You are on page 1of 8

Neighbourhood Weekly Newspaper

Postal Registration No.TN/CC(S) Dn/369/12-14

VALASAI TIMES
k·Áƒ Á¶D¸
Editorial & Advt.
Date of Publication : Every Saturday
Covering Porur, Valasaravakkam, Virugambakkam, Saligramam & Vadapalani areas

Vol : 9 - No : 5

Nov 16 - 22, 2013

Cell: 98405 73043, 90030 39483

Re.1/-

VALASAI TIMES

4
Ïu¤j¤ij R¤jkh¡f Áy o¥°...
lèš cŸs Ïu¤j« R¤jäšyhkš ÏUªjhš clš mrÂ, fhŒ¢rš, tæ‰W¥ bghUkš, Rthr¡ nfhsWfŸ ngh‹wit c©lhfyh«. mjdhš clè‹ mo¥gil r¡Âahd Ïu¤j¤ij R ¤ j k h f it¤J¡bfhŸtJ mtÁakhF«. Õ£%£ »H§F rh¥Ã£L tªjhš òÂa Ïu¤j« c‰g¤ÂahF«. ÏJjéu, br«gU¤Â¥ óit eLéš ÏU¡F« kfuªj¤ij j鮤J R¤Â cŸs ÏjœfŸ k£L« btW« t承š rh¥Ã£Ltu bt£il NL Ô®ªJ Ïu¤j« éU¤ÂahF«. KU§if¡ Ñiuia Jtu« gU¥òl‹ rik¤J xU nfhêK£il cil¤J é£L »s¿ beŒ nr®¤J 41 eh£fŸ rh¥Ã£L tu Ïu¤j« éU¤ÂahF«. ehtš gH« ÂdK« rh¥Ã£lhš Tl Ïu¤j« éU¤Â M»wJ. ÏŠÁ¢ rhWl‹ nj‹ fyªJ rh¥Ã£lhš Ïu¤j« R¤j¥gL¤j¥gL»wJ. j¡fhë¥ gH« rh¥Ã£L tªjhš Tl Ïu¤j« R¤jkhF«. Mdhš, thj nehŒ cŸst®fŸ j鮤jš ešyJ. Ïyªij¥ gH« rh¥Ã£lhš Ïu¤j¤ij R¤j« brŒtJ k£Läšyhkš, RWRW¥ghf it¤J¡ bfhŸS«. gÁiaÍ« ö©L« j‹ik bfh©lJ. Ï‹iwa fhyf£l¤Âš bgU« m¢RW¤jš Ïu¤j¡ FHhŒ mil¥ò. Ïjid r h j h u z k h Œ j鮤Jélyh« v‹»wJ Ïa‰if it¤Âa«. ÂdK« xU f¥ jæ® rh¥Ã£L tªjhš nghJ« Ïu¤j¡ FHhŒ mil¥ò Ú§F«. Ïj‰fL¤jJ Ïu¤j« mG¤j«. Ïjid K‰¿Ykhf ngh¡f tê c©L. bfh¡f it¤J M¿a Úçš Óuf¥ bgho 12 neu« Cwit¤J Fo¤J tªjhš nghJ«. nkY«, xU l«s® nkhçš vYä¢r« gH¢rhW ÃêªJ rh¥Ã£lhš Ïu¤j mG¤j« Ó®gL«. ÏJjéu, mf¤Â¡ Ñiuia thu« 2 Kiw rh¥Ã£L tªjhY« Ïu¤j¡ bfhÂ¥ò FzkhF«. Ïu¤j¡f£L, RS¡F ãt®¤Âahf, kŠrŸ, c¥ò, R©zh«ò M»at‰iw btªÚ® é£L miu¤J mªj éGij NL brŒJ RS¡»‹ ÛJ g‰Wngh£lhš nghJ«. ésh«gH« rh¥Ã£lhš Ïu¤j¤Âš cŸs »UäfŸ mêªJnghF«.

Nov. 16 - 22, 2013
T´ k ¬Ô ÂV^

c

∑\], A.sƒVÔ´VÎ, V.º«\È>V, B.Com., K.P.sƒVÔ√VıΩB[, B.Com., S.G.ƒyi, B.E., M.E., S.D.Ekz\VÏ, S.D.•k´VÎ, S.G.\ËÔı¶[, S.G.∏º´\È>V ˜.®D. ®ı¶Ï∏Á´ƒ¸, Ω.®¸. z ºƒÔÏ, ˜.®D. º√[L ¸º¶Vϸ, pº>s ÔÚ\VˆBD\[ ÂÔÏ, k·ƒ´kV¬ÔD, ÿƒ_ 7299885588.
V.

Limelite at Vadapalani

v i s i to u rw e b s i t e

www.valasaitimes.in

imelite Salon & Spa, the new order in indulgence has opened its doors to the public. Located at a prime mall, the new salon is all dressed in resplendent white and red, the brand’s colours, the outlet is at its swankiest best replete with a new brand identity, premium interiors, equipment and a whole new range of products in its menu of offerings. The new services menu has been put together after a lot of research and trial with international brands to ensure customers are treated to nothing but the best. Premium experience services like Kerastase treatments can be experienced exclusively at Limelite. Located on the second floor at Forum Vijaya Mall, the salon spreads over 1055 sq feet. Limelite houses hair design area, an exclusive private studio for clients who would prefer a little more privacy and pedicure section in the salon. Limelite has put together an entire range of services and indulging delights to lavish the very best on its esteemed customers at every step. The salon is located at No 183, Shop No 218, 2nd floor, Forum Mall, N.S.K Salai, Arcot Road, Vadapalani, Chennai – 26. Ph: 044 66528417/ 19 and can be contacted on 044 66528417/19 for appointment. The salon is open from 10am to 9pm.

L

VALASAI TIMES

º\‚|¬z©√D g‚º¶V ¸¶VıΩ_ g•>ØÁ¤ swV!
gÈ©√V¬ÔD º√V‘Ï ÈB[ ∞.gÏ.Ω_o√VA √∫ºÔuA

5

Nov. 16 - 22, 2013

g‚º¶V ¸¶VıΩ_ g•>ØÁ¤ swV, \Vk‚¶ ∂Á\©A ÿƒBÈV·Ï º\‚|¬z©√D ÈB[ ®D.®¸.√flÁƒB©√[ >ÁÈÁ\l_, √V.\.Ô. ÿƒBuzø cÆ©∏™ÚD, ÿ>VaÈ]√Ú\V™ º√V‘Ï gÈ©√V¬ÔD, ÈB[ ∞.gÏ.Ω_o√VA x[MÁÈl_ ºÔVÈVÔÈ\VÔ ÂÁ¶ÿ√u≈m. ÈB[ ∞.gÏ.Ω_o√VA, g‚º¶V {‚|ÂÏÔ^ 13 º√Ú¬z, ÷Èkƒ ÊÚÁ¶ÁB kw∫˛™VÏ. ÷ÀswVs_ \Vk‚¶ mÁ ÿƒBÈV·Ï kV™Ô´D ÿƒ_kD, \Vk‚¶ ÷Á·Q´Ë ÿÂuz[≈D ∏´ÔVi, ´Vº¤Õ]´[, Œ[§B ÿ>Vauƒ∫Ô >ÁÈkÏ Ω. z\VÏ, >BV·[, Ω. gÆxÔD, ®D.º¤V], ∞.ºÔ.Ô¤√], {‚|™Ï \Ë \uÆD gµkVÏ]ÚÂÔÏ ´V>V ∂s[•, k·ƒ´kV¬ÔD g‚º¶V ¸¶Vı| Âı√ÏÔ^ c^π‚¶ ∞´V·\Vº™VÏ ÔÈÕm ÿÔVı¶™Ï.

º\‚|¬z©√›]_ c^·

∏≈Õ> ÂV^ kVµ›m!
p ÔVÏ›]¬
√_ÈVı| kVw ®_ÈVD k_È ÷Á≈kÁ™ ºkıΩ¬ ÿÔV^˛º≈[. ®[ ∂[A› >D∏

Akº™¸kˆ ´V\ÂV>[,
º√VflƒD√^π, >Ú\Aˆ.

∂[A¶[,

∏≈Õ>ÂV^ kVµ›m
7.11.2013 ∂[Æ ÂΩÔÏ, cÈÔ ÂVBÔ[ Ô\_«VEM[ 59km ∏≈Õ>ÂV^ swV ÿƒ[Á™ º>™VDº√‚Á¶ ´VÎÔ\_ ∏oD¸ ∂KkÈÔ›]_ ÂÁ¶ÿ√u≈m. ∏´√È∫Ô”D, Ô\_«VƒM[ ´EÔÏÔ^ ∞´V·\Vº™VÏ ÔÈÕm ÿÔVı¶™Ï. ´Vº¤¸ˆ ÔVÈM, sÚÔD√V¬Ô› Á>fl ºƒÏÕ> ÔsQÏ ÿÂ_ÁÈ ∑Õ>ˆ √VÈ∑©∏´\ËB[, ºÔV¶V™ ºÔVΩ ´EÔÏÔ^ ƒVÏ∏_ "ÔÁÈ ºÂBfl ÿƒD\_' ®–D sÚ]Á™ Ô\_«Vƒ–¬z kw∫˛, ÿÔ·´s›>VÏ.

VALASAI TIMES

Registrar of Newspapers of India TNBIL/2004/14657

Nov. 16 - 22, 2013
Sruti Bala Kendra presents Smart Camp 2013
RAMA - THE SUPREME EMBODIMENT

Venue : Balalok Matriculation Higher Secondary School, Saligramam Date : December 27, 28, 29 Time : 8.30am to 4.30pm Eligibility : 7 to 11 years ( 3 to 7th Std) Sruti Kendra conducts SMART YUVA CAMP for Yuva for 2 days.On 27 and 28th December 2013 in the same campus. Time : 10am to 1pm.Eligibility 12to 17 years. Topic : GPS (GratitudePatience - Sacrifice) Rama the Supreme. For details, contact : P R Sankari, 9444067734

Sri Maha Skandha
Sashti Function by Sri Kamakoti Nagar and Annexe Baktha Jana Sabha at Dyana Mandapam. Former Councilor Valasai Jayaraman, Devendra Nath Rao, Actress Gouthami, Wink Beauty Clinic Mrs.Padmaja Ravi are seen with Kalanikethan students.

AARDE Foundation
organising a trip to trace origin of Madras on 23rd November 2013 at Pulicat. Trip cost Rs.750/-. (Includes A/c. Bus trip,Breakfast, Tea & snacks, Water bottle and Guided walk) 6.45am : Departure from Loyala College Back Gate , Mahalingapuram 9am : Breakfast at Pazhaverkadu (Pulicat) 9.15am : Visit to Pulicat Interpretation - Centre 10am : Heritage Walk 12.30pm : Craft Shopping at Interpreta tion Centre 12.45pm : Departure from Pulicat to Chennai. Limited seats only available. For details, contact : 99400 79444. E.Mail : info@aarde.in . Website : www.aarde.in

v i s i to u r website
www. valasaitimes.in
Owned and Published by T. Sivagami M.A., from Plot No. 2/4 Muthumariyamman Koil Street, Ist Floor, Janaki Nagar Annexe, Valasaravakkam, Chennai - 87, and Printed by her at Yogiram Surathkumar Prints No.12, Gajapathy St., Ice House, Chennai-5. Editor:T. Sivagami M.A. Phone : 2486 6663, 98405 73043, Email: valasaitimes@gmail.com

VALASAI TIMES

2

Nov. 16 - 22, 2013

MISSING PASSPORT
Classified Advertisement 1col x cm Rs.75/For bookings call: 98405 73043. Advertisements will be collected at your doorsteps.

Passport with Name

ASTROLOGY

REAL ESTATE SELLING (Residential Flat -Resale)

ARAVIND K No. K0360728
found missing since : 30/10/2013

Dr. ARAVIND 9 1 7 6 0 9 8 3 11

s¬º™ik´V \wÁÈBÏ √^π
k·ƒ´kV¬ÔD ÿ\¤¸Ω¬ ÔVÈM, ∂w˛ˆ ƒVÁÈl_ ∂Á\Õm^·m s¬º™ik´V \wÁÈBÏ √^π. {F° ÿ√u≈ √^π gEˆÁB, ÷©√^πÁB tÔfl E≈©√VÔ Â¶›]¬ ÿÔVıΩÚ¬˛≈VÏ. tÔ¬ zÁ≈Õ> Ô‚¶ \VÔ , \V>D ‘.500/- \‚|º\ ÿ√uƬ ÿÔVı| ºƒÁk ºÂV¬˛_ ÷©√^πÁB WÏk˛›m kÚ˛≈VÏ. ÷∫z sÁ·BV‚| xÁ≈l_ Ô_s √luÆs¬Ô©√|˛≈m. gı| xøkmD ºƒÏ¬ÁÔ ÂÁ¶ ÿ√Æ˛≈m. √Ω©A¶[, ¶™D, √V‚|, {sBD, ÷Õ], g∫˛ÈxD E≈Õ> xÁ≈l_ Ôu∏¬Ô©√|˛≈m. º\KD sk´∫Ô”¬z, s¬º™ik´V \wÁÈBÏ √^π, k·ƒ´kV¬ÔD, º√V[ : 2486 5952, 9962966062 ®[≈ ®ıÔπ_ ÿ>V¶ÏA ÿÔV^·°D.

VALASAI TIMES S upreme Court bench consisting of
Justices K.S.Radhakrishnan and Pinaki Chandra Ghose delivered a landmark judgement on 31st October 2013, giving a series of directions while disposing of a Public Interest Litigation (PIL). It was filed and led by former Union Secretary T.S.R.Subramanian and others like former Chief Election Commissioners T.S.Krishnamurthy and S.GANAPATHY N.Gopalaswamy, former CBI Directors Jogindar Cell : 98401 50211 Singh and D.R.Karthikeyan, former TRAI Chairman Nripendra Misra followed by 75 other eminent bureaucrats. They approached the Apex Court as the morale of the bureaucrats was at low ebb. The petitioners averred weak governance, manifesting in poor service delivery, excessive regularisation, whimsical interventions for personal benefits , wasteful public expenditure , inadequate transparency, lack of accountability being undermined etc. had reduced effectiveness of government policies and programmes which greatly impinge on development. They also submitted that lack of good governance affected the quality of life of a citizen which violated the guarantee under Article 21(Right to life and liberty), enshrined in the constitution. Civil servants were not able to do their job meticulously as expected of them under the constitution since the civil servants are the implementors of all the policy decisions of the government. They had lost their morale in view of frequent transfers and postings that are the major weapons in the hands of the government to keep them servile. They quoted the recommendations from the Sandhanam Committee report in 1962, Jha Commission Report in 1996, Hota Committee report in 2004 and also valid suggestions from the Administrative Reform Commission. But alas! they have never implemented by the political executive which are very vital for Administrative Reforms thereby ensuring government policies and programmes reach the poor people for achieving overall development, minimise corruption and ensuring accountability. They sought an unusual relief from the Supreme Court to bring in major administrative reforms , concurring their views saying their petititons requires which raise a very important question putting in special effort devicing an anti-dote to politicalisation of the bureaucracy. They said the required reformations require and informed citizentory and transparency of informations especially acting on oral instructions, not recording etc. which violates the very rights guaranteed to the citizens under the RTI Act which could be defeated. Besides, the writ petition comes in the wake of controversies surrounding actions against Ashok Khemka, IAS Officer of Haryana government over the allegations against Robert Vadra land deal, Durga Sakhti Nagpal, IAS Officer of UP cadre over alleged action on sand miners and Sanjeev Chaturvedi, Indian Forest Service officer of Haryana cadre in the cause of blowing the lid off many forest scams in Haryana state. The bench having understood and thoroughly examined the pent up feelings, frusteration and fumings among the bureaucrats over the years, delivered series of judgements which gave bureaucrats, a thumps up, reward and gift. The court ruled a fixed tenure for civil services so that they are not transferred at the whims and fancies of the political bosses and a stipulation that all instructions by the superiors be in writing only except under emergency and exceptional

3
circumstances which should be later confirmed by the higher authority which are vital to protect officers from the wrongful pressure from the superior political masters and vested interest. To prevent arbitrary transfers, the court has directed the centre, states and Union Territories to establish a seperate Civil Services Board (CSB) comprising top serving officers to advice the political executives and transfers, postings and disciplinary proceedings etc. within a period of 3 months. The political bosses can reject CSB's view after recording the reasons in writing. The bench asked Parliament to pass a Civil Services Act under Article 309, setting up a CSB which can guide and advice necessary administrative actions on transfers and postings. The bench strongly felt that giving oral instructions will defeat the object and purpose of RTI Act giving room for favouritism and corruption. It is very painful and distressing to note that despite several recommendations had been made since 1962 for passing a relevant Civil Services Act by Parliament, no government at the centre in the centre had evinced interest in its formulation, leaving it in backburner. It is good that the landmark verdicts are meant to ensure good governance, transparency and accountability in governmental functions. The verdict has levered for good governance in the country by providing a framework to insulate bureaucracy from cluster of vested interest and political pressures etc. and act independently by following rules and regulations strictly. Overall, it will ensure public confidence in the government which is bound to improve further for reviving growth in the economy. Let the bureaucracy work with a spine of its own what the country needs now.

Nov. 16 - 22, 2013

HAIL ! SUPREME COURT VERDICT

RELIANCE LIFE INSURANCE LAUNCHES INITIATIVE TO REVIVE LAPSED POLICIES R eliance Life Insurance
Company (RLIC), part of Reliance Capital Limited, announced its new initiative to revive lapsed policies for its policyholders. The revival initiative allows RLIC policyholders to renew their lapsed policies by simply paying their due premium – without any penalty or medical tests. Generally, a lapsed policy can only be revived by payment of due premiums along with applicable interest and Declaration of Good Health by the policyholder. “Life insurance is a long-term protection instrument and its benefits are visible over a longer period of time provided the policyholders continue to maintain their policies in force by regularly paying due premiums. With this initiative, we are offering our valued customers an opportunity to renew their lapsed policies and help them avail all policy advantages,” said, Mr. Anup Rau, CEO, Reliance Life Insurance. Reliance Life Insurance is offering this revival opportunity across all its insurance products till November 30, 2013. The benefit will be available across all Reliance Life Insurance plans and extended to every policyholder across the country.We have waived off the interest charge on due premium, medical tests (subject to conditions) and documents for our customers. Our objective is to bring our customers back into the life insurance fold with all protection and other benefits,” Mr. Rau added. The company with its over 1,000 branches and 1,00,000 advisors plans to reach out to its policyholders who have missed paying their premiums on time resulting in lapsation of the policies and encourage them to restore their lapsed insurance plans. As per the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) recommendations, a uniform grace period of 30 days is extended by the insurer for annual, half yearly and quarterly renewals, and 15 days for monthly renewals. A policy should be considered lapsed if the premium is not paid within the grace period. “The domestic life insurance industry is battling with increasing rate of policy lapsations. The lapsation percentage varies from about 20 per cent up to 50 per cent for various reasons. This is despite the fact that the industry is investing heavily in educating the consumers about insurance and its long-term benefits. We see this initiative as one more effort to help our policyholders and their families continue to stay protected with us”, said Rau.

z§fiE ÂÔÏ T‚| cˆÁ\BV·ÏÔ^ ÂÈfl ƒ∫Ô ÿ√Vm¬zø¬ Ì‚¶D

Kuttanadan Food Festival is back at

Ente Keralam
st

Ente Keralam is hosting the Kuttanadan Food Festival at its restaurants in Poes Garden, Anna Nagar and MRC Nagar until 1

December 2013. The one of its kind festival will feature the exquisite cuisine of the Kuttanadan region in Kerala’s Alappuzha district. The seasoned Chefs Mariya Kutty Chedathi and Paily Chettan will be visiting Ente Keralam from Kuttanad region to host the festival. Apart from seafood delicacies there will also be select meat dishes cooked in the traditional Kuttanadan style. The dishes on the menu are priced at Rs. 195 onwards. To make reservations, please contact Poes Garden 32216591, MRC Nagar 32216590 and Anna Nagar 32216589 Ente Keralam believes in serving authentic cuisine by bringing in the expert chefs of a particular region. Kuttanad is renowned for its picturesque paddy fields and is one of the few places in the world where farming is carried out below sea level. Fittingly, the place also has a unique cuisine featuring some of the best fresh water fish from the Vembanad Lake. Fresh catch is traditionally cooked using traditional recipes and ingredients in earthenware, which gives a special flavor to the dishes, and these are served with the alcoholic beverage, toddy, produced from the sap of palm trees. Ente Keralam will showcase different specialty dishes recreated to reflect the Kuttanadan region’s cuisine. Highlights on the menu include dishes like Karimeen pollichathu - pearl spot fish from Aleppey wrapped in banana leaf and grilled, Kakka Erachi - clam meat with onions and seasoning dry fry, Erachi Chap - Tenderloin slices cooked in a mildly spiced gravy, Kuttanadan Kalanji Curry - kuttanadan style preparation of the kalanji fish and Tharavum Roast - duck cooked in thick roasted onion and coconut. Oriental Cuisines Private Limited (OCPL) was originally founded by foodie, professor, restaurateur & entrepreneur M. Mahadevan in May 1994 under the name of Chaitanya Gourmet Splendour Private Limited. It was later renamed Oriental Cuisines Private Limited in March 1997. While the name might indicate a leaning towards all things Asian, their global cuisine brings the finest flavours of the world to connoisseurs. Oriental Cuisines’ brands include The French Loaf, Le Chocolatier, The Tapas Bar, Benjarong, Teppan, Ente Keralam, Wangs Kitchen, China Town and Planet Yumm. For further details please contact: Srinivasan, brand-comm, Mobile : 98411 09712.

VALASAI TIMES

]Á´ ÷Áƒ› ]ÈÔ∫Ô^ !
-∑kÏ ƒÕ>Ï ∏≈¬zDº√Vº> >VÈV‚|¶[ ÷Áƒ•D ∏≈Õms|˛≈m. ]Á´ ÷ÁƒÁB© ÿ√VÆ›>kÁ´ ∂m ÂV¶Ô›]oÚÕmD, ÿ>ڬ̛]oÚÕmD cÚkV™m. 1931-D gı| >tµ EM\V ÔVπ>V¸ ®[≈ √¶›]_ º√ƒ› ÿ>V¶∫˛Bº√Vm ÷Áƒ•D º√ƒ› ÿ>V¶∫˛Bm. ]Á´ ÷Áƒ cÈ˛_ √V¶ÔÏÔ·VÔ, ÷Áƒ ∂Á\©√V·ÏÔ·VÔ ∂[Æ x>_ ÷[Æ kÁ´ ®›>Á™ºBV º√Ï ÿ¤Vo›]Ú¬˛≈VÏÔ^. ∂kÏÔπ_ ŒÚ EȈ[ ÷Áƒ© √B ›Á>© √u§ ÷Õ>› ÿ>V¶ˆ_ √VÏ©º√VD!

6

Nov. 16 - 22, 2013

ÔVÏ›]ÁÔ y√› ]ÚswV
©bzŒ fiu»wJ, Âç fç»wJ. M«...Ôg« v‹gJ j‹id fiu¤J¡ bfh©L k‰wt®fS¡F xë tH§F»wJ. Ãw®ey« ngQtj‰fhf j‹ cæiuna Âahf« brŒa nt©L« v‹gJ fh®¤Âif és¡»‹ j¤Jt«. mJ k£Lkšy! Ôg¤Â‹ xë kåj®fS¡F k£Lkšy, Ãw cæçd§fë‹ ÛJ«, cæu‰w bghU£fŸ ÛJ« gL»wJ.. fh®¤Âif Ôg têgh£o‰F mfš és¡Ffns mÂfkhf ga‹gL¤j¥gL»‹wd. Ϫj khj« KGtJ« khiy neu¤Âš ÅLfë‹ thrèš és¡nf‰¿ têgL»‹wd®. fh®¤Âif Ôg¤Â‹ KjšehŸ V‰w¥gL« Ôg« guâ ÔgkhF«. ÏJ KUfD¡Fça têghL. kWehŸ ÂU¡fh®¤Âif Ôg« ÁtD¡fhf V‰w¥gL»wJ. fh®¤Âif khj ts®Ãiw »U¤Âif e£r¤Âu¤Âš Ϫj éHh bfh©lhl¥gL»wJ. m‹W éuj« ÏUªJ khés¡F V‰¿ têgLtnj Kiwahd têghlhF«. khiy khés¡F V‰¿ mªj és¡»‰F ói# brŒJ mj‹Ãwnf czÎ c©z nt©L«. fh®¤Âif m‹W gfèš c©zhéuj« ÏU¡f nt©L«. fh®¤Âif m‹W khiyæš Å£oèU¡F« všyh ÂUés¡FfisÍ« V‰w nt©L«. thrèš ÁW és¡Ffis V‰¿it¡f nt©L«. Ϫj Ôg¢Rl®fŸ v§F« ÃufhÁ¥gij¡ fhQ«nghJ k»œ¢Á bgUFtJl‹ g¡ÂÍ« Ru¡F«. ÂU¡fh®¤Âif¤ ÂUehëš ÏiwtD¡F fh®¤Âif¥ bghç rk®¥Ã¤J têgLtJ énrõ«. bt©ÙW óÁa ÁtbgUkhid¡ F¿¡F« bt©ikahd be‰bghç, tŸsš j‹ik bfh©l khtèia¡ F¿¡F« nj§fhŒ¤ JUtš, öŒikæ‹ milahskhf btšy« M»a _‹W« nr®ªjnj fh®¤Âif¥bghç. Ïij öa g¡ÂÍl‹ ÏiwtD¡F¢ rk®¥Ã¤J têgl, e« thœÎ xëkakhF«!

v

\ M>[

]BVÔ ´V¤ √VÔk>Ï ]BVÔ´V¤

ŒÚ ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï ®[º≈ >tµ› ]Á´•ÈÔD ÷kÁ´© √]° ÿƒF]Ú¬˛≈m. √V|D ‚ƒ›]´\VF √kM kÕ> ÷kÏ>V[ >tµ› ]Á´•È˛[ x>_ Û©√Ï ¸¶VÏ. ƒV>V´ z|D√›]oÚÕm ƒV>Á™ EÔ´∫ÔÁ·› ÿ>V‚¶ ]BVÔ´V¤ HEAL º√V_ SINUSITIS √VÔk>Á´© kVµÕ>kÚD NATURALLY ÷_ÁÈ, TµÕ>kÚD ÷_ÁÈ... ®[√m ∂k´m kVµ¬ÁÔ© √B ›][ >¶B∫Ô^. >fiÁƒ \Vk‚¶D \VBk´›]_ 1910-D gı|, ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï ∏≈Õ>VÏ. >ÕÁ>l[ ÿ√BÏ ˛Úi JÏ›]. \VBk´D ˛Úi JÏ›] ]BVÔ´V¤[ ®[√>[ ∑Ú¬Ôº\, ®D.ºÔ.]BVÔ´V¤[. ∏uÔVÈ›]_ √VÔk>Ï ®[≈VºÈ ∂m ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï>V[ ®[≈V˛s‚¶m. √VÔk>ˆ[ z|D√D ∞µÁ\BV™ WÁÈl_ ÷ÚÕ>>V_, ∏Áw©A º>Ω ∂m ]ÚflE¬z ÿƒ[Æs|˛≈m. EÆkB]ºÈºB ∂kÏ ]ÚflE¬z ÿƒ[≈>V_, ]ÚflE ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï ®[ÆD ∂Áw¬Ô©√‚¶VÏ. ]ÚflE √VȬÔÁ´lK^· ¤√\VÁÈ \V>V ºÔVlo_ c^· ÷Èkƒ© √^πl_ ]BVÔ´V¤Ï ºƒÏ¬Ô©√‚¶VÏ. ∂kÚ¬z √Ω©∏_ ÂV‚¶D ÿƒ_Ès_ÁÈ. cFBÿÔVı¶V[ gu§_ z]›m sÁ·BV|k]KD º>kV´D, ]Ú©AÔÁw kVF¬z kÕ>√Ω √V|k]Kº\ ÿ√VøÁ>¬ Ôa›>VÏ. ®¸.˜.˛‚¶©√Vs[ ÂV¶ÔD ®[≈V_ ∂©√Vs[ sE§ \‚Á¶ ∂Ω¬zD √B©√¶V\_ ÿƒ[Æs|kVÏ. \ÔM[ WÁÈ z§›m ÔkÁÈBÁ¶Õ> ∂k´m >ÕÁ> ŒÚ ÂV^ ∂kÁ´ Ô|Á\BVÔ¬ ÔıΩ›>VÏ. ∂>™V_ ]œÿ´™ ŒÚ ÂV^ ]BVÔ´V¤Ï ÔV V\_ º√VFs‚¶VÏ. √È ÂV‚Ô^ kÁ´ ®∫ÿÔ∫ºÔV º>Ω•D \Ô[ ˛Á¶¬Ôs_ÁÈ. ºƒVÔ›]_ ÷ÚÕ> >ÕÁ> ˛Úi JÏ›]¬z, ]BVÔ´V¤[, gÕ]´ \VWÈD Ô¶©√Vs_ ÷Ú©√>VÔ >Ôk_ ˛Á¶›>m. Ô¶©√V°¬z {Ωfl ÿƒ[Æ √VÏ›>V_, ∂∫z >VtÚÕ> EÈ ÂV‚ÔπºÈºB ÿ√Vm ÷¶∫Ôπ_ ŒÚ EÈ √V¶_ÔÁ·© √VΩ, ]BVÔ´V¤Ï √ÈÁ´ kEB©√|›] Ák›]ÚÕ>VÏ. Ô¶©√Vs_ ÷ÚÕm \Ô–¶[ ]ÚflE ]ÚD∏B >ÕÁ>, kal_ ]Ú©√] ÿƒ[Æ \Ô–¬z Â_È A›]ÁB¬ ÿÔV| ∞ø\ÁÈBVº™... ®[Æ ∂k[ ƒÕW]l_ ºkıΩ™VÏ. ∂©º√Vm EÆk[ ]BVÔ´V¤[ √V¶ g´D∏¬Ô, ∂∫˛ÚÕ> √¬>Ï Ì‚¶D ∂Á> ÿ\F\≈Õm ºÔ‚¶m. ƒ∫ˇ> g´V>Á™l_ ~Ϭԩ√‚¶ ºÔVl_ ∂]ÔVˆ ÿ√Ú\V^ ]ÚflÛ´ D ÿÔVı| kÕm, ∂Á> yÏ›>›]_ zÁw›m ]BVÔ´V¤[ ÂV¬˛_ ØE™VÏ. ∏[™Ï ªÏ ]ÚD∏B \ÔÁ™ >ÕÁ> ÔıΩ¬Ôs_ÁÈ. √¤Á™ ºÔViΩÔπKD ÔflºƒˆÔπKD √VΩ© √VΩ >[Á™ º\D√|›]¬ ÿÔVı¶VÏ. ∏[™Ï ]ÚflE ´EÔ ´fiƒM ƒ√V ¶›]B ∂ˆflƒÕ]´V ÂV¶Ô›]_ ºÈV˛>Vƒ™VÔ ÂΩ¬zD kVF©A ]BVÔ´V¤–¬z¬ ˛Á¶›>m. ∂Õ> ÂV¶Ô›Á>¬ ÔV kÕ> ∏´√È kBo[ s›kV[ \mÁ´ ÿ√V[– ∂FB∫ÔVÏ, ]BVÔ´V¤M[ ÷Áƒ ÂB›Á>•D, z´_ k·›Á>•D Ôı| sBÕm,∂kÚ¬z ÔÏÂV¶Ô ÷ÁƒÁB xÁ≈BVÔ¬ ÔuÆ› >´ x[ kÕ>VÏ. gÆ gı|Ô^ ÔÏÂV¶Ô ÷Áƒ©√luEÁB© ÿ√u≈ ∏[™Ï, ]BVÔ´V¤M[ ÷Áƒ ∂´∫ºÔu≈D ÂÁ¶ÿ√u≈m. ]BVÔ´V¤ M[ ÿ\[Á\ BV™ ÔVÕ>¬ z´_, Ôflºƒˆl_ √∫ºÔu≈ ∂Á™kˆ[ ÿƒsl KD º>™VÔ© √VFÕm© √´kƒ©√|›]Bm.

ÔÏÂV¶Ô ÷Áƒ¬z ŒÚ ]BVÔ´V¤Á´© º√V_, ]Á´ ÷Áƒ¬z

Ôflºƒˆl[ xΩs_, ∂© º√VÁ>B ÷Áƒ º\Á> BV™ Am¬ºÔV‚Á¶ >‚E V JÏ›] ∏^Á· ®øÕm kÕm , ]BVÔ´V¤Á™ √VÔk>Ï ®[Æ √V´V‚Ω™VÏ. ∂[Æ x>_ ∂kÏ ]BVÔ´V¤ √VÔ k>Ï g˛s‚¶VÏ. ∏uÔVÈ› ]_ √VÔk>Ï ®[≈VºÈ ∂m ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï ®[Æ g˛s‚¶m. ∂Á>› ÿ>V¶ÏÕm, √_ ºkÆ ÂV¶Ô∫Ôπ_ √VΩ ÂΩ¬Ô g´D∏›>VÏ. 1926-D gı| ]ÚflEl_ x>[ x>ÈVÔ √k·¬ÿÔVΩ ®[≈ ÂV¶Ô›]_ √VÔk>Ï, ∂Ïh™ ™VÔ ÂΩ› >VÏ. \¬Ô^ \›] l_ Â_È k´ºkuÁ√© ÿ√u≈ √k·¬ ÿÔVΩ ÂV¶Ô›]_ ®¸.Ω. ∑©A È‚∑t ∂kÚ¬z º¤VΩ BVÔ ÂΩ›>VÏ. √VÔk> ˆ[ √V‚|D ÂΩ©AD >twÔD \‚|\[§ >twÏÔ^ kVøD E∫Ô©ØÏ, ÷È∫ÁÔ, √Ï\V º√V[≈ ÂV| ÔπKD √V´V‚Á¶© ÿ√u≈m. >ta_ º√∑D √¶∫Ô^ >BVˆ¬Ô©√‚¶ ÿ>V¶¬Ô ÔVÈ› ]_, ∏´√È\V™ º\Á¶ ÂV¶ Ô∫Ô^ ]Á´©√¶∫Ô·VÔ cÚ ÿk|›>™. ∂Õ> kˆÁƒ l_ ]BVÔ´V¤ √VÔk>Ï, ∑©A È‚∑t ÷Á Õm ÂΩ›> √k·¬ÿÔVΩ ÂV¶ÔxD, ∂º> º¤VΩÔ^ ÂΩ¬Ô ]Á´©√¶\VÔ cÚÿk|›>m. kw¬Ô§Q ´VÔ kVµ¬ÁÔÁB› ÿ>V¶∫ ˛B ºÔ.∑©´\ËBD ∂Õ>© √¶›Á> ÷B¬˛™VÏ. √k·¬ÿÔVΩ ]Á´©√¶›]_ ÿ\V›>D 55 √V¶_Ô^ ÷¶D ÿ√u≈™. ∂]_ 22 √V¶_ÔÁ· √VÔk>Ï √VΩlÚÕ>VÏ. \¬Ô^ \›]l_ ∂º\VÔ k´ ºkuÁ√© ÿ√u≈ ∂Õ>© √¶D Œ[√m \V>∫Ô^ ÿku§ Ô´\VÔ {Ω kÛÁÈ kVˆ¬ zs›>m. ÿ>V¶ÚD.....

"">t_'' º√fl∑ ÿ√ÚÁ\¬zˆB>V?

∂[Á™ >Vº™. ∂x>›º>V|, ∂[Á√•D ª‚Ω, ÂV[ zx>kVF zs›m, z´ÿÈz∫ÔV_ ÿƒV_KD, Œo•D, ÿk_È ÿ\Val_, ∂kº· ÿƒV_o› >Õ>>V_>V[ >VFÿ\Va, ®™ >V´ËºBVˆ‚¶, ÔV´ © ÿ√Bˆº™V| kV´ D º√V_ ¨| ÿÔVı¶ >tµ, ®™¬z >VFÿ\VaBVF kVF›]|D, º√Æ ÿ√uº≈[. ∂wz >tø¬z "w' Ô´º\ EÔ´ÿ\™ ∂§QÏÔ^ ÷BD∏™VÏÔ^. >tºw ∂xÿ>[Æ ÔsQÏÔ^ Ô‚ΩBD ̧™Ï. x›>tºw xø› >ta[ ƒV´ÿ\™ ÔÁÈQÏÔ^ Ôπ ÌÏÕ>VÏÔ^. k´ÿ\™ºk ÿ√uÆ kÕ>, ÂD >tÁw ƒ´·\VÔ ÿ\_o™ k_o™ {ÁƒºBV|, kVÏ›Á>Ô^ EÁ>BV\_ kı ∫Ì‚Ω ∞Á™B ÿ\VaÔπºÈ ÷_ÈV> "w' Ô´Õ>Á™ ∞Áw ®F]B, ÿ√ÚW]BVF º√ˬ ÔV›]¶V\_ ºk^s› y k·Ï›m ºkı¶V>Á> ®ˆ›>Vuº√V_ ºkuÆ ÿ\Va kVÏ›Á>ÔÁ· ªº¶ Az›m˛º≈VD. BVÿ>[Æ ∂§BV\_, >tµ›>VºB ]ÁÔ›m WuÔ, "ˇÿ>[ÆD', "ˇ´Vÿ™[ÆD', ÿ√VÚ·u≈ ÿƒVuÔº·V| √B¬Ô kB¬Ôÿ\–D √VwV™ kVÏ›Á> ºÔ‚¶V_ √Á> √Á>›m >twÏ ÿÂfiƒD, WÁÈBaÕm º√VÔV>V? ®‚Ω©√wD ̶ ÷[∑ÁkºB, ®™ cÁ´¬zD ÿÔ‚Ω¬ÔV´ÏÔº· ®©√Ω•D º√ƒÈVD ®™ WÁ™BVyÏ. ÿÔV‚ΩoºÈ, √∑ Ô≈Õ> √VÈx>D ∂ÚÕ>V\_ k‚ΩoºÈ ºÔV\B›Á> kVƒÿ\™ zΩ›>Vuº√V_ k_o™ ÿ\_o™›Á> kÁÔ ∏ˆ›m º√ƒV\_ ÿk_È›Á> ÿk^·ÿ\™ s√Z>\V¬z˛º≈VD. kaÁB kπBV¬˛, ÿ\VaÁB ÿ\VπBV¬˛, kVaB ÿƒÕ>tÿw™ kVF WÁ≈B© √V|˛º≈VD. >tµ º√flE_ ∂Ï›>D \V§, Ao, AπBVÔ >s¬zD ∂™Ï›>D, >twÏÔº· Aˆ˛≈>V? >t_ ÿ\Vπ¬z, sƒVB¬ ˛·Á\•D kV·©√·xD \Á≈•D >´∫Ôı| cÁ´BV¶, >¬Ôÿ>VÚ ƒV[ÆÔ·VD. ƒˆBVÔ ÿƒV_kÿ>[≈V_ >tµ Ôı¶ ƒV[º≈Vº´ ÔˆÁB ˆBVÔ ÔVı√ÿ>©√ΩºBV, ∂©√ΩºB >tÁw, >tÈVÔ© º√∑kmD √V>Ôº\. >ÔV> kVÏ›Á>Ô·V_, >VÁB kÁƒ√V|kmD >tÁw, >tÈVÔ© º√∑kmD Œ[º≈BVD.

∏ ≈s ®F]B, ∂Á™›m clÏÔ‚zD c≈su E≈Õ>k^

>tÈVÔ >¶D A´ı| >§¬ÿÔ‚º¶V|D >tµ E≈¬Ô >¬Ôÿ>VÚ xΩÿk|©º√VD >twÏ BVÚD >t_ ÿ\Vπl_ º√∑kº> ÷_ÁÈÿB[Æ ∂§BVº>VϬz ®|›mÁ´©º√VD >ta[ ∂wÁÔ ∂§Õº>VÏÔ^ ´E›]|ºkVD ∂>M[ ÷MÁ\ gu≈_ ÿÔVı¶ >ta™º\, cÆ] ÿÔV^ºkVD \VuƬÔÚ›][§ "">tÁw'' >twVÔºk ÔV©º√Vÿ\[Æ

- √V.Â\EkVBD ,
÷·∫ºÔV ÂÔÏ, sÚÔD√V¬ÔD. ÁÔº√E ®ı : 9094305338

VALASAI TIMES
R

7
T

Nov. 16 - 22, 2013

Ranbaxy receives CDSCO approval to market SynriamTM
anbaxy Laboratories Limited (Ranbaxy) today announced that the company has received approval from the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), Government of India, to manufacture and market SynriamTM (arterolane maleate and piperaquine phosphate tablet 150+750 mg) for the treatment of uncomplicated malaria in adults caused by the Plasmodium vivax parasite. Phase III clinical trials for the drug conducted in India successfully demonstrated the efficacy and tolerability of Synriam™ as comparable to chloroquine. Last year on World Malaria Day, April 25, Ranbaxy had launched India’s first new drug, SynriamTM, for the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in the country. Since its launch, SynriamTM has successfully treated around one million patients. The company has also received permission to conduct Phase III clinical trials for the pediatric formulation in pediatric patients of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria. As the dosage regimen for SynriamTM is simple, it leads to better compliance. A patient is required to take just one tablet per day, for three days, compared to other medicines where two to four tablets are required to be taken, twice daily, for three or more days. The drug is also independent of dietary restrictions for fatty foods or milk, as is the case with older anti-malarial therapies. Since SynriamTM has a synthetic source, unlike artemisinin-based drugs, production can be scaled up whenever required and a consistent supply can be maintained at a low cost. According to the World Malaria Report 2012 published by WHO, India sees about 1.3 million confirmed cases of malaria each year, about 50% of which are caused by Plasmodium vivax, the second most important species after Plasmodium falciparum. Worldwide, 40% of the total malaria burden globally is due to Plasmodium vivax, which shows the vast potential of SynriamTM in India and globally. Traditional drugs are proving ineffective against the deadly malarial parasite because it has progressively acquired marked resistance to available drugs. The availability of plant-based Artemesinin, a primary ingredient in established anti-malarial therapies, is finite and unreliable. This leads to price fluctuations and supply constraints, which is not the case with a synthetic drug like SynriamTM.

WINGS OF HOPE . . .
here is a strong connection between hope and life. Hope is like our personal cheerleader in the game of life. It always eggs us on to do more and then to try a little more. It gives us strength to struggle when we can’t solve the daunting problems in our normal stride. Hope is optimism. Hope makes sure that we don’t fail to notice the silver lining piercing through the clouds. Hope makes us spot the sunshine afar off when it rains on us. If you’ve been hopeless and you know you’ve been looking only at the negative things in your life, change your focus and start seeing the positive things We are a product of our attention. Focus your attention on the problem.Once our attention registers the problem, it starts planning a solution. As we focus our attention in the right direction, it will ensure the problem is solved. Hope will start motivating you and will drive you towards your goal . . . Hope makes life live . . . - Vinod Kumar .P email : junctionchennai@yahoo.co.in
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 KARTHIGAI DEEPAM RECIPES123456789 123456789 123456789

WHEAT FLOUR APPAM
Ingredients : Wheat flour - 1 cup , Rice flour 2 tblsp , Jaggery 1- 2 cup to 3/4 cup , Banana 1 small(mashed well) , Elachi 1no.(crushed) , Cooking soda A pinch , Oil For frying , Salt A big pinch Method: Powder the jaggery and mix all the ingredients with water. The consistency should be thick like vada batter. Heat oil in kadai ,when hot,pour the batter with help of a ladle. Perfect heat of oil can be known by,as you pour the batter,appam should not settle down,but should come up Keep in low medium flame when you cook to ensure even cooking,without burning. Fry till golden brown and drain from oil to kitchen towel and enjoy!

Les Roches International School of Hotel Management and Glion Institute of Higher Education
es Roches International School of Hotel Management and Glion Institute of Higher Education, both Swiss Institutions ranked amongst the top hospitality institutes in the world, have decided to fix the exchange rate of the Indian rupee for Indian students for the January 2014 academic session onwards. As the exchange rate of the Indian Rupee had been witnessing significant fluctuations against the Swiss Franc, many students are concerned about pursuing their academic career abroad with the uncertainty raised by the exchange rate volatility. Les Roches Institute just launched a three-and-a-half-year BBA in Global Hospitality Management. In this unique program, students will be able to have an education experience across three campuses located in Switzerland, China and Spain. As far as Glion Institute of Higher Education is concerned, for the past 50 years it has set the standard of excellence and innovation in Swiss hospitality education to earn its ranking among the top hospitality schools in the world. The institute offers the MBA in International Hospitality and Service Industries Management and several graduate programs, now available entirely online. Les Roches International School of Hotel Management is a private Swiss Institution which offers undergraduate, graduate and post graduate programs. Les Roches is accredited at the university level by the New England Association of Schools and Colleges, Inc. (NEASC) (www.neasc.org) and offers programs in the fields of hospitality, tourism, and event and entertainment management. Nestled in the Swiss Alps at 1,274 meters in the small village of Bluche, just a few minutes drive from the famous ski and golf resort of Crans Montana, Les Roches offers to its international student body a young and dynamic educational environment, perfect to mature and gain experience to start an exciting and diverse professional career. Les Roches students have the possibility to transfer to/from Les Roches banch campuses and affiliated campuses in Spain, China and Jordan (Les Roches International School of Hotel Management, Marbella, Spain; Les Roches Jin Jiang

L

International Hotel Management College (LRJJ), Shanghai, China; and the Royal Academy of Culinary Arts (RACA), Amman, Jordan). For more information, please visit www.lesroches.edu. Les Roches is part of Laureate Hospitality Education, a leading hospitality management education group (www.laureatehospitality.com). Glion Institute of Higher Education is a private Swiss institute that offers undergraduate, graduate and post-graduate programs in Switzerland (Glion and Bulle campuses) and in United Kingdom (London). Glion London is a branch campus with the same program structure and ethos as Glion Switzerland. Glion is accredited at the university level by the New England

PORI URUNDAI
Ingredients : Puffed rice - 4 & 1/2 Cups(approx) , Jaggery 1/2 cup , Cardamom - 1 no., Water as needed , Ghee to grease ur hands Method: Powder the jaggery and heat it with water just to immerse it in a broad vessel. After it completely dissolves,filter it in a cloth or metal strainer to remove impurities. Add cardamom powder to it, heat the syrup till it reaches a consistency of rolling ball.Keep water in a bowl and test the syrup by pouring a few drops in water. It should not get dissolved immediately and you should be able to form a ball,but hold its shape,this is uruttu padham. The ball must not be too hard too, you should be able to press it. Do keep the fire in low, when the consistency is about to reach. When you reach the specified consistency,remove immediately and add the puffed rice slowly and mix it.Till you don't find any syrup in the bottom of the vessel.And the mixture should not stick in your hands.If its too sticky,then you add more puffed rice to it and mix again. Grease both your hands with ghee, and roll tightly into balls of your desired size. For half cup of jaggery I could make 14 balls, and the measurement of puffed rice is approximate and please add accordingly. You can add roasted sesame seeds,fried gram dal(pottukadalai) too. At the end,while U are making balls, it will harden...so keep again in stove for a fraction of minute to make it loose and roll again...Store in an air tight container and enjoy!

VALASAI TIMES
45/105, Arcot Road, Valasaravakkam, Chennai - 600 087.

2486 6663, 98405 73043
Editor & Publisher

JoÁÔÔ^ ƒ¬]
∂ÚÔDA_, kVÁw›>ı|, ÿÂ_o¬ÔVF , k_ÈVÁ´, ºk©∏ÁÈ, \Ë›>¬ÔVπ , ÔÚºk©∏ÁÈ , mVmkÁ·, s_kD , ÿ√V[™V∫ÔıË , ÿkÕ>BD, √VÔuÔVF, ÷fiE, ˇwVÿÂ_o, x¶¬Ô›>V[, xÚ∫ÁÔ, ∑Á´¬ÔVF c^π‚¶ gº´V¬˛B\V™ …¸Ô^ ‘.15/- \‚|º\. (∑›]Ôˆ¬Ô©√‚¶ ¿´V_ >BVˆ¬Ô©√|˛≈m)

T.SIVAGAMI M.A.,
Advt. Incharge Valasai Babu Circulation Deenadayalan Design & Layout

9677221199, 98404 09011
Date of Publication : Every Monday

>ÕÁ> ÿ√ˆBVÏ √VϬ, k·ƒ´kV¬ÔD. ºÂ´D : ÔVÁÈ 5 \Ë x>_ ÔVÁÈ 8.30 \Ë kÁ´

˛Á¶¬zD ÷¶D :

SREE JEYAM GRAPHICS
Arcot Road, Valasaravakkam

.

.