Magyar Legendárium Eredetiekből fordította: Tormay Cécile (Budapest, 193 !

"
T#$T#%&' Ad Lectorem SZENT GELLÉRT ÉLETE A Marosvári Szentegyház Püspökének Szent Gellértnek élete. (# bécsi cs(s)(ri palotabeli k*+y,es-() mo+dseei le.e+d(rium(b/l!" SZENT ISTVÁN ÉLETE Szent Istvánnak Magyarország királyának Nagyobbik Legen á!a. (#) austriai 0)e+t 1eres)tről +e,e)ett mo+ostor+ak 2334ik s)()adbeli per.amé+(s le.e+d(rium(b/l!" SZENT ISTVÁN ÉLETE Szent Istvánnak Magyarország királyának "isebbik Legen á!a. (#) austriai 0)e+t 1eres)tről +e,e)ett mo+ostor+ak 2334ik s)()adbeli per.amé+(s le.e+d(rium(b/l!" MAGYAROSZÁG IRÁLYÁNA ! SZENT ISTVÁNNA "IÁR#L! SZENT IMRÉR$L Szent I#re her$egnek Legen á!a. (# bécsi cs(s)(ri palota k*+y,es-()(+ak 254ik s)()adbeli mo+dseei k/de6éből!" SZENT ISTVÁN INTELMEI Szent István királynak könyve I#re her$eghez. (# bécsi cs(s)(ri palota k*+y,es-()(+ak 254ik s)()adbeli ké))el írott t*r,é+yk*+y,éből!" %egy&ete'

A( LE)TOREM "ilen$százéves napok és é!szakák szent titkaib%l !önnek &elénk' nagy sz(zi er )k leha!l%' *szályos lo#b!ai alatt. +ön a király és !ön az ) &ia' és #ögöttük !ön a barát. ,s #ent)l er)sebben gon ol rá!*k népüknek a sz-ve' annál világosabban látszanak. .l&oszlik sok #eg&ele kezések vaksötét!e' és Szent Márton szent /egyén #eg!elenik az )s#onostor a pannon er )k között' s az esztergo#i parton #élt%ságosan &ele#elke ik az )si egyház' #int tün ökl) "riszt*s#*tat% a lebor*l% ország &elett. "iny-lik a régi veszpré#i völgy. A beéli re#eteség körül szétha!lik a bakonyi rengeteg. Meg#*tatkozik Alba 0egia #árvány baziliká!a' s a legen ák pé$si egyháza és a 1asas hegy gyökerei &elett Pé$svára % on #onostora. ,s napkeletnek' t2l a vizeken' #int távol láto#ás' &elkáprázik a #aros#enti s-kban 3saná &atornyos városa. Az er )n hosszan' hábor-tatlan*l visszhangzik a &e!sze$sapás. "is &ate#plo#okat á$solnak &enn a hal#okon. .gy #onostor zörget)!e #agányosan neszel az elzárk%zott va onban. ,s é!szakánként az álo#ra ha!lott nagy biro alo#ban $sak te#plo#i #é$sek virrasztanak' talán $sak egy4egy könyv-r% barát el)tt ég !á#bor #é$svilág. 5si alap-t%levelek' viaszpe$sétes a o#ányoz% -rások' törvénykönyvek' kr%nikák elvékony*lt aranyl% perga#énáin bizonnyal kötöttebbek' kétségtelenebbek és hitelesebbek a középkor a atai' e a könyv-r% barátok legen áiban hitelesebb #aga a középkor élete. A#ott a at az -rás' e#itt élet az -rás' #eg#ás-thatatlan*l #eg%vott' #a! ezer év el)tti élet' #elyb)l érintetlenül kihallatszik a hang' a sz%' az örö#' a s%ha!tás. I e #ora!lik a királyt koronáz% nép örö#rivalgása az esztergo#i *nai rév &el)l. /allatszik szent I#re &iatal hang!ának &á! al#as kiáltása a veszpré#i egyház é!szaká!án' és 2ttalan *takon Szent Gellért szekérké!ének a neszelése is' s a #alo# zörgése' #elyet annak az asszonynak a keze ha!tott' akir)l el)ször !egyezték &el e világon' hogy #agyar éneket énekelt. ,s hallatszik a király szava. A te#plo#i ho#ályb%l kihangzik Szent István hang!a #ikor a 6ol ogasszonynak oltal#ába a!ánl!a Magyarországot. A hagnok #egren -t) hatal#áb%l egyszerre re!télyesen szinte #ár #in en látszik is. .gyre tisztábban körvonalaz% nak a szent és &e!e el#i !elenések. A &e!ük tartása' az ar$*k vágása. S #int #essze #ez)k &elett elszáll% lepke' i elátszik a legen ákb%l egy4egy régesrégi #osoly' egy le$sor *l% régi könny' egy lassan -r% er)s kéz az alap-t%levelek és törvények perga#énáin' s a napsütésben &el$sillan% vékony arany&onál' #ely a veszpré#völgyi $sen ben az )si paláston h-#ez -rást. A legen ák #é$svilága a király ar$ára h*ll. 5si' &e!e el#i vére és szép any!ának' a gyönyör( Saroltnak' a 7&ehér #enyétnek8 szépsége ra!zolta a #aga kép#ására a szent királyi ar$ot' #elyben a lángész véste #eg a ho#lok vonalát' s a kriszt*si hit bor-totta irgal#as szelragyogását a nagy sötét sze#ek hallgatag ázsiai g)g!e &ölé. ,s a &ia' #int kar$s2 a#p*lla' olyan ny2lánk' és a sze#e' ki t* !a' talán kék9 $sászári vérb)l val% any!a öröksége. S a barát' 3saná els) püspöke' Magyarország szent vértan2!a... Gyönge test(' ala$sony növés(' gyors #oz *lat2 ha! ani velen$ei ne#es. Sok önsanyargatást%l és virrasztást%l halvány' beesett az ar$a' e a hang!a szép és lángol%' és akik hall!ák :' nézik )t. Nézi a király és a nép' és #on !ák9 i#é az ige &e!e el#e. Azok a kegyes élet(' névtelen barátok' akik a legen ákat #eg-rták' $sak annyit -rtak #eg )r%l*k' a#ennyit bel)lük #onostorház*k ablakán át #egláttak. ;el!es nagyság*k és )si hagyo#ányokt%l láza % és 2! világosságokt%l vak-t% roppant hátterük ne# &ért bele egészen a ki$siny #onostorablakok lát%körébe. <e a#i bele&ért és a#it )k le-rtak' az örökbe$s( er)&orrása a #agyar életnek és az e#beriségnek. Nagy kül etése &enséges hitét' )si ere!e tiszta önérzetét és &enna#ara ása bizo al#át #er-theti bel)le az ) népük' és áh-tatot és intést #er-thet az egész kereszténység. Sohase &ele !e senki' hogy itt keleten' #agyar volt a világnak els) szent királya. Magyar lángész volt' aki a &öl nek e arab!án #egáll-totta a ny*ghatatlan szenve ) örvénylést' és a ha!szolt és ha!szol% népözönlésnek háborg% ván or2t!ának kell)s közepén állan % biro al#at és állan % egyens2lyt tere#tett. Szent !obb!ába e#elten ia al#asan ) vitte "riszt*s világosságát a sötét ré#lát% kelet &elé. A #egkötött &öl ön' több #int kilen$száz év %ta viharral a$ol%' le önthetetlen te#plo#ot és várat ) tere#tett egyetlen rövi e#beri lét határain belül. =tat vágott a va onba' #ely #a is törvény. Intel#eket a ott &iának' #elyek #a is intel#ei a kései &iaknak. ,s olyan lelki &egyvereket hagyott örökül népére' a#elyekkel #in ég akkor gy)z' ha elveszik t)le a $saták &egyvereit. >rszága határaiban és &a!ának erköl$si ere!ében pe ig olyan bástyát hagyott az e#beriségre' #ely ha leo#lik' ro#!ai &elett &eltartahatlan*l elönti Ny*gatot a "elet' és világren !ét #in enest)l elnyeli. ,s az alkot% Szent István e#ber&eletti alkotásának kap*!ában ott áll t*la! on &ia' aki a tisztaság' a le#on ás' az ál ozat és szenve és !egyében #integy #egváltotta a továbbhala % #agyar életet. Szent I#re vére ne# o#lott ki a hitért' e a veszpré#i é!szakán #égis leha!lott reá a pál#aág' #ikor a nagy &oga alo# per$ében ereiben örökre !öv)telenné lett a legszebb #agyar vér' hogy népe szá#ára örökre !elképpé vál!ék a legszebb #agyar lélek' #ely gy)zni t* a #2lan % anyag &elett. 6enne a $saták és har$ok #ez)inek #agyar h)se el)ször v-v!a #eg e &öl ön kizár%lagosan lélekben a $satát' és gy)z &egyveretelenül' #int ahogy a har$#ez)n &egyveresen gy)ztek &a!ának )sei és *t% ai. Az ?rpá ok lángesz( %riásainak sora' #int roppant' lángol% hegylán$ e#elke ik ki népünk történetéb)l' s #int akár a "árpátok %riásai a r%nák &elett' ott vannak )k #in ennek a hátterében' a#i volt*nk' vagy*nk és a#i a végzetünk. . gránit%riások között áll a hallgatag &ehér sziklaszál' aki #ás volt' #int a többi $s2$s' és #égis közülük val%' #égis hozzá!*k tartoz%. Mert har$os Szent I#re is' a láthatatlan er) hallgatag h)se' kinek tisztasága ne# a középkori #onostoroknak árnyékában él)' bezárt aszkéta virág' hane# a szaba p*sztai szelek napsütötte )s#agyar vitézségének #egkeresztelke ett h)siessége. Nin$s e#beri hit' #ég e#beri esz#ény sin$s vértan2ság nélkül' #ert a &öl ön $sak az az esz#e #ara an % élet(' a#elyért van' aki #eghalni t* . Szent I#rében a vér !öv)!e halt #eg a hitért. 6els) ál ozattal -gy pe$sételte #eg ) &a!ának a kriszt*si hithez val% h(ségét. Megpe$sételte láthatatlan vérrel' e #égis a #agyar vérnek tan2ságtevésével' #ely &ölött évszáza r%l évszáza ra hangzik az @rhoz száll% veszpré#i kiáltás9 @r Isten... végezze el ;e ke ve et benne#A . kiáltás &orrása &elett #eg!elenik Szent Gellért képe és átvilág-t!a a re!télyes veszpré#i ho#ályt. A #agyarok &öl !én Szent István ép-tette az oltárt' Szent I#re tette rá az ál ozatot' és Szent Gellért gy2!totta #eg &elette az örök tüzet. ;ávol i egen országb%l' #essze partokr%l a tenger &elett' #int titokzatos .r)t)l ha!tott tiszta láng !ött el Magyarországba a Szent Böl re in *l% barát. +ött tengeri szelek z2gásában' akaratán k-vül. Szállt vizeken' hegyek között' va &oly%k so ra &elett is#eretlen térségeken : a <*na völgyéig. ,s itt #egállt a láng és a Szent Lélek ere!éb)l a néki i egen népnek hir etni t* ta az Igét' s a #ásnyelvben születettek #egértették )t. .zért ha!l-tották el a Szelek a tengeren ha!%!ának irányát' ezért kellett el!önnie Szent István országába' hogy tér-tsen és tan-tson' s #ikor #a! &elin *l a láza ás szelle#e' a pogány ia alnak 2t!át szent vérével ) torlaszol!a el' )' akit kikül ött az @r' hogy "riszt*s hitének vértan2!a' e egy sokat vá olt népnek is a tan2!a legyen. 6eszé es szent tan2ságtev)!e az ) pannon!ainak' akiket szeretett' és annak a #egrágal#azott #agyar életnek' #elynek va sága #ár az ) i e!ében se# volt va abb' #int a kor egyéb népeié' e !%sága !obb volt' #int a többieké. Szent A albert' kinek $salá !át kiirtották a $sehek' s aki a poroszoknál vértan2ságot szenve ett' a pogány #agyar &e!e ele#nél és az ) népénél oltal#at és ven égszeretetet talált. Ilyen #agyar életr)l tesz

tan2ságot Szent Gellért is' #ialatt évr)l4évre bántatlan*l !ár a nép között' és 2tközben ne# ké#leli ria oz%n az el#ara oz% er )k s(r(!ét' e hala % szekérké!én veszteg ülve' is#ét és is#ét ny*go al#asan olvasgat!a a könyveit... .lgon olko %n áll #eg a legen a olvas%!a' s egy pillanatra 2gy ré#lik neki' hiszen #ég #a is találkozni lehet vele' végtelen' poros' &orr%' szegény #agyar *takon' $sak ne# !*t #in !árt az e#ber eszébe' hogy ) volt' aki #ellettünk go#olyg% por&elh)ben zörg) szekérkén elhala t. Cgy' ilyen él)n látszik a kilen$száz év el)tti élet a könyv-r% barátok ki$siny #onostorablakán át. Látszanak tá!ak' &ate#plo#ok' er )k' apr% klastro#i oskolák. Az olvas% szá#ára $sak a legen a-r% barátok ne# látszanak. 1elük $sak az találkozik' aki a vir-t% r*br*#ok tövén' bet(vetések (l)2t!án elin *l' és sz%t%l sz%hoz #en egél' &or -tgatván az )sszöveget. Ilyenkor' egy4egy &or *l%nál #eg4 #eg!elennek az eltakart ar$2 névtelen barátok' akik á!tatos középkori latin nyelvük #ögé re!t)zötten' vonako va &e ik &el szár#azás*kat. ,s éppen ezért #eri #ost &or -t%!*k r%l*k el#on ani' hogy Szent István nagyobbik Legen á!ának -r%!a né#et barát lehetett' kinek nyelve s2lyos és -télete szigor2' és aki Szent Abalbert nyo#át követve vala#elyik $seh ben$és #onostor kap*!án át vette 2t!át Magyarország &elé. Szent I#re her$eg legen á!ának -r%!a #in en val%sz-n(ség szerint olasz szár#azás2 volt' ne# veszi észre a kor ese#ényeit' szent!e sorsának $sakis a #isztik*#a ihleti' s annyit -r #eg' a#ennyit I#re her$eg szent&énye #egvilág-t. . kis Legen ári*# két legszebb legen á!át azonban kétségtelenül #agyar barátok -rták. Az ) ar$*kra is árnyékot vet a &elvont $s*klya' e az árnyékb%l olvasás közben #égis #ag*nkon érezzük a #ély #agyar tekintetet. ,s az -rásokb%l ne# egyszer irgalo# sz%l' #ikor #agyar eltévelye éseket kell #egbo$sátani. Szent Gellért elraga % legen á!áb%l is el) obban olykor a latin bet(k al%l a #agyar sz-v' és #int a kisebbik Legen a 7s$riptora8' ennek a gyönyör( legen ának az -r%!a is &eli ézi a hátteret' és azt a #agyar életet' #ely #ellett' #int távol i egen tá!ak #ellett' sokszor szinte észrevétlenül hala nak el a nagyobbik Legen a és Szent I#re legen á!ának -r%i. ,s #égis az áhitat és a hist%ria szent &orrásai ezek a legen ák' #in en keresztény #agyar léleknek örök kin$sei' #ert bennük )k /ár#an élnek' akiknek sorsába és kül etésébe beletükrözte az Istenség a #aga szent titkának hár#as képét. Száll!anak az ) nyelvükön az ) legen áik és zeng!ék i$s)ségüket' #int ahogy #in en sz%' #ég a legalázatosabb is' szárnyát bontva &el&elé száll és énekel' ha r%l*k beszél. ,s o a&ent' &enn #agasan' #int egykor régen' Szent Gellért talán #ost is &elnéz könyvéb)l' #elyet 2!ra és 2!ra olvas' s is#ét #on !a' #int legen á!ában #on otta h( szerzetesének9 Dalther' hallo 4é... ,s talán kér ni9 ki az' ki kényszer-t' hogy olvasáso#at szüntesse#E Dalther pe ig' #int ha! an régen' lehet' hogy #egint #on !a néki9 egy asszony az' ki énekel' s annak a Gaz ának a b2zá!át )rli' akinél #i szálláson vagy*nk. /a -gy lenne' akkor e könyv &or -t%!a 2gy érezné' hogy talán #égis )rölt egy #aroknyit annak a b2zá!áb%l i elenn' akinél )k /ár#an örök szálláson vannak o a&enn... ;or#ay 3e$ilia SZENT GELLÉRT ÉLETE

# 'aros,(ri 0)e+te.y-() 78sp*ké+ek SZENT GELLÉRTNE ÉLETE A bé$si $sászári palotabeli könyvesház #on seei legen ári*#áb%l. I. Gellért 1ene$$e városában' ne#es $salá nak palotá!ában született. Mikor pe iglen ötö eszten )s korában hi eglelésben hányk% ott' szül)i &oga alo##al &ela!ánlották )t Szent György vértan2nak s elvitték annak #onostorába' hol is #eggy%gy*lván' &elöltöztették a szerzetnek r*háiba. 9ellért ,e+eccebeli +em)etsé.ből, 5e+ecce ,(ros(ba+ s)8letett, +emes csal(d+ak palot(:(ba+! 1 #ty:a, mert -o.y a ,(ros e.yéb ta.:ai+ak és mi+de+ lakosai+ak ked,es és a) ő ked,8kre ,al/ ,olt, :/ -írrel mess)e ,idékeke+ el-íresedett! 5ett pedi. ma.(+ak felesé.et tula:do+ ama ,(rosb/l, ki is :/ erk*lcs*kkel ékesít,e, s)8lői+ek (ltala a) ;r+ak félelmébe+ +e,eltetett és ki alami)s+(kkal és :/ cselekedetekkel e.yéb ass)o+yembereket fel8l -aladott! 'a.a s)emélyébe+, a,a.y m(s +emes kis4ass)o+yocsk(k+ak (ltala a) e.y-()ak+ak .yerty(kat ,a.y l(mp(sokat és e.yéb alami)s+(kat +apo+ké+t s)ol.(ltatott! #ty:a pedi.le+, mert -o.y .a)da. ,olt, me.-i,o.atta a) olt(rospapokat és +*,e+dék papokat, bar(tait, s)oms)édait, kiket is ő as)tal(+(l +a.y fé+yese+ ,id(mított! <émi +apo+ pedi. mo+dotta felesé.é+ek: =é+ ass)o+yom, lé.y +yu.odalmas és im(dko))(l 3ste+-e) és s)e+t #+y:(-o), -o.y be++8+ket *r*k*ssel me.a:(+déko))o+>! 'ert -o.y ő sok +apoko+ (ltal mé+e .yermekek+ek +élk8le! ?armad es)te+dő+ek for.(sa ut(+ te-(t, boldo. 9y*r.y ,érta+u +ap:(+ befo.adt(k a fi;t, kit 3ste+től kértek! 'iért is a keres)tsé.be+ 9y*r.y+ek +e,e)ték! @r(.a ,olt pedi. s)8lői+ek, kiktől +e,eltet,e, mikor *t*d es)te+dős lett, +a.y -ide.lelésbe+ ke)de -(+yk/d+i! 'it is l(t,(+ s)8lei fela:(+lott(k őt fo.adalmi a:(+dékokkal e.y8tt 0)e+t 9y*r.y ,érta+u+ak, el,i,é+ a++ak mo+ostor(ba a .yermeket, -o.y e.és)sé.et +yer:e+ a) ap(t;r+ak és a mo+ostori atyafiak+ak előtte! 'ikor ő a)ok+ak im(ds(.aikra me..y/.yult, fel*lt*)tették a s)er)et+ek ru-(iba! 'i+ek ut(+a pedi. ama) atyafiak+ak oskol(iba+ *t es)te+dőt elt*lt*tt, mestere ma.(ba+ me..o+dol,(+ ő éles elmé:Asé.ét, csod(lta a)t, mert a .yermek a)okat, kik őt korba+ me.elő)ték, tudom(+yba+ me.elő)te! II. A pápa paran$solat!ára kereszttel !elölten in *lt a kereszténység az @rnak s-r!ához. .zeknek közötte volt Györgynek aty!a is' ki ott kiér e#elte' hogy a Szent Böl ben elte#ettessék. Györgynek any!a siralo##al gyászolván &ér!ét' kérte a #onostor apát!át' a assék &iának ap!a neve' ki is ett)l &ogva #on atott Gellértnek. T*rté+t pedi., -o.y a p(pa para+csolat:(ra mi+d a) e.és) keres)té+ysé. keres)ttel :el*lte+ a) Br+ak sír:(-o) Cerus(lembe me++i kés)8lőd*tt, -o.y ama s)e+t -elyért -adako))ék! E)ek+ek k*)*tte 9y*r.y+ek aty:a is 3ste+ malas)t:(+ak oltalm(,al s)ere+csés utat lel,é+, a s)e+t -elyre sértés +élk8l elérke)ett! 'ikoro+ pedi. a keres)té+yek sere.ei ott im(ds(.+ak adt(k ma.ukat és se.edelmet ,(rtak a) é.ből, kiki 8++epi im(ds(..al s)ol.(l,(+ a) Drat, a lakosok+ak sokas(.a e+e+ma.a ere:ébe+ ma.(t elbí),a, a keres)té+yek sere.ei elle+ +em kisded s)idalmakat ,etett, bi)akod,(+ fe.y,erei+ek ,ité)sé.ébe+ és 'a-omet+ek se.ítsé.ébe+, mely+ek (ltala a keres)té+y +épeke+ .yő)elmet ,e++i remé+yelt! 'iért is t*rté+t, -o.y a keres)té+yek +yer,é+ .yő)elmet, ,i.ass(.ost tértek ,iss)a, és 9y*r.y+ek aty:a, miképpe+ kí,(+ta, mikor mé. ott-o+ ,olt, kiérdemelte -o.y a s)e+t f*ldbe+ eltemettessék! 'ikoro+ e) 9y*r.y a+y:(+ak tud+ia adatott, ő sok idő+ (t siralommal .y(s)olta fér:ét és me+,é+ a fel8lmo+dott mo+ostorba és sirat,(+ ama férfit, mo+dotta: =:a: +ékem 9ellért, ki+ek .o+d:aira bocs(tottad most fiaidatE> 'iért is kér,e kérte a mo+ostor+ak aty:(t, -o.y fi(+ak 9y*r.y+ek is aty:(+ak +e,e adassék, és eme +apt/l fo.,a mo+datott a fi;+ak +e,e 9ellért+ek! III. Minek*tána pe iglen any!a örök békességben elny*govék és Szent György #onostorában elte#etteték' Gellért #egvetvén #ik e világb%l val%k' &elvétetett a barátoknak társaságába' kiknek *t%bb l)n per!elük. #+y:a pedi., mi+ek ut(+a if:abbik fi(+ak, $i+etus+ak felesé.et ,ett, :/ cselekedetekbe+ bő,elked,e békessé.be+ el+yu.o,ék és eltemetteték a fel8lmo+dott mo+ostorba+! 9ellért te-(t ama mo+ostorba+ lako),(+, i+k(bb 3ste+-e) ra.as)kodott, mi+t sem a -í,s(.ok-o)! 'iért is me.,et,e mi+de+eket mik e ,il(.b/l ,al/k, a s)er)etesi (llapotot, melyet ,(llalt és a fo.adalmat, melyet 3ste++ek tett, tel:esíte+i s)or.almatost iparkodott! # fo.adalmas test,érek+ek t(rsas(.(ba fel,étet,é+, mi+de+ekbe+, miket is a) ap(t;r +éki me.-a.yott, késedelem +élk8l e+.edelmessé.et mutatott! 'ikoro+ pedi.le+ előre-aladottabb kor+ak ide:ébe elérke)ett, mi+de+ek+ek ked,ére ,al/ ,olt, -o.y ő a per:el tis)t:ébe emeltessék! 'elybe+, mert -o.y me.feddés +élk8l for.ol/dott, lő+ péld(:a e.yéb s)er)etes atyafiak+ak a re.ul(+ak s)eri+te ,al/ fe.yelembe+! 'ert a) al()atoss(.+ak +yolcadik fok(t, mely ta+ít:a, -o.y s)er)etesi életet kell ,(las)ta+i, ő +emcsak erk*lcseibe+ .yakorolta, -a+em ame++yire .y/+tat/ aty:(+ak e+.edelme +éki e+.edte és a) i.a)ak+ak péld(i i+tették, sietsé..el sietett a)t betel:esíte+i! I1. Miképpen sanyargatta #agát Gellért' &igyel#eztetvén az apostolok tan-tására és #iképpen kül etett át tan*lásra 6ononiába' honnan ötö évben #egtérvén' #agával hozta a t* o#ányoknak könyveit. 'ert mi+de+ időbe+ 8++epek+ek és ,as(r+apok+ak kí,8le, mikor is a -a:+ali )solo)sma, ,a.y e.yéb k*)*s (:tatoss(.ok+ak é+ekei és leckéi s)ok(s s)eri+t -oss)asabba+ ki+yu:tattak, keser,es s)e.es*,et ,iselt, és mik*)be+ ebbe+ (ll-atatost me.marad,a sa+yar.atta ma.(t, a re+d+ek re( ru-()ott tis)tsé.eit so-a el +em -a+ya.olta! E++ek ok(ért, mikoro+ is a pr/fét(k i.éire és a) i.a)-itA apostolok+ak bes)édeire fi.yelme)ett, s)or.almatost ,i)s.(lta a)ok+ak ta+ít(sait! 0o-a se+ki sem l(tta őt bős)a,;+ak, ,a.y -e+yélő+ek, ,a.y ittas+ak, ,a.y pedi.le+, -o.y -all.at/a+ a) i.a)s(.ot ,ala-a is -all.at(ssal elre:tette ,ol+a! 'ert a)t mo+dotta: =:obb -(borkod+i, mi+t

sem a) i.a)s(.ot -all.at(s al( re:t,e eltapod+i>! ?a+em-a ,alamikor is l(t-attad őt -(borkod+i, le.otta+ ma.(ba s)(llott! Fs e)e+képpe+ bi)o+yos idei. me.maradott a mo+ostorba+, ta+ul(sba bocs(tko),(+ mi+d ama +apoko+, melyeke+ e ,il(.+ak ter-ét -ordo)ta! <émi +apo+, mikor is ap(tura 5illermos a .y8leke)etbe+ :ele+ ,olt, mo+dotta: =é+ dr(.al(tos test,éreim, s)8ksé.es, -o.y k*)8letek +émelyeket, kiket alkalmatosabbak+ak tal(ltok a tudom(+y .y8m*lcsei+ek el+yerésére, ta+ul(sra (ltal k8ld:8+k, -o.y a mi aty(+k+ak, s)e+t Be+edek+ek re+d:e a s)abad tudom(+yokba+ k(rt +e ,all:o+!> 1ed,ére ,olt pedi. eme bes)éd a) atyafiak+ak, és ki,(las)tott(k 9ellértet és 0irdi(+ust, kiket, ad,(+ +ékik a k*ltsé.ek+ek s)8ksé.eseit, (ltal k8ld*ttek Bo+o+i(ba, 3 -ol is me.:e.ye)+i mélt/a+ és :elese+ a .rammatik(+ak, p-ilosop-i(+ak, mu)sik(+ak és decretumok+ak tudom(+yaiba+ és mi+de+ s)abad tudom(+yok+ak mestersé.ébe+ ta+íttat,(+, ,é.e)et8l *t*d é,be+ ,iss)a -i,attak, ma.ukkal -o),(+ a tudom(+yok+ak k*+y,eit! 1. A #onostor aty!ának halála *tán apát2rrá választatik Gellért #ester' ki né#i eszten )knek teltével 6ethlehe#be akarván el#enni' a tisztséget' #it is &elvállalt' visszaa ta. Fá riabeli kal#árok ha!%!ára szállván' tengeri viharoknak #iatta egy #onostornál kikötöttek' hol is !elen volt 0asina 2r' Szent Márton #onostorának apát!a' ki ellátást a ván Gellértnek' tart%ztatta )t a szent&öl i 2tt%l. 'i+ek ut(+a te-(t a mo+ostor+ak aty:a kim;lott a ,il(.b/l, 9ellért mestert ,(las)tott(k ap(t;rr(, kit is mikoro+ eme tis)tsé. fel,(llal(sa elle+ tusakodott, miképpe+ e+.edetle+t me.feddették a) atyafiak .y8leke)etébe+, kik+ek (ltala ,é.e)et8l a mo+ostor+ak aty:(,( re+deltetett, :/lle-et akarat(+ak kí,8le! #ma) időbe+ pedi., mikor is a fel8lmo+dott mo+ostort i.a).atta, ma.(t 3ste+ ke.yelméből mi+d a test,érek+ek példaképpe+ kimutatta! Tud+i mélt/ mi+de+eket, miket a) e+.edelmessé.+ek elle+e ,al/k+ak tartott, a)o+képpe+ ítélt, -o.y a)okat +em kell cseleked+ie! <émi es)te+dők+ek ut(+a pedi., melyekbe+ a fel8lmo+dott mo+ostor+ak elől:(r/:a ,olt, Bet-le-embe, boldo. Ceromos mo+ostor(ba akar,(+ elme++i, G és l(to.at+i akar,(+ a s)e+t -elyet, melyet 1ris)tus ő :ele+lété,el dicsőített, a tis)tsé.et, melyet fel,(llalt, i.yek,ék ,iss)aad+i! 'i is le.ott, mikoro+ a bar(tok+ak tudtukra adatott, +émelyek+ek ked,ére ,al/ ,olt, +émelyeket pedi. a) atya t(,o)(sa +e-é) s)omorkod(sra és lelk8k+ek b;skod(s(ra i+dított! #++ak ut(+a ;tra kelt )(driabeli kalm(rok+ak -a:/:(ra s)(ll,(+,H kísérői,el e.y8tt -a:/)+i ke)dé+ek! T(madott pedi. a te+.ere+ a) e,e)és+ek +a.y +e-é)sé.e elle+ke)ő s)elek+ek és te+.eri -(bor.(sok+ak miatta! 'iért is +émi+emA mo+ostor+(l kik*t*ttek! %ő+ pedi., -o.y tula:do+ a) időbe+ :ele+,al/ ,olt ott $asi+a ;r, 0)e+t '(rto+ mo+ostor(+ak ap(t:a,I ki is 9ellért+ek ,ala-a s)í,es bar(t:a ,olt! T*rté+t, -o.y a s)él,és)+ek miatta +em tud,(+ to,(bb me++i, ké+ys)eríttettek mi+d a) e.és) +e.y,e++apos b*:tbe+ ama -elye+ ,es)te.el+i, mit is 9ellért ;r +e-e)e+ ,iselt! J b;sul(s(t $asi+a és)be ,e,é+, ilye+ bes)édeket mo+dott: =+e okol:ad 9ellért ;r utad+ak ross) s)ere+csé:ét, mert 3ste++ek akarata, -o.y e)e+képpe+ le.ye+, mí.le+ is pedi. +(lam lés), +éked és te kísérőid+ek a ti t(pl(lékotokat s)ol.(ltat+i fo.om! @e kérlek té.ed, -o.y tudom(+yod+ak értelme s)eri+t felel: +ékem: mi,el te 3t(li(ba+ ma.ister ,a.y és ap(tod 5illermos a)ért k8ld*tt té.ed ta+ul(sra, -o.y test,éreid+ek doctora le-ess és a))( lé.y, o++a+ me.tér,e iste+i .o+d,iselésből ap(t;rr( tétettél, és te .yermeksé.edtől fo.,a mi+de+ek+ek ked,ére ,al/ ,olt(l, most pedi.le+ ama felette tis)tes -elyet el-a.y,(+ és test,éreidet s)omor;s(..al tel:ese+ ma.okra -a.y,(+, ismeretle+ +ép-e) sietsé..el miért siets)E 5olt4é csak ,alaki is ebbe+ ta+(csad/dE> J pedi. felelte: =se+ki>, mire $asi+a: =-a se+ki, akkoro+ semmiképpe+ +em ,(lik -as)o+ra, -a pedi. ,alaki, akkor -i-etem, -o.y +émi fo.a+at:a lés)e+! 'ert so-a +em ol,astuk, -o.y +émi+emA klastromos atyafi ilyeté+ dolo.ért Cerus(lemet kereste ,ol+a, -a+em-a +em a kere+.ő)ő k/bor atyafiak k*)8l ,al/k! 'i,el-o.y eme) ;t a ,il(.i -í,ők+ek ,a.yo+ re+del,e a s)e+t f*ldért ,al/ -adako)(s+ak miatta, a test,érek+ek pedi. e.yéb ;t ,a.yo+ re+del,e, mit ked,essé.tek :/l ismer! 'ert ott a keres)tesek tarto)+ak ,iaskod+i! &tt te :ele+létedbe+ /cs(rol+i fo.:(k a )sid/k a mi 'e.,(lt/+k+ak s)8lő #+y:(t, mit is -alla+od semmiképpe+ +em lés)e+ :a,adra! <e .o+dol:ad, -o.y té.ed é+ me.fedde+i akar+(lak, -a+em csak a)ért ta+akodom ,éled, -o.y re( ,i.y()) és elmélked:él, -a ,a::o+ :/l cseleked+él4é, a,a.y +emE> 1i is piro+kod,a mo+dotta: ='iképpe+ lee+d a me++yekbe+ a) akarat, a)o+képpe+ lé.ye+>! 'e.emléke),é+ ama) e,a+.éliumi mo+d(sr/l: =csak e.y -a:s)(l sem fo. el,es)+i a ti fe:etekről>! 1I. Miképpen társalko tak Gellért 2r és 0asina 2r' ki is taná$solta Gellért 2rnak' hogy a sara$én*sok és zsi %k helyett tér-tésre a #agyaroknak népéhez #en!en. # +e.y,e++apos bő:t+ek ut(+a $asi+a ap(t mo+dotta: =9ellért ;r, miket -at(ro)t(lE Bi)o+y, utad+ak miatta +e piro+kod: és fed:ed f*l előttem a te s)í,ed+ek s)(+dok(t! 'ert tudom, :/ra t*reks)el és +em ross)ra, és tudom, -o.y a) emberi feltett s)(+dék cselek,és+ek előtte k8l*+b k8l*+b félékre i+.ado)ik!> Kelelte ő: =mi+de+ek miket mo+dott(l mi+d mosta+(i. és ki,(ltképpe+ ama ,ersecske mit is ,é.e)et8l mo+dott(l, felette i.a), és tudd me., -o.y i.a)(ba+ a) é+ s)í,em me. ,a.yo+ os)t,a>! $asi+a e)e+képpe+ felelt: =-a me. ,a.yo+ os)t,a, akkor erőtele+, a) erőtele+ek+ek pedi. mi+de+ek+él főbb or,oss(.a a) e.és)sé.! ?i.y:ed 9ellért uram, te -í,sé.es t(rsad ,a.yok, a)ért ma:d re( ismer:, -a mo+dok i.a)at!> J pedi. mo+dotta: =*r*mest>! Fs $asi+a ap(t;r mo+dotta: =imé, Cerus(lembe ,a.y me+e+dő, -o.y prédik(l+(l a sarace+usok+ak és )sid/k+ak! 'iképpe+ fo.+ak ők té.ed befo.ad+i, kik is a) apostolokat be +em fo.adt(k! # te+.ere+ pedi. -a :*++e r(d -a:/t*rés, mi+d a te tudom(+yoddal e.y8tt els8llyed+él a te+.erbe, mert +em ,a.y C/+(s pr/féta, -o.y -armad+api. a cet-al+ak .yomr(ba+ me.marad-ass! #)ért -(t le.ye+ ked,edre ,al/ é+ ta+(csom, -o.y térítsed a -itetle+ek+ek értelmét a) *rd*.*k (ltal me.s)(llott lelkek s)abadít(s(ra, s)e+t apostolok+ak péld(it k*,et,é+! 'it is a sarace+usok és )sid/k -elyett mosta+da+ ki,(ltképpe+ a ma.yarok+ak +épe kí,(+! # :ele+,al/ idők :(rt(ba+ +em is lel-et+él alkalmatosabb -elyet e ,il(.o+, -o.y lelkeket me.+yer:él a) Br+ak s)(m(ra! F+ pedi. kés) ,a.yok té.ed é+ dr(.al(tosom mi+de+be+ me.se.íte+i!> 9ellért ;r mosolyo.,(+ csod(lko)ott ő bes)édei+, mert so-a +em s)(llott(k me. s)í,ét affélék, -o.y ma.yarok+ak -irdet+é a) 3.ét és téríte+é a)okat, kikért tula:do+ ma.a $asi+a oly bu)./s(.ost t*rekedett mu+k(lkod+i! El,é.e)te te-(t 9ellért ;r ma.(ba+, -o.y $asi+a ap(t ta+(csaiba+ me.+yu.s)ik! 1II. /a!%ra szállván Gellért' 0asina 2rral #éne Fá riába' honnan napkeletnek töreke vén' végezetül Pé$sre el!*tott. .#e helyen M%r püspök 2r' Anasztáz vára beli apát2rral szállásán látogatta Gellértet. Magasztalván el)tte #agyaroknak királyát' tart%ztatták )t' ki továbbra is a Szent Böl re k-vánkozott #enni' !%llehet Péter és Pál ünnepén Pé$sett' Szent 6ene ek ünnepén pe iglen Pé$svára on beszé et #on ott a néphez. ?a:/ra s)(ll,(+ e.y8tt elme+tek L(dri(ba, -ol is ő t(pl(lékukra s)8ksé.eseket elre+de)ték és k*+y,eiket s)amarakra felrakt(k, ,e,é+ ma.uk mellé +émi+emA 1r(t/+ak mo+dott ,e)etőt,M ki is ama tartom(+yok+ak ;t:ait és *s,é+yeit ismerte és ki őket ur(+ak me.-a.y(s(b/l mi+d e.és)e+ E+.ati. N sérelem +élk8l el,e)ette, -o++a+ ke)d,e pedi. e.yéb re+delt ,e)etőt ,e,é+ t(rsul, a mo+dott 1r(t/ +apkelet felé t*rekedett me++i! 5é.e)et8l 7écsre, '/r p8sp*k ;r-o) el:utottak 9 és mikor is ott ,es)te.éltek, tart/)tat,(+ őket a p8sp*k, lő+ a)o+képpe+, -o.y ama +apokba+ #+as)t() ,(radbeli ap(t;r 7écsre érke)ett, 1O kit is tula:do+ ama p8sp*k befo.adott ő -()(ba! 'ikoro+ pedi. otta+ #+as)t() ap(t;r me.tudta a p8sp*k+ek bes)édeiből, -o.y felette :eles iste+félő s)er)etes pap :*tt 3t(li(b/l, sietsé..el -o))( me+t, -ol is +émi+emA k8l*+,al/ -()ba+ lakott! 'ikoro+ pedi.le+ e.ym(s k*)*tt t(rsalkodtak, mi+d a) ő ,(las)tott bes)édeiből, mi+d testi ma.a,iseletéből me.ismerte, -o.y iste+félő ember! E)ek+ek ut(+a ,al/ +apo+ '/r p8sp*k a) ap(t;rral e.y8tt me+,é+ a -()-o), -ol is s)(ll(so+ ,olt, +ékie a test,éri s)eretet+ek ,i.as)tal(s(t s)ol.(ltatt(k! E.ym(sk*)*tt ,al/ bes)édeikbe+ #+as)t() ap(t ily bes)édeket mo+dott: =bi)o+y, 3ste++ek mí,e, -o.y mi eme tis)tele+dő kir(ly ide:ébe+ :*,é+ eme) ors)(.+ak birodalm(ba mi+t elsők -irdett8k a +ép+ek 3ste+ i.é:ét és most, :/lle-et méltatla+ok ,a.yu+k, te p8sp*kké, é+ pedi. ap(tt( tétettem! #)o+képpe+ ítélem a)o+ba+, -o.y 9ellért ;r tula:do+ ama) (-ítatoss(..al :*tt ide! Pltet,é+ őt a)ért mi s)eker8+kre, ,e)ess8k a kir(ly+ak elébe, ki őt től8+k miképpe+ +a.y a:(+dékot fo.:a fo.ad+i, mert me.-a.yta +ék8+k, -o.y mi+de+ :*,e,é+yeket befo.ad:u+k és kiket mélt/k+ak kiismert8+k, a)okat ő s)emélyé+ek ki,(ltképpe+ me.tartsuk!> E)ekre pedi. felelt a p8sp*k, mo+d,(+: =te, mi ap(turu+k, :/l tudod ama +apokt/l ke)d,e, mikor is mester8+k 0)e+t #dalbert, 11 ki eme kir(lyt mé. kisdedsé.ébe+ ta+ította, be:*tt 'a.yarors)(. birodalm(ba, és tud:uk most is, mikor eme kir(ly a) if:;s(.+ak kor(ba+ (ll, -o.y ő mi+de+ekkel kik ,éle lako)+ak :/t cseleks)ik! @e a mi mu+k(lkod(su+k sem ,ala -i(ba,al/, mert kiket l(ttu+k a++akelőtte b(l,(+yok+ak s)ol.(l+i, most l(t:uk Cé)us 1ris)tus-o) (-ítatost ra.as)kod+i! 'iért is -iss)8k, +em t*rté+t 3ste+ akarat(+ak kí,8le, -o.y 9ellért ;r oly sok ,is)o+ta.s(.ok+ak ut(+a eme tartom(+yba be:*tt, kit is Br Cé)us mi+d e.és)e+ mi-o))(+k el,e)etett, -o.y +emcsak a) idei.,al/ kir(ly+ak, -a+em a) *r*kké ,al/+ak is me.lel:e ke.yelmét>! E)ekre 9ellért le-a:tott orc(,al al()atost felelt, mo+d,(+: =(ld:o+ me. be++eteket é+ tis)tele+dő aty(im és uraim a mi+de+-at/ 3ste+, ki+ek s)erelméért mu+k(lkodtok, e+.em, ismeretle+t test,éri s)eretettel s)eret,é+! @e mert -o.y a) ir.almass(. a s)8ksé.+ek ide:é+ ,il(.osodik ki, +em akarom, -o.y re:t,e le.ye+ előttetek, mi okb/l :utottam eme ,idékre! #karatom ,olt s)ol.(l+i é+ Teremtőm+ek ama) ors)(.ba+, melybe+ ő ma.(t mi+de+ek+ek 8d,*ssé.éért s)ol.as(.+ak al(:a ,etette! Elt*kéltem, -o.y (ltalme.yek a te+.ere+, -o.y me.l(to.at+(m a) Br+ak f*ld:ét, de elle+ke)ő s)él tilt,(+, a tett fo.adalmat be +em tel:esít-ettem! 'iért is $asi+a ;r i+tésére utamat a @u+(+ak ,ettem és a)o+képpe+ -at(ro)tam é+ s)í,embe+, -o.y ti se.edelmetekkel a s)e+t f*ldre el:ut-atok>! 1i+ek is feleltek: =-a.y: fel eme s)(+dokoddal 9ellért, és efféle .o+dolatok +e -urcol:a+ak ide4to,a! 'ert a) 3ste++ek akarata ,e)etett té.ed eme -elyre! #-ol pedi. 3ste++ek akarat:a ,a.yo+, ott mi+de+ :/! Tud+i mélt/ boldo. Ceromos k*+y,ei+ek, mik is Cerus(lembe+ irattak, mi+d a) e.és) ,il(. rés)esé,é lő+! Te pedi.le+ ír:, ta+íts, prédik(l:, téríts 'a.yarors)(.ba+, meddi.le+ is a mu+k(lkod(s+ak ide:e ,a.yo+!> '/r p8sp*k pedi. 9ellért urat s)e+t keres)t feltal(l(s(+ak +ap:(t/l 7éter és 7(l apostolok +ap:(i. ma.(+(l tart/)tatta, mely 8++epe+ 9ellért ;r bes)édet mo+dott a +ép-e) eme) i.éről: =E)ek a) ir.almass(.+ak fiai,> 1 ekkor, -i,at,(+ a

