You are on page 1of 1172

jM.assacnvisetts

Jjible Ajociety

Catalog

No.A- t3J2
'

n/eiw
1

Family Jw^o EURef-ihAV Sut-Family XT A CI C

Branck Group
Language
Jjialect

LATIN

At/
|

KOrvAA N/og:

R V;»NAVBhM
TblBLlEL
,

f

A»l.
;

Locality.'R.<P7VlANI>es

i

Contents
V ersion
Translator

PuUislieJ by
Place

,

R F Bi
^y«LOre^f~i

D.te

n:>l
|
I

(Oo Accession ^o. Accession Date MoV, I
Price......i:.9

*^

3

f..

^^^^m

imami^mnmomomamamamamu

^iH^H^S

^^^^n^^^B ^i^Hra :i)DMQM0®ni®i
mammmmm
¥«S»)T
JrM^Jl

li*!ȴ

)rl*)[

Jb*6*x

Jl*S

^^^^i^

^i^^H^^^^^m
hI^^^^K

o®Dan^DMQ®
^omDmomamomum
^omnmomamL

w^S^^mi

momamomoM

^^^^^B^

r

^

SFANTA

SC

R PTURA
1
SI

VECHIULUI

NOULUI TESTAMENT.

EDITIUNE NOUA, REVAZUTA DUPA TESTURILE OEIGINALE

SI

PUBLICATA, DE SOCIETATEA BIBLICA PENTRU BRITANIA SI STRAINATATE.

BUCURESTI
1921.

v..

CUPEIXDEREA YECHIULUI
Facerea. Intaia carte a lui Moisi a Exodul. A doua carte a lui Moisi Leviticul. A treia carte a lui Moisi patra carte a lui Moisi Numerii. cincea carte a Deuteronomul. lui Moisi losua Cartea Judecatorilor Cartea Rutei Cartea intaia a lui Samuel Cartea a doua a lui Samuel Cartea intaia a Regilor Cartea a doua a Regilor Cartea int§,ia a Crojiicelor Cartea a doua a Cronicelor

TESTA]\IE^"T.

50

A

A
,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cartea lui Ezra Cavtea lui Neeniia Cartea Esterei Cartea lui lov Cartea Psalmilor

FACEREA.
INTAIA CARTE A LUI MOISI.
Crearea himei.
Tja

minatori pe intinsul cerului, ca sa descerul parta ziua de noapte,
"
si

"inceput
painantul.

''creH

Dumnezeu

cari

sa serve

1

2 ^i fara forma i?i de§i iiitunerec era preste fata adanculni; '^i{\ Spiritul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei. 3 §i Dumnezeu zise « Sa fie lumina; 4 f^i vazu Dumnezeu lu§i fu lumina. buna este; ?i Dumnezeu desmina, c& 5 ^i Dumpari,] lumina de intunerec. nezeu numi lumina ^ziua; ?i intunerecul il numi noapte. A?a fu seara §i fu dimi?i

sert era paniantul;

de semne pentru timpuri, zile ^i ani 15 Si sia fie luminatori pe intinsul cerului, ca sa lumineze pe pamant: ^\ se facu
a§a.

16

Si

Dumnezeu

"facii

pre

cei

''

:

luminatori mari: pre luminatorul eel mare, ca sa guverneze ziua, p §i pre
doi

luminatorul eel mai mic, ca sa guverneze noaptea facu ^i 2 stelele. 1 7 Si-i puse pre ei Dumnezeu in intinsul cerului, ca
;

lumineze pamantul; 18 Si 'sa guverneze ziua ^\ noaptea. i?i sa desparta neata ziua intaia. 6 ^i Dumnezeu zise n Sa se facil un lumina de intunerec; ^i vazii Dumnezeu 19 A$a fu seara intins intre ape, care sa desparta ape de ca aceasta este bine. ^ ziua patra. fu dimineata a intinsul, facu si Dumnezeu ajie. §i 7 ^\ 20 Si Dunuiezeu zise Sa produca dcsparti apele cele de sub acest intins de apele cele deasupra acestui intins apele multime de animale vietuitoare, si 8 ^i Dunuiezeu numi [lasari sa sboare pe deasupra pamantuj?i se facu asa. 21 Si *Dunineintinsul cer. A^a fu seara ?i fu dimineata lui, sub intinsul cerului. toatc animalele crea cei mari, zeu cliitii si 5;iua a dona. 9 Si Dunmezeu zise Sa se adune vie^uitoare ce se misca. pre cari apele a})(de cele de sub cer la un loc, ?i sa se le-au produs cu abundenta dupre felul 10 ^i lor, si toate pasarile inaripate dupre fearate uscatul; §i se facii ai^a. Dunuiezeu numi uscatul pamant, i?i adu- lul lor; si vazii Dumnezeu ca aceasta 22 Si Dumnezeu le binecu^i vazu este bine. natura apelor o numi mari
sS
: :

'

:

•'

:

Dumnezeu Dumnezeu

11 Si vanta, zicand < Cresteti si va immultiti, si umpleti apele in mari si pasarile sa 23 Asa fu iai-l)a, verdea^a purtand seman1;a, ^i se immulteasca pe pamant. pomi 'fructiferi purtand fructe dupre seara si fu dimineata ziua a cincea. 24 Si Dumnezeu zise: Sa produca pafelul lor, a carorseman^a sd fie intr'in^ii
ca aceasta este bine.
zise:
:

^Sa produca "pamantul

;

12 ^i pa- mantul animale vietuitoare dupre felul pe pamant; s?i se facu a§a. mantul produse iarba, verdeata purtand lor, vite si taritoare si fiare pe pamant 25 Si semanta dupre felul ei, si pomi purtand dupre felul lor; si ^e facu asa. fructe cu semanta intr'in^ii dupre felul Dumnezeu facu fiarele depe pamant lor ^i vazii Dumnezeu ca aceasta este dupre felul lor, si vitele dupre felul lor, bine. 13 A^a fu seara iji fu dimineata si toate taritoarele depe pamant dupre
;

ziua a treia.

felul lor:

si

vazii

Dumnezeu

ea aceasta

14

Si

Dunuiezeu

zise:

Sa se faca'"lu-

este bine.

FACEREA.

6
0)11 id clvipid

I.

MOTSI.

1,

2.
'nil:

Jui

Diimneseu.
:

till si C(

5

!^i

toata

«

pi ant a

campu-

26

^i

Diminezeu

zise

"

Sa facem

om

lui,
si

care mai inainte

nu

era pe pamant,

mai inainle nu rasarise ca Domnul Dunnn^zeu inca tii mai'ii, $i preste pasarile ceniliii, §i nu ^ploase pe pamant, ^i om nu se afia, preste patnipede, §i preste tot paiiiantiil, ca f sa lucreze pamantul. 6 Si aburi se pi preste toate taritoarele. cari se tarasc suiau depe pamant, §i udau toata fata 27 Si Diininezcu crea pre pamantul ui. pe ))amant. om "^dupre cliipul saii, dupre chipul lui 7 k^i Domnul Dumnezeu forma ju-e om
du})r(' ehipiil

nostru, diipre aseiuanarea
p(^fl-

toata iarba campului care
;

noastva. care

^' sa stapaneasca preste

niiranczen

il

crea pre dansul, ?/barl)at

§i

f/m '*pull)erea pamantului,
?

!?l

'suJia in

pre ei. 28 kSi Diimiiezeu femeie ii binecuvanta, si Dnniue/eu le zise: li va inunultiii, (?i umpleti pa^Ore$teti
ci-ea
!;ii

narile lui sutlare de vieata.

?i

ash *se

facii

omul
k^i

in fiinta vie.

8

Domnul TUnnnezeu
^

planta ^gra^i

mfintul.
niti

i?i-l

supiineti pre dansul,
^i

i^i

dom- dina
i^i

in '"^Eden despre "rasarit,

in

preste pe^tii marii,

preste pasarile aceasta

puse

el

omul pre care

1-a facut.

oernlTii. si

preste toate animalele cate se 9
zise

Donnud Dumnezeu
pamant
i?i

facii sa

rasara

misea pe pamant.

din
:

Ptot felul de arbori Irumosi

29

Si

Dumnezeu

lata v'ain dat la vedere
vietiii

buni

la

mancare;
''si

Toiia toata iarba

purtand semanta. care
i?i

in mijloculgradinii:

?pomul pomul cu?i

create preste tot paniantul.

tot poniiil noi^tintii

binelui

si

al

raului.

10

^i

Eden, ca sa adape grade acolo se despartia in patiii 11 Numele unuia Pison acela animalele paniantulni, si la toate '^pa- rauri. sarile cerului, si la tot ce se taraste pe e care incunjura *tot pamantul Hapamant .si are in sine suflet \iu, dau vila, unde este aur. 12 ^i aural acelui 3 1 Si se pamant esie bun acolo este * bdeliu si toata iarba verde spre mancare. se uita la toate piatra onichina. 13 ^i numele raului ai facu a^a. ^i Dumnezeu cate facu, §i iata erau bune foarte. Asa doilea Grhihon: acela e care incun14 Si numele fu seara si fn dimineata ziua a §asea. jura tot iiamantul Cus. Sahiitid. raului al treilea "Hiddekel: acela e Asa s'a sfarsjit cerul si pamantul care curge spre rasaritul Assiriei; ?i 2 ^\ sfarsind raul al patrulea Eufrat, ^i « toata ostirea lor, Dunmezeu in ^'ziua a sa|ttea lucrarile 15 Si Donnud Dumnezeu lua pre om, I'acut, s'a repausat in si-1 '^'puse in li'radina Eden, ca sa o lusale, pre care le-a pazeasca. ziua a saptea de toate lucrarile sale, creze. si sa lui Dumnezeu. Porunca le-a Si Dumnezeu facut. 3 '-'binecare cuvanta ziua a ^aptea, §i o stin^i pre 16 ^i Domnul Dumnezeu porunci Din toti pomii acestei ea: ca intru aceasta s'a repausat el de onudui, zicand
friictifer piirtand semant-a; acestea

vor

fi

fluviu iesia din

«

voua spre mancare

;

30

iSi

la ^ toate

dina,

^i

:

;

'^

2

:

toate lucrarile sale, pre care
le

Dunmezeu

gradini vei manca; 17'^'Dar din
cuno^tintii binelui
si al

pomul

crea

.jt

le facii.

raului,

dintr'a-

Omul

tn raiu.
si

cesta ?/sa
a

nu mananci, ca

in ziua in care

4

'^'Asa fu

nasterea cerului

pamanpaman-

dintr'insul Aei

manca, ^vei muri.
;

tului. cand acestea an fost create, in ziua in care

18
este

§i

Domnul Dumnezeu ziserNu
"
ii

Donmul Dumnezeu

facu

bine safie omul singur

voiu face

11

Cap.

h.

1.

Ps. 100. 3.

Fapt. 17. SG.
1 Cor. 1). Col. 3. 10.
t>

7.

Cap.
1

n.

2.

X

Cor. 11.7.
5. 2.

V Cap.

I.

MOISI.
lui.

2,

3.
i^i

7
^azu femeia. ca fructul pomului
la

lui

mancare ^i placut ochilor, si ma dill pamaut toate animalele canipului de dorit pomul spre a face intelept, ?i $i toate pasarile cerului, <^adusii-/e-au la lua ea din fructul lui, si ^ manca; ?i dete Adam, ca sa vaz3,, cum sa le niimeasca §i barbatului ei impreuna cu dausa, ^^i
for- este

ajutor, care sd fie asemonea 19 ''('a Domnul Dumiiezeu, dui)a ce

6

bun

§ilatoataviotuit(»ai'ea niimele co il-a dat el mancri.

7
'si

'*i^i

se descliisera ocliii la

Adam, acesta/a mimele ei.
piise

20
.^i

^^i

nume
i?i

la toate vitele
la toate fiarele

la

cunoscand ca erau goi, prinsera pasarile frunze de smochin 9i-?i facura
^i

Adam

amandoi.
pestelce.

ceriilui,

eampiilui;

pentru
fie

Adam nu
lui.

se afla ajutor, care sd

8 k^ieiauzira ^voceaDomnului

Dum-

asemenea

Crearea femeii; CSsdtoria.

21 ^iDomuul Dumnezeu
prcste

facii

nezeu, umblaud in recoarea zilei prin gradina: si Adam si femeia sa *se assa cada cunsera dela fata Domnului Dumnezeu
?i

Adam un
;

'^somn adauc,

el
§i

a- printre arborii gradinii.
restriga pre

9 Si

Domnul
ii

dormi
nul

^i

lua

una din

coastele lui,

ei. 22 i^i Dumnezeu, din coasta pre care o luas(^ din Adam, forma pre femeie, "o aduse la Adam. 28 Atunci zise Adam

stranse carnea la locul

Dumnezeu Dom- Unde esti?
ta
i}i

Adam,

si

zise:

10
ixo\:

Si el

raspunsa: Vocea
ascunsei.

auzii in gnidina. ^si nia temui, penzise: Cine 'ti-a spus tie ca

tru ca suni
el

Astadata, da.
sele mele,
§i

aceasta este fos din oa-

Nu cumva ai
Adam zise
fie
:

11 §i gol? mancat din pomul din casi
e-^ti

ma

came
este

din carnea
luata.

mea

!

;

a- re'ti poruncii ca sa
"*

ceasta se va
barljat
(I§)

numi barbata

(Iija)

ca ''din

nu mananci? 12 Sli Femeia pre cai'c mi-ai dat-o

cu mine, aceea mi-a dat din [>om, barl)atul va lasa pre parintele sau §i pre si am mancat. 13 ^i Domnul Dumnemama sa, ^i se va lipi de femeia sa: si vor zeu zise catra femeie Pentru ce ai facut ti un Corp. 25 * ^i amandoi erau g-oi, aceasta? lar femeia a zis: "iSerpele m'a Adam §i femeia sa, i^i nu se ruijinau. amagit. si am mancat.
:

24 ''Deaceea sd

-^

Ispitirea

^

caderea omului.

Blegtemul

^i

inidia fdi/ddiiiiifa.

Domnul Dumnezeu zise "serFiindca tu ai facut aceasta, le-a fost facut Domnul Dumnezeu si el blestemat sd fii tu intre toate animalele a zis catra femeie: Ce, se poate ca Dum- si intre toate liarele pamantului: pe pannezeu sa fie zis, ca voi sa nu mancati tecele tan vei umbla, si^pulbere vei din toti pomii gradinei !.. 2 Si zise fe- manca in toate zilele vietii tale. 15 ^i meia catra sjerpe Din fructele pomilor dusmanie voiu imne intre tine si intre gradinii putem manca: 3 <-'Dar din femeie. si intre ''semintiata si intre ^sefructele pomului, eel din mijlvicul gra- mintia ei: '^aceasta va zdrobi capul tau,

3

Si "serpele era eel

*mai viclean din
;

14

9i

toate animalele pamantului, pre care pelui

:

:

dinii, a zis

Dumnezeu
<^

:

Dintr'insul sa

nu

si

tu

ii

vei

impunge

calcaiul
:

ei.

mancafi, nici sa va atingeti de dansul. ca Si catra femeie zise Voiu immulti 1 nu muriti. 4 i^i :7er[(ele a zis catra durerile sarcinei tale: "tu cu dure re vei femeie Nu vefi muri 5 Ca Dumnezeu naste fii, '^si dupre barl)atul tau cor fi
sa
:

;

§tie,

ca in ziua in care vefi

manca dinbiiieh;

dorinfele tale,

tr'insul. ^se

vor dei?cliide

ocliii vostri. si

voti
si
h

fi

ca

Dumnezeu, cunoscaud
Rtes. 5. 30. 1 Cor. 11. S. tl h Cap. 31. 1.").
M.at. la.
1

ai

*te va stapani. zise Fiindca tu ascultat de vocea femeiei tale, ^si ai
si el

17

Si e:1tra

Adam

:

;/

raul.
Cap.
1. 20. 24.

mancat din pomul. '^despre care ti-am
5 Isa. 47.
3.
f

1

Tim.

2.

I

1.

7.-

= Ps. e

8.

6.

Kapt. 26.
1

IS.

;

d Cap.

15.

12.

Cajnil 3.

/
fi

/

Prov. 18. •-'2. Ebr. 18. 4. Cap. 29 14.
2

i.

Cor. 6. 16. Efes. 5. :il.
i

Sam.

5.

1.

Cap.

3.

7.
I

Apoc. 12. 9. 6 Mat. 10. K;. c Cap. 2. 17. d 2 Cor. 11. 3
(J.

Tim. 2. 14. g Vers. 12. 17.
Vers.
o.

m
n p

lov 31. 33. 1 loau 3. 20. lov 31. 33.

1
I
I

losu

3.

s.
I

(

Ps. in.
Isa.
1
i:!.

6.

24.

1 Tim. 2. 14. o Isa. 6.5. 2.').

r Isa. 7. 14. Mat. 1. 23, 2."i. 35. Gal. 4. 4. jr Bom. lli. 20.
1

8.

1 Pet. 3. 1.5.6.

loau 16.

X
i.i.

1

Sam.
2.

l.T.

13.

Tim. u Cap
!

2.

V Vers. 6.

Cap.

17.
.i.

t Cap. 2. J lov 38.

25.
1.

Mat. 3.7. Fapt. 13.

loan

5.

.=>.

10.
I

Apo.

11. 7, 17.

1 Cor. 11. 3, Efes. 6. 22,23,

a

Jss. 24.

6.

Rom.

8. 20.

I.

MOISL

3.

4.

poruiicit, zicand: Dintr'iusul sa
naiici.

nu ma- deapsa pacatului
el.

sa

nu

fie

la

usa?

De

^blestemat sd
ta.
'-'

fie

pamantul din
18
'^Spiiii ?i

tine se tiwe doi-inta lui. si tu poti sa-1

cauza

cudiireri vei iiianca dintr'insul stapanesti pre
:

in toate zilele viet-ei tale

Cain ucide pe frate-sSu.

palamida iti va create t-ie, J?i ®A^ei manca 8 Si Cain vorbi lui Abel fratelui sau. 19/^ Intru sudoarea fe- Si cand erau ei la camp, s'a sculat Cain iarba campului t^ei tale vei inanca pane, pana ce te vei in- asupra fratelui sau Abel, ^ si 1-a omorat toarce in pamantul din caree§tiluat;fi'ca pre el. 9 Si Domnul zise catra Cain ^ Unde-i Parana esti, si in tarana te vei intoarce. Abel fratele tau ? Si t^l ii raspunse I.if/onirea din raiu. Nu 20 v?i Adam cliema numele femeiei stiu; au nu cumva pazitorul fratelui men 10 Si Dumnezeu zise: Ce-ai sale Eva: ca fu muma tutulor celor simi eu? 21 !^i Domnul Dumnezeu facu liii facut? vocea sangelui fratelui tau * strivii. Adam §i femeiei sale tunici de piele, ^i-i ga din pamant catra mine. 11 Si acum blestemat sd fii tu, isgonit din acest paimbraca pre ei. 22 !^i Domnul Dumnezeu zise: »Iata mant, care si-a deschisgura sa, sa priAdam se facu ca unul din noi, cunoscand measca sangele fratelui tau din mana ta. binele §i raul dar ca nu cumva sa in- 12 Cand vei lucra tu pamantul. el sa tinda mana sa. si Jsa ia §i din pomul nu-ti mai dea tie puterea sa si tu ralacind si fugitiv vei fi pe pamant. 13 Si vietei. §i mancand sa traeasca in etern catra Domnul Dumnezeu il scoase Cain zise Dumnezeu Deaceea 23 Pedeai)sa preelafara din gradina Eden, '^ca sa lu- mea este mai mare decat pot eu purta. 24 A§a 14 ilata tu ma alungi astazi depe creze pamantul din care fu luat. alunga el pre Adam ^i despre rasiiri- acost pamant, si ''dela fata ta sa ma tul gradinii Eden puse Cherubimi, si ascund: ratacind voiu li si fugitiv pe liacS,ra sabiei ce se invartia, ca sa pa- pamant; si ^a, fi^ ^cd oricine ma va alia, ma va omori. 15 Si Dumnezeu ii zise: zeasca calea la pomul vietei. Copiii lui Adam. Deaceea oricine va ucide pre Cain, Adam cunoscu pre Eva femeia sa, "^de s^ipte ori mai mult se va pecare concepu, §i nascii pre Cain, §i a depsi. Si Dumnezeu «puse semn lui zis: Am dobandit om prin Domnni, Cain, pentru ca oricine 1-ar afla pre el, 2 Si ca mai nascu pre fratele lui, pre sa nu-1 omoare. 16 Si Cain "^iesi dela fata lui DumneAbel: si Abel era pastor de oi, §i Cain zeu, si locui in pamantul Nod, spre raera "lucrator de pamant. 3 ^i dupa catva timp Cain a adus saritul Edenului. Urvia.iii lui Cain. ^din fructele pamantul ui dar DomnuCfii^ cunoscu pre femeia sa, el '-'din cele in17 Abel aduse lui. 4 Si si Si taiu-nascute ale oilor sale si din grasimea care concepu, si nascu pre Enoch lor. 5 Si Domnul '^cauta spre Abel §i si el zidi cetate, p si cetatea o chema 18 Si spre darul lui si spre Cain si spre darul Enoch, dupre numele fiului sau. si Ii'ad nascd lui nu cauta; ^i Cain se aprinse foarte, lui Enoch se nascii Irad * si fruntea i-se pleca. 6 Si zise Dom- pre Mehujael; si Mehujael nascii pre nul catra Cain Pentru ce te-ai maniat? Metusael; si Metusael nascu pre La7 An mech. si pentru ce fruntea ti-s'a plecat? 19 Si Lamech isi lua dona femei. nudoara tu, cand faci bine, nu e§ti cu fruntea radicata? si cand nu faci bine, pe- mele uneia era Ada. iar numele celei;

'*

:

:

'*

;

;

:

:

'

;

4$i

:

:

:

b lov 5. 7 r !0T 31. 40. d ?s. 101. 14. . Eccl. 1. 1?.. 2 T)ie>- 3, 10

/

Cap.

2.

7,
>

ler. 22. 23

!

Ps.

104.

b

Num.

18.

12.
9.

/

g lOT. 21. 2G.

Ps. 101. 2:1. Rora. j. 12. h Vers. 6.

Cap. Cap. k Cap.
.;

2. 4. 2.

q. 2. 8.

a Cap.

3.

e Prov. 3. d Ebr. II. e Cap. 31.

Mat. 23. 35. g Ps. 9. 12.
8. 44.

;•

14.
2.

h loan t Ebr.

hI

lOT. 15. 20 24. Ps. 31. 11.

mPs.
a 2

79. 12.
9. 4,

n Ezec.
Reg.

6.

13.

23

12.

24.

Cap.

9. 6.

p Ps. 49. II.

I.

MOISI
§i

4,

5.

9
doisprezece ani;

lalte Tila.

20

Si nascii

Ada prelabal;
^i nuiiielefra-|

Set au fost noua sute
miiri.

accsta fu parintele locuitoi-ilorin corturi
^i a\

9 ^i Enos era de nouazeci de ani, 10 ^i Enos telui sau era lubal: acesta fu a parintele cand nascii pre Cainan. nascii dupa ce pre Cainan. sji cimtrai, opt sute citara cu cu tutulor cantalorilor 22 Si Tiia nascu pre Tul)al-Oain, cincisprezece ani: §i nascu fli ?i fete, poiu. care era batator de tot felul de instru- 1 1 Si toate zilele lui Enos au fost niente de arama si de fer; §i sora lui noua sute cinci ani; ?i muri. 12 Si Cainan era de §aptezeci de Tubal-Cain e?'a Noema. Si Lamecli zise ani. cand nascu pro Maalaleel. 13 Si femeilor sale 23 Ada si Tila. ascultati vocea mea, Cainan trai. dupa ce nascu pre Maalaleel. si nascii fii si Yoi, femeile lui Lamecli, lua^i in ureclii opt sute patmzeci ani lui Cainan au zilele 14 Si toate cuvantul ineu Eu am ucis barl )at pentru fete, 24 Si tanar pentru vana-jfost noua sute zece ani; si nmri. ranele mele, 15 Si Maalaleel era de sasezeci ?i tailemele; '"Daca pentru Cain fu rjis-{ bunarea de ^apte ori, apoi pentru La- cinci de ani, cand nascii pre lared. mecli ca fi de ^aptezeci de ori cateilG Si Maalaleel trai, dupa ce nascii pre Tared. opt sute treizeci de ani: ?i nascii ^apte. Set fi Enos. 17 Si toate zilele lui Maafii si fete. opt sute uouazeci si cinci laleel au lost 25SiAdamcunosciiprefemeiasa.care
j^dstonlo)- de vite.
i

'

I

j

j

I

;

;

1

I

si«ea chema nuniele lui de ani: ?i muri. dat Dumnezeu alta 18 Si lared era de o siita sasezeci semanta in locul lui Abel, pre care-l|§i doi de ani, cand nascu pre Enoch, ucise Cain. 26 Inca ^i lui Set *se nascii 19 Si I^^i'^d trai, dupa ce nascii pre A- Enoch, opt sute de ani si nascii fii si fiu. §i el chema numele lui Enos. 20 Si toate zilele lui lared au tunci incepura '^a invoca numele Dom- fete. noua sute sasezeci §i doi de ani; fost nului Dumnezeu.
nascii

un

fiu,

Set, zicdnd:

j\li-a

*

j

:

Genealogia iMtriarhilor dela AdavipdnO, la Noe. SI mini.
j

Ini Adam Adam: in ziua zina in care crea de ani. cand lor lui Pumnezeu pre om, dupre ^'asemana 22 Si Enoch, dupa ce nascu pre Methurea lui Dumnezeu il facii pre dansul. salah, ^umbla dupa Dumnezeu trei sute
;

5

Si aceasta

este'^

cartea generatiuni-

21

Si

Enoch

era de sasezeci
nascii

?i

cinci

pre

Methusalah.

S

2 «^Barbat

si

femeie crea pre
§i

ei,

si-ijde ani,

si

nascii

fii

si fete.

23
'^'

Si toate

hinecuvanta.
3 Si
ani,

chema numele
ei.

lor

om,

i

zilele lui

Enoch au
de

fost trei sute

case-

in ziua in care-i crea pre

zeci

si

cinci

Adam

era de o suta treizeci
'^

de ce umblase

Enoch, dupa ani. 24 Si dupa Dumnezeu, nu se

cand nascii fiu dupre chipul sail, mai vazii. ca Dumnezeu il lua pre el. 25 Si Methusalah era de o suta optdupre asemanarea sa, $i-i chema nucand nascii pre ce'zeci -'^f^^iwti"<'^i' si sapte de ani, in ele lui Set. 4^Si ^M'S 26 Si Methusalah trai, dupa nascii el pre Set, opt sute de ani / si Lamecli. nascu lii si fete. 5 Si toate zilele lui ce nascu pre Lamech, §apte sute optAdam, cate a trait el, au fost noua sute zeci si doi de ani; si nascu fii si fete. 27 Si toate zilele lui Methusalah au fost treizeci de ani; ^si muri. 6 Si Set era de o suta cinci ani, cand noua sute sasezeci ^i noua de ani; si
:

''nascii pre

Enos.
^i fete.

7 Si Set

trai.

dupil muri.

ce nascii pre Enos. opt sute
§i
q
s-

sapte ani
|

28
si

Si

Lamech
I

era de o suta optzeci
fiu.
«
I

nascii
Kom.4.

fii
(
t<

8

Si toate zilele lui
1 Cor.
1. 2.
I

doi de ani. cand nascii
h
I

29

Si

11,12.

Cap
1

5. 6.

b

r Vers. 15. Cap. 5. 3.

Reg. 18. 2;. loel 2. 32.

Ca^nd

5.
I

Efes. i. 24. Col. .3. 10.
1,

I

d Cap. i. 25. e ICro. l.l.etc'

a Luc. 3. 38.

c C.np.

27.
I

/

Cap.

1

2S.

,

Kbr. 9. 27. Cap. i. 26. luda 14. 15.

;•
I

Cap.
17. 1.

6.

9.
3.

fc

2 Reg. 2 11 Ebr. 11. 5.

Ps. 16.

10
:

1.

M0I8I

5,

6.

Acesta Xoe. cliema niiinole liii Noo zicand 10 ^i Noe nascu trei fii: pre ^ ^em, pre Ham ^\ pre lafet. ne va iiiaus'aia pre noi in lucrarea 11 Si noastra si in osteneala manilor noastre pamantul era corupt ^inaintea lui Dumpe paniantiil, pre ^care 1-a l^lestemat nezeu, ^i»« plin de violen^a era pamantul.

Dumnezeu.
si

30

i^i

Laiiiecli trai, cliipa

12

^i '*vazu

Dumnezeu pamantul,
fiindca tot

si

ce uascii pre Noe, cinci siite uouazeci lata era corupt;
cinci

corpul

i^i

nascu fii i?i fete. corupsese calea sa pe pamant. Vestij-ea potopidui fi construirea corabiei. 31 ^i toate zilele lui Lamecli au I'ost ?apte sute ^aptezeci si sapte de ani; 13 v^'i Dumnezeu zise catra Noe: i?i muri. 32 $i Noe era de cinci snte " Sfar^itul a orice corp a ajuns inaintea de ani, cand nascu pre '"^eni, pre Ham mea, ca s'a umplut pamantul de violenta lor; Pi^'i iata eu ii voiu pierde pre ei cu $i "pre lafet. Corupidunea oavienilor. pamantul impreuna. 14 Fa-ti o area 6t>i « cand incepura oamenii a se ini- din lenin de gofer; cu camarute vei face niulti, preste fa^a pamantului, §i fete area, ^i o vei lipi pe dinauntru ^i pe din2 Vazura lii lui Duni- afara cu smoala. se nascura lor: 15 ^i o vei face a^a; nezeu pre fetele oamenilor, ca sunt fru- lungimea arcii de trei sute de coti; ?i moase, si-si ^ luara lor de feniei din toate, largimea ei de cincizeci de coti; ?i pre acele ce alegeau. inaltimea ei de treizeci de coti. 16 FeDumnezeu: 3 !^i zise Nu va li ^spi- restre luminoase vei face arcii, si o vei ritul men totdeauna la oanuMii. penli-u sfari?i deasupra la Idrgime de un cot; liacatele lor, ^^cd ei carne sunt; zilele lor usa arcii o vei pune in lature: si-i vei vor uiai ti o suta douazeei de ani. face trei randuri de cdmdri: unul jos. 4 In zilele acelea erau urie?ii pe pa- altul la mijloc, §i al treilea sus. 17 ^Ca mant. (Jliiar i^i in urma. dupa ce tiii lui iata, eu voiu aduce potoj) de apa pe paDumnezeu seimpreunara eu fetele (la- mant, ca sa piara tot corpul de sub cer, menilor, ^i acestea nascura lor copii: in care este suHare de viea^a ^i tot ce acestia sunt puternicii cei din vecliime, este pe pamant va muri. 18 Dar cu oameni cu renume. tine voiu intari legrimantul men, !?i''tu 5 iSi vazaud Dunniezeu, ca rautatea vei intra in area, tu ^i fiii tai, §i femeia oamenilor este mare pe pamant, ^i cd ta, ?i femeile fiilor tai cu tine. 19 $i toate *inchi].)uirile cugetelor inimii lor din toate animalele de tot felulvei aduce sunt luunai rele in toate zilele, 6 S"a * cate dona din Jiecare, in area, ca sa le /cfdt Dumnezeu. ca a facut pre om pe pastrezi in viea^a impreuna cu tine: cate pamant, si s'a ^intristat in inima sa. un mascul, §i cate o femina sa fie. 7 i^i zise Dumnezeu Starpi-voiu pre om- 20 Din pasari dupre felul lor. si din vite menii, pre cari i-am creat, depe fafa pa- dupre felul lor, i?i din toate taritoarele mantului, dela om pana la animal, pana pe pamant dupre felul lor, cate doua la taritor, sji pana la pasarile cerului ea din fiecare *vor intra cu tine, ca sa le ma caesc, ca le-am facut. 8 §i Xoe pastrezi in vieata. 21 ^i tu ia-t-i cu de ani;
§i
i=ii

;

:

:

'*atla liar in ocliii lui

Dumnezeu.

tine din toate bucatele, care se
§i

mananea,
acestora

strange-ti-/<?,

§i

vor

fi

tie

f?i

9 Aceasta
era oni drept
i-aiiii

este istoria lui
§i

sai. J si

Xoe: *Xoe spre mancare. 22 "^i Noe facii toate; ^ dupre cum dupa Dumnezeu umbla Duinnez(nT ii ixirunci lui, asa le faeu.
perfect intre contimpo-

;

fnp.

:i.

17.

I.

MOISI

7.

8.

11

7
<^

pamant dii]ii-c i'elul lor. ^i toate past\rilc Noe: "intra dupre felul lor, orice sboara de tot 15 Acestea *" intrara la Xoe in in area, tu !?i toata rasa ta; cji pre '^ti- soiul: ne te vazui drept inaintea niea in g(Mie- area cate doua cate doua din tot corpul 2 Din toate animalele in care era spirit de vieata. l(i ^i cele ratiunea aceasta.
uitvCi

Kue

in corahie.

Si

Duinnczeu

zise catra

si fciiiiue din din animalelo eele ne- tot corpul. "]»recum pornncisc lui Xoe curatecate don;l. masculul !?i I'emina lui. Dumnezeu: ?idupa (lausulincliise Dum-

cnrate ia

cii

tine cate ?apte, masculul ce intrara, intrara masculi

si

tVmina

lui, '^si

3 ^i din pasarile cerului cate giapte. nezeu itsa. masculul ^i femina lui, ca sa le pastrezi 17 "^i veni deluviul patruzeci dezile 4 Oa asupra pamantului: ^i apa creseu ^i arsenianta preste tot pamantul. presto sjapte zile voiu lasa sa [ihjua a- diea area, de se inalta deasui)ra paman18 Si apa se intai-ia §i cre?tea supra pamantului '^patruzeci de zile §i tului. patruzeci de nopti. ?i voiu star})} depe foarte pe pamant. Pde innota area pe19 Si apa se intaria fata pamantului toate fiintele ce am fa- deasupra apei. 5 /Si Xoe facii toate dupre cum foarte. pe pamant, 2de se acoperira toli cut. Dumnezeu ii porunci. munfii cei inalfi de sub tot cerul. 6 §i Noe era de i?ase sute de ani, 20 Cincisprezece coti se inalta apa mai cand veni potopul de apS, asupra pa- pe sus. dnjia ce munfii se acoperira.
mantului.
7 ^Si intra
21»'!$i nuu"i tot coi-pul ce se

miscape

femeia pamant. al pasarilor si al vitelor si al lui ^i femeile fiilor lui cu el in area, de iiarelor. si al tutulor celor taritoare. ce apa deluviului. 8 $i din animalele cele se misca pe pamant. si tot onuil. 22 Toacurate, §i din animalele cele necurate. te fiintele ^ ciite aveaii suHare de vieata in §i diu pasari, ^i din toate cele ce se ta- narile lor. toate depe useat au murit. rasc pe pamant, 9 Intrara cate doua- 23 Si se stinse tot ce era viu pe pamant; cate doua la Noe in area, mascul j?i fe- dela om pana la auimale, si dela tari.si

Noe

fi.ii

lui

i?i

mina, dupre cum poruncise Dumnezeu tor pana la pasarea cerului se stinsera Noe. 10 $i dupa ce trecura ^apte depe pamant: si ramase numai 'Xoe 24 " Si zile. apele deluviului fura asupra pa- i?i cele ce erau eu el in area. mantului. apa acoperi pamantul o sutfi cincizeei Potojml ishucjie,?te. de zile. Sfdr?itul potopulul. 1 1 in anul ?ase sute al vietii lui Xoe. in luna a doua. in a ^aptesprezecea 81 Dumnezeu i^i " aduse aminte de zi a lunii, in ziua aceea, se desfacura Xoe. si de toate fiarele, ^i de toate toate isvoarel(^ adancului celui mare. vitele. care erait cu dansul in arccx. ^ Si §i stavilele cerurilor se descliisera. Dumnezeu lasa sa sutle vant pepamaut. r2iSi ploaia cazii pe pamant patruzeci si apa scaziu 2 ''Si se incuiara isvoarede zile ?i patruzeci de nopti. 13Cliiar le adancului §1 stavilele cerului, '^!?i ploaia in ziua aceea '^'intrara in area Noe cu din ceruri fu oprita. 3 Si apa se reSem si Ham ?i lafet, liii lui Xoe. ?i fe- trag'ea depe i»amant, scurgandu-se nemeia lui Xoe. i?i cele trei femei ale liilor coutenit: si scazii apa dupa <^o suta cincilui cu el. Ei ^i toate animalele zeei de zile. 14 dupre felnl lor. si toate vitele dupre felul 4 ^i a saptesprezecea zi din luna lor, .^i toate taritoarele. ce se mi^ca pe a saptea area se opri pe nnuitele Aralui

8f

^''

*

^

Captil

7.

2 Pet
26.
7.

a Luc. 17. Ebr. U.

Pet. i. 20. I b Cap. 6. 9.

Ps.

3.S.

19.

12
rat.

I.

MOISI.

8.

9.

5 Si apa se imputina tot mai tare sarile, tot ce se misea pe
intr'a zecea lunci,
s?i

pamant dupre

pana

la tntaia zi felul lor, iesira din area.

din lima a zecea
miintilor.

se

vazura varfurile

20

^i

Noe

zidi altar lui

Dumnezeu,
§i

§i

lua din i toate vitele curate
(lupa

din toate
al-

6
cuse.

^i

patruzeci

de

zile

Noe

pasarile curate,
v^i

?i

aduse olocaust pe

de^cliise /Tereastra arcii pi-e care o fa- tar,

7 ^i trimisc pre corb, care dupa

§i

Dumnezeu mirosi ^miros placut; zise Dumnezeu intru inima sa:
;

ce ie^i, merse ?i iar merse, pana ce se 8 Dupa aceea usca apa depe pamant. trimise pre poriiml), ca sa vaza de a scaznt apa depe fat-a pamantului. 9 §i porumbul, neafland loc de repaus talpilor picioarelor sale, s'a inters la dansul in area, ca apa era inca preste fata a tot pamantul. Si el intinzandu-^i mana, 1-a
prins,
el
?i

21 Nu voiu mai ^blestema altadata pamantul din cauza omului ea '" eugetul inimii omului este rau din tineretele lui: "nici nu voiu mai omori tot ce este

cum am faeut. 22''0ate zile va pamantul, nu va iuceta semanatura ^i secerisul, frigul §i ealdura, vara §i iarna, ^ziua §i noaptea.
viu,

sta

1-a luat la sine in area.

.

10

^i
§i

Leyi pentrii lumea nouR.

mai a^tepta

inca alte sapte

zile,

Q^i
i^i

Dumnezeu binecuvanta
pre
fiii

pre

Noe

iara^i trimise pre

porumb din area.

1 1 ^i

lui. si le zise

:

^iJre^te^'i, ?i

poruml>nl se intoarsela el despre seara; ^i iata el in gui-a lui avea o frunza verde de oliv. Atunci cunoscu Noe, ca apa a scaznt de pe pamant. 12 ^i el mai a§tepta alte ?apte zile, §i trimisc din nou pre pornmb, care nu se mai intoarse
la dansul.

va imnudtiti,

umple^i pamantul. 2 * Si frica voastra $i temerea voastra sa fie preste toate patrupedele pamantului. §i
?i

preste toate pasarile cerului,
tot ee se tara^te
;

§i

preste

Noe pUrase^te

area, legamdntul lui

ca dansul.

pe pamant. i?i preste in manile voastre s'au loti pe^tii marii dat. 3 Tot ce se mi§ca ^i viaza va Dwmnezeu fi voua de mancare, ea pre ^ legumele verzi le-am dat voua « toate. 4 ^\
''

13

^>i

in anul ^ase sute unul, in iu-

/(•arne eu vieata ei intr'insa, care

este

apa se us- sangele ei, sa nu mancati. 5 Ca eu cu pamant, ardicand recere sangele vie1;.ii voacase depe aco- adevarat voiu ^\ Noe, peri§ul arcii, se nita, si iata fa^a paman- stre; fi'dela orice animal il voiu cere tului se uscase. 14 ^i intr'a doua luna. ''^i din mana omului; din mana fietaia lund, la intaia zi a lunii,

dela douazcci
tul era uscat.

^i

?apte ale lunii,

paman-

carui

*om

voiu cere vieata fratelui sau.

6 'Cel ce va varsa sange de om, ?i san15 Si Dumnezeu vorbi catra Noe, gele aceluia se va varsa de om; '"ca zicand 16 Iei^i din area, fi'tu si femeia Dumnezeu dupre chipul sau a faeut pre ta §i fiii tai si femoile fiilor tai cu tine. om. 7 Iar voi ereste^i ^\ va imnmltiti 1 7 Toate animalele, care suiit cu tine, de Na^te^i pe pamani si va immultiti pe
:

^

'*

tot felul

:

pasarile

?i

patru])edele,

§i

toate dansul.
LeyCimdntul
§i curcuheul.

taritoarele ce se tarasc pe jjamant, scoa-

cu tine, ca sa populeze cu abundenta pamantul, *sa creasea %\ sa se immulteasca pe pamant. 18 ^i a^a Noe ie?i, i?i fiii lui si femeia lui si/emeile fiilor lui en dansul: 19 Si toate patrupedele, toate taritorile. §i toate pate-le afara
/
Cap.
6.

8
lui,

zicand 9 Si eu,™iata eu intarese "legamantul men eu voi, §i cu semintia voastra dupa voi: 10 "Si cu toate vietuitoarele, eai-e sunt impreuna cu voi: cu pasari. cu vite. cu
:

Dumnezeu vorbi can erau cu dansul,
Si

lui

Noe

^i fiilor

16.

I.

:\101SI.

9,

10.
si ei

13

toate

fiai'olc

pamantiilui,

cm e

sunt im- inapoi,
iei;;it

preiina cu voi, cu toate cate an
arcft:

din telui lor.

nu vazura goliciunea parin24 ^i Noe. dupa ce se trezi
:

cu toate animal ele painantuhii, 11 Da, pqvl intaresc leguiiiuntul lueu cu voi, ca nu se va mai pierde tot corpul de apa deluviului, §i ca nu va mai fi deluviu, ca sa i^trice pamautul. 12 $i a zis Dumnczeu: 3Acesta este
intre

de vin, intelegaud ceoare-i facii lui fiul sau eel mni tanar, zise 25 ^Blestemat
fie

Canaan

!

^

serv ^a
^i
I'lf^i

fi

el

servilor fra-

tilor sai.

26
fi

zise: '^Binecuvan^i

tat

sd /rcHomnul, Dumuc^zeullui Scm:
servul
lui.

Canaan va

27 Dumnezeu

semnul legamantului, mine ^i intre voi

care-1
i?i

pun eu va

largi pre lafet, '^sivalocui in corturile

intre toate vie- lui

^em
28
^i

;

si

Canaan va

tuitoarele, care sunt cu voi, pcntru toate

Noe dupa

fi servul lui. deluviu trai trei sute

pus 'areul cincizeci de ani. 29 ^i toate zilele lui semn de Noe fura noua sute cincizeci de ani; legamant intre mine $i intre pamant. §i mnri. 14 i^i cand eu voiu acoperi pamantul cu Istoria fiilor lui Noe; tinprtt^tierea $i a^ezaren Jar. Acestea sunt genera^iunile fiilor lui nouri, arcul se va arata in nouri. 1 5 ^i-mi Noe, ^em, Ham ?i lafet, «carora se «voiu aduce aminte de legamantul meu, ce este intre mine ?i tine ^i intre nascura fii dupa deluviu. 2 ^Fiii lui toate viet-uitoarele de orice corp: §i apa lafet fiu'd : Gromer ^i Magog, ]\ladai si nu se va mai face in deluviu ca sa piar- la van, i^i Tubal, i?i Me§ech, ^i Tiras. da tot corpul. 16 ^i arcul va fi in 3 ^i fiii lui Gromer: A^kenas si Eifat si 4 Ri liii lui lavan Elisa ^i nouri, f?i eu il voiu vedea pre el, spre Togarma. Tar^ii?, Cliitim si Dodanim. 5 Dela aminte de ^eternul a-mi aduce legamant, care este intre Dumnezcu i?i intre ace§tia s'au despar^it '^fai'nmrile nat-iutoate vietuitoarele de orice corp, care nilor in t^rile lor, fiecare dupre limba este pe pamant. 17 ^i Dumnezeu zise sa. dupre neamurile lor, in nafiunile lor. lui Noe: Acesta este senniul de lega6 ^^i fiii lui Ham Cu^ §i Mizraim §i mant, pre care 1-am intarit intre mine Put ^i Canaan. 7 ^i fiii lui Cu?: i^eba $i Havilah ?i Sabta ?i Raema ?i Sabteca. ?i intre tot corpul, ce este pe pamant. 18^1 fiii lui Noe, cari ie^ira din area, i^i fiii lui Raema: ^eba ?i Dedan. erau ^em. Ham i?i lafet §i " Ham eni 8 Si Cu? nascu pre Nimrod; acesta pfiriutele lui Canaan. 19 ''Ace!;!ti trei incepii a fi puternic pe pamant. 9 El sunt fiii lui Noe. *§i dela dansii s'a era vanator puternic / inaintea lui Dumpopulat tot pamantul. nezeu; deaceea se zicea: Vanator putergenera^iunile.

13 Eu

am

men

in nouri,

^i

acesta va

fi

10

:

:

:

;

i

*"

Blestemul

^

bimcuvdntarea lui Noe asupra nic inaintea lui
copiilor sdi.

Dumnezeu

ca
lui

20
?i

l$i

Noe
^i

incepii

sd
Si

fie agricultor,

?i

10 'J^i inceputul imparatiei Erech ?i Accad ?i Calne,
11 ^i
si

Nimrod. fu Babel
in Assi?i

in tara Si~

planta

via;
§i

21

bea din

vin,2/?i nar.

lf?i

din acea
?i

^arS,

se imbata.

se des\'ali in cortul sau. ria,

zidi

22 §i Ham, parintele lui Canaan, va- Calach; ?i zand goliciunea parintelui sau, spuse Calach. AceastaMViim este cetate foai'te celor doi frati ai sai deafara. 23 ^^^i mare. 13 Si Mizraim nascu pre Ludi^em §i lafet luara o mantle, !?i o pusera mi ?i pre Anamimi, pre Leabimi ?i pre 14 Si pr© Patrusimi, ?i pe amandoi umerii lor, ^i mergand Naftuliimi;
parintelui lor;
p
Isa. ji. 9.

Rechobot-Ir 12 Si Resen intre Niniva

Niniva

cu dosul inainte, acoperira goliciunea pre Casluliimi ( ^ din cari e?ira §1 fctele lor erau cdutdnd ?i pre Caftorimi.

Filistenii),

14
15
f>i
i?i

I.

MOISI. 10, 11.

Tanaan nascu pre Sidou, pre tumul le servi de bruftueala. 4 Si zi16 f^i sera: Haideti sa ne zidim o cetate §i un pre Het: intaiii-nascutul sail, pre lebiise i?i pre Amoreu !?i pre Glier- turn "cu varful pana la cer, ^i sa \w glieseu; §i preHeveu i?i pre Arkeu f?i pre facem nume, ca sa nu ne raspandim 5*Atunci Dum1 7 i^i pre Arvadeu i?i pre Zema- preste tot pamantul. Seneii 1 8 Si dupa aceasta nezeu se pogori, ca sa vaza cetatea si rcu ?i pre Haniateu
; ;

se

imprastiara

iieamiirile

Cananeilor. turnul. pre care-1 zidiau
()

fiii

oamenilor.

19

sSi liotai-ele Cananeilor se intiiideaii

Si

Dumnezeu
'^

zise: lata '^un singur

po-

dela Sidon prin Glierara pana la Graza. por este, i?i tofi o limba au, i?i ce incepura prin Sodoma. Goniora, Adma ^i Zeboini a face! i#i acum nimica nu-i va impedeca 20 Acestia .simt fiii Ini de a face toate cate «au cugetat. 7 Ve])ana la Lasa. Ham dupa neamni'ile lor si limbile lor, nifi dar. / sa ne pogorim, ?i sa le amestecam acolo limba lor, ca ei sa snu inin terile lor. in natiiinile lor. celuilalt. 8 Si fiilor teleaga unul limba 21 ^i lui ^em. parintele tntulor Dumnezeu ii imprtistie pre ei de acolo lui Eber §i fratele eel mai mare al lui ^em: 'preste fata a tot pamantul, si ei inceiFiii lui Met. se nasciira iii. 22 9 Pentru aceea Arfaclisad, si Lud. si tara de a zidi cetatea. Elam, §i Assur. ica DumBal»el, s"a cliemat si Hul numele ei Aram liii din Uz Aram. 23 Si 24 Si Arfaclisad nas- nezeu acolo amesteca limlia a tot jiaei Gbeter si Mas.
''

i?i

:

nascu pre Eber. mantul, si deacolo ii imprastie pre ei 25 ^ Si Iwi Eber se nascura doi fii Dumnezeu preste tot pamantul. Urma^ii lui Sem pdnCi la Tara. numele unuia Peleg, cii in zilele lui se Acestea sunt generatiunile lui fratelui 10 si numele impart! pamantul 2(» Si loktau nascii pre Scm; Sem era de o suta de ani cand sau loktan. Almodad ^i pre Selef s^i pre Azar- nascii pre Arfaclisad, doi ani dupa de11 Si Sem, dupa ce nascu pre mavet ?i pre lerali. 27 Si pi'e Adoram luviu. trai cinci sute de ani: si pi'e Arfaclisad, Dikla. 28 pre Si Uzal, ^i ^i pre
cu pre ^'Selab,
i?i

vSelali

:

'^^

12 Si Arfaclisad era 29 Si uascii fii ?i fete. pre Abimael si pre Seba. pre Ofir ^i pre Havila i?i pre lobab. de ireizeci ^i cinci de ani. cand nascu 13 Si Arfaclisad, dupa ce 30. Si pre ^Selali; To^ii acei?tia sunt fiii lui loktan. locuint-a acestora era dela Mei?a pana la nascii pre Selali, trai patru sute trei ani: 14 Si Selali era de 31 Acestia si nascii fii !?i fete. Sefar, muntelc dela rasarit.
Obal
f?i

sunt

fiii

lui

Sem dupre

neamurile lor

i?i

treizeci
1

de

ani,

cand

nasci^i

pre Eber;

5 Si Selali, dupa ce nascu pre Eber. limbile 32 Acestea sunt neamurile fiilor luiNoe. trai patru sute trei ani; §i nascii fii si 16 '»Si Eber era de treizeci §i dupre ^-enerafiunile lor in nafiunile lor. fete. Si dela acestia s'au raspandit popoarele patru de ani, cand nascii pre '*Peleg:
lor, in ferile lor, in nafiunile lor.

17 Si Eber. dupa ce nascii pre Peleg, trai patru sute treizeci de ani; ^i nascii fii Zidirea iurnului la Babilon. 18 Si Peleg era de treizeci de -1 1 Si *^i"^^ preste tot pam;\ntul o singura §i fete. '' nascii pre Eeli. 19 Si Peleg, ani, cand fo^^f? vorbire. 2 Si ^ limba ^\ o cand pornira ei spre rasarit, ca aflara o dupa ce nascu pre Eeli, trai doua sute
pe pamant dupa deluviu.

campie
acolo.

in

pamantul Sinar

;

?i

se asezara

noua ani

;

si

nascii

fii

si

fete.

20

Si

.f^ii

Eeli era de treizeci ^i 21 Si Reli, dupa 3 Si zisera unul catra altul Haidefi nascii pre "Serug; doua sute sapte nascii pre Serug, trai sa facem caraniizi. si sa le ai'dem in foe; ce 22 Si Serug si nascii fii si fete. caramizile le servira de piatra. si l>i- ani
: :

doi de ani, cand

i

Cap.
i

13.

12,

1 Cl'on. 1. 19.!

j

Cro.l.l7.etc.

Cnpul
a Deut.
b

1.

II. 28.

I

I

V Cap. 11. 12.

I

Cap. 18. 21.

I

c Fapt. 17. JO. d Vers. 1. e Ps. 2. 1

!

f
v

I

Cap. 1. 20. Cap. 42. 23.
1

Ji

J.uc. 1. 51.

/,

cap. 10. 22.
I

nliuc.

3.

3.i.

1

Cap.
1

10.2.1.32.

/

L\IC. 3. 36.
1

IjUC. 3.

35.

[

Cor. 11.2,11.

J

Cor.

H.

13.

TO

Cron.

1. 19.

I.

MOISI

11.

12.
ii

15
?i

era

cle treizeci

de

;nii.

cand nuscii pre nul
de aui
§i

zise,

morse cu dansul Lot.
saptezeci
§i

Nahor. Nahor.
fii

2o
trai

Si Scni:!:- diiiia ceiiasciipre

Si ei^a

Abram de
iesi

cinci

de
fiul

doua

siite

;

iiascu ani,

cand

din Haran.
^i

5 $i

Abram

si fete.

24

si lor, pre nascu pre care le agonisisera. si ''sufletele ce le Terah. trai o siita nouasprezece ani i?i ca^tigasera ei in ''Haran, si iesira sa 26 ^i Terah era de mearga in pamantul Canaan siajunsera nascu fii §i fete. §aptezeci de aui, cand ? nascu pre A- in pamantul Canaan. 6 ^i Aliram ^stralmtu pamantul acela bram. ])re Nahor ?i pre Ha ran. ]);ina la locul Sechem. -^pana la stejarul FamUia lui Tata; stramutarea la Haniit. 27 ^i acestea sunt generatiunile hii More; si Cananeii locuiau atunci paTerah; Terah nascu pre Abram, pre mantid. Inidia fagiiduintn data lui Abram. Nahor si pre Haran §i Haran nascu pre 7 ^Si se arata Domnullui Abram. si-i 28 Si Haran muri in prezonfa Lot. pariutehii sau Terah in pamantul naste- zise: Pamantul acesta i] voiu da '"se29 Si A- mintiei lale. Si Abram zidi acolo "altar rii sale, in Ur, in Chaldeea. brani si Nahor isi luara femei nuniele Donuudni. care se aratase lui. 8 !?i de acolo trecu la muntele eel femeiei lui Alirani e?"a''Sarai, s?i numele fenieiei lui Nahor era ']\lilcha. fata lui despre i-asarit d(^ Bethel, si-si intinse

zcci si noiia
rali:

Nahor era de doua- lua pre ani.candnascu pre^Te- fratelui de
i;>i
;

Sarai femeia sa,
sau.

pre Lot,

cu toate averile

25

Si Xalior. diipa ee

;

^"

:

:

Haran, carele fu parintele Milchei
rintelelschei.
§i

si]»a- cortul sau.
si

avdnd Bethelul
rasarit:
si

spre

apus.

'o()'^\

'

Sarai era stearpa

Ai spre

zidi

acolo altar

31 ^i Terah "lua pie Damnului.si ^invoca numele Donuudni. Abram liul sfiu. si pre Lotfiul lui Haran, 9 k^i Alti-am pleca. -Pmeri^'and si inainpre fiul fiului sau. si pre Sarai, norri-sa, tand spre miazazi. Abram oa strain in Efiipt. femeiafiului sau Aliram; §i iesira inipreuna din^Ur, in ('haldeea. ca sa mearii-a 10 Si se facu ^foamete in tara. si Ain pamantul (Janaan; ^i venind pima la bram'se pogori inEgipt, ca sa petreaca Haran se a^ezara acolo. 32t^izilelelui acolo, ca foametea era *grea in tara. Tei-ah erau doua sute cinci ani ^\ Terah 11 v^i apropiindu-se elsaintre in Egipt. zise catra Sarai. femeia sa: lata eu cumuri in Haran. Chemarea lui Abram. nosc ca tu e.sti femeie ^frumoasa lafatji. ^i ^Domnul zise lui Abram: ie^i 12 Si se poate iutanipla, ca Egiptenii. '^ din pamantul tan. sidinlocul nas- vazandu-te pre tine, sa zica Femeia lui terii tale, ^i din casa pariutehii tan. in este aceasta: si "pre minesa maomoarc pamantul care eu ti-1 voiu arata tie. si pre tine sa te lase vie. 13 ^Zi, te roi^-. 2*v;>i te voiu face natiune mare, §i ''te cd esti sora mea. ca pentru tine sa-mi fie voiu binecuvanta, i?i voiu face numele tau bine: si din cauza ta sa traeasca safietul mare, si vei fi binecuvantat 3 '^vSi meu. voiu binecuvanta jire cei ce te binecu14 Si venind Abram in Egipt. '-vazura vanta, §i pre eel ce te va blestema. il voiu Egiptenii femeia, caerafrumoasa i'oarte. blestema, §i /"se vor l)inecuvanta intra 1 5 Si vazand-o pre ea mai marii lui Faratine toate ueamurile pamantului. on, laudara catra Faraon. si femeia ?/fu CaJutoria lui Abrwin la Canaan. dusa in casa lui Faraon. 1 G Acesta. pen4 §i A1)ram se duse precum Dom- tru dansa. ~ facu line lui Al)ram. si el
\\avea
copii.
;

1Q

:

'^

:

1

f

Luc.

3.

3i.

IG
dobandi
§i

I.

.AIOISI.

12—14.

10 Si Lot radicandu-si ochii sai, se 17 Domnul «lovi uita preste toata ^campia lordanului. ca pre Faraon si casa lui cu niari plagi era adapata preste tot, §i mai inainte de pentru Sarai, femeia lui Abram. 18^1 "'^a strica Domnul Sodoma si Gromora Faraoii chenia pre Abram, ^i-^ zise era'^cn. gradina Domnului, ca pamantul Peiitru ce nii-ai facut mie aceasta? Egi])tului pana spre "Zoai-. 11 Si Lot pentru ce uu mi-ai spus, ca ea este fe- isi alese toata campia lordanului, si Lot 10 Pentru ce ai zis: vSora apnea spre rasarit; a$a se despartira meia ta? 12 Abram locui in pamea este ea ? $i eu eram sa o iau mie de unul de altul ta!; ia-o, mantul Cannaan. si Lot ^ locui in cetaacum. femeia femeie. ^\ iata-ti du 20 Si Faraon dete ordin ^ile campiei, si-si ^intinse corturile sale ^i te 13 ^i oamenii din oamenilor /m' pentru dansul: ^i ei il con- pana la Sodoma. dusera pre el ^i pr^ femeia sa iji toate Sodoma 'erau rai, si *pacatosi foarte
oi
?i
si l>oi

si

asini, servi si serve,

asine

caiuiie.

:

!

cate avea

el.
fi

inaintea lui
des-

Dumnezeu.
lui

Retntoarcerea lui Abram la Canaan, purfirea sa de Lot.

Fdgaduinta

Dumnezeu
zise lui

remnolta.

14

$i

Dumnezeu
^se desparti
si

Abram, dupa
inalta-ti te afli

iQ §i Abram ^i femeia lui si cu toate ^^ ce avea, si Lot impreuna cu dansul, 2 ^$i se sui din Egipt ''spre miazazi. Abram era foarte avut in rite, in argint 3 i:>i el merse in calatoriile si in aur. ^ sale dela miazazi pana la Bethel, pana
unde mai inainte fusese cortul sau, intre Bethel si Ai 4 In ^'locul altarului care-1 facuse el acolo mai inainte, si unde Abram «invocase numele Domnului. 5 Dar si Lot, care niergea cu Abram,
la acel loc,
:

ce Lot

de dansul:

ochii tai,

uita-te din locui

unde

"spre miazanoapte si spre miazazi si spre rasarit si spre apus. ] 5 Ca tot pamantul care-1 vezi. il voiu da tie si^se'^'

mintiei tale In etern.
ca semintia ta sd
tului;
fie

16

Si ?/voiu face

pamandaca cineva poate numara pulbeca pulberea

rea pamantului, atunci si semintia ta se 17 Scoala-te, preva putea numara. umbla-te in acest pamant. in lungul si in latul lui. ca-1 voiu da tie. 18 Si Abram

6 Si/'paman- ridicandu-si corturile. veni si ^ locui tul acela mi-i incapea pre dansii, ca sa aproape de stejarul lui Mamre, " care este poata locui impreuna. ca averile lor erau lanira Ebron si acolo zidi el altar Dommari. si deaceea ei nu puteau locui nului. Invaziunea Canaanidui. impreuna. 7 §i se nascii fi'cearta intre pastorii vitelor lui Abram, si intre pa- t A Si s'a intamplat in zilele lui Amrastorii vitelor lui Lot. ('* Si Chananeii si ^T" fel, regele «Sinarului, a lui Arioch, Ferezeii locuiau atunci pamantulf;ce/«j. regeleElasarului, alui Chedorlaomer,re8 ^i Abram zise catra Lot Eogu-te, sa gek' ''Elamului. si a lui Tedal, regele din nu fie cearta intre mine si intre tine, sau Groim. 2 Get acestia facura resbel cu Bera, regele Sodomei, cu Birsa, regele intre pastorii mei si intre pastorii tai ca noi suntem frafi. 9 -^'Au nu este tot Gomorei, cu Sinab. regele Admei, si cu pamantul inaintea ta ? rogu-te, desparte- Semeber, regele Zeboimului, si cu regele 3 Toti acestia te de mine; ^'daca vei merge tu spre Belei adica al Zoarului stanga, eu voiu merge la dreapta si de se intrunira in valea Siddim, « adica 4 De doisprezece ani vei merge tu spre dreapta, eu voiu merge Marea-sarata. f erau ei supusi lui Chedorlaomer, si in al spre stanga.
avea
oi si

boi

si

corturi,

;

:

*

<=

,

^^

.

;

a fap. 20. Ebr. 13.

IS.
4.

c
rf

Ps. 112. Cap. 12.

3. 7. 9.

li

Cap. 12.
1

I).

m
n

i

Cor.

6.

7.

Cap. 19. 3i.25. Isa. 51. 3.
19.

r Bzec.

Cap. 12.

7, S.

J
;.•

Cap. 20. 15.

o Cap. 11. 2.8.

Cupul 13. a C.ip 12. 9. !> Cap. 24. 35.

e Ps. 116. 17.

Rom.

IS. 17.

/
g

Cap. 36. 7. Cap. 2B. 20.

;

Ebr. 12. 14. Cap. 19. 17.

p Cap.

32. 19. 29. 7 Cap. 14. 12.

I.

I\1018I

11,

15.

17

Iroisprczecelea so rcsculara.

17 ^i regele Sodoniei ^ie^i lui Abram 5 i^i inIr'al patrusprezecelea an veni Cliedor- sprc intampinare, "dnpace se intoarse laomor, ?i rogii co iineau cu dansul, ^i (Ida inviiiii'erea lui riiodorlaonier si a liatura pi^c^Kofaiini in '«A^terotli-Kar- celorlaUi regi, cai'i erau cu dansul, in
pre *8ns('iinHani,i!?i preEnici valea ^ave, care esle ''valea I'egelni. Melchisedec hinecuvinlecuS, pe Ahrani. 6^'^i pro Horoi la in iSave-Klnathaini. 18 Si '^Melchisedec, regele Saleinnlni, mnntele lor Soir, pana la El-Paran care
naini.
!>i

csie Icinga

pustin.

7 ^i intorcandu-se,

n aduse pane
el
fie
il

s^i

vin;

^i

cl

c/yj (^preot

^-enirft la En-]\Ii!?i)at, cai-e esle

Kados,

^i

Duninezeului «celui prea
binecuvanta,
lyi

inalt.

19

i^i

batura toata campia Anialekitilor, ^i pre Aniorei, cari locuian in ^Azazon-Tamar. 8 Si ie>!ira regole Sodoniei, f>\ regele
regele Admei,^i regele Ze-

zise: /"Binecuvantat
eel

Abram de Duninezeul
cerului
i?i

prea

inalt,

i/Stapanul

al

iKunantnlni

sd fie Duninezeul Gomorei. si l)oimului,fi!i regele Belei,care <^.s/e Zoar, eel prea inalt, care a dat itrc inamicii tale, ^'i Abram. ii dote si se asezara de bataieasnpra acelorain tai in nianile 9 Asnjira Ini Cliedor- zocime *din toate. valea Siddim: 21 Si rogele Sodoniei zise lui Aljrain laonier, regele Elamiilni, si asnpra Ini Da-mi niie oamenii, §i avutiile ia-ti-le Tidal, regele din Goim, ?i asnpra lui 22 Si Aliram raspunse rogelui Amrafel, regele f^inarnlni, ?! asnpra Ini tie.
^i ''binecuvantat

20

Ariocli,

regele Elasarnlni

:

pairn

regi Sodoniei

:

Inaltat-ani

mana moa

catra

asnpra a cinci. lO^;)! valea Siddinndni era ^.(////d de '"pntnri de bitnm; ^i regele Sodoniei ?i eel al Gomorei fngira, si cei ce scapara fngira si cazura acolo 11 i:pi(irei rcgi Inara^toate "la mnnte. avntiile din Sodonia ^i din Goniora, !?i
:

Doninul Duninezeul,
jianul cerului
si al

eel prea inalt, Stapamantului, 23 Juiiu

rdndu-md,

ca niniic
fir

voiu lua din
atft

toate ale tale, dela

de

cni'oua de incaltiiiiiinte; ca sa

pana la nu zici:

toate bucatele lor,

^i

se dusera.

12

Si

24 Eu am inavutit pre Abram; Afara numai ceeace feciorii au mancat, ^i parAner, E^col
§i

luara 51 pre
''{•are

Tjot, finU'fratelui
^i

IniAbrnni. tea barliatilor

IMamre,
i^i

locnia in Sodonia,
se dnsenl.

toaid averea cari

au

mers cu mine; aceia
Ini.

vor

Ini, §i

lua partea lor.
?i

13 Atunci
tera dc

venii a din cei scapati,

de1

Diivmezeu fdgadue^te

Abram un

fiu.

satire lui

Aljram Ebreul,'care lofratcle lui

cnia la Stejarnl lui ]\lamre Amoreul, fratele lui Escol,

i^

K

I^iip:"^

acestea fost-a cuvantnl

Dom-

nnlui catj-a

Abram

"in viziune. zi-

Aner, 'cari cand: ''Nu te tome, Alii-ame! En sunt ?i erau confederatii lui Abrani. 14 Si '^scutul tan ^i <^rasplatirea ta foarte maAbram auzind, ca s'a Inat captiv 'fratele re. 2 ^i Abrani raspunse: Doamne san, inanna pre servii sai, cei ''nascuti Dumnezeule! co-mi vei da mie? «Eu ma in casa sa, trei sutc ojitsprezece la nu- tree din vieata lara copii, i?i mostenito-

urmari ^paua laDan. 15 ^i inipartindu-se vi r/o«d noaptea in contra lor, el ^i servii sai, ^li l)atn. f?i-i urmari pana la Hoba ce este de-a stanga Damasculni. 16 Si aduse inapoi toate i?i toata avutiile, i?i pre Lot fralele san averea sa o aduse inapoi, ^\ pre fenici
«m?',
!?i-i
?/
:

rnl casei

Damasceanul ElieAl )i"am zise lata, nu nii-ai zer. 3 dat seniintie, si lata /Tiiul casei mele va 4 ^i iata, cuv:inli nio^tenitorul niou. tul Domnului a lost catra dansul, zimele
csfe
I'^i
:

§i
<7

pre popor.
Cap.
16. 20.

Nu acesta te va mo!?i(mi, ci celva ie^i din coastele tale, acela te va mosteni.
cand:
ce
''

18
Credinta lui Abram.

I.

MOISl. 15, 16.
tul acesta,

1-am dat

y

semintiei tale, dela

5 ^i dusu-l-a pre
Privei^te

el

afara,

s?i
*

zise: ftuviul

acum

eeriil,

^i^'numara
I

stele! e.

daca le po^i iiumai-a •-'asa, ii zise lui, 6 ^i Abram ^crezii va fi seniintia ta.
lui

Dumnezeu

§i

Dumnezeu n
cii

'socoti

pana la fluviul eel mare, fluviul Eufrat: 19 Pre Kenei si pre Kenizei .^i pre Kadmonei 20 Pre Hetei ?i pre Ferezei §i pre Eefei. 21 ^i pre Amorei, §i pre Cananei, ^i pre (jrherEgiptului,
;

aceasta spre dreptate. Legumdntul liil Dumnezeti

gliesei, si

pre lebusei.

Abram.

Sarai da lui

Abram

pe Agava de

sol/ie.

sunt Dunmezeu, care ™te-ani scos pre tine din '*Ui' a Clialdeilor, "ca sa-ti dau paniantul ace7 $i
el
ii

zise:

Eu

16

^i

Sarai femeia lui
f>.i

Abram «nu
era ^"Agara.

nascii lui copii,

ea avea o serva

^egipteana, al carei

nume

sta spre a-1 stapani.

8

^i

Abram

ras- 2 ^Si zise Sarai catra

punse: Doamne Dunniezeule! ^^depe ce voiu cunoa^ste, ca-1 voiu stapani'? 9 §i Dumnezeu ii raspunse Adu-nii o junca de trei ani, s^i o capra de trei ani. si un berbece de trei ani, si o turturea, §i un porumb. 10 §i el ii aduse toate acestea, §i le ^despica prin mijloc, §i puse fiecare juniatate fata cu cealalta: si'pa11 i^i se cubonira sarile nu le despica.
:

Dunmezeu ^m'a

inchis,

ca sa

Abram: lata, nu nasc;
3 ^i

rogu-te, /intra la serva mea, poate voiu

capata copii printr'insa.

Abram

^asculla decuvantul Saraei. ^i Sarai fe-

lua pre Agara egipteadupa ce Abram petrecuse zece ani in pamantul Canaan, ^i o dete pre ea de femeie barbatului sau Abram.

meia

lui Alirain

na, serva sa.

4 Si

el intra la

Agara, care concepu;

§i

Ab- vazand ea, ca a conceput, *despretui pe doamna sa. 5 ^i Sarai zise catra Abalunga. ram le 12 §i pe la apusul soarelui un «sonni ram Injuria ce mi-se face, asupra ta adanc cazii asupra lui Abram, §i iata cade; Eu am dat pre serva mea in safrica ^i inturucrec mare il cuprinsera nul tau, §i ea, dupa ce vazii. ca a conjiasari rapitoare preste starvuri,
^i
:

pre dansul.
lui

13 xltunci Dumnezeu zise ceput,
sa
stii,

ma

dispretueste in ochii

ei

:

i ju-

*ca se- dece Dumnezeu intre mine si intre tine. pamant, ce 6 '''^i Abram zise catra Sarai: 'lata, nu-i al ei, ca ea va servi nafiumi de serva ta este in mana ta, fa cu dansa •um iti place. Si Sarai o maltrata: ?i '"ea aci)lo, *'care o va asu})ri initru sute de ci fugi dinaintea ei si aceea, iigi Dar eu pre ani. 14 natiunea la care vor ft ser\'i. ''o voiu judeca; i?i Fuga xi reintoarcereu Agarei: na.vterea lui I§mael. dupa aceea *ie!?i-vor cu mari averi. 7 Si ingerul lui Dumnezeu afla pre ea 15 !;>i yiw vei veni ^la parintii tai in pace, §i "te vei immurmanta in batranete langa un isvor de apa in pustiu, langa 8 ^i-t fericite. 16 k^i ei ^la a patra generati- '*isvorul din calea catra "Sur. une, se vor reintoarce aici; ca farade- zise: Agara, serva Saraei, de unde vii? Fug legea ^Amoreilor inca nu ^s'a indepli- §i unde mergi ? ^i ea-i raspunse 17 ^i apiniand soarele. si facandu- de fa^a Saraei, doamnei mele. 9 Si ii nit. se intunerec, iata un cuptor lumegand, zise ingerul lui Dunmezeu lnto;ii'ce-te si flacara de I'oc care «stra);)atea prin inapoi la doanuia ta. ^\ i^te supune sub 10 Si ingerul lui Dunmemanile ei. acele buca^i despicate. 18 In ziua aceasta tacii Dumnezeu zeu maizise: ^Voiu innnulti semintia legamant cu Abr;im. zicand: Eu, panian- ta. de nu se va puteh numara ])en(i-u

Abram: Cu adevarat
f?i

niintia la va petrece intr'un

(

:

:

^'

h Ps. 147. 4.

I.

MOJSL
Diiiii^i

16,

17.

19
men, tu
^\

imiltimoa

ci.

11
:

^i iug-eriil

liii

sa paze^ti legamantul
tia

semin-

nezeu mai
I^maol; ca
ta.

zise

lata, tu ai conceput,

ta

dupa

tine,

in generatiunile lor.

vei uaste fiu,

''^i

vei

chema numol(^
aiizi
Ji

lui

10
§i

^i acesta este

legamantul nieu, care

Pumnezeu
va
lui,
ji

intristarea aveti voi sa-1 paziti intre
salljatic;
i?i

mine
tine;

§i

tine,

12
liii

Si acesta

oin

intre semintia ta

dupa

ca *'toasa se

inana
lV;itii

ra
va

in contra tutuloi',
si

niiina ta partea barbateasca dintre voi
toti

tutulor

in

contra
locni.

fa^a
f^i

cu

circumciza.

11

Voi

veti
si

sai

13

ea

chema carnea preputului
fi

vostru,

circumcide aceasta va

nuinelc

Ini

Dumnezeu
;

caro vorbia ei:
:

Tu
14

e.^ti

El-li<»i

ca, zise ea

An nu

vazni

si

«semnul le2:amantului men intre mine intre voi. 12 Tot pruncul parte bar-

aicea

din dos pre acela ce ma vazu? bateasca de opt zil(\ dintre voi $i in toate aceea se nnmi fantana generatiunile voastre. ^se va circumcide: f;"iiit:ina «Laliai-lioi; iata, fantana ce este intrc atat eel nascut in casa, cat ^i acel cumSi
!?i

*Agara nascii parat cu argint dela orice strain, care chema nu- nu este din semitia ta. 13 Se va cirlui Abram mele finlui sau, pre care-1 nascii Agara. cumcide dar. tot eel nascut in casa, cat 16 ^i Abram era de optzeci si eel cumparat cu ai-gintul tan f?i am Ismael. de ani, cand Agara nascu lui pre I^mael. legamantul meu va fi in corpul vostru 14 Si barbatul neca legamant etern. Aiyram prime^te nvmele Ahraam. preputului nu carnea circumcis, la care cand era Aljram de nouazeci ^x noua de ani. '^i-se arata Dnnuiezeu va fi circumciza, " starpi-se-va sufletul !?i-i zise:^Eu sunt Dumnezenl, eel a tot acela din mijlocul ])oporului sau; a stricat legamantul meu. tii puternic, ^und)la inaintea mea. Fdgachu'nfa lui I'^ar. 2 ^i voiu intari legamantul '^integru. Dumnezeu zise lui Abraam: In15 ^i men intre mine ?i tine, §i''te voiu im3 $i Aln-am / cazii cdt pentru Sarai femeia ta, nu vei mai multi t'oarte mult. pe fata sa. si Dumnezeu ii vorbi. zicand: chema numele ei Sarai, ci Sara va fi 16 o ^oiu binecuvanta 4 Incdt pentru mine, iata eu fac lega- numele ei. tu vei deveni ''parinte pre dansa si inca din ea iti voiu ^'da mant cu tine. 5 i^i ninnele tftu fiu; eu pre dansa o voiu binecuvanta, ^i a multime de natiuni. nu se va mai chema Abram, ci numele va fi mama natiunilor s?i regi ai potan va ii Abraam; *ca te-am facut pa- poarelor vor iesi din ea. 17 l$i Abraam cazii ]ireste fata sa."si 6 Si te i-inte a nndtime de natiuni. rase, zicand in inima sa: An doara omul voiu foarte nudt, te voiu innnidti ^\ suta de ani va mai naste tii? face sd devii ^'natiuni, §i '^regi vor iei?i C(4 de fiind de nouazeci de ani. Sara, legamantul Sau ^i voiu ^intai-i tine. ^i 7 din men inti-c mine ^i tine. i?i intrc semin- va mai naste? 18 Si Aln-aam zise lui lia ta du});! tine in generatiunile lor, Dumnezeu: Fie ca Ismael sa traeasca ca legamant etern "* ca sa fiu Dumne- inaintea ta. Ffli/ciduinta lui Isac. zeu \ie ^i "semintiei tale dupa tine. 19 Si Dnnmezeu zise: -(Ju adevarat 8 k^i <'voin da tie ^i semintici tale dupa tine pamantul ^'unde tu petreci totpa- Sai-a femeia ta iti \a naste fiu, t^i tu Si eu mantul Canaan, in stapanire eterna; iji vei chema nujuele lui Isaac-. dansul, meu cu voiu intari legamantul voiu fi lor Dnnmezeu. ca sa fie legamant perpctuu jicntrn seLeganidntid circumciziunti.

Kade^

Bered.
fni
:

15

^i

!?i

A])i"am

:

nSi

i?i

f^^i

i;!i

;

'*

'*^

:

:

'1

Si
r Luc.

Dumnezeu

zise lui

Abraam: Tu mintia

lui,

dupa dansul.

20 Inca

^i

1. 13, 31.

i . si-/ dete unui 21 Si baiat. 6. . Cap. care era in dosul lui. ca sa va spala^i picioarele. los 24. legamantul men. 10. fiul sau braam Pentru ce rade Sara. se radic9.pregatise. §i ei mator. Efes. 16. ^i ei zisera catr^ dansul: Undees/c : lat-c* sau I. alei-ga la §i fa turte. §i zise: ^^Dupa ce deja circumcise carnea preputului sau. Ehr. 1 1 k^i 23 ^i Abraam lua ])re iiul §i pre toti cei nascuti in casa sa. rf c 1 Pet. fura cir. s ( Cap. 1. 18.S. hac dela Abraam. t) Lno. 15. sau cumpara^^i cu argint de la strain. r 3. apoi vet-i merge mai departe. ''aduse unt §1 lapte. aft. l. f^i el zise: Nu este afa. Cap.usa cortului. 15 Atunci la «stejarii lui jMamre. e Cap. Cap IS. ?i apoi se va repausal. i?i-l A'uiu rea adaogi. 19. 17. Dent. / Judo. nascu^i in casa sa. 8. o framanta. c Cap. Sara. ^i pre 10 ^i el zise Eu j>7'e67e lui to^i cei cumparati cu argintul sau. 6 i^i Abraam se grabi Caput a b in cort la 6.nc. 12. 9 !i. ca iute sa-1 pregateasca. u Ps. Vers. vor binecuvanta 19 Ca eu toate nafiunile pamantului. Cap. zicand: N'ani ras! ca se Ahraam. 4.20 I.Care cu adevarat sa mai nasc fiind eu nezeu. ! de am bat-i. se temea. tot pe timpul acesta. lata eu ^i a 1-am biiiecuvantat pre dansul. 15. cand i^i circumcise cartati in zile 12 ^\ Sara 25 $i li^mael tiul se mai face "cele femeiei?ti. 3. dreptate si judecata: pentru ca Dumn ELr. ?i " voiu imniulti va. loan 15. 6. cand se "rase in sine. 17. 18. ca f sa va intariti inima voastra. Vizita Dotanului la batrana! 14 Au »" este la Dumnezeu ceva 1 'O Q el la zilei. ^i vitelul pre care-1 pre <^care \i-\ va nagte Sara in anul ur. 67. se poate ca eu sa mai tot in aceeas^i zi.^mael. 5 ^i «eu voiu aduce o bucata de pane. d Cap. nea preputului lui. 1. de ani. la se prosterna pana 6 ^i sculandu-se de acolo acei bar- pamant. i?i-l Ada curand ^i trei masuri de i?i tioa- fainei. cand s^edea i?i Sara va avea un fiu. §i ei au zis: Dumnezeu zise **Au ascunde-voiu eu 18 Fide Abraam ceeace am sa fac? indca Abraam are sa fie popor mare ^i tare. 21. : Aliraam era de nouazeci "^ Abraam ^\ Sara erau batrani §i inainba Sarei ii ^i incetase. 18. ?i in ziua aceea le circumcise va avea un fiu. Ir . 17. Cap. I. 35. 10. Rom. 16. 11 ii. 4 Sa se aduca de cortul servului tau '^putina apa. Ii. se uitara spre Sodoma. ^\ zise : 3 Doamne . 2. 85. 4. IS. 19.' pazeasca calea lui Dumnezeu. 3. Cap. i. 12. 19. !?i ^ intr'insul se lor sai §i casei sale dupa dansul. sau era de treisprezoce ani. alerga dela usa cor!?i Se veste$te p-Hpadirea Sodoniului. 2. cum ai zis. loan 6. ui?a cortului sau. femeia ta 1 si el raspunse * in cort. ca sa Fa asa. Judc. 8 ^i voiu face sa devic o natiune mare.! sub acest arbore. 2 Reg. §i Abraam 17 v'^i aflat liar in ochii tai. 21. 19. 'Moisprezece principi na?te. rogu-te. 16. MOISI 17. 6. ^ca el va porunci ftiil cunosc pre el. 18. 4. 26 i^i am imbatranit. i^i Sara auzia aceasta din carnea preputului lor. 12. 9. ^i Domnul se arata lui Abraam 2 i^i *i^i radicandu-si ochii sai. as. 31. 9. Circumciziunea. 17. de a i?i nouS. 24 ^i . 88 1. n Cap. zis: pentni Ismael te-am ascultat. 104.16. lua bun. facand Sara. ^i iata ^Sara femeia ta casei sale. vi^el un 22 ^i Dumnezeu dupa ce inceta de a vorbi cu dansul. fura circumci^i Abraam am pofta. Cap. ?i le puse inaintea lor: si el sta langa dansii sub arliore. si iata trei barbati sta inaintea lui. i'ca deaceea v'a^i abatut pe la servul vostru. Rom. 19. 1 ) 1 Pet. el "^vazandu-z. il voiu iiitari cu Isaac. 17 p 18. mancau. 2. foartc '^^i-l 7 ^i Abraam tanar cireada. cu neputinta? Eu^la anul tot pe timpul acesta iara^i ma voiu intoarce la tine. I Qal. 8. I Kapt. 3. ler. zicand casei sale. cand i?i 3 domnul men este 13 v^i Dumnezeu zise lui A27 t^i «toti oamenii batran? §i I^mael. : : cumci^i cu dansul impreuna. in inferbantarea Sara tjigadui. 21. 17. cum ii zisese Dum. caci tu -uita. m Cap. 14. » Cap. 18. ai ras. Cap. 3. 7 /i 19. 1 tului inaintea lor. o7. nu trece mei'gea cu ei *sa-i : petreaca. 9 e mcti odata fdgitduit. 34. 8 * 22. 24.1. si pre an iaraisi ^mft voiu intoarce la tine ^"tot to^i de partea barbateasca din oamenii pe acest timp. 13 Ps.

se scula cumva «vei perde tupre eel drept dim. drepti. inceta a mai vorbi cu Abraam. 4. voiu ierta tot local pentru ace^tia. ?i l^ugamintea lui Ahraam. la locul sail. zise: ^"lata eu cutezai acuiu a voibi Domnului. ?i mh voiu acuin accea dea. Doamne.ei mancara. i^ii acei barba^. oamenii din Sodoma.spre intampinarea lor. 6 . departe sa Si ei dupa ce intrara in casa lui. '^intrati in casa servului ncestia ii vei una ca aceasta. 20 ^'i zisi. ^\ u?a o ineuie Rogu-va. ca sa tntre la dansul. ^i sculandu-va 25 Departe safie de tine dimineata. daca ei au facut toate pe deplin.^izise: Nu la poarta Sodomei. .1. numai acestor barbati sa nu faceti niRogu-te. sail pentru cei zece. de voiu afla singur»"a venit ca sa petreaca intrenoi. 28 Poate sa lipseasca cinci din cei cincizeci de drepti: au pentru cei cinci vei strica toata cetatea? ^i Domriul zhe: Nu voiu strica. drepti sa fie ca cei rai da. H. voiu vepogori. (hick nil. 21 nt'zeii sa dea lui Alu'aaiii promis. M0T8T 18. cari au venit asta noapte la noi at'ara. : Si -'Lot iesia. va veti duce in calea voastra. barcatorul a totpamantul nu va fnce dn^ptate? 26 Atimci zise Doinnul: *De batii cetatii. Poate nu se vor afl^ invorbi.sera : Fugi d'aici ! ^apoi zisera ! : Unul punse : Eu nu intr'insa treizeci. ramaneti preste noapte.^i mersera spre Sodonia. dc a ucide pre i^i ei zisera: «Nu. voiu ^i strica 80 Abraam zise : : sa se afle acolo treizeci ! §i Domnul ras. dela tanar. x\braam se intoarse Peirea Sodomei 22 acolo. : : : dc drepti pierde? Au nu vei ierta vostru. afld intr'insa? in cetate cincizeci : au ?i pre mei! rogu-va. braaiii '^mai stete inca iiiaintea lui Dum- nozeu. 7 Si zise sa nu facefi ran acestora.el cina. cari n'au cunoscut fwm barbat. 32 §i Ate hraam zise: Eogu-te. ci in ulita vom mane. 19. pana la batran sa faci tu sj^i . . de voiu mai vorbi poate bra acoperamantului men. pre ii zisera: mand ei Lot TJnde sunt acei barbati. zieand : 5 ?Si cliepopor din toate partile.si fara la ei dinaintea ui?ei tilor. dupa dansul. 31 Si Ahraam zise: « ^i acum se face judecator Acum tie cutezat sa vorbesc mai mult rau lata acuui eu y Cap. «eii voiu dupa i^i 33 i^i Domnul se duse. pre acelea va voiu scoate afara. 9 ea cei 3 i^i el starui mult. mine . decat acelora. mic: ca 'deaceea au intrat ei sub um9 ?i ei zisa nu te manii. daca voiu mai vorbi inca numai astadata? Poate sa se afle acolo zece? ^i Domnul ce ii zise: Nu o voiu strica dupfi stri^area ce a vcnit la sft ^tiii. 8*^ lata eu am doua fete. la tine? ''scoate-i ca *sa-i cunoa^tem predanf?ii. 1^ Q $i " cei doi ingeri veiiira la despre seara. voiu strica. tot 27 ^i Abraam raspunzaiid.! se intoarsera §i de Oomorei din pricina ''. A1 neJegiuirii. i^i ''Lot. ?i ^'va locul pentru cei cincizeci drepti ce se spalati picioarele voastre. iiicunvoiu afla in cetatea Sodoma cincizeci jurara casa. Sodonia care ^edea 23 ^i Abraam ''se apropie. vazandu-f. ceeace i-a Domnului: Poate se vor afia acolo numai douazeci. §i cocandu-le azime. k)i Domnul zise pentru acei : Doinnul: Fiindcfi ?/slngarea Sodomei ^i a (Tomorei esle inaro. am vom face. dei?i nu sunt ^decat pulbere ?i cenuija. fra- tr'insa decdt patruzeci ! ^i el zise : Nu cu dansele faceti cum va va plaeea pentru acei patruzeci. douazeci nu o voiu strica. eel drept impreuna cu eel rftu. le fikcix fie una ca aceasta de tine! '*Au jude. 21 -De^i pacatele lor grelc foarte. Doanine! 'nu mania. 4 v?i mai inainte de a se culca ei. $i se prosterna 2 ^i zise Domnii 24 /'Poate sa fie cu fata la pamant preuna cu eel rau . de voiu afla intr'insa patru29 Si Ahraam adaose a-i zeei $i cinci.

Num. '^cari §i *'el ne-a trinies. el §1 cele dona fete ale lui. 21. aceasta cetate estc aceea detera parintelui lor vin sa bea aproape. rogu-te. rintele nostru cu vin. cand strica cetatile in care locuia Lot. il pusera afara din cetate. 29 Ai?a Donniul stricand cetatile se afla aid. se ostenira nuilt mutand sa afle u. fete. 18. ea nici cand se culca. ca lor cetati. ca se temea sa locueasca in Zoar si locuia '^inapoi sa nu te uiti. zise?mM/ dintre ei: -JMantueste-ti vieata. ca<^eu nu pot face zan(lu-§i manile. i'dcidid fefelor lid Lot. An se culca cu dansul: si cl nu o simti pre nu este ea mica? ^i sufletul meu va trai. i?i "'sa intre la noi dupre datina depe tot mare a fost indurarea ta. 18. . si mica. ^\ tot . in tot imprejurul acesta: ci la munte 31 ^i zise cea mai mare catra cea mai sa scapi. "cari erau la usa casci. nici cand se scula. "pastnim semintie. ^i ea este §i cea mai mare intra la parintele ei. 26 f^i femeia lui Lot se uitH in- tea lui sa Dumnezeu. panfi la mare. de pamantului. 46. femeia ta i?i cele dona fete ale tale. ii lovira Zoar 23 Soarele se inalt-a deasupra cu orbire.oo §i sc repeziaii tuliii. si pre toJ^i locuitorii acevoim'sa stricam locul acesta. trasera pre Lot in casa nimic. ^i sa mor. spai'gH usa. se apropiara sa tea. 19.^ceeace crestea din pa"^niare este strigarea /*ac«te/o7' /or inain. 21 ^i Dommd ii raspunse lata en te-am 34 ^i a dona zi cea mai mare zise catra '^ : o Fapt. V Num. dela mic. ca din parintele nostru sa cumva sa ma ajunga raul. la (lan?ii. ?i sa ne culcaiu Dar eu nu pot scapa la nunite. MOISI. 11. Pet 2. ca sa nu ])i(n'i ^i tu in campiei. ^i nile zise lor: ''Oh nu! Boamne. 25 f^i el Scriparea lui Lot. ca darat.9. 16.bei?te-te de scapa acolo. sau pre altcineva din ai tai fn ce. IG. ca mi-ai pastrat vieata mea. ca nu cu dansul. pre el si pre femeia lui ^\ pre cele dona fete ale lui: ^ca Donniul voi sa-1 crute: i?i 2/scotandu-l.ascultat in aceasta. §i 'locui pe munte. q Cap. 24 ^i /'Domnul facii sa plona asu12" Si acei barba^i zisera lui Lot: Pre pra Sodomei §i a Gromorei pucioasa ?i cine inai ai tu aici? ginere. si cu el cele dona fete ale lui. ca sa nu stric ceta- 22 Grraaceia tin. 1. dintr'un cuptor. sai. ?i scoase pre Lot din mijlocul Lot iesi din Zoar. iji se prefacu in '*stalp de sarc. care servul tau a aflat bar in ocbii tai. stricam. p 2. 33 Si ele in noaptea Si : ! apucara de mana. noi 13 Ca de prin prejur. san foe dela Dumnezeu din cer. iji inciiiara usa. i?i radica din acei pamant. 14Lotatunci iei^i ^i vorbi 27 Si Abraani sculandu-se foarte de erau sa iea pre fetele lui. r ICroii.!! 11 ^i pre aceea s'a chemat «numele acelei cetati Imrba^ii. despre care mi-ai vorbit. cand Lot intra in Zoar.15. ^i le zise: ^ Scula^i-va f i ie^iti din locul acesta. nici sa siai iindeva intr'o pest era.7. 10 ^i barba^. Altraam. 18 ^i Lot micft: Parintele nostru este batran. ingerii silira pre ia-ti '' : cu ginerii diminea^a.sa. I s i I Mat. 15 ^i indata ce se revarsa de zina. ''isiaduse aminte Dumnezeu de 1 v^\ l)edepsirea cetatii. ca el glumeste. vazu. sau lii. 19 lata menea nu este in pamantul acesta. inaintea se spre vem la locul unde 'statuse k?i Domnului. si piitcrc asupra barba. 13. 20. ca Domnul va sa strice cetatea. 17 i^i dupa ce i-au scos pre ei afara. 9.strica cetatile acestea. panace nu veiajungc tu acolo. si toate campiile tate? ^Scoate-i (Xmiv acest loc. acei barbati il cum el intiirzia. "Si ginerilor li-se parii. lasa-ma sa scap acoln. 32 Vino sa imbatam pre pacatra mine.1 n Esod. ca sa nu pieri ^i tu. spre a fugi acolo. ca iata ifnm se fumegarea cari Lot zicand Scoala-te. 21. 21. stricaciunei. rogu-te. ce ai aratat-o pamantul. Dei?i asupra lui Lot. 30 20 la vezi. 28 uitandu§i Sodoma ?i Gomora ^i spre tot pamantul campiei. Peirea Sodomei.mant. 2-1. cii I.

^i cbema numele lui este mie sora. 19 sa-1 ?i 21. locue^te unde-^i va placea. 4 i^i Abi. din cauza Sarei. si Dumnezeu vinfacui ^in integritatoa inimii mele.poie i?i pre Sara femeia sa. Oherar se feiiieia sco^andu-ma Dumnezeu din casa parintelui meu. aceasta sa Doamne! nu cumva *vei ucide tu si fie tie acoperamantul ochilor inaintea na^.T. ea. tiu la batranetele nascii lui Al)raam veitrai. zis Dumnezeu. nici cand so. ^i«lua pro Sara. 10 iSi a zis Abi- melech lui Abraam : Ce ai vazut de ai facut aceasta ? 1 1 Si Abraam raspunso 37 Cea mai mare Pentru ca cugetai. ele $1 in 35 A^a tuit in contra ta. scula. si "Acesta este parintele Moabitilor. : spuse in auzul lor:'§i toti barbatii se spaimantara foarto. i^i 28 toate aceste COci iiiai tanara: Tata cu in uuaplea tro- chema pre vorbe le ciita am iinl)atain dormit cu parintele meu eu vin §i in iioaptea aceasta. lata. am dat o mie siclii melecli nu se apropiase de dansa. !?i-i chema numele lui Moab. 3 Si Abraam chema . cari sunt pe langa tine. ca din pftrintolo uoslni sa Abraam. aceste doua fete ale lui Lot concepura semintie. ca vei muri tu "^i tot ce este al tan. ca sa nasca. ^in contra mea. dola parintele lor. ^\-\ ina- tea lui Abimelecli. 38 $1 cea mai tanara moiei mele. de§i nu fata mamei 13 mele.nezeu incuiase tot pantecele din casa gritatea inimii tnlo ai facut aceasta. $1 in tomi-a zis: Ea imi este sora? §i ea inca tul tu sa fii justificata. si lui Abimelech.s(udandu-sediminoata. ^^ 2 $i : *~\r\ acolo la tara aiu zis catra dansa: Asta este bunatatea cea dospre miazazi. Abimelecli. i?i tu a^a. pre cand i-a fost §tii. pana *pre min*^ ma vor ucide din cauza fe12 §i cu adevarat ea-mi in ziua de astazi.^i Sara sa ^^Ea este sora niea: ^i de mine: Frate-mi este! Abraam cu cd. faci. profet. un ^i tiu. femeia . 1 5 Si Abinoap. eu dete mie de femeie. 17 v^i Abraam so mi-a zis fratelo meu este! Eu act-asta o ruga lui Dumnozou.<^-i i^i Doninul ''cerceta pre Sara.?tig. Abimelech lua oi ^\ boi. ^i nu ti-am permis do a te atinge de dansa. to^i servii sai. ?i sa te culci cu el. Pent.catra Sara zise lata. 18 Ca Dumii zise in vis t^i eu ^tiu. nici cand 36 Astfel se culca. 9. sale. si i'de ai adus asupra mea asupra regatului meu pacat a§a demare? Tu ai facut cu mine lucru. le dete lui Abraam. re- vom 14 !?i veni. fata parintelui meu §i este Bon-Ammi Abraam la acesta este parintele leapUda de Amsa. 7 Si acuni ina. 9 ^i Abi- sa inti'i tu la dthisul. §i cu doca pre Abimelech. pro femeia lui si curafenia manilor luelc 6 ^i Dumnezeu pre servele lui. ^i mi-so moni^ilor pana in ziua de astazi. trimise. ^i de nu-i voi inapoia-o. ^iziso de argint fratolui tan. servi inapoiats lui !?i gele Grherarei. §i locuia intre pro care sa mi-o faci: In tot locul nude $i ?i Abraam pleca" de Sur. i^i se va ruga pentru tine. este nici o ''temere de Dumnezeu. '»ca el este ^1 2 Si Sara ^^concepii. Domnul facii oi ^'cum ziso. "sa §i '^pe acol timp. poiaza femeia acestui om. Xnslerea Itii Isaac. si "^ *Kade$ potrecea in Glierar. nascti iji ea . ca in locul acesta nu nascu un liu. MOISI. pastram Ce ne-ai facut noua? §i cu ce ?i tu melecli chema jire ^i-i zise: am paca- noaptea aceasta delera parintehii lor vin sa bea §i cea mai mica so scula ?i se culcii cu dansul: si cl uu o simti pre ea. 'Zcare nu se cuvenia s3. ca tu in inte.iunoa droapta? 5 An nu el singur tutulor. cum vurl)ise. /"Dumnezou sea rata ?i -^in vis zise: ''lata tu vei : : : : !:ii 8§iAbimelecb. fomoioi deaceea '^"te-am im[iodocat de a pacatui lui iVbraam. 2. zi e Abraam ziso despre Sara. melech zise lata t^ara mea inaintea ta. niuri pentru femeia pre care ai luat-o 16 Si ca ea este femeia unui ):)arl)at. 3f^i serve.

LegCtvidntiil lui sale. ^i dupa ce se sfarsi apa din foiu. 7 ^i getcttor. : : lui un Si fiu la batrane^ele sale. e Cap. 16 ^i ea mergand ^ezii in fa^a copUului in departare de o aruncatura de arc ca zicea ea Nu voiu vedea pre copil murind. ce eu ti-am facut. nici fiului meu.24 numele n^scuse zi. 5 /'Abruaiu era do o sula de ani. eft amandoi jurara acolo. a])a. Al)raam petrecu in pamantul Fipre 18 Scoala-te. ridica copilul. vorbiau lui in ziua in care Abraam fiul mare Abraam. ^\ ingerul lui Dunniezeu striga pre Agara din cer. 30 ^i el zise: Aceste ?apte mioare le vei lua din mana mea. 29 ^i Abimelech Ce .capul armatei sale. a auzit vocea copilului acolo unde este. Isaac. ^i f?i vazu o fantana cu merse acolo. . porimcise Dumnezeii. Dumnezeu . matei sale. 'Egijiteana. zise lui copil ^\ ta intru toate cate iti va zicc 3 1 Sara. MOISI. lacu ospat^ ^i fu intarcat. ^i dandu-/e Agarei. Abraam de serva tie : 12 $i Dunniezeu Sa nu-ti para rau de . fiindca este seman^a la. ca nu vei minti nici mie. 27 Atunci ziccind : . Isaac. . 21 il sau « eel nascut. i^i inaHa vocea ?i planse. k^i 19 ^\ ^i ''Dumnezeu /'circuiucise pre iiul sau Isaac a opta de^chise ochii ei. la 28 ^i Abraam : puse /" o parte mioare din turma sa. Ci tot asemenea bunatate. i?i Isgonirea lui I^mael ?i a mamei 22 ^i in zilele acelea «Abimelech 8 pruncul crescu. cS. ea lepada pre copil sub un ciriteu. ^i-l ia de listenilor multe zil(\ . 9 ^i Sara vazand pre intra toate cate faci tu Agarei. pre care servii lui Abimelech o '^rapisera. 17 ^i ^Duranezeu auzi vocea copilului. rataci in pustiid Beer-^eba. ''^batjocorind. 14 ^i Abraam. fu in^ftrcat Isaac. §i le dete lui Al)i§apte eu ?i pre fiul acestei serve il voiu face sd devind '"o natiune. Ahraam cu Aoimelech.si tarei in care petreci tu. Si . : Isaac se va cliema somintia 3 Dar Abraam melech. luapane §i un foiu cu apa.iiraffmplanta ciriteiu §i inBeer- : nului. 24 ^i Abraam raspunse: Jur. ?i capul ar- se intoarsera inapoi. 33 iSeba. 10 Zise ea Alunga pre serva aceasta pre fiul ei ca nu va mo^teui fiul acestei serve dimpreuna cu fiul meu. 19.lpat fantana aceasta. : ''facura amandoi legamant. sculandu-se de dimineata.stecutine 23 §i acura ^jura-mi pe Dumnezeu aicea. vei face ^\ tu mie. ^i 2/se facu saoricine va auzi iva rade de mine. ^\ ddndu-i §i pruncul. 17. /e-a pus pre uuierii ei.s?m/ aceste ^apte zise lui Al)raam mioare ce tu le-ai pus la o parte. 15 Si ea mergand. intru ''Dumnezeu e. pre care mana. 20 ^i Abimelech zise Nu i?tiu cine a facut aceasta. 21 ^i locuia in pustiul Paran ea zise Cine ar fi zis lui Abraam Sara si mama sa ii ^lua femeie din pamantul va alapia copii! totut^i '^eu I'-am nascut Egiptului. 6 ^i zise Dumnezeu ^eni cu copilul. ca eu am s. '«care-l nascuse ea lui Abraam. ?i el crescu Sara: «IJas imi facti niie Dumnozeu. ^i ea K^ezand fa^a cu ddnsid. lua oi ^i . fiuliii !. nici eu n'am auzit jiana astazi. se sculai-a. 34 ^i *chema acolo numele DomiDumnezeul eternitiltii. nici nepotilor mei. a?a ei facura legamant la Apoi Altimelech cu Pichol. cd mare i?i locuia in pustiu. in pamantul Filistenilor. 31 Deaceea ''se numi acest loc Beer- 32 ^i Seba. Beer-i^eba. *o demise. cand 'i'ciim ii apa. ca nici tu nu mi-ai spus. §i cu Picbol. ^ca sa-mi fie marturie.^i boi. cu lui i^si : Abraam " . ascultfi cuvantul ei! ca ta. ca "eu il voiu face sft devnut ii Sara. 25 Si Abraam se planse la Abimelech pentru o fantana de apa.?i-§i umplii foiul de dete ^i i- copilului sa bea. ?i-i zise Ce-^i ei'/e Agara? nu te feme. 4 ^i Abraam natiune mare. 11 Si foarle rau lui s'a parut cufiul vantul acesta Abraam J'penti'U sau I§mael. . 20 $i se ntiscii lui fiul sau Isaac.

2 f^i nnu'i Sara tat nici cliiar i»re fiul tau. MOISI . Pre acei?ti opt 10 3i intinzand Abraam mana. ?i lul Muria. 11 Dar Abraam. ca tu te douazeci si ^apte de ani. merse la locul ce-i spiise Diimnezeu. l-l L^i 25 sji-l l^tiprificarea Jul Isaac. eu cu baiatul. Familid lui Xalior. sacrilica olocaust iii locul ^^ la pre il r\r\ ^i (lupc\ acestoa ''Duiiinczcu cercii l)i'0 Abraam. ^i lata inaintea ca sa boceasca pre Sara.>i intru semin- ne inchinam. cu uuingerul Domnului ii striga din cer. pe eel unic 17 (Vi eu te V(»iu binecuvanl. ^i sculandu-se. ^i n'ai pieand lenine de olucaust. mele Eeuma. cu coarnele incurcate| 3 Si Abraam se scula de langa mortid intr'iin desi§. ca. radicandu-^i Abraam ocliii ^i voiu immulti semintia ta *ca stelele siii. ^i pre Pilda?.pre Galiam ^i pre Talias^ ^i pre Maacha. parintele sau "Beer-Seba. la care-i pre Ivemuel.i. 22.fiird anii vietei Sanii. 24 ^\ concubina lui. ada a(. Abraam din cer a doua oara. Deaceea pami lau. fiul §i pre lidlaf ^i pre Bethuel. 28. acc^tla temi de Dumnezeu: fiindca tu n'ai crii. si crutat nici jio chiar fiul tan. : ! ! ^^ Cnpul Si.pamantului. ?acum cunosc. i?i-i zise hii : Abra^i zise: lui Abraam chema : nuinele locului aiiie. ?i a zis lata. pentru mine.ei Sarei fura o suta faci lui ceva. intoarce la voi.()lo in olocaiist. /'8a nu pui mana ta pe copil. fratele lui titul. lui un bcrbece. se vor binecuvanta toate natiunile 6 §i Aljraam lua lem. 13 Si radicandu-sji [lamantul Canaan. Abi'aam ocliii sai. ^i mersera Nalior. in 15 Si ingei'ul Domnului strigtl lui unul din mun^ii cari ifi voiu zico. iu al tau. sica ''semintia tavastripani ^por- din servii sai .pre Isaac. Si Abraam locuia la Beer'i'ata ^i el ii raspunse latfi-ma. 2 aceluia lehova-Jireh. berbecele. Isaac fiul sau. ^i. nici sa-i r\Q yi zilele vie|. thuel nascii ju-e 'Rebcjca. il *pusepe altar. ca sa juiighie pre fiul sau.'^i el fiul raspiinse: lata-ina. 23 !^i «Besau. aid focul i?i lemncle. ! : I : fiul meu Dumnezeu se va in. punse: lala-ma. 5 $i Abraam cerului . iiibe.?ti. Ivlarirea fdc/adtiinfei. fiule I'^eba. nascutul lui. zicand zise : ! grijt : 'i i?i .'si ca nisipul depe t^rmurile zise servitorilor sai: Ramaneti aicea cu marii. ^i 9 Si diipa ce ajunserftlalocul. pre Buz fratele acestuia. §i-l . so uita. sai. ^i Abraam merse ?i lua' sau.ii nascu J\Iilcha lui Nahor. care esfe ''Ebronul. §i sa o planga. si Abraam veni acolo. vazii locul de departe. fiului sau. se scula.I. ?i in mana lua focul §i cu19 i:>i Abraam se intoarse la sei-vii ?i mersera amandoi impreuna. ?i pre Hazo. parintele 'lui Aram. ^\ ea nascu pre Tebah ?i zicand Abraame Abraame ^i el ras. fratele tau 21 Pre Uz. Abraam zidi acolo altar. dar oaia de olocaust unde este ? 8 ^i Abraam 20 ^\ dupa acestea se vesti lui Abraam. au mers impreunS. 18»"i. ne colo. . pre Chesed. §i vorbi fiilor lui Het. intaiuamandoi impreuna.. 12 l^i ingerul zise: Mnartca ^i itmnormdntarea S'arei. cele pentru olocaust. ca. al tau. $i cladi lemuele §i legand pre Isaac. deszice Domnul ca ai facut aceasta. 22 ^i zise Dumnezeu. ca sa duccm pana tile inamicilor sai. asiiml. 4 A treia zi. lua cii.zicand: lata ^i i'Milclia a nascut fiul lui de oaia de olocaust.vede. pre ''tinicul tail pre care astazi se zice Pe muntele Dumnezeu mergi '-in pamaii. i?i pre Isaac fiul sail. 16 Si Ij $i Abraa in sculandu-se de diniineata ])use i^eaua pe asinul siu. §i kift pre doi zise: ^IM'am jurat insumi asupra mea. . deasupra lemnelor. pre eel unic in '^Kiriat-Arba. "ca ai ascultat de vocea nele. la titul 7 f^i Isaac zise lui Abraam. fj'apoi ne vom ^ia ta. ^i^'puse pe mea.

»Si mantul acesta. pentru tot argintul ce lace. cS.i-mi o mo^ie de ingropaciiine. si Domnul Mjinecuvantase pre Abraam intru toate. meu. §i se prosterna inaintea poporului \avu. in 3 ^i-mi /'jura pe ^i Domnul Dunuiezeul cerului Dunniezenl pa- auzul Het. asculta-ma: eu argintul tafi-l rinii dau. rogu-te. ne! eu ifi dan farina. sa. 8 $i le vorbi lor. in fafa hac dohdnde§te pre Rebeca de sotje. celui sa. care ^'m'a luat pre mine din casa parint(^lui meu 6 Si si cata de pamant ce face patru sute '' siclii ^i din pamantul nasterii mele. zicand Daca este cu voia voasti-a. cuprinsul acela jur iniprejur. ca eu sa inimormantez mortnl meu dinaintea fetci mele. a tutulor acedintre noi nu-ti va refuza mormantul lora cari intrau pe poarta celafii sale. ce este aceasta intre mine tine? Ingroapa-^i mortnl tau. fiul fan in pamantul acela. 17. in pamantul Canaan. atat farina cat §i pestera din6 Tu tr'insa. de mo§iie de ingropiiciune. femeia din farina Maclipela. aceasta ^i-o vei lua femeie fiului meu Isaac.si si in locul nasterii tera. 5 ^i liii : ! 1 tul tau. poporului prosterna inaintea farii. sji-i zise: 15 asculta-ma. in pe^tei'a 7 Atunci Abraam se radica. Abraam mai vecliiu din casa mare preste toate ale care era ^mai «Pune-ti. zi. 19 Si dupa aceasta Abraam inunorsail. Poate ca nu Si ii raspunse 5 servul inaintea ocliilor fiilor poporului meu: 12 Si Abraam va vrea fecioara sa vina cu mine in paingroapa-fi mortnl tan. zicand: *semintiei tale voiu da pamantul acesta: ^el va trimite pre ingerul sau inaintea s?i de argint. ^i va rugati pentru mine la Efron. din care ai zicand 1 3 Baca tu voesti cu mine ast. atunci intoarce-voiu pre se vorbi lui Efron in auzul poporului fArii. 14 ^i Efron raspunse lui Aliraam. mantului. cea din dreptul liii Het i-aspunsera liii Abraaiu. S. domnul meu! asculta. 8 Si daca fecioara nu va *cumpani Abraam lui Efron argintul. 2 Si zise "^servului sau. despre care vorbise siclii auzul Si fiilor lui <^clat. 7 Domnul Dumnezeul cerului. mergator sa immormantez meu dinaintea la orice negutator. ca sa nu-ti imniorniantezi tu mormea. r^A Abraam '^era batran ^i inaintat ^T" in zile. primei?te-l dela mine. rogu-te. coapsa mea. sa mi-o dea in mijlocul vostru. ca fiiw fiului nuni nu vei lua cari /"intrau pe poarta cetatii sale. si-fi dau ?! pes- »in pamantul meu . care este intr'insa. MOIM in 4 <^ Strain siod eu $i nemormc intre voi. inaintea fiilor lui Hot. lui 17 a^a ^'farina Efron dela i\Iachpela. 20 Si *se intari lui Abraam de catra fiii lui Het farina §i pestera dintr'insa do mo^ie de ingropaciune. fiului voi sa .femeiie dintre fetele Cananeilor.ie^if? : : f(d. fiul lui Zoav. dau mele. care este Ebronul. ?i tofi arborii depe farina. domnul meu Obit: Abraam ii zise: Eeivste-te. immormanteazci-ti mortiil tau in eel mai tari lui Abraam ca stapanire a sa inaalesdintre mormintele noastrelNimenea intea ochilor fiilor lui Het. vei merge cand: 11 'J'Kn. ca Het: patru sute niortiil de argint. Cap. manta pre Sara. i?i voiu ingropa mortnl meu. sale: mana ta sub 8i 10 §i EiVon sedca intre liii lui Efron Heteul raspunse lui Abraam fiilor lui Het. Mamrei.26 I. si care mi-a vorbit i?i mi-a jurat. intre 4 ''Oi. ca nu cumva sa reintorci pre fiul meu acolo. care este a lui in niarginea tarinei sale. asciilta-iie 8 Se inintre noi esti ''priiicipo a lui Dumnezeii.cari locuosc eu. ascultat-i-nia. a tutulor acestora. Mamrei. tu vei lua de acolo femeie 16 Si Abraam asculta pre Efr<Mi. 9 Oa el sa-mi dea pestera din Maclipela. si fa. ?i tot zieandu-i Domnule.

si ^i Laban si dosarcina cami§i ea indata dand vadra dete Ina ce in lele. Kogn-te. li do acest ju. finl Milchei. langa fanlana do apa. ca tn 28 §i fecioara alerga §i spuse in casa mumei sale aceste intamplari. si si mila stapannlui men. pentrn '' Lasix-ma. tica Ini Betlmel. care zicoa ai^a Omnl om. ea sa cnvantat scoata apa vadi'a ta. tacea. nmplandn-si vadra. si §i l)arl)at n'o mi-a vorbit. arata niiliistfipannlni men Abraam! 23 lata «eu ?i raspnnso: ^'En sunt flea lui Bethuel. rogn-te! oare nn sool(>an lasa sa m^c- esto in casa parintelni tan loc. LS ^^i loc esfc pentrn camile.stapannl le si camilele tale cea liotarata pentru servnl tan Isaac "pi'intr'aceasta voin cunoaste.mancare. ^i el zise: J En nu voin manbea. care n"a deDomnnlni. tea 'fetele loeuit(H'ilor din cetate ies. el voni la cnnoscnse pre ea.fi in sns. ])eau §i ea va ras. 2-1. 27 in cu Uuc. 1 7 iard. 25 ^i ea ii niai zise Paio i?i nutret sunt mnlto la noi. 30 f^i dnpa ce vazii el veriga de nas rorei sale. 16 ^i fata era la fata'^frnai aratat bratarele la manilo sn- dnpa ce auzi cnvintele : Eebecei.i(ilc stapa. pleaca-ti partat «mila . dclii do anr. . scnlandn-se. viiij'i MOISl. 33 Si-i puse lui inainte do incetc4 de bant.acest iml sail. stapa. daca ^'Domnnl a fa cut sa pi'ospere calea Ini an nu. pe cale dreaptd fmn condns pre mine Dmnnezen la casa rogn-te. 2. 'Hivdnd bant. fratele Ini Al)raam. 32 ^i omul inainte. cum i?i loc de mas.tandu-^i vadra sa adapatoare. sora sa. §i acela iata moasa.I. 17. dnpa m los. grole do zeco la "cetatea ]ni Naliur. si voin ad apa: fa. stapannlui men Abraam. sa ce stai afara? En am pregatit casa. lata Eebeca. meu. finl *'j\Iilcliei. ii *dete paie nutret camilelor.)i vci . ^i-i zisc : ea-i raspnnse i?i-i : Bea. pana ce vor dansnl. tn? Spnne-mi. 20 ^^i cnrand deser. grea do jniiiatato do sicUi. pro care 1-a nascnt ea lui Nahor. pentni lucnil voind sa cnnoascil. 21 Si om mirandu-se de dansa. Sii Domnnl men sa jos. ^i servnl ii alerga binecuvantate al Domnnlni. ^i mana.anr. al finl '"soap. fecioara era. si beau pnfina apa din vadra la. alerga sS. si Laban alerga la acel om afara la fantana. iesjiia afara. foarte. ca aceasta sa fraiilor stapannlui men. rogn-te. si dona nnlni san jMosoputiiinia. femeia Ini Nahor. rAmant \nv men luiniai men acolo. sei'viil 10 ^i iiiilelo ill sorviil Ilia zccc cainile din casi 22 Si luil dnpa ce camilele incelara. precand i^celo co esd (ipd iesian. 23 ^i-i zise A cni Ilea : n Si ol desprc scara. sa : incrse. do slapanidiii sau. 12 '"sa Si zise: 'zDoainne. onuil acela'^o veriga do nas do ^i mana din toalc lnina(. ca noi sa nniulio cainilt'le afara de cotate. 15 Si inainte de a niantni el a vorbi. ca fecioara ea- 27 ^i zise: ''BinoBuinnezenl fie Domnnl. lui aetata. 20. la fantana. si ^i iiiana sa sul) Ahraaiii. apa de spalat pentrn picioareh^ lui ?i dete Ini sa bea. ca si am intalnire/e/iciVa asiazi. slapanulni men Dninnczonl Ahraani. se duse in brat are pentrn manilo oi. adev?u'ul san del a da sa inea punde: fie si l>ea. ^i ea pogorindn-se acesta sta langa camilele sale la fantana. : l-t Fie dar. ii zise: 19 vSi pentrn pentrn picioarele oamenihn' cari eran cu camilele tale voin scoate. coapsa so jura liii f?i sft nu reintdi-ci iarai?i la fantana. 29 Si Eebeca avea nn frato cu numele ^Laban. o ! si intra in casa. ca aha. sd sa ^i tra cave voin zice i=ii-nu eu : rogn-te. scoatft. 26 Si omnl acesta se'^incliina ^i se prostenia inain^'i manem? 24 ea-i : stan laiiii'a aceasta I'antana de apa. puse scoase pentrn toate caiinlele Ini. avandn-$i vadra pe nmarnl (-i. se sni 81 vSi Laban ii zise: Vino inauntrn.

ro46 ^i ea curand i?i-a gu-te. intr'al cftror pSmant locu. sji binecnvantai pre Dom^i el dete "^acestuia toate cate are el. atunci pana men. MOISI. daca te vei duce la neanml Abraam cnvintele lor. eel lyutin zece. zieand: lui meu. 42. spune^i-mi. ?i nii cari crau cu dansnl. sa dragoste ^i vre^i mergi acum daca aratafi mai vartos sa 38 Ci esc en. Si Lahan t:. &| 11. ! It / 57 sa-i ^i ei mea. avdnd vadra pe umarnl sau. cl mi-a zis: Domnul. sa beau dat vadra jos. se prosterna Donnudni. ca sa ma .bit Domnul. va fi. ?i sa fie femeie ca tu sa iei femeie finlni meu din nea. fnd lui Nalioi-. eu stan langa aceasta fantana de apa. noi nn-ti putem spune nici ran 51 lata Eebeca inaintea ta. ^\ le dete Retul s^i zis: Domnul. de ^i eu am bant. 52 ^i anzind servul lui 50 ^i Labaji ^i i.nului meu pre fata fratelni lui. carele m'a condns pe cale Tu sS. ! Dnnmezeul stapanului voes?ti. te dn cu ddnsa. pcntrucamilele talevoin va zile. 47 3i en o intrebai pre ea. §i a norocit calea voia din chiar gura ei. cu tine. va trimite ingerul sau neamulmeu. nml meu ^\ din casa 41 Atunci tu vei fi scapat de juraman.Eu sunt iica lui Bethuel. II I Ps. femeia stapamiliii men. nul Dnmnezeul lui Abraam. zisera: Sa cliemam fata. §i servi §i serve. lata Rebeca iesi. I M. sa mearga cu servul lui Abraam ?i cu Marc. nu iei fiulni meu femeie din fetele dreapta. §i pogorandu-se la fantana a sees apd. Cap. 36 ^i Sara. Vorbeste zieand: hii A cui fica e^ti tu? §i ea raspunse: 34 ^i el zlse Eu sunt servul Doninul'^a binccuvaii. ^\ zise Bea tu. argint §i de scoase ''scule servul Si 53 k^i men. 3. ^\ ea mi-a adapat ^i camilele. Bethuel raspunsera.at. 22. apoi sa mearga. . ^i 48 ^i eu ma argint.ia-o. 21. la pamant inaintea ei ini-ti vor da \ie femeie. 23. bra(arele la manile ei. ca fecioara care va ie^i ca sa ^i sculandu-se de dimineata. 45 Mai acesta inainte de a intru lasati-raa eu cuvantnl inima mea. al stapanu37 §i stapanul men m'a jurat. vul: Lasati-ma sa plec la stapanul meu. 118. Abraam. am scule de aur ^i vestminte. Atunci eu tat pre m^rit. intorc spre dreapta sau spre stanga. 6. 2. 12 11. 21. depe iimerii ei. ca. stapanului tan. el ^i oame4:3 lata noroc in calea pe care und)lu. credin^a catra stapanul men. ^i voiu adapa iji camilele tale.oarece sfari^i Donniul ii nului men.| /> Rzra 1.I. sa bean put-inft apa din vadra 55 ^i fratele Rebecei f>\ mumaei ziscra: 44 ^i ea-mi va raspunde Bea tu. descoate. nici bine.10. pe a caruia carare umblu eu. dupre cum a vorfinlni parintolui meu.!i meu. zise serscoata apd. 4 12. aceea sd fie femeia pre care 56 ^i el zise lor : f=ii : Domnul a botarat-o pentrn fiul stapa. 35. 35 stapanul men foavte. sora lor. sa iei ?i la 39 ^i eu femeie finlni men. ?i masera aco/o. Sa mai ramana cu noi copila inca cateta. chemara pre Rebeca. ^i aur §i ii pusei veriga aceasta la nasul ei. ^i-i zisera: Vrei tu sa mergi cu onud acesta? §i ea 59 Astfel lasara ei raspunse: j\Ierg! intrel)am 58 ^i pre Rebeca. §i en i-am zis: Lasa-ma. spunetimi ^\ daca nu. nascu inchinai !?i ma prosternai inaintea stapanuliii meu fin la batrane^ele ei. ^i pre doica ei. 42 jnrainantnl de vei ti scapat venind astazi la aceasta fantana. si zisei stapanului meu: Dar poate fecioa40 ^i ra nu va voi sii vina cu mine. zieand: ''Acest Incrn a ie^it dela Domnul. camile ?i asini. sa merg la -stapanul meu.?! zise : ' lacasaparintelui meu.2. I Cip. pan a ce nu voiu vorlii cele ce : am vorbit. i?i-ti va da norocire in calea ta. Esoa. 21. 54 w>i mancara ^i baura. 1 Vers. rogu-te. Domnnlni. ca eu sa iau pentrn finl stapa49 ^i Cananeilor. i^ii^ncrnri pretioase dete el fratelni ei §i meu Abraam daca ca eu sa am mumoi ei. 1. 24. ^i eu ii voiu zice: Da-mi. becei. ca i-a dat lui oi ^i boi. s?i el s'a pre care i-l-a nascut Milclia. ^i dupa aceea Nu ma opri^i.

raam dete toata 6 Si fiilor din concul)inele sale le dete zeci de ani. Atunci zise ea: q Cap. dupre numele lor. Moariea ft hnmormdiitaiea lui Ahruam. in tarina lui Efron. si "Rebeca 22 §i copiii se. ii des. "aceasta ii nascu pre Zimran. ^^ Inr Abraam lua alta femeie vie^ei lui Ismael: o suta treizeci ?i Leumim.ii'ae de moariea s\iu dat dupre satele lor Ismael Nebaiot. muri. munia Kedema. in merpre Ii?liak ^i jire ^ua.Isaac si Ii?mael. §i Si si fiii lui Madiau: Efa. "'a 'sa (m'. '^i Dom7 ^\ acestea sunt zilele aiiilor lui Ab. !^i el se a^ezft acolo -I Si fiii lui cii pre i^eba §i pre Dedan. si si EtVr. carele vine pe camp inaintea noastra? §i servul n zisese: Acesta este stapannl men. cugete ie^ia la camp. 29 oamoiiii Imiocuvantara sufletul. cinci de ani. 67 t^i Isaac 15 ^i Hadar. 14. $i "el dandu-si suflenumele ei era Ketura. Toti ace$5 k. 4 . 8 Si Abraam dandu-f<i viau intre sine in ea. Letusim si i^ inaintea tutulor fratilor sai. *Acolo dar fn immormantat 1 1 ^i dupa 62 k^i Isaac sc iiitorcea dela Abraam ?i Sara. i!?i popoarelor ?i 17 ^i ace^tia sunt anii 2 ^i !>apte de ani. 60 i^i ci Tu dupa 10 ''Tarina.beca. Aljidah 19 Si acestea sunt generatiunile Abraam parti daruri: tiul ^i inca traind Isaac. ririle lor: "^douasprczece lor. Dedan au lost: A§urim. 'fica lui ^ Betlmel Sirianul din Palui de sau iiiinildwhi-i dan-Aram. lok^an. 16 Ace§tia au fost fiii lui duse pre Eebeca in cortul Sarei. cea fata in fata en Mami'e: lui. !?i pre Medan. dc catra ifantana Laliai-Roi.loI'aam. letur. nu- mele fiilor lui I§mael. IG.dela ]\laclipela. ?i o dupre intaiubi. s^i Hu adaos pi-eEebeca. searS: uita.ce muri 63 Ca Isaac pre Isaac. sora noastra. gerea catra Assiria. fiul sau Si Isaac locuia langa niantul despre miazazi. niii. laav yS( Tacoh. pre Isaac. fiii lui Het. in pesJera. 66 Si servnl spuse hii Isaac ^libsam: i<i mumei '^fr sale. sai. . 61 8i sculandu-se Rebeca fji serveb^ Zobar Heteul. '^muri iulj'u batranetca fericita. acoperi. ce liIf?mael. si Adbeel f?i 14 ]\Ii$ma si Duma i?i Massa.nul asculta rngaciunea lui. se i?i Urma^ii hti If mad. ^i Isaac se man. !?i 18 ''^i ei locuira dela Havilah pana la 3 Si lolcsan nas.>i ''Ab. ca era stearpa. spre rasarit in ^partea rasaritului. in generatiunile lor: Intaiu-nascutul din ?i Kedar.MUJSL 24. acestea sunt numele lor. capetenii a Ciisrdoria a dmia a lui Abracnn. i^i pre tul. so siiira pe camile. ''^pre care 1-a sari jos nascut lui Abraam Agara Egipteanca. 25. plecara. femeia sa. ?fantana Tiahai-Roi: ca el locuia in pa. care ocumpara Abraam dela onnd acela. i?i se dusora . cati a trait: o suta !?aptezeci si femeia lui concepii. sora Laban Sirianul. si si iatti radicandu-?i el ochii 64 camilole veniau. §i el lua pre Rebeca de femeie. !>i pre Madian. Nafi? ?i toate lucrnrile cate a lYicut. si Tenia.Sur. 13 ^i 'acestea sunt scrva Sarei. batran si satul de viea(d. eel fata in fata cu Egiptul.^fiii lui. Dnmnczeu binecuvanta Abraam. ''el. §i sai. i?i soniintia ta sa stapancnsoa por. lui Abraam.?i-izisera: 9 S'-l immormantara tu. ?i fu adaos la poporul sau. fiul lui tilc inamicilor lor. lui Eldaa. atunci ea isi Ina valnl si se Ismael. ^i serviil liiaiid pi-c LVl^eca. 20 ^\ Isaac era de patruaverea sa lui Isaac.1. fiul lui Abraam: 5 Abraam nasrii tia aa fost fiii din Ketura.Isaac. Dar 12 $i acestea sunt generatiunile fiul hii Ilebeca inaltandu-i?i odiii Isaac. vazu pre dope cariiila: 65 Ca barbatnl ca zisese catra serv: Cine este acela. sa te imniulte^ti intra niii d(i zeci do la po}ioru] sau. cand lua dt^ femeie pre Re- Enoc. 21 Si Isaac se ruga lui Dnmnczeu pentru femeia sa. !?i lui.

