You are on page 1of 5

Fisa de post cosmetician

“SC LILIADAR SRL-D”

Denumirea postului: Cosmetician COR: 514201 Titularul postului: ………………………………………………………….. 1. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a. Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:  Postul imediat superior: administrator  Postul imediat inferior: nu este cazul o Este înlocuit de: unul dintre colegi b. Relaţiile de muncă:  Ierarhice: Manager unitate, administrator  Funcţionale: cu ceilalţi colegi din unitate  De reprezentare: cu clienţii c. Responsabilităţi/ Sarcini/ Activităţi specifice postului:  Responsabilităţi: o În raport cu alte persoane: - Rezolvarea promptă a sarcinilor asumate - Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu colegii şi clienţii - Cooperarea cu ceilalţi colegi din firmă - Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu o În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează: - Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii: băile de aburi, ace de depilat, pensete, lămpi, lupe, cosmetice medicinale şi decorative, (măşti, creme, loţiuni, farduri) - Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii din dotare - Sesizarea imediată a administratorului în momentul în care sesizează dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii o În raport cu produsele muncii - Respectarea procedurilor de lucru aşa cum sunt ele detaliate prin metodologia internă de lucru - Respectarea normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor elaborate o În raport cu securitatea muncii - Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă - Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în unitate - Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă - Sesizarea administratorului cu privire la încălcarea normelor de ssm - Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite o Privind precizia şi punctualitatea - Va respecta programul din contractul de muncă şi orarul deactivitate al firmei - Va respecta programul şi termenele limită impuse de managerul unităţii

Cunoştinţe bune de limba română c.Va fi întotdeauna politicos cu clienţii şi colegii dând dovadă de amabilitate şi bune maniere .Va menţine relaţiile de cooperare cu toţi reprezentanţii autorităţilor publice cu care intră în contact . machiaje. COMPETENŢELE POSTULUI DE MUNCĂ 1. sănătăţii pielii şi esteticii generale o Execută vopsirea genelor şi sprâncenelor şi realizează retuşuri şi machiaje la cererea clienţilor o Execută operaţii de epilare a diferitelor zone ale corpului O Elaborează şi implementează planuri de tratament cosmetic pentru clienţi în funcţie de tipul de piele şi problemele existente la acel moment o Oferă clienţilor instrucţiuni privind tehnicile de curăţire. Cunoştinţe de comunicare b. în functie de caracteristicile faciale ale acestuia o Acordă consultanţă clienţilor în raport cu serviciile solicitate de clienţi (tratamente.Nu va discuta şi nu va analiza comportamentul clienţilor în faţa colegilor sau a altor persoane.Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a sarcinilor şi le va aduce la cunoştinţa administratorului o Privind relaţiile şi comunicarea . activităţi cosmetice o Utilizează echipamentele. ten foarte afectat) o Recomandă folosirea unor creme şi substanţe naturale pentru ingrijirea feţei sau corpului şi stabileşte schimbarea schemei de tratament o Promovează serviciile şi produsele firmei clienţilor o Dezinfectează instrumentarul folosind în timpul executării diferitelor operaţii.Va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicarea şi rezolvarea calmă a oricărei nemulţumiri . Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii: a. verbal sau faţă de clienţi .Se va asigura şi va lua toate măsurile pentru a finaliza cu promptitudine şi în timp util sarcinile asumate . machiaj. etc) o Recomandă realizarea unor analize medicale în cazul unor persoane cu probleme grave(ex. Cunoştinţe de anatomie  f. masaje faciale pentru menţinerea frumuseţii.Se va specializa permanent în tehnici de comunicare adecvată cu clienţii şi colegii  Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă: o Execută tratamente. în exprimarea răspunsurilor. . Cunoştinţe de vânzări şi marketing . instrumentele cosmetice corespunzător normelor o Comercializează produse de specialitate clienţilor o Pregăteşte materialele necesare realizării activităţilor desfăşurate o Aprovizionează secţia cu materiale specifice  Realizează un cadru ambiental cât mai relaxant şi plăcut 2. epilat. Cunoştinţe de arte frumoase  e.Va fi întotdeauna prompt. Cunoştinţe de servicii clienţi şi personal d.

uneltele. PE LINIE DE SECUR ITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA În vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. aparaturii. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi.studii medii  Curs de calificare în domeniu 5. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ. d) utilizare. şi să utilizeze co rect aceste dispozitive. în scris o Obiectivitatea: pe baza datelor. schimbarea sau corespunzător. în timpul lucrului. e) înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii. CONTEXTUL MUNCII Relaţiile interpersonale: a. c) echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. Comunicarea o Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul firmei şi în afara acesteia prin reprezentarea ei în faţa clienţilor o Metoda: verbală . după să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. . aparatura. în special ale maşinilor. operaţiuni pentru care nu este instruit să utilizeze corect maşinile. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. g.  De bază . substanţele periculoase. Stilul de muncă: i 4. lucrătorii au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la serviciu apt pentru lucru.faţă în faţă. b) să nu efectueze. prin telefon. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păs trare. la modificarea. Cunoştinţe de instruire şi educaţie 3. uneltelor. normelor şi instrucţiunilor existente o Frecvenţa: ridicată b.

SARCINI GENERALE a. să nu părăsească locul de munca fără să anunţe administratorul. înlăturarea oricăror neglijente în păstrarea şi administrarea de bunuri. înştiinţarea de îndată a administratorului despre existenta unor nereguli. b. prevenirea şi combaterea sustragerii şi degradării bunurilor.f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. h) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. d. atât timp cât este necesar. să îndeplinească în mod corespunzător sarcinile de serviciu . pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. h. c. să dea dovada de cinste şi corectitudine. j) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. apărarea patrimoniului unităţii. în domeniul său de activitate. g. respectarea cu stricteţe a programului de lucru şi folosirea integrala şi eficienta a timpului de munca pentru executarea întocmai şi la timp a îndatoririlor de munca. e. să cunoască prevederile Regulamentului de ordine interioara. abateri. îndeplinirea oricăror hotărâri emise de conducerea administrativa care priveşte activitatea la locul de munca. precum şi sarcinile stabilite de şefi i ierarhici superiori. g) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana. este obligat să respecte ordinea şi disciplina la locul de munca. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. k) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. greutăţi sau lipsuri în activitate. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. i) să coopereze. . pentru a f ace posibila realizarea oricăror masuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. să nu introducă şi să consume băuturi alcoolice în timpul serviciului. atât timp cat este necesar. f. de natura să aducă prejudicii materiale.

fişe de apreciere: aprecierea superiorilor. 6. o comportare demna şi cuviincioasa. Semnătura angajatorului . Data: 27. având la bază criterii:  Obiective . aprecierea colegilor. increderea. cantitatea muncii. cooperativitatea. 7. CRITERII DE EVALUARE  Evaluarea şi aprecierea performanţelor în muncă se va realiza la momentul finalizării contractului de muncă în condiţiile în care postul de muncă este necesar activităţii firmei în continuare şi semestrial pentru toţi angajaţii. eficienţa planificării. să aibă o ţinută corespunzătoare. relaţiile de coordonare  Subiective .i. rata accidentelor  Metodologia de aplicare este detaliată prin documente interne de lucru puse la dispoziţia angajaţilor. să dea dovada de vigilenta în relaţiile cu persoanele cu care vine în contact. furturi.2013 Semnătura angajatului.02. REMUNERAREA Se va stabili prin contractul de muncă în conformitate cu norma de muncă şi cu nivelul de responsabilitate. autoapreciere  Accidente şi incidente: absenteismul. de o Comisie numită punctual. calitatea muncii.scale de evaluare raportate la sarcinile proprii de muncă prin care se apreciază: cunoaşterea muncii.