You are on page 1of 43

MIROSLAV KRLEŽA – POVRATAK FILIPA LATINOVIĆA

SVITALO je, kada je Filip stigao a kaptolski kolod!o"# $!adeset i t"i godi e ije ga %ap"a!o &ilo ' o!o( %ak'tk', a % ao je jo) '!ijek s!e kako dola%i* i t"'li sli a!i k"o!o!i i ja&'ka +"ata"skoga to" ja i si!a, !jet"o( isp"a a jed okat i,a a d ' ("a- og d"!o"eda, Med'%i a gla!a od sad"e ad te)kl(, oko!a i( ."asto!i( !"ati(a i .lad a k!aka# $!adeset i t"i godi e s' p"o)le od o og j't"a, kada se do!'kao pod o!a !"ata kao i%g'&lje i si * sed(ogi( a%ijala,, koji je 'k"ao s!ojoj (aj,i stoti ja"k', t"i da a i t"i o/i pio i l'(pao sa 0e a(a i kel e"i,a(a, a o da se !"atio i a)ao %aklj'-a a !"ata i ostao a 'li,i, te otada 0i!i a 'li,i !e/ ( ogo godi a, a i)ta se ije p"o(ije ilo 'gla! o(# 1astao je p"ed st"a i( %aklj'-a i( !"ati(a, i kao i o og j't"a i(ao je osje/aj .lad og, g!o%de og dodi"a te te)ke, (asi! e k!ake ' )kolj,i s!oga dla a* % ao je, kako /e ta !"ata &iti te)ka pod jego!o( "'ko( i % ao je, kako se li)/e (i-e ' k"o) ja(a keste o!a i -'o je jed ' lasta!i,', kako je p". 'la i% ad jego!e gla!e, a &ilo (' je 2o og j't"a3 kao da sa ja* &io je sa! -a4a!, '(o"a , eispa!a , osje/aj'/i kako (' e)to pla%i oko oko!"at ika* po s!oj p"ili,i stje i,a# Nikada e/e %a&o"a!iti o og ("a- og s!ita ja i o e pija e, posljed je, t"e/e o/i i o og si!og j't"a 5 dok 0i!i# Na 'gl', gdje se je kao (ali de-ko ig"ao sa s!oji( &ijeli( ja j,e(, stajalo je g"adili)te o&%ida o kao -o!jek !isoki( %ido( i a to( !isoko( %id' &ile s' aslika e "ekla(e %a 0e ske ste% ike i kokso!e pate t5pe/i* ste% i,i s' &ili !itki, steg 'ti ' pas', a ispod jed e g!o%de e pate t5pe/i li%ao je pla(e # $a, t' pod %ido(, t' je o og j't"a stao i ije (ogao dalje# Osje/ao je s",e ' g"l', ' oga(a, ' %glo&o!i(a, ' p"sti(a, (e4' "e&"i(a, ' (es', i tako sa! sa(o jed o ta( o k"!a!o s",e, p"islo io se '%a %id da e pad e# $'go je stajao pod !itki( 0e ski( ste% i,i(a, a p"sti s' (' &ili p' i p"a)i e i (alte"a, je" je %id &io sta", pljes i!, s pjega(a od salit"e# P"o)ao je pok"aj jega jeda peka"ski a'- ik s ("e0o( topla pe,i!a* %a(i"isale s' 0e(lje i -'lo se d'go i%a 'gla kako peka" !'-e s!oje pap'-e po as+alt'# 1astao je Filip kod tog sta"og i t"'log %ida i dotak 'o ga "'ko( kao da di"a jeda d"agi i %a&o"a!lje i g"o&# Ki)a je s !jet"o( i%li%ala ste% ike* ispod (o"ta p"o!i"i!ale s' a s!e st"a e ,igle, a tek a jed o( (jest' ostao je jo) (od"ikasti je%i-a, kokso!og pla(e a pod stalko( aslika e g!o%de e pate t5pe/i6 'gleda!)i taj da! o pokoj i % a(e , Filip je osjetio kako se ' je(' "ast!a"aj' daleke, po("le slike, i tako (' je &ilo kao da p"ed es.!atlji!o og"o( i( p"osto"i(a stoji potp' o sa(# 7'li s' se lj'dski ko"a,i i%a 'gla# P"o)ao je peka"ski a'- ik s ("e0o( topla pe,i!a6 %a(i"isale s' 0e(lje i -'lo se d'go i%a 'gla kako peka" !'-e s!oje pap'-e po as+alt'# Nigdje ije &ilo ikoga# P"a% a 'li,a, sa sta"i( si!i( to" je( a d ' d"!o"eda i ti.i( odsjaji(a &lagoga j't"a po %at!o"e i( ok i(a, %a!jese, ,!jeto!i ' lo ,i(a, %aklj'-a a !"ata, !e"ige, la!lje gla!e, ka(e i p"ago!i i (jede e plo-e sta a"a6 gdje5gdje po koje sta"i sko %!o ,e# Pod jed okat i,o( stajala je s!jetiljka# O a ista, koja je s!ijetlila ad k"e!eto( jego!i. ajpakle iji. dje-a-ki. k"i%a* taj 'palje i a"a -asti od"a% p"o(at"ao je o/i i o/i a st"op' i%(e4' %(ajski. o&"a%a i gli,i ija i (od"og jo"go!a a, a pla(i-a, je s!jetilj-i i%ga"ao i (i,ao se ep"ekid o, kao &oles a "i&i,a i%(e4' -eti"i stakla p"lja!e pos'de# S!e je &ilo si!o, a k'/a je i%gledala eo&i- o ("a- o(, 'p"a!o ta( os(e4o(# Med'%i a gla!a ad 'la% i( !"ati(a %g"-ila se s!a kao da '(i"e, a 's e s' joj &ile ate-e e, %(ije "i4o!ke ' gla!i t'ste,

'% e(i"e e, a !"ata 'la% a og"o( a, oko!a a, kao t!"4a! a# Ta sje!e" a st"a a jed okat i,e &ila je isp"a a !jet"o(, a Filip' je &ila potp' o st"a a po(isao, da je pod ti( k"o!o( te si!e, %ele kaste jed okat i,e 2jeda(p't, da! o3 "aslo jego!o !lastito, k"!a!o, tako ei%"e,i!o i te %i! o djeti jst!o# O!a(o s' se p"eselili !e/ ' gospodskoj +a%i (a(i e ka"ije"e* kada je (ati p"odala t"a+ik' ' F"ata"skoj 'li,i i kada je ka o ik Lo!"o ja! o dola%io k ji(a a ," ' ka!' i do(i o# S!e je % ao kako dola%i* i k!aka ' "',i, i te0ak (asi!a otpo" !"at i,a, i d'gi ep"o%"a-e i .od ik a(a%a si!o( 'lje o( &ojo(, i d"!e e st'&e, i !eliki, &ijelo'ok!i"e i p"o%o" ' (e4'kat' s i%gledo( ' !"t# Stoje/i p"ed st"a o( i %aklj'-a o( k'/o(, Filip' je do)lo, kako &i &ilo da '4e# P"ist'pio je ti.o !"ati(a, p"i(io %a te)k', .lad ' k!ak', k!aka je pop'stila i !"ata s' se ot!o"ila* k'/a ije &ila %aklj'-a a# 1at!o"io je %a so&o( e-'j o 'la% a !"ata i polaga o kao tat, da se ije -'lo sa!")e o i)ta, a p"sti(a, &e% da.a, do!'kao se do p"o%o"a ' (e4'kat'# P"o%o" je &io ot!o"e , a !"t je !e/ &io p' &ijele j'ta" je s!jetlosti# 8 sta"o(, og"o( o(, "a%lista o( o"a.' &ilo je ( ogo ,!"k'ta pti-jeg# Stajao je ti.o taj sta"i !"t sa s!oje -eti"i si(et"i- e, &ijele sta%e, sa "as,!ali( 0'ti( "'0a(a i stakle i( k'gla(a i pat'lj,i(a i !odoskoko( i %lat i( "i&i,a(a kao etak 't, sa!")e o '"eda , poli!e , o&"e%a , kao da se ije i)ta dogodilo i kao da se ' 0i!ot' 'op/e i)ta e doga4a# Pod %ido(, o&"asli( !i jago(, i%a g'stog %i(%ele a !idio se k"o! koko)i j,a# 9Tepi.klop+e"9 je &io p"ed koko)i j,e(, o aj isti tepi.klop+e" a ko(e je Filip palio !at"o(et ' p"ed!e-e"je Ka"oli i e s!ad&e# Ka"oli a sta o!ala je sa s!oji( o,e( ' pi! i,i i je ota, % ao je da p' i i p"epa"i"a k"epa e pti,e i da i( isp' ja o-i )a"e o( staklo!i o(, a Ka"oli a je &ila de&ela, d!a aest godi a sta"ija od Filipa i p"ala je +la)e ' pi!o!a"i# Filip &io se patio %&og te de&ele Ka"oli e p' e t"i godi e, jalo!o i &ol o# Kao p"e%"elo, "a%d"to, e'"a! ote0e o dijete, sa d'&oki( i ("a- i( ko(pleksi(a (o"al og po i0e ja ' se&i, p' e-iste k"!i i osje/aja ("a- og p"ogo a, "ast"ga s lj'&a! i( (oti!i(a a "a% e, &lesa!e, (ale, ai! e dje!oj-i,e 2s!oje !") jaki je3, Filip je osjetio jed oga da a ' %djeli s!oga k"ila de&ela, t'sta steg a do&"o/'d e Ka"oli e# $ogodilo se to dolje ' Ka"oli i oj k'.i ji, kod kip'/i. lo a,a i 'sija e )pa".e"dske plo-e6 o je sjedio a k'.i jsko( stol,' i gledao Ka"oli ' kako pe"e "'&lje, a Ka"oli a, ali!)i p' lo a, kip'/e !ode ' ko"ito i -ekaj'/i da se ta !oda o.ladi, sjela je ' Filipo!o k"ilo# Filip je ' o o !"ije(e -itao 1oli ' Na ', slikao ak!a"ele, pio p"!e -a)e pi!a s ga4e je( i &lj'!ao od pete ,iga"ete, i taj (ali de-ko, koji je ig"aj'/i )a. i ogo(et &io s jed e st"a e sklo jo) aj ai! ije( podjeti je j', a s d"'ge "ast"ga i%(e4' aj&jeso('- iji. po"oka, osjetio je i% e ada ' s!o( k"il' de&el', (ok"', % oja!', 'sija ' Ka"oli i ' st"a0 ji,'# Ta sl'-aj a, es(ot"e a, &e%a%le a Ka"oli i a k"et ja ostala (' je ajpada!i-a!ijo(, ajsladost"as ijo( e(o,ijo( -ita!og djeti jst!a# Koliko se sa(o agledao &lijedi. o&"isa kosta je!e-ki. !i og"ada, ka(o je Ka"oli a otp'to!ala sa s!oji( !i ,ili"o(, i t"-e/i %a psi(a, lo!e/i )koljke i gledaj'/i kako se )kope kop' i, o je p"osa jao o/i i o/i ' &' il', s at"e/i o to( epo!"at o( ad a"a! o( '0itk', kada (' je Ka"oli a &ila ' k"il'# Pale/i a to( tepi.klop+e"' s!oj posljed ji !at"o(et ' p"ed!e-e"je Ka"oli i e s!ad&e, o je &io a "'&' sa(o'&ijst!a od 0alosti6 -ita!og tog ljeta skakao je s aj!i)eg "a(e a &a"ok og s!etog Flo"ija a ' !od' pod (osto(, sa(o da &i se !oda %ak"!a"ila ad ji(# :e" je kolala (e4' 4a,i(a lege da, da je jeda(p't jeda (li a" sko-io sa s!etoga Flo"ija a i da ga !i)e ikada is' i%!'kli, ego se je sa(o !oda %ak"!a"ila ad ji(# Vat"o(et ' p"ed!e-e"je Ka"oli i e s!ad&e; K"!a!a !oda pod (osto(; Koliko se je !e/ !ode %ak"!a"ilo ad ji(, a o jo) '!ijek pli!a i jo) se '!ijek (i-e; I o og j't"a, kada se je &io !"a/ao o!i( st'&a(a kao pokaj ik, kao tat, koji je 'k"ao stoti ja"k' 2a dola%i od &l'd i. i p"lja!i. pija i. 0e a3, i o og j't"a, kada ga je "o4e a (ajka i%&a,ila a 'li,' s (o"al i( %g"a0a je(, i o da se je ad ji( %ak"!a"ila &lat a i s'd&o os a ('t a !oda# Kako je t' t"epe"io a to( p"o%o"' o oga j't"a, !i)e ("ta! ego 0i!, i kako je es os o d'go t"ajalo o o -eka je t', a to( (jest'* o/ p"ed

ti(, kada je i(ao jo) -et"deset k"' a i kada je &ila jo) i ta (og'/ ost ot!o"e a da otp't'je eka(o daleko, i ta o/ &ila je st"a) a; I o a posljed ja o/, kada je estajala +o"i ta %a +o"i to( i kada se je (ate(atsko( sig'" o)/' p"i&li0a!ala katast"o+a, &ila je sa&las a i s("to os a# Ali sada je t' p"ed ji( stajalo o o ajte0e* t"e&alo je popeti se jo) -et" aest stepe i,a i po%!o iti a !"ati(a lije!o ' p"!o(e sp"at'# O je stajao o og da! og s!ita ja ad o!i( p"o%o"o( !aljda !i)e od jed e '"e epo(i- o i e &i se i o da &io pok"e 'o, da ije -'o kako se ot!a"aj' !"ata egdje ' p"i%e(lj' i kako etko dola%i# Nje(' je i%gledalo, kao da taj etko dola%i o!a(o ' p"!i kat# To je &ila 'stala jed a sl')ki ja i s ta!o( p' o( k'k'"'% og &"a) a i)la je ."a iti pili/e# Tako se je a)ao p"ed (a(i i( !"ati(a6 s(e4a, 'lje o( &ojo( a(a%a a !"ata, sa k!ako( od 0'te (jedi i stakle i(, 0'to( (jedi opto-e i( kol'to(, koji je i%gledao kao (i ijat'"a p"o%o"a a la4i# I%a tog (etal og kota-i/a &io je poklopa, sp')te # Plo-i,a ' d"!e o( ok!i"'# I(e i p"e%i(e jego!e (a(e# 8do!i,e# Nje(' tako do&"o po% ato i(e i p"e%i(e jego!e (a(e# T' sta 'je ta gospo4a, koja .oda ' ," i i, 'do!i,a, jego!a (a(a, t"a+ika ti,a i% F"ata"ske 'li,e, a je si , sed(ogi( a%ijala,, !"atio se i% &o"dela, a s!e je tek a po-etk'# Kako je po%!o io i kada< $'go ije &ilo ikoga6 s!e je &ilo ti.o kao i%'("lo# Po%!o io je opet# 2=ate"ije elekt"i- og %!o ,a kod ji. is' ikada &ile a"o-ito p' e i %!'k %!o a &io je sas!i( sla&#3 To (' je eo&i- o p"ijalo# Spa!a# $'go spa!a# I &olje je, da se s!e dogodi )to kas ije# O da poslije d'ge %!o ja!e ot!o"ila s' se !"ata od so&e i -'le s' se pap'-e a d"!e i( daska(a# To je &ila o a# Ot!o"io se poklopa, a (jede o( kota-i/' i o je osjetio je .lada , e'(olji! pogled# :a!io se je st"og i s'"o! glas# 1apitala ga je )to 0eli< I to ' pl'"al'* 9>to 0elite<9 9Pa ja sa(, ot!o"i (i;9 Isti taj st"ogi i s'"o! glas opet se je ja!io i%a %aklj'-a i. !"ata, da ga taj glas e po% a i eka se !"ati ta(o, odakle je do)ao# Ta(o i spada# I opet ' pl'"al'* 9Ta(o i spadate#9 Nje(' je &ilo kao da /e se o es!ijestiti, o %a s!eg tog ('t og "a%go!a"a ja k"o% "'pi,' dogleda 's"ed d"!e e daske, a o!aj taja st!e i oko!a i kol'ti/, o je osje/ao, da se t' "adi o ekak!i( !a0 i( ep"eko"a-i!osti(a# O de(a"ka,iji# I kada se sp'stio poklopa, i kada se opet -'lo s(',a je p'ste i. pap'-a po d"!e i( daska(a, i to, kako s' se i% 't"a, ' sta ', %at!o"ila !"ata od so&e, Filip' je &ilo jas o, da s' ostala jed a !"ata %aklj'-a a p"ed ji( ko a- o i epo!"at o# Tako se je ok"e 'o, sp'stio i% st'&e i tako je ostao a 'li,i d!adeset i t"i godi e potp' o sa(# A sada se !"atio ' taj %a&it i p"o!i ,ijal i %ak'tak, i j't"o je p"oljet o, i o se a)ao ' p"!o(e sp"at' te st"a e, !la0 e k'/e, te e &i &ilo %god o da etko p"i(ijeti tog epo% atog p"ola% ika, kako se ' si!o( s!ita j' !'-e po t'4i(, p"a% i( k'/a(a# Tako isto a p"sti(a, ko"ak po ko"ak, op"e% o, s'steg 'tog da.a, kao )to se je '!'kao, Filip se je p"ok"ij'(-a"io opet at"ag a 'li,', gdje je pod g'sti( k"o) ja(a keste o!a jo) &ilo sas!i( ta( o, %ele kasto i ("a- o#

PTI?E, !ode i li!ade, s!e je to &ilo laga o j'ta" je, p"oljet o gi&a je slika, kao sa t"epetlji!o (i,a je sje a i os!jetlje ja, a ipak Filip ikako ije (ogao p"og'tati s!oje poti)te osti, )to ga je stegla ' g"l' kao es.!atlji!o kl'pko 0alosti# ="%o!lak stigao je a kaptolski kolod!o" e)to poslije t"i, a sada je !e/ oko g"ada stao da "aste p"o%i"a sjaj (od"og, s!je0eg, t"a!a jskog j't"a, p' og s!jetlosti ad ji!a(a i ad o"a i,a(a# S!ile i !jeta" j'ta" ji, te)ki, &ijeli, t"'d i t"a!a jski o&la,i, (i"isi a polji(a i &oje ' dalji a(a, s!e je "aslo kao ti.a i st"'(e ta,ija (od"og j'ta" jeg &'4e ja# I% dalji e, i% ot!o"e og te"e a, p"eko o"a i,a "a%lijegala se &"o -a a j'ta" ja %!o ja!a, a ad %ele kasto( &ak"e o( ja&'ko( kaptolske +"ata"ske ,"k!e go(ila.' se te)ki, &ijeli o&la,i, te se !"ap,i pod k"o) ja(a plata a '% e(i"i)e glas o, kao p"ed "a ' j'ta" j' ki)'# $a, t' je le0ao p"ed Filipo( ' (i"' j'ta" je( Kaptol, sjedi)te go" jopa o skog i ili"skog &isk'pa, sla! a p"ot't'"ska t!"4a!a )es aestoga !ijeka, a "'&' posa!skoga &lata i (o-!a"a, g"ad Filipo!a djeti jst!a i p"!e (ladosti, gdje ga ije &ilo toliko godi a, a gdje (' se j't"os p"i-i ilo s!e tako po% ati(, a opet toliko st"a i(, kao da je egdje da! o !e- '("o i kao da k"o% kop"e e ejas e es.!atlji!osti p"o%i"e %a&o"a!lje e o&"ise ("t!i. st!a"i i doga4aja# P"eko )etali)ta, gdje s' pod plata a(a ,!ali k"'go!i ,"!e i. i 0'ti. t'lipa a, !'kla s' se i% d"!o"ed polaga o (esa"ska kola, p"eto!a"e a k"!a!i( go!e4i( &'to!i(a6 jed a se pla!kasta tele/a oga %aplitala (e4' 0&i,e, te je tako i%gledalo kao da /e t' pla!kast' tele/' og' to-ak p"elo(iti ' %glo&'# Fas,i i"a to( pla!kasto(, og'lje o( tele/o( ogo(, %ap'tio se je Filip %a (esa"ski( koli(a p"eko (osta, pa '% (a.o!i o( o&"asle si!e +"ata"ske ploto!e a)ao se ' F"ata"skoj 'li,i# Na d ' d'do!og d"!o"eda, pod st"(i( k"o!o( jed e d'ge p"i%e( i,e, od(a. k"aj p"!og p"o%o"a '% s(e4i plot, stajala s' !isoka, %ele kasta, d"!e a !"ata, %at!o"e a, %aklj'-a a lokoto( i g!o%de o( (otko(, sa li(e o( ta&lo( i atpiso(* k"alje!ska (ala p"odaja d'.a a# T' je da! o, p"ije t"ideset godi a stajala t"a+ika jego!e (ajke, gospo4e Regi e, a t' stoji jo) i da as t"a+ika kao ' !"ije(e jego!a djeti jst!a, kada s' !ode kapale po %a"4ali( 0lje&o!i(a i -'li se 0d"alo!i kako pla-' ' ta( i( o/i(a !isoko ad g"ado(# T' jo) '!ijek stoji st'&a od t"'le ,igle, a p"ag s' i%glodali )tako"i# I "oleta je a ok ' isto tako pode"a a kao i p"ije t"ideset godi a, a ta(o, i%a "olete, o a !la0 a, pljes i!a, ("a- a so&a s t"'li( podo(, gdje se o toliko akle-ao i%a 0elje% e pe/i ' k't'# Kle-i Filip ' pol'("ak' i potp' o je sa( ' so&i, sa(o se i%!a a -'j' ko"a,i p"ola% ika od d'da do plota, od plota do %ida, '%a %id pok"aj p"!og p"o%o"a i p"eko 0lje&astog ka ala, ' ko(e je g jila %ele kasto(as a !oda p' a sla(e i pa.'lji,a od 0i!adi# 1agledao se Filip ' taj ka al pod d"!e i( (osti/e(, p' sla(e, s(e/a i pa.'lji,a od 0i!adi, a jed a (ala la4i,a od o!i skog papi"a, ta d"aga dje-ja p'stolo! a ko"a&lja, %apela je o ,igl', s!a (ok"a i a(o/e a, p"ed poto '/e(# Sag 'o se Filip, da podig e s!oj' (al' &"odolo( ' dje-j' la4i,' i% s("dlji!e lok!e 2 ad kojo( je toliko sati p"osa jao o daleki( (o"eplo!,i(a3, ali (' se to !e/ ' isti t"e p"i-i ilo p"egl'pi(* tako je stao p"ed t"a+ika ti-i p"o%o" i %agleda!)i se ' o e ("lje a ('sa!o( stakl' ostao je epo(i- o, d'go# T' od(a. i%a %ida stajao je (a(i elipti- i politi"a i stol, a a stol' ,"!e kasti &a")' asti al&'( s +otog"a+ija(a# ?"!e i &a")' asti al&'(, ta sk'po,je a, taja st!e a k jiga &ila je oko!a a %lat i( ple.o(, a i(ala je a p"ed ji( ko"i,a(a .e"olda ' !ite)ko( oklop' s t"'&o(* p"eko t"'&e &io je p"e!je)e stijeg s d!a "ask"ilje a og"o( a o"la# Taj i%&lijedjeli &a")' asti al&'( s !ito)ki( t"'&a-e(, to je &ila jed a od o i. taja st!e i. s!eti ja, koj' je &ilo %a&"a je o di"ati# To se je s!etog"4e ka0 ja!alo d'got"aj i( kle-a je( i%a pe/i, gdje je %a'da"alo po )tako"i(a# A t' '% p"o%o", a d"'goj st"a i te og'lje e si!e stije e !isjela je es.!atlji!o di! a, e&a o!i o( 'ok!i"e a slika 0e skog akta, koji ije i(ao !i)e od t"ideset ,e ti(eta"a, a 'lje a plo.a po-ela je !e/ poka%i!ati p"!e pjege g jile0a* %ele kastosi!o os!jetlje je gologa tijela stalo je do&i!ati ad a"a! ' &oj' p"o%i" e poja!e, koja je i%gledala kao da ije st!o"e a lj'dsko( "'ko(#

Njego!a (ajka, ta ajtaj o!itija poja!a jego!a djeti jst!a, t"a+ika ti,a Regi a, koj' s' s!i %!ali Regi a, a o a se je %ap"a!o %!ala Ka%i(ie"a i &ila je Poljaki ja te ikada ije a'-ila do&"o ."!atski, -'!ala je lj'&o(o" o t' taja st!e ', e&a o!i o( 'ok!i"e ' slik' epo% ate gole 0e e, kao "elik!ij', a Filip ije ikada otk"io, i )to p"ika%'je ta slika i odakle je jego!a (ajka t' slik' do ijela# Ta ga je slika ('-ila godi a(a, i to ije &ila jedi a taj a, kojo( je se&i "a%&ijao s!oj' gla!', sjede/i t' '% o!aj p"lja!i p"o%o", pod o!o( "a%de"a o( "oleto( i sl')aj'/i !jeta" kako '"la a ta!a '# K"aj o!og p"o%o"a "a%&olio se s("t o o e jese je o/i, kada s' p"ola%ili g"ado( e gleski ko ji ' d'gi( po!o"ka(a %a t"a s@aalsko "ati)te, a o/ je &ila (agle a, listopadska# 7'lo se, kako ' pa"i toplog ko jskog !o ja t't je kopita o daske d"!e oga (osta a 'gl' F"ata"ske# Ti ko ji &ija.' a p't' %a daleka, epo% ata, j'0 a (o"a, a p't' %a ek!ato", gdje &listaj' taja st!e e %!ije%de j'0 e pol'tke# ?" e akat"a isa e la4e, )to )k"ipe po daleki( l'ka(a, -ekale s' te ko je, da i. p"og'taj' i p"e&a,e eka(o es.!atlji!o daleko, gdje pla%e 'da!i i &od' ot"o! i ko(a",i# P"o)lo je &e%&"oj o ( ogo e gleski. ko ja te o/i, p"ot't jala je )'(a ti. ," i., lo( i. ko jski. o0 i. sta&ljika, )to se gi&a.' '% e(i"e o, !i)e kao oge ekak!i. -'d i., potko!a i. pti,a ego kopita"a# Te o/i (ati ije spa!ala kod k'/e -ita!' o/# Od&ila je !e/ da! o po o/ a +"ata"sko( to" j', a po!o",i e gleski. ko ja ije &ilo k"aja* ko ji s' p"ola%ili ep"ekid o, jed i %a d"'gi(a, "epo!i, gla!e, kopita, ' &esk"aj i( ta( i( go(ila(a "epo!a, !"ato!a i kopita# Masa g"i!astog ("a- og (esa i "%a ja, od -ega s' po-ela %!o iti stakla a p"o%o"i(a kao od g"(lja!i e# 8% e(i"e to( eo&i- o( g"(lja!i o(, 'spla.i"e od sa(o/e i od &dje ja, Filip se do!'kao do o!og p"o%o"a i podigao t' (as ', pode"a ' "olet' sa(o toliko da (' je pogled dop"o do ko jski. t"&'.a* p"o!i"'j'/i tako ispod "olete o se i%g'&io %ast"a!lje o i( es.!atlji!o ("a- i( (i,a je( ta( i. ko jski. &eda"a, g jato!a, %glo&o!a, kopita, ' &ole/i!o( t"epe"e j' od st"a.a i od eo&i- e, ('t e, !eli-a st!e e e(o,ije# P"itis '!)i tako os i -elo i gla!' o .lad o staklo, Filip je gledao po!o"k' ko ja kako p't'je ' :'0 ' A+"ik', a &ila je d'&oka o/ i (ati se ije !"a/ala# 8s 'o je sp"a( j't"a, kada s' +"at"i !e/ %!o ili a "a ' j'ta" j' (is', a (ajke ije &ilo# P"!i pogled, kada se p"o&'dio* (a(i a postelja &ila je p"a% a# T"a+ika ti,a Regi a do)la je k'/i oko osa(, pogladila ga po kosi i "ekla (' eka o&'-e s!oje &a")' asto odijelo, je" da id' ' g"ad# Majka ga je po(ilo!ala i "ekla (' je* 1Ag('sik; To je &io % ak a"o-ite (ilosti i &lago aklo osti, kad &i o a sta!ila s!oj' "'k' a jego!' kos', a pogoto!o, ako ga je a%!ala jego!i( p"a!i( i(e o(, a &a")' asto odijelo &ilo je 2!e/ sa(o po se&i3 si(&olo( s!etko!i e i aj eo&i- iji. doga4aja# 8 s!o( ta( o(od"o( &a")' ', sa -ipkasti( oko!"at iko(, s (a )eta(a i ja&oto(, Filip je sa( se&i i%gledao eo&i- o s!e-a o i ot(je o 2kao kaka! !ite)ki s"edo!je- i sokola" sa -ipka(a i &a")' asti( &a"eto(3, a t"a+ika ti,a Regi a, potp' o .lad a sp"a( s!oga djeteta, ( ogo je polagala a deko"ati! ' st"a ' jego!a i%gleda# 2Ti(e se je i%d!ajala i% k"'ga s!oji. s'sta a"a oko t"a+ike i ' to(e &io je agla)e ekaka! a"o-it p"kos i% so,ijal og otpo"a, kao da o a ipak ije isto s ostali( si"o(asi(a ' d!o"i)t' i p"eko p'ta* t"a+ika ti-i o dijete &ilo je '!ijek po( o op"a o i aj&i"a ije o&'-e o i &a) taj +a tasti-a i l'tkast pote% 'k'sa jego!e (ajke &io je poslije '%"oko( te)ki. s'da"a ' k"'go!i(a Filipo!i. d"'go!a# 1a t"a+ika ti-i o dijete go!o"ilo se po g"ad' da (' je ota, &isk'p, a taj glas ot"o!ao je Filipo!o djeti jst!o ei%lje-i!o i go"ko#3 P'to!ali s' ' g"ad d'go ' .lad o( i e%ag"ija o( !ago ', a ' g"ad' osta!ila je (ati Filipa ' jed oj ka!a i pod stakle i( l'ko( i%loga, kod ("a(o" og stola6 a"'-ila je %a jega -okolad' i "ekla kel e"' eka p"ipa%i a (aloga, da /e se o a sko"o !"atiti# Ve/ ' ka!a i, Filip je &io ' !"'/i,i* s!e oko(ite ,"te estajale s' pod jego!i( pogledo( ' &esk"aj i( !e"tikala(a, a !odo"a! i pote%i k"'0ili s' oko jega !ij'ga!o kao ep"ekid o i '% e(i"e o talasa je li ija# Mati se !"atila tek poslije pod e# O-i s' joj &ile ('t e, '(o" e, ate-e e od s'%a, k"!a!e# O&"!e i%li%a e, li,e 'palo# T' je Filip po p"!i p't 'sta o!io da (' je (ati ap"a.a a &"a) o( kao ,lo@ , a pod to( &ijelo( &"a) ja!o( o&"a%i o( da i(a jed o d"'go, 0alos o, si!o, i%('-e o li,e# Ma.ao je oga(a, jeo !e/

t"e/' -okolad' sa slatki( !". je(, a (ati ga je ' ka!a i po o! o pogladila i "ekla (' ti.o, k"o% s'%e, da sada id' ' posjete jed oj gospo4i i da ta(o (o"a &iti !"lo '-ti!# 9Ti si (oj do&a", (ali 1Ag('sik, %a" e<9 O je do&a" i (ale i 1Ag('sik i to jo) je < O, kako je s!e to &ilo eo&i- o i s!e-a o; Tada je p"i(ijetio da je sta!ila a se&e s!oj sta"i ski %lat i akit, i sta"i ske oko!a e a') i,e, )to i. je -'!ala ' s!ile oj, pojast'-e oj k'tiji, a Filip se ije sje/ao, da &i i. &io ikada !idio a s!ojoj (aj,i# 8 te)koj ," oj s!ili, sa sta"i ski( akito(, jego!a (ati i%gledala je !"lo ot(je o# Li,e joj je &ilo potp' o &esk"! o, &ijelo kao da je ("t!a# =ilo je sas!i( (la- o listopadsko poslijepod e# Id'/i s (ajko( o je ' jed o( pa"k' a t"ati i '&"ao t"i t"ati -i,e i d"0e/i tako ' "',i ta t"i topla, '!ela ,!ijetka, ')ao je %a (ajko( ' !isok', -a4a!', ("a- ' k'/' sa stakle i( !"ati(a# Stakla &ila s' a ti( 'la% i( !"ati(a ,"!e o%ele kasta, a !"ata, a koji(a je (ati po%!o ila, laki"a a, &lista!a i eo&i- o !isoka# 8)ao je ' sje i s!oje (ajke, osje/aj'/i je ' ko -a ' "'ka!i,' ' s!ojoj "',i, i to, kako k"o% o aj ko a, (a(i e "'ka!i,e &ije eka eo&i- a topli a# 8la%e/i tako %a (ajko( k"o% ("a- e so&e i p"edso&lja, oti"'/i se o sago!e i ogleda!aj'/i se a "a% e stalke i eo&i- e p"ed(ete, je(' je &ilo jas o sa(o to, da t' i(a ( ogo so&a i da je to s!e eo&i- o !isoko* i !"ata, i pe/i, i pok'/st!o, i %a!jese, i p"o%o"i; $e&eli sago!i, odsjaj polit'"a i po",'la skog pos'4a po stakle i( o"(a"i(a, slike koje poka%'j' %e-e!e i s" e a s"e&" i( plad je!i(a, te)ki, dlaka!i, s'k e i stol ja,i i aslo ja-i, s!e ga je to eo&i- o '% e(i"ilo i o je -'pkao e"!o% o o e t"i t"ati -i,e s!oji( % oj i( p"sti/i(a# Bospo4a, koja i. je p"i(ila, i(ala je s'"o!o, dlaka!o li,e i og"o( ', sas!i( kao 'glje ," ' +"i%'"'* %lat e %'&e, %lat e a"'k!i,e, %lata lo"g o , a p"ste k",ate p"ste je( i d"ag'lji(a# Kada ga je dotakla s!ojo( ko)-ato( "'ko( %a pod&"adak, Filip je a s!o( 'sija o( o&"a%' osjetio e'goda i eo&i- o .lada dodi" %lata# Ta ," okosa gospo4a dala (' je ' s"e&"o %a(ota ' plo-i,' -okolade i poslala ga ' d"'g' so&', je" da i(a e)to da go!o"i s (a(o(, a o /e se dotle ' d"'goj so&i ig"ati s Fa"ao o(# Fa"ao , to je &ila )ojka ' k"let,i od 0'te (jedi, i kada je Filip st'pio p"eko p"aga, Fa"ao (' se ja!io p"o('kli( i ."apa!i( glaso(* =o jo'", (o sie'"; P"ot" '!)i od tog pti-jeg glasa, &e% da.a, epo(i- o, Filip se p"ipio '% jeda og"o(a pojast'-e i sta"i ski aslo ja-, osje/aj'/i kako (' p"sti polaga o 'la%e ' sta iol, kako se -okolada topi ' jego!oj "',i, kako e % a )to da po- e sa s!oji( %g'0!a i( ,!jeti/i(a 2da i. &a,i3, kako (a(a pla-e p"eko ' so&i, ti.o, sas!i( ti.o, ali pla-e, a )ojka -ep"ka po s!ojoj k"let,i, !"ti !"taljk', l'pi lje) jake, &"'si s!oj klj' o &lista!e 0&i,e i s!e je tako e'god o, %ag')lji!o, ("a- o, p"etoplo, s!e se lijepi kao "astoplje a -okolada, s!e %a'da"a po gad oj k"e)ta!oj si!oj pti,i# =o jo'", (o sie'"; Te o/i %a'"lao je !jeta" s p"!i( s ijego(# Lo(io je g"a je, "')io 0&'k' ' di( jak' 2te s' se i )tako"i a ta!a ' p"i(i"ili od st"a.a3, 0d"ije&e je kod peka"a p"eko p'ta p"e&ilo og', a Filip je -ita!' o/ &'la% io o e gleski( ko ji(a, o ga!"a ', koji go!o"i +"a ,'ski i o to(e da je -'o (a(' gdje pla-e# Vidio je s!oj' (a(' gdje je ("t!a, ' eo&i- o sjaj o( ogledal' kako sjedi kao ' stakle o( i%log', a p"ed jo( a stol jak' stoji paketi/ &a k ota 2,"!e o%ele kasti s!e)-i/ &a k ota s!e%a lj'&i-asto( !"p,o(, to je eo&i- o jas o !idio p"ed so&o( a dlaka!o(, s'k e o( stol jak'3, a ga!"a i% d"'ge so&e !i-e +"a ,'ski* =o jo'", (o sie'"; Vjeta" ' di( jak', t(i a i (a(i pla- ' t(i i# Nikada se ije 's'dio da &ilo )to %apita t' )'tlji!' 0e ', ali te o/i, !e/ !i)e ' %ag"ljaj' s("ti, o je %apitao (ajk' sas!i( p"i"od o, %a)to pla-e<

Nije odgo!o"ila i)ta# Ti.i je,aji# 8stao je i po)ao do (a(i e postelje# 9Ma(a; >to je te&i< 1a)to pla-e);9 Kako je stajao '% (aj-i ' postelj', &oso og, ' s!ojoj d'goj spa!a/oj ko)'lji, (islio je da /e ga (ati potje"ati at"ag, ali dogodilo se o&"at o* o a je '%ela o&je jego!e "'ke i stala i. ,jeli!ati i tako 2 i sa( ije % ao kako se to %ap"a!o dogodilo3, a)ao se ' je oj postelji, osje/aj'/i sa(o to, kako je (a(i o tijelo .lad o, a s'%e !"ele kao "astoplje i !osak6 tako je plakao s jo(, a !a i je '"lao !jeta", "')io di( jake i osio ("t!e pti,e i '!elo li)/e# Te o/i je pao ' te)k' 'pal' pl'/a i ostao tako i%(e4' 0i!ota i s("ti d'g' jed ' %i(', 'p"opasti!)i s!oje &"o .ije i lije!o pl'/ o k"ilo %a -ita! 0i!ot# A s!e je po-elo kod o!og si!og, p"lja!og p"o%o"a o e da! e listopadske o/i s e gleski( ko ji(a# 9$"a(a jed e p"o!i ,ijal e t"a+ika ti,e; Ba!"a koji go!o"i +"a ,'ski; =a k ote a stol jak' i o a a tipati- a sta"a &a&a sa ," o( pe"iko(; Kak!a je to &ila d"a(a< Kaka! je o o &io taja st!e posjet ' o oj ("a- oj pala-i< Bdje je to s!e da as i ka(o se to s!e "aspli 'lo kao (agla<9 Stoje/i '% taj p"lja! p"i%e(a p"o%o", sas!i( '% staklo, tako da je -'o kako egdje i%a stije e ' so&i k',a sat, Filip je osjetio kako se etko i%a %a!jese ' so&i (i-e, i kada se i%a pode"a e "olete poja!ilo e-ije 0'to, pospa o, &"adato li,e, Filip se t"g 'o i sa! %&' je i '% e(i"e .it"i( je ko"a,i(a po)ao i% 'li,', do +"ata"ske ,"k!e# ?"k!a je &ila p"a% a# :ed a je p"osjaki ja glas o '%disala p"ed 0"t!e iko( =la0e e $je!i,e, &a"ok e ,a"ske +ig'"e, s k"' o( a gla!i i 0e%lo( ' "',i, ' ,"!e kasto( &"okat o( pla)t', i%!e%e o( %lat i( ljilja i(a# 8 og"o( oj %g"adi &ilo je !la0 o, .lad o, !o jalo je po (ok"o( pepel' i po g jili( k"pa(a# I%a gla! og olta"a i%gledalo je kao )to i%gleda i%a ka%ali) i. k'lisa* sta"e p" je, )k"i je, daske, ljest!e, pa'-i a, pet"olejke, +la)a s te"pe ti o(, klije)ta# S!e jed a sta"a, !e/ oda! o odig"a a p"edsta!a, koja jo) '!ijek t"aje, a e % a se %ap"a!o %a)to# 1asta!e a 0"t!e i,i(a, liko!i s!eta,a, ("a(o" i a deli, !la0a s'("ak i daleki ,!"k't pti,a oko to" ja# A !a i oko ,"k!e t"a!o( o&"asli g"o&o!i# Og"o( e plo.e &ijeli. &a"ok i. %ido!a, isp"a e ki)o( i !jet"o(, s lasta!i-ji( g ije%di(a i t"ago( !"ap-ji., a '% po"')e ' i %i(%ele o( o&"asl' og"ad' od ,"!e e ,igle sta"i g"o&o!i ko!a-a i ko!a-i,a, po)to!a i. ,e.o!ski. (ajsto"a i gospode opata i ka o ika pa o skog kaptola, sa %!'- i( aslo!i(a i s"edo!je- i( g"&o!i(a ji.o!i. ,"k!e i. -asti# Pod og"o( o( g"a it o( plo-o( ' sje i apside le0i t' jeda g"o+ 8eC.'ell5?"a e steeg, koji je doja.ao o!a(o a t'"sk' g"a i,' ' -ipka(a L'ja Pet aestog a o da '("o ' o!o( pa o sko( &lat' i osta!io %a so&o( a Kosta je!,' stod!adeset p"a% i. so&a, koje stoje tako i%a jega !e/ d!jesta godi a p"a% e i etak 'te# T' le0i i opat =la0e e $je!i,e ka o ik Lo!"o, pod !e/ !isoki( -e(p"eso(, p"ijatelj jego!e (ajke Ka%i(ie"e, %a koga je Filip jed o !"ije(e s'( jao da &i (' (ogao &iti o,e(, a ta(o egdje '% gla! ' sta%' lije!o, sa! o&"astao t"a!o(, sa ," o( o!al o( plo-i,o( a te)ko( (asi! o( k"i0', t' je g"o& jego!a legiti( a o,a Filipa, so&a"a i li- og ka(e"di e"a Njego!e P"es!jetlosti =isk'pa Sil!est"a, po ko(e se o sa( i% !lastite i i,ijati!e p"ek"stio ' Filipa, p"e(da je &io k")te a i(e poljskog k"alja Sigis(' da, a i ' )koli s' ga s!e do gi( a%ije %!ali Sigis(' d# Filipo! ota, '("o je kada s' Filip' &ile d!ije godi e i o ije %ap"a!o % ao, sje/a li se o s!oga pokoj oga o,a doista ili sa(o po +otog"a+ija(a i% &a")' astog al&'(a# Ota, Filipo! &io je sl'ga &isk'po!, so&a", koji je a!od o do)ao ' &isk'psk' sl'0&' a kaptolsko( g"ad' a p"epo"'k' jed og (ad0a"skog g"o+a, a +otog"a+ija ' (a(i o( al&'(' p"ika%i!ala ga je ' galo i"a oj g"o+o!skoj li!"eji kao 9!alet de ,.a(&"e5a9, ' laki"a i( pol',ipela(a i &ijeli( ko -a i( -a"apa(a, )to s' pod kolje o( &ile pod!e%a e &ogato '"e)e o( %lat o( pod!e%i,o(# O&"ija o, &lijedo li,e, s jaki( st"ast!e i( %a"e%i(a oko 'sa a i %d"a!i( %'&alo(, jed a je sa!")e o &e%li- a poja!a, s .lad ok"! i( pasi! i( pogledo( "o4e oga sl'ge, taj Filipo! taja st!e i ota, stajao je ad jego!i( djeti jst!o( kao sje a, p"ed kojo( je o godi a(a st"epio# Taj ("t!a,, koga se Filip sje/a sa(o sa od"a, kada je le0ao i%(e4' (a/'.i,a i papi" ati. -ipaka, po-eo je da 0i!i '

Filipo!oj +a ta%iji kao s!e te0e i s!e ("a- ije pita je# I eto i da as, ako -et"deset godi a, Filip e(a a to pita je odgo!o"a* da li je ta t"'la li!"eja pod ti( ."asto!i( k"i0e( doista jego! ota, ili je to &io sa(o jeda pote% jego!e (ajke t"a+ika ti,e, %a koj' se go!o"ilo po g"ad' ( ogo, ali koja ije ikada i a jed o jego!o pita je dala ikaka! odgo!o", po ko(e &i se (oglo &ilo )to %aklj'-iti, )to se e &i pok"i!alo sa st"ogi( %ako ski( dok'(e ti(a# A po ti( %ako ski( dok'(e ti(a taj (ad0a"ski g"o+o!ski sl'ga Filip '%eo je &otelsk' so&a"i,' Ka%i(ie"' 2koja je p"ed ti( sl'0ila po %apad oe!"opski( !eleg"ado!i(a i go!o"ila ekoliko e!"opski. je%ika3 i t' ' &isk'pskoj sl'0&i a kaptolsko( g"ad' "odilo i( se dijete ' deseto( (jese,' %ako itog &"aka, k")te o ' k"stio i,i S8N?E se !e/ p"o&ilo k"o% k"o) je lipa i d'do!a, kada se Filip !"atio i% F"ata"sk' 'li,'# T"a+ika je &ila ot!o"e a i o se a)ao p"ed p'lto(6 o o e'god o &"adato li,e alilo (' je jego!' )lji!o!i,' ("ko i s'( ji-a!o, p"o(at"aj'/i ispod oka tog &lijedog st"a ,a, koji se !e/ %a "a a j't"a !'-e pod t'4i( p"o%o"i(a# Popio je )lji!o!i,', i jo) jed ', %apalio ,iga"et' i sjeo a !isok' p"a% ' &a-!', 'pijaj'/i ' se&e -ita! taj slap sta"i. i tako do&"o po% ati. (i"isa# 5 O i da! i, isti, ep"o(ije je i (i"isi; 7ita!a ta (ala p"i%e( a so&a o&a!ije a je ta a o( .o"i%o talo( di(a, )to se po!ija oko p"ed(eta i o"(a"a i sla( atog stalka sa 0e(lja(a, kao kop"e a* i% s!ega st"'ji o)ta" i osjetlji!o !la0a !o j d'.a a, koji je t' atopio -ita! p"osto" s!oji( (i"is i( p"ost"'ji!a je(# Mi"is ,iga"a, (i"is sta"i. !ase"i,a, kiselkasti (i"is ," og k"'.a, )lji!o!i,e, pet"olejke i p"ostog &ago)a ' "'0i-asti( paketi(a a posljed joj das,i stela0e; I lo!a-ka ko&asa !isi jo) '!ijek a o o( isto( -a!l' a !a jskoj das,i stakle og o"(a"a, sa )'pe"tli(a i loja i,a(a; P"o(at"aj'/i te sta"e i tako i ti( o po% ate st!a"i Filip je po(i"isao s!oje p"ste, e/e li a ji(a osjetiti (i"is (ok"e dje-je sp'0!i,e i -'ti )k"ip' pisaljke, )to se te)ko i e%g"ap o (i-e po !la0 oj plosi plo-i,e# T', od(a. '% p'lt p"ed stakle i( o"(a"o( pok"aj sla( atoga stalka %a 0e(lje &ila je od %ida do %ida p"e!je)e a ,"!e kasta %a!jesa, )to se po(i,ala p"eko li(e e )ta ge a &ak"e i( kol'ti/i(a i tako dijelila so&' a d!a dijela* a sa(' t"a+ik' i a p"osto" od!oje %a!jeso(, gdje je Filip '-io da pi)e s!oja p"!a slo!a, a og"o( a dje-ja sje a padala je p"eko %a!jese i p'%ala p"eko st"opa kao e(a # Sada ije &ilo ikak!e %a!jese, ali sta"i aslo ja-, ekada p"es!'-e ," o( ko0o(, jo) je '!ijek stajao ta(o p"islo je aslo o( o stije ', p"e&a-e g jili( s("dlji!i( g' je( kao sta"i ko j# Ve/ (' je o da, p"ije t"ideset godi a, p"o!i"i!ala 't"o&a, isp' je a g'"ta(a, pe"asti( kol'ti(a i -'pe",i(a s'.e, o)t"e, &odljika!o (o"ske t"a!e, a da as je to sa(o g jili kost'" jed og aslo ja-a, isp' je k"pa(a i pok"i!e g' je(# I o aj sta"i, ol'plje i, politi"a i stol je jo) t'; S ladi,o( tog sta"og og'lje og stola ig"ao se Filip p' i. seda( godi a# Ot!o"iti ladi,' tog ,"!lji!og i pod polit'"o( tako taj o!ito 0i!og stola 2p' og e!idlji!og (i,a ja3 &ilo je st"ogo %a&"a je o# Ali ta ladi,a &ila je tako sil a i tako se eo&i- o te)ko ot!a"ala, kao taja st!e a !"ata, a ' pol't(i i tog ("a- og p"osto"a &listao je o)ta", goli a&"')e i k'.i jski o0, te p"o(at"aj'/i o ' &lista!' soli ge sk' o)t"i,' Filip je i(ao osje/aj kao da je p"est'pio p"ag pa'-i aste, ("a- e, s"edo!je- e o"'0a" i,e# 1apeo &i (' da. i -'lo se s",e kako (' &ije ' g"l' od st"a!e, da ga e &i -'la (a(a p"ijeko i% t"a+ike, i da (' e &i tako ' jed ' jedi ' sek' d' p"opao apo" polaga og i e-'j og po(i,a ja ladi,e )to &i -esto % alo da t"aje i !i)e od pola sata, s apeti( da.o( i '% e(i"e i(, t"epe"e/i( p"sti(a# S!e je stajalo ' to( !la0 o( g"o&' a s!o(e (jest', sa(o jed e st!a"i ije &ilo* sta"oga pa"a!a a; =io je to sta"i ski, e gleski pete"ok"il i pa"a!a , s ok!i"i(a od ,"!e og (a.ago ija, ali (' je s!ila potp' o sag jila pak je etko p"eko d"ape"ije p"elijepio sta"e o,al e otiske i litog"a+ije i% il'st"o!a i. listo!a* e gleske k"alje!e s Ma"ija5St'a"t oko!"at i,i(a, gole "opki je, sokola"e, ko ja ike, g"o+o!e, g"o+i,e, lo!,e, jele e i ge e"ale# ?" ,i i ," a-ke l'ke* daleke plo.e plitkog (o"a )to se kot"lja p"eko 0ala pje ')a!i( %ele i( talasi(a, a t' je ja"&ol, a ja"&ol' !ijo"i %asta!a a !jet"', a Filip i(a t"opsk' &ijel' ka,ig' i ."a&"o ga%i p"eko %ele og Ko ga s po!o"ko( "o&o!a6

p"a)'(a di)e i -'j' se (aj(' i kako !i-' po g"a a(a# Va i je %i(a# $!ost"'ka tele+o ska 0i,a isp"'0ila se p"eko ,este ispod sta"og, (a.o!i o( o&"aslog k"o!a a d"'g' st"a ' 'li,e, i p' a je te)kog, (ok"og s ijega )to pada ' lis ati( pa.'lja(a jed oli- o i ep"ekid o# :ed a je pti,a dodi" 'la lepeto( s!og toplop k"ila 0i,' i (oka" s ijeg st"esao se sa 0i,e# S ijeg pada i to se !idi k"o% e%a!je)e i go" ji dio stakle i. !"ata i -ita!a t"a+ika plo!i oko(ito kao go dola %"akoplo!a, t"a+ika sa s!oji( ("a- i( (i"isi(a, ,iga"a(a, %a!jesa(a i sta"i( aslo ja-e( di0e se oko(ito ' !is i leti, a pa"a!a p"ed di!a o( "aste ' adst!a" e di(e %ije# P"ed LadAs(it.o( g"(e topo!i# S'klja oga j i% 0elje% i. 0d"ijela i (i"i)e &a"'t* jed a se )este"op"e0 a &ate"ija apela i% s!e s age da isp e te0ak top a posta!6 dlaka!a steg a ko jska, k"!a"e "a je e &'ti e, '% e(i"e e ," e "epi e, "ask"!a!lje e o%d"!e, +ij'k &i-e!a i st"a!i- e (aske ko ja ika ' odsjaj' %adi(lje e topo!ske g"(lja!i e* opsada LadAs(it.a, ge e"al $e Dett sa s!ojo( p"at jo( a og"o( o( ," o( past'.' p"o(at"ala opsad' LadAs(it.a, a !a i pada (oka" s ijeg, %!o e egdje a d ' 'li,e sao i,e# Filip, o(ota sta"i( !' e i( pledo(, tako da (' "ese padaj' p"eko kolje a kao p"a!o(e p't ik', p't'je a s!ojoj stoli,i i gleda o e g"o+o!ske ko j') ike, sokola"e, k egi je i k"alje!e, gleda sa&lasti ' oklopi(a kako gas ' ' pol't(i i s'to joj# Od !"e(e a a !"ije(e %!o ,e a !"ati(a t"a+ike6 ot"esa je s ijega sa -i%a(a kak!og +o"i ga)a, koji k'p'je !ase"i,' i pije s!oj +"akli/ d"o0de ke, ili je etko sko-io po jed ' !i"di ij' %a gospodi a dokto"a6 (i"is d'.a a, "akije, a i% ad gla!e (alog, &a"ok og ," ,a s &ijeli( t'"&a o( potit"a!a (od"ikasti pla(i-a, %a ,iga"e, ako &a) tko od pogla!ite gospode 0eli da od(a. p"ipali ,iga"', kao stal a ko ta gospe Regi e, t"a+ika ti,e a 'gl' F"ata"ske 'li,e# Te slike sa si!og sta"i skog pa"a!a a, to s' %ap"a!o &ile jedi e p"a!e slike, )to i. je ikada do0i!io ' s!o( 0i!ot'# Slikaj'/i poslije i sa( i pi)'/i ( ogo o slika"st!', Filip je ( ogo toga apisao i p"o-itao o p"o&le(i(a slika"ske te. ike, ali ipak, o je '!ijek ejas o, d'&oko egdje ' epo% ato(e se&i osje/ao, kako &i slike, kada &i doista &ile p"a!e, 0i!e slike, t"e&ale da go!o"e &a" tako glas o kao )to s' je(' go!o"ile o e si!e, pode"a e k"pe ' o!i( s'("a,i(a, t', ' o!oj s("dlji!oj so&i# Ni a jed oj sli,i ikada !i)e ije '("o itko tako t"agi- o kao P"%e(Asla@, k"alj poljski s la!lji( g"&o( a g"'di(a od oklopa, t' ' o!oj t"a+i,i, ' 0'/kasto( i -a4a!o( os!jetlje j' pet"olejske s!jetiljke# Tiga"ske k"et je ' poskok', -'d a ljepota &"o -a i., ," a-ki. le4a "o ila,a &ise"a, akost"ije)e a la!lja g"i!a, &'"ske &ate"ije p"ed LadAs(it.o(, (a")ali, ko ji, di! e (lade 0e e, -ita! taj '%&'4e i sa klj'-ao je t' a o!o( )pa sko( %id' kao %ele kasti ot"o! ' -a"o& jako!oj "eto"ti, i s ti( gleda je( sp"a( ' 't"a, s ti( ep"ekid i( s at"e je( ' se&i i o se&i, t' je po-ela jego!a tako ko& a i%ola,ija od s!ake st!a" osti# T' se je od&io od 0i!ot e epos"ed osti jo) da! o, od(a. a po-etk', i t"ideset godi a go i se %a to( 0i!ot o( epos"ed o)/', a jo) je ije stigao# Stala s' kola p"ed t"a+iko(# 8)ao je ko-ija) po +"akli/ "akije, i taj ."apa!i glas, te0ak &at ko-ija)e!i. -i%a(a, to je t"glo Filipa i o se '% e(i"io, kao da ga je etko p"o&'dio# Va i je &listalo !ed"o t"a!a jsko j't"o, lajali s' psi i -'o se kokot p"eko 'li,e kako k'k'"i-e !eselo i i%a%o! o# Platio je s!oj' )lji!o!i,' i %ap'tio se sp"a( )etali)ta pod &ede(o( sta"e t!"4a!e, osje/aj'/i topli ' s' ,a i !o j !la0 og di(a ' os i,a(a# KAVANA pod plata a(a a )etali)t' &ila je !e/ ot!o"e a# =ila je te o/i ekak!a do&"ot!o" a %a&a!a i s!e je !o jalo po p"oli!e o( !i ' i 'kiselje o( jel', a jed a je g"&a!a sta"i,a di%ala o&lak p"a)i e sk'pljaj'/i %lo!olj o i g' 4aj'/i %g'0!a i sta iol, "ast"ga e se"pe ti e, kosti i ostatke jela i -iko!a# Filip je a"'-io -a)' (lijeka# Kidaj'/i !")ko( p"stij' !e/ t"e/' ki+l', 0!a-'/i tako to !la0 o, "a%(o-e o, &lj'ta!oslatko tijesto &e% ok'sa i &e% !olje, potp' o "ast"ese i ods'ta , o je %'"io ' plata e p"ed p"o%o"i(a ka!a ski(, ' asade s t'lipa i(a i ' p"a% a (esa"ska kola, )to s' se k"!a!a !"a/ala '% +"ata"ske ploto!e# P"o(at"aj'/i tako si!o i a("e)ka o li,e g"&a!e s(etla"i,e,

je e oko"jele o&"a%e, t!"de kao od slo o!e ko0e, je e g"otesk e k"et je, je ' t'0 ' poja!', Filip se g'&io ' detalji(a, te ikako ije (ogao da ti( detalji(a oko se&e 'da. e eki d'&lji s(isao# S!e sa(i detalji oko jega* "a%(o-e a ki+la, ,!"k't !"a&a,a, sta"a !je)ti,a )to di0e p"a)i ', "a o j't"o i '(o" ' -la ,i(a p"stij', ' tje(e ', ' "'ka(a, ' (isli(a, ' s!e('# S!e sa(i detalji i eki ei%"e,i!o te0ak, es.!atlji! '(o"# Ve/ d'lje !"e(e a p"i(je/i!ao je Filip, kako se s!e st!a"i i doj(o!i pod jego!i( pogledo( "aspadaj' ' detalje6 sa(o %a aj"ast!o"e iji. "at i. da a, kada je s!e &ilo ' "aspada j' i kada se ije i)ta d"'go osje/alo ego p"e ago(ila!a je t!a"i ' slijepi( koli-i a(a, i to, kako -o!jek sa( po se&i i ije i)ta d"'go ego eka e% at a i sit a koli-i a, sa(o %a o i. aj("a- iji. i ajosa(lje iji. da a doga4alo se Filip' da se ije s ala%io ' %&i!a j', g'&e/i p"egled ad s!oji( !lastiti( t"aja je(# A ' posljed je !"ije(e e(i"i s' ' Filip' s!e !i)e "asli i to '% e(i"i!a je postajalo je s!e es os ije# =oje, a p"i(je", to 0i!o !"elo jego!i. ajtopliji. e(o,ija, po-ele s' ' jego!' ok' si!jeti* dok &i se &oje p"ije ja!ljale Filip' s a0 o kao (la%o!i !odopada, ili kao 'da"i pojedi i. gla%&ala, sada, ' posljed je !"ije(e, ta je 0i!ot a s aga pojedi i. &oja polaga o !e 'la i je(' je i%gledalo kao da &oje e o0i!lja!aj' p"ed(ete i st!a"i, kao da to is' kop"e e koji(a s' o(ota e 0i!ot e poja!e, ego sa(o o&"isi pojedi i. o&lika, o&ojadisa i !"lo &lijedo, p"a!il o, kao o&"isi ,"te0a isp' je i !ode i( &oja(a po dje-ji( ,"ta ka(a, &e% od osa, &e% pasto% e i st"'(e ta,ije, &e% %a osa# P"a% o# $ok s' (' se p"ije toga &oje ja!ljale kao si(&oli sta ja i "as!jeta, sada se s!e to o&ojadisa o do0i!lja!a je p"et!a"alo ' e(i" o i es.!atlji!o k"eta je o&ojadisa i. plo.a po 'li,a(a, po si!i( i -a4a!i( g"ado!i(a6 ko&alt plo-a t"a(!ajski. kola ' !odo"a! o( k"eta j', ta( o0'ta plat e a ("lja &l'%e p"o(et og "eda"a, s!ijetlo%ele a ko)'lja jed og p"ola% ika i sas!i( &lijedi ak!a(a"i ti.og o,ea a a og"o( oj %e(ljopis oj ka"ti ' i%log' jed e k ji0a"e# Ko&alt, ta( o0'to, s!ijetlo%ele o, &lijedi ak!a(a"i kao pa,ke, kao ("lje, kao o&ojadisa e -i je i,e, a i%a toga i)ta# Ko&alt, ta( o0'to, s!ijetlo%ele o, ' od os' sp"a( &lat osi!og o&"'-a p e'(atika a to-k' a'to(o&ilsko( ' .it"oj !"t ji, sp"a( s!ijetlo"'0i-aste &ois de "ose k"pe a tijel' jed e (lade dje!ojke ili ta( o%ele e %a!jese kao d"ape"ije jed og i%loga, p"e at"pa og politi"a i( pok'/st!o(, sa(o ti od osi ti. &oja ' es.!atlji!o( (i,a j', &e% djelo!a ja, ("t!o, gl'po, e!je"ojat o p"a% o, &e% do0i!ljaja, &e% e(oti! e podloge* i)ta! o, isp"a% o# Tek' lj'di po 'li,a(a, (i-' se li,a ' po!o"ka(a, li,a ap"a.a a, &lijeda, ,lo@ ska, sa %a"e%i(a go"'/eg ka"(i a oko 'sa a, k"atko!id e (aske 0e a ' ," i i, li,a g"&a!a,a, do je -elj'sti, !o)ta i d'gi p"sti sa ," i( (od"ikasti( okti(a, s!e p"ili- o "'0 o# Bad a li,a, %!je"ske j')ke, 0igosa e &l'do( i po"o,i(a, %lo&o( i &"iga(a, li,a s(ola!a i 'g"ija a, gla!e ("k!aste, g'&i,e ," a-ke, %'&ala t!"da, o)t"a, (eso0de"ska, a s!e je si!o kao +otog"a+ski egati!# Sjedi tako Filip i%a g"adskog p"lja!og ka!a skog stakla ' i%log', gleda (i,a je go(ila a 'li,i i sa ja o s!o( posljed je( kolo"isti-ko( do0i!ljaj' p"ije godi ' i pol ' j'0 o( jed o( (ale o( &a"ok o( g"ad', kad je &ila ti.a, %lat a jese , a jego!i 0i!,i is' jo) &ili ' tako deko(po i"a o( sta j' kao p"oljetos# =ila je sas!i( (i" a, 'lje a, &laga jese , i o o s(e4e d"!o ' ka(e o( d!o"' sa(osta a 2sas!i( ta( os(e4e kao i%li%a a &"okat a tka i a3, o aj ("a(o" i !ite% ' oklop' a si!oj &"o -a oj plo-i i o e t"i !o)ta i,e p"ed jed o( %lat o'ok!i"e o( sliko( i ,"!e o(, sepijo( oli-e o( i ki)o( isp"a o( ,"k!o( ' t(i i, to je &io pol'%lata &ogo("ak s'to a, p' og sjaja jed e &lagoslo!lje e i spi"a,ije; $ogo"ije!ala je a ("a(o" oj -et!o"i i ,"k!e og poda jed a !o)ta i,a i je i posljed ji p"opla(saji gas 'li s' ' )i"oki( pol'("a- i( k"'go!i(a po d'&lji i ,"k!e og p"osto"a kao p"opla(saji poga)e e &'kti je, i (ije)ali se s odsjaje( %lata a p"opo!jedao i,a(a i a odje,i(a "edo! i-ki. sa dala po ("a(o"' p"a% og ."a(a ' eo&i- ' i i ti( ' g"o& ' .a"(o ij'# Filip' je &ilo kao da je ')ao ' s!ijetlo%ele kasti p"osto" jed e s!je0e, od 'lja jo) (ok"e slike, i ' o oj p"a% oj ,"k!i o je osjetio pot"e&' da podig e od ' 't"a) jeg '%&'4e ja s!oje o&je "'ke,

'% e(i"e i po ese &ogatst!o( o!e palete, )to se p"ed ji( ot!o"ila kao kak!a d"ago,je a, oko!a a k'tija# 8 o o( eg%alti"a o( t"e ', s '%dig 'ti( "'ka(a a ("a(o" o( ,"k!e o( pod', i%gledao je kao kaka! taja st!e i del+ijski kip, s d!ije (asi! e, oko(ite, kao p"iko!a e oge a ,"k!e o( ("a(o"', s "'ka(a ' o&la,i(a t"epetlji!e i spi"a,ije, koja je i%gledala sas!i( &li%' p"ed ji( a do.!at6 sa(o da se a(o-e kisto!i i otpo- e slika je# 8 o-eki!a j' te s!oje o!e slike, tog s!og eg%alti"a og polaska ' o!e p"osto"e i ok!i"e o!i. i%"a0aj i. (og'/ osti, -ita!a o a jese p"o)la (' je s"et o i &lago kao a toplo( 0e sko( dla '# ?" e .ele&a"de a t!o" i-ki( di( ja,i(a, &a%alt i t"ije(o!i s ("a(o" i( t"a(o!i(a i i%gledo( a %ele a ti.a ogledala alpski. !oda, !la0 e )'(e s jese ji( (i"isi(a i %a(aglje i( go"ski( (asi!i(a lede jaka, s!e je to i%gledalo !e/ kao 9s o ' st"a ' "eali%a,ije9; Topli tit"aji posljed ji. %"eli. jese ji. pod e!a ad sta"i( k"o!o!i(a g"adski(, ("a(o" i stolo!i po ti.i( go"ski( k"-(a(a, %a&o"a!lje e da! e "a ja!e 0alosti jalo!i. '(o"a, s!e je to i%gledalo tako &lista!o, tako %"elo, tako ko a- o s!lada o, da se je Filip osje/ao ( ogo &li0e (agla(a, "i&a(a, &"ego!i(a i ,"!e i( ja&'ka(a po !o/ ja,i(a, ego &ilo -e(' lj'dsko( ' se&i i oko se&e# Od o da je p"o)lo !e/ ( ogo !"e(e a, a o ije aslikao i)ta6 poslije o a d!a5t"i s"et a jese ja da a, o ije d'go !e/ do0i!io i)ta )to &i &ilo !"ijed o da se 'op/e do0i!i* !'-e se po ka!a a(a, 0i!i (e4' o!i( d!o o),i(a, koji ose ki)o&"a e i '!ijek kada go!o"e, go!o"e o e-e( st!a" o( 2o k"'.' ili (es'3, (i-' -elj'sti(a i %'&ali(a od ka'-'ka, a s!e je jalo!o i e(a ikak!og !i)eg "a%loga %a opsta ak# Sjedi tako Filip ' ka!a i i gleda lj'de kako p"ola%e 'li,o( i (isli o to(, kako je to (i,a je 'li,a(a %ap"a!o -'d o i %ago et o# 5 P"ola%e lj'di i ose ' s!oji( ("a- i( ,"ije!i(a sk'.a e koko)je gla!e, 0alos e pti-je o-i, k"a!lje &'to!e, ko jska steg a, a si o/ jo) te s' 0i!oti je !eselo (a.ale "epo( i koko)i k!o,ale ' p"ed!e-e"je s!oje s("ti po koko)i j,i(a, a sada se s!e s!")ilo ' lj'dski( ,"ije!i(a, i to se (i,a je i 0de"a je ' jed ' "ije- %o!e* 0i!ot po %apad i( e!"opski( g"ado!i(a ' s'to ' jed e sta"e ,i!ili%a,ije# R'ke# Kako sa(o i%gledaj' te (ase lj'dski. "'k' )to se (i-' po g"adski( 'li,a(a< Te lj'dske "'ke kolj', p')taj' k"! d"'gi( 0i!oti ja(a, st!a"aj' st"oje!e, &od' igla(a, d"0e 'sija e pegle, s!jetiljke, %asta!e, &"it!e, i st"'(e te, lj'di i. p"o ose 'li,a(a i e % aj' )to &i s ji(a< Skidaj' s'k e e )e)i"e, (a)' pali,a(a, ose ' "'ka(a p"ed(ete, ,iga"ete, k jige, jed a "'ka d"0i d"'g' "'k' ' (ag eti%(' tjeles og dodi"a, tople s' "'ke lj'dske, % oje se, k"asta!e s', "a je e, ok'pa e, a+a"&a e, ji)' se ' ("t!i( ji.aji(a, p"ate k"et j' lj'dskog gi&a ja kao (es ati '"esi ' jed oli- i( a(plit'da(a, i tako se (i-' lj'dske "'ke po 'li,a(a %ajed o s lj'di(a, po to( d'got"aj o( i jalo!o( lj'dsko( p't', koji te-e i koji a!i"e i%(e4' %ido!a g"adski. kao !oda# A lj'di !'k' so&o( s!oje "'ke, s!oje d'go!e, s!oje g jile %'&e i &"ige, i 0e e, i dje,', i '(o" e oge, i e%d"a!o, 0alos o tijelo, i tako se (i-' ' &oko!i(a i ' %glo&o!i(a, ot!a"aj' 'sta, go!o"e, !i-', a gdjegdje ja!lja se a 's a(a lj'dski s(ije.# :o) '!ijek i(a ( ogo k"!olo- e p"a)'(e ' o&"a%i(a lj'dski( i taj p"ot'p"i"oda s(ije. )to se t' i ta(o ja!lja (e4' lj'di(a, taj s(ije. %!o i kao s"e&" o %!o ,e ad t(i a(a, ali ' gla! o( li,a s' lj'dska '(o" a i epo(i/ a* !i)e d"!e a ego (es ata# 7'd i s' ti o&"a%i lj'dski, 'ko-e i, t!"di, kao dlijeto( tesa i, a la ,i i tka i e i k"% a, s!e to !isi a lj'di(a kao s'!i)a 'k"as i plete se %ajed o sa s'k ja(a, sa g"i!o( i dlaka(a, stakal,i(a i o-i(a ' -'d o( e"aspleti!o( koloplet' i %aplet'6 k"atko!id o, '(o" o, %lo& o i dosad o 'gla! o(# Lije o i si!o %ap"a!o, kao )to je dosad o o!o -a4a!o pastel o si!o e&o ad k"o!o!i(a i p"lja!a olo! osi!a &oja a ti taski( od"a%i(a stakala po %at!o"e i( p"o%o"i(a# P"o(at"a tako Filip i% ka!a e lj'dsko k"eta je a 'li,i i (isli o to(e, kako &i %ap"a!o s!e to gi&a je t"e&alo %a'sta!iti a jed o( plat ' i aslikati# I kopita a as+alt', i )k"ip te"et i. oso!i a pod te0i o( to-ko!a, i g"(lja!i ' (etala a g"a it' i )i ja(a, kako &i s!e to st!a" o i isti ito t"e&alo ekako %a'sta!iti ' gi&a j', +iksi"ati ' ekoj !i)oj o&jekti!a,iji, a istodo& o osje/a kako je

e(o/a sp"a( s!i. ti. koli-i a i kako se pasi! o g'&i pod ji(a kao p"ega0e i e(o/a detalj# :e"* kako &i &ilo (og'/e da se s!i ti "a%li!e i (i"isi pilo!i e, &e %i a, 'lja, p"a.a, di(a, &ago)a, gli,e"i a i p e'(atika aslikaj' ' o o( 0a(o"' i ka)lja j', ' o i( t"e 'ta- i( es.!atlji!i( pol'ti)i a(a, gdje se e -'je i %!'k g'(e e t"'&e i %!o o t"a(!ajskog go ga i kao da je -ita! g"ad stao i %a'sta!io se pod potplato( jed og pa"alitika, koji !'-e s!oj' ("t!' ,ipel' po as+alt' i e -'je se ' taj t"e d"'go i)ta ego sa(o to, kako taj pa"alitik !'-e s!oj' pode"a ' ,ipel' po plo- ik'# P"etje"a o jaka ak'sti- a "a%d"a0e ost s(etala je Filipa ' posljed je !"ije(e6 o se !e/ d'go &o"io s ti( pita je(, kako da i%l'-i -ita!e ko(plekse %!'- i. doj(o!a i% s!oji. slika"ski. %a(isli# Ti ak'sti- i (oti!i s!e s' ga ja-e s(etali ' jego!i( ko ,ep,ija(a i je(' je i%gledalo, da &i (ogao po o! o da slika sa(o da je gl'.; P"eko jego!e slike, koj' &i od !"e(e a a !"ije(e 'gledao, p"elio &i se o&i- o koji ak'sti- i e+ekt i ' taj t"e ' jego!oj gla!i estalo je slika"skog spoja6 jega &i taj o!i %!'k %a io ' o!e aso,ija,ije i o se g'&io ' jalo!o( k"'0e j' ad slika(a kao pti,a g"a&ili,a, kad joj se sak"io plije i estao i% !idok"'ga# Kao +ij'k !jet"a, tako &i % ao Filipa %a ijeti po koji eo-eki!a i %!'k, i o se "aspli 'o ' le&dje j' po p"osto"i(a, )to s' estajali ' jalo!oj ("a- oj p"a% i i# Sjedjeti tako epo(i- o !e/ godi a(a po ka!a ski( i%lo%i(a, g"isti s!oj okat a lije!o( ka0ip"st' i "a%&ijati se&i gla!' ad os o! i( pita je(* t"e&a li 'op/e slikati, a ako &e%'!jet o t"e&a, o da kako< Eto, p"ola%e 'li,a(a g"adske go(ile, estaj' ' s'("ak' i slika"st!o i( je potp' o s'!i) o# 7e(' &i o!i( lj'di(a &ile pot"e& e slike< :o) %!e,kaj' ost"'ge, a i ,!jeti/i od papi"a se !ide po %ap'-,i(a 0e ski. kap'ta, a sise se 0e ske (i-' pod &ijeli( plat o( kao !o)ta e k'gle, glaso!i s' ti.i, o&"a%i p"ola%e i go!o"e, a o p"isl')k'je "a%go!o"i(a 'li- i( !e/ godi a(a i jo) ikada i jed og p"ola% ika ije -'o gdje &i go!o"io o slika"st!'# =ijed' s!oj' ose sa so&o( ta lj'do0de"ska, g"'&a i 0ila!a li,a, a slika"st!o i( ije ikak!o pita je, ego ji.o!a &ijeda# Mi-' se lj'di kao !o)ta e l'tke, g"e&' se po %atiljk', 0!a-' d'.a , a %a ji(a se s!e di(i od ,iga"a, od tijela i od 0alosti# S!ako pojedi o li,e !'-e sa so&o( og"o( e k"'go!e s!oga postoja ja i s!oj' topl' 't"o&' i st"a e tople 't"o&e, i% koji. je p"o(iljelo kao g'sje i,a, i sada se !'-e i p"ti sa s!oji( ot"o! i( 0al,e( i g"i%e, i &ode, i jede, i p"o0di"e, i 0de"' ga, i %ap"egli s' ga i &ij' ga &i-alo( o gla!', i s!e se (i-e ' k"'go!i(a otpo"a i gladi i st"a!e, a ' s!e(' to(e je slika"st!o ' gla! o( epo% ata i s'!i) a st!a"; 8 s!ako( lj'dsko( ok' i(a t'ge, kak!o( doga4aje p"o(at"aj' 0i!oti je i% ka!e%a6 k"et je s' lj'dske .ije ske i "a ja!e, je" je s!e "e)etka(a oko!a o i s!e je ' ka!e%' %aklj'-a o, a ' ka!e%i(a je slika"st!o potp' o epot"e& o# Kako &i -o!jek (ogao da %a'sta!i o!e lj'dske &'ji,e po 'li,a(a i da i( p"ogo!o"i o 0i!ot' a slika"ski a-i < Že ske ose ja ta" e og"li,e i %(ijske ,ipele i )a"e e pete, a o-i s' i( pla!e kao p"oljet e !ode# Že ske sa jaj' o k"% ', o s!ile i( -a"apa(a, a e o slika(a# V'k' se lj'di 'li,a(a oko!a i la ,i(a, p"o(i-' 0&i,e a to-ko!i(a, odjek'j' kopita i i(a e-eg g')te"skog ' li,i(a, l'tkastog, si!og, pija og, i s!e je '(o" o i (a('" o i eispa!a o, a ' to(e k"eta j' etko je podig 'o s!oj )tap sa s"e&"o( oko!a i( d")ko( kao p'ko! ijski ta(&o'" i tako se k"e/e kao da st'pa p"ed li(e o( gla%&o( i kao da % ade ka(o je po)ao * kako &i to &ilo (og'/e, da se aslika taka! jeda gl'pi p"ola% ik, koji .oda isp"ed go(ila, a i(a pol',ili da", a a"o-ito je !a0 o kod toga to, da i%gleda kao p'ko! ijski ta(&o'" i da (' je jas o, ka(o se to k"e/e i o i 'li,a, i %ajed o s ji(e s!e(i"ski '"e4aj, koji k',a tako p"a!il o kao sat i%(e4' iklasti. plo-i,a ' d0ep', i ka%ala se od(i-' p"a!il o i s!e te-e i s!e p"o(i-e kao sat a!i 't ' d0ep' jed og gl'pog p"ola% ika# B'&e/i se tako ' i%o!i(a ast"a i. i &i%a" i. %apa0a ja, Filip je i sa( % ao da se g'&i ' eslika"sko( gleda j' i da se s!e to jego!o "a%(at"a je polaga o "aspli j'je ' i)tet oj a ali%i detalja, ali taj p"o,es "aspada ja, to ep"ekid o %ast"a ji!a je i%!i"alo je i% jega s!e &'j ije i i(pe"ati! ije# Netko osi ' "',i di j', a etko p')i l'l'6 jed a 0e ska 0(i"ka o-i(a kao !id"a i sig'" o /e jo) o/as 'lo!iti "i&' ' ('t i( !oda(a, a jeda -o!jek i%gleda kao da je st'pio i%

ti"olske slike* i(a k"atke .la-i,e od jele je ko0e i .a"(o ik'# Bloda!,i, te"(iti, sit i-a!i, 0'ti, ka ,elisti-ki, k"atko!id i ("a!i s oko!"at i,i(a od p"lja!a ka'-'ka, koji se (e4'so& o ' i)ta!aj' ot"o! o( kiseli o( po s("dlji!i( i ep"o%"a-e i( so&a(a, gdje pla-' pli ske s!jetiljke, t"&')i e ali!e e pi!o(, s!jetl',a!e &i,iklisti-ke 0&i,e i +"i%'"a jed e gospo4e kao sta"e egipatske ('(ije, s!e to pospa o i glad o "e0a je ' pogledi(a, ta "'&oga tijela, ta 0alost (esa, ta gl'post p"o(etala, s!e se to (i,alo p"ed Filipo( &e%&oj o, si!o, es.!atlji!o i ("a- o# S!e tego& iji postajali s' ti e(i"i i s!e -e)/i; :a!io &i se tako ' je(' sta"i i %a&o"a!lje i (i"is p"lja!og !'-jeg ka!e%a, si!e i ot",a e s("dlji!e (e a0e"ije, koj' je !idio ekada da! o ' jed o( p"o!i ,ijal o( pa o sko( p"edg"a4'# Padala je ki)a# K"otitelji,a %!je"adi, ' ,"!e oj galo i"a oj .'sa"skoj atili, gladila je de&el', pospa ' %(ij'"i ' pod ,"!e kasto(, isp"'ga o(, plat e o( pe"i o(, i -'la se ki)a kako kli%i po %ele kasto( jed"' (e a0e"ije, a egdje je pje!ao jeda li(e i 0lije&# 8 k"'go!i(a slika )to s' % a-ile 0i!ot jego!i. posljed ji. godi a, ' di(' poplj'!a i. k"-a(a i "akijo( poli!e i. ka!a ski. stolo!a, ad p"a% i( d"!o"edi(a i &es(isle i( j'ta" ji( %!o ja!a(a daleki. %!o a, ad te)ki(, p"o&dje!e i( o/i(a ja!io se Filip' taka! jeda %a&o"a!lje i !'-ji (i"is p"lja!e i 0alos e p"o!i ,ijal e (e a0e"ije kao 0alosta %!'k i kao kap ot"o!a, i jego!o &i sta je postajalo jo) 0alos ije i jo) ot"o!a ije# Pod doj(o( tog od!"at og, 0i!oti jskog, !'-jeg (i"isa, )to je &io atopio pol'("a-a p"osto" ispod (ok"og %ele kastog jed"a %ag')lji!i( s("ado( edogo"jele a,etile ke i (ok"e pilo!i e, o &i %astao, i kao da (' se p"eko pol'tke (o0da a p"elila o)t"a gla!o&olja, o &i se '.!atio %a gla!' i e &i (ogao dalje# I% tak!i. sta ja (ogao je da se spase sa(o alko.olo(# Napiti se i %a&o"a!iti# Sjedi o tako egdje ' p"edg"a4' i pije !e/ d"'gi da # S'to je ' k"-(i i pol'("ak, a '% pli sk' pe/ a di!a ' d"e(',ka ," i (a-ak i p"ede# K"-(a je pod (osto(, a ispod ta( og, ka(e og l'ka (osta !idi se k"o% staklo p"o%o" o, kako se a &lagoj p"oljet oj ki)i !'-e si"o(a)a 0ido!ski sp"o!od* d"!e a '" a a k"o!' pog"e& e ko-ije s(ije) o se (i-e ad ," o( )k"i jo(, a "a&i i(a potp' o ," ' ko!"-a!', &i&lijsk', asi"sk' &"ad'# I% ad te 0alos e po!o"ke d'gi., %g'0!a i. salo "oka i ki)o&"a a potit"a!a a '% e(i"e o( talas' !jet"a pastel opla!a %asta!a jed e "ekla(e %a ste"ili%i"a o (lijeko* o o og"o( o, ad a"a! o doje -e a to( pastel opla!o( plat ', sa ate-e i( i i%&'lje i( !ode i( o-i(a, ta (od"a %asta!a "a%apeta p"eko 'li,e sa ,"!e i( k'/a(a od ,igle, "akija) i,e, i%lo%i sta"eti a"a, o aj '&ogi 0ido!ski sp"o!od i %a&o"a!lje i (i"is !'-ji 2!o j ag jilog, ," og (esa a li(e o( ta j'"' a pod' ka!e%a3, s!e te slike stoje p"ed Filipo( kao eo&i- o 0i!i detalji, &e% ikak!e jedi st!e e ' 'ta" je spoj e s age, koja &i s!e to (ogla da spoji do ekog s(isla i s'!islosti# Ta s aga spaja ja te "ast!o"e osti osje/ala &i se a (o(e te ' alko.ol', a opas ost te e'"aste ije &ila je 'p"a!o ' to(e, da s' ot"e0 je ja i% ti. pija i. sta ja postajala s!e p"a% ija i s!e si!lja# Ži!ot po-eo se ' Filip' topiti a sasta! e dijelo!e* ' je(' je ep"ekid o, "ast!o" o a aliti-ki "aspada je s!ega po-elo da "aste s!e e(i" ije, to je ' je(' "astao p"o,es, koji se egdje otki 'o od s!oje s!".e i sada se !e/ d'lje !"e(e a s!e sa(o od se&e k"e/e ' s(je"' "ast!a"a ja# To ko te(plati! o ' i)ta!a je s!ega )to (' dola%i pod "'k' ili p"ed oko p"et!a"a se polaga o ' idej' )to je stala da ga p"ogo i i% da a ' da s!e i te %i! ije* pod jego!o( !lastito( p"edod0&o( o !lastito(, s'&jekti! o( 0i!ot' po-eo je da estaje s!aki, pa i aj(a ji s(isao# Njego! !lastiti 0i!ot egdje se otki 'o od s!oje podloge i stao p"et!a"ati ' +a to(, koji e(a ikak!a "a%loga da postoji, i to !e/ p"ili- o d'go t"aje, a postaje s!e te0e i s!e %a(o" ije# FILIP je sta o!ao ' jed oj pete"okat i,i, gdje je s!e !o jalo po g')-oj (asti, po pli ski( s!jetiljka(a i po dje-ji( t"ago!i(a, a li+t je i%gledao 0alos o, kao stakle a ko-ija d"'go"a%"ed og pog"e&a* ," o laki"a a )k"i ja sa jast',i(a od ta( og i%li%a og pli)a# Stajati kod p"o%o"a i %'"iti ' -a4a!e s'("ake, to je &io Filipo! 0i!ot posljed je d!ije5t"i godi e* gledati &oles ' dje,' sa %a(ota i( !"ato!i(a, kako kopi"aj' ekak!e '%o"ke a stakl' p"o%o"sko(, -ita!e da e# Kako s' ("a- i lj'dski sta o!i, kako s' s("dlji!i &"lo%i ti lj'dski sta o!i, a dje,a %a(ota a ' +la el i(

k"pa(a kopi"aj' gl'pe ,"te0e i d"0e "'ke ad s!ojo( gla!o(, e'(o" o, !isoko, -ita!e ki) e da e# $i( ja,i, k"o!o!i, i g'sta kop"e a -a4e ad ti( ("a- i( %idi a(a kao %a!jesa, a s!aka ("lja -a4e osta!lja %a so&o( t"ag kao stje i,a# A di( se !'-e i% ad k"o!o!a 0'/kasto si! i p"lja! kao glad o seosko pseto, te0ak kao !"e/a ,e(e ta i %ele kao &lat a !oda# Ka,ige -a4a!i. di( jaka a !jet"', g'dala t"a(!ajski. li"a, (ok"e, ta( osi!e, sli a!e 'li,e, pol'("ak# Filip stoji kod p"o%o"a i "a%(i)lja o to(e kako s!e te kokso!e pe/i i .id"a ti i ga%o(et"i, tako gl'po ago(ila i a jed o( (jest', %ap"a!o e(aj' s(isla* s!e te i d'st"ijal e ap"a!e p"lja!e s' kao %a.odi i s!e te go(ile i%(eti a, "o&e i si"o!i a t"e&alo &i od!ojiti od lj'dski. sta o!a; >'(e !odo!od e ,ije!i, pla-' pipe i pli ski kokoti, %!" daj' tele+o i i &ak"e e 0i,e a k"o!o!i(a, 'da"a se !"ati(a, %!e-e gla%&ala, laj' psi, a egdje ' %id' pje!a jed oli- o jed a te ista kap, ' p"a!il i( "a%(a,i(a, kao otk',aj sata# Pjes(e kaplji,a, odje,i ko"aka lj'dski. ' e"as!ijetlje i( .od i,i(a, daleki glaso!i egdje ' d'&lji i pete"okat i,e, plaka je ," a-ke plo-e a g"a(o+o ' i t"epe"e je Filipo!i. 0i!a,a ' to( %!'- o( pakl' )to %'ji oko jega i +e" al o, a o je p"estao da s.!a/a %a)to se s!e to %&i!a i gdje le0i %ap"a!o "a%log, )to o e(a s age da se ot(e s!e(' oko se&e i da otpo- e e)to o!o sa so&o( i sa 0i!oto( oko se&e# Le0i pod jego!i( oga(a og"o(a -a4a! !eleg"ad ' o&lak' -a4e i di(a, ' pol's'to ' +e&"'a"sko(, i to je ta toliko "a%!ika a E!"opa, ta %lat a &lagoslo!lje a %e(lja, s (od"i( topli( j'0 i( %ato i(a gdje ,!at' a"a -e, i s ti( sje!e" i( st"a) i( -a4a!i( t!"4a!a(a gdje &ol'j' dje,a od a gi e, a po (ok"i( 'li,a(a se !'k' )k"o+'lo% e dje!ojke# Kako s' 0alos e sad"e e EAgieje po p"a) ja!i( ljeka" i-ki( i%lo%i(a; Kao li( dje-ji. ig"a-aka, tako s' ta ke i p"o%i" e i &es(isle e s!e og"ade lj'dski. )e(a, koji(a se lj'di og"a4'j' od 0i!ot e isti e i od isti ite 0i!ot e st!a" osti# To s' %ap"a!o s!e plo-i,e dje-ji. ig"a-aka, "eligija, &o0i/ i. &edasto/a, idila, koje ' ose k'lt -iste la0i, a i%a s!ega p"o!i"'je "o&a* k'p'jte (a"ga"i , -okolad', a"a -e, !a ilij', s'k o, g'(ije; Lj'di s' i%(islili tapete, sago!e, pa"kete, ,ije!i s 'g"ija o( !odo(, stakle a !"ata, %lat e "i&i,e, kakt'se i -ita!e i%loge k jiga po s!oji( sta o!i(a, koje itko e -ita# Lj'di s' ago(ilali pod s!oji( k"o!o!i(a kitajsk' (ajolik', ak!a"ele, da(ast e stol jake, s!ile e -a"ape, k"% a i d"ag'lje# Lj'di laki"aj' se&i okte kao sta"i isto- ja,i, k'paj' se ' ("a(o" i( k'pao a(a, !o%e se ' 'g"ija i( ko-ija(a, pij' go"ke 0el'-a e like"e, ali poj(a %ap"a!o e(aj' )to je to 0i!ot a st!a" ost i kako &i t"e&alo 0i!jeti< S!e -e)/e i s!e i te %i! ije ja!ljala se ' posljed je !"ije(e ' Filip' (isao, kako &i &ilo da se otki e od s!e te -a4e i od tog s("ada i da otp't'je k'/i ' Pa o ij', gdje ije &io !e/ da! o# $a p"o0i!i dolje kod (ajke a kosta je!e-ko( !i og"ad' jed ' jese , &ogat', (i" ', !i o"od '; M"a- a ti tasta j'go!i a, &lijeda (jese-i a, (la- a o/ s daleki( tit"aje( l'-i ' doli i# ?" e k"o) je ."asto!a a "ask")/i(a, '% e(i"e e, %!je%da e iti i%a (agle i. ("lja, a gdje5gdje ' daleki( !i og"adi(a po koji osa(lje i p',a j, )to se o da d'go "a%lije!a ja"'ga(a i polji(a i estaje ' ja"k' kod (li a kao daleka g"(lja!i a# Ti)i a ' polj'# Bdje5gdje se -'je po koji list k'k'"'%a kako se (ak 'o, kao da je p"o)la 0e a sa )ti"ka o( pods'k jo( p"eko sta%e i )') 'la p"eko &"! a# Tek' !ode kalja!e, &lat e, pa o ske i kloko/' pod (osto!i(a, a "aspeto tijelo !isi pod topolo( ije(o, ple. ato, pod d"!e i( k"o!i/e( sa papi" ati( ,!ije/e( pod staklo( ' )k"i ji,i, kao ' stakle o( lijes'* t' je -ita!o poslijepod e plakao jeda slijepa, s .a"(o iko(, a sada je ti.o i e(a ikoga# Spa!a Pa o ija i e(a -a4e, i j'" ja!e, i 0i!a,a# T' s' o/i ti.e kao 'gasla l'la* &e% s!ijetala, &e% di(a, &e% -a4e# Sa(o se psi k"e/' o/' '% ploto!e, s pod!i 'ti( "epo(, s '!ije o( ."pte i,o(, sas!i( a p"ed ji( )apa(a, a skok sp"e( i, s &lista!i( o-i(a, d"'go!i ploto!a i g"a&a, ' ("e0i (i"isa i s!je0i. t"ago!a* t' (i"is opa ka, ta(o t"'la kost, ta(o plot a %a ploto( (lada patka ' koko)i j,'# Tako se Filip d'go t"%ao ' s!o( -a4a!o( s at"e j', kad je ek' o/ osjetio da je do)lo !"ije(e da se k"e e# I% ad -a4a!og o&laka ad %adi(lje i( kolod!o"o( stajala je "as!ijetlje a plo-a jed e

kolod!o"ske '"e6 o a ," a ka%ala a ta( o a"a -astoj, stakle oj, os!ijetlje oj plo-i p"o&'dila s' ' Filip' osje/aj !"e(e a, o je osjetio kako !"ije(e p"ola%i, i kako &i &ilo do&"o da se k"e e# Tako je k"e 'o i tako sada sjedi t' ' kaptolskoj ka!a i i kao di( jego!e ,iga"ete oko jega kol'taj' p"a(e o!i '(o" og s at"e ja o p"ola% osti -o!jeka ' p"osto"' i ' !"e(e ', i o to(e , kako je 0i!ot a st!a" ost es.!atlji!o og"o( a sp"a( o!ak!e t"epetlji!e poja!e, koja se %o!e s'&jekt, i eki. sit i., pos!e e% at i., i%!a s'&jekta epostoje/i. detalja, koji sa-i ja!aj' spo% aj e k"'go!e o!ak!og s'&jekta, koji i sa( ije d"'go ego detalj ' i%' detalja, a s!e je %ap"a!o eko og"o( o k"eta je p' o '(o"a i 0alosti# Bdje a( je doka%, da a)e 9ja9 t"aje, da s(o 9(i9 jo) '!ijek t"aj o i ep"ekid o 9(i9, gdje a( je %ap"a!o (je"a< $a o kao s'&jekt ije otp'to!ao de+i iti! o i% o!i. p"lja!i. i %aostali. p"ilika, kada je p"ije jeda aest godi a posljed ji p't sjedio ' o!oj s("dlji!oj ka!a i, -ekaj'/i a s!oj !lak< O da je i(ao k"aj se&e a stoli,i )pago( s!e%a i %a(otak ' o!i sko( papi"'* jed ' ko)'lj' i jed ' ke+i,' %a %'&e# A ta se ko)'lja !e/ da! o "a%de"ala i o a ke+i,a %a %'&e da! o se !e/ ot",ala, i jego!o (eso 2tjeles a g"a4a 'op/e3 s!e se to !e/ da! o i%(ije ilo, i gdje %ap"a!o (o0e da doka0e i po -e(' da je o ostao o aj isti o , koji se t' p"ije jeda aest godi a e"!o% o t"%ao o-ek'j'/i o aj t"e , kada /e osta!iti s!e to %a so&o(< I(e i p"e%i(e, sta je oko jed og i%!jes og i(e a i p"e%i(e a, to s' sa(o ekak!e !a jske, ajpo!") ije o% ake; Ko !e ,io al e, plitke g"a4a ske (je"e; Po -e(' &i o (ogao '!je"iti 9se&e9 s eko( i%!jes o( i%!a s!ake s'( je po'%da o( ga"a ,ijo(, da to o doista (je"i 9se&e9< Po li,'< Pa to se li,e potp' o i%(ije ilo; Po k"et ja(a< Te jego!e k"et je da as, to s' k"et je jed og sas!i( d"'gog -o!jeka; Po tjeles o( ko ti 'itet'< 8 je(' e(a da as !i)e i jed og ato(a od o og tjeles og sta ja p"ije jeda aest godi a# Nas'p"ot Filipa a %id' stajalo je og"o( o, %lat o'ok!i"e o ka!a sko ogledalo, a s lije!e i des e st"a e toga %",ala a %lat i( ko %ola(a d!ije s' e(pi"e5ka"ijatide osile a gla!i d!ije %lat e .ele ske pos'de sa %ele i( pa' o!i( pe"je( i pao(i i( g"a a(a# 8 pe"spekti!i %",ao og ('sa!og a(alga(a, ' d'&oko( p"osto"' ispod s"e&" astog da)ka stajala je ' d'&lji i -ita!a d!o"a a* s d!a %ele a pa"alelog"a(a &ilja"skog s'k a, s g"&a!o( s(etlja"i,o(, )to po(e/e p"o"e)eta e to(&ole, %(ije i ko"ija dole, s gologla!i( peka"ski( a'- iko(, koji &"oji a ("a(o" oj k"'0 i,i stola ka!a sko pe,i!o a "'ke pospa e kel e"i,e# A t', ' p"!o(e pla ', od(a. isp"ed si!og i ('t og stakla gleda ' ka!a ' jeda -o!jek, &lijed, eispa!a , '(o"a , p"osjed, s d'&oki( podo- ja,i(a i go"'/o( ,iga"eto( a 's i, '%"'ja , ispije , 'st"epe"e , koji pije (lako (lijeko i "a%(i)lja o i de titet' s!og !lastitog 9ja9# Taj -o!jek s'( ja ' ide titet s!og !lastitog 9ja9# Taj -o!jek s'( ja ' ide titet s!oje !lastite eg%iste ,ije, a j't"os je dop'to!ao, i t' ' toj ka!a i ije ga &ilo !e/ jeda aest godi a# 7'd o; Sjedi taka! jeda e"o4e i 9 etko9 ' jed o( ogledal', a%i!a sa(oga se&e 9so&o(9, osi to s!oje sas!i( ('t o i ejas o 9ja9 ' se&i godi a(a, p')i, a gadi (' se p')e je, osje/a kako (' je ('- o, kako ga ste0e s",e, &oli gla!a, kol'taj' (' se oko pogleda -'d i %ele kasti k"'go!i i s!e to tako ejas o i ('t o k"'0i, i s!e je to tako pogod&e o, tako eod"e4e o, tako -'d o t"epetlji!o* &iti s'&jekt i osje/ati ide titet s!oga s'&jekta; Sas!i( "e+leksi! o p"i(ijeti!)i da taj &lijedi i epo% ati -o!jek p')i i da (' je to sig'" o !e/ pedeseta ,iga"eta o/as, Filip je poseg 'o %a %apalje o( ,iga"eto(, )to (' se p"ilijepila %a 's ' i &a,io je taj s("dlji!i go"'/i papi" ' pepeo ik, osjeti!)i tek sada da (' se ikoti ,ijedi ' g"lo kao s(ola i da (' je je%ik %ape-e od tog od!"at og s("dlji!og taloga# B', 'o je po o! o g'tljaj (lijeka, i%g'&i!)i se ' -ita!o( talas' p"ot'(isli, )to s' se ja!ljale ' je(' p"oti! tog .ipo.o d"i- og e(i"a 2kao p"ot'gi&a je jed og dijela jego!e li- osti3, o je 'da. 'o slap !jet"o!itog talasa, )to je kao s!je0i da. p"oljet og j't"a p"ost"'jao k"o% g'sti o&lak di(a, p"oli!e og !i a i pa"ket og 'lja#

