You are on page 1of 10

ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 11 – MOÂN HOÙA HOÏC

(HH&ÖD, 4, 2004);

Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt

Caâu I (ÑH: 1,5 ñieåm; CÑ: 2 ñieåm)
1. Haõy choïn caùc chaát thích hôïp A1, A2, A3, … khaùc nhau vaø hoaøn thaønh
caùc phöông trình phaûn öùng sau:
A 1 + A 2 + H 2O
NaAlO2
+ H2
A 3 + A 4 + H 2O
Al(OH)3 + NH4 Cl
A 5 + A 6 + H 2O
Al(OH)3 + NaHCO3
Cu + A7 + A8
CuSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + NO +
H 2O
2. a) Vieát caáu hình e- cuûa nguyeân töû clo (Z = 17). Töø ñoù cho bieát tính
chaát ñaëc tröng nhaát cuûa clo.
b) Cho löôïng dö dung dòch AgNO3 taùc duïng vôùi 100 ml dung dòch hoãn
hôïp NaF 0,05 M; NaCl 0,1 M. Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy ra vaø tính
khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc.
Caâu II (ÑH: 1,5 ñieåm; CÑ: 2 ñieåm)
1. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá axit nitric töø amoniac. Coù
theå ñieàu cheá ñöôïc bao nhieâu lít dung dòch HNO 3 coù noàng ñoä 48,4% (d
= 1,3 kg/lít) töø 5,6 m3 NH3 (ñktc), bieát raèng hieäu suaát chung cuûa caû
quaù trình treân laø 92%.
2. a) Cho bieát pH cuûa dd thu ñöôïc nhö theá naøo (so saùnh vôùi 7) vaø giaûi
thích trong caùc tröôøng hôïp sau:
- Theâm 100 ml dung dòch H 2SO4 0,1 M
vaøo 400 ml dung dòch NH3 0,05 M.
- Theâm 100 ml dung dòch CH 3COOH 0,1 M vaøo 200 ml dung dòch
NaOH 0,05 M.
b) Tính pH cuûa dd thu ñöôïc khi theâm 1 lít dd H 2SO4 0,1 M vaøo 4 lít dd
NaOH 0,0375 M.
Caâu III (ÑH: 1,5 ñieåm; CÑ: 2 ñieåm)
1. Vieát caùc ptpö chuyeån hoaù röôïu etylic thaønh röôïu metylic. Ghi roõ caùc
ñieàu kieän phaûn öùng.
2. Töø toluen vaø caùc chaát voâ cô (KMnO 4, H2SO4 ñ, HNO3 ñ, Fe, HCl, H2O) chæ
qua 3 phaûn öùng coù theå ñieàu cheá axit meta-aminobenzoic. Vieát caùc
phöông trình phaûn öùng xaûy ra (döôùi daïng CTCT) vaø tính khoái löôïng
toluen caàn thieát ñeå ñieàu cheá 27,4 gam axit meta-aminobenzoic vôùi
hieäu suaát giaû thieát cuûa töøng phaûn öùng laàn löôït laø 94%, 70%, 95%.
Caâu VI (ÑH: 1,5 ñieåm; CÑ: 2 ñieåm)
Vieát caùc phöông trình phaûn öùng (ghi roõ ñieàu kieän) ñeå thöïc hieän daõy
bieán
hoaù
sau:
NO2
OH

(C)
CH4

(A)

(B)
(D)

(E)

Br
(F)

NH2

Caâu V (ÑH: 2,5 ñieåm) Hoãn hôïp X goàm Fe vaø moät kim loaïi R coù hoaù trò
khoâng ñoåi. Hoaø tan hoaøn toaøn 6,6 gam hh X trong dd HCl dö thu ñöôïc
5,376 lít khí. Maët khaùc, cuõng hoaø tan 6,6 gam hh X trong dung dòch HNO 3
(laáy dö 10% so vôùi löôïng caàn thieát) thu ñöôïc 1,792 lít hh khí Y goàm N 2O,
NO vaø dd Z. Tæ khoái cuûa hh Y so vôùi H 2 laø 20,25. Caùc theå tích khí ñeàu
ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån.
1. Haõy xaùc ñònh kim loaïi R vaø tính % khoái löôïng töøng kim loaïi coù trong
hoãn hôïp X.
trang
1

N = 14. S = 32. Bieát A phaûn öùng ñöôïc vôùi dd Na2CO3.5. Na = 23. B laø hai chaát höõu cô ñôn chöùc. O vaø laø ñoàng phaân cuûa nhau. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0. Mg= 24. H. Ca = 40. Xaùc ñònh CTPT. Al = 27. Fe = 56. B) caàn vöøa ñuû 6. CTCT vaø goïi teân A. roài ôû bình (2) ñöïng 1 lít dd Ba(OH) 2 0. Ghi chuù: Thí sinh chæ thi cao ñaúng khoâng laøm caâu V. (Cho: H = 1. O = 16. loïc. CÑ: 2 ñieåm) A. Zn = 65. Caâu VI (ÑH: 1.2 M. Caùc saûn phaåm chaùy ñöôïc haáp thuï heát baèng caùch laàn löôït cho ñi qua bình (1) ñöïng 100 gam dd H2SO4 98%. C = 12. Sau thí nghieäm. coøn B thì khoâng phaûn öùng. ñöôïc m gam chaát raén. röûa keát tuûa vaø nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi. Ag = 108. F = 19.2.594% vaø ôû bình (2) thu ñöôïc 45. Tính m.72 M. Cl = 35. Cho dung dòch Z taùc duïng vôùi 400 ml dung dòch NaOH 1.60 gam muoái.72 lít khí oxi (ñktc).1 mol hh (A. thaáy noàng ñoä cuûa H 2SO4 ôû bình (1) laø 94. Sau phaûn öùng.5 ñieåm. B. maïch hôû.) trang 2 . Cu = 64. ñeàu chöùa C. Ba = 137.

5 ñieåm. Hoaù hôi toaøn boä löôïng chaát X thu ñöôïc roài daãn qua oáng ñöïng CuO (dö) nung noùng. Caâu II (ÑH: 1. thu ñöôïc 11. Caâu IV (ÑH: 1 ñieåm.5 ñieåm) Cho este X maïch hôû coù coâng thöùc C5H8O2.8 M vaøo 1 lít dung dòch H2SO4 1 M ñeå thu ñöôïc caùc dung dòch môùi coù: 1. thu ñöôïc 1. coù coâng thöùc phaân töû C 3H6O. dö (coù maët H2SO4 ñaëc. 1. Y vaø caùc ion XY32− . 3. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa X vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng. CÑ: 1. Chia dd C thaønh hai phaàn baèng nhau: phaàn 1 cho taùc duïng vôùi löôïng dö dd CaCl 2 ñöôïc 2 gam keát tuûa. 2. Toång soá proton trong XY3 vaø XY42− laàn löôït laø 40 vaø 48. b) Dung dòch HNO3 ñaëc.1 gam chaát X vaø p gam chaát Y. XY42 − . ñun noùng). [OH-]=10-14. Tính khoái löôïng töøng chaát trong hoãn hôïp A vaø tính noàng ñoä mol/lít cuûa dd Ba(HCO3)2. phaàn 2 taùc duïng vöøa heát vôùi 40 ml dd KOH 0. Caâu VI (ÑH: 2 ñieåm.25 M. trong caùc dung dòch nöôùc luoân coù tích soá noàng ñoä ion [H +]. xenlulozô.5 ñieåm) Caàn theâm bao nhieâu lít dung dòch NaOH 1. haõy chöùng minh söï coù maët cuûa caùc ion XY32− vaø XY42 − trong dung dòch hoãn hôïp muoái natri cuûa chuùng. 2004). Goïi teân caùc saûn phaåm taïo thaønh. Caâu III (ÑH: 2 ñieåm. Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I (ÑH: 1. 2. Baèng phaûn öùng hoaù hoïc. CÑ: 2 ñieåm) 2− 2− Coù hai ion XY3 vaø XY42 − . ñun noùng. cho dd coøn laïi taùc duïng vôùi dd NaOH dö. 5. CÑ: 2.khöû 2− cuûa XY3 vaø XY42− . Vieát caùc phöông trình phaûn öùng minh hoaï tính chaát oxi hoaù . Ñun X vôùi dd axit voâ cô loaõng. pH = 12 Bieát raèng. phenol.5 ñieåm) 1. Töø A coù sô ñoà chuyeån H SO H hoaù: dö HO (A) 2 xt.ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 12 – MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD. 2.5 M. CÑ: 1. Chaát Z taùc duïng ñöôïc vôùi natri vaø khi taùc duïng vôùi hidro (xuùc taùc Ni. pH = 1 2.5 ñieåm) Cho m gam este cuûa moät axit cacboxylic ñôn chöùc vaø moät röôïu no ñôn chöùc phaûn öùng vôùi moät löôïng vöøa ñuû dung dòch NaOH ñun noùng. thu ñöôïc saûn phaåm höõu cô X 1.5 ñieåm. loïc taùch keát tuûa. Sau phaûn öùng. Toaøn boä khí thoaùt ra ñöôïc haáp thuï heát vaøo 200 ml dd Ba(OH) 2 0. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá axit metacrylic töø Z vaø vieát ptpö truøng hôïp axit ñoù. Chaát Y tham gia ñöôïc phaûn öùng traùng göông. Cho toaøn boä X1 taùc duïng trang 3 . Xaùc ñònh X. Cho phaàn khoâng tan B taùc duïng vôùi dd HCl dö. nung noùng) taïo thaønh röôïu isobutylic. t0 (B) 2 4 1700C ñaëc (C) 2 H+ (D) Tìm CTCT coù theå coù cuûa A phuø hôïp vôùi sô ñoà chuyeån hoaù treân vaø vieát phöông trình phaûn öùng. CÑ: 2. ñöôïc hai chaát höõu cô Y vaø Z.97 gam keát tuûa. Hoaø tan A trong 500 ml dd Ba(HCO3)2 ñöôïc dd C vaø phaàn khoâng tan B. Vieát phöông trình phaûn öùng (neáu coù) cuûa caùc chaát treân vôùi: a) Dung dòch axit voâ cô loaõng. 1. Cho glixerin. Caâu V (ÑH: 2 ñieåm) Hoãn hôïp A goàm Na2CO3 vaø BaCO3. Hôïp chaát höõu cô A maïch hôû.

Ca(OH)2 vaø CaCO3 vôùi toång khoái löôïng laø 2. ….44 gam.heát vôùi dung dòch amoniac coù Ag 2O (dö) thu ñöôïc 32. Trình baøy 3 phöông phaùp ñieàu cheá Ag kim loaïi töø muoái AgNO 3.4 vaø buten-3-diol-1.7 g. 1. Ñeå hoaø tan hoaøn toaøn hoãn hôïp X caàn duøng ít nhaát 80 ml dung dòch HCl 1M vaø taïo ra 0. Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I: 1. ZnO. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2. Chaát naøo coù ñoàng phaân cis-trans? Trình baøy coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc ñoàng phaân ñoù.55 lít hoãn hôïp khí Y (theå tích ño ôû 27. Caâu V: Moät mieáng Ca coù khoái löôïng m gam. 2. Ghi chuù: H = 1.3 oC vaø 0. Hoãn hôïp Y coù tyû khoái ñoái vôùi hydro laø 11. 2. Caâu III: 1. Sau moät thôøi gian ñeå ngoaøi khoâng khí bò bieán daïng thaønh moät hoãn hôïp X goàm 4 chaát: Ca. Taùch vaø thu hoài töøng chaát töø hoãn hôïp goàm röôïu etylic. 2. 2. Ag =108. anilin vaø benzen. Ca = 40. trang 4 . Moâ taû hieän töôïng vaø vieát caùc phaûn öùng xaûy ra khi ñoå töø töø dung dòch FeCl3 vaøo dung dòch Na2CO3. vaø ôû bình (2) thu ñöôïc 18 gam keát tuûa. nguoàn nguyeân lieäu naøo toàn taïi laâu daøi nhaát? Caâu IV: 1. Neâu nguyeân taéc chung ñieàu cheá kim loaïi töø caùc hôïp chaát cuûa chuùng. F vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù ñoù. Giaû thieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Tính m vaø p. Tìm caùc coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa Y 1 bieát trong phaân töû Y1 coù chöùa voøng benzen. Cho: Ba = 137. Fe2O3 vaø CuO. Cho ví duï minh hoaï.4 gam Ag kim loaïi. Na = 23. ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 13 – MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD. B. Cho Y phaûn öùng vôùi dung dòch H 2SO4 thu ñöôïc hôïp chaát höõu cô Y1.5. Nhaän bieát vaø phaân bieät 4 oxít kim loaïi sau (ôû daïng raén): Na 2O. 2005). O = 16. Thí sinh chæ thi cao ñaúng khoâng laøm caâu V. Ñeå ñieàu cheá caùc hôïp chaát höõu cô coù theå söû duïng nhöõng nguoàn nguyeân lieäu naøo saün coù trong thieân nhieân? Trong soá ñoù. Töø khí thieân nhieân vaø caùc chaát voâ cô thích hôïp haõy trình baøy phöông phaùp ñieàu cheá 2 röôïu 2 chöùc laø buten-2-diol-1.2. bieát raèng B laø muoái cuûa moät chaát coù öùng duïng quan troïng trong ñôøi soáng.896 atm).96 gam Y 1 roài cho saûn phaåm chaùy laàn löôïc qua bình (1) chöùa löôïng dö H 2SO4 ñaëc vaø bình (2) chöùa löôïng dö nöôùc voâi trong thì thaáy khoái löôïng bình (1) taêng 1. C = 12. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo vaø goïi teân X. CaO. S = 32. 2. 2. Caâu II: 1. bieát X coù maïch cacbon phaân nhaùnh. phenol. Cho sô ñoà chuyeån hoaù: C11H21O4N (A) (B) (C) Na C5H7O4NNa2 (B) + C3H8O (C) HCl C5H10O4NCl (D) CuO C3H6O (E) O2/xt C3H6O2 (F) Cho bieát coâng thöùc caáu taïo caùc chaát A.

Töø khí thieân nhieân haõy vieát caùc phaûn öùng ñieàu cheá 3 ñoàng ñaúng ñaàu tieân thuoäc daõy ñoù. a. A thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo? b.Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I: 1. 2. 2. b. caàn 9. 3.4 mol O2 vaø taïo ra soá mol H2O vaø CO2 baèng nhau. Tìm coâng thöùc vaø tính thaønh phaàn % (veà theå tích) töøng khí trong hoãn hôïp X.12H2O vaø (NH4)2SO4. 2.24H2O 1. Caâu III: 1. ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 14 – MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD. Fe2O3 vaø Al. Giaû thieát caùc phaûn öùng xaûy ra vôùi hieäu suaát 100%. thu ñöôïc tæ leä soá mol giöõa CO2 vaø H2O taêng daàn theo daõy ñoàng ñaúng. Tính % (veà khoái löôïng) töøng chaát trong hoãn hôïp Y. Tính a.Fe2(SO4)3. phaûn öùng naøo laø phaûn öùng oxi hoaù – khöû. Khi ñoát chaùy laàn löôït töøng ñoàng ñaúng cuûa röôïu ñôn chöùc A. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù ñoù.408 lít O2. Tính m. Cho toaøn boä Z taùc duïng vôùi dung dòch Ag 2O trong NH3. trang 5 . Chia ñoâi hoãn hôïp X: moät phaàn ñem ñoát chaùy hoaøn toaøn. Duøng phöông phaùp hoaù hoïc chöùng minh thaønh phaàn cuûa töøng loaïi pheøn treân. moät phaàn cho taùc duïng hoaøn toaøn vôùi H2O (coù H2SO4 xuùc taùc). Trình baøy phöông phaùp ñieàu cheá Al töø pheøn nhoâm vaø ñieàu cheá Fe töø pheøn saét noùi treân. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän söï chuyeån hoaù: H-CHO CH3-CHO 2.1. Cho daõy chuyeån hoaù: Fe FeCl2 FeCl3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 a. thu ñöôïc hoãn hôïp Y. Cho bieát trong soá caùc phaûn öùng ñoù. 2005) . 1. 1. Tính khoái löôïng töøng chaát trong hoãn hôïp X.48 lít hoãn hôïp X goàm 2 olefin keá tieáp nhau trong moät daõy ñoàng ñaúng. phaûn öùng naøo laø phaûn öùng trao ñoåi. taïo ra 0. Ñem nung hoãn hôïp X ngoaøi khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi laø a gam. Caâu VI: Cho 4.Al2(SO4)3. Caâu II: Coù 2 loaïi pheøn (ôû daïng boät): K2SO4. Trình baøy phöông phaùp taùch vaø thu hoài töøng chaát trong hoãn hôïp X goàm Fe. roài cho toaøn boä löôïng Ag taïo ra taùc duïng vôùi dung dòch HNO 3 loaõng.448 lít khí NO duy nhaát.1 mol C caàn 0. dö. 2. Oxi hoaù hoaøn toaøn hoãn hôïp Y baèng CuO thu ñöôïc hoãn hôïp Z. caùc theå tích khí ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån. Caâu IV: Cho daõy chuyeån hoaù: A + NaOH B+C B + NaOH CaO CH 4 + D Ñoát 0.

2. 1.672 lít khí duy nhaát laø N2O (theå tích ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån). C vaø D. Cho bieát teân kim loaïi M. C taùc duïng vôùi nhau töøng ñoâi moät trong nöôùc. C3H7OH vaø C6H5OH.45 g/l. 2. Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng B thu ñöôïc CO 2 vaø H2O vôùi tæ leä khoái löôïng giöõa 2 saûn phaåm naøy laø 44/27.1. 1. khoâng khí coù khoái löôïng rieâng laø 1. ************* Chæ duøng moät hoaù chaát. Vieát phöông trình phaûn öùng cuûa M: vôùi dung dòch HNO 3 taïo khí N2 vaø vôùi dung dòch H2SO4 taïo khí H2S. dö taïo ra 0. haõy phaân bieät 4 chaát: CH 3OH. Cho toaøn boä löôïng CO2 noùi treân haáp thuï vaøo 5 lít dung dòch Ba(OH) 2 noàng ñoä 0. bieát raèng trong ñieàu kieän thí nghieäm.Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I: Cho caùc phaûn öùng: KMnO4 + HCl Khí A + … H2SO4ñ + CuS Khí B + … FeS + HCl Khí C + … Cho caùc khí A. bieát raèng D ñôn chöùc. Caâu IV: trang 6 . Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän söï chuyeån hoaù töø isoamylclorua thaønh 2-metylbutanol-2. Caâu II: Cho 2. 2. 2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa este A. 1. Vieát caùc phaûn öùng (ghi ñaày ñuû ñieàu kieän) ñeå chuyeån hoaù A thaønh polimetylacrylat. Ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng vaø cho bieát höôùng töøng phaûn öùng theo quy taéc naøo. Tính a. B. B. Ñeå trung hoaø 10 g axít C caàn moät löôïng dung dòch NaOH 1M nhieàu hôn 200 ml.52 g hoãn hôïp muoái cuûa 2 axít höõu cô C vaø D. Cho bieát chuùng thuoäc loaïi phaûn öùng gì? Neâu roõ ñieàu kieän xaûy ra töøng loaïi phaûn öùng ñoù. 2004) . b vaø c.16 g kim loaïi M taùc duïng vôùi dung dòch HNO 3 loaõng. 2. Caâu V: Nhieät phaân a gam muoái CaCO 3 taïo ra 15 lít khí CO 2.1 M taïo ra b gam keát tuûa. Cho bieát coâng thöùc caùc chaát A. ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 15 – MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD. Trình baøy phöông phaùp ñieàu cheá moät ñoàng phaân A töø xenluloâzô. Caâu III: 1. Tính m. C2H5OH. 1. Theâm NaOH ñeán dö vaøo dung dòch sau phaûn öùng laïi taïo theâm c gam keát tuûa nöõa. Haõy thieát laäp vaø hoaøn thieän caùc phöông trình phaûn öùng noùi treân. Caâu VI: Thuyû phaân hoaøn toaøn m gam este trung tính A caàn 40 ml dung dòch NaOH 1 M thu ñöôïc moät röôïu B vaø 3. Phaûi nhieät phaân bao nhieâu gam hoãn hôïp KMnO 4 vaø KClO3 coù tæ leä mol 1:1 ñeå thu ñöôïc theå tích O2 baèng theå tích CO2 noùi treân. 12.

2. 2. cho bieát a = 8. 3. Caâu III: trang 7 . Cho sô ñoà chuyeån hoaù: Fe FeCl FeCl 3 Fe(NO 3)3 +A +B 2 +C +D Fe(NO3)2 Cho bieát coâng thöùc caùc chaát A. Cho vieát G laø khí naøo. 2004) . 2. Troän laãn toaøn boä löôïng CO 2 thu ñöôïc treân vôùi 2. 2. Coù 2 loï khoâng daùn nhaõn döïng 2 dung dòch laø KOH vaø ZnSO 4. bieát raèng chæ coù 50% hydro môùi sinh tham gia phaûn öùng. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng coù theå xaûy ra döôùi daïng phaân töû vaø daïng ion: a) CaCl2 + Na2CO3 . Tính khoái löôïng töøng muoái MgCO 3 vaø CaCO3.48 lít khí CO 2 ôû nhieät ñoä 1092oC vaø 1atm. Haõy trình baøy caùch phaân bieät chuùng maø khoâng caàn duøng theâm hoaù chaát. Cho toaøn boä löôïng khí CO2 noùi treân haáp thuï hoaøn toaøn vaøo moät bình chöùa 100ml dung dòch Ba(OH)2 noàng ñoä C mol/lít. Vieát caùc phaûn öùng thöïc hieän söï chuyeån hoaù töø (A) thaønh (B) vaø B Chuù yù ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng. b) KOH + BaCl2 c) MgSO4 + NaCl . d) NaHSO4 + Ba(HCO3)2 e) BaCO3 + CaCl2 . Tính m.8 gam hoãn hôïp B goàm 3 amin töông öùng. 1. thu ñöôïc 3. Tìm coâng thöùc töøng chaát trong hoãn hôïp tröôùc vaø sau phaûn öùng neáu chuùng laø caùc hôïp chaát no. Caâu II: 1. Tính löôïng Fe vaø dung dòch HCl 1M toái thieåu caàn thieát cho phaûn öùng treân. 4. Trình baøy phöông phaùp hoaù hoïc phaân bieät 2 este ñoù. Tính C. Caâu VI: Khöû hoaøn toaøn 3 gam hoãn hôïp A goàm 3 hôïp chaát nitrô ñôn chöùc (baèng hydro môùi sinh töø phaûn öùng cuûa Fe vaø dung dòch HCl) thu ñöôïc 1. keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng. B. 1.688 lít khí G (theå tích G ño ôû ñktc) thu ñöôïc hoãn hôïp X coù tyû khoái ñoái vôùi hydro laø 16. Trình baøy phöông phaùp ñieàu cheá Mg töø MgCO3 vaø 2 phöông phaùp ñieàu cheá K töø K2SO4. C. ngöôïc laïi: A Caâu V: Nung 4 gam quaëng ñoâloâmit (coù chöùa a% taïp chaát trô) ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn taïo ra m gam chaát raén vaø 4.94 gam keát tuûa. D vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy chuyeån hoaù treân. Chöùng minh raèng khi ñoát chaùy hoãn hôïp A löôïng CO 2 sinh ra töø ñoàng ñaúng lôùn nhaát gaáp 3 laàn töø ñoàng ñaúng beù nhaát.Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I: 1.Coù 2 este ñoàng phaân: ************** 1. g) MgCO3 + H2SO4 2. 3. 11. ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 16– MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD.

C. thu ñöôïc hôi röôïu B vaø 2. C vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng theå hieän caùc tính chaát noùi treân. C = 12. Maët khaùc cho 3. Cho bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa A. ÑEÀ LUYEÄN TAÄP SOÁ 17– MOÂN HOÙA HOÏC (HH&ÖD. B. . Ñun noùng röôïu B vôùi H 2SO4 taïo ra hydrocacbon C. HCl. 2.Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt Caâu I: 1.96 g chaát raén. Caâu IV: 1. Trình baøy phöông phaùp phaân bieät 5 chaát treân neáu chuùng ñöïng trong 5 loï khoâng daùn nhaõn. O = 16. Al = 27. Laøm bay hôi 1. NaOH. 1atm taïo ra 0.löôïng keát tuûa nhieàu nhaát. H.A vaø C ñeàu taùc duïng ñöôïc vôùi Na. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng theo daõy bieán hoaù sau: Fe Fe(NO3)2 FeCl2 FeCl 3 Fe(NO 3)3 88888888888888888888888888888888888888888888888888888 Caâu II: 1. ñeàu chöùa C.688 lít hydro (ñktc). d. trang 8 . 2. 1. 2.löôïng keát tuûa ít nhaát. 2.16 gam kim loaïi A taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 2.a) Haõy ñaùnh giaù gaàn ñuùng pH (>7. O vaø ñeàu coù khoái löôïng phaân töû laø 60.53 gam A ôû 136oC. N = 14. NH4Cl. 1. =7.1. <7) cuûa caùc dung dòch Ba(NO3)2. 2004) . Troän laãn 1 lít C vôùi V lít hydro taïo ra hoãn hôïp D coù tyû khoái ñoái vôùi hydro laø 6. Cho bieát: H = 1. Na2CO3.B vaø C ñeàu coù phaûn öùng traùng baïc. Coâ caïn dung dòch B taïo ra 27. Hydro hoaù 5 chaát A. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän söï chuyeån hoaù töø etyl fomiat thaønh metyl axetat (caùc hoaù chaát voâ cô vaø caùc ñieàu kieän phaûn öùng söû duïng tuyø yù). Na = 23. Mg = 24. Tính V. Tính V.84 g chaát raén khan. Ñun noùng hoãn hôïp D coù maët Ni xuùc taùc cho ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn taïo hoãn hôïp E coù tyû khoái ñoái vôùi hydro laø d. Caâu V: Cho 2. 3. Caâu VI: Cho moät este A taïo thaønh töø moät axít ñôn chöùc vaø moät röôïu ñôn chöùc. dö (löôïng duøng gaáp ñoâi löôïng caàn thieát). thu ñöôïc dung dòch B vaø V lít khí NO duy nhaát. E ñeàu thu ñöôïc röôïu n-propylic. Cho bieát coâng thöùc 5 chaát naøy vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän caùc chuyeån hoaù noùi treân. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû vaø caùc coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa A.04 gam A trong 50ml dung dòch NaOH 1M roài coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng. . Tính löôïng dung dòch NaOH caàn thieát ñeå khi theâm dung dòch B seõ taïo ra: . Tính tyû khoái cuûa C so vôùi hôi A. Coù 3 hôïp chaát höõu cô no. D.504 lít hôi.24 g A taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 loaõng. Maët khaùc ñem thuyû phaân hoaøn toaøn 2. B. Fe = 56. Tìm teân kim loaïi A. 11. .

1. haõy nhaän bieát moãi dung dòch treân chöùa trong caùc loï rieâng bieät. bieát X laø muoái hình thaønh töø phaûn öùng cuûa moät α . 2. Caâu III: 1. thu ñöôïc chaát raén khan Y (quaù trình coâ caïn khoâng xaûy ra phaûn öùng). D.52 gam chaát höõu cô X caàn 0. (Coi theå tích dung dòch khoâng thay ñoåi trong quaù trình phaûn öùng). trang 9 . C. E. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng.24 lít hoãn hôïp khí C (ôû 27. thu ñöôïc hoãn hôïp khí goàm CO 2. Sau khi laøm ngöng töï hôi nöôùc. thu ñöôïc dung dòch D.aminoaxit coù maïch cacbon khoâng phaân nhaùnh.6 gam vaø coù tyû khoái vôùi hydro laø 20. Bieát B laø muoái cuûa moät α . bieát coâng thöùc phaân töû cuûa X truøng vôùi coâng thöùc ñôn giaûn nhaát cuûa noù. Cho 22. Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa X. hoãn hôïp khí coøn laïi coù khoái löôïng laø 1. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng. coù tæ khoái vôùi hydro baèng 21. Ca = 40. Tính khoái löôïng töøng chaát trong Y. F vaø vieát caùc phöông trình phaûn öùng thöïc hieän daõy bieán hoaù treân. Cho moät löôïng boät ñoàng dö vaøo dung dòch B roài laéc hoãn hôïp cho ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn. 2. Caâu IV: 1. Caân baèng phöông trình phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O Cho bieát hoãn hôïp khí NO vaø NO 2 thu ñöôïc coù tæ leä khoái vôùi hydro laø 61/3. Be = 9. Phaûn öùng taïo ra khí NO duy nhaát. Caâu V: Cho 9 gam hoãn hôïp A goàm FeCO3 vaø muoái cacbonat cuûa hai kim loaïi thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm II taùc duïng hoaøn toaøn 400ml dung dòch HNO 3 1M. Cho bieát: H = 1. N = 14. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng chuyeån hoaù 3-metylbutanol-1 thaønh 2.aminoaxit vôùi HNO3. 2. Loïc boû phaàn khoâng tan sau phaûn öùng. B. Xaùc ñònh hai kim loaïi treân. Mg = 24. N2 vaø hôi nöôùc. thu ñöôïc dung dòch B vaø 2.3 0C vaø 1. Ba = 137.1 atm) goàm hai chaát khí laø CO2 vaø NO. pclonitrobenzen vaø n-clonitrobenzen (caùc chaát voâ cô vaø ñieàu kieän caàn thieát coù ñuû). Xaùc ñònh noàng ñoä mol/lít cuûa töøng muoái trong dung dòch D. Tính khoái löôïng töøng muoái cacbonat trong A. 2.8 gam X taùc duïng heát vôùi 200 ml dung dòch NaOH 2 M. 3. Cu = 64. 1. bieát chuùng thuoäc 2 chu kyø lieân tieáp trong baûng tuaàn hoaøn. Na = 23. Cho sô ñoà chuyeån hoaù döôùi ñaây: Haõy xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc chaát A.metylbutanol-2. benzen vaø axit axetic chöùa trong caùc loï rieâng bieät. 3. Sr = 88. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa X. Co caïn hoãn hôïp sau phaûn öùng.3. Töø metan vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá anilin.b) Chæ duøng theâm quyø tím. 2. Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát töøng chaát: phenol. Fe = 56. C = 12. Caâu VI: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1.56 lít khí oxi (ñktc). O = 16.

trang 10 .