I.

SÔ LÖÔÏC VEÀ VITAMIN :
1.Nònh nghóa:
-Vítamín íaø moät nhoùm chaát höûu cô coù phaân töû töông ñoáí
nhoû vaø coù baûn chaát íyù hoaù hoïc raát khaùc nhau.
-Vítamín raát caàn thíeát cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theá sính
vaät dò döôõng vaø caû töï döôõng ñoùng vay troø nhö chaát xuùc
taùc.
2. Phaân íoaïí : goàm 2 nhoùm íôùn.
Nhoùm vítamín hoaø tan trong nöôùc
 Vítamín B1.
 Vítamín B2.
 Vítamín B6.
 Vítamín PP.
 Vítamín C.
 Caùc Vítamín nhoùm axíd foííc.
 Vítamín B12.
 Vítamín B15.
 Vítamín B13.
 Vítamín H.
 Vítamín P.
Nhoùm vítamín tan trong chaát beùo
 Vítamín A.
 Vítamín D.
 Vítamín E.
 Vítamín K.
 Vítamín O.
 Vítamín F.
II.ANTIVITAMIN:
1. Nònh nghóa:
Khí nghíeân cöùu veà baûn chaát sính hoïc vaø taùc duïng sính hoïc
cuûa vítamín, ngöôøí ta thaáy raèng coù nhíeàu chaát coù khaû
naêng íaøm maát hoaït tính sính hoïc cuûa vítamín vaø coù taùc
duïng choùng íaïí chuùng .Caùc chaát naøy íaø antívítamín hay chaát
khaùng víta mín.
2.cô cheá íaøm maát hoaït tính vítamín cuûa antívítamín :
- Khí chuyeán vaøo cô theá sính vaät, antívítamín vì khoâng coù
hoaït tính vítamín neân taïo caùc enzyme hoaøn toaøn khoâng hoaït
ñoäng. Nghóa íaø atívítamín ñaáy vítamín ra khoûí caùc heä enzym
chíeám choá cuûa chuùng vaø theá híeän tính chaát íaø "gíaû
vítamín" .
3.Phaân íoaïí :
1
Döïa vaøo caáu taïo hoaù hoïc coù theá chía caùc antívítamín
thaønh 2 nhoùm.
3.1.Cô caáu taïo gioáng vitamin :
a) Antívítamín cuûa vítamín B1.
Goàm caùc antívítamín quan troïng íaø :oxy tíamín, pírítíamín ..
Taùc dung: chuùng gaây ra híeän töôïng thíeáu vítamín ôû chuoät.
 Oxy tíamín íaø daán xuaát cuûa tíamín trong ñoù vò trí 4
cuûa voøng pírímídín coù söï thay theá nhoùm amín baèng oxy.
Vaäy trong coâng thöùc caáu taïo cuûa oxytíamín chæ coù söï
khaùc nhau ôû phaàn voøng pírímídín.
 Pírítíamín nguyeân töû íöu huyønh ñöôïc thay theá bôûí
nhoùm:
-CH=CH- Vaäy trong coâng thöùc chæ khaùc ôû voøng tíazoí.


CH
2
N
+


CH
3


N (tíamín)

CH
2
CH
2
OH
H
3
C NH
2
S

CH
3
CH
2
CH
2
OH
C C
CH
2
N
+


CH
N CH CH


H
3
C NH
2
(pírítíamín)
CH
2
N
+


CH
3


N

CH
2
CH
2
OH
H
3
C S
N
2
o
(oxytíamín)
b) antívítamín cuûa vítamín B6 :
Goàm :
 2 , 4 - dímetyí - 5 - oxymetyí - pírídín:
CH
3
Coù hoaït tính antívítamín yeáu.
 4 - dezoxypírídoxín
CH
3

- 2-metyí - 3 - amíno - 4 ,5 - oxymetyípírídín.


Taùc ñoäng: Thíeáu vítamín B6 gaây caùc beänh ngoaøí da beänh
thaàn kính,
suïc caân ruïng íoâng, toùc .
c) Antívítamín cuûa vítamín PP ( axít nícotíríc) íaø pírídín-3-
suífoaaxíd.

3
H
2
N
CH
2
OH

(axít nícotírí)
Taùc ñoäng: chaát naøy öùc cheá söï sính tröôûng cuûa moät soá
ví khuaán
d) Antívítamín cuûa vítamín C
Antívítamín quan troïng íaø axít gíucoascorbíc.
(axít ascorbíc) (axíd íucoascorbíc)

Chaát naøy gaây ra tríeäu chöùng hoaïí huyeát ôû chuoät baïch.

d) Caùc antívítamín nhoùm axít foííc (vítamín Bc) .
Chaát antívítamín maïnh hôn caû íaø daán xuaát cuûa
axídfoííc trong ñoù nhoùm OH ôû vò trí soá 4 cuûa voøng pretín
ñöôïc thay theá baèng nhoùm NH
2
Chaát naøy öùc cheá söï sính tröôûng cuûa L.caseí vaø gaây
ra híeän töôïng thíeáu vítamín ñaëc tröng ôû chuoät vaø khæ .
3.2. Caùc caát ga!" #ùc c$á aá% tu vitamin :
1.Vítamín A: duøng thuoác choíestyramíne thôøí gían daøí
ñeá trò beänh cao choíesteroí íaøm thay ñoáí söï caân baèng
sính toá A trong cô theá.
Caùc thuoác íaøm gíaûm ñoä axíd trong daï daøy khí tríeäu
chöùng khoù tíeâu cuûng coù theá gíaûm möùc döï tröõ Vítamín
A cuûa cô theá.
4
SO
3
H
2.Vítamín B1:
Söû duïng chaát íaøm gíaûm ñoä axít trong daï daøy,cuõng
nhö uoáng nhíeàu röôïu trong thôøí gían daøí íaøm gíaûm möùc
Vítamín B1trong cô theá.
Caùc axíd cafeíc & acíd taníc trong traø,suíphur díoxít duøng
ñeá say traùí caây, coù aûnh höôûng baát íôïí cho söï haáp thuï
Vítamín naøy. Trong caù töôí coù enzyme thíamínase phaân
huûy thíamín.
3.Vítamín B2:
Duøng caùc chaát nhö amípramín vaø amytríptyííne, thuoác
adfímycín vaø thuoác choáng soát reùt quíríacríne íaøm gíaûm
söï haáp thuï vítamín naøy. Cuõng nhö íaø coù nhíeàu saét (Fe)
ñoàng (Cu) keõm (Zn) hay Mangan (Mn) cuõng coù taùc duïng
öùc cheá haáp thuï.
Khí phôí naéng thöïc phaám vítamín naøy seõ töï phaân
huûy.
4. Vítamín B3:
Trong baép chöùa moät taùc nhaâ gaây öùc cheá quaù trình
chuyeán ñoáí töø tryptophan sang níacín.
5. Vítamín B6:
Renícííín ííeân keátvôùí vítamín B6 íaøm gíaûm söï haáp thuï
vítamín naøy .
6. Vítamín B12:
Thuoác Metformín (duøng trò beän tíeáu ñöôøng) cho
íestyramíne íaøm gíaûm söï haáp thuï vítamín B12
7. Vítamín C:
Duøng thuoác Tetracyíín, thuoác aspírín vaø cortícostcroíd
íaøm gíaûm möùc sính toá C trong cô theá.
8. Vítamín K:
Duøng thuoác töông taùc vôùí vítamín K nhö cephaíosporín,
saíícyíe íaøm gíaûm haáp thuï vítamín K.
9. Axít 2 - amínobenzoíc:
Chaát khaùng íaø caùc thuoác íoaïí suífamííamíde
10. Vítamín H:
Avídín trong íong traéng tröùng soáng coù theá gaén vôùí
bítotín íaøm bíotín maát hoaït tính gaây ra híeän thöïc thíeáu
bíotín trong cô theá.
Avídín íaø moät íoaïí proteín, tuy nhíeân söï öùc cheá naøy
bò maát khí noù ñöôïc naáu chín.
IV. Ö&N' ()ÏN' C)*A ATIVITAMIN:
Nhoø coù taùc duïng öùc cheá sính tröôûng cuûa moät soá ví
khuaán neân moät soá atívítamín ñöôïc söû duïng trong y hoïc.
Söû duïng chöõa caùc beänh coù nguyeân nhaân nhíeãm
truøng gaây ra.

5
M)ÏC L)ÏC
I. SÔ LÖÔÏC VEÀ VITAMIN :
1. Nònh nghóa.
2. Phaân íoaïí .
II.ANTIVITAMIN :
1.Nònh nghóa .
2.Cô cheá íaøm maát hoaït tính vítamín cuûa cuûa antívítamín.
III.+,A-N L.AÏI .
3.1.Antívítamín coù caáu taïo hoaù hoïc gaàn gíoáng vítamín töông
öùng.
a.Antívítamín cuûa vítamín B1.
b.Antivitamin cuûa vítamín B6.
c.Antívítamín cuûa vítamín PP.
d.Antívítamín cuûa vítamín C.
e.Caùc vítamín nhoùm axít foííc (vítamín Bc).
3.2.Caùc gaây chaát öùc cheá haáp thuï vítamín.
1) Vítamín A.
2) Vítamín B1.
3) Vítamín B2.
4) Vítamín B3.
5) Vítamín B6.
6) Vítamín B12.
7) Vítamín C.
8) Vítamín K.
9) Axít 2-amínobenzoíc.
10) Vítamín H.
6
IV.Ö&N' ()ÏN' C)*A ANTIVITAMIN/
7