samping itu. kita mestilah bersikap terbuka dan berpandangan jauh dalam menjalinkan hubungan serantau.

saya memperolehi pengetahuan tentang peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau seperti #S#.Saya juga dapat mengetahui $aedah yang diperolehi oleh Malaysia melalui hubungan serantau. sokongan negara-negara serantau amat diperlukan. Negara juga mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan antarabangsa dalam menghadapi pelbagai ancaman luar. Cadangan rumusan = %anyak pengetahuan yang diperolehi daripada daripada penyertaan Malaysia dalam pertubuhan serantau. maka harapan Malaysia untuk merealisasikan hasrat kerajaan mencapai . Contohnya. Misalnya isu lagu Negaraku yang menjadi perbalahan dengan ndonesia telah berjaya diselesaikan melalui rundingan. Selain itu #sean juga memberikan sumbangan besar kepada negaranegara rantau #sia !enggara 0i samping itu.Kita juga dapati perlunya hubungan persahabatan antara negara demi kepentingan rakyat dan negara.Melalui tajuk ini.M#&H / N0* dan #S'#N. Selain itu Malaysia juga . #ntaranya Malaysia telah mengambil langkah yang dinamis untuk bersaing dengan negara lain. dalam menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia3ilipina dan Malaysia.awasan =7=7 akan termakbul. Sejarah membuktikan pentingnya sesebuah negara menjalin hubungan dengan negara-negara jiran. Sekiranya semangat ini berkekalan. Harapan untuk masa depan Malaysia agar terus memantapkan lagi hubungan serantau dan juga antarabangsa sama ada melalui pertukaran teknologi. budaya dan sukan. Selain itu. iktibar kepada saya kita hendaklah saling membantu demi mencapai kejayaan yang lebih gemilang.Contohnya dalam bidang ekonomi. negara Malaysia hendaklah menjaga dan mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau. Sehubungan dengan itu.ndonesia.. rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan sikap toleransi antara kaum demi mengekalkan keamanan negara seperti tidak membicarakan isu-isu sensiti$ yang boleh menyebabkan perbalahan kaum.

ktibar kepada negara pula ialah negara harus menjalin hubungan baik dengan semua negara terutama negara berjiran dan sentiasa menyokong usaha untuk memelihara keamanan. melalui hubungan dan penyertaan Malaysia secara akti$ dalam pertubuhan serantau memantapkan lagi hasrat untuk mencapai . . ktibar pada bangsa pula ialah dapat melahirkan bangsa Malaysia yang berdisiplin dan berdaya saing di peringkat global serta mengamal dan menghayati nilainilai murni dalam semua aspek kehidupan. Negara juga diharap dapat mengekalkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Selain itu segala pertikaian harus diselesaikan secara diplomasi dan mengamalkan sikap toleransi.awasan =7=7.mewujudkan hubungan diplomatik bagi menjamin keharmonian sejagat dan meningkatkan ekonomi negara. Kita juga harus mempunyai si$at jati diri dan menyemai semangat cinta negara. Selain itu. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang setelah menyertai dan bergiat akti$ dalam pertubuhan serantau ialah menjadikan negara maju setanding dengan negara lain. ktibar pada diri ialah kita harus hidup bersatu padu dan memupuk kerjasama serta bantu-membantu untuk kebaikan bersama.