SMU 3083

SMU 3073 KALKULUS ASAS

TUGASAN 1
DISEDIAKAN OLEH NAMA NORAZURAH BT AHMAD NO.MATRIKS D20102040887 UPSI 09 A131 P!!" SEMESTER 6 SESI 2012#2013 NO. TELEFON 017-6631304

NAMA TUTOR E-LEARNING PN. NORSIDA BT HASAN TARIKH SERAHAN : 13 OKTOBER 2013

FUNGSI
HUBUNGAN
PENGERTIAN Perkaitan antara kuantiti dalam satu set dengan kuantiti pada set yang lain D+!AIN DAN ,-&AT PER.A#I&AN TATANDA Pasangan Tertib ,enis Hubungan Pemetaan Hubungan banyakbanyak Hubungan satubanyak Hubungan satusatu Hubungan banyak-satu Gra%/,adual/Per samaan PENGERTIAN Hubungan satu-satu dan hubungan banyak-satu yang memetakan unsur dari suatu set domain kepada set imej iaitu julat ungsi ungsi !enokok !enokok ungsi ungsi !enyusut !enyusut

FUNGSI II FUNGSI l

ungsi ungsi Genap Genap * * ungsi ungsi Ganjil Ganjil ungsi ungsi satusatusatu satu

ungsi ungsi $ongsang $ongsang ungsi ungsi Polinomial Polinomial ungsi ungsi &inear &inear ungsi ungsi #uadratik #uadratik ungsi ungsi #ubik #ubik ungsi ungsi Nisbah Nisbah ungsi ungsi Nilai Nilai !utlak !utlak ungsi ungsi Pun"a Pun"a #uasa #uasa

ungsi ungsi Eksponen Eksponen * * ungsi ungsi Nisbah Nisbah

ungsi ungsi Triginometri Triginometri

Nisbah Nisbah Trigonometri Trigonometri $udut $udut Tirus Tirus $udut $udut Am Am $udut Negati% Negati% $udut

ungsi ungsi $inus $inus * * Gra% Gra%

ungsi ungsi #osinus #osinus * * Gra% Gra%

ungsi ungsi Tangen Tangen * * Gra% Gra%

ungsi ungsi $ongsangan $ongsangan $inus $inus

ungsi ungsi $onsangan $onsangan #osinus #osinus

ungsi ungsi $onsangan $onsangan Tangen Tangen

0
ungsi ungsi Hiperbolik Hiperbolik

Mempelajari tentang Terdiri daripada

Ter diri dari pad a

Fungsi terpenting

'

HAD TA# .-,-DHad 2 Had

HAD #ANANHad

HAD #IRIHad #eselanjaran %ungsi Nisbah4$elanjar pada domainnya

HAD DI #ETA#TERHINGGAANPembolehubah tidak bersandar menjauhi asalanHad

#eselanjaran ungsi Polinomial$elanjar dalam s HAD!enerangkan perubahan yang berlaku pada suatu %ungsi apabila nilai pembolehubah tak bersandar menghampiri suatu nilai tertentu 1

KESELANJARAN ungsi yang gra%nya tidak terputus pada satah koordinat ungsi 3 adalah selanjar pada a jika4

HAD $-AT- -NG$IHad - Had

Had TE+RE!-TE+RE! HAD 6 tertakri% pada suatu selang terbuka mengandungi a

$I AT A$A$ HAD

-NG$I TRIG+N+!ETRI

Had 5ujud

4

$I AT HAD

-NG$I TRIG+N+!ETRI #HA$ ;

PENGAMIRAN
PENGAMIRAN TERTENTU

PENGAMIRAN TAK TENTU

&-A$

I$IPAD,ANAAN TE#NI# #A!IRAN

&-A$ DI <A.AH GRA

&-A$ DIANTARA GRA

I$IPAD<+NG#AH #I$ARAN

=

(

Pembezaan hasil 'ambah (an hasil '&lak )$ngsi E ( x )= f ( x ) ± g ( x ) Maka E ( x )= f ' ( x ) ± g ' ( x )
'

KAE*AH PRINSIP PERTAMA

PEMBE AAN !UNGSI PIA"AI # !$ngsi Mala% # !$ngsi K$asa # !$ngsi T%ig&n&me'%i # !$ngsi L&ga%i'ma ¿

Ka(a% Pe%$bahan dy dy = dx dt ÷ dx dt

kadar peruba h an bagi y kadar peruba h an bagi x

PEMBEZAAN
Kadar perubahan suatu kuantiti terhadap sesuatu kuantiti yang lain

Pembezaan hasil (a%ab )$ngsi E ( x )= f ( x ) . g ( x ) Maka E ' ( x )= f ( x ) g ' ( x ) + g ( x ) f ' ( x ) Pembezaan )$ngsi 'e%si%a' Maksim$m (an Minim$m Maka E ' ( x )= g ( x ) f ' ( x )− f ( x ) g ' ( x ) ⦋ g ( x ) ⦌2 Pembezaan )$ngsi g$bahan -PETUA RANTAI. u = g ( x ) dan y = f ( u ) Maka dy dy = dx du ## U0ian maksim$m (an minim$m ## Nilai maksim$m (an minim$m s$a'$ )$ngsi (alam s$a'$ selang ## Mengg$nakan maksim$m (an minim$m m$'lak TEKNIK PEMBE AAN PENGGUNAAN PEMBE AAN

Nilai ham,i%an (an %ala' f ( x + δx ) Ge%akan ,a(a sa'$ ga%is l$%$s v= dx , dt

x ( anjakan ) t ( masa )

Pembezaan hasil bahagi E ( x )= f ( x) g (x)

Ke+e%$nan lengk$ng ,a(a sa'$ 'i'ik ## ,e%samaan ga%is 'angen' ,a(a lengk$ng ##,e%samaan ga%is n&%mal ,a(a lengk$ng

/

du dx

>