You are on page 1of 6

|| ´ÉÏ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ

||
|| ´ÉÏ qÉWûÉ aÉhÉÉÍkÉmÉiÉrÉå lÉqÉÈ ||
AxrÉ ´ÉÏ mÉëirÉÇÌaÉUÉ MüuÉcÉxrÉ qÉWûÉSåuÉ GÌwÉÈ || AlÉѹÒmÉçNÇûSÈ ||
´ÉÏ EaÉëM×üirÉÉ mÉëirÉÇÌaÉUÉ SåuÉiÉÉ ||
AÉåÇ oÉÏeÉÇ || ¾ûÏÇ zÉÌ£üÈ || xuÉÉWûÉ MüÐsÉMüqÉç ||
U¤ÉÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ ||
|| ¾ûÉÍqÉirÉÉÌS wÉQÇûaÉqÉç ||
|| krÉÉlÉqÉç ||
ÍxÉÇWûÉÃQûÉÌiÉM×üwhÉÉÇ̧ÉpÉÑuÉlÉpÉrÉM×üSìÖmÉqÉÑaÉëÇ uÉWÇûiÉÏ
euÉÉsÉÉuÉY§ÉÉuÉxÉÉlÉÉ lÉuÉuÉxÉlÉ rÉÑaÉÇ lÉÏsÉqÉhrÉÉpÉMüÉÇÌiÉÈ |
zÉÔsÉÇ ZÉ…Çû uÉWÇûiÉÏ ÌlÉeÉMüUrÉÑaÉsÉå pÉ£üU¤rÉæMü S¤ÉÉ
xÉårÉÇ mÉëirÉÇÌaÉUÉ xÉǤÉmÉrÉiÉÑ ËUmÉÑÍpÉÌlÉïÍqÉïiÉÇ uÉÉåÍpÉcÉÉUqÉç ||
´ÉÏ mÉÉUçuÉirÉÑuÉÉcÉ ||
SåuÉ SåuÉ qÉWûÉSåuÉ xÉuÉï¥ÉMüÂhÉÉÌlÉkÉå |
mÉëirÉÇÌaÉUÉrÉÉÈ MüuÉcÉÇ qÉÇ§É UÉeÉ xuÉÃÌmÉhÉÇ ||
eÉaÉlqÉÇaÉVûMÇü lÉÉqÉ mÉëÍxÉ®Ç pÉÑuÉlɧÉrÉå |
xÉuÉï U¤ÉÉMüUÇ lÉ×hÉÉÇ UWûxrÉ qÉÌmÉ iɲS ||
´ÉÏ ÍzÉuÉ EuÉÉcÉ ||
zÉ×hÉÑSåÌuÉ mÉëuɤÉÉÍqÉ MüuÉcÉÇ zɧÉÑÌlÉaÉëWÇû |
mÉUmÉëåÌwÉiÉ M×üirÉÉÌS iÉÇ§É zÉsrÉÉÌS pɤÉhÉqÉç ||
qÉWûÉÍpÉcÉÉU zÉqÉlÉÇ xÉuÉïMüÉrÉï mÉëSÇ lÉ×hÉÉÇ |
mÉUxÉålÉÉ xÉqÉÔWû mÉëWûÉhÉÏ qÉÑ̬zrÉ qÉÇQûsÉÉiÉç ||
eÉmÉqÉɧÉåhÉ SåuÉåÍzÉ xÉqrÉaÉÑcNûÉOûlÉÇ pÉuÉåiÉç |
xÉuÉï iÉÇ§É mÉëzÉqÉlÉÇ qÉWûÉaÉëWû ÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç||
qÉWûÉUÉåaÉ mÉëzÉqÉlÉÇ MüÉUÉaÉ×Wû ÌuÉqÉÉåcÉlÉÇ |
¤ÉrÉÉmÉxqÉÉU MÑü¸ÉÌS lÉÉzÉlÉÇ iÉÉmÉqÉÉåcÉlÉqÉç ||

AÉåÇ rÉÉÇ MüsmÉrÉÇiÉÏÇSìÌSzÉÇ U¤ÉåiMüÉVûÏiuÉÉjÉuÉïhÉÏ | U¤ÉåzÉÏwÉïhuÉiÉÏÇ uÉÌ»ûÌSzÉÉ qÉÉÇ ÍxÉÇWûuÉÉWûlÉÉ || rÉÉqrÉÉÇ ÌSzÉÇ xÉSÉ U¤Éå SÉåÇ AÉÇ ¾ûÏÇ ¢üÉåÇ xuÉÃÌmÉhÉÏ | lÉæGirÉÉÇ iÉÑ xÉSÉ U¤Éå AxqÉÉlÉç qÉ×cNûÉå AlÉÉaÉxÉÈ || uÉÉÂhrÉÉÇ U¤ÉiÉÑ xÉSÉ mÉëeÉÉÇ cÉ mÉÑÂwÉÉÌSÌlÉ | uÉÉrÉÑurÉÉÇ cÉ xÉSÉ U¤ÉåixÉuÉÉï¶ÉrÉÉiÉÑ kÉÉlrÉÈ || SÇ·íÉMüUÉVû uÉSlÉÉ MüÉæoÉårÉÉïÇ oÉQûoÉÉlÉsÉÉ | DzÉÉlrÉÉÇ qÉåÇÅÌaÉUÉ Sì¤Éå ̲UÉǶÉÉxrÉ ÌlÉoÉWïûrÉ || EaÉëÉU¤Éå SkÉÉåpÉÉaÉå qÉÉrÉÉ qÉǧÉxuÉÃÌmÉhÉÏ | MÑüsrÉÉ qÉå ÌuÉÌSzÉÈ mÉÉiÉÑ MÑüÂMÑüssÉÉ MümÉÉÍsÉÌlÉ || FkuÉïÇ qÉÉWåûµÉUÏ U¤ÉålqÉÉÇ ¾ûÏÇ ¤ÉëÉæÇ AÉåÇ xuÉÃÌmÉhÉÏ | ÌuÉmÉëÍcɨÉÉ xÉSÉ U¤Éå ̬uÉÉUɧÉÇ ÌuÉÃÍkÉlÉÏ || MÑüsÉåµÉUÏ iÉÑ qÉå mÉѧÉÉlÉç NûÉrÉÉÇ qÉå cÉÉåaÉë ÃÌmÉhÉÏ | mÉëpÉÉSÏmiÉÉaÉ×WûÉlÉç U¤ÉålqÉÉiÉÉ mÉѧÉÉlÉç xÉqÉÉiÉ×MüÉlÉç || xÉpÉ×irÉÉlqÉå xÉSÉ mÉÉrÉÔ ¯ÉsÉMüÉÇ¶É mÉzÉÔÇxiÉjÉÉ | AÎeÉiÉÉ qÉå xÉSÉU¤Éå iMüÉÍqÉiÉÉ xÉÉÅmÉUÉÎeÉiÉÉ || M×üirÉÉ U¤ÉåixÉSÉ mÉëÉhÉÉlÉç ̧ÉlÉå§ÉÉ MüÉsÉUȨ́ÉMüÉ | TüÉsÉÇ mÉÉiÉÑ qÉWûÉ¢ÔüU ÌmÉÇaÉMåüzÉÏ ÍzÉUÉåÂWûÉlÉç || pÉëÑuÉÉæ qÉå ¢ÔüUuÉSlÉÉ mÉÉrÉÔ cNÇûQûmÉëcÉÇÌQûMüÉ | ´ÉÉå§ÉrÉÉårÉÑïaÉVÇû mÉÉiÉÑ xÉSÉ qÉå zÉÇZÉMÑÇüQûsÉÉ || mÉëiÉÏcÉÏÇ iuÉÉmÉxÉåkÉiÉÑ mÉÉrÉɳÉå§ÉrÉÑaqÉÇ qÉqÉ | qÉqÉ lÉÉxÉmÉÑOÇû mÉÉrÉÉSè oÉë¼UÉåÍcÉwhuÉ ÍqɧÉWûÉ || MümÉÉåsÉÇ qÉå xÉSÉ mÉÉiÉÑ pÉ×aÉuɶÉÉmÉ xÉåÍkÉUå | FkuÉÉåï¸Ç qÉå xÉSÉmÉÉiÉÑ UjÉxrÉåuÉ ÌuÉpÉÑÍkÉïrÉÉ || .

AkÉUÉå¸Ç xÉSÉ mÉÉiÉÑ A¥ÉÉiÉxiÉå ArÉÇ eÉlÉÈ | SÇiÉmÉÇÌ£ü²rÉÇ mÉÉiÉÑ oÉë¼ÃmÉ xÉlÉÉiÉlÉÏ || uÉcÉÇ uÉÉaÉϵÉUÏ U¤ÉåSìxÉ¥ÉÉUxÉlÉÉ qÉqÉ | cÉÑoÉÑMÇü mÉÉiÉÑ cÉåÇSìÉÍhÉ xiÉlÉÔ qÉ×cNûxuÉ WåûÍVûiÉ || MÇüPû²ÌlÉÇ xÉSÉmÉÉiÉÑ lÉÉSoÉë¼qÉrÉÏÇ qÉqÉ | ÌmÉiÉUÇ qÉåÇaÉÏUÉ mÉÉiÉÑ qÉÉåÎcNûwÉxiÉxrÉ ÌMÇücÉlÉ || mÉÉiÉÑqÉåpÉÑeÉrÉÉåqÉÔïsÉÇ eÉÉiÉuÉåSxxuÉÃÌmÉhÉÏ | SͤÉhÉÇ qÉå pÉÑeÉÇ mÉÉiÉÑ xÉiÉiÉÇ MüÉsÉUȨ́ÉMüÉ || uÉÉqÉpÉÑeÉÇ qÉå uÉÉqÉMåüzÉÏ qÉlÉxÉÉ mÉëÌiÉpÉÔwÉÌiÉ | mÉÉiÉÑ qÉå MÔümÉïrÉÉåÈ ²Ç²Ç iÉxrÉ WØû± qÉxÉ×Mçü ÌmÉoÉ || qÉÑSìåµÉUÏ xÉSÉ mÉÉiÉÑ mÉëMüÉå¸ rÉÑaÉVÇû qÉqÉ | qÉÍhɲrÉÇ xÉSÉmÉÉiÉÑ SÕžålÉÉxqÉ΋bÉÉÇxÉrÉ || mÉÉrÉÉiMüUiÉsÉ ²Ç²Ç MüSÇoÉuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | uÉÉqÉmÉÉhrÉÉÇaÉÑsÉÏÈ mÉÉiÉÑ ÌWûlÉxiÉÑ WûUxÉÉzÉÌlÉÈÈ || S¤ÉmÉÉhrÉÇaÉÑsÉÏÈ mÉÉiÉÑ mÉUÉrÉÇÌiÉ mÉUÉuÉiÉÇ| MüUçhÉrÉÉãqÉåï lÉZÉÉlÉç mÉÉiÉÑ qÉǧÉmÉëirÉÇÌaÉUÉiqÉMüÈ || qÉÑÌSìhÉÏ mÉÉiÉÑ uɤÉÉåqÉå MÑüͤÉÇ qÉå uÉÉÂhÉÏ ÌmÉërÉÉ | WûxiɲrÉÇ xÉSÉmÉÉiÉÑ qÉqÉ eÉÏqÉÔiÉ uÉÉWûlÉqÉç || iÉsÉÉåSrÉÑïSUÇ mÉÉiÉÑ rÉÌS uÉæÌwÉ cÉiÉÑwmÉSÏ | lÉÉÍpÉÇ qÉå xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ euÉÉsÉÉ pÉæUuÉ ÃÌmÉhÉÏ || mÉÇcÉÉxrÉ mÉÏPûÌlÉsÉrÉÉ mÉÉiÉÑ qÉå mÉɵÉïrÉÉårÉÑïaÉsÉÇ qÉqÉ | mÉ×¹mÉÇ£üϵÉUÏ mÉÉiÉÑ MüÌOÇû mÉ×jÉÑÌlÉiÉÇÌoÉlÉÏ || aÉѽqÉÉlÉÇS ÃmÉÉcÉç mÉÉiÉÑ oÉë¼ÉÇQûlÉÉÌrÉMüÉ | mÉÉrÉÉlqÉqÉaÉÑSxjÉÉlÉÇ ÍqÉÇSÒcÉÔQûÉ qÉWûÉzÉÑpÉÉ || .

oÉÏeÉÇ qÉqÉ xÉSÉmÉÉiÉÑ SÒaÉÉï SÒaÉÉïÌiÉï WûÉËUhÉÏ | F qÉå mÉÉiÉÑ zÉÉÇiÉÉiqÉÉ iÉÇ mÉëirÉxrÉ xuÉqÉ×irÉuÉå || uÉlÉSÒaÉÉï xÉSÉmÉÉiÉÑ eÉÉlÉÑlÉÏ uÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | eÉÇbÉÏ MüÉÇQû²rÉÇ mÉÉiÉÑ rÉ¶É rÉÉqÉÏ zÉmÉÉÌiÉ lÉÈ || aÉÑsTürÉÉårÉÑïaÉVÇû mÉÉiÉÑ rÉÉå AxqÉÉ AÍpÉSÉxÉiÉÏ | mÉS²Ç²Ç xÉSÉ mÉÉrÉÔiÉç mÉSÉ ÌuÉxTÔürÉï iÉÎcNûUÈ || AÍpÉmÉëåÌWû xÉWûxÉëɤÉÇ mÉÉSrÉÉårÉÑïaÉVÇû qÉqÉ | mÉÉrÉÉimÉÉSiÉsÉ²Ç²Ç SWû³ÉÎalÉËUuÉ ¾ûSqÉç || xÉuÉÉïÇaÉÇ xÉuÉïSÉmÉÉiÉÑ xÉuÉï mÉëM×üÌiÉ ÃÌmÉhÉÏ | qÉǧÉÇ mÉëirÉÇÌaÉUÉ SåuÉÏ M×üirÉÉ¶É xÉÑWØûSÉåÅxÉÑWØûiÉç|| mÉUÉÍpÉcÉÉU M×üirÉÉlÉÉÇ mÉÉiÉÑ pÉæUuÉÃÌmÉhÉÏ | mÉUmÉëåÌwÉiÉ zÉsrÉÉlqÉå xÉÍqÉ®Ç eÉÉiÉuÉåSxÉqÉç || uÉפÉÉÌS mÉëÌiÉÃmÉÉlqÉå ÍzÉuÉÇ SͤÉhÉiÉÈ M×üÍkÉ | ApÉrÉÇ xÉiÉiÉÇ mɶÉÉ°SìqÉѨÉUiÉÉå aÉ×Wåû || qÉÉxrÉÉåÎcNûwÉÉå ̲mÉSÇ qÉÉuÉåÍzÉ mÉëÌiÉuÉåÍzÉlÉÉæ | eÉsÉå xuÉmlÉå U¤Éå ±ÉåqÉå mÉÉmÉÇ ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ || xÉuÉïÇ U¤ÉiÉÑ qÉÉÇ SåÌuÉ cÉ AÉmÉÉS iÉsÉqÉxiÉMÇü | U¤ÉåiÉç mÉëÌiÉzÉÑMüÉå pÉÔiuÉÉ iÉqÉåqÉ mÉëÌiÉkÉÉuÉÌiÉ || rɶÉqÉå qÉlÉxÉÉuÉÉcÉÉ rÉÉåqÉå mÉÉmÉÇ ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ | qÉÉqÉÇoÉÉ xÉuÉïiÉÉå U¤Éå Sè²å¹ÉUÇ mÉëÌiÉ aÉcNûiÉÑ || ZÉOèû TüOèû eÉÌWû qÉWûÉM×üirÉå qÉqÉ zɧÉÔlÉç ÌuÉlÉÉzÉrÉ | ̧ÉMüÉsÉÇ U¤ÉqÉÉÇ ÌlÉirÉÇ ÌlÉirÉÇ mÉÉPûMÇü mÉÉmÉlÉÉÍzÉÌlÉ || lÉiuÉÉlÉÏMüiÉÑï qÉWïûÌiÉ ÌuÉwÉÑÃmÉå ÌuÉlÉÉÍzÉÌlÉ | pÉÔiÉmÉëåiÉ ÌmÉzÉÉcÉÉÌS zÉsrÉÉÌmÉ mÉUiÉǧÉWØûiÉç || .

ÌoÉÇSÒ Ì§ÉMüÉåhÉ iuÉjÉ mÉÇcÉMüÉåhÉqɵÉcNÇûSÇ wÉÉåQûzÉ mɧÉrÉÑ£Çü | qÉWûÏmÉÑUåhÉÉ uÉ×iÉqÉÇoÉÑeÉɤÉÏÍsÉZÉålqÉlÉÑÇ UÉuÉhÉqÉaÉëiÉÉå(Pû)ÌmÉ || || TüsÉ´ÉÑÌiÉÈ || oÉÍsÉmÉëSÉlÉÉÌS mÉËU¢üqÉåhÉ xÉÇmÉÔÎeÉiÉxrÉÉxrÉÌWû rÉǧÉMüxrÉ | rÉÉqrÉÉÇ mÉÑUÏÇ rÉÉÌiÉ ËUmÉÑÈ mÉërÉÉåaÉÉiÉç || zÉÉÇÌiÉÌlÉïuÉרÉÉæUbÉÑlÉÉjÉ oÉÏeÉÉiÉç || pÉÔeÉïmɧÉå xuÉhÉïmɧÉå ÍsÉÎZÉiuÉÉ kÉÉUrÉå±ÌS | xÉuÉïÍxÉή qÉuÉÉmlÉÉåÌiÉ xÉuÉï§É ÌuÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç || LMüuÉ×Ì¨É eÉmÉå¬åuÉ xÉuÉïGMçü eÉÌmÉiÉÇ pÉuÉåiÉç | pÉSìMüÉVûÏ mÉëxɳÉÉiqÉÉ xÉuÉÉïpÉϹmÉëSÉ pÉuÉåiÉç || oÉÇkÉÉaÉÉUå xÉmiÉUɧÉÇ EcNûÉOåû qÉÉxÉqÉɧÉiÉÈ || qÉWûÉurÉÉÍkÉ ÌlÉuÉ×̨ÉxiÉÑ qÉÇQûsÉÇ eÉmÉiÉÉå pÉuÉåiÉç | mÉѧÉMüÉrÉåï qÉÉxÉqÉɧÉÇ zɧÉÑlÉÉzÉÉrÉ qÉÇQûsÉÇ || rÉÑ®MüÉrÉåï qÉÉxÉqÉɧÉÇ kÉÉrÉïÇ xÉuÉåïwÉÑ MüqÉïxÉÑ | AÎxqÉlÉç rÉǧÉå xÉqÉÉuÉɽ U£ümÉÑwmÉæ xÉqÉmÉïrÉåiÉç || zÉx§ÉÉsÉrÉå cÉiÉÑwmÉÉjÉå xuÉaÉ×Wåû aÉåWûVûÏ xjÉsÉå | ÌlÉZÉlÉå SirÉ zÉsrÉÉÌS iÉiÉç MüÐÌiÉïÇ mÉëÉmÉrÉÉzÉÑqÉå || xÉuÉïzɧÉÑ ¤ÉrÉMüUÇ xÉuÉïurÉÉÍkÉ ÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç | xÉuÉïmÉÉmÉÔlqÉÔsÉlÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëSÇ || zÉiÉsɤÉÇ mÉëeÉmiuÉÉÅjÉ iÉxrÉ ÌuÉ±É mÉëÍxÉkrÉÌiÉ | qÉÇ§É xuÉÃmÉ MüuÉcÉ qÉåMüuÉÉUÇ eÉmÉå±ÌS || pÉSìMüÉVûÏ mÉëxɳÉÉiqÉÉ xÉuÉÉïpÉϹ SkÉÉÌiÉxÉÉ | qÉWûÉmÉÌS qÉWûÉUÉåaÉå qÉWûÉaÉëÇjrÉÉÌSmÉÏQûlÉå || MüuÉcÉÇ mÉëjÉqÉÇ eÉmiuÉÉ mɶÉÉSØaÉç eÉmÉqÉÉcÉUåiÉç | mɤÉqÉɧÉÉixÉUçuÉ UÉåaÉÉ ÌuÉlÉzrÉÇÌiÉ ÌWû ÌlɶÉrÉÈ || qÉWûÉkÉlÉmÉëSÇ mÉÑÇxÉÉ qÉWûÉSÒÈxuÉmlÉ lÉÉzÉlÉÇ | xÉuÉïqÉÇaÉsÉ qÉÉÇaÉsrÉÇ uÉÉÇÍNûiÉÉjÉï TüsÉmÉëSÇ || .

shrinath.N.+91-9740069904 .com Cell :.udupa@gmail. Shrinath Udupa TRIPURASHRI #2/217 Karikallkatte Japthi Post 576211 Kundapur TQ Udupi DT Karnataka Email:.M×üirÉÉÌSaÉëWûaÉëxiÉ mÉÑUxiÉɨÉÑ WÒûlÉå±ÌS | mÉëå¹ÉUÇ mÉÑÂwÉÇ mÉëÉmrÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÇ mÉëSSÉÌiÉ uÉæ || xuÉaÉ×½Éå£ü ÌuÉkÉÉlÉålÉ mÉëÌiɹÉmrÉ WÒûiÉÉzÉlÉÇ | ̧ÉMüÉåhÉ MÑÇüQåû cÉÉuÉɽ wÉÉåQûzÉæÂmÉcÉÉUMæüÈ || rÉÉåqÉå MüUÉåÌiÉ qÉǧÉåhÉ rÉǧÉxrÉ mÉÑUiÉÉårÉiÉÈ | ¤ÉhÉÉSÉUÉåarÉ qÉÉmlÉÉåÌiÉ pÉÔiÉaÉëxiÉ MüVåûoÉUqÉç || ÌuÉpÉÏiÉMü AmÉÉqÉÉaÉïÇ ÌuÉwÉuÉ×¤É xÉqÉÑ°uÉÇ | aÉQÕûÍcÉ xÉÌWûiÉÇ MüÉÇiÉÇ AMïüqÉÇMüÉåsÉ ÌlÉÇoÉMüÉæ || ̧ÉMüOÒÇû xÉwÉïmÉÇ Ì¾ÇûaÉÔ sÉzÉlÉÇ pÉëÉÍqÉMÇü | TüsÉÇ mÉÇcÉGÎapÉÈ xÉWûWØûiÉÉ AÉcÉÉUçrÉ xÉÌWûiÉÉzzÉÑÍcÉÈ || ÌSlɧÉrÉå xÉWûxÉëÉÇiÉÑ WÒûlÉåkrÉÉlÉÇ mÉÑUxxÉUÇ | xÉuÉÉïËU¹Ç WûUåimÉÉmÉÇ xÉuÉÉïpÉϹmÉërÉcNûÌiÉ || zɧÉÔlÉ mÉëirÉåuÉ qÉåuÉxrÉÉSè WÒûlÉå±ÌS xÉqÉÉÌWûiÉÈ | xÉzɧÉÑÈ mÉѧÉÍqɧÉÉÌSrÉÑ£üÉå rÉqÉmÉÑËUÇ uÉëeÉåiÉç || xÉoÉë¼ ÌuÉwhÉÑ ÂSìɶÉzÉ£üÉÈ mÉëÌiÉÌlÉuÉרÉrÉå | qÉWûÉMüÉrÉåï qÉWûÉ°ÕiÉå LuÉ qÉåuÉ xÉqÉÉcÉUåiÉç || iÉiÉç MüÉrÉïÇ xÉÑsÉpÉÇ mÉëÉmrÉ uÉÉÇÍNûiÉÇ xÉsÉpÉå¬ØuÉÇ | CSÇ UWûxrÉÇ SåuÉåÍzÉ qÉǧÉrÉÑ£ü iÉuÉÉlÉbÉå || ÍzÉwrÉÉrÉ pÉÌ£ürÉÑ£üÉrÉ urÉ£Çü urÉ£üurÉÇ lÉÉlrÉ kÉæuÉÌWû | ÌlÉMÑÇüÍpÉsÉÉ ÍqÉÇSìÎeÉiÉÉÇ M×üirÉÉÇ eÉrÉÌiÉ uÉ×®rÉå || ÌuÉUÍcÉiÉÇ eÉaÉlqÉÇaÉsÉ mÉëirÉÇÌaÉUÉ MüuÉcÉqÉç || B.