p8sp*ktől, a ,(radbeli ap(t;r is :ele+ ,al/ ,olt! 'ely 8++ep+ek ut(+a a) ap(t;r ma.(-o) ,ette 9ellértet és 5(rado+ tartotta őt 0)e+t Be+edek 8++epéi., mikor is bes)édet mo+dott a +ép+ek eme) i.éről: =a) i.a) ,ir(.o)+i fo., miképpe+ a liliom,> melye+ '/r p8sp*k -aso+l/képpe+ :ele+ ,al/ ,olt! 'e.ismerte pedi. a p8sp*k, -o.y 9ellért a) i.é+ek fe:edelme és mo+dotta: =bi)o+y ama +apt/l fo.,a, -o.y a) 3ste+ i.é:ét 'a.yarors)(.o+ el-i+te+i ke)dték, ily pap +em l(ttatott eme tartom(+yba+>! @e a)ért ő to,(bbra is Cerus(lembe i.yek,ék! 1III. Miképpen #éne Gellért 2r Behérvárra a királynak elébe és #iképpen tart%ztatta Gellért *rat a király' a ván neki biro al#ában hatal#at az ige hir etésére és a ván néki a #arosi városnak püspökségét. Miért is ett)l &ogva választottnak #on atott Gellért' ki els)bben tervét elvetette. T*rté+t pedi., mikor is boldo. 3st,(+ kir(ly a boldo.s(.os 0)A) es)te+dő+ké+t előker8lő 8++epé+ek 8++eplésére Ke-ér,(rra me.tért, akkor s)ok(sba+ ,olt *ss)e-í,+i a) ap(turakat és p8sp*k*ket, -o.y eme s)e+t tis)tessé. +ap:(t e.y8tt 8++epel:ék! 'iért is '/r p8sp*k és #+as)t() ap(t, ma.uk-o) ,e,é+ 9ellért urat, eme) 8++ep +ap:(ra a kir(ly-o) Ke-ér,(rra elme+tek! Kel-as)+(l,(+ pedi. a) alkalmatos /r(t, k*s)*+t*tte '/r a kir(lyt, ki is mikor l(tta 9ellértet, mo+dotta titko+ a p8sp*k+ek: =-o++a+ :*,e el eme) mi-o))(+kE mert +ékem félemedett ember+ek l(ts)ik!> # p8sp*k felel,é+ +eki, ily bes)édeket mo+dott: =5e+ecce ,(ros(b/l Cerus(lembe siet sietsé..el! E.yébké+t pedi. :eles pap!> # kir(ly mo+dotta: =+emde, -a eme) ,el8+k marad, akkor is a) 3ste++ek pap:a lés)e+, mi is 3ste++ek s)ol.(i ,a.yu+k, -o.ya+ is lel-et+e e f*ld+él :obbat 3ste++ek s)ol.(lat:(ra! <e e+.ed:étek őt elme++i, ,(rako))ék mé. kicsi+y idei., mí. a) Br+ak se.edelmé,el me..yő)*m elle+sé.emet #:to+yt és +éki fo.om ad+i a marosi ,(rost, -o.y be++e ő p8sp*kké re+deltessék!> # k*,etke)ő +apo+ pedi.le+ ma.(-o) -i,at,(+ őt a kir(ly, mo+dotta +éki: =-o)ott 3ste+, :/ ember, (ld:o+ me. a) Br itt és a m(s ,il(.o+!> J pedi. térdre -a:ol,(+ mikor is ,iss)a4k*s)*+t*tte a kir(lyt, mo+dotta: =Ti kir(lyi felsé.tek+ek mélt/s(.(-o) :*ttem, mert -o.y )ar(+dok ,a.yok, Cerus(lembe elme++i kí,(+atost kí,(+ok! 'ert ,a++ak t(rsaim, kik a @u+(+ ,élem le-a:/)+ak!> # kir(ly pedi. mo+dotta +éki: =:/ ember>, ;.ymo+d =-a.y: fel eme s)(+dokoddal és marad: ,el8+k, -o.y :/l me+:e+ dol.od! 3+k(bb itt, é+ +épem+ek prédik(l:, a -í,őket erősítsed, a -itetle+eket térítsed, a) u:do+ 8ltetett pal(+t(l(st me.*+t*))ed és ada+dok +éked -atalmat é+ birodalmamba+, -o.y -irdessed a) 3.ét! Fs ada+dok melléd kísérőket, kik s)ol.(l:a+ak +éked +appal és é::el! Te csak +yisd me. s)(dat és ,essed a +ép+ek s)í,ébe a) élet+ek ma.,(t! Cerus(lembe me++i +e kí,(+:, mert bi)o+y el +em e+.edlek! 3mé, ma +éked adtam a marosi ,(ros+ak p8sp*ksé.ét!> E)eket -all,(+ 9ellért, me.i+te+ k*s)*+t*tte őt, és 9ellért ettől fo.,a +e,e)tetett ,(las)tott+ak! 'i+ek ut(+a e) me.t*rté+t, -asadott a) ő s)í,e és a) ő s)(+dék(+ak k*tele s)é::el s)akadt, és mit sok +ap /ta cseleked+i el-at(ro)ott, a)t e.y s)empilla+t(sba+ -(tra ,etette! IG. Gellért Behérvárott a 6ol ogságos Sz(znek ünnepén pré ikálni kez ett. A király és a nép nézték )t és $so álkoztak az Igének ily nagy vigasztalásán. Miért is #egke velvén )t a király' I#re her$egnek #esterévé tette. Mikor pe ig a 6ol og /er$eg neveke ék' Gellért re#eteséget k-vánt' #i 6eélnek #on atik' hol i#á kozott és könyveit iktálta' #iközben látogatta )t a szarvas az ) &ia$ská!ával és a sebes-tett &arkas. El:*,é+ te-(t a boldo.s(.os 0)A)+ek 8++epe, fel*lt*)k*d*tt 9ellért, ,e,é+ ma.(-o) tolm(csot, tud+i mélt/ a fe-ér,(rbeli 1u+r(d prépostot, fel-(.ott emelt -elyre a,a.y prédik(l/ s)ékre és eme) i.éről: =a +apba *lt*)*tt ass)o+y> bes)él+i ke)dett a +ép-e)! <em ,olt olya+ ír(s, miből is péld(t +em ,ett ,ol+a, a kir(ly és +ép +é)ték és mi+d a keres)té+yek csod(lko)tak a) 3ste+ i.é:é+ek ily +a.y ,i.as)tal(s(+, miért is a kir(ly őt felette ked,elte! P++ep+ek ut(+a, mikor is kiki me.tért tula:do+ -()(ba, a kir(ly ma.(+(l tart/)tatta 9ellértet, re+del,é+ mellé:e őrsé.et és ad,(+ +éki ell(t(st -o))( ille+dő palot(ba+ és őt fi(+ak, 3mre -erce.+ek mesteré,é tette sok +apokra!13 %ő+ pedi.le+ mikor is l(tta 9ellért, -o.y boldo. 3mre -erce. +*,ekedik a :/s(.os cselekedetekbe+ és a) emberi +em)et+ek elle+sé.ét 1ris)tus+ak se.ítsé.é,el férfi m/dra me..yő)i, 1G a +ép+ek -(+yk/d(sai elől fut,a, remetesé.et kí,(+t, mi is k*)*+sé.ese+ Beél+ek mo+datik,1H -ol s)8+etle+ b*:t*lés és im(dko)(s és ,irras)t(s .yakorl(s(+ak ad,(+ ma.(t, -eted es)te+dőki. ,es)te. me.maradt, épít,é+ ma.(+ak ku+y-/t, -ol is k*+y,eket dict(lt, melyeket me.írt ,olt tula:do+ ke)é,el! 1I <émi é::ele+ pedi., mikor e)e+képpe+ leír(sra ,al/t bes)élt, és a felette +a.y ré,8let+ek miatta s)u++yado)+i ke)de, :*tt e.y 8+ő s)ar,as ő fiacsk(:(,al és mellé:e ma.ukat mi+dkette+ a f*ldre letették! 3mé a)o+ba+ a -ím s)ar,as, fut,a farkas+ak előle, +a.y i+dulattal k*)é:8k bero-a+t, mire a) 8+ő elfut,a, ő fiacsk(:(t a ki,(las)tott+(l el-a.yta, mely elbu:+i akar,(+ 9ellért ír/festékét, mi,el ő írt, a f*ldre led*+t*tte! #++ak ut(+a a s)ar,asfiacska k*,ette őt -a)atértébe+ és ke+yérrel t(pl(ltat,(+, t*bbé tőle el +em me+t! E.yéb időbe+ pedi.le+, mikor is 0)e+t 9ellért ter-ét ,itte, kapu:a előtt fek,e farkast lelt, mikor l(tta, -o.y a) sebesít,e ,a.yo+, a kaput +éki me.+yitotta és a farkas ,éle bemé+e! 'ikor pedi. ter-ét le,etette, a farkas l(ba elé a f*ldre lefek8dt és addi.la+ +em kelt f*l, mí.le+ .y/.yul(s(t +em lelte! #ma +apt/l fo.,a pedi., mi+d a s)ar,as+ak fiacsk(:a, mi+d pedi. a farkas ott maradtak és kime+de.éltek a kapu+ a le.előme)őkre és le.elés)tek és mi+dkét felől +em sértették e.ym(st! G. Miképpen gy)zte le a bol og király a #arosi város nagyhatal#as A!tony &e!e el#ét' és #iképpen #agasztalta &el 3saná ot' #on ván' hogy a #arosi város és tarto#ány #in en ne#zetségekre 3saná nevér)l neveztessék. #ma +apokba+ ,ala bi)o+yos #:to+y 1M +e,e)etA +a.yo+ -atalmas fe:edelem 'aros ,(ros(ba+! 1N 1i a .*r*.*k+ek m/d:(ra Bodo+y ,(rosba+ me.keres)telkedett!19 # mo+dott fe:edelem felette dicsekedett ő ere:ébe+ és -atalm(ba+! 5olt pedi. +eki -ét felesé.e, mert-o.y a keres)té+y -itbe+ +em ,ala t*kéletes! 3st,(+ kir(ly+ak pedi.le+ semmiképpe+ +em ad/)ott tis)tessé..el, bí),(+ ,ité)ei+ek és +emesei+ek sokas(.(ba+, kik+ek felette -atalmat .yakorolt! 5oltak +eki s)elídítetle+ lo,ai is, ol,asatla+ sokas(.ba+, e)ek+ek kí,8le olya+ok, melyeket a baromp(s)torok ist(ll/kba+ őri)tek! 5olt +éki ,é.etle+ sok barma is, mik+ek k8l*+4k8l*+ me.,oltak tula:do+ p(s)toraik, e++ek kí,8le ,al(+ak +ekie me)ei ta+y(i és ud,arai! Fs -atalmat bitorolt a kir(ly+ak a 'aroso+ le;s)tatott s/:a f*l*tt, (llít,(+ eme foly/+ak ré,-elyei+ mi+d a Tis)(i. ,(mosokat és ,i.y()/kat és mi+de+eket me.,(molt! 1apott pedi. -atalmat a .*r*.*ktől és a fel8lmo+dott 'aros ,(rosba+ mo+ostort rakatott, boldo. keres)telő C(+os tis)teletére, re+del,é+ bele ap(tot .*r*. bar(tokkal a) ő re+d:8k+ek és s)ok(suk+ak s)eri+te! 'ert -o.y eme férfi;+ak s)ol.(lt a f*ld a 1eres foly/t/l a) erdőel,i rés)eki. és Bodo+yi. és 0)*ré+yi., O melyeket mi+de+estől ma.a -atalma alatt tartott! 'iért is fe.y,eresei+ek sokas(.(,al fel8lmulta a kir(lyt, kit semmibe sem ,ett! Fs ,olt +émi+emA felette tis)tes ,ité)e, Csa+(d+ak mo+dott, 1 ki is mélt/s(.ba+ e.yebeket fel8l -aladott, kik+ek őt ő ura előtt8k :(r/,( tette! E) ura előtt +e-é) ,(dol(ssal ,olt be,(dol,a, miért is ura elmé:ét re( adta, -o.y őt me.*let+é, s)í,ébe+ pedi. t*pre+ked,é+ a csal(rds(.o+, csak a) időt ,(rta, melybe+ őt el,es)ítse, mi is Csa+(d előtt +em lappa+.ott elre:t,e! #)ért elfut,a titko+ a kir(ly-o) mé+e, kit a kir(ly 1ris)tus-o) térít,é+ me.keres)telt! #kar,(+ pedi.le+ ő -í,sé.ét me.pr/b(l+i, mik*)be+ kémlelte elsőbbe+i ur(+ak re:tett dol.ait me.értette, -o.y +em csal(rds(.b/l me+ekedett -o))(! E)e+képpe+ me.ismer,é+ -í,sé.ét és (ll-atatoss(.(t, mo+dotta tula:do+ fő :obb(.y urai+ak: =kés)8l:8+k -adra #:to+y, é+ elle+sé.em elle+ és fo.lal:uk el ő ors)(.(t!> Eme bes)édek k*)be+ mé. mi+d ,i)s.(lta Csa+(dot, -o.y ő -í,sé.é+ek bi)o+ys(.(t ,e.ye! 'ikoro+ pedi.le+ Csa+(d -allotta e)eket, felette ,i.ado)ott! 'é. -o))( te,é a kir(ly, mo+d,(+: =,(lass)atok ki ma.atok k*)8l olya+ férfit, ki a -adba+ ,e)ér8+k le.ye+!> E)ek felel,é+, mo+dott(k: =és kit le-et+e alkalmatosabbat tal(l+i Csa+(d+(lE> 1it is ,e)ér8k+ek me.,(las)tottak! Kelelte Csa+(d: =mert miképpe+ é+ uram+ak a kir(ly+ak ked,ére ,a+, a)o+képpe+ ,a.yok a keres)té+yek+ek ;: keres)té+ye, csak mosta+ me.keres)tel,e ;: ,iadalba akarok me++i, kés) ,a.yok -al+i és él+i ,eletek! 3+dul:u+k ki te-(t és ,iaskod:u+k é+ uram+ak a kir(ly+ak elle+sé.ei elle+!> # bes)éd :/+ak l(ts)ott mi+de+ek+ek s)emébe+! Qss)e.y8:t,é+ pedi. a -adi sere.et, mi+de+ek a -adba i+dultak, mikor pedi.le+ (tkeltek a Tis)(+, ,iadalt ke)dé+ek #:to+y+ak és ő sere.ei+ek elle+e! Fs lő+ +a.y csatto.(s és )e+.és és (llt a -arc mi+d e.és) délidői., és sebesít,e mi+dkét felől, i++e+ és o++a+ soka+ -ullottak! 5é.e)et8l Csa+(d sere.e fut(sba me+,e elre:tette ma.(t 1*ké+yér bokraiba+ és 0)őre.e+ és mi+d e.és) 1a+is(ba+ a Tis)(i.! Csa+(d pedi. ama) é:ts)ak(+ t(borba s)(llt +émi+emA -e.y mellett, melyet a++akut(+a &ros)l(+os+ak +e,e)ett! #:to+y pedi.le+ ő t(bor(,al <a.yős)+ek mo+dott me)őre s)(llott! 3 'i+t két rés)ről a kémek f*++ ,i.y(),a ide4oda s)erte futkostak! Csa+(d pedi. ama) é::elt (lmatla+ul t*lt,e, im(dko)ott 0)e+t 9y*r.y ,érta+;-o), -o.y +éki a) é.+ek ur(t/l se.ítsé.et es)k*)*l:*+ ki és fo.adalmat tett, -o.y-a a) elle+sé.e+ .yő)elmet ,ee+d, eme) im(ds(.(+ak -elyé+, -ol is térdét f*ldre -a:totta, ő tis)tessé.ére mo+ostort rakat! Fs mikor is a felette +a.y mu+k(t/l és f(radalomt/l me.s)(llta őt a) (lom, (lm(ba+ oros)l(++ak képe :ele+t me. +éki (ll,(+ l(bai-o) és mo+d,(+ +éki: =/ ember mit alus)ol, kel: fel sietsé..el, k8rt*l: te k8rt*d*+, me+: ki a -adba és me..yő)*d te elle+sé.edet!> Fs mikor f*lserke+t, ;.y tets)ék +éki, miké+t -a két ember+ek ere:ét befo.adta ,ol+a! 'iért is *ss)e-í,(+ a sere.et, a) (lmot, melyet l(tott, elbes)élte +ékik, mo+d,(+: =a) im(ds(.+ak ut(+a, melyet f*ldre leborul,a a) Br+ak és 0)e+t 9y*r.y ,érta+;+ak előtte eme) é::ele+ bősé.est kio+tottam, (lom s)(llott me. e+.em és l(ték (ll+i l(bam+(l mi+te.y oros)l(+t, és a) baromk*rmei,el r(+.at,(+ e+.em, mo+dotta: =kel: fel te ember, mit alus)ol, .y8:tsed e.ybe+ sere.edet, me+:él ki elle+sé.eddel s)embe+, ki most alus)ik, és me..yő)őd őt!> E)t -all,(+, dícsérték 3ste+t, mo+d,(+: =1yrie eleiso+, C-riste eleiso+, 1yrie eleiso+, 7ater +oster!> 1ésedelem +élk8l -adba kime+tek te-(t, ,(r,(+ a) é.ből se.ítsé.et boldo. 9y*r.y ,érta+; érdemeiért, ki őket oros)l(+ képébe+ l(to.at+i mélt/)tatott, és tula:do+ ama) é::ele+ #:to+y sere.e, mely a me)ő+ fek8dt, e.ym(so+ ro-a+t és -(tatfordít,a fut(s+ak eredt! Csa+(d -adi sere.e pedi. le*lte #:to+yt a ,iadal+ak -elyé+! 1i+ek fe:ét erő,el el,(.,(+ k8ldték a kir(ly+ak és ama +apo+ sok )s(km(+yt ra.ado)tak, és elteltek +a.y ,i.ass(..al, mert -o.y a kir(ly+ak elle+sé.e elesett! # keres)té+yek tetemeit pedi.le+, kik el-ullottak a

,iadalba+, fel,e,é+ ,itték 'aros,(r(ba, G és eltemették keres)telő 0)e+t C(+os ci+termébe+, a .*r*.*k+ek mo+ostor(ba+, mert a)időbe+ ama tartom(+yba+ e.yéb mo+ostor +em ,olt! # mo+dott -ely s)er)etesei+ek pedi. ama ,(ros+ak -armad rés)e s)ol.(lt, kiket is Csa+(d +em A)*tt el, -a+em tula:do+ ama) (llapotba+, melybe+ tal(ltattak, me.marad+i e+.edett! E++ek ut(+a Csa+(d ma.(-o) ,e,é+ a mo+dott mo+ostor+ak ap(t:(t, a mo+ostor+ak +émi+emA bar(tai,al e.y8tt ama -elyre me+t, -ol is +eki a) oros)l(+ me.:ele+t, és a)t :ellel me.:el*lte, -o.y a fo.adalmat, melyet 0)e+t 9y*r.y+ek tett, betel:esítse! Fs ama +apo+ a) ő t(rsai+ak +a.y lakm(ro)(st kés)ített! #++ak ut(+a (ltalme+,é+ a Tis)(+ me+tek a kir(ly-o)! #:to+y fe:e pedi.le+ m(r kit8)etett a ,(ros kapu:(+ak tor+ya f*lé! # kir(ly pedi. l(t,(+ Csa+(dot, +a.y ,i.ass(..al ,i.ado)ott, de 9yul(t, ő t(rs(t, mi+de+ek+ek felette f*lma.as)talta! H 'i+ek -allat(ra Csa+(d mosolyo.,a mo+dotta: =-a ki a fe:et a kir(ly+ak ide el-o)ta, mért +em -o)ta el a +yel,ét is a), ki a kir(ly elle+sé.ét le*lteE> 9yula, tud+imélt/ -a)udott, mikor is a fe:et bemutatta, erősít,é+, -o.y ő ,olt, ki le*lte a kir(ly+ak elle+sé.ét! 'ikoro+ pedi., -o.y a kir(ly s)emlél+é, a fe:et lebocs(tott(k és me.+yit,(+ s)(:(t, +yel,ét +em lelték, 9yula -a)u.s(.(+ak miatta kir(ly ;r+ak ud,ar(b/l ki,ettetett! Csa+(d pedi. tarsoly(b/l a +yel,et ki,e,é+ a kir(lyt/l felma.as)taltaték, kit is tő+ kir(lyi -()(+ak és #:to+y -()(+ak fő emberé,é! B.y mo+d a kir(ly: =e) +apt/l fo.,a ama ,(ros +em fo. +e,e)tet+i marosi+ak, -a+em -a +e,e)tet+i fo. Csa+(d ,(ros(+ak, a)ért mert -o.y le*lted a) é+ elle+sé.emet, ő -elyébe+ isp(+:a lés) eme tartom(+y+ak, és a)t te +e,edről fo.od +e,e)+i, csa+(di tartom(+y+ak mo+dassék mi+de+ +em)etsé.eke+ (ltal! E)ek+ek ut(+a Csa+(d elme+,é+ ama -elyre, -ol (lm(ba+ a) oros)l(+t l(tta, boldo. 9y*r.y ,érta+u+ak tis)tessé.ére mo+ostort rakott, I be,í,é+ oda ő ap(turukkal e.y8tt a mo+dott .*r*. s)er)eteseket, boldo. keres)telő C(+os mo+ostor(b/l! GI. A $satáknak *tána a bol og király visszah-vta Gellértet a re#eteségb)l' hogy a tizenkét püspökségnek közüle &elvegye a#a püspökséget' #i reá néz. ,s a király paran$solat!ára t* %s barátok vitettek Gellért seg-tségére' az ispánok pe iglen hozzá vezették a népeket' kiknek ) sz(ntelenül hir ette az Igét. T*rte+t pedi., mi+ekut(+a boldo. 3st,(+ kir(ly l(tta, -o.y ő birodalma a csat(kt/l elpi-e+t, 3ste++ek s)ol.(:(t 9ellértet ,iss)a-í,ta a remetesé.ből! 'ikoro+ pedi.le+ mé+e 9ellért a kir(ly elébe és őt a s)ok(s+ak s)eri+te k*s)*+té, mo+dotta +éki a kir(ly: =-(bor.atlak té.ed 3ste++ek embere, alkalmatla+ idő+ek miatta, mert most akaratom le++e, -o.y a ti)e+két p8sp*ksé.et, miket is é+ ors)(.omba+ f*l(llíta+i el,é.e)tem, M p8sp*k*kkel bet*ltsem! @e e) i+k(bb e.yebek+ek ked,é+ m;lott, kik+ek is a s(t(+ ,olt bír(:uk! Fs most ,edd fel ama p8sp*ksé.et, mi, miképpe+ .o+dolom, re(d +é)! @e mert -o.y a :ele+,al/ időbe+ +i+cse+ek pap:ai+k a ti s)ol.(latotokra, kikkel s)ok(sba+ ,a+ a) e.y-()i elől:(r/t felékesíte+i, ,i.y8k a) e.y-()ak+ak és mo+ostorok+ak pap:ait és s)er)eteseit, -o.y a) e.y-()i ta+ít(s+ak re+d:e s)eri+t le.ye+ek +ék8+k se.ítői+k a) 3ste+ s)ol.(lat(ba+! F+ pedi. isp(+:aim+ak me.-a.yom, -o.y a +éptől a++akide:é+ dé)sm(t s)ed:e+ek kal(s)osokba+, mellyel me.él:! #karom pedi., -o.y se+ki +e le.ye+, ki e)eket me. +em ad:a! 'ert +em fo.:uk tAr+i, -o.y idei. ,al/ s)8ksé.esekbe+ ki is fo.yatko)(st s)e+,ed:e+! Csak .yakorol:(tok ti tis)teteket 1ris)tus+ak s)ol.(lat(ba+, prédik(l,(+, keres)tel,é+ és térít,é+ 1ris)tus-o) a -itetle+eket!> E)ért a kir(ly para+cs(ra *ss)e.y8leke)tek a bar(tok a) ors)(.+ak k8l*+b4k8l*+b mo+ostoraib/l, 5(radr/l kette+, N 3st,(+ és #+selm, a )alaib/l kette+, 9 1u+r(d és #lbert, Beélből kette+, 3O 1r(t/ és T(s)l/, 7a++o+ia -e.yéről +é.ye+, K8l*p, ?e+rik, %é+(rd és Co+cius! Eme ti)ek olt(rospapok ,oltak és ,oltak ír(stud/ férfiak, kiket Csa+(d isp(+ tula:do+ s)ekerére rak,a ,itt a csa+(di e.y-() me.yé:ébe és elsőbbe+ &ros)l(+osra, -ol is boldo. 9y*r.y ,érta+u tis)teletére mo+ostort épített! Kels)e+tel,é+ pedi. ama -elyet, +a.y ,e+dé.sé.et kés)ített a p8sp*k+ek a bar(tokkal e.yetembe+, kiket felette sok a:(+dékokkal is me.a:(+déko)ott! &++ét me+,e el:utottak 'aros ,(ros(ba, -ol is ,al(+ak .*r*. bar(tok, kik 3ste+ tis)teletét a) ő t*r,é+y8k és s)ok(suk s)eri+t tartott(k! # p8sp*k pedi. ta+(csot tart,(+ Csa+(d isp(++al, ki ama .*r*. ap(tot a) ő s)er)etesei,el (ltal,itte &ros)l(+osra, mo+ostorukat pedi.le+ a p8sp*k+ek és a) ő fraterei+ek (tbocs(totta, kik is abba+ lako)tak, mí.le+ boldo. 9y*r.y ,érta+u+ak mo+ostora el,é.e)tetett! 9ellért-e) pedi. *ss)esere.lettek +emesek és +em +emesek, .a)da.ok és s)e.é+yek, kí,(+atost kí,(+,(+, -o.y a 0)e+t ?(roms(. e.y 3ste++ek +e,ébe+ me.keres)teltesse+ek! E)eket ő, miképpe+ tula:do+ fiait befo.ad,(+, -o.y ,e+dé.el+é őket, as)tal(-o) me.-í,ta! 0oka+ ,e)ettettek isp(+ok+ak (ltala is, kiket a kir(ly re+delt és me.keres)teltettek keres)telő 0)e+t C(+os mo+ostor(ba+, mert a +ép+ek +a.y sokas(.a (llott a) a:t/+(l a ci+terembe+, elesé.et ,í,é+ ma.ukkal és a)ok+ak, kik őket keres)telték, +em is ,olt +yu.odalmuk a) é:+ek kí,8le és +a.y ,ala a) ő me.f(rad(suk! 'é.is a 1ris)tus +e,éért, ki+ek mu+k(:(ba+ elf(radtak, ama f(radts(.ot békessé.est és s)abad akaratuk+ak s)eri+te tArték, a p8sp*k pedi.le+ a)ok+ak, kik e)e+képpe+ me.keres)teltettek, 3ste++ek i.é:ét s)8+etle+Al -irdette! GII. A barátok között pe ig voltak heten' a #agyar nyelvnek szorgal#atos tol#á$sai' kik a $saná i tarto#ányt #egöntözték szent beszé eikkel. .nnek *tána helyek szenteltettek' épületek egyházak' alap-ttattak oskolák és sereglettek az oskolások 1alter #esternek keze alá. A püspök pe iglen #egven égelte a gaz agokat és szegényeket' kik sok szeretettel és a!án ékkal #ega!án ékozták )t. # fel8lmo+dott bar(tok k*)*tt pedi.le+ ,olt -ét férfi;, kik ír(stud/k és a ma.yar +yel,+ek s)or.almatos tolm(csai ,oltak, tud+i mélt/ #lbert, K8l*p, ?e+rik, 1u+r(d, 1r(t/, T(s)l/ és3st,(+, kik ma.uk is -irdették a +ép+ek 3ste+ i.é:ét! 'ert ők mi+d a) e.és) csa+(di tartom(+yt me.*+t*)ték s)e+t bes)édeikkel, kik főesperessé.+ek tis)t:ét ,isel,é+ e.y-()akat építettek ,(rosokba+ és fal,akba+! # +ép pedi., :/lle-et mé. ;: pal(+t(sbéli ,olt, a) 3ste+ i.é:ét mé.is bu)./ lélekkel -all.atta, elmélked,é+ é::el és +appal a) Br+ak t*r,é+yé+! <émi +apo+ pedi.le+ -armi+c ;:o++a+ keres)telt férfi :*tt a p8sp*k-*),kér,é+, ,e.ye fel ő fiaikat, -o.y őket tudom(+yokba+ ta+ít,(+ +e,e+dék papokk( te.ye! E)eket befo.ad,(+, Ralt-er mester+ek ke)e al( re+delte, 31 ad,(+ +eki erre alkalmatos -()at, -o.y őket a .rammatik(+ak és mu)sik(+ak tudom(+y(ba+ oktassa! 1ik is r*,id időalatt eme s)ép mí,essé.ekbe+ +em k*)ép s)eri+ti előme+etelt mutattak! 'it is l(t,(+ a +emesek és fő :obb(.yurak fiaikat (tadt(k a fel8lmo+dott Ralt-er+ek, ta+íta+( őket, -o.y mi+d eme s)abad mí,essé.ek tud(s(+ak .y8m*lcsét el+yer:ék! E)ek boldo. 9y*r.y mo+ostor(ba+ első ka+o+okok+ak re+deltettek, kiket a p8sp*k felette +a.y s)or.alommal +e,elt, mert -o.y +em ,oltak ide.e+ +em)etből ,al/k, -a+em eme) ors)(.beliek ,oltak, -o.y (ltaluk 3ste++ek E.y-()a dicsősé.esebbe+ felma.as)taltat-assék!3 'iért is boldo. 1eres)telő C(+os 8++epé+ prédik(ci/+ak ,é.e)té,el, mi+ek ut(+a (ld(s os)tatott, mi+te.y s)() férfiak k*)eledé+ek a p8sp*k-*), kí,(+,(+, -o.y -elyek s)e+teltesse+ek fel +ékik ma.uk+ak e.y-()ak építésére, eme férfiak+ak (:tatoss(.(+ a p8sp*k +em ke,éssé *r,e+de)ett és ,e+dé.sé.et kés)ít,é+ me.-í,ta őket as)tal(-o) e.yebekkel, mi+d .a)da.okkal, mi+d s)e.é+yekkel, mi+de+ekkel e.y8tt, kik :ele+,al/k ,oltak! 'ikor pedi. felkeltek a) as)talt/l, a p8sp*k+ek k8l*+b4k8l*+b a:(+dékokat a:(+lottak fel és adom(+yokat és ki+cseket! Tud+iillik lo,akat, *kr*ket és :u-okat, felette sok k(rpitokat, a) ass)o+yok pedi. ara+yb/l ,al/ .yArAket és dr(.a +yakra,al/ ékessé.eket! 'o+dotta e)ek+ek a p8sp*k: =,a::o+ a)ért -í,talak4é me. be++eteket, -o.y :a,aitokt/l me.foss)alakE T(,ol le.ye+! ?a+em -í,talak be++eteket, -o.y 3ste++ek i.é:ét -all.ass(tok>, felelték +éki mi+da)ok, mo+d,(+: =mert -o.y -allottuk ma tőled, mi s)e+t aty(+k, mikor is 3ste++ek bes)édeiről bi)o+ys(.ot te,él, -o.y miképpe+ elolt:a a ,í) a t8)et, a)o+képpe+ elolt:a a) alami)s+a a bA+t! 5edd fel te-(t, amiket +éked fela:(+lu+k a 1ris)tus +e,ébe+, kibe+ u::( s)8lett8+k a) életre>! T*rté+t pedi.le+, mikor a p8sp*k ő fraterei,el kime+t a ma.a e.y-()me.yé:é+ek l(to.at(s(ra, -o.y fels)e+tel:e ama) emberek+ek temető-elyeit, kik e.y-()akat akartak építe+i, e)ek+ek (ltala a)o+képpe+ fo.adtat(+ak, miképpe+ :eleket és csod(kat mí,elő s)e+t apostolok és kés)sé.es lélekkel mi+de+ekből, miket is bírtak, a:(+dékokat ,ittek elé:8k! #ma fel8lmo+dott -ét bar(t pedi. a p8sp*k+ek előtte :(rt, -irdet,é+ a) 3.ét és keres)tel,é+ a +épet mi+de+ -elyeke+, -o,( is ő ma.a ,olt me+e+dő, e)ek+ek (ltala a -í,ők+ek s)(ml(l-atatla+ sokas(.a -a:líttatott a) Br-o)! 1ik+ek a) ő elfo.adott a:(+dékaikat (ltal k8ld*tte 'aros ,(ros(ba! # p8sp*k pedi. +a.y s)or.almatoss(..al 8.yelt a s)e.é+y oskol(sok és bar(tok és :*,e,é+yek dol.aira! J -()(-o) ,e)ettettek a kisdedek és (tadattak a) oskol(kba, kiket is oly seré+ye+ ta+ítottak, -o.y a) é:ts)ak(t, miképpe+ +apokat ,e,ék s)(mba! #ma) első -armi+c oskol(sok pedi. m(r ol,as(sba+ és é+eklésbe+ tud/sak ,oltak! E)eket a p8sp*k ;r a s)e+te.y-()i re+dekbe előbbre léptet,é+, ka+o+okokk( tette! 1*,eteket is k8ld*tt @u+(+ t;lra és *ss)e.y8:t*tte a) oskol(sokat! 1ik is mi+ekut(+a e.ybe.yAltek, őket ma.ukat olt(rospapokk( le++i re+delte és a) olt(rospapokat a) e.y-()ak rectorai,( tette a paroc-i(kba+! Qss)esere.lettek -o))( +émetek, cse-ek, le+.yelek, .allusok és e.yebek, kik+ek fels)e+telés8k ut(+ tula:do+ e.y-()me.yé:é+ek paroc-i(it adta! Ralt-er mester pedi.le+ l(t,(+, -o.y a) oskol(sok s)(ma felette els)aporodik, a f(radalom+ak ter-étől s)oro+.attat,(+, mo+dotta a p8sp*k+ek: =+em ,a.yok elé.sé.es>, ;.ymo+d, =eme sokadalom+ak mi+dkét tis)tsé.be+ előtte :(r+i, tud+i mélt/ a) é+ek+ek és a) ol,as(s+ak tis)tsé.ébe+! 18ld: és ,e)ess -o))(m, ,a.y ol,as/, a,a.y é+eklő mestert>! 'iért is elk8ldte a p8sp*k '/r bar(tot33 a kir(ly+ak k*s)*+tésére, me.-a.y,(+ +éki, -o.y a) oskol(kba is betér:e+, melyek a)időbe+ Ke-ér,(rott :elesek ,oltak, 3G -o.y a) oskol(sok+ak k*)*tte lel:e+ doctort, a,a.y oktat/t és oda ,e)esse! 1i is :*,é+ Ke-ér,(rra, mi+ek ut(+a a kir(ly+(l dol.(t el,é.e)te, bemé+e a) oskol(kba, -ol is ,olt +émi+emA +émet, ?e+rik+ek +e,e)ett, ki a .yermekek mesteré+ek -elyette,al/:a ,olt! 'ikor is e)t bes)édekkel illette, ő :/,(-a.y,(+ bes)édeit, ,é,e ma.a k*+y,eit, '/rral a p8sp*k-*) elme+t, a p8sp*k őt ,í.ass(.ost fo.adta és a) oskol(sok+ak ol,as/ mester8kké tette, Ralt-er pedi.le+ elől:(r/:uk lő+ a) é+eklésbe+! GIII. Miképpen e#elt oltárt Gellért a 6ol ogságos Sz(znek' &elékes-tvén azt ezüst tö#!énez) e énnyel és #iképpen bo$sátott #eg #in eneknek' kik a Szent Sz(z nevében kértek t)le ke vezést.

<*,eked,é+ te-(t a -í,ek+ek és papok+ak s)(ma, a) 3ste++ek embere k8l*+b4k8l*+b ,(rosokba+ e.y-()akat mí,eltetett és a fő mo+ostort, melyet boldo. 9y*r.y ,érta+u tis)teletére 'aros part:a mellett rakatott, marosi s)ék+ek +e,e)te! Boldo. 3st,(+ kir(ly pedi. eme marosi s)éket adom(+yokkal +emes8l felékesítette! # mo+dott mo+ostorba+ a) 3ste+ #+y:(+ak tis)teletére olt(rt emelt és tula:do+ ama) olt(r+ak előtte e)8st t*m:é+e)őt f8..es)tetett, ad,(+ mellé két elő-aladottabb kor; embert, ,i.y()(s(+ak s)ol.(lat(ra, -o.y ott a t*m:é+ felette :/s)a.os f8st*lésé+ek illata e.yetle+ /r(ba+ t(,ol +e le.ye+! Fs mi+de+ s)ombat +apoko+ a p8sp*k a)o+képpe+, miképpe+ '(ria me++ybeme+etelé+ek 8++epé+, bu)./s(.os dícséretei+ek (:tatoss(.(t u.ya+ott, kile+c leckék+ek -o))(ad(s(,al me.toldotta! Tula:do+ ama +apoko+ a) ir.almass(.+ak cselekedeteit is bősé.esebbe+ .yakorolta a s)e.é+yeke+, e.yéb +apoko+ pedi. a matuti+(k+ak és ,esper(k+ak el,é.e)ése ut(+ s)ok(sa ,olt kéts)er process)i/,al 0)A) '(ria tis)tele+dő olt(r(-o) me++i! # s)e+t férfi te-(t a boldo.s(.os 0)A) tis)teleté+ek miatta a) al()atoss(.+ak .yakorl(s(ra oly +a.y bu)./s(..al t*rekedett, -o.y cselédei k*)8l ak(rmi+émA bA+*s ,e)ettetett -o))( és a) 1ris)tus #+y:a +e,ébe+ tőle ked,e)ést kért, ő -all,(+ +e,ét a) ir.almass(. #+y:(+ak, le.ott k*++yek+ek -ullat(s(ba+ kérését -elybe+ -a.yta és miké+t -a ő ma.a lett ,ol+a a t*r,é+yre idé)ett, a)o+képpe+ kért bocs(+atot a bA+*stől! 1i+ek +e,e, tud+i mélt/ 1ris)tus #+y:(+ak tula:do+ +e,e a ma.yarok+ak +em)etsé.ébe+ ki +em mo+datik, -a+em csak mo+datik: #ss)o+y+ak! 3H 'iért is 7a++o+i(t 0)e+t 3st,(+ kir(ly a boldo.s(.os 0)A) csal(d:(+ak mo+dotta! S, boldo. férfiak+ak s)ere+csés s)or.almatoss(.a, kik a te+.erek csilla.(t +é),e i.a)ított(k ő élet8k+ek fut(s(t, -o.y e csilla.+ak i.a).at(s(,al e,e)-esse+ek e ,il(.+ak -ull(maiba+ s elker8l-essék a .y*+y*rAsé.ek+ek ta:ték)/ *r,é+yét és ré,ét a) *r*kké,al/ +yu.odalom+ak me.lel-essék! GI1. Gellért' ki a #onostor gon viselésében &elettébb szorgal#atosko ott' #ikoron helyr)l4helyre sietett' szekerké!én veszteg ülve olvasta könyveit. A vétkest' kire hirtelen harag!ában szigor2 büntetést szabott' $s%kkal és a!án ékkal engesztelte. A#az asszonyt pe iglen' ki is né#ine#( &al*ban é!&él tá!án a #al#ot ha!totta énekelvén #agyaroknak sy#phoniá!át' szeren$sésnek #on otta' #ert nehéz &ára al#át ezenképpen énekével é es-ti és #eg!*tal#azta )t. # mo+ostor+ak e.y-()i .o+d,iselése k*r8l pedi.le+ oly s)or.almatos ,olt, -o.y mele. +y(ridőbe+ :é..el telített edé+yecskék tétettek a) Br+ak -()(ba, tartat,(+ be++8k -oss);+yak; edé+y felette :/ borral, mi+ém8t is lel+i csak le-etett, -o.y a) Br ,éré+ek (t,(lto)tat(s(ra s)ol.(l:o+! 'ert e)e+képpe+ mo+dotta: =e), mi -it (ltal befo.adtatik, bel:ebb édes+ek tal(ltassék>! 5é.e)et8l é:+ek ide:é+, tula:do+ (.y(ba bélpoklost fektetett +yu.od+i, fe:s)ét ,e,é+ erdőbe mé+e e.yed8l és a ,ess)ők+ek +yal(bocsk(it testé+ek sa+yar.at(s(ra tula:do+ ,(ll(+ -o),(+, béres s)ol.(i+ak mu+k(ikat .yakrabba+ me.k*++yebbítette! 'ikoro+ pedi. -elyről4-elyre sietett, +em -as)+(lt +émi+emA se.ítőbarmot, -a+em -a kisded s)ekerét, melybe+ ,es)te. 8l,e, a k*+y,eket, miket 0)e+t %élek+ek se.edelmé,el s)er)ett, ismét és ismét me.ol,asta! $u-()ata .yakrabba+ ,a.y dar/cb/l, ,a.y bor)as kosok+ak bőréből ,al/ ,olt! 'iért is, miképpe+ .yakracsk(+ t*rté+ik s)e+t :(mborokkal, -a ő ,alamikor is s)ekeresé+ek .o+d,iseletle+sé.éből, ,a.y e.yéb boss);s(.ok+ak (ltala sértetett, le.ott me.-a.yta, -o.y a ,étkes embert me.ostoro))(k, a,a.y k*téllel rabb( te.yék, mely para+cs+ak a s)ol.(k e+.edelmesked,e, de +em feledke),é+ atyai s)í,é+ek s)elidsé.éről, ama) ;t mellett, -ol is a s)e+t atya (ltalme+e+dő ,olt, a ,étkes embert kar/-o) kik*t*tték és me)itele+ -(t(t ty;k+ak, a,a.y e.yéb oktala+ (llat+ak ,éré,el festették! 'ikor pedi. 3ste++ek embere odaért, ma.a ke.yetle+sé.ét es)ébe ,é,e s)ekeréről leu.rott, a me.k*t*)*tt ember-e) siet,e me+t és a kar/t, ő ke)eit és kar:ait, k*teleit és l(bait me.cs/kolta, í.ér,é+ +éki a:(+dékokat, -a eme) imm(r me.oldatott embertől bocs(+atot és ir.almass(.ot +yer+i érdemel+e! Fs -a akkor, / ember, mellette (llt(l ,ol+a és l(ttad ,ol+a őt, bi)o+y mo+da+(d, -o.y 3ste++ek eme) embere ily +a.y al()atoss(.(ért és e.y8.y8sé.éért -aso+latoss( lő+ ama .yermek-e), kit a) Pd,*)ítő, miképpe+ al()atoss(.+ak péld(:(t (llatott k*,etésre ő ta+ít,(+yai+ak elébe! 3I C/lle-et a p8sp*ki mélt/s(.ot +a.y .o+doss(..al korm(+yo)ta, mé.is +a.y b;sul(sba+ ,ala a re( bí)ott +y(:+ak miatta! 'ert ,ala-(+ys)or is e.yik4m(sik fi(t, kik+ek ő aty:uk ,olt, ,étekért boldo. 3st,(+ kir(ly a) i.a)s(.+ak ,ess)e:é,el me.fedde+i akarta, e)eket a p8sp*k, a) ő :(mbors(.(+ak bu)./s(.os i+dulat(,al és k*+y*r8letessé.é+ek k*++y-ullat(s(,al oltalma)ta! T*rté+t pedi. +émi +apo+, -o.y bi)o+yos ember me+tésére a kir(ly-o) siet,e sietett! Fs tula:do+ ama ,idék+ek erdős rés)ébe+, mely a dis)+/k+ak élésére alkalmatos ,olt, fek8dt +émi+emA falu, melybe+ délidőbe+ me.s)(llott! ?ol is a) é:+ek k*)épső t(:(+ malom+ak )*r.ését -allotta, :/lle-et e.yébkor ama -elye+ malmot +em l(tott! Ke++e+ (lmélkodék, ,a::o+ mi lé.ye+ e)! Fs le.ott a) ass)o+y, ki is a malmot -a:totta, é+ekel+i ke)dett! # p8sp*k pedi. csod(lko),(+ mo+dotta Ralt-er+ek: =Ralt-er, -allod4é ma.yarok+ak é+ekét, miképpe+ )e+.>,3M és mi+dkette+ *r,e+de)tek eme) é+eke+! 3N Fs mert -o.y a malmot e.yed8l ,al/ ass)o+y+ak ke)e -;)ta és a) é+ek ma.asba +*,ekedék, a p8sp*k pedi. e)e+k*)be+ (.y(ba+ fek8dt, me.i+tele+ mosolyo.,(+ mo+dotta: =Ralt-er, ta+ítsd me. +ékem, mi lé.ye+ eme) ékes )e+.ede)és+ek é+eke, ki a) ki é+eklésé,el ké+ys)erít, -o.y ol,as(somat s)8+tessemE> J pedi. mo+dotta: =ime) e.y ,ers+ek é+eklése, a) ass)o+y pedi., ki é+ekel, s)ol.(l/:a ama .a)d(+ak, ki+él s)(ll(so+ ,a.yu+k, ki ő ur(+ak b;)(:(t őrli olya+ időbe+, mikor is malmok e.yeb8tt eme rés)eke+ tel:essé..el fel +em lel-etők>! 1érde)te a p8sp*k: =,a::o+ mesterkedéssel a,a.y mu+k(,al :(r4é a malomE> Ralt-er felelte: =mesterkedéssel és mu+k(,al is, +em -;))a +émi+emA barom, -a+em a) ass)o+y ma.a ke)é,el k*rbe+ for.at:a>! =S, csod(la+d/ dolo.>, mo+d:a a p8sp*k, =miképpe+ élődik a) emberi +em)etsé.T 'ert -a mesterkedés +em le++e, ki tud+( a f(radalmat békessé.ese+ eltAr+i! 0)ere+csés eme) ass)o+y, ki m(s+ak -atalma al( ,ettet,e, tarto)/ s)ol.(lat:(t e)e+képpe+ );.ol/d(s +élk8l, ,í.ass(.ost tel:esíti>! Fs me.-a.yta, -o.y ama) ass)o+y+ak a pé+)+ek +em ke,és s;lya adassék! G1. Mega!án ékozván a király 2r és a királyné asszony a 6ol ogságos Sz(znek #arosvári #onostorát' hol is Gellért #agának te#etkezésre val% helyet kiválasztott' 5 né#i napon o a ki#éne és több i eig s-rt. Annak *tána pe ig a káptalan házában beszé eket #on ott a világ &olyásár%l. ,s az ) !öven ölései szerint #in enek betel!ese tek. T*rté+t pedi., -o.y mi+ek ut(+a a kir(ly-o) elmé+e és dol.(t s)ere+csése+ ,é.-e) ,itte, +émi+emA +emes a kir(ly+ak előtte +e-é) bA++el lő+ be,(dol,a, és a +emesek+ek sokas(.a +éki semmiképpe+ sem tudott bocs(+atot kies)k*)*l+i, ime)t a p8sp*k +éki e.yed8l me.+yerte! #ma +apoko+ pedi.le+, mikor is a kir(ly+(l ,olt, p8sp*k*k, ap(turak, +emesek, papok és e.y-()i emberek *ss)e.y8leke)tek, kik is csod(lt(k ő +y(:ass(.(t és s)e+tsé.ét, dicsőít,é+ a) 3ste+t! # boldo.s(.os 0)A) mo+ostor(+ak pedi., -ol is ma.(+ak temetke)ésre ,al/ -elyet ki,(las)tott, eme) alkalomkor *ts)() m(rk(+ak summ(:(t kapta a kir(ly ;rt/l, tí) ,é. skarl(tb(rso+yt, *t,e+ ,é. pos)t/t, a kir(ly+éass)o+yt/l pedi. +é.y ,é. skarl(tb(rso+yt és me.a++yi ,é. patyolat.yolcsot! 0)e+t 9y*r.y ,érta+u e.y-()(+ak mí,ére is e)er m(rk(t me.í.ért, mit is mé. ő élete +ap:aiba+ í.érete s)eri+t mi+de+estől tel:esített! 5olt pedi. s)ok(sa a s)e+t ember+ek, -o.y ka+o+ok:ai k*)8l a ,(rosba+ alud+i se+kit +em e+.edett, a)ok+ak kí,8le, kik ;tra elk8ldettek! 39 E.yebek e.y -()ba+ +yu.odtak, -a pedi. ,alaki is k*)8l8k a -a:+ali )solo)sm(k-o) +em :*tt, ama +apo+ +em s)ol.(ltattak ki +éki :a,adalmat! 1i,(ltképpe+ .ya+us(.os -()-o) k*)8l8k se+kit is me++i +em e+.edett! 'ert mo+dotta +ékik: =-a ilye+eket cselekes)tek, mibe+ sem k8l*+b*)t*k a ,il(.iakt/l, -a csak a ti to+sur(tokba+ +em!> E)ek+ek a k/rusba+ kari+.8k ,olt, a k/rus+ak kí,8le csukly(s kerek pal(stot -ordtak! 1it pedi. k*)8l8k +yil,(+,al/a+ ,étekbe+ lelt, a)t me.fos)totta a) ő :a,adalmait/l! Tula:do+ ma.a pedi. a s)e+t re+d+ek ru-(:(t, melyet .yermeksé.ébe+ ,ett fel, so-a +em ,(lto)tatta! T*rté+t pedi. ama) időbe+, -o.y Csa+(d isp(+ +émi+emA me.k*t*)*tt embert tartott, kit is bA+eiért bit/f(-o) ,e)ettek! Eme) kis)abadul,(+ a)ok+ak ke)éből, kik is őt me.k*t*),e ,e)ették, a boldo.s(.os 0)A)+ek mo+ostor(ba beu.or,(+, me.me+ekedék!GO #)ok őt +yomo+ k*,et,e mi+d e.és)e+ a mo+ostor a:ta:(-o) el:utottak és mo+dott(k +éki: =:/l ,a.yo+ dol.od r/k(cska, ki a ,es)tő-ely+ek tőr,etéséből kime+ekedtél és te bőr*ddel e.y8tt, melyet le+y;)+ak r/lad, ,erembe beléptél!> 'iért is lő+ +a.y +e,etés a +ép+ek k*)*tte! Eme me.k*t*)*tt pedi.le+ a mo+ostor+ak adatott -ara+.o)/+ak, életé+ek mi+de+ +ap:aira! <émi időbe+ pedi., mikor is a s)e+t atya a) ő s)ék-elyé+ ,olt és ,ele ,oltak k(pl(+:ai, kik s)8+etle+8l oldal(+ maradtak és két felette ked,es s)er)etese,G1 el,o+ta ma.(t től8k és ma.a -(l/ kamar(csk(:(ba+ e.yed8l maradt, és me.-a.yta e.y+ek k*)8l8k, mo+d,(+: -o.y -armad+apo+ bel8l -o))( se+kit belép+i +e e+.ed:e+, sem pedi. elesé.et +éki +e tarto))ék be,i++i! 'i is mi+ek ut(+a me.t*rté+t, +e.yed+apo+ cse+dese+ kimé+e és ő temetke)ésé+ek -elyére mé+e, -ol is befedett fe::el t*bb idei. sírt! 5é.e)et8l a k(ptala+ -()ba me+t, -ol a bar(tok *ss)e.y8leke)tek és mi+ekut(+a le8lt, bes)édeket mo+dott a ,il(. foly(s(r/l és e)ek+ek k*)*tte mo+dotta a bar(tok+ak: =s)akad(s lés)e+ 'a.yarors)(.o+ és a) ors)(., a papokt/l ke)d,e mi+d a ,il(.iaki., ki fo. s)abadul+i a keres)té+ysé. :(rm(b/l, és a) é+ mu+k(mat és é+ ta+ít(somat me.;t(l:(k, és a) 3ste++ek i.é:ét be +em fo.ad:(k! # paps(. me.,etett lés)e+, a bar(tok ő ru-()atukba+ k8l*+b4k8l*+b s)í+Aek les)+ek és k8l*+b4k8l*+b .y8leke)etecskékbe+ fo.+ak ,es)te.él+i, a kietle+től fut+i fo.+ak és a) e.yed8l ,al/ élet +em lés)e+ ked,8kre! 0oka+ -í,s(.os dicsősé.+ek me.kí,(+(s(b/l a) emberi dícséreteket fo.:(k keres+i és les)+ek a +ép+ek előtte példabes)éddé, kiket +e,et+ek ő (ll-atatla+s(.uk+ak és ma.a-ittsé.8k+ek miatta!> E)ek és e.yebek, miket a s)e+t férfi; a boss);(ll(s kard:(r/l #ba kir(ly+ak elle+e ele,e me.mo+dott, G a) ő :*,e+d*lései s)eri+t mi+d e.és)e+ betel:esedtek! G1II. Minek *tána bol og István király örök ny*galo#ra tért' Aba a koronázott Pétert tr%n!ár%l letasz-tván' h2svéti ünnepekre a #arosi ünnepekre #ent' hogy a bol og &)pap )t #egkoronázza. ,s #ert Gellért vonako ott' Abát egyéb püspökök #egkoronázták' Gellért pe ig a pré ikál% székb)l &e ette )t' !öven ölvén a népnek láza ását' #ely elveen i t)le a királyság $salár *l szerzett koroná!át' #-g t*la! on #aga az i )ben elnyeren i a vértan*ságnak koroná!át.

T*rté+t pedi.le+, -o.y mi+ek ut(+a boldo. 3st,(+ kir(ly 7a++o+i(t a keres)té+y -it ,il(.oss(.(ra térítette, a)t a boldo.s(.os 0)A) oltalma al( ad,a, tula:do+ ma.(+ak a) Br #+y:(+ak me++ybeme+etele +ap:(+ testéből kis)abadul,a a) *r*k +yu.odalomra (ltal ,itetett! 1i+ek ut(+a 7éter kir(lly( me.koro+()tatott, ki+ek mikor mi+d a) ors)(.+ak fő :obb(.yurai -itte,éssel -itet fo.adtak, #ba, a palot(+ak isp(+:a, 7étert letas)ít,(+, a kir(lyi koro+(t és kir(lyi ud,art ma.(+ak bitorolta! 1i+ek uralkod(sa alatt, miképe+ a pr/féta mo+d:a, ,ér ,érre omlott és bA+ bA+-*) csatoltatott! 'ert a +e.y,e++apos b*:t+ek s)e+t +ap:aiba+ eme kir(ly ta+(cs(+ak ,alame++yi felette tis)tes férfiait fustélyokkal és kar/kkal, miképe+ barmokat a,a.y oktala+ (llatokat b(torkodott le*let+i! 1i is mikoro+ a marosi s)ék-elyre, boldo. 9ellért főpapi -elyére me+t, -o.y a -;s,éti s)e+tsé.eket 8++epel+é, a) Br felt(mad(s(+ak +ap:(+ k8ld,é+ fő embereket és p8sp*k*ket a boldo. fő pap-o), -o.y a++ak ke)e (ltal tétet+ék fe:ére a kir(lys(.+ak koro+(:a, G3 tula:do+ ma.(t boldo. 9ellértet -i,atta! Fs mert -o.y ő elle+ke)ett és me++i +em akart, ama p8sp*k*k, kik :ele+,al/k ,oltak, #b(t +a.y pomp(,al me.koro+(),a, a paps(.+ak és +ép+ek kíséreté,el a) e.y-()ba be,e)ették! #) 3ste++ek embere pedi., 0)e+t %élekkel tel:ese+, betakar,a fe-ér st/l(,al fel-(.ott a prédik(l/ s)ékre, ke)dé a kir(lyt fedde+i félelem +élk8l ő ke.yetle+sé.éért, mo+d,(+: GG =a +e.y,e++apos s)e+t b*:t+ek me.tart(sa bA+*s*k+ek adatott bA+bocs(+atra, és a) i.a)ak+ak a :utalomra, te pedi., / kir(ly, ime)t a te kardod *ld*klésé,el me.fertő)tetted, GH és é+ tőlem el,etted a) atya +e,et, mert -í:(,al ,a.yok ma mi+de+ek+él édesebb .yermekeim+ek! Te-(t semmi+emA bA+bocs(+atot +em érdemels) eme +apo+! 'ert -o.y pedi. a 1ris)tusért kés) ,a.yok me.-al+i, a :*,e+dőket +éked előre me.-irdetem! 3mé, a) elk*,etke)e+dő -armad es)te+dőbe+ feli+dul elle+ed a boss);(ll(s+ak kard:a, mi tőled el,ee+di a kir(lys(.ot, mire te csal(rds(..al tettél s)ert!> 'ikoro+ pedi. a kir(ly+ak s)abad tudom(+yokba+ :(rtas bar(tai -all,(+ e)eket csod(lko)tak ,ol+a, oltalma)+i akar,(+ a p8sp*k*t a kir(ly+ak boss);s(.(t/l, re( i+tettek a tolm(csra, -o.y -all.asso+! 1ik+ek is a tolm(cs me.félemedette+ e+.edelmeskedett! GI @e a :/ atya és)be ,e,é+, -o.y a tolm(cs rette.ésébe+ res)ket, ke)dé őt +a.y fels)/,al fedde+i, mo+d,(+: =a) 3ste+t fél:ed, a kir(lyt tis)tel:ed, a) atyai bes)édeket pedi. me.mo+d:ad!> 5é.e)et8l a tolm(cs ké+ys)eríttet,e me.:ele+tette a p(s)tor bes)édei+ek értelmét! 'ik is mi+ekut(+a mi+de+estől betel:esedtek, mi+d a pa++o+iabeliek me.ismerték, -o.y a) 3ste++ek emberébe+ a :*,e+dőmo+d(s+ak lelke ,olt! 'ert eme +em)et+ek is ele,e me.mo+dotta, -o.y felette +a.y )e+d8lés lés)e+, és -irdette, -o.y a)időbe+ ő is elfo.+( +yer+i a ,érta+us(.+ak koro+(:(t! GIG. Mikoron ötö évnek el&orgása *tán &eltá#a ott a zen ülés' a #agyarok beh-vták a 1ászoly &iakat' .n rét és Leventét' kik Péternek ellene enge ték a népet a pogányoknak #% !a szerint élni' #iért is Gellért é!!eli láto#ásban kinyilatkoztatást nyert' hogy t*la! on az napon ) és társai a vértan*ság koroná!ával az @rhoz el!*tnak. Qt*d é,+ek elfor.(sa ut(+, m(s e.yéb *t*d é,+ek ke)deté+, bi)o+y felt(madott ama )e+d8lés! Fs mi+ek ut(+a a) 3ste++ek embere mi+d a) e.és) csa+(di tartom(+yt 1ris)tus -itére térítette, és a s)ékese.y-()at 0)e+t 9y*r.y ,érta+u tis)teletére el,é.e)te, és a boldo.s(.os 0)A)+ek 1eres)telő 0)e+t C(+os e.y-()(,al s)oms)édos mo+ostor(t is a ma.a temető-elyé+ek -aso+l/képe+ el,é.e)te, és a)okat 0)e+t 3st,(+ kir(ly+ak (ltala +emes8l sok birtokokkal me.a:(+déko)tatta, pr/fét(l/ lélekkel tel:ese+, 0)e+t 3st,(+ kir(ly+ak -al(la ut(+ ti)e+e.yed é,re,GM e))el a re+ddel mé+e a ,érta+;s(.ra! 'ikoro+ is te-(t felette +a.y -(bor.(s t(madt 7éter kir(ly és a ma.yarok k*)*tt, a ma.yarok 8++epi mélt/s(.; k*,eteket i+dítottak 5(s)oly+ak fiai, E+dre, Béla és %e,e+te ut(+, GN kik 0)e+t 3st,(+ kir(ly +em)etsé.éből ,al/k ,oltak, kér,é+ őket, -o.y %e+.yelors)(.b/l 'a.yarors)(.ba be:*++é+ek! Fs e)e+képpe+ Béla ott me.marad,(+, E+dre és %e,e+te 'a.yarors)(.ba be:*ttek! Fs -o))(:uk sere.lett a ma.yarok+ak mi+d e.és) sokas(.a 7est ,(ros(ba+! G9 1ik is a) *rd*.+ek *s)t*kélésétől fel.yullas)tat,(+ k*+y*r*.tek, -o.y e+.ed:ék mi+d a +épet a po.(+yok+ak m/d:a s)eri+t él+i, a p8sp*k*ket és papokat le*l+i, a) e.y-()akat lero+ta+i, a keres)té+y -itet el,et+i és b(l,(+yok+ak tis)teletére tér+i! 1ik is e+.edelmet adtak +ékik, -o.y s)í,8k+ek kí,(+s(.a s)eri+t me+:e+ek és ,ess)e+ek el a) ő ré.i eleik+ek té,ely.éseibe+, mert e.yébképpe+ 7éter kir(ly elle+ +em ,iaskodtak ,ol+a! Első+ek a keres)teltek k*)*tt 5at-a +e,A a:(+lotta ma.(t a) *rd*.*k+ek HO és me.+yírta fe:ét po.(+yok m/d:(ra és e)e+képe+ cselekedtek mi+da++yia+ és a .o+os) lelkek+ek itallal (ldo)tak és ke)dé+ek l/-;st e++i és mi+de+féle felette ross) és m/d +élk8l ,al/ re+detle+ dol.okat mí,el+i és .yakorol+i, papokat és mi+d a keres)té+yeket le*l+i, e.y-()akat lero+ta+i, és a kiki(lt/k ke)dték kiki(lta+i E+dré+ek és %e,e+té+ek para+csolat(t, -o.y a p8sp*k*k a papokkal és bar(tokkal és keres)té+yekkel e.yetembe+ le*lesse+ek, és ő emléke)et*k el,ess)e+ *r*kre és mi aty(i+k+ak s)ok(sai ,is)o+ta. fel,étesse+ek! H1 'iket is -all,(+ 0)e+t 9ellért, Bes)teréd, Bőd, Be+éta és 0)/+ok isp(+,H kik is a keres)té+yek sokas(.(,al a kir(lyi Ke-ér,(rra *ss)e.yAltek, kime+tek Ke-ér,(rb/l Buda felé, -o.y E+drét és %e,e+tét tis)tessé..el fo.ad+(k! Fs mikor a fel8lmo+dott p8sp*k*k siet,e :*,é+ek ama -elyre, mely mo+datik @i/d+ak,H3 0)e+t 9ellért 0)e+t 0)abi+(+ak e.y-()(ba+ misét s)ol.(ltatott, és bu)dít(s+ak ok(b/l a kat-olikus -itről és a) *r*k élet :utalm(r/l 8++epi bes)édet mo+dott a ,el*k ,al/ +ép+ek, bes)édei+ek ,é.e)eté+ pedi. k*++yekbe+ t*r,é+ ki e)eket mo+dotta: =é+ test,éreim és p8sp*kt(rsaim és mi+de.yéb -í,ek, kik is :ele+,al/k ,a.ytok, tud:(tok me., -o.y mi mai +apo+ a ,érta+;s(. koro+(:(,al mi Dru+k Cé)us 1ris)tus-o) *r*k ,i.ass(.ra me.tér8+k! 'ert é+ tudtotokra adom 3ste++ek titkos ,é.)ését, mi is +ékem eme) é::ele+ ki+yilatko)tattatott! Bi)o++yal mo+dom, l(ttam mi Dru+kat Cé)us 1ris)tust 8l,é+ #+y:(+ak a s)e+tsé.es 0)A)+ek *lébe+, ki s)/lít,(+ be++8+ket ma.(-o), tula:do+ ma.a ke)é,el +yu:totta +ék8+k Testé+ek és 5éré+ek 0)e+tsé.ét! Be+éta p8sp*k pedi. mi+ekut(+a -o))( mé+e, tőle ,iss)a,o+ta Cé)us 1ris)tus a) Euc-aristi(t, miért is ő me.fos)tatik ma, -o.y a mi ,érta+us(.u+k+ak os)t(lyosa le.ye+!> GG. Miképpen #éne bol og Gellért a pesti révbe .n rének és Leventének elébe és #iképpen l)n a Szent .gyházért Magyarországon els) i$s)séges vértan*. E)ek+ek ut(+a boldo. 9ellért i+tette őket, -o.y me..y/+:(k e.ym(s+ak bA+eiket és misé+ek -all.at(sa ut(+ im(ds(.+ak ad,(+ ma.ukat és a) *r*k 8d,*ssé.+ek remé+yéről, +yere+d,é+ ,érta+;s(.ot, bi)o+yosak le,é+, mi+de+ek me.,i.as)taltat,a (ldo)tak, a++akut(+a me+te+ me+é+ek a @u+(+ak ré,e felé! Boldo. 9ellért pedi.le+, mert -o.y alacso+y test(ll(s; ,olt és mi+de+ erőit 3ste++ek s)ol.(lat(ba+ tel:essé..el felemés)tette, s)ekére+ ,itette ma.(t! 'ikoro+ pedi.le+ a pesti ré,be tértek, imé *t -itetle+ emberek, 5at-a és ő ci+kos t(rsai, tel,e telte+ .o+os) lelkekkel, kik+ek ma.ukat f*la:(+lott(k, a p8sp*k*kre és ő t(rsaikra r(ro-a+tak és őket k*,ekkel be-(+yt(k! Boldo. 9ellért pedi. a)okat, kik me.k*,e)ték, s)8+etle+8l a keres)t+ek :elé,el :el*lte, miképpe+ 3st,(+ első ,érta+u, ő, ki 7a++o+i(+ak első ,érta+u:a, f*ldre térdel,é+ +a.y fels)/,al ki(ltotta, mo+d,(+: =Br Cé)us 1ris)tus, +e ,edd +ékik e)t bA+8l, mert -o.y +em tud:(k mit cselekes)+ek!> #)ok pedi. e)t l(t,(+ mé. i+k(bb ke.yetle+kedtek és r(ro-a+tak és s)ekerét felfordított(k @u+(+ak part:(ra és ott, mi+ekut(+a ki,o+t(k őt s)ekeréből, kétlo,; s)ekérre ,et,é+ a 1ele+f*ld -e.yéről lebocs(tott(k, HG és mikor is mé. ,o+a.lott, mellét l(+d)s(,al (t8t*tték, és a++ak ut(+a őt e.y kőre -urcol,(+, a.y,ele:ét *ss)ero+tott(k! Fs e)e+képpe+ 1ris)tus+ak dicsősé.es ,érta+u:a a) Br+ak e)er+e.y,e+-etedik es)te+de:ébe+ e ,il(.+ak +yomor;s(.aib/l a) *r*k 8d,*ssé.re (ltal k*lt*)*tt! Fs a @u+a s)8+tetle+8l (rado)ott, ama kőről a)o+ba+, melye+ 0)e+t 9ellért fe:ét *ss)et*rték, se+ki +em tudta elmos+i a ,ért -ét es)te+dők*+ (ltal, mí.le+ a papok a k*,et a ,érrel e.y8tt fel,ették! # s)e+t ember+ek teteme pedi. ama +apo+ tula:do+ ott fek8dt, -ol is ő ,érta+us(.ot s)e+,edett! Bődi p8sp*k is me.k*,e)ette+ (ltal mé+e a dicsősé.be, Bes)teréd p8sp*k pedi.le+ -al(lra sebesíttet,é+ -armad+apo+ elk*lt*)*tt e ,il(.b/l! Be+éta p8sp*k pedi. E+dre -erce.+ek (ltala me.me+tetett! 0)/+ok isp(+ is HH Be+et(+ak kí,8le a p8sp*k*k+ek cselédei,el és mi+d a sokas(..al me.*letett! 'ert ama +apo+ a keres)té+yek+ek oly +a.y sokas(.a le*letett, -o.y s)(mukat csak 3ste++ek ke.yelme tud:a! Fs e)e+képpe+ 0)e+t 9ellért+ek :*,e+d*lése betel:esedett, és e)e+képpe+ +yil,(+,al/,( lő+, mily +a.y s)e+tsé..el t8+d*kl*tt életébe+ e) a) 3ste++ek (ltala a ke.yelmek+ek sok a:(+dék(,al s)eretett ember! 'ert s)A) ,ala, a) e.y-()i ,é.e)ések+ek doctora, a s)e+t t-eolo.i(+ak ma.istere, .yermeksé.é+ek *t*d es)te+de:étől fo.,a -ordta 0)e+t Be+edek ru-(:(t, de e++ek kí,8le a p8sp*ki mélt/s(.ba+ me.erősíttet,é+, ki is a 0)e+t E.y-()ért 'a.yarors)(.o+ első dicsősé.es ,érta+u lő+! GGI. Minek *tána Istennek e#bere a 6ol ogságos Sz(z .gyházában Pesten elte#ettetett és .n re her$eg Behérvárott #egkoronáztatott' eltiltván a pogányságnak szokásait' Szent Gellért tün ökl) tete#eit hete eszten )re sok $so áknak !eleivel elvitték a $saná i püspökségbe és végezetül elte#ették ki!elölt te#etkezési helyén' a 6ol ogságos Sz(znek #onostorában. E++ek ut(+a elk*,etke)ő +apo+ pedi. a Boldo.s(.os 0)A) E.y-()(ba+ 7este+ felette +a.y siralommal eltemettetett tula:do+ ama ru-(ba+, melybe+ ,érta+us(.ot s)e+,edett! #ki csak a bete.ek k*)8l a) ő tetemét illette, a,a.y a) ő ,érét a f*ldről fel,ette, le.ott k8l*+b4k8l*+b +ya,aly(kb/l me..y/.yult! E+dre -erce. pedi. Ke-ér,(rott me.koro+()tatott és fe:,es)tés+ek ter-e alatt me.-a.yta mi+d e.és) +épé+ek, -o.y a po.(+yok+ak s)ok(sait lerak,(+ 1ris)tus+ak -itére me.tér:e+ek és 0)e+t 3st,(+ kir(ly+ak ,é.)ései s)eri+t él:e+ek! 'i e)e+képpe+ is t*rté+t! 'ert ma.a a :(mbors(.(ba+ felette keres)té+y kir(ly két mo+ostort épített, a ti-a+yit és a 5ise.r(d mellett ,al/t!HI 'i+ek ut(+a te-(t, -eted es)te+dőki. fek8dt a f*ld alatt 0)e+t 9ellért+ek teste, -ol is el ,ala temet,e, '/r csa+(di p8sp*k és K8l*p a boldo.s(.os 0)A) csa+(di mo+ostor(+ak ap(t:a, kit is 0)e+t 9ellért mé. a) ő életébe+ ap(t;rr( tett a fel8lmo+dott mo+ostorba+, elme+tek E+dre kir(ly-o) a csa+(dbéli p8sp*ksé.ből ,al/ +emesek+ek sokas(.(,al, kér,é+, -o.y boldo. 9ellért ,érta+u+ak tetemét, melyet 7este+ a boldo.s(.os 0)A)+ek k(pol+(:(ba+ eltemettek, e+.ed+é me. s)abado+ (ltal,i++i a marosi s)ék-elyre! Eme kérést me.+yer,é+, mikor is a s)e+t ,érta+u sír:(-o) tértek, csod(latos :/ illatok t*rtek ki kopors/:(b/l és tal(lt(k ő testét t8+d*k*l,e, miképpe+ -a,at, miké+t -a tula:do+ ama s)empilla+t(sba+ s)e+,edett ,ol+a ,érta+us(.ot! 'ikoro+ is te-(t a s)e+t tetemet ,itték, me.erőtle+edettek+ek, ,akok+ak, s(+t(k+ak sokas(.a sere.lett *ss)e, kik testé+ek a,a.y ru-(i+ak éri+tésétől mi+d

me..y/.yultak és mert -o.y a +ép+ek sokas(.a miatt +appal +em tudtak kime++i, é::el i+dultak ki és mikoro+ kicsi+yé. elő-aladtak, +émi+emA )su.orodott ke)A ass)o+y, ki a s)e+t testet éri+tette, le.ott me..y/.yult! E++ek felette a barmok, mik is a s)ekeret ,o+s)olt(k, +em l(ttattak sem e++i sem pedi. i++i, s)8+etle+8l ,i.ass(.ost -;),a, mi+t-a semmi+emA ter-et +em ére)+é+ek! # fal,akb/l pedi. és mi+d a) e.és) csa+(di tartom(+yb/l elébe futottak a tetem+ek a) emberek, -o.y ki őket a -itre térítette, érett8k a 'a.ass(.os+(l is k*)be+:(r+i mélt/)tassék! Fs mikor a 'aros foly/-o) elértek és a s)ekér miképpe+ s)ok(sba+ ,ala, a testtel a -a:/+ ,olt, a -a:/t mi+d a sokas(. +em tudta me.mo)díta+i! Fs mikor e,e)őiket ke)eikből ki,etették, a -a:/ oly .yorsa+ me+t (ltal a foly/+, miképpe+ emberi fortéllyal (ltalme++i semmiképpe+ +em tudott ,ol+a! &tt te-(t K8l*p ap(t a ka+o+okokkal és bar(tokkal papi díss)el *lt*)*tte+ a s)e+t tetemet felemel,é+, +a.y process)i/,al a boldo.s(.os 0)A) mo+ostor(ba be,itték, mit is mé. életébe+ ő ma.a épített temetke)ő -elyé8l 1eres)telő 0)e+t C(+os s)e+te.y-()a mellett! Fs lő+ ,is)(lykod(s K8l*p ap(t;r+ak és a ka+o+okok+ak k*)*tte! 'ert mo+dott(k a ka+o+okok, -o.y a s)ékese.y-()ba+ kelle+e eltemet+i! E)ek+ek elle+ébe+ K8l*p ap(t;r apostoli -at(ro)atra -i,atko),(+, mit is ama férfi; temetke)ő -elye ir(+t mé. ő életébe+ kies)k*)*lt, mo+dotta, -o.y a boldo.s(.os 0)A)+ek mo+ostor(ba+ temettessék! 5é.e)et8l a ka+o+okok a s)e+t tetemet elsőbbe+ 0)e+t 9y*r.y e.y-()(-o) ,í,é+ semmiképpe+ sem tudt(k lete++i, +em is e+.edte ma.(t letétet+i, -a+em -a a mo+dott -elye+, -ol temető -elyét ki,(las)totta! 'iért is a)ok, kik a kopors/t ,itték, me+tek akaratuk+ak elle+e k*,et,e a csod(t, -o,( is (ltala ,e)ettettek, mikor pedi. a temetés+ek mo+dott -elyére elérke)tek, ,i,é+ a s)e+t tetemet oly +a.y te-ertől +yomattak le, -o.y miképpe+ a++ak ut(+a kiki k*)8l8k re+dre elbes)élte, -o.y-a eme s;ly ;tk*)be+ +e-e)edik ,ala re(:uk, ma.(t a tetemet el-a.yt(k ,ol+a! 5é.e)et8l, mert -o.y a +ép+ek sokas(.a miatt a tetemet el +em temet-ették és a) e.y-()ba+ +émi -eteke+ (t iste+tis)teletet +em tart-attak, mi+ekut(+a ta+(csot tartottak, a +ép+ek tort adtak, és mikor is *ss)e.yAltek a toro)(sra, a) ap(t a p8sp*kkel és s)er)etesekkel a) a:t/kat be)(r,(+ a tis)teletremélt/ tetemet tarto)/ tis)telettel és tis)tessé..el eltemette! $u-(:(t pedi., mibe+ me.*letett, mi+ek csukly(:a ,olt, mi is e.yéb +é,,el k(m)s(+ak mo+datik, te,ék+ek s)őréből ,al/ k*+t*sét, a k*,et, mit re( -(+ytak, s)e.es *,ét és ostor(t, mikkel fe+yítette testét, e)eket mi+d ő sír:a f*lé el-elye)ték! GGII. Ne# sz(nvén a $so áknak !elei' a szent vértan*' kegyes Lászl% királynak i e!én' szentté avattatott és teste a királynak és her$egeknek kezeivel vitetvén elhelyeztetett a#a helyen' hol is az ) ér e#eiért a #ennybéli kegyele# $so á!ának általa b)ségest tün öklött. <émi+emA *ss)e)su.orodott kisded, mikor is s)8lőitől a pesti ré,-e) ,itetett, a s)e+t ,érta+ut csak e.ys)er is me.cs/kol,(+, épsé.ét ,iss)a+yerte! <émi+emA +émet s)A), ki+ek s)eme -(lyo.os ,olt, illet,é+ ő ke)eit, s)emé+ek épsé.ét kiérdemelte! Tula:do+ ott +émi+emA -a:/s, me.es,é+ a dolo., -o.y ke)é+ek u::ait e,e)éskor me.t*rte s u::ai me. is .*rb8ltek és kitekeredtek, ki is +a.y f(:dalommal és ki(lt(ssal és :a:.at(ssal a s)e+t tetem-e) el:*,e, mit is mikor éri+tett, le.otta+ me..y/.yult, +émi+emA s)ép orc(:;, de f(:/s s)emA -a:ado+, ő e.ytest,érei+ek (ltala a s)e+t ,érta+u tetemei-e) ,e)ettet,e, mikor a)okat ke)é,el éri+tette, le.ott ,iss)a+yerte s)eme,il(.(t! # marosi s)ék-elye+ pedi.le+, mikor is mé. s)e+t 'i-(ly lo,(+ fek8dt, +émi+emA 7éter+ek mo+dott pap+ak, ki féls)emA ,olt, l(t(s(t ,iss)aadta! #)o+képpe+ +émi+emA fő ass)o+y, tud+i mélt/ Becs isp(++ak felesé.e, HM ki -a:da+(ba+ #:to+y felesé.ei k*)8l ,al/ ,olt, kit is ma.a a s)e+t keres)telt ,ala, felette +e-é) -ide.lelésbe+ me.bete.edett! 1i, mi+ekut(+a fela:(+l(st tő+, a s)e+t sír:(-o) kime+t és le.otta+, mikor a) ő k*+t*sét me.cs/kolta, e.és)sé.ét el+yerte! <émi+emA kisded pedi.le+, mert -o.y kí.y/ me.marta és teste felda.ado)ott, keser,ese+ kí+l/dott! 1i is, mikor s)8lői oda ,itték, le.ott sem f(:dalmat sem pedi. da.ad(st t*bbé +em ér)ett! <émi+emA ass)o+yember, mikor is ke+dert -;)ott ki a ,í)ből, .o+os) lélektől me.s)(llatott! 1i is, mikor re..el oda me+t, a s)e+t ,érta+u+ak teteme mellet me.(llott, le.ott a .o+os)t/l me.s)abadul,a elmé+e! 0)e+t 9y*r.y+ek ka+o+ok:a, felette +e-é) )s(b(t/l .y*tret,é+, -armad +ap mult(,al me..y/.yult! <émi+emA paras)t ember+ek ,arasfekély lé,é+ fe:é+, kit is is)o+y; (br()ata miatt a mo+ostor kapu:(+ belép+i +em e+.edtek, -a+em a s)e+t ,érta+u k*+t*sét +(d,ess)őre felakas)t,(+, a ,arasfekélyre feltették és keres)t+ek m/d:(ra ide és oda ,o+t(k, mik*)be+ a +ép mess)e (llott, leesett a ,aras fekély a f*ldre és a paras)tember me..y/.yult! E)ek+ek ut(+a pedi., mikoro+ is a s)e+t ,érta+u+ak ,ére e.ybe *ss)e.y8:tetett és tétetett edé+yecskébe, e++ek éri+tésétől sok bete.ek me..y/.yultak! .#e !elek pe ig a szent vértan*nak ér e#eiért ne# szüntek #eg bol og Lászl% királynak és L)rin$ püspöknek i e!éig' ki is a bol og &ér&i2 *tán #int ötö ik kor#ányozta az ) egyházát. A #on ott szent királynak i e!ében' a szentséges r%#ai .gyház elvégezte' hogy a szenteknek tete#eit' kik is Pannoniát' hir etvén az Igét' "riszt*shoz tér-tették' #in eneknél nagyobb tisztességgel kell tisztelni. .l!övén tehát az apostoli széknek követe' Pannonia ne#eseinek l)n gyülekezése' és a szent vértan*nak teste szentté avattatván Szent Lászl% királynak általa az @rnak ezerhatvannyol$a ik eszten e!ében' HI vitetvén a királynak és her$egeknek t*la! on kezeikkel' illen ) tisztességgel elhelyeztetett a#a helyen' hol is a szent vértan*nak ér e#eiért a #ennybéli kegyele# $so áknak kinyilatkoztatása által &elette b)ségest tün öklött. GGIII. .rzsébet asszony' "ároly királynak özvegye #eggy%gy*lván Szent Gellért ér e#eiért' az Isten e#berének #onostorát #ega!án ékozta és s-r!át &elékes-tette' #-glen az @rhoz ) is #egtért és elte#ettetett J46* án az apá$ák #onostorában. .zeknek *tána az @rnak ezerháro#százhatvanegye ik eszten e!ébenHK Istennek iránta &elette á!tatos asszony' .rzsébet' "árolynak' Magyarország !eles *rának és királyának özvegye' #ert hogy né#ine#( betegségb)l Szent Gellértnek ér e#eiért #eggy%gy*lt' á!tatosságb%l' #ivel is a#a királynéasszony ) sz-vében Szent Gellért iránt viseltetett' az Isten e#berének #onostorát épületekkel #egtol otta és több rága ékességekkel és kelyhekkel &el -sz-tette. .zek &elett ezüstb)l és aranyb%l $so álatos #-v( kopors%t kész-ttetett' a#a szent ereklyéinek be&oga ására. =gyan$sak s-rt ép-ttetett oltárral együtt' t*la! on a#a #onostoron belül' #elyben a &elül#on ott eszten )ben a bol og vértan*nak ereklyéit azonképpen helyezte el' hogy is ) nagyobb $sont!ait' szenteknek né#i ereklyéivel ezüst kopors%ba tétette. 1iszontag a kisebb $sontokat' ) szeges övét' az ostorral és a $s*klyás ká#zsával' #elyben vértan*ságot szenve ett' a #árvány s-rboltba tétette' kinek e#léke ál atik. .#e királynéasszony is az @rnak ezerháro#száznyol$vanegye ik eszten e!ében az @rhoz #egtért és elte#etteték J46* án az apá$áknak #onostorában' #it is ) #aga alap-tott. SZENT ISTVÁN ÉLETE

0)e+t 3st,(++ak 'a.yarors)(. kir(ly(+ak NAGYO**I LEGEN(Á%A Az a*striai Szent "eresztr)l nevezett #onostornak GII4ik száza beli perga#énás legen ári*#áb%l. I. Az @r letekint a #agyaroknak igaz Isten tiszteletét ne# is#er)' t* atlan és k%borl% népére és azt a sötétség é!tszaká!áb%l az örökkéval% !*tal#azás re#énységére tér-ti. 'i+de+ :/ adom(+y és mi+de+ t*kéletes a:(+dék fel8lről ,a.yo+, s)(ll,(+ al( a ,il(.oss(.ok #ty:(t/l! 'ert semmi :/ sem le-et a,a.y t*rté+-et e ,il(.o+ 3ste+ ir.alm(+ak :/téte +élk8l! 'iképpe+ a) iste+i .o+d,iselés s)eme a) é.iek+ek +ékie s)ol.(l/ :/s(.os cselekedeteit és re+dít-etetle+ (llapot:(t tets)éssel s)emléli, a)o+képpe+ a bukott embert is ir.almatost s)emlél+i mélt/)tatik, mí,elked,é+ a) ő me.;:-od(s(+! E)ért is csod(latosképpe+ a)t ,é.e)te, -o.y a), kit ma.a képé+ek mélt/s(.(,al ékesítette+ teremtett, me.testes8lésé+ek s)e+tsé.e (ltal atyai ors)(.(+ak *r*k*sé,é ,(l:ék! Betel:esedé+ek p(tri(rc-(i+k+ak és pr/fét(i+k+ak :*,e+d*lései mi 'e.,(lt/+kba+, ki is ma.yar()-atatla+ul 0)A)től s)8letett, keres)te+ s)e+,ed,é+ és me.-al(lo),(+ -armad +apo+ felt(madott, ta+ít,(+yai,al +e.y,e+ +apo+ t(rsalkod,(+, s)em8k l(tt(ra a ma.as é.be felmé+e, 8l,é+ termés)etese+ és -atalmasa+ #ty:(+ak :obb:a felől, és a ,i.as)tal/ 0)e+t %elket, ki is #ty:(t/l és Tőle s)(rma)ott, +a.yi+dulatoss(.; );.(s+ak csod(latos el:*,etelé,el, a) ő fo.adott fiaira bocs(totta! 1i t8)es +yel,ek+ek képébe+ me.:ele+,é+, mi+de+ +yel,ek tudom(+y(t adta +ékik és é.i -atalm(+(l fo.,a csodatételek+ek fe+sé.es ere:é,el felma.as)talta őket! 1i+ek é.ő s)erelmétől l(+.ol/+, miképpe+ a)t mi Pd,*)ítő+k +ékik elsőbbe+ me.-a.yta, a) E,a+.éliom ta+ít(sa tis)t:é+ek k*,etsé.ébe+ mi+d a ,il(.ot me.:(rt(k, ,et,é+ iste+i ma.,(t a) 3.é+ek! <émelyik k*)8l8k ors)(.okat kir(lyaikkal, +émelyik fe:edelemsé.eket fe:edelmeikkel, +émelyik ors)(.ok+ak és tartom(+yok+ak rés)eit és ,idékeit a) ő korm(+y)/ikkal és elől:(r/ikkal térítette a keres)té+y ,all(s s)ol.(lat(ra! Fs a 0)e+t %élek+ek felette +a.y l(+.ol(s(t/l oly i.e+ me.erős*d*tt mi+d a kerek ,il(.o+ a) E.y-() fu+dame+toma, -o.y ma.a a ,il(. fő ,(rosa $/ma és a cs(s)(ri mélt/s(.+ak birodalma is +yak(t 1ris)tus -ité+ek al( ,et,e, -i(ba,al/ té,ely.éseiről lemo+dott! <em maradt sem ors)(., sem pedi. +em)et, -ol is 1ris)tus+ak ir.alm(t +émelyek be +em fo.adt(k ,ol+a! T*rté+t e)e+képe+, -o.y a) iste+i ke.yelem k*+y*r8letest leteki+tett a) é.ből a k(r-o)at és tudatla+s(. fiai+ak 3ste+ tis)teletét +em ismerő, tudatla+ és k/borl/ +épére, a ma.yarokra és e.yéb 7a++o+ia f*ld:é+ lako)/kra, IO -o.y

tula:do+ a)okat, kiket *r*k titkos ,é.)ése s)eri+t a++akelőtte a keres)té+yek kicsapo+.(sai+ak me.boss)ul(s(ra termés)etes s)ékeikből a +ap+yu.ati rés)ekbe ki-í,ott,I1 a) ele,e re+delt idő+ek telté,el, a -amiss(. ;t:(r/l a) i.a)s(. *s,é+yére, a s*tétsé. é:ts)ak(:(b/l a) *r*kké,al/ :utalma)(s rémé+ysé.ére térítse! II. A#az i )ben volt egy Gyé$sának #on ott &e!e ele#' ki !%llehet #ég a pogány szokást tartotta' e kebele kert!ében az igaz hitnek elvetett #ag!a #ár $sirát bo$sátott. #ma) időkbe+ ,olt e.y 9yécs(+ak mo+dott fe:edelem, I *t*dik att/l fo.,a, ki is ma.yarok+ak 7a++o+i(ba ,al/ be:*,etel8kkor első I3 ,e)ér8k ,olt! 1e)detbe+ kemé+yebbe+ és ke.yetle+ebb8l -atalmatost b(+t *,éi,el, de felette k*+y*r8letes és bőke)A ,olt a) ide.e+ekkel és ki,(ltképpe+ a keres)té+yekkel, :/lle-et, ő ma.a akkoro+ mé. a po.(+y s)ok(st tartotta, mé.is a lelki ke.yelem fé+yessé.é+ek k*)eledtére a k*r8l,al/ iste+es tartom(+yok+ak mi+de+ s)oms)édai,al békessé.et keresett, mely+ek a++akelőtte so-asem ,olt s)erető:e, miért m(r e)ekből is ki,il(.lik, ki fi(,( kí,(+ko)ott le++i, mi Pd,*)ítő+k+ek a) E,a+.éliomba+ mo+dott bes)édei s)eri+t: =boldo.ok a békessé.esek, mert 3ste+ fiai+ak fo.+ak mo+dat+i!> IG E++ek kí,8le me.-a.yta, -o.y e.yéb keres)té+yek+ek, kik a) ő ors)(.(ba be:*++i akar+ak, ,e+dé.s)eretet+ek és békessé.+ek +y(:ass(.(t kimutass(k, a papok+ak és bar(tok+ak e+.edelmet adott, -o.y elébe :(rul-assa+ak, kiket is ked,ére -all.at,(+ *r,e+detest *r,e+de)ett, -o.y a) i.a) -it+ek keble kert:ébe+ el,etett ma.:a csir(t bocs(t! III. ,s h-vésre tér a #agyaroknak &e!e el#e és az @r gyönyör(séges i&!2 képében angyalt kül el hozzá' ki #on !a néki' hogy &ia születen ' ki lészen az @rnak egyik választott királya' #iért is lelki követségben egy &ér&i lészen el!öven ). 'i+ek t*bbetE Elérke)ett a) é.be+ elre+delt idő és tula:do+ ő, a) ő aty:afiai,al -i,ésre tért és me.keres)telkedett IH fo.ad,(+, -o.y mi+de+ alatt,al/it a keres)té+y -itre fo.+( téríte+i! 'i+t-o.y pedi. felette s)or.almaskodott a l()ad/k me.féke)ésébe+ és s)e+tsé.t*rő s)ok(saik+ak ro+t(s(ba+ és a s)e+t E.y-() előme+etelére p8sp*ksé.ek+ek fel(llít(s(ba+, csod(latos é:ts)akai l(tom(ssal ,i.as)talta őt a) Br, (llat,(+ elébe .y*+y*rAsé.es (br()at; if:;t, II ki is mo+dotta +eki: =békessé. ,éled, 1ris)tus+ak ,(las)tott:a, me.-a.yom +éked, lé.y a te b;sul(sod+ak felőle b(tors(.ba+, +em +éked adatott ,é.-e),i++i a)okat, amike+ elmélkedel, mert emberi ,értől me.fertő)*ttek a te ke)eid! Tőled s)(rma)a+d a s)8lete+dő fi;, kire is a) iste+i .o+d,iselés re+deléséből mi+de)ek+ek el,é.)ését bí))a a) Br! %és)e+ belőle a) Br+ak e.yik ,(las)tott kir(lya, ki a f*ldi élet koro+(:(t elcseréle+di a) *r*kké,al/ koro+(,al! E)ért is a -o))(d lelki k*,etsé.be+ elk8lde+dő férfit tis)tessé..el befo.add, a tis)tessé..el befo.adottat me.becs8l:ed, fél,é+ a) utols/ k(r-o)at rette.ését és a remé+ysé.+ek s)8+etle+ s)erelmétől ra.adtat,a, mely +em csalatko)tat, i+telmeire tetetés +élk8l, -í,sé.es s)í,,el fi.yelme))él!> I1. Szent A albert püspök a #agyarok országa &elé veszi 2t!át és #inek *tána a &e!e ele# !% szeretettel be&oga !a )t' Magyarországban &ényeske ni kez a 1ilágosságoknak 1ilágossága' a "riszt*s. Kelserke+,é+ a fe:edelem, a) (lom+ak l(tom(s(r/l elsőbbe+ a) ő s)í,ébe+, a++ak ut(+a a 1ris)tus+ak -í,ei,el és a) ő *,éi,el elmélkedő+ 3ste++ek -(l(t adott, kit(rt ke)ekkel al()atost f*ldre borul,(+, ma.(t, fe:edelemsé.ét s)8lete+dő fi(,al, k*++yek -ullat(s(+ak k*)epette a++ak oltalm(ba a:(+lotta, ki +em alus)ik, sem +em s)u++yado)ik! 'ik*)be+ ő a) 3ste++ek felőle me.:*,e+d*lt férfiről t*pre+kedik, :ele+tik +éki, -o.y #dalbert, a cse- e.y-()+ak fő pap:a, felé:e ,es)i ;t:(t, IM -o.y a) ő me.téréséért és -itébe+ tettetés +élk8l ,al/ me.erős*déséért Br 3ste++ek dícséretére (ldo)atot bemutasso+! 1imo+d-atatla+ *r,e+de)éssel *r,e+de)+ek e)eke+ 1ris)tus+ak ;: ,ité)eiU a ,e)ér mi+de+ -í,ei,el 1ris)tus +*,e+déké+ek elébe me+t, tis)tessé..el fo.adta és miképpe+ l(tom(sa őt erre i+tette, ő iste+félelmé+ek és s)erelmé+ek miatta mi+de+képpe+ kimutatta +éki, -o.y a) e+.edelmessé.+ek fia lés)e+! E++ek ok(b/l a fe:edelem+ek me.-a.y(s(ra mi+de+ -elyeke+ .y8leke)é+ek a) ő me. +em s)elidített +épei, a s)e+t p8sp*k s)8+etle+8l i+t, téríttet+ek és keres)teltet+ek a) ors)(.+ak fiai, (llíttat+ak sok -elyeke+ s)e+t e.y-()ak! IN #ma ,il(.oss(., mely me.,il(.osít mi+de+ embereket, elA),é+ a s*tétsé.et, ke)de 'a.yarors)(.o+ fé+yesked+i és ímé, s)a,ai a :*,e+d*lés+ek betel:es8ltek, mo+d,(+: a po.(+ys(. +épe mely s*tétsé.be+ bolyo+.ott l(ta +a.y ,il(.oss(.ot, eme l(t-atatla+ ,il(.oss(.+ak ,il(.oss(.a a 1ris)tus, kit po.(+yok me.l(t+i akkor érdemeltek, mikor a s*tétsé.ből elő-i,at,(+, Jt i.a) ,il(.oss(.+ak, i.a) 3ste++ek és ember+ek tel:essé..el -itték! 1. Megszületik a &e!e ele#nek &ia. A keresztségben a atik neki Istvánnak neve. I&!2sága els) &okán a népnek élére áll-t!a )t aty!a' kinek nap!ai betelvén' #egtér az örök életre. 6ol og A albert püspök pe iglen t*la! on a#az eszten )ben Pr*ssiában vértan*ságot szenve . E)e+k*)be+ me.s)8leték a fe:edelem+ek a) Brt/l me.:*,e+d*lt fia, kit is a pr/féta s)eri+t elsőbbe+ ismert a) Br, mi+tsem -o.y a+y:a mé-ébe+ fo.a+tatott ,ol+a! I9 Eme fi;t a) 3ste++ek előtte ked,es #dalbert p8sp*k, a) ő -ité+ek i.a)s(.a s)eri+t felke+te ola::al, me.keres)telte és befo.adta!MO #datott +éki 0tep-a+us+ak, ,a.yis 3st,(++ak +e,e, +em -iss)8k, -o.y e) 3ste+ akarat(+ak kí,8le t*rté+t ,ol+a! 'ert 3st,(+ :ele+tése .*r*.8l a), mi lati+ul: koro+()ott! 1ed,ére ,ala tud+iillik 3ste++ek, -o.y ő a :ele+,al/ életbe+ -atalmatost uralkod:ék és ,é.e)te felőle, -o.y őt a :*,e+dő életbe+ a) *r*kké,al/ boldo.s(.+ak koro+(:(,al ékesíti a) *r*k élet el +em m;l/ dicsősé.é+ek el+yerésére! <*,ekedett a kisded, kir(lyi +e,eléssel t(pl(ltat,(+ M1 és mikor a .yermekkoro+ (t-aladt, mikor if:;s(.(+ak első .ar(dics(ra fel-(.ott, ő aty:a *ss)e-í,ta 'a.yarors)(.+ak fő embereit a k*,etke)ő re+ddel, M a k*)*s ta+(csko)(s ,é.)éséből fi(t, a) ut(+a ma:da+ uralkod/ 3st,(+t, a +ép+ek élére (llította és e++ek me.erősítésére k8l*+4k8l*+ mi+de+ektől a) ő -itte,és8ket ,ette! E)ek+ek ut(+a +ap:ai betelté,el a) Br me.testes8lésé+ek @CCCC2C533! es)te+de:ébe+ a) élet -it,(+y *r*meit é.i *r*mmel cserélte fel, és tula:do+ ama) es)te+dőbe+ boldo. #dalbert p8sp*k 3ste+ i.é:é+ek -irdetésére beme+t oros)ok f*ld:ére, -ol is a ,érta+us(. p(lm(:(,al koro+()tatott!M3 1I. Miképpen viszi véghez István' a bol og i&!2' a kereszténység 2! palántálását és #iképpen tá#a nak ellene a pogányok' akiket ) leigáz. 'ikoro+ is a pa++o+iai ors)(. m(r a boldo. if:; akarat(ra fi.yelme)ett, ő a k*r8l,al/ +épekkel a -itte,éssel k*t*tt békessé.et me.erősítette, -o.y amiket is elmé:ébe+ for.at ,ala, a)okat a keres)té+ysé.+ek ;: pal(+t(l(s(ba+ b(tors(.osabba+ ,é.re is ,i-esse! @e mi+de+ :/+ak elle+sé.e, a) irí.ysé..el és .o+os)s(..al tel:es *rd*., -o.y 1ris)tus +*,e+déké+ek s)e+t elt*kélését ro+tsa, elle+e belső -(bor;s(.ot t(mas)tott,MG mikor is su.all(s(ra a po.(+y +ép ,o+akod,(+ +yak(t a keres)té+y -it i.(:(+ak al(,et+i, a)o+ mesterkedék, -o.y ,e)érei,el e.yetembe+ ki,o+:a ma.(t uralma al/l! MH E)eket mi+d+y(:ukat a dicsősé.es keres)t :elé+ek oltalm(,al és 3ste+ a+y:(+ak, a) *r*kké 0)A) '(ri(+ak érdemeiért, a) Br ked,es p8sp*ké+ek, '(rto++ak és a s)e+t ,érta+u+ak, 9y*r.y+ek )(s)la:a alatt, ,e)éreik+ek le*letése ut(+ le.ott ma.a s)ol.(lat(ra -a:lította MI és a keres)telő ,í)be+ me.feredetteket, os)tat,(+ +ékik -í,sé.es papok+ak (ltala a) 8d,*ssé.+ek i+telmeit, a) e.y 3ste+ tis)teletére ké+ys)erítette! MM 1II. 6eh-v!a Szent István az ) országába a szent élet( papokat és barátokat. +ön As$herik atya ) tan-tványaival' !ön 6oni&á$' Szent An rás és Szent 6ene ek és As$herik atya #egép-ti a 1asas4hegy tövében #onostorát. 'i+ek ut(+a 1ris)tus ,ité)e, a) ő elle+sé.eit le.yő)te, lelki *r*mmel telte+ elt*kélte ma.(ba+, -o.y elmé:é+ek mi+de+ te-etsé.é,el a) E,a+.éliom ma.,(+ak befo.ad(s(ra ad:a ma.(t! #lami)s+(lkod(sokkal és k*+y*r.ésekkel t*lt,é+ ide:ét, soks)or a) e.y-()+ak p(dime+tom(ra leborul,a k*++yek+ek -ullat(s(,al bí)ta 3ste+ akarat:(ra a) ő elt*kélésé+ek tel:esedését, -o.y ő, ki is +élk8le mit sem cseleked-et+ék, re+delése tel:esítésé+ek se.edelmé,el és :/s(.os cselekedetek+ek .yakorl(s(,al feltett :/s)(+dok(t ,é.-e) ,i-esse! 'i,el-o.y e)ek+ek ke)désére és ,é.)ésére 1ris)tus -í,ei+ek ta+(cs(ra ,olt s)8ksé.e, kí,(+s(.(t kiki(lt/i+ak és le,elei+ek (ltala mi+de+ t(:ako+ el-íres)telte! E++ek ut(+a, bu)díttat,(+ a ,i.as)tal/ 0)e+t %élek+ek su.all(s(t/l, sok olt(rospapok és e.y-()i emberek el-a.yt(k a) ő s)ék-ely8ket, ,(las)t,(+ a )ar(+dokl(stU ap(tok és bar(tok +em kí,(+ko),(+ semmi :a,akra, -a+em -acsak arra, -o.y a felette bu)./s(.os fe:edelem oltalma alatt re.ul(ik+ak s)eri+te él:e+ek! El:*,e k*)é:8k a :(mbor életA #sc-erik atya MN is a) ő ta+ít,(+yai,al, kik+ek e.yike, akit mo+dottak Bo+if(c+ak, később #sc-erik atya -elyébe ap(tt( ,(las)tat,(+, mikor a boldo. kir(ly+ak (ltala a) 3.e -irdetésére 'a.yarors)(. als/ rés)eibe kik8ldetett, +yak(+ karddal su:tat,(+, :/lle-et to,(bb élt, +em fos)tatott me. a ,érta+us(. érdemétől! C*,é+ek e.yebek is kette+ le+.yelek f*ld:éről, kik remete életet ,(las)tottak, mi,el-o.y ked,8kre ,ala a) elmélkedés! 1*)8l8k e.yik, kit #+dr(s+ak mo+dottak, M9 -it,all(s(+ak érdeméért, mí,el,é+ (ltala a) Br csod(k+ak bi)o+ys(.té,ő :eleit, fel,étetett a) a+.yalok kar(ba, a m(sik, Be+edek, ,érét 1ris)tusért o+t,(+, csod(latosa+ me.kos)or;)tatott! NO #sc-erik ap(t *,éi,el tis)tessé..el befo.adtat,(+, a 5asas -e.y t*,ébe+, 0)e+t Be+edek aty(r/l +e,e)ett mo+ostort épített, N1 -ol is a mo+ostori .y8leke)et, a re.ul(+ak s)eri+te ,al/ fe.yelembe+, mai +api. ,ir(.o),(+, idei.,al/ bősé.+ek t(pl(lék(ba+ bő,elked,é+, semmi e.yébbe+ +em s)Ak*lk*dik, csak -o.y ma.a és e.yebek l(bait a) E,a+.éliom+ak s)eri+te me.moso.assa! 1III. A nagy keresztény &e!e ele# országának tarto#ányait t-z püspökségre oszt!a' &)székükké lészen az esztergo#beli és áll-ttatik élére As$herik apát 2r' alap-ttatnak szent egyházak és a &e!e ele# Pannonia szent hegyén Szent Mártonr%l nevezett #onostort ép-t. 'i+de)ekkel 3ste++ek s)ol.(:a, a felette keres)té+y fe:edelem +émi +apo+ k*)*se+ mi+de+ekkel, e.yébkor k8l*+4k8l*+ e.yik8kkel ta+(csko),(+, a tartom(+yokat tí) p8sp*ksé.re os)totta, ,é.e),é+, -o.y a) es)ter.ombeli a r/mai apostoli s)ék+ek -elybe+-a.y(s(,al

és me.erősítésé,el a) e.yéb p8sp*ksé.ek+ek fő s)éke és mestere lee+d! N E++ek élére, e.y-()i t*r,é+yek s)eri+t ,al/ ,(las)t(ssal, p8sp*ki mélt/s(.; i+ful(,al ékesítette+, a fel8l mo+dott tis)tele+dő #sc-erik ap(tot (llította! 1i+ek ta+(cs(b/l a) e.yéb s)ékeket a) aty(k .o+d,iselésére és .y(molít(s(ra bí)ta! 'i+de+ -elyeke+ me.,etik fu+dame+tumait a s)e+te.y-()ak+ak, ka+o+okok+ak kolostorai t(mad+ak, ,ir(.o)+ak a re.ula s)eri+t élő ka+o+okok .y8leke)etei+ek kolostorai! #) 3ste+ s)ol.(i+ak +a.y *)*+lés8k t(mad mi+de+felől, kik a felette bőke)A fe:edelem-e) ,al/ kí,(+ko)(sukért el+yerték ke.yes befo.ad(suk+ak ,i.as)tal(s(t! Fs mert -o.y 7a++o+ia boldo. '(rto+ p8sp*k+ek s)8letése (ltal dicsőíttetik, ki+ek érdemeiért is a 1ris)tus-o) -í,sé.es kir(ly, miképpe+ m(r mo+dottuk, a) elle+sé.e+ .yő)elmet ,ett, 3ste+ előtt ked,es ta+(csot tart,(+ a s)e+t p8sp*k+ek telke mellett a s)e+t -e.y+ek mo+dott -elye+, N3 e++ek +e,éről +e,e)ett mo+ostort rakott, a)t bősé.es birtokokkal és :*,edelmekkel és mi+de+ s)8ksé.esekkel ell(tta, miket is, a me.tértek akarat(,al, a dé)smas)edésekkel -aso+latoss( tett a p8sp*ksé.ek-e)! NG IG. A bol og &e!e ele# királyi #élt%ság2 koronával szeren$sésen #egkoronáztatik. #ty:(+ak -al(la ut(+ *t*dik es)te+dőbe+, e)e+képe+ akar,(+ a) iste+i ke.yelem, mi+ekut(+a el-o)t(k a) apostoli (ld(s+ak le,eleit, a p8sp*k*k a paps(..al, a) isp(+ok a +éppel illő dícséreteket +a.y fe++-a+.o+ ki(lto),(+ a) 3ste++ek ked,es 3st,(+t kir(ly+ak kiki(lt:(k és a s)e+t ke+ettel felke+tet kir(lyi mélt/s(.; koro+(,al s)ere+csése+ me.koro+())(k! NH #) uralkod/i mélt/s(. :elé+ek ,étele ut(+ pedi.le+, -o.y ő milye+ életA és me.fo+tol(s; férfi ,olt, bi)o+ys(.ot tes) 'a.yarors)(. p8sp*kei,el és fő emberei,el alkotott t*r,é+yk*+y,e, -ol is, tud+i mélt/, mi+de++emA elle+ke)és+ek mér.e elle+ ,al/ or,oss(.(t re+delte! NI Fs -o.y ma.(t ama békessé. fi(+ak bi)o+yítsa, mely békessé..el 1ris)tus a ,il(.ot e.ybe tette, a marada+d/ t*r,é+y al(ír(s(,al maradékaira m(sít-atatla+ul -a.yta, -o.y se+ki a m(sikat elle+sé.ese+ me. +e t(mad:a, se+ki a) ő elle+sé.ét bír(k t*r,é+yl(t(sa +élk8l +e sértse, *),e.yeket és (r,(kat se+ki +e +yomor.asso+! G. ,s királyságának társá*l Gislát veszi &eleségnek. A királyné asszony' ki is az Istennek szolgál% gyülekezetek !%ltev)!e' &elékes-ti a veszpré#i püspökség egyházát' a király pe iglen' hogy #in eneket #egnyer!en' apostolnak szerinte $selekszik. 1ir(lys(.(+ak t(rs(ul pedi.le+, ki,(ltképpe+ sar:adékai+ak ok(ért a felsé.es mélt/s(.; r/mai cs(s)(r+ak, tud+i mélt/ a s)elídsé.éért ke.yes+ek mo+dott ?ei+rik+ek 9isla +e,e)etA -;.(t ,ette felesé.+ek, kit is s)e+t ke+ettel felke+,é+, a koro+(+ak ,iselésébe+ t(rs(+ak ki:ele+tett!NM 1i is, -o.y a) iste+i tis)telet re+dtart(s(ba+ milye+ ,olt és -o.y a) 3ste++ek s)ol.(l/ .y8leke)etek k*r8l :/lte,ő+ek mily .yakorta mutatko)ott, arr/l sok e.y-()ak+ak keres)t:ei és edé+yei és csod(latos mí,elkedéssel me.kés)ített ,a.y s)őtt dol.ai mé. mai +api. is bi)o+ys(.ot tes)+ek!NN 'i+de+ek felett pedi. bi)o+ys(.ot tés)e+ a ,es)prémbeli p8sp*ksé. e.y-()a, melyet is fu+dame+tum(t/l ke)d,e a) 3ste++ek s)ol.(lat(ra mi+de+ekkel elé.sé.ese+, tula:do+ ő, ara+yba+, e)8stbe+ és *lt*)etek+ek sokas(.(ba+ :elese+ f*lékesített!N9 'a.a a kir(ly pedi. a +em ré.e+ alapított p8sp*ksé.eket, a) ap(ts(.okkal e.yetembe+ f*ldekkel és ud,arokkal, s)ol.(kkal és :*,edelmekkel kir(lyia+ ell(tta, keres)tekkel és edé+yekkel és e.yéb 3ste+ s)ol.(lat(ra ,al/ es)k*)*kkel, a++ak s)eri+te, mire ki+ek4 ki+ek s)8ksé.e ,olt, bősé.ese+ ékesítette! # bar(tok+ak életét és t(rsas(.(t e.ys)er e.yebekkel, m(skoro+ ma.a s)emélyébe+ ,i)s.(l,a, s)or.almatost fi.yelte s a resteket dor.(lta, a ,i.y()/kat :/s)eretetébe ,ette, a ka+o+okok tis)tét a 1ris)tus+ak és E.y-()+ak ta+ít(sa s)eri+t a p8sp*k*k+ek .o+d,iselésébe a:(+lotta, miképe+ apostol, mi+de+ek+ek mi+de+eket cselekedett, -o.y mi+de+eket me.+yer:e+! GI. Szent István #agát és országát Sz(z Mária oltal#ába a!ánl!a és -$séretére Behérvárott $so álatos #-v( szentegyházat ép-t. +er*sále#ben és 0%#ában #onostorokat rakat' #agyaroknak zarán okházat alap-t és az egyházat "onstantinápolyban is #ega!án ékozza. Eme férfi -í,sé.es ,olt mi+d a) ő csekedeteibe+, ma.(t 3ste++ek mi+de+estől al(,etette, ma.(t ors)(.(,al e.y8tt fo.adalom+ak és fela:(+l(s+ak (ltala s)8+etle+ k*+y*r.ésekkel 3ste+ *r*kké s)A) a+y:(+ak, '(ri(+ak oltalma al( -elye)te, ki+ek tis)telete és dicsősé.e oly -íres a ma.yarok+(l, -o.y eme 0)A) me++ybeme+etelé+ek 8++epét, a) ő tula:do+ +e,é+ek -o))(ad(sa +élk8l, +yel,8k*+ 1ir(ly+éass)o+y +ap:(+ak -íddo.(l:(k! 9O Fs -o.y a) ő oltalm(+ak +a.yobb bősé.ét el+yer-esse, ma.(+ak a kir(lyi s)ék-ely+ek ,(ros(ba+, mely mo+datik Ke-ér,(r+ak, 91 tula:do+ ama) *r*kké 0)A)+ek dícséretére és +e,ére, csod(latos mí,elkedéssel -íres és +a.y basilik(t ke)dett rakat+i, melybe+ a k/rus+ak fal(t fara.(sokkal me.tarkította, p(dime+tom(t pedi. m(r,(+ylapokkal rakatta ki, melyet, akik l(tt(k, mi bes)édei+k+ek i.a)s(.(r/l bi)o+ys(.ot tes)+ek, mo+d,(+, -o.y pal(stok+ak, e.y-()i ru-(k+ak és e.yéb ékessé.es dol.ok+ak s)(ml(l-atatla+ sokfélesé.ei ,a++ak ott és a) olt(rok+ak k*r8le sok s(rara+yb/l ,ert és dr(.al(tos k*,ekkel befo.lalt t(bl(k, a 1ris)tus as)tal(+ak f*lé:e fel(llított csod(latos mí,A ciborium és mi+de++émA krist(ly, o+i6, e)8st, ara+y edé+yekkel s)í+8lti. me.t*lt*tt kamara! '(r a)időbe+ elt*kélte ma.(ba+ 3ste++ek fia, -o.y ami:e akkor ,olt és amiket mé. +yer-et, mi+d a 1ris)tus+ak a:(+l:a, ki+ek adom(+y(b/l a)okat ,ette, -o.y a), ki őt a :ele+,al/ ,il(. dicsősé.ére és tis)tessé.ére mélt/,( tette, ke.yelmese+ a me++ybéli ors)(. fiai k*)é fel,e++i mélt/)tassék! &l,assuk e.yebek k*)*tt a proféci(ba+ a) apostolokr/l ír,a, -o.y mi+d e f*ldre kime+t a) ő -a+.:ok! Bi)o+ys(..al bi)o+yos, -o.y e)ek +em csak a ti)e+kettőről mo+dattak, -a+em mi+de+ekről, kiket a) 3ste+ a) E,a+.éliom -irdetésére kik8ld*tt, kik+ek -ite és bes)édei és :/s(.os cselekedetei (ltal .yarapod(st +yert a) E.y-(), kik k*)*tt eme mi+de+ek+él keres)té+yebb kir(ly, miképpe+ tartatik, +em a kisebbek k*)8l ,al/ ,oltU a) ő :/ akarat:(+ak és cselekedetei+ek -íre, melyet ma.a birodalm(ba+ a) e.y-()ak építésébe+ .yakorolt, mess)efek,ő és felette -íres f*ldeket bet*lt*tt! 'ert Cerus(lembe+, 1ris)tus+ak emberi termés)ets)eri+ti tart/)kod(sa -elyé+ s)er)etesek+ek klastromot (llított, .a)da.ít,(+ a)t mi+de++api étek-e) bősé.et s)ol.(ltat/ f*ldekkel és s)őlőkkel! # ,il(. fő ,(ros(ba+, $/m(ba+ a) első ,érta+u+ak, 3st,(++ak +e,éről +e,e)ett, ti)e+két ka+o+okot s)(ml(l/, mi+de+ -o))(,al/kba+ bő,elkedő .y8leke)etet alapított és kő,el k*r*sk*r8l fala)ott s)(ll(st, a) apostolok fe:edelmé+ek, 0)e+t 7éter+ek k8s)*bét im(ds(. ok(b/l kereső ma.yarok+ak befo.ad(s(ra!9 'a.(t a kir(lyi ,(rost, 1o+sta+ti+(polyt sem -a.yta :/tétemé+yei a:(+dékai+ak -í::(,al! 'elyet csod(latos mí,A s)e+te.y-())al és mi+de+ +emA -o))( tarto)/ s)8ksé.esekkel me.a:(+déko)ott! E++ek ok(b/l a) ő birodalm(+ak ,é.ei+ bel8l mélt(+ +yerte a) apostol +e,et, mert :/lle-et a) E,a+.éliom -irdetését +em ,ette ma.(ra, de lé,é+ a -it -irdetői+ek ,e)ére és mestere, rés)esítette őket oltalm(ba és .y(molít(sa ,i.as)tal(s(ba! GII. Miképpen ölelte a bol og király az irgal#asságnak kar!aival a szegényeket' ölelvén bennük #agát a "riszt*st. 3ste+től a boldo. kir(ly+ak adott é.i k*+y*r8let mi+de+ :/tétei k*)*tt a)okat kell ki,(ltképpe+ s)(mba ,e++i és fel:e.ye)+i, melyek :a,(ra ,a++ak a) *r*k élet *r*mei el+yerésé+ek! 'ert ő mi+de+ dícséretes cselekedetébe+ ra:ta i.yeke)ett, -o.y a) le.ye+ fő i+dít/:a, mit is lelké+ek -í,sé.es l(t(s(,al a) E,a+.éliomb/l me.l(tott, mely a) i.a)s(. bi)o+ys(.(,al mo+d:a: =boldo.ok a) ir.almatosak, mert ők ir.almatoss(.ot +yer+ek!> Fs e.yéb -elye+: =ad:atok és adatik +éktek!> E++ek ok(ért a) ir.almatoss(.+ak és ke.yessé.+ek a++yi kar:ai,al *lelte 1ris)tus s)e.é+yeit, be++8k pedi. ma.(t a 1ris)tust, -o.y tőle so-a e.yetle+ :*,e,é+y és )ar(+dok +em me+t el s)omorkod/+, :/tétei+ek +émi+emA ,i.as)tal(sa +élk8l! # s)Ak*lk*dők se.ítésére mi+de++api s)8+etle+ k*ltsé.eket re+delt, moso.at,(+ 1ris)tus -í,ei+ek l(bait, re:t,é+ alami)s+(kat s)e.é+yek+ek keblébe, k*++ye+ és ,í.ass(.ost s)okott é::eleke+ ,irras)ta+i, a) í+sé.es 1ris)tust a) ő ta.:aiba+ kí,(+,(+ e ,il(.o+ ,i.as)tal+i, -o.y ő is ma:da+ me.lel,é+ a) é.i élet+ek mi+de+ *r*m*kkel me.t*lt*tt kamar(:(t, abba+ *r*kk*+ *r*kké ,i.ado)+i mélt/ le.ye+! GIII. Miképpen #éne a bol og király né#i é!!elen "riszt*s szegényeihez' hálát a ván azoknak bántásaiért a 6ol ogságos Sz(znek. ,s #iképpen b-zta vala kin$ses ka#ará!át bol og Güntherre' #ega!án ékozván a beélinek #on ott #onostort' hol is kés)bb Szent Gellért #agát el#élke ) életre a ta. <émi é::ele+, lelki i+téstől illet,e, ,e,é+ 3ste++ek a:(+dék(,al telített )s(kocsk(:(t, titokba+ e.yed8l ;t+ak eredt, -o.y miképpe+ a)t cseleked+i s)okta, l(to.at+( 1ris)tus+ak kisded +y(:(t, és le.otta+ a s)e.é+yek a) é.i ki+cs+ek elos)tott pé+)ét s)é::el -urcolt(k, a) 3ste+ emberé+ek érdemeiről s)ak(ll(t kis)a..at,(+ tettek bi)o+ys(.ot! E)ért 1ris)tus ,ité)e *r*mtől eltel,e me+ekedék mi+de+ek Teremtő:é+ek boldo.s(.os #+y:(-o) s f*ldre leborul,a -(l(tad/+ +a.y fels)/,al ki(lt(: =é+ é.i #ss)o+yom, 93 e+.em, kit te kir(lly( tettél, a te ,ité)eid e)e+képpe+ tis)teltek! ?o.y-a e)t +émi+emA elle+sé.em cselekedte ,ol+a ,elem, boss);s(.omért a te se.ítsé.eddel (ll+ék boss);t, de tud,(+ boldo. #ss)o+y, -o.y e)ek+ek (ltala *r*k boldo.s(.ra :e.ye)tettem, *r,e+detest *r,e+de)em, -(l(kat ad,(+ mi Pd,*)ítő+k +e,é+ek és ,i.as)tal(sai+ak, melyekkel J ta+ít,(+yait ,i.as)talta, mo+d,(+: =csak e.y -a:s)(l sem fo. el,es)+i a ti fe:etekről>! 3lye+ bes)édeket mo+d,(+ a) 3ste++ek embere, ére)te, -o.y é.i ke.yelem l(to.atta őt és lelki ke+ettel ke+ettetett me., elt*kélte, -o.y s)í,é+ek a:t/it so-asem fo.+( be)(r+i a)ok+ak előtte, kik se.ítsé.et kér+ek és e++ek ut(+a ma.a (ltal és e.yebek (ltal, de ki,(ltképpe+ 1ris)tus+ak s)ol.(i és cselédei, tud+i mélt/, a) e.y-()i emberek+ek és bar(tok+ak (ltala, a) é.ből +éki adott :a,akat a s)e.é+yek+ek ke)ébe ,et,e, *r*k ki+csekbe+ marada+d/kk( tette! Eme dol.ok+ak bi)o+ys(.(t erősíti mi+d *r*kké a ,éle e.y8tt é.i életbe+ rés)es s)er)etes, a ,il(.i +emesből és remetéből lett boldo. 98+t-er, 9G ki is a +y(:as fe:edelem bőke)Asé.étől édes.et,e s)ok(sba ,ette, -o.y őt cse-ek f*ld:éről sArA+ l(to.assa! 'ert ,ala-(+ys)or a) ő ud,ar(t ma.a :*,etelé+ek ,il(.oss(.(,al fé+yesítette, a kir(ly+ak ki+cses kamar(:a, melyet a) ő ke)ére adott, r*,id idő+ek telté,el ki8resedett, os)to.at,(+ ő mi+de+eket miket be++e lelt s)Ak*lk*dő )ar(+dokok+ak és :*,e,é+yek+ek, *),e.yek+ek és (r,(k+ak, mo+ostorok+ak és e.y-()ak+ak! 3ste+ tula:do+ eme s)ol.(:(+ak i+tésére a) iste+-í,ő kir(ly mo+ostort ke)dett rakat+i, mely beéli+ek mo+datik és a)t mi+de+ :a,akkal me.a:(+déko)ta! 9H ?ol

is, mikoro+ el:*tt 9ellért 5e+eccéből, ma.(t elmélkedő életre adta! 1i is a) atyafiak+ak re+deléséből fő papp( ki,(las)tat,(+, 9I a s)e+t kir(ly -al(l(+ak ut(+a, a keres)té+ysé.+ek me.-(bor.at(sa ide:é+ me.k*,e)tetett és a lelki ke.yelem a:(+dék(+ak (ltala mélt/,( lő+ a ,érta+uk t(rsas(.(ra! GI1. A bol og király' #inek *tána bizonyos kinyilatkoztatásb%l #eg%v!a az er )n t2li népet a beseny)k öl öklését)l' és né#ine#( h-r#on % közben!ötte visszatérésre kényszer-ti "*nrá $sászár ha ait' általlát!a' hogy Istennek irgal#a látogatta #eg. #)o+képpe+ ítélem, el-all.at+i +em mélt/, -o.y 3ste++ek emberébe+ a) iste+i -atalom mé. ő életébe+ akarta me.mutat+i, mely +a.y érdeme lés)e+ -al(l(+ak ut(+a! 'ert mi+de+-a, mikoro+ is +émi+emA ember bete.sé.e a) ő f8lé+ek tudt(ra adatott, or,oss(. .ya+(+t kis darabocska ke+yeret, alm(t a,a.y fAs)ers)(ms)a.os f8,et, mi akkor éppe+ ke)é+ek 8.yébe+ ,olt, k8ld*tt (t +eki ama me.-a.y(ssal, -o.y e.és)sé.be+ kel:e+ f*l és kísér,é+ ő bes)édeit 3ste++ek k*+y*r8letessé.e, a bete. le.otta+ ,iss)akapta e.és)sé.ét! Vr,a ,a+, -o.y Pd,*)ítő+k dicsősé.es me++ybeme+etelé+ek ut(+a és a++ak ut(+a, -o.y csod(latosa+ #ty:(+ak :obb:a felől 8lt, testbe+ csak ke,esek+ek :ele+t me., de l(tom(ssal sokakat ,i.as)talt, ta+ít,(+ őket a :*,e+dők+ek me.ismerésére, mi eme boldo. kir(llyal is t*rté+t! <émi é::ele+ te-(t bi)o+yos ki+yilatko)tat(st/l -irtele+ felserke+tet,é+ me.-a.yta, -o.y bi)o+yos fut/ é::el4+appal siesse+ a) erdő+ t;l ,al/ Ke-ér,(rra9M és mi+d a me)ő+ ,es)te.élőket a ,(ros erőssé.ébe, milye+ .yorsa+ csak le-et, *ss)e.y8:tse! 'ert előre me.:*,e+d*lte, -o.y a keres)té+yek elle+sé.ei, kik is tud+i mélt/ akkor a ma.yarokat fe+ye.ették, a bese+yők, bet*r+ek 9N és a) ő :a,aikat d;l+i fo.:(k! # -írmo+d/ ali. -o.y betel:esítette a kir(ly para+cs(t, imé a bese+yők+ek ,(ratla+ ro+t(sa tA))el és ra.ado)(ssal mi+de+eket elpus)tított! @e 3ste++ek a boldo. kir(ly érdemeiért tett ki+yilatko)tat(s(b/l a) emberek+ek lelke me.me+tetett, elre:tet,é+ a) erősített -elyek+ek (ltala! T*rté+t, mi+ek ut(+a a boldo. kir(ly+ak -ites t(rsa (ltal k*)el,al/:a, a r/mai mélt/s(.; cs(s)(r, ke.yes ?ei+rik kimult e ,il(.b/l,99 1u+r(d ,ette fel a +émetek ,(las)t(s(b/l a cs(s)(rok -atalm(+ak koro+(:(t, ki is a békessé. cse+dessé.é+ek me.ro+t(s(,al mi+d a) e.és) +émet f*ldek+ek fe.y,ereseit e.ybe .y8:t,e, 7a++o+i(+ak ,é.eire t*r+i s)(+déko)ott! 1OO Elle+e a kir(ly a p8sp*k*kkel és fő :obb(.y urakkal ta+(csot tart,(+, a) ors)(. ,édelmére mi+d a) e.és) 'a.yarors)(. fe.y,ereseit *ss)e.y8:t*tte! Elsőbbe+ ,is)o+t me.fo+tol,(+, -o.y ő semmit sem cseleked-et 1ris)tus akarat(+ak +élk8le, két ke)ét és s)í,ét é.+ek emel,é+, sérelmét ő #ss)o+y(+ak, a) *r*kké s)A) '(ri(+ak, 3ste+ a+y:(+ak a:(+l,a, ily bes)édeket ke)dett: =-a ked,edre le++e é+ 1ir(ly+éass)o+yom, -o.y a te *r*ksé.ed+ek mí,ecské:ét a) elle+sé.ek elpus)títs(k és a keres)té+ysé.+ek ;: pal(+t(:(t kiirts(k, +e tula:do+íttassék e) a) é+ -e+yélésem+ek, -a+em i+k(bb a te akaratod re+delésé+ek! ?a a p(s)toré a bA+, lakol:o+ ő ma.a, miképpe+ érdemli a :u-ok+ak k*)epette, de k*+y*r.*k, kímél:ed a :u-okat!> Eme bes)éd+ek ut(+a, mi+te.y me.,i.as)taltat,a ő #ss)o+y(t/l, bi)odalommal me+t a) elle+sé.+ek elle+e! 'a:d le.ott a m(s +apo+ e.y -írmo+d/ :*tt a t(borba a +émetek+ek ,alame++yi ,e)éré-e), miké+t -a a cs(s)(r k8ld*tte ,ol+a a ,iss)atérés para+cs(,al! 1O1 'i+ek ut(+a a) elle+sé.ek ,iss)ame+tek, a s)e+t (ltall(t,(+, -o.y 3ste++ek ir.alma l(to.atta me., f*ldre leborul,a -(l(t adott 1ris)tus+ak és ő 0)8lőa+y:(+ak, ki+ek s)8+etle+ im(ds(.ai,al a:(+lotta ma.(t és ors)(.(+ak .o+d:(t! # cs(s)(r pedi. *,éi+ek felette .yors elb(tortala+od(s(+ me.rette+t, tudakol,(+, miképpe+ t*rté+t eme dolo., mikor i.a)(ba me.tudta, -o.y a -írmo+d/, ki ama)okat ,iss)afordította, +em *,éi k*)8l ,al/ ,olt, +em kételkedett, -o.y e) 3ste++ek akarat(b/l t*rté+t a -í,sé.es kir(ly+ak me.erősítésére és ettől ke)d,e a) *r*k bír/ félelmétől tart/)tat,a, me.tart/)tatta ma.(t, -o.y a) ő ors)(.(ba bet*r:*+! G1. Az @r választott!ának nehéz #egpr%báltatásokkal is t* t*l a ta kegyel#ét' #inek *tána ) I#re &iának könyve$skét szerzett az erköl$sök oktatásár%l. Belvitetvén pe ig e#e -$séretes i&!2 a #ennyeknek országába és a szent király ne# kételke vén' hogy közele ik az ) által#enése is' &)e#bereivel taná$sot tartott' a helyébe áll-tan % királyr%l' intvén )ket az igaz hitnek #egtartására. Tud,a ,a+, -o.y a boldo.o+ is betel:esedett ama) apostoli mo+d(s, -o.y =sok sa+yar.attat(s+ak (ltala kell beme++8+k 3ste++ek ors)(.(ba> és ami ol,astatik a b*lcsesé. k*+y,ébe+: =kiket 3ste+ s)eret, a)okat me.fe+yíti, és me.ostoro))a a) atya a) ő fi(t, kit ma.(-o) felfo.ad!> 'ert sokféleképpe+ al( ,olt ,et,e a) iste+i fe+yítés+ek, -(rom é,eke+ keres)t8l s)8+etle+ bete.sé.be+ sí+ylőd,é+! 'i+ek ut(+a ebből 3ste+ ke.yelmé+ek or,oss(.a (ltal me..y/.yult, a) Qr*kké,al/ titkos akarat(+ak bi)o+yos pr/b(l(sa miatt sa:(t fiai+ak kim;l(s(ba+ ismét ére)te, -o.y ,ess)ő)tetik, kiket (rtatla+okat kisdedsé.8k+ek fok(+ aki adta, el,ette! 1O 1ik+ek -al(la miatt ,al/ s)omorkod(s(t a) atya életbe+ me.maradott, termés)et s)eri+t s)e+t i+dulat; 3mre fi(-o) ,al/ s)erelmé+ek ,i.as)tal(s(,al e+y-ítette!1O3 E)t, mi+t imm(r e.yetle+t, +a.y i+dulat(,al s)eret,e, mi+de++api k*+y*r.ésekkel 1ris)tus+ak és a) ő s)8lőa+y:(+ak, a) *r*kké 0)A)+ek a:(+lotta! 'i+de+ fo.adalmakkal kí,(+atost kí,(+ta, -o.y -olta ut(+ me.marad:o+ és ő le.ye+, ki is ors)(.(t *r*ksé. s)eri+t bír:a! Fs -o.y ily +a.y i.a).at(s korm(+y(t a) i.a)-itA férfiak+ak péld(i s)eri+t tarta+i alkalmatosabb le-esse+, a)ok+ak mi+de++api lecké:ét -all.at+i s)ok(s(,( tette! J ma.a is, atyai s)erelmé+ek l(+.ol(s(t/l serke+t,e k*+y,ecskét s)er)ett a) erk*lcs*k oktat(s(r/l,1OG melybe+ a) i+tés+ek bes)édei,el, -í,sé.est és bar(ts(.ost, lelkéből s)/lott -o))(, ta+ít,(+ őt, miképpe+ kell mi+de+ek+ek előtte a kat-olikus -itre ,i.y()+ia, me.erősíte+ie a) E.y-() (llapot:(t, me.ad+ia a p8sp*k*k mélt/s(.(+ak tis)tessé.ét, s)eret+ie a fő embereket és ,ité)eket, .o+dot tarta+ia a t*r,é+yte,ésre, t8relmetes+ek le++ie mi+d a) ő cselekedeteibe+, +y(:asa+ befo.ad+ia és s)eretettel me.elé.íte+ie a :*,e,é+yeket, ta+(cs +élk8l mit sem cseleked+ie (eleit s)8+etle+8l s)eme előtt tarta+ia és ma.a elé péld(+ak (llat+ia" és .yakorol+ia a) im(dko)(s k*telessé.ét és a :(mbors(.ot és a k*+y*r8letessé.et e.yéb :/s(.os cselekedetekkel e.y8tt birtok(ba+ tarta+ia! #) ilye+ és e)ek-e) -aso+latos tudom(+yok+ak (ltala oktatott felette dícséretes if:;, a) Qr*kké,al/+ak re+deléséből, ki+ek is mi+de+ek e+.edelmest al(:a ,a++ak ,et,e, a) Br me.testes8lésé+ek '2223! es)te+de:ébe+ eme -ala+d/ életet felcserélte a) *r*k élettel, a me++ybéliek+ek t(rsas(.(ba fel,étet,é+! 1OH S, mily +a.y mi+de+ek+ek siralma, de ki,(ltképpe+ a fő :obb(.y urak+ak, kik+ek k*)*tte a ma.(ra maradott atya +e-é) s/-a:to)(ssal s/-a:to)ott! 'ert l(t,(+, -o.y a) ut(+a ,al/ maradék remé+ysé.é+ek +élk8le e.yed8l maradt, a :(mbors(.+ak i+dulat(,al b;slakodott! 'i,el pedi.le+ tudta, -o.y me. ,a.yo+ ír,a: =+i+cse+ sem okoss(., sem b*lcsesé., sem ta+(cs a) Br+ak elle+e,> és tudta ama) e.y-()i t*r,é+yt, -o.y se+ki+ek +em kell a) ő dr(.al(tosai+ak kim;l(s(+ f*l*tte s)omorkod+ia, le,et,é+ b;sul(s(t, ma.(t mi+de+estől a) iste+i ir.alom bősé.é+ek keresésére adta, a mo+ostorok+ak és s)e+te.y-()ak+ak s)ol.(it, a bar(tokat és e.y-()i embereket a) alami)s+(k k8l*+b k8l*+b a:(+dékai,al ,í.as)talta, mi+de+ :*,edelmé+ek k*ltsé.eit, miket a)idő s)eri+t bír-atott, )ar(+dokok+ak, *),e.yek+ek, (r,(k+ak kios)to.atta! # k8lső ors)(.beli mo+ostorok+ak és tartom(+yok+ak férfiait is kir(lyi bőke)Asé.é+ek ol,asatla+ a:(+dékai,al k*,etei+ek (ltala .yakorta l(to.atta, termés)eté+ek s)eri+te ,al/ komor ked,ét, melyet if:;s(.(ba+ ,ett fel, életé+ek mi+d ,é.e)etéi.le+ me.tartotta, 1OI ,alamikor is ali. mo)dította a:k(t +e,etésre, ,is)o+ta. me..o+dol,(+ a) Vr(st, =a +e,etés f(:dalommal ele.yedik és a) *r*m+ek ,é.ét siralom ,(lt:a fel,> mi+de+kor a)o+képpe+ mutatko)ott, miképpe+ -a 1ris)tus+ak t*r,é+yte,ő s)éke előtt (lla+a, bel8lső s)emé,el a) ő :ele+létét tis)tessé..el félő orc(,al s)emlél,e kimutatta, -o.y 1ris)tust -ordo))a ő s)(:(ba+, 1ris)tust ő s)í,ébe+, 1ris)tust mi+de+ cselekedetébe+! #) ítélet+apot s)í,é+ek kí,(+(s(,al, mi+d e.és) elmé:é,el s)8+etle+8l ma.a elé (llat,a, mi+te.y a) a+.yali .y8leke)et+ek +émi+emA (llapot:(ba+, m(r a me++yors)(. lakosai+ak k*)*tte kí,(+ko)ott lako)+i! #) 3ste++ek ked,ére ,al/ :/s(.ok+ak mi+de+ +emei,el ékeskedett, és elt*kélte ma.(ba+, -o.y 3ste++ek előtte életé+ek mi+de+ +ap:ai+ a s)e+tsé.+ek i.a)s(.(ba+ fo.+a for.ol/d+i, -o.y m(r ,il(.osod+i l(ttassék be++e a :*,e+dő dicső8lés+ek +émi+emA remé+ye! 5é.e)et8l, 3ste++ek k*+y*r8letessé.éből a s)()s)oros :utalom bérére érdemes, :*,é+ re( -ide.lelés, +em kételkedett, -o.y imm(r re( k*,etke)ik ő (ltalme+ése, elős)/lít,(+ a p8sp*k*ket és a kir(lyi palot(:(+ak 1ris)tus +e,é,el dicsekedő fő embereit, elsőbbe+ ta+(csot tartott ,el8k a ma.a -elyébe (llíta+d/ kir(lyr/l, tud+i mélt/ 7éterről,1OM tula:do+ -;.(+ak fi(r/l, kit is mi+t 5e+eccébe+ s)8letettet ma.(-o) -i,at,(+, ,e)ér8l m(r a++akelőtte tula:do+ sere.é+ek élére (llított, ,é.e)et8l pedi.le+ atyaila. i+tette őket a) i.a) -it+ek me.tart(s(ra! 1ON SZENT ISTVÁN ÉLETE

0)e+t 3st,(++ak 'a.yarors)(. kir(ly(+ak ISE**I LEGEN(Á%A Az a*striai Szent "eresztr)l nevezett #onostornak GII4ik száza beli perga#énás legen ári*#áb%l. I. Mert hogy &elette ü vös pél a szár#azik a !%knak a #ara ékok ne#zetsége szá#ára #eg-rott életéb)l és $seleke eteib)l' elhagyván régiekr)l #ik ne# t* atnak' azokra térünk' #ik is e#e beszé eknek &oglalat!ai. 'ikoro+ is tud:uk, -o.y a s)e+tek+ek érdemei ír,a ,a++ak a) élet+ek k*+y,ébe+ és emléke)et8k *r*kké,al/ a) Br+ak előtte, felette 8d,*ssé.es+ek tart:uk, -o.y a :/k+ak élete és cselekedetei a péld(+ak miatta, a maradékok +em)etsé.e s)(m(ra ír(sba fo.laltassék! 1O9 Jk -í,sé.est -adako)tak a 1ris)tusért és ama -adako)(sukért s)ere+csése+ me.koro+()tattak, miért is, -a mi a) ő cselekedeteik+ek

k*,etői le++é+k, miképpe+ 7(l mo+d:a, 3ste++ek *r*k*sei les)8+k, 1ris)tus+ak pedi. t(rsai a) *r*ksé.be+! # ,érta+uk ,iadalmai,al a) #+yas)e+te.y-() +apo+ké+t koro+()tatik, a -it,all/k -í,sé.es +yeresé.ei,el ép8l és +a.y ra.yo.(ssal ékesítette+ t8+d*klik a kereksé.+ek for.a+d/ te+.elye k*r8l! # ,il(. ,ala-a a)ok+ak sok dicsősé.es ,iadalmai,al dicsekedett, melyek a) idők+ek ré.isé.ébe+ el)(r,a, a -í,ek emléke)etére +em bí)attak, mi,el -o.y iste+es é+ekmo+d/k+ak -í:(,al ,oltak! ?a+em a ré.iekről, miket +em tudu+k, el-a.y,(+, mert tud:uk, -o.y a) *r*k 3ste++ek előtte dicsősé.8k +em a,ul, a)okra tér:8+k, mik is bes)édei+k+ek fo.lalat:ai! II. Szent Istvánnak' a Pannonok h-res királyának élete és $seleke etei' #iképpen azok a#az i )kb)l &enn#ara tak' #élt%knak -téltetnek' hogy a #ara ékokra által bo$sátassanak. # s)e+tsé.es -it,all/ 3st,(++ak, tud+i mélt/, a pa++o+ok -íres kir(ly(+ak életét és cselekedeteit, miképpe+ a)okat ama) időkből ,al/ -a.yom(+yba+ -í,sé.es és i.a) elős)(ml(l(ssal kaptuk, mélt/+ak és tis)tessé.ad/+ak ítélt8k, ut(+u+k ,al/ maradéku+k+ak (ltal bocs(ta+i! <em k*,et:8k a .rammatikusok+ak a,a.y p-ilosop-usok me.ma.yar()/i+ak tud/s és mí,eskedő ír(s(+ak fA)*tt re+d:ét, sem pedi. a sop-istikus éles elmé:Asé.ét, mi,el bal.ata.s(. te+.erre -a:/)+i, -a +em le-et ré,be (ltal me++i! #)ok :a,all:(k e)eket, kik a) é+ekmo+d/k+ak t8+dérmeséi s)eri+t, a pe.asusi forr(sb/l ittak, kik is a))al dicsekes)+ek, -o.y a 7ar+assus s)e+t -elyé+ (lmodo)tak! E)ek+ek b*lcsesé.e -í,s(.b/l -í,s(.ba e+yés)ett és abb/l tula:do+ előme+etel*kre semmi+emA .y8m*lcs*t +em +yer,é+, bal.ata.okk( lettek! Ti pedi., me.ért,é+, mi is a k*+y,4ír/ s)(:(b/l )e+., befo.ad:(tok ő e.y8.yA bes)édeit, mert -o.y a)t mo+d:a el, mit a -í,őktől ta+ult -all(s+ak (ltala!1O9Wa Bi)o+yost me..o+dol:a, -o.y ő ere:e +em mélt/ eme dolo.-o), mi,el -o.y t8+d*klő ékese+ s)/l(sba+ és a) elmé+ek t(.ass(.(ba+ tel:essé..el s)Ak*lk*dik! 1i,(ltképpe+ fél a) irí.y ,etélkedők /cs(rl(s(t/l, kik is ma.ok dol.ait rest8l ,et,é+ *ss)e, e.yebek+ek írott dol.ait s)a..at:(k! E++ek ok(ért, :/lle-et a k*+y,ek+ek első eredet8k s)eri+t ,al/ ír(sait for.at:(tok, 11O mé.is ol,ass(tok eme r*,idebbeket, 111 és -a lel+étek +émi re+d+ek kí,8le ,al/t, a,a.y ke,ésbbé ékese+ s)/l/ bes)édet, me.bocs(ssatok paras)ts(.(+ak! III. Isten #iképpen világosságot' élesztette a sötétségb)l Istvánt' ki .sztergo#ban született és a hitnek igazságában neveltetett' aty!a pe iglen' #inek*tána #egis#erte az életnek és 2tnak világosságát és &ia szá#ára a r%#ai $sászárok ne#zetsége ágáb%l val% &eleséget vett' elköltözött e világb%l s #iképpen hisszük' elnyerte az örök bol ogságnak i$s)ségét. 'ert -o.y a ma.yarok+ak ta+ulatla+ +em)etsé.ét a) ő -itetle+sé.8k+ek té,ely.ése sok( me.s)(ll,a tartotta és ők po.(+yok m/d:(ra -i(ba,al/ iste+tele+ babo+as(.okat k*,ettek, ked,ére ,ala 3ste+ 8d,*)ítő ir.alm(+ak ,é.et ,et+i a)ok bA+ei+ek, -o.y me.s)A+,é+ a) *rd*. i+cselkedése, eme +em)etsé.+ek le.al(bb maradékai 8d,*)8l:e+ek! 'ert miképpe+ ,il(.oss(.ot, éles)tette a s*tétsé.ből 3st,(+t, a boldo.s(.os kir(lyt, kit is, mi+t a kat-olikus -it i.a)s(.(ba+ +e,eltet ki,(las)tott arra, -o.y +éki me.s)ere))e a +épet! E), Es)ter.om ,(ros(b/l ,ette s)8letése eredetét 11 és mé. mi+t .yermek a .rammatikai mestersé. tudom(+y(ba tel:essé..el belébocs(:tko)ott! 113 #ty:a, :/lle-et kir(ly, de elsőbbe+ po.(+y ,olt! #++ak ut(+a a 0)e+t %élek dicsősé.e me.,il(.osít,(+ őt, me.ismerte a) élet+ek és a) ;t+ak ,il(.oss(.(t, k*,et,é+ a) e,a+.éliumi ta+ít(st, elérke)ett a) i.a)s(.+ak képé-e)! #)o+k*)be+ pedi. iste+i l(tom(s+ak (ltala tud+ia adatott, -o.y fe.y,eres +épei+ek mi+de+ -ad+a.yait a) i.a) 3ste+ tis)teletére térítse! 1iket pedi. e.yéb ;t k*,etői+ek felismert, a)okat fe+ye.etésekkel és rette+tésekkel a :(rom+ak al(:a ,etette! 1i is mikoro+ m(r +ap:ai cse+desedtek és ére)te teste erőtle+8lésé+ek k*)eledtét, a) ors)(. élére felemele+dő fia s)(m(ra, a r/mai cs(s)(rok kiter:edt +em)etsé.é+ek (.(b/l sar:adt, felette +emes felesé.et -o)ott! E)e+k*)be+ a kir(ly, a keres)té+y +é,+ek s)erető:e, me.fi)et,é+ a termés)et+ek :(r/ ad/ss(.(t, kim;lott e ,il(.b/l, ki miképpe+ -iss)8k, ,all,(+ a) 3ste+sé.et, a) *r*k boldo.s(.+ak dicsősé.ét el+yerte! I1. Miképpen e#eltetett István az országnak tr%n!ára és a népét az igaz hit igá!ába ha!tva' #iképpen rontotta le az ör ögnek in$selke éseit. E++ek kim;l(sa ut(+, 3st,(+, a mé. .yermek,11G a fő :obb(.y urak+ak és a +ép+ek ked,éből a) ors)(. tr/+:(ra dícséretese+ felemeltetett, é.őbb lélekkel ke)dett a) i.a)s(.+ak ter:es)tő:é,é le++i, mert :/lle-et if:;s(.a é,eibe+ ,ir(.)ott, ő s)í,e +em ,ala s)(:(ba+, -a+em s)(:a ,ala s)í,ébe+! # 0)e+t Vr(st, melytől felette l(+.olt, +em feled,e, a t*r,é+yl(t(st és i.a)s(.ot (llata s)eme elé, 0alamo++ak ama bes)édei s)eri+t: =a b*lcs -all.at,(+ b*lcsebbé lés)e+ és a korm(+yt értelmese+ fo.:a tarta+i>! <em a)okat (llatta s)eme elé, kik is i.a)s(.tala+s(.ot cselekes)+ek és a)okat, kik ,el8k e.yetérte+ek, -a+em mi,el ő 3ste+ mi+de+ para+csolat:(+ak -í,sé.es s(f(ra lett, t*pre+ked+i ke)dett ma.(ba+, -o.y, -a a keres)tsé. s)e+tsé.é+ek (ltala imm(r ré.e+ ;::(s)8letett +épet fe.yelem+ek +élk8le e+.ed+é, a) k*++ye+ ,iss)atér+e -í,s(.(+ak té,ely.ésére! Eme +épet a) e.y-()i ta+ít(s s)eri+t oktat,(+, a fe.yelem i.(:(+ak és t*r,é+yé+ek al(:a ,etette és a .o+os)ok+ak mi+d a) ő tis)t(tala+s(.aikat mi+de+estől lero+totta! 1. Miképpen szálltak ha ba a király ellen né#ine#( pogány ne#esek' kiket is ) 1eszpré#nél #eggy)zött' birtokaikr%l böl$sen -télkezvén. <émi+emA +emesek, tud+i mélt/ kik+ek s)í,ébe+ -i,alkod(s és -e+yélés lako)ott, l(t,(+, -o.y mit me.s)oktak, el-a.y+i ké+ys)eríttet+ek, a) *rd*. su.alma)(s(b/l, miket is a kir(ly me.-a.yott, a)okat me.,etették és ma.uk ked,é+ek s)eri+te ,al/ elsőbbe+i s)ok(saikra ,iss)a-a:lít,(+ lelk8ket, elle+e -adba s)(lltak! 11H 1e)dették pedi.le+ a) ő ,(rosait d;l+i, :/s)(.ait ro+ta+i, :a,ait préd(l+i, s)ol.(it le*l+i és -o.y e.yebeket el-all.assak, ke)dé+ek a kir(ly+ak boss);s(.okat te++i! 'i+t-o.y iste+tele+ ;t:okr/l +em akartak letér+i, sem pedi. -(borkod(suk me. +em elé.8lt, a kir(ly, bi)akod,(+ a) *r*k -atalomba+, a) elle+sé.ek (d()at(+ak me.t*résére tula:do+ sere.ei+ek sokas(.(,al elle+8k kime+t! D.ya+csak ama +apoko+ ama) elle+sé.ek me.s)(llt(k a ,(rost, mely mo+datik 5es)prém+ek, tud+i mélt/ a kir(ly .yal()(s(ra t*rekedő+ ott akartak leteleped+i, -ol is ő s)(ll(st és ud,art tartott, -o.y e)e+képpe+ k*++yebb utat lel:e+ek e.yéb ,(r-elyek elfo.lal(s(ra! # kir(ly, előtte me+,é+ 3ste++ek ke.yelme, fe.y,erre kelt elle+8k és eme)ek a -itbe+, ama)ok pedi. csak a fe.y,erekbe+ bi)akod,(+, mi+dkét felől ,iaskod(+ak! 5é.e)et8l a) elle+sé.ek me..yő)et,é+, és rés)i+t le*let,é+, rés)i+t elfo.at,(+ és *ss)ek*t*)tet,é+, a kir(ly ő *,éi,el, miképpe+ .yő)tes ,itte -a)a a diadalom :eleit! #++ak ut(+a a)ok+ak birtokaikr/l, mi+d f*ldekbe+, mi+d fal,akba+ b*lcse+ ítélke)ett, +em miképpe+ -a:da+(ba+ 0aul, ki mikor is me..yő)te #malec-et, a)okb/l, miket tőle elra.adott, a) Br tilalm(+ak elle+ére a :obbakat ma.(+ak ,(las)totta! 'ert ő mi+de+ekből ma.a s)8ksé.ére semmit me. +em tartott, -a+em elme+,é+, 0)e+t '(rto+ -it,all/+ak s)e+telt mi+de+eket, ki+ek tis)tessé.ére s)e+te.y-()at is rakott!11I #)okat pedi., kiket me..yő)*tt és a) ő maradékaikat is, mi+d a :ele+,al/ +api. a) E.y-()+ak s)ol.(i,( tette! #++akut(+a tula:do+ főemberei+ek kérésére ta+(csot ke)dett, -o.y a)okb/l, miket bírtak, csak ti)edeket ad:a+ak, +e-o.y +yomorulta+ a f*ldről els)élede))e+ek! 1I. I##ár békében er)sö ik az ország tr%n!a' a h-vek .gyháza neveke ik. Szent !á#borok gyülekeznek a bol og királyhoz' ki Behérvárott Szentegyházat ép-t és #in en t-z &al*val egy egyházat rakat' 0%#ában és +er*sále#ben #onostort alap-t és zarán okházat a #agyaroknak' ezenképpen kész-tgetvén #agát az @r lak%helyéül e &öl ön. 'i+ek ut(+a a) őt 8ld*)ők+ek -(borkod(sai :(romba fo.attak és a) ors)(. tr/+:a békébe+ me.erős*d*tt, i+k(bb és i+k(bb ke)dette a s)e+t ,all(st bu)./s(.osa+ k*,et+i és mi+d a 1ris)tusba+ :(mborul élőket s)eret+i! &koss(.(+ak -íre a) emberek fiai+(l felette +a.y tis)tessé.be+ tartatott! <apr/l+apra +*,ekedett a -í,ek+ek E.y-()a és a ,il(.+ak k8l*+b4k8l*+b rés)eiből -o))( soka+ .y8leke)é+ek, -all,(+ a) ő tudom(+y(t! 'ik*)be+ s)éltibe+ -oss)(ba+ me.sokasodtak a s)e+t 3ste+t s)ol.(l/k, a kir(ly, ki is a :/ cselekedetekre mi+d s)or.almatosabba+ t*rekedett, elt*kélte a) ő s)í,ébe+, -o.y a) #+yas)e+te.y-() pit,arait kis)élesíti, mit is al()atost tel:esített! 'ert 0)e+t '(ri(+ak, a dicsősé.es 0)A)+ek +e,éről Ke-ér,(r+ak ,(ros(ba+, mely ,(ros +e,ét tula:do+ +emessé.é+ek k8l*+b,al/s(.(t/l +yerte, e.y-()at rakott,11M -o,( is e.yebek+ek k*)*tte, elsőbbe+ s(rara+yb/l mí,elt, dr(.ak*,ek s)í+étől kicifr()ott, felette ékes ereklyetart/ edé+yeket ,itt be a s)e+t -ely+ek s)ol.(lat(ra, e++ek ut(+a :a,aib/l mi+d f*ldekbe+, mi+d s)őlőkbe+, :/ akarat:(b/l fela:(+l,a rés)t adom(+yo)ott, és ama -elye+ a) Drat s)ol.(l/ e.y-()i emberek+ek tis)t:ét elre+delte! Xltall(t,(+, -o.y a -í,ek+ek ter-ére le++e, -a a kí,8lsőbb -elyekről a misék 8++ep+ap:aira oda.y8leke)+é+ek, me.-a.yta te-(t, -o.y mi+de+ tí) faluk +épe rak:o+ e.y-()at, mely+ek e.y-()me.yé:ébe tarto))ék, 11N +e-o.y me.;+(s+ak miatta s)Ak*sebbe+ le.ye+ .o+d:a ,all(s(+ak s)ol.(l(s(ra! Eme) e.y-()ak+ak élére, élet8k+ek érdeme s)eri+t, p8sp*k*ket és papokat (llított, -o.y a +épet a) apostoli -a.yom(+y -atalm(,al oktass(k! <em sokkal e++ek ut(+a e.yebek felé fordult, erősíttet,é+ a) Br+ak i.éitől, ki is mo+d:a: =t8+d*k*l:ék a ti ,il(.oss(.otok a) emberek előtt, -o.y dicsőitessék a ti #ty(tok, ki a me++yekbe+ ,a.yo+>, és tula:do+ k*)el,al/ib/l +émelyeket ki,(las)tott, -o.y me++é+ek $/m(ba, bí),(+ re(:ok felette sok .a)da.s(.okat, -o.y ama -elye+ 3st,(+ első ,érta+; tis)tessé.ére e.y-()at rak:a+ak! 119 'i e)e+képpe+ ,é.-e) is ,itetett! E)ek+ek ut(+a e.yebeket is kios)to.atott, -o.y a)okkal -()akat, fal,akat, birtokokat és e.yéb e)ek-e) -aso+latosakat s)ere))e+ek, mik is a) E.y-() s)ol.(i+ak k*ltsé.ei-e) ,al/k! Fs es)te+dőről es)te+dőre, meddi. csak élt, s)8+etle+ .yarapította a:(+dékait és adom(+yait, -o.y kik is a s)e+tsé.es -ely+ek tis)t:ébe+ elől ,oltak, kí,8l,al/kra +e s)orul:a+ak! # :erus(lembeli mo+ostorba+ is, melyet fel(llított, s)er)etes atyafiak+ak .y8leke)etét elre+delte, kik+ek -aso+latos me.-a.y(ssal, mi+d a s)8ksé.eseket me.kés)ítette!1 O S, bi)o+y boldo. 3st,(+, ki -o.y a me++yekbe+ *r*kre felépített s)(ll(st bír:o+, ma.(t a f*ld*+ a) Br+ak lak/-elyé8l kés)ít.ette! 1II. Már elren eztetett Istennek .gyháza a r%#ai hatalo#nak általa' #ikoron a király va ászat közben láto#ásban

kinyilatkoztatást nyert a beseny)k betörésér)l' kiknek rontása ellen Isten Szent Márton ér e#eiért #egoltal#azta a népet és az ) &elkent!ét. 'i+ek ut(+a a) 3ste++ek 0)e+t E.y-()a békessé.be -elye)tetett és a r/mai -atalom+ak (ltala i.a)(+ elre+de)tetett, a bese+yők+ek k*)el baromi oktala+s(.; és értelem +élk8l ,al/ +em)etsé.e, t(,ol a +éki ide.e+ -ittől, -o))(fo.ott, -o.y a) ő ors)(.(+ak ,é.eit ro+tsa! # kir(ly pedi.le+ ama +apok+ak előtte a t(,ol,al/ rés)eke+ ,ad(s).atott, -o.y a sok .o+dok+ak ut(+a, melyek sa+yar.att(k, me.erőtele+edett ta.:ai le.al(bb +émi idei. me.,i.assa+ak! 'ikor te-(t a +ap k*)épső /r(:(+ak k*r8le (lom+ak eres)kedett, a) 3ste++ek akarat(b/l, ki is a :*,e+dők dol.ait l(tom(s+ak (ltala +yil,(+,al/a+ és ismer-etőe+ a) ő -í,ei+ek me.mutat:a, a)o+képpe+ l(ts)ék, -o.y a) ors)(.+ak ,é.ei+ a)időkbe+ leskődő elle+sé.ei+ek bes)él és a)okat mi+te.y rette+t,e, mo+d:a: =miért akar:(tok a ti -í,s(.os sere.eitekkel a 0)e+t E.y-()+ak )(r:ait bet*r+i, miért :*ttetek d;l+i a +a.y p(s)tor +y(:(t és a) ő aklaitE T(,o))atok, t(,o))atok, mert oltalmamra és ,e)etésemre é+ Dramt/l, fő -adi ,e)éremtől me.+yertem ama férfit, tud+i mélt/ é+ '(rto+omat, ki +em fo.:a tAr+i, -o.y mar(saitok a) i.a)ak le.előme)őit s)a..ass(k!> Fs ,i.ass(.os teki+tettel felserke+,e me.-a.yta, -o.y le.ott me.:ele+:ék, ki is ő i)e+etét el,i.ye! 'ikor e) mellette (llt, a kir(ly ily bes)édeket mo+dott: =te +em t*lt-eted be k*,etsé.em dol.ait, -a+em m(s :*::*+, ki -í,sé.esebb+ek tal(ltatik!> #++ak is, kit elő(llítottak tula:do+ ilye+ bes)édekkel ,iss)atérést para+csolt! E)t is elA),é+, mo+dotta a -armadik+ak: =ered: csak, sietsé..el siess és ,e,é+ é+ me.-a.y(somat mo+d:ad a) Erdő el,é+ lak/ +épek -ad+a.y(+ak,1 1 -o.y mi+de+ekre .o+dot ,isel:e+, a -arcra férfiakat ki,(lass)o+ és a re(m -(bor;t i+dít/ elle+sé.+ek ékbe (llított -adi sere.eit elA))e!> Eme) le.otta+ l/ra s)(llott, (ltal rep8lt ama -elyre, a ,ett para+csot me.:ele+tette, mit is s)or.almatost tel:esítettek! #) elle+sé. m(r k*)el +yomakodott, m(r (rkolta a ,(ros falait, mikor is lő+ -irtele+ ra:ta8tés, kime+,é+ a -ad+a.y tula:do+ sere.ei,el! Ekkor mi+dkét felől ,iaskod(+ak! Eme)ek 3ste+ oltalm(t/l erős*d*tte+ fel*,e)ik ma.ukat, ama)ok es)tele+sé.8ktől i.()otta+ me.old:(k *,eiket, ,é.e)et8l fut(s+ak ered+ek, t*bbe+ pedi.le+ el-ullottak, t*bbe+ rabs(.ba ,e)ettetettek! #) *ld*klés ,é.e)té,el a), ki :*tt ,ala a kir(lyt/l, me.tért -o))(, -o.y +éki e)eket me.:ele+tse! ?all,(+ a kir(ly a -arc+ak kime+etelét, -(l(kat adott a 'i+de+-at/+ak, ki a) ő -í,ei+ek .yő)elmet adott a) elle+sé.+ek felette! ?iss)8k, -o.y a me++ybéli ke.yelem l(to.atta me. őt, ki -o.y a) elle+sé.ek k*r8l +e fo.:(k, s)abadít/t érdemelt a) e.ekből, ki is előtte :(r:o+ és oltalma))a őt! 'ert miképe+ 3ste+ -a:da+ ré.e+ ő a+.yal(+ak ,édelmé,el me.s)abadította felke+t:ét, @(,idot a p-ilistaeusok (br()at(t/l, a)o+képpe+ ra.adta ki eme)t is a) 8ld*)ők ke)éből, ki,e)et,é+ és el,e)et,é+ őt a) 8d,*)8lésre! 1III. Nagy gaz agságaikkal !öttek hatvan beseny)k' e rosszra ha!l% szolgák ra!t*k ütöttek' #iért is' kik közülök #eg#eneke tek' a királyhoz #entek' törvénytevésének t* o#ányát hallani. /allván a &öl népe is az igazságnak -téletét' #eg&éle#e ett. 'i+ek ut(+a ő +e,é+ek -íre a ,il(.+ak f8lébe kis)éledt és s)(:(+ak t*r,é+yte,éseit -íres :eles dícsérettel mi+de+8tt me.ismerték, a bese+yők+ek k*)8le, kikről is a fel8l mo+dottakba+ emléke)t8+k, 1 IO férfiak, mi+de+ :a,aikkal, tud+i mélt/, ara+y+ak és e)8st+ek bősé.é,el és a) ékessé.ek+ek sok k8l*+b k8l*+bfélesé.ei,el me.ter-elt s)ekereikkel a bol.(r rés)ekből ki:*ttek, -o.y a pa++o+ok -at(rait elér:ék! @e a s)ol.(k k*)8l, kik+ek lelke a)o+képpe+ r(-a:ol a ross)ra, miképpe+ ,ias), soka+ a .o+os)s(. s)*,ét+ekétől me..yu:tat,a s)embe+ ,el8k kime+é+ek, +émelyeket karddal le*ltek, mi+de+ek+ek elra.ado),a mi:8k is ,olt, őket kifos)t,a és fél-olta+ -a.yt(k! Eme) emberek, a)okat mik t*rté+tek és miket s)e+,edtek a kir(ly ítéletére tart,(+ fe++, a) utat, mit is ke)dettek ,é.-e) ,itték, és sietsé..el -o))( me+,é+ előtte térdre estek! 1i is e)eket l(t,(+, mo+dotta: =mi oka ,a+ ba:otok+akE> =Dram>, mo+d:(k a)ok, =mi a te s)ol.(id, semmi+emA ross)ra +em i.yeke),e :*tt8+k a te t*r,é+yl(t(sod tudom(+y(+ak me.-all.at(s(ra, és +émi+emA ,ité)ek+ek ke)ei (ltal pé+)8+k, mit is ma.u+kkal -o)tu+k, mi+d+y(:u+k+ak -ib(:a +élk8l, től8+k el,étetett! E++ek kí,8le, kiket me.fo.tak, a)okat me.*lték és mi, kiket ali. kísér a) élet el:*,é+k, -o.y e)eket +éked me.:ele+ts8k!> # kir(ly, mert -o.y b*lcs lelkA ,olt, sem teki+teté,el, sem pedi. s)a,(,al +em fe+ye.etett, -a+em tart/)tat,(+ ma.(t, miképpe+ ír,a ,a.yo+: =a b*lcs a)ut(+ra tart:a ítéletét>, le.otta+ elk8ld*tt ama -ad+a.y-o), ki+ek alatta a)ok ,ité)kedtek és me.-a.yta, -o.y bi)o+yos +apo+ a) eme)ek+ek k(r(t oko)/ férfiak s)eme előtt me.:ele+:e+ek! 'iképpe+ me.-a.yta, a)o+képpe+ me.tétetett, és a)ok t*r,é+yl(t(sra elé:e (llíttattak! 1iket is bes)édekkel illet,é+, mo+dotta: =3ste+ s)ol.(i+ak t*r,é+yét (ltal-(.,a, miért +em ismertétek a) ir.almass(.ot és a) (rtatla+s(. fiait miért k(r-o)tatt(tok elE 'ert +em a t*r,é+yre -all.at/kat, -a+em a t*r,é+yek ro+t/it kell b8+tet+i! 'iképpe+ cselekedtetek, a)o+képpe+ fo. cseleked+i é+ előttem ,életek a) Br!> #) ítélet+ek kimo+d(sa ut(+ ki,e)ettettek és mi+de+ t(:ako+ a) ;tfeleke+ kettő+ké+t felakas)t,a elpus)tultak, e++ek (ltala akar,(+ a kir(ly most m(r ,é.tére mi+de+ek+ek értés8kre ad+i, -o.y, ki me. +em +yu.s)ik a) i.a)s(. ítéletébe+, melyet ő a) Br+ak felőle el,é.)ett, a++ak dol.a e)e+képpe+ lés)e+! # f*ld +épe -allotta a) ítéletet, melyet a kir(ly tett és me.félemedett! IG. Mikoron a király betegségbe esett' ha#isságnak taná$sát tartották négy &)ne#esek és eltökélték #ag*kban az ) halálát. <e a gyilkolásra in *l%nak kezéb)l égi in -tásra kiesett a kar . 3sengését)l &elserkenvén a király' a töre el#es b(nösnek #egkegyel#ezett' az ) $inkostársai pe iglen életüknek rossz szeren$sé!ére !*tottak. <em sok idő+ek ut(+a bete.sé.be esett, mely+ek miatta ,é.e)et8l is testéből kimé+e, +e-e)ed,é+ re( a) erőtele+sé.+ek -oss)as ba:a, l(b(+ me.(ll+i +em tudott! %(t,(+ pedi. +e-é) bete.sé.ébe+ -oss); sí+ylődését a) ud,arabeliek k*)8l +é.y fő+emesek, kik is mé. s)í,8k+ek -itetle+sé.ébe+ té,elye.tek, a -amiss(.+ak ta+(cs(t tartott(k és elt*kélték ma.ukba+ a) ő e+yés)ését -al(lra ,(lto)tat+i! 1 3 'ikoro+ is m(r esteledett, mi+ek előtte a -()ba+ s)*,ét+ek ,il(.ot .yu:tottak ,ol+a, k*)8l8k e.yik a -om(lyoss(.ba+ ,akmerősé..el beme+t és a kir(ly .yilkol(s(ra k*pe+ye.e alatt me)ítele+ kardot re:te.etett! 'ik*)be+ l(b(t tart/)tat,a oda me+t, -ol is a kir(ly +yu.odott, +yil,(+,al/a+ é.i i+dít(sra a kard leesett és a f*ld-*) 8tőd,e me.cse+.ett! %e.otta+ felserke+,é+ a kir(ly, kérde)te, mi lé.ye+ oka e++ek, :/lle-et m(r elsőbbe+ tudta, mi t*rté+t! #ma) ember me.félemedette+ leomlott, d8-*s -ara.:(+ak s)(+dok(t beismerte és b(+ta, -o))(me+t, térdre leborult, a kir(ly l(ba+yom(t *lelte, ,allotta, -o.y ,étke)ett, k*+y*r.*tt, ke.yelme))e+ +eki! # kir(ly a ke.yelmet kérőtől +em fordult el, ő .o+os)s(.(t k*++ye+ me.bocs(:totta, és ama), para+cs(ra felfedte a) (rul(s+ak ci+kosait! # k*,etke)ő +apo+ a kir(ly me.-a.y(s(b/l eme .yilkosokat fellelték és elébe ,e)ették és ő t*r,é+yt tartott felett8k! ?o.y pedi. e.yebek+ek okul(s(ra le.ye+ek és -o.y mi+de+ek me.ta+ul:(k uraikat tis)tessé..el tis)tel+i, őket l(t(sukt/l me.fos)tatta, (rtalmas ke)eiket el,(.atta és kik is ő i.a)s(.tala+s(.ukba+ a) i.a) ,ér+ek elle+e lest ,etettek, a) i.a)s(.+ak ítéletéből élet8k+ek .o+os) s)ere+csé:ére :utottak! G. Az @r MGGG1III. eszten e!ében #eghalván a király' Behérvárott elte#etteték. Mikoron pe iglen Lászl%' a kegyes e#lékezet( király ült a királyságnak tr%n!án' #egnyittatott a hely' hol is a szentséges tete# bezárva volt' a betegek' kik o a sereglettek' legott #eggy%gy*ltak és a rágalátos kin$s &ele#eltetvén' ezüst szekrényben lepe$sételtetett. #) Br me.testes8lésé+ek '2225333! es)te+de:ébe+, a 53! é,k*rbe+ 1 G ?ei+rik r/mai cs(s)(r ide:é+, 1 H tula:do+ ma.a uralkod(s(+ak 2225333! es)te+de:ébe+, 0)e+t 'i-(ly -a,a első +ap:(+ me.-alt és 0)A) '(ria 0)e+te.y-()(ba+, mit is dr(.as(.os mu+k(lkod(ssal el,é.e)ett, tis)tessé..el eltemetteték!1 I 'i+ek ut(+a a) es)te+dők foly(s(ba+ soka+ ele+yés)tek, ,a.y a +ép me.sokasodott .o+os)s(.(+ak, a,a.y pedi.le+ a) E.y-()ba+ t*rté+t +émi+emA s)akad(s+ak ok(b/l, a felette becses ki+cs a f*ldbe+ lappa+.ott, a -ala+d/k me.ismerése elől elre:t,e csak a) Br s)emei+ek mutatta ma.(t! @e 3ste++ek me.fo.-atatla+ :/s(.a ki+yilatko)tat+i akar,(+, milye+ érdemA előtte ő, mi+d a ,il(. s)emébe+ dicsősé.et adott +éki a csod(k sokas(.(+ak ki,il(.l(s(,al és miképpe+ dícsérettel és é+ekkel ő a me++yekbe+ a) Br+ak s)ol.(lt, a)o+képpe+ a f*ld*+ őt a) Br E.y-()(+ak dícséreté,el és é+eké,el a) emberek emléke)etére mélt/a+ felékesítette! 'ert, miképpe+ ;: fé+y+ek ,il(.oss(.a, a)o+képpe+ t8+d*kl*tt a) ő s)e+tsé.e mi+de+ k*r8l,al/ tartom(+yokba+ és miképpe+ +émi+emA :/s)a.os ke+et+ek édessé.e bet*lt*tte a -all/k s)í,ét! 'ikoro+ %(s)l/, a ke.yes emléke)etA kir(ly 8lt a kir(lys(.+ak tr/+:(+,1 M a p8sp*k*k és ap(tok és kik a 0)e+t E.y-()+ak korm(+y)(s(ba+ el*l ,oltak, a :elek ta+;s(.te,éséből és)be ,e,é+ a) ő s)e+tsé.ét, e.yakarattal -(rom +api b*:t+ek ,e)eklését ki-irdették, tula:do+ ők pedi. im(ds(.+ak ad,(+ ma.ukat, a +épre a fel8l ,al/ ke.yelem+ek l(to.at(s(t ,(rt(k! E++ek ut(+a s)í,8ket 3ste+-e) emel,é+, a -ym+usok+ak -a+.:ai,al )e+.ede)ték a) ő +e,ét, és e)e+képpe+ me+tek ama -ely-e), -ol is a s)e+tsé.es tetem be)(r,a ,olt! 1 N 'elyet is felbo+t,(+ me.+yitottak, és a) illat+ak olya+ els)élede)ése s)(llott fel, milye+ a k*r8l(ll/k+ak so-a me. +em :ele+t, és mi+de+ek+ek bete. ta.:ai, kik is oda futottak, le.ott me..y/.yultak, a ,akok s)em8k+ek ,il(.(t, a s(+t(k l(buk+ak erőssé.ét, a bélpoklosok bőr8k+ek tis)tas(.(t, a) i+as)akadtak ő épsé.8ket és mi+de+ek, kiket a f(:dalom+ak +émi+emA me.s)(ll(sa tartott, .y/.yul(sukat érdemelték! Kelemel,é+ a me.becs8l-etetle+ dr(.al(tos ter-et, a mi+de+-at/ 3ste++ek -(l(kat adtak és el,i,é+ e)8sts)ekré+ybe+ lepecsételték! MAGYARORSZÁG IRÁLYÁNA ! SZENT ISTVÁNNA " I Á R # L! SZENT IMRÉR$L

SZENT IMRE +ER)EGNE

LEGEN(Á%A

A bé$si $sászári palota könyvesházának G14ik száza beli #on seei ko eLéb)l. I. <-$séretes I#re her$eg szár#azván Istvánt%l' Magyarország királyát%l' !%ságokkal tün öklött. Már gyer#ekségében betelvén a gra##atika #in en t* o#ányaival' aty!a neki az erköl$sök tan-tásair%l könyvet -rt. @ícséretes 3mre -erce., :eles +em)etsé.ből, miképpe+ cédrus a %yba+o+b/l s)(rma),(+, boldo. 3st,(+t/l, 'a.yarors)(.+ak első kir(ly(t/l, :/s(.os cselekedetekkel felette ékesít,e fé+yessé.ese+ t8+d*kl*tt! 1 9 '(r .yermeksé.ébe+ is s)or.almatos őrk*dés alatt +e,eked,e, elsőbbe+ a .rammatikai mestersé.+ek mi+de+ tudom(+yai,al betelt! E++ek ok(b/l boldo. 3st,(+ kir(ly, atyai s)erelmé+ek -é,sé.étől serke+t,e, ő fi(+ak, boldo. 3mré+ek k*+y,et írt a) erk*lcs*k ta+ít(s(r/l, 13O melybe+ lelki bes)édekkel -í,sé.est és bar(ts(.ost s)/l -o))(, i+t,é+ őt! &ktat,(+ őt, miképpe+ kell mi+de+ek+ek előtte a kat-olikus -itet me.tarta+ia és a) E.y-() (llapot(t me.erősíte+ie, tis)tessé.et ad+ia a főpapok mélt/s(.(+ak, s)eret+ie a főembereket és ,ité)eket, a) i.a)s(.os t*r,é+yte,ést és)be+ tarta+ia, mi+de+ cselekedetébe+ t8relmetes+ek le++ie, a :*,e,é+yeket +y(:asa+ befo.ad+ia és ,él8k :/s)eretettel b(++ia, ta+(cs +élk8l mit sem cseleked+ie, eleit s)eme előtt s)8+etle+8l péld(+ak (llat+ia, a) im(ds(. k*telessé.ét .yakorol+ia, a :(mbors(.ot és k*+y*r8letessé.et e.yéb előme+etelre ,al/ :/s(.okkal ,i.y()atos .o+ddal birtok(ba+ tarta+ia! II. 6ol og I#re kis e alvással #egelége vén' é!tszakánként zsoltárokat énekelve virrasztott' #it is aty!a titkon a &alnak ny-lásán át gyakorta sze#lélt. .zenképpen tan-t!a Isten az igazságnak reg*lá!át ne#$sak igével' e pél ával is. Boldo. 3mre e)ért me.elé.ed,é+ ke,és al,(ssal, mi+de+ é:ts)ak(ko+, mikor is m(r mi+de+ek (.yra ,etették ma.ukat és előtte, miképpe+ kir(lyi ma.)at-o) illik, két .yertyatart/ ,il(.ított, ő, 3ste++ek )solt(rokat é+ekel,e ,irras)tott és mi+de.yik )solt(r ,é.e)eté+ s)í,é+ek t*redelmé,el 3ste++ek bocs(+at(t kérte! 'it is, mikoro+ aty:a es)ébe ,ett, őt ,i.y()atost és titko+ a fal+ak +yíl(s(+ (t .yakorta s)emlélte,131 mi+da)(ltal *,éi k*)8l ki+ek sem akarta a l(tottakat tudt(ra ad+i! 'i+d e)ekbe+ me. kell .o+dol+u+k, mily ir.almatost .o+doskodott 3ste+ a mi .yarl/s(.u+kr/l, mikor is a) i.a)s(.+ak re.ul(:a +ek8+k +em csak i.é+ek (ltala ta+íttatik, -a+em a k*,etésre eme boldo. if:;+ak (ltala is mi csod(l(su+kra, mi+t s)épsé.es t8k*r elé+k tartatik! Te-(t se+ki+ek +e le.ye+ +e-é) a s)e.é+ysé., mert a) Br ki,(las)t:a a s)e.é+yeket kikről mo+d:a: =boldo.ok a s)e.é+yek, mert *,ék a me++yek+ek ors)(.a>! @e se+ki +e erősítse, -o.y a .a)da.ok kirekes)te+dők 3ste++ek ors)(.(b/l, tud+i mélt/ a)ok, kik kí,(+(s +élk8l bír:(k a .a)da.s(.ot! 'iért is a 0)e+t E.y-() ő dícséretére és ékessé.ére s)ép re+ddel, :elese+ a)o+képpe+ ,a.yo+ leír,a, miképpe+ t(bor+ak rette+tő -adi re+d:e, :/s(.os cselekedetek+ek olya+ sokas(.(t/l t8+d*klik és olya+ k8l*+b és k8l*+b -í,ek ,es)ik k*r8l, -o.y a ta+ulatla+ +em)etektől sem ,a.yo+ t(,ol a) iste+i l(to.at(s, mert a) 3.ét, mit is e)er +em)etsé.ek+ek s)eri+te me.-a.yott a) Br, imm(r mi+d a ,il(. befo.adta! # -it-e) pedi. csak+em a mi idő+kbe+ tért me. 7a++o+ia, 13 mely mosta+(i. a po.(+ys(.+ak fertelmes s)ok(sai,al ,olt fertő),e, de felette keres)té+y kir(ly(+ak, tud+i mélt/ 3st,(++ak i+tésére és :eles érdemei+ek miatta a -it+ek ere:ébe+ és a) iste+i tis)telet+ek +*,ekedésébe+ előme+t! III. 6ol og István király az ) &iával Pannonia szent hegyére tért' hol is a gyer#ek I#re köszöntvén a barátokat' egyenetlenül osztotta nékik a $s%kokat' #ely olognak okát t* akolván aty!a' ) !%l #eg#on otta' #ily #eggon olással a ott né#elyeknek több' né#elyeknek kevesebb $s%kokat. <émi időbe+ te-(t boldo. 3st,(+ kir(ly fi(,al e.y8tt im(dko)+i boldo. '(rto+ e.y-()(ba tért, melyet 7a++o+ia s)e+t -e.yé+ tula:do+ ő ke)dett és s)er)etesek+ek :eles .y8leke)eté,el felékesített! 133 Tud,(+ a)o+ba+ a kir(ly a .yermek+ek főérdemét, me.adta fi(+ak ama tis)tessé.et, mi is őt me.illette, mert mikor a mo+dott atyafiak a processi/+ak ut(+a a kir(ly k*s)*+tésére me+tek, ő tis)tessé.ad(sb/l k*s)*+tés8kre ma.a fi(t előre bocs(totta! # .yermek 3mre pedi. 0)e+t %élekkel tel:ese+, miképpe+ is a) iste+i ke.yelem ki+yilatko)tat(s(b/l k8l*+4k8l*+ a) ő érdemeiket ismerte, mi+de+ek+ek k8l*+4k8l*+ e.ye+etle+8l os)totta a cs/kokat! 'ert e.yesek+ek e.yet, m(sok+ak -(rmat, ismét m(sok+ak *t*t, ,é.e)et8l e.y+ek -ét cs/kot adott! 'ely dol.ot e.yebek+ek s)emel(tt(ra boldo. 3st,(+ kir(ly -all.at,a csod(lt, és a mise ,é.e)eté,el, e.ym(sk*)*tt ,al/ bes)éléssel tőle s)or.almatost tudako)ta, miért os)totta +ékiek a cs/kokat e.ye+etle+8lE V.y boldo. 3mre ő aty:a előtt k8l*+4k8l*+ mi+de+ek érdemeiről elmélked,é+, tud+i mélt/, -o.y is k*)8l8k a) idő+ek ki milye+ k*)é+ (ll-atatoskodott a ma.a me.tart/)tat(s+ak :/s(.os cselekedetébe+, :/l me.mo+dotta, -o.y ilyeté+ me..o+dol(ssal adott +émelyek+ek t*bb, +émelyek+ek ke,esebb cs/kot és ta+ította őt, -o.y a), ki+ek -étre sokasította a cs/kot, e.és) életé+ (t s)A)i életet élt! S, mi+de+ :/s(.okat feli+dít/ 1e.yelem, ki a mi termés)et8+k+ek s)oro+.attat(s(t bősé.ese+ fel8l-aladod, ki a mélysé.es titkokat a kicsi+yek+ek felfeded, te ,al(l mestere boldo. 3mré+ek, te adt(l +ékie s)abad értést e.yebek re:tett dol.air/l! Eme belső ki+yilatko)tat(s+ak i.a)s(.a pedi. ő s)í,ébe+ e)e+képpe+ me.tudatott! I1. Miképpen tért vissza bol og István a szent hegyre' #iképpen vigyázta a barátok virrasztását és tette pr%bára a M%rnak #on ott barátot' kit bol og I#re hét $s%kkal -$sért' végezetül &ele#elvén )t a pé$si püspöki székre. 1e,és +apok+ak ut(+a, -o.y is a s)e+t -e.yről elmé+e, boldo. 3st,(+ csak két s)ol.(t ,e,é+ ma.(-o) tula:do+ ama) ;to+ me.tér,é+, a) atyafiak+ak ,irras)t(s(t és im(dko)(s(t titko+ ,i.y()ta! '(r mi+ek ut(+a a -a:+ali )solo)sma el,é.e)tetett, e.yebek (.yra ,etették ma.ukat, csak a)ok maradtak a s)e+te.y-()ba+, kik+ek is boldo. 3mre ő cs/k:ait s)aporította! 'e.os)ol,a a) e.y-()+ak k8l*+,al/ s)e.leteibe+, 3ste++ek s)í+e előtt )solt(rok é+eklésé,el ,irras)tottak! 'ikor is a s)e+t kir(ly k8l*+4k8l*+ -o))(:uk mé+e, felfedte előtt8k orc(:(t és (ld(s+ak i.éi,el k*s)*+t*tte őket! 'i+ek ut(+a pedi. +émelyek a kir(lyi felsé.et a cse+dessé.+ek me.s)e.ésé,el tis)telték, ő ,é.e)et8l a '/r+ak mo+dott test,ér-e) mé+e, kit is boldo. 3mre -ét cs/kkal dícsért, 13G de sem k*s)*+tésé+ek s)ép s)a,(,al, sem pedi. kir(lyi fe+ye.etései+ek bes)édi,el +em ,o+-atott ki belőle feleletet! 5irrad,(+ a re..el, mikor is a) atyafiak .y8leke)ést tartottak, a kir(ly ma.a s)emélyébe+ is :ele+,al/ ,olt és -o.y '/r test,ér+ek lelkét a) al()atoss(.+ak miatta me.pr/b(l:a, a k*)*s me.-all.at(sba+ a ,all(ssal ,al/ felette sok elle+ke)ést ,etett s)emére! @e a kir(ly+ak erősítéseire '/r semmi+emA elle+e mo+d(st +em tett, -a+em al()atost ,es)te. 8l,e remé+ykedő+ 3ste+-e) me+ekedék, ki is a) emberi értelem+ek s)emlélő:e! #kkor pedi. boldo. 3st,(+ me.ismerte, -o.y fi(+ak ki,(las)t(sa bi)o+ys(..al bi)o+yos és a dol.ot re+dre előbes)él,é+, '/rt dícséretekkel felemelte és -o.y a p8sp*ki -ely (ltala ékesíttessék, ke,éssel a++ak ut(+a a pécsi p8sp*ksé.re felma.as)talta! 13H 1. 6ol og I#re né#ine#( é!tszakán szolgá!ával a régi veszpré#i egyházba térvén' el#élke ett' #i légyen Isten el)tt a #in eneknek ke vesebb ál ozat. Isteni sz%zat zen ült9 .l#é nek és teste nek sz(zességét k-váno# én. ,s ekkor I#re &oga al#at t)n az @rnak' #ely haláláig &el ne# &e etett. E)ek+ek ut(+a pedi.le+ boldo. 3mre ő életide:ébe+ előme+,é+, :/s(.os cselekedetei+ek érdemei,el s)8+etle+ +*,elte tula:do+ dicsősé.es :eles ,olt(t! 'iket is, :/lle-et mi e.ye+ké+t előmo+da+i +em tudu+k, ke,eseket, miket ő cselekedeteiről -allottu+k, -o.y restsé.+ek +e ,étessék, s)or.almatost mé.is elbes)él:8k! T*rté+t pedi. +émi+emA é:ts)ak(+, -o.y im(dko)+i, titko+, csak e.y s)ol.(,al me.elé.ed,é+, beme+t ama +a.yré.i és felette me.a,ult e.y-()ba, mely mí,eltetett 5es)prém ,(ros(ba+ 1ris)tus dr(.al(tos ,érta+u:(+ak, 9y*r.y+ek, tis)tessé.ére,13I és otta+ im(ds(.+ak ad,(+ ma.(t, mikor is s)í,ébe+ elmélkedett, mi lé.ye+ ama mi+de+ek+él ked,esebb (ldo)at, mit ő 3ste++ek fela:(+l-at+a, -irtele+ +a.y t8+d*klésA ,il(.oss(. k*r8lfé+ylette a) e.y-()+ak mi+de+ -elyeit! ?ol is iste+i s)/)at )e+d8lt a ma.ass(.okba+, e)e+képpe+: =Kelette dícséretes a s)A)essé., kí,(+atost kí,(+om é+ te elméd+ek és tested+ek s)A)essé.ét, e)t a:(+l:ad +ékem, eme s)(+dokodba+ mi+d ,é.i. me.(ll:T> J a)o+ba+ ma.(-o) bi)odalommal +em lé,é+, -a+em, miképpe+ i.a) or,oss(.-o), a 1e.yelem-e) me+eked,é+, mo+dotta: =Br 3ste+, Te, ki ,a.y mi+d a) e.és) ,il(.+ak .o+d,iselő:e és a) emberi erőtele+sé.+ek se.ítő:e, ki elra.adod a fe:edelmek lelkét, aki rette+etes ,a.y a f*ld+ek kir(lyai előtt, ,é.e))ed el Te ked,edet be++em>! Fs e)e+képpe+ boldo. 3mre tula:do+ ama) /r(ba+ a) iste+i ,i.as)tal(s+ak i.é:é,el me.erősíttet,é+, eme titkot ő s)í,ébe+ me.őr)i és a s)ol.(+ak, ki eme) iste+i t(rsalkod(skor és e.yébkoro+ is i+k(bb csak e.yed8l ,olt mellette, kér,é+ őt 3ste++ek +e,ébe+, me.tiltotta, -o.y -al(l(i. e dol.ot ,alaki+ek is felfed:e! Eme, és mé. t*bb -aso+latos s)épsé.es cselekedetek+ek :elei 0)e+t 3mre elmé:é+ek k8l*+,al/ kamar(csk(:(ba+ el)(r,a tartattak és mi+délti., meddi.le+ csak el +em t*r*tt a kors/ és a ke+et+ek illata ki +em s)éledett, mik re:t,e ,al(+ak fel +em fedettek! 1I. 6ol og I#rének királyi ne#zetségb)l val% leányz% !egyeztetett' hogy királyi #ara ék légyen el!öven )' e ) a !elenval% életnek !avait #egvetvén' &oga al#ában állhatatost #egállt. Minek *tána pe ig #ég i&!2 korában #eghalt' !egyese sz(zi életér)l tan*ságot tett és szolgá!a se# titkolta többé' #iket látott és hallott. #)o+k*)be+, mikoro+ is boldo. 3mré+ek atyai re+delésből +emes, tud+i mélt/ kir(lyi +em)etsé.ből eredő le(+y)/ :e.ye)tetett 13M és -o))( ,e)ettet,é+, -o.y a két kir(lyi (.b/l a++ak ut(+a kir(lyi maradék s)(rma))ék, ő a testi +em)etsé.et, mely romla+d/, a s)A)essé. lelki fo.adalm(+ak ut(+a te,é, testét b*:t*lésekkel t*rte, lelkét pedi.le+ a) 3ste+ i.é:é+ek ke+yeré,el me.elé.ítette, -o.y +e uralkod:ék ra:ta a test+ek i+cselkedése, és ő éri+tetle+8l me.tartotta -it,est(rs(+ak romlatla+ s)A)essé.ét! S, csod(latos eme) if:;+ak ma.a

me.tart/)tat(sa, ki is k*++yek+ek forr(s(,al oltotta a s)erelem+ek l(+.ol(sait és -ordo),(+ a l(+.ot keblébe+, el +em per)seltetett a++ak é.ésétől! 'ert +a.y és csak+em a) emberi termés)et+ek felette ,al/ dolo. cse+desíte+i a test+ek tob)/d(s(t, a kí,(+(s+ak a) if:;s(. f(kly(it/l me..yu:tott l(+.:(t a) Br+ak se.edelmé,el elolta+i és a .y*+y*rAsé.+ek :o.ait lelki s)(+dékkal elA)+i, a) emberi +em)etsé. s)ok(s(+ak elle+e él+i, a -it,est(rs+ak *r*meit me.,et+i, a .yermekek+ek édessé.ét becsbe+ +em tarta+i és mi+de+eket, mik is a :ele+,al/ élet+ek :a,ai le-et+ek, a)okat a :*,e+dő boldo.s(.+ak remé+yébe+ semmibe ,e++i! <a.y és miképpe+ mo+dottam, csod(latos eme) erő! Fs mu+k(:(+ak +a.ys(.(ért felette +a.y :utalommal +em érdemetle+8l :utalma)tatik! 'ert :/lle-et +a.y a s)emérmetessé.+ek k8)delme, de +a.yobb a :utalma! 3dei. ,al/ a) őri)kedés, de ,is)o+ta. *r*kké,al/ a k(r p/tl(sa! E)ekről mo+d:a C(+os a Cele+ések k*+y,ébe+: =e)ek k*,etik a B(r(+yt, b(r-o,a me+e+d>! 'i is s)eri+tem a)o+képpe+ érte+dő, -o.y a me++ybéli ud,arba+ ő előtt8k semmi+emA -ely +em lés)e+ be)(r,a és a k8l*+b4k8l*+b -a:lékok+ak mi+de+ s)(ll(sai fel+yíl+ak! @e, -o.y a s)A)essé.+ek érdeme mé. fé+yesebbe+ ,il(.osod:ék és +yil,(+,al/bba+ me.értessék, mily becses 3ste++ek előtte, :/l ,e.y8k es)8+kbe, -o.y mi Dru+k és 'e.,(lt/+k, mikor a) emberi +em)etsé.+ek 8d,*ssé.éért me.testes8l+i mélt/)tatott, +em e.yéb, -a+em s)A)i mé-et ,(las)tott, -o.y me.mutassa, mily felette ked,es +éki a) ily eré+y, és -o.y a tis)tas(.+ak :/s(.(t mi+dkét +embéliek+ek tudt(ra ad:a! #+y:a s)A) ,olt +ékie, ki ma.a is s)A)essé.be+ ,ala (ll-atatos! 'a.(ba+ a férfiak+ak, a+y:(ba+ a) ass)o+yok+ak mutatta péld(:(t a s)A)essé.+ek, mi+ek (ltala kimutattassék, -o.y a tis)tas(. a) emberi termés)et+ek mi+dkét k8l*+b*)tetésébe+ a) 3ste+sé.+ek boldo. és éri+tetle+ tel:essé.ét érdemelte, mert -o.y tel:essé..el me.,olt a) #+y(ba+, mi a Ki;ba+ lako)ott! 'i+ek ut(+a 0)e+t 3mre kim;lott, felbomol,(+ teste mé. if:; kor(ba+, me.adatott +éki a) élők+ek *r*ksé.e a f*ldbe+, 13N :e.yese s)A)i életé+ek bi)o+ys(.(t bi)o+yította! Cseléd s)ol.(:a is, ki soks)or l(tta és -allotta, to,(bb +em titkol/d)ott! 1II. Miképpen el#on atik' Szent Mzséb $seleke eteiben -rva van' hogy ) &elvitetni látta Szent I#re lelkét a #ennyországba' kinek !%ságos $seleke etei halála *tán oly nagy !elekkel tün ököltek' hogy aty!a se# kesergett többé' #ert &iára bizonyossággal elhelyeztetett az örök életnek koroná!a. #)t sem ,élem el-all.ata+d/+ak, mit is -a:da+(ba+ +ékem, Xlmos -erce..el 1o+sta+ti+(polyba+ tart/)kod/+ak, 139 a caesarea4beli e.y-()+ak +émi+emA iste+félő ka+o+oka a .*r*.*k cs(s)(r:(-o) k8ldet,é+ elmo+dott, -o.y is ő 0)e+t Q)séb cselekedeteibe+ ol,asta, 1GO -o.y tula:do+ ama) /r(ba+, melybe+ boldo. 3mre kim;lt e ,il(.b/l, 0)e+t Q)séb, a palesti+abeli Caesaria metropolit(:a, mikor is a paps(..al és a +éppel processi/t :(rt, a+.yali édessé.A )e+.ést -allott a ma.asba+ s s)í,é+ek s)emei me.+yíl,(+, boldo. 3mré+ek, 0)e+t 3st,(++ak, 7a++o+ia első kir(lya fi(+ak lelkét l(tta fel,itet+i! D.ya+csak :ele+,al/k ,oltak ott a .o+os)ok lelkei+ek sokas(.ai is, a)o+képpe+, miké+t -a +émi+emA ross) tal(ltat-at+ék be++e, mi+ek miatta ily +a.y -it,all/ra botr(+ko)(st -o)-at+(+ak! Fs mikoro+ is 0)e+t Q)séb eme l(tom(so+ (lmélkodott, -allotta fel8lről, -o.y ama) /r(ba+ boldo. 3mré+ek lelkét ,is)ik *r*mbe+ a fel8l ,al/ lak/-elyre! Tula:do+ eme l(tom(s és édes )e+.ede)és, 0)e+t Q)séb im(ds(.(+ak (ltala +émi+emA esperes+ek is ki+yilatko)tattatott! Fs mert -o.y a) E.y-()ba+, -ol is a) emberi .yarl/s(. a -í,ésre rest, ,a++ak csod(k, 0)e+t 3mre -al(l(+ak -armi+cad +ap:a ő :/s(.os cselekedetei+ek oly sok és oly +a.y :elei,el t8+d*kl*tt, -o.y ama +ap mi+de+ek+ek, kik a kir(lyi ,(rosba+ tart/)kodtak, -ol is a) ő s)e+t teste eltemetteték, +em siralom+ak, -a+em-a *r,e+de)és+ek +ap:a ,olt! 'ikor is aty:(t sem keser.ette imm(r fia -al(la miatt ,al/ s)omor;s(., -a+em elt*lt*tte a) *r*m+ek tel:essé.e, mert -o.y a) *r*k élet+ek koro+(:a ő fi(+ak bi)o+ys(..al bi)o+yost me.adatott! 1III. Szent I#re sok $so ái közül el#on atik a#a né#et "*nrá nak esete' ki a pápát%l &elol ozást ne# nyervén' #in a világot be!árta és végezetül Szent I#re ér e#eiért az ) s-r!ánál &elol oztatott. .zért Lászl% király bol og I#re testét &ele#eltette' #inek *tána az ) ér e#ei sok $so ákkal kinyilatkoztattak' #i =r*nknak +éz*s "riszt*snak általa. A#en. E.yet pedi. :eles csod(i+ak k*)8le fel,es)8+k mi bes)édei+kbe, mit 3ste+ a++ak ut(+a, a mi +ap:ai+kba+ mélt/)tatott a) ő -it,all/:(r/l ki+yilatko)tat+i, :/lle-et e) és e.yebek is 3ste++ek (ltala, ír(s +élk8l is mi+d olya+ -íresek, -o.y a fiak is, kik s)8lete+de+ek és :*++i fo.+ak, e)t me.ismer+i és bes)él+i fo.:(k a) ő fiaik+ak! 5olt te-(t +émi+emA 1u+r(d+ak mo+dott ember és ,olt tula:do+ ő +émet +em)etbeli, kit is oly ut(latos bA+*k+ek +yom(sa ter-elt és mi+de+ektől oly +a.y .yal()kod(s illetett, -o.y fertelmes ,olt, miképpe+ kopors/béli +e.yed+apos -alott! @e mert -o.y a), ki %()(rt testbe+ felt(mas)totta, +apo+ké+t felt(mas)t:a a lelk8kbe+ ,étke)őket, a mo+dott ,étkest sem -a.yta bA+ei te+.erébe+! ?a+em, -o.y me.ismer:e, mi+émA +yomor;s(.okkal ,a.yo+ k*r8l,é,e, elmé:é+ek s)emeit furdal(sok+ak (ltala me.+yitotta! # mo+dott 1u+r(d e)ek+ek miatta 0)e+t 7éter+ek -elytart/:(-o) me+,é+, ki is a) időbe+ a r/mai s)éket tartotta, felfedte előtte bA+ei+ek sebeit és kí,(+,(+ ma.a me+tésé+ek ,é.)ését, lelké+ek or,oss(.(t kérte! # p(pa a)o+ba+ elrette+,é+ so-a +em -allott bA+ei+ek sokas(.(t/l, ta+(csot tartott, sebeit ,e)eklés+ek kis)ab(s(,al +em .y/.yította! 'é.is, -o.y kétsé.beesésbe+ +e -(+yattassék, ta+(cs(,al a bA+*st me.erősítette! #)ért is őt p(+céllal k*r8l,ette és a p(+célt, -o.y a teste+ erősebbe+ ra:ta le.ye+, *t ,asl(+ccal, a 1ris)tus *t sebé+ek s)eri+te, k*r8l *,e)te és adott +éki a) ő .y/+(s(,al me.írott, ,iass)al k*r8l,étetett és tula:do+ .yArA:é,el lepecsételt le,elet és i+t,e és bu)dít,a -o))( adta, -o.y mi+d ama -elyeket me.:(r:a, -ol is s)e+tek +yu.os)+ak, -a ,ala-ol a) iste+i ke.yelem a s)e+tek+ek k*)be+:(r(s(ra me.l(to.at+(! #) iste+i l(to.at(s+ak :ele pedi. le++e, -a ,ala-a a p(+cél a l(+cok+ak s)akadt(,al rés)ekre s)étu.or+ék és a le,élbe+ semmi+émA ír(s +em fo.laltat+ék! Elme+,é+ e++ek ut(+a a mo+dott 1u+r(d, felette sok s)e+tek+ek a) ő -elyeiket me.:(rta és ,é.e)et8l Cerus(lembe+ a) Br+ak sír:(-o) el:ut,(+ ir.almat ,(rt ott att/l, ki .y/.yít:a a s)í,8kbe+ t*redelmeseket és bek*ti a) ő sebeiket! @e 1u+r(dba+ a) Br +em mutatta me. :/s(.os cselekedetét ama) erősített ,(rosba+, -o.y is a) boldo. 3mre dícséretére és dicsősé.ére -a.yassék! E)e+ k*)be+ boldo. 3st,(++ak, 7a++o+ia kir(ly(+ak -íre, ki+ek sír:(+(l +apo+ké+t t*rté+tek csod(k, :eles+ek tartatott! Bt:(+ak ,é.e)té,el a fel8l mo+dott férfi Ke-ér,(rra tért, -ol is boldo. 3st,(+ eltemetett teste tis)teltetett és mert -o.y 3ste++ek -atalma és a) ékes kir(ly+ak k*)be+:(r(s(ra .yakra+ ,al/ csod(kkal e.yebeket bősé.est ,i.as)talt, 1u+r(d ő s)í,ébe+ -itte,éssel fo.adta, -o.y el +em mo)dul a) e.y-()+ak -elyéről, mí. a) Br ő be++e me. +em mutat:a, milye+ érdemA előtte boldo. 3st,(+! T*rté+t pedi., mikoro+ is ,olt a +ap+ak mi+te.y 1 4ik /r(:a, testé+ek felette +a.y f(radalma és s)í,é+ek t*redelme miatt a) e.y-()ba+ elaludt! 'e.:ele+t pedi. +éki a) é.ből boldo. 3st,(+, mo+d,(+: =1el: fel és +e bi)akod:(l é+ érdemeimbe+ 3ste++ek előtte, mert -o.y elé.sé.es +em ,a.yok éretted k*)be+:(r+i! 'e+: a)ért é+ fiam+ak, boldo. 3mré+ek sír:(-o), lé.ye+ ő te k*)be+:(r/d! J a), ki is s)8)essé.be+ 3ste++ek ked,ére ,al/ ,olt, ki+ek *lt*)etei +i+cse+ek mocskol,a! J k*,eti a B(r(+yt, -o,( is me+e+d! J a)ok+ak k*)8le ,al/, kik 3ste++ek tr/+:a előtt ;: é+eket é+ekel+ek, mit ki sem é+ekel-et, csak ki s)A)!> Xlm(b/l te-(t felserke+,é+, ama) /r(ba+, tula:do+ ama) e.y-()ba+ sietsé..el boldo. 3mre sír:(-o) sietett és mikor is ott leborul,(+ im(ds(.+ak adta ma.(t, a p(+cél, mi+ekut(+a a l(+cok els)akadtak, felette sok rés)re t*rede),e le.otta+ a f*ldre le-ullott, mik*)be+ a) e.y-()ba+ soka+ csod(lko)(+ak, -o++a+ -allatott )*r.ést a ,as+ak ily +a.y *ss)e,erődése! 'i+ek ut(+a pedi. eme dolo. ki,il(.osodék, .y8leke),é+ a paps(. és a +épek és K(bi(+ ca+cell(rius, 1G1 eme) e.y-()+ak rectora, a pecsét, mit is ama) ember olya+ sok(i. épe+ me.tart,a -ordo)ott, me.t*r*tt és a le,él ki ,ala bomol,a, de be++e betA,etés+ek :e.yei +em mutatko)tak! #kkor pedi.le+ mi+de+ek, kik is :ele+,al/k ,oltak, 3ste++ek és boldo. 3mré+ek ő dícséret8kbe+ kit*rtek és -o.y ily +a.y :/tétemé+y emléke)etes le.ye+, %(s)l/ kir(ly+ak, ki ama) időbe+ 7a++o+ia élé+ (llt, és a) ors)(. mi+de+ p8sp*kei+ek és fő emberei+ek e.yar(+t eme dol.ot, mit is l(ttak és -allottak, :ele+tették! E)ért %(s)l/ kir(ly, miképpe+ a) iste+i ,all(s+ak :eles mí,elő:e, )si+atot -í,ott *ss)e és -armad+apos bő:t*t -irdet,é+, 0)e+t #+dr(s -a,a *t*dik +ap:(+ boldo. 3mré+ek testét tis)tessé..el felemelte! 1G Eme +apo+ és a++ak ut(+a ő -it,all/:(+ak érdemeit csod(k+ak sok ere:é,el ki+yilatko)tatta a mi uru+k Cé)us 1ris)tus, ki a) #tya 3ste++el és 0)e+t %élekkel él és uralkodik mi+d *r*kk*+ *r*kké! #me+! SZENT ISTVÁN INTELMEI

0)e+t 3st,(+ kir(ly+ak ,NYVE IMRE +ER)EG+EZ A bé$si $sászári palota könyvesházának G14ik száza beli kézzel -rott törvénykönyvéb)l. E%Q%CX$S BE0LF@ 1EL@ET31 #L E%Q%CX$S BE0LF@!1G3

'ert me.értem és tel:essé..el ér)em, -o.y mi+de+ek, miket 3ste++ek akarata teremtett és l(t-at/képpe+ tula:do+ ele,e ,al/ ,é.)éséből elre+delt, mi+d a) é.+ek ,é.etle+sé.ébe+, mi+d pedi. a f*ld+ek eme) alkalmatos térsé.ei+, a) okoss(.+ak (ltala ,ir(.o)+ak és me.(ll+ak és mert elé..é l(tom, -o.y mi+de+ek, mik 3ste++ek ke.yelméből eme) élet+ek :a,(ra és mélt/s(.(ra me.adattak, tud+i mélt/ kir(lys(.ok, főbír/s(.ok, -adi ,e)érsé.ek, isp(+s(.ok, főpaps(.ok és e.yéb mélt/s(.ok, rés)i+t iste+i para+csolatokb/l és ,é.)ésekből, rés)i+t t*r,é+yek+ek (ltala, rés)i+t a) i.a)s(.ot s)ol.(ltat/, rés)i+t a k*)+épet i.a).at/ -atalom+ak (ltala és a +emesebb és korba+ előre-aladottabbak ta+(csai+ak és :a,all(sai+ak (ltala korm(+yo)tat+ak, oltalma)tat+ak, os)tat+ak és e.yesíttet+ekU és mert bi)o+y tudom, -o.y mi+de+ re+dek mi+d a) e.és) f*ld*+ ak(rmi+émA mélt/s(.ba+ is le.ye+ek, +emcsak a) ő ud,ari testőr)ő ,ité)eik+ek, bar(taik+ak, s)ol.(ik+ak para+csol+ak, ta+(csol+ak és :a,alla+ak, -a+em fiaik+ak is, e)ért te-(t é+ sem ,a.yok rest, s)erelmetes fiam, mí. eme) élet kísér, +éked ta+uls(.okat, para+csokat és i+tés+ek ta+(csait ad+i, melyekkel a te életed+ek és a te alatt,al/id életé+ek erk*lcseit felékesítsed, mikoro+ a 'i+de+-at/+ak e+.edelméből é+ ut(+am uralkod+i fo.s)! <éked pedi. illik s)or.almatosa+ fi.yelme),é+, a) iste+i b*lcsesé.+ek i+telmei s)eri+t aty(d+ak para+csolatait me.tarta+od, ki is 0alamo+ s)(:(+ak (ltala mo+d:a: -all.asd é+ fiam, a te aty(d+ak ta+ít(s(t és a te a+y(d+ak t*r,é+yét el +e -a.y:ad, -o.y fe:edre s)(ll:o+ a ke.yelem 1GG és me.sokasod:a+ak a te életed+ek é,ei! Eme bes)édekből te-(t es)edbe ,e-eted, -a a)okat, miket atyai ke.yessé.emből me.-a.yok +éked, me.,eted, mi is t(,ol le.ye+, +em lés) t*bbé 3ste++ek és emberek+ek bar(t:a! ?all.assad pedi. a s)/fo.adatla+ok+ak, a para+csolat (ltal-(./i+ak esetét és roml(s(t! Xd(m +yil,(+,al/a+, kit is a teremtő Br és mi+de+ teremtettek+ek alkot/:a ma.a -aso+latoss(.(ra form(lt és őt mi+d a) e.és) mélt/s(.+ak *r*k*sé,é tett, a para+csolatok+ak k*telékét els)akította és le.otta+ el,es)ítette a mélt/s(.ok+ak ma.ass(.(t és a paradicsomba+ ,al/ me.marad(s(t! #) 3ste++ek (ltala ki,(las)tott és ked,elt ré.i +ép is, mert -o.y 3ste+ para+csolatai+ak k*telékeit, miket a Teremtő tula:do+ u::ai,al k*t*tt, s)éts)a..atta, a)ért k8l*+b4k8l*+b m/do+ elpus)tult! E.y rés)ét a f*ld +yelte el, m(s rés)ét a pus)tít/ *lte le és +émi rés)e e.ym(ssal cselekedett ke.yetle+8l! 0alamo+ fia is, el,et,é+ aty:(+ak békessé.es bes)édeit, ke,élysé..el felfu,alkod,(+, a) ő aty:(+ak ostoro)(s(ért kardcsap(sokkal fe+ye.ette a +épet, 1GH miért is sok ross)at s)e+,edett ő ors)(.(ba+ és ,é.e)et8l ki,ettetett! ?o.y e) ,eled me. +e essék, e+.edelmesked:él é++ékem é+ fiam! 9yermek ,a.y, sok +a.y .a)da.s(.ok+ak k*)*tte élő kis cselédkém, (pol,a és +e,el,e mi+de+ s)ép .y*+y*rAsé.ekbe+, +em ,olt rés)ed -adba i+dul(sok+ak temérdek f(radalmaiba+ és a k8l*+b4k8l*+b +em)etek+ek t(mad(saikba+, mikbe+ é+ m(r ma:d e.és) életemet t*lt*ttem! 3mm(r itt a) idő, mikoro+ is +éked +em kell mi+dé.le+ l(.y p(r+(k+ak k*)epette él+ed, melyek té.ed pu-(,( és ké+yessé tes)+ek, mi is a férfiass(.+ak eltéko)l(sa és a ,étkek+ek t(pl(l/:a és sok para+csolatok+ak me.ut(l(sa! @e +é-a ,ess)ő és kemé+ysé. me.adassék +éked, -o.y a te elmédet fi.yelmetessé te.yék a)okra, miket me.-a.yok! E)eket e)e+képpe+ el,é.e),é+, tér:8+k r( feltett s)(+doku+kra! E%5F9ELTETETT #L E%Q%CX$S BE0LF@ 1EL@ET31 # 5F9ELF0E1<E1 $E<@CE

3! # kat-olikus -it+ek me.tart(s(r/l! 33! #) e.y-()i (llapot+ak me.becs8léséről! 333! # főpapok+ak :(r/ tis)tessé. me.ad(s(r/l! 35! # főemberek+ek és ,ité)ek+ek :(r/ tis)tessé.ről! 5! # t*r,é+yte,és+ek és t8relmetessé.+ek me.tart(s(r/l! 53! # ,e+dé.ek+ek tart(s(r/l és t(pl(l(s(r/l! 533! # ta+(cs+ak +a.ys(.os ,olt(r/l! 5333! # fiak+ak oktat(s(r/l! 32! #) im(dko)(s+ak .yakorl(s(r/l! 2! # ke.yessé.ről és ir.almass(.r/l és e.yéb :/s(.os cselekedetekről! E%5F9ELTETETT # 5F9ELF0E1<E1 $E<@CE 1EL@ET31 # 1Q<Y5 3! KECELET! A katholik*s hitnek #egtartásár%l. 'i,el -o.y a kir(lyi mélt/s(. re+d:é-e) +em kell, -a csak +em -í,ők+ek és kat-olikus -itbe bea,atottak+ak -o))( :ut+ia, a)ért is a s)e+t -it+ek mi para+csolatai+kba+ a) első -elyet ad:uk! 'i+de+ek+ek előtte me.-a.yom, ta+(csolom, :a,allom +éked é+ dr(.al(tos fiam, -o.y-a a kir(lyi koro+(t me.becs8l+i kí,(+od, a) apostoli és kat-olikus -itet oly +a.y s)or.alommal és ,i.y()(ssal me.tartsad, -o.y mi+d a +éked 3ste+től al(,etettek+ek péld(:a lé.y és a) E.y-()+ak mi+de+ fiai mélt(+ +e,e))e+ek a keres)té+y ,all(s i.a) -í,é+ek, mely+ek +élk8le, tud:ad me. bi)o+ys(..al, -o.y keres)té+y+ek, a,a.y a) E.y-() fi(+ak +em fo.s) mo+dat+i! 'ert kik -amisa+ -is)+ek, a,a.y pedi.le+ a -itet :/s(.os mí,elkedéssel be +em t*ltik és +em ékesítik, mert -o.y a -it me.-al :/s(.os mí,elkedés+ek +élk8le, sem itt +em uralkod+ak tis)tessé..el, sem a) *r*k ors)(.ba+ a,a.y koro+(ba+ rés)8k +em lee+d! ?a pedi. me.tartod a -it+ek pa:)s(t, me.lés)e+ +éked a) 8d,*ssé.+ek sisak:a is! Eme fe.y,erekkel t*r,é+y+ek s)eri+te -arcol-ats) l(t-at/ és l(t-atatla+ elle+sé.eid+ek elle+e! 'ert miképpe+ a) apostol mo+d:a: se+ki +em fo. me.koro+()tat+i, -a +em k8)d t*r,é+y+ek s)eri+te! # -it te-(t melyről s)/lok, ím e): -o.y a mi+de+-at/ #tya 3ste+t, mi+de+ teremtettek+ek alkot/:(t és ő e.ys)8l*tt Ki(t, mi Dru+k Cé)us 1ris)tust, ki a+.yalt/l me.:ele+tet,é+ s)8leték 0)A) '(ri(t/l és mi+d a ,il(.+ak 8d,*ssé.éért keres)tf(+ s)e+,edett és a 0)e+t %elket, ki a pr/fét(k+ak és e,a+.elist(k+ak és apostolok+ak (ltala bes)élt, t*kéletes, os)t-atatla+ és s)eplőtele+ e.y 3ste+sé.+ek le++ie erőse+ -i.y:ed és mi+de+ kételkedés +élk8l tartsad! E) a kat-olikus -it, melyet, miképpe+ #ta+() mo+dotta, -a ,alaki -í,sé.ese+ és erőse+ +em -is), +em 8d,*)8l-et! ?a ,alamikor is a te -atalmad+ak alatta tal(l+(l, mi t(,ol le.ye+, olya+okat, kik a 0)e+t ?(roms(.+ak eme) e.ysé.ét os)ta+i, a,a.y kisebbíte+i ,a.y .yarapíta+i t*reked+é+ek, tud:ad, -o.y e)ek bi)o+ys(..al bi)o+yost a) eret+ekek fe:edelmé+ek s)ol.(i és +em a 0)e+t E.y-()+ak fiai! 3lye+eket pedi. +e t(pl(l: és +e oltalma)), -o.y is a) 3ste+ elle+sé.é+ek +e l(ttass(l! 'ert a) efféle emberek a 0)e+t -it+ek fiait mi+de+estől fo.,(+ me.mételye)ik és a s)e+t E.y-()+ak eme) ;: +épét +yomorultul me.ro+t:(k! ?o.y e) +e t*rté+:ék, főképpe+ .o+dod le.ye+! 33! KECELET! Az .gyház állapat!ának #egtartásár%l. # kir(lyi palot(ba+ bi)o+y a -it+ek ut(+a a m(sodik -elyet a) E.y-() tart:a, melyet elsőbbe+ ,etett a mi Ke:8+k, tud+i mélt/ a 1ris)tus, a++ak ut(+a a) ő ta.:ai+ak, ;.y mi+t a s)e+t apostolok+ak és s)e+t aty(k+ak (ltala to,(bb pal(+t(ltatott és erőse+ me.építtetett és mi+d a f*ld+ek kereksé.é+ elter:es)tetett! Fs :/lle-et, s)8+etle+8l ;: sar:at bocs(:t, e.yéb -elyeke+ mé.is mi+te.y ré.től fo.,a ,al/+ak tartatik, itt pedi.le+, dr(.al(tos fiam, a mi birodalmu+kba+ e) idei. mé. miképpe+ if:;t és ;:at prédik(l:(k! Fs a)ért okosabb és +yil,(+,al/bb ,i.y()/kra ,a+ s)8ksé.e, -o.y a :/, mit a) iste+i ke.yelem a) ő me.mér-etetle+ ir.alm(b/l +ék8+k érdemetle+ek+ek e+.edett, a te -e+yélésed+ek és restsé.ed+ek és mulas)t(sod+ak miatta el +e ro+tassék, semmi,é +e tétessék! 'ert ki is a s)e+t E.y-() mélt/s(.(t kisebbíti, a,a.y .yal())a, a) a 1ris)tus+ak testét t*reks)ik me.cso+kíta+i! 'ert a) Br tula:do+ ma.a mo+dotta 7éter+ek, kit is a s)e+t E.y-()+ak őr)ő:é,é és mesteré,é tett: te 7éter ,a.y és eme kős)ikl(ra építem é+ e.y-()amat! Jt ma.(t bi)o+y kős)ikl(+ak +e,e)te, de +em mo+dotta, -o.y f(b/l ,al/, sem -o.y kőből ,al/ e.y-()at épít re(:a, -a+em a térítés+ek +épét és a ki,(las)tott +em)etsé.et, a) Br+ak -itbe+ +e,elt, keres)t,í)be+ me.f8rd*tt, c-rism(,al me.ke+t +y(:(t +e,e)i a re(:a épített 0)e+t E.y-()+ak, mo+dotta és +e,e)i! ?a ,alaki s)ere+csétle+ eme 0)e+t E.y-()+ak ta.:ait a,a.y kicsi+yeit botr(+ko)tat:a, a) e,a+.élium+ak s)eri+te mélt/, -o.y malomkő k*ttessék +yak(ra és a te+.er+ek mélysé.ébe els8llyes)tessék! #)a) ,ettessék le mélt/s(.(+ak -atalm(r/l és marad:o+ a) i.a)ak E.y-()(+ak kí,8le ama ,il(.i +yomor;s(.ba+, miképpe+ a po.(+y és ki :*,edelmet me.,és)e+ +yeresé.re! Fs e)ért é+ fiam, ,ir(.)/ i.yeke)éssel kell +apr/l4+apra ,i.y()atost ,i.y()+od a 0)e+t E.y-()ba+, -o.y i+k(bb .yarapod(st +yer:e+, mi+tsem k(rt s)e+,ed:e+! # kir(lyok bi)o+y mi+de+ek előtt a)ért

mo+dattak #u.ustusok+ak, mert .yarapított(k a) E.y-()at! E)eket cseleked:ed te is, -o.y te koro+(d dícséretesebb és életed boldo.abb és bősé.esebb lé.ye+! 333! KECELET! A &)papoknak !ár% tisztesség #ega ásár%l. # kir(lyok+ak s)ékét a főpapok re+d:e ékesíti! E)ért a kir(lyi mélt/s(.ba+ a főpapok tart:(k a -armadik -elyet! @r(.al(tos fiamT le.ye+ek ők a te ,é+eid! Jket a)o+képpe+ őri))ed, miképpe+ s)emed+ek fé+yét! ?a a) ő :/i+dulat:ukat bírod, a) elle+sé.ek+ek k*)8le se+kitől fél+i +em fo.s)! ?a ők té.ed tis)tessé.be+ tarta+ak, b(tors(.ba+ lés) mi+de+ dol.okba+! #)ok+ak k*+y*r.és8k a:(+la+d té.ed a mi+de+-at/ 3ste++ek! 'ert -o.y őket 3ste+ a) emberi +em)etsé.+ek őr)ői,é tette és tette őket a) 3ste+ a lelkek+ek ,i)s.(l/i,( és mi+d a) e.és) e.y-()i mélt/s(.ok+ak és a) iste+i s)e+tsé.+ek elre+de)ői,é és kis)ol.(ltat/i,(! 'ert ő +élk8l8k +em (llíttat+ak sem kir(lyok, sem fe:edelemsé.ek, a) ő k*)be+:(r(suk+ak (ltala elt*r*ltet+ek a) emberek+ek ,étkei! ?a őket tel:essé..el s)ereted, bi)o+ys(..al bi)o+yost te+ma.adat me..y/.yítod és te ors)(.odat tis)tessé..el korm(+yo)od! 'ert ő ke)eikbe+ tétetett a -atalom, -o.y be++8+ket ,étkei+kbe+ me.k*sse+ek, a,a.y ,étkei+ktől feloldo))a+ak! 'ert 3ste+ +ékik *r*k testame+tumot s)er)ett és k8l*+ ,(las)totta őket a) emberektől és a ma.a +e,é+ek és s)e+tsé.é+ek rés)esei,é tette és @(,id+ak, a) iste+es kir(ly+ak miatta me.tiltotta, -o.y emberektől me.feddesse+ek: +e b(+ts(tok é+ felke+t:eimet! B(+t:a pedi. 3ste++ek felke+t:eit, ki is a) iste+i és k(+o+i t*r,é+y+ek elle+ére a s)e+t re+dA férfiakat -amis ,(dakkal .yal())a és őket ,il(.i k*)*ssé. elé (llat:a! 'it is, é+ fiam, te +éked cseleked+ed mi+de+estől me.tiltok, -a boldo.a+ akars) él+i és a te ors)(.odat me.becs8l+i akarod, mert eme dol.okba+ mi+de+ek+ek felette a) 3ste+ sértetik! ?a pedi. e)ek+ek k*)8le kikről s)/ ,a.yo+, ,alaki,el t*rté+etese+ feddésre mélt/ bA+ me.es+ék, mi is t(,ol le.ye+, dor.(ld me. őt -(roms)or, +é.ys)er e.yed8l te ma.ad s ő k*)*tte a) E,a+.éliom+ak para+csa s)eri+t! ?a akkor a titkos i+telmeket me.-all.at+i +em akar:a, fe+yítsd me. a) emberek k*)*ssé.é+ek előtte, ím e)ek s)eri+t: -a +em -all.at r(d, mo+dd me. a .y8leke)et+ek! 'ert -a te eme re+det me.tarta+dod, tel:essé..el felma.as)talod a te dicsősé.es koro+(dat! 35! KECELET! A &)e#bereknek és a vitézeknek !ár% tisztességr)l. # kir(lys(.+ak +e.yedik ékessé.e a főemberek+ek, isp(+ok+ak, ,ité)ek+ek -í,sé.e, erőssé.e, seré+ysé.e, +y(:ass(.a, okoss(.a! 'ert ők a) ors)(.+ak ,édői, a) erőtele+ek+ek oltalma)/i, a) elle+sé.+ek ro+t/i, a -at(rs)éli tartom(+yok+ak +*,elői! 'ert ők, fiam, aty(id és test,éreid! E)ek k*)8l pedi. se+kit s)ol.as(.ra +e ,ess, a,a.y s)ol.(+ak +e +e,e))! Jk te +éked ,ité)ked:e+ek, +e s)ol.(l:a+ak! Dralkod:(l mi+d+y(:uk+ak felette békessé.ese+, al()atosa+, s)elíde+, -ara.+ak, ke,élysé.+ek és .yAl*lsé.+ek +élk8le, mi+di.le+ elmédbe+ tart,(+, -o.y mi+d a) emberek+ek e.y (llapot:uk ,a.yo+ és -o.y semmi fel +em emel, -a+em-a a) al()atoss(. és -o.y semmi me. +em al(), -a+em-a a ke,élysé. és a .yAl*lsé.! ?a békessé.es lés), akkor kir(ly+ak mo+datol és kir(ly fi(+ak, és s)eret,e lés) mi+d a ,ité)ektől! ?a -ara.os, ke,ély, .yAl*lk*dő, békétele+ lés), +yakadat a) isp(+ok+ak és fő :obb(.y urak+ak f*lébe felemeled, bi)o+y a ,ité)ek+ek ere:e a kir(lyi mélt/s(.ok+ak la+kad(s(ra lés)e+ és ide.e+ek+ek adatik a te ors)(.od! Ettől fél,é+, a) isp(+ok+ak életét :/ erk*lcs*k+ek re+dtart(s(,al korm(+yo))ad, -o.y is te s)ereteteddel fel*,e)ette+ a kir(lys(. mélt/s(.(-o) mi+dí.le+ -í,sé.est ra.as)kod:a+ak, -o.y ors)(.l(sod mi+dí.le+ békessé.es le.ye+! 5! KECELET! A törvénytevésnek és türel#etességnek #egtartásár%l. # t8relmetessé.+ek és t*r,é+yte,és+ek me.tart(sa a kir(lyi koro+(+ak *t*dik ékessé.e! @(,id kir(ly és pr/féta mo+d:a: 3ste+, a te ítéletedet ad:ad a kir(ly+ak, és e.yeb8tt: a kir(ly+ak tis)tessé.e te ítéletedet s)ereti! # t8relemről 7(l apostol e)e+képpe+ bes)él: tArők le.yetek mi+de+ek-e)! Fs a) Br a) E,a+.éliomba+: a ti békessé.es tArésetekbe+ bír+i fo.:(tok a ti lelketeket! Erre fi.yelme))él fiam: -a bír+i akarod a kir(lys(.+ak tis)tessé.ét, s)eressed a) i.a) ítéletet! ?a bír+i akarod a te lelkedet, lé.y t8relmes! 5ala-(+ys)or, é+ dr(.al(tos fiam, ítéletre érdemes dolo. ker8l eléd, a,a.y +émi+emA főbe+:(r/ bA+*s, +e lé.y t8relmetle+, ,a.y esk8,éssel +e erősít.esd, -o.y őt me.b8+teted, mi is (ll-atatla+ és romla+d/, mert bal.ata. fo.ad(ste,ések erőtele+ekU a,a.y +e mo+d: ítéletet te+ma.ad, -o.y a te kir(lyi mélt/s(.od al(bb ,al/ 8.ybe+ for.ol/d,(+ +e csorbul:o+, -a+em i+k(bb bocs(ssad a) efféle dol.ot bír(k+ak elébe, kikre is e) bí)atott, -o.y ők, ő t*r,é+yeik+ek s)eri+te ítélke))e+ek ebbe+! Tart/)kod:(l bír/+ak le++i, *r,e+de))él, -o.y kir(ly ,a.y és a++ak +e,e)tetel! 'ert a békessé.tArő kir(lyok uralkod+ak, a t8relmetle+ek pedi. ke.yetle+ked+ek! 5alamikor is adatik +éked ,alamibe+ ítél+ed, mi te mélt/s(.od-o) illő, békessé.es tAréssel és ir.almatoss(..al, a,a.y s)(+akod(ssal ítél:ed me., -o.y dícséretes és ékes le.ye+ a te koro+(d! 53! KECELET! A ven égeknek tartásár%l és táplálásár%l. # ,e+dé.ekbe+ és :*,e,é+yekbe+ oly +a.y -as)o+ ,a.yo+, -o.y a kir(lyi mélt/s(.+ak -atodik -elyé+ mélt(+ tart-at/k! 'ert ke)detbe+ ki,(ltképpe+ a)ért +*,ekedett a r/mai birodalom és ,al(+ak felma.as)taltak és dicsősé.esek a kir(lyok, mert sok +emesek és b*lcsek .y8leke)tek ott k8l*+b4k8l*+b rés)ekből! $/ma pedi. bi)o+y mi+d mai +api. s)ol.(l/ le++e, -a a) #e+eid(k s)abadd( +em tették ,ol+a! 'ert miképpe+ k8l*+b4k8l*+b rés)ekből és tartom(+yokb/l :*++ek ,e+dé.ek, a)o+képpe+ k8l*+b4k8l*+b +yel,eket és s)ok(sokat és k8l*+b4k8l*+b ta+uls(.okat és fe.y,ereket -o)+ak ma.ukkal, mik mi+de+ek a kir(lyi ud,art ékesítik és felma.as)tal:(k és me.félemlítik a kí,8lről ,al/k+ak ma.a-ittsé.8ket, mert e.y +yel,A és e.y s)ok(s; ors)(. .ye+.e és romla+d/! #)ért é+ fiam, para+csolom +eked, -o.y őket :/ akarattal me.elé.ítsed és tis)tessé.be+ tartsad, -o.y +(lad *r*mestebbe+ tart/)kod:a+ak, mi+tsem e.yeb8tt lako))a+ak! 'ert -a te me.ro+ta+i t*rekedel, mit é+ építettem, a,a.y mit é+ .y8:t*ttem te s)é::el -(+yod, bi)o+y a te ors)(.od felette +a.y s)e+,edéssel fo. s)e+,ed+i! 'i is -o.y +e t*rté+:ék, ors)(.odat +apo+ké+t +*,el:ed, -o.y a te koro+(dat mi+de+ek felsé.es+ek tarts(k! 533! KECELET! A taná$snak nagyságos voltár%l. # kir(lyok+ak t*r,é+yte,ő s)éké+ a ta+(cs i.a)s(..al fo.lal:a el a -etedik -elyet! 'ert a ta+(cs (ltal tétet+ek kir(lyok, i+té)tet+ek ors)(.ok, ,édelme)tetik a -a)a és i+díttat+ak a -(bor;k, ,étetik a .yő)elem, elA)et+ek a) elle+sé.ek, -í,at+ak a bar(tok, rakat+ak ,(rosok és elro+tat+ak a) elle+sé.ek+ek t(borai! 'ikor ,a.yo+ te-(t -as)o+ a ta+(csko)(sba+E 'ert miképpe+ +ékem l(ttatik, a bal.(k+ak és kérkedők+ek és k*)ép s)eri+t ,al/k+ak (ltala +em tétet-et+ek e.y8,é erők, -a+em kell, -o.y a +a.yobbak és :obbak és b*lcsebb és felette tis)tes *re.ebbek me.s)/lal:a+ak és felékesítsék a)okat! #)ért é+ fiam, if:akkal és ke,ésbbé b*lcsekkel +e ta+(csko))(l, a,a.y től8k ta+(csot +e kér:, -a+em -a a ta+(csbeliektől, kiket eme dolo. illet koruk+ak és b*lcsesé.8k+ek miatta! 'ert a kir(lyok ta+(csait a b*lcsek+ek s)í,ébe kell be)(r+i, +em pedi. a bal.ata.ok s)elessé.é+ek (ltala kiter:es)tet+i! 'ert -a b*lcsekkel :(rs), b*lccsé lés), -a bal.ata.okkal foro.s), t(rsuk lés), miképpe+ a 0)e+t %élek mo+d:a 0alamo++ak (ltala! @(,id is e)e+képpe+ é+ekel: a s)e+ttel s)e+t lee+des), és (rtatla+ emberrel (rtatla+ lee+des), és ki,(las)tottal ki,(las)tott lés), és a) elfordulttal elfordíttats)! Fs e++ek kí,8le, mely dolo. ki+ek4ki+ek kor(-o) illő, ebbe+ .yakorol:a ma.(t, tud+i mélt/ a) if:ak fe.y,erfor.at(sba+, a ta+(csbeliek a ta+(csokba+! 'i+da)(ltal a) if:akat +em kell elA)+*d tel:essé..el a ta+(cst/l, ,ala-(+ys)or pedi. ta+(csot tarta+das) ,el8k, -a alkalmatos is le++e ta+(csuk, ,idd mé.is mi+di.le+ a) *re.ebbek elé, -o.y mi+de+ cselekedeteidet a b*lcsesé.+ek mértéké,el mér:ed! 5333! KECELET! /ogy követnünk kell eleinket és a &iak enge el#eske !enek szül)iknek. Elei+k+ek k*,etését, a kir(lyi mélt/s(.ba+ a +yolcadik -ely illeti me.! Tudod, -o.y mi+de+ek+él +a.yobb kir(lyi ékessé. a) előtt8+k ,al/k+ak t*r,é+yeit k*,et+8+k és tis)tes s)8lői+k+ek s)eri+te cseleked+8+k! 'ert ki is me.,eti elei+ek t*r,é+yeit, a++ak +i+cse+ .o+d:a a) iste+i t*r,é+yekre sem! 'ert a)ért ,a++ak a) aty(k, -o.y t(pl(l:(k a) ő fiaikat, és a)ért ,a++ak a fiak, -o.y e+.edelmesked:e+ek ő s)8leik+ek! 1i is tula:do+ aty:(+ak elle+e (ll, a) 3ste++ek elle+sé.e, mert mi+de+ e+.edetle+ek a) 3ste++ek (ll+ak elle+e! #) e+.edetle+sé.+ek lelke bi)o+y s)é::el s)/r:a koro+(d+ak ,ir(.ait! 'ert a) e+.edetle+sé. mi+d a) e.és) ors)(.+ak ,es)edelme! #)ért is é+ dr(.al(tos fiamT a te aty(d, tud+i mélt/ a) é+ para+csolataim le.ye+ek mi+di.le+ előtted, -o.y a te s)ere+cséd mi+de+8tt kir(lyi .yeplők+ek (ltala korm(+yo)tassék! F+ s)ok(saimat pedi.le+, miket kir(lyi mélt/s(.-o) ille+dők+ek l(ts), kétsé.+ek mi+de+ békly/:a +élk8l k*,esd! 'ert +e-é) +eked eme tartom(+y+ak uralm(t tarta+od, -a +em lés) a) előtted uralkod/ kir(lyok s)ok(sai+ak k*,ető:é,é! 'elyik .*r*. i.a).at+( a lati+okat .*r*. erk*lcs*k+ek s)eri+te, a,a.y melyik lati+ i.a).at+( a .*r*.*ket lati+ erk*lcs*k+ek s)eri+teE #)ért is k*,essed é+ erk*lcseimet, -o.y a tiéid+ek k*)*tte ki,(l/+ak tartass(l és a) ide.e+ek+ek előtte dícséretes+ek!

32! KECELET! Az i#á ságnak gyakorlásár%l. #) im(ds(.+ak .yakorl(sa a kir(lyi 8d,*ssé.+ek mi+de+ek+él +a.yobb kiérdemlő:e és e)ért a kir(lyi mélt/s(.+ak )solo)sm(:(ba+ e)e+képpe+ é+ekel a kile+cedik re+dtart(s: a s)8+etle+ im(dko)(s a bA+*k+ek lemos(sa a,a.y me.bocs(t(sa! Te pedi.le+ é+ fiam, ,ala-(+ys)or a) 3ste++ek templom(ba mé.y, -o.y a) 3ste+t 0alamo++al, a kir(ly+ak fi(,al, tula:do+ ma.ad is kir(ly lé,é+, im(dd, mi+di.le+ e)e+képpe+ bes)él:: k8ldd el Dram a b*lcsesé.et a te +a.ys(.od+ak s)ékéről, -o.y ,élem lé.ye+ és ,élem mu+k(lkod:ék, -o.y tud:am, mi lé.ye+ ked,es te előtted mi+de+ időkbe+! Fs ismét: Dram #ty(m és életem+ek 3ste+e, +e -a.y: el e+.em (l+oks(.+ak .o+dolat(ba+! <e add +ékem a) é+ s)emeim+ek ke,élysé.ét és a .o+os) i+dulat; kí,(+s(.ot t(,o)tassad el tőlem! Dram, ,edd el tőlem a me.kí,(+(st és a tis)teletle+ lélek+ek és );.ol/d(s+ak +e ad: (ltal e+.em Dram! Bi)o+y eme) im(ds(.ot mo+dott(k a ré.iek mikoro+ im(dko)tak! Te is e)e+képpe+ im(dko))(l, -o.y 3ste+ tőled mi+de+ bA+*ket elt(,o)tat+i mélt/)tassék, -o.y is mi+de+ektől .yő)-etetle+ kir(ly+ak +e,e)tessél! 3m(dko))(l, -o.y a -e+yélést és b(.yadts(.ot is elA))e tőled és ad:o+ +éked se.edelmet mi+de+ :/s(.os cselekedetek-e), -o.y e)ek+ek (ltala a l(t-at/ és l(t-atatla+ elle+sé.eket me..yő))ed, -o.y +yu.odalmasa+ és a) elle+sé.ek+ek mi+de+ t(mad(s(t/l me+tsé.ese+, mi+d a te alatt,al/iddal e.ysé.be+, békessé.ese+ ,é.e)-essed a te életed+ek fut(s(t! 2! KECELET! A kegyességr)l és irgal#asságr%l és egyéb !%ságos $seleke etekr)l. # :/s(.os cselekedetek+ek re+d:e tes)i tel:essé a kir(lyok+ak koro+(:(t és a para+csolatokba+ ti)edik+ek tétetik! 'ert a :/s(.os cselekedetek+ek Dra ma.a a kir(lyok+ak 1ir(lya, miképpe+ ő é.i sere.é+ek tel:essé.e tí) karb/l (ll, a)o+képpe+ le.ye+ a te életed for.(s(+ak is tí) para+csolat:a! 1ell, -o.y a kir(ly ke.yes, ir.almatos és e.yéb :/s(.okkal tel:es és felékesített le.ye+! 'ert a .o+os) és ke.yetle+ kir(ly -i(ba k*,eteli ma.(+ak a kir(ly +e,et, mi,el -o.y tyra++us+ak mo+datik! #)ért te-(t s)erelmetes fiam, é+ s)í,em+ek édessé.e, :*,e+dő sar:+ak remé+ysé.e, kérlek, para+csolom, -o.y mi+de+8tt és mi+de+ekbe+ malas)tt/l .y(molíttat,a +emcsak aty(dfiai-o) és roko+aid-o), a,a.y fő emberek-e), ,a.y ,e)érek-e), ,a.y s)oms)édok-o) és lak/sok-o) lé.y ke.yelmes, -a+em -a a) ide.e+ek-e) is és mi+de+ek-e), kik te-o))(d :*++ek! 'ert a ke.yessé.+ek mí,e té.ed mi+de+ek+él +a.yobb boldo.s(.ra ,e)et! %é.y ir.almas mi+de+ek-e), kik erős)akoss(.ot s)e+,ed+ek, mi+di.le+ ama) iste+i péld(t tart,(+ a te s)í,edbe+ ir.almass(.ot akarok és +em (ldo)atot! %é.y t8relmetes mi+de+ek-e), +emcsak a -atalmasok-o), -a+em a -atalom +élk8l s)Ak*lk*dők-*) is! %é.y ,é.e)et8l erős, -o.y té.ed a :/s)ere+cse felette f*l +e emel:e+, a,a.y a ross) s)ere+cse le +e ,er:e+! %é.y al()atos is, -o.y a) 3ste+ té.ed felma.as)tal:o+ itt és a :*,e+dőbe+! %é.y bi)o+y mértékletes, -o.y mértéke+ t;l se+kit +e b8+tess a,a.y k(r-o)tass! %é.y s)elid, -o.y a) i.a)s(.+ak so-a elle+e +e (ll:! %é.y tis)tessé.tud/, -o.y s)(+t s)(+dékkal so-a se+kit s)é.ye+re +e ,í.y! %é.y s)emérmetes, -o.y a .o+os) kí,(+s(. ,alame++yi fertő:ét, miképpe+ -al(l+ak *s)t*ké:ét elker8l:ed! 'i+de)ekből a fel8l elmo+dottakb/l te,ődik e.ybe a kir(lyi koro+a, mik+ek +élk8le se+ki sem uralkod-at itt, sem a) *r*kké,al/ birodalomba me. +em tér-et! E%5F9ELTETETT # 1Q<Y5 %EGYZETE # ma.yar keres)té+ysé.+ek e -(rom le.ré.ibb király4legen á!át' Szent Gellért életének nagyobbik legen á!át és a ma.yarors)(.i lati++yel,A ké)ír(sok le.ősibb ír(s(t: Szent István "irálynak Intel#eit , s)/s)eri+t E+dlic-er 3st,(+ %(s)l/, $erum ?u+.aricum 'o+ume+ta #rpadia+a (0a+ct 9alle+, 1NG9" kiad(s(ba+ k*)*lt lati+ őss)*,e.ekből ,ette e kis ma.yar %e.e+d(rium fordít/:a! A Le$tore# E) a) ír(s a k*+y, élé+ csak al()atos dere.lye akar le++i, mely a mai élet +yu.-atatla+, forro+./ part:air/l a) 3dő roppa+t foly/:a felett (tse.ít a t;ls/ partra, a %e.e+d(rium (:tatos, mély erde:ébe, a-o,( ,a.y +yolcs)() es)te+dő /ta tud/s bar(toko+, papoko+ és kr/+ik(soko+ kí,8l ali.4ali. ,etőd*tt el ,alaki is a)ok k*)8l a ma.yarok k*)8l, kik+ek a =+émy yrasok bodo. fere+c)reol es tarsyrol> k(m)s(s fordít/:a /ta t*bbe+ felt(rt(k assisi 0)e+t Kere+c INBioretti4:é+ek me.-at/ olas) s)épsé.ét, mí. e) a .y*+y*rAsé.es itt-o+i ki+cs el)(r,a maradt a ma.a lati+ őss)*,e.ébe+ 0)e+t 3st,(+ +épe s)(m(ra! 0)ab/ 1(roly tis)tes s)(+dék; és t*rek,ésA, de -elye+ké+t -i(+yos s)*,e.A fordít(s(+ kí,8l a le.;:abb időki. so-asem fordított(k le 0)e+t 3st,(+ és 0)e+t 3mre +yel,ére e le.e+d(kat, melyek+ek s)épsé.e test,ére a ,il(.-írA IN Bioretti s)épsé.é+ek, fo.lalat:a pedi. sa:(t ma.u+k ke)deté+ek (:tatos t*rté+ete! 0)e+t 3mre -erce. -al(l(+ak kile+cs)() é,es fordul/:(+ :utott +ekem 1lebelsber. 1u+o .r/f .o+dolat(b/l e fordít(s+ak feladata! ?o.y pedi. miért :utott e) a) elra.ad/a+ s)ép feladat éppe+ +ekem, aki+él tud/sabbak ,a++ak a tud/sok k*)*tt, erre a kérdésre tal(+ a) ad-at+a feleletet, -o.y ,a++ak dol.ok e ,il(.o+, amelyek+ek a )(r:ait +em a tudom(+y elmé:e, de a mA,és)et s)í,e tud:a csak fel+yit+i! E k*+y, lap:ai+ me. akarok mé. emléke)+i arr/l a fiatal de(kr/l, aki mu+k(mba+ -Asé.ese+ se.édke)ett és arra kért, -o.y +é,tele+ marad:o+, mi+t a %e.e+d(k ré.i m(sol/i! Fs k*s)*+etet kí,(+ok mo+da+i dr! Cakubo,ic- Emil+ek, a ma.yar ősír(sok le.tud/sabb ma.isteré+ek, aki e fordít(sokat a lati+ őss)*,e..el e.ybe,etette! Szent Gellért élete # maros,(ri 0)e+te.y-() p8sp*ke, 0)e+t 9ellért, ősi ,ele+cei -a.yom(+y s)eri+t a 0a.redo ,ele+cei patrícius csal(db/l s)(rma)ott! # ,ele+cei be+edekre+diek 0)e+t 9y*r.y4mo+ostora a 0a+ 'arco templommal s)embe+, e.y kis s)i.ete+ ép8lt, mely +e,ébe+: =3sola di 0a+ 9ior.io ma..iore>, ma is emléke)ik 0)e+t 9ellért ré.esré.i mo+ostor(ra! 3 #) a) iskola, melybe+ 9ellértet a Zuadri,ium (arit-metica, musica, .eometria és astro+omia" el,é.)ésére kik8ldték, +em a későbbi -íres bolo.+ai e.yetem, mert a) a) ő ide:ébe+ mé. +em léte)ett! G 0)e+t Ceromos fordította első+ek lati+ +yel,re a 0)e+tír(st és 0)e+t 9ellértet a) ir(+ta ér)ett csod(lat és ké)iratai felkutat(s(+ak és lem(sol(s(+ak ,(.ya ,o+)otta a 0)e+tf*ldre! H # le.e+da L(dri(:a a) ősi Cadera, a mai L(ra! I 0)e+t '(rto+ ap(t:a, kiről a le.e+da emléke)ik, ame++yibe+ ma.yarors)(.i ap(ts(. fe:e ,olt, csakis pa++o+-almi ap(t le-etett! T*rté+ettud/sai+k k*)*tt ,a+, aki a)o+os+ak tart:a 0)e+t #dalbert p8sp*k féltest,éré,el: $adi+, $au)i+al, s)er)etesi +e,é+ 9aude+tius4 s)al! M =3rato> +é,,el 0)e+t 9ellért+ek két kísérő:e tA+ik fel a le.e+d(ba+! # zárai ,e)ető és a )obor-e.yi s)er)etes, kit ő Bako+ybélből -í,ott Csa+(dra, mi+t térítőt! N =.ngat> ,al/s)í+Ale. -ib(s ol,as(s! # le.e+da m(s s)*,e.eibe+ -elyette: <o,i.rad ol,as-at/, mely ,(r-ely későbbi okle,elekbe+ is s)erepel és a L(r(b/l 7écsre ,e)ető ;t+ak ,o+al(ba esett! 9 # le.e+daír/ 0)e+t '/rt, a későbbi pécsi p8sp*k*t mo+d:a 0)e+t 9ellért ,e+dé.l(t/:(+ak, +o-a a) ,al/s)í+Ale. Bo+ipert első pécsi p8sp*k ,olt! 1O #+as)t() pécs,(radi ap(tot a le.e+da e.y+ek ,es)i a 0)e+t 3st,(+ <a.yobbik %e.e+d(:(ba+ feltA+ő #sc-erik első pécs,(radi ap(ttal! 11 IM4IN 0)e+t #dalbertre ,o+atko)/la.: 0)e+t 3st,(+ <a.yobbik %e.e+d(:a! Ce.y)etek: ! 1 0)e+t 9ellért 1O1H4be+ :*tt 'a.yarors)(.ba és u.ya+e++ek a) es)te+dő+ek a +yar(+ prédik(lt 7écsett! 13 0)e+t 3mre ekkor N é,es ,olt! 1G 0)e+t 9ellért 1O 34ba+ ,o+ult remetesé.be! 0)e+t 3mre te-(t e) időbe+ 1H41I é,es if:; le-etett! 1H Bako+ybél, -ol a 0)e+t 3st,(+ alapította ősi ap(ts(. ma is ,ir(.)ik! 1I 0)e+t 9ellért+ek 'a.yarors)(.o+ írt mA,ei k*)8l csak a <eliberatio =9ellért+ek a marosi e.y-() p8sp*ké+ek elmélkedése a -(rom if:; é+ekéről>, maradt fe++ a ré.i, mé. 23! s)!4beli ké)iratba+, melyet a ba:orors)(.i freisi+.e+i e.y-() őr)*tt me.! 'a a m8+c-e+i (llami k*+y,t(r tula:do+a!
1

# le.e+da #c-tum+ak, #+o+ymus &-tum+ak +e,e)i 'aros,(r -atalmas ur(t! $é.i birtokai+ fe++maradt -ely+e,ek ta+us(.a s)eri+t +e,ét ma #:to+y+ak kell mo+da+u+k! 1N #) őss)*,e. s)eri+t = *rbs Morisena>! 0)e+t 3st,(+ me.-a.y(s(ra +e,e)tetik Csa+(d ,(ros(+ak! 19 =6* in>, 5iddi+ bol.(r ,(rost, mi+t t*bbí)be+ ma.yar birtokot Bodo+y+ak +e,e)ték! O 0)*ré+y, ,a.yis a) őss)*,e. s)eri+t = Feren> +e,e a ré.i ma.yar s)*ré+yi b(+s(.ba+, 1rass/40)*ré+y me.ye +e,ébe+ és a) ol(- Tur+u 0e,eri+ -ely+é,be+ maradt fe++! 1 #+o+ymus Csa+(dot 0)e+t 3st,(+ +epos4(+ak +e,e)i, ami a k*)épkorba+ u+okatest,ért is :ele+tett, miből a)t k*,etke)tet-et:8k, -o.y Csa+(d+ak aty:a: @oboka, 9yula ,e)ér+ek m(sik le(+y(t, 0arolt+ak, =a fe-ér me+yért+ek> test,érét, 1aroldot, a =fekete me+yértet> ,ette felesé.8l! E)ek a -elyek Toro+t(l me.ye ter8letére es+ek s a) e.és) k*)épkoro+ (t ,al/ba+ a Csa+(d +em)etsé. birtok(ba+ ,oltak! 3 # lati+ s)*,e.be+ =>rozlan*s>, ,al/s(..al &ros)l(+osU = Nage*z> pedi. a) #ra+ka ,i)e mellett elter8lő síko+ fek,ő <a.yős)! G #) őss)*,e. itt ré.i ma.yar +e,é+: =MorosOar> +é,e+ +e,e)i a) e.yeb8tt = *rbs Morisena>4+ak mo+dott ,(rost! H #) #:to+y le.yő)ésé,el dicsek,ő 9yula +em a)o+os 0)e+t 3st,(+ a+yai +a.yaty:(,al, a) erdélyi ,e)ér+em)etsé.ből s)(rma)/ *re.ebb 9yula erdélyi t*r)sfő,el és a fiatalabb 9yul(,al, Lombor fi(,al, kit 0)e+t 3st,(+ le.yő)*tt! I #) oros)l(+osi mo+ostor későbbi korokba+ is a Csa+(d +em)etsé. temetke)ési -elye ,olt! M 0)e+t 3st,(+ ti)e+két p8sp*ksé.et ter,e)ett, de csak tí)et (llít-atott fel! Ter,ét ut/dai: 3! 9yécsa és 0)e+t %(s)l/ kir(lyok tel:esítették be! N # pécs,(radi ap(ts(.b/l :*ttek! 9 # )ala,(ri ap(ts(. a mai Lalaap(ti! 3O # beéli mo+ostor: Bako+ybél! E+dlic-er s)*,e.k*)lése itt -i(+yos+ak mutatko)ik! E.yéb ké)iratos és +yomtatott s)*,e.ekbe+ ti)e+két olt(ros papr/l ,a+ s)/, és pedi. Beélből :*ttek kette+: Dlrik és Ralter, Loborb/l kette+: 1rat/ és Tas)l/! 31 =Dalther*s>, 0)e+t 9ellért bako+ybéli t(rsa ma.yar, le.al(bb is ma.yarul mi+de+esetre tud/ be+cés s)er)etes! 0oka+ +éki tula:do+ít:(k 0)e+t 9ellért le.e+d(:(+ak első fel:e.y)éseit! 3 0)e+t 9ellért, b(r .yakra+ me.r/::a a ma.yarokat, @eliberati/:(ba+ -a)(:ukat mé.is = #i ke ves pannoniánknak > +e,e)i! 33 '/r s)er)etes később a 9ellért alapította csa+(di 0)A) '(ria4mo+ostor ap(t:a, ma:d csa+(di p8sp*k! 3G # p8sp*ksé.ek és k(ptala+ok s)ék-elyei+ a) e.y-()i és ,il(.i if:;s(. oktat(s(ra ekkor m(r iskol(k +yiltak! 3H ?o.y a) Xrp(d4kori ősma.yar +yel, s)eri+t a kir(ly+ét =#ss)o+y+ak> mo+dott(k, bi)o+yít:(k a .yőrme.yei #ss)o+y, #ss)o+yfal,a, ma #ss)o+yfa -elysé.ek, melyeket a) Xrp(d4korba+: = villa regine>, =villa pop*lor*# regine > +é,e+ +e,e)+ek a) okle,elek! # bi-arme.yei #ss)o+y,(s(r: =&or*# regine>! <a.yb(+ya: =0iv*l*s o#inar*#> [ kir(ly+éi birtok! 3I # 0)e+t 9ellért le.e+da eredeti s)*,e.ét Rio+ #r+old ma+to,ai s)er)etes 1H9M! é,i ,ele+cei le.első +yomtatott kiad(sa os)totta fe:e)etekre! 'i,el a)o+ba+ Rio+ *+ké+yes felos)t(sa a le.e+da s)*,e.é+ek folyto+oss(.(t me.ro+t:a, E+dlic-er+ek :ele+ fordít(s alap:(ul s)ol.(l/ kiad(sa a 1I! és 1N! fe:e)et ke)detét +em :el*li! Rio++(l a 25! fe:e)et a 3I s)(mmal :el*lt rés)+él ke)dődik! 3M # lati+ s)*,e.: = Dalthere a* is sy#phonia# =ngaror*#' P*aliter sonat >, [ -at(ro)otta+ kimo+d:a, -o.y ma.yar dalr/l ,a+ s)/! 3N =...riser*ntP*e a#bo e $ar#ine isto.> [ mo+d:a a) őss)*,e., mit (ltal(ba+ ;.y értelme)+ek, -o.y 0)e+t 9ellért és Ralt-er .;+yol/dtak a) ő f8l8k s)(m(ra s)okatla+ é+eke+! %e.ré.ibb s)/t(ru+k e.yik ma.yar()at(ra t(mas)kod,a, a 0)e+t 9ellért le.e+da elő)ő fordít/:(t/l és kutat/it/l eltérőle., a to,(bbi s)*,e.re ,al/ teki+tettel +em fo.ad-at:uk el a) eddi.i értelme)ést, mely i+dokolatla+ul be(r+yékol:a a ma.yar dal e .y*+y*rA első élet:elét! 0)e+t 9ellért =s)ere+csés+ek> mo+d:a a) ass)o+yt, aki +e-é) mu+k(:(t dallal édesíti és ut/bb pé+)t k8ld +eki! '(r pedi., aki ma.as)tal:a és me.:utalma))a a) é+eket, a) +em cs;fol-at:a! 39 Első ka+o+ok:ai+k s)er)etesek m/d:(ra klastromokba+ éltek! GO # ré.i :o. s)eri+t a) e.y-() asilum ,olt, a) odame+ek8lt bA+*s me.me+ek8lt a bA+-ődéstől, de a) e.y-() s)ol.(:(,( lett! G1 Tal(+ Ralt-er és Dlrictest,érek, kiket Bako+ybélből ,itt ma.(,al! G # le.e+da m(sol/:a té,ese+ Albának #on !a! #)o+os a -armadik ma.yar kir(llyal, a) #ba4+em)etsé. ősé,el, 0)e+t 3st,(+ s/.or(,al, ki+ek a keres)tsé.be+ +yert 0(muel +e,ét csak #+o+ymus és felir(sos e)8stpé+)ei tartott(k fe++ (1OG141OGG"! G3 <em kir(lyi koro+()(sr/l ,a+ itt s)/, -a+em arr/l a k*)épkori s)ok(sr/l, -o.y +a.y 8++epeke+ -;s,étkor, p8+k*sdkor, a s)ékese.y-()ba+ me.:ele+t kir(lyt a p8sp*k koro+(,al ékesítette! GG Rio++ak, 1H9M! é,i ,ele+cei kiad(s(ba+ a 25333! fe:e)et fordít(su+k GG s)(mmal :el*lt rés)é+él ke)dődik! GH 0)e+t 9ellért @eliberati/:(ba+ is fellel-etők e)ek a s)a,ak, melyekből a t*réke+y kis test l(+.ol/ lelké+ek b(tors(.a bes)él! GI # tolm(cs k*)be:*tte erősíti, -o.y 0)e+t 9ellért, -a me. is ta+ult ma.yarul bes)él+i, de prédik(ci/ikor a lati+ +yel,et -as)+(lta! GM # le.e+da kro+ol/.i(:a itt té,es! 5at-a po.(+y l()ad(sa 1OGI4ba+ t*rt ki, ami 0)e+t 3st,(+ 1O3N4ba+ bek*,etke)ett -al(l(t/l s)(mít,a csak a kile+cedik es)te+dő! GN #) őss)*,e. E+dre, Béla és %e,e+tét, 5(s)oly fiai+ak +e,e)i, elle+tétbe+ kr/+ik(i+kkal, melyek őket 0)(r %(s)l/ fiai+ak mo+d:(k! G9 Buda alatt Sbud(t értették a tat(r:(r(s kor(i.! #) itt említett 7est dél+ek, a @u+a mi+dkét part:(+ ép8lt! # le.e+d(ba+ említett -ely a budai oldalo+, a 9ellért-e.y alatt, a mai Tab(+ t(:(+ ,olt! HO 6a$ha, a kr/+ik(k ir(saib/l :/lismert 5at-a +é,+ek elferdítése! H1 # le.e+da ír/:a itt is ta+usít:a ma.yar s)(rma)(s(t! H Bes)teréd, Bőd, Be+éta p8sp*k*k és 0)/+ok isp(+ +e,é+ek e:tését mai +api. fe++maradt -ely+e,ei+k i.a)ol:(k! H3 <yo a Tété+y k*)elébe+ ma is élő fe:érme.yei @i/s4pus)ta! HG # le.e+d(ba+ a +émet eredetA "reen&el nek mo+dott -ely ma.yar a:ko+ 1ele+f*ldre ,(lto)ott, de a mai 1ele+f*ldtől :/,al és)akabbra, a 9ellért4-e.y déli le:tő:é+ ter8lt el! HH 1r/+ik(i+k a l()ad(s+ak mé. sok rés)letét ismerik! Elmo+d:(k -o.y 0)/+ok isp(+t keres)tfia, Moth#ir fo.adta -a:/:(ba, de a po.(+yok fe+ye.etésére mé.is me.*lte! HI # ti-a+yi mo+ostor+ak 1OHH! é,ből s)(rma)/ alapít/ le,ele mai +api. fe++maradt! # be++e ol,as-at/ s)(mos ma.yar -ely+é, folyt(+ +yel,8+k+ek le.ré.ibb írott emléke! # mér-etetle+ becsA +em)eti ki+cset a pa++o+-almi főap(ts(. le,élt(ra őr)i! [ 5ise.r(do+ E+dre kir(ly oros) s)(rma)(s; felesé.é+ek, #+as)t()i(+ak (-itat(ra oros) s)er)etesek s)(m(ra épített mo+ostort! HM 6e$h, Becs +e,é+ek emlékét e.ykori birtoka, Becskereke a későbbi <a.ybecskerek tartotta fe++! HN # s)*,e.+ek e)t a beke)dését mi+de+esetre :/,al később írta e.y :(ratla+abb ké) a le.e+da t*r)sé-e), mely fel:e.ye)te, -o.y: =!!!$orp*s san$ti #artiris $anonizat*# est per san$t*# rege# La isla*#. > #) =1OIN! é,>, a le.e+da ,alamelyik m(sol/:(+ak té,edése le-et! #bba+ a) é,be+ 0)e+t %(s)l/ mé. +em ,olt kir(ly! # s)e+ttéa,at(s, ré.i forr(sok s)eri+t, ,al/:(ba+ 1ON34ba+ t*rté+t! H9 E)t a fe:e)etet a 23! s)()adb/l s)(rma)/ t*r)sle.e+d(-o) 3OO é,,el később, ,al/s)í+Ale. a s)*,e.be+ me.:ele+ő Er)sébet kir(ly+ét/l, <a.y %a:os a+y:(t/l alapított /budai Clarissa4)(rda s)A)ei toldott(k!
1M

Szent István "irálynak Nagyobbik Legen á!a # ma.yarok +épe előtt m(r ős-a)(:ukba+ +em ,olt ismeretle+ a keres)té+y ,all(s! 0)e+t Ciril és 0)e+t 'etod is :(rt e +ép k*)*tt, mely a -o+fo.lal(s ut(+ ;: -a)(:(ba+ els)/rt keres)té+yekre lelt a Kertő me+ti a,arok, a pa++o+ s)l(,ok és +yitrai s)lo,é+ek k*)*tt! @e a kris)tusi -it+ek ,il(.oss(.(,al csak sokkal később tal(lko)ott! E ,il(.oss(.+ak első ter:es)tői a k8lső -adako)(sokb/l -a)a-urcolt fo.lyok, a +yu.ati ud,arokb/l -o)ott ass)o+yok és ,érta+us(.ra ,(.y/ +é,tele+ bar(tok ,oltak! I1 # k*)épkori le.e+d(k és kr/+ik(k .yakra+ t8+tetik fel a po.(+y -u+okat és ma.yarokat olya+ok+ak, kiket 3ste+ a keres)té+y +épek bA+ei+ek ostoro)(s(ra -í,ott ki ősi -a)(:ukb/l! I 9yeucsa, 9yelcsa, 9yécsa, 9yécse, @écse, ,a.yis -elyese+ @écs +e,ét elír(s ferdítette 9é)(ra! I3 9yécsa fe:edelem (9MO499M" *t*dik a) Xlmos, Xrp(d, 0olt és Takso+y ,e)éri sor(ba+! IG 9yécsa a 9M ! é,be+ 'a.yarors)(.o+ :(rt re.e+sbur.i 0)e+t Rolf.a+.+ak, 0)e+t ?e+rik+ek és -;.(+ak, 9isl(+ak mestere ré,é+, ma:d 7ili.ri+ passaui p8sp*k+ek k*)be:*tté,el, a Zuedli+bur.i ma.yar k*,et:(r(s ut(+ (9M3" ,é.ét ,etette a +yu.ati cs(s)(rok és a ma.yarok k*)*tt k*)el -ét é,ti)ede+ (t d;l/ elle+sé.eskedés+ek! IH 7ili.ri+ passaui p8sp*k+ek a ma.yarok me.téréséről 533! Be+edek p(p(-o) írt le,eléből k*,etke)tet,e, a fe:edelem és -()a+épe 9MG4 be+ ,ette fel a keres)tsé.et! II # s)épsé.es if:; a) Br+ak a+.yala, ki a :*,e+dőt :ele+ti!
IO

0)e+t #dalbert pr(.ai p8sp*k 993499H! é,ek ide:é+ :(rt elős)*r 'a.yarors)(.o+! # fe-ér -or,(tok ,éréből ,al/ fe:edelmi -atalm; csal(d+ak sar:a ,olt! #ty:a 0)la,+ik -erce., ki+ek tartom(+y(ra é-es cse-ek ,érboss);ra kel,é+, a libicei ,(rat ostrommal be,ették és a) akkor $/m(ba+ tart/)kod/ 0)e+t #dalbert csal(d:(t kiirtott(k! # ,ére+.)és ut(+ 0)e+t #dalbert +em tért ,iss)a t*bbé a .yilkos cse-ek-e), -a+em 'a.yarors)(. fe:edelmé+ek ud,ar(ba+ keresett és tal(lt me+edéket! IN # fe:edelem 0)e+t #dalbert+ek 'a.yarors)(.ra me+ek8lt ta+ít,(+yai s)(m(ra a Bako+y e.yik és)ak+yu.ati -alm(+, pa++o+iai 0)e+t '(rto+ s)8lő-elyé+ek tis)telt romok felett mo+ostort ke)dett építe+i! Es)ter.omba+ u.ya+csak ő ke)dte építe+i 0)e+t 3st,(+ első ,érta+u tis)teletére a) első e.y-()at! I9 9yécsa fe:edelem+ek és a fe:edelmi -atalm; 9yula =.y*+y*rA> le(+y(+ak: 0arolt+ak fia a) Br 9I9! es)te+de:ébe+ s)8letett! MO # lati+ s)*,e. s)eri+t: = h*n$ eo ile$t*s A albert*s epis$op*s $ris#ali baptis#ate se$*n *# $re *litatis s*e veritate# intinLit. > M1 0)e+t 3st,(+ .yermekkor(+ak +e,elő:e, a) apuliabeli @eodatus 0a+ 0e,eri+o őr.r/f:a ,olt! 3f:; kor(+ak +a.y mestere a)o+ba+ kétsé.kí,8l 0)e+t #dalbert le-etett! M #) ors)(. főemberei ut(+ k*,etke)ő re+d: a) ud,ari és ,(rbeli ,ité)ek ,oltak, a későbbi k*)+emessé. ősei, kiket 0)e+t 3st,(+ T*r,é+yk*+y,ébe+ #ilitesnek +e,e)! M3 # lati+ s)*,e. s)eri+t 0)e+t #dalbert =0*ziában> s)e+,edett ,érta+us(.ot, +o-a őt 7russi(ba+ [ poros)ok f*ld:é+ .yilkolt(k me.! MG # 23! s)()ad -a.yom(+ya s)eri+t a fiatal fe:edelem elle+ első+ek 0)(r 0)eré+d fia, 1opp(+y somo.yi és )alai ,e)ér t(madt, ki tal(+ mi+t a le.idősebb Xrp(d4fia maradék(b/l ,al/ le.idősebb férfiles)(rma)ott k*,etelte ma.(+ak a fe:edelmi -atalmat! MH 1opp(+y l()ad(sa ős +apkelet +yilt po.(+y l()ad(sa ,olt a +yu.atr/l :*tt keres)té+y -it ta+ít(s(,al és ,il(.re+d:é,el s)embe+! MI 0)e+t 3st,(+ fe.y,eresei pa++o+iai 0)e+t '(rto+ +e,ét ki(lt,a, 0)e+t 9y*r.y ,érta+u )(s)l/i alatt a ba:or 5eceli++el él8k*+, 5es)prém t*,é+ 8tk*)tek me. 1opp(+y +épé,el! MM 1opp(+y a -arcba+ elesett, a -a.yom(+y s)eri+t fel+é.yelt testét 5es)prém, 9yőr, Es)ter.om kapuira kis)e.e)ték, a +e.yedik darabot pedi. keletre k8ldték 9yula +épé+ek i+tésére! Ca,ai+ak :ele+téke+y rés)ét 0)e+t 3st,(+ a mai 7a++o+-alm(+ ép8lt, 0)e+t '(rto+r/l +e,e)ett ap(ts(.+ak adom(+yo)ta! MN #sc-erik atya +émet eredetA be+edekre+di ap(t, 0)e+t #dalbert ta+ít,(+ya, le+.yel f*ldről me+ek8lt 'a.yarors)(.ba! M9 0)e+t #+dr(s -it,all/, ,a.yis 0)e+t Loerard remete, :(mbor paras)ti sorb/l ,al/ ember ,olt! %e+.yelors)(.b/l :*tt! # +yitrai f*ld*+, a )obor-e.yi mo+ostorba+ ,ette fel 0)e+t Be+edek ru-(:(t és a 5(. parti ,ado+ s)ikl(i k*)*tt e.y remetebarla+.ba+ ,é.e)te be életét! NO 0)e+t Be+edek ,érta+u -Asé.es ta+ít,(+ya és t(rsa ,olt 0)e+t #+dr(s Loerard+ak! E++ek -al(la ut(+ -(rom é,i. élt remetebarla+.:(ba+, -ol )si,(+yok le*lték, testét a 5(. ,i)ébe ,et,e! 0)e+t #+dr(s és 0)e+t Be+edek tetemeit ut/bb <yitra ,(ros(ba+ ma:d a r/luk el+e,e)ett s)kalkai ap(ts(. templom(ba+ temették el! #) ősma.yar +yitrai e.y-()me.ye ,édős)e+t:eit tis)teli be++8k Flet8ket: =Legen a San$ti Foerar i et San$ti 6ene i$ti >, boldo. '/r, a csod(latos pa++o+-almi if:; bar(t, 7écs p8sp*ke írta me.! N1 E) a mo+ostor, melyet 0)e+t 3st,(+ a -olt 1opp(+y e.ykori tartom(+y(t/l keletre épített és melyet alapít/ le,elébe+: = #onasteri*# San$tae <ei Genitri$is Mariae' et San$ti 6ene i$ti' a ra i$e# #ontis &errei > +é,e+ említ, a pécs,(radi ap(ts(.! Első ap(t:a #sc-erik atya ,olt! # -a:da+i 5asas4-e.y, a =#ons &erre*s> pedi. a 'ecsek, mely+ek t*,ébe+ ép8lt 7écs és k*)elébe+ a 5(rad+ak, ma:d 7écs,(rad+ak mo+dott ősi mo+ostor! N 0)e+t 3st,(+ uralkod(sa ide:é+ tí) p8sp*ksé.et alapított: Es)ter.omba+ és 1alocs(+ két érseksé.et, 5es)prémbe+, 9yőr*tt, 7écsett, <yitr(+, E.erbe+, Bi-arba+ (5(rado+", 'aros,(rott (Csa+(dba+" és Erdélybe+ (9yulafe-ér,(rott" +yolc p8sp*ksé.et és a r/mai 0)e+ts)ék -elybe+-a.y(s(,al =fe:8kké és mester8kké> a) es)ter.omi érseki s)éket tette! N3 =0)e+t elől:(r/+ak> pa++o+iai 0)e+t '(rto+t, a sab(riai s)8letésA s)e+t és ,ité) toursi p8sp*k*t +e,e)i a le.e+da, ki+ek =telke> a -a.yom(+y s)eri+t a ma.yar keres)té+ysé. ősi 0)e+t ?e.ye, [ a mai 7a++o+-alma! NG 0)e+t 3st,(+ 1OO 4be+ befe:e),é+ a 0)e+t '(rto+r/l +e,e)ett pa++o+-almi mo+ostor építését, u.ya+abba+ a) es)te+dőbe+ ki,(lts(.le,élbe+ bi)tosította a mo+ostor s)(m(ra 1opp(+y birtokba,ett somo.yi és )alai tartom(+y(+ak ti)edeit és a p8sp*ki mélt/s(. dís)é+ek t*bb :elét! NH # Boldo.ass)o+y ors)(.(+ak fe:edelme +em ,il(.i -atalomt/l, -a+em 1ris)tus -elytart/:(t/l kért koro+(t! ?art,ik le.e+d(:a s)eri+t a be+edekre+di #sc-erik (#stric" ap(ttal k8ldte el $/m(b/l 0)il,es)ter p(pa, a) e.ykori fra+cia be+cés s)er)etes a s)e+t Be+edekre+d bőke)A p(rtfo./:(+ak, 0)e+t 3st,(++ak és ut/dai+ak a kir(lyi koro+(t, mellyel a boldo. fe:edelmet a) 1OOO! ,a.y 1OO1! é,be+ me.koro+()t(k! NI 0)e+t 3st,(+ a San$ti Stephani regis <e$ret*# liber se$*n *s 4ba+ írott t*r,é+yk*+y,et emelt a) íratla+ ősi ma.yar s)ok(s:o. f*lé! # @ecretum le.ré.ibb, b(r -i(+yos s)*,e.ét a stiriai admo+ti kolostor k*+y,t(r(ba+, e.y 233! s)()adbeli k/de6be+ Ratte+bac- 5ilmos +émet tud/s 1NGI4ba+ fede)te fel! NM 9yécsa fe:edelem k*,etei 99I4ba+ me+tek el $e.e+sbur.ba és felesé.8l kérték 3st,(+ s)(m(ra 33! 0)e+t ?e+rik cs(s)(r+ak -;.(t, 35! ?e+rik+ek, a ba:orok -erce.é+ek és a +ibelu+.ok ,éréből ,al/ -it,esé+ek 9isla +e,A (:tatos le(+y(t! NN # ma.yar +ép mai +api. is a boldo. kir(ly+é ke)emu+k(:(+ak tis)teli a 0)e+t 3st,(+r/l +e,e)ett ősi koro+()/ pal(stot, melye+ a koro+()(s előtt, é,s)()adr/l é,s)()adra mi+de+ ma.yar kir(ly+é ke)e *lt*.etett! N9 # kir(ly+é ut/bb a) ő ked,es ,es)prémi e.y-()(t :el*lte ki temetke)ési -elyé8l! 'i+de+esetre a) ő s)emélyé-e) kapcsol/dik a ,es)prémi p8sp*k*k+ek a) a) ősi ki,(lts(.a is, -o.y ők koro+())(k a ma.yar kir(ly+ékat, kik+ek mi+de+ időkbe+ ka+cell(r:ai! 9O # lati+ s)*,e. s)eri+t: $*i*s honor et gloria ta# $elebris inter =ngaros habet*r' P*o e$ia# &esti*itas ass*#p$ionis ei*s e# virginis sine a ita#ento proprii no#inis ipsor*# ling*e regine vo$itet*r ! #) =ass)o+y> s)/t a)ért fA)te itt a fordít/ a =kir(ly+é> s)/-o), mert a) =ass)o+y> s)/ a) ősi ma.yar értelme)és s)eri+t m(r ma.(ba+ ,é,e királynét :ele+tett! 1ésőbb pedi. kir(ly+éass)o+y *ss)etételbe+ élt a +ép a:k(+! 91 #lba $e.i(+ak, a kir(lyi 0)ékes4Ke-ér,(r+ak +e,ét a) őss)*,e. r*,ide+ Albának mo+d:a! 9 # 0)e+t 3st,(+ építette ma.yar me+edék-() -elyé+ ma a 0)e+t 7éter templom sekrestyé:e (ll! 93 # le.e+da őss)*,e.e s)eri+t: =regina $elestis #ea>! 9G Boldo. 98+t-er, a ke.yes s)er)etes, mielőtt fel,ette 0)e+t Be+edek ru-(:(t, t-8ri+.iai .r/f ,olt! 9H # mé. ma is ,ir(.)/ bako+ybéli s)e+tbe+edekre+di ap(ts(.ot 0)e+t 3st,(+ alapította 1O3M4be+! 9I 3tt s)*,e.roml(s foro.-at fe++: = P*i $onstit*tione &raterna> -elyett ,al/s)í+Ale. s*pre#a le-etett eredetibe+, ,a.yis 9ellértet felsőbb kir(lyi re+delés ,(las)totta ki p8sp*kké! 9M =a Alba# transyl*ana#> [ 9yulafe-ér,(r, Erdélybe+! 9N # bese+yők a le.e+da s)eri+t: Bisse+i, 0)e+t 3st,(+ uralma alatt t*bb í)be+ bet*rtek a) erdélyi .yep8+! # -at(rs)éli ,(risp(+okkal -arcoltak, ,é.8l e.y rés)8k le.yő)*tte+ me.telepedett 'a.yarors)(.o+ és beleol,adt a roko+ ma.yar t*r)sbe! 99 33! ?e+rik cs(s)(r 1OO 41O G4i. uralkodott, ,ele ki-alt a +a.y s)(s) di+as)ti(+ak férfi(.a! 1OO 33! 1o+r(d, a +émet fe:edelmek ,(las)t(s(b/l cs(s)(rr( koro+()ott fra+k .r/f a %ec-me)ő+ elesett ,*r*s 1o+r(d lot-ari+.iai -erce. les)(rma)ott:a! <a.y &tt/ cs(s)(r le(+y(+ak fia, 1O3O +yar(+ +a.y sere..el i+dult 'a.yarors)(. elle+! 1O1 33! 1o+r(d pus)tul/ sere.ei,el fut,a me+ek8lt a Kertő i+.o,(+yai k*)8l! Ke.y,ert(rs(+ak, a cse- Bretis)la,+ak =diadalair/l> a) e.ykori kr/+ik(k semmit sem tud+ak! 1O 0)e+t 3st,(+ kor(+ el-alt .yermekei+ek +e,ét a) e.y &tt/+ kí,8l, kit Temes,(ri 7elb(rt említ, +em :e.ye)ték fel! 1O3 0)e+t 3mre, ,a.yis: ?e+ric -erce., a keres)tsé.be+ a+yai +a.yaty:a, ?e+rik ba:or -erce. és +a.yb(ty:a, 0)e+t ?e+rik cs(s)(r tis)teletére +yerte +e,ét, mely a +émet ?ei+ric- és a lati+ ?emericus, ma:d Emericusb/l alakult (t a ma.yar +ép a:k(+ Emre- és ,é.8l: 3mre +é,re! 1OG 0)e+t 3st,(+ kir(ly 3+telmei: = S. Stephani regis e #or*# Instit*tione a .#eri$*# *$e# liber. > 1OH 0)e+t 3mre -us)o+-(rom é,es kor(ba+ -alt me., eltemették a s)e+t 0)A)+ek e.y-()(ba+ Ke-ér,(rott! 7ray: <issertatio e S. .#eri$o, e.y k*,et említ, melyet u.ya+csak 0)ékesfe-ér,(rott 1M3G4be+ (stak ki! # k*,*+ pedi. ír,a ,olt: /i$ ivi Stephani $on a# san$tissi#a prores' *L .#eri$*s nos$it*r esse sit*s. > 5a.yis: Tud,ale,ő, -o.y e) iste+i 3st,(+ -a:da+i s)e+tsé.es sar:(+ak, 3mre -erce.+ek +yu.,/-elye! 1OI Temes,(ri 7elb(rt: Ser#ones e San$tis c! k*+y,ébe+ mo+d:a 0)e+t 3st,(+r/l, -o.y =testre kicsi+y ,olt, lélekre +a.y, b(tor, -arcos, okos>! Fs ő, aki +a.ylelkA, t8relmes és me.bocs(:t/ és +a.y -itébe+ al()atos ,olt, =a .o+os)ok+ak +em ir.alma)ott, mé. +(dor+ak ,a.y +a.ys(.os+ak sem>! 1OM 7éter ma.yar kir(ly (1O3N41OGI" 9yécsa fe:edelem le(+y(+ak, 0)e+t 3st,(+ -;.(+ak és Drseolo &tt/ ,ele+cei do.e+ak fia ,olt, kibe+ 0)e+t 3st,(+, mi+t -it-A keres)té+ybe+ a keres)té+ysé. fe++tart(s(t l(tta bi)tosít,a! 1ON !!!3tt me.s)akad 0)e+t 3st,(+ kir(ly+ak +a.yobbik le.e+d(:a! Első eredeti:é+ek leír(s(t +em folytatta to,(bb a) első ré.es4ré.i m(sol/
IM

bar(t! 1i tud:a, te+taedé+yéből fo.yott4e ki a te+ta, ,a.y testéből fo.yott4e ki a) élet!!! # s)e+t kir(ly kisebbik le.e+d(:(+ak scriptora a)o+ba+ mé. mi+de+esetre ismerte a +a.yobbik le.e+da tel:essé.ét, melyre utal,a ír:a a ma.a kisebb ké)irat(r/l: = !%llehet a könyveknek els) ere etük szerint val% -rásait &orgat!átok' #égis olvassátok e#e rövi ebbeket... > Szent István "irálynak "isebbik Legen á!a # le.e+da ír/:a itt kor(+ak ,e)ető .o+dolat(,al: a) e.yetemes keres)té+y k*)*ssé. +em)etf*l*ttisé.é,el s)embe+ me.,all:a a sa:(t +em)etsé.é-e) ,al/ tarto)(s(+ak *+tudat(t! 1O9Wa # le.e+daír/ ma.yars(.(+ak bi)o+ys(.a e)! #miket leírt, +em lati+ul tud/ e.y-()i emberektől, -a+em ma.yara:k; = h-v)kt)l> ta+ulta =hallásnak általa>! 11O # 1isebbik %e.e+da ír/:a elismeri le.e+d(:a k*)elkor; ősé+ek, a <a.yobbik %e.e+d(+ak -Asé.ét és i.a)s(.(t! 111 Dtal(s a <a.yobbik %e.e+d(ra, mely-e) ,is)o+yít,a a 1isebbik %e.e+da ír/:a sa:(t ír(sait a rövi ebbeknek mo+d:a! 11 0)e+t 3st,(+ s)8letése -elyé+ek Es)ter.omot :el*li me. a 233! s)()adbeli ?art,ik le.e+da is ( 1ita S. Stephani"! 0)8lő-()a f*lé a k*)épkorba+ k(pol+(t épített a) (-itat! 113 # k*)épkori oktat(s .rammatikai tudom(+ya a) ír(st, ol,as(s(t és lati+ +yel,ta+t fo.lalta ma.(ba! 11G # k*)épkori lati+s(. s)eri+t a p*er s)/ if:;t is :ele+tett! 0)e+t 3st,(+ aty:a -al(lakor -us)o++yolc é,es ,olt! 11H MG4MM 1opp(+y l()ad(sa! Ce.y)etek: <a.yobbik %e.e+da ! 11I 0)e+t '(rto+ mo+ostora a +a.y 0)e+t Be+edekre+d pa++o+-almi ap(ts(.a! 'é. 9yécsa fe:edelem ke)dte építe+i 99M4be+ és 0)e+t Be+edek fiai ma is őr)ik mi+de+ ma.yar ereklyé:ét, 0)e+t 3st,(+ ki,(lts(.le,elét, mellyel 1OO 4be+ 7a++o+ia s)e+t -e.yét a ma.yar 'o+tecassi+o,( a,atta! 11M # le.e+da #lba ,(rosa: 0)ékesfe-ér,(r me.k8l*+b*)tetett +emessé.ét és +e,ét, mi+t kir(lyi s)ék-ely, 0)e+t 3st,(+ mess)e t8+d*klő fe-ér m(r,(+ye.y-()(t/l és ,(r(t/l +yerte! 11N 0)e+t 3st,(+ <e$ret*#ainak 33! k*+y,ébe+ t*r,é+ybe+ mo+d:a ki: =Min en t-z &al* te#plo#ot ép-tsen és a!án ékozza azt #eg két házzal és *gyanannyi szolgával' továbbá l%val' kan$ával' hat ökörrel' két tehénnel és har#in$négy apr% baro##al. > 119 # 253! s)()ad 0)e+t 7éter temploma sekrestyé:é+ek építésekor pus)tított(k el 0)e+t 3st,(+ ma.yar )ar(+dok-()(t és e.y-()(t! 1 O 0)e+t 3st,(+ a $/m(ba és a 0)e+t K*ldre ,e)ető )ar(+dokutak pi-e+ő-elyei+: $a,e++(ba+ és 1o+sta+ti+(polyba+ is épített ma.yar )ar(+dok-()at! 1 1 # lati+ s)*,e. s)eri+t: = <i$ trib*no plebis in *lteriorib*s #oranti. > =In *lteriorib*s>, ,a.yis =a t2l val%kon>, Erdélyre a) ősi Erdő el,ére, Dltra syl,a+i(ra érte+dő! # = trib*n*s> s)/ pedi. itt olya+ tis)tsé. ,iselő:ét :el*li me., ki+ek mi+t -at(rs)éli isp(++ak a) e.yéb isp(+ok+(l +a.yobb, a k*)i.a).at(so+ kí,8l a) ors)(. ,édelmére is kiter:edő -at(sk*re ,olt! Kordít(su+kba+ =-ad+a.y+ak> +e,e)t8k, mert le.főbb -i,at(sa -adi:elle.A ,olt, mi+t a) akkori marc-iok+ak, őr.r/fok+ak, -at(r.r/fok+ak! 1 1 0)e+t 3st,(+ +a.yobbik %e.e+d(:a! Ce.y)etek: ! 1 3 #) *ss)eesk8,ők kétsé.kí,8l a)ok a ma.yar főemberek ,oltak, kik Xrp(d t*r,é+yes sar:(t, 5(s)olyt akart(k tr/+ra emel+i! 1 G # lati+ s)*,e. itt = in i$tio> s)/t -as)+(l, mely k*)épkori idős)(mít(st: é,k*rt, ad/k*rt :ele+tett! 1 H 333! ,a.y fekete ?e+rik cs(s)(r, ki 7éter és 0alamo+ kir(lyok me.se.ítésére t*bbs)*r bet*rt 'a.yarors)(.ba! 1 I # lati+ s)*,e. a kir(ly -al(l(t 0)e+t 'i-(ly -a,a első +ap:(ra, a)a) s)eptember -/ 14ső +ap:(ra tes)i! E) ol,as(si -iba k*,etke)mé+ye! 0)e+t 3st,(+ 1O3N au.us)tus 1H4é+ -alt me. és eltemettetett 0)ékesfe-ér,(rott! 1 M 0)e+t %(s)l/ 1OMM! és 1O9M! é, k*)é+ uralkodott! 1 N 0)e+t 3st,(+ ereklyéit ?art,ik le.e+d(:a s)eri+t 1ON34ba+ emelték fel és 533! 9er.ely p(pa u.ya+abba+ a) es)te+dőbe+ a,atta őt s)e+tté!
1O9

Szent I#re /er$eg Legen á!a 0)e+t 3mrét ré.i +émet ,e+dé.s)/,al -erce.+ek +e,e))8k, b(r a) Xrp(d4korba+ és mé. a)ut(+ is a kir(lyi csal(d ta.:ait, a tr/+ *r*k*sét és a ,érbeli kir(lyi -erce.eket a) =*r*#>, =*ra#>, =2r> cím)és illette! 0)e+t 3mrét a le.ré.ibb, 25! s)()adi ,erses ma.yar +apt(r mé. =.#re2r>4+ak +e,e)i! 13O 0)e+t 3st,(+ 1ir(ly+ak 3+telmei! Kordít(sukat me.leli e k*+y,be+ a) ol,as/! 131 E) a me.-at/ kép felidé)i a ma.yar k*)épkor le.első f(b/l (csolt ép8leteit! 13 Bi)o+ys(.a e) a++ak, -o.y a le.e+da k*)el e.y idős 0)e+t %(s)l/+ak a)o+ t*r,é+yei,el, melyek eltiltott(k a mé. mi+dí. lappa+./ po.(+y s)ertart(sokat! 133 7a++o+-alma! 13G # le.e+da ked,es 'aurus bar(t:a ma.a boldo. '/r, s)e+tbe+edekre+di s)er)etes, ki .yermekkor(ba+ ker8lt a 0)e+t-e.y mo+ostor(ba, ,al/s)í+Ale. a <yitra ,*l.yéből! # +yitrai s)e+tek 0)e+t Loerard #+dr(s és 0)e+t Be+edek le.e+d(i+ak ír/:a! 13H Boldo. '/r 1O3H4től a) 1OMO4es é,eki. 7écs p8sp*ke! # po.(+y l()ad(st t;lélte és 1OGI4ba+, életbe+ maradt p8sp*kt(rsai,al me.koro+()ta E+dre kir(lyt! 13I 0)e+t 3mre +a.y é:ts)ak(:(t a ,es)prémi ,(r+ak elpus)tult 0)e+t 9y*r.y e.y-()(ba+ élte (t! 13M T*rté+etír/i+k le.,al/s)í+Abb+ek tart:(k, -o.y 0)e+t 3mre -it,ese 1rescimir -or,(t kir(ly+ak le(+ya ,olt! 0)e+t 3mrét a )(.r(bi e.y-() le.ré.ibb bre,i(riuma is =<*L Slavoniae> címmel illeti! 13N # ?ildes-eimi F,k*+y,ek és +yel,8+k le.ré.ibb emlékét, a = /alotti beszé >4et ma.(ba fo.lal/ 7ray41ode6, é,:e.y)etei+ek e.ybe-a+.)/ ta+;s(.a s)eri+t 0)e+t 3mre 1O31! é,be+ -alt me.U a +émet é,k*+y,ek a)t is fel:e.y)ik, -o.y ,addis)+/ ,ad(s)ato+! 139 # t*rté+etír(s tud e.y Bal$o +e,A =ven égr)l>, aki Xlmos -erce..el mi+t de(k4s)ol.(:a 1o+sta+ti+(polyba+ :(rt! E) a k*r8lmé+y, ,alami+t a) ő olas) +e,e me.erősíti a)t a felte,ést, -o.y 0)e+t 3mre lati+ lelkisé..el me.írt le.e+d(:(+ak = Bal$o ven ég> ,olt a s)er)ő:e! 1GO # caesariai 0)e+t Eusebius 0)e+t 3mre -al(l(t me.elő)őe+ IOO é,,el -alt me.! <yil,(+,al/ te-(t, -o.y a le.e+daír/ a +é,be+ té,edett! 1G1 0)e+t %(s)l/ kir(ly+ak e.yik okle,elébe+ előfordul =ma.ister Kabia+us ,iceca+cellarius>4+ak +e,e! 1G 0)e+t %(s)l/ kir(ly 1ON34ba+ 0)e+t 3st,(+ és 0)e+t 9ellért s)e+ttéa,at(sakor emeltette fel 0)e+t 3mre testét!
l 9

Szent István "irálynak Intel#ei 0)e+t 3st,(+ 3+telmeit a t*rté+etír(s me.4me.kísérelte ela:(+déko)+i +é,tele+ e.y-()i ír/k+ak és s)er)etesek+ek, sőt ma.(+ak 0)e+t 9ellért+ek is, kit ki,(l/ -istorikusok említettek, mi+t a) 3+telmek s)er)ő:ét! E++ek a felte,és+ek ma.a 0)e+t 9ellért mo+d elle+t =<eliberatio!ának > re+de)etle+, i).atotta+ lelke+de)ő olas)s(.(,al, mi+t a-o.y fellebbe)-etetle+8l elle+tmo+d e++ek a felte,és+ek a) 3+telmek fe+sé.es +yu.alma és k*t*ttsé.e is, mely mi+t uralkod/, -atalmas teki+tet el+é) a sok ela:(+déko).at(s felett és f*lé+yese+, kir(lyi m/do+ ma.(-o) i.())a a)t, aki a) 3+telmeket ol,assa! %e-et, sőt ma:d+em bi)o+yos, -o.y a +(dpe++(t, amely a) első per.amé+(+ írt, bibliafor.at(sba+ +a.yo+ :(ratos e.y-()i ké) ,e)ette! %e-et, -o.y e ké) +yom(+ ,alamikor ma:d mé. a k*+y, s)*,e.e)ő:ére is r(tal(l+ak! @e a) ősi ír(s i-lete és akarata, me.-a.y(sai, elre+de)ettsé.e és a ma.yar +épet mélye+ ismerő el.o+dol(sa, csakis mess)e t(,latokat l(t/, ut/d:(t és alkot(s(t féltő, ki,ételese+ +a.y uralkod/t/l s)(rma)-attak! #) 3+telmeket a ,il(.t*rté+elembe+ felma.asl/ l(+.és) .o+dolta el, s)erető édesatya ére)te (t és para+csol(s-o) s)okott kir(lyi -a+., mé. pedi. ma.yar kir(ly+ak a -a+.:a mo+dotta leír(sra, aki me.:ele+ik előtt8+k tula:do+ s)a,aiba+, a)t a +e,e)-etetle+ me.bor)o+.(st ére)tet,e, amit csakis a) iste+i és ki,(las)tott emberi +a.ys(. s)í+e előtt ére) a me.re+d8lt ember! #) 3+telmek fe++maradt le.t*bb s)*,e.ét a k*,etke)ő i+,ocatio ,e)eti be: = In no#ine san$tae ;rinitatis et in ivi *ae =nitatis. > # 0)e+t-(roms(. és os)t-atatla+ E.ysé. +e,ébe+! E) a) i+,ocatio +em 0)e+t 3st,(+ kor(b/l ,al/! &kle,elei+kbe+ csak a 233! s)()adba+ tA+ik fel és mé. a 2333! s)()ad :/rés)ébe+ is -as)+(latos! <em ,al/s)í+Atle+ a .o+dolat, -o.y a) 3+telmek+ek e.y későbbi kir(lyi me.erősítéséből :utott (t t*r,é+yk*+y,8+kbe! 1GG #) =a at*r gratia $apiti t*o> s)*,e.kie.és)ítést a) 3+telmek le.ré.ibb fe++maradt ké)irat(b/l, a bécsi, ,olt ud,ari k*+y,t(rba+ őr)*tt
1G3

25! s)()adi Tur/c)i4k/de6ből ,ett8k (t, mely E+dlic-er kiad(s(+ak is alap:(ul 1GH E) a rés) E+dlic-er kiad(s(ba+ -i(+y)ik, de a Tur/c)i4k/de6be+ és e.yéb ré.i ké)iratos s)*,e.ekbe+ me.,a+!

s)ol.(lt!

# :e.y)eteket t(mo.at/ t*rté+eti adatokat 0)e+t 9ellért @eliberati/:(b/l, boldo. '/r le.e+d(:(b/l, #+o+ymus: a ma.yarok cselekedeteiből és Temes,(ri 7elb(rt, Batt-y(+y 3.+(c, Erdélyi %(s)l/, ?/ma+ B(li+t, 1ar(cso+yi C(+os, 7auler 9yula s mi+de+ekelőtt Cakubo,ic- Emil me.(llapít(saib/l merítette a fordít/!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful