www.alraufi.blogspot.

com

1
AMALAN TORIQAT AMALAN TORIQAT AMALAN TORIQAT AMALAN TORIQAT
AL AL AL AL- -- -AHMADIYYAH AL AHMADIYYAH AL AHMADIYYAH AL AHMADIYYAH AL- -- -IDRISIYYAH IDRISIYYAH IDRISIYYAH IDRISIYYAH
Imam Sayyid Ahmad ibn Idris
(Tahlil Khusus, Solawat ‘Azimiyyah dan Istighfar Kabir)

. =· . , = ` =« ¬ - =· v · - | · v
=· . · - - - = , · - . = - ¸ « · , - ¬ « | ¸ · ¸ · .

“Tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah, pada setiap kerlipan mata
dan hembusan nafas sebanyak luasnya ilmu Allah.”
) _ c ( .v. .´ ... , .....· .´·.. ·.a....
Dibaca 3 kali selepas solat atau pun mengikut kemampuan.
·...a.· .v.·
.,-,|· ¸« -,|· =· ..·

¸ · · . .·|· =· . |· , - - · . -· | , . . , = - |· =· ¸ , - .· · | : - . =|· . . , = - |· =· - - , , ·· c | | = |
« · . . , = - |· =· ¸ , · .¹ ¸ · - , . . , = - |· = « |· . . =« ¬ - · · v , - ¸ · - ¸ · = · . | . . , = - |· = - « = -
=· -· , = · - « ·¹ . · : = .. , = - |· =· . · - ¸ · · - . = - ¸ « · , - ¬ « | ¸ · ¸ · . . , = - |· =· =· . . . , = - |·
, - , · - . · = , . . , = - |· _ · ¬ |· · . · · =« ¬ - · · · · v , - · · c « ¬ | · « , = - · - « -· , . c |. ¸ · - - |¹ ¸ · -
= · · - · - -· , .· -· · - , - = « · · · |· ·, · , ·· » . ¸ «·|· , - ,,|· ¸ , · . - « - · « · - · , · , ¸ · , · ¸ ·· = | · - ,
. , = -· · · , -v · ¸ , | · , ·=|· ¸ · · , - ,|· -. , « - ¸ - .

SALAWAT AL SALAWAT AL SALAWAT AL SALAWAT AL- -- -‘AZIMIYYAH (KEAGUNGAN) ‘AZIMIYYAH (KEAGUNGAN) ‘AZIMIYYAH (KEAGUNGAN) ‘AZIMIYYAH (KEAGUNGAN)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih

“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan Nur Wajah Allah Yang
Maha Besar, Yang Memenuhi segala penjuru ‘Arasy Allah Yang Maha Besar, dan
dengannya berdiri seluruh alam Allah yang Maha Besar. Semoga Engkau
mencucuri rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad; yang mempunyai
martabat yang besar dan ke atas keluarga Nabi Allah Yang Maha Besar, dengan
kadar kebesaran Zat Allah Yang Maha Besar, pada setiap kerlipan mata dan
nafas sebanyak bilangan ilmu Allah Yang Maha Besar, dengan salawat yang
berkekalan sebagaimana kekalnya Allah Yang Maha Besar, penghormatan bagimu,
wahai tuan kami! Wahai Muhammad! Wahai yang mempunyai akhlak yang mulia!
Salam kesejahteraan daripadaMu ke atasnya dan ke atas keluarganya seperti
yang demikian itu juga. Himpunkanlah di antara aku dan dia (Muhammad s.a.w)
sebagaimana Engkau menghimpunkan antara roh dan jasad, zahir dan batin sama
ada ketika sedar atau pun tidur. Jadikanlah dia (Muhammad s.a.w) wahai
Tuhanku! Roh bagi zatku dari semua keadaan di dunia ini sebelum hari akhirat,
wahai Allah Yang Maha Besar!”
·

www.alraufi.blogspot.com

2

¸.÷' \.-..·' ¸.÷' \.-..·' ¸.÷' \.-..·' ¸.÷' \.-..·'
.,-,|· ¸« -,|· =· ..·

. - ,, « |· ¸ ¬ |· , · v · - | · v . =|· . . , = - |· =· , « - · = | - , | · = , · | , . -· , · v · , . : ¬ |· . = , · =|· ·« -
· , · , ·· » . |. = - , · = « - - · , · . | . · . ¸ · ¸ - , . -· ·v· , = , · =|· , · . · · ¸ =· - « |· - , « - ¸ - .· · |·
· ´ = , ¸ ·· · , - - , « - ¸ · . : - · , v , | . ·=|· ¸ - .· = - , = · = · | · « ·¹ . .· . ·· ¸ =· « · | , ¸ ·· , = - , ¸ ··
-= - , . =· · ´ |· ·· = - | , . · - |· - · =·- | · - . = - . . · - | v . =|· . ·=|· ¸ - , . . · - | . =|· . . · « |·
« |· - · = - , | · - . = - , · · · - - , . : ¬ | ¸. - , · · « · . =· =·« · · .· = - , . · .· v · - · == - , . · =
¸ = , · , · ·· . ¬ · · « · , . - |· « · , - |· « - , .
ISTIGHFAR KABIR ISTIGHFAR KABIR ISTIGHFAR KABIR ISTIGHFAR KABIR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih

“Aku memohon keampunan kepada Allah Yang Maha Besar; Yang tiada Tuhan yang
berhak disembah melainkan Dia; Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan
sendirinya; Maha Pengampun segala dosa; Yang Memiliki keagungan dan kemulian.
Aku bertaubat kepadaNya dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan
yang telah aku lakukan sama ada dengan sengaja atau pun tidak, yang zahir
mahupun yang batin, pada perkataan mahupun perbuatan, dalam setiap
pergerakan dan diamku, yang terlintas di benak hatiku ataupun yang wujud di
dalam hembusan nafasku; semuanya untuk selama-lamanya. Tidak kira sama ada
dosa-dosa yang aku ketahui atau tidak aku ketahui, sebanyak mana yang dicakupi
(diketahui) oleh Ilmu Allah; yang dihitung oleh buku amalan dan yang dicatat oleh
pena. Sebanyak mana yang diwujudkan oleh Kekuasaan Allah, yang dituntut oleh
kehendakNya dan sebanyak tinta kalimah-kalimah Allah sepertimana yang
selayaknya bagi kebesaran Zat Tuhan kami, keelokanNya, kesempurnaanNya dan
sepertimana yang dikasihi oleh Tuhan kami dan yang diredhaiNya.”
(Sumber daripada kitab = , · 3 · v · , · · , - v · · .·.|· - , - . | ¸ - karangan Al-Muhaddits Dr. Sayyid
Muhammad ibn ‘Alawi Al-Maliki Al-Hasani )


__________________________________________________________________

Tambahan

Sejarah Kurniaan Amalan ini:

Be r ka t a Sa yyi d Ahma d i bn I dr i s : Aku berkumpul dengan Nabi j di dalam satu
perkumpulan suri (secara j aga) dan bersama-sama Baginda j ialah Nabi Khidir . Baginda j
menyuruh Nabi Khi di r m e n t a l q i n k a n k e p a d a k u t o r i q a t A l - Syazul i yyah,
maka di a ment al qi nkannya kepadaku. Kemudian, Baginda j bersabda kepada Nabi Khidir ,
"Wahai Khi di r ! Tal qi nkanl ah kepadanya hi mpunan segala zikir, solawat dan istighfar yang
lebih afdhal pahalanya dan lebih banyak bilangannya. "
www.alraufi.blogspot.com

3
La n t a s Na b i Kh i d i r b e r t a n y a , " Ya n g manakah, wahai Rasulullah?"
Jawab Rasulullah j, "Katakanlah! (Baginda j membaca Tahlil Khusus).
Maka Nabi Khidi ri pun mengucapkannya dan selepas i t u aku pul a mengucapkannya.
Bagi nda j mengul angi nya sebanyak 3 kal i, kemudi an bersabda, "Sebutlah! (Baginda j
me mbaca Sol awat ‘ Azi mi yyah seperti yang tertera di atas)

Kemudian Rasulullah jbersabda kepadanya,
"Sebutlah! (Baginda j membaca Istighfar Kabir)"
Ak u me mb a c a ny a s e l e p a s k e d u a - du a ny a membacanya. Ses ungguhnya aku
t el ah mendapat l i mp a h a n c a h a y a , k e k u a t a n Mu h a mma d i y y a h d a n curahan Inayah
dari pada Al l ah . Kemudi an Rasul ul l ah j bersabda:
" Wa h a i Ah ma d ! S e s u n g g u h n y a a k u t e l a h memberikan kepadamu kunci-
kunci langit dan bumi, iaitu zikir khusus, Solawat Azimiyyah dan Istighfar Kabi r.
Sekal i membacanya, samal ah kadarnya dengan seisi dunia dan akhirat berlipat kali
ganda."
Sayyi d Ahmad i bn I dr i s ber kat a: "Kemudi an Rasul ul l ah j ment al qi nkannya
pul a kepadaku dengan t anp a p e r a n t a r a a n . Ma k a s e l e p a s i t u , a k u
mentalqinkannya kepada murid-muridku sebagaimana Rasul ul l ah j ment al qi nkannya
kepadaku. "
Rasul ul l ah j ber sabda kepadaku:
“Aku telah menyimpannya (tahlil khusus di atas) untukmu, wahai Ahmad! Tidak
aku berikan walau seorang pun sebelum kamu, ajarkanlah ia kepada sahabat-
sahabatmu supaya dengannya mereka dapat menandingi amalan orang sebelum
kamu."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful