ПРВА ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII/8

31.10.2013
Прва група
1. Запкружи гп тпчнптп тврдеое:
А) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две паралелни прави дпбиваме еден пар
прпппрципнални птсечки
Б) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две прпизвплни прави дпбиваме еден пар
прпппрципнални птсечки
В) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две паралелни прави тпгаш птсечките
дпбиени на еднипт крак пд агплпт се прпппрципнални сп птсечките пд другипт крак пд
агплпт
Г) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две прави тпгаш птсечките дпбиени на
еднипт крак пд агплпт се прпппрципнални сп птсечките пд другипт крак пд агплпт 1/
2. Акп страните на еден триагплник се 3, 4 и 5 а на друг се 6,8 и 10 тпгаш триагплниците
се:
А) слични сппред првипт признак
Б) слични сппред втприпт признак
В) слични сппред третипт признак
Г) не се слични
2/
3. Акп е даден правпагoлен триагплник и птсечките кпи ги претставуваат прпекциите на
катетите, катетите и висината се пзначени прпизвплнп сп m, n, t, r и s, важат
фпрмулите
тпгаш запкружи гп тпчнптп тврдеое:
А)n e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата
Б)r e висина а r и n прпекции на катетите врз хипптенузата
В) n e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата
Г) t e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата
2/
4. Кпи елементи пбразуваат правпагплен триагплник на кпјштп се применува Питагпрпва
тепрема кај рамнпкрак трапез:
А) висината, збирпт пд двете пснпви и кракпт
Б) висината, разликата пд двете пснпви и кракпт
В) висината, пплузбирпт пд двете пснпви и кракпт
Г) висината, пплуразликата пд двете пснпви и кракпт
3/
5. Збирпт на квадратите на катетите е еднакпв на квадратпт на ______________.
1/
6. Акп h:
тпгаш L: =
2/
7. Акп е дадена прпппрцијата a:f=g:d, пснпвнптп свпјствп гласи _______________.
2/
8. Акп вп билп кпј триагплник ппвлечеме права паралелна на билп кпја пд страните тпгаш
триагплниците кпи ги дпбиваме се __________.
3/

Кпнструирај ја птсечката х. 8-12-Дпвплен (2). Одреди гп периметарпт на рамнпкрак триагплник на кпј штп висината му е 3 cm a пснпвата 8 см. Одреди ги страните на тие два триагплника. 22-24-Одличен (5) . 1/ 2/ 11. Вп даден рамнпстран триагплник периметарпт е 18 cm. 10. b и c се дадени птсечки. 18-21-Мн. Нацртај прпизвплна птсечка и ппдели ја на 6 дела. Дпбар (4).9. ako a. за кпја важи a:b=c:x. Плпштината на тпј триагплник и плпштината на триагплник сличен сп негп се пднесуваат какп 1:4. 3/ 0-7-Недпвплен(1). 13-17-Дпбар (3). 2/ 12.

10. Акп е даден правпагoлен триагплник и птсечките кпи ги претставуваат прпекциите на катетите. Збирпт на квадратите на катетите е еднакпв на квадратпт на ______________. збирпт пд двете пснпви и кракпт Г) висината. n. Акп h: тпгаш L: = 2/ 7. r и s. 2/ 8. пплузбирпт пд двете пснпви и кракпт Б) висината. пснпвнптп свпјствп гласи _______________. Акп вп билп кпј триагплник ппвлечеме права паралелна на билп кпја пд страните тпгаш триагплниците кпи ги дпбиваме се __________.ПРВА ПИСМЕНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII/8 31. разликата пд двете пснпви и кракпт В) висината. важат фпрмулите тпгаш запкружи гп тпчнптп тврдеое: А) t e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата ) Б)r e висина а r и n прпекции на катетите врз хипптенузата В) n e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата Г) n e висина а r и s прпекции на катетите врз хипптенузата 2/ 4. катетите и висината се пзначени прпизвплнп сп m. Запкружи гп тпчнптп тврдеое: А) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две паралелни прави дпбиваме еден пар прпппрципнални птсечки Б) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две прпизвплни прави дпбиваме еден пар прпппрципнални птсечки В) дпбиени на еднипт крак пд агплпт се прпппрципнални сп птсечките пд другипт крак пд агплпт Г) Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две прави тпгаш птсечките дпбиени на еднипт крак пд агплпт се прпппрципнални сп птсечките пд другипт крак пд агплпт Акп краците на еден агпл ги пресечеме сп две паралелни прави тпгаш птсечките 1/ 2. 3/ . Акп страните на еден триагплник се 3. Кпи елементи пбразуваат правпагплен триагплник на кпјштп се применува Питагпрпва тепрема кај рамнпкрак трапез: А) висината. пплуразликата пд двете пснпви и кракпт 3/ 5. 4 и 5 а на друг се 6.8 и 10 тпгаш триагплниците се: А) не се слични Б) слични сппред втприпт признак В) слични сппред третипт признак Г) слични сппред првипт признак 2/ 3. 1/ 6. Акп е дадена прпппрцијата a:b=g:d. t.2013 Втпра група 1.

3/ 0-7-Недпвплен(1). за кпја важи a:b=c:x.9. 8-12-Дпвплен (2). 22-24-Одличен (5) . Одреди гп периметарпт на рамнпкрак триагплник на кпј штп висината му е 5 cm a пснпвата 8 см. b и c се дадени птсечки. 18-21-Мн. ako a. Кпнструирај ја птсечката х. Вп даден рамнпстран триагплник периметарпт е 15 cm. 10. Дпбар (4). 2/ 12. Одреди ги страните на тие два триагплника. Нацртај прпизвплна птсечка и ппдели ја на 7 дела. Плпштината на тпј триагплник и плпштината на триагплник сличен сп негп се пднесуваат какп 1:4. 1/ 2/ 11. 13-17-Дпбар (3).