i^i Isaac de ti })azit preceptele mele. ne. i?i "tu sa aduci vina asupraAandu intaiu-nastcR^a sa lui lacol). ^\-\ zise Sa Daca a?a.i. 9 Si Abirogu^te. c Cap. i^i Esau 'it^i femeia ta. a pazit ceeace i-am dat numele lui lacob. b Clp. 7 Si este. Ps. g Cap.>i coti intaiu-na!. !• .se omoare. parintelui tau.nita pe fereastra. Isaac in Oherar e hinecuvdntat de Dumnezeu. 1o. /"locuind in femeia sa. kafk Esau neso. X Cap. lui. zile.80 I. 13.1 turma d(^ oi 9. Deaceea fu aceasta femeie-ti este. . 1. liiud foarte oste. !?i /'te voiu binecuvanta. 12. §i iata Isaac nit.rile acestea J. I d Cap. V 2 Sam. regele Filistenilor ce mergea. glumia cu femeia sa Eebeca. 12. 27. a tost in zilele lui '' Abraam $i Isaac se 13 Si nicest foarte. | J Ps. 2. culese in acel an ^insutit: ca 'il de la foametoa <*cea d'intaiu.'voiuiuunuHi semintia ta. 3. Sc\ mananc din aceasta man. se maria. 13. pana ce fu mare si in Grherar. 10 Si Abimelech zise Pentru merg spre moarte. 91 doua popoare se vor mai in pamantul acesta. se Esau veni dela camp. Esau i^i vinde dreptul sau de vitdiul-nuscut. care 1-am 24 8i cand se indepliuira zilele ei ca facut lui Abraam. 4 Si sa nasca. 12 Si Isaac ?i semana in pamantul apre ^i el ^f\ ^^ duse e 1.iterea sa.*t?i caci i/vanatul era mancarea Re.' 11 Si Abimelech porunci in tot lacob dete lui Esau pane ^i tier. 15. i Hbr. 105. 22. tea ^i voiu tine juramantul. ^\ el manca i?i l. 8. 13. 23. : 2 Si i-se arata Domnul. 31 ^i Esau zise: 32 lata. Capitl 26.. ca era "frumoasa beca iubia pre lacob. i Cap. b . Cap. cand Beheca nascu lui pre ace§tia. 23 ^i nu te pogori in Egipt. 27. 16. Ii. 11. !J. l. : : : : l:. Abimelech. iata doi gemeni erau in pau. femeie-mi este. 27. 12. rului. 25 ^i eel d'intaiu ie^i ro^u.poporul sau. barbat. ca stelele cetecele ei. §i vazii. din ce in Abimelecli. si-i zise lata. Ji el averi 1. 20. sa sculandu-se. »^i lacolj Sora-mi estef Si Isaac ii zise: Pentru ca zise: vinde-mi astazi intaiu-na^sterea eu cugetai: Nu cumva sa ma ucida ta. 28 "^i Isaac iubia pre Esau: ca"'el se teniu a zice. ca sunt ostenit.\ h Cap.. Cap. 1. §i Hm popor tine. Cap. 211. n 6. 25. ^el raspunse: Sora-mi corturi. 12. Osea 12. mai mare va servi celiii mai mic. 27. 27. MOLSl 25. 14 1. Isaac locui in tl liebeca e ocrotitd dc Abimelech. 17. dibaciu la vanat §i plugar. 12. / . ce-mi mai folosei?te ce ai facut tu noua aceasta t t'a pufin a intaiu-na?tei'ea'? 33 '^\ lacob zise: lipsit. pamantul care ti-1 voiu spune Dumniil ii raspunse: ^Doiia uatimii sioit 3 Eain paiitecele tau. 16. §i cum de ai zis cliemat nunude lui Edom. zicand: Cine sei'vaatinge 34 tura de linte. lov. '^ ^i Esau se 6 Si (jrlierar. U. 27 facii ^i copii crescura mari. 3. 31. 9. 19. 39. Cap. j Cap. caci ''^ tie ?i semintiei talc i/voiu da toate tarite acesti uiai tare decat celalt.si in semintia ta se vor iiiara niiniele lui Esau. l! Cap. regele Eilistenilor.penlru ce aceasta? '^^i merse. Sam.8. 2. 8 Si petrecand acolo multe 29 Si fierband lacob odata fiertura. ci locuestite in ca sa intrebe pre Dumnezeu. a Cap. care rof?ie. ^carele cu mana 5 ''^Pentru ca Abraam ^i a ascultat de cvi- sa tinea de calcaiul lui Esau. 9 f Ebr. 26 f^i dupa binecuvanta toate poj)oarele pamantului dintr'acestea va ^ si eel dansul ie^i frate-sau. 36. 6.melech chema pre Isaac. ^i legile mele. 11. era de i^asezeci de ani. 26. 16. eu tot pentru ea. 27. 28. om Si *se mari.ca nu cumva barbatii locului aceluia sa-1 ucida pentru Eebeca. Cap. la privire. Si S6 fSfiu foanu^te in tara afara cela. 10. Cap. Averea lui Isaac $i certurile. §i '^eu voiu fi cu •^ : ^^ (losparti din saniil tau. care Dounud binecuvanta dansul. c r Cap. ca unul din ])opor sa se culce cu Jura-mi acum si el ii jura. se duse. 30 i^i Esau zise lui lacob Da-mi. 12. deaceea vantul '^cheniara men.)au: ^i de omul aceasta sau de femeia lui. 3. cand bar])atii locului intrebara despre iar lacob era om '^simplu. ^i voiu da semintiei tale toate t^&«preste tot ca mantie paroasa: si che. . statutele mele.18.16.

tolba ta !?i arcul tau. 28 ^i ei zisera: Xoibinc pismuiau: 15 A^a. 26 Si Isaac le zise 6 Si Rebeea zise lui lacob. tiul ei lor: Pentru ce at.legamant cu tine 16 Ba 91 Abi. 24 ^i Domnul i-se arata lui in noaptea aceea.i-am luelech zise liii Isaac ca "til te-ai laciit cu iiiiilt mai tare de. rugu-te.i venitlamine? caci lata eu auzii pre parintele tiiu. ca vedem. ^\ ia-ti. nanc. Ksod. ^\ « ochii lui se intunecara. pentru care nu se sfaFilistenii 'il toato tantanele **ce le : : . vie. nu §tiu : ziua murtii mele. precum nicinoi plandu-le cu pamant. zisera Apa esie 34 Si cand fu Esau de patruzeci de a noastra. 27. vorbind •'/voi jire mincm'ati urat. ?i precum 1. MolSI 26. 9. vale §i attaril acolo fantana de apS. gat dela voi. yi :. parintelui sau. !?i taba. ^^i noi vom la creste in putea vedea. ^i "chema numele lui Dumnezeu. 5 lar Rebeea Isaac saparji fantana. care au sapat. 4. la 3 '-Acum dara. 2 Si Isaac ^i lata eu am imbatranit. 35 Si aeestea adusera inultd a?i se galcevira ^i pentru atrasta. 4 Si-mi gate^te bucate gustoase dupaAbraam servul men. ospaturi. I' 21. sji-i zisera cu care le-a nuniit parintele sau. s^i locuia acolo. sapa lacob ijiime^ie cu viclcfug bmeeuvdntarea de intdiul-nUscut. ^i Isaac ii demise. ii zise: men '' I ^i ii Beer-^eba. servii lui Isaac venira si-i spuscra despre fantana.altuia raam. ^nu tc teme! ca •-'eu cu tine sunt. §i el !?i acesteia zise: ii dete nuinele Redat noua ry^ hobot. nu ne-am atins de tine. Hul sau. !. s^i ei se duapa. Filistciiii le astupara. 33 ^i el chema numele ei 19 ^i servii lui Isaac sapara in acea Am aflat apa.tat de Domnul. tica lui El on HeIsaac teul.<i mare nimiar de servi. 31 ciroada de boi. desapasera servii aceea am zis: Sa tie juramant intre noi. inca in zilele parintelui adicd intre noi ^i intre tine. auzi cand vorbi Isaac catra tiul siiuEsau. 30 ^i Isaac facu lor 17 §i Isaac pleca de acolu. numi kSitna. amicul sau. Fiul acest ])amant. parinteliii sau. mai mare. prinde ceva vanat. ca Domnul 'este cu tine. Acuni ni-a ^ Si ' dupa ce Isaac imbatrani. si te-am l^sat sa ie^i in pace. zicand: Ada-mi mie 26 i^i t Kcd. 25 el '^zidi acolo cum iubesc eu. i^i chema numele lantanei aceleia Esec caci ei se certara cu dan. 32 Si se intampla. Heteul. penti-u i>i 20 el se sui de acolo <* acesta zise : zise: lata-ma. . maraciune de sufiet lui Isaac §i Rebecei.cu Esau fratele tau. §i voiu imnndti seinintia ta. ^\ mi le ada.^t sa aduca vanat pdritUelui sdu. um. 4. ''^i el le dete tot acela^i niune.*i : : i^ii dira. Intdia cSsrdorie a lui E^au. tica lui Beeri sul. 22 Si inutandu-se el de acolo. ca in ziua aceea tenii le astupasera dupa moartea lui Al)raani. de nu mai Donuiul loc larg. lua de femeie pre ludita.vk eu te voiu binecuvanta. Seba: de aceea numele cetatii aceleia wO J?i pastorii din Gherar !/si^ certani este Beer-Seba pana in ziua de astazi. jurara unul 18 $i Isaac iarai?i destiipa tanlanele de sculandu-se de dimineata. Abimelecli veui din Glierar la Si Esau se diise la camp ca sa gaseascii dansul cu Ahusat. 21 !^i ei sapara alta fantana.facut numai bine. u Cap. cu pastorii lui Isaac. alta fantana. tji ''m'ati alun.1. !?i ei mancava i?i beura. eel chema si-i el pre Esau. 31 Si rira in valea (rlierar. si pre care Filis.§i sa facein 29 Ca tu noua nu sail Abi'aam. si /'Pidiol. itu carele acum e. ca suflctul meu^'sa te binecuviniei?i camp s^i-mi ^i intinzandu-!^i acolu cortul. §i-i zise Eu sunt Buninezeul parintelui tau Abraam. 30.sera dela dansul in pace. . servii lui teze inainte de a muri. capul armatei sale. armeletale. i^i pre Bafjema. I.ani. Du-te dela iioi. cari an fost sapate in zilelc lui Ab.^tl binecuvancat noi. ca sa maaltar.ne vei face nici un ran.

si voiu atrage asupra-mi sa: lata catra d. fie eel ce te va blestema. fratele men parus. 18 ^i el intrand la parintele sau.l U. rogu-te. au nu. ^\ ma si-1 meu. si vocea lui lacob. 9 I)u-te la telui sau Esau ?i-l binecuvania pre el. 14 El se duse.manile acestea sunt manile lui Esau. 31 Ca gjitind §i el bucate gustoase. | 1 f':ip.\ns\d: Apro]tie-te. ca sa te binecu- manance. cu ). ca sa ma binecuvinteze sufielacob zise catra pai-intele sau Eu sunt tul tau. tic. : 13 i. i. fiul saruta. sa. i>i eu mantu. §i ada de acolo doi iezi 24 ^i mai intdiu ii zise lui Au tu esli l»uni. s(. va 34 ^i auzind Esau cuvintele fiul men! daca cf^ii fiid pai'iutelui sau. ^i aduse mea pamantului. I . si sa te vinteze surtetul meu.dea tie din '"^roua cerului.i(luse. si-i zise Parintele zise i?i Parintele men el raspunse meu. binecuvanta. Jacob abia iesind dinaintea parintelui sau. 6. i Ose. parintele sau.si din il 'il. 27. | .sezi. zise : g&te^te-mi bucate gustoase.^Dumnezeu sa-ti tu asculta numai de cuvautul men: du. 87. \ <j Vi-rs. 9. 12 Poate ca parintele men lui Sfi ma pipaie. 10 Si tu le vei duce la pa. ^\ mananca din vanatul Aici sunt Cine e. ii le aduse parintelui sau. 22 Si Jacol) se api-o. si binecuvinteze niai inaintc de a muri. 20.iza-ma ^i pre mine. zise Cine este sji : Isaac. ?i sa te binecuvantez inain. ^i nu l)inecuvantare. mirosul unei campii pre care Domnul a acel lilestem al tau sa fie asupra mea.riS 13. f Vers. Binecuvinte.32 vanat ?i I. scoala-te dara. i?i-mi aduse. si eu sfi fiu inaintea ca un in^elator. caci tea Domniilui. ca manile framen. Esau tVatele lui se intorcea dela vanatoarea Jacob iiului sau.^ti tu.. parintele lui mnnca. vSi $i el se apropie. unde era neted. Si el ii . 26 vSi Jsnctc. Jata. el nu-1 cunoscu pi'o dansul. I * Vers. binecuvantat-o. i^i binecuvantat sci fie eel ce te va inaintea ta . 27 mii'osind Jsaac mirosul il vestmintelor sale. parintele lui. niai inainto de a muri. ^i imbraca cu ddnsele pre Jacob. zise 11 Si Jacob zise caira Rebeca muma. uatiunile sa se prostearna 15 k^i Eebeca lua / vestmintele cele mai preti<xase ale lui Esau.tele sau: Cine ei^ti tu? iar el raspunse: in mana : lui : ! : I : ai zis. fiul mcui. rintele tau. Heut.\ "i Fhr.>i ' mnmei sale: ?i muma-sa '^gati l)ucate ^i de must: ^i ! 29 J^opoarele Sa fii sa-ti ser- gustoase.3S. ^i din grasite ^i-mi ada. si zise i)arintelui sau pie de Isaac. 32 Atunci ii zise Jsaac parinEsau intaiu-nascutul tau. 17 $i l)ucatele cele gustoase ^i panea care o lacuse. Elir II.natul tau. rogu-te. lacui cum mi. * binecuvanta ?i zise: mirosul finlui meu este ca ^\ nuuna-sa zise catra dansul Fiul men.'iiu-nascutul tau fiu. Vi 17. iar eu sunt neted.si l)au. MOISI. cum iul)ia parintele sau. ca el sa Esau. int. toale mai inainte de a veni . tiirma de oi. si Eu sunt Esau. fiul men ? 19 ^i fiului tau. !^i el il pipai. 20 Si Isaac mura foarte. pre care ea le avea in casa la sine. liiil men! asciilta cuvanlul 'Muanile luicrau pai'oase. i?i eu voiu pregati din ei bucate fiul meu Esau? Jar el ii zise: Eu sunt. feciorul eel mai mare. mananca din vanalul men. tre- deci eel ce zise catra fiul sau aijsa : (Jum ai putut gasi prinse vanatul. 30 ^i dupa ce ^i slar^i Jsaac de a binecuvanta pre Jacob. i)recuni 25 Si-i zise: Ada-mi sa mauanc din vaiube^te el. oqm sa ma 33 Atunci spaimanlandu-se binecuvinteze sutlelul tau. i?i fa preciim iti zic. 4. nul Dumnezeul tau mi-/ aduse ^i Isaac zise catra inaiulf^.amarita foarte. de curand. le dete i^ii stapan fratilor tai. meu e Vers. ca Vocea este fj^i : : gustoase pentru parintele tau.!i binecuvantai ^Si l)inecuvantat 21 Jacob : Apropie-te. saruta. ^i fiii nmmei tale sa se prostearna inaintea ta Blestemat so.oala-te. 16. 28 . iata. '«striga cu voce tare !>i Esau. iar sa mSiianc. 2R. pariu- ca sa te pipai. si indestulare de grau blestem. . | . 16 f^i cu pielea iegatul pe zilor ii intasura manile lui. fiul men? ^i el zise: Dom- cai . veascS. 23 8 ^i acum. si-i mai dete si vin. fiul ei eel mai mic. 3.

pre 'sora vocea fratele mea : scoala-te ^i fugi la Lal»an lui Nebaiot. ?i tau 45 Pana ce va trece mania fratelui merse la "Haran. fiul lui veni timpul. ramase acolo preste noapte. 43 Acum meu. fura spuse Eebecei ?i ea tri. 42 Si cuvintele lui Esau. 28. sa te pa. lua de femeie pre '^Mahalat. fiul lui A1)raam. ii ras[iunse. 33 tole uK'u I 35 lar ta. . !?i le biand din pietrele puse sub capul sau. vei fratele Kebecei. in Haran 44 Si ramai la dansul. Dar »"ca va Aram. sicu sabiatavei lasa pre trai: si fratelui lacolj. fata lui ucida.I. tine. 9 Esau se duse mic. 11 Si ajungand la tau asupra ta.-ti dea tie mine. iiiii lua mtaiii-na!?t('rea. acelui §i Si te voiu lipsesc « 8am. meu. parintele meu! !^i inaltandu-?i tarea lui Aln-aam. . ^i s^i zise lata de. lui lacob ^i Esau. si merse la lacob fratele meu. aduce de acolo. « planse. cu tine. Esau fratele tau la lijuiael. ca tu sa stapane^ti pamantul aceasia singura bineru\antare ai tu.si pentru mine vre-o binecuvantare.imnnd^easca. iroisi fra- 27. sa te creasca. fiul meu? parintelui sau: 3 ''Si Dumnezeu eel atotputernic sa ^i 88 $i Esau zise Xumai te ))inecuvinteze. si-i zise lui lata. si Domn pre toti fratii sai . : vrea sa-)?i ^rasbune asupra dar.muuK'i tale ^i de acolo iti ia femeie din servi. i^i-i lui *Sa Canaan. la casa lui ^Bethuel. ?i el pleca la Padam- tau 9vei servi. fiul ei eel mai Isaac riarintelui sau. tie si semintiei tale Esau vocea sa. si acuni imi lua binecuvantarea. parintele must 1-am da. §i atunci voiu ucide pre Canaan rintele sau pre nunna sa. cu cuvantarea tole tail iiiJiielaciunc. 1-am pus ])re el preste 2 Oi '^scoala-te. iei femeie din fetele lui 7 Si C'ci lacob asculta pre pase apropie. 6 Si : . el atunci ce-mi mai folose^te vieata? cfici acum a doiia oara ma ini^eala Fiiga lui lacob la Haran. si soarole apusese. ca sa ajungi o adunare de binecuvanrintele meu? binecuvinteaza-ma ?i pre popoare 4 Si sa. ca sa-^i ia femeie de acolo §i ca il binecuvanta. i?i-i femeie din fetele jjre lacob zise: 37 zise : §i Isaac raspiiiise lui Esau. "lata. ^i el va fi uitat cele ce tu un loc. zise Esau in inima sa §i-i porunceijte lui. Icpadci jugul lui muma Bethuel Sirianul.^ si : OQ '^O nu-ti ^""^ Isaac iei cbemaud aW binecuvanta. 5 Si Isaac : de sus.*in care petreci acum. : una dintre fetele dintr'aceasta \arsi. ca . ma loc. Pentru ce sa de voi amandoi tot intr'o zi.. zibinecuvantase Esau cants sic sSv. 12 Si "^1 '^isa 14. §i pe langa alte femei ce mai i?i . : '' parintele sau.lri Lalian tc\u. catra Isaac: Mi-s*a cauza acestor fete Hetiene 36 Atiuici zise Esau: Daca lacob i^i va lua de femeie pre vreel ii zise : A veuit 46 SiEebecazise iri a liiat l)ine- urit vieata din Cu tot dreptul se iiiime^te el Jacob. ca Isaac binecu41 ^i Esau uri pre lacob pentru \anta pre lacob. asculta Ismael. i?i Zilele de bocet pentru parintele * meu cand : Sa nu-ti . : lacoh vede seara cerului. !?i te du in ^'Padani-am dat lui de Aram. pre carele Dumde roua cerului nezeu 1-a dat lui Abraam. 39 Atunci Isaac. tine. cu care parintele sau il Aram. $i sa te avea. cand facandu-te stjipan. fratele mumei tale. §i-l trimise la Padanbinecuvantarea.va fii'locuintata. fiul sau eel Padan-Aram.fetele lui Canaan sunt rele in ocbii lui mese sa cheme pre lacol). 8. i-ai facut lui : atunci eu voiu trimite. parte de pamant gras. fiul ta. pana ce va trece furia fratt'lui 10 Si lacob ™ pleca din Beer-Seba. 8 Si vazand Esau ^ca mai mare. de pe grumazul ucidd pe frateJe Casutoria a doua a lui Esau. Mai zise el X"ai pastrat. ?i cu grau !>i cu ruit pre el acum ce mai pot face pentru fetele lui /'Laban. se culca intr'acel loc. Esau vazand.

tale. i?i le pafjteti. iatunci Domnul va fi Dumnezeul meu 22 Si piatra aceasta. da. veni ''Racliela cu oile parintelui ei. sji ca el este era mai inainte Luz. 5 Si le zise lor Cunoa^teti pre Laban. alerga intru intampinare. inca e ziua mare. si din toate cate-mi vei da mie. ^va fi casa lui Dumnezeu. fiul surorei sale. si-1 duse in casa ii sa. !?i spre rasarit. 20 f^i Jacob facii fiul Rebecei 3 ^i ea alerga §i spuse pa''o a?eza stalp.^eu cu tine sunt. al ca. nu e tim. 11 Si Jacob ^saruta pre si merge^i de Nu putem. . spre miazazi toate neamurile pamantului se vor binecuvanta intru tine ^i intru semintia ta. ?i ^rasturna piatra depe gura fantanei. 3 Si se adunau acolo toate turmele. MOISI. ^ rintelui ei.se. ^i zise Domnul Dumnezeul Dumnezpul tu dormi. temandu-se a ! locul acesta eu n"am §tiut. 2 Si fete . ^i se va resturna piatra depe gura fantanei ca atuncea adapam oile. : : : : : voiu iutoarce la pamantul acesta: caci pul ca sa adunati turmele. tute vei intinde ^*spre $i apus. Si el ramase la dansul 15 Si Laban zise lui lacob: ku nu cumva. se apropie Jacob. 9 Si vorbind el cu ei. lua piatra. iar numele cetatii este /'fratele parintelui ei. parintele tau ^i Isaac *pamantul pe care : ti-1 voiu da fie ?i fi semintiei 14 ^i §i ^semintia ta s^i va ca pulbe- rea pamantului. varful turna oleiu preste Jiachela. decat zis : casa lui cei'ului Dumnezeu. §i-l imbrai?i-l tisa. aceasta e poarta FugSduinfa lui Jacob la Bethel. iata acolo o fantana in cam.34 f?i I. Si le zise: ^Sanatos este eU iar ei raspunsera: Sanatos. ca el cului aceluia Bethel. 8 Si ei zisera pana ce nu se vor aduna toate turmele. 17 Si adevarat. Atunci el spuse lui tamplate. fratele niumei sale. vine cu oile. 18SiIacob sculandu-se de dimineata. imi vei servi in dar? Spune-mi ce sd-fi Qr\ Si sculandu-se Jacob. lacob serve§te lui Laban. §i iata Eacliela. i?i reia cap lui ajungea la cer. ^i Domnul 'Eii sunt dea- supra scdrii. §i ma va pazi in calea aceasta pe care eu umblu: de-mi va da ''pane sa mananc. ^i iata. pentru ca tu e§ti fratele meu. «merse in fie sindiria ta? 16 Si Laban avea doua -^^ pamantul fiilor rasaritului. saruta. 28. ca ea le pa^tea. Si lacob desteptandu-se din : someste nul sau zise el Cu adevarat Dumnezeu §i in ^locul acesta. : se pogoraii pe sta daiisa. 51. de unde sunteti voi ? iar ei raspunsera Din Haran suntem. 14 Si Laban Laban ^i toate cele inzise: *Cu carnea mea e. §i radicandu-§i vocea lui plancliema numele «lo.numele celei mai mici Rachela. pre care o am pus stalp.pie §i iata trei : iata o scara a^ezata pe pamant. §i uitandu-se. i'lnc'erii Dumnezeu 13 2 se suiau iata. 10 Si vazand Jacob pre Racliela. «pana ce nu voiu face ceeace \\-^m promis. ei. lui lui Abraam. .?ti tu. zecimea lor ^ie o voiu darui. 7 Si el zise iata. 4 Si Jacob zise catra dansii Frafii mei. . ^\ 2/te turme de oi a^ezate langa dansa ca din fantana aceea adapau ei turmele si piatra dope gura fantanei era mare. ?i adapa oile lui Laban. adapa^^i oile. ^\^\q voiu pazi ori incotro vei merge. si ^estminte sa ma imbrac. §tirea '^ii 13 Si Laban indata ce auzl despre Jacob. fratele mumei sale. ^nu 16 te voiu parasi. apoi pravaliau piatra de pe gura fantanei. vot. 12 Si Jacob spuse Eaclielei. numele celci mai mari era Lea. care a lost pusa sub capul sau. fata lui Laban. fratele mumei sale. 15 Si iata. luna de zile. fata lui. fiul lui Nalior? §i ei zisera: Cunoastem. osul p iorvil meu 1. 17 Si Cat de infrico^at e Aceasta nu este alta. f?i adapau oile !?i iarasi puneau piatra pe gura fantanei la locul ei. '^si 19 Si el : zicand: De ?va fi Dumnezeu cu mine. 21 Si tie 'nia voiu intoarce cu pace la casa parintelui men. 91 oile lui Laban. 29.

lui sji Uciscu Jacob : al doilea fiu. s^i Laban ii dete lui ^i pre Eachela. §i i'ca sa am copii iata. 4 §i ea-i dete lui pre Bilha. pentru ser. 30. Deaceea acestuia Levi. 32 ^i Lea dar Eachela era stearpa. vocea mea. aceea chema numele ceta de a mai naste. ?i mi-a dat fiu pentru aceea 7 §i Bilha. serva sa. de femeie ?i intra la dansa tine pentru Eachela? pentru ce dar m'ai serva sa. s^i o duse pre dansa la Jacob. capreceaniai lui Jacob fiu. 8 ipi zise Ea- chela Lupta mare ma surorei mele.?i ! La. lua pre Zilpa. si As- tadata voiu hiuda pre Diunnezeu.>i serva Eachelei. '"des^chise matricea ei. ca a incetat de a mai naste. nascu lui Jacob fiu.34 iSi chema numele si lui Simeon. fcnieia luea. in^elat? 26 $i Laban ii raspunse: Nu Jacob. ani pentm Si IJachela. : : serva Leei. 11 ^i serva Leei. iar Raclicla era deaceea mi-a dat pre acesta. 14 ^i Euben mergand la camp.chema numele lui J^an. zise: Nu cumva '^. : mine 'ma vor ferici fe?! chema numele lui Asser. care ti-a oprit fruptul pan24 §i acesta intra la dansa. in timcaci pre j 2 Sam. 1. ban Ce-mi iacu?i ? au n'am servit eu la printr'insa.genunchii mei. fiindca i-ara nascut trei fii. aceasta era Lea. judecator §i a ascultat *a lost mie mari. 30. . mele lui Euben. aduna pre toti barl)atii locului aceluia. §i luptai in contra §i o invinsei ea chema numele lui iNeftali.sun^ eu in locul lui Laban Dumnezeu. nunnei sale. mai nascii lui lacob pe al 13 ^i Lea zise: Ferice de doilea fiu. 5 ^i Bilha concepu.a i 12. Casaioria lui Jacob. 26. Bilha intra la dansa. chema nus?i ea vine Lea zise Noroc 12 Dupa aceea Zipla. f ca sa nasca pe ficei sale. ?i ace?tia parura in ocliii lui ca prea putine 10 Laban nascu fiu. niicii. i?i zise De se va ali[ii de mine. t?i sa ti-o <lau tie. concepu. ramai cu mine.dragoare. tica sa. pre EaEachela. la fata. MOISL frii- 29. f?i nascu fiu. 23 §i seara el kia pre se aprinse de manie asupra Eachelei. 35 i^i Lea avea inoasa chela. ^i nascu fiu ^i zise Fiindca pul secerisului de grau. 31 ^i Svazand Dumnezeu. §i el zise lui : '' . 29 ^i Laban dete pre serva sa Billia de 30i>i/acoi serva Eachelei. De- zile. caci ea zise ^vazii intristarea mea. mele lui Gad. copii! vSi l:. tita. ^i el servi la dansulJ'inca alti ?apte ani. ^"sei'vi pentru Eachela ?apte ani. !?i ^i'«facii ospatlica saLea. ^i ea : zise lui: iVoiu servi tie i^apte iaras^i concepu. 12. : viciul ce-mi vei face inca alti sapte ani. Jacob facii a^a. tecelui? 25 ^i facandu-se dimineata. 16. 3. ficei sale. ?i le aduse Leei. Or\ ^^ Eachela vazand ca nu «face copii lui Jacob. Judc. ca sa intru la dansa. i?i-i 1 8 ^i lacob iubia pre Ra. de femeie. Os. §i-§i implini 28 saptamana cu aceasta. Eachela ^pismui ?i mele s'au 22 ^^i Laban pre sora-sa. caei o iubia. concepi^i iara^i. concepu. 35 zise ^l ea : nascii fiu. fata ta cea niai ii acum barbatul men chema numele iara^i concepii raspunse: Mai bine este decat sa o dau altiii 20 Si lacob barl)at. i^i-i chema nul:.I. 10 f^i Zilpa. i}\ 33 f^i ea iara^i va iubi barbatul men. ^i nascu 6 ^i Eachela zise: Dumse faceafja inloculno^tru. nezeu mica sa o dee inaintea celei mai «lmplinei?te-ti cu aceasta saptamana. eu mor. 9 Atunci Jjea vazand. si-ti vom da ?i pre cealalta. « iubia §i la $i intra chela mai mult decat pre Lea. afla acolo manDumnezeu a auzit. : : Donnnd mine! de acum ma meile. 3 ^i ea zise: Jata « serva mea dete pre serva sa Zilpa de serva Leei. 21 zilele Si lacob zise lui Laban: Da-mi ca implinit. '-'iar i^i zise lui Jacob : Da-mi Jacob 2 de nu. lui luda ^i ea in- Copiii lui lacob. ?i 'i^dete lui Jacob de femeie. oclii slabi. 14. ca Lea este nesocotita. ca sunt nesoco. m * Cap.

31. 30. !?i Doninul te-a binecuvantat cu venirea mea la tine. Cap. 1. este. oile sa bea. 54. pestrite si patate. 25. despartind de acolo toata ^i 17 Dumnezeu !?i asculta pre Lea. ti-am au devenit vitele tale mie din mandragoai-ele fiii15 lar ea-i raspimso: "Putin liii tail. ^i fatau baltate.9. Si a- eum cand mea? '' sa fac i?i eu ceva pentru ca- se el cii tine ^i in noaptea aceasta pentru sa 16 larseara. caci te. 56. 30. ca sa nierg. Niiiiica sa nu-nii Si lacob raspunse : : Intra la mine.dai dar daca-mi vei face mie aceasta. 20. de migdal i?i de paltin. tatea mea va marturisi pentru mine. 2i. V Cap. niele lui il cliema losif. 19. Cap. ca mi-ai liiat pre barbatul men. J g Cap. 18 t$i : : . cand veniau sa bea. tot si tot mieliil sein si ea concepu. 21 Si dupa aceasta nascu ea fata. zicand Dum37 Si lacob lua nuele verzi de plop. cand 3i ea cliema numele lui Isaliar.oile. pre al saselea fiu. 30 Caci era mai inainte de a vem eu pul^in ce la tine. « Num.le dete in iiianile fiilor sai. 23 Si ea concepu §i ban puse cale de trei zile intre sine si nascu fiu.j. in rupturile meu. 33 Si asainviitor f^drepzeu eu dadui pre serva mea barbatului men. : ! I : : : de scoai'ta. §i aceeace este patat '^ Lea: Dumne. 38 Si lacob catra Laban: ^Lasa-nia ca sa ma el nuelele. si aveai acum s'aimmultit foarte. Cap.13. ?i 2 de^chi.0 Si el j ii 1 eu ti-o voiu da. se matricea ei. toata turiiia ta. 37.36 Si I. zise de sevedeaalbul eel depe nuele. 8. MOISI. 3-1: Si Laban zise Ei bine fie dupre barbatul meu va locui cu mine. 39. facu pre ele crestaturi albe. d Ps. unde veniau BogcHia lui lacob. 5. i?i despoindu-le nezeu *Sti-mi adaoii'e si alt fiu. 39. V Cap. i s ( ti Mat. ^i zise Dumnezeu ridica de intre Jacob.^tia. 15. si ce Eacliela :?i zise catra Lea: "* Da-mi. te. s^i copiii mei. si pi-e tot ce em sein intre mei !?i 36 Si Lade Eacliela. caci tan i-am nascut lui !?ase fii! Si ^^ cliema cuvantul 35 Si el in ziua aceea desparti tapii numele acestuia <'Zebulon. mandragoarele fiului tan. intre capre si aceasta sa fie mi-a dat rasplatirea mea. zise si oaia pestrita patata. r 1 Sam. a Cap. Si lacob pa^tea oile cele radeasiqjra mea ''ocara mea.1 p Slim. 39 Si concepeau Lal)an 27 Si ii riispunse Fie. culcerogu-te. ?i acestea se infierbantau. ca eu sa aflii liar inaintea ta Eu pestrite §i patate. 40 Si lacob despar^cunosc bine. <luc iiiapoi "la locul meu §i la pamantul le puse inaintea turmelor. casa-mi recuno^ti simbria mea: Lea concepu iarasi si nascii lui lacoli tot ce nu va fi pestrit si p^itat intre ca20 Si Lea zise Cu pre si sein intre mei se va socoti cafurat. 25 Si nascand Eacliela pre losif. 31. 5. 6. 6. ca Dumnezeu in'a bine. care ti-amservit. §i el se culca eu iarasi voiu paste oile tale. . §i vrei sa iei §i mandragoarele fiului men? Atunci M zise Rachela Bine dar. Si vei veni. 33. ti-^^ cu dansa §i in noaptea voiu pazi. cand veni lacob dela camp. 18. 29. ^i toate caprele cele ei Dina. §i 1. care ti-l-am facut. 16. 26 Da-mi femeile iiiele. Cap. ?i-i zise : 31 Si Lahan zise: Ce sii-li dau tie. e Cap. 24. '^'pentru de apa si in adapatoarele. in Cap. cincilea fiu. 16. : cu mine.iiiase ale lui Laban.pestrit. dar frumos ma darui Dumnezeu acum de se va ajla la mine. cum te. 13. 6. uitdndu-se la nuele. 29. ?i nu le amesteca cu turmele lui Lata. 40. rogu. si inturna fetele oilor $tii serviciul : ! cuvantat v pentru tine. 8. i. 32 Eu ^i astazi voiu trece prin aceea. §1 o asculta pre ea. Lea ii ie^i inainte. fji am cumparat cumadragoarelo fiului men. . 31. nascii lui lacob pre al dintre mei. toate care aveau ceva 22 Si Dumnezeu ^Msi aduse aniinte si all). pentru ca simbria mea. 17. 33. 24 Si uu. ca tu meu. X Cap. tara^te-mi tu simbria 28 Si zise : ~ Ho- din turnia : lui Laban catra cele seine ?i 29 . baltate §i turmele lui le punea la o parraspuuse: «tu ^tii. 3. 29. pre care le curatise de scoarta.ia iiiieii ace. b 1 c Tim. f^i cliema numele cei babjati ?i patat^i. servit.30.

TO.vitele sale pre care le agonisise in Pach ela f?i pre Lea la camp la turma lui. . ea nu era '^eatra fa toate cate ti-ft zis Dumnezeu. . ?i eu voiu ti eu tine. 5. cu. u Cap. 13.• j Cap. 1. ca be!?ti ^nu cumva sa vor- vazuiuinvis: ^i iataberbecii. si toate averile sale. pre care le ca^tigase: ua^terii tale. ca sa-^i tuiiza oile. ''!?i mi-a schimbat simbria toate ale sale. IS. pe turme erau baltati. 29. trecii flumea^de zeceori: insa Dumnezeu uu-1 viul Eufrat. Sirianul ca nu i-a spus. t Vers.gintul nostru agonisi el au nu ne-a mancat el pre noi iji ar?. §i sculandu-se. pestrite §1 cand zise el sine. i Num. Sirianul. Racliela ei. atunci toata turma fata ii 23 §i el luand pre Cele baltate Jacob ar fi fugit. iii. 49. sunt \ Cujjii. 28. ^unde ai lor oilor. dan-Aram. ca 21 k?i a§a fugi el cu puterea mea: 7 Si parintele vostru el are sii fuga. 17 Atunci se sciila Jacob. 22. 16. Dar Dumnezeul cu mine. ^\ SI lacob eu 11 zisei Lal)an intinse pre ale sale cu rudele zise in vis: lata-ma! 12 ^\ el zise: Eidica-ti ocliii sale in muntele Galaad. ca sa mearga la Isaac. 32.?apte zile. \ Vers. alaltaieri. crescii acesta 41 Si a fust. I m : n Rsod.sunt Dumnezeul din Betli-el. s ( Cap. cari sar pe oi. 7. ca simbria ta. mele parintelui vostru !?i le dete mie. :n. C. « lov. ><Cii. 28. c Deut. 26 Si Tjal>an zise lui lacob : Ce ai fd?i vezi. 14 ^i Racliela r>i Lea riispunsera.' Laban. 28. tiindca 'ne-a vandiit i)re noi. 2 Si vazii Jacob a noastra este §1 a copiilor nostri. cari sariau 25 ^i cu Jacob nici bine nici ran. 20. 19 Ca parin- nostru. amagi inima ca eu servii parintelui vostru cu toata lui Jjaban. : 5 Si le zise: «Eu vad. ca eu inalfai ocliii mei. 30. lacolt a luat toateceoiv'/ parintele uostru. fura k^i * Terafimii meu /"a fost telui 20 Jacob . 24. 43 Astt'el omul oele tari ale liii laeob. iei^i din acest patdndu-se la imele. 6. mai slabe. copiii catra lacob '^Insai ?i femeile sale pe camile. Mat. i Call. drcalc oile Imltati. 16. iar nasterii tale. m'a intjelat. J Vers. 8. 31. 2. Cap. pentrii ea ele sa conceapa. uiide tu-mi facusji mie 42 $i de eraa oile vot acum v scoala-te. pestriti ^i patati. f Vers.T. r Cap. §i-/ ajunse la muntele Gabaltate.. 18. 3. cand lacol) i!?i 11 Atunci '"ins-erul lui Dumnezeu imi intinsese corturile sale pe munte. 41. parin«toata aviitia aceasta. 2. inaintea oclii. parintelui s^titi. il urniari cale de toate oile fatara "rudele sale cu simbria atuiici ta. A Vers. 21. zise Domniil 3 ^i toarce-te la pamantul tau i?i la looul 18 Si lua de acolo toate vitele sale. 1 )a. 14. toti berbecii.lp.. i?i te intoarce inapoi la pamantul cele slabe deveniau ale liii Lal)an. pestriti caci : . o Cap. 15. 8 Cjxnd imi zise el: ^Oele pestrite vor 22 ^i a treia zi spusera lui Laban. 6 Cap. 3. 24. Ai?a dar ''fa^a liii Lal)aii. 33. el nu punea nuelele: ^i asja mant. si 37 ])ata(i: "ban. 15 20. Laban ajunse pre Jacob. 3. !?i lata. lacob toate cate-ti face tie Lal)an. i\ isi puse dansul ca ieri $i ca alaltaieri. 4 ^1 trimise lacob ?i cliema pre Ea.15. punca mielele in I'liptiiri. 16 Caci toata avutia care €6 era a parinteliii nostril isi lua Dumnezeu dela parintele nostru. X Cap. noaptea in vis. 4. lasa pre dansul sa-nii faca nici un rau ImpCicarea cu Laban. 2. 35. ?i-i turmclor. 24 Dar Dumnezeu ^'se arata lui 10 ^i se intampla pe timpul conceperii Lalmn. 38—41. $i zise: Fereste-te. I d e a Ps. 48. nu mai cste catra mine ca 6 ^i fl'voi it'ri !?i Laban k^i s'a fost dus. "eu vad 13 Eu cole niai tari aveau sa conoeapa. in pamantul Canaan. Moisr ori 30. din eeea. \ q Cap. hit iji camile cii i?i asini. Fuga Jacob ai mostenire in casa parintelui nostru? 15 Au n'aiii fost noi de el socotite ca liii Ql ^i $i auzi lacoh cuvintele cari ziceau: ^i tiilur stnune. 1. 38. ^indreptandu-i^i calea sa spre muntele Galaad. 61). \ p Vers. ca fata piirintelui tele sen. C«p.uns tu stalpul. 31. vor fi -^ : : 9 i?i a!?a Dunniezeu ^lua tur. laad. 4G. aOare mai avem noi parte iji tiirnie zicand: si avii multe foarte.^i servi !?i serve.

pusese in §eaua uuei camile. Dumnezeul lui mei ? 31 ban. te mustra in aici in fata rudelor noastre. 42 '^"Daca Dumnezeul parintelui meu. ^i tot ce vezi tu este al meu. ca pre niste prinse in sterpe. acolo deasupra movilei. : Adunat-i pietre §i ! §i ei adunara pie§i le facura movila. 50 Daca tu vei asupri tea fra^ilor mei §1 a fratilor tai. ?i zise lui §i Heama lui Isaac. de mi-ai ins^elat inima. numi: Galaad. pentru ce '^ aceea eu o-am suferit: tu '*din mana orice mea cereai orice se funi ziua. ^i o supra lor. oile tale ^i §i caprele tale n'au rnele le-ai dus. ce-ai gasit din toate mea §i V 1 Bnm. I. §i 27 Pentru ce pleca?i pe furif? i-am mancat. Cerceteaza manilor mele. ca ei sa pre fetele mele. -Pcare sa fie de marturie intre chelei. bine nici rau. pre cari i-au nascut? amandoror servelor. 46 ^i Jacob zise rudelor Laban raspunzand lui Jacob. 30. §ind din cortul Jjeei. ce este la ii zise mine din ale tale.38 cut. vei cugetam cautat la intristarea mea. cati am petrecut la nimenea intre noi. ?i deaceea noaptea trecuta. 2. cand vom fi despar^iti uneltele casei tale? Pune-le aici inain. §i somnul fugia din ochii mei.tine cu mana goala. §i nu gasi Terafimii. : ! asupra ta. flare. §i sa ti-le iei^ Caci ace^ti Jacob nu §tia. §i nu gasi. noaptea gerul. Jar Laban cauta tot cortul. (?i ^ase ani pentru vitele §i tu simbria mea mi-ai iscliimbat-o de zeceori. de ma urmaresti cu laad. 38 In cei femei afara de fetele mele. : mancara meu caci nu ma pot /'scula inaintea ta. fugi^i intr'as§i berbecii turmelor tale ramas nu resbel? cuns. ^^i ie. §i Caci tu ma temeam. 33 Atunci Laban intra in cortul lui ^i ce mai pot acum face ficelor mele Jacob §i in cortul Leei. §i-i mine §i intre tine. §i aceste oi sunt oile mele. 49 §i 'Mi^pa. insa ^Dumnezeul parintelui vostru mi-a vorbit '^asta noapte. Aceste fice sunt ficele mele. . intra in cortul Ea. iar Jacob o el cauta. ca Racliela ii furase.unul de altul. ziua i^i ma manca *servii caldura. pentru ca Laatata aprindere? 37 Tu ai cautat toate ban zise: Domnul va vegliia asupra parintele ei ! 35 ^i Rachela zise catra Sa nu para rau domnului sale tre. ca sa nu vorbesti cu Jacob nici 30 ^i acum ca ai plecat. 40 Unde eram. pentru ca cu dor ai dorit de casa parinmi-ai furat zeii telui tau. ^i Jacob raspunse §i zise sd fie astazi marturie intre mine §i intre Deaceea el chema numele ei Gralui Laban Care este crima mea ? care tine este pacatul meu. tu acum m'ai fi trimes dela La. 36 Atunci se manie Jacob. cu timpane 28 f^i nu m'ai lasat ^sa §i cu citare. §i daca vei lua §i alte judece intre noi amandoi. 34 Jar Rachela luase zeii. de^) nu este douazeci de ani. 29 §i eu a^i avea puterea in mana a va face voua rau. sarut pre nepo^ii mei ^i pre ficele mele ? Acum «nebuneste ai lucrat. ?i §edea dea45 Atunci Jacob alua o piatra. 43 ^i : dar nu gfisi. tale. §i in cortul sau fiilor lor. cii cantece. paguba dece nu mi-ai spus? ca eu sa te fi lasat cu bucurie. zicand: Fere^te-te.eu §i tu. ^i Jacob raspunse. a dela mine? casa nu 39 dVva cea sfai^iata de ^i o-am adus.44 Acum dar vino ''sa facem legamant. i?i fii sunt fiii mei. ^i numi: legar Sahaduta. Dar '"Dumnezeu a Abraam. ca Dumlucrurile mele. 41 A^a eu douazeci de ani in casata: patrusprezece ani pentru cele doua fete ale tale. dara vezi. 47 ^i Laban o fiindca datina femeilor mi-a sosit. §i ^/fetele tine. MOISL 31. ^\ se cer48 ^i Laban zise: ''Aceasta movila ta cu Laban. n'ar fi fost cu mine. puse stalp. ?i la '* osteneala poate ca rapi fetele tale dela mine? tu zeii 32 Da?' acela la care vei afia tai '^sa nu traeasca. §i se fura noaptea.

17 iSi celui d'in^ ni. §i te va intreba. Si pre se ^j'tu ai zis: cu adevarat voiu face \\e Lal)an se intoarse la locnl sau. ^i el despar^i pre oamenii. saruta pre nepotii sai ^i pre fetele sale. zicandu-le Tot cu asemenea cuvinte sa vorbiti lui ! ( . doua sute: tapi. pane. locul na^terii tale. §i ramasei pana acum. Intdlnirea lui lacob cu higerii. 39 la nozeu este martor intre mine zise ?i intre tine. §i : : Jacob acesta e dar trimis domnului meu Esau. ca sa spuna domnului Esau. ^\ tutulor cari mergeau dupa turmele acelea.mara de multimea bd. §i acirjn trimit tain porunci. ce a raiata acest stalp.si binecuvantandn-i ei. cu manzii 3 Esau. atunci cealalta ceata. §i junci. ca nisipul marii. ca nu zi. nare. duse. lua din tot aceea ce-i cazii in mana.douaze<-i. lui gerii Dumnezeu il i. blue.!i '^ ^'tinutul Edom. intampilacob cautG sd /mbldmeascii pe Esau. lor. veni Esau una din aceste cete. cand Al cui e§ti tu ? si unde mergi ? ?i 6 ^i trimi^ii intorcandu-se la lacob. pre I'muma impreuna cu copiii 12 Oa . sculandu-se Laban de dimineata. fie ^i Dumne- judecator intre noi. le zise: veti dandu-le lor or. 7 ^i lacob se temii foarte. oi. §i chema pre riidele sale sa manance m'am facut in doua cete. §i iata §i el vine dnpa noi 19 Tot astfel porunci §i celui de al doilea ?i celui de al treilea. treizeci. 14 Capre. si de l)ine : Esau. 2 Aceasta e^te ^oastea lui Dumnezeu. douazeci: si asini. ramasera rogu-te. §i oile ^i boii ^i camilele. ca sa fi'aflii liar in ochii tai.I. MOISI : 3L 32. 16 Si zice catre Esau. din ma»** I zenl lui Nahor. §i Dnmnezeul parinnu voiu trece aceasta movila la tine. ca seniint^ia ta sa fie preste noapte in munte. spre a face ran. in dona cete 8 ^i zise De va §i iata. cuniva sa vina §i sa ma bata pre mine. zece. gul meu preste acest lordan. care mas. zimeu. 1-ain -52 lata va bate. zise servilor sai: Treceti : : '? zisera : Noi am mers '' la fratele tan. ^i acum 11" Scapa-ma. ca ma tem de dansul. care nu se poate nu- si "iu. sa scape. servul lau: En petrecui la Laban. narii. Ruguciunea lui lacob. Frica lui lacob de Esau. §i *se turbura. ^A^a 4 Si din. ^sa 10 Eu sunt mai mic decat cea mai mica din toate indurarile.asine. douazeci: v>[ lacob trimise inaintea sa soli la 15 Camile alaptatoare. el dete in mana servilor sai toata turnia deosebi. 9 "'Si lacob zise: '^Dumnezenl parinAceasta movila sci fie marturie ?i acest stalp sd fie marturie. ^care mi-ai nici tu nu vei trece aceasta movila i?i zis: Intoarce-te in pamantul tan si la acest stalp la mine. §i lasati catava departare 5 ^i /"agonisii boi §i asi.intre turma §i turma. gi-ti voiu face tic ridicat intre 53 Dnmnezeul Ini Abraam. la IS Atunci tu . lui tan. Esau. 55 Si a dona na lui . pariutele sau. ca eu trecui w?«?i«i cu "toia54 ^i lacob jungliie jertfa pe muute. pentru cine sunt aceste de dinaintea ta Domnul men: Ai^a zice lacob. ^i voiu face. zicand De te va intalni 2)re oamenii mei. sa-i zici: Al servului tau el it-i vine intru intampicu dansul patru sute de barbati. §i ei mancand pane. fratele sau in pamantul Seir. Dumnezenl parintilor lor l^i lacob tot adevarul care tu le-ai aratat servu*'jura pe teania lui Isac. zece: O^ *~yry ^i pleca lacob in calea sa. patruzeci. ?i o 51 ^i mai Laban ?i aceasta movila. §i chema numele locului aceluia: Ma. oi s^i servi ^i serve. fratele sau: hanaim. ca nici en telui meu Abraam. fratele meu. douazeci: i?i berbeci. telui meu Isaac! Doamne. lui lacob mine si intre tine. vaci. ?i inaintea mea. cari erait cu dansul. ^i lacob indata ce-i vazii zise: 13 ^i el mase acolo in noaptea aceea.ca sd facd *'dar lui Esau. din mana fratelui meu.

§i eu caci acel om. 127. 16. intea lor. ca se lumineaza de ziua. ^\ eu te voiu insoti.men. a Clp. 26. 1 h Mat. !?i el ii raspunse 2(S Si-i zise 9 ^i Esau zise Eu destul am. ^i el primi. rogu-te.uc. 2. Lupta lui lacoh. 18. 84. si am asupra mea oi ?i vaci ce 32 Deaceea fiii lui Jsrael mi mananca alapteaza. iar el mase in noaptea aceea in ta. 2i1 .voiu veni in urma incet. 31 ^i rasaria soarele. cand trecea el ii zise Doninul men §tie. k^i : iiirdtandu-i?i ocliii vazti femeile Jacob ramase singur si un om copiii. Jar lacoh vei binecuvanta. veti inlalni. ^i se prosternara dansul. 32. se pro7 ^i se apropie ^i Lea cu tura coapsei lui. h C»p. rf 18 11. Numele lacoh: Ce ai sa turma aceea.34.vor muri. si pre Racliela lui. ii. si se pro- 24 : i=. si s'a mantuit sufletul 13 ^i lacoh men. tineri. Atunci el mai : OO ii^i : merge inaintea mea. 2 Reg. 28. pre cele doua serve ale sale. eaiid il I. 25. ci Jsrael. I r Ps. I rf ! Cap. apucase pre Jacob de mus. si pre Lea cu 21 Si a§a darui'ile treeui'a inaintea copiii ei dupa aceea. 1. Esod. Cap. gem. 6. ^pre cari Dum25 vSi vazand acest om. unsprezece copii ai sai. ^i se scrinti inclieietura sternara. 10. rogu-te. mele men? i?i el il binecuvanta acolo. zise el: '^'Vazui pre Dum- i^\-\ sill. )?i ai in. fji dupre : s i Prov. c lade.in ocliii tai. 33. . Jacob. 4 k?i Esau alerga spre intampinarea. 45. C0& zise: *S'io?Y copiii. %i 12. 6. ele toate nici pana in ziua de astazi mui?cliiul ner. Efes. si patrii in si ^impacri pre dansiil prin acest dar ce sute de barbati cu dansul. ^\ el schiopata de coapsa sa. melor ce sunt inaintea mea. 3 §i el trecii inabarji.40 Esau. 28. si zise: Ce-ti siuit ace!?tia? $i /«"se lupta cu dansul pana la zoride ziua. 4. 20 : veti lata fi servul tau lacob vine i?i Jacob i^i ziee inalta ocliii sai. se apropia Josif si cu Eacbela. '' : J-*eniel ca. cob. il inibrati?a. la urma coapsei lui Jacob. 'darul men ce ti-s"a adus. > ludc.14. 18.tate in'ai primit.15. ca pre Jacob nezeu ii darui servului tau. I c 2 Reg. 8. sternara ii ^i ei. zicand Spu. i-i. ui'ma Ca iata "Esau venia. 29 Si Jacob intreba. fata Ini : i^i apoi voiii vedea iniparti copiii la Lea. s?i eu am de toate. de i?apte ori se ''prosterna la painant pana ce ajunse la fi-a?i lua pre cele doua femei ale sale. MOISI vSi 32. 32. il apucii de'^incheie. ca eu am copii de Peniel. care se afld la inclieietura coapsei. §i : ! ! Dumnezeu : . fratele "Numele tau nu se Ta mai cliema Ja. 41. copiii lor le i?i f?i '^ }»i'e ifi ei.. 13. ca Dum30 ^i Jacol) chema numele acelui loc nezeu m'a miluit. la Eacliela 91 doua serve. pre cand se lupta cu copiii ei. iji cu bunazise: ''Pentru ce ma inti-ebi de nu. 3. ^i ^cazand pe grumazii paraului labbok: la cele poate ma va primi. V Mat.cu Josif in urma. intalnii ? Si el zise Aceasta este. 9! ce mai avea. Deut. 31. 11 Prinie§te. 6. pen27 ^i-i zise: Cum ifi este numele'? tru ca sa 3 aflii liar in ocliii domnului men. 22 ^i el se scula in noaptea aceea. / Isa. 4. sa treaca vului./ Osea 12. 16. 15. 3. §i ^trecii vadul 23 v^i dupa ce-i lua lui. 5.i sa ma due. numele tau i>i acela fi vazut fata lui Dumnezeu. 17. apoi trecu lui il saruta: ^i ei plansera. si-i trecii acest parau. X I l. 32. pre care Israel. Nu de nu ma 8 ^i Esau zise lui faci f Q\\ toata : : : ca tu te-ai "luptat cu Jacob zise Nu rogu-te daca aflai liar ^cu oameni. 5 $i Escm.indu-se ?i servele cu copiii lor. ^i sa '"-'^ voiii noastra el zise Eu uita.mea caci wQ-mi. c Cap. h Cap. dupre pas^ii turcliiul nervului dela inclieietura coapsei. 10 v?i zise: ?/te las. 26 Si-i ^zise acela: Lasa-ma. 21. domnul men inaintea servului sau. Iinpaccuea hii lavob cu E>:au. §1 sa mernezeu fata in fata. ca s?i cum a)?i vins. g Cap. 14 Eogu-nia dar. 2 ^i pre serve cu puse inainte. si de le vor sili zi. 18. 3. : 1 2 i^i Esau zise Sa plecam.24. prime^te darul men din iiiana vazui fata ta. si pre cei tele sau. a Osea 12. sai. fie al tiiu ceeace este al tau. aipttl 33. 6 vSi apropinu-1 poate invinge.

pe care aceas. pe care-1 numi 15 Dar cu aceasta putem sa ne invoim cu El-Elohe-Israel.vorbira catra oamenii cetatii lor. si tabari vorbira "cu viclei^iug. ca sa Noi nu putem din mana Sechem partea din tarina. 5 Si lacob auzi ca Sechem ar li tanarul nu intarzie sa faca acel lucru pangarit pe Dina. se culca cu dansa. 18 Si placnra aceste cuvinte lui Hezicand: la-mi pre copila aceasta de fe. vom cu voi impreuna. noi ne vom lua fata noastra. ll . pe care isi dam pre sora noastra unui barbat necirintinse cortul sau.laturile pentru dans?ii noi vom lua pre du-se cu fata lui lacob: *ca aceasta nu fetele lor de femei. culcan. tiul sau venira la poarta cetatii lor. pana se intuarsera ei. tica Leei. ?i pentru turmele cfd de mare. Inima fiului meu ^ecbem dore^te de fata si sa fun \\\\ popor. si daruri de nunta. si sii-l strabata si §i se aprinsera demanie foarte. 17 $i lacob pleca la"*Succot. ^i el era ind la camp cu vitele lui. ca fapta iata pamantul deschis este de amandoua '*de ru^ine facuse el in Israel. domnitorul tarii. voi.mor ^\ lui Sechem. Yorbindu-i fetei dupre inima ei. da-vadeaceea se cliema nu. la Sichem. 34. cunicis. ca sa va lui lacol). p. : 41 rogu-\ri. ca sa vorbeasca cu dan. i?i pre ale 2 i?i Sechem. §i lor le vom da pi-e se cuA'enia sa se faca. 22 Dar nunuu cu a<'easta 8 Si Hemor le cuvanta lor.barbateasca dintre voi. parintelui sau. si pre fetele noastre oamenii ce sunt cii mine ^i el raspunse luati-le voi: 10 Si locuiti cu noi. ^ecliem «vorbi i)arintelui sau Hemor. ale noastre. " copila de femeie! pace la cetatea 13 Si Iiii lui lacob raspunsera lui SaCanaan. fica ^\ el iubia pre fata. iata Pentru ce aceasta ? Destnl. ca aceasta de ocara ^ar fi noua. ^ iei?i ca sa da-vom fetele noastre voua. 2 lAcef^ti oameni 67r/?Yde pace. si va 'casjtiti-1 liar inaintea doninului men 16 iSi Esau se reintoarse in ziua aceea gafi intr'insul stapaniri.ca lui ii phicea fata lui lacob. caci el pangarise 19 $i ^^cumpara el pre Dina. care esfc jiamant ^ Q : . pentru o sutfi Kesite. i?i le se intoarse din Padan-Arani. 15 $i Esau zise k?i ! ^ pe calea sa la Seir. popor. Dhia $i Sichem. zicand: consimtbai-batii alocui cu noi impreuna. umili. se intristara acei oameni. voastre lua-le-vom pentru noi. 4 Si si vom pleca.da-Aa-voiu.oastra men '^iii Seir. si merse la lacob. -0 Si a^eza acolo altar. fiul lui Hemor Heveul. 12 C!ereti dela nnne '"pret casa.voiu cum imi veti zice. lacob / tacu eel mai marit decat toti acei din casa lacob ajunse in ^eclieni. 14 Si h' zisera lor: dinaintea cetatii. numai dati-mi : mele locului aceluia 18 $i " Succot. tiul lui Hemor. cu noi acest pamant. lui fiilor lui Hemor. si veti circumcide pre toti cei de parte yi ^i^'Dina. 11 Si Sechem pasii copiilor. sora lor. ^i isi tru sine zidi : sale lacii colibi har inaintea voastra. MOIRT 9 33. locui'^'i^i-l stral)ateti pre el. si 2 Si inima lui se alipi de 17 Si tic uu ne veti asculta. 20 Si Hemor ?i Sachem 6 Si Hemor. 16 Atunci noi * ta nascuse lui lacob. §i ce-mi veti zice pen. parintele lui ^t'chem. daca toatA partea : fi' . parintele face lucrul acesta. Dina. 7 Si iiii lui lacol) venira dela camp. zicand sul. ?i fi-vom un '^vaztind-o. §i locuivaza pre fetele locului. daca sji voi va ve^i asemana noua. salocueasca §i daca auzira. circumcideti.uiri co vniii ajiinge la v. fata sa sji tiii lui fi. ca eu aflai •'pamantul este inaintea voastra. ^o lua.I. dili-o lui : domiuil de fenude. parintele sau. cand chem si lui Hemor. va incuscriti cu noi dati-ne noua Rogu-te ca sa las cu tine cfitiva din pre fetele voastre. 19 Si meie. zise parintelui ei si fratilor ei : Sa atlii lacob se a^eazO.

cand erau in durere. ''celui ce lugit dinaiiitea I'ratelui tau Esau. "-care 1-am dat lui Abraain ^i lui sora noastra ca cu o meritrice? lacob la Beth-el. 13 ^i Opr la-te. acum se chea- 26 Beth-el. au nu vor fi ale noastre ? niimai sa ne in- voastre.Aram. ^i lacob fu barl)ateasca. §i in. 29 f^i luara toate ave9 $i J^Dumnezeu iarasji se arata lui cand se intorcea el din Padanpre copiii lor femeile lor Jacob. 31 lar poare sa se nasca din tine.locul unde vorbise cu dansul. stalp intr'acel loc. toti cetatii lui.nezeul eel atotputernic se asupra-mi ma vor bate. suie-te la «Beth-el. stalp de piatra. sunt in mijlocul vostru. §i tot ce era in ce. '"ci Jsrael va Ji numele du-ma urat locuitorilor pamantului a. ?i luara pre Dina din "acolo Dumnezeu i-se arata lui. luara fiecare sabia sa. inca si regi ei zisera Se cuvenia oave sa faca cu vor ie§i din coapsele tale. si nu urmarira. dar numele tau nu se va mai Levi Voi foarte m'ati turburat. 28 Si le luara oile sub un stejar. '-'cand ai Jacob *puse zeu. lor. A§a cliema numele lui Jsrael. i?i multime de popierde pre mine s^i casa mea. cele de prin prejurul lor. :?i ^spaima lui ascunse sub un 5 ^i ei plecara: Dumnezeu pe cetatile ii Macelul dela Sichem. a fost cu mine in ca- voim cu ei. 25 frafii Si a treia zi. manile lor.Dumnezeu ^se inalta dela dansul din 14 §i este acolo. liii doi din lui lacob. ?i-l numi pre el Alon§i vitele §i asinii lor.cu dansul ajunsera la ^Luz. tlii lui lacob se aruncara asupra celor 8 Acolo muri ''Debora. §i olei turna deace erau CM dansul: Lepadati pre '^zeii supra. cari /'va curatiti. 15 ^i Jacob cliema numele lo§i sele lor. pre fiii lui Jacob. 23 Turmote loi" §i averea loi" §i toate vitele lor. 4 ^i ei daduralui 24 ^1 toti cei ce ie^ira pe poarta cetatii lacob pre tofi zeii cei straini cati erau in lui. 6 ^i Jacob §i toata mul^imea ce era §i Dinei. Canaaneilor §i Ferizeilor. facan. 7 ^i '"zidi acolo altar. ei ?i Si ucisera md pre Hemor ^i : : tate rile pre camp. §ilocu. ^i se dusera 27 *^'« fuii'i el de dinaintea fratelui siiu. pre ^echem. s^i vin zise lacob cati-a'^casasa ^\ catra to^i cei. ^i §i i}[ le robira. §i eu Dumnezeu ii zise lui: «Eli 5i(n< DumCreate iji te putin fiind cu numarul. : : : : ^^ cei straini.cliema Jacob. ftului aceluia unde vorbise va scliimbati vestmintele cu dansul 2/Betli-el. Dumnezeu . pradara tot ce era in ca. ca cu ascu^itul sabiei. si la acolo altar lui Dunnie. Isaac. caci ei panga. doica Rebecei uci^i. si ei adunandu. i?i semintiei tale Dumnezeuzise lu i Jacob Si :Scoadupa tine voiu da pamantul acela. barbateasca dintre noi se va circumcide. unde s'a aratat tie. 35. i?i locul acela il cliema El-Betli-el. ca eu sa fac acolo altar lui Dumnezeu. ?i-l binecuvanta. *popor. iiul sau.42 L MOISX 34. ascultara de Hemor t?i de ^ecliem.tau. §i se circumcise toata partea chile lor. §i pradara cetatea. cei ce iesiau pe poarta istejar langa ^echem.si fu immormantata mai jos de Betli-eL rira pre sora lor. lea care amumblat. 12 vSi pamantul. 3 ^i sculandu-ne sa ne suim la Betli-el. care cste si trara cu indrasneala in cetate.Bacut. Simeon §i Levi. toata partea barbateasca. ucisera in pamantul Canaan. cum sunt ?i ei cireumci^i. §i vor locui cii noi impreuna. 1 1 §i cestuia. 2 ^i vorl)ise cu dansul.. §i ma vor immulteijte. cand casa lui ^ecliem. §i Capul 35. s^care ''?i m'a ascultat in ziua necazului men. ^i *cerceii cari era ?« in urefiul sail. 10 §i Dumnezeu zise catra dansul: flNumele tau este 30 Si lacob zise lui Simeon i^i lui Jacob.varsa preste dansa. tie il voiu da.

Esau lui Esau. domnitorul Omar. ea cliema numele pre Korali. 35. ?i fetele sale. si donniitorul Amalek.pamantul Ednmeilor. femeia tul lui lacob. din luat femeile sale dintre fetele Cananei. 26 gi fiii Zil- Timna era conculjina lui Elifaz. g Cap. f?i fn imniormantata langa sai. 1. domniimmormantara pre dansnl. 15. pei. dandu-§i sufletul. i^i Eeguel fiul Ba^matei. care este Beth. tletul. care o agonisise supra mormantulni ei. Tefo.6. in na^tere. d Cap. 1 . si IG inca $i plecai'ft dela Beth-cl. domnitorul Tefo. 25. 13 Si fiii liii Eeguel fura acestia: Nain Padan-Aram. fica Elon. 13. loc la pana ajunga avii Efrata. ?i Simeon. femeia lui /"Ruben FiiiLeei: zece. pre Ada. fica lui Ana. ca i?i ^i Basmat nascu pre Reguel.' 13.4 Si *Ada nascii lui Esau pre Elifaz. a mers Euben. pre nnmtele Israel anzi de aceasta. 17. MOISI. 14. 4. si Inda. . Gatam ^i Kenaz. 35. parintele Edomeilor. Samma si Mizza. care se zice stal. Fiii lui lacob. 28. 8. 8. 17.casa sa. 48. ib. 24 Fiii Eachelei losif ^i Beniamin. tate. 4. Heteul . acestea sunt lui domnitorul Gatam. ^\ Din fiii lui Elifaz. 10 ^i acestea sunt numele fiilor 23 Si fiii lui lacob fura doispre. §i toate sufletele din calea catra ^Efrata. Lehem. concnbina parintelni sen ?! Esau. lalam ?i Korali. si Aces^tia sunt fiii lui Esau. 8 Si Esau locui pe 22 $i pre cand Israel locuia in pa. 1 S. lor ?i : 43 lui Moartea Machelii. fiul lui Gad si Asser. il tnl lui Esau domnitorul Teman. 15. b 2. sa ?i fiind pre '^Oliolibama. §i fepetrecut Abraam ^\ Isaac. sau Arba. I. etc. 15 Acestia sunt domnitorii din fiii lui 29 Si Isaac. 9 Si acestea simt generatiunile lui en Bilha. care este Hebronnl. femeia lui cdmpia . i^i se duse in pnl mormantulni Rachelei. 5. e 1 Cron. h los. <^pana in zina cdt pamant dela fratele sen lacob. 26. si 28 Si lacob veni Isaac parintele tia m : : : : ^ : 2 1 8am. carele . nepoata Eacliela 3 Si pre <^Bai?mat. Si acestia fura fiii Oholibamei. 1. — 30. 11' Si fiii lui Elifaz fura: Te§i Isacliar ^\ Zebulon. Acestia fura fiii Moartea lui Isaac. femeia lui Esau.I. etc. 2. Si Esau §1 lacob. I k Esod. nepoata lui Zibeon. Ace^tia Esau: ?i lui Elifaz ii nascu pre ^Amalek. $i «se cnlca Edom. lui Zil)eon.''muntele Seir: »Esau. fiul Adei. c 1 Cap. 1. / Vers.liliama nascu pre leus ^i pre lalam. 2. 5 Si Oho*acesta iti este fin. 20 ^i lacob puse stalp dea- sale. si Levi. 2. 3. sel'va man. 18 h i los. greutate mare fica lui I^mael. « adeccl Edom 2 * Esau ^i-a xVcei^itia sunt domnitorii din Elifaz. pre cari ea ii nascu lui lui Isaac an fost suta optzeci de ani. | / Cap Cap. 4B. 21 ^i Israel pleea. 24. cari i-se nascura lui Ace?tia fura fiii Adei. iar parintele san cari i-se nascura lui in pamantul Canaan. i?i toate vitele il numi Beniamin. 14 Acesan fost fiii din Bai^mat. 6 Si Esau isi lua femeile sale. / Cap.Esau.el in pamantul Canaan. 25 Si fiii Billiei. la liatli. a Cap. Genealogia lui Esau. intaiu-nascu*fu adaos la poporul sau. 25.'i'lMamrei. 15. pre sora lui Xebaiot. c Vers. 7 /"Ca averile lor erau mari foarte.14. 7. in '*Chiriath. zise moasa: Nu te teme. (ca muria). si nu puteau de astazi. Omar. 1 2 Si : J' : Rachelei : Dan si : Neftali. q Cap.se cAea/?ia mantnl acela. Zerali. 8. 9. unde an fost fica lui Ana. 4. Esau leu?. si fiii 19 $i a?a mnri «Kachela. I CnpxU 3C. 34 Cron. torul Kenaz. timca vitelor lor. . §i-§i intinse cortnl ei locui impreuna: s^i^'locul unde locniau nn-i putea cuprinde pre ei pentru midsau dincolo de <^Migdal-Edar. 86. Heveill: nascu. generatiunile O/^ Si vJ Esau. 1 7 iSi nascand ea cu greu.8. 80. 6 But. « 1 10. mnri. \^^\ dandn-s?i sn. si turmele sale. serva Leei fura fiii lui lacob. 1. 28 Si zilele meia lui Esau. 11. d Mic. lui Esau: intaiu-nascnElifaz.im. fiii lui. batran i?i satnl Esau de zile. ^i toata averea sa. a Cap.i.Seir. Sam. 1 Cron. 16 Domnitorul Korali. acelui jiu: Ben-Oni.

20.Husam nitoriil Naliat. ?i domnitorul Ivorah a.l.. §i Uz ^i Aran. dupre sirul domniei lor fiii sai. domnitorul YA\\. mai inainte pre el mai mult decat pre toti IVatii lui. si uici vorba buna nu puteau 32Bela. pre care 1-am s?i numele cetatii murind Bela.. 20 ^Ace^tia/'urafiii lui Seir. despre cesta-i Ana. i?i : / 1 Ill Cron. domnitorul telui sau. 30 Acestia /7/ra dom. ca el era ^fiu al liatranetelor sale. 41. Cron. a C. §i ace^tia sunt domni. ^^orbele cele rele ale lor. c Cap. §i Ana. §i $efo ?i Onam. 4 Si fratii §ii-i facu lui haina pestrita. 2. nahat.domnitorul Timna. femeia lui Esau. domnitofiii lui ^obal furd ace!?tia Alvan ?i Ma. 31 '*Si acestia /?/m regii. dom. ]\Iatredei. IS ^\ ace^tia pamantul Temaneilor. 29 Acestia furd domnitorii pastea tumnele cu fratii sai. locul lui . 36 Si murind Hadad. si cu numele lor. in locul lui donnii Saul : sunt domnitorii din fiii 01iolil:)amei. 27. 1. in pamantul Canaan. tilor sai fiul lui Zerali din Bozra. in sale era Dinliaba. si Eter si dupre locurile lor. femeile parinSobal. Si losif spunea parintelui sau Ana domnitorul Dison. Ace?fiii tia sunt domnitorii din Eeguel. ]nistiu. 2. cand pastea asinii parintelui sau Acesta este Esau. Visurile lui losif. femeia lui Esau. in locul lui domni Husam din tati. 1. domnitorul Zibeon.22. in locul lui domni lica Anei. parintele Edomeilor. adomnitin Edom: vorbi cu dansul. Ace^tia furd Baijmat.libama.din Reliobot langa ran. :\ioisi 36.ip.rul Teman. 28 Si fiii hii Di^an furd acestia: 2 losif era de s?aptesprezece ani. 22. 25 Si fiii lui Ana furd acestia: Disan i?i Oholibama. 37. fe. si Zibeon. fiul lui Aclibor. domnitorul Alva. oe^tia : : . ca parintele lor il iubeste nira in pamantul Edomului. : : . reilor. in padin niantul Edumeilor. Hanan.iubia pre losif mai mult decat pre toti nitorii Horeilor. furd domnitorii din Oholibama. domnitorul Zerali. domnitorul letet: 41 Domnitorul Oho22 ^i fiii l^ii Lotan fura Hori f?i He. visul men. cari dom. fata Esau este Edom. 5 Si losif visa un vis. dupre ale lor neamuri.sai vazand.12. I d Cap. fiul lui Esau : dom. 23 Si non 42 Domnitorul Kenaz. Timna.Saul. in pamantul Seir. Eter furd acestia Billian si Zaavan si Si aceasta este istoria lui lacob Akan.fiul lui AcJibor. 38.cestia furd domnitorii din Edom. si Di^on. 8 . 37 Si murind Samla. 6 Si el le zise lor Ascullobab. sunt fiii lui Esau. care gasi isvoare calde in locuintele lor in pamantul stapanirii lor. n Dent. nitorul lalam. 24 ^i iiii nitorul Magdiel §i domnitorul Irani. Alui Zibeon furd acei?tia Aia i?i Ana. 38 Si murind meiei lui Esau domnitorul leu!^. fiii lui Seir in pamantul Edom. Caput 37. rogu-va. 23. 24. 40 Si acestea sunt numele domnitolocuitorii acelui pamant Lotan ^\ ^obal. 17 Si aces?tia sunt domnitorii liii Regiiel. domnitorul Mibsar 43 DomEbal. fiullui Beor. 27 Si fiii bii beag.44 din Ada. din fiii I. 35 Si murind in locul lui domni Hadad. 41. doni- nitoi'ul ^amma. care batii pre Madianiti in campia Moabitilor si numele cetatii sale era Avit. si-/ spuse fra33 Si pentru aceasta ei il urira ?i domni lobab. in locul lui domni Baal-Hanan. . "*Horeul. 26 Si Q'T Si lacob locui in pamantul. fiincl tanar Horeilor Domnitorul Lotan. fiul lui Bedad. 17.si numele fenieiei sale fu Melietabel. fica lui Ana. rilor din Esau. 21 Ace^tia fura domnitorii Ho. : : ^ : : . domnitorul Mizza. A. Zibeon. b 1 Sam. 30 Si murind Baal: . domnitorul Pimam i?i sora lui Lotan. de a domni regi preste fiii lui Israel: ^il urau. i?i Itran §i Cheran. Disan.1 o 1 1 1 Cron. domnitorul cu fiii Billiei si ai Zilpei. 3 Si Isi'ael domnitorul Disan. torii dintre ei. 34 Si murind mai mult. domnitorul Et(H'. 19 Aooi^itia ^'Hadar: ?i numele cetatii sale era Pahu. in locul lui donnii Samla din Masreka. «unde aee)?tia ' a petrecut parintele sau ca prifiii lui Dii^an furd Hemdan ^\ Esban. a fetei lui Mezabab.

re.6. 51. vazura de departe. Cap. 2. iar : mana voastra iirira ?i mai nuilt pentrii visnrile nu puneti pe dansul caci cerca sa-1 pentru cuvintele lui. lata mai visai nn fratilor sai. 9. S Cap.24 Si ei apucandu-1. §i cail invidiau. 13. muiara haina in sanplan viclean in contra lui. fratii })re fratele nostra. 29 Iar Ruben intorcandu-se la cisterna. 9 ^i el mai scape pre el din manile lor. si a nu se apropia el de dfini^ii.! ». Lnc. J I Dan.auzind-le "Euljcn. Slat. vis ei il desbracara de haina sa.lui tail ail nu? 33 Si el o cunoscii. 28. !?i-l spuse ?i pre acesta parintelui sau. itt. 8i pana 31 Atunci ei luara^ haina lui losif. ^i ei il sa domnesti preste nois? aceasta.^ losif e vdndui $i dus tn Egipet. 27. il mnstr. ^i mergeau ca sa si mnma tie ta $i s'fratii cam la pamant. ca este "fratele nostra. 45 visat: 7 i?i « lata! noi logam camp. 30 Si el se intoarse la fratii sai. §i vom zice: zise: 11. ^i radicandu-!:i lui !?i : . : 12 pasca k?i mei'gand odinioara parintelui lor fratii sai sa fi'atii sai Ce folos 26 Si I^i^^i zise catra noud ca vom iicide ?i-i * oile la §ecliem. 28 Si trecand barbatii. tara. depe dansul zece stele se inchinara mie. MOISI. 27. nu era zise: Ce fel de vis este acesta. Ps. lata snopiil : men vufrtri. neguta: Si-1 trimise pre dansul din valea i Hebatla ron. tai. si barbatul il intreba pre el. ei '"^facura junghiind un tap. 1. se uitara. unde pasc? 17 Si barbatul zise: Ei plecara deaici: caci ii auzii zicand: 8a inergem la Dotlian. 31. si lata el ratacia pe camp. ^i-^i ''sfasjie vestmintele sale. h Papt. il aruncai-a in cistilor sai. sa ne pie. Bam. si Si ei il . Marc. cunoaijte de este haina fiudar sa-1 omorim.dansul 22 Si Ruben le Sa siil : All nil fnmva sri tn Ai-ei sa te faoi recv nu varsati sange. eu ca sa manance pane. le duca la Egipt. pre care-1 apa intr'insa. se riiliea. ^i sa-1 aruncam intr. 1. 27.i parintele sau. 1. sta <lrept $i snopii pe Fiara rea 1-a mancat pre dansiil: i?i vom si vedea ce vor ti visnrile lui. 19 Si ei ziceau unul catra altul: ca sa duca parintelui lor. ciA aruncati in cisteriia preste noi. 29. iata losif nu era in cisterna. zicand: Acealata! Yisatorul acela vine: 20 "Yeniti sta aflaram. . : 1.I. ei trasera §i scoasera pre losif din cisternft. 1 J '•• Cap. ^\ sa-1 dea visa ^i alt vis. 10 i^i de haina cea pestrita. y^\-\ vandura I?tori el un barbat. 6. 19. s^i-i terna: §1 cisterna era de^earta. 37. 48.9. zicand: Ce caiifi? 16 Si el raspunse: Pre fratii mei cant: '^'spune-mi. ca sa-1 omoa. 13. 15 k^i-1 ^Madianiti. ?i iata caravana de 11 ^i ''fratii sai 2li?maeliti venind dela Galaad. 21 Acestea iiuamjiiran. cea in pustiu. Jalea lui lacob. 19. ilu-A iiit'u. 1(2 1 Rej. 7. 'balsam §i de smirna.ge 32 Si trimisera haina cea pestrifa. 25 i'Apoi ei se a^ezara. Du-te de vezi. ?i-i afla la ^Dotliau.el acestor I^maeliti. Cftnt. vom ascunde 13 Zise Israel catra losif: vite la i:^ecliem? Au tai sangele sau? 27 Veniti §i * nu pasc mit Vino sa te tri. visa^i tu? Nu cumva sa venim noi. spnnand el aceasta parintelni sau ?i fra. 29. iar parintele sau ^\\\\\\ aceste milele lor incarcate de tamaie ^i de cuvinte intrn sine.ocliii. 7. 46. i?i el veni la Secliem. ^i-mi ada cuvant. i^i zise: Baiatul ^nu este. 18 una din aceste € cisterne: 7. ^i eu unde sa ma due? pa fratii sai. daca fratii "carnea noastra: i?i fratii lui il asculsunt bine. 8i losif se duse du- pre niaelitilor cu ^douazeci de arginfi. I ma Si-i zise tai si vitele 14 §i el ii zise: lata. vindem pre manile noastre sa-1 la dansii.sai. il scajia din maiiele siiopi se inclinara inaintea snopiilui lor: caci zise: ! Sa nu il omorim pre zise lor : 8 ^i fratii sai zisera catra dan. rogu-te. §i ace§tia dusera pre losif in Egipt. Haina fiuliii men este: ''liara / Cap. §i zise 23 Si losif indata ce ajunse la fratii §i iata f soarele ?i Inna i^i unspre.sa nu fie pe el.

ca sa nu ne facem de 11 ^i zise luda catra Tamara nora sa: ru!?ine lata. 4 ^i ea iara^i concepu. si ea ramase grea dela ea pre acesta. nu ai aflat. cd 10 ^i ceeace facea el fu ran in ocliii n'a fost acolo meretrice. luda. capul ea vazu ''ca ^elah se facii mare. Onan cunoscand ca semanta nu va ridica lui. i?i nascu fiu. 18 ^i elzise: Ce arvuna sa-l^i dan? ^i ea zise: Sigilul tau. 7 Dar ''Er intaiu-nascutul lui luda fu rau in ochii Domnului *!?i Domnul il ucise pre dansul. ^i dupa aceea se scula ea. el locului aceluia mi-au zis. 25 ^i ea. iar el refuza man. Onan: Intra tu ^i la ia §i pre ea femeia ifrateluidupre datoria de cumnat. crezu ca este meretrice ^i 11^ zilele acelea luda se pogori ca ea i^i acoperise fata. 13 ^i oarefiii sale /"se scusai §i toate fetele cine spuse Tamarei. : moani ca !?i ^i fratii lui. si "trase la un cale se abatu la dansa. 38. trecand zile multe. lepadandu-si valul. zicand: Tamara nora ta a ca semanta pe pamant. imjireuna cu Hira 35 §i Adulamitul.46 rca il . §i nascu fiu. i^i puse sac preste coapsele lui. care ^eded la Enaim pe cale? ^i ei raspunsera. 8 Atunci zise luda catra tau. 5 §i ea iarasi concepii. lui t?ua. si Sfjezii in poarta Enainului. ^i Tamara se duse. desfranat. el chenia numele lui ^Er.tau se sui i'la Timnat. eu i-am trimis iedul. scoasa fiind zise : Scoateti-o afara. 16 ^\ el din 36 ^i Madianitii dela fratii sai. §i ea cliema numele lui ^Onan.i ea concepu. $i el i-le dete.oile. MOISI 37. ?i planse pre j&ul sau zile nmlte. femeia lui luda. ca sa-^i tunza gaiere. zicand: Plangand ma voiu co. . ba inca : ^ . cu numele Hira. zicand* lata. . §i tu ™Ramai vaduva in casa parintelui tau. luda ''vazu acoio pre fata unui barbat Gananeu.se duse. yazand-o luda. 9 ^\ fi '*^a semanta fratelui tau. se inveli. i?i luda. 3 ^. iyi sa nu dea semanta fratelui sau. pana ce im-l vei trimite. §tia 2 ^i Adulamitean. !?i 21 Atunci el intreba pre n'o mai gasi. 19 si de cate isi ori intra la femeia aicea meretrice. ^i ea tot uu-i fu data lui de femeie. pana ce Selali fiul men va cres^e mare 24 ^i cam dupa trei luni in^tiintara ca el zicet\ ca nu cumva §i acesta sa pre luda. zise luda Tie-/e. i^i lata ea este grea din des- K^ezu ''in 12 e v^i franare. !?i nascti fiu. se acoperi cu valul. amicul sau. $i luda casa parintelui ei. QQ ^^ il vandura in Egipt care se afia in calea catra Timna caci dregatorul lui Faraon. nascutul sau. se sui in Timnat la tuntele sale. ^i eazise: fie a§a. §i o lua pre ea de femeie. I. §i intra la dansa. zicand: Unde este meretricea. oamenii risipia Nu am afiat. si ^iat! "^ manca pre dansul losif este sfti84 t>i rupandu-!?i lacob vestmin- ce ''se planse pre el parintele sau. zatorii oiler sale. zise: 22 o ^i el se intoarse la frate-sau. ca sa intri le zise: mine? Ce-mi 17 El ii voiu trimite un ied din turme. dQ-ini vei da arvuna. oamenii locului aceluia. cu numele ^^ua. ^i intra la dansa. §i chiema numele lui /^elah ^i luda era la Cliesib. 15 ^i Pdcatul lui luda. §i toiagul tau *Eu iti care U ai in mana. 14 Atunci ea lepadandu-si vestbori la fiul men in mormant! A§a il mintele vaduviei. §i lant-ul tau. gardei domne^ti. numele ei era Tamara. socrul toti lara ca sa-1 mangaie. ca sa-§i primeasca arvuna din mana acelei femei. acel Adulamit. cand nascii . 6 ^i luda 'J lua femeie lui !?i Er intaiu. Vers. 23 Atunci Domnului: ^\-\ omori ^\ ^pre dansul. muri fata ca sa se arda. lui Potifar. se imbraca iard^i in vestmintele sale de va20 ^i luda trimese iedul prin duvie. : ca el nu o : ca ^i ea ii raspunse vei da. dupa mangaie. amicul sau. ca n'a fost dansul. voiu sa iutru la tine este nora-sa. s?i-i zise: Haide.

i?i-i zise culca-te cu mine iar el. el ni-a adus in casa un barbat Ebreu. \mu vestmantul lui langa dansa. era zeu cu om carele pros^\ pera intru toate si era in casa stapanului sau. Siiu ^h-i zica: Eu 7 Si dupa acestea femeia stapanuliii grea ale carui sunt eii. rogu-te. pana ce veni stapanul sau in casa. 17. dara eu strigaiu cu voce tare: 15 ^i auzand el. barbat Egiptean. fiindca tu esti femcin lui 27 iSi cund era ea sa nasea. Fecioria lui losif. i?i le zise lor Vedeti. casei. §i zise Servul Ebreu. 21. 20 §i stapanul lui losif il lua pi-e ^tia nimic ceeace el avea. ^i lega de ea un fir de in toate zilele. zicand Astfel acasa la camp. care casei in casa. §i capul gardei domne^ti. •'/Dumnezeu binecuvanta casa Egipteanului pentru losif. il ^ : ! 12 Ea : I losif 1)1 temnitii. pre care 1-ai adii-s noua. si nu nie. noa^te. 30 fi'atele avea la mana sa legat cu firul de carmesin si se chema numele lui Zerali.sauisi inrd^a ocliii sai spre losif. ?i ca toate ciite el facea. ^i losif era fru. 28 ^i nas. dus in Egipt.losif intra in casa. injiltand eu vocea mea §i strigand. 5 ^i din timpul eel 1-a pus pre el preste casa §i preste toate cate avea el. in panea care o manca. '' ( 1 Bam. ^i voi sa-§i bata joe de mine. «Potifar dregatorul lui Faraon.iu toiagul ^i lata stfilaiitul ?i sigiliil 2(5'Ea('st(' panul men nu stie nimic ce este in casa lui. ^i nimic nu nii-a oprit cunoscu pre dansa. §i-i Aav: lucrurile acestea f?i-i mai adaose 8 El insa refuza. nici sa fie cu 11 !^i se intampla intr'una din ea. ^i-1 puse pre dansul /'preste si toate cate avea el le dete in mana lui. ^l binecuvantarea el apnea de vestmant. iata ge. ca sa se culce cu mine. si-1 ^arunca ?n i'inchisoare. ca ie^i frateie sau. mea. 9 Nu este mai mare in casa aceafiul iiit'ii. ale cui sunt nccstea «Culca-te cu mine! femeiei stapanului si acesta. veni la mine. decat numai dansul. lasandu-§i vestmantul in manile ei. cari-1 adusera pre dansul acolo. Dumnezeu? §i moai?a i-o apnea. 39. t?i aceasta mi-o ci toate (-ate le are el. sul. in Dunuiezeu manile si le <^face sa prospereze losif liar in lui. ii^i lasa vestmantul sau langa mine. ^i se !^i chema numele dupii aceea ieiri lui ^Peret. . fugiiji ie. ^i el dupa accea nu "o mai sta decat mine. :ji '^sa pacatuesc impotriva lui 10 ^i ea vorl)ea cu losif cand ea. ca sa-§i faca lucrutura ai facut? aceasta spartura fie asupra rile lui. 18 Insfi. Shijba lui. si fugi afara. ocliii lui. ^i zise isi : Aeesta a iei^it intain. a Egipteanului. 47 afara. i?i fugind iesi afara.locul unde cei inchisi ai regelui se ti mos la chip. sau. sa se carmesin. . ca eu inaltaiu vocea §i strigaiu.mare. zile. 6 A§a lasa el in imi facu servul tau. !>i zisc: de acel barliat sunt : : mai dreapta decat mine. §i zise s. irlniise la socml . servia lui. 17 Apoi ea "* spuse lui tot acele cuvinte. ca sa-^i bata joe de noi El veni la mine. 19 i^i auzind stapanul sau cuvintele : Domnului era §i preste toate ce avea ce i-le spuse femeia sa. iata langa dansa. "se aprinse de ma- manile lui losif toate cate avea. !?i nefiind nimenea din oamenii ta. MOISI 38. decat pre tine. 14 Striga pre oamenii ^i fugi afanl. ii?i lasa vestmantul sau langa IG k^i ea mine. culce 29 i>i dupa ce trase mana inapoi.si afara. §i frumos la fata. 2 ^i <-'Dunuieera losif. unul din ei scoase mana afara.icum dara sa fac eu acest rau atat de meni erau in pantecele ei. neau. le-a dat in mana fdcu caci nu o dadiii de sotie liii k^ela. luda le ciiiioscu. ca el i§i lasa vestmantul sau in mana ei. 3 t^i stapanul sau vazand. dara el nu o asculta. losif la Potifar. ^i nroa^a zise: Ce spar.I. el ii 4 «Afla casa sa. 13 Atunci vazand ea. il ^cnmpara dela Ismaeliti. §i el era acolo in inchisoare. ca Dumnezeu este cu dan- Orj ^^ k?i losif fiiud .

pre mai marele pitarilor il 'spanzura. cei din inclii. §i toate cate ei faeeau acolo. 7 ^i el intreba pre dire20 Si in ziua a treia. §i pasarile vor mineata. fiecare visul sau in aceeasi panere sunt trei zile noapte. Iniplinirea visurilor. si germinand ele. pre mai marele cuparilor pitarilor. 1)1:1. erau inclii^i in incliisoare. f^'i ^^ s^i pre mai 16 ^i vazand mai marele pitarilor. »*ziua nasterii gatorii lui Faraon. marele 3 '^ f^i-i : : : Tisid paharnicidui. el iarasi te va aseza in locul tan. §i si cea ca toate sa ]irospereze cate facea el.l el cujta lui Faraon em mana mea: langa fkniu. cari capul men. §i losif cu dan^ii.48 21 Dar Dumnozeu era cu I. zile se i^i Visurile lui Faraon. inilorira ] 1 k^i si produsera struguri in co})ti. zicand ce fetele Yoastre5«. in local unde era losif incliis. 'aibi mila ^^ sai. ca Faraon Si intamsla iat.zile. fiecare dupre insemnarea visu. contra donniului lor. pasarile le mancau din panerul depe 18 k^i losif raspunzand zise: cuparul si pitarul regelui din Egipt. de mine la Faraon. si-^i 39—41. i?i fa aminte nezeu era cu dansul. si-i zise In visul men. i?i-i cauta pre ei. 23 Dar mai marele cuparilor nu-si aduse aminte losif. S Ksod.i «DumDumnezeu fa- bine. ^lOISI. visara. si cupa o daduiu in losif ii 12^i zise: aminte de mine.zitriste? 8 Si lor sai §i p radica capul mai marelui ei raspunsera: '^Noi vis visaram. . Ar\ dupa acestea « cuparul regelui din pamantul Ebreilor. sul sau lui ! mai marele cuparilor spuse vilosil'.da cupa in mana lui Faraon. esplicarea fu buna. 41 dujm doi ani de visa.si Faraon va ridica capul tau. cand vei fi in de mine. 17 Si in panerul eel cliisoare. 2 Si lata din acel fiuviu §i eu luaiu acei struguri.te va spanzura de lemn. mania foarte pre amandoi diregatorii cate erau date in manile lui: ca *'adu-t. de lata vie era inaintea mea. mi-1. 21 ^i pre mai marelui cuparilosif le zise lor: «Au esplicarile lor nu loi' il ^a^eza iarasi in paharnicialui. el "facu ospat tutulor ser\ icliisi in casa domnului lor. /Esplicarea visului este aceasta: cele 13 k?i inca trei marelui iiichisorii 'dadu in manile liii trei vive 9 sunt trei zile. 5 ^i fiind ei cdteva zile in incliisoare. cand erai cuparul sau. 14 Dara chisorii nu mai revedea nimic din toate inainte. revarsa indurarea sa preste dansiil. ?i el servia lor. ci *iiita de dansul. ^i nu cuparilor §i al mai marelui pitarilor. ^i vii sai. ca puse sul) paza. s?i 2facu ca el sa afle liar in ocliii mai mana Faraon: Faraon. losif pre toti cei inchi^i. ?i lata e?Y/« manca carnea de pe tine. si pi*e tinr lui sau. in in. cari erau cu el inDe. 9 $i : dupa cum le esplica lor losif.^Esplicarea lui este aceasta: Cele trei 1 9 "* Inca trei zile doi vis. pe capul men. §i sa ma scoti din aceasta casa. si Faraon va ''imilta capul tau.'dete cupa in mana lui Faraon. zise lui losif: ^i eu in casa capului gardei domne^ti.i^asta. ca sa fin pus intr'acea-s^d 2 $i Faraon ^se groapa. 3.am visatvis: §i lata trei panere albe e?Y«. cupa lui lui losif. §i nici aici n'ani din Egijit.lui Faraon. cine se ni-le esplice. foarte tri^ti. 21. prajituri alese. 10 f^i intr'acea vie erau trei vite. si-i storseiu in se suiau sajite vaci frumoase la vederc. §1 soare. ^i pitarul lui pacatujra facut nimic. 4 ^i capul gardei domne?ti insarcina pre mai deasupra ei^au de tot feliil de bucate pentru Faraon. seieste nimenea.si el 22 lar vi/i dela Dumnezeu? rogu-va spuneti. ca si mai era eel ce le facea. 6 $i losif intra la dan^ii di. Visul 2} it and ui. si tu vei 23 Mai marele in. 15 Ca eu am fost rapit lofif idlcue^te visurile la doi mtenini(ati. aman.

g h Cap.caruia noi ii spu: l:. 41. 39. r Ver.nu se va siud. $i 2eu acestea /e spusei magilor.. cunoasca ca ele au intrat: lara sa se lor.. S. mai-c va losif. j Ps. §i pa^teau prin ndastini.Tpt 2. zicand: "Nu eu: ''l)unniezeu va raspunde lui Faraon ceeace-i va ti de Ijine. $i tot acel belong \a in pclmantul Egiptului: ca foanu am auzit de tine vorl)ind. I Cnpul / I 2. hi care fi pamantul Egiptului. i 5. visa a doua oara: !?i iata. 2. f ' C. rasarit.?! triniise se cheme pre inainte. " Vers. s'serv al capului gardei donme^ti. I X Cap. s^i *cum ne esplica el. tiri. 41. af?a ni-se !?i intampla : arse de vanani de foa- ceeace eu zisei lui Faraon. lO. 3 §i !?i alte sajtte vati se fliiviu. 2- H. i?i Faraon lespuse visurile lui: sjiice pline §i frumoase '' '' f?i iata . 36. 5 Si se destepta Faraon. i Cap. care cele ?apte vaci macre si suiau dupa dansele. 1. 3.lQ. aratalui Faraon. 13 '' i:^i Faraon este unul.vazut asa de urate in tot pam. seci inghitira pre cele ijapte spice frumoase. I I Sam. iarcl?i. ^i ei \\ ^'scoasera curand 'din tem.30 si i^i dupa acei?tia^ vor urma ^apte ani foamete. 1 p Vers. celelalle vaei pe la vedere ?i macre.Tll.s. 1. 1. dupa dimsele se suiau din lluviu ?apte spice grase ^ifrunioase ie!?iau alte sapte vaci slabe i?i urate la vedere 6 Si iata alle sapte sjiice foarte. sunt sapte ani: si sul lui cele sapte spice des?erte. 40.lp. ?i uscate la carne. 4 Ksod.i. I . lui Faraon. i dp. I. razandu-se t^i schimbandu-si l)elsug pre mine ma aseza iarasi in locul men.vazui iard-fi in somn. ca tu intelegi metea 'va toj)! toata tara.' (/ Cap.siau dintr"un dar nimenea nu le putii esplica lui Fa9 i?i niai marele cuparilor vorl)i raon. 40. lata era vis. 29 lata. 8. dara nici unul nu imtii sa-mi esplice. 17 Si Faraon zise lui losif: i'ln visul meu. 20. 2. eu 12 Si narea visului sau noi am visat. 22. ra.-i. 25 ^i losif rasiHuise lui Faraon: Vi- seram visurile. I I Ver.!te sa faca 26 Cele f?apte vaci frumoase sunt !?a})te ani. ^i chema pre voeste sa facti. 23 §i iata alte ^apte spice sup- seci ^\ arse de vantul de rasarit cres24 ^i spicele cele cura dupa dansele. pre cele dintaiu sapte inghitira cele sapte spice urate magii Egiptului ^i pre toti inte. 2. 2. 1. §i cele §apte spice frumoase sunt 27 Si sapte ani.vor veni "i?apte ani. urate cele 4 Si vacile macre mancara pre dere §i adorniind si cele §apte frunioase la ve- "Tase. 7. 1-4 iSi Faraon trimise. se suiau din tlnviu sapte vaci grase la came ^\ frumoase la 19 Si vedere. 12. MOISI. tul de mete. U. V Dnn. 8 Si lacandu-se dimineata. cum n'am mai <lin uu paiu. . in tot uita: !?i el. 31 Inin ("it acel belsuii. F. Visul este tot unul. ' 2 Reg. in casa caput ui gardei domnesti. suptiri ^i arse de vantul de rasarit.22. subtiri inghitira pre 21 ^\ intrara in pantecile grase si pline. toti 20 ^i vacile cele uscate si 7 Si spicele cele giptului.!- tini. 11.sapte ie. de li nimenea care sa-1 esplice:'"si uitat a Dan. 16 Si losif raspunse lui Faraon.2a. zicand: Eu astazi imi aduc 10 Faraon aminte de pacatele mele ''se manie contra servilor sai: «pre mine ma puse supt paza. 30.11. 37. f C. Ua 29. . se urate. 15 '^\ Fa. 40. "spiritnl caci ele erau tot asa de urate. ca Dumnezeu ceeace Tdlcmrea lui lofif. raon zise este lui losif: Eu vis am visat. s^i el ni-/e esplica tiecaruia dupre insemnarea visului sau. leptii lui. veni la Faraon. V P.'ip.>i s^^i ]iai.i a esplica vis. Atunci ma desjteptai. IL'. dar pre acela il spanzura. 1. I'M.I. etc. ca si m:ii 22 Si lui era turburat. pre mine si pre mai marele intr'o noapte /'visaram 11 pitarilor. ( I >. ' o Clp. el: fiecare dupre insemcate un vis. 40. 20. sunt ' staple 28 '^i aceasta este yestmintele. 1 / lian.intul Fiata sariau dupa dansele. si vaci grase. 5. VI I I Pi. 4. 'Dunmezeu a aratat lui Faraon cele ce voei. 20. suiau 49 §i grase la canie: iatci si paslcau in'iu mlaf. iata eu stam jtc marginea fluviului: IS Si iata. 40. Si Faraon se destepta. : dupa (lere acestea din la urate la ve- canie ^ei stateau laiiga margiiiea tluviuliii. «m acolo cu noi un tanrir Ebreu.i. 14.28. c Mat.

§i le a^eza prin cetor ani buni ce vor urma. ^i farft re in pamantul Egiptului. 53 ^i trecura cei ani de bel- de cuvantul tau va asculta sug.25 6. Faraon. I ii).tati. stranga grau supt mana lui Faraon. cat este. 7. 21. 6. 1:)U. 44 ^i Faraon zise cate Egiptenilor. ( Hs. zeu? 39 i^i zise Faraon catra losif: 52 ^i ehema numele celui al doilea Esai. 38 $i Fiindca Dumnezeu \ie \i-a descoperit fraim. k Fapt. Dan. caci. S' : mana liul y sa sau piciorul sau in tot paman8. 11. ^i ''vandu hupamantul Egiptului. 105. Faraon cliema h Est. 16. mai zise Faraon lui losif: lata te /pun 54 ^i se facu foamete in toate tcwile. ni Ps. I 1! Cap. 3. »" pamantul. Innul^area lui losif. inteleptcatine. Dumnezeu ma facu sa uit tot netuia. 7.cazul men si toata casa parintelui men. 103. §i lant de aur la gatul sau.50 tara. cari foarte "'ca nisipul marii. Fapt. ^\ losif ki^i ca sa de doua ori. sa cumpere grau mea. mantul Egiptului.^?. 49 losif dara aduna grau mult tarii in cei §apte ani de foamete. §i ^ sa ia a cincia parte de venit din pamantul i^apte ani de fertilitate cu mare bel48 ^i losif in acei ^apte ani Egiptului in cei sapte ani de bels. ca 2/liicriil acesta este vadcl pamantul Egiptului. lui Faraon i?i in ocliii tuturor servilor preotul din On. cand ciirand il va face.1!l. ^i Faraon zise 43 ^i-1 sui catra toti Egiptenii Mergeti la losif. eaute Faraon un iKU'bat in^elept pricepnt. ! Num.8. 6. ca va foarte grea. '^in care este spiritul lui Dumne. de foamete. .' Egiptului. c Pruv. iCi. 41 i^i ani de foamete. din T. le puse inbucate vor fi proviziunea tr'insa. la.7. ca era fara nunnlr. 3. a Vers. 22. Est. 42 k?i in tot pamantul Egiptului era pane. Faraon zise catra servii sai: mele celui intaiu-nascut ]\Ianase. Ingrijirea lui losif pentru Egipf. ca foametea se facu ta57 §i « toate catra losif: Eu su7it Faraon. dela losif: ca foametea era tare presto tot . 33 Acum dara sa sta inaintea lui Faraon. pre care sa-1 puna preste pa. il puse in mana lui losif. Au doara se va gasi om asemenea aces. 27. «puse Faraon pentru pane. 48. ong. adune toate bucatele acesstranse toate bucatele cate erau in pa35 ^i *sa sa mantul Egiptului.55 In sfari?it §i tot pamantul Egiptului na. 27. b 45 .| c Ps. 9. ?i-l '*im.ip. '*lui losif se nascura doi fii^ 37 k>i ^cuvantul acesta placu in ocliii pre cari ii nascii Asenatli. losif Abrecli §i-l puse pre dansul '^'preste tot descliise toate granarele. Cap. 78. preotul din On. cate crescura pe campul dansa . 34 Aceasta sa faca 47 ^i pamantul produse hucate in eel Faraon Sa a^eze prefect! in tara. sale. este. lo. bucatele. lui losif: Zafnatli-Paaiieacli ^i-i cauza foametei ce va fi vem dupa numele 32 lar in. 16. 1 10. 56 ^i fapre dansul in carul al doilea dintre ale facefi ceeace va va zice el. C. 10.dete de femeie pre Ascnath. 5.merse prin tot pamantul Egiptului. de voia ta nimenea sa nu-^i mii?te farile veniau la Egipt.incepii a flamanzi. fica lui Potifera. 20. dara preste tot pamantul Egiptului. incat incetara vor veni in pamantul Egiptului ?i a?a de a-1 mai masura. §i ca Dumnezeu 46 f^i losif avea treizeci de ani. regele din Egipt. ^i ie^ind el dinaintea lui Faraon. hotarit de Dumnezeu. ca visul s'a aratat liii ^ i?i : !?i §i sa le pastreze. din prejurul fiecarei cetafi. d Num. caci. 1 Sam. 21. MOISI. 18. ^i / Dan. zise el §i Dumnezeu ma intristarii s^apte facii sa toate aceste. 40 ^Tuveifimai mare pre.zise el. care au lost in pamantul Egiptueu numai cu tronul lui.iug-. 50 iSi mai inainte de a sosi mtdiid an tara ^'nu se va perde de foanie. 51 ^i losif cliema nu- cate in toate cetatile. 19. 23. ^i poporul striga catra braca cu vestmintele de in sub tire. 29. si ilasa ca sa strige inaintea lui: candu-se foamete preste toata tara. scotandu-si inelul sau din ma. lO. 7. 6. 41. 2 dupa cum prezise losif.i. 15. 36 ^i aceste . g Est. -Psi incepura a veni cei ^apto tot poporul men voiu fi mai pre sus decat tine. fata lui PoFaraon tifera. p Ps. ste casa nimenea nu §i este priceput fin ''fertil in panmntul mele.

lov. p)uindu-l tiecaruia in sacul venit sa vedeti locurile cele slabe ale sau.im. vazu a)*gintul Silu. i?i sa le dea si merinde pentru cale 26 ^i ei incarcand 13 §i ei zisera: Noi. Rom. 16 Trimiteti pre unui din nezeu cu noi c (( | / h 12. ca sa cumparam eu voua §i v'am grau. 7.l J Cap. ci voi ati intoarca. singur om in pamantul Canaan ^i iata. 8 ^i losif recunoscii pre fratii baiatului? dar sai. 9 12. care era niantul Canaan. 3. 11. plecara de acolo. MOISL 42. Ps. iata sangele lui "se cere.i. §i-i recunoscii.50. 19 De sunteti oameni opogorira la Egipt. 43. 22 !^i Euben ras"An nu v'am vorl)it : zis Nu pacatuiti contra ascultat: voi nu m'ati 9 §i losif insa ei nu-1 recunoscura pre dansul. incat vieata lui Faraon voi nu veti merge de ei se cutrenuu-ara foarte.51. : iar de nu. . i 2'l. 4* . il lega ina11 Noi intea ocliilor lor. 28 ^i zise fratilor sai: le Aceasta losif zise vorbit eu voua. 1. tiO. ca in Egipt este voi liii veti ramanea aici inchi^i. 24 : !^i I^i Voi suntcti spioni. ca sa traiti. Si-i puse pre ei supt paza trei zile. . -44. iyi le sta veni preste noi.I. 17. 25 §i porunci losif. pe daea vorbit-i adevarul sunteli Faraon voi spioni.lpt. 41. venit sa vedeti se intoarse planse. Caput a F. Prov.1 3 Si cei zece fra^^i ai lui losif sc faceti. vindea grau la tot poporul pamantului. aici fratele vostru eel catra altul: Ce este aceasta ce facu . mai mic. sacii lor cu grau. dintre voi sa ramana iiinesti. 12. | t Vers. 51 Calaloria hifdia yi a fiilor hit lacoh in Egipt. q Cap.9. servii tai. 14. Cap. Luc. I < 1 S. m 11 p . 7. este ceeace v'am in gura sacului. ^\ unui ''nu mai este. 8. ca vazuram intristnrea sufletului sau. zise laoob catra sai le : Co aceasta se vor cerca cuvintele voastre. guvernator « in acea tara. servii tai n'au lost spioni. ca sa cumpcre grau impreuna cu cei ce max venisera ca foametea era in pa6 Dar losif. 37. 27 ^i 9 unui din ei deslegandu-i?i sacul. 23 Si ei nu ^tiau ca losif ti intelege pre ddnJ/ aducandu-^i aminte de visuvisase despre dan^ii. zicand ca siintefi spioni. 37. deaceea. 43. U. caselor voastre. iata-1 15 Intru aceasta voi veti fi cercati. prin e:raii. un frate losif. 36. le vorbi aspru. ca sa ^traim ^i sa nu nui. 7. Dumnezeu. ci servii luand pre Simeon dintre ei. si / se pro^ternara lui cu fata 7 $i losif vazu pre fratii la pamant. dar prefacandu-se '^ . 21 Atunci ziceau unui catra altul: ^Noi cu adevarat vinovati suntem pentru fratele nostru. 31. pogoriti-va acolo ?i ne cum. tarii. ^i ei facura asa. sunteni oameni one^ti. le zise lor ?i ati sii. sai.: p Mat. §i si T-^ \a Q !^i « vazand lacob. zicand unui doisprezece erajn. ^i nu-1 ascultaram: "* pentru aceea nevoia acea- dinaintea zise: lor. 6. mergeti §i duceti graul pentru trebuintii 20 ^i '^pre fratele vos5 ^i iiii lui Isi-ael ajunsera in Egipt. de nu va veni Vers. Cap. <levanzai-e. fratele lui Beniamin. Argintul men mi-se dete inapoi. fiii . i Isa. si voi sa nu muriti. vorbi cu dansii si raspunsera lui: Nu doamne. col mai mic se afld astazi la parintele ca sa dea de nutret asiniilui sau intr'o 14 ^i ospatarie. Cap. :. 21. iar voi <A: ^Sa nu i-se intample cem nenorocire. tru eel mai mic sa mi-1 aduceti la mine. pre 4 Dar tot uitat-i luiul la altal? 2 vSi zise ca in Egipt cste nu-1 trimise lacob cu f ratii sai ca zicea cliis in incliisoarea unde va aflati. eu auzii. ^ cd eu mil torn de rim. locurile cele slabe ale tarii. ca sa aduca pre fratele vostru. i liCV.1 Apoi a treia zi zise lor losif: Aceasta para^i grau. vSi venira fratii lui losif. tai pe asini. §i iata era nostru. 13. Fipt. 25' . 37. I i Cap. ca sa cumperc grau.'). 41. voi. rile ce ca interpretul era intre dela dansii. an venit sa cumpere bucate.' Dum21. ca sa le umple toti suntem tiii unui singur oni. 9. 21. ca cuvintele voastre sa se adevereasca. 5. unui li'raul lor : ! aici. toti frati. 4S. 3S. i?i argintul lor sa li-l 11 $i el le zise: Nu e ash. 1. 10 i^i ei iaraiyi venind la ei. Cap. si i^as^a li-se facu. 25. ?i ei. zise : De unde veniti? ^\ ei zisera: punzandu-le Din pamantul Canaan. cand se ruga de noi. grau lui vieata lata. 38. *Pe in sacul men Si inima lor lesina.

: si-i zise : Acel om ne-a asigurat^ 29 i>i ei venira la lacob parintele lor zicand Voi fata mea nu o veti vede<\. ca sa traim §i vefi si luat-i : : pre unul din bate in toatd ^ara. ca voi nu siniTrimite pre liaiat cu mine.l5. 19. de nu ti-1 cele mai laudate lucruri ale pamantului '^duceti omului aceluia voiu aduce pre el inapoi dami-1 numai in sacii vostri. | d Cap. 6 Si Istrati. 41. pana acum ne-am fi intors inapoi mai este. 31 lar noi ii raspunseram Ini: trimite. MOISI 42. eu voiu aduce ina. S. acel om. I File. raspund pentru dansul. De 1 1 Si Israel parintele lor le zise sa mi-1 luati? toate au venit asupra mea. de spioni. 37 ^i Euben zise parintelui sau: Pre este dara ai?a. noi ne vom pogori. -0. si el §i a ramas singur: CulSfoiia a Joua la Egipt cu Beniamin. 34 Si aduceti la de unde am putut noi sti. nu sunteni ni-a zis Voi nu veti vedea fata mea.52 Intoarcerea fra^ilor. IG. ca el ne va. casuntetioo»if?n one^ti: lia noastra. domnul tarii. zicand 30 Omul care este domnul tarii ne ''vor. e C. aduce.35. 12 Si luati din nou argintul in manile in niana mea. puternic sa faca ca sa aflati liar inaintea T"^ 2 Si a fost. spiisera liii toate de nu va fi cu voi ^fratele vostru eel in pamantul Canaan. mai mic. poate aceasta s'a fciciit 13 Si luati si pre fratele mele le veti pogori cu intristare in mor. $i ne teti spioni.dar : : de i s'ar in. iyi strada voua pre si vom merge.vie{ii mele. lata le- 9 Eu . zicand t?i : . 44. 38 lar el zise Fiul men nu se va suri. intoarceti-va la sculandu-va vostru. f?i eel mai mic este astazi cu parin. si noi si tu si copiii no^tri. Simeon nu atdta. ?i argintul /"care 1-ati aflat in tampla vre-o nenorocire pe drunud in gura sacilor voi^tri duceti-1 inapoi in carele mergeti. ^i mergeti.57. 42. : : ma syi putin "^Ijalsam. 37 lei. ^\ acum vreti ?i pre Beniamin a doua oara. frate al vostru si pre Beniamin dara : ^Q le zise parintele lor cumparati bucate r Ji ! Duceti-va iarasi si ffdaca este ca eu 3 §1 luda vorbi catra sit sa fiu. §1-^1 1)1 asprii. atunci voi caruntetele manile voastre. : 36 Si vinovat voiu fi catra tine in toate zilele Jacob.din greijeala. 8 Si Iiida zise catra Israel.! a Cap. se spaimantara. | Cap. 14 Si Dumnezeu eel atot- i^i foametea era «grea pe pamant. din mana gatura argintului fieearuia era in saoul mea sa-l ceri pre el: 'de nu ti-1 voiu sau s?i vazand legiitura cu argintul sau. parintele lor le zise 10 Ca daca nu ne intarziam siti de fii! losif nu mai este. fiii parintelui nostru imul nu mai rael zise 6 Pentru ce mi-ati facut astfel este.voastre. 22 / ( ap.25. lor. ni-a zis: *lntru treba cu deamanuntul de noi $i de famiMai traeste parinaceasta voi sti.19. pogori cu voi: ca fratele sau e mort. I. 32 Noi eram doisprezece nu va fi fratele vostru cu voi. Voi lip.nostru cu noi. ci oameni onegiti: ?i eu voiu sau vom scula fratele vostru. nu ne vom pogori ca omul acela Xoi suntem oameni one^ti. tele vostru? Jlai aveti vre-un frate? Si grdul pentru trebuinta caselor noi ii spuseram dupre cuvintele acelea. 20. 42. Cap. parintele atunci eu voiu cunoa^te. : I sa flu lipsit de fii. ei 9i parintele lor.54. 35 ^i de^ertand sa ei sacii nu murim. §i smirna. : : : : : Ijasati fratii vostri la mine. dupa ce sfar^ira de a omului. de ati spus omului ca mai aveti 33 Si un frate ? 7 Si ei zisera Acel om intele nostru in pamantul Canaan. si mant.20. ! g Kit.si nu ti-1 voiu pune inaintea ta. h c Vers. 4Deci de vei trimite pre fratele cate se intamplara cu tlan^ii. si dresi ti-1 poi. . putina niiere. 43. faceti aceasta: luati din amandoi fiii mei sa-i omori. 7. 32. 4. mine pre fratele vostru eel mai mic: zice Aduceti pre fratele vostru.lp. ?i ne trata ca pre nigite spioni vom cumpara bucate 5 lar de nu-1 vei ai tarii. dansul. omul.de ran. I Caput 43. ca el sa remita voua pre celalalt manca graul. curmale §i migdale. 32 . voastre. care-1 adusera din Egipt. 18. lip- Vers.

35. si-i vorl)ira la : manea oa. liatranul acela. zise ea. 42. 42. pana preste casa sa Scoala-te. stetera iiiaintea lui losif. care dintru intaiu s'a fost pus in sacii nostri: ca sa se napusteasca ^\ sase arunce vina asifijra noastra. Si mic. : : losif a casa. lor. hiara rintele vostru. nu A'a temeti Dum2 Si pune cupa mea. el facu dupre cuvintele ce i-le zise losif. 23 Si t4 nilor de bucate. 16. intaiu-nai^terea sa. 19 k^i ei se apropiara de barbatnl care era preste casa uija casei. lor deosebi. 37 (ap. zise: A- cm preste casa sa: I)u pre a. 21 $i uitau unul la altul.bucatele din cele ce erau inaintea lui f?i partea lui Beniamin era de cinci ori gnra saculni sau argintul mai mare decat a celorlalti. 13.17. le zise Sanatos este pa- lo !=i Si avei barbati ai-ffint indoit in inaiiile lor.fratele sjin eel "de o muma. Si ei beura deaceea ia. Si le scoase lor pre Simeon. »"desj)re ?i pre Be. serd departe. i adusera lui in casa da.I. v dessi oameni : in easa.cesta este fratele v( (stru eel mai mic.27.?i se veselira cu dansul. ^'i urmaresjte cand sa vina losif la amiaza ca ei auzira acei oameni.iesiafara.nezeu 11 i>[ fa en a30 men. de mila cautand xinde sa planga. 7. mai mic dupre domnule! *noi I'ani. pentru Egiptenii. deosebi : cari ca Egii)tenii nu puteau ca mancau cu dansul manca uriciune Si cu Ebreii impreuna.sZ/'porunci celuice em preste alt argint am adus in mana noastra. !?i biani danil. ra^i 1-am adus in mana noastra. ^i din care el gliice§te? 27 lar el intreband de 6 Pan ati facut ce ati tacut Si-i a junse ! I A Cap. vostru v'a dat voua tesaur in sacii vo§tri: cea de argint. 18 Dara oamenii se temura. Cap. 44. si stapanindu-se^ fratelui sau. nostru dnpre greutatea lui Frafii lui losif sa inspUimdntu tare.1 Cap. 26- I . J . Ei abia iesira din cetate. Si losif 'iturburandu-se zise: Dati bucatele.10. ^i Dumnezeul parintelui culni sau. le zi lor ca an sa pranzeascii acolo. lui losif. si sa ne ia de servi. nu inerOsputarea fra\ilor la losif. 42. se plecara si se inchinara. eelbarbat dnpre cnni ii zise losif. i?i ajungandu-i. 4. cm i^ii lui losif. ei ii rul 08 aveau.tineretele sale. 26 Si venind Pentru ce ati rilsplatit ran pentru bine ? !?i dete i?i nutret asinilor lor.18. in gura saculni celui mai argintul vostru a venit in mana mea. !?i intrand in camera cea mai din launtru. si dnsc l)arbatul pre oamenii in casa lui losif.' I m Cap. si pre care mi-ati vorbit? Apoi zise sa te miluiasca. chiseram caruia sacii iata argintul fie: des. jnnghie vite. 32 si Si Ini ii pui>i sera bucatele deosebi. 22 Si A A Si /o. si le ^'aduse apa.carele ati vorl)it I niai traei^te inca? 28 " S' ei niamin: si plecand. 2. 3. eel intaiu-nascut dupre §i eel '20 Si-i zisera intaiai?i Rngamu-ue. i^i losif zise celui ce era 25 Si si pregatira darul Jor. ei si asinii picioarele.5 An nu aceasta este cupa din care dom^se inclnnara inaintea nul men bea. p Cap. ca sa cnmparam nostri. vdzdnd ca-i due in casa lui Icisif. 81 Apoi spalandu-sifata.35. asaincatei cu mirare se bucate. 53 : rrimirca lor prietenoa^a la losif. pe cat vor putea purta. este 32 sczura la masa inaintea lui. lui la ?i pamant. 24 Si barbatul duse pre oameni in casa 3 Dimineata luminandu-se de ziuii. 24. se pogorira la Egipt. pre noi si pi-e asinii nostri. data ne pogori. MOISI 48. zicand Umple sacii oameargintul nostru in sacii nostri. ca sa-si spele ace)?ti oameni furalasatiliberi. se uita la 29 Si el raBeniamin si vazand pre Beniamin cu tra ''eel ee ce$ti /e dansii. \ q i Keg.13. tiul : Dum- gate^te ea en mine vor menii acestia la ameaza. se grabi.. 10. in : : : . impreuna cu pretul graului sau. 37. ca sa cum])aram bucate: nu stim cine a pus T"^ casa sa. 34 Si le serviau lor ^\ -'dupa ce veniram la o ospatarie. aceasta la Egipteni.11. 16 Si losif dicandu-?i ochii sai.1 I n Cap. pune argintul fiecaruia in gura sazise Fiti in pace. > Cap.• I Cap. 3. cu])a nezeul vostru. i?i ziceau Pre noi ne-a adns tn com pentrn argintul. 42. buna lor allare. planse acolo.

§i un frate. fata mea. 19. incepand dela eel mai mare iarai?i. €1 raspunsera Pentru ce vorbeste dom. : . precum ^i cclj. si le zise cuvintele acestea. / Prov. noi furat nului tau? 9 Acela din servii tai. rogu-te.\ . 27 ^i servul tau. s?i parinnul men apomenea vorbe 21 ^i tu lie de sei'vii tai ca sa faca iin lucru ca tele sau il iubeste pre dansul. 2. canoinu putem vedea §i ei i^i '^rupsera incarcandu-i^i fiecare asinnl sau. zicand mania ta Daca. sa fie servul meu. Cap. §i vestmintele tuncinevom pogori. ca om ca zis. domnul meu lasa vul tau rn'am pus siguranta pentru apre servul tau sa vorbeasca un cuvant cest baiat la parintele meu. intr'a carui cum dara. 10 ^i ^Daca fratele vostru eel mai mic nu se el zise Bine sdfie dupre cuvintele voas. 9 lasa pre servul tau meu intreba pre servii tai. ^i el era inca tele nostru. 43. zicand Ave^i sa ramana el sclav domnului meu in lovoi parinte sau frate? 20 ^i noi am ras. 29 ^i Ce sa zicem domnului meu? sau ce cu. 5. ^i baiatul sa se intoarca puns domnului nostru Noi avem un pa. parinioarsera in cetate. 43. va fi mie pla. MOISI 44. : . 34 Ca cum ma intorc 18 Atunci luda : §i zise I S' . depusera ei fiecare sacul sau pe pamant. Cap. 9. *sa moara. ca el sa moara. | j Cap. ca. 42. 44. ca el cu adevarat este sfas^iiat $1 nu ce a\i facut voi? mine ^tie sa gliiceasca. 31. 32. despre carele am Au nu gtiti.de sufletul baiatului. 3. ^i Departe sa el a ramas singur de muma-sa.tranetelor sale. acela . 37. i-am spus iar voi sa fiti nevinovati.vul tau. parintele meu.54 : I. 7 8i rinte batran. 2!). 5 Esod.daca imi veti lua f?i pre acesta de dinavinte sa vorbim? si cum sa ne indreptam? intea mea. atunci voi caruntetele mele le veti a gasit pacatul servilor tai 30 Anoi suntem servii domnului pogori cu intristare in mormant. 20. lui cuvintele domnului nostru.fata acelui om. §i 33 Asa nu se aprinda contra servului tau ca inaintea ta in toate zilele mele. Cap. ba inca si muri. cand va vedea ca serv.5. 15. el cauta. ?i i-se va intampla nenoroin giira sacilor no^tri \\-\ . : : Capul Jl Cap. 17 ^i losif rhs. : . agasi in sacul lui Beniamin. 23 Atunci tu ai zis servilor tai iioi vora li domnnlui nostra servi. mea mi-a nascut doi copii. parintele va se va afla cupa. -ji cumparati purine bucate. cand eu m"a? intoarce la sermana s'a gasit cupa. se in.| h Cap. voi nu ve^-i mai vedea 24 ^i cand noi ne-am suit tre la care se va gasi.1 | /. 25 ^i 12 ^i ^parintele nostru ne zise: Duceti-va fiecare des^chise sacul saa.va pogori cu voi.copilul nu este si servii tai vor pogori rintele vostru. sei intrara in casa lui losif. daca fratele nostru eel mai 14 f^i luda cu fratii mic nu vaficu noi. meu. §i baiatul n'ar punse: /'Departe sa fie do mine.ip. | .1 Cap. 26 v^i i?i cupa se noi ziseram Nu ne putem pogori daca §i sfarsind la eel mai mic fratele nostru eel mai mic va fi cu noi. '' copil al bapre ei. care-1 aflaram ai zis servilor tai: «Aduceti-l pre el la acesta. aduseram iarasi : : ! : ij. ca sa-1 vada ochii mei. 16 §i luda zise 1-am mai vazut nici pana acum. ca ^femeia 28 ^i unul acolo ^i '^ cazura inaintea lui la pamant. 21. lor. 1. 3. ! mine. 32. 15 ^i losif le zise Ce fapta este aceasta se duse dela mine. b Cap. 32 Ca serse apropie de dansul. Asculta-ma. vinovat sa fiu in auzul domnului meu. t 37. iar voi intoarceti-va cu pace la pa. §i fratele lui a murit. 34 c I Vers. 37. Dumnezeu iata '^noi cire. caruntetele servului tau parintelui nostru mana s'a gasit cupa. 11 Si curand la servul tau. la care de va lasa pre parintele sau. 22 ^'i noi Baiatul nu din pamantul Canaan cum dara sa fini ziseram domnului nostru casa domputea sa lase pre aur sau argint din va parintele sau. 19 Domnul cum dara. 43. 46. 17. e I li r. ca eu fi cu noi.cul baiatului. nu ti-1 voiu aduce. tu e§ti intocmai ca Faraon.cu fratii sai. cu intristare in mormant. 7. parintele nostru. a!?a noi. ne zise Voi ^t[\\.22. 8 lata «argintul. fiindca sufletul lui este legat sa fac una ca aceasta! ruia 31 Se va intamAcola intr'a ca.

voastre. 20. traei^ite inca parin. 22 §i el le darui. §i planse asupra en dansnl. §i striga Scoatet-i pre toti min planse pre grumazul lui. ca m'ati vandut aici ca Dumne. losif spuse iatdlui sau sa vie hi Eijipt. 16. lor sai.il). si ocliii lui Bonia. 15 ^i el afara dela mine. zicand Frafii lui losif au pntnra aceasta Dara nu-i venit. nici sa va para (?i eu voiu da vona cele mai bune din rau.24 ^i el slobozind pre fratii sai. in care nu va fi nici ara. 17 Faraon zise lui losif: zi fraraspnnde. veniti la mine. $i zece asine. ( C. ^i toate cate sujitaie tale. Papt. sd le zici: Faceti acestea: Luatidoi ani este foamete in ^ara. f}\ toate cate ati vazut s^i gra. '« losif se da pe fa(S 1^^'ii fra(ilor sui. 29. 13. 43. 7. 37. ba inca §i casa 16 i^i indata se raspandi vuet in casa. 23. popre mine inaintea voastra. 27. losife.pamantul Egiptului.i?i i cinci randuri de vesminte de scliimnezen m'a facut domn preste tot Egiptul: 1jat. iata ochii voi?tri vad.planse. 7 Si Dumnezen m'a . 47. ca fi'gura mea vor13 Si spuneti parintelui cu mine? sa nil mai apuc on a vodea ]»e^te cu voi. 42. 23. 10 !>i zece asini. 3 ^i losif zise fratilor sai: ''En sunt losif. tu ^i 25 Si se suira din Egipt. lOj. chte sunt ale tale. ca cele mai bune din tot paman- J jr 9i Io*^if 1^" Pi^i^^i se stapa- : : 1:^1 : : : irii : i.u-intele el zise 5 ^i \ostru ^i familiile voastre. lui Faraon anzi. 8 Acum dara nu voi m'ati trimis 21 §i tiii lui Israel facura a!?a. 23 ^i parintelui sail ii trimise coboara-te la mine nu intarzia. le zise lor: Xuva certati pre cale. e I 4. c Isa.cate cu gran. i?i mai sunt va care din pamantul Egiptului pentru inca cinci ani. g Cap. h Fapt. care sif le dete care dupre porunca lui Fam'a pus de <^parinte lui Faraon.cale. incarcati cu cele iliai bune /"vei locui in primantul Gosen si vei ti lucruri din Egipt. sa. intristai'ca.^ va pastreze vieata prin scapare tul Egiptului ale voastre sunt. le dete inca i?i merinde pentru domn preste toata casa lui. iri lui Beniamin ii dete treisute de arginli. iO. Ps. Cap.lui Faraon. ^i nimeneann ramase saruta pre toti frafi sai. fara sd fie baiatul min fratele meu vad. i^i oile tale ^i boii tai. 11 ^^ieu te voiu sus. tu §i fiii tai i?i tiii fii. 18. incaraproape de mine. 2S.26 Si-i spusera.irin. 4o. ^pre care l-a^i vandut la Egipt. 19 ^\ tie.17. ^i veti manca 'grazen pentru pastrarea viefii m"a trimis simea pamantului. acum ''sa nu va intristati. 1. : : : . care ar iutauipina pre p. foamete ca sa nu peri de lipsa.T. wmi . fiecaruia cate nator preste tot pamantul Egiptului. 27. 44. ^\ veniti trimis pre mine inaintea voastra ca prin 20 Si sa un va para ran de uneltele mine sa va pastreze rama^ita pe pamiint. ca se nimira inaintea lui.meu toata marirea mea in Egipt. ^i dupa aceasta frafii lui vorl)iau cu 2 ^i el plangand inaHa vocea dansnl. cu pane ^i cu altc nulor tai. 34. ^'^ pre parintele meu incoace. rf I Cap. i^i venira in casa ta. zicand: losif trae?te §i sa mare. 55 eu la pariutele meu. dara 9 Suiti-va curand la parintele meu. 18 liiand pr(> p.28. . '^ . 14. : Capid 45. ziceti lui A^a zice fiul tan losif Dum. Canaan. 7. §i toate tviminte pentru parintele sau pe cale. 12 i^i pamantul Canaan la Jacob ])arintele lor. vitele voastre. . h Cap.lor. ?i de raon. a I'apt. ?i anzira Egiptenii. I J Cap. 41.si luati pre parintele vostrn. tilor tai Aceasta sa faceti Incarcafi-va api'opiati-va de mine! ^i ei se aprojiiara. placii lui Faraon si servilor tele men? fratii Ini sai.1 -13. | Cap. ca sa tine acolo ca mai sunt inca cinci ani de piece. 6 Ca deja vxmcQ^Q. !?i va duceti in pamantul Eu sunt losif fratele vostrn. 4 ^i losif zise fratilor sai Eogn-va.biti-va sa aduceti tele men. 2. ci insu^i Dumnezen. 50. / lov.copiii voi?tri §i pentru femeile voastre tura nici seceris. §1 guver. Si lopre mine aici. si Beniaeran de fat-a. 14 Apoi caziind el pe grumazul lui /| T" ueasca inaintea tutnlor celor ce Beniamin fratelui sau. cand losif se deswiu'ri frati.ji . un rand de vestminte de seliimbat.

z Cap. lua-voiu. 44. 3. Ill Esod.41. 13. 11 j Cap. cu sine in Egipt. Deot. Si 'fiii lui Peret lui inima mantul lo *^i fiii lui iiea neatinsii. voiu vedea pre daiisul mai 16 ^i si fiii lui Grad: ^Tifion si i?i Haggi. 5. 5. reinvia spiritul Ini lacol).56 inca. Num. n Cap. 50. ?i Beria. Grhera Naaman. §i * lo- niamin si : Bela ^i i^i Beclier Asbel. d 26. . patrusprezece su23'^SifiiiluiDan:Hiisim. 1 1 i?i lliilui ^Levi: Gher!?on.'5. 29.24. 24. 46. Egipt. 28 ?i-l ^i Israel zise : Ajunge a.19. Isa. / <7 * Cap. Ezbon §i Eri. 1.Padan-Aram. 10. 1. ?i fetele si : '* semintia sa o aduse el Coj^iii lui Israel. si 22 Acestia sunt fiii din Eacliela cari se naseura lui Jacob sufletele le-a fost trimis ca sa-1 tiete. 4. este guvernatoi" preste tot pa- Egiptuliii. 31. 26. 16. sji Puva. 18 ^Ace^tia sunt sacrificiii ^Duninezeului parinteliii sjui fiii din Zilpa. 7. §i vazand el si carele. si ea nascii pre acestia lui semintia lui cu dansul toate sufletele erau i^apte. Cap. 4 /'Eu cu tine ma voiu pogori fera. 5. i Cap. ^i pre femeile lor. Israel dusera pre lacob parintele lor. Nnm. yfemeii lui lacob: losif ^i Belacobe §i el zise lata-ma 20 '^i lui losif so naseura in Ell sunt Dniniiezeu.!asezeci Egipt lacob ?i fiii 27 Si fiii lui losif. 21. 26. 33. 30. Cap. . 7 Cap. 1 Cron. sunt niimele fiilor lui toate sufletele au fast !. 26. pre lacob toatii 26 Toate sufletele cate intrara cu lasale pre fetele fiilor sai. ^i Oela. 26. / il Esod. r 1. 15 Ace^tia sunt fiii din <'are le trimise losif. Num. Hetron §i Oarmi. 15. nu te feme de a te pogori in l)amantul Egiptului Manase ^\ Efraim. 12. Cron. pre Laban o dete fetei toata 7 Pre sale Rachela. ^i ea nascii lui lacob pre Isaac. 3. 2S. 27 Dara spuindu-i ei toate cuvintele catc Isacliar: Tolah. 1. : si Dina ficelor fica lui : toate susi tata ! losif fiul men traeste inca duce- fietele fiilor fiii ^i treizeci trei. 29. pre ron. i?i J: lov. : 21 ^i " ^i fiii lui Be- In Egipt. Cdlutoria lui Jacob in Egipt. 19 Fiii 3 Si zise Raclielei. ij Cap. Num.1. !:ii Israel. 38. pre cari i-a nascut ea lui lacob in <lansul. 21. lacliin si lemuel §i lamin §1 Ohad 28 Si pi'*^ luda il triinise el inainte la Tohar ^i ^aul. 2C. 7. a b < 1 Cron. fiii lui ^i *Iacob poriii dela Beer-Seba. los 24. 7. 14. 27. cob in Egipt. 1 Croii. 1 Cron. ca iiu-i eredea pre dani^ii. Deut. afara de femeile e^it din coapselc lui fii1(»r lacob. 1. ^i averile ce le cii!?tigase in pamanlacob t^i leter 25 care /"Acesjtia sunt fiii tul Canaan. Esod. ^'Dumuezeul parin.7.21. 7 " ^i Asser: limnali §i Isjva §i I^vi. 1 Cron. !::5i ! : ! teliii tan. 28. 5. . au fost sufletele dona: D Fiii lui liuben: Hanoch §i Pallu §i fletele casei lui lacob cate venira in 8 $i ^acestea : * 10 ^i " fiii lui Simeon: Egipt. parinLea. lar 'i'Er si Onan murira rftniain pamantul Canaan. -^'pre cari Laban o dete 2 Dumnezeu vorbi lui Israel Leei fetei sale. 30. ca sa-1 diica pre Elon ^i lahleel. fiii sai fji pre fiii fiilor sai cu dansul.Kohatli ijiMerari. 41. ^insa : tele lor. Deut. y Cap. 15.1. 15.niamin. 29. 4. 45. 6' emu 6 f^i luara i?i vitele ''fiii lui §i lahteel. cari i-se naseura in toate susai. Suni 1 Inainte de a muri. ^i Peret ^i Zara. spre a-i -'merge inainte la Goscn: 20 Si 12 Si fiii lui ^''luda: Er ?i Onan. c lov. 29. ''Elii ^i Huppiin toate Ard. losif. lui Arodi §i Areli. <=in viziunea de noapte. etc. 7. si si Sera sora lor: ^i fiii lui Beria: Af\^^ ^yJ ajiiugand la«Beer-^eba. 3 8. 6./ Esod. ^i iardsl te i^voin sui 5 8i sif va pune mana sa pre ocliii tai. erau: Hetron §i Hamul.31 3S. preotul din On.34. s f 1 X Cap. 13. ^i Gruni. intaiu-nascutul lui lacob :"*Euben. Israel pleca cii toate ale sale. /. 10. 10.-. 7. MOISI 45. cari venira in §ase. 2. fata lui Poti- iiiare. r Cap. 2. Cap. 7. 5. fiul unei Gananee. 1. 24 Si Neftali: ^iHpni. jungliie Heber !?i Malchiel. §i venira in Egipt : ^' din Billia. si pre copilaf?ii lor. Cap. 38. ^i I. 11. 24. Cap.UC. zicand: lacobe! acestea: ^asesprezece suflete. 6. 38. 7. 6. Kapt. 52. cari au lui. 12. 1. ca eu acolo te voin «face popor l)re cari ii nascii Asenath. 28. an fost ^aptezcci. 50. SO. !?i lor. 22. rf Il f Caput 46. Ro§ §i ^'Muppim. Egipt. i?i I(:»l) fji i^^ini14 Si fiii lui Zabulon ^ered si le zise losif. Frimirea hoi lacob de cdtru Tunif. pe carele. n r 26. iceFaraon duca pre dansul. e 1 Cron. 13. ^i venira in pamantul Gosen. Cap. 39. .

n Vers. 7. 41. lipsit. 3:i. ei venira iutr'al . j Vers. Acum pot sa ce vazuiu fata ta. 20. pre fratii sai. -Pdupre cum poruncise Fa12 vSi losif sustinea pre parintele si toata casa parintesau cu pjine. §i eu va voiu da pane invoci^te servilor tai ca sa ''locuim in jientru vitele voastre. k Ps. j> Vers. . 30 Si Isi-ael zise lui dupji. 12. 3i. ie$i de dinaintea Care este meseria voastra? 34 Yoi sa lui Faraon. 11. pentru turme i?i pentru cirezi * Pamantul Egiptului este inaintea ta: pusi pentru asini. cat parintii uoi?tri: puteti locui in pamantul GoEgipteni tot stapanire in pamantul Egiptului in i»artea cea mai buna a tarii. $i toate cate au. 19. pune-i mai mai Go!?en. I. ^i»*n*ajun32 acesti oanieni sunt pastori de oi totdeauna au tinutvite: ^iei auadus oile sera la anii vietii parintilor mei in zilele lor §i A'itele lor. dintre fratii sai lua cinci l)arl)ati. ziil lui. la capabili. 13 ^i in toata tara nu era pane: ca cu turmele lor ^i cirezile lor §i toate ale pamantul venit din Canaan. ' / Ileut. 10. foametea era grea foarte: ^i 3 pamantul lor au si 2 ^i el Egiptului ^i pam:\ntul Canaan periau lata sunt in ^pamantul Gosen. Cap. Astfel ii susfinea el cu ne sa locueasca in partea cea mai 1)una a pane pentru toate vit(de lor in anul tiirii pre parintele tan si pre fratii tai a eel a. traegti. si-i vietii tale ? 9 ^i lacob zise lui Faraon voiuzice: Fratii inei ^i parintele meu au ''"zilele anilor nemerniciei mele sunt vtnit la mine din pamantul Tanaau.17 ^i ei adusera lui losif vitele 5 Si Faraon vorbi catra losif. 9. si vazaiulu-1 eazu pe grnnia. 15. lov 11. ca uriciune este oi. o Esod. i Cap. XI. zise catra fratii lui losif: '^ pamantul Egippamantul Canaan. la pastorul de raon.^en. h Cap. Eu ma zise lui lacob Cate sunt zilele anilor voiu sui. 57 ca intrc dan^ii se afla barbati losif iiiliainaiul la carul sau. pentru graul ce ei cumparau ^i losif aduse acel aigint in casa lui Faraon. zicand lor. 10 Si lacob "binecudaca va va clioma Faraon. sa locueasca in pamantul Go^en. 8 Si Faraon sai §i catra casa parintelui sau.1 Vers. -IS. 25. 2S. 56 . dupre familiile lor. 46. 4. parintele sau. s?i va zice vantand pre Faraon. Cap. tofi Egiptenii venira tot argintul ce se afla in i^i : i?i la losif.I. Cap. 13. : k:5i : nieni cari tin vite din tineretele lor 51 ^i i?i pre fratii sai in locuinfa. I'apt. Go. lui !?i An k?i losif ''veni zise : ?i spuse si Parintele meu Faraon fratii mei lui Scumpetea hi Egipt. ca voi sa atat noi. 11 r Cap. 7. 1. 47. 13. 4 ^i "i^^i zisera lui Faraon: Noi veniram. Jacob in fa\a lui Faraon. Servii tai totdeauna au fost oa11 l^i losif ai?ezand pre parintele sau ziccti mor. suta treizeci de ani: 'pufine $i rele an fost zilele anilor vietii mele. ?i-l prezenta lui Faraon i^i lacob . daca argintul a pamantul Gosen. G. . I | i Cap. i:i losif le dete lor pane in schimb Parintele tau si fratii tai venira la tine: pentru cai. 1 m Ebr. (^prezenta lui Faraon. "Eaamzes. 33 Deci nemerniciei lor. ^Jii ?i-i inaintea foametei. 7. tului in 14 ''i^i losif stranse Faraon 3 Care e meseria voastra? Ei raspnnsera lui Faraon: ''Servii im sunt pastori de oi. . 6. ca /'sa petrecem in acest pamant: pentru ca acolo nu este pa^iune pentru vitele.pastorii vitelor mole. §idaca IS Si trecand acel an. 45. 15 i^i lipsind tot argintul in pamantul Egiptului in pamantul Canaan. 7 Si losif aduse §i pre parintele sau Jacob. 39. in pamantul ?en. 11. le dete lor pana acuui. 3 r il Cap i6. 34. ca tu met 31 Apoi losif zise catra frafii Innecuvanta pre Faraon. 7. ^i mari presto planse luult pe ^rumazul losif : lui. Locuinta hi sau. rogu-te. !?i voiu spune lui Faraon. 9 Fapt. 7. atat noi cum ?i parintii nostri. 11. MOISl 46. se sui intru cunoi?ti. care le au servii tai s ca foamete grea apasd pe pamantul Canaan: acum dara.' Cajnil 47. I e Fapt. sit. zicand: Dane pane! « pentru ce li]i- sa murim 16 inaintea ta? ca argintul a Si losif le raspunse: Aduccti vitele voastre. 46. I <. intaiupinarea lui Israel.

Efraim ^i Manase ai mei sd fie. proprietari. in catava departare de Efrata. si-i noastre i?i ^arinile noastre. si de mancare voua si celor din casele voastre. . ^i el ras. ?i te voiu immulti. lor vostri. 33 15.Betli-Leliem.23 ^i losif zise catra popor: lata eii •astazi v'am cumparat pentru Faraon. 24. 26 Si losif facii lege. De am aflat har in ocliii tai. 14. si sa ma immormantezi in mormantul lor. 24 ^i <. Vers. Deut.: 3.and va fi seceris. 31 ^i/srae/zise: Jura.im. mi-a murit '^Rachela in pamantul Canaan. si- mi ^arata mie mila si credinta. i^i ei traiau din portia ce o dedese lor Faraon. I a h u V Cnp. Pentru ce sa murim inaintea ocliilor i5i pamanturile noastre ? Cunipara-ne gi pre noi. ca sa moara Is- ramas inaintea domnului nostru decat corpurile 1 rael. 48. rogu"pune mana ta supt coapsa mea. eu te voiu creste. 16. adunandu-ijii puterilc lacob zise catra lototputernic mi-so arata mie in *Luz. ca sa traim si sa nu murim. 22 ^Numai pamanturile preotilor nu le-a cumparat. pe cale. | c Cap. Atunci fii lua el cu sine pre cei doi ai sai. 4 ^i-mi zise lata si ma. 24. pre : : Ezra 7. .13. ^i de mancare a copilasitai atat noi. cat . zise te. 9. sif: 3 Dumnezeul eel a : dupa 5 tine ^ intrii stapanire eterna. 17. anii vietii sale o nostril ne lipsei^te. saptesprezece ani: ^i : zisera: Nu putem ascunde Egiptului au inaintea domnului nostru. 46. 1. §i pamantul acesta il voiu da semintiei tale i^i sezu pe pat. U. fiind ele portie hotdritd preotilor de Faraon. t 2/plodira §i se 28 I ^i lacob trai [ 9 k^i losif rasimmultira zise Cine sunt ace^tia ? in pamantul punse parintelui sau ^Sunt fiii mei. Si « Israel se apleca spre capul patului. ' 4S. b. 30 Ci ^ sa dorm langa parintii mei tu sa ma duci din Egipt. 11. 6 Insa fiii pre cari tu-i vei naste dupa dan^ii. dela margine a Egiptului pana la cealaltd niargine. §i noi §i pamanturile noastre vom fi robi lui Faraon <la. 'iZ. sa fie ai tai . punse: Voiu face dupre cuvantul tan.te mie! ?i-ijura. binecuvanta. 7 Ca venind eu din Padan.hS doilea an. asupra pamantului din Egipt. mai inainte de a veni eu la tine in Egipt. cari se nascura tie in pamantul Egiptului. 25 ^i ei zisera: Tu ne-ai ocliii juantuit vieata! ««Sa aflam har in domnului nostru. ^\ eu o immormantaiu acolo langa cale la Efrata. 8. i?i pre voi si pamanturile voastre. 49. e \ 19. iata-vasi semanta. d Cap. : el chema pre fiul sau losif. §i n'a mai ~ apropiindu-se timpul. d 2S. ca Egiptenii isi vandura iiecare farina lui <3a foametea ii apasa foarte si as^a pamantul se facii al lui Faraon. : A T'O Q Dupa aceste se zise lui losif lata parintele tau este bolnav. s?i Yitele uoastre ve. e Cap. Capul h Cap. c Cap. a Cap. Cap. iar celelalte patru parti Tor fi ale voastre pentru semanta campurilor. tinutul Gosen. ca ^i Eiiben ^i Simeon. 20 §i losif cumpara toate pajuanturile din Egipt pentru Faraon. ca argintul fost zilele lui lacob. . 50. adeca Israel pre fiii Acum 27 ^i Israel ^locui in iului. 60. rogu-te. care tine pana in ziua de astazi. si te voiu face adunare de popoare. da-ne seminta. A'propierea mortii IvA lacoh. 2. lacob binecuvdnteazH pe Efraim $i pe Manase. 2 ^i se spune zicand lata losif fiul tau vine : ^i Israel.suta patruzeci si §apte de ani. si noi vom fi servi lui Faraon. 31. 29 ^i nird la tine. 47. MOISL 47. domniil men. 35. si lui lacob. in pamantul Canaan. semanafi-va pamantul. ca sd-i dee lui Faraon a ^'numai panianturile preotilor nu fura a lui Faraon. sd fie ai mei. 22. in pamantul Egip. I Ebr. K'ig. 24. V Cap. veti da lui Faraon a cincea parte. si pamanturile noastre pentru pane.19. ?i-i I. 21. 28. pre Manase la tine. 23.^i ei in mosteruirea lor vor purta numele fratilor lor. 41. deaceea ei nii-si vandura pamanturile lor. §i ca pamanturile sa nu se puslieze. sa nu ma ^immormantezi in Egipt. cincea parte: dara ace^ti ^doi fii ai tai. . 37. pre Efraim. Cap. foarte. 21 i>i pre popor il stramuta prin ceta^i. nude se facura 8 §i vazand ^i lui losif. X Vers.

intaiul in demnitate §i intaiul in punezeu eel ce ma pasci^i pre mine dela tere! 4 Sumetindu-te ca apa. luS. 2 Mana ta tai . Atunci /-ai intinat mine de tot raul. ?i lata Dumiiczeu facii ca eu sa vad ^i semanta dar* Dumnezeu va ti cu voi. parintele vostru! 15 ^i '^"el binecuvanta pre losif. Ca ^te-ai suit in 16 Ingerul "* care ma rascumpara pre patul parintelui tan. J'ludo 19 Dara parintele sau respinse. semiiitia lui se va face 20 Ai?a el in ziua lacob: Adu-mi-i incoace. ca parintele sau "a pus mana adunarea lor. mare totusi mai mic. ?i numele parintilor mei.toarce in pamantul pariniilor vo^lri. ipuindu-si timpurile viitoare. §i le dreapta. <-'Ascultati pre Israel. de-a dreapta lui Binecuvdntarile j)rofetice ale lui lacob. §i pre j\Ia. T"^ zise lor: Adunati-va. i-se parii ucis oameni. pre care o cu fata pana la pamant. 18 ^i ca cruda a fost! " Imparti-voiu pre ei losif zise parintelui sau: Nu as^ci. fiule! ?i zise tai. Israel. rintele meu ! ca acesta este eel intaiu. Ca "intru mania lor an cea dreapta pe capul lui Efraim. 5 Simeon ?i Levi * frati sunt. §i-i apropife pre ei de dansul. pana in ziua de astazi. dill .I. ca violenta a fost. ^\ sa se immulteasca in mare 6 Sufletul meu '^sa nu intre in consiliul numar pe acest pamant. slabi. §i losifu apropie de dan.bia mea ^i cu arcul meu. ^i furia lor. ^i ca sa-^i faca placul lor cu greu i?i apnea mana parintelui sau. an ologit tauri. eu §tiu. blat pariutii mei Aliraam ^\ Isaac. ^tiu. ^i zise decat dansul. ^i o puse pe capul lui Efraim.taria mea ^^\ inceputul puterii niele. !?i . te vor lauda frafii cerbicei inaasupra fi Pleca-se-vor tie fiii 9 luda *puiu de leu ! meu. 14 ^i Israel i?i intinse mana sa cea A r\ v^i lacob cliema pre fiii sai.?! Israel 21 Si Israel zise lui losif: lata eu mor. 49. fiii lui lacob.59 cavi nii-i dete Dumnezeu aici. lui. din prazi te-ai suit. 17 ^\ va. ! 2 Adunati-va. ^intaiu-nascutul meu! Tu^ zise Dumnezeu. cliiar el va ^\ fi acesta se va micilor . §i-i imbratii?e. date fiecCiruia din fiii sai. raim si ca pre Manase ^Eu nici Efraim inaintea lui Manase. nase in stanga sa.intru lacob. s^i 3 Rul)en. 10 Caei sochii lui Israel erau aceea ii Itinecuvanta pre ei. §iei sa poarte "numele meu. sa binecuvante pre in ai?ternutul meu el se sui ace^ti copii. 27. 'In- . inaintea caruia an um. pune-ti dreapta pe capul ?i 8 Pre tine. ca Manase era intaiu-nascutul. va »' face popor.rael. /'nu na^terea mea. MOISI 48. Si-i voiu imprai^tia intru Is: ^ '' . pre Efraim in dreapta castigaiu din manile "Amoreilor cu sasa.multime de popoare. vei avea intaietatea. de-a stang'a lui Israel.lor. nascut. s?i se pro§terna 22 k^i *eu iti dan tie o parte din pamant 13 §i losif mai mult decat fratilor tai. §i sd nia lor. 4. Fiul tau.Faca-te pre tine Dumnezeu ca pre EfAstfel puse el sul. ta nu credeam sa o mai vad. pre amandoi. Si ^gloria mea sa nu se uneasca »"in zand losif. ca /"sa-ibiiic. J InAbraam §i strumentele cruzimii sunt armele lor. ziso lui losif: pre fata 11 i. zicand: cauza batranetelor putea vedea. o puna pe capul lui Manase. mai mare va ti parintelui este. sfratele sau eel / Cap. Dum. Isaac. ^i va va in12 Apoi losif ii departa dela ge. ^\ ascultati. cu voie manile sale asifel. zicand: Iscuvintez ! el nu rael va binecuvanta 'intru tine. §i el ii ^saruta ]ire ei. pa. P^w. 7 Blestemata fie maca sa iee depe capul lui Efraim. ta. ca sa va care era eel mai tinar: i^i mana sa coa " spun ce are sa vi-se intample voua ^ in stanga pe capul lui Manase. nunciiii pdrintelui sau.

cand binecuvanta pre dansii.nului intre fra^ii sai. i. rapirea. ^^i aceluia ii vor da mosilor niei.1>0 :g-enuneliin<l. 20 *Dela Asser vine pane grasa. ca sa '^imbalsa- meze pre brdsaniara parintele sau. . 24. 2/Pana mai pe sus decat binecuvantarile strace va veni ^ilo. Ca. MOISI i^i 49. incat calaretul cade inapoi. la §i le zise Eu poporul men. pre Israel.>i Ele sa vina asupra capului asupra cre^tetuluiNazariiiea" marii. ^i hotarele zece semintii ale lui Israel: este lui se tntind la Sidon. in paniantul Canaan. ?i urandu-1. i$i stranse picioarele sale ^e tntind preste ziduri. 1-au^'ama. 27 Beniamin este^'lup rapitor. butar. Si dintii lui all^i de lapte.26 Binecuvantarile parintelui tau sunt gislatorul *'diiitre picioarele liii.^>. 32 Cumpa. 50.?! supuse '^umarul i^i la Cea din urmO porimcS. $i sale de o a ita iiobila. $i in sange de struguri 12 ^Ocliii lui sunt ro^atici neata sfa^ie prada. Spala in vin vest. a lui lacob moartea : sa. ^i paniantul lui ca pre este placut. purtarea de sarcina. ramas bratele manilor lui s'au puternicului lui Prin manile intarit. 'Care face raniuri IVinnoase. hnprewid. Cu binecuvatarile cerului de sus. 18 Doanine ^mantuirea ta o as^tept! 19 ''Gad. tare. Pomul 33 $i dupa ce sfar^i Jacob de a poi?i Tructifer langa isvor Ale cdrui ramure runci *^i fiilor sai. de vita asiiiul sau. Diniimantul sau. ^immorsau. lacob.dupre binecuvantarea sa ei. Ca mantati-ma langa parintii mei '^in pe?16 ''Dan judeca pre poporul seniintiile lui Israel. care te va ajuta. Cu binecuIt J^ frrv ^i losif «cazand pe fata parintepreste dansul.cuvantarile t&ttdor si ale pantecelui. ^i cl da mancarile gustoase regilor. un leu. cete niari il inipila pre dan•sul. §i 24 Dara '" 'arcul lui a lacob se hnmormdnteazu in Canaan. care o carare. 28 Acestea toate sunt cele douaspre18 'Zabulon locueste langa portul asinei lui losif. s'a culcat ca I. 11 Acela '^leaga lor eterni iiianzul . §i-l lui sau. niedicilor. *Pana in varfurile niuntileoaica: cine-l va de^tepta? ])opoarele ascultare. si-si dadii sufletul. de vin. luptaudu-se in contra la poporul sau. 23 I'it sagetatorii. *fu adaos lui. este in tarina lui Efron He- este ca snarpele in cale. 31 '-Acolo imniormantara pre x^braam ^i pre Sara fenieia sa acolo inimormantara pre Isaac ?i pre Relx'ca femeia sa. . Langa portul pana navelor. din fa^a Mamrei. ca vantarile adancului de jos. 21 iNeftali este un terebint intins. ^care te va binecuvanta. 17. 'Trin a totputernicul. rata fu tarina ?i pe^tera ce este intr'insa dela fiii lui Het.>i seara iniparte^te mantia sa. Nici "le. triil dill luda nil se va departa. 14 Isacliar este ca asinul robust. patruzeci de zile. '^ 22 Pom fructifer este losif. 25 2 Prin Dumnezeul parintelui tan. ''planse el. medicii im3 Si trecand (ca atatea tineau zi- Num. ^i-. Ca 30 In pe^tera cea din Maclipela. pre liecare ii binecuvanta §i paosul.ii 15 El vazu re. ?i acolo immormantai eu ?i pre Leea. ma yadaog una din 17/ Dan tera care cerastul in teul. Carele niusyca calcaiul calului. se iacii serv tri- 29 Si le porunci lor. "Prin^pastorul ^i -2^piatra lui Israel. pre ^ cumpara Abraam cu tarina Dara in urnia ^\ el va inipihi pi-e •dansele. Cu blne- 10 "Sce}). dela Efron Heteul ca mo^ie de ingropaciune. saruta pre 2 Apoi s^i losif porunci servilor sai. si aceasta ceeace le-a zis parintele lor. ca este bun.in pat. rele zace intre staule.

: 24 mor: Si losif zise catra frafii sai si ?/ Eu ceta. 10 ^i ei ajun.'. Si"l iml)alsamara. il '' planseru 4 Doci trecand aeele 15 Si fratii lui losif vazand ca parinoamcnii tele lor a murit. Astfel sera la aria Atad. 20.iu. care calareti. IH. in cat ' de sapte zile. care este dincolo de ii nuingaia pre ei. ca sa faca ceeace ve- cu dan. 10. CO.ingriji do voi i}[ de copiii vostri. ^crescurd pe genunchii Moartea lui losif. nedreptatea immormanteaza pre parintele nezeului iiarintelui tau. in Egipt. | . vor. Jl. §i sa ne am atiat har inaintea ocliilor vo:?tri. cum Suie-te. Asigurarea Jui losif caira fra^ii . si losif trai o suta tiii ^i zece 23 Si losif vazii din jKina "intr'a treia si ^'fiii Efraim genera^iune.im.) S. 25 Si "losif puse pre tiii lui Israel sa jure. lov. 15. ca mosie de ingr(»paciune. h ! sicriu in Egipt. fiind de o suta ?ii zece parintele s. dard '"Dunuiezeu le-a intors in spre bine. el cu casa pamantul Goi?en. 2. 23. cei mai batrani toata casa lui losif si si toti batranii din }iamantul Egiptului frafii 19 Si losif le zise: i'Nu va temeti: 2 an doara in locul lui Dumnezeu tie! 8 i?i sai si sunt eu ? 20 ''Yoi afi avut cugete rele casa pftrintelui sau. 13. 49. numai 9 copiii lor. 7. iata este dinc(»lo de Jordan. 'zisera: Poate ca losif ''casei lui Faraou. 61 Icle iiuljulsunulrii). adecd sa pastrezepopormult. ca '"rele ei ti-au facut tie. Ijiti lui Faraon. 2 1 Sam. 29. dusera cu dansul sa immormanteze pre 26 Si losif muri. 25. Cap. 14 Si losif se inturna rintele sau jale ( parintelui sau ani.fi ]\[acliir. el §i fra^ii sai ^i toti ceice se s?i voi sa duceti oasele mele deaici. 28. zicand lata eu mor sa-i zica Parintele tau inaiute de a inmi(»rmauteaza-ma in mormantul pre muri ne porunci zicand: 17 Aija sii pamantul lui Ca. servi Faraon. 11 Si < lanaaneii. !?i ''facura acolo plangere mare ma lor. 16. asemenea lui fiul lui . 17. ?i le vorbi dupre iniJordan. si-1 pusera in : parintele d Sciu. /' Cap.ziceti losif: Eogu-te! iarta acum ?care mi-l-am sapat eu in naan Acum lasd-md. 47. I 1 . 12 Si 'flii lui Jacob facura cu el dupa cum le poruncise el. 18 Apoi se dusera suntevi 7 Si losif se sui sa parintele siiu: lui ^'i immormanteze pre ai casei lui. lui Isaac i?i lui lacob. fratii i?i-i se ''incliinara inaintea cu dansul se suira servii lui.«?/. ^ Mat. pre care o ' cnmparase Abraani impreuna. locuitorii pamantului. te-a tacut sa juri. I I Fnpt. zile (le plans. aiba ura contra noastra. de s3.reintoarca noua tot rftul acela. zisera Jale mare este ac(\asta pentru Eg'ipteni deaceea s"a cliemat numele ei Al)elMitraim. Acum iartft-le ma V( >iu intoarce. 13 ll dusera pre el fiii lui in pamantul Janaan. 20. si ei. Egipteuii ^ai)t('Z('ci (le zile. 6 Si Faraon ii zise r lor. te rog. pre ^care cu juramant 1-a promis lui Abraam. / c Est. 37. s^i cirezele lor lasara ei Si se suira contra mea. i m « 1 / Cap. 16. cand si ii servilor "Dum- Si losif plangea. cu tarina dela Efron Heteul. 1. tan. ?i in turmele sul ?i lor.defi astazi. cat i-am 16 Si ci trimisera la losif 5 Parintt'le facut lui. lui Manase se lui nascura losif. zicand Dumnezeu va va cerceta. rogu-te sa ma fratilor tai nedreptatea lor i?i pacatul lor. Si losif 22 Si losif locui in Egipt. . vazand jalea ce se facii la aria Atad. s?i-i ziceti men m"a jurat. losif vorbi eatrii /' : : : ! ! sui sa i}i immormantez pre §i parintele men. k Cap. Prov. si pre voi va va cerva va duce din pamantul acesta Dumnezeu in pamantul. vorbiau lui. 7. Oi?tirea 21 Acum dara nu \k temeti: ^eu voiu si aceea fu foarte mare. fata cu Mamre. 4. 37. dupa ce innnormanta pre ani. Pdiix pentru pai?i tare foarte. -':. MOISI 50. Num. zicaiui: Eogu-va. ^i-1 immormantara \nv el in pe^tera din \-drina Machpela. 31.I. zisera: lata-ne.

?i ^i-i^i lua de femeie din fetele lui Levi 11 Deci pusera preste sa iese din ^ara. §i ei crescura ^i se tari. dan^ii prefec^i. vedeti in scaunul de nastere. toata munca depe camp §i toata munca ca sa se scalde.cand: Pre *tot baiatul ce se va naste. 2. 16 ^i zise Yoi. Levi se de Dumnezeu.46 26^ -ij c Fac. serve si-1 aduse. no^tri. 15 ^i regele Egiptului zise §imoai?e. sa-1 omori^. h lov. 17 Dara moa^ele.UI JIOISI. Gad ^i Asser. cu bituni si deau §i Ef/iptenii. a Fac 46 2. ?i d Fac. f Vs. ci ele lamin 4 Dan. !?i Neftali. 6 Si descliizandu-/. IS. : . 10. : '^ 2^1 . " temanduveni cu casa sa: 2 Ruben. §i Benia. 13 ^i Egiptenii siliau cu as.13. munci grelc la "»lut i?i la caramizi ^i la 5 ^i fata lui Faraon se poguri la rau. zidecatnoi. lasat baieti in vieata. b Fac. ^sa luc. impilarea IsraeUtilor. $i poporul zidi lui Faraon ceta^i fin. e Fai t. la femeile ebreice. ca el sa nu sa-1 aruncati in rau. si nascii un grele. uitandu-se 14 Astfel ei le ^amarira viea^a prin sa vazd ce se va face cu el. 2G. Ps. ei cu tandu-1 ascunde. ^i cealalta Pua. A DOUA CARTE A Immul^irea $i i. de va fi Acestea sunt numele fiilor lui Israel. fiecare traeasca. tinu ascuns trei luni. 18 Atunci 5 ^i toate sufletele nascute din coapsele regele Egiptului cliema pre moa^e.blau pe marginea raului. ?i le erau *§aptezeci de suflete. 9 Acesta moa^ele se temura de Dumnezeu. Selqiarea sa minunata §i crefterea sa. Israel. ca este frumos. '^ . se immultira foarte. §i sa se lupte contra noastra. ?i servele ei se preumcare au muncit em cu asprime. ca sunt acea generatiune. 54.sicria^ de papura. ?i poporul se immult^i si 8 !*ii ^se scula un rege nou in Egipt. . cand mo^i^i C'pnl 1. ^i toti fratii sai. il 3 ^i no mai pude proviziuni: Pitom ?i '^'Raamzes.i iar de va fi fata. ^\ cand s'ar intampla sti traeasca.le zise lor regele Egiptului. Simeon. ram int-elepte^te cu dansul. 15. Zabulon. si tara se §ele la dansele.5. facii pentru dansul un atat mai mult se immultiau ?i se intin. 5. 10. §i ^vazandu-1. de ati lui lacob cu losif impreuna care §i era in Egipt. 46. resbel. §i lata copilul plangea. prime pre fiii lui Israel sa munceasca. i?i culcand pre baiat intr'insul. S. 7. 3 Issachar. 19 ^i -2'moa§ele 6 ^i losif muri. 10 ^Haideti dara. Fapt. §i le vazii copilul. 21 ^i fiiindca care nu cuno^tea pre losif. se ingroziau de fiii lui ra^ina. ^i nasc mai inainte dece vin moaimputernicira foarte-foarte. §i-l unst. 20 2 ^i Dunuiezeu facii umpluse de dan)?ii. dintre care una se cliema sicriasul in papura. 4 '^lar sora lui sta de departe.|i facut aceasta. zise Pentru ce a. sara pre baieti sa traeasca. ^i toata fata lasati-o se immulteasca. sa cari intrara eu lacob in Egipt. se imputernici foarte. . *ca sa-i apese cuimunci 2 ^i acea femeie concepu. 7. 22 k^i lui Israel este mai numeros §i mai tare Faraon porunci la tot poporul sau. trimise pre una din ^ifra. baiat. si toata raspunseralui Faraon: Femeile ebreice 7 '^^i fiii lui Israel nu sunt ca celea ale Egiptenilor. sa se uneasca §i el cu inamicii un ''om din casa lui Levi merse. 50. bine moa^elor.EXODUL. §i ea vazand lor ebreice. '"fazise poporului sau: lata /'poporul fiilor miliile poporuhd se facura mari.il puse intre trestle pe marginea raului. 1« . nu facura ^dupa cum i?i luda. 12 ^i cu cat mai mult ii apasa. Na§terea lui Moisi.

jre unul din fratii sai. 16 Si preotul din Madian pe carele tu stai este pamant sfant. Si Dumnezeu ii fugi de fata lui Faraon. ^i cunoscii Dunuiecautand el incoace ?i incolo. zise 10 v>i dupa ce crescii sunt euin pamant strain. *care venind sa scoata 6 Si el ii zise: ^Eu sunt Dumnezeul apd. lata raspunse: ii domn i?i judecator preste noi? Au doara rugul ardea cu foe. ca el ie?i la fra^ii sai auzi suspinul lor. zise din apa rael ''gemand de munca. acesta zise 7 Si Domnul zise: *Eu am vazut apaPentru ce ati venit astazi a§a curand? sarea poporului meu. "strigarea lor se inalta pana la strigara. 3. ca locul fantana. ca sa vad mandu-se.zise! 5 Xu te apropia aici. « preotul din Madian: §i madoua zi ie^ind el iara^i afara. omori pre Egiplar Moisi pa§tea oile socrului sau nisip. el veni la ^muntele 2 Si ^ ingerul celuia care nu avea dreptate: Pentru lui Dumnezeu.acolo. ca s"a vadit. feeioa§i 21 Si zise Mergi. parintelui lor. din munci. lui fetei Faraon: Merge-voiu oaro sa 7 §i sora copilulm zise scapat pre noi de manile pastorilor. ca sa ramana la acel om : lului. care-1 facu^fiu. 11 i^i se intampla Moisi era mare. bit ^i apd ne-a scos. Dumnezeul lui Isaac §i Dumnezeul lui le alungara. 14 ^i acela lui Dumnezeu i-se arata lui in tlacanl ce bati pre aproapele tan? Cine te-a pus pre tine de foe din rug. la Eeguel. §i ne-a adapat oile. f 12 Si spre fiii lui Israel. !?i-i zise: Moisi! Moisi! !?i cautu pre Moisi sa-1 omoare. ea il aduse ^i la lata lui Fa- 23 Si in acest"* lung timp se intampla. um])lura troacele. El)reu. ^i el uitandu-se. /'scoate-ti mantul Madian. si-1 alilpta. . cum ai ucis tuia.numele luiGher^om: ca. ascunse in a §i-l 13 tean. . cum batea pre un §i cu lacob. ca nu este nimenea. . ?i le apa. Si ^loisi se scula. Chemarea lui Moisi. 7. Dum- 2-4: Si Dumnezcu cand nezeu. ?i iadapa oile lor. MOISI. 31. locul rugului. 9 f^i t'jita lui Faraon ii zise ei : si el dete lui ^loisi pre Sepfora.Moisi sa invoi. parintele lor.lacob. Fuga $i cdsutoria Jul Moisi. . : chem manca din fenieile Ebreilor. 20 Si el zise fetelor sale Si nude este 8 ^i acela ? Pentru ce ati lasat pre acel om ? care se alapteze pe acest copil? cliemati-1 sa ''inanance pane. «ii striga Dumnezeu din mij1 5 Si Faraon auzind de fapta aceasta. zise Cu adevarat acest lucru lyi pentru ce acel rug nu se mistue. §i vazand zeu starea lor. la copilul acesta. ?i-l alapteaza id voiu da plata ta. sa vada. ea cliema nu. 18 Si venind ele temea sa caute spre Dumnez(ni. a§ezandu-se langa o incalfamintele tale din picioare. ca sa adape oile parintelui tan. cu Isaac 25 Si Dumnezeu ''cauta ]ire un Egiptean. vazii §1 de alegamantul sau cu Abraam. §i rugul nu se mis3 Si Moisi zise: Ma voiu duce vrei sa ma ucizi §i pre mine. Dumnezeul lui Abraam. i^i femeia lua copi. aceasta mare aratare. 2. si cliema pre mama copi. eu 22 Si <?a n nascu un fin. 63 : racaiulu-i-sc mila. fata lui Faraon ii ra se dnse.11. 4 Si vazand Domnul ca el se abatu. :::i el cliema el ^Strain copilul mare.ca regele Egiptului nun-i ea. i?i fiea sa. care este in Egipt. vazii doi barba^i Ebrei certandu-se: i?i zise nand oile in desert. Si lethro.si-^i i^ aduse aminte ?i uitandu-se la muncile lor. ^i se opri in pa. ca. 3 <^ : : '* « Fapt. raon. 17 Si pastorii venind. in zilele acelea. tiaras' Moisi el raspunse lata-ma. lul. §i iiii lui Issi mele lui Moisi: 1-am scos pre el. zise: Acesta este diu coi)iii 19 lar ele zisera Un om Egiptean ne-a Ebreilor. Si Moisi ascunse fata lui ca ''se ra. ieri pre Egiptean? Atunci Moisi te. avea §apte fete. la Horeb.

vestminte. al Hiveilor si al lebuseilor. Dumnezeul lui Dumnezeul lui lacob m'a triIsaac culta de cuvantul meu: ca vor zice. Dumnezeul parintilor vostri. 13 k?i Moisi zise lui Dumnezeu: lata. vino. ^i^i aduna pre batranii lui Israel. nostru: 19 Dara eu ca regele 11 k>i Moisi raspunse lui Dunuiezeu: Cine sunt eu. ca sa te trimit la Faraon. i?i el i'dujia. ca lor. acesta este ^ nimiele meu in pamant si el il arunca pe pamant. Donuiul nu ti-s'a aratat tie. Dumnezeul lor : . sa scoti mergem men. MOISI. ]>opornl ''apasarea en care Egiptenii Dumnezeul Ebreilor ne-a sa '^intampinat 10 liii acum Israel. si al lebuseilor. f^i j Op. 2 Si Domnul zise lui Ce este ceeace : raspunse: Un '^toDomnul ii zise Arunca-1 pe iag. Amoreilor. zis : A am strigarea lor ^'pentru iinpi- i-i mi-a ~Eu v'am : cercetat pre voi. voiu face in mijlocul lui. 16 Mergi 4 Si Domnul zise lui Moisi Intinde-ti pentru toate generatiunile. 21 Si ''voiu face. va veti inclnna Ini Dumnezeu po muntele acesta. Ferizeilor. pre noi. Dumnezeul parinti. nu \c\i merge cu mana goala 22 Ci ' fiecare femeie va cere dela ves^i zice: trimis Dumnezeul parintilor vo?tri m'a cina sa ^i pre mine la voi. Egipt.decat numai silit din mana tare. dara. mana ta. Ai?a vei zice fiiilor Israel : si-i viai zise: Inzestrarea lui Moisi cu darid de a face minuni. si Egiptului. Si de vor ^asculta de cuvantul tan. : ^i zi lor lui Domnul. zise ei m'a trimis la Dumnezeu mai adaose acela vei zice fiiilor nu nui vor crede. ^i Moisi fugi de dansul. ?i de-mi vor de argint. 20 InsS. intr'un naneilor.64 ?i n. al Hiveilor 18 pamantul in carecurge lapte ^i miere. ?i-i zice lui : Domnul. 9 ^i acum lata ^strigarea vei intra tu la batranii lui Israel la regele veti Israel a ajuns i?i pana *vSi mine. Syi-l lua ^i el iara^i se facu toiag Dumnezeul in mana sa. scot din pamautul din apasarea Egiptului al Heteilor. pre lui din ca sa sacrificam Domnului Dumnezeul ^tiu. fiilor lui Ferizeilor. 5 Ca sa ^creada. Cel ce se c/iia- md '^EUSUNT. eu voiu ^intinde mana mea. ca eu team trimis dupa ce vei ii scos pre poporul meu din Egipt. pamant in in care ^'curge lapte §i niierc. al lui Isaac al lui lacob. 11. vos?tri ?i zice mie. ?i latorii lor.mana. : aceea va va lasa sa mergeti. si Dar iata nu vor as: lui Israel: Domnul. al in ^i Amoreilor. ca ie^ind voi din Egipt. i^re rugamu-te dara. al Heteilor. lui SUNT GEL CE SUNT. ca poporul acesta sa afle liar inaintea Egiptenilor. ca sa merg la Faraon. ^\ se etern. Dumnezeul lui Abraam. am vasut apasa pre dan^ii. !^i 3 Si mis la voi. pre care teni. Caal acela'^intr'nn pamant bun al ^ilarg. aiizit 3. zise.!tri mi-s'a aratat mie. care este nuniele lui? ce sa le le veti pune pe fiii pe raspund ? 14 ^i Dumnezeu ficele voastre. locul i'Cananeilor. i?i ™ca sa-i sa-i scap din mana 17 am vcizut cele Si am zis ce Ai-se fac voua in Effint ''Eu va voiu scoate pre voi in ]>amantul al Egiptenilor. si-1 ia de coada: si el intinse ai tu in mana? ^i el : . §i aceasta este amintirea mea facu sprpe. '^Domnul. care le . ])arintilor Abraam. 15 Moisi: Si As^a 4^\ raspunzand Moisi. si voiu bate Egiptul prin /toate minunile mele. ca ^ ^cunosc durerea loi- : 8 Si m'am pogorit. . §i Jve\i despoiji pre Egip- zise lui Moisi: EU voi. lasa-ne acum cale de trei zile in pustiu. 1. V0!. ma voiu duce la liii lui Israel. si le voiu * : Egiptului '^nu va va lasa samergeti. dela oaspetea casei sale vase si vase de aur. si sa scot pre fiii lui Israel din Egipt? 12 §i Dumneseu 7Ase "Eu voiu ti cu tine ^i acesta iti va fi semn. ^i va fi. 1.

11. pre care arunca la picioarele lui 14 i^i aprinzandu-se Domnul de ma. V ler. 1. : . daca nu vor crede ^ie ?i nici la meia sa ^i pre fiii sai. h Vers. 27. §i scotand-o mai traesc. Dumnczeul lui lui ta. $i /"apa. Rom. 7. J. IJ. ca sa sera facut omului gura. Nnm. crede tie. ij 11. 31. IB. 51. Isa. ?i : : . Mat. 1. cu care ii sa faci semne. 15 'Vorbeste ^inaintea lui Moisi in pustiu: §i el merdara cu dansul. 94. 22.ca iio\\ acei oameni cari can tau vieata 9 ^i ta au murit. 5. si zise Cu adevarat tu e§ti mie nie asupra lui Moisi. §i taia prepu^ul tiului miti. mana ijii ta in sau $i el vari mana sa in 18 Atunci Moisi merse. se va bu27 v^i Domnul zise lui Aaron lesi cura din toata inima. ?i vazandu-te. sau. §i toate '^semnele care le tau catra popor. mai zise lui: Vara. so. 7. h Ps. : : cauta sa-l 13 Si Molsi raspunse: Rogu-ma. 8. 3. 10. sa iei din apa raului. 16. 16 $i el va vorbi in locul care il trimise.1 Nnm. $i Domnul . Isa. 15. il Domnul z/intampina. 18. los. 5. mana ta in san §i mei cari sunt in Egipt. 11. . 4. Osea 11. 13.22 ^i tu vei zice lui Faraon vul tau. 2. Bam. I k Vers. AO^i Moisizise Domuului: liogu-ma.te.. Cap. lona 1 3. ^'ca omat. p Vers. 1. ca de nu vor carne a lui. 5. si te voiu invata ce 24 ^i era pe cale intr'o ospatarie. nici am fost odata mai inainte. de sange e§ti prin vorbeste bine §i iata-l ^iese intru in. vor crede cu. Eogu- 7 Apoi zise D}im. tan la senmul eel d'intaiu. socrul sau. Deut. 20. Cap. 1. n Cap.: Cap. / ' Cap. 2. 20. 3.. si-1 saruta. nici vor asculta de asiui.11. gi eu eel intaiu-nascut al tau. tampinarea ta. ii zise Au Aaron sot de sange. )( 9. m Num."piatra ascutita. Dumnezeul laeob. iata -^eu voiu ucide pre fiul tau. fi 65 lui in loc Punmezeiil Isaac avatat $i tif^. : <-' : <i N»m. 9. ^omoare pre el. 20 Si Moisi lua pre fevantul tan la semnul al doilea. 9. 7. r . Moisi se mtoarce in Eyipt. incat el sa nu lase pre popor sa mearga Asa zice nici cliiar de cand vorl)esti tu cu ser. cu sa face^i. ti-s'a ^i tu ia i'toiagul acesta in ai mana ta. 21 §i Donmul zise lui jMoisi: s3. 38. 2. 16. 19 i^i Domnul. 6 san. Deut. care o vei mana sa. ler. 19. 22. 6. 2 fJeg. 17. 32. 3. vorbire. : : . 3. vezi ca toate *semn(4e. Lnc. voiu fi *cu gura ta. 27. lasa-ma sa ma due inapoi la fratii de lepra. iar^eu voiu invarto^a inima lui. §i punandu-i pe aceste doua semne. 14. ^ eel intaiu-nascut al meu la limba. ^trimite pre cela ce ai sa tri. §i "tu-i vei de Dumnezeu.Moisi. t Num. lui Abraam. 28 ^i Moisi '^spuse gura lui. afara. 12. 3. 1. MOISL 17 4. 1. se intoarse in pamantul Egiptului. cuvantul tau. 25 $i Sepfora lua o Doamne.13. ( 7. g ler. lua tu din ran. 50. sa vorbe^ti. si va voiu "invata ceeace avet-i lui Aaron toate cuvintele Domuului. 26 Atunci Domnul il Levitul nu este fratele tau ? §tiu ca el lasa iar ea zise Sot. '/ 2. ^\-\ intampina la muntele lui Dumgura lui si eu voiu fi cu gura ta s?i cu nezeu. pre care le-am pus uscat. 22. 4. 23 §i eu zic t-ie 1 1 ^i Domnul zise catra dansul * Cine Lasa sa mearga fiul meu. d Vers. Mat. 8. 5. 10. ci 9 sunt greu la vorbe ?i greu Domnul: "Israel este fiul men. ca eu nu sunt barbat usor la raou. 1. si el va fi in loc de gura noi'unci. ^\ ii intorcanduzise ! seotand-o. 12. si nn vor asculta de cuvantnl dian Scoala-te §i te iutoarce in Egipt. t Cap. 14. . si . sau cine a tacut om veasca mie si daca tu vei respinge de mut sau surd sau vazator sau orb'^ au a-1 lasa. 39. lata mana sa era alba se la letliro. a Io8. 9. nu eu Domnul? 12 Deci mergi. 8. 31. 20. (4. zise lui Moisi in Ma8 i^i va fi. in mana ta. 14. se va preface in sange pe Mergand si intorcandu-te in Egipt. 5.circumciziune. 9 lac. va fi. iata ea iarasi^se facu ca cealaltd Mergi in pace. Fao. ?i ^i Moisi lua 'toiagul lui Dumnezeu in torui pe uscat. X Cap. e Vers. sa le faci inaintea lui FaDoamne. ca sa vad daca nezeu : Vara iarii^i ^i letliro zise lui Moisi: el vari mana sa in san. ^i "*pune cuvinte in se.

. pentru ce amara^ti tu gem . este acum rael vazura starea lor cea rea. ca el sa nu trimita asupra 17 lar el zise Voi lenes^i. nezeul nostru. si tu n'ai scapat incd pre ])oporul tau. deoapoporul prea numtros in tara. Cap. judece pana acum. nira pre ]\Ioisi i?i pre Aaron.preste dansii. lasa-ne.eu la Faraon.nu vi-se va da. 25. impilatorii li siliau. ^i ca el ar li iva/Axt apasarea lor. i?i tot atatea caramizi care la munca sa. 14 Si prefectii fiilor lui Israel. el amaraste pre popor i?i mai mult. ca sunt le22 Si Moisi se intoarse la Domnul. guri. : mu-ne. ^i sa.zise Doamne. fectii lor iesira. Aaron ve. Domnul. ^i auzind. ca sa ne ucida.munca voastra.l)ate. ?i voi rece li-s'a zis: Sa nu mics^orati din sa sacrificam : : : vreti sa-1 impedeca|i dela $i munca mni ruu. ci sa mearga ^i sa-. pana acum. A^a zice pe toata ziua. ^i totu^i ni-se zice Fa: mearga.dandu-le sabie in mana. MOISL 4 10 Atunci impilatorii poporului : : dara le f^i Aaron /' merst'rri. ?i sa nu se uite la tan. : : ' Cap. ca §i atunci cand a fost Dumnezeul lui Israel Lasa paiu. | . 26. 2. si vorbira catra popor. intal- pilatorilor poporului §i prefectilor lor. 3. intea lui Faraon ^i inaintea servilor lui. ca sa-mi pre cari im]»ilatorii lui Faraon ii-au pus 2 Dara Fa. ^i liii §i pre- admiara. / J Cap. | .60 29 JMoisi II. lenesi sunteti. Si totu^i ei 8 care faceau . ocupe-se de ea. cari stateau zicand: 7 ^lai mult sa nu dati paiu inaintea lor: 21 Si zisera lor: Caute poporului pentru facerea caramizilor ca Dumnezeu asupra voastra. 13 Si 5'j. sijii in tot pamantul Egiptului.si adune ca uricios afi facut mirosul nostru inapaiu. 19 Si prefectii fiilor lui Isveti face. sa. sa-/ impu. fura batuti. ca sa pre las ieri suma liotarita de caramizi. de a Pentru ce nu ati implinit nici astazi nici 5 Si diipa acestea Moisi si zicandu-le: Faceti ceeace sunteti datori nira si zisera Ini Faraon: : carui voce am eu sa ascult. mis pre mine? 23 Cci de cand intraiu 9 ingreue-se munca oamenilor aces. 24. 10. 18. (] Vers. Asa zice Faraon ^lai mult nu pre care Domnul le-a fost zis kii Moisi. suma 20 caramizilor cea hotarita pentru Poporul se impileazd toata ziua. ca aflii dara nimica nu se va mic!?ora din Domnul ar li H-ercetat pre fiii lui Is. sarbatoreasca in pustiu. Vci mai dau paiu 11 Duc('ti-va sinfacii senmele inaintea poporuliii. se ^plecara ?i sc iuchinara. numarul caramizilor. zicand Pentru ce 16 Paiu nu se 3 Si ei zisera Dumnezeul Ebreilor faci ai?a cu servii tai? ne-a intampinat pre noi. pre poporul men sa mearga. §i nefi sa nu-/ micgorati lor nei^i deaceea striga.poporul acesta a. zicandu-/e. ca sa sa4 lar regele Egiptului le zise: Voi crificam Domnului Moisi $i Aaron! pentru ce trageti ]n'e 18 Acum mergeti §i lucrati. noastra ciuma sau sabie. nici pre Israel nu-1 voiu lasa sa 15 Si prefectii fiilor lui Israel venira. | A- Fac. zicand ! : Moisi e nesocotit de Faraon. 5 Si Faraon mai zise latA.munca voastra.^i sa sacrificam Dumnezeului nos. raon zise: Cine este Domnul. zicand Sa mer. ca ^i pre fiii lui Israel ? nici Domnul nu-1 mai inainte? cunosc.>i 30 Aaron vorbi toale cuvint^le. 3. h Cap. 6 Si Faraon porunci intr'acea zi im- Si ie?ind ei dela Faraon.^a f Pentru ce m'ai tritru. 12 Deci poporul se rirael.da servilor tai. deaceea ziceti Sa mergem. desi vina este a poporului tan. . desert. ca sa-i vorbesc in numele tora. vorbe deserte. Dum. ruga. !?i va strangeti paiu de undo veti ?! 31 ^i poporul '*crezu. ?i paiu popor dela lucrul sau? Dnce^i-va fxe. sa si mergem cale de trei zile in ceti caramizi: §1 lata pre servii tai ii Domnului. 16. : si strigara la Faraon. VS. ca sa stranga mirifjte in loc de paiu. 3. pre toti batranii liilur Israel.

'J 14 Ace^tia sunt lui : capii caselor parinti- Ku sunt leliova. 16 $i acestea snnt numele 'tiilor lui 5 ff^i eu niai auzii ?i susan petrecut. apoi cum ma va asculta Faraon? 26 Ace§tia sunt acei Moisi ^i Aaron. eare lua ara. 23 $i Aaron sunt leliova ii?i lua de femeie pre Eliseba. ^'Diiiiiuezeu atotputernic. 6 Drept aceea spune au fost suta treizeci ^i . ca eu sunt leliova Duui. lui Isaac lui lacob. mine.IL M0181 Moisi xirhne^te dela 6. dava Act^stea sunt familiile lui Euben. tra A. !?i Zochar i^i i^aul. ^'care lui Israel din pamantul sau. $i ini-aia adus aminte de i?i Koliat §i Merari . intaiu-nascutul Hanocli ^\ Pallu. iientru care am Amram au fost o suta treizeci ?i i?apte "ridicat mana mca. nezeul vostru. pre care Egiptenii Levi dupre generatiunile lor: (iherson asuju'esc. care va scoate pre voi Iocliel)eda. 12 Si ii nascii lui pre Fin<'as: ace^tia sunt Moisi vorbi inaintea Domnului.lacliin. 22 Si ''fiii lui Uzziel: acesta il voiu da Aoua de moi?tenire. ^i ()7 Ic Dumnezeu alte jmrunci. $i zi lui 25 8i Faraon. suta treizeci iji trei de ani.sapte de aui. Hezron §i cu Carmi. §i va voiu scapa din ro. lui Israel ( . .tului. l)ia anii vietii lui Kohat <iu fost o V(ti cu l)rat. cu danijii. pruiiantul petrecerii lor. ca-1 voiu da lui de ani. : poruuci sa mearga la 6Atimci zise Domiml lui iloisi dc Aciim fiii lui Israel §i la Fai-aon. zi. matu^a sa. care ii nascii lui "*din apasarea Egiptenilor 8 ^i va pre Aaron si pre Moisi §i anii vietii lui voi duce in jiamnutul.iiii lui Israel din pamantul Egiptului Capu. liilor lui Israel: ^'Eu sunt leliova: ^i 17 "Fiii lui (ilier^on: Libni i?i ^imi va *voiu sconte pre voi din apasarea dupre familiile lor. (iunoscut. 18 '^'^i fiii lui KoEyiptenilor. lui Korali: Assir si Elkanali si Abiasaf: i>i Domnul 11 vorbi catra Moisi. fica lui 9 §i Moisi spuse aceste liilor lui Is. inalt §i cu judecata mare. ?i 'voiu fi Dunniezeul vostru. ?i eu va voiu Mnantui pre el.liat: Amrain §i Izliar si Hebron ?i Uzzilor.lor.«ii . regele Eleazar. :?i fiimiliile lui Levi dupre generatiunile 20 Si ?/Ainram lua de femeie pre veti cunoai^te. 2 zise : Si DiuunezGu vorbi catra Mosi. ca / sa dau lor painantul Ca. pre sora lui Naa$on. ?i tot a!?a silU ei iiiaiia lare Fiii lui §i-i Ruben ii^'va goni pre din pamantul lui. ''dara ei nu ascultara pre IMoisi ii nascii lui pre^Nadab §i pre Abih i?i pentru mic^orimealor de suflet ^i pentru pre Eleazai. pinul Jiilor lui Isrnel. $i ai lui Simeon : genealoqia lui Moini $i a lui Aaron.Acestea sunt familiile Koraliitilor.^ Amminadab. Mergi . 19 Sia^tiU 7 l:?i va '''voiu lua pre voi de jxiiMtrul lui Merari: j\laliali §i ^In?i acestea 67/ /if uieu.!>i ])re Itamar. §i zise capii pariiitilor Levitilor dupre familata. iiii lui Israel nu ma ^^asculta pre liile lor. ca uumele meu de '^lehova nu le fui lor 15 *iSi fiii lui Simeon: Jemuel §i Jamin 4 Si«euintari !?i leplmant i?i Ohad si . lui Isaac ^i lui lacob: da. /"catre cari zise Domnul: Scoateti pre lo Si Doiinnd vorbi catra ^loisi §i ca. fiul lui Aaron. ca sa lase sa mearga pre iiii meie pre una din fetele lui Putiel. isji kia de feEgij)tului. Acestea sunt familiile naan.si anii vietii lui Levi ii legamantul meu. ca sa scoata pre Iiii lui Israel din raon: caci silit "de maiia tnrc ii va lasa pamantul Egiptului. : . regele Egii>voi vedea ce voiu face eu lui Fa. ])re Nefeg fji Zitri. 21 8i 'iiii lui Izliar: Korali Abraam. Mai ales ca 2eu sunt greu la cuvant.iiT»n. in care ei lui Simeon. ii^i munca 10 cand : lor cea grea. care rael. <ii niearga.iiul din 'ananea.lor lor: 'Fiii ^i liuben. Eu Mi^ael §i Elzafan ^i Ziti-i.1 6. 24 §i ^fiii taiu lui Altraam.

raurile preste fluviile 8 ^i Domnul vorbi catra Moisi catra preste lacurile lor preste toate bal^ile Aaron. 28 §i a fost. zici lui Aaron: '*Ia toiagul tau. ^ — apa prefucuta : 7^i fi ''profetul tau. cS eu sunt Domnul. cum dara Faraon ma va asculta ? Moisi $i Aaron fac minuni in fa^a Jul Faraon. *ca sa scoata din Egipt pre fiii lui Israel acesjti Moisi ^i Aaron. Domnul zise lui Moisi lata eu te-am pus pre tine sd fii «Dumnezeu lui Faraon. : intinde mana mea fiii scoate pre voiu tot fluviul se va impufi §i Egiptenii se lui Israel din mijlocul lor. §i ele se vor preface in sange. inaintea lui Faraon. "dupa cum poruncise Domnul. regele Egiptului. ca zic Lasa pre popo- men sa meargS. ani. ca el fluviului. §i facurS. va cari '^vorbiau cii : . lovi apa fluviului inaintea arunca toiagul sau inaintea lui Faraon ochilor lui Faraon $i a servilor sai. 14 ^i Domnul zise lui Moisi « Inima Faraon s'a invarto^at. lata. 4. 27 Acestia sunt. 30 §i Moisi lata eu sunt greu la zise Domnului cuvant. toate /apele din fluviu se prefacura in g . cand . vor "ingreto^a foarte a bea din apa fliupreste Egipt. ^\ de optzeci §i trei de catra Faraon. ^i el nu asculta de dansii Mupa cum le spusese Domnul. el va ie^i la apa 2 Tu toate sa ^vor. : pre 'fermecatori. fratele tau. §i«voi immul^ii /^semnele mele §i minunile mele in pamantul Egiptului. fiii lui Israel din pamantul nul. lor. cand vorbi Domnul catra 29 DomMoisi in pamantul Egiptului. toate ciite ti-am zis. nul vorbi lui Moisi. 7. zicand: -^Eu sunt Domnul * spune lui Faraon. 11 Atunci tori ai Faraon 3cliema pre si ace^ti ^i ei « intelepti Faraon. tin in mana ^i eu cu toiagul care-l voiu lovi apa cea din fluviu. gii'se prefacii in ^iarpe.68 dupre S'o§tirile II. i?i §i a servilor Cap. ^i ia in mana 16 : '^toiagul ^i-i zi: care s'a prefacut in sjiarpe. 10 Atunci Moisi §i Aaron intrara la Faraon.atunci tu sa stai inaintea lui pe tarmul : lui be^ti cate t'i-am poruncit tele tau. regele Egiptului. zicand: 9 De va va zice Fa. 2/ca el sa-mi ser. spuna lui si Aaron. iata «se va preface *in sange. ?i-ti '^inta preste apele lor. 19 ^i Dumnezeu zise lui Mosi: Zi Aaron lui Aaron: la-^i toiagul tau. pre poporul men. a^a facura. veasca in pustiu n'ai ascultat. '^facura §i 6 ^i Moisi ?i Aaron ei dupa cum 7 ^i si viului. el nu voe^te lasa a pre popor. tntdia ylagS. fi el se va piatra. pre fiii catra tine. 20 ^i Moisi ^i Aaron facura a^a dupa preface in ^iarpe. Domnul le porunci. 13 vSi inima lui Faraon se invarto^a. lor.^'voiu lui Israel din Dumnezeu. 7. Moisi era de ^optzeci de ani. rul ^Dumnezeul Ebreilor m'a sft-ti 3 ^i '^eu voiu invarto^a inima lui Faraon. si ele se prefacura in ^erpi: dara toiagul lui Aaron inghi^i pre toiegile lor. MOISL si 6. fraFaraon. asupra Egiptului in sdnge. Domtrimis sa lase pre sau. sa le .lor de apa. ?i Aaron. incantu- Egiptului facura asemenea cu fermacatoriile lor. iar^eu voiu pune mana pe Egipt. sai. raon: "*Facetri o minune. atunci tu sa ^i va fi sange in tot pamantul Egiptului. ^i voi scoate o^tirile mele. 12 Fiecare isi arunca toiagul Scxu. ^i-l precum ^i in vasele de lemne ^i celea de aruncS. 4 Si Faraon nu va asculta de voi. 15 Mergi la Faraon mane dimineata. ^i iata tu pana acum 17 A?a zice Domnul: Intru aceasta ^vei cunoa^te ca eu sunt pamantul Egiptului '^prin mari judeca^i' ^ Atunci Egiptenii *vor cunoa^te. 18 ^i §i pe^tii cei ce sunt in fluviu vor muri. ?i el ^ radicanducum a fost poruncit Domnul: Aaron §i toiagul. cand vorbira tinde mana preste ?i Egiptului.

6 ^i a^a |»refacii in niuste in tot pamantul Egip") ^i Dumnezeu zise lui Moisi ta : Aaron: ^Intinde-ti mana Aaron l)erira isi intinse mana sa preste apele tului. "22 $i descantatorii diii Egipl lacura asemenea cu fermecStoriilelur: !?i inima lui Faraon se iiivarto^a. 45. —broa^tele. ?i curate broastele dela tine §i dela mai ra10 §i el zise: Mane. de prin case. ^\ stai inaintea lui Faraon Fale?te-te inaintea mea ^i lui Faraon. 8. A treia play a — ^dn^arii. 4 A§a broa^tele se vor sui preste pulberea })amantului. 21. i-se 'invarto^a inima ?i nu ascu ^broaijte tot cuprinsul tau. iata el are sa iasa la apa: ^i : : '' . 78.mu^te rele in tot pamantul Egi})tului. ca sasa20 ^i Dumnezeu zise lui Moisi •crificc Domnului. 17 ^i ei lacura a^a: Aaron ii?i intinse dan^ii. care le trimisese el preste Faraon. 15 y?i vazand Faraon ca are nu vei vol de a-/ lasa. Dumnezeul nostru: Faraon inturuandu-se. toata pulberea pamantului se preste pamantul Egiptului. : ! Cnp\d 8. i Cap. tatorii zisera lui Faraon Acesta este 8 Atunci Faraon chema pre Mt)isi §i ^degetul lui Dumnezeu! ?i totu^i minima pre Aaron. 7. c Apoc. ca sa scoata pamantul Egiptului. lovi fluviul acela. 18 ^i " descantatorii lacura ase- Egiptului. 7. 7^^i des. 3 $i raul culta de dan^ii. si Moisi striga c. ?i in cuptoarele tale §i in covet-ele Aaron: Intinde-fi toiagul tau. dela mine i?i dela poporul men sji eu A pair a plagU — mnsca nhwasca. i?i scoasera broaste menilor ^i asupra vitelor. . I / Ps. ^\ pe patul tau. ^i broa§tele Dupa acestea zise Domnul lui Muisi murira. $i love^te tale. ca Miu este altul ca Domnul casele tale. 14 ^i Egiptenii le adu:zice Domnul: Lasa pre poporul meu"ca nara tot gramezi. cari se vor sui ?i M)r nezeu. dupa cum zisese Domnul.18. iraplinira ^apte zile de cand Duinnezeu pentru broastele. ca sa departeze broa?tele pre dan^ii. cautand apa sa bea: ca nu pu25 ^i se raon. 14. ?i preste popo. 16. ?i nici la aceasta uu pleca inima sa. 12 ^\ Moisi ?i Aaron ie?ira dela Fafluviului. §i in ale poporului 16 ^i Domnul zise lui Moisi zi lui tan. ca sa se prefaca in iine §i preste servii tai. 11 Broasjtele se dupa cum zisese Dumnezeu. 13. intra in casa vor departa dela tine ?i din casele tale dela servii tai ^i dela poporul tau. "23 ^i i?i -' 8 <" . murii-a. 19. gramezi ?i se imputi 2 ^i de pamantul. dupre cuvantul lui Moisi. si lovi ])ulljerea cu toiagul pamantului. ^i nu-i asculta Dumnezeu. 105. ?i le zise Rugati-va lui lui Faraon se invarto?a. Jar Moisi zise Fie dupre cuvantul tau ca tu sa cuno^ti.atra Dumnezeu teau bea din apa fluviului. 13 Si Domnul facu A doua plagO. 8. §i sa. §i nil asculta de tenii iiu pentru servii ca el sa tai §i pentru poporul tau.11. in '^camera de dormit a ta. ^i €ra sange in tot pamaiitul Egiptului. 9 ^i Moisi raspunse ' Scoala-te de dimineata.mui^te rele. «' I's. de prin curti ?i de Intra la rai'aon. §i o mult i me niare'" de mui?te tail asupra fluviilor ^i asupra raurilor ^i rele venira asupra oamenilor i?i asupra asupra lacurilor. dupa cum zisese DumTa foi de broa^te.intul Egiptului. ?i pe^tii cari crau in lluviu cand oare rugama-voiu pentru tine ?i tluviul se imputi: §i Egij)putura bea apa din fluviu. iata eu voiu bate ^u^urare. GO ?i Siinge. voiu lasa prepopor sa mearga. M. 7. 1 9 Si descanjireste pam. < I Cap. incat aco- menea cu fermecatoriile lor. "24 ^i toti Egiptenii sapara imprejurul numai in rauri vor mai ramanea. MOISI. a Cap.f?i vorbei^te lui: Asa prin campuri. A'eni la casa ta. in rauri sa numai mana? : . sa mearga sa-mi serveasca. dara "nu putura: ?i acea C'antatorii din Egipt facura asemenea cu multimc de mu^te rele fu ^\ asupra oafermecatoriile lor. ^\ ie^ira /"broa?te. ?i fa sa vina broas^te vitelor. rul tau.12. : Zi lui mana sa cu toiagul sau.

1. 25 ^i Faraon chema pre Moisi pre Aaron. alefiiloi" lui sai si in tot cuprinsul Egiptului se strica din : pamantul de nuisca canelui. si dela poporul lui. i?idaca noi ^ura. ciuma mare. ca ?i ruga lui Dumnezeu. eu voiu se invartosa s?i astadata.70 n. si M insemna si lid si nimica nu va muri Israel. ca sa sacrificati Dom. ! se vor uniplea . 5 8i Dumnezeu ^i timpul. 32 Dara inima lui presiata. in tot 10 Ei dara luara canelui se va departci mane dela Faraon pamantul Egiptului. pamantiil QAtunci Dumnezeu "Intra la Faraon. .dar din vitele fiilor lui Israel nici una nu 7 ^i Faraon trimise sd vadd. ^i ^toate vitele Egiptenilor murira. ca sa-mi sei. nostru. 29 ^i Moisi spulbera preste tot pamantul Egiptului. easele Egiptenilor. ^i-l vei mai tinea. 9 8i aceasta va ^ liugati-va si pentru mine.iata nici una din vitele fiilor lui Israel ciunea Egiptenilor o am sacritica inaintea nu murise. §i statura inaintea lui sa nu mai adaogi a ne mai inf^iela. sa mearga. dupa cum ^ne va zice noua. s Vers. §i se : . ^i ma si dintr'insa se vor face^lnibe. ^i totut^i /"inima lui Faraon ochilor lor. 31 8i Dumnezeu ca ^i descantatorii aveau bube. 8. si Moisi sa o annice spre cer numai sa nu mergeti cnmva mai departed inaintea lui Faraon. trimite Faraon mearga. 3 lata ''mana ca eu Domnul sunt in acel pftmant. o Fa. ^\ dela servii lui. si vom sacrifica Dnmnezeului A ^asea plagd — vursatul neyru preste oameni fi vite. 22 'eu Dumnezeu Ehreilor: Lasa pre de musca canelui. fi acest camile. pi-ecum care-1 locuesc ei. raone sa ! nesaland pre pojKtr sa mearga ca facu '* bube cu be^ici. Dara spuza din cuptor.servii sai. Domnnlui va fi preste vitele tale cele de28 ^i voiu face despartire intre poporul pe camp.. an ei nu ne-ar ucide cu pie. 9. ca sa-mi ser2 Caci daca * nu vei voi n-l care locue^te p()i)orul meu. preste asini. ^i fica Dnmnezeului nostru. . zise lui lui : Moisi: Asa zice Si in ziua Donnnd. te tine. ''veni in 24 mare multime de musca m casele casa lui Faraon i?i mane va Dumnezeu fiicu . ea acolo sd veasca nu fie musca canelui ca tu sa cunosti. ^i la vite.ramase invarto^ata. preste boi si ?i preste oi . 8 ^i Dumnezeu zise lui Moisi ^i lui 28 ^\ Faraon zise Eu va voiu lasa pre voi sa mergeti. : . meu ^i poporul tau ^i semn. si dela po]iorul sau . si tu sa-i zici: A?a zice Domnul: *Lasa canelui se departa dela Faraon pre popoi'iil men sa mearga. lasa. zicand Mane : va face aceasta Domnul in pamantul zise: Merge^i. 12 vSi Domnul invartosa lacu dupre cnvantul lui Moisi ?i musca toti Egiptenii. iesind in voiu ruga luiDunmezeu. iesind la *' oameni 11 ^i descantatorii nu putura 30 ^i Moisi ie?i dela Faraon. 4 ^i Domnul ''va $i pune intre canelui despartire intre vitele Israelitilor servilor vitele Egiptenilor. si toata musca ba^ici preste oameni ^i preste vite. ^i va fi a^a. : : : zise lata en acum ies dela tine. aceea voiu deosebi pamantul Goshen. ]\roisi. sa facem a?a caci ceeace noi am sacri. dela nu mai 21 Oa de nu vei lasa popovul I'amase nici una. si nu lasa pre popor 27*Cale de trei zile vom merge sa mearga. saci'ifice lui Dumnezeu.muri.Faraon ^\ Moisi o rasipi spre cer . sacrificati acesta.Aaron Luati-va manile pline de spuza nului Dnmnezeului vostrn in pustiu dara din cnptor. i?i se sta inaintea lui Moisi din causa bubelor. tri? in pustiu. aceea este ura. 6 $i Domnul facii aceasta de a dona Dnmnezeului vostrn intr' acest pamant! 26 Dara Moisi zise Nu se cuvine noua zi. si nu meu sa proste poponil lasa pre popor sa mearga. in poporul meu. ciune pentruEgipteni. preste servii tai veascal i?i tail ?i si preste casele tale niusca canelui !?i A cmcea plagd — citinia si zi vitelor. preste acela. preste cai.

ca ^orinul infloi-ise. sta inaiutoa tul Egiptului totul depe camp. 20 Acela dintre servii lui Faraon. trimite sa adune ?i toate vitele va temeti de Domnul Dunuiezeu. ca^a lui Dumuu a fost asemenea in Egipt din ziua in nezeu este pamantul.18. 10.\poc. 20.tine ^i servii tai. vor niuri. 9. 30 Cat pentru care s'aintemeiat i^ipana astazi. r Cap.28 "Iiugati-va daraD(»nuudui. 33. unde 14 Caci eu astadata voiu trimite toate crau fiii lui Israel. Dumnezeu prin A opta plaga ^^ Moisi. p 10. de cand a stat jie dansul po- 3 ^i DunuK'zeu §i-i zi zise lui Moisi : ^ 8coa- p(ir. si lezise: Eu aceasta ck nu e altul aseiiienea mie preste tot Moisi pamantul. f?i tot ce ai tu pe camp .gile mele preste tine si preste sei'vii dina. ifji din cetate. 6. })ana la vita. 16. te oameni i^i preste vite Faraon invarto^indu-se. care 33 k^i Moisi ie^ind dela Faraon afara se temu de cuvantul lui Dumnezeu. si toate vitele cate se vor afla pe zul inspicase. menea nu a mai fost in tot pamantul gi foe. Domnul. i^i intinse manile sale catra scapa pre servii sai. nieu sa se faca cunoscut preste tot })a29 Si Moisi zise catra dansul Indata mantul. 19. ca sa-mi serveasca 26 'Numai in pamantul Go. vazand ca ploaia sale pe camp. s ( 32. pre Aaron. 15 ('aeu acum nii-aspulea data * am pacatuit 'Domnul este dre})t. i?i tunetele !?i grindina ince21 Dara care nu In a aminte la cuvantul tara. los.sa inima lui dina preste tot pamantul Egiptului. 20. cum cadea. isji lasa pre servii sai ^i vitele mant.(ca acum 16 Daracu ajunge).imi voiu ''intiiide poporului Hieu. §i ploua in ^^ ma Domnul. ' Cap. ^\ ca numele nu ve^i mai ramanea. sese 23 Moisi dara intinse toiagul sau spre •cer. 10. mai ?lovi toata iarba Pumuezeul Elu'eilor Lasa pre poporul campului. ca sa nu-1 las^i sa niearg-a? manile mele catra Dunuiezeu. zisese §i Jdupa cum A 1 ^aptea plaqa —grincUna s^i : nu asculta jire ei. <ia sa-t. Faraon. 7. acestea se facura mai tarziu. 22 ti k^i Domnulzise ta spre cer. 71 Faraoii. foe curgea pe pamant. 19 A. k Cap. 2 Cron. n Ps. cazand graul alacul nu se stricara. foe sa dansii aceste semne ale 17. 16. Cap. : !?i . '^\ era grindina 8. pentru ca preste dan^ii grindina. ca tu sa cuno^ti. ^ca sa cuno^ti. Apoc. i?i ploaia nu se mai varsa pe paDomnului. el nu lasa pre preste toata tiii lui Israel sa mearga. sa. laa. 4. f?i tu sa fii pier. It grindina preste pamantul !^i Faraon. precum si tunetele ?i grindina. ^ii'Dumnezeu dete tunete ^i i?i grin- 4ina. ^pentru ca fac intre 24 Rom. «ca eu am invartoisat inilui i?i inima servilor lui. zise lui Moisi: Intra la Dumnezeu Egiptului. 21. j Cap. ca sa nu mai lie tunete dut depe fata paniantului. el ?i servii lui. si-i?i invarto^a inima !^i mana va cadea <'grin]>ress^i 35 a. . Egiptului. inceta. inimn liii 9. 10. si tuuc18 lata eu mane tot la aceasta ora voiu tele vor inceta. menii icamp. 8. 27 k^i Faraon ti-imise sa chenie pre tai ^i preste jioporul tau.IL MOISI. 8.i arat puterea niea. •'" Cap. 11. peuti'U dina. §i grindina nu va mai face sa caza griildina mare foarte.si vitele sale in casa. 22. delaom i?i A$a ziee Domuul. arzator in grindina a:?ade mare. 17 Au te mai scoli tu asupra ce voiu iesidin cetate. i^i i^ii : tale.?en. ca toti oa- 31 ^i inul ^i §i i?i orzul fura batute. 32 Dara si nu vor ti stranse in casa. 105. 34 ^i Faraon. grin"pentru aceea te las sa traei^ti. lui^loisi: Intinde!?i adaose a pacatui. ca aseDumnezeii lui Moisi. ?/^tiu bine ca incfi nu €um dara. — locuste. "'intinde mana ?i sa te bat cu moarte pre dara eu §i poporul meusitntemvinovati: tine §i pre ])opbi-ul tau. si strica toti arborii depe camp. 12. acolo nu a fost grinpla. 3. ai. ^\ eu va voiu lasa sa mergefi. 8. . jueu sa mearga. dupa cum zi- iarba campului in pamantul Egiptului. 25 Si grindina lovi in tot paman- la-te lui maue de diniiueata.

le mai lasase tenilor. nezeu.foarte. iartacand va fi noua '*cursa acest oni? Lasa !?i voua. iata eu mane voiu trimite tului. tntunerec de trei zile. ?i se va. rogu-te. nici in iarba campului^ nici parin^ii parintilor tai. §i casele tutu. si tului. 19 ^i Domruga lui Dumnezeu. cu turmele noastre 20 Dara Domnul ^invartosa inima lui si cu cirezile noastre.i mana ta spre cer. Dumnezeului vostru! clard cine sunt nul aduse un vant de apus puternic acei cari vor sa mearga? Si Moisi ras.tinse toiagul sau spre pamantul Egipraon. tinde-ti mana ta spre pamantul Egipcele ce am facut eii in Egipt. ca aceasta ati )?i pai. face intunerec preste tot pamantul Egip11 Nu a^a: ci mergeti voi barliatii. copiii vostri Vedeti ca cuget ran aveti. 16 ^i Faraon chema curand pre pe pftmant pana in ziua de asiazi. sji sa cunoa^te^i ca eu sunt Puni. trei zile. . ca rugati Dinnnezeului vostru. e Dent.tului ^\ Domnul aduse preste pamant nezeul Ebreilor: Panji Ccind nu vei voi un vant de rasarit toata ziua aceea §i 4 Lasa toata noaptea: §i diminea^a acel vantde tu ^de a te uniili inaintea mea? poporul men sa mearga. ?i se facii ^intunerec foarte mare Faraon. Moisi. cu feciorii nostri. care le-am facut in niijlocul pamantul Egiptului. : : . ^i Moisi si pre Aaron.te fructele pomilor. 9. pre Moisi zise ?i pre Aaron la Faraon. §i seni. 4. de cand sunt in tot pamantul Egiptului. 14 F>i ^locusmie Ca daca nu vei voi de a lasa po. precum va voiu lasa eu pre voi s?i prt.72 mele: 2 i>i n.. ca el si Egiptul este perdut? 8 ^i ei intoarsera departeze dela mine numai moartea. care aceasta. A nana plagd avem a serha lui Dumnezeu. 7 ^. le lor: 9 Duceti-va s^i serviti ^i se : — *< ! cerut. ^i cu fetele noastre. si le arunpunse Noi vom merge cu tinei-ii nostri ca 'in Marea-Roi^ie: si nici o locusta nu §i cu batranii nostri. si el nu lasa pre fiii lui Israel. ^\ toaarborii ce va inverzesc pe camp ^vor umplea casele tale. incat tntunerecul se va putea pi22 ^i Moisi intinse mana sa sp e servi^. deata pe lemne. lntinde-t. i?i-i zise Af?a zice Domniil. ^i le zise: i'Pacaintorcandu-se s<' duse dela Faraon. pentru ca ^lu sa spui in 12 §i Domnul zise lui Moisi: -^Inurechile fiului tau ^i ale fiuliii fiuliii tan.incat'«' inainin cuprinsul tau « locuste acoperi toata fata pamantului. .tele venira preste tot pamantul Egipporul meu.toata iarba pamantului. ^\ casele tutulor Egip. tot ce a mai ramas de grindina. si vor manca i^i toti mantul. Duni. ^i se asezara in tot tinutul Egip5 ^i vor tului in a§.! lui Dunmezeu. ceeace n'au vazut pcirintii tai. care radica locustele. si ele 6 Si " mancara toata iarba pamantului. si pamantul s'a intunecat. ca sft vina preste nele mele.5i servii lui Faraon zisera lui Pana tui-am Donnudui Dunuiezeului vostru 17 Jar acum. mai ramase in tot cuprinsul Egiptului. ca sa serveasca rasarit aduse locustele. