You are on page 1of 2

© Foto: Herman Lodewyckx

© Foto: Herman Lodewyckx

DE GROENE KLOK

GROEN OOSTENDE > HERFST 2013

Lodewyckx DE GROENE KLOK GROEN OOSTENDE > HERFST 2013 > Kristof (r.) geeft de OCMW-fakkel door
>
>

Kristof (r.) geeft de OCMW-fakkel door aan Bert. Kristof wordt nu lid van de raad van bestuur bij Toerisme Oostende en provinciaal secretaris bij Groen.

BERT PEIRSEGAELE NIEUW OCMW-RAADSLID GROEN

Sedert 1 oktober 2013 is Bert Peirsegaele OCMW-raadslid in Oostende. Bert volgt Kristof Cornelis op, die aan de slag gaat als provinciaal secretaris voor Groen. Kristof wenste zijn opvolger alle succes toe met zijn nieuw mandaat.

Bert is de voormalige nationale secretaris van de CM. Hij is licentiaat in de rechten en in de ziekenhuiswetenschap. Op de vraag rond welke thema's hij wil werken, zegt Bert vol overtuiging:

“Armoedebestrijding en de oprichting van een wijkgezondheidscentrum zijn alvast twee concrete actiepunten. In een wijkgezondheidscentrum biedt men een preventieve en integrale geneeskunde

Oostende had al geruime tijd dubbel zoveel kansarme gezinnen dan het provinciegemiddelde, nu zijn het er al bijna driemaal zoveel. Bert: "Hiermee steekt Oostende met kop en schouders boven de andere West-Vlaamse centrumsteden. In onze badstad is de gezinsarmoede op 7 jaar tijd met maar liefst 250% gestegen.”

Groen blijft er al jaren op wijzen dat de

250% gestegen.” Groen blijft er al jaren op wijzen dat de Kinderarmoede in Oostende neemt dramatische

Kinderarmoede in Oostende neemt dramatische proporties aan.

aan, een andere invalshoek dus dan de prestatiegeneeskunde zoals we die kennen. Er is in Oostende ook genoeg werk aan de winkel op vlak van armoedebestrijding. Mijn voorganger Kristof trok enkele maanden geleden aan de alarmbel. De kinderarmoede in Oostende neemt dramatische proporties aan en stijgt op een jaar tijd met maar liefst 25%. Met dit slechte resultaat nestelt Oostende zich in de weinig benijdenswaardige top 5, met onder meer Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht."

armoede in Oostende door de traditionele partijen wordt verwaarloosd. Om een idee te geven hoe penibel de situatie momen- teel is: met een kansarmarmoede-index van 26,7% zit Oostende bijna op het niveau van Bulgarije, die met een index van 28% het laagste scoort op de kansarmoede-index van alle EU-lidstaten samen.

scoort op de kansarmoede-index van alle EU-lidstaten samen. BERT PEIRSEGAELE OCMW-raadslid Groen

BERT PEIRSEGAELE OCMW-raadslid Groen bert.peirsegaele@telenet.be

3
3

MEER WELVAART, MINDER VERVUILING

3 MEER WELVAART, MINDER VERVUILING
4
4

HEDENDAAGSE MOBILITEIT MAAKT STAD LEEFBAAR

4 HEDENDAAGSE MOBILITEIT MAAKT STAD LEEFBAAR
4 HEDENDAAGSE MOBILITEIT MAAKT STAD LEEFBAAR > Rémy Bonny en Sofie Cloet willen dat jongeren
>
>

Rémy Bonny en Sofie Cloet willen dat jongeren veilig kunnen fuiven in Oostende.

Jong Groen wil alternatief voor fuifzaal Hangaar I

Recente gebeurtenissen tijdens jongerenfuiven hebben Jong Groen ertoe gebracht op zoek te gaan naar een alternatief voor Hangaar I. Eerder stelde Jong Groen Middenkust-voorzitter Rémy Bonny al vraagtekens bij de fuifzaal, maar nu wordt Jong Groen ook bijgetreden door fuiforganisatoren. "In de eerste helft van 2013 zijn er zes fuiven geweest waarvan op drie de elektriciteit is uitgevallen. Vestiaires zijn bestormd en er zijn gevechten uitgebroken tijdens de elektriciteitspannes." Vanuit Jong Groen willen we niet langer wachten tot er een grotere ramp plaatsvindt. We gaan samen met de jeugd op zoek naar een nieuwe fuiflocatie. Jongeren kunnen hun ideale fuiflocatie via www.remybonny.be doorgeven."We gaan ook momenten organiseren waar we jongeren inspraak willen geven", aldus Rémy. Om de eis van Jong Groen kracht bij te zetten, diende gemeenteraadslid Sofie Cloet een extra agendapunt in op de gemeenteraad van september. "Ik vroeg de sluiting van de zaal als fuifzaal en dat Oostende op zoek gaat naar een alternatief op korte en lange termijn. Oostende moet opnieuw een aantrekkelijke stad worden waar jongeren op een veilige manier kunnen uitgaan", besluit Sofie.

RÉMY BONNY Voorzitter Jong Groen Middenkust remy.bonny@groen.be

SOFIE CLOET Gemeenteraadslid

sofie.cloet01@gmail.com

4

Red Oostendse visserij In de gemeenteraad van eind september drong Groen- fractieleider Wouter De Vriendt
Red Oostendse visserij
In de gemeenteraad van eind september drong Groen-
fractieleider Wouter De Vriendt er bij de burgemeester op
aan alles op alles te zetten om de Oostendse visserij te
redden. We hebben veel troeven: ervaring, snel laden en
lossen en een goede verbinding. Toch blijft de aanvoer van
vis in Oostende beneden de verplichting die Zeebrugge
contractueel is aangegaan. Ook de bouw van de nieuwe
vismijn blijft uit. De burgemeester zegde toe om snel aan
tafel te zitten met de Vlaamse Visveiling. Ook Kristof
Cornelis vreest dat het stadsbestuur de visserij laat
verkommeren. De geplande bouwprojecten op de
Oosteroever dreigen de plaatselijke nijverheid en visserij
weg te duwen. Groen zal het protest hiertegen opvoeren.
Kristof Cornelis & Wouter De Vriendt
-
Toegankelijkheid van openbare toiletten
Tijdens de gemeenteraad van augustus heeft Groen vragen
aan het stadsbestuur gesteld omtrent de (on)toegankelijk-
heid van de openbare toiletten. Volgens Groen is er nog veel
werk aan de winkel. We betreuren het dat er in de lijst met
nachttoiletten geen enkele voorzien is voor rolstoelge-
bruikers. Verder betwijfelt Groen of de investering van een
half miljoen euro in urilift financieel verantwoord is. Volgens
Groen heeft Oostende nood aan: meer rolstoeltoe-
gankelijke toiletten op de zeedijk en voldoende aanduiding
van de toiletten die wél toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers. Door het inzetten van toiletwagens kan
men het tekort indekken.
Collins Nweke • Gemeenteraadslid
-
Klimaatactieplan
In 2010 ondertekende de stad het Burgemeestersconvenant
voor lokale en duurzame energie. Daardoor deed ze een
vrijwillige en eenzijdige toezegging om verder te gaan dan de
EU-doelstellingen in termen van vermindering van de CO2-
uitstoot. Zij streefde ernaar de uitstoot tegen 2020 met
meer dan 20% te verminderen door acties voor duurzame
energie. Groen betreurt het dat Oostende intussen
geschrapt is uit dit prestigieuze project omdat de
vooropgestelde timing niet werd gehaald. Projecten die
Groen voorstelt: bouwprojecten screenen op de toepassing
van energiezuinige technieken. Zonnepanelen leggen op
gemeentelijke gebouwen. Minder verkeer in de binnenstad.
Annemie Van Der Mueren • Gemeenteraadslid
-
MARO : een samenleving in verandering
Oostende evolueerde de laatste 10 jaar tot een stad met
grote diversiteit, ongeveer 130 verschillende nationaliteiten
wonen er samen. Er zijn goede voorzieningen, maar er is nog
werk aan de winkel. De minderhedenadviesraad (MARO) is
actief als adviesorgaan inzake het minderhedenbeleid.
Sedert 2 jaar ben ik hiervan voorzitter. Ondanks het bestaan
van deze instantie heeft de stad nog heel wat uitdagingen
inzake integratie. Vooral op het vlak van tewerkstelling
blijven de cijfers alarmerend. En er is nog te weinig contact
tussen Vlaamse en nieuwe Oostendenaars.
Iedereen is welkom op de Open Maro van 6/12 in de Grote
Post vanaf 19.30u.
Sonja Saharan • Secretaris Groen Oostende
Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.
Verantwoordelijke uitgever:
® Wouter Van Besien, Sergeant De
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

HEDENDAAGSE MOBILITEIT MAAKT STAD LEEFBAAR

© Foto: Herman Lodewyckx
© Foto: Herman Lodewyckx
>
>

Wouter De Vriendt, Annemie Van Der Mueren, Sofie Cloet, Natacha Waldmann en Collins Nweke gaan samen voor een betere en veiligere mobiliteit in Oostende anno 2013.

Oostende belooft tegen 2015 te werken aan een mobiliteitsplan. Groen Oostende hoopt op een vernieuwende, hedendaagse en toekomstgerichte visie op mobiliteit. We willen Oostende laten ademen en formuleren hiervoor een aantal ideeën.

De stad voorzien van een groenere kijk op mobiliteit heeft vaak een grote impact op de levenskwaliteit en is daarenboven een vorm van slimme city-marketing. Een stad wordt op de kaart gezet en trekt op die manier een nieuw publiek aan dat zich aangesproken voelt door het groene imago. In andere steden ziet men dat een doorgedreven moderne visie op mobiliteit een totaal nieuwe dynamiek creëert. De steden worden groener, leefbaarder en trekken jonge gezinnen aan. Iets waar Oostende grote nood aan heeft.

Investeren in parkings en dus autoverkeer in het centrum is reeds lange tijd achterhaald. Het is ook nefast voor de woongelegenheid in de binnenstad. De parking op het Mijnplein spant hierbij de kroon. Welke andere stad heeft nog een bovengrondse parking op één van de grote pleinen in het centrum? Dit is niet meer van deze tijd. Groen Oostende vraagt het stadsbestuur de bestemming van het plein te herzien om zo werk te maken van een betere levenskwaliteit in het hart van onze stad. Fietsgebruik moet gestimuleerd worden. Dat kan op verschillende manieren: door de aanleg van voldoende veilige fietspaden, met fietsdelen,

Groen Oostende heeft vorig jaar de actie “I Bike OSTD” op poten gezet, met 10 pijlers voor een beter fietsbeleid. Onze voorstellen zijn realistisch, haalbaar en hebben in andere

steden al hun effect bewezen: het voorzien van fietsstraten bijvoorbeeld, om veilige assen te vormen naar het stadscentrum. Ook het afbakenen van verkeersvrije zones in de binnenstad is iets wat gemakkelijk en snel kan, met beperkte impact en positieve resultaten voor de handelaars door een toename aan voorbijgangers.

Groen stelt ook een jaarlijkse autoloze zondag voor. Op die dag kunnen mensen stilstaan bij het gebruik van de wagen en hun stad op een andere manier beleven. In samenwerking met de middenstand zou zelfs een succesvolle jaarlijkse shopping-dag kunnen ontstaan.

Oostende kan in het nieuwe mobiliteitsplan mee op de kar van vele andere steden springen en zo bijdragen aan het plan om tegen 2020 een klimaatneutrale stad te worden. Groen zal dit alvast nauw opvolgen, voor een meer leefbare stad voor alle Oostendenaars.

voor een meer leefbare stad voor alle Oostendenaars. NATACHA WALDMANN Voorzitter Groen Oostende

NATACHA WALDMANN Voorzitter Groen Oostende natachawaldmann@telenet.be

CONTACT Groen Oostende p/a Natacha Waldmann
CONTACT
Groen Oostende
p/a Natacha Waldmann

Nieuwpoortsesteenweg 791

8400 Oostende

oostende@groen.beOostende p/a Natacha Waldmann Nieuwpoortsesteenweg 791 8400 Oostende www.groenoostende.be @VooruitOostende Groen Oostende

www.groenoostende.beOostende p/a Natacha Waldmann Nieuwpoortsesteenweg 791 8400 Oostende oostende@groen.be @VooruitOostende Groen Oostende

@VooruitOostendep/a Natacha Waldmann Nieuwpoortsesteenweg 791 8400 Oostende oostende@groen.be www.groenoostende.be Groen Oostende

Groen Oostendep/a Natacha Waldmann Nieuwpoortsesteenweg 791 8400 Oostende oostende@groen.be www.groenoostende.be @VooruitOostende