Định luật Dalton về áp suất riêng phần

Định nghĩa: Nếu mỗi phân tử khí chuyển động độc lập với các phân tử khác, chỉ trừ những lúc
va chạm, và nếu toàn bộ va chạm này đều đàn hồi, thì trong một hỗn hợp các khí khác nhau, tổng động năng của tất cả khí sẽ bằng các động năng của từng khí thành phần cộng lại: E = E ! E" ! E# ! E$ ! %

&ì mỗi phân tử khí chuyển động độc lập với nhau n'n áp suất mà mỗi khí tác (ụng l'n thành bình ch a c) thể đ!ợc tính ri'ng rẽ"*h#ng hạn áp (ụng h$ %&ả 'ủa (ịnh )&ậ* +,)-. *a '/:
p = p" = p# = % +p suất này, với tác (ụng b0i một thành phần khí trong hỗn hợp, đ!ợc g1i là áp suất riêng phần, p, -ừng ph!2ng trình trong s3 n)i tr'n c) thể đ!ợc viết lại để cho ta động năng tính th.o áp suất: E = /#0"1 p V E" = /#0"1 p"V E# = /#0"1 p#V -hay vào biểu th c năng l!ợng và tri$t ti'u s3 hạng /#0"1V 0 cả hai vế, ta đ!ợc p = p ! p" ! p# ! p$ ! % = 2j pj 3í hi$u đ4c bi$t 0 vế phải là dấu tổng, một cách viết t5t cho ph4p tính: *ộng tất cả những s3 hạng c) kiểu gi3ng nh! pj với m1i giá trị của j, N) sẽ đ!ợc th!6ng 5uy'n (6ng đến, 3hi đ), áp suất tổng cộng, P, sẽ là tổng các áp suất riêng phần của từng thành phần trong hỗn hợp khí, với mỗi áp suất đ!ợc tính nh! chất khí đ) (uy nhất c) m4t trong thể tích cho tr!ớc, 7ohn 8alton / 9::; <$$1 đ= đề 5uất định luật áp suất riêng phần trong >uá trình khảo sát chất khí mà cu3i c6ng đ= (7n ?ng đến lí thuyết nguy'n tử, @ột thang đo >uan tr1ng của nồng độ trong một hỗn hợp khí /và cAng trong cả thể l8ng và r5n1 là phần mol, X, Bhần mol của thành phần th j trong một hỗn hợp các chất đ!ợc định nghCa là s3 mol /n1 của chất định tr!ớc chia cho tổng s3 mol của tất cả các chất:

@ột (ạng khác của định luật 8alton phát biểu rằng áp suất ri'ng phần của một chất khí trong hỗn hợp là nồng độ của n) trong phần mol nhân với tổng áp suất, Nếu c) nj mol khí th j trong hỗn hợp, thì áp suất ri'ng phần của khí đ) c) thể tính đ!ợc từ định luật khí lí t!0ng: /n = n ! n" ! n# ! n$ ! % = 2j nj1 &ì nj0n = Xj là phần mol, và nRT0V = P là áp suất tổng, n'n định luật 8alton tr0 thành pj = XjP