You are on page 1of 40

DEFINISI
Radio amatur adalah suatu perkhidmatan radio komunikasi yang digunakan bagi tujuan latihan diri, perhubungan dan penyiasatan teknikal yang dijalankan oleh individu yang memegang lesen radio amatur. Seseorang pengendali radio amatur juga dikenali sebagai “Ham Radio” dan terdapat lebih 3 juta pengendali diserata dunia yang mana mereka akan berpeluang berhubung diantara sama lain.

SEJARAH
Sejarah Radio Amatur bermula dengan kejayaan seorang berbangsa Italy bernama uglielmo !ar"oni yang telah berjaya membuat penghantaran isyarat gelombang radio jarak jauh pada tahun #$%&. Ini diikuti dengan penghantaran pesanan menggunakan gelombang radio merentasi 'erusan Inggeris ()nglish *hannel+ pada tahun #$%%. Seterusnya membuat penghantaran isyarat radio merentasi ,autan Atlantik pada tahun #%-.. Sekitar tahun #%-&, banyak kapal laut sudah dilengkapi dengan radio. /arulah kemudian pada tu, bila terjadi ben"ana tenggelamnya kapal 'itani" di tahun #%#. , 0ongress Amerika Syarikat telah meluluskan undang1undang pertama bagi menga2al selia peman"aran radio di Amerika Syarikat.

Guglielmo Maconi

Apakah yang dikatakan hobi radio amatur?
Radio Amatur atau dikenali sebagai “HA!” merupakan sejenis hobi yang menggunakan radio untuk berkomunikasi dan hobi ini juga memerlukan sedikit sebanyak pengetahuan teknikal tentang elektronik dan radio. )ksperimen juga turut digalakkan, membolehkan kita mengembangkan lagi ilmu selain men"uba pelbagai jenis perkakasan lain (yang kadang kala melibatkan pengubahsuaian bahan terbuang+ untuk dijadikan antenna dan sebagainya. 0eupayaan radio amatur bergantung kepada antennanya dan juga jaluran (3rekuensi+ yang digunakan.

Sebagai seorang pengendali Radio Amatur. ianya akan menyediakan suatu pengalaman yang amat baik di mana ianya menjerumuskan diri kita ke dalam bidang elektronik di mana kini semakin ramai orang menyertai bidang ini. mereka akan dapat merasakan pengalaman yang menyeronokkan dengan suatu sentuhan yang agung bagi kepuasan diri mereka. 4i !alaysia sesiapa sahaja boleh menjadi ahli dan berhubung ke seluruh dunia. umur (#& tahun keatas+.Siapa yang boleh menyertai? Radio Amatur adalah untuk semua orang tanpa mengira jantina. 4i dalam Radio Amatur. bangsa atau keupayaan. agama. pangkat. .

+agaimana untuk menyertai? Pada peringkat awalnya. dan juga sebahagian dari -. kita perlu mempunyai lesen dari Suruhanjaya #omunikasi dan $ultimedia $alaysia% &ntuk mendapatkan lesen 'adio Amatur kita perlu menduduki '%A%( ('adio Amatur ()amination . kita perlu menjalani satu lagi ujian iaitu *1W 2est* (&jian $orse #od % Setelah lulus kedua3dua ujian tersebut. maka kita jadilah sebagai seorang pengendali 'adio Amatur yang pro0esional% . kita boleh menjadi seorang pendengar sahaja [ SWAL (short wave amateur listener ! tetapi jika kita hendak berkomunikasi iaitu meman"arkan isyarat. satu ujian teori yang mana bila lulus ujian ini kita layak memohon lesen kelas *+* (+ Li"ense yang mana membenarkan kita untuk menggunakan band .% /an jika kita memerlukan jalur 0rekuensi dan kuasa meman"ar yang lebih besar yang membolehkan kita meletakkan dunia didalam gengaman..&-.-.

.

Contoh peralatan .

TUJUAN PENGGUNAAN 5enggunaan radio amatur boleh dibahagikan kepada & perkara6 4% Aktiviti komunikasi 5% Aktiviti ujikaji teknikal 6% Perkhidmatan komunikasi semasa ke"emasan 7% $emantau (monitoring .

Aktiviti #omunikasi 5engendali radio amatur akan berpeluang berhubung dengan jutaan pengguna dunia menggunakan 3rekuensi tertentu kerana liputanya tidak terbatas. Digambar kelihatan angkasawan negara Dr.Sambungan tu uan pengunaan radio amatur!!. . Sheikh Muzaffar sedang berkomunikasi menggunakan radio amatur.

menguji1kaji dalam pembuatan radio.Sambungan tu uan pengunaan radio amatur!!. Aktiviti &jikaji 2eknikal 5engendali radio amatur akan berpeluang membina. antena dan perkara1perkara yang berkaitan dengan teknikal. .

. *ontohnya semasa berlaku ben"ana alam seperti gempa bumi. Perkhidmatan #omunikasi Semasa #e"emasan 4i dalam keadaan darurat peranan radio amatur amat membantu dalam memberikan kemudahan perhubungan. banjir dlln memberikan kemudahan perhubungan komunikasi di antara petugas1petugas terutama di ka2asan pedalaman. /egitu juga semasa menjalankan operasi SAR mengesan orang yang hilang atau sesat.Sambungan tu uan pengunaan radio amatur!!. tsunami.

Sambungan tu uan pengunaan radio amatur!!. . $emantau ($onotiring 5engendali radio amatur akan berpeluang memantau 3rekuensi1 3rekuensi didalam dan diluar negara serta stesyen angkasalepas.

8A'& International Amateur Radio 7nion (IAR7+ atau 0esatuan Radio Amatur Antarabangsa merupakan sebuah badan dunia mengenai radio amatur yang dianggotai terdiri dari lebih #$% negara.BADAN KAWAL SELIA 82& International 'ele"ommuni"ation 7nion (I'7+ atau 0esatuan 'elekomunikasi Antarabangsa merupakan sebuah badan ka2al selia dalam menetapkan segala 3rekuensi dan aktivti komunikasi radio didunia. .

$A'2S !alaysian Amateur Radio 'ransmitters So"iety (!AR'S+ atau 5ersatuan 5eman"ar Radio Amatur !alaysia adalah satu1satunya persatuan radio amatur yang me2akili !alaysia didalam 0esatuan Radio Amatur Anatarabangsa. .Sambungan badan kawal selia!!. S#$$ Suruhanjaya 0omunikasi dan !ultimedia !alaysia (S0!!+ atau !alaysian *ommuni"ations and !ultimedia *ommission (!*!*+ merupakan sebuah badan kerajaan yang bertanggungja2ab dalam menga2al selia segala perkhidmatan yang melibatkan komunikasi di !alaysia.

!engambil bahagian dalam pertandingan radio amatur. 5embuatan radio. !engambil bahagian dalam aktiviti mena"ari dan menyelamat. . !emberi khidmat komunikasi semasa ben"ana. slo2 s"an '9 dan hantaran gambar menggunakan 3aksimili.Perkara 9ang /ibenarkan /alam 'adio Amatur /erkomunikasi dengan radio H8 seluruh dunia. pan"aran. !enjalankan kajian berkaitan A'9. /erkomunikasi di orbit satelit tanpa kos. /erkomunikasi menggunakan radio 9H8:7H8. penerimaan dan antena.

Sebarang penghebahan atau siaraya umum. 7ntuk tujuan politik. !enyinggung perasaan orang lain atau pengendali radio amatur lain. keugaman dan unsur1unsur lu"ah.Perkara 9ang 2idak /ibenarkan /alam 'adio Amatur 4ilarang menggunakan untuk tujuan sosial. .

esen Radio Amatur ( AA+ .*ontoh .

manakala “Su33i<= merupakan pengenalan pilihan pemilik “*all Sign” ('anda 5anggilan+ mengikut huru3 yang bersesuaian dan bergantung kepada kekosongan jika belum digunakan lagi semasa permohonan “*all Sign” ('anda 5anggilan+ dari S0!!. CALLSIGN ( TANDA PANGGILAN) .4alam penyiaran dan komunikasi. Ianya dibe. “*all Sign” ('anda 5anggilan+ adalah sesuatu yang unik bagi satu1satu stesen peman"ar amatur. “*all Sign” ('anda 5anggilan+ ini mengandungi 4ua bahagian yang terdiri dari “5re3i<” dan “Su33i<”. “5re3i<” ini telah dikeluarkn oleh I'7 (International 'ele"ommuni"ation 7nion+ yang mana ianya mengandungi pengenalan negara. kelas dan ka2asan geograpi pemilik “*all Sign” ('anda 5anggilan+ tersebut.akan dengan lokasi atau negara dari mana stesen tersebut meman"ar.

Sambungan "allsign # $anda %anggilan&!!. Pre!"#$ %an S&!!"#$ Contoh 'all(")n "alah *W+LNT Pre!"# S&!!"# 9W2 *Telah ditetapkan LNT *Pilihan kita .

<<< %>. Per&nt&.Sambungan "allsign # $anda %anggilan&!!.<<< %!?<<< %>?<<< %!$<<< %>$<<< .&t 0 S.AS A 0).AS / 0).("a a%alah (epert" /er".AS / %!.!A.AS / 0).A@SIA S.an Tan%a Pan))"lan ( Call S")n ) %" -ala.A@SIA SA/AH SA/AH SARA>A0 SARA>A0 0).AS A 0).!A.AS A 0).

Jarak komunikasi bergantung kuat kepada jenis antena. jarak komunikasi yang agak jauh dapat dicapai dengan jarak 2!"#!km. terdapat 2 jenis komunikasi di dalam radio amatur iaitu 1.( Operasi simpleks ialah komunikasi secara dua hala iaitu dari stesen ke steen tanpa menggunakan repeater . Pancar ulang (repeater& S"1ple. ketinggian antena dan kekuatan kuasa pancaran. Simpleks (simple') 2.CARA BER2PERASI Secara asasnya. Jika kesemua aktor tersebut dapat diselaraskan dengan sempurna. .

Sambungan "ara Beroperasi!!. Pan'ar &lan) ata& repeater Pancar ulang atau repeater pula merupakan perhubungan melalui sejenis peranti yang menerima ($%) dan menghantar (&%) kembali audio kita. Pancar ulang penting kerana ada kalanya komunikasi agak sukar kerana terlindung oleh halangan seperti struktur binaan manusia seperti bangunan mahupun muka alam seperti bukit dan gunung. Pancar ulang la'imnya terletak di ka(asan tinggi seperti di gunung)bukit bagi membolehkan ia menerima dan menghantar semula audio ke tempat yang lain pada jarak yang lebih jauh. Oleh yang demikian. bagi membolehkan audio disampaikan ke .

Rangkaian Repeater !AR'S .

ambar Repeater .

-EDIA WA3ARLES udara tena)a ANTENA ele.tro1a)net PE-ANCAR )elo1/an) ele.tro1a)n et ANTENA PENERI-A Kon!")&ra(" Pen)hantaran Wa.arat ter(e/ar .arle( *erarah 4I(.e (e1&a arah .arat ter!o.&( Omni"*erarah 4I(.

JENIS ALAT PERHUBUNGAN 'adio '8: $obile 'adio -andy 2alky .

ovember < 3 <s"ar P 3 Papa = 3 =uebe" ' 3 'omeo S 3 Sierra 2 3 2ango & 3 &ni0orm .o)trot : 3 :ol0 . 3 .i"tor W 3 Whiskey > 3 >3ray 9 3 9ankee ? 3 ?ulu . 3 .3 -otel 8 3 8ndia @ 3 @uliett # 3 #ilo L 3 Lima $ 3 $ike .F2NETIK ABJAD A 3 Al0a + 3 +ravo 1 3 1harlie / 3 /elta ( 3 ("ho . 3 .

an oleh operator CW .56K2D 56.o% /ert&8&an &nt&.o% 8&)a a%alah (e/aha)"an %ar"pa%a /&%a.n" -or(e6Co%e7 56.an pen)hantaran 1e(e8 1elela&" -or(e6Co%e7 Ba)a"1anap&n 56. 1eren).an (e(e.a ra%"o a1ate&r %an %")&na.o% %")&na.al" (aha8a /&.an %"&%ara7 Jan)anlah )ha"rah (an)at %en)an pen))&naan 56.a.o% "n"7 G&na.a(.ann.a (epan8an) per/&alan7 .o%7 56.

ama stationAhandle atau alamat? ='# 3 Setakat manakah ba"aan (suara saya? ('4 B 'C % ='L 3 @alur sedang digunakan atau Sebok% ='$ 3 Adakah anda mendapat gangguan? ='< 3 Perlukah saya meningkatkan kuasa pan"aran?A#uasa tinggi% ='P 3 Perlukah saya merendah kuasa pan"aran? #uasa rendah% ='2 3 +erhenti dari meman"ar atau tutup station% ='& 3 Ada apa3apa lagi untuk saya? atau saya tiada apa3apa lagi untuk anda atau itu sahaja dari saya% ='. jam DDDD atau tunggu dijaluran atau bila nak panggil saya balek? . 3 Anda bersedia? atau saya bersedia sekarang% ='> 3 +erhenti sementara (akan masok balek ke jaluran atau saya akan panggil anda nanti.SENARAI 56K2D ='A 3 .

SENARAI 56K2D ='? 3 Siapa yang memanggil saya ini? atau anda dipanggil oleh EW5DD di .D%% =SA 3 Setakat manakah kekuatan signal saya? (S4 3 SE =S+ 3 Adakah signal saya kian menurun (menghilang ? atau signal anda kian menurun (menghilang % =S/ 3 Penghantaran kurang baik atau peman"aran terok% =SL 3 /iterima dan 0aham% =S.3 Anda berada dilokasi mana sekarang? . 3 Anda dengar saya? atau saya dengar anda% =S< 3 Perhubungan radio atau perbualan di radio% =SP 3 +oleh sampaikan pesanan saya kepada DDDD%%? atau saya akan sampaikan pesanan kepada DDDDD%% =S9 3 2ukar ke jaluran lain% =2.

$(. /(. 9A.: $($A./A PA.( $8#( 2W< /(L2A ALP-A :A.8 . $(.::8L (EW5$8( /A. 2A.9(+&2 2A.( W-8S#(9 2W< $8#( 8.::8LA. +A'& LA.8./A PA.CARA BERK2-UNIKASI ( Cara 1e1an))"l (te(.28 .8.:(.::8L (E$5/A 1<. S2(S9(. S2(S9(. /8$&LA#A.en ) 1A'A $($A./8A (1-< /8 S8.: -(.::8L S2(S9(.AL#A.2<-F .:A. 9A./A# /8 PA.::8LA.

8.:A.% 1<./AF . SA9A (@A. ALP-A. .@AWA+ PA.::8LA.::8L /A./A PA.( $8#( 2W< /(L2A ALP-A.( W-8S#(9 2W< $8#( 8. $(. :A.28% CARA BERK2-UNIKASI ( Cara 1en8a9a/ pan))"lan ) .::8LA.2'A#S8 /8$&LA#A.8.::8LA.( $8#( 2W< /(L2A ALP-A /8 S8.8.: $(.2<-F .('8$A PA. SA9A &LA.8 .( W-8S#(9 2W< $8#( 8./8 8#&28 2A. +A'& LA. 8. S($<:A /APA2 +('2($& LA:8 /8 &/A'A% #($+AL8 #(PA/A A. 8.1A'A $(. S2(S9(./8A (1-<. /(.: $($A./8A (1-< G. /8 S8. $. $8#(. S2(S9(.A$A SA9A A?$8. A.::8LA.8. ?&L&.9(+&2 2A./8A.% . +('8. 9A.:H &$&' SA9ADDD2A-&. ?./A PA. 9A.8.

J2TA6 Ja1/oree 2n The A"r Jamboree Di Udara (JOTA) adalah acara tahunan di mana seramai lebih kurang 500 000 Pengakap di seluruh dunia akan berhubung di antara satu sama lain dengan melalui radio amatur! "a dikira Jamboree sebenar di mana Pengalaman #epengakapan ditukar$tukar dan idea$idea dikongsi men%umbang ke arah persaudaraan Pengakap &edunia! .

4. 3. Mempunyai pasukan Pengakap yang berkemahiran dan Selalu Sedia untuk membantu kerja-kerja sukarela dalam bidang komunikasi terutama ketika bencana. Memastikan penyertaan aktif Pengakap Malaysia dalam J !" setiap tahun. Menaikkan imej Pengakap Malaysia pada pandangan mata masyarakat dunia. .-atla1at J2TA 'atlamat Jangka Pan(ang 2. Melahirkan Pengakap yang mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam bidang komunikasi radio. #.

.

.

Kalen%ar J2TA @<2A $alaysia @<2A Asia Pa"i0ik @<2A /unia IEIIhrs 4Jhb $ei B 4JIIhrs 4Khb $ei 5IIK% III4hrs 5hb <gos B 56CEhrs 6hb <gos 5IIK III4hrs 4Khb <kt B 56CEhrs 4Ehb <kt 5IIK .

.

.5RT :.