$oista; Ide titet jed og s'&jekta e da se 't!"diti i po li,' i po g"i(asa(a, i po eki( !a jski( poja!a(a# Njego!o li,e, pote%i te jego!e +i%iog o(ije, k"et je jego!a tijela, to is' !i)e k"et je i pote%i jego!a tijela od p"ije jeda aest godi a, ali ko ti 'itet jego!a 9ja9 s!ejed o egdje postoji, d'&oko, sak"i!e o, ejas o, ali st!a" o i i te %i! o; To s' o i !"ap,i a sta"o( d!o"i) o( o"a.', o aj Ka"oli i 9tepi.klop+e"9, (i"is o e s("dlji!e t"a+ike ' F"ata"skoj 'li,i, o a t"'la ka(e"di e"ska li!"eja a +"ata"sko( g"o&lj', o a g jila i potoplje a o!i ska ladi,a ' ka al' pod p"i%e( i( si!i( p"o%o"o(, gdje je gledao e gleske ko je; Taj es.!atlji!i ide titet se t' (i-e pod jego!i( e gleski( s'k o(, ispod o!e !a jske ap"a!e, gdje se -'je kako k',a jego! sat pod a&o"o( jego!a p"sl'ka, pod o!i( (eso(, ' o!i( e(i" i(, t"epetlji!i( p"sti(a 2' koji(a se osje/a s!aki k',aj s",a, a a jast',i(a .lada dodi" ("a(o" e k"'0 i,e ka!a skog stola3, pod o!i( &'j i( pleti!o(, ' toj kop"e i ti. p"o%i" i. od osa, ' toj es.!atlji!oj tka i i toga sta ja, pod jo( egdje %a(ota , taj o!ito sak"i!e , k',a i &ije taj jego! ide titet i to ije +a to(, ego (eso, ka!a a, -a)a (lijeka, st!a" ost j't"a i po!"atka# Tka i a jego!a "'.a je oko (esa topla, i !od' osje/a da je .lad a a ,akli i %'&a, i kaplje !oda sa -a)e po jego!o( dla ', i to je 'god o# 8"a k',a ' p"sl'k' i od!ija se pe"o '"e ' (e.a i%(' sata, o pije ,el'loid s"-'/i (lako (lijeko, osje/a s!oj' (eka ', pa"isk' ko)'lj'### T' se je doista ( ogo i%(ije ilo ' o!i. posljed ji. jeda aest godi a i% te(elja# Kada je o posljed ji p't sjedio ' o!oj e'god oj ka!a i, o da s' p"ilike oko jega a i ' je(' &ile ( ogo 0alos ije ego j't"os# O da se je po o! o i ko a- o "ask"stio s (ajko(, o da je p'to!ao ' epo% ato, glada , pok"pa , (lade a-ki gl'po eisk'sa , -o!jek, koji %ap"a!o ije sa( % ao )to .o/e, a da as o !i)e ije o aj isti 9ja9, to je isti a; I% ogledala gleda ' jega jed o d"'go li,e6 sp"a( o og pode"a og, s')i-a!og, p"opitog, i ge io% o sa(o'!je"e og (ladog p'stolo!a to je da as jeda gospodi ' e glesko( s'k ', p"osjed, ok'pa , koji p't'je ' spa!a/e( !ago ', a ' kolod!o"skoj ga"de"o&i -eka a jega p"tljaga ' s!i jskoj ko0i s p"e!lako( od jele o!i e# Ali i%(e4' o a d!a li,a* o og pija og s')i-a!,a s jed o( ko)'ljo( i jed o( ke+i,o( %a %'&e i o!og gospodi a koji osi ' s!ojoj lis i,i "F tge olo)k' s i(k' s!og lije!og pl'/ og k"ila 2s i(lje ' ' jed o( sk'po( j'0 o)!aj,a"sko( sa ato"ij'3, postoji ipak jeda e!idlji!i (ost* to s' o!e slike i o!i p"ed(eti oko jega; O!o %lat o'ok!i"e o %",alo sa d!ije ka"ijatide s pa' o!i( pe"je(, o!aj &lata pa o ski %ak'tak, o!o 0alos o kaptolsko sta je s t'lipa i(a i !je!e"i,o( ' k"let,i 's"ed "o dea'a pod s!jetiljko(6 o!a ka!a a, o!o 0alos o +"ata"sko %!o o, )to t' jalo!o pla-e ad p"a% i( ta!a i(a i di( ja,i(a !e/ tako ( ogo godi a; O se j'tos !"atio ' jed ' s!oj' sta"' i esa!lada ' slik', ' sta"e &"ige i e(i"e, i odatle ta 0alost ' je(' i ta poti)te ost, kao da se p"o&'dio ' s!o( !lastito( g"o&'# P"ed ka!a o(, pod sta"i( &ede(o( ,a"ske p"i -e!ske t!"4a!e ,!ali s' !e/ p"!i keste o!i* ,"!e e ,igle t!"4a! i. %idi a )to se "'(e e k"o% i te %i! o %ele ' t"ati ' gla,isa, to s' da as jo) jedi i s!jedo,i sla!e te sta"e t!"4a!e, o kojoj s' eko/ po E!"opi pjes i,i pisali .eksa(et"e, kao o jed o( od os o! i. 'gao ika %apad e k'lt'"e# T' je gospodi g"ado a-el ik i sta"osta !at"ogasa,a %asadilo lije.e i (a/'.i,e oko gla%&e og pa!iljo a, a a k'/i opa -a"a =olteka apisa o je og"o( i( !e"%ali(a ispod "aspo a -ita!og k"o!a* E'(a i,# $!okat i,a ad!okata dokto"a Sie&e s,.ei a sa G" &e")ki( e"ke"o( a 'gl' jo) je '!ijek jedi a d!okat i,a a o!oj )etali) oj st"a i, a o!a &lat a ,esta !odi i% F"ata"sk' 'li,' ' K"a!ode", pa ' =iko!o, a =i)k'pe,, pa p"eko Lisjaka, :a(e i T'"-i a ' Kosta je!e,, ka(o p't'je o li- o, ' selo Kosta je!e,, da !idi s!oj' gospo4' (ajk', t"a+ika ti,' Regi ', koja i(a ta(o jed okat i,' i !i og"ad i klijet ' !i og"ad' i %o!e ga s!oji( (o oto i( pis(i(a !e/ ekoliko godi a# Sada je ko a- o k"e 'o, i sada sjedi t' pod ti( st"a) i( ogledalo( i -eka a +o"i ga)a, a s!e je %ap"a!o s'!i) o, i '(o" o, i 0alos o# A aj0alos ije od s!ega je ta(o 's"ed "o dea'a ispod plata a

o a ("a(o" a 0e a, )to se sag 'la ad '" o( kao kak!a +ig'"a adg"o& og spo(e ika, a %ap"a!o to ije ikaka! adg"o& i spo(e ik, ego lik Po&jede, koja pola0e pal(' a pi"a(id' 9Velikoga V"e(e a HIHJ5HIHK9# S postolja je etko epo% at dlijeto( sa &eto ske plo-e sast"'gao atpis 9Veliko V"ije(e9, te sada ta Po&jeda t'g'je %aog" 'ta !elo( &e% pateti- og atpisa# Kod otk"i/a toga spo(e ika stajao je Filip 'ko-e ' d!o"ed' po-as e ko(pa ije, steg 't "e(e je( i a&oj ja-a(a, o&'.!ati!)i !"at k' daka s pet p"stij', kao da s' (' se %alijepili %a oko!a ' ."asto!i ', a gospodi jeda ' salo "ok', s ki)o&"a o(, go!o"io je e)to a (oti! po% atog po0' skog (a"ijate"e%ija skog ,itata i &'&a j je %!'-ao ('klo kao pode"a # P"o(at"aj'/i t' sag 't' ("a(o" ' 0e ', jed ' eo&i- o sla&', dileta tsk', kas ose,esio isti-k' "ad j' Filip se p"e io ' sas!i( daleke ko(plekse# Po-eo je (isliti o to(e, kako se s'!i) ost s!ake p"igod i-a"ske '(jet osti, a a"o-ito kipa"st!a, !idi oso&ito do&"o po p"o!i ,ijal i( )etali)ti(a, gdje stoje postolja "a% i., o&o"e i. spo(e ika, podig 'ti. ' -ast to( tako glas o( !"e(e ', a da as je ski 'to s ji. s!e )to je &ilo oko ji. p"i!id o !eliko, i tako s' ostali jo) sa(o (ali i sla&i kipo!i 2!i)e op"a i (ok"o( kipa"sko( sp'0!o( ego i%!aja i "'ko(3, %ap"a!o o&i- a ,e.o!ska p"e!a"a i lo)a "o&a; S!i ti o"lo!i i atpisi, s!e to glad o i a(etlji!o %!eketa je &"o ,o( spo(e ika kao (a-e(, i kipo( kao "at i( '!od iko(, s!e &i to t"e&alo gledati i% deset5pet aestgodi) je "et"ospekti!e* kako (ale "a%(ak, a kako s' se pe"spekti!e i%(ije ile# 7o!jek je stajao t' steg 't "e(e je( i olo!o(, a da as se !i)e e sje/a i-eg i ikog oko tog spo(e ika; Sa(o toga, da je padala ki)a i da je &'&a j %!'-ao kao pode"a # S!e je pojela te)ka, g'sta, si!a, pa o ska (agla# FORINBE ikak!e ije &ilo, kao )to to o&i- o &i!a ' o!ak!i( %goda(a# :eda +ijake" od!e%ao je gospodi a geo(et"a a ko(isij', a kod d"'goga a)ao je Filip ' jed oj (ale oj, s!ijetlo%ele kastoj i%&i, kod go"'/e pe/i, sta"' k"e%'&' &a&i,' i ta (' je, 0!a-'/i 0e(lj' atoplje ' ka!o( i% ,"!e kastog polit"e og lo ,a, "ekla, da se japi,a &'j' popolda !" 'li, ali gda, da to o a "e-i e("e; :o) je &ila jed a (og'/ ost* da teleg"a+i"a ' Kosta je!e, po kola i da p"espa!a ' kaptolsko( .otel' do te +o"i ge kosta je!e-ke# 8(o"a , eispa!a , '% e(i"e d'got"aj o( d!od e! o( !o0 jo(, ' st"a.' p"ed od!"at o(, stje i-a!o( .otelsko( so&o(, ' te)koj poti)te osti, sa(o da se )to p"ije k"e e i% o!og s!"a-jeg %ak'tka, Filip se !'kao si!i( g"&a!i( 'li-i,a(a oko )etali)ta, gledaj'/i %at!o"e e )taglje!e, g oj i,e, plasto!e sije a i k'k'"'% e klipo!e po k'k'"'0 ja,i(a, osje/aj'/i se i%g'&lje ' o!oj glas oj j'ta" joj idili i e(o/a da st!o"i &ilo kak!' odl'k'# Od p"eko p'ta odjeki!ao je glas ako! ja* ' d!o"i)t' ko!a-e!' potki!ali s' de&el' pod"a!sk' ko&il', sit', p"e0de"a ', jog' ast', s (od"i( pa tljika(a ' g"i!i# ?!"-ale s' potko!e, (i"isalo je po 'glje ' i spalje i( pap,i(a# T' je stajao ekaka! 0'ti +ijake"* to &i (ogla &iti p"ilika; To je &io &i)k'pe-ki +o"i ga), :o0a Pod"a!e,, koji je si o/ i% &i)k'pe-kog +a"o+a do!e%ao ga%da"i,' !ele-as oga a &e-ki &"%o!lak, a j't"os se !"a/a s !"e/o( ,e(e ta at"ag ' =i)k'pe,# Poka%alo se ako d'ljeg p"ego!a"a ja, da je :o0a Pod"a!e, sp"e(a da po!e%e gospodi a do =i)k'p,a, pak ako, "e-e(o, gospodi .o/e, o (o0e da se k"e e s :o0i o( p"iliko( do =i)k'p,a, a i do Kosta je!,a 9ako (' je, "e-e(o, kak &i "ekli % !oljo(9, ka(o pop"e- i( p'te( p"eko t'"-i ske li!ade i ije tako daleko* &'(o "ekli d!e '"e od p"ilike# Tako s' ko a- o sklopili pogod&', potko!ali (i,', k"e 'li se do LF@i ge"a po !"e/' ,e(e ta i po ple. ati )ka+, 'k",ali s' Filipo!e ko+e"e a kolod!o"', i tako i% ad !"e/e ,e(e ta i s!oji. og"o( i. ko+e"a, a !isoko( +ede"%i,' +ijake"a :o0e Pod"a!e-kog ko a- o s' k"e 'li i% F"ata"sk', pa p"eko Ili"ske a K"aji)k' sp"a( (alte, kod p"'ge, !e/ sas!i( a k"aj' g"ada# T' je tekao '% )i"ok' ,est' d"!o"ed sta"i. ja&la o!a, a a o oj iskoj &ide"(aje"skoj p"i%e( i,i kod (alte s!i. )est p"o%o"a ' +"o ti &ilo je po( o %at!o"e o te)ki( g!o%de i( plo-a(a# 9F"ajle;9 :o0a Pod"a!e, ok"e 'o se a %i,' sp"a( gospodi a i a(ig '!)i (' l'ka!o, o je sa s!ojo( l'lo( p"e%i" o od(a. 'o sp"a( te %aklj'-a e i g!o%de i( plo-a(a o&ije e p"i%e( i,e 9gde +"ajle jo) sig'" o spa!aj';9

Kak!a sa&las a "ije-* +"ajle; A ipak; Koliko je d'&oki. taj a pokopa o ' toj tako !'lga" oj "ije-i, koj' pa o ski +o"i ga)i i%go!a"aj' sk'pljaj'/i kod toga plj'!a-k' pod je%iko( od ga4e ja i (o"al oga p"e%i"a; Taj e jed og da! og i 0alos og djeti jst!a, kada je ta "ije- k"'0ila ad dje-ji( &"iga(a kao taja st!e i %"akoplo!, koga je etko jeda(p't !idio, a itko ije i(ao poj(a gdje &i se &io (ogao %ap"a!o sp'stiti; T' egdje i%a 0i!i,e stoji o aj )ipko! g"(, gdje je !ete"i a"o! A'"el !idio jed o poslije pod e jed ' +"ajl' kako le0i gola pod ,"!e i( s' ,o&"a o(# Ist"a0ili s' poslije toga doga4aja d"'go!i -ita!o polje s!e do potoka, po 0i!i,a(a i po g"a&a(a, a itko ije a)ao i t"aga toj +"ajli oj p'stolo!i i# :ed ' s' s!ijetlo(od"', sas!i( i%&lijedjel' !"p,' a)li, kako je %apela a glog', i jed ' li(e ' 9.a" adl'9, ali da li s' ti p"ed(eti &ili &a) od o e p'stolo!ke, )to se s' -ala pod )ipko(, to se ije (oglo 't!"diti; Kao psi s pod!i 'ti( "epo(, tako s' gi( a%ijal,i o&ila%ili t' si!' i e'god ' k'/', gdje ije ikada &ilo ikog, s!e %at!o"e o i %aklj'-a o, a ipak se go!o"ilo, da +"ajle pij' ka!' pod o"a.o( ' sje i,i# 8 )esto( "a%"ed', ako jed ogodi) je &jeso('- e &o"&e, Filip je jed og pod e!a "iski"ao -ita!' s!oj' (o"al ' eg%iste ,ij' i %ap'tio se k +"ajla(a# =ilo je s"pa jsko pod e# Ra,e po (laka(a ' d'do!oj sje i, slak s (od"i( %!o -i/i(a a ko ,i(a '% st"e.e klo 'o je od oko(ita s' ,a, po s!i( s' k'/a(a &ile p')te e %a!jese# 1a(isao je &ila s(io a, ali logi- a# 8p"a!o ' pod e, to je aj%god iji (o(e at, kada e/e iko(e pasti a pa(et da je o k"e 'o +"ajla(a; B"ad je le0ao potp' o p"a%a , a Filip' je &ilo .lad o kao da .oda po ("a- oj pi! i,i# Og"o( o pla!o e&o, ploto!i, (ak ,!ate po !"to!i(a, ja&la o!i, lipe p"ed ,"k!o(, jeda je pas p"et"-ao p"eko 'li,e i p"esko-i!)i lije o plot estao ' pe")' ' i pa"adaj%', a Filip se (i-e, d"!e , kao ' a"ko%i, o&a("o i% 't"a, .lada , ali o)e eko( ok"'t o( i st"a) o( s("to os o( s ago(, te &i sada a (jest' '("o, ali e &i (ogao da se %a'sta!i; Nigdje e(a ikog, sa(o o jeda jedi i ide p"eko &isk'pskog t"ga* o i(a e'goda osje/aj, da je i%!"g 't i 0igosa , da je p"o%i"a i da s!i % ad' ka(o se je %ap'tio, te i%a s!ake sp')te e "olete !i"i sada po jed o po% ato oko i gleda t"a+ika ti-i og si a, kako se %ap'tio ' k'ple"aj, ka(o ko a- o i spada 9je" i sa( se ije "odio i ' -e( &olje(9; P"eko plo- ika p"ed &isk'psko( ,"k!o( p"et"-ala (' je p"eko p'ta &ijela (a-ka, a k"o% ot!o"e a !"ata slasti-a" i,e a 'gl' -'lo se, kako etko t'-e )lag ' kotli/'# No)e s!oji( e(i"o(, +iksidejo( s!og st"a!i- og e(i"a, kao (jese-a", s !o)ta i( "'ka(a i .lad o% oja!i( -la ,i(a, Filip se gi&ao ' &' il', pol'slijep, d")/'/i, kle,a!i( kolje i(a i% K"aji)k', ' s(je"' o!e si!e, g"o% e k'/e kod (alte, sa )est p"o%o"a ' +"o ti, %aklj'-a i. te)ki( o,al i( plo-a(a, %a"4ali( od !jet"a i ki)e# 1aok"e 'o je p"eko d!o"i)ta poplo-e og ,iglo(, gdje je !o jalo a koko)i i gol'&o!e i s!e je i%gledalo idili- o ' sje i og"o( og o"a.a, a s!e je &ilo potp' o p"a% o, kao i%'("lo# K'/ a !"ata, &ijela, stakle a, p"ija% o "ast!o"e a, %lat o ogledalo ' p"edso&lj' sa ,"!e i(, s'k e i( %a!jesa(a, a a ("a(o" oj plo-i isp"ed ogledala po",'la ska ," i,a, koja osi a gla!i %lata !"-, a ' !"-' papi" ate "'0e od s!ile a k"epa# Ti)i a# :eda je k' i/ doskak'tao i% pol'ta( og .od ika, po(i"isao t"ag Filipo! i opet estao ' t(i i# Od o og taja st!e og (i,a ja tog ta( og k"% e og kl'pka, Filip' je po-elo da &ije s",e ' g"l', (islio je da je je0, a o da je i k' i/a estalo i s!e je opet &ilo (i" o i ("t!o# Nepo(i- o# I%a jed i. !"ata -'lo se glas o (i,a je lo a,a i ta!e, i kao da je etko %al'pio !"ata),i(a od )pa".e"da# Filip je p"ist'pio i pok',ao 2a !e/ (' je do)la (isao da se !"ati at"ag a 'li,'3, kad je jed a sta"a &a&a s (od"o( p"ega-o( i ao-a"i(a a -el' ot!o"ila k'.i jska !"ata i (ije)aj'/i ' "',i ' ," o( g!o%de o( lo ,' k'k'"'% o &"a) o %apitala ga ispod oka, !"lo s'%d"0lji!o i .lad o, )to 0eli< Koga t"a0i< Odlo0ila je %ati( lo a, a stol, o&"isala "'ke i s(',aj'/i se ' p'ste i( pap'-a(a k"o% pol't(i ' .od ika estala %a jed o( %a!jeso(# Od k'.i je !"ata ostala s' ot!o"e a* a plo-i )ted jaka jed a je "'pa &ila epok"i!e a i k"o% -a4a!' k"'0 i,' s'kljao je ta( o"'(e pla(e , sas!i( -a4a! i ("a-a kao lo(a-a# I%a %a!jese -'la se )k"ipa !"ati(a, p"ego!a"a je, dogo!a"a je, pol's(ije., a

o da se Filip '% st"ogo epo!je"lji!e poglede o e sta"e k"atko!id e &a&e %ap'tio d"sko, !i)e slijepo ego s!ijes o, sp"a( !"ata, a koja je sta"a 'p"la p"sto(# 8 !la0 o(, kiselkasto( slap' (i"isa, poslije p' og s' -a og ljet jeg sjaja kao oslijeplje , tapaj'/i ' potp' oj t(i i, Filip je kod )k'"og os!jetlje ja ot!o"e i. !"ata !idio sa(o la!o"e, aslo e stoli,a s p"e&a-e i( 0e ski( .alji a(a, pela"go ije a p"o%o"skoj das,i i "a%gled i,e po stije a(a, a i% ep"o%i" e t(i e po%!ao ga je e-iji glas da p"ist'pi &li0e k postelji# T', o&asja a s opo( s!jetlosti, )to je padala k"o% (ale i kol't a p"o%o" oj plo-i, le0ala je 0e a, a t"&'. joj je &io "ask"i!e , og"o(a i sas!i( &ijel kao s!je0i .lje&, kada le0i a peka"skoj lopati# Sa(o to, da je taj t"&'. og"o(a , ad'!e , (eka i ag jio kao k!asa, pod p"sto(, da i(a p'pak, kao p"ijesa .lje& a peka"skoj lopati, to je &ila jedi a slika, )to (' je ostala ' pa(eti sas!i( 0i!o i ei%&"isi!o# F"ajle; Bdje je to da! o !"ije(e -'d i. +"ajli ski. taj a i tog &ijelog, p"ijes og, t"&')astog 0e i og .lje&a s p'pko(< Kli(a se Filip a +ede"%i,' :o0e Pod"a!,a i g'&i se ' (isli(a, da a4e ko k"et ' (og'/ ost, kako &i se dao taj (oti! %ap"a!o slika"ski "ije)iti< ?" o5&ijelo< P"esla&o# P"ejed ost"a o# Kod o!og da! og doga4aja &ila je gla! a "as!jeta o og e-eg g jilog, p"ijes og, ad'!e og, og"o( og, o og taja st!e og e-eg 0e skog, )to &i t"e&alo da se do ese to'lo'se5la't"e,o!ski, ali opet os!ijetlje o jed i( a"o-ito e%d"a!i(, ad a"a! i( os!ijetlje je( g jile p'ti# Taj t"&'. t"e&alo &i da se p"elije p"eko plat a ' sas!i( g jilo(, 0itko( sta j', kao p"e%"eo ,a(e(&e"t, i to e &i s(jelo da se do ese kao slika o&i- og, &a al og &o"delskog p"e"e%a* taj t"&'. t"e&a da &'de '(o"a , og"o(a t"&'. jed e sta"e, i%('-e e "odilje, o%&ilj e, 0alos e, ispije e 0e e, koja je p"estala &iti kaptolsko( +"ajlo(, !e/ je si(&ol, +o"('la sta ja, ' koje( 0i!i s'!"e(e a 0e a sak"i!e a kao dje-a-ki sa kt'a"ij, a poplj'!a a kao plj'!a- i,a, koja se gadi i jed o( :o0i Pod"a!,'# Oko toga k"e!eta t"e&alo &i o(otati s!e o e e!idlji!e kop"e e, potaj e, go"'/e po.ote, st"a!' e!i og st"a.a i o-eki!a ja e-eg eo&a!lje o ad a"a! og, a kad ta(o, to je .lada s'("ak, ' ko(e s!e !o ja kiselkasto po o,t'; T"&'. 0e ski &ila &i te(a, ali te(a potp' o ot!o"e a, opas a* te(a 0e ske goloti je, )to &i je jeda(p't t"e&alo +iksi"ati &estid o isti ito, s aj-'l iji( %a osi(a, s a"o-iti( ep"ik"i!e i( pod,"ta!a je( tjeles og# :ed o &ijelo golo tijelo t"e&alo &i aslikati, (o"&id o, s'l'do, pe"!e"% o, kao to"%o %a(o-e ' "as!jet' st"a.a, e(i"a, g"o% i,e, (alodo& e st"a!e, t(i e, s("ada, &o"delskog !o ja kiseli. pe"i a, ) elside"a i p"lja!i. )ali,a, a koji(a se "a%(o-ila 0e(lja, a jed a %ele a e'god a ('.a %'ji po t(i i i &ije k"ili(a o ogledalo# Ra%(i)ljaj'/i o to( da! o( doga4aj' pod o i( sta"i( k"o!o( )to je ostao %a ja&la i(a i%a p"'ge, Filip je osje/ao kako se ' je(' )i"e k"'go!i aso,ija,ija* te aso,ija,ije "ast' do ol'je, do +'"io% og +ij'ka p"e apete !ido!itosti, koja o&i- o s!oji( i te %iteto( ' i)ta!a s!e jego!e st!a"ala-ke kli,e ' %a(etk'* kada je taj go!o" a plat ' s'!i)e !e%a a jed ost"a ost slika"skog s"edst!a; Kada je e(og'/e slikati %!'ko!e i (i"ise, a slike s' e%a(isli!e ' s!ojoj sa!")e oj "eali%a,iji &e% %!'ko!a i &e% (i"isa; S("dlji!i kiseli p"osto" o e ("a- e so&e, o aj &o"delski ,lai"5o&s,'" t"e&a da se isp' i t"epe"e je( jed oga glasa, sla! og, si+iliti- og p"o('klog alta, koji se kol'ta k"o% d') ik kao sta"i pisk't "a%&ite s!i"ale, glasa, koji &i t"e&ao da &'de tako si! kao )to s' &ile si!e o e pode"a e !"e/e pod 0e i o( posteljo(# Naj!a0 ija podloga o og ko& og 4oga4aja &io je taj p"o('kli 0e ski alt* o je isp' io slik' o og da! og s"pa jskog pod e!a, kada se t' jeda (ali de-ko p"epao goloti je

0e skog t"&'.a i po&jegao i% so&e kao k"adlji!a,, a s",e (' je tako l'palo, kao da je i% postelje poseg 'la %a ji( es.!atlji!o dlaka!a, g"a&e0lji!a %!ije"# Že a (' je "ekla da p"ist'pi# O je p"ist'pio# $a sjed e a postelj', i o je sjeo# A kad ga je '%ela %a "'k' i do% ala od jega da je Regi i si , o a je po-ela da go!o"i o toj t"a+ika ti,i a-i o( i glaso( tako i ti( i(, kao da se t' "adi o ekoj oso&i, koja se i po -e(' e "a%lik'je od o!i. oso&a po o!i( ("a- i( so&a(a# 91a)to< 1ato, je" lj'&aka s ka o i,i(a< S &isk'pi(a< Kao da 9t"a+ika ti-i 9 gospodi ka o ik Lo!"o e dola%i i k ji(a, i kao da se e t'0i dje!ojka(a a t' s!oj' Regi ', da (' je p"esk'pa;9 Sl')aj'/i taj p"o('kli isp')e i glas i% kiselkaste pol't(i e, kako i% olo! o si!og o&laka p"lja!e pla.te i !la0 i. pe"i a go!o"i o jego!oj (a(i, gledaj'/i kako t' le0i pod jego!o( "'ko( jeda og"o(a , p"ijesa 0e ski t"&'., &lijed kao pi! i-ka glji!a, a s("di a p"osti s!ile i sap' , s!e to, i ta es.!atlji!a klopka ' toj gad oj k'/i, i o a ("a- a i taja st!e a d"a(a ' t"a+i,i i oko je, s!e se je to a Filipa aleglo kao s("dlji!a (ok"a pla.ta# Osjeti!)i ei%"e,i!o od!"ata !o j, o se ist"g 'o o oj &lijedoj poja!i i ist"-ao i% so&e# 8 t"k' ije %a&o"a!io da &a,i %a so&o( s"e&" ' +o"i t' i -'o je jo) %!ek s"e&"a a ekak!o( stakl'# Na asip' pod p"'go( plakao je -ita!o to poslije pod e kao da (' je etko '("o# O$ :E$NOLI7NIE, sla(o( pok"i!e i. pa o ski. koli&a i ko) i,a, od ko&ila i k"a!a po li!ada(a i pa) ja,i(a, od '%o"a i. polja i s!i ja, od 0alos og d"o ,a ja spopala je Filipa d'&oka i es.!atlji!a (ela .olija* o o jego!o tjesko& o "aspolo0e je, s koji( je '!ijek p"ist'pao k ajs"et iji( ost!a"e ji(a s!oji. slika"ski. %a(isli# Roje se p-ele, "ok/' s!i je, tele se k"a!e po )tala(a, &oles a telad se sli i ' po!oji(a, )'(i !jeta" pod s!je0i(, (ladi( g"a&"o!i( i ."asto!i( k"o) ja(a, te)ki p"oljet i o&la,i plo!e ad )'(a(a, a Filip p't'je a kosta je!e-ki !i og"ad poslije jeda aestgodi) je skit je po e!"opski( g"ado!i(a i sa ja o s!ojoj o!oj ko(po%i,iji jed og p"ijes og 0e skog t"&'.a ' ("a- o)k'"o( os!jetlje j' (o"&id og i 0alos og dje-a-kog do0i!ljaja# :edi a st!a"ala-ka st!a" ost jes' isklj'-i!o o a p"!ot a osk!" '/a a)i. sjetila* -o!jek !idi sa(o o da kad je e)to 'gledao# Slika je ije i e &i t"e&alo da &'de i)ta d"'go, ego !ido!ito ot!a"a je p"osto"a p"ed a(a, je" ako to ije, e(a %ap"a!o s(isla# To je i a-e lijeplje je i p"iljeplji!a je po% ati. !e/ i aslika i. slika* k!a titati! o '( o0a!a je !e/ !i4e og; To je o o dosad o %i(sko %a i(a je dje,e, kada lijepe kle&e&ilde"e po papi"' i "a%(a-' i. (ok"i( p"sti(a# To p"iljeplji!a je i "a%"e4i!a je, to s' slika"ski s(je"o!i, p"a!,i, )kole, a )to se to s!e jega ti-e, kada o e/e da p"ipada i jed o( slika"sko( s(je"', i p"a!,', i )koli# I %ato* pita je tog golog t"&'.a t"e&a oslo&oditi jego!a li- og psi.olo)kog &alasta ak'sti- e ili (i"is e a"a!i# Taj t"&'. t"e&a i to i"ati k"a+te&i go!ski k"i(i al o* (o"a se osjetiti, kako je pod ti( goli( t"&'.o( ostala osk!" 'ta i %akla a jed a dje-ja d')a; Rok/' s!i je, ('-' k"a!e, "oje se (')i,e ad go(ila(a toplog g oja, ( ogo se &ijele &oje od"a%'je a 0it i( i 'sje! i( plo.a(a od dodi"a sa s!ijetli(, &ijeli(, t"a!a jski( o&la- i( go(ila(a, a ko-ija)' :o0i Pod"a!,' je dosad o a &ok'# L'la (' se 'gasla, ko&ile s' pa(et e i po% aj' taj p't &olje od ko-ija)a, a o!aj -'da s!at t', k"aj jega a %i,', tako 'po" o )'ti, kao da spa!a# A e spa!a, !idi se, ego e-i( "a%&ija s!oj' gospodsk' gla!'; I(a ( ogo ko+e"a* to &i

(ogao &iti ,i"k'sa t i )!a",ki stle"; Ili je Žido! i to (' je "o&a ' ti( )k"i ja(a; T' s' pa tljike i -e)lje!i ili s!ile i "'p,i %a 0e e; $a &i "a%&io t' d'go-as ' )'t j', kada se se sp')tali k"o% k"a!ode"ske ja"'ge ko"ako(, :o0a Pod"a!e, po-eo je da go!o"i o se&i, o s!oji(a a do(' i st!a"i(a oko se&e, kako je &ilo s ji(e; O to(e, kako je &io ' A(e"i,i d!a p'ta, ali i) ko"isti ,ela ta A(e"ika, da j' !"ag st!o"il i dal, ta( gdje je; Rekli s' (' sta"i i isk's i (o"eplo!,i, koji s' !e/ ekoliko p'ta po(ok"ili o ' !elik' !od', eka pa%i, je" da /e !idjeti di!lje jele e gdje pli!aj' '% la4'# O je stajao a pal'&i d!a da a i d!ije o/i i ije .tio da leg e* -ekao je da !idi di!lje jele e, kako /e isplo!iti i% !ode, ali ije &ilo i jed og di!ljeg jele a; La4' s' jego!' p"atile do polo!i e !ode &ijele pti,e 29&'(o "ekli to je isti a, to se( !idel s!oji(i o-(i93, a o da s' joj ' s's"et i%letele ," e, a(e"i-ke 29&'(o "ekli -" e kak po%oji93 i po to(e s' o da o i (o" a"i a la4i % ali da s' sada 'p"a!o a pola p'ta; :o0a Pod"a!e, &io je 'la e"# Sl'0io je kod ,a"ske 'la ske "egi(e te ' Ma4a"skoj, ' Tol i, a i ' Bali,iji je &io pet aeste kod $o&"e No-i %a"o&lje , a ' +eld+la)i (' je jo) ostalo pol lit"e "'(a; 8 Te.e"a ' je &io i ' Ti+lis'# 8 Ti+lis' s' sa(e gole T'"ki je, a ' Ta)ke t' je p"oda!ao "i&e i &o"io se a de!a(a pod ge e"alo( $'to!i( p"oti! o i. ,"!e i. Mosko!i/a# Tako se !"atio 29&'(o "ekli 5 kak &i "ekel 5 &og' .!ala93 ' =i)k'pe,, d!a p'ta "a je , d!a p'ta 9s("t o &olesta 96 ali sad je %d"a!, &'(o "ekli, i) (' e +ali, a &a&a (' i(a si ge"i,' 9i se )li ge"aje (o"e sa(a a si ge"i,i %e)li gati sk'p9; >l')aj'/i t' jed oli- ' i p"a% ' 0i!ot ' te(' s!oga ko-ija)a, Filip je osje/ao sp"a( :o0e Pod"a!,a ek' ei%"e,i!o i di+e"e t ' dalji '# $!ije stoti e (ilij' a o!ak!i. i% d"!a i%"e%a i. ko-ija)a 0i!i t' po ti( li!ada(a od Ti.og O,ea a do o!i. pa o ski. (o-!a"a* li,a jed aka, "'ke jed ake, s'd&i e jed ake# O ' (isli(a slika s!oj i(agi a" i t"&'., spajaj'/i 'p"a!o o e p"ijes e i (eka e pojase (esa oko k'ko!a i i% ad &'to!a ' ,jeli ' pote%a, a o!aj t' 9&'(o "ekli kak &i "ekli9 go!o"i o to(e da 9(ok"iti, a da -o!jek e p'sti !jet"a od se&e, to je tako kao i/i a ispo!ijed a da se -o!jek e p"i-esti;9 :o0a Pod"a!e, i(a si ge"i,' i )li ge"aje, a o , Filip, "je)a!a st!a"i a jeda si(&oli-a a-i * ig"aj'/i se s o&ojadisa i( plo.a(a kao sa +o"('la(a, "je)a!aj'/i %ap"a!o p"o&le(e jed e apst"akt e, potp' o i(agi a" e a"it(etike# :ako je daleko i%(e4' jega i o!og pa o skog ko-ija)a* %ap"a!o es.!atlji!o daleko; $aleko je i%(e4' jega i o og kas ose,esio isti-kog spo(e ika a kaptolskoj p"o(e adi# I to s' d!a s!ijeta# A o!a 0'ta, g"a i-a"ska, e"a"ska, &a"ok a ,"k!a ta(o a li!adi, i o a je jeda s!ijet %a se&e# Stoji t' kao eka !"sta 't!"de ' o!o( &lat' i go!o"i !e/ ekoliko stoti a godi a o!i( Pa o ,i(a eke s!oje os o! e p"og"a(e i "e%ol',ije, a &e% ikak!og a"o-itog "e%'ltata6 a-i (i)lje ja o!i. ko-ija)a ije se i ' -e(' i%(ije io sig'" o !e/ d!ije .iljade godi a# Taj -o!jek pok"aj jega a &ok' &li0e je pa o skoj p"apoja!i ego (atisse'; To je (a"!ogoja, doslo! o, i kako je daleko od ti. jego!i. 0'lja!i. dla o!a do Filipo!a osje/aja tka i e ili s!ile (e4' p"sti(a; Sjede t' tako d!a -o!jeka a &ok', o!aka! ast"a i e'"aste ik, slika"ski sekta), "elati!ist, +a'!ist, kolo"ist, i go!o"e isti( je%iko(, a to s' %ap"a!o d!a je%ika i d!a ko ti e ta; I o a ("a(o" a 0e a ta(o a )etali)t' kao !elta )a' g, i o o je jeda ko ti e t %a se&e# I o o -ita!o 9Veliko V"ije(e9, i o o je plo!ilo (e4' st!a"i(a kao sa ta %a se&e* jeda -ita! s!ijet otki 'la je ta sa ta i potopila# A o a sla! a =aka-e!a t!"4a!a kaptolska i &isk'po! d!o", i jego! pokoj i ota, kao so&a" &isk'po!, i jego!a (ajka Ka%i(ie"a Vale ti, koja se t' i% epo% ati. "a%loga p"o%!ala Regi o(, a &ila je t"a+ika ti,a, a sada je s!e posta!lje o ' p"osto"' kao -ita! i% s!")e i. i od!oje i. -i je i,a, i s!e stoji ' e"a%(je"i(a, "a%&a,a o i es'!islo; P"ili- o je daleko i%(e4' tak!e jed e i d"'ge poja!e i s!e se (i-e jed o pok"aj d"'gog* ep"e(osti!o, gl'po, 4a!olski

%aplete o i 0alos o# O!aj -o!jek pok"aj jega a &ok' &io je 'la e" i "at ik tog tako%!a og !elikog !"e(e a# Lj'&io je gole te.e"a ske T'"ki je, t'kao se a de!a(a po a%ijatski( pje)-a"a(a, !idio je opet jeda(p't logo"ske !at"e toliko "a%!ika og Val(Aa i !"atio se poslije d!adeset .iljada kilo(eta"a at"ag ' s!oj =i)k'pe,# Taj ko-ija) ije i katolik, i ,a"e!a,, i "'ski !oje oplje i; O ije i "odolj'&, i g"a4a i , e !je"'je ' &oga i ' ,"k!', ."!atski je %a&o"a!io, a "'ski ije a'-io, o e po% aje ikak!e s!eti je ' "i(sko( s(isl', i ,"k!e e, i p"a! e, p"eopte"e/e je s("t i( g"ijesi(a ' "a% i( s(je"o!i(a i sig'" o je '&io, k"i!o p"iseg 'o, sag"ije)io &l'd o, a &oji se jed e jedi e poja!e a s!ijet' kao de(o a* (je i,e; A ipak* kao ot"o!a i )tako"i i pod jego!i( ta!a o( klopo/' d!ije (je i,e; 1o!e se Pod"a!e,, i(a -eti"i ko&ile i jed og olde &'")kog past'.a, 0e a (' k'.a )t"'klje, 9&'(o "ekli i )li ge"aje )li ga a si ge"i,i9, i tako sjedi a &ok', p')i l'l', plj',ka i -eka (o"ske jele e# $!ije stoti e (ilij' a tak!i. ko-ija)a -eka (o"ske jele e i !aljaj' se po s!oji( taljiga(a od $o a do =lat je i od Volge do Liaoja ga, i s!e se to (i-e, s!e je to %ap"eg 'to, s!e to 0de"e sije o i i%l'-'je g oj, i to se o da ' k jiga(a %o!e* a,io al a eko o(ija# $!jesta (ilij' a ti. ko-ija)a, to s' %ap"a!o p"ista)e ad"ealisti-kog pok"eta ' ajdekade t ije( s(isl'# Ži!e ' p"osto"', koji je p"apoja!a, &e% "a%'(a, &e% s!jetlosti, a sa(i s' jo) '!ijek p"apoja!a ta( a i p"apo-et a; =e% t"aja ja ' !"e(e ', &e% ikak!i. pok"et i. ' 'ta" ji. "a%loga, %ap"a!o i &e% s!".e; T"aja je t!a"i kao tak!o# 1&i!a je (e4' st!a"i(a i doga4aji(a# Nji. '!je"a!aj', da s' sag"a4e i a slik' i p"ilik' &o0j' i te s' e(pi"ike goto!o %&' ili s to( p"i-o( o ad a"a! o( pod"ijetl'# 8 jed o( dijel' s!oje eg%iste ,ije, ' ko-ija)ko(, ' saj(a"sko(, ' gospoda"sko(, o i s' %&' je i i d"0e se st!a"i i p"ed(eta, ali i to sa(o kako tako i do ekle# S jed e st"a e poga i, p"ilijeplje i a pa o ske &lat e (o-!a"e, gdje g jij' !e/ ekoliko .iljada godi a epo(i- o, ti :o0e Pod"a!,i go!o"e o s!o( olde &'")ko( past'.' pateti- o, kao o pol'&o0a st!'# O i gledaj' ' past'.o!o olde &'")ko spolo!ilo kao i dijski lj'di, kao Ko go i lj'di po t"opi(a* !"lo jed osta! o i pos!e p"i"od o# Tako p"i"od o kao )to e!"opske (alog"a4a ske dje!oj-i,e (i"i)' ,!ije/e* isto tako jed a &estid ost ' "i(sko5(o"al o( s(isl' %ap"a!o# Ras,!ale "'0e a dje!oja-ki( stolo!i(a ' -a)a(a* si(&ol !je- o spol og# O!o, kako :o0a Pod"a!e, go!o"i o spol', to je epok!a"e a p"i"od ost &i&lijska i je(' je past'.o!o (lje%i!o sok sk'po,je , )to ga o p"sti(a sk'plja i -'!a s!ak' kaplj', p"oda!aj'/i je po p"iskok', kao jego!a 0e a !". je# Kak!e s' to p"ot'p"i"od e dalji e i%(e4' jega, koji je jo) kao seda( aestgodi) ji de-ko po-eo gledati 0e e a To'lo'se5La't"e,o! a-i 2a da i poj(a ije i(ao o To'lo'se5La't"e,'3 i o!e epok!a"e e p"i"od osti o!oga ko-ija)a< Kak!o je to "a%(i,a je i 'dalji!a je, kak!o je to "aste je< Ka(o se ot"gla tak!a jed a od!oje a -esti,a kao o , kada se je otki 'la od okoli e, od sta ja, od podloge6 koja je to ta ge ta i ka(o se p't'je ti( s(je"o(< :e li to "a%d!aja je, "asta!lja je ili l'd i,a< Psi.o%a ' opas o( s(isl'< S!e je %ap"a!o i%g'&ilo s!oj p"!ot i s(isao; Eski(i ili ," ,i, kad jed' jo) topl' i k"!a!' sla i ' oso"oga ili t'lja a, g"i%' p"i"od o, kao %d"a!e 0i!oti je# ?" a-ki %'&i sijek' o o k"!a!o (eso a"a! o, ," a-ko 0!aka je p"ijes e sla i e !ode og ko ja je p"i"od o, i ji.o!o spa!a je ' ( ogo0e st!' je p"i"od o, a g"adski lj'di jed' kao &oles e (a-ke* i(aj' t"'lo %'&alo, '(i"' od "aka, a o s!oji( ,"ije!i(a apisali s' de&ele k jige# S!e je g"adsko &oles o i k"asta!o# I o!i. d!jesta (ilij' a ko-ija)a !e/ je ag"i0e o od g"ada; B"ad % a-i &e%'slo! o e%d"a!o 'dalji!a je od p"i"od og i od os o! e p"i"od e podloge epos"ed og 0i!ota; A gdje je %ap"a!o podloga epos"ed og 0i!ota i postoji li e)to )to &i (oglo &iti epos"ed o< 8 ti( '(o" i( i pospa i( slika(a, )to s' %'jale oko Filipo!e gla!e kao ot"o! i ko(a",i, spopala ga st"a!a p"ed idejo( )to (' se ja!lja sada jas ije, a %ati( opet ('t ije !e/ posljed je d!ije godi e ep"ekid o* ideja o i +e" ali%a,iji st!a" osti#

Ideja o to(e 2pakle a i e%d"a!a ideja, e(a s'( je3, da poja!e ' 0i!ot' %ap"a!o e(aj' ikak!e ' 'ta" je logi- e i "a%'( e !e%e; $a 0i!ot e poja!e le0e i da se od!ijaj' jed a pok"aj d"'ge istodo& o* kao eka !"sta pakle og si('lta i%(a a p"i!i4e ji(a Eie"o A('sa =os,.a ili ="'eg.ela* jed o ' d"'go(, jed o pok"aj d"'gog, jed o ad d"'gi(, ' (ete0', ' &' il', ' e(i"', koji t"aj' od po-etka# Og"o( i, -a4a!i %!o i,i sa %(ajski( gla!a(a, i%&ijelje i( !odo"iga(a, ("a(o" i( st"a0 ji,a(a i de&ela Ka"oli a, e gleski ko ji, &o jo'", (o sie'" 5 glas )ojke ' k"let,i, a s!e se topi kao -okolada ' s"e&" o( papi"', s!e se polaga o !'-e kao taljige :o0e =od"a!,a, s!e je gl'po i (o-!a" o kao Pa o ija; Boli t"&'si, sak"i!e e d"a(e, &oles a djeti jst!a, koja se !'k' k"o% jeda -ita! 0i!ot i t"aj' -et"deset godi a, s!e se to g"'da kao o&la- a pa"a ' &esk"aj o ( ogo !a"ija,ija, a o da se s!e jed oga da a "aspli e kao (agla i is.lapi kao s("ad %a.oda* s!e jed o es.!atlji!o og"o( o p"elije!a je e-eg )to se "a%lilo ' p"osto"' i isp"eplelo kao siti 'da!, te sa(o se&e p"o0di"e i &lj'je, i !'lka i%i"a ' s(oli i ' s("ad'; Ra% os(je" o gi&a je, %&' je o p"e!i"a je t!a"i, &e% os o!e i &e% ikak!og ' 'ta" jeg s(isla* sa(o od se&e, po se&i se .oda i %akapa, i opet po o!o "a4a i i%!i"e, kao !oda, kao &lato, kao ."a a# Kolje se, 0de"e se, p"o&a!lja se, i%l'-'je se, g'ta se, gi&a i p't'je, po ,"ije!i(a, po ,esta(a, po ja"'ga(a, po !oda(a; Na jed o( (jest' po-i je da !e e, a d"'go( &'ja kao d"a- a s(eti)t', i to je s!e, pakle o ' st!a"i, ali (es ato, i jako, eisko"e ji!o i% as# Ne(a jed os(je" osti i i%g"a4i!a ja, ego je s!e isp"eplete ost p"a)'(ska, (o-!a" a, pa o ska, &e%i%la% a i ("a- a# T' Filipo!e slike, k jige, st'dije, essaAi o slika"st!', o p"o&le(i(a &oje, o st!a"ala-ki( poti,aji(a s!jetlosti, a ta(o ko) i,e i sla( ate koli&e i spa!a/i !ago i &"%og !laka; T' jego!e (o"&id e ideje o 0e st!', a pok"aj jega -eka jego! ko-ija) a (o"ske jele e# Nekak!i de&eli ,"!e i dostoja st!e i,i kao ast(ati- i lj'&a! i,i ' "oketa(a i lj'&i-astoj s!ili, koji "a4aj' e%ako it' sl'ga sk' dje,' s t"a+ika ti,a(a, (ale 0i!ot e p"ilike, s "a%o" i( djelo!a je(# S!e sa(i isp"e"o!a i ("a!i ja,i, t"'li k"o!o!i, g jili g"o&o!i; Tako se d"o ,a Filip ('%i"aj'/i ' s!oji( (isli(a kao 'glji- a kiseli a ' -a)i sode ' dodi"' s kisiko(6 p"o,es )'(a i pje ')a! i 0i!-a o os!je0a!a * (isliti ' slika(a i opajati se ( ogoliko( i%(je lji!o)/' slika# PRO> LI s' k"o% k"a!ode"sk' g"aj' j'ta" j'* si"o! i o)ta" !o j a(o ijaka i% g oj i,a i staja, ('ka je k"a!a i tapka je go!e4i. papaka po (ok"oj ,esti, gaka je g'saka po d!o"i)ti(a, )k"ipa !"ata "akija) i,e, gdje se po(olila e-ija &',(asta, salo!"ata tik!a s l'lo( i )'&a"o(, da !idi, tko se to p"o!e%ao k"o% K"a!ode"< 1a o e s!i jske, %ape-e e o-i, s!akako doga4aj eo&i-a * a jed o( +ijake"' ekaka! st"a a, s ko+e"i(a# 9Age t ili o!i kota"ski p"ista! ' :al0a&et'< A (o0da i kak!a '.oda< I(a sad s!akog !"aga po s!ijet';9 Po ok i(a ,"!e ile se pap"ike jo) p"o)logodi) je, ' ("e0a(a a kol,i(a po ploto!i(a s')io se si", pije!,i s' k'k'"ikali i koke st"a!i- o p"et"-a!ale p"eko ,este, isp"ed kota-a i i%(e4' kopita, &ilo je !la0 o, "os o j't"o, a k"o% j'ta" je o&lake s!e se ja-e p"o&ijalo toplo t"a!a jsko s' ,e# :ed o ," o 0d"ije&e, s g'sto(, !alo!ito(, '% e(i"e o( g"i!o( i lijepi( o&li( !"ato( ji)talo je !eselo t"-e/i '% :o0i ' ko&il', pa se kod ledi e od&ilo od kola i ' ot!o"e oj s'l'doj t",i 'da"ilo sp"a( %de ,a, gdje s' (o(,i apajali ko je# 8 ko"iti(a ljeskala se !oda, -'lo se d"!e o 'da"a je ka&li/a, (ete0 lj'dski. glaso!a, g"aja i galop ," og 0d"e&eta ' o&lak' p"a)i e, s!e je to &ilo "ados o i p' o pok"eta, !eselo, po(i- o# Na k"aj' sela s's"eli s' d!ije opati,e# 9E', !"ag i. dal i st!o"il9 p"i.!atio se :o0a Pod"a!e, %a s!oj g'(& a laj&ek', 5 9o!i. a( &a) i t"e&alo;9 S!aka od -as i. sesta"a osila je po jed ' ko"p' p' ' jaja i sasta!)i t' ekak!og gospodi a ' ko-iji, o&ad!ije s' po%d"a!ile p"eda o i p"epo i% o, je" je to e!e t'al o epo% ati p"edsta! ik !lasti, a p"ed !lasti(a do&"o je poklo iti se i% !lastite i i,ijati!e# ?"k!a !e/ d!ije .iljade godi a osi o!ako p' e ko"pe jaja, a od o da se je ( ogo !lasti i%(ije ilo i po g"ado!i(a i po p"o!i ,ijal i( ko-ija(a# Ta politika (ali. '-ti!osti ikada e (o0e )koditi#

Te d!ije ("a- e 0e e s odsjaje( s' ,a a s!oji( )ti"ka i( k'k(a(a, ' s!o( toledsko( kosti(', opet s' '% e(i"ile ' Filip' jego!e slike o pa"aleli%(' %&i!a ja* o!e d!ije opati,e, sa s!oji( s'k ja(a i -isli(a i &i%a" i( &ijeli( k'k(a(a, kao d!ije -'d e, ad a"a! e papige, isk"sle s' t' p"eda j kao d!a ("a- a si(&ola i% o!og k"a!ode"skog &lata# Stolje/a (og' da 0i!e jed o '% d"'go stolje/i(a, kao d!ije st"a e "ase ' ka!e%'* (aj(' i i papige; V'k' se o!e ," e 0e e po &lat i( koli&a(a, k"ad' (a"!ogoj,i(a i ko-ija)i(a p' e ko"pe jaja i !'k' i. p"eko daleki. ,esta ' s!oje ("a!i jake# T' le0i pet.iljad'godi) ja &lat a Pa o ija, s!i je "ok/' po joj, ko ji "0', a o!e a tipati- e papige k"ad' Pa o ,i(a jaja kao k' e, a s!aka i(a s!og !ite%a i s!e,a ' oklop' kao pat"o a i e&eskog lj'&a! ika; S!jeto!i, jeda pok"aj d"'gog a ep"e(osti!e dalji e# O , &e%&o0 a, %apad ja-ka, '% e(i"e a &l' a, e"!-ik i dekade t, a koli(a :o0e Pod"a!,a ' K"a!ode"', a j't"o je i p"olje/e je, i s!e se (i-e, i ,!ate i p'pa, s!e se k"e/e kao o!aj to-ak )to )k"ipi pod ji( i ga%i o!i kolosjek, !aljaj'/i se p"eko toliki. t"ago!a i stopala a ,esti, kojo( s' !e/ &e%&"oj e go(ile estale ' (agla(a# A s!e je %ap"a!o &es(isle kaos; Kao %!'k gole, s"e&" e sjeki"e, kao odjek pa" e pile, ' sjaj oj (etal oj !"t ji o)t"o&"ide k"'0 i,e, koja ' !i)oj, adst!a" oj !i&"a,iji a)ega !"e(e a kao &"it!a sije-e i st!a"i i poj(o!e, t"epe"e/i ' s!ijetlo( glas' !isokog '%!ika, kao 9a9 ' )ti(ga&el', d"sko, po&jedo os o %a%!o io je !isoko ad Filipo!o( gla!o( od%!'k elise i p"os'o se kao odjek t"'&e e&eske; $!a s!ijeta* Lo do 5=agdad5 =o(&aA ' t"i da a, i k"a!ode"ska "akija) i,a s opati-ki( ko"pa(a p' i(a jaja; Pa o sko &lato i ,i!ili%a,ija koja dola%i; I% ad o!i. s!i ja"ski. koli&a i d'do!a s"e&" a al'(i ijska gita"a, s apeti(, plat eti( k"ili(a, lete/e gla%&alo i% ad :o0e Pod"a!-e!og +ijake"a s !"e/a(a i Filipo!i( ko+e"i(a# I% ad s!ega stati- oga i '% &lago p"i!e%a og, epo(i- og, og"o( i (od"i k"'go!i s!jetlosti, s' ,a i !ed"i e; I% ad k"o!o!a i k"o) ja i g"o(o!oda i to" je!a i taljiga, )to se !'k' kao p'0 po &lat', )k"ipe p"etpotop o, a e (i-' se s (jesta, 5 s' -a a, di! a (' ja; I tako gledaj'/i ' o aj &lista!i (etal i sjaj, )to se (i,ao i% ad pa",ela kao pote% s"e&" o( k"edo( p"eko e&eske plo-e, Filip' je do)lo da '%(e "'&a, i da (a. e lete/e( st"oj' a po%d"a!; $a (' se ja!i, kao &"odolo(a, &ijeloj s' -a oj la4i, )to (ate(atski sig'" o plo!i ' jed ' &lista!' l'k' p"eko s!eg tog (o-!a" og i ("a- og &lata da a) je st!a" osti# $VA (jese,a (i 'la s' od Filipo!a po!"atka a kosta je!a-ki !i og"ad, a po doli a(a ,!ale s' !e/ lipe i aka,ije# Ži!ot je g jilio po ti( &lat i( ja"'ga(a oko Kosta je!,a, "a%lista!ao se kao (o-!a"a i t"' 'o kao &lat a !oda, ' kojoj se "aspadaj' potoplje e st!a"i# 8 =lat' p"e"e%ala je se&i Mi,a T"e&a"-e!a p'pak s"po( "4a!i(, pak se %apalila s!a i '("la ' aj!e/i( ('ka(a, a ' =lat' se (isli, da je t' e!i ' s("t sk"i!ila sta"a Mikle')ka# Vidio je d'dak Mi)ko, kada se !"a/ao sa s!i ja(a ek' o/ i% )'(e, kako je >epa!i p"esko-io plot kod sta"e Mikle')ke i otkasao i% ,est'# $a li je &io potko!a , to s!i ja" Mi)ko e % a, ali da je sta"a t' o/ k'.ala !"a0j' k"a(pa(p'l', to je sig'" o* s!ijetlo%ele kast o&lak di(a p')io se k"o% Mikle')ki di( jak ,ijel' &o0j' o/# A t' ist' o/ %aklopila je o-i T"e&a"-e!a Mi,a# I dijete je o da i%da. 'lo da kas ije, .!ala d"ago( &og'# A st!a" je jas a* sta"a Mikle')ka je '"ekla pokoj ' Mi,', je" ije .tjela da po4e %a Mikle')ki og /o"a!og F"aj '; Pak je etko potpalio Mikle')ki )tagalj i )tagalj je &og(e pla 'o, a ato je kod je og s'sjeda =olteka k"epala k"a!a# :as a st!a"* '"ok# P"egledao je !ete"i a" =olteko!' k"a!' i !eli* &ed"e i,a# $o s'da se dakle e (o0e, ali )to !ete"i a" % a, kada je =olteko!a &a&a &a,ala 0e"a!k', i !idjela jas o ' la!o"' Mikle')ki o&"a%; T"e&alo &i t' s!a" s!ejed o p"o-istiti* da se !idi, gdje je p"a!i,a; 8 :a(i s' t"i !'ka a!alila a k"a!' Ri&a"a Loj%a i pojeli je, &a) a sa(' s!et' edjelj', o pod e# $o)li s' p"eko g(aj e, a to se ije dogodilo !e/ d'go; E",e",og F"a , je o da k"e 'o a P"ajsa )e%deset)este, kada s' ' :a(i &ili !',i posljed ji p't po &ijelo( da '# To e)to % a-i# Ide glas po seli(a, s(',a se '% ploto!e pod s'("ak, ska-e p"eko &lat e ,este, )ap/e pod st"e.a(a kad pada

ki)a, i tako "aste glasi a o %li( i (")a!i( godi a(a, koje dola%e# Kao &i&lijski ko ja i,i i% ta( i. o&laka, tako /e se poja!iti glad e godi e* a kost'" i( ," i( klj'si a(a s a&"')e o( koso( i s!jetiljka(a ("t!a-ki(, g"(lja!i o(, s pot"eso( i k'go(6 tako dola%e glad e godi e# A !aljda se i "at opet sp"e(a i ( ogo st"a.ota; Na k"i!op'tsko( +a"o+' %d"o&ilo se&i lisasto 0d"ije&e 0'p iko!o og', pak s' ga 'st"ijelili, a a T'"-i o!' i ' Easa ' go!o"e lj'di, da s' !idjeli to lisasto 0d"ije&e ple&a ')e!o kako je p"ot"-alo k"o% selo; Na g(aj i s!etoja skoj !idjeli s' ga gdje pase %d"a!o i 0i!o; 8 Kol,' je jeda &ijesa pas ili k'"jak 2 es aga ga pot"la;3 ag"i%ao goto!o s!' dje,' ' )kolsko( !"t' i estao et"ago(# :a!lja se pokoj i %!o a" :'"e* !idjeli s' ga ek' o/, kako je st"a0io kod ,"k!i,e &ati ske# =ila je (jese-i a i -'lo se do&"o, kako !"ata od ("t!a- i,e )k"ipe ' o/ o( !jet"'# =ilo &i do&"o %aliti (' g"o&; Ot!a"aj' se g"o&o!i, ja!lja se e(i", "ast' glaso!i* !"atio se eko j't"o Pe"eko! :'"a i% R'sije, a s!i s' (islili !e/ deset godi a da je ("ta! i s!i ga d"0e %a La%a"a* go!o"i se po p"eli(a, da je 'sk"s 'o od ("t!i.# =oje ga se lj'di# $o)ao eko !e-e ' k"-(' kod Sie&e s,.ei a i "a%&io >tije+' ="e%o!e-ko( +la)o( gla!', da (' doka0e da ije ("ta!; A )epa!i Matija i% =lata kod (osta je &ist"i-kog sastao ek' o/ jed ' ," ' ko-ij'# S!e je &listalo a joj i %apalje a je i(ala -eti"i la(pa)a* sp"ijeda d!a i st"aga d!a# A ije &ilo ko-ija)a, ego odost"aga, a %lat o( +ede"%i,' sjedio je jeda ge e"al sa %lat i( gajta i(a i ,"!e i( .la-a(a, ' -aki# A tko je to &io< 5 R'dol+; 9Sa( k"o p"i , R'dol+;9 Sa(o se )epa!i Matija toliko p"epao od g"(lja!i e 2kako se kola p"eletjela p"eko &ist"i-kog (osta kao st"ijela3, te se e sje/a do&"o, je li to &io -et!e"op"eg, a s!e (' se -i i, da p"!i lije!i ko j ije i(ao gla!e# 9E, &og(e se pokoj i k"o p"i , R'dol+ !o%ika i%(e4' =lata i K"i!og P'ta, a &io je a p't' %a Topli,e, ' &isk'pski d!o", kako po s!e(' i%gleda; To se &og(e, po s!e(' s'de/i, &'(o "ekli, %la !"e(e a sp"e(aj';9 P)e i,a ljetos &og(e ikako e poka%'je a do&"o, a i %o& je s!a %a"4ala od (agle# =olesti k"'0e, ,"!e i !jeta", ko%i,e, g"i0a, !"a)t!a s("to os a, a pla 'la je kaptolska )'(a i lijepo go"jela t"i da a i t"i o/i# Koliko je t' sa(o kla+t"o! pla 'lo, a ako -o!jek se&i od"e0e &i-alo, kaptolski l'ga"i od(a. &i ga kao psa i% )laga# A sada je s!e i%go"jelo do te(elja* &ilo je &a" !eselja %a dje,'; :eda je &lijedi -o!jek p"o)ao si o/ k"o% Kosta je!e,# Psi s' %a ji( a j')ili 0!eple i t"ag# Opas i s' o!i epo% ati &lijedi p"ola% i,i ' s'("ak'; Ili s' tati, ili g"a&a ,ija)i, )!a",ki stle"i; A i !'kodlaka i(a* .odaj' kao 0i!i, sa(o s' i( oge pod opa ko(, &'(o "ekli, da op"ostij', ko%je; 1alili s' g"o& pokoj o( >i(' ' V'go"ek' i t"i s' (' glogo!a kol,a %a&ili ' gla!', ali o s!ejed o !alja k"o(pi"e a ta!a ' s!ojoj 'do!i,i ,ijel' &o0j' o/; 8 kosta je!e-koj )'(i a4e je o&je)e K"a ja,, ali je i(ao )"ajto+li ' "ed' i ' je(' t"i stoti e; >to je sada to< Eajka, tje"ali,e, '!ijek se etko 0i,o( t"a0i* sa(i lopo!i !"!e s!ijeto(, kao ,"!i ' ,"!lji!o( (es'* s'( ja !elika i epo!je"e je a s!e st"a e, a i do&"o da je tako, je" je -o!jek "o4e kao lopo!; Po0i!jeti s ko&ila(a i s (a-ka(a, sa seoski( gla!i a(a, osjetiti ."apa! je%ik teleta a s!o( dla ', gledati &iljke kako "ast', i% da a ' da '!ijek s!e %ele ije i s!e so- ije, (ate(atski ('d"o p"ilago4e e (aksi('(' s!jetlosti i s' ,a, to s' s!e &ili '(i"'j'/i (oti!i %a Filipo!' e'"aste ij'# Ži!'/i jeda aest godi a ep"ekid o sa s'"ogati(a g"a)ka, !o/a, !ode, (esa, osje/aj'/i jeda aest godi a t'"o& ' odalje ost od p"a!og g"a)ka i od p"a!og (esa, osje/aj'/i se od s!ij' 0i!ot i. epos"ed osti i%oli"a ta ko( i .lad o( plo-i,o( ple.a od ko %e"!e 2&iti i sa( ' jed oj e'god oj ko %e"!i &e% klo"o+ila i &e% kisika3, ' -o!jek' p"i"od o da se "a%!ijaj' ele(e ti pot"e&e

%a epos"ed osti(a* kako (o"a da je do&"o &"ati p"a!i %ele i g"a)ak ' !"t', lj')titi (i"is e s!ile e ko(')ke, %a"e%ati okat ' g"a)ko!o (lije- o %" je, jesti t"e) je s g"a e, i jaje, koje !o ja po koko)i a e po !ap ', pa spa!ati &esk"aj o d'go i -'ti glas pije!,a a k"o!' od koko)i j,a, a e ot",a i glas ka'-'ko!e plo-e, gdje egdje pla-e k"o% -a4a! %id# Poja!e oko Filipa toliko s' &ile epos"ed e, toliko isti ite i 0i!e, te s' ga pod"e4i!ale se&i s!ojo( golo( isti ito)/'* o je po0i!io ' (od"o( ot!o"e o( p"osto"', p' o( p"a!e s!jetlosti i epat!o"e i. (i"isa# 7aplji let, klepet "odi a klj' a a s'sjed o( di( jak', lj'di )to s' i%la%ili p"eda j si!i kao i% ('lja, s!e to p"ed ji( odig"a!alo se kao -'d a, +a tasti- a p"edsta!a# $ola%e lj'di, s("de po g oj', po ('lj', po &lat', p' i s' sla(e i sije a, t"a!e i t" ja, a poj(a e(aj' o ' 't"a) josti tijela i d')e, s!e je %a ji. sa(o i%!a a* (es ato i opiplji!o, (eka o i t!"do# Oko"jeli, og"o( i, sa s!oji( ko ji(a i s!oji( taljiga(a, sa s!oji( !i o( )to i%gleda da je p"iti,alo i% &e%da i. i eis,"plji!i. lag!o!a, ti pol'pija i o&"a%i ' !je- oj pol'ta(i i%(e4' pija st!a i st"a.a, a ep"e(osti!e dalji e od s!ega )to je g"adsko 2a opet ' ekoj gl'poj isp"eplete osti s ti(a aj o!iji( g"adski( 'spjesi(a i st"oje!i(a3, s!e je to Fillp' i%gledalo kao (i,a je ' jed o( %ga0e o( ("a!i jak'# 9Postoji ("a!i jak sa s!oji( si!i( e!idlji!i( s aga(a i (i,a ji(a, sa s!oji( !i)i( "edo( i es.!atlji!i( st"e(lje je(, ali je e-iji og"o( i papak %ga%io to k"eta je i sada se s!e ala%i ' st"a!i i ' &e%gla!o( e"ed'# >to da se "adi s ti( %ga0e i( seoski( ("a!i jako( i kako da (' -o!jek p"ist'pi< Na koji a-i < 5 S koje st"a e<9 Ra%(i)ljaj'/i o "a%lo%i(a seoskog %&i!a ja, Lati o!i,% se je, sas!i( p"i"od o, g'&io ' s!akod e! o( 'tilita"i%('* kako &i &ilo da se g oji '(jet i( g oje(, gipso( ili -ile sko( salit"o(< $a se o"e t"akto"i(a, da se ta "aspa"-a a, "aspa",eli"a a %e(lja stopi i spoji ' og"o( e, "a,io al e 2ka adske3 plo.e, da se dig e to d!a aesto stolje/e %a d!a aest stoti a godi a !i)e; $a se "as!ijetli s!e elekt"iko(< 1aj(o!i< =a ke< 1ad"'ge< Bledao je eke &ist"ije pojedi ,e, kako se g"i%' i i%g"i%aj' ' jalo!oj &o"&i s ti( %ad"'ga(a, po !la0 i( si!i( so&a(a, gdje o&i- o e(a i-eg* !"e/a gipsa, jed a !aga sa d!ije 0'te (jede e %djeli,e, a koji(a se !a0' %ad"'0 a gali,a ili %ad"'0 a sol# K jiga o k jigo!odst!' s de&eli( pe-ati(a, ' koj' i(a '!id s!aki od&o" ik te -ita!e edjelje poslije pod e i e "ade d"'go ego se ate0' i ogo!a"aj' %a d!a5t"i di a"a, da i. ije &lagaj ik p"is!ojio< Od&o"i, po&ija je epis(e osti< Ve/ osa( aest (ilij' a godi a .oda(o a st"a0 ji( oga(a, a jo) s(o -et!e"o o),i ' gla! o( s!i; I )to to % a-i, % ati -itati i pisati, kada pi)e(o !e/ sig'" o d'lje od pedeset .iljada godi a, a s!aki. stoti ' godi a "odi se jeda -o!jek, koji '(ije doista pisati, a jega e % a i e -ita itko; $a se o"ga i%i"a ko g"es !at"ogasa,a< Sp"e(aj' se Kosta je!-a i a s!e-a i ko g"es !at"ogasa,a, a !oj!oda kosta je!e-ki, postola" i !i og"ada" E"'stek, i(a %lat ' ka,ig' sa ,"!e i( ko jski( "epo(# Ili da o 2li- o3 po(og e Kosta je!,', sa s!oji( kolo"i%i"a i( plat i(a, slika i(a po p"og"a(' aj(ode" ijeg +a'!i%(a< S!aka, pa i aj&lje4a po(isao a slika"st!o i%gledala (' je ' o!i( p"ilika(a s(ije) o(# Sjedi (asa slika"a po !eleg"ado!i(a te "a%api j' s!oja plat a ' g"adski( g' g'la(a, kao pa',i ("e0e* .!ataj' dola"e ' (ete0' o!,a i "o&e# O!dje ' Kosta je!,' i(alo &i s(isla p"oda!ati ko jske g' je!e, lo ,e, pet"olejke 2a i to ide da as sla&o3, ali da -o!jek slika t', to je &esp"ed(et o# Ko('< 1a)to< Fa'!i%a( o!dje -isti &es(isao; Slika"sko gleda je 'op/e ije se ja!ljalo !e/ d'go# O a ko(po%i,ija o golo( 0e sko( t"&'.' 2kada se p"o!e%ao pok"aj kaptolski. +"ajli ski. p"o%o"a3 &ila (' je od po!"atka posljed ja slika"ska e(o,ija# I%ostale s' slike, s!e je doj(o!e "a,io al o i%g"a4i!ao* pok"e e se egdje jeda eo&i- o

%ele list ili se "as!jeta "a%lije p"eko kak!e p"lja!e, pla!kaste stije e, sas!i( p"o%i" o go&eli ski, a o gleda te "as!ijetlje e od ose plo.a (i" o, geo(et"ijski, &e% '%&'4e ja# I o!i e s' dola%ile, ali i. ije -itao# Ni)ta (' ije s'!i) ije i%gledalo ego g"adske o!i e* eke (ode, )e)i"i, ogo(eti, p"edsta!e, i%lo0&e< S!e o o glas o i a(etlji!o )to g"ad -i i g"ado(* kak!i gl'pi e"a%(je"i; O o, )to se da as doga4a po g"ado!i(a, o o gl'po ago(ila!a je "o&e, e"ed oko te "o&e, gl'pa, glas a a(etlji!ost ti. p"i!"e(e i. !las ika st"oje!a, sap' a, s!jetiljaka, to !ika je, ta k"!, to s!a4a je oko ti. st"oje!a, gdje &i se to s!e (oglo p"o%!ati 0i!oto( ' -o!jeka dostoj o( s(isl'< =l'd oko 'sa a '(o" i., sta"i. 0e a, -a4a!o g"a je isp"eplete o go"'/i( slo!i(a, p"lja!i o!i ski papi", jego! d'gogodi) ji !lastiti '(o" 's"ed s!ega toga saj(a# Kao !"ap,i po s(e/' i po ko jski( ja&'ka(a, tako -ep"kaj' !elog"adske 0e ke po s(e/' sada) ji,e, %a"a0e i k"! i s'do!i, sakso+o i, alko.ol, a s!e -a4a!o i p"a% o# A o!dje je !je- a, pla!a, !ed"a &o a%%a# La.o" je po(ak 'o jeda k"')ki list, a i%a toga je d'ga, &esk"aj o d'ga ti)i a# Stol jak je &ijelo5(od"o isp"'ga , a sta"e &ide"(aje"ske )ali,e s' i te %i! o ,"!e e* k"aplak# I s' ,e se od"a%'je a sa(o!a"' kao %!'k p"!e !ioli e 2(alo p"eslatko %a jed ' ija s'3, a p-ela %'ji i% ad t"e)a ja ' ta ji"'* s!e i(p"esio isti-ki stille&e # 8goda je opo" ok's -aja a 's i, kada se (ije)a sa p"!i( go"ki( g'tljaji(a di(a, 'god o je le0ati ' lige)t'l', od(o"e , ok'pa , ' si"o!oj s!ili, a &lago( talas' j'ta" jeg !jet"a* %ele a t"a!a, pa.'lji,e (asla-ka a la.o"', (a.o!i o( o&"astao k"o!, lo%a, !i jage, "'0e, a s!e je to tako 'god o .lad o kao "os ata -a)a# S!e je p' o pel'da i !la0 og (i"isa %e(lje, do&"o, ti.o, spokoj o, jed oli- opla!o# Poka%alo se, da (' (ati i(a ' Kosta je!,' %ap"a!o d!ije k'/e* dolje a t"g' p"ed op/i o( jed ' se,esio isti-k' jed okat i,', gdje je ' p"i%e(lj' ljeka" a, a ' p"!o( kat' sta 'je geo(eta", i t' k'/' ' !i og"ad' gdje 0i!i sa(a ' -ita!oj %g"adi, ad sa(i( Kosta je!,e(, a jed o( &"e0'ljk', dokle i(a od 0'p e ,"k!e &lago(, 0i!i,o( o&"aslo( se"pe ti o( aj!i)e seda( (i 'ta !"lo laga e )et je# Ta sta"a d"!e a k'"ija, od po," jele ."asto!i e, o&"asla (a.o!i o(, sa sta"i ski(, st"(i(, -a4a!i( k"o!o( ostala je p"a% a poslije s("ti k"i0e!a-kog ota"a i )lji!a"a Leto!a e-kog i (ati j' je k'pila !"lo je+ti o, kao )to je !e/ od p"i"ode s"et e "'ke %a s!e (ate"ijal o# 8"edili s' %a Filipa d!ije so&e pod k"o!o( ili po +"a%i jego!e (ajke* a p"!o( kat'# Pod o!i( -a4a!i(, stoljet i( t"a(o!i(a, gdje s' Leto!a e-ki palili pos("t e !o)ta i,e jed i d"'gi(a p"ili- o d'go, ' to( d"ago( (alo( p"osto"' sa -eti"i ok a, s i%gledo( a !i og"ad i a daleka pla!a &"da a j'g', t' se Filip do&"o i (i" o osje/ao# P"ed p"o%o"i(a ,!ala je lipa, sa ,!"k'to( lasta!i,a, a ' so&i, gdje je spa!ao, stajala je ji.o!a sta"a, ,"!e a pli)5ga" it'"a, s o!al i( stolo( i sta"i( oko!a i( &a")' asti( al&'(o(# 8 toj %lato"e%o( oko!a oj i sta"i sko( kop-o( %aklj'-a oj k ji%i &ilo je ( ogo d'g'ljasti., pla!i., epo% ati. i st"a i. li,a* s!e Polja,i s (a(i e, Vale tije!e li ije# Sje/ao se i% tog al&'(a eo&i- o 0i!o jed og gospodi a s !isoki( ,ili d"o( i )tapo( od e&a o!i e, kako se des o( "'ko( dotak 'o pojast'-e og, &a")' astog aslo ja-a s te)ki( p"e!jesi(a# T' je !isjela i jed a Filip' epo% ata 'lje a slika -et"deseti. godi a* (lada 0e a ' &jeli i, d"0e/i ' "',i s!ijetlopla!' !"p,' s!og sla( atog )e)i"a# 8 so&i, %a koj' (' je (ajka "ekla da 9t' (o0e "aditi9, &ila je (od"a salo ska ga" it'"a, sa sede+ i( i ta"%ija(a i% osta!)ti e sta"og Leta o!e-kog, k'plje a %ajed o s k'"ijo(, a kao gla! a deko"a,ija te so&e* sa&o" -et"desetos(e s &a o( :ela-i/e( kao ,e t"al i( li,e( te p"edsta!e, s!e 'ok!i"e o te)ki( %lat i( ok!i"o(# Taj &a :ela-i/, sa s!oji( sa&o"o(, kao e%g"ap a slika"ska deplasi"a ost s(etala je Filipa i te %i! o, od p"!og (o(e ta, ali ije i(ao s age da %a(oli (ajk' da t' slik' 'klo i* i%gledala (' je ta 0elja ipak p"etje"a o sa(odopad o(, i -'!ao se s'!i) i. "a%go!o"a od p"!og da a !"lo po( o# I a-e je s!e i%gledalo g"otesk o, ali e sas!i( e'god o* jed a !it"i a s (od"i( )ali,a(a, %lat oo&"'&lje i po",'la e&eske, s!ijetlopla!e &oje, to is' &ili e'god i +a"&e +leki ' o!o( p"osto"'* a ti( pastel i(, i%&lijedjeli( pjega(a &ilo je !"lo 'god o od(a"ati s!oj pol'ot!o"e i

pogled, jo) ' pol's ', kada se -'je kako !a i %'je p-ele, a !jeta" se poig"a!a sa %a!jeso( a ka" i)i* j't"o je, a e % a se koliko je sati; :ed a je ('.a %aok"'0ila p"eko so&e i estala ' "a! oj ta ge ti k"o% ot!o"e i p"o%o", a egdje ti.o k!o,a jed a koka# S!e je lapida" o, s!e stoji a e-e(, s!e i(a s!oj' podlog', 'ko"ije je o je, s!e i(a t"i di(e %ije# Ži!'/i tako, -o!jek &i i sa( (ogao postati t"odi(e %io ala * !"atiti se at"ag do E'klida, "a%!iti se at"ag do st!a" og dodi"i!a ja t!a"i i sa( se p"et!o"iti po o! o ' t!a"; Sa jao je &io ek' o/ o &lijedoj, st"a oj i epo% atoj 0e i, i k"etao se s to( &lijedo( 0e o( jed o( st"(o( 'li,o(, koja je (ogla &iti egdje a j'g'# A opet, s!e je &ilo si!o, ljeplji!o, ejas o, te)ko "as!ijetlje o k"!a!i( 0a"'lja(a )to s' i%ga"ale sas!i( ta( o a"a -asto, kao da se gase ' stakle i( k"')ka(a# I ( ogo je ," i. st'po!a &ilo t', s!i a(a%a i s!je0o( s(olo( i s!e je go"ko !o jalo po kat"a '# P"ola% i,i, glas i i % oja!i p"tili s' '% t' st"(', j'0 ja-k' 'li-i,' ekaka! glo(a%a , okloplje st"oj, kao ek' !"st' ta ka, (a('tski epok"et og i te)kog# Te)ke, a&"ekle lj'dske "'ke .!atale s' 0&i,e a ti( oko!a i( to-ko!i(a, ekak!i pol'goli l'-ki &a"a&e !'kli s' te oko!a e g!o%de e plo-e a kota-i(a i s!e je i%gledalo kao de(o ti"a i pa"o&"odski kotao, a i% jega s' s'kljali pla(e i je%i,i &e %i a i palili ti( lj'di(a (eso, i kos', i li,e, i to je (eso ,!"-alo a og j' i tako s' s!i po-eli da !i-', digli s' "'ke, a ta se oko!a a g"dosija od kotla skot"ljala i% st"(i '* Filip je i(ao osje/aj da o"e p"eko o og g"ada a te"asa(a i da "a%!alj'je s!e st!a"i pod so&o( kao ig"a-ke# Ele(e ta" o se skot"ljao taj -a4a!i kotao i% st"(i ', a 'p"a!o ' o aj t"e %ap"epa)te e !ike Filip je osje/ao t' epo% at' 0e ' sas!i( ' se&i i tako (' je i%gledalo da t"e&a sa(o da poseg e "'ko( i da /e je '%eti kao a"a -' s g"a e# Kada se skot"ljala o a g"dosija, o se od o e !ike ist"g 'o i% topla kl'pka, i osjeti!)i jak i te %i!a &ol, p"o&'dio se od(a. potp' o# I% t(i e k"o% -et!o"i e oka a,a p"odi"ale s' ' so&' "'j e p"'ge s!ijetla* odsjaj je pla(e a potit"a!ao p"eko li,a :ela-i/a &a a a -et"desetos(a)koj sa&o"skoj sli,i i !idjelo se, kako &a stoji i e)to go!o"i ."!atski( !elika)i(a i dostoja st!e i,i(a, o&asja i te %i! i( "'(e ilo( !at"e# Bo"jelo je# 9Oge j9, 9oge j9, !ikali s' glaso!i ' t(i i# 9Oge j;9 Ta sta"a, %a&o"a!lje a "ije- p"o&'dila je ' Filip' jaki osje/aj pa o ske podloge# O i sa( ije % ao %a)to, ali ' taj t"e osjetio je eo&i- o jako ek' s'&jekti! ' ele(e ta" ' p"ipad ost toj podlo%i* osjetio se do(a# I kao da je to s!e p"i"od o, o je o)e %a oso( s!oje kosta je!e-ke p"ipad osti i solida" osti a!'kao ' &"%i i a se&e s!oje st!a"i i i%j'"io ' o/# Bo"jelo je kod ad,esta"a Eit"e,a, od(a. pod !i og"ado(, a ,esti# >tagalj, )tala, og"o( i plasto!i sije a, i k'/a, s!e je &ilo ' pla(e '# Spasili s' &lago, sa(o je &ik si(e tala, ostao ' )tali# Eit"e, je o-aj o '"likao %a ti( s!oji( &iko(# =ik da ije osig'"a , jega da i%!ed', to je jedi o jego!o &lago a s!ijet'; T"a(o!i a k"o!' )tale di(ili s' se !e/ kao '0a"e i st'po!i i "adilo se sa(o o jed oj (i 'ti, i s!e /e se to st"opo)tati ' lo(a-'* i "oglje!i, i t"a(o!i, i -ita!a d"!e a g"a4a pla 't /e kao sla(a# =io je pe"!e"%a t"e # Stajati sp"a( pakle e, go"'/e po(ile g"eda i dasaka, i osje/ati s!oj' s'&jekti! ' s ag' kako "aste do odl'ke* da se t' isp"ed -ita!og 'spla.i"e og Kosta je!,a &a,i ' oga j i da i%!ede Eit"e-e!og eosig'"a og &ika# Poslije je Filip "a%a ali%i"ao o!aj doga4aj do aj e% at iji. detalja* i o o eo&i- o d"ago, taja st!e o, sta"okale da"sko djelo!a je (ile, sta"i ske i %a&o"a!lje e "ije-i 9oge j9, i ("a-a p"eki 't i '% e(i"e sa o -a4a!' kotl', koji se st"opo)tao kao la!i a i% st"(i ' 2a ije &ilo %ap"a!o d"'go ego pods!ijes o do0i!lja!a je e(i"a, !ike i %!o ja!e po0a" e3, i jego!o, s'&jekti! o t"a0e je ejas e po%iti! e podloge ' ko(pleksi(a !lastiti. e(i"a, s!e s' to (ogle &iti ko(po e te sa(oga l'4a-koga -i a* ali )to ga je %ap"a!o &a,ilo ' o aj pakao po Eit"e-e!a &ika, to ije (ogao da s.!ati# P"e&a,io je g' j p"eko gla!e i 'letio ' go"'/' )tal'* ' o!o( sjaj', ' !'lka sko(, &lista!o( )'(', pod pla(e i( !at"o(eto( je(' je pala a pa(et (isao da &i &ik

%ap"a!o (ogao da ga "a%de"e, a )to /e se o da dogoditi s jego!a d!a (odiglia ije!a po"t"aita< Nije (islio a s!oje !lastite slike, ego a s!oja d!a Modiglia ije!a plat a i a to, )to /e se dogoditi s ti( plat i(a, ako ga "a%de"e Eit"e-e! &ik, koji ije osig'"a # =ik je (e4'ti( i stikti! o osje/ao pa ik' toga (o(e ta i po)ao je %a Filipo( (i" o kao dijete# Od T'"-i o!a pa p"eko Kol,a i =ati e, od M"a- og do K"i!og P'ta i :a(e p'kla je Filipo!a sla!a p"eko o/i# O je ' 'sti(a a"od i( postao o aj gospodi , koji je spasao Eit"e-e!a &ika# NE8BO$NIM !"elo( Filipo!i. o!i. e(i"a postala je !lastita jego!a (ajka# La0 je, da je 0i!ot sta"a,a idila '% odsjaji!a je sta"i. polit'"a, p"elista!a je 'spo(e a i slatko p"i-a je ' p"ed!e-e"je '% &lagi sjaj (lije- o5sjaj e s!jetiljke# O!a sta"a 0e a, koja je p"e&a,ila )e%deset', eo&i- o je ( ogo polagala a s!oj i%gled, ep"ekid o se p"o(at"ala ' ogledal' i go!o"ila o 9s!o( do&"o( i%gled'9, kao kak!a sta"a, .i"o!ita dje!i,a# Nje o tijelo &ilo je !e/ (eka o kao sp'0!a, ali ' je i( je 0ila(a jo) '!ijek tekla es.!atlji!o 0ed a k"!* o a se t'0ila a t"ga je ' %glo&o!i(a, %a(atala se p"eko o/i ' +la el e k"pe, a po da ' k"etala se ' kosti(' od si"o!e s!ile i ' &ijeli( .alji a(a i pod a"a -asti( s' ,o&"a o(# I% je i. kosto&ol i. %glo&o!a, i% tog '(o" og tijela i%&ijala je %ap"a!o d'&oka 0i!ot a s aga, %a os %a do0i!lja!a je(, ada"e ost 0i!ot a* !eseliti se spo"ed i( sit i,a(a, i% ele(e ata Filipo!' te(pe"a(e t' daleki. i st"a i.# O a je '0i!ala ' k'po!a j' s!ako!"s e pa i aj e% at ije "o&e* s!ije/a, "o%i a, sap' a, -okolade# Ideali je og 0i!ota postali s' paketi, i kolikogod je to &ilo gl'po, joj s' s op/i skog t"ga slali i% d'/a a "o&' ' a"o-ito %a(ota i( paketi(a# O a se !eselila i%leti(a ko-ijo( i p"i"e4i!a j' pik ika* ' d"')t!' s ill'st"issi('so( Liepa,.o( ple(e iti( Kosta je!e-ki( i jego!o( sest"o( 'do!i,o( RekettAe de RetAe%at Eleo o"o(, gospo4o( &a sko( sa!jet iko!i,o(, ta je 0e a -ita!o ljeto a"a 0i"ala jeda pik ik &edastiji od d"'gog; I(e da i, "o4e da i, &lagda i, i "a% i ,"k!e i s!e,i, to s' &ili te(o( je e &esk"aj o sit i-a!e e!ide ,ije, i od olta"ske sla!e s!etoga Roka kosta je!e-kog do t'"-i ske Mado e o a je % ala %a "o4e da s!akoga s!e,a i s!ake s!eti,e# 8 ti. seda( aest do d!adeset godi a, od kada Filip ije po0i!io s to( 0e o(, ikada d'lje od pet5)est da a, o a se potp' o i%(ije ila6 i% s!og p"!og djeti jst!a Filip se sje/ao te 0e e kao )'tlji!e, ("a- e, %at!o"e e, ("ke, ep"ist'pa- e, koj' e)to i% 't"a g"i%e, koja osi ' se&i s!oj' taj ' &olest, a p"epo os a je da &ilo ko(e )to p"i% a# =lijeda, ' ," i i, s (i" i( !o)ta i( i%"a%o( li,a, s (olit!e iko( ' "',i, o a je 'stajala a "a e j'ta" je (ise %i(i i ljeti jed ako 'st"aj o# O a je kle-ala ' ,"k!i ok"'t o .lad o i s ti( s!oji( kle-a je( % ala je ('-iti Filipa do &es!ijesti# O se dosa4i!ao 2osje/ao je kako (' se kolje a ko-e od kle-a ja, kako je .lada kao ,"k!e i ka(e , kako je glada 3, a ta je 0e a kle-ala ije(o i epo(i- o i gledala p"eda se e (ak '!)i 's o(# I ' t"a+i,i, p"oda!aj'/i jed o !"ije(e si"o!e, sala(' i sa"di e 2%a gospod' od kota"skog s'da i kota"a3, o a ije ikada i jeda(p't dala Filip' i jed og %alogaja, ali ga ije '%ela i sa(a# A sada, ' toj kosta je!e-koj k'/i -ita! da od%!a jao je kotli/ sa )lago(, s!i s' popl' i &ili isp' je i g')-ji( pa.'lja(a, s!e je &ilo (eka o, pojast'-e o, %a'da"alo je po !a iliji i po (i"odija(a, i eo&i- o se ( ogo polagalo a k!alitet jela6 sa sasta!lja je( o&jeda g ja!ila je Filipa od j't"a do !e-e"i* .o/e li ke-ig' s (ajo e%o( ili pe-e og e(e tale"a< Od p"!og da a stala je Regi a da ga '%"'ja!a* sa s!oji( es.!atlji!i( sklo osti(a %a i te %i! e (i"ise, %a toalet e !ode, %a po(ade, %a pa"+'(e# S!e te kolo jske +la)i,e i soli po politi"a i( plo.a(a stolo!a i o/ i. o"(a"i/a, ta sta"a-ka 0i!ot a po(agala i kos(eti-ka s"edst!a* pe"ike, jast'-i/i, podlo),i, 'lo),i %a kos', 'kos i,e, (asti, 'lja, &oje %a '!ojke i o&"!e, s!e je to po-elo da ga e"!i"a es.!atlji!o i eo&i- o 0i!o# Sta"a se je k'pala po d!a p'ta d e! o, a de&ela Ka"oli a, koja jo kao 'do!i,a p"e)la ' je ' sl'0&', (asi"ala j' je poslije j'ta" je k'pelji po -ita!' '"'# I ti g"ija-i %a postelj', kle,ala, k"' i,e, s!ete slike, &lagoslo!lje e !ode, isp"e(ije)a e sa po(od i( 0'" ali(a i )a"e i( s'l'di( k"pa(a i k"oje!i(a, a kao ajgl'plja st!a" ' -ita!oj toj s'l'doj k'/i* je +"a ,'ski g"ija- %a postelj', koji je d"0ao postelj' ' ep"ekid oj (i" oj te(pe"at'"i od

-e"t aest R a('"e, s!e je to Filip' i%gledalo !e/ od p"!og da a !"lo -'d i( i p"o&le(ati- i(# Taj 0i!ot pod o!i( k"o!o( &io je !i)e sli-a 0i!ot' !o)ta i. l'taka ego ekak!o( lj'dsko( sta j'# P"o(at"aj'/i o!aj ' s!ako(e pogled' a& o"(ala a-i 0i!ota s!oje (ajke, je(' se o&jas ilo da je ('-e je ' da! o( pakl' oko t"a+ike &ilo ista tak!a i +e" al a i%!" 'tost ' pat j', kao )to je o!o da as ' ekak!o i(agi a" o 9'0i!a je9# Ve/ p"!og da a, od(a. jo) isto !e-e, i% ijela (' je a stol -ita! s!oj "o(a sa p"es!ijetli( Liepa,.o( Kosta je!e-ki(6 o a, koja (' ikada ' 0i!ot' i jed e "ije-i ije "ekla o se&i i o jego!o( o,', go!o"ila je o p"es!ijetlo( Liepa,.' Kosta je!e-ko(, &i!)e( !eliko( 0'pa ' i !lasteli ' a do&"' g"o+a 8eC.'ell5?"a e steega s tak!o( !e.e(e ,ijo(, p' a d!a sata, da s' joj se oko 'sa a ' k'ti/i(a %apje ili &ijeli (je.'"i/i sli e* i koliko s",e i(a ' p"o(je"', i kako &e-ki lije- i,i (isle da e/e p"e0i!jeti =o0i/a, i kako to stoji s !ap o( ' jego!i( 0ila(a i s talogo( )e/e"a, i kako ji.o! od o)aj t"aje !e/ t"e/' godi ', a sad da je o a!alio 9da se '%(' jo) p"ije (ale Bospe9; Ali o a to e/e da se tako &"%o s!")i# P"ije s!ega jego!o %d"a!st!e o sta je je 'pit o ' s!ako( pogled', a %ati(* o i(a jo) i s!oj' sest"' Eleo o"', a o a do&"o po% a t' da(', i 9-'la je od jed e oso&e9, da se o i adaj' da /e o a p"episati s!oj' d!okat i,' a Eleo o"i ' k/e"k', 5 )to joj a"a! o i ' s ' a pa(et e pada; 2T' je Filip do% ao da osi( te d!okat i,e ' g"ad' ' 'li,i jed og d'&"o!a-kog is'so!,a i(a i ' kaptolsko( p"edg"a4' jed ' p"i%e( i,' s !"to( do p"'ge, a ta je po"asla ' ,ije i, je" .o/e da je p"ek'pi ekak!a pet"olejska ko(pa ija, da sag"adi '% p"'g' s!oj' !lastit' sta i,'3# A %ati( je po-elo dosa4i!a je s je i( po"t"aito(# $a je p"es!ijetli Liepa,. -itao jed ' Filipo!' k jig' o slika"st!' 2i joj do io, ali o a ije dospjela dalje od t"e/e sta e3, da je o a s!i(a aja!ila, kada se je%i si !"ati i% i ost"a st!a, kako /e aslikati je po"t"ait, kako je to p"i"od o da si slika s!oj' "o4e ' (ajk' 29ako !e/ e i% '(jet i-ki., a o o &a" i% o&iteljski. "a%loga 5 se&i a 'spo(e '93, da o joj to e s(ije da od&ije, i tako je ko a- o "a%apeo s!oje plat o i ot!o"io palet'# M'-e je je po-elo# $a aslika t' papig' s je i( 'lo),i(a i (a da"i sko( pe"iko(, s je i( '(jet o'plete i( &'j i( plete i,a(a, s je i( s!ijetli( s"e&" i( 'kos i,a(a, to p"o0d"lji!o, po.ot o li,e s i%&o-e o( go" jo( -elj'sti, t' sladost"as ' (ask', koja ga je "odila, a da i da as e % a s ki(, o &i t"e&ao da aslika jed ' pa"!e i%i"a ' &o"delsk' (ada(e, koja sjedi p"ed ji( s "a)i"e i( oga(a, s p"sti(a p' i( p"ste ja, sa %lat i( lo"g o o( i %lat i( %'&alo(, sa s!i( je i( .a" adla(a i (asti(a i g"ija-i(a, jed ' psi.oa aliti-k' ka"ikat'"' t"e&ao &i da &a,i a plat o, a e po"t"ait slika %a A,.t%ige"5:a."e 'k's !elikog 0'pa a, p"es!ijetlog gospodi a Liepa,.5 Kosta je!e-kog; A %ati(* gdje da je slika< 8 p"i"odi< S a"a -asti( je i( s' ,o&"a o( ' &ijeloj si"o!oj s!ili, s pa a(a )e)i"o( i %ele o( !"p,o( ' sje i ja&'ke, ' !"t'< Kod -aja, s (od"o&ijeli( stol jako( ' sje i,i '% sa(o!a"< 8 je o( es"et o( Lo'is LV#salo ', ' to( e(og'/e( i t "ie'"', koji i%gleda kao p"o!i ,ijal i i%log %a pok'/st!o< Po-elo je tako jego!o tipi- o sele je, o o sit i-a!o "a%(i)lja je oko sa(e st!a"i, e(o/ o, dekade t o, )e gajste"ajsko st"a.o!a je p"ed epos"ed i( %a.!ato( ' slika"sk' (ate"ij'# O je o joj i(ao i te %i! ', li- ' p"edod0&', ali ta je &ila s!e p"ije ego ko !e ,io al a* kada !e/ e (o0e da je ka"iki"a, je(' je &oja je og (esa 2ko t"ast i%(e4' je e ," e a+a"&a e kose i tjeles e (asti3, aj&olje odgo!a"ala ' &ijelo(* o &i &io aj!olio da je slika p"ed toalet i( ogledalo( ' &ijelo( sta"o(od o( )la+"ekl', ali o a o to(e, a"a! o, ije .tjela i da -'je# O a li- o i %isti"ala je a slik' ' ," oj s!ili;

8 ," oj s!ili o je o!' 0e ' jeda(p't da! o, p"ije ( ogo godi a, eo&i- o i te %i! o do0i!io ' o oj -'d oj, %lat oj ka!a i, kad je -ekao a j' -ita! da # O da je t' 0e ' p"!i p'ta 'gledao '(o" ' i sta"', a da as, t"ideset i -eti"i godi e poslije o oga doga4aja o je ( ogo '(o" iji i sta"iji od je# I kolikogod to ije odgo!a"alo st!a" osti, o a jego!a da! a spo% aja da je je o li,e ,lo@ sko, &ijelo, kao &"a) o( a(a%a o, s!e je !i)e dola%ila do i%"a0aja pod jego!i( kisto(, )to je d'&lje 'la%io ' slik'# Nje o (a-kasto k"e!elje je, p"e a!lja je, je a a(je)te a lj'&a% ost, p"ot'p"i"oda , i%!je)ta-e s(ije., je a la0lji!a p"et!o"lji!ost i a(je)te a, katoli-ka t"e/o"eda)ka sk"o( ost, s!e s' to &ile d'.o! e aslage ' koje je p"odi"ao s i(aj'/i (ask' te 0e e ' ," oj s!ili p"ed so&o(, kao da je pos("t a# Pod os o! i( pote%o( jego!e "'ke ostala je ta &lijeda (aska kao podloga &lijedog ,lo@ skog o&"a%a ' ," oj s!ili sa sta"i ski( &"o)e(# 1a"e%i oko 'sa a eo&i- o st"ast!e i, o-i 0i!e, !elike, 'pale, go"'/e, a pod ti( ta( i( o-i(a '(o" i podo- ja,i, kao sje ke po"oka# A i%a toga jed o '(o" o li,e, e a"a! o, ep"i"od o, la0 o, li,e %ap"a!o (aj(' sko, eo&i- e, %g'0!a e, e"!o% e +i%iog o(ije# P"!a d!a da a, dok je to li,e &ilo jo) pod kop"e o( a&a-e osti, ' +lote%%i p"!og pote%a, pod (aso( ei%di+e"e ,i"a e &oje, dok s' se sa(o a%i"ali ('t i o&"isi, a s!e je jo) i%gledalo a ko !e ,io al ' dista ,', sta"a je &ila %ado!olj a i odo&"a!ala je +"a%a(a, koje s' g"a i-ile sa %a oso(# Ali poslije, kada je taj kist pod "'ko( je og si a po-eo s!e 0i!lje da %ala%i pod ko0', kada se je pod ti( o)t"i( dlaka(a "ast!a"ala epide"(a kao pod &"it!o(, kada s' se "astapale &oje pod p"odi" o( s ago( pogleda, o a je p"ed ti( o&"a%o( ' ," oj s!ili a plat ', )to je ta(o astajao pod "'ko( slika"sko(, postajala s!e e(i" ijo(# >to je taj kist a(o-e ' te"pe ti s!e !i)e skidao s toga li,a s!e l',kasto, a-i je o, &a%a"sko, po%e"sko, o ' g'st' aslag' )(i ke pod ti( potko0 i( taj a(a, )to se t' s!e !i)e, kao pod a ato(ski( o0e(, "a%"e%i!alo i skalpi"alo jed o potaj o sk"i!e o li,e, je a je %lo!olja s!e !i)e "asla# O a je postajala e"!o% o(, j' s' po-ele ('-iti je e poslijepod e! e gla!o&olje, o a je i%ostajala %&og "a% i. s(et ja, a ko a- o jed og j't"a, p"ije posla, kada je Filip p')e/i s!oj' p"!' ,iga"et' i sa! %ad'&lje ' s!oje plat o 2koje je !e/ po-elo da ga p"i!la-i3 i %a&o"a!io da ga (ati -eka, o a je .tjela e)to da (' ka0e, ali ije dospjela dalje od p"!i. "ije-i# I% je je p"o!alio pla-, g"-e!ito i isk"e o# Filip je .tio da se o&jas i s jo(# Bo!o"io je e)to o s'&jekti! oj st!a"ala-koj ko(po e ti, osje/aj'/i kako (' te +"a%e la0 o %!'-e, ali o a ije (ogla da se s!lada a glas joj je &io "a ja! i slo(lje # 9$a jeda si (o0e da gleda s!oj' (ajk' a taka! a-i , kao je jedi i si j', to je 0alos o;9

T' je o slo0io s!oje kisto!e ' kaset', od io %apo-eto plat o ' s!oj' so&', ok"e 'o ga i%a o"(a"a sp"a( %ida, i tako je kod toga ostalo# KR8B oko p"es!ijetlog Sil!ija Liepa,.a ple(e itog Kosta je!e-kog postajao je s!e e e"!a t iji# Ti s' lj'di dola%ili o!a(o pod taj kosta je!e-ki k"o! kao da je to ji.o!o !las i)t!o i t' s' se !ladali kao pod s!oji( !lastiti( k"o!o(# I sta"i p"es!ijetli !eliki 0'pa , i jego!a sest"a, &a ska sa!jet iko!i,a Eleo o"a, i je a k/e"ka Medika, i ji.o! e/ak dokto" Tassillo ple(e iti Pa,ak5 K"i)to+i, e/ak kaptolskog &isk'pa Sil!est"a K"i)to+ija, kod koga je Filipo! ota, sl'0io kao sl'ga# Filip je gledao te lj'de kako 0!a-' po",'la ski( %'&ali(a, kako go!o"e o aj o!iji( .o(eopatski( (etoda(a lije-e ja, o !e"o al', o gla%&i, o spi"iti%(', o a t"oposo+iji, i a (o(e te &ilo (' je kao da sa ja# $a se i%(e4' pedeset .iljada k"o!o!a o (o"ao da a(je"i a o!aka! t"'li k"o!, i 'p"a!o taj t"'li k"o! (o"a da (' je tako%!a i 9"oditeljski do(9# P"es!ijetla Kosta je!e-ka, &a ska sa!jet iko!i,a gospoda RekettAe, &ila je gospo4a ko %e"!ati! a ' s(isl' de!edeseti. godi a* je s!ijet ostao je s!ijet sta"o(od i. ste% ika s "i&lji( kosti(a i !a%eli a kao s"edst!a %a poljep)a!a je# I%glad jela li,a, s do jo( -elj'sti )pa jolsko(, e"a%(je" o !isoka "asta, ' sta"o(od i( &ijeli( -a"apa(a, p"es!ijetla k"etala se pod %!ije%da(a

kao potp' o is.lap jela sje ka ' s!ijet' eo&i- o sliko!ito(* ' s!ijet' ljepote, koja je !je- a, &oga koji je es.!atlji!, i k"alja L'd!iga &a!a"skog, koji je o/' galopi"ao k"o% )'(e ' p"at ji &akljo o)a, kao +'"ija# O a se (i,ala s!ijeto( i go!o"ila o ?asals', o &esa i,a(a, o &i%a" i( spi"itisti-ki( sea sa(a, a %ap"a!o je '(i"ala od +iks5ideje, da osi ' se&i "aka# I je s'p"'g, gospodi &a ski sa!jet ik ple(e iti RekettAe, i o je '("o od "aka p"ije t"i godi e, -ita!i. je i. pet posljed ji. godi a ije &ilo isp' je o i-i( d"'gi( ego p"isl')ki!a je(, kako to "ak %ap"a!o 0de"e tki!o gospodi a &a skog sa!jet ika i kako -ita! taj s!ijet %'&i, !jet"o!a ,"ije!a i k',a ja s",a ije %ap"a!o i)ta d"'go ego jeda gada i es.!atlji! "ak, koji 0de"e i p"o0di"e sa( se&e od po-etka ' s!e !jeko!e# 7ela!a od posljed jeg p"o)logodi) jeg !"&a ,a, gospo4a &a ska sa!jet iko!i,a osila je &ogat' ta( o," ' pe"ik', a !"at je pod!e%i!ala ," o( &a")' asto( pa tljiko(# Tako ko)-ata i eo&i- o d'ga, (i,ala se po o!i( so&a(a kao st"a)ilo %a pti,e# Kao sta"i ga!"a tako je 0!akala s!oje lijeko!e i ep"ekid o go!o"ila o to(e, kako '(i"e od "aka# O a da to % a, da je joj s!aka (i 'ta od&"oje a, je" o a !idi !e/ po s!oji( (od"i( okti(a da je "ak ep"ekid o "aste; S!e je pla/e a p"e!a"a oko je i s!i joj lj'di la0' ' li,e* i lije- i,i, i posl'ga; 2Ma-ke s' jo) ajsi(pati- iji st!o"o!i a s!ijet';3 O a '(i"e, a itko to joj e/e da p"i% a isti '; S!i ig"aj' p"ed jo(, a o a s!e to p"o%i"e i !idi# P"es!ijetli gospodi !eliki 0'pa Liepa,. Kosta je!e-ki p"o0i!io je s!oje ajs"et ije da e ' sjaj' &e-koga ,a"st!a i tako je ostao -ita!og 0i!ota s at"e/i o o i( da! i( 9 e%a&o"a! i( da i(a, koji se e/e !"atiti po s!ojoj p"ili,i !i)e ikada9# 9S!e o e di! e "adosti p"og'talo je o!o a tipati- o, gad o, de(ok"atsko5(ate"ijalisti-ko !"ije(e, da iko(e ije postalo &olje, a o a '%!i)e a +"a ,jo%e+i ska k'lt'"a le0i 5 da as 5 "a%o"e a, kao kaka! a ti-ki ."a( a = ,kli o!oj sli,i#9 P"o(at"aj'/i o!e gad e doga4aje oko se&e po(alo elegi- o, p"es!ijetli je ' se&i plakao ad "a%!ali a(a s!oji. 'spo(e a, od koji. je aj!eli-a st!e ija &ila %lato"e%o( 'ok!i"e a po%i! i,a a p"e!i) ji d!o"ski o&jed, p"igodo( p"e!i) jeg &o"a!ka Njego!a Veli-a st!a ?a"a i K"alja ' a)e( gla! o( g"ad' i p"ijestol i,i K"alje!i e, godi e osa(stoti ade!edesetpete, (jese,a okto&"a# I%"e%ak i% 9Na"od i. No!i a9 od -et" aestoga okto&"a, gdje s' &ila )ta(pa a li,a a p"e!i) je( d!o"sko( o&jed', a gdje je i%(e4' ti. g"o+o!a, p"i -e!a, dostoja st!e ika i &isk'pa i p"es!ijetli gospodi !eliki 0'pa Sil!ije ple(e iti Liepa,. Kosta je!e-ki &io isto tako jed o dostoja st!e o li,e, taj i%&lijedjeli o!i ski i%"e%ak -'!ao je kao jed ' od sk'po,je i. "elik!ija s ostali( tak!i( "ijetkosti(a ' pojast'-e oj k'tiji od lj'&i-astog &a")' a# Slika tog p"e!i) jeg d!o"skog o&jeda ' !elikoj d!o"a i &a ske pala-e ostala je Sil!ij' Liepa,.' '"e%a a ' (o%ak ei%&"isi!o i jego!o sje/a je ostalo je %ape-a/e o ti( +a tasti- i( doga4aje(, kao !osak p"e!i) ji( pe-at jako( s t"oslo!-a i( (o og"a(o( p"e'%!i)e og ,a"skog i(e a# 8% Njego!o Veli-a st!o lije!o sjedio je p"ejas i ad!oj!oda Leopold Sal!ato" ' odo"i top i-kog p'ko! ika sa % a,i(a %lat oga "' a, pa ko(o" i p"edstoj ik, ko ja i-ki kapeta ple(e iti S%a&ad.egAi, pa Njego!a P"e'%!i)e ost k"alje!ski 'ga"ski (i ista" p"edsjed ik &a"' =a ++A, pa p"a!i taj i sa!jet ik, !".o! i d!o"ski (e)ta" g"o+ Peja,se!i,., a s des e st"a e Njego!a P"e'%!i)e ost &a g"o+ K.'e 5EMde"!N"A, pa p"a!i taj i sa!jet ik, (i ista" Feld%e'g(eiste" &a"' Fej "!N"i, i ' sla! oj s!iti g"o+o!a, g'!e" e"a, (i ista"a, ko(o" ika, p"a!i. taj i. sa!jet ika i !ite%o!a %lat og "' a, ' '%!i)e o( k"'g' &isk'pa i p"edsjed ika &a ski. stolo!a, k"il i. po&o- ika, !".o! i. (e)ta"a i d!o"ski. p"edsta! ika, o o o( sjaj o( !ije ,' -la o!a p"e!i) je (ag atske k'/e i d"'gi. i0i. %ako oda! i. tijela, ta(o kod p"e!i) jeg stola, '% &lista!e %lat e %djele i k"istal e pos'de, sjedio je i !eliki 0'pa Sil!ije Liepa,. Kosta je!e-ki, -et"deset sed(i po "ed', i%(e4' p"edsjed ika k"alje!ski. 'ga"ski. 0elje% i,a !o L'd@iga i ge e"al(ajo"a g"o+a

D'"(&"a dta, kao p"edsta! ik s!og lojal og i !je" og 0'pa ijskog ko"a sko5gli skog tijela, p"ed p"e!i) ji( !".o! i( (e)t"o( d!o"ske k'.i je g"o+o( Dolke stei o(# I%(e4' d!a d!o"ska lo!a, 'st"ijeli!)i sto)e%deset i d!a g jetla, seda(deset i t"i %e,a, t"i di!lje s!i je i jed ' ko)'t' ' Ko opi)t', ,a" je otp'to!ao a Ma"ko! t"g, da &i se &"%i( !lako( !"atio ' Is,.l, gdje je %aklao -et"deset i t"i jele a i seda( aest s" a, a (e4'ti( je kao pol'&og i ad a"a! a poja!a dao s!oj' 0i!', ,a"sk' "'k' p"es!ijetlo( gospodi ' Sil!ij' ple(e ito( Liepa,.' Kosta je!e-ko(, i dotak '!)i s!ojo( pos!e/e o( po(a%a o( je"'%ale(sko( des i,o( o!og pla!ok"! og s("t ika, od'.o!io ga i pos!etio %a -ita! jeda 0i!ot; Sjedi gospodi Liepa,. Kosta je!e-ki ad s!ojo( &a")' asto( k'tijo( i p"e&i"e po d"agi( i sk'po,je i( "elik!ija(a# ="oj 9Na"od i. No!i a9 s jego!i( p"o(ak '/e( a 0'pa ijskog pe"o!o4' !i)eg pla/e! og st'p ja* 9=a K"alje!i a. E"!atske, Sla!o ije i $al(a,ije o& a)ao je i(e o!ati dokto"a Sil!ija Liepa,.a Kosta je!e-kog 0'pa ijski( pe"o!o4o(9# Eto odlo(ka i% jed og da! og, ("t!og !"e(e a, kada je (ladi 0'pa ijski pe"o!o4a Sil!ije Liepa,. stajao p"ed !"ati(a tog 0i!ota, k"o% koji je sada p"o)ao, kao k"o% i% "as!ijetlje i. so&a, i tako sada lista pis(i(a i po0'tjeli( o!i ski( i%"es,i(a, a s!e je ostalo i%a jega, kao s'("ak i%a ja.a-a# Toga da a, d!a aestoga s"p ja .iljad' osa(stoti a osa(desete, po 9Na"od i( No!i a(a9 '("lo je ' do(a/i( !ijesti(a jed o o!o"ode -e 0e sko, ek")te o, p"e%i(e o( ?e"i/, od (ajke sl'0a!ke i% Mes i-ke 'li,e, a kako je dijete po ala%' g"adskog +i%ika (oglo &iti %ag')e o, sl'0a!ka Ma"ija je sta!lje a ' p"it!o", i to je ' gla! o( g"ad' k"alje!i e &io jedi i doga4aj# B"o+ 8eC.'ell5 BAlle &a d5?"a e steeg, ge e"al ko ja i)t!a, dop'to!ao je ' g"ad odsjeo ' 9S!"ati)t' k ,a"'9, a (e4' o i( pot"o)a"i a(a, da/a(a i aja( i( o!-i/i(a jeda 0'pa ijski pe"o!o4a sp"e(ao se a s!oj' &lista!' ka"ije"'# A kada je &io i(e o!a !eliki( 0'pa o(, 9Na"od e No!i e9 do ijele s' -ita! -la ak pod aslo!o(* Ka"ije"a dokto"a Sil!ija ple(e itog Liepa,.a Kosta je!e-kog# 9Neto( i(e o!a i !eliki 0'pa 0'pa ije ko"a sko5gli ske, dokto" S# pl# L# "o4e je t"e/ega a'g'sta HKOP# ' 1ag"e&' od o,a Sil!ija ple(e itog Liepa,.a !eleposjed ika# S!")i!)i p"a! e a'ke ' =e-', gdje je stekao dokto"at, st'pio je (ladi dokto" HKQI# kao pe"o!od i !je0&e ik k o&stojaloj %ag"e&a-koj pod0'pa iji ' politi-k' sl'0&', po)to je odsl'0io s!oj' jed ogodi) j' do&"o!olja-k' sl'0&' kod ,a"ske i k"alje!ske ko ja i-ke 'la ske p'ko! ije &"oj pet ' Vi"o!iti,i# Iste godi e i(e o!a je pod0'pa ijski( pe"o!o4o(, godi ' da a kas ije kota"ski( p"ista!o(, da &i godi ' poslije &io i(e o!a 0'pa ijski( pe"o!o4o( !i)eg pla/e! og "a%"eda, dodijelje og kod k"alje!ske ."!# sla!# %e(aljske !lade# Od toga !"e(e a sl'0io je kod k"alje!ske ."!atske %e(aljske !lade, gdje je i(e o!a pe"o!o4o( p"!og "a%"eda, a HKKI# taj iko( %e(aljske !lade# 8 o!o( s!ojst!' sl'0io je s!e do s("ti s!oga &lagopokoj oga o,a, !eleposjed ika kosta je!e-kog, kad s' ga o&iteljske p"ilike sklo ile da se od"ek e d"0a! e sl'0&e i da se pos!eti 'p"a!i s!og gospoda"st!a, koje je p"edsta!ljalo % ata i 'gleda i(etak# P"e!i) ji( "esk"ipto( od okto&"a iste godi e ta je osta!ka Sil!ija ple(e itog Liepa,.a '%eta a % a je# Kako je (e4'ti( s("/' pogla!itog gospodi a Le t'laja, opata i a"od og %ast'p ika kota"a lo jskopoljskog isp"a0 je o (jesto sa&o"skog %ast'p ika, to se je gospodi dokto" Liepa,. p"i.!atio po '4e e ka didat'"e, te je a i%&o"i(a godi e HKIJ# od d"'goga de,e(&"a jed oglas o i%a&"a %ast'p iko( ' Sa&o"' K"alje!i a. E"!atske, Sla!o ije i $al(a,ije# Kao a"odo( i%a&"a i a"od i %ast'p ik 2i%a&"a jed oglas o od seda( aest i%&o" ika, opaska pis,a3, p"id"'0io se a"a! o Na"od oj st"a ,i, gdje je ' kl'&' po-eo da ig"a jed ' od istak 'tiji. 'loga, a"o-ito se (a"ka t o istak '!)i ' istogodi) joj p"o"a-' skoj "asp"a!i# 80i!aj'/i jo) i% !"e(e a s!oje 'p"a! e sl'0&e %asl'0e i glas odli- og, ko"ekt og i adas!e sa!jes og 'p"a! ika, o je sada i(e o!a %a !elikog 0'pa a 0'pa ije ko"a sko5gli ske, kao oso&a a"o-itog po!je"e ja Njego!e P"e'%!i)e osti =a a, koji je o!i( i%&o"o( opet jeda(p't

pos!jedo-io, da je eo&i- o s"et e "'ke ' oda&i"a j' s!oji. gla! i. s'"ad ika# P"es!ijetli gospodi Liepa,. ple(e iti Kosta je!e-ki stoji jo) ' apo ' s age i s!oji( takto(, s!ojo( eo&i- o( (a"lji!o)/' i p"eda o)/' sl'0&i, o /e a s!o( o!o( (jest' os!jetlati li,e a"od' ko(e sl'0i i %e(lji koja ga je po-astila tak!i( po!je"e je(#9 9Na"o-ito se (a"ka t o istak '!)i ' istogodi) joj p"o"a-' skoj "asp"a!i9, ta "e-e i,a 9Na"od i. No!i a9 &ila je o a sit i,a, koja je ' !eliko50'pa skoj ka"ije"i gospodi a Liepa,.a % a-ila !a0a p"eok"et# 1a te iste p"o"a-' ske "asp"a!e do io je 9Peste" LloAd9 jeda -la ak s potpiso( 5 od jed og l# p# to jest lo jskopoljskog !eleposjed ika 5 9!o ei e( B"ossg"' d&esit%e" a's l# p#9# Nije &ilo ikada igdje "e-e o, ali se je % alo, da je taj sa slo!i(a 9l# p#9 sig i"a i -la ak apisao kosta je!e-ki !lasteli , koji je ti( -la ko( osi( s!og 'k"as og p"idje!a kao 9sp"e(a 'p"a! ik9 do&io jo) i i di"ekta aslo! 9p"i% atog a'to"iteta ' 'sta! oj a',i9# 8 to( toliko "a%!ika o( i po jed i( opo%i,io al i( o!i a(a p"e!ede o( -la k' gospodi !eleposjed ik Liepa,. "a%!io je s!oje 9'sta! o '-e ja-ke9 ideje o!ako* 9(i 0i!i(o da as ' politi,i o p'ki. +ik,ija.# 1o!e(o %e(lj' ek' E"!atsko(, koja 'isti ' ije E"!atska, koja i(a to i(e isto( od ko ,a p"o)log stolje/a6 %o!e(o d"'g' %e(lj' Sla!o ija, koja tako4e" ije Sla!o ija, ego koja je otkako postoji k"alje!i a 8ga"ska, isto o ako 'ga"sko %e(lji)te, kao )to je =i.a" ili S%a&ol,s* sasta! i dio k"alje!i e 8ga"ske# I s ti( pse'do i( i( %e(lja(a !odi(o p"ego!o"e kao d"0a!a s d"0a!o(, p"i.!a/a(o t!"d je, koji. je i)tet ost % a ost !e/ da! o "a%lo0ila, koji(a p"oti!slo!e isp"a!e i %ako i i p"oti! koji. se &' i a)e po)te o os!jedo-e je, os o!a o a doka%i(a p"i% ati. a'to"iteta i% 'sta! e a'ke9# 9Na"o-ito se (a"ka t o istak '!)i9 tako ti( epotpisa i( -la ko( ' 9Poste" LloAd'9, lo jskopoljski i kosta je!e-ki !eleposjed ik Liepa,. &io je i(e o!a !eliki( 0'pa o( i !"ata s' (' se ot!o"ila p"ed aj!i)i( (og'/ osti(a# $a ije postao pod&a , sk"i!ila (' je jego!a s'p"'ga Eleo o"a, koja je p"igodo( p"e!i) jeg ,e",lea a g"a4a sko( ples' ' E"!atsko( Sokol' oste tati! o od&ila da se op"osti sa s!ijetlo( &a i,o( Ma"gito( K.'e EMde"!N"Aje!o(, '!"ije4e a %&og a""a ge(e ta -ita!og tog p"e!i) jeg ,e",lea, kod koga je o a kao S'p"'ga !elikog 0'pa a i ple(i/a i sa(a ple(e ita So(si,. de Baldo!o et T'" ,% &ila po s!o( s'&jekti! o( '!je"e j' %aposta!lje a ' "a g' %a seda( (jesta# 8 kol' p"e'%!i)e i., p"es!ijetli. i !isoko"o4e i. gospo4a, koje s' p"ed Njego!i( Veli-a st!o( t"e&ale da p"edsta!ljaj' elit' a)eg g"a4a skog d"')t!a, gospo4a So(si,.e!a stajala je po "ed' d!adeset i -et!"ta (jesto seda( aesta, i kada je p"ist'pila p"e'%!i)e oj g"o+i,i K.'e o!oj, da joj 5 kao &a i,i 5 o&jas i taj o-igleda espo"a%'(ak, o!a joj ije odgo!o"ila i "ije-i, ego je p"e)la p"eko je e i te"pela,ije, kao da je 'op/e ije i sta!ila# St!a" je &ila jas a# =a i,a g"o+i,a K.'e EMde"!N"Aje!a, g"o+i,a K.'e o!a, i% godi e t"i aesto)e%deset i p"!e, g"o+i,a li,.te &e")ka i &a"' i,a o!ole &a)ka i% pet aeststoseda(desett"e/e, gospoda"i,a N')t"a, EMde"!N"a i Vi,%e, "o4e a g"o+i,a TelekA, ,a"ska i k"alje!ska pat"o atska gospo4a od (ad0a"ske ple(e ita)ke li ije, p"i% ata od k"alja Sigis(' da p"ije pet stoti a godi a, stoji a &al'st"adi sa &a"' i,o( I keAje!o( "o4e o( L'd(ilo(, T.eodo"o(, Ma"ijo(, Ba&"ijelo( g"o+i,o( $eA(o!o(, k/e"ko( -e)kog g"o+a F"a ,a de Pa'la Ma"ije 1a.a"ije A to a De %ela $eA(a i g"o+i,e Ma"ije de la Fo tai e i $R.a"(o ,o'"t58!e"%agt, i s g"o+i,o( :'lija o( $"a)ko!i/5E"dMdije!o(, s'p"'go( gospoda"a t"ako)/a skog, da(o( "eda !elikog k"sta sa %!ije%do( i k/e"ko( %a-as og ko(t'"a ad .o o"es k"alje!skog &a!a"skog "eda s!etog :'"ja, E"dMdija )tako"o!e-kog, i t' p"ist'pa k joj epo%!a a, 5 9so ei e .e"gela'+e e S,.la@o ite"i , ' d sp"i,.t sie a , i ei e" A"t ' d Deise9* 5 da &a i,a i ije (ogla d"'go ego da joj e odgo!o"i i slo!a# P"ije s!ega* "ed o!og p"i(a ja ije a"a 0i"ala p"e'%!i)e a gospo4a &a i,a, ego !eliki (e)ta" d!o"skog ,e"e(o ijala, a %ati(* 9@as @ill diese Pe"so , @e" ist sie eige tli,., ' d @as ist ei e O&e"gespa sgatti < LS,.e"li,.;9

Kada se je poslije ,e",lea &a i,a op"a)tala od p"is't i. da(a i kada je p"ist'pila do 9d!adeset i -et!"te9, p"'0i!)i joj "'k', o!a, a o i( a, 9d!adeset-et!"ta9, od&ila je da se "'k'je s g"o+i,o( Ma"ga"eto( i tako je pla 'o ska dal ( ogo !e/i od spalje ja (ad0a"ske %asta!e# 9:a sa( &io -et"desetsed(i, a te&i ije dosta i da si d!adeset i -et!"ta9, '%"'ja!ao se Sil!ije Liepa,. "asp"a!ljaj'/i o to(e doga4aj' sa s!ojo( 0e o(, osje/aj'/i sas!i( to- o s!oj &"odolo(# P"e'%!i)e i gospodi &a , koji je !eliko0'pa ski( i(e o!a je( p"es!ijetlog gospodi a Liepa,.a 9poka%ao s!oj' eo&i- ' s"et ' "'k' ' oda&i"a j' s!oji. dogla! ika9, s!")io je s ti( s!oji( dogla! iko( poslije te s,e e !"lo &"%o* !eliki 0'pa Sil!ije ple(e iti Liepa,. !"atio se a Kosta je!e, a &o0i/ e s!etke i sa Kosta je!,a se poslije !i)e ije (i,ao# T' je do0i!io e ada ' s("t s!oje s'p"'ge Eleo o"e So(si,.e!e oko $'.o!a p"ed "at 2od 'pale slijepog ,"ije!a3, t' je p"e0i!io i s!oga jedi ,a Sil!ija, koji je pao kod % a(e itog ko ja i-kog j'"i)a p"ed Ra@a5R'sko( godi e pet aeste, kao po"'- ik ,a"ske i k"alje!ske pete 'la ske "egi(e te# $o-ekao je i to, da !idi jed e okto&a"ske o/i pol'gol, ' s!ojoj spa!a/oj ko)'lji, &e% kap'ta, ' ga/a(a, kako 9 ekak!i &a"a&e9 pale jego! kosta je!e-ki k"o!, kako s' do)li 9 ekak!i de(ok"atski ko"te)i9 i "a%dijelili 9 ekak!i( &a"a&a(a9 jego!i. -eti"istoti e j'ta"a aj&olji. o"a i,a i kako sada p"tlja i k'&'"i a Kosta je!,' p"e%ad'0e , ' ei%!jes osti, e/e li ga jed oga da a :ako& Stei e" jed osta! o delo0i"ati i e/e li tako s!")iti ' g"a&i kao &esk'/ ik# 2O a te%a Filipo!e (ajke, da 9o!i a Kosta je!,' "a-' aj' s je o( d!okat i,o(9 ' 'li,i jed og d'&"o!a-kog is'so!,a, ije dakle, po s!e(', &ila sas!i( eos o!a a#3 Sil!ije Liepa,. Kosta je!e-ki ije se !i)e s ala%io (e4' doga4aji(a i st!a"i(a* s.!a/a je 0i!ot og te(pa polaga o je p"ela%ilo jego!' s ag'# Sa jaj'/i gl'.o ad s!oji( "elik!ija(a i !"ijed os i( papi"i(a, o je gledao ' &lijedo5pla!e tiska i,e a'st"ijske s"e&" e "e te, ' %alo0 i,e a'st"ijskog K"edit og %a!oda kao ' ig"a/e ka"te +a tasti- i., daleki. i da! o i%g'&lje i. iga"a* s!e te !elike i !a0 e st!a"i da as s' &e%!"ijed e kao i%ig"a e ig"a-ke, i )to /e (' ti papi"i s potpisi(a g'!e" e"a i (i ista"a i dostoja st!e ika jed og ,a"st!a, koje da as !isi po o"(a"i(a ' a+tali ', kao jego!a (ag atska s'"ka; Koliko se o ag ja!io oko i%g"ad je !eliko0'pa skog apa"ata osa(deseti. godi a, a gdje s' s!e o e (ase t"a&a ata, 'd!o"i,a, sl'ga a, )t"e&e"a, aspi"a ata, ka didata i apsol!e ata, koji s' ' go(ila(a p"ode+ili"ali k"o% &jego!a p"edso&lja< 8 kak!i( s' se t(i a(a is.lapila o a !"e(e a, kada se je ad ti( k"alje!ski( p"o(eto( i p"'ga(a i ,esta(a i '"edi(a pje io &a ski )a(pa ja,, kada s' se polagali te(elji o!o( agod&e o( 'p"a! o( apa"at' i kada s' doista 9 e%ai te"esi"a i idealisti9 .tjeli da p"idig ' t' a)' es"et ' 5 9selja-k' (a"!'9# 9Od kole"e i od (o-!a"a i od popla!e a jeda si(e talski stepe # A %a.!al ost ti. k"a!a i &aga0e< $a s' (' p"o!alili ' d!o" i %apalili k"o!; Eige tli,. ' +ass&a";9 :o) kao (ladi ge tle(a i &e-ki dokto" osa(deseti. godi a, o je ( ogo polagao a s!oj' ga"de"o&'# Njego! ?.este" Field s o&"'&lje i( "e!e"si(a padao je s t"i li ije ' st"'k' !"lo !itko* ka"i"a e .la-e, )!edske )iljaste ,ipele, ,ili da", s!e p"!o"a%"ed i &e-ki posao i% "'k' aj&olji. k"oja-a, s!e je to o!og (ladog !lasteli a isti,alo 2!"lo disk"et o3 kao -o!jeka, koji i(a s(isla %a agla)e ali e apada pote% o) je# :o) i da as je jego! ," i paletot i% o og !"e(e a jego! ajsolid iji odje! i p"ed(et, a jego!i +"ako!i, jego! Dales5ka(ga" 5.a!elok, jego! pe)ta ski salo "ok, s!e je to !isjelo !"lo '"ed o ' o"(a"i(a i i% osilo se s!ake d"'ge edjelje a !jet"e je, p"e(da je (e4' ti( k"pa(a &ilo i tak!i., koje ije dodi" 'o -et"deset godi a# $ola%e/i tako goto!o s!akod o! o ' posjete s!ojoj p"ijatelji,i gospo4i Lati o!i,%5Vale ti 2Filipo!oj (aj,i3, ' s!o( s!ijetlosi!o( sa,,o', sa s!ijetli( k"e( ga(a)a(a, sa )tapo( od e&a o!i e, &ijelo( k"a!ato( i eo&i- o sjaj i( oko!"at iko( i (a )eta(a, o je i%gledao kao si!a l'tka i% -'d og sta"i skog al&'(a# ="i0lji!o ok'pa , sas!i( sijed, po( o o&"ija , jo) p"ili- o

pok"eta , o %ap"a!o ije &io li,e a tipati- o, ali Filip ije ikako (ogao da se po(i"i s jego!o( eg%iste ,ijo(# P"ije s!ega, aslo! jego!e (ajke (ada(e Lati o!i,%5Vale ti i%go!a"ao je sta"i '!ijek eo&i- o "a%go!ijet o, polaga o i ,e"e(o ijal o agla)e o, kao da i%go!a"a ekako a"o-ito ot(je o i d"')t!e o !isoko istak 'to i(e, o-ito agla)'j'/i p"e%i(e Vale ti, kao p"e%i(e je og &"ata &e-kog Feld(a"s,.allie'te a ta koga je o s!ojedo& o li- o po% a!ao i ' ge e"alo!oj se k'/i kao gost !"lo 'god o osje/ao# A osi( toga Filip' je i%gledalo, da taj sta"i po% aje jego!' (ajk' jo) i% o og ("a- og &isk'pskog !"e(e a, % aj'/i tako o toj 0e i ( ogo !i)e od jega i p"o(at"aj'/i je i% jed e, Filip' sa!")e o epo% ate pe"spekti!e# S!e je a to( sta",' &ilo jo) kako5 tako po(ada(a i (asti(a p"ili- o %ali%a o, osi( "'k'# R'ke toga -o!jeka i%gledale s' doslo! o os'4e e a s("t# Neo&i- o se %'al e, g"a&e0lji!o i se&elj'&i!o '% e(i"e e, "'ke tog sta"og &o !i!a ta p"'0alo s' se po.lep o %a st!a"i(a, kao da .!ataj' %a 0i!oto( i% ("a- oga !e/ p"edg"o&lja* kako je o p"o0d"lji!o g"ijao s!oje !e/ &esk"! e dla o!e a toploj plosi po",'la ske -aj e pos'de, kako se je e'god o doti,ao Regi i i. "'k' 2i ' p"is't osti st"a i. lj'di3, kako je st"ast!e o +"kao s!oje ,iga"ete i o&li%'j'/i se sta!ljao i. ' s!oj ,iga")pi, od slo o!e kosti, s!e je to a Filipa djelo!alo od&oj o i e e"!at o# Nje(' je %&i!a je ' toj kosta je!e-koj k'/i po-elo i%gledati sa&las i(* t' se je od!ijala jed a ig"a ad g"o&o!i(a i oko g"o&o!a, ('kla i pod('kla, sas!i( ('t a i e%d"a!a# Oko ekak!i. d!okat i,a, lo)i. &e-ki. !i,e!a, -aje!a i !e-e"a, ig"a p"ik"i!e a i ko !e ,io al a, koja je pod po!")i o( ap'kla kao sta"a pos'da, i% koje se polaga o ,ijedi &oles a i g oj a lj'dska st"ast# Sta"i dola%io &i ' p"ed!e-e"je, jo) %a !"ije(e toplog -aja, ostaj'/i o da o&i- o i p"eko !e-e"e do ' kas ' o-# T' se "a%go!a"alo o sa%i!a j' d'.o!a, o poko" osti sp"a( d"agog a( gospodi a &oga, o ekoj i%!jes oj kao !i)oj, sta"a-koj "e%ig a,iji, kojoj s!e lj'dske st"asti i apo"i i% je e pe"spekti!e i%gledaj' p"ili- o s(ije) i# Bo!o"ilo se o da! i( (ladosti(a i %a&l'da(a, o psi(a, o (a-ka(a i o sl')ki ja(a, o odijeli(a, o k'.a j' i o ko ,e"ti(a# O !a0 osti pasje p"o&a!e, o psi(a 'op/e i !"lo ( ogo, a i o to(e, kako je sl'0i -ad e%a.!al a; O &olesti(a '.a i g"la, o es.!atlji!i( sla&osti(a s",a, o slje%o!i( o&lo%i(a i o dijeta(a# S!e to '-ti!o p"ik"i!e o i la0 o &"&lja je t"ajalo je &esko a- o jed oli- o, a kada &i to d!oje ostali sa(i ' s'to ' ' Regi i oj so&i, a je o( pli)5di!a ', ad so&o( &i se atk"ilila d'ga i epo(i- a ti)i a# V"ati!)i se jed og p"ed!e-e"ja i% e ada k'/i, Filip je p"o)ao a !"t oj st"a i pok"aj (aj-i a p"o%o"a, i kako je po!jeta"a, ' taj t"e '% e(i"io %a!jes', o je ' pol'("ak' !idio s!oj' (ajk' gdje sjedi a kolje i(a toga sta",a# Po%lilo (' je i jo) je isto !e-e .tio da se spak'je, ali je o da ipak ostao# Po-eo je sa(oga se&e da s!lada!a ' s!oji( p"etje"a osti(a, a jego!a p"e ad"a0e a stidlji!ost sp"a( tjeles i. dodi"a 2pa i !lastiti.3 od po-etka (' je &ila i%gledala e%d"a!o(# O se tako '!ijek !lastiti( "a%'(o( (o"ao da p"isili, da dotak e s!ojo( "'ko( tijelo koje 0e e, s kojo( &i stajao ' i ti( o( od os', je" se tak!i. ja! i. dodi"a "'ke &ojao kao a"o-iti. &es"a( osti# 9Bl'po# I 0i!ot sta"a,a, kao i d"'gi. o"ga i%a(a, ije i)ta d"'go ego ot!a"a je tijela i tjeles og# To je ago ' -o!jek', koji as go i %a p"od'0e je( 0i!ota; 1a t"aja je(; 1a p"od'0e je( t"aja ja; Os'4i!ati te ago e kod sta"a,a elogi- o je, ako i. -o!jek e os'4'je kod (ladosti;9 To je &ilo "a%'( o, ali i a-e po s!e(' i% 't"a, o ikako ije (ogao da se po(i"i s ti( sta",e(# A sta"a, osje/aj'/i ' to( e'god o( do)ljak' jed og s!og 2e!e t'al og3 p"oti! ika, iska%i!ao je sp"a( jega a"o-it', )a"(a t ' &lago aklo ost# $!a (jese,a po%i!ao ga je k se&i a kosta je!e-ki d!o", da /e (' poka%ati s!oje k jige, s!oj' %&i"k' o"'0ja, s!oje o&iteljske slike, koje &i t"e&ale da se o& o!e, a o ije do!olj o 'p'/e kako da se p"i.!ati toga posla, i d!a (jese,a Filip ije .tio da se oda%o!e# Sta"i je i(ao jed ' a!od o !"lo sk'po,je ' kopij' Pal(a Ve,,.ia, a kako se a)la ' g"ad' p"ilika da j' p"oda, po o! o je %a(olio Filipa da do4e i da (' je p"o,ije i# P"!i p't od jego!a po!"atka

do)lo je i%(e4' jega i (ajke do !"lo 0estoke 2i goto!o e'k's e3 p"epi"ke %&og te slike, a o da je pop'stio i %ap'tio se slijede/eg poslijepod e!a ' d!o"# Taj tako%!a i kosta je!e-ki d!o" &io je si(pati- a &a"ok a jed okat i,a, sag"a4e a s!ojedo& o a "'&' )'(e kao sta ?"a e steego!a 'p"a!itelja do&a"a, a ?"a e steego! Kosta je!e,, og"o( a %g"ad'"i a od stoti ' so&a, stajao je od Liepa,.o!e k'"ije t"i kilo(et"a, podig 't a jed o( &"d' kao t!"4a!a, sa(a %a se&e, sa s!oji( (osto( i to" je(, te eo&i- o )i"oki( .o"i%o to(# Liepa,.o!i k'pili s' t' gospoda"sk' %g"ad' seda(deset i pete ' !"lo t"o) o( sta j', ali o& o!i!)i je i posadi!)i oko je ja&la o!e i &"e%e, dali s' toj jed okat i,i sas!i( p"istoj o li,e* s pe"o o( %a ko-ije i s te"aso( a p"!o( sp"at', ta je k'/a i%gledala kao kaka! ljet iko!a, ' pa"k'# Sta"i Liepa,. do-ekao je Filipa )e/'/i se p"ed asadi(a isp"ed d!o",a, o&je"'-ke, i ti( o, kao s!og do&"og i d"agog % a ,a, koji (' je ti( s!oji( posjeto( iska%ao e sa(o a"o-it' -ast ego i eo&i- ' 'sl'g', i po)to je sp"o!eo Filipa k"o% p"i%e(lje 2'"e)e o sta"i( )k"i ja(a i &"okat i( p"e!jesi(a i ,"k!e i( s!ije/ ja,i(a3, isp"atio ga je a te"as'# Ta(o je $o(i ik se"!i"ao -aj sa slatki( !". je(, to"t' od -okolade sa )lago( i di je, i taj sta"a, ' i%li%a oj s!ijetlo5s(e4oj li!"eji ka!i e &oje, s og"o( i( &ijeli( "'ka!i,a(a, plos ati( kao sta"e ko" ja-e, i taj d"'gi sta"a, ' s!o( s!ijetlo5si!o( sa,,o', koji go!o"i $o(i ik' Ti, a $o(i ik je(' P"es!ijetli, taj -aj i taj )lag i te di je i ta d!a sta",a, s!e je to ispalo ei%"e,i!o gl'po# Pal(a Ve,,.io &io je a"a! o o-aja , a i o&iteljski po"t"aiti &e% eke a"o-ite !"ijed osti* ki- osa(deseti. godi a, slika s pogledo( ' at"ag, da &i se liepa,.o!ska lo%a p"ika%ala )to sta"ijo(; K ji0 i,a je &ila potp' o &e%li- a i p"a% a* s t"i ' ko0' '!e%a a godi)ta 9Ep.e(e"ides politi,o5 statisti,ae Poso ie ses9, kao jedi o( "ijetko)/' %a a)e p"ilike# 1a jed ' ija s' (alko p"etje"a o agla)e o, goto!o s!e-a o, '%eo je sta"i Liepa,. jed o ' s!i jsk' ko0' '!e%a o godi)te tog po0' skog i +o"(a,io s&lata i pateti- o "ast!o"i!)i jed ' st"a i,', a% a-e ' e)a"po( od te)ke ,"!e e (oi"i"a e s!ile* ako Filipa %a i(a jeda k'"io%'(, o je tako slo&oda i i(a -ast da ga 'po%o"i, e &i li pos!etio pa0 j' a jed ' %a Liepa,.o!' lo%' tako !a0 ' -i je i,', kao )to je &ila po0' ska o&ja!a, da s' Liepa,.o!i dig 'ti a -ast ple(st!a godi e osa(stoosa( aeste# $oista; Pod dat'(o( od godi e osa( aeststoti a i osa( aeste d e petoga de,e(&"a t' je &ilo )ta(pa o o!o* MA:ESTAS SSMA $# ANTONI8M LIEPA?E A$ EL?# ?AMERAM E8NBARI?O A8LI?AM RATION8M ?ONS8LTOREM O= PRAE?LARA 8LTRA JO ANNOR8M IN REBEM ET PATRIAM MERITA 8NA ?8M FILIO ITI$EM ANTONIO =ELLI?O ?ON?IPISTA IN N8MER8M R# E8NBARIAE NO=ILI8M REFERRE $IBNA=AT8R#9 Na aslo! oj st"a i,i toga po0' skoga !jes ika, ispod si!og o,al og otiska pol' age si(&oli- e 0e e ' o&la,i(a s k jigo( i k"ili(a a gla!i, stajao je kalig"a+i"a potpis p"!oga ple(i/a od Lo%e Liepa,.o!i., apisa g')-ji( pe"o(, o)t"i(, eo&i- o peda t i( pote%o(* A to i's Liepa,., o&ilis i Mo a",.a( et Pat"ia( (e"itissi('s# P"eko toga olo!ko(, sas!i( i%&lijedjelo, po s!oj p"ili,i 0e sko( "'ko(, stajalo je* Floss(a * To(&ola potpo'""i# Seit%* $ie EeCe !o =oissA# 9Bl'po kao o!aj To(&ola potpo'""i9, (islio je ' se&i Filip p"o(at"aj'/i posi!jel' )ta(pa ' !ijest o Liepa,.o!skoj ple(i/koj po!elji i ije % ao )to da ka0e to( sta"o( pla!ok"! o( !ite%', ko(e je s'd&i a od"edila da &'de jed i( od posljed ji. ka!ali"a jego!e (ajke# I% ad &i&liote- og o"(a"a, ' %lat o( ok!i"' pod staklo(, stajala je t' a %id' kao oleog"a+ija ' -et!e"o&oj o( tisk' "ep"od'k,ija % a(e ite =e ,% "o!e slike* 9A (ill i'(i E dolat9, poklo stale0a i "edo!a k"alje!i e 8ga"ske i E"!atske i Sla!o ije i $al(a,ije p"ed Njego!i( Veli-a st!o(, (ad0a"ski( k"alje(, p"igodo( p"osla!e Eiljad'godi) ji,e 'ga"skog k"alje!st!a, ' &a"ok oj d!o"a i &'di(skoga d!o"a# I%(e4' te "'lje ' (ag atski( gala(a stajao je !ite% %lat oga

"' a g"o+ K.'e EMde"!N"A kao d!o"ski %asta! ik K"alje!i e i ' lj'&i-asto( p"eli!' p"elatski. i &isk'pski. pla)te!a, ' poslasti-a"sko( "'(e il' &"okat i. stije a i ka"di alski. "'ka!i,a, ' lel'ja!oj st"a!i stjego!a, sta da"ta i ,ili da"a, isti,alo se a"o-ito &lijedo li,e &lagopokoj e ?a"i,e :elisa!ete, ' ," i i, pod &alda.i o(, i 'p"a!o edaleko do je i. og' p"eko poda polegla je i E"!atska 1asta!a ' patos' .iljad'godi) jeg poklo a p"ed S'!e"e i(a# 9Taj se il i gospodi i(a ' s!ojoj &i&liote,i =e ,% "a, a sa ( o( .o/e da go!o"i o slika"st!'9, to je &ila jedi a i(p"esija koj' je Filip osje/ao egdje ' sas!i( daleko( i ejas o( p"edjel' s!oga (o%ga6 tako je p"elista!ao Ep.e(e"ides poso ie ses, p"o(at"ao ekak!e te(pe"a5(oti!e a st"op' i ije % ao )to da ka0e o!o( &"&lja!o( sta",', koji ga je o&asipao +"a%a(a i p"i% a ji(a* da je -itao jed ' jego!' k jig' i da je do% ao %a jego! !eliki lo do ski 'spje., i da to ije (ala st!a" &iti ko t"akt'al i( ,"ta-e( jed og !eleg"adskog d e! ika, a potp' o sa( i golo"'k p"og"isti se ' daleko( i ost"a st!' do tak!e po%i,ije kak!' je Filip 'spio da os!oji ' i ost"a st!'# P'stio je sta"oga da se tako ('-i od ep"ilike, e)to je i sa( (',ao kao da go!o"i s kak!i( i ost"a ,e(, a o da je i% e ada 'stao i op"ostio se od Liepa,.a i s!e je ispalo eo&i- o e%g"ap o i gl'po# Id'/i k'/i i(ao je ' 'sti(a e'goda tek, kao da je pojeo ko(ad sta"og i pok!a"e og (esa# 9Odakle s' sa(o dop'to!ali &a) o!a(o ' Kosta je!e,9, "a%(i)ljao je Filip o Liepa,.o!i(a, sp')taj'/i se laga o( se"pe ti o( od )'(e sp"a( !i og"ada a "'&' "a! i,e, koja je !e/ s!a pli!ala ' "a o( ljet o( !e-e" je( os!jetlje j'# Po -e(' se o!aka! sta"i si"o(a. "a%lik'je (e tal o od ad,esta"a Eit"e,a, a p"i(je"< Nad,esta" Eit"e, i(a ' s!ojoj so&i pod t"a(o( isto tak!' %lat o'ok!i"e ' slik' ' t"o&oj o( tisk', koja se %o!e* 9A's (ei e" $ie st%eit9# $a, taj 'la e", a &ijeloj ko&ili, ' (od"oj 'la ,i s alijeplje o( s!ojo( +otog"a+i"a o( gla!o(, taj ,'gs+i"e" Eit"e, !o k# ' d k# 8la e Regi(e t No# HT Tol a, taj ad,esta" ' p"op j' a &ijeloj ko&ili s i%!'-e o( ko ja i-ko( sa&ljo( pod g"&o!i(a ?a"st!a i %asta!a(a ,a"ski( i (ad0a"ski(, to je jed a isto tako a-i je a l'tka, kao i o!aj jego! p"es!ijetli !eliki 0'pa sa =e ,%'"o!o( %lat o'ok!i"e o( lege do( ' &a"ok oj d!o"a i &'di(skoga d!o"a# To je s!e sa!")e a t(i a# I ta &i se t(i a (ogla "as!ijetliti sa(o s ijaga"ski( !odopadi(a i s +ala ga(a ekak!i. o!i. i(agi a" i. li,a, ali to e &i s(jeli &iti Liepa,.i iti Liepa,.i(a sli- i ple(i/i i% godi e osa(sto i osa( aeste# To je i telige ,ija koja %apis'je se&i To(&ola potpo'""i, kao d"ag' gla%&e ' 'spo(e ' a ekaka! '(jet i-ki do0i!ljaj, a i(a sta"og li!"i"a og $o(i ika i ig"a s!oj' 'log' kao da se ije i)ta dogodilo ' s!ijet'# 7ita!o !e-e -'o je jo) sta"oga Liepa,.a gdje (' go!o"i, kako se je ' jego!o !"ije(e 'pot"e&lja!ala a"o(atis,.e Ka"&ol5Esse % kao ' i!e"sal o de%i +ek,io o s"edst!o, kako je %a,.e"li estao i% p"o(eta, kako je (ad0a"ski siste( 0'pa ijske ad(i ist"a,ije &io aj&olji ad(i ist"ati! i siste( a s!ijet', pak s' E gle%i i ' kolo ija(a '!eli 5 (oli( poko" o 5 taj (ad0a"ski siste(, i tako se ('-io jo) d'go ' o/ i ije (ogao da 's e# Ve/ s' se ad )'(a(a stale ja!ljati p"!e pjege s!ita ja i p"epeli,a se oglasila ' 0it', kada je &a,io s!oj' posljed j' ,iga"et'# =ILA je topla ljet a o/, ' p' oj (jese-i i# Sjedio je Filip do po o/i ' ka!a i 9Kod K"' e9 a op-i sko( t"g', p"elista!ao 9$ailA Mail9 i i ost"a e il'st"a,ije, ispio s!oj peti ,og a, sa sodo(, i plati!)i %ap'tio se ' %ele ' (jese-i ', ' p"osto"# Osje/ao je kako je laga , kako do&"o s!lada!a %e(lj' pod s!oji( oga(a i kako (' se ide daleko, ' ti)i '# I(ao je tjeles ' pot"e&' da se 'dalji od s!eg lj'dskog i da &'de sa( sa t"epe"e/i( k"o) ja(a i %ele i( ti.i( dalji a(a# :eda(p't da! o, p"ije d!adeset i t"i godi e, jed e ljet e o/i, isto je tako .odao sa(, po og"o( oj &ijeloj ,esti, a "osa je &listala lije!o i des o od p'ta, kao staklo!i a# =ila je topla ljet a o/, (i"isalo je sije o, !al,e" s' plesali dje-a,i s topli(, &ijeli( dje!oj-i,a(a# Mi"isalo je sije o, &ili s' s!i pija i* od ljet e o/i, i g'sala, i pol't(i e, i (eka i. dje!oja-ki. staso!a6 (ladost, &ist"a kao kaplja, sa(a kao "osa ' "os atoj o/i i laga a kao !jeta" ' o/ i( k"o) ja(a#

$alji e s' &ile %ele e, p"o%i" e, 0itke, a %!je%da o staklo tako 'sija o, tako +os+o" o, tako sas!i( &li%' kao pod "'ko(# I s(ije., i dje!oja-ki glaso!i, i ta( i o&"isi ga"deda(a, s!e je to ostalo i%a jega* (ali g"ad s &alko i(a i &ak"e i( ja&'ka(a to" je!a i ot!o"e i( p"o%o"i(a, a koji(a s' lep")ale &ijele %a!jese# 8 ta ge ti (esa, ' %a os' topla tijela, ' gi&a j' po &ijeloj (jese-i i, '% 0'&o" potoka, '% )'( ," i. k"o)a ja, gdje se -'o topao lepet k"ila, o se gi&ao ' p"osto"' kao 'sija a g!alja tjeles og e-eg ' je(', p' gla%&e, p' tople &li%i e jed og dje-jeg 0e skog tijela, i sa( jo) dijete ' djeti jasto( 's.it'# Tako se je otki 'o o e o/i ' s!oj' +atal ' pat j', ' s!oj gl'pi "o(a %a o o( ai! o( (alo( p"o!i ,ijal o( g'sko(, %&og koje je o da p"ol'(pao (a(i ' stoti ja"k' i p"oig"ao -ita!' s!oj' (ladost; 9Kako je -'d o to slijepo k"eta je ' a(a, kako s' lj'dska tijela taja st!e i gal!a ski st'po!i i kako se s!i (i-e(o po eki( ("a- i( i es.!atlji!i( %ako i(a ' a)e( (es'; K"e e se tako e)to ' o!ak!o( seda( aestgodi) je( &ala!,', otki e se kao s'd&i a, i jed a o!ak!a (ala (a-ka, pos'ta pjega(a, o!ak!a plitka og"a i-e a dje!oj-i,a postaje s'd&i o(, koj' -o!jek !'-e so&o( -ita! 0i!ot kao (li ski ka(e ;9 Od&io se tako ' (isli(a od ,este, te .odaj'/i '% potok, k"o% ("a- ' i !la0 ' g'd'"' p' ' %apa.a !lage i (ok"og slapa, a)ao se a ot!o"e o( p"opla k' a "'&' ."asto!e )'(e# Ta(o ' sje i ," ogo"i,e, ' sje i og"o( i., ta( i. o(o"ika stajala je koli&a sa sla( ati( k"o!o(, s!a &ijela kao plat o a t"ati i, o&asja a p' o( (jese-i o(, kao poli!e a !ap o(# T' je stao# S!e je &ilo ' k"'g' epo(i- o i ti.o# No/ a t(i a i osjetlji!o l'pa je s",a ' g"l' od '% e(i"e og, '%"'ja og .oda ja# K"o% sas!i( ("t!', %ele ' ti)i ', i% koli&e, ispod sla( atog k"o!a, gdje je !o jalo kiselkasto po og"o( i( k'k'"'% i( .lje&o!i(a, po -a4a!i( /'po!i(a i po di(' ispod st"e.e, -'lo se otk',a!a je '"e# Ti.o, jed oli- o (i,a je d"!e oga st"oja s te)ki(, %a"4ali( g!o%de i( -e)e"o( kao 'tego( a la ,'# Tik, tak, tik, tak# Ti)i a i 'god o, ('d"o, dekade t o p"oti,a je !"e(e a kao klokot klepsid"e# Vap e o&ijele -et!o"i e stije a pod sla( ati( k"o!o(, daleki 0'&o" potoka i lepet k"ila jed e pti,e, )to se p"o&'dila ' k"o) ja(a, s!e je to stajalo %a Filipa kao og"o( a, (o '(e tal a e(o,ija# 8 daleki(, %ele i(, &lista!i( tka i a(a %"ele ljet e o/i (i,ala s' se s!ijetla e&eska, a Filip je disao (i" o i slo&od o, osje/aj'/i ' s!o(e tijel' sig'" ' logik' toga kako (' kola k"! i kako kipti ' je(' 'sija o i s!je0e, ei0i!lje o (eso# Osje/ao je kako polaga o s!lada!a ' se&i s!oj' o(o/ ' poti)te ost i kako (' se !"a/a e(oti! a s aga# $a as je, poslije d'ge sta ke, opet aslikao jed o plat o# V"a/ao se o pod e s k'pa ja a "ije,i, kada je p"i(ijetio p"ed og"o( o( ok"e-e o( plo.o( jed e stije e, a s' ,', ok"e 'to sp"a( s' ,a jed o dijete, gdje (' je sje a pala p"eko stije e, a dijete d"0i o&je "'ke !odo"a! o i s!oji( dje-ji( glaso( e)to ea"tik'li"a o ('(lja# =io je st"a)a p"i%o", je" je od(a. 't!"dio da je dijete gl'.o ije(o, i to e"a%go!ijet o !ika je &ilo je 0i!oti jski5 g"o% o# $"0e/i o&je "'ke !odo"a! o, to gl'.o ije(o dijete !i)e g"lo( ego sl'.o( i(iti"alo je glas s!e/e i-ki kada pje!a p"ed olta"o(# R'ke s' se )i"ile kao da &lagosli!lje, "'ke s' se di%ale kao sje a po %id', kao eke -'d e i es.!atlji!e %(ije, tako s' p'%ale te sje e po to( %id', (i,ale s' se kao sa(ostal a st!o"e ja )to se (i-' gipka, sje o!ita, %a-a"a a, a dijete je '"lalo o-aj o, kao i%a glasa, opsjed 'to, s'l'do, op"0e o od s' ,a, kao ' &' il' s' -a i,e, i s!e je &ilo !i)e jeda g"e"a!a, pada!i-a!o p"i!i4e je ego st!a" ost# $".tao je taj 0i!oti jski, gl'.o ije(i glas dje-ji a p' oj s!jetlosti, t"epe"io je ' &ole/i!i( kol'ti(a, )i"io se ' k"'g' p"ed p' i( sjaje( s' ,o( poli!e e stije e, "a%lije!ao se po p"osto"', pod k"o!o(, ad to" je(, ad d"!o"edo( i kao di( se p')io pod e&o( p"itis 't s' ,o( i

spa"i o(# Tako opsjed 't ti( pakle i( p"i!i4e je(, Filip je do)ao k'/i, '%eo plat o i aslikao to dijete kako '"la a pod e! o( s' ,' p"ed jed i( &ijeli( %ido(# Blas tog gl'.o ije(og djeteta ('(ljao je ad jego!i( plat o( kao p'klo %!o o, o 'p"a!o to p"lja!o, %g"-e o, k"ete sko tijelo o&jasa o s' ,e(, taj st"a!i-a g"- p"ed e-i( ta( i( i gl'.o ije(i( ' a(a sa(i(a i oko as, to t"epe"e je ,"!e i. glasiljka ' g"l' gl'.o ije(og djeteta, to je &a,io a plat o s tak!o( epos"ed o)/' i%"a0aja, da se je poslije i sa( p"epao de(o ske s age s!og !lastitog pote%a# O o gl'.o ijo(o 0d"ijelo s (ali(, ,"!e i(, (es ati( je%iko(, o o sli a!o (i,a je gl'.o ije(i. 'sa a i sl'% i,a, o o &es(isle o i slijepo (a.a je "'ka(a a s' ,', a s!e p"ed jed o( kao si" &ijelo( stije o(, to je &io $a'(ie"o!ski (oti!, ali ( ogo te0i od $a'(ie"a; Nije i "'-ao slikaj'/i s!e do &ijele ka!e, i stoje/i sada a (jese-i i, ' p"osto"', (e4' %!ije%da(a, o/ i( pti,a(a i t"epe"e/i( k"o) ja(a, jega podila%e t" ,i od '%&'4e ja* i% jego!i. t'&a jo) tek' &oje, ' jego!i( 0i!,i(a jo) i(a s age i ' k"!i %a osa; Ži!i i osje/a, kako je do&"o &iti 0i!# VRAĆALE s' se e(o,ije i dola%ile jed a %a d"'go(, kao pti,e kada se !"a/aj' i% Egipta, ' )'( i( jati(a# Sjedi Filip ' s'to ' 2' sla( ato( aslo ja-' p"ed !e"a do(3, gleda ' p"ed!e-e" je( %ele il' lasta!i,e kako k"'0e oko k"o!a st"(i( i s(io i( k"i!'lja(a, i (isli o to(e, kako je 0i!ot %ap"a!o k"!olo-a i ok"'ta k"i(i al# 9I ta ajidili- ija i lj'di(a tako d"aga pti,a, -ije g ije%do do osi lj'di(a lege da" ' s"e/', a dje,a !e/ po p'-ko)kolski( pisa ka(a pi)' o joj %a os e pjes(e, ta (ala ," ok"ila pti,a, )to ,!"k'/e oko a)i. ta!a a i a)i. to" je!a, e "a%lik'je se %ap"a!o i po -e(' od (o"skog psa# Nje , a(a tako d"agi i i ti( i ,!"k't t' ' p"ed!e-e" je( %ele il', % a-i %ap"a!o st"a!i-a sig al ' s!ijet' (')i,a te i(a st!o"o!a, koji st"epe p"ed je i( st"jelo.it"i( %a(a.o( k"ila, kao (i p"ed tig"o!i( glaso( kada se ja!lja i% p"a)'(e# I tako* eko es.!atlji!o "ika je i pli!a je, jed"e je, lete je i 0de"a je, ' s!e(' i oko s!ega# Mo"ski psi jed' t' i ', a t' i a se ."a i (alo( "i&o(, a (ala "i&a jede ('.e, a lasta!i,e jed' ko(a",e, a ko(a",i p"e ose %a"a%' i s!e se to p"e osi i g"i%e po sas!i( -'d i( %ako i(a, gl'po kao E%opo!a &as a %a dje,'# I glji!e "ast' pod sta"i( ."asto!i( k"o) ja(a, a lj'di jed' te glji!e i o da se g"-e po t"i da a od ot"o!a ja, kao )o)ta"o!a A ka )to se ot"o!ala ' -et!"tak i e % a se, .o/e li ostati 0i!a# A k"a!e s' &ed"e i-a!e, i s!e je sli a!o i )apa!o, (etilja!o i &lat o, s!e g jije ' (o-!a"i, i s!e i(a "ogo!e i k"% o i dlaka!o je i ko0o( o&"aslo, sa(o -o!jek stoji ' to( 0i!oti jst!' gol i ("a(o"a kao .ele ski ka(e , s ekak!i( s!oji( ' p"i"odi e!idlji!i( i e postoje/i( slika(a o ljepoti s!oga !lastitoga tijela i o ljepoti tjeles og oko se&e# Oko tog golog -o!jeka s!ejed o t"epe"i ekaka! es.!atlji! s!etok"'g (eta+i%i-kog e-eg ' a(a, i (o0e se gledati a st!a"i jed os(je" o, '%"o- o, ' k"'go!i(a slika koje se "a4aj' jed a i% d"'ge kao talasi a !odi, kada je etko &a,io ka(e , ali (o0e se gledati i adst!a" o, kao o aj sta"i to"a j, )to sada pje!a a Kosta je!,' s!oj' sta"' "e esa s ' pjes(' o ka"di ali(a i o "i(ski( ,"k!a(a# A o da postoji jo) i pa o sko &lato i ad ji( %"akoplo! a li ija* Lo do 5=o(&aA, o da postoji jo) ' s!e(' to(e i o , akade(ski slika" Sigis(' d Lati o!i,%, koji se je p"o%!ao Filipo(, a potpis'je se P.ilippe i dop'to!ao je o!a(o s!ojoj (aj,i t"a+ika ti,i, a ta(o d'dak Mi)ko !odi S'lta a, &ika ad,esta"a Eit"e,a, koga je o spasao i% go"'/e )tale, i s!e je to p"ili- o ejas o i %aplete o6 ako 2'op/e3 i(a e-eg jas og ' to( %&i!a j', to s' slika"ske e(o,ije# Fo"(al o s!lada!a je (ate"ije ' e(oti! i( p"e osi(a, i d"'go i)ta;9 Sjedi tako Filip ' s'to ', sl')a "od' a s'sjed o( di( jak' kako klepe/e klj' o( kao kasta jeto(, kako jas o odjek'j' pasti")ki glaso!i s potoka gdje se apaja &lago, kako lasta!i,e p"o0d"lji!o k"'0e oko di( jaka kao g"a&ili,e, i osje/a ' se&i p"elije!a je ti. 0i!ot i. od"a%a, 0i!o i %a os o# K"'0e slike oko jega kao pti,e i oko jego!a pog"e& og "aspolo0e ja i ' 'ta" ji.

poti)te osti, i oko !i og"ada i o"a i,a, i )'(ski. pa",ela )to gas ' ' te)ko(, &a")' asto( %ele il' sta"i skog da(asta i estaj' ' s(e4i( tka i a(a dalji e# ?esto(, s o ' st"a ' 0i!i,e i plota, p"o)li s' !i og"ada"i sa )p"i,o( a le4i(a, a jed o(e je l'la %asjala ' s'("ak' eo&i- o og je o, i %a,"!e io (' se o&"a% kao da je skalpi"a # Ti.o i e-'j o estali s' !i og"a4a"i ' pepeljastoj "as!jeti s'to joj, ' te)ki( oko"jeli( opa ,i(a, sas!i( po%ele jeli(a od (od"e gali,e, kao da s' &ak"e i# 1ele i &ak"e i opa ,i p"ola% ika, ti.o od(i,a je sje a ' si!i( kop"e a(a sa ,"!e i( odsjaje( l'la, to je isp"ed Filipa opet p"o)la jed a slika* jeda ak!a"el, (alo p"e je0a , goto!o s'!i)e 0e kast ' p"eli!i(a, ali ei%"e,i!o &ogat ' &oji, 'p"a!o p"ep' jed e &ole-i!e ali go"'/e "as!jete# I s!e je oko jega postajalo s!e p' ije slika(a* t"i %"ele &"esk!e a %ele kasto(, (od"i( ,!jeti/i(a o&"'&lje o( ta ji"', a ,"!e o(od"o( isp"'ga o( stol jak', o&asja o posljed ji( "'(e ilo( !e-e"i* paleta &ogata koja se gasi ' p"ed!e-e" je( %lat' s(i"e ja# 8stalasa e plo-e %"eli. 'sje!a a talas' !jet"a, kao !i&"a,ija tka i a ' !odo"a! o( talasa j' a s'k ', %agasito ti.e, &esk"aj e !ed"i e# K"!a!e "i&e, sa eo&i- o ,"!e i( )k"ga(a, isp"ed %ele kaste stije e, a %djeli od sta"og posi!jelog ,i ka, pok"i!e e si!i( i (ok"i( listo( p"lja!i. !la0 i. o!i a, te se jo) "a%&i"' "astoplje i atpisi p"lja!i., ," i., oko(iti., e-itlji!i. .ije"ogli+a# I li)/e, i g"a je, i pe"spekti!e s &ogati( %a!jesa(a s' -a i. da a, ti.i 0i!oti a isp"a i( stol ja,i(a, (i,a je &lijedi. i &oles i. li,a, "as!jete i ti)i e s'to je, s!e je to &ilo p"e!i"a je sliko!itosti, a k"o% s!e to kao k"o% %lat os"e&" ' kop"e ' osje/ala s' se d!a pla!a, '% e(i"e a, 0e ska oka# Že ' je j')io i%a s!ega toga e(i"a Filip, sa s!i( s!oji( -'li(a osje/aj'/i, kako to p"eo&ilje e(o,ije ' je(' &'di 0e a, sa s!oji( e"!o% i( p"sti(a, lo( i( staso( i -'d i(, es.!atlji!i( 0i!i( pogledo(# Od po-etka, jo) od aj"a iji. da a jego!e (ladosti 0e a je &a,ila Filipa i% aj("a- iji. poti)te osti ' eksta%', i i% s'l'di. %a osa ' o-aje, i o &i p'%ao a "'&' sa(o'&ijst!a %ga0e i sas!i( slo(lje kao %ga0e p'0 &e% k'/i,e, sli a! i &lata i "a ja!# :'ta" je (ise, p"i-esti i ispo!ijedi o i. da! i. i estali. kaptolski. da a, s!e je &ilo atoplje o s at"e je( o 0e ka(a, kao dje!oja-ki spo(e a"i (i"isi(a plete i,a i (a/'.i,a# I o e da! e p"i-esti i ispo!ijedi &ile s' !e/ p"!a s!etog"4a i la0i, je" se ' ji(a p"e)'/i!ao aj!e/i s("t i g"ije.* %apje je o s at"e je o dje!oj-i,a(a, g"ije) o s'l'do s at"e je o tjeles i( dodi"i(a i o '0it,i(a, koje ta es.!atlji!o taj o!ita st!o"e ja sk"i!aj' ' s!oji( k"ili(a# I sl'0&e &o0je i !e-e" ji &lagoslo!i, kada s' ti (ali (i ist"a ti gospod ji (a.ali s"e&"o( kadio i,a i osili %lat o5s!ile e &alda.i e i ,"k!e e %asta!e, s!e je to jo) o da &ilo isp"etka o &l'd i( s o!i(a o aj!e/i( tjeles i( taj a(a i te s' taj e kao ot"o! i,e p'%ale po p"!i( k jiga(a, po s!eti( slika(a i ' p"!i( i ti( i( "a%go!o"i(a po sak"i!e i( %ak't,i(a i%a stije a i )taglje!a# =isk'pska ,"k!a i je e sje e, to" je!i kaptolski i %!o a &lagda ja, i%(e4' Ko"i%(e i K!ate" og Posta, a s!e ' g oj oj "a! i,i, go!eda"skoj, &lat oj, s j')ka(a &laga gospod jeg i g"ajo( (a"!i ski. saj(o!a, a k"o% s!e to p"o(i-' (ali gi( a%ijal,i, sa potaj i( i%"es,i(a i% kale da"a i taja st!e i. (olit!e ika* t' 4a!olska p"ika%a ' &l'd o( kl'pk' s !je)ti,a(a, ta(o %lato!lasa Ve e"a ' +a'sto+skoj "eto"ti ili di!a akt ' t"o&oj o( tisk', 'k"ade e % a se gdje i i% kak!og %aklj'-a og o"(a"a* s i!aj'/i gola &ogi ja s la&'do(, a "'k' d"0i s!i 't' i ei%"e,i!o %a!odlji!o ispod p'pka# 8 p"eo&ilj' selja-ke &a"&a"ske "a! i,e, i%(e4' go(ila k'p's i. gla!i,a, tika!a, g"a.a, "i&a, (esa i sla i e, ' (as i( aslaga(a k"!a!og s!i jskog (esa, de&eli. (as i. "i&eti a, %elja, ja jeti e, sala, (asla, jaja i 0i!adi, 0i!i jeda (ali gi( a%ijala,, koji -ita!e da e -ep"ka i t"a0i po pijesk' a o&ali "ijeke, e &i li (' s"e/a dala, da i o a4e ' apla!i i i &lat' kaka! (ali, &"o -a i "i(ski kip A+"odite, )to spa!a s '%dig 'to( "'ko( i% ad &'j e +"i%'"e# 2:eda je Filipo! d"'g a)ao gol' "i(sk' A+"odit' ' pijesk' kod k'pa ja, i to je &io aj!e/i doga4aj ' a ali(a &isk'pske gi( a%ije %a posljed i. pedeset godi a#3

7ita!a at(os+e"a oko t"a+ike &ila je e%d"a!a, a"o-ito ' tjeles o( s(isl', te se ' e"!o% o( djetet', sklo o( !e/ od a"a!i tjeles i( ast"a osti(a, (o"ao taj dodi" s og"o( i( i ("a- i( pita je( tjeles oga ' je(' 'ta jiti i "a% je0iti do ajt"epetlji!iji. e(i"a# Ve/ sa(o os o! o pita je, tako delikat o, a isto tako i ei%"e,i!o %a(a) o, koje ga je ('-ilo -ita! 0i!ot, a koje ikada ije i(ao s age da odl'- o posta!i, te je %a jega ostalo s!e do da as e"ije)e o* tko (' je %ap"a!o ota,< Ne'goda p"a(e (i"isa d'.a a i% t"a+ike ' F"ata"skoj 'li,i, koji je o&a!ijao s!a ta -'d a i ejas a %&i!a ja i%(e4' jego!e (ajke i "a% i. p"ola% ika, a di!a ' i%a %a!jese i pa"a!a a, )to s' (' ostala es.!atlji!a i epo% ata, ali s' te tjeles e taj e i% da a ' da %a(atale s!e to (iste"io% ijo( kop"e o(# O-i -ita!oga g"ada, te '% e(i"e e i sit i-a!e o-i -ita!oga (aloga g"ada ad ("a- o( i si!o( t"a+iko(, ad jego!o( (ajko(, a a"o-ito ad ji(, kao djeteto( &l'da i g"ije.a, s!e je to ' Filip' "a%!ilo -'d e i &ole/i!e p"iklo e 'p"a!o sp"a( tog &l'd og i g"ije) og ' a(a, tako da je o aj jego! ja!a &ijeg ' ja! ' k'/' a k"aj' K"aji)ke 'li,e &io p"o!ala jed og jakog ka"akte"a, koji .o/e da se p"ed s!i(a %ap"lja &lato( i% p"kosa# Oko ,"k!e i &isk'pskoga g"ada pla%e sje e kle"ika, +"ata"a, opati,a, ," e se poja!e ja!ljaj' i estaj' sa &isk'pskog plo- ika, a jego!a (ajka Regi a sjedi %a t"a+i-ki( p'lto( i t"g'je ,iga"a(a i 0e(lja(a, 'la%e ka o i,i, o+i,i"i, ka ,elisti, ko-ija)i, i "a%go!a"aj' s jego!o( (ajko( a jeda a-i koji Filipa ei%"e,i!o !"ije4a, te e % a jes' li s!e te glasi e oko jego!e (ajke pakle e i%(i)ljoti e ili isti a< A poslije, %a o i. (")a!i. i glad i. da a oko pete gi( a%ije, ' &isk'psko( si"oti)t', a stje i-a!oj postelji, sa 0ed i( i s'.i( g"lo(, -ita!e s' o/i p"ola%ile ' &esa i,a(a, p' e t"%aja i &' ila# Si!o%ele kaste stije e, te)ke, oko!a e "e)etke a p"o%o"i(a, ," a laki"a a "aspela s &ijelo"'0i-asto oli-e i( liko( Spasitelje!i( i -ita!i i%o!i d"!e i. s!eta,a po .od i,i(a 2s!eta,a e%g"ap i. ' s!ijetlopla!i( toga(a i ,"!e i( pla)te!i(a sa papi" ati( ,!ije/e( ' "',i3, a Filip le0i &'da , gleda dosad o i jed oli- o potit"a!a je ka dila a st"op' i sa ja o Re%iki# :edi a s!ijetla poja!a ' -ita!oj toj s("dlji!oj k'/i, p' oj ('-e ja i stje i-a!i. postelja, &ila je Re%ika# S jaki(, a&"ekli(, kao ate-e i(, ,"!e i(, (es ati(, &osi( oga(a, Re%ika je sa )')ta je( s!oje pods'k je i ,"!e i(, i% ad lakta %as'ka i(, isp',a i(, (asi! i( "'ka(a &ila sa -ita!og si"oti)ta6 a p"o-'lo se od p"o)logodi) ji. (at'"a ata, da ije esklo a lj'&a!i, te -o!jek e % a gdje ga -eka s"e/a< T"e&alo &i e!e t'al o "iski"ati, p"ok"asti se ' &lago!ao i,', a k"o% &lago!ao i,' sp'stiti se li+to(, ti( p'stolo! i( p'te( (oglo &i se do Re%iki e so&e# Tako je 'stao, &oso og, e-'j o, od)'ljao se do &lago!ao i,e ' p"i%e(lj', gdje je k"aj 'la% i. !"ata a %lat oj ko %oli &lagosli!ljao pito(,e &isk'pskog si"oti)ta d"!e i s!eti :osip# Elad a i p"a% a, sa stolo!i(a od (eka d"!a, s p"lja!i( stol ja,i(a poli!e i(a g"a.o( i p"e0ga o( j'.o(, s "a%&iti( solje ka(a i &esk"aj i( "edo!i(a ta ji"a a i%a i(a t' !e/ %a sj't"a) j' j'.', &lago!ao i,a stajala je p"a% a i ta( a# Stola, )to ga je s"')io odjek 'o je glas o, kao s"')e o kle,alo ' ,"k!i, s ('klo( i d'go( g"(lja!i o(# Ti)i a# I% !a a, i% dalji e -'lo se kako egdje pla-e jeda pa"ost"oj a ot!o"e oj p"'%i# T' s' stajali "edo!i d'gi. stolo!a pok"i!e i &ijeli( stol ja,i(a kao ljeso!i, a li+t je &io %aklj'-a # K"o% p'koti e d"!e e k'tije p"o&ijala je s!jetlost* opati,e s' !e/ ' k'.i ji 'stale i sp"e(ale 4a-k' p"e0ga ' j'.'# S!italo je# Kak!e s' o o &ile gl'pe, jalo!e (ela .olije jed og %apalje og dje-jeg s",a, %aklj'-a og ' si!oj s("dlji!oj %g"ad'"i i# Ta(o s' jeli "ask'.a ' go!edi ' 2i )tako"e &i a)li ' !a"i!' i sta"e -a"ape3, og"o( e plo.e d!o"i) i. %ido!a &ile s' poli!e e ki)o(, pok!a"e i 0lje&o!i plakali &i -ita!e o/i, pjege !lage i plijes i p'%ale s' po s!odo!i(a p"i%e( i. '-io a, gdje s' se p')ile 0'te, -a4a!e pet"olejke, a kao )to je o da sa jao o dje!oja-ki( glaso!i(a, k"et ja(a, )e)i"i(a, plete i,a(a a eke edo.!at e dalji e, tako je ostao gl'p do da as# S!i jego!i tjeles i %a osi ostali s' est!a" i i ' gla! o( eost!a"e i; Sa jati o 0e a(a (oglo se ' sa(o/a(a, po topli( postelja(a, ali kod s!akog st!a" og tjeles og dodi"a, Filip je i(ao e'goda osje/aj &'4e ja* '

.lad ', s("dlji!' so&' 'stati eispa!a i gol, pospa i '(o"a skakati p"eko golog ka(e a, a ,ijel' o/ s!i"ao je !jeta" oko %g"ade i%a %ido!a, a 0i,a(a i po g"o(o!odi(a# 8 pa"i "e%a a,a ili ad )ka+o( (ok"a "'&lja, e(i" a kao p"ika%a, edo.!at a a 0i!a, k"o% kop"e ' pol's a, t' je jo) s ji( &ila topla Ro%ika, a sada dola%i st!a" ost* d'gi .od i,i o&a!ije i (i"iso( p"e0ga e j'.e, p"okleta p"e0ga a j'.a sa s'.i(, ," i( k"'.o(, 0alos a j't"a, kada je polja p"ek"io ("a%, a Filipa tje"aj' a "a ' (is', ' .lad ' ,"k!', gdje se da. di(i ' g'sti( lopta(a i s("%a!aj' se dla-i,e ' os', a s!eta se !oda sledila ' )k"opio i,a(a# T' /e kle-ati a .lad o( kle,al' i pol'd"ije(o!a ' ka,e ja(e"' jed e &' o! e o/i p"episi!at /e (ate(atske p"i(je"e, s("% 'ti( p"sti(a, a s!ijetl' olta"ske s!ije/e# Taj a (esa, e%d"a!a taj a (esa ' g jili( dje-ji( tijeli(a, !a i pada (oka" s ijeg, a i% (ate(atike ga -eka sig'"a pop"a!ak;