You are on page 1of 19

O trzech Magach [Królach

]

Gdy ci Magowie dotarli do Betlejem. je%li jest królem. Rozwi(zali swoje juki i wy!o&yli to. Powiedzia! do nich tak: "O Magowie! Wy przyszli%cie z trzema ró&nymi my%lami.poszli dalej. zorganizowanego w latach #904-#905 przez berli"skie Museum für Völkerkunde pod kierunkiem Alberta von Le Coq. Odkruszywszy. a tak&e jestem lekarzem. Dlatego naradzali si$ ze sob( i mówili: "Ten kamie" jest niezwykle ci$&ki. dla którego Magowie a& do dzi% czcz( ogie"593. Po co nam ten jeden kawa!ek kamienia? Nie potrafimy go zabra'. To zdarzenie sta!o si$ powodem. Ja tak&e chc$ i%' i pok!oni' si$ mu". a tylko nieliczne w ujgurskim . Podniós!szy ten kamie" wrzucili go do tej studni. kadzid!o. . %rednioperskim i sogdyjskim. ta gwiazda tak&e sz!a z nimi. Próbowali za!adowa' na juczne zwierz$. Z!o&yli te& pok!on i oddali cze%' i chwa!$ królowi. Pok!on Magów (FrgUjg) (przek!ad i opracowanie Józef Reczek) Fragment ujgurskiego apokryfu o pok!onie Magów w Betlejem znaleziony zosta! w czasie II wyprawy do Turkiestanu Wschodniego (chi"skiego). napisanych g!ównie w j$zyku syryjskim. Przestraszyli si$ i pad!szy na twarz bili pok!ony. Mesjasz. poniesionej z r$ki czyni(cego z!o Heroda-Chana. zabójcom i katom wyda! wtedy rozkaz: "Ruszajcie! Ile tylko w moim pa"stwie jest dzieci595 poni&ej dwóch lat. Kiedy ci Magowie skoro tylko opu%cili Jerozolim$ . moi kochani synowie59". Wtedy Herod-Chan590 poleci! im nast$puj(co: "Teraz.. Syn Boga wiecznego. Z!o&ywszy [wszystko] na jednej tacy. przyjd)cie i powiedzcie mi. wnie%li. Wówczas znale)li tam Mesjasza-Boga592. Poszli dalej. Wyprowadziwszy [ich] stamt(d. Marek Starowieyski) b. i có& zobaczyli? Z tej studni wyrós! nape!niaj(cy groz( pot$&ny blask i ognisty p!omie" uniós! si$ a& do samego nieba. Kajali si$. zabijcie wszystkie!" Pojawi! si$ wtedy we %nie Józefa anio! Bo&y i przekaza! mu rozkaz mówi(c. trzy ró&ne skarby: z!oto. jak równie& jestem królem. poleci! tym Magom wraca' inn( drog(. da! tym Magom.z uszanowaniem powiedzieli tak: "Chcieliby%my i%' i pok!oni' si$ jego wielkiemu majestatowi". we)mie mirr$ i kadzid!o. Jestem zarówno Synem Bo&ym. Legenda Trzech Magów [Króli] (ks.. Nast$pnie zjawi! im si$ anio! Bo&y. Wtedy pokaza!a si$ tam studnia. godzien najwy&szej czci. Nie poszli oni do HerodaChana. ruszajcie szcz$%liwie w drog$ i do!o&ywszy wszystkich stara" pilnie szukajcie! Gdy b$dziecie wracali z powrotem. Zobaczywszy niezwyk!y ten znak Magowie zrozumieli. z rogu kamiennego &!obu kawa!ek kamienia. my byli%my niegodni sk!ada' mu cze%' i nie wyznawszy si$ wrzucili%my go do studni"..j$zyku z rodziny j$zyków tureckich. Król. mirr$. we)mie z!oto. Wzi(wszy ten kamie" Magowie sami nie mogli go unie%'. Wtedy z dr&eniem zbli&aj(c si$ podeszli blisko. je%li jest lekarzem. zwierz$ nie potrafi!o ud)wign('.a. niby m(k$. Chcemy jeszcze przedsi$wzi(' opisanie %mierci wielkiego kap!ana Zachariasza594. 2 . we)mie lekarstwa". Oprócz licznych r$kopisów buddyjskich i manichejskich w j$zyku ujgurskim i sogdyjskim znaleziono wówczas w ruinach nestoria"skiego klasztoru w Bu!ajyk (kilkana%cie kilometrów na pó!noc od Turfanu) tak&e kilka r$kopisów chrze%cija"skich. co przynie%li.. mówi(c tak: "On da! nam skarb. Mesjaszowi i Bogu. bo nawet juczne zwierz$ nie zdo!a!o go unie%'". zechcia! pozna' najskrytsze my%li tych magów i zechcia! przyj(' wszystkie trzy rodzaje skarbów. Zobaczy! wówczas Herod-Chan. Ci Magowie przyszli z takimi my%lami: "Je%li jest synem Bo&ym. Wpad! w straszny gniew: "Zakpili sobie ze mnie ci Magowie!" Swym oprawcom. ta gwiazda zatrzymawszy si$ stan$!a nieruchomo. Id)cie wyzbywszy si$ najmniejszych w(tpliwo%ci". jak si$ rzecz przedstawia. &e ci Magowie zawróciwszy odeszli inn( drog(.

albo [wrogowie]. satrapy kraju Palestyny. rzymski603 uczony. Pokój! Us!ysza!em &e cudzoziemcy przybyli z kraju Wschodu do kraju Palestyny. jeszcze nie s!yszeli%my. pomy%la!em. co nam przykazano». filozof. który si$ tam urodzi!. Gdy ich spyta!em: «Co robicie w naszym kraju?». pisz(c do cesarza606: "Persowie607 ze Wschodu wkroczyli na terytorium twego królestwa. Zechciej teraz ty zbada' t$ spraw$". pos!a! [nast$puj(cy list] do cesarza: "Wiedz. satrapa. Odpowied) Heroda: "Herod do naszego pana cesarza Augusta. we)cie dary i udajcie si$ do kraju Judei. poinformuje mnie pisz(c o tym. O przybyciu magów (wersja w Kronice Maronickiej) Równie& Longinus. Korespondencja Longinusa z Augustem (wersja w Scholionie Teodora BarKoni) Longinus. &e tam si$ urodzi!o. w swej trzeciej ksi$dze o wojnie Rzymian i ich zwyci$stwie nad Antiochi( w Syrii605. Kim on jest i czyim jest synem. Powiadom nas. odpowiedzieli w te s!owa: «[Przybyli%my] z powodu tradycji [któr(] otrzymali%my od naszych ojców [a która zawiera!a takie przykazanie]: 'Gdy zobaczycie gwiazd$ %wietlist(. &e Persowie ze Wschodu wkroczyli na terytorium twego królestwa i przybyli do Palestyny przynosz(c dary dla ma!ego ch!opca. by walczy' przeciw nam6"2. Pokój! Gdy zobaczy!em tych m$&ów. Zechciej teraz ty zbada' t$ spraw$". kto to jest"6"0. Kim on jest i czyim jest synem. którego tam zostawi!em. przybyli i przynie%li dary608 dla ma!ego ch!opca. który si$ urodzi! w Judei. Korespondencja Longinusa z Augustem na temat Magów a. Sacra6"" Augusta do Heroda: "Cesarz August do Heroda. jeszcze nie s!yszeli%my. Oby%cie tego nie zlekcewa&yli!' Przybyli%my wi$c zgodnie z tym. 3 . Padnijcie przed nim na ziemi$ i ofiarujcie [mu] dary6"3.c. wspomina [o przybyciu Magów] w tym czasie604. do którego zosta!y przys!ane dary. którzy przybyli ze Wschodu. &e s( to albo szpiedzy. August pos!a! [nast$puj(ce] pismo do Longinusa609: "Herod. i z jakiej przyczyny zosta!y mu ofiarowane". bowiem tam urodzi si$ król Mesjasz. kim jest i czyim jest synem ten. z!o&yli ho!d i ofiarowali dary ma!emu dziecku. b. o którym s!yszeli%my. którzy przybyli. o królu.

wielkiego morza. które jedno pokolenie przejmowa!o od drugiego [pocz(wszy] od Seta. bo on zosta! zabity wraz z tymi ch!opcami. [58] Achszirach632 syn Tsachbana. [le&(c] na wschód od ziemi Nod637. Setowi by!o dane zapisa' w ksi$dze i rozpowszechnia' m(dro%' i wzywa' imienia Pana. jaki On jest. by opowiadali o Jego wielkich czynach i ukrytych misteriach. który jest ukryty przed oczyma wszystkiego co &yje. poprzez którego s!owo i wol$ zaistnia!o wszystko. i w milczeniu modlimy si$. syna ojca naszego Adama638. bowiem modlili si$ w ciszy. kto by si$ opar! woli Ojca Wszech%wiata. gdy [tak] zechce i zdecyduje si$ przez kogo. o ich przybyciu do Jerozolimy i o darach. ksi(&$ i g!owa wszystkich narodów %wiata. &e ci m$&owie nie wrócili do mnie [jak obiecali]6"4 rozkaza!em zabi' ma!ych ch!opców w tym mie%cie6"5. [Ci] zapoznali si$ z nimi. Zaruand syn Uaduada. Miej si$ dobrze!" d. który tak&e zosta! uznany za sprawiedliwego i [z tej przyczyny] uratowa! si$ od wody640. i jest bardziej wywy&szony i %wi$ty ni& wszelka my%l [to mo&e poj(']. Syryjska Opowie#$ o Magach O objawieniu Magom. w milczeniu622 i [tylko] w my%lach wychwalali [Pana] modl(c si$ do najwy&szego i %wi$tego majestatu Pana +ycia. przyj$li z rado%ci( i przekazali nam. Mahruq syn Humama. J$zyk ludzki nie jest w stanie wys!owi' tego. Adam. [Tak] wi$c owi m$drcy [byli] zwani Magami w j$zyku miejscowym.[Pó)niej. wszystko. któr( z!o&yli królowie. [57] Relacja o objawieniach i widzeniach. tak jak to zrobi! [on]. ani ziemskie nie s( w stanie wys!owi' Jego majestatu. nie ma te& nikogo. By!y wi$c te ksi$gi. wyznajemy i wychwalamy [Pana] zginaj(c kolana i wznosz(c r$ce ku górze. chyba &e On sam [tego] zechce. co b$dzie. Ausztazp627 syn Guudafara628. które znajduje si$ poza [zamieszka!ym] %wiatem. bezg!o%nie. Set za% przyj(! swym czystym sercem polecenie swego ojca i przestrzega! je w pe!ni. przekazywane [59] z pokolenia na pokolenie a& do [czasów] naszych ojców. aby mogli przyj(' który% z darów Jego majestatu. by nie !ama! prawa. Za jego przyczyn( pojawi!a si$ po raz pierwszy na %wiecie ksi$ga napisana w imi$ Najwy&szego639. które s( opisane w ksi$gach Seta. [W ten sposób] napisan( ksi$g$ Set przekaza! swym potomnym i by!a ona przekazywana a& do Noego. które przynie#li Chrystusowi WST*P. Asztanbozan syn Sziszrona. jak równie& [przyczyn$] opuszczenia raju. Noe wzi(! ze sob( Ksi$gi Przykaza" na czas potopu do arki. Merodach633 syn Bela634. do %wi$tego i chwalebnego Ojca. co jest i wszystko. Ty za% nie k!opocz si$ t( spraw(. chyba &e On zechce ods!oni' [go] ludziom. [który jest] panem wszelkiej duszy pragn(cej &ycia. Artachsziszat63" syn Chauilata. ku niebu. Adam odkry! i ukaza! swemu synowi Setowi swe pierwotne dostoje"stwo [z okresu] zanim przekroczy! przykazanie. synowie królów Wielkiego Wschodu. jest bowiem [tak] wielki. Aricho syn Kasru630. co by zaistnia!o bez Jego woli. S( to królowie. [!asce] Pana Majestatu. o majestacie Ojca i o wszystkich [innych] tajemnicach. Natsardich syn Baladana. Owi synowie królewscy otrzymali od swych ojców polecenia i prawa. bezg!o%nie wychwalali Boga Wszech%wiata. w której mieszka! Adam. która le&y dalej ni& ca!y Wschód %wiata zamieszka!ego przez ludzi. Ani Jego stworzenia niebieskie. KSI*GA SETA. który jest ukryty we w!asnym wielkim blasku. bowiem w milczeniu. co by!o. zwani Magami62" w j$zyku swego kraju. tak&e dzi$ki !asce Najwy&szego. [&e] nie s( oni w stanie go wys!owi'. nie ma za% niczego. ku Panu Majestatu. a tak&e pisma. Imiona [tych] m$drców i królów brzmia!y tak623: Zaharuandad syn Artabana. a gdy wyszed! z niej przykaza! równie& swoim potomnym.624 Hormizd625 syn Sanatruqa626. Teraz my strze&emy tajemnic i s!ów tych ksi(g z mi!o%ci( i czci(. Arszak629 syn Mahruqa. [ci(gn(c si$] do Okeanosu636. MAGOWIE. 4 . Przestrzeg! swego syna Seta. synowie królów wschodnich z ziemi Szir635. [te] tajemnice i ta relacja.] gdy si$ zorientowa!em.

a& zostanie ods!oni$ta waszym potomnym tajemnica gwiazdy.wiat!a [60] chwa!y niewys!owionego Ojca Majestatu. wyn$dznia!y. rado%ci(. Ojcowie nasi przekazali nam przykazania.. Promieniem .. i [z sercem pe!nym] mi!o%ci i zapa!u. b$dziecie wraz z Nim uczestniczy' w rado%ci. w Jego nowym %wiecie i w Jego %wietle. w(t!y i poni&ony. Wy sami zadbajcie (o to). i tak) a& do czasu. które za%wita wam od wschodu. i (to samo) przyka&cie waszym synom.wiat!em promienia Jego chwa!y. Obrazem. S!owem rodz(cym wszelk( Jego my%l. &e kiedy wzejdzie to %wiat!o [pochodz(ce] z Niesko"czonego Majestatu i uka&e si$ wam w postaci gwiazdy. +adne z nich nie b$dzie widoczne. nios(c czyste dary z rzeczy. Zobaczycie tam wielki i cudowny znak. gdy spe!ni( si$ tajemnice i objawienia. ksi$&yca i gwiazd. (a ci swoim. Wol( i postaci( Jego ukryto%ci. które da wszystkim [. [to jest] %wiat!o w formie gwiazdy. które s( napisane na temat Jego przybycia". który je wypowiedzia!. Gdy Bóg uka&e si$ w ludzkim ciele . które wzejdzie u góry w formie gwiazdy ponad Gór( Triumfów i osi(dzie na kolumnie %wiat!a w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów64". a nad Nim uka&e si$ tak&e znak krzy&a.] i w &yciu doskona!ym.. . Dzieckiem Jego ukrytej my%li. je%liby %wiat!o gwiazdy nie przyby!o za waszych (czy ich) dni. która wzejdzie za spraw( Najwy&szego Majestatu. Owe Ksi$gi Ukrytych Misteriów by!y z!o&one w Górze Triumfów na wschodzie naszego kraju Szir. za%wieci nad ca!ym stworzeniem i przy'mi %wiat!o s!o"ca. jakie istniej(. w Jaskini Skarbów. mówi(c do nas: "Oczekujcie %wiat!a Ojca Najwy&szego Majestatu. Wy równie& przyka&cie waszym synom. z gorliwo%ci(. a wasi synowie swoim synom. On jest Synem !aski doskona!ej. wr$czcie Mu wasze dary i przyjmijcie ode" b!ogos!awie"stwo &ycia. pójd)cie do" z mi!o%ci( i rado%ci( nios(c ze sob( wasze dary. a które zosta!y z!o&one przez waszych ojców w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów w Górze Triumfów. Wiedzcie wi$c. którego moc( i s!owem powsta!y i zosta!y uporz(dkowane wszystkie %wiaty. pójd)cie [wtedy] dok(d was poprowadzi %wiat!o tej gwiazdy.]643. [by oczekiwali]. Tym. Oddajcie pok!on wzgardzonemu. które [. by. A gdy przyjdzie w swej chwale ukrytej. które nale&( do Niego. które stworzy!o wszystko642 wedle woli Tego.PRZYKAZANIA OJCÓW. grocie tajemnic &ycia w ciszy.. w swej pe!nej bosko%ci i z ca!ym bogactwem. S!owem. który jest: G!osem Ojca. i przekazali%my naszym synom nauk$ o wszystkich misteriach. ubogi. podobnie jak oni sami [je] otrzymali od swoich ojców. Wielka jest bowiem tajemnica Syna Najwy&szego Majestatu. które nie przemija. poni&onemu i wyn$dznia!emu Dziecku. Od naszych ojców otrzymali%my prawa i polecenia. powiedzieli (o waszym obowi(zku) swoim synom. która nigdy nie przestanie wytryskiwa' ze swego )ród!a. %wiata. Fontann( +ycia. ani kopii w%ród wszystkich. Tak jak sami otrzymali%my [polecenia] i dowiedzieli%my si$ [o gwie)dzie] od 5 .wzgardzony. ani nie zdo!a zrówna' si$ z jej %wiat!em. by%cie je mogli zobaczy'. który nie ma ani pierwowzoru.

Gdy nadchodzi! pocz(tek [nast$pnego] miesi(ca. i by! op!akiwany przez swego ojca Adama. [którym] poni&y! si$ w swej godno%ci. kto z mi!o%ci( oddaje si$ nauce. ja za% uczyni!em j( sw( [63] zgub( i niszczycielk( mych %ladów a& po wyprowadzenie mnie z mego rajskiego królestwa. o którym czytali%my i s!yszeli%my schodz(c z rado%ci( [z Góry]. w czysto%ci. pokolenia i ludy. które wywiod( si$ ze mnie i z moich dzieci. Ca!a ta Góra jest ponad [wszelk(] miar$ pi$kniejsza i wspanialsza od wszystkich gór w naszym kraju. zrodzonego po %mierci Abla. lub jeden z cz!onków jego rodu stawa! na jego miejsce. [co mia!o miejsce] zanim Adam przekroczy! przykazanie Ojca Najwy&szego Majestatu. To spe!ni!o si$ na mnie. [A tak] wspinali%my si$ na Gór$ Triumfów: dwudziestego pi(tego dnia ka&dego miesi(ca [przychodz(c] ka&dy ze swego domu. Gdy j( zobaczy!em. w którym &y!em i sam je zaprzepa%ci!em. nasze rody i ka&dego. wobec swego syna Seta. którzy nie chcieli jej przyjmowa' oddalaj(c swe dusze od ratunku. czekali%my w jednym miejscu. i nie odkrywaj przed ni( wszystkich tajemnic twego serca. &e z niebytu zaistnia!em. Mówi! do": «Synu mój. Po powrocie opowiadali%my o objawieniu. przygotowane na dary [dla] gwiazdy.naszych ojców [tak i] mówili%my [naszym synom] czyni(c ich uwa&nymi: "Mo&e za waszych dni nadejdzie %wiat!o tej gwiazdy". Mój !askawy Pan dla czci i chwa!y da! mi j( na pomocnika65". które by!y w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów: "Ca!a mowa. by post$puj(c sprawiedliwie stara! si$ znale)' !ask$ u Ojca Majestatu.]646 i objawienie %wiat!a gwiazdy i jej chwa!$.zwodnicz( rad$ . mirt. dla uczczenia %wiat!a którego%my oczekiwali. &e kto% z nas zmar!. na zawsze niewys!owionemu i niesko"czonemu. gdzie by!y z!o&one skarby. To jest kobieta (por. tak jak my sami stan$li%my na miejscu naszych ojców. Gdy za% z!ama! przykazanie dane mu (przez Ojca). Kl$kali%my. Nie zdawa!em sobie sprawy z zaszczytu [jaki mnie spotka!] i by!em wynios!y w mym sercu przez kielich gorzkich s!ów . Adam ukaza! swemu synowi Setowi to [. które by!o u podnó&a Góry. tego. gdy& widzieli. wystrzegaj si$ jej w s!owach ust twoich. TESTAMENT ADAMA. i ja!owiec. 2#n). który zosta! zabity przez swego brata Kaina645.jakiego dost(pi!em zaszczytu. utraci! mo&liwo%' ogl(dania tej gwiazdy. poniewa& sta!a si$ dla mnie zgorszeniem650. któr( wyg!osi! nasz ojciec Adam. wspinali%my si$ na szczyt Góry i stawali%my przed bram( Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów. a które zwie si$ -ród!em Oczyszczenia. jak zst(pi!a i osiad!a na Drzewie +ycia ca!a ja%niej(c. które si$ do mnie odnosz(. [6#] obmywszy si$ w )ródle. cyprys. a gdy zaistnia!em . bo wprowadzi!em wa%" do królestwa. krzew winny. i nauczali%my naszych synów. jego syn. sta!o si$ drzazg(. cedr. wyci(gali%my r$ce ku niebu i modlili%my si$ bezg!o%nie [i] w ciszy oddaj(c cze%' Ojcu Najwy&szego Majestatu. &ebro. Z powodu wyj%cia z raju op!akiwa! nasz ojciec Adam grzech.. Oto fragment z ksi(g. którzy mi!uj(c objawienie z rado%ci( przyjmowali nauk$ [o nim. Powiedz(: '+adne królestwo wewn$trznie sk!ócone nie przetrwa'647. [i tak mia!o by'] do momentu. bowiem kocha! mnie jak syna umi!owanego. gdy wype!ni si$ czas nadej%cia gwiazdy. a tak&e] tych. prorokowa!em mówi(c: '[Oto] tym razem [to] ko%' i cia!o ze mnie'648.któr( mi da!a za podst$pem w$&a652. Trzeciego dnia [tego&] miesi(ca wchodzili%my do Jaskini. i nazwa!em j( pi$knie 'Razem'649. a rosa skrapia j( s!odkim zapachem. [Nie 6 . Synu mój. Synu mój. b$d( powtarza' mój grzech i przekazywa' sobie przypowie%ci [o nim]. GÓRA TRIUMFÓW. &e w spokoju i ciszy modlili%my si$ i z szacunkiem mówili%my do nich [62] o misteriach644.. Rdz 2. Nauczali%my te& mieszka"ców tego kraju. wielki za!o&yciel naszego rodu. etrog. gdy by! w Ogrodzie Eden. zbierali%my si$ wszyscy u podnó&y Góry. Roznosi si$ od niej wo" wszelkich pachnide!. które zosta!o ze mnie wyj$te. Je%li zdarzy!o si$. gdy& widzia!. Nie docenia!em mej wspania!ej sytuacji. Wielokrotnie upomina! i poucza! swego syna Seta. która o%lepi!a me oczy. Sta!o nad nim siedem drzew: drzewo oliwkowe.

przydarzy!o mi si$ i zosta!em pozbawiony mej [pierwotnej] godno%ci. Wszystkie te rzeczy b$d( [czyni'] za przyczyn( podst$pów mego przebieg!ego kusiciela. i odra&aj(cymi i plugawymi biesiadami. 7 . [pysznych] szat. Oto widzisz. [ani z tego] &e nie mog$ mie' [korzy%ci z] jego fa!szywej rady. mój synu. zrobi! mnie. Gdyby bowiem [chcia!] ukara' mnie wedle mojej winy. wzmocni mnie swym %wiat!em i o%wietli me oczy. podobnie jak mi dawniej uczyni!: dmuchn(! mi w twarz ducha i o&y!em659. mój synu. &e] oto z mego rodu i spo%ród [64] mych potomków wyjd( chwalebni i s!awetni m$&owie rozg!aszaj(cy tajemnice Majestatu. bym nigdy wi$cej nie s!ucha! jego podszeptów. pychy. Mój kusiciel chcia! mnie podst$pnie poni&y'. które nastan( po tobie. które przyjdzie po mnie. mój synu. b$dziesz taki. A gdy w mej zuchwa!o%ci przekroczy!em Jego zakaz. jak ja.. maj(tku. któr( ja ponios!em. Któ& mu si$ przeciwstawi i powie 'Có&e% zrobi!?'653. Nie zdawa!em sobie sprawy. Uka&e im si$ jako [kto%] kochany i przyjazny i b$dzie ich kusi! ju& to muzyk(. lecz kochaj i czcij Pana &ycia. ani z ca!ego mego &ycia w raju. ani te& . ani s!uga równy swemu panu658. ja nieszcz$sny. a On ci$ przywróci do &ycia i zlituje si$ nad tob(. tak jak mnie podniós! z mego niebytu. z którego przykazano ci nie je%'. zostan( wys!uchani i [. która by!a powodem mego upadku655. [Tak] te& [niech czyni(] pokolenia. bowiem sw( fa!szyw( mi!o%ci( pe!n( podst$pu i goryczy b$dzie on kusi' ka&de pokolenie. wysokiej pozycji. ani &e glina nie mo&e by' tym. B$d( mówi' wiele [z!ych] rzeczy i zrobi( sobie malowane i rze)bione idole. lecz jak czu!y ojciec. Jako sprawiedliwy s$dzia zamkn(! jego k!amliwe usta. ale mój dobroczynny Pan w tym wi$kszej swej !askawo%ci po!o&y! go pod moje stopy. Zaskarb sobie Jego !ask$. nie os(dzi! mnie jak pan zdj$ty gniewem. mego dobrotliwego Mistrza. chciwo%ci i dóbr ró&nego rodzaju.]656 Majestatu. by nie móg! chodzi'. który j( formuje657. która zostanie mi objawiona u kresu dni. lecz odwa&( si$ g!osi' blu)nierstwa przeciw Najwy&szemu Majestatowi. Innym znów razem usidli ich ró&nymi rzeczami zbytku. W ostatnich czasach tego pokolenia znów pojawi( si$ buntownicy. odró&niaj(c go w ten sposób od wszelkich podobnych mu dzikich zwierz(t. udaj(ce skromno%' i trosk$ o mnie: 'Oto doradzam ci co%.askawy wesprze mnie i w swym mi!osierdziu zlituje si$ nade mn(. Lecz ty. wype!ni! je prochem. co jest dla ciebie stosowne i dobre.bardziej ni& z czegokolwiek . jak twój Bóg' -mój Mistrz dobroczynny.zdawa!em sobie sprawy] z mej w!adzy nad ca!ym %wiatem. bo gdy zjesz z drzewa. [gdy zosta!em zwiedziony] przez jego fa!szywe s!owa. B$d( te& s!u&y' s!o"cu i ksi$&ycowi i wypowiada' blu)niercze s!owa. a [przecie&] cho' nie istnia!em. a nie skaza! mnie wedle mego grzechu. który go by! zabi!66". bowiem przez sw( &yczliwo%' nie obci(&a ci$ moimi grzechami. ca!e stworzenie jest pod moj( w!adz(654. Mój wróg cieszy! si$ z mojego powodu i skaka! z rado%ci. jak ja. nie sp!odzi!bym &adnego potomstwa. Poka&e [im] i przywabi ich pró&n( s!aw( wielkiego bogactwa. ani te& nie przyj(!by ofiary twego brata Abla660. Spotka ich wielka !aska. nierz(du. a na koniec wybawi mnie od zguby i podniesie z prochu. Ty. sw( wstr$tn( i fa!szyw( mi!o%ci(. Wszystko to. ju& to pijatyk(. Przyczyn( wszelkiego z!a by!a matka twoja. bo wpad!em w jego pu!apk$. Lecz On ukara! mnie okazuj(c !ask$. Gdyby bowiem chcia! mi odp!aci' stosownie do mego grzechu.z !aski i przychylno%ci mego %wi$tego Pana. niegodziwo%ci. [wypowiedziane] przez Ew$. ani z mi!o%ci %wi$tych anio!ów do mnie. [Wiedz. a [gdy] b$d( si$ modli' i prosi'. które s( [tylko] halucynacjami ich pró&nych widze". a mnie nape!ni! strachem. tak jak to by!o ze mn(. u którego kara !(czy si$ z wybaczeniem. wystrzegaj si$ jej rady i nie s!uchaj jej tak. Nie za&(da! te& zado%'uczynienia za jego krew od jego brata. ani ponie%' kary. z mego zaszczytu. bym go zdepta!. który kocha! mnie i by! lito%ciwy wobec mnie jak czu!y ojciec. jak dawniej. mój synu. którzy nie b$d( si$ bali zgrzeszy' tak. staraj si$ podoba' memu Stwórcy i Dawcy &ycia. i po!ama! mu nogi. Ewa.. by wyzwoli' si$ od mej w!adzy. zg!adzi!by mnie jak proch. Poniewa& zszed!em do ciemno%ci. Lecz znam obfit( !ask$ Majestatu mego dobroczynnego Mistrza [65]. bowiem przez sw( wielk( !askawo%' nie odwraca si$ od tego. [Lecz] mój Dobroczynny Wybawca i Mistrz .

Ukaza!o si$ wam niewys!owione %wiat!o G!osu Ojca 8 . Poznawali%my [je] sami i nauczali%my [o nich] naszych synów i nasze rody. my [te&] byli%my godni [i przygotowani]. które otworzy!o si$ jak wielka brama. Gdy%my z rado%ci( obmyli si$ w -ródle Oczyszczenia.sta!o si$ ze s!o"cem. co%my ujrzeli. gdy ono wschodzi. ku naszym oczom. Rzek! do nas: "Pokój wam. gdy ta gwiazda wzesz!a ponad nami. a nikomu innemu. którego%cie do%wiadczyli. zobaczyli%my to %wiat!o nie do wys!owienia ludzkimi ustami. daje mo&liwo%' pokuty. który w kwietniu. i da! si$ nam s!ysze' !agodny i s!odki g!os. Nabrali%my [nieco] odwagi i si! wskutek tego. ukaza!o si$ %wiat!o gwiazdy silniejsze od s!onecznego. Set oczy%ci! swe serce. której nie byli%my w stanie widzie'. W wej%ciu do jaskini padli%my na kolana [ra&eni] ogromem %wiat!a. i przywo!ywa! i wychwala! imi$ Ojca najwy&szego Majestatu. zostaje poch!oni$ty przez %wiat!o s!o"ca. i lituje si$ nad nimi. lecz [wyja%nienie] ich znaczenia by!o [zawarte] w ksi$gach. Set wys!ucha! wszystkiego. tak te& . których przedtem nigdy nie doznawa!. a On rzek! do nas: "Nie miejcie w(tpliwo%ci. by po drodze na Gór$ Triumfów jak zwykle [wej%' do]. znale)li%my t$ kolumn$ %wietlist( przed Jaskini(. wtajemniczonym w misteria. Gdy%my na jego s!owo powstali i podnie%li oczy. Uradowani chwalili%my bezgranicznie i wyznawali%my Ojca Najwy&szego Majestatu. OBJAWIENIE DANE MAGOM. Zgodnie z naszym dawnym zwyczajem wyszli%my ka&dy ze swego domostwa.wyda!o nam si$ .. które%my byli czytali. Nam to w!a%nie. cho' jest widoczny za dnia. Adam. gdy%my j( zobaczyli. I oto ujrzeli%my niebo. [67] która rozja%nia!a ca!( Gór$ blaskiem nie do opisania ludzkimi ustami. i wszed!szy przepe!nieni mi!o%ci( do Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów odczytywali%my [te pisma]. My za% znale)li%my je i wiele innych w pismach z!o&onych w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów.. Jak ksi$&yc. co powiedzia! ów g!os. wspinaj(c si$ weszli%my jak zwykle na Gór$ Triumfów. Ogarn(! nas znów wielki l$k. i tak jak sami wyczytali%my [o tym] w ksi$gach. wtajemniczeni w ukryte misteria!" I znów zdumieli%my si$ tym. Zadr&eli%my ze strachu. jak to nam zosta!o przykazane od naszych ojców. co mówi! mu jego ojciec. My za% wspinali%my si$ na t$ Gór$ ka&dego miesi(ca. &e za naszych dni si$ ukaza!o i &e byli%my godni je zobaczy'. Zobaczyli%my [wtedy] [jasno%' (?)] nie do opisania w postaci kolumny %wiat!a. Set da! te& swym synom przykazania [odno%nie do] tych misteriów.kto go kocha. o której jasno%ci nie jeste%my w stanie nic wi$cej powiedzie' ni& to.662 -ród!a Oczyszczenia i si$ obmy'. Padli%my na kolana i wyci(gn$li%my r$ce wedle naszego dawnego zwyczaju i w milczeniu wychwalali%my jej cudowny wygl(d. i starannie to zapisa!. Z kolumny i z gwiazdy wysun$!o si$ ku nam. z mi!o%ci(. Ka&dy z nas mia! ró&ne i zadziwiaj(ce wizje. a (w nim) wspania!ych m$&ów nios(cych na swych r$kach gwiazd$ %wietlist(. &e by!a wielokrotnie silniejsza od %wiat!a s!o"ca. który przemówi! do nas tak: "Wejd)cie do %rodka bez wahania. bowiem [wszyscy inni] byli dalecy od [znajomo%ci] jego misteriów i od [miejsca] ukazania si$ [tego %wiat!a]. by nie dawa' pos!uchu z!emu kusicielowi. która zst$puj(c zatrzyma!a si$ nad [Gór(]663. Zeszli i stan$li nad kolumn( %wiat!a. by nadesz!a za naszych dni [66] i by%my j( mogli przyj(' z rado%ci( tak. i weszli%my [wci(& jednak] zal$knieni. a b$dziecie mieli niezwyk!e i cudowne widzenie". i kto chodzi przed Nim w sprawiedliwo%ci. jak równie& wiele dalszych przykaza". a ponad ni( gwiazd$ %wietlist(. co% na kszta!t r$ki ma!ego cz!owieka. Nawet tym. co do widzenia. S!o"ce nie mog!o mierzy' si$ ze %wiat!em jej promieni. bowiem wielka jest Jego wspania!omy%lno%' wobec %wiata". Zag$%ci!o si$ i ukaza!o si$ nam w postaci ma!ego i skromnego cz!owieczka. którzy grzesz( wobec Niego. je%li &a!uj( i b!agaj( Go o przebaczenie. Gdy nadszed! czas spe!nienia si$ tego. Jaskinia ta ja%nia!a niezmiernie. Lecz zebrawszy si$ w sobie ujrzeli%my gwiazd$ nad Jaskini( Skarbów Ukrytych Misteriów. co by!o napisane w ksi$gach o objawieniu si$ %wiat!a ukrytej gwiazdy.

Od momentu. jak przystoi (komu% o) waszej [g!$bokiej] wierze. a tak&e niepozorn(. (Jeszcze) inny rzek!: "Widzia!em niepozornego i brzydkiego cz!owieka o n$dznym wygl(dzie"668. w którym (wida') by!o wiele zadziwiaj(cych kszta!tów". je%li uwierz( we Mnie bez waha". Znów zobaczycie znaki pokory. drobn( i w(t!( posta'. Wy tak&e [wykonujcie] wszystko to. I mogli%cie zobaczy' te& to. bowiem mieszka"cy %wiata nie s( w stanie dostrzec Jedynego Syna Ojca Majestatu [w pe!nej] chwale. Wszystko to wykonujcie tak. [69] Potwierdzi si$ wam [wówczas] wszystko. Uka&( si$ w nim tak&e inne znaki. skromnego i niepozornego cz!owieczka. gdy ujrzycie we Mnie znaki wielu postaci. Wzi$li%my ca!y skarb. POWRÓT Z GÓRY TRIUMFÓW. o których nie jeste%my w stanie opowiedzie' ze wzgl$du na ich wielk( ilo%'. nie b$d( mieli &adnego wyt!umaczenia dla swych grzechów. Ja jestem obecny i przy Majestacie mego Ojca. bowiem moja Ewangelia jest g!oszona tak&e tam. lecz wszystko. o ile nie objawi im si$ w kszta!cie [znanym] z ich %wiata. by te wszystkie tajemnice niewys!owionego Majestatu zosta!y nam objawione i opowiedziane. by!y opiecz$towane. ogl(daj(c wspania!e znaki i [moje] wielkie triumfy na ca!ej ziemi. w których [o nich] czytali%cie. który Mnie pos!a!. by zgin$li w b!$dzie. któr( b$dziecie szli. co wam by!o powiedziane. B$d$ szed! z wami i b$d$ wam przewodnikiem na ka&dej drodze. i& byli%my godni tego. w którym trwaj(. Wola za% Ojca zostanie spe!niona gwoli uratowania &ycia ca!ego %wiata". z powodu których by! [tam] z!o&ony. i przeze Mnie b$d( wyznawa' i wielbi' Ojca chwalebnego Majestatu. dla zbawienia &ywota ludzi. przez anio!ów. i ukaza! si$ wam pod postaci( ma!ego. co zrobi(. które%my widzieli. objawia!y si$ ka&demu inaczej. tak &e ludzie odwa&( si$ [wyst(pi'] przeciw Mnie i b$d( chcieli wykona' to. gdy si$ im uka&$ przy spe!nieniu wszystkich czasów. które mia! w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów. wyszli%my wszyscy z Jaskini raduj(c si$ i ciesz(c. która nam si$ ukaza!a.] bym wype!ni! polecenie mego chwalebnego Ojca. a . &e skupi! swe %wiat!o w blask. jak wam zosta!o powiedziane. Oto ona sama pokaza!a si$ wam. [które nast(pi] w Jerozolimie. Schodzili%my z Góry b!ogos!awi(c tajemnice objawie" %wiat!a Gwiazdy. Ja [za%] pokocha!em ich. a wszystkie cuda. która prowadzi] a& po %mier' na krzy&u.. Ja teraz [tu] rozmawiam z wami. co wam zosta!o przykazane przez waszych ojców a tak&e wszystko to. bo s( to ukryte tajemnice %wiat!a gwiazdy. Ja za% spe!ni$ [misj$] mi!o%ci Ojca [do ludzi. w którym trwali. co w niewys!owionych tajemnicach przepowiadano o Mnie na ca!ym %wiecie i w ka&dym kraju. Nie b$d( [jednak] mogli znale)' satysfakcji. i wsz$dzie. Jeden z nas powiedzia!: "Widzia!em %wiat!o. Tam znów oddajcie Mi cze%' [. bowiem mój Ojciec kocha ich i [nie chce].Najwy&szego Majestatu. czego%cie si$ dowiedzieli z tajemnic [zawartych] w ksi$gach. 9 . aby%cie mogli us!ysze' i bez wahania uwierzy'. co podst$pnie przeciw Mnie zaplanowali.wiat!a. Gdy ju& sko"czy! z nami mówi' o tym wszystkim i o wielu [innych] sprawach. lecz zaczn( czyni' pokut$ i uwierz( we mnie. lecz jestem i tam. które ukrywaj( i czyni( nierozpoznawalnym Najwy&szy Majestat. bym spe!ni! wszystko.. a ka&dy z nas opowiada! o objawieniach i wizjach. jak równie& spe!nienie wszystkich tajemnic. Nasze wizje nie by!y podobne jedna do drugiej. We)cie wi$c ze sob( skarb. Inny rzek!: "Widzia!em m!odzie"ca niepodobnego do niczego na tym %wiecie". który jest ukryty. Dla ich &ycia zst(pi$ [na ziemi$] i podnios$ ich ze sob( w mi!o%ci i niepodzielnej doskona!o%ci.. [Zosta!em wys!any. który zosta! z!o&ony przez waszych ojców w tej jaskini. które przez proroków g!osi! o Mnie krn(brnemu domowi667. przy czym dokumenty.]666. który by! z!o&ony w Jaskini.. stanie si$ [przyczyn(] ich %mierci i zag!ady.]665 urodz$ si$ jako cz!owiek. Kto% inny rzek!: "Widzia!em niemowl$ o kszta!tach nie do opisania".wiat!o to wzesz!o nad tym %wiatem z Majestatu mego Ojca. który Mnie pos!a!664 [68] dla ich zbawienia. by nie zgin$li przez grzech. Podobnie i wy otrzymali%cie objawienia o Mnie. bowiem jestem promieniem . na której ujrzenie czekali%cie. i czekajcie raduj(c si$ i oddaj(c cze%' nie [.

prorocy i bohaterowie. Inny rzek!: "Widzia!em. który d)wiga! grzechy ca!ego %wiata". sprawiedliwi.OS Z WYSOKO. co by istnia!o bez woli Ojca Majestatu lub by!o bez G!osu +ycia: To jest bowiem mój Syn Umi!owany673. Dobrowolnie przybra! cia!o. On jest Synem Jedynym spe!niaj(cym ka&d( wol$ swego Ojca. Oczekiwali oni na te wizje. którzy w ni( uwierzyli.CI. Wys!annik . by w nim unicestwi' %mier'. &e w (swej) pot$dze zszed! do Szeolu. Inny rzek!: "Widzia!em. odebra' jej w!adz$. którzy Go mi!uj( i wierz( w Niego. d!ugo%' i szeroko%'. [i który] rzek! do nas: "Wszystko. Nie ma niczego.wietlistej daj(cej &ycie doskona!e tym. gdyby G!os rodz(cy S!owo +ycia nie odkry! g!$bi ukrytej my%li Ojca. Nie jest mi!owany ani szanowany tak. Oto przez G!os i S!owo powsta!y i zosta!y uporz(dkowane górne i dolne %wiaty Ojca Majestatu: Anio!owie. &e wzniós! si$ [70] w chwale. bowiem ten %wiat bardziej ni& Jego kocha ciemno%' i jej powaby675. On jest t!umaczem m(dro%ci niezbadanych tajemnic. Nikt nie by!by w stanie pozna' Ojca. tak by znale)li si!$ do przyj$cia daru Syna ukazuj(cego nowe i doskona!e %wiaty tym. który pochodzi z ukrytej my%li Ojca. a wszystkie zast$py wychwala!y i wy%piewywa!y cze%' Jego poni&enia. podczas gdy oni wo!ali w te s!owa: «. którzy s( przekonani i wierz( we".aski Doskona!ej. lecz nigdy ich nie zobaczyli. jak wzniós! si$ na wielk( wysoko%'. n$dzny kszta!t676.wi$ty jest nasz król.(Znów) inny rzek!: "Widzia!em krzy& i %wietlist( (sylwetk$) powieszonego na nim cz!owieka. gdy& nie by! to jeszcze czas nadej%cia Gwiazdy . a da' &ycie wieczne tym. wysoko%' i g!$boko%'. otworzy! groby i przywróci! zmar!ych do &ycia. A gdy%my [tak] wychwalali te rzeczy. co%cie widzieli i s!yszeli. Nikt bowiem nie mo&e pozna' wszystkich tajemnic Jedno%ci672 z wyj(tkiem tego. Schodz(c z Góry Triumfów wychwalali%my i opowiadali%my sobie nawzajem o wszystkich tych i wielu podobnych rzeczach. To w Jego imi$ czynione s( znaki i cuda przez Jego wiernych. On to poni&y! si$ i sta! si$ cz!owiekiem dla zbawienia ludzi. w którym wy &yjecie. o który modlili si$ pe!ni nadziei wszyscy królowie. jest tylko jedn( kropl( &ycia z domu Majestatu. o wszystkim. Zwierzchno%ci. by nas zbawi'»". Z powodu naszych grzechów poni&y! si$. co%my tam widzieli i s!yszeli. On. przez którego b$dzie istnia! [7#] wiecznie. któremu towarzyszy!o wielkie %wiat!o. W!adze i ten %wiat. #0 . jak by' powinien. nagle z najwy&szej wysoko%ci Majestatu dotar! do naszych uszu g!os o nieopisanej s!odyczy. a wszyscy zmarli powstali i oddali mu pok!on"669. G. a Duch Or$downik670 niós! diadem i koron$ i b!yska! przed nim (oznak() zwyci$stwa. i& stali%my si$ godni ujrze' ten Dar +ycia. On objawia swym umi!owanym to. Kto% inny rzek!: "Widzia!em. %wi$te jest Jego zej%cie do nas. które zwyci$&y!o w ka&dej walce z grzechem i %mierci("67". a anio!y otwiera!y przed nim bramy nieba. co jest ukryte u Ojca. Chmury serafinów i anio!ów unosi!y Go na d!oniach swych r(k. który zawsze jest Mu pos!uszny. Moce. o czym rozmawiali%cie i co ku waszemu zdziwieniu by!o wam przekazane. który jest obrazem674 i podobizn( Ojca Majestatu. Radowali%my si$ wielce i weselili. by nie ulegli zag!adzie.

jakby%my byli lud)mi u!omnymi. rozmawiali%my o Niej. w chwale niewys!owionej".[Spytali tak]. Ona za% przygotowywa!a nam wyborne684 miejsca na postój. [tak] o Nim. by móg! okre%li'. który sw( krwi( u%wi$ca %wiaty. by%my oddali pok!on objawionej Gwie)dzie o niesko"czonym %wietle. [w których widzieli%my go na Górze]. odpoczywa' i radowa' si$. które wynie%li%my z Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów. Ono prowadzi!o nas sw( zwyci$sk( si!(. ani Jego majestatu na tyle. wykonawc( woli Tego. teraz bez znaczenia dla naszych oczu. którzy nie mog( wys!owi' tego. W JEROZOLIMIE. &e &adne usta ludzkie nie s( w stanie go wys!owi'. Tako& nasz prowiant okaza! si$ by' obfity i [nigdy go] nie brakowa!o. wprowadzi! nas do %rodka miasta. On jest drog( i bram(677 %wiat!a dla tych. które by!o tak wielkie. co widzieli. &e czuli%my si$ wypocz$ci po ca![odzienn]ym trudzie. Gdy za% przemierzali%my tereny [pe!ne] dzikich zwierz(t i jadowitych w$&y. [73] bez l$ku. o Nim si$ mówi i Jego imi$ si$ wymienia. magów.owa Gwiazda id(ca przed nami. . jak gdyby%my [wcale] nie przemierzali [tej d!ugiej] drogi. a [nawet] z dnia na dzie" by!o go coraz wi$cej. bez k!opotów i nie [czuj(c] zm$czenia. i miejsca trudne do przebycia wyg!adza!a przed nami685. Nie potrzebowali%my %wiat!a s!o"ca ani ksi$&yca. [72] [mimo &e] nie usun(! niczego z mej mi!o%ci. który po%wi$ca si$ dla zbawienia swych owiec680. wydawa!y nam si$ ma!e i drobne w porównaniu z naszym zwyci$skim Znakiem i pot$&nym . który Go wys!a!. nasze . w których zatrzymywali%my si$. wzgórza. I nikt nie mo&e poj(' ani Jego. W naszym obozie przygotowali%my prowiant oraz czyste i %wi$te dary. Tak&e rzeki.wiec(c nad nami sprawia!a. a nasze serca cieszy!y si$ z przybycia na miejsce. czy z powodu tajemnic waszej. które by!y na naszej drodze.On jest Synem doskona!ym. zadr&eli. wspieraj(ca nasz( grup$ na wszystkie sposoby683 i rozja%niaj(ca nam [drog$] swym tajemnym %wiat!em. gdzie zosta!y pierwotnie z!o&one przez naszych ojców. który nas [tam] przywiód!. On jest Napojem z Winoro%li +ycia. On istnieje we wszystkim tak. by%my mieli gdzie mieszka'. Wszystkie miejsca postoju. religii?" . Góry. gdzie przykazane nam by!o. która ukaza!a si$ nam pod wieloma doskona!ymi postaciami. by%my mogli j( zobaczy'. jaki On jest. On jest Arcykap!anem. &e spogl(daj(c na niebo oddawali%my pok!on naszemu Znakowi i modlili%my si$ do naszego Przywódcy. przekraczali%my pieszo. Jej dostojnicy i starsi przestraszyli si$. ## . (bo) Ja i On jeste%my jedno%ci(682.wiat!o doskona!e i nasz chwalebny Przywódca . nasz dobry Wys!annik.wiat!em. [bowiem] noc( i dniem szli%my przy jej %wietle. i spytali nas: "Dlaczego%cie tu przybyli. bowiem %wiat!o naszego Dobrego Przewodnika towarzyszy!o naszej karawanie. [jak i] o pojawieniu si$ tej Gwiazdy. To Jego widzieli%cie ukazuj(cego si$ wam pod wieloma postaciami. I znów ukaza! si$ nam nasz Przewodnik i Dobry Pos!aniec. [mogli%my bez uszczerbku] st(pa' po nich nogami686. Gdy w miesi(cu kwiatów687 dotarli%my w okolice Jerozolimy. nie znali bowiem naszych tajemnic. którzy przez ni( wchodz(. Uwa&ali nas za magików688. On jest Chlebem +ycia678 zes!anym wiernym przeze Mnie. poniewa& zauwa&yli. oprócz Mnie. W ka&dym miejscu postoju nasz chwalebny Przywódca i Przewodnik ukazywa! si$ ka&demu z nas we wszystkich [tych] postaciach i formach. ani ze swej chwalebnej Osoby68". Wyruszyli%my z wielk( rado%ci(. PODRÓ+ MAGÓW DO JEROZOLIMY. A serca nasze pe!ne by!y wielkiej rado%ci. Siewc( S!owa679 +ycia i Pasterzem Prawdy. raduj(c si$ i wesel(c. &e [gdy si$ mówi] o czymkolwiek. Gdy to wszystko i wiele innych spraw zosta!o nam przekazanych.

wiat!o Pierwotne spe!ni!o wol$ Ojca Majestatu: Dziecko chwalebne otworzy!o swe usta i rzek!o do nas z mi!o%ci( swej obfitej i czu!ej !askawo%ci: "Pokój wam. Nie [uwierzy! w to] te& Herod. Rozprawiaj(c o misteriach. co wyczytali uczeni w Pi%mie. [tak] i teraz zas!ugujecie na to. gdy za% raduj(c si$ zobaczyli%my [ponownie] naszego Przewodnika i Przywódc$. zgodnie z tym. aby zmaza' i zniszczy' wszelki grzech i pokona' %mier'. Wy!o&yli%my nasze skarby przed Nim . Przybyli%my rado%ni z czystymi darami. Herod. by%my udali si$ do tego kraju i z czci( oddali Mu pok!on. nasze . . Kolumna. a tak&e postacie Jego bosko%ci ukryte w cz!owieku ubranym w cia!o689. bowiem królestwo Jego jest na wieki. co] jest napisane. kaza! zwo!a' szacownych starszych miasta i spyta!: "Gdzie [wedle tego. Zobaczyli%my zst$puj(c( kolumn$ . MOWA DZIECKA. Poniewa& jednak nie by! godzien pok!oni' si$ narodzonemu . by Go zobaczy' w Jego #2 . wieczne . Przybyli%my. [i] w której [ich zapis] by! z!o&ony przez naszych praojców. które zrodzi!o si$ w jego kraju. które zas!ugiwa!o na nazw$ Wioski . Rzek! do nas podst$pnie Herod: "Gdy zobaczycie Mesjasza. Weszli%my wszyscy do pomieszczenia. rado%' nasza jeszcze si$ zwi$kszy!a. nasz Przywódca. Gdy%my j( znów zobaczyli. ma si$ narodzi' król Mesjasz. zbawiciel i dawca &ycia ludzi?" Wszyscy jednog!o%nie odrzekli mu: "W wiosce Betlejem. Ujmuj(cy g!os zaprosi! nas: "Wejd)cie do %rodka!" Weszli%my wi$c.Skarbem +ycia. bowiem wsz$dzie ma swych wyznawców. wedle tego. co Najwy&szy Majestat powiedzia! naszemu ojcu Dawidowi. Za Jego po%rednictwem Pan Wszech%wiata pogodzi si$ ze swym stworzeniem [74] i oka&e !ask$ swemu ludowi". ta w której poznali%my zapowiadaj(ce Go ukryte tajemnice. synowie Wschodu . Tak jak [przedtem] b$d(c godnymi przyj$li%cie Je z pe!n( mi!o%ci( i bez wahania. by%my do" nie szli692. bym i ja poszed! odda' mu pok!on"69". poniewa& widzieli%my wszystkie Jego znaki. i które by!o %wiat!em [ju&] przed wiekami. za% Gwiazda . pierwszemu prorokowi. uradowali%my si$.wietlista z anio!ami po prawej i lewej stronie zesz!a i zatrzyma!a si$ nad kolumn(.wiat!a Najwy&szego. i zobaczyli%my grot$. jak Jaskinia Skarbów Ukrytych Misteriów w naszym kraju [75].wiat!u. po to. ucieszyli%my si$ bardzo. Stan$!a przed grot(. tak w niebie. dla których jest dawc( &ycia. Dawca +ycia i Zbawiciel. Dzi% wszystkie one spe!ni!y si$ wraz z naszym tu przybyciem. objawieniach i rzeczach chwalebnych. niewidz(cy przywódca. promieniej(c rado%ci( udali%my si$ do Betlejem. Wydobyli%my nasze ukryte skarby: nie%li%my je opiecz$towane id(c do Skarbu +ycia opiecz$towanego Najwy&szym Majestatem. [Nasz Przewodnik] przykaza! nam w wielkiej wizji. rz(dz(cy w tym kraju. poniewa& tutaj urodzi! si$ Król. b$d(c ca!kiem g!uchym i %lepym na (wiedz$ o tym) jaki ho!d Mu si$ nale&y. w którym urodzi! si$ nasz Przewodnik. w której si$ urodzi!a Tajemnica i .wiat!a. by ujrze' pierwotne. zdj$li%my nasze diademy i z!o&yli%my u Jego stóp. gdy& by! siedliskiem grzechu. jako &e nie wierzyli w to. bowiem Ono w nim wzesz!o. co znale)li w swych ksi$gach. bowiem wy i wasi ojcowie zas!u&yli%cie na to. Udali%my si$ w drog$ i raduj(c si$ przybyli%my do Betlejem. wtajemniczeni w moje ukryte tajemnice.wiat!o. by pomno&one otrzyma' je [z powrotem] przed trybuna!em +ycia w Jego królestwie.Odpowiedzieli%my im: "Zobaczyli%my w naszym kraju znak najwy&szego Majestatu [i] zgodnie z poleceniem naszych ojców [przybyli%my tu]. %lepy wobec mi!o%ci .wiat!o %wiata.wiat!o. powiedzia!. zbawc( i odpuszczaj(cym grzechy. które by!y z!o&one przez naszych ojców w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów w Górze Triumfów. jak i na ziemi. tak( jak( widzieli%my przedtem. przyjd)cie powiadomcie mnie. która wygl(da!a tak. Us!yszawszy to.wiat!o +ycia. Ukl$kli%my i pok!onili%my Mu si$ do ziemi. gdy& wszelkie kolano zgina si$ przed Nim695 i ho!d [Mu] oddaje. który przez sw( %mier' ofiarowuje si$ za ca!y %wiat.wiat!a.wiat!a. PRZYBYCIE DO BETLEJEM I MOWA DZIECKA693. Od dni swych [narodzin wszyscy] oni mieszkali bowiem w %wiecie ciemno%ci. gwiazda i anio!owie weszli przed nami do groty. jednocze%nie si$ l$kaj(c.wi$tych Narodzin694 i Wielkiego . %lepi. Nie zas!ugiwa! bowiem na to by ujrze' wielkie . który &y! w pradawnych czasach"690.

przed którym ju& nie ma tajemnic. który jest. Dam wam teraz inny znak. przez którego zosta!em wys!any dla przywrócenia &ycia %wiatu". ani us!ysze' &adnej spo%ród [prawdziwie] wielkich rzeczy.. &e w momencie. a& przybyli%cie tu do Mnie w pokoju. który nie by! [.wielkim %wietle Tego. i wiele g!osów nadziei mówi(cych [. Ty jeste% obrazem i wol( Wszechw!adnego.]698 niezliczonych. widzialne i niewidzialne. w której by!em razem z Nim. ani nikogo. wtedy spe!ni( si$ wszystkie [zapowiedzi o] czasach i godzinach mojego przybycia do was697. i nie opuszcz$ was. który was zadziwi. Dla mnie wszelako jest to rzecz bardzo ma!a. z powodu mej wiecznej do was mi!o%ci znów b$dziecie godni ujrze' i us!ysze' wspania!o%ci. a tak&e to. kiedy rozmawiam z wami.wiat!a. Twoim %wiat!em i Twoim s!owem zosta!y ukszta!towane i uko"czone [77] wszystkie %wiaty. jest tylko pot$&niejsze od was. i [gdy] dadz( si$ s!ysze' g!osy zmar!ych wo!aj(cych z grobów "Gloria". Podnie%cie (wtedy) wasze oczy ku niebu. Wy za% b$dziecie moimi %wiadkami696 w kraju Wschodu. Wiedzcie bowiem. Doda! nam otuchy mówi(c: "O moi wtajemniczeni! Nie l$kajcie si$. To Ja [76] objawi!em si$ wam w waszym kraju i rozmawia!em z wami o tajemnicach. bowiem wszystko. który dajesz Twym wybranym. wraz z moimi uczniami. (bo nigdy) nie by!em pozbawiony Majestatu Ojca. DRUGA MOWA DZIECKA. gdy w dzie" zobaczycie s!o"ce ciemne niczym w nocy i [gdy] nast(pi wielkie trz$sienie ziemi. co jest w my%li. bowiem Ty jeste% umi!owanym owocem my%li Ojca. bowiem wszystkie w Nim si$ spe!ni!y. zaiste. Twoim jest kraj &ycia. zaprawd$. bowiem ubrani jeste%cie w w(t!e cia!o. [co by istnia!o] bez Twej woli. Pierworodny okaza! utajon( !ask$. Ty% jest wszystkim i wszystko jest w Tobie. Dziecko . Ja te& pozostan$ z wami a& do ko"ca. &e otworzy si$ przede Mn( w chwale. o czym [jeszcze] us!yszycie.. doskona!y. i nie ma niczego. Tak&e teraz. Unios$ si$ w nale&nej mi glorii i zasi(d$ po prawicy Ojca Majestatu. HYMN699.wi$te spe!ni!o wol$ Najwy&szego Majestatu. Wys!uchawszy z l$kiem i dr&eniem tych wszystkich wypowiedzianych pochwa!. to czym zadziwili%cie si$. Twoje jest %wiat!o pierwotne. Ja tak&e by!em przewodnikiem i przywódc( w waszej [podró&y]. wyci(gn(! sw( mocarn( prawic$ i po!o&y! j( na nas. co mi rozkaza! i wniebowst(pi$ w chwale. objawiaj(cym rzeczy utajone. jestem z Nim. Gdy Dawca +ycia mówi! nam o tym wszystkim. bowiem to przez wypowiedziane S!owo staje si$ znane wszystko. ca!a grota zaja%nia!a i w naszych oczach wydawa!a si$ by' innym %wiatem. które mam u mego Ojca. gdy ja spe!ni$ wol$ mego Ojca we wszystkim. [Wtedy] Ch!opiec. co%cie widzieli i s!yszeli od pocz(tku po dzi% dzie". Dziecko . padli%my na ziemi$ jak martwi. Tobie sk!adaj( ho!d wszystkie Anio!y i Moce. Zaiste..]697* takie %wiat!o jak On. by zobaczy' i us!ysze' rzeczy.. których #3 . których wybra!em. których wielko%ci( jeste%cie teraz zdziwieni. by g!osili m( dobr( nowin$. Z powodu waszej niedoskona!o%ci nie mo&ecie ani ujrze'. a ujrzycie. Amen. Odt(d tylko On panuje nad wszystkim i Jemu wszystko jest podporz(dkowane. Wszystko powsta!o za Jego przyczyn(. Skoro jednak zas!u&yli%cie na to. kto we Mnie wierzy z pe!n( mi!o%ci(. Mnie nie przerasta. który Mnie pos!a!700.

chwa!a i dzi$kczynienie poprzez Mnie. tak jak to mia!o miejsce dawniej pod skrzyd!ami Ojca. [Równie&] one. jak gdybym przyszed! do was w majestacie mego Ojca. a Ja dalej b$d$ z wami w wizjach i znakach. i który jestem Jego wol(. Byli%cie bowiem godni przyj(' doskona!e . a [przecie& znajduj( si$] one [w hierarchii] ponad wami. ukaza!em si$ wam teraz w postaci ludzkiej. Odt(d rado%'. ani postaci.wiat!o najwy&szego Majestatu i pój%' z waszymi darami. których wybra!em zanim powsta! %wiat. bym im si$ ukaza!. który jestem Jego wol(. Ojciec Majestatu nie ma na tym %wiecie ani kszta!tu. zdolnym [Mnie] widzie'. co wam przykazali wasi ojcowie. [78] Oto spe!nili%cie wszystko. Doskona!a wola &ycia. bowiem nie ma na was pi$tna grzechu. a wy na zawsze stali%cie si$ jego w!asno%ci(. m(dro%' i zwyci$ska wola u%wi$caj( was i okazuj( wam !ask$ na wieki wieków". i [&e] niebo. Zas!ugujecie te& na to. by samemu poznawa' ukryte pradawne misteria. który do was zosta! wys!any. Nie opuszcz$ nigdy ani was. Ja [bowiem] jestem [79] w mym Ojcu. ze wszystkich stron a tak&e spod ziemi. i by [innych] naucza' [o nich]. Równie& poprzez Mnie b$d( wam dane rado%'. ani Moce. by Mu odda' z rado%ci( ho!d. b$d( si$ wznosi' od was ku najwy&szym wysoko%ciom. który z Niego pochodz$. W mi!o%ci [te&] staniecie si$ dla Mnie odt(d na wieki bra'mi i wiernymi. wyj(wszy Mnie. bo s( one zbyt wielkie tak&e dla nich. Tak jak stosowne by!o. Gdy spe!ni$ wol$ mego Ojca we wszystkim. bez podzia!u. [&e] nie na pró&no zostali%cie stworzeni na %wiecie. ogl(da!y cudown( wizj$ z l$kiem i dr&eniem. Otrzymawszy ode" &yciodajne przykazania opu%cili%my Go wychwalaj(c w wielkiej rado%ci i weselu. a mój Ojciec we Mnie703. by w niej unieszkodliwi' i zniszczy' wszystkich waszych prze%ladowców i ciemi$&ycieli. by wype!ni' wszystko co. wspólnota Ducha i &ycie wieczne. Nawet Czuwaj(cy i Anio!owie nie s( w stanie ich wyrazi'. [tak jak nie mog(] ani Anio!y. Wszystko.] nie mogliby%cie sta' przede Mn(. których wyznaczy!em na [Aposto!ów] waszego kraju. co zosta!o wam przykazane. a grzech podst$pnie zapanowa! nad waszym potomstwem. W swym zuchwalstwie [grzech] s(dzi!. by mówili i %wiadczyli wraz z wami o prawdzie. I oto da! si$ s!ysze' g!os z wysoko%ci. Wsta"cie teraz i pójd)cie w pokoju do waszego kraju przyjmuj(cego %wiat!o. ziemia i wszystkie %wiaty powsta!y z waszego powodu. by' moimi %wiadkami na Wschodzie. W mi!o%ci i prawdzie uwolni$ was za pomoc( czystej wody i narodzin z Ducha . które was zadziwia!y70". Ofiaruj$ was Ojcu [jako] czyst( i doskona!( ofiar$. rado%' i pokój wszystkim %wiatom!" ROZMOWA Z MARYJ/. wype!nili%cie w imi$ mi!o%ci do Mnie i g!oszenia o Mnie %wiadectwa. [A wype!ni$ to) z powodu wykroczenia i grzechu waszego praojca Adama. który dopowiedzia! [80] te s!owa: "Amen. moc( i m(dro%ci(. &e pochodzicie z rodu %wiat!a704. które zosta!y zapisane dla was przez wcze%niejsze pokolenia. Ja za% u%wiadomi!em wam wasze szlachetne pochodzenie. który sprowadzi! was do Szeolu. by wszystko by!o w jedno%ci. niczym dzieci nie dotkni$te pi$tnem z!a. [To] ja wi$c. by %wiat Go pozna! i by synowie m(dro%ci mogli [Go] przyj(' i us!ucha'. [i dlatego] zaw!adn$!a wami %mier'. Niech Jego moc. tak jak [przedtem] waszym ojcom i waszemu pradawnemu rodowi [wskazuj(c]. [by!em jednocze%nie] u Ojca Majestatu. Ojciec Majestatu wys!a! Mnie z powodu swej mi!o%ci [do was] i przybra!em wasz( posta'. gdy zst$powa!em ku nim. Serca nasze by!y pe!ne wielkiej nadziei na [szybki] powrót #4 . i byli wam piecz$ci( jednomy%lno%ci. &e sta! si$ waszym panem. [Teraz] niczym ludzie boja)liwi jeste%cie zdumieni. skoro Bogu przysta!o si$ objawi'.teraz nie da si$ wys!owi'. by was o%wieci'702. by wraz z moimi uczniami. co Mi zleci! i wst(pi$ do Niego w glorii. o Mnie zosta!o napisane. tak jak by!em z wami od pierwszego dnia. lecz [gdyby tak by!o. [tak] ukaza!em si$ i wam.wi$tego705. Cho' pod wieloma postaciami ukazywa!em si$ [wam] tu [na ziemi] w wizjach. przez mi!o%' Majestatu Ojca. Stali%cie si$ te& godni. zbawienie. wy%l$ do was którego% z moich wybra"ców. Teraz oto ujrzeli%cie spe!nienie si$ waszych tajemnic. który Mnie wys!a!. Wsta"cie teraz i id)cie w pokoju. ani Ojca. którego wol( jestem od zawsze. jestem bowiem Promieniem Jego %wiat!a.

Mówimy do niej: "B!ogos!awiona niewiasto mi$dzy niewiastami708.wi$tym Dziecku. On za% odpowiedzia! Maryi mówi(c s!odkim i !agodnym g!osem: "Pokój ci. &y' b$dzie.do naszego kraju. Ucieszy!am si$ wielce. lecz [tak&e] do wszystkich %wiatów. Przez ciebie na zawsze nasta! spokój i pokój dla wszystkich %wiatów od teraz po wieczne czasy.wiat!a. Ukaza! si$ Skarb +ycia. czcigodni i b!ogos!awieni ludzie. kto Mnie s!ucha i uwierzy. jej w!asnego syna707. który poprzez twe Dziecko zosta! dany wszystkim %wiatom. cho' jednocze%nie nie opuszcza nas. Józef i Maryja raduj(c si$ tym wszystkim. co us!yszeli [od nas] o .wiat!o. [S(dzi!am tak. który zwiastowa! Dziewicy706. By!a ona drog( &ycia do Boga. które jest wieczne. ty która zosta!a% obdarzona zaufaniem i uznana godn( by' nazywana Jego Matk(! Oto teraz twoje chwalebne Dziecko jest wewn(trz ciebie. które przysz!o na %wiat z dobroci(. a w nowym %wiecie otrzymasz sowite wynagrodzenie. i moje wielkie . ROZMOWA MARYI Z DZIECKIEM. a [Maryja] rzek!a do": "Uradowa!am si$ zobaczywszy Skarb +ycia. który otrzyma!a% i pocz$!a% z mi!o%ci(. moje . Ja za% ukaza!em si$ w waszym domu. który Je wys!a! dla zbawienia Jego %wiatów. i stanie si$ dla niej s!aw(. by wype!ni' wol$ mego Ojca. [Józef i Maryja] wznie%li swe oczy i zobaczyli. by rozproszy' ciemno%'.wiat!o +ycia. odwrócili si$ i poszli do swego domu. tak jak nam powiedzia!. bo [cho'] przywiedli%cie [tu] . Dzi$ki tobie Ewa i jej dzieci b$d( mia!y nadziej$ i &ycie. mimo &e w wielkiej !asce zostali%my uznani godnymi by' Jego s!ugami przy wychowywaniu cia!a. zrozumieniem. &e w mym domu znalaz!am mój wielki Skarb. wielebna Maryjo. bowiem wielki jest dar &ycia. Objawi! si$ teraz na %wiecie w ciele7"". zosta!a nam ods!oni$ta przez twe Dziecko. A oto teraz widzimy. bez zarzutu i otrzymasz za to cenn( nagrod$. Tajemnica. moja matko i karmicielko. by by' b!ogos!awion( mi$dzy niewiastami7"4. która broni!a dost$pu do Drzewa +ycia. godna tego. Wznie% swe oczy i zobacz.] poniewa& widzia!am Twoj( %wi$t( posta' odchodz(c( wraz z nimi". Pan mego %wi$tego dziewictwa otworzy! me !ono sw( %wi$t( !ask(7"3. mój Umi!owany. Ja zwracam si$ teraz do wszystkich mych braci na ca!ym %wiecie [obiecuj(c. Za tw( s!u&b$ otrzymasz zap!at$ i [82] b!ogos!awie"stwo. godni [tego. która dzi$ki !asce by!a% godna pocz(' z Ducha poprzez twoje czyste pos!usze"stwo i urodzi' Dziecko +ycia wiecznego S!owa. która dawniej by!a ukryta7"0 [8#] w Ojcu Wszech%wiata. Ka&dy. Razem z nami wyszli [z groty] Józef i Maryja. który by! strze&ony dla wszystkich ludów. bo Ty sw( osob( usun$!a% w!óczni$7"5. &e jest z nami i towarzyszy nam . Rzekli do nas: "Wasze przybycie do nas nie podoba!o si$ nam. &e ludzie ze Wschodu wskutek Twej wielkiej do nich mi!o%ci zabrali Ci$ w zamian za dary. Nie tylko do ciebie nale&y ten Wielki Dar i . górnych i dolnych. bowiem wys!any zosta! przez Jego Majestat dla &ycia i dla zbawienia ka&dego cz!owieka".wiat!o i wielk( nadziej$ ca!ego %wiata. Maryja wesz!a i znalaz!a Dziecko . pami(tk( i b!ogos!awie"stwem [rozci(gaj(cym si$] na pokolenia pokole". by] im powierzono [Dziecko]. &e odchodzi wraz z wami". gdy& s(dzi!am. bowiem zas!u&y!a% sobie na Owoc G!osu +ycia. i które oto przez Jego obecne ukazanie si$ wszystkie zosta!y spe!nione.wiat!o. aby byli nazywani i rzeczywi%cie byli rodzicami i opiekunami Dziecka G!osu. i opiekunami Pe!nej Woli Doskona!ej . które z Twych rzeczy Ci z!o&yli. tak &e On i Jego postacie s( wsz$dzie widziane.wi$te Dziecko pos!usze"stwa moich uszu7"2. &e jest On [obecny] w ca!ym stworzeniu pe!nym Jego chwalebnych tajemnic i &e je ca!e o%wieca. które od pradawnych czasów g!oszono o Nim na ca!ym %wiecie.] &e #5 . który Mnie wys!a!7"6. Maryja i Józef oddali Mu pok!on. wiar( i bez wahania.wiat!o. to odchodzicie z Nim pozbawiaj(c Go nas. które pojawi!o si$ w naszym domu. Maryja sta!a si$ bram( dla wielkiego . .aski. które przez !ask$ urodzi!o si$ w ich domu. [Dziecko] wychwala!o i wyznawa!o swego Ojca. Pami$' [o tobie] b$dzie [obecna] we wszystkich pokoleniach.wiat!a %miej(ce si$ i wychwalaj(ce wszystkie swoje niezg!$bione i zadziwiaj(ce tajemnice. Twoje zadanie spe!ni!a% ca!kowicie. który si$ ukaza! w ludzkim ciele. i oto w domu czeka na ciebie709. Amen. który urodzi!am.

odzywaj(c si$ do" w te s!owa: "Czcimy i wyznajemy Tw( dobro' i Twe %wiat!o. zebrali si$ wokó! nas. Spostrzegli%my. a %wiat!o moje i moje s!owo wi$ksze s( [. wesel(c i b!ogos!awi(c.wiat!o naszej karawany. wszyscy jego mieszka"cy siedzieliby w ciemno%ciach. [bowiem] niczym )ród!o obficie tryskaj(ce wod(. wszystkie te rzeczy [83] znamy i s( one dla nas oczywiste. [a] które by!y [tam] z!o&one przez naszych przodków. gdzie%cie Mnie zostawili. o naszym pój%ciu do Betlejem. #6 . Zl$kli%my si$ wtedy jeszcze bardziej i wychwalali%my Jego Majestat. po co Mnie wys!a!". Jestem przecie& wi$kszy od s!o"ca. s( drobiazgami dla Twego majestatu. które widzieli%my przedtem na Górze Triumfów w Jaskini Skarbów Ukrytych Misteriów. jak [mia!o to miejsce w] wizjach. Dziwili si$ widz(c ca!( nasz( karawan$ w dobrym zdrowiu. [Id(c] pod jego chwalebnymi znakami od jednego miejsca postoju do drugiego dotarli%my do naszych okolic. Ukl$kn(wszy przed Nim i pok!oniwszy Mu si$ do ziemi jednym g!osem wychwalali%my wizje. i wszystko. tak [liczne i] niepodobne do siebie by!y [Jego] wizje i cuda.wietle i zadziwiaj(cych postaciach widzianych w ciele niepozornego cz!owieka i o %wietle Gwiazdy. prefiguracje i objawienia.]7"7 od s!onecznych". które nam towarzyszy!y. gdzie by Mnie nie by!o. [Dalej opowiadali%my o tym. Us!yszawszy. Odpowiedzia! nam tak: "Ja jestem wsz$dzie i nie ma miejsca. &e nie odmówi! nam. gdzie stan$li%my na nocleg. Gdy przyszli%my do pierwszego miejsca postoju. [swych darów]. a nie ma na %wiecie miejsca.wiat!a. które%my wzi$li z Jaskini Skarbów.wiat!o nasze i nasz Dawco +ycia. Odrzekli%my mówi(c do": "O . która sz!a przed nami jako chwalebny Przewodnik.wszystko. które wsz$dzie towarzyszy naszej karawanie". który by! z nami. dwa anio!y stoj(ce [obok] i kolumn$ z chmur. o wszystkim. Tak. [Mówili%my dalej o tym. &e przybywamy. &e ust (nam) nie starcza. by si$ nim posili'. upadli%my [na kolana] i oddali%my pok!on boskim narodzinom wielkiego . które by by!o go pozbawione. Wierzymy. Teraz spe!ni$ wol$ Tego. . o naszym przybyciu do Jerozolimy. Zacz$li%my rozmawia' z nimi i opowiada' im o naszej podró&y. i o wizjach i chwalebnych objawieniach Ojca najwy&szego Majestatu. o czym rozmawiali%my. Dla nas samych jednak s( tak wielkie. [Opisali%my] tak&e kszta!ty i szaty chwalebnego i boskiego Dziecka. które przeze Mnie zostan( spe!nione i b$d( dane i przekazane mym wiernym. za to. ni& wzi$li%my ze sob( wyruszaj(c w drog$ z naszego kraju. i o zadziwiaj(cych wizjach. PRZYWITANIE W OJCZY-NIE. Odezwa!o si$ Ono do nas i pouczy!o nas mówi(c: "Oto spe!ni!y si$ wszystkie tajemnice i przypowie%ci. wyj$li%my [naczynia z] naszym prowiantem. co mówili o Mnie prorocy na ca!ym %wiecie od pocz(tku a& do dzi%. Wysz!y nam na spotkanie wszystkie nasze rodziny. które%my wraz z Twymi wiernymi widzieli. który Mnie wys!a! we wszystkim. co Mi przykaza! Ojciec. by%my opowiadali i g!osili ka&dy z nich".wiat!a. i ka&demu. kto [w przysz!o%ci] we Mnie uwierzy". &e wszystkie cuda. szaty chwalebne. wyszli nam naprzeciw z wielk( rado%ci( i powitali nas ciesz(c si$. które si$ nam ukaza!y w grocie: [84] o wielkim . znów ukaza! si$ przed nami Znak . Jestem tak&e tam. ka&dy z nas wyra&a! sw( rado%' i dzi$ki czyni!. który jestem panem s!o"ca. b$d(cej w naszym kraju.. by wydali owoce &ycia wiecznego.. Powiadomi$ ich te& o wszystkich obietnicach mego Ojca. Opowiadali%my [sobie o nich] i b!ogos!awili%my naszego Przewodnika i Przywódc$. nasze dzieci i wielu naszych rodaków. Gdy nasta!a pora posi!ku. Ucieszyli%my si$ wielce i uradowali. które si$ nam ukaza!o w grocie w Betlejem. jak] z!o&yli%my Mu dary. cho' jest ono [tylko] jedno: je%liby si$ usun$!o ze %wiata. &e] gdy weszli%my [do groty] i zobaczyli%my przed sob( chwa!$ niewys!owion(. pi$kne kszta!ty i doskona!e wyobra&enia. dok!adnie wype!ni$ wobec moich wiernych. [Wychwalali%my te&] Jego liczne postacie. Gdy%my si$ posilili jedzeniem w miejscu. tak w tej grocie wszystkie one rzeczywi%cie si$ spe!ni!y. &e jest w nich wi$cej jedzenia. s!abym. POWRÓT MAGÓW. które nam towarzyszy!y. O ile& [wi$c] bardziej [jestem wszechobecny] Ja. Gdy%my przybyli na miejsce.

kobiety i ch!opcy z ca!ego kraju mi!uj(cy Pana naszego zbierali si$ u dostojnych m$&ów zwanych Magami. [Potem] odes!a! nas. bowiem nie mog!y by' wyleczone przez &adnego z wcze%niejszych proroków. i zacz$li cieszy' si$. A jeszcze kto% inny rzek!: "Widzia!em kolumn$ %wiat!a. i by!o go wi$cej. do którego nic na %wiecie nie jest podobne". liczniejszych od tych [wymienionych]. Ktokolwiek [z was] chce. i przez cuda.[i które pochodzi!y] z Jego [darów]. ni& prowiantu. znów napotkali%my naszego Przewodnika i nasze . Pana Wszech%wiata. pe!nych wskutek Jego b!ogos!awie"stw. Kto% inny oznajmi!: "Widzia!em cz!owieka o wygl(dzie n$dzniejszym ni& tr$dowaty. Z ka&dym dniem zwi$ksza!a si$ ilo%' objawie" i wizji w wielorakich. a my wierzymy. lecz o&ywia! i oczyszcza! %wiat przez sw( krew i swój niepozorny wygl(d". o czym [w swej podró&y] rozmawiali byli od pierwszego dnia. które czyni!o poprzez nich to Dziecko . Wiara krzewi!a si$ przez mi!o%' do %wiadectwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. na tyle zasia! w nas s!owo &ycia. tak jak chcia!". Tak nam powiedzia!. która schodzi!a do wn$trza ziemi. tajemnice i objawienia. Wielka rado%' nasta!a w ca!ym kraju Wschodu. i zje. tak d!ugo a& spe!ni!o we wszystkim wol$ Tego. który%my przynie%li. by %wieci!o dla wszystkich. Jego wielka moc i Jego objawienia zamieszkaj( z wami. który wzi$li%my byli ze sob( wyruszaj(c w drog$. Jeden z nich rzek!: "W tej samej chwili. opowiadali sobie jeszcze o wielu innych rzeczach. Niektórzy z nich wzi$li troch$ jedzenia i spo&yli raduj(c si$ w mi!o%ci. Przychodzili i s!uchali ich [g!osz(cych] now( i chwalebn( nauk$. które%my [przedtem] widzieli przed sob(. Na ile mogli%my i byli%my w stanie Go s!ucha'. On za% otworzy! swe wspania!e i b!ogos!awione usta. który Go wys!a! dla uzdrowienia ludzi i wyleczenia ich choroby. gdy spo&ywa!em nieco z tych prowiantów. &e Jego %wiat!o nie oddali si$ od naszej karawany. Zadr&eli%my ze strachu [85] i zacz$li%my oddawa' pok!ony i wychwala' Jego majestat. która swym %wiat!em za'mi!a s!o"ce". B(d)cie i wy godni mie' udzia! w Jego b!ogos!awie"stwie. Jedzenie za% [a&] si$ wylewa!o z naszych naczy". a ka&dego dnia ich umys! wydawa! liczne pochwa!y. troch$ z prowiantu. gdy wyruszyli ze swego kraju do momentu. które im si$ ukazywa!o. Rozmawiaj(c z nami ukaza! nam krain$ &ycia i najwy&sze królestwo Ojca Majestatu. Kto% jeszcze inny powiedzia!: "Widzia!em jakby baranka powieszonego na drzewie +ycia. PROWIANT +YCIA. radowa'. który go wys!a!.wiat!a. i rozmawia! z nami [o] &yciu.wiat!a. tylko przez wol$ doskona!ego Syna . który towarzyszy! naszej karawanie. i [opowiadaj(cych] o wszystkim. i uwierzycie we wszystkie wizje i cuda. które nam towarzyszy i pozostanie z nami na zawsze". którzy spo&yli co% z tych prowiantów. gdy z rado%ci( powrócili. Dostojnicy i biedacy. by%my wrócili w pokoju do naszego kraju. "Oto przed waszymi oczyma le&( nasze naczynia pe!ne i przelewaj(ce si$ [jedzeniem]. Drugi powiedzia!: "Zobaczy!em Boga rodz(cego si$ na %wiat. które my widzieli%my. [lecz &e] b$dzie obecne na ca!ym %wiecie. Zmarli powstawali na jej spotkanie i oddawali jej pok!ony wychwalaj(c j( z wielk( rado%ci("7"9. Inny rzek!: "Widzia!em Gwiazd$ %wietlist(. [lecz] gdy%my ciesz(c si$ i raduj(c przez ca!( drog$ doszli do pierwszego miejsca postoju. niech we)mie bez wahania. dzi$ki czyni' i opowiada' jeden drugiemu o wszystkim.wiat!o we wszystkich Jego postaciach. przez niego i Jego krew nadesz!o zbawienie dla wszystkich stworze" %wiata" [86]. zobaczy!em wielkie %wiat!o. i tak&e wy staniecie si$ godni by' jego wiernymi i wybranymi. za spraw( mocy Jego b!ogos!awie"stw. Z powodu Jego wszechogarniaj(cej mi!o%ci starczy bowiem . Spe!ni( si$ i w waszym. z sercem pe!nym prawdziwej wiary.aski. co im si$ ukaza!o. które spe!ni!y si$ w naszym przypadku7"8. bowiem tak&e tu jest on prawdziwie [obecny]. cudownych postaciach. i wst(pi!o w chwale na najwy&sz( #7 . Oddali%my pok!on Panu pok!onu. Ci.

&e Juda przyby!. do &ycia. jak od pierwszego dnia zostali uznani za godnych przyj$cia daru . i Ducha . [i o tym. nios(c olejek. co im Juda opowiada!. który go wys!a!. o objawieniach i wizjach. którzy [ich] s!uchali. tajemnico olejku. by si$ z nim po!(czy' w modlitwie i wierze. którzy s( umi!owanymi Pana naszego Jezusa Chrystusa.wi$ty. Ty mieszasz dusz$ z umys!em i odnawiasz cia!o przez narodziny [do] &ycia. bowiem [w!a%nie] z powodu tego daru zosta!em wys!any do &ycia. Poprosili Jud$. by dopu%ci! ich [do uczestnictwa] wraz ze sob( w piecz$ci Pana naszego. kto wierzy w &ycie i z mi!o%ci( i w prawdzie przyjmie piecz$' Pana Jezusa723 [88] Chrystusa. [Opowiedzieli mu te& o] wszystkim. [87] zgodnie z tym. [a w] których ca!y czas nam si$ ukazywa!. Duch . o ich drodze powrotnej. przyjd) Odnowicielko Ludzi poprzez narodziny [do] &ycia wiecznego. zadziwiaj(c i wprowadzaj(c w [stan] uniesienia i w(tpliwo%ci. po to. aposto!a Pana naszego.opowiedzia! im tak&e on o naszym Dawcy +ycia. w których zamieszkasz. o [Jego] wielkich czynach. co powiedzia!o im . Pe!ni mi!o%ci powitali Jud$ raduj(c si$ w naszym Panu. Po kilku dniach pobytu Judy w%ród nich opowiedzieli mu. których nie jeste%my w stanie opisa'722. Gdy Juda Aposto! zrozumia!. wróg nie zapanowa!". któr( s( koronowani zwyci$zcy w walce. &e tak&e oni b$d( mogli przyj(' piecz$' Pana naszego. i odpoczynkiem dla Syna . która !askawie zosta!a% nam dana w olejku. tajemnico ukryta. tajemnico ukryta. Gdy wszyscy bracia wys!uchali tego. jednog!o%nie [zacz$li] wychwala' Pana Najwy&szego Majestatu poprzez Jego Syna. Chwa!a ci. o wygl(dzie Jego postaci i o Jego zadziwiaj(cych formach. tajemnico &ycia. która by!a% godna wspólnoty z Chrystusem. który pob!ogos!awi! mówi(c: "Wielbimy ci$. która !askawie zosta!a% nam dana w olejku do namaszczenia. którzy s!uchali.] jak w swym %wietle w licznych wizjach i objawieniach towarzyszy! ich karawanie. Juda Tomasz. Chwa!a ci. Tak&e Juda uradowa! si$ bardzo z powodu ich [spotkania]. &e dar Pana naszego zosta! na nich obficie wylany . i któr( zbratana jeste% z Duchem. unosi si$ nad wodami jako Jego Partnerka725. uzdrowieniach i cudach. #8 . o %wicie. Zamieszkaj w%ród wiernych. które im si$ by!o ukaza!o.a wszyscy bracia72" byli razem zebrani . i o ich w$drówce do Niego do Betlejem. Juda zabra! ze sob( braci którzy go [o to] poprosili. CHRZEST I EUCHARYSTIA. które tam czyni! Aposto! Pana naszego.wi$tego. które czyni! na oczach swych Aposto!ów. by nad tym. która zosta!a% nam dana do &ycia i przeb!agania w olejku.wiat!a %wiata. [a to] wskutek licznych cudów i znaków.A JUDY TOMASZA720. Wol$ +ycia Doskona!ego.aski Doskona!ej. w%ród tych. A wiara w &ycie [wieczne] szerzy!a si$ w kraju Wschodu. on za%. Rzek! Juda: "Bracia moi! Ja równie& si$ raduj$. PRZYBYCIE APOSTO. i przez którego tajemnic$ atleci724 zwyci$&aj( w walkach swych przeciwników. W nocy wi$c na niedziel$. gdy& od dni pradawnych nigdy nikomu nic podobnego si$ nie ukaza!o. Gdy za% przyby! tam Juda Tomasz z woli Pana naszego. i uda! si$ [z nimi] do )ród!a wody. U%wi$' ich ca!kowicie przez narodziny [do] +ycia!" I ochrzci! ich w imi$ Ojca i Syna. Chwa!a ci. do namaszczenia. którym o%wietlasz nas i rozpraszasz ciemno%' i grzech. Partnerko Pierworodnego.wiat!o. zebrali si$ i udali si$ do".wysoko%' [do] swej pierwotnej siedziby. wiara szerzy!a si$ jeszcze bardziej w%ród tych. Gdy [owi] dostojni m$&owie [tego kraju] us!yszeli. które mieli w grocie. raduj(cych si$. Przyjd). Niech b$d( dla Ciebie %wi(tyniami. o czym [ich Przewodnik] z nimi rozmawia!. Oczy%' ich od wszystkich skaz w ich cia!ach i u%wi$' ich.

którzy uwierzyli w Dziecko Doskona!ego . który nam powiedzia!: «Id)cie na ca!y %wiat i g!o%cie me pos!anie»727. id)cie wsz$dzie i wy. Wzi(wszy chleb pob!ogos!awi! go. Odt(d na zawsze mo&ecie wierzy' w [spe!nienie] mych obietnic". modlitw( i wizjami Pana naszego wielu braci z dnia na dzie" wzmacnia!o si$ w wierze. który na niej podst$pnie zapanowa!. wtajemniczeni we wszystkie moje tajemnice. bracia moi. i szaty. MODLITWA JUDY. #9 . co uczynili przeciw Tobie ci. tak jak my. Przez Tw( !ask$ uczyni!e% nas godnymi wspó!udzia!u z Tob( w &yciu wiecznym". który jako dar Pana naszego zosta! na nich obficie wylany. bo wszystko dla nas przecierpia!e%". w &ycie wieczne i w królestwo Pana Jezusa Chrystusa. a da!e% nam [to] w pe!ni przez ufno%' Twej mi!o%ci do nas. umi!owa!e% nas bowiem w swej wielkiej !asce. który zst(pi! z nieba i rzek! do nich: "Pokój wam [89]. syna Pana Wszechw!adnego. które za Tw( przyczyn( wzesz!o nad nasz( s!abo%ci(.wiat!a i naszego Dawcy +ycia". który przyjdzie nagle. Wszystko.wiat!a Najwy&szego i wielkiego. która [zawsze] by!a nad nami. by%my my mogli przywdzia' Twój pot$&ny majestat. do Jego . bowiem jeste%my od niego s!absi. cho' &adne z nich nie jest Twoim! Bowiem nikt inny tylko Ty znasz Twe wielkie imi$ i Twój majestat. by spocz(' na wieki wieków. Rozeszli si$ [wi$c] stamt(d na wszystkie strony i g!osili z pe!n( mi!o%ci( przyj%cie Pana naszego Jezusa Chrystusa. którzy Ci$ ukrzy&owali. Ilu& imionami jeste% nazywany. by oczy%ci' ca!( ziemi$ od grzechu. lecz [po chwili] zobaczyli Go znów wst$puj(cego do nieba w niesko"czonej chwale. ukaza! si$ im w postaci chwalebnego i boskiego m!odzie"ca. Odt(d. b!ogos!awimy i wyznajemy [90] Twój niewypowiadalny ludzkimi ustami Majestat. Wszyscy nowi uczniowie S!owa +ycia w wielkiej rado%ci zawtórowali w tych s!owach: "Cze%' (Ci) oddajemy. który nie cierpi.wiat!a Najwy&szego. po!ama! i da!726 najpierw Judzie Aposto!owi.] by%my przez Tw( !ask$ zostali zbawieni. Amen i amen". w których nam si$ ukaza!e%. Tw( jedyno%' wieloosobow( i Twoje chwalebne postacie. których do%wiadczyli%cie od pierwszego dnia". ukaza! im si$ Ch!opiec .wiat!o. który jest przygotowany dla wszystkich wybranych i wiernych. a gdy powstali. [po czym] rzek!: "Oto spe!nienie i znak waszych narodzin do &ycia. Syna Pana Wszech%wiata i w Jego najwy&szy Majestat.wi$tego. Raduj(c si$ wyznaniem. Wy jednak dzi$ki wierze b$dziecie mogli uratowa' si$ od spalenia w ogniu. Potem znik! sprzed ich oczu. a potem ka&demu z nich. Zaznacie spoczynku. b(d)cie i wy heroldami S!owa.wiat!em i naszym Dawc( +ycia. które ze wzgl$du na nas przywdzia!e%. Tak&e oni czynili niewypowiadalne ludzkimi ustami cuda i uzdrowienia w imi$ Pana naszego i przez Ducha . i rozg!aszajcie ka&demu szczodrze dar naszego . Zmierzajcie do %wiat!a. Skoro tak&e wy otrzymali%cie dar Pana naszego. Oto przez wasze obecne narodziny spe!ni!y si$ wszystkie wizje i objawienia. (Wyznajemy) Twoje wielkie .wiat!a.A gdy wszyscy wyszli z wody. za nas przecierpia!e%. Dla nas wszystko wycierpia!e% i wszystko znios!e%. [Aposto!owie]. [w których] si$ [nam] ukazywa!e%. Dzi$ki Tobie mamy wszystko. poniewa& w Ciebie uwierzyli%my. naszego wielkiego Dawcy +ycia i naszej Ucieczki. G!osili wiar$ prawdy nauczaj(c i mówi(c ka&demu tak: "Uciekajcie od ciemno%ci. [Wejdziecie] do Jego nowego %wiata. przed strasznym wyrokiem ognia. które nigdy nie przemija [9#] i do Jego b!ogos!awionego odpoczynku. Ty% jest bowiem naszym Or$downikiem. Zl$kli si$ i padli na ziemi$. tak by%cie mogli &y' i by%cie w dniu ostatnim znale)li schronienie pod skrzyd!ami Pana naszego Jezusa. HEROLDZI S. i Twego Ojca wysokiego. Rzek! do nich Juda: "Bracia moi! Spe!niajmy odt(d przykazanie Pana naszego. Cho' by!e% wywy&szony ponad wszystkie cierpienia b$d(c z rodu Tego. Ze wzgl$du na nas przybiera!e% wszystkie te postacie. naszym Przewodnikiem. Sko"czy!a si$ Opowie%' o Magach i ich darach.OWA. [zrobi!e% to. które nie przemija. by%my Ci$ mogli pozna'. naszym . Rzek! Juda: "Wychwalamy Twój dobroczynny majestat.