NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ (a) Pengertian sejarah dan sumber sejarah. i. Sejarah merupakan faktor penting di dalam pembentukan dasar bahasa sesebuah negara. Bincangkan kepentingan sejarah di dalam pembentukan dasar bahasa di Malaysia. 1.0 Pengenalan: Sejarah amat penting dalam pembentukkan dasar bahasa di Malaysia. Dasar bahasa yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dibuktikan dengan pelbagai bukti atau sumber sejarah samada sumber yang berbentuk primer ataupun berbentuk sekunder.Voss (1997) menekankan bahawa mata pelajaran Sejarah boleh dijadikan medium pendidik pelajar mengenai nilai-nilai murni melalui refleksi dan pengajaran yang diperoleh hasil daripada pembelajaran mengenai peristiwa silam. Sejarah ialah asas penting dalam pembinaan bangsa Malaysia. 1.1 Pengertian sejarah Mengikut pandangan “Bapa Sejarah”Herototus, sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinisikan sejarah sebagai sebagai asal-usul, keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau, kisah, riwayat,tambo,tawarikh dan kajian atau pengetahuan mengenai sejarah yang berlaku. 1.2 Kepentingan sejarah di dalam pembentukan dasar bahasa di Malaysia Hassan Ahmad (1999) dalam ucapannya sempena ulang tahun ke-43 Dewan Bahasa dan Pustaka, telah merangkumkan dasar bahasa berikut sebagaimana 1 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Fasal 152, dan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967, dan berdasarkan undang-undang pendidikan kebangsaan sejak Akta Pelajaran (Pendidikan) tahun 1957 (yang menggantikan Education Ordinance 1950 ciptaan British) hingga ke Akta Pendidikan tahun 1996”. Dasar bahasa tersebut dihuraikan di bawah dan dikaitkan dengan kepentingan sejarah seperti berikut: 1.2.1.Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan Malaysia Bahasa Melayu memang selayaknya menjadi bahasa kebangsaan negara kerana bangsa Melayu yang menuturkan bahasa tersebut merupakan pribumi tanah bertuah ini. Menurut sumber dari Berita Harian(2008) I-Tsing, seorang sarjana Cina yang menetap lama di Palembang sekitar 671 masihi, menggunakan istilah “moloyu” untuk merujuk kepada orang Melayu yang tinggal di kepulauan Melayu termasuk Semenanjung Tanah Melayu, Pengembarapeniaga Arab pada abad ke-7 juga menyebut beberapa kawasan negeri Melayu seperti Pahang, Temasik, Terengganu, Jambi dan lain-lain dalam catatan mereka. Temasek, Jawa, Inderagiri dan kepulauan lain di kawasan lautan Tenggara lazim kemudiannya dinamakan Nusantara2 oleh para sarjana tempatan. Berdasarkan faktor sejarah ini dasar yang termaktub dalam perlembagaan tidak perlu dinafikan lagi. 1.2.2 Bahasa kebangsaan ini hendaklah digunakan untuk tujuan rasmi kerajaan Pada 1.9.1967, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara. Pengisytiharan ini adalah ekoran dari tindakan parlimen yang telah meluluskan Rang UndangUndang Bahasa Melayu dalam sidangnya yang berlangsung pada bulan Mac 2 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ 1967. Dari segi sejarahnya,menurut Ahmad Fauzi Mohd Basri(2002) sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu sudah mula menjadi bahasa ilmu sejak abad ke-17 lagi. Pada masa itu bahasa Melayu menajadi bahasa dalam penyebaran ilmu falsafah tinggi, ilmu perundangan Islam, ilmu ketuhanan, ilmu kerohanian, ilmu kemasyarakatan, ilmu bahasa dan ilmu kesusasteraan, disamping ilmu perubatan, matematik dan sejarah. Pusat-pusat kegiatan intelektual dalam bahasa Melayu ketika itu termasuklah di Melaka, Pasai, Acheh, Bentam dan Riau. Tokoh intelek, ahli fikir dan pengarang agung yang terkenal terdiri daripada Hamzah Fansuri, Syeikh Nuruddin al-Raniri, Samsudin alSumatrani di samping tokoh sejarah dan bahasa iaitu Tun Sri Lanang dan Raja Ali Haji. 1.2.3 Bahasa Inggeris diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah Pengaruh bahasa Inggeris muala meresap masuk ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-18 apabila pihak Inggeris menapak di Pulau Pinang pada tahun 1786. Selepas itu Perjanjian Pangkor 1876, sedikit demi sedikit pihak inggeris berjaya menguasai bidang politik, ekonomi, dan sosial masyarakat tempatan sehingga akhirnya pengaruhnya begitu dominan.Dasar pendidikan Persekutuan Tanah rnengusulkan sebarang pindaan atau menyesuaikan yang perlu untuk membina sistem pendidikan kebangsaan yang dapat diterima oleh rakyat persekutuan pada keseluruhannya, serta dapat memuaskan keperluan dan rnemperkembangkan penyuburan kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan politik mereka sebagai satu bangsa; serta untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sambil rnenjamin perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum-kaum lain. (Laporan Jawatan Kuasa Pelajaran, 1956).

3 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Sesuai dengan penyataan dari laporan tersebut,penguasaan pelajar dalam bahasa Inggeris memberi kelebihan kepada pelajar itu sendiri dalam menerokai pelbagai ilmu secara mendalam dan memudahkan pelajar tersebut apabila melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi. Pelajar yang menguasai dua bahasa mempunyai kelebihan kognitif berbanding pelajar yang boleh bertutur dalam satu bahasa sahaja (Bochner, 1996). 1.2.5 Dasar Mempelajari bahasa selain bahasa Melayu Dasar bahasa ini amat sesuai dipratikkan di Malaysia. Ini jelas menunjukkan Malaysia mengamalkan sikap terbuka dalam mempelajari bahasa lain selain dari bahasa Melayu. Dengan penubuhan sekolah venakular dan bahasa asing boleh dipelajari di pelbagai asrama penuh dan universiti terpilih, perkembangan bahasa asing seperti bahasa German dan bahasa Perancis lebih mewarnakan keunikkan dasar bahasa Malaysia. Dari segi sejarah, menurut Anwar Ridhwan (2009). Wira Melayu Hang Tuah dilakarkan sebagai pahlawan yang turut menguasai berbelas-belas bahasa asing. Melalui di penguasaan bahasa-bahasa psikologi asing, dan Hang budaya Tuah mampu bersemuka dengan sesiapa sahaja, kerana ia menguasai bahasa-bahasa tersebut, samping memahami penuturnya. Hang Tuah belajar bahasa asing dengan cara yang betul, tanpa sebarang kontroversi. Ia berguru kepada guru atau munsyi bahasa pada zamannya. Ia belajar bahasa asing untuk beberapa tujuan kemahiran, terutamanya kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Untuk memberikan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur kepada Hang Tuah, pastilah munsyi-munsyi bahasanya menggunakan sistem atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tertentu.

4 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _

2.0 a)ii. Sekiranya faktor sejarah hendak diambilkira dalam pembentukan dasar bahasa, ia perlu diperkuatkan dengan penyelidikan sejarah ialah sumber atau bukti sejarah. Terangkan jenis-jenis sumber dalam penyelidikan bahasa Melayu yang boleh memberi impak terhadap pembentukan dasar bahasa di Malaysia. 2.1 Pengertian sumber

Ahli-ahli sejarah memperoleh maklumat mereka daripada dua jenis sumber yang berbeza: primer (primary) dan sekunder (secondary). Menurut David W. Koeller (1998) Sumber primer adalah sumber-sumber "first-hand", manakala sumber sekunder pula ialah sumber-sumber "second-hand". Contohnya, bayangkan ada satu kejadian nahas kereta. Huraian tentang nahas yang seorang saksi berikan kepada polis ialah satu sumber primer kerana ia datang daripada seseorang yang betul-betul berada di sana pada waktu itu. Berita dalam akhbar pada hari berikutnya adalah satu sumber sekunder kerana pemberita yang menulis berita itu tidak betul-betul menyaksikannya. 2.2 Sumber dalam penyelidikan bahasa Melayu yang memberi impak terhadap bahasa Melayu 2.2.1 Penemuan kapak tua (beliung)

5 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Menurut pengkaji prasejarah yang terkenal R.H. Geldern, penemuan kapak tua (beliung batu) yang ditemui di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Hwang, Salween dan Yangtze didapati serupa dengan kapak tua yang ditemui di kawasan nusantara. Ini merupakan satu sumber primer yang amat penting. Ini membuktikan kapak tua di Nusantara itu dibawa oleh masyarakat dari Asia Tengah bersama-sama dengan bahasanya sekali iaitu bahasa Melayu. 2.2.2 Penemuan Batu Bersurat Trengganu

Sumber primer dari batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu Batu Bersurat Trengganu adalah salah satu prasasti tertua yang telah menggunakan bahasa Melayu dan sistem penulisan aksara yang berbeza, iaitu aksara Jawi. Tarikh yang tercatat pada batu Bersurat Terengganu adalah Jumat 4 Rajab 702 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1303 M. Teks batu bersurat ini ditulis pada empat penampang. Penggunaan bahasa pada keempat penampang tersebut tidak memperlihatkan penggunaan dua jenis aksara, tetapi lebih menonjolkan percampuran kata asli Melayu dan kata pinjaman bahasa Sanskrit, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Antara perkataan yang tertulis pada batu bersurat tersebut ialah c (cucuku), b (bagi dan sebagainya.Sumber atau bukti ini memberi impak yang besar terhadap pembentukan dasar bahasa di Malaysia. 2.2.3 Karya-karya sastera sejarah

Tingginya nilai pensejarahan Melayu lama sudah disedari oleh para sarjana. Banyak kitab-kitab lama telahpun dikaji dan dikupas sebagai bahan-bahan asas untuk pengkajian sejarah Tanah Melayu. Tumpuan karya terakhir dari rangkaian kronologi ialah Tuhfat Al-Nafis karangan Raja Ali Haji. Tuhfat AlNafis sebenarnya bukanlah karya yang terakhir kerana ada banyak lagi bahan yang menjadi bahan 6 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ kajian Pensejarahan Malaysia seperti Sejarah dan Syair Siak, Peringatan sejarah negeri Melayu,Misa Melayu dan lain-lain lagi , yang merupakan usaha pensejarahan yang serius. Pensejarahan Melayu antara abad 17 hingga 19 memperlihatkan beberapa ciri tertentu dari segi isi kandungannya ia lebih merupakan sejarah istana dan memang ditulis untuk mengharumkan pemerintahan seseorang raja. Ini kerana perkembangan bahasa Melayu ketika itu banyak tertumpu di sekitar istana.Ini merupakan sumber sekunder yang amat penting. 2.2.4 Kamus Pigafetta dan Man La Jiu Guo Yi Yu

Kamus Antonio Pigafetta bertarikh 1519-1522M. merupakan sumber sekunder dalam penyelidikan bahasa Melayu yang boleh memberi impak terhadap pembentukan dasar bahasa di Malaysia. Dalam bahagian yang berjudul “Here Follow Some Words of Those Heathen Peoples of Molucca”, beliau merakamkan pula kata bilangan berikut : satus (1), dua (2), tiga (3), ampat (4), lima (5), anam (6), tugu (7), duolappan (8), sambilan (9), sapolo (10), duapolo (20), tigapolo (30), ampatpolo (40), limapolo (50), nampolo (60), tuguppolo (70), dualappanpolo (80), sambilampolo (90), saratus (100). Selain dari itu, Kamus Man La Jiu Guo Yi
Yu (Cina), jangkaan bertarikh 1403-1511M. Kamus ini merakamkan hitungan Melayu seperti sa du (1), du wa (2), di jia (3), en ba (4), li ma (5), eu nan (6), du zhu (7), du la pan (8),

Ini

membuktikan bahasa Melayu telah digunakan untuk kegunaan

ekonomi dan perniagaan sejak dari 1519M lagi. Oleh itu tak syak lagi bahasa Melayu merupakan bahasa yang pertama dituturkan di Malaysia. 2.3 Rumusan

7 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Berdasarkan dari analisis dari sumber primer dan sekunder yang diberikan di atas jelaslah bahasa Melayu amat sesuai dijadikan bahasa kebangsaan sesuai dengan dasar bahasa yang ada kini. Penemuan kapak tua dan batu bersurat seperti yang dinyatakan di atas jelas membuktikan bahasa Melayu merupakan bahasa yang dituturkan oleh pribumi Malaysia. Selain dari itu,bahasa Melayu juga digunakan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan terbitnya Kamus Antonio Pigafetta dan kamus Man La Jiu Guo Yi Yu.Misa Melayu, Tuhfat Al-Nafis dan sebagainya juga menggunakan bahasa Melayu juga turut mensahihkan penggunaan bahasa Melayu merupakan bahasa terawal digunakan di negara ini b) Penterjemahan terbitan ilmiah ke dalam bahasa Melayu masih

ketinggalan kerana kita masih kekurangan pakar yang mampu menterjemah di dalam kebanyakan bidang akademik. 1.0 Pengenalan:

Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar ilmu di sekolah-sekolah termasuk maktab-maktab perguruan dan universiti. Sebagai bahasa ilmu yakni bahasa yang memperkatakan segala ilmu pengetahuan, bahasa Melayu seharusnya diperkembangkan dan disesuaikan dengan kehendak-kehendak baru. Dalam konteks yang mengutamakan penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia, khususnya sebagai bahasa ilmu maka lahirlah kerja terjemahan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kerajaan dan masyarakat sedar akan pentingnya peranan terjemahan untuk memindahkan khazanah ilmu dunia ke dalam bahasa Melayu sebagai satu aspek pembangunan bangsa dan negara. Terjemahan khazanah ilmu dunia ke dalam bahasa Melayu dapat diibaratkan sebagai penanaman benih di bumi intelek bangsa Malaysia yang kini 8 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ terpendam. Benih inilah kelak yang akan bercambah menjadi tamadun baru yang akan memberikan sumbangannya kepada tamadun dunia. 1.1.Pendahuluan. Berdasarkan aspek sejarah, (Delisle & Woodsworth, 1995) ternyata bahawa penterjemah yang tampil keluar daripada bayang-bayang penulis buku memiliki berbagai-bagai kebolehan daripada menemukan abjad, memperkaya bahasa kebangsaan, menyebarkan ilmu pengetahuan, sains dan agama, sehingga menyusun kamus. Oleh itu, mereka pun menyandang pelbagai peranan bagi kemajuan tamadun dunia, yakni sebagai komunikator, mediator, pengambil keputusan dan pengurus masa. Melihat sumbangan dan peranan mustahak yang dimainkan oleh penterjemah dalam bidang penterjemahan, maka penyelidikan demi penyelidikan harus dijalankan ke atas pelbagai aspek penterjemahan, supaya bidang ini dapat menyerlahkan kemampuannya dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebudayaan. Terjemahan sangat penting dalam usaha pembangunan intelektual bangsa. 2.1 Definisi Konsep 2.1.1 Pengertian Penterjemahan Mengikut Kamus Dewan Penterjemahan bererti memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada satu bahasa kepada suatu bahasa yang lain. 2.1.2 Pengertian Terbitan Ilmiah Mengikut Kamus Dewan ,terbitan didefinisikan sebagai sesuatu yang diterbitkan ,keluaran (majalah, buku dan lain-lain). Manakala ilmiah bermaksud pula sesuatu yang bersifat pengetahuan,keilmuan dan akademik. Oleh itu, terbitan ilmiah 9 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ boleh dirangkumkan sebagai sesuatu majalah, buku dan sebagainya yang bersifat keilmuan dan akademik. 3.0 Batasan Kajian. Kajian ini menumpukan elemen definisi dan konsep penterjemahan, proses penterjemahan , bentuk penterjemahan, kepentingan penterjemahan dan peranan kerajaan . Responden pula terdiri hanya terdiri dari 30 orang pelajar sekolah menengah tingkatan 6,5 dan 3.

4.0 Analisis kajian 4.1 Perkembangan penterjemahan dari mula hingga sekarang Berdasarkan penulisan oleh Kassim (1991) dan Muhd. Mansor (1991), susur galur penterjemahan dapat dibincangkan berdasarkan tempoh-tempoh penting yang dapat dibahagikan seperti berikut : a) Zaman Pramoden Kitab agama seperti Kidayatul Salikin, Balughul Muran, Minhajul Abidin dan Matlaul Bardrain yang diusahakan pada zaman ini merupakan hasil usaha beberapa penulis seperti Hamzah Fansuri, Shamsudin al-Raniri, Sheikh Daud alFatani, Sheikh Abdul Samad al-Palembangi dan Sheikh Muhammad Arshad alBanjari. Sesetengah kitab tersebut masih digunakan sehingga hari ini di Malaysia. b) Zaman Keagungan Kerajaan Melayu Melaka Penterjemahan pada zaman ini ditandakan oleh peristiwa Sultan Alauddin Riayat Shah yang menitahkan Bendaharanya Tun Seri Lanang pada kira-kira TM 1612 10 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ untuk membaiki kitab dari Goa. Walaupun aktiviti terjemahan berlaku, namun skalanya agak terbatas. c) Zaman 1920an dan 1930an Perkembangan terjemahan pada zaman ini dimangkinkan oleh penubuhan Pakatan Belajar Pengetahuan Bahasa di Johor sekitar tahun 1888 yang asaskan oleh Dato’ Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi. Penubuhan Sultan Idris Training College, Malay Women’s TrainingCollege di Melaka dan Pejabat Karang Mengarang Sultan Idris Training College pada akhir 1920-an memesatkan lagi aktiviti penterjemahan bagi bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. d) Era Dewan Bahasa dan Pustaka Tugas menterjemah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bermula sejak awal merdeka. Matlamat DBP sebagaimana yang dinyatakan dalam Ordinan DBP 1959 adalah untuk ‘Memaju dan Memperkaya Bahasa Kebangsaan’. Jadual 1: Buku-buku Terjemahan DBP Mengikut Bidang Dari 1986-1995

h) Era selepas DBP Konsep ‘pustaka’ oleh DBP ini kemudiannya sudah menjadi tidak relevan lagi dengan penutupan Bahagian Penterjemahan di DBP, dan kini DBP tidak lagi menjalankan aktiviti penterjemahan serta tidak lagi menerbitkan buku-buku 11 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ institusi pengajian tinggi (Abdullah Hassan, 1997). Bermula pada 1994, Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) mula ditugaskan untuk menterjemah bukubuku keperluan negara tetapi aktivitinya dianggap terpesong kerana desakan mencari keuntungan (Abdullah Hassan, 1997). Walaupun ITNM telah mengambilalih tugas dan tanggungjawab Bahagian Penterjemahan secara rasmi, DBP masih juga meneruskan usaha penyelenggaraan terjemahan terhadap judul-judul yang masih berada di tangan penterjemah yang dilantik oleh DBP, sepanjang 1988-1995. Menurut Abdullah Hassan (1997) lagi, walaupun universiti-universiti tempatan mempunyai jabatan penerbitan masing-masing dan usaha menterjemah buku-buku teks terus dijalankan, namun begitu usaha ini tidak diselaraskan, peruntukan tidak besar dan universiti-universiti ini masih belum begitu aktif menerbitkan buku untuk keperluan sendiri, sama ada karya terjemahan mahupun karya asli. Era baru dalam bidang penterjemahan di negara ini semakin memuncak apabila institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Mara turut menawarkan kursuskursus penterjemahan di kampus masing-masing (Muhd. Mansur, 1991; Abdullah Hassan, 1996). Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) pula telah ditubuhkan bagi menggabungkan tenaga penterjemah profesional dan bukan profesional dalam satu organisasi dan dianggap sebagai badan yang mantap dalam menjalankan khidmat penterjemahan serta turut sama menawarkan kursus terjemahan. Persatuan ini diiktiraf oleh persatuan sejawat di negara-negara lain, dan sehingga 30 September 2003, ahli PPM yang berdaftar ialah seramai 1131 orang.(Laporan Tahunan 2002/2003 Persatuan Penterjemah Malaysia). 2.2 Perkembangan bahan ilmiah dalam bahasa Inggeris 12 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Berdasarkan UNESCO Cultural Statistic Yearbook, bahasa sumber utama dalam bidang penterjemahan ialah bahasa Inggeris. Lebih daripada 50 peratus terjemahan di Jerman ialah daripada bahasa Inggeris, berbanding 70 peratus masing-masingnya di Norway dan di Sweden. Menurut Jeniri Amir (2005) sebanyak 50 peratus daripada buku yang diterjemahkan di seluruh dunia adalah daripada bahasa Inggeris, manakala hanya tiga peratus daripada bahasa lain ke dalam bahasa Inggeris. Hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam kegiatan terjemahan, sekali gus pengaliran maklumat, ilmu dan budaya dunia. Hanya 10 peratus terjemahan masing-masingnya adalah daripada bahasa Jerman dan bahasa Perancis.

2.3 Kekurangan bahan ilmiah yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu Sejak penubuhannya hingga 2004, ITNM hanya menerbitkan sekitar 500 judul buku sahaja. Sebahagian besar buku yang diterjemahkan ialah buku pendidikan, diikuti buku sastera, sans politik, sains, dan teknologi maklumat. Sejajar dengan pola di peringkat dunia, rata-rata karya terjemahan tersebut adalah bersumberkan bahasa Inggeris. Sementara itu, Korea Selatan dengan penduduk sebanyak 40 juta jiwa mampu menerbitkan 40,000 judul. Negara jiran, Thailand dengan 64 juta penduduk secara purata menebitkan 30,000 judul, Filipina 15,000 judul, dan kini Indonesia dengan 230 juta penduduk hanya mampu menerbitkan 10,000 judul setahun. 2.4 Faktor kekurangan bahan terjemahan 2.4.1 Ketidakcekapan DBP dan ITNM 13 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang ditubuhkan pada 22 Jun 1956.DBP merupakan badan yang pertama bertanggungjawab untuk memperbanyakkan bahan penterjemahan.Menurut Md. Salleh Yaapar (2006) DBP merupakan badan pembinaan ilmu dan tamadun.Tugas ini sering didengar rungutan tentang kelewatan dalam proses penerbitan dan ketidakcekapan pengurusan maklumat penerbitan. Umumnya selepas diterima, sesebuah manuskrip mengambil masa 16 bulan atau lebih untuk diterbitkan. Malah, ada pula yang bertahun-tahun atau, lebih malang lagi, ada yang terus hilang. Kelewatan dan ketidakcekapan seperti ini bukan sahaja menimbulkan kemarahan penulis, tetapi juga menjadikan DBP tidak produktif. Inilah salah satu sebab mengapa jumlah penerbitan DBP rata-rata hanya sekitar 300 judul setahun, walhal DBP ialah sebuah penerbit besar dengan editor yang begitu ramai. Menurut Ketua Pengarahnya, pada tahun lalu jumlah buku yang diterbitkan tidak pun sampai 300 buah buku. ITJM juga kurang dapat mengatasi permasalahan ini seperti dihuraikan sebelum ini.

2.4.2 Kos penterjemahan agak tinggi Menurut Ainon Muhd (2006) menerbitkan karya terjemahan memerlukan perbelanjaan awal yang lebih besar dibandingkan dengan kos menerbitkan karya asal. Ada 2 kos yang mesti dikeluarkan sebelum buku terjemahan dapat diterbitkan: (1) Kos bayaran lesen hak menterjemah yang mesti dibayar kepada penerbit asal di luar negara. (2) Kos yuran menterjemah yang mesti dibayar segera kepada penterjemah, yakni bagi penterjemah yang memilih bayaran kontan, bukan royalti. 14 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Ini secara tidak langsung menyebabkan kurang buku yang diterjemahkan. 2.4.3 Kurang Minat Membaca Menurut Hamedi Mohd. Adnan(2005) masyarakat Nusantara terus tidak menjadi masyarakat pembaca. Membaca sebagai suatu amalan atau suatu budaya masih menjadi harapan yang sehingga kini belum ada tanda-tanda untuk menjadi realiti. Sebaliknya menonton, yang tidak pernah dihasratkan oleh manamana negara Nusantara, cenderung mengambil tempat membaca yang disasarkan itu. Penontonan televisyen dan filem kini semakin menjadi budaya yang menancap dalam kehidupan mereka. Kegelisahan yang seharusnya timbul kerana tidak membaca malangnya sudah diisi dengan kegelisahan kerana tidak menonton. Dan yang lebih malang lagi, yang ditonton bukanlah sesuatu yang dapat meningkatkan sahsiah dan kepandaian pemikiran mereka, sebaliknya rancangan-rancangan yang malah menjerumuskan mereka ke kancah kebodohan dan meruntuhkan nilai baik yang diperoleh sebelumnya. Ini secara tidak langsung mempengaruhi bilangan buku yang diterjemahkan keran kurangnya pemintaan daripada pembaca.

2.4.4 Penggunaan dalam pentadbiran dan pendidikan Sektor swasta masih agak kurang menggunakan bahasa Melayu untuk urusan rasmi mereka. Ini ditambahkan pula dengan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Bahasa Inggeris (PPSMI) yang lebih menjurus kepada penggunaan bahasa Inggeris. Mujurlah hasil kesepakatan ramai, PPSMI akan dimansuhkan mulai 2012. 2.5 Cara Meningkatkan Bilangan Penterjemahan

15 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ 2.5.1 Perkhidmatan Penterjemahan Atas Talian Pemasaran perkhidmatan terjemahan yang efektif menggunakan Internet amat menguntungkan penterjemah bebas dan syarikat terjemahan yang menawarkan perkhidmatan yang memuaskan pada harga yang berpatutan. Oleh kerana keadaan semasa yang banyak bergantung kepada teknologi Internet, para penterjemah di Malaysia tidak menghadkan cara mengiklan dengan menggunakan kaedah lama melalui saluran yang tradisional seperti ‘Yellow Pages’ atau akhbar-akhbar tempatan. Penterjemah-penterjemah di Malaysia haruslah mempromosi perkhidmatan melalui laman web sendiri atau mendaftarkan diri mereka dalam pangkalan data antarabangsa seperti The Language Site.com atau Aquarius.com. Ini secara tidak langsung dapat mewujudkan peluang pekerjaan secara sambilan . Bagi surirumah yang mempunyai kelulusan professional, ini merupakan satu cara yang bijak bekerja di rumah sambil menguruskan rumah tangga. 2.5.2 Asimilasi bahasa asing Bahsa asing perlu lebih banyak diasimilasikan. Ini penting untuk memudahkan penterjemah, menterjemahan bahan mereka. Menurut Ilmu Mengarang Melayu oleh Za’ba, penggunaan kata pemeri ialah dan adalah bertujan memudahkan penterjemahan ke bahasa Inggeris dari perkataan “is” atau “are”.

2.5.3

Mewujudkan

perbincangan

mengenai

bahasa

dengan

negara

serantau seperti MABBIM Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) perlu mempergiatkan usaha untuk menambahkan koleksi penterjemahan. Dalam kalangan anggota MABBIM, masih belum sepakat dalam hal lalu lintas buku sesama kita. Sementara buku-buku terbitan Indonesia bebas masuk ke Malaysia dan Brunei, buku-buku daripada dua rakannya itu tidak dapat dibawa ke negara itu. 16 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Permintaan daripada pasaran adalah satu perkara, dan ketelusan serta keterbukaan untuk menerima karya asing dalam bahasa Melayu ke Indonesia adalah satu hal yang lain. Kita sedar bahawa meskipun ada banyak persamaan dari segi bahasa di antara kita, namun usaha untuk mempersembahkan buku mengikut gaya Indonesia perlu dilakukan oleh para penerbit Malaysia dan Brunei untuk memasuki pasaran negara itu. Usaha itu sebenarnya masih belum mencukupi kerana larangan terhadap pengimportan buku dalam bahasa Melayu ke Indonesia masih berterusan sehingga kini. Yang berlaku kini ialah timbulnya perbezaan ketentuan negara-negara Nusantara, khususnya antara Malaysia dan Brunei dengan Indonesia, dalam mengatur perdagangan dan eksport-import penerbitan sehingga membataskan lalu lintas buku masing-masing (Hamedi 1998). 2.5.4 Menghantar para pelajar belajar ke luar negara. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan melaksanakan Program Ijazah Luar Negara (PILN) bagi tahun 2009 untuk pelajar cemerlang lepasan SPM 2008 mengikuti pengajian di universiti luar negara dalam bidang-bidang kritikal (Perubatan, Pergigian, Farmasi dan Sains Perubatan Veterinar), Kejuruteraan, Sains & Teknologi serta bidang Sains Sosial yang diperlukan oleh perkhidmatan awam dan negara. Jumlah keseluruhan bilangan biasiswa yang disediakan bagi tahun 2009 adalah 2,000. Pelajar yang berpeluang belajar di luar negara sepatutnya diberi tugasan menterjemah buku bahasa asing yang dipejari ke dalam bahasa Melayu. Ini secar tidak langsung akan menambah khazanah buku bahasa Melayu. 2.5.5 Penubuhan Institut Terjemahan Negara Malaysia yang ditubuhkan 14 September 1993 17 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Menurut Rejab F.I (2007) rakyat Malaysia amat mengharapkan apabila tertubuhnya ITNM yang dibiayai oleh kerajaan (ertinya sumber wang daripada rakyat) para pegawainya akan memberi perhatian dan tanggungjawab sebaik mungkin melaksanakan harapan rakyat ini. Sebelum tertubuhnya ITNM, Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil peranan utama dalam bidang penterjemahan. Sesudah itu DBP memberhentikan usaha tersebut, maka ketandusanlah penerbitan buku-buku terjemahan bahasa Melayu. Betapa malangnya rakyat dan negara ini selama 14 tahun ketinggalan menangani usaha tersebut. Pegawai-pegawai ITNM sewajarnya terdiri daripada orang yang berpengalaman dan bertugas dengan penuh bertanggungjawab bukan bekerja sekadar menerima gaji semata-mata. Jika faktor tersebut dilakukan, semenjak 14 tahun dulu ITNM berusaha menerbitkan buku terjemahan misalnya cuma sepuluh peratus setahun, berbanding negara Taiwan (8,000 tajuk), bererti 800 tajuk setahun, kini berjumlah 5,600 tajuk. 2.6 Rumusan

Dengan menyedari peranan penterjemahan, khususnya buku dalam pembinaan tamadun dan dengan menginsafi cabaran dalaman dan luaran yang perlu hadapi di Malaysia ini, strategi yang lebih mantap perlu bagi mengatasinya kekurangan bahan ilmiah yang diterjemahkan. Yang kita harapkan ialah agar dunia penterjemahan dapat menjadi wahana yang bermakna terhadap pembinaan negara bangsa, di samping menjadi senjata yang dapat menangkis pelbagai serangan minda dan nilai yang cukup sengit dalam era globalisasi ini. Justeru, amatlah penting untuk menguatkan tetulang rawan dalam sistem penterjemahan. Kedudukan bahasa Melayu dalam terbitan ilmiah harus dimantapkan. Inilah yang akan menentukan arah dan kedudukan kita dalam peta penerbitan dunia. 18 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _

c) Dengan menggunakan soal selidik, buat kajian tinjauan ringkas tentang tahap pengetahuan pelajar-pelajar sekolah menengah berkenaan proses dan bentuk penterjemahan. 3.0 Hasil Dapatan Kajian Berdasarkan bilangan 30 orang respoden yang terdiri dari 6 orang pelajar tingkatan 6 (20%) , 12 orang pelajar tingkatan 5 ( 40% ) dan 12 orang pelajar tingkatan 3 ( 40 %) berikut dirumuskan hasil dapatan kajian:
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI PENTERJEMAHAN

NOMBOR SOALAN

5 4 3 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIDAK SETUJU LANGSUNG TIDAK SETUJU ANTARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU AMAT SETUJU

PERATUSAN

BIL

% XX

BIL

% X

BIL

% X/

BIL

% /

BIL

% //

1.

Penterjemahan merupakan perbuatan mencetak hasil karya untuk dijual. Penterjemahan merupakan perbuatan memindahkan sesuatu isi atau teks ke dalam bahasa lain atau menukarkan bahasa teks tersebut. Penterjemahan merupakan perbuatan menghasilkan satu karya baru hasil dari bahan yang dibaca. Penterjemah ialah seseorang yang menterjemah dokumen bertulis daripada satu bahasa ke bahasa dalam bahasa lain Penterjemah ialah seseorang yang menterjemah

9

30

13

43

7

23

1

3

0

0

2.

3

10

0

0

0

0

15

50

12

40

3. 4.

4 0

13 0

2 3

7 10

10 5

33 17

12 16

40 53

2 6

7 20

5. 10 3 10 6 20 0 Jadual di bertulis kepada bahasa yang sama. hasil dapatan 33 11 tentang hubungan di antara 0tahap atas menunjukkan kajian 37 dokumen

pengetahuan pelajar terhadap definisi dan konsep penterjemahan berdasarkan skala likert. Secara amnya, majoriti pelajar mengetahui definisi asas penterjemahan. Ini jelas terbukti dalam soalan 1 , tiada seorang pelajar pun yang setuju penterjemahan merupakan aktiviti mencetak hasil karya. Dalam soalan 4, majoriti pelajar bersetuju dengan definisi yang tepat 19 _______________________________________________________________________ itu, walaupun terdapat 8 orang pelajar(27%) yang masih kabur tentang definisi dan konsep _ HBML 4103 penterjemahan. SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU,
PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _

RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG PROSES PENTERJEMAHAN

NOMBOR SOALAN

5 4
TIDAK SETUJU LANGSUNG

3 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TIDAK SETUJU ANTARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU AMAT SETUJU

PERATUSAN

BIL

% XX

BIL

% X

BIL

% X/

BIL

% /

BIL

% //

1.

Langkah pertama untuk melakukan kerja penterjemahan, penterjemah perlu membaca seluruh teks yang hendak diterjemah. Penterjemah tidak perlu menyelidik teks dari segi makna tersiratnya. Penterjemah perlu terjemahkan dalam bentuk draf terlebih dahulu. Penterjemah perlu segera mencetak draf tersebut. Akhirnya, penterjemah perlu semak,susun semula dan suntIng bahagian yang perlu sahaja.

0

0

0

0

5

17

5

17

20

67

2. 3. 4. 5.

14 0 9 0

47 0 30 0

12 4 9 0

40 13 30 0

4 14 12 13

13 47 40 43

0 5 0 14

0 17 0 47

0 7 0 3

0 23 0 10

Berdasarkan soal selidik yang dijawab, kebanyakkan responden bersetuju penterjemah perlu membaca teks yang hendak diterjemah dengan 67% begitu pasti dengan langkah pertama tersebut. Responden juga tahu, penting untuk penterjemah menyelidiki makna tersiratnya dengan 40% menyokong proses tersebut. Draf juga penting dalam proses ini. Tiada pelajar yang menyokong perlunya draf dicetak segera. Ini bersesuaian dengan pandangan Koh Bon Boon (1987), yang mementingkan draf yang disemak untuk memastikan ketepatan 20 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ penterjemahannya, Proses seterusnya juga disokong oleh pelajar dengan 10% amat bersetuju proses semak, susun semula dan sunting merupakan proses terakhir dalam penghasilan bahan penterjemahan.
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG BENTUK PENTERJEMAHAN

NOMBOR SOALAN

5 4
TIDAK SETUJU LANGSUNG

3 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TIDAK SETUJU ANTARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU AMAT SETUJU

PERATUSAN

BIL

% XX

BIL

% X

BIL

% X/

BIL

% /

BIL

% //

1. 2.

Sari kata yang dipapar di televisyen adalah contoh bentuk penterjemahan Terdapat bentuk penterjemahan perbantukan komputer seperti kamus Besta.e-kamus dan sebagainya. Kos menerbitkan karya terjemahan memerlukan perbelanjaan awal yang lebih besar dibandingkan dengan kos menerbitkan karya asal. Terjemahan secara bebas dapat merosakkan karya asal buku tersebut. Terjemahan hanya penting untuk bahan ilmiah sahaja.

0 0

0 0

0 0

0 0

2 10

7 33

14 12

47 40

14 8

47 27

3.

3

10

7

23

9

30

8

27

3

10

4. 5.

0 6

0 20

7 7

23 23

4 15

13 50

14 2

47 7

5 0

17 0

Rumusan soal selidik tentang bentuk terjemahan pula dipaparkan dalam carta bar dan data seperti di atas. 47% responden memberi respons amat setuju dengan penyataan sari kata di televisyen merupakan contoh penterjemahan. Kebanyakkan responden juga bersetuju adanya penterjemahan secara komputer dengan 0% yang tidak bersetuju dengan penyataan tersebut. Tentang kos penerbitan karya penterjemahan jelas sekali para responden tidak begitu pasti dengan maklumat tersebut.. Hanya 10% yang bersetuju kosnya amat tinggi 21 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ dan menunjukkan tahap pengetahuan responden masih kurang tentang kos penterjemah.

RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KEPENTINGAN PENTERJEMAHAN
NOMBOR SOALAN

5 4
TIDAK SETUJU LANGSUNG

3 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

TIDAK SETUJU ANTARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU AMAT SETUJU

PERATUSAN

BIL

% XX

BIL

% X

BIL

% X/

BIL

% /

BIL

% //

1. 2. 3. 4. 5.

Aktiviti penterjemahan buku merupakan usaha terbaik membangun minda rakyat Penterjemahan dapat jurang pemisah dan merungkaikan tembok pemisahan bahasa. Penterjemahan tidak penting untuk pertukaran maklumat dan ilmu. Penterjemahan sari kata di televisyen tidak banyak membantu mempelajari bahasa tersebut Penterjemahan dapat menaikkan martabat bahasa dalam bidang ilmiah tersebut.

0 0 19 2 0

0 0 63 7 0

0 3 9 9 0

0 10 30 30 0

1 4 2 8 7

3 13 7 27 23

15 9 0 8 15

50 30 0 27 50

14 14 0 3 8

47 47 0 10 27

Jadual di atas pula memaparkan tahap pengetahuan pelajar tentang kepentingan penterjemahan. 47 % responden menyokong penterjemahan penting untuk membangunkan minda rakyat. Walau bagaimanapun terdapat 10% responden tidak bersetuju penterjemahan dapat merungkaikan tembok pemisahan bahasa. 22 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ Hampir semua responden bersetuju pertukaran maklumat penting dengan hanya 7% sahaja yang tidak pasti sama ada setuju atau tidak. Responden memberi taburan yang sekata tentang peranan sari kata di televisyen dapat membantu mempelajari bahasa asing tersebut. Hampir semua responden menyokong, penterjemahan dapat menaikkan martabat bahasa dalam bidang ilmiah tersebut.
RUMUSAN KAJI SELIDIK TAHAP PENGETAHUAN TENTANG PERANAN KERAJAAN

NOMBOR SOALAN

5 4 3 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100%
TIDAK SETUJU LANGSUNG TIDAK SETUJU ANTARA SETUJU DAN TIDAK SETUJU AMAT SETUJU

PERATUSAN

BIL

% XX

BIL

% X

BIL

% X/

BIL

% /

BIL

% //

1.

6 20 8 27 7 23 5 17 4 13 1.0 Buatkan borang ke bahasa Melayu menterjemah buku bahasa Inggeris soal selidik dahulu dengan mengandungi sekurang-sekurangnya Kerajaan 25 soalan. Gunakan cara skala likert telah menubuhkan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) untuk menambahkan koleksi filem di 3 Malaysia

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hanya berperanan

untuk dapatan pelajar iaitu 1 hingga 5.
10 11 37 9 30 0 0 7 23

2.

3. 4.

1. Tidak badan langsung FINAS merupakan setuju yang bertanggungjawab menambahkan koleksi buku terjemahan di Malaysia 2. Tidak setuju
Budaya malas membaca di kalangan rakyat menyebabkan kurangnya3. Antara setuju dan tidak setuju buku terjemahan di pasaran

3 0

10 0

2 8

7 27

19 4

63 13

6 11

20 37

0 7

0 23

5.

4. Setuju Kerajaan amat berperanan menggalakkan budaya ilmu di kalangan rakyat supaya penterjemahan karya asal 5. secara optimum. dimanfaatkan Amat Setuju

0

0

3

10

2

7

6

20

19

63

Hasil dapatan kajian tentang peranan kerajaan dalam usaha penterjemahan dirumuskan dalam data dan carta bar di atas. Kebanyakan responden kurang pasti dengan peranan DBP, ITNM dan FINAS. Taburan skala akan ketara. Walau bagaimanapun, 23% responden amat bersetuju budaya membaca penting untuk 23 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ menggalakkan penterjemahan. Majoriti responden menyokong kerajaan amat berperanan menggalakkan budaya ilmu supaya penterjemahan karya asal dapat dimanafaat secara optimum. Sebanyak 63% amat bersetuju dengan penyataan tadi. BIBLIOGRAFI Ab Rahman Ab Rashid & Yap Kim Fatt (1995) Bahasa Melayu: Komunikasi berkesan dan pengucapan umum. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Abdullah Hassan, Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Nasional dalam

Masyarakat Malaysia Baru, dalam Dewan Bahasa, Oktober 1976 hlm. 545-565. Ainon Muhd(1984), Dasar dan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan,Kertas kerja Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke-IV ,Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Anwar Ibrahim , Datuk Seri 1995, Revolusi Maklumat Majukan Demokrasi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Berita Harian, 20 Julai 1995, Kuala Lumpur, hlm 9 Asmah Haji Omar (1992) The lingusitic scenery in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Brown, H. D. (1994) Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. White Plains, NY: Prentice Hall Regents. Ghazali bin Othman, Perkembangan Perbendaraan Kata Bahasa Melayu dalam Konteks Perkembangan Kebudayaan Pengguna-Pengguna Bahasa Melayu, Tesis – M.A. Universiti Malaya, Jabatan Pengajian Melayu, 1973 Hashim Musa, 2006. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi Edisi Kedua. Selangor Darul Ehsan: Siri Lestari Bahasa Ibrahim Saad, (1977) Pendidikan dan politik di Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Khoo Lian Ee & Sam Teng Wah, Masalah-Masalah yang Ditemui Semasa Menterjemahkan Sebuah Buku Teks Kimia Organik, kertas kerja (tak 24 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _ bercetak) USM, 1977. Laporan Jawatan Kuasa Pelajaran, 1956. Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Muhd. Yusof Ibrahim(1986) Pengertian Sejarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur .hlm 6 NESCO (1991) Education in the developing countries. Annual Reports 1991. New York: Government Printer Issues Quah, C. K. 1998. Translation in Malaysia in the 1990s. Translatio. XVII (3). Belgium. 199-223. Tengku Iskandar(1996)Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm 1040

25 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

NOR BAHIYAH

_______________________________________________________________________ _

LAMPIRAN

26 _______________________________________________________________________ _
HBML 4103 SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful