You are on page 1of 26

UNLEASH THE POWER OF HAIR

หัวข้อ
• ชีววิทยาของผม
• เทคโนโลยีเอนเนอร์จฟู TM
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชีววิทยาของเส้นผม

ชีววิทยาของเส้ นผม
นักวิทยาศาสตร์ ซาทินิคได้ ศกึ ษาและนาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเส้ นผมเพื่อการฟื น้ บารุง
เส้ นผมสูค่ วามมีชีวิตชีวา แข็งแรง และมีผมสุขภาพดี ความเข้ าใจในชีววิทยาของเส้ น
ผม มีความสาคัญอย่างยิ่งในการแนะนาผลิตภัณฑ์ซาทินิค
เส้ นผมประกอบด้ วย 3 ส่ วนหลัก
เกล็ดผม
เนื้อผม
แกนผม

องค์ ประกอบทางเคมีของเส้ นผม
แร่ธาตุ 1%

โปรตีน 80%

น้า 10%

เมลานิน 3%
ลิพดิ (ไขมัน)
6%

• โปรตีน เป็ นองค์ประกอบหลักของผม ประกอบด้วยกรดอะมิโน
• ซีเอ็มซี (Cell Membrane Complex; CMC) เกิดจากโครงสร้างลิพดิ
ทาหน้าทีเ่ สมือน “กาวเชื่อม” เส้นผม
• ลิพิด เป็ นเกราะป้องกันการสูญเสียความชุม่ ชืน้ จากเส้นผม

การทาร้ายเส้นผม
ปจั จัยทีท่ าร้ายเส้นผม ได้แก่:
• กระบวนการทางเคมี เช่น การดัดผมถาวร การทาสีผม การยืดผม เป็ นต้น
• ความร้อนจากการจัดแต่งทรงผม
• การจัดแต่งทรงผมในทุกๆ วัน
• มลภาวะแวดล้อม
• รังสียวู ี / แสงแดด
ผมงอกใหม่

ผมถูกทาร้ าย

ผมถูกทาร้ ายอย่างรุนแรง

เส้นผมที่ถกู ทาร้าย
สภาพเส้นผมมี ดังนี้:
• แห้ง
• แตกหัก
• ไม่เงางาม
• แตกปลาย
• ไม่เรียบลื่น
• จัดทรงยาก
• ผมชีฟ้ ู
• ไม่มนี ้าหนัก

เทคโนโลยีเอนเนอร์จฟู TM

เอนเนอร์จฟู TM
วิทยาศาสตร์เบือ้ งหลังผมสวยดึงดูดใจ
เอนเนอร์จฟู ™ สิทธิบตั รฉพาะของซาทินิค เป็ นสารบารุงประจุบวกเพือ่ จัดการกับผมเสียทีถ่ กู ทาลาย
ประกอบด้วย

• ลิพดิ (ไขมัน) ช่วยให้เส้นผมแข็งแรง
• ครีเอทิน เสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงให้แก่เส้นผม
• กรดไขมัน 18-เอ็มอีเอ ให้ความเรียบลื่นแก่เส้นผม

เทคโนโลยีเอนเนอร์จฟู ™
สูตรผสม 3 กลไกหลัก เข้าจัดการกับเส้นผมเสีย ดังนี้
1. ซึบซาบเข้าสูแ่ กนผม
2. มุง่ ตรงเข้าจัดการกับเส้นผมบริเวณทีเ่ สียหาย
3. ฟื้นบารุงเส้นผมบริเวณทีอ่ ่อนแอ พร้อมเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงให้แก่
เส้นผมดูสขุ ภาพผมดีจากโคนจรดปลาย

ผลลัพธ์จากการทางานของเอนเนอร์จฟู ™
เอนเนอร์จฟู ™ ช่วยฟื้นบารุงและเสริมประสิทธิภาพให้เส้นผมแต่ละเส้นแข็งแรง
ก่อนใช้

เส้นผมถูกทาลายจากความร้อนและการทาสี

หลังใช้

ผมเสียทีไ่ ด้รบั การดูแลด้วย
เอนเนอร์จฟู ™ เพียงครัง้ แรก

ผลลัพธ์จากการทางานของเอนเนอร์จฟู ™
เอนเนอร์จฟู ™ จะซึมผ่านเข้าเนื้อผมหรือชัน้ คอร์เท็กซ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความแข็งแรงให้แก่
เส้นผม

ก่อนใช้

หลังใช้

เอนเนอร์จฟู TM
วิทยาศาสตร์เบือ้ งหลังผมสวยดึงดูดใจ

เอนเนอร์จฟู ™ เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซาทินิคทุกชนิด
ทัง้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผมและรีไวทัลไลซิง่ มาสค์

สารบารุงและส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ
นักวิทยาศาสตร์ซาทินิคผสานความเชีย่ วชาญด้านสุขภาพและความงาม
สร้างสรรค์เป็ นนวัตกรรมของส่วนผสมจากธรรมชาติและสารบารุงทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกอย่างพิถพี ถิ นั
เพือ่ สุขภาพผมดี และตอบสนองความต้องการเฉพาะของเส้นผมทุกประเภท

สารบารุงและส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ

สมู้ธ
มอยส์เจอร์

เอ็กซ์ตร้า
วอลุ่ม

ทูอินวัน

โปร
น้ามัน
เมล็ดคูคุย วิตามินบี5

โปรตีนสกัด
น้ามัน
่ อง
แมคคาเดเมีย จากถัวเหลื

น้ามันจาก
เมล็ดโบราจ วิตามินอี

เรียบลื่น ชุ่มชื้น

เงางาม

พริ้วสวย

ชุ่มชื้น

กลอสซี่
รีแพร์
สารสกัด
สารสกัด
จากเมล็ดองุน่ จากทับทิม

ปกป้ อง

ผลิตภัณฑ์ซาทินิค

ซาทินิค™ ผลิตภัณฑ์ ดแู ลเส้ นผม
ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกความต้ องการของเส้ นผมแชมพูและครี มนวดผมที่เน้ นคุณประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสาหรับทุกปั ญหาเส้ นผม
โซลูชนั่ เพื่อผมสวยสาหรับเส้ นผมทุกประเภท ทุกวัย และทุกความกังวล
สูตรผสมได้ รับการออกแบบเพื่อเสริมการทางานร่วมกัน
เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ประโยชน์สงู สุดจากผลิตภัณฑ์ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ครบทังชุ
้ ด

สมู้ธ มอยส์เจอร์
แชมพูและคอนดิชนั เนอร์
สาหรับผมแห้ง ชี้ฟู จัดทรงยาก
• คืนความชุม่ ชืน้ ทีจ่ าเป็ นให้แก่เส้นผมตัง้ แต่
ครัง้ แรกทีใ่ ช้
• คืนความเรียบลื่น ไมให้เส้นผมชีฟ้ ู
• เส้นผมดูเปล่งประกาย นุ่มสลวย
• ผสานน้ามันเมล็ดคูคุย และโปรวิตามินบี 5

*ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เมือ่ ใช้ซาทินิคแชมพูและคอนดิชนั เนอร์รว่ มกัน

สมู้ธ มอยส์เจอร์
ค่าสถิตกิ ารใช้แรงสูงสุดในการหวี

ไม่ได้รบั การดูแล

การดูแลเส้นผม

ดูแลด้วยซาทิ นิค

เอ็กซ์ตร้า วอลุ่ม
แชมพูและคอนดิชนั เนอร์
สาหรับผมเส้นเล็ก บาง และลีบแบน
• ผมลีบแบนกลับดูมนี ้าหนักและมีชวี ติ ชีวา
• ช่วยเพิม่ วอลุม่ ให้เส้นผมได้ยาวนาน
• ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต
• ผสานโปรตีนสกัดจากถัวเหลื
่ องและน้ามัน
แมคคาเดเมีย

*ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เมือ่ ใช้ซาทินิคแชมพูและคอนดิชนั เนอร์รว่ มกัน

ทูอินวัน
แชมพูแอนด์คอนดิชนั เนอร์
ดูแลง่ายๆ ขัน้ ตอนเดียว
• ทาความสะอาดพร้อมปรับสภาพผม
อย่างอ่อนโยนทุกครัง้ ทีใ่ ช้ อ่อนโยน
จนสามารถใช้ได้ทุกวัน
• เส้นผมนุ่ม หวีงา่ ย และดูสขุ ภาพผมดี
• ผสานน้ามันจากเมล็ดโบราจและ
วิตามินอี

กลอสซี่ รีแพร์
แชมพูและคอนดิชนั เนอร์
สาหรับผมเสียและผมที่ผา่ นการทาสี
• เสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงให้แก่เส้นผม
• ให้สผี มสวย เปล่งประกายยาวนานขึน้ ถึง 3 เท่า
เมือ่ เทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผมทัวไป

• ปราศจากสารซัลเฟต อ่อนโยนต่อเส้นผมและผิว
เหมาะสาหรับผูท้ แ่ี พ้งา่ ย
• ผสานสารสกัดจากทับทิมและเมล็ดองุน่
*ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เมือ่ ใช้ซาทินิคแชมพูและคอนดิชนั เนอร์รว่ มกัน

กลอสซี่ รีแพร์
แชมพูและคอนดิชนั เนอร์
ช่วยฟื้ นบารุงเกล็ดผมให้กลับมีสขุ ภาพดีตามธรรมชาติ
ก่อนใช้

หลังใช้

รีไวทัลไลซิ่ง มาสค์
ทรีทเมนท์สตู รเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงให้แก่เส้นผม
ฟื้ นบารุงและปรับสภาพผมก่อนการจัดแต่งทรงผม
• ช่วยบารุงให้เส้นผมสุขภาพดี แข็งแรงขึน้ ถึง 6 เท่า*
• ช่วยปกป้องเส้นผมและป้องกันการเกิดผมแตกปลาย
• ช่วยปกป้องเส้นผมจากความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้

*ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เมือ่ ใช้รว่ มกับซาทินิคแชมพูและคอนดิชนั เนอร์

ปั ญหา

ผมแห้ ง ชี ้ฟู
จัดทรงยาก

ผมเส้ นเล็ก
ดูแลเส้ นผมในวันเร่งรี บ
บางและลีบแบน พกพาสะดวกในการเดินทาง

ผมเสีย
และผมทาสี

ผมที่ต้องการฟื น้ บารุง
แบบเข้ มข้ นและผมทาสี

เอ็กซ์ตร้ า วอลุม่

กลอสซี่ รี แพร์

รี ไวทัลไลซิ่ง มาสค์

ผลิตภัณฑ์

สมู้ธ มอยส์เจอร์

ทูอินวัน

เอนเนอร์ จฟู
และ
สารสกัดจากพืช
และสารบารุง

ผลลัพธ์

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

น ้ามันเมล็ดคูคยุ

น ้ามันแมคคาเดเมีย

น ้ามันเมล็ดโบราจ

สารสกัดจากทับทิม

โปรวิตามิน บี5

โปรตีนถัว่ เหลือง

วิตามินอี

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

น ้ามันเมล็ดคูคยุ

ผมสวย เรี ยบลื่น นุม่
เงางามดุจแพรไหม

เพิ่มวอลุม่ ให้ เส้ นผม
ดูหนานุม่ และมีน ้าหนัก

เส้ นผมดูสขุ ภาพดี
ในขันตอนเดี

ยว

คืนสภาพเส้ นผม
ให้ ดสู ขุ ภาพดีและช่วยให้
สีผมเปล่งประกายเงางาม

ฟื น้ บารุงผมที่เสียมาก
ให้ นมุ่ ลื่น แข็งแรง
สุขภาพดี จัดทรงง่าย

THANK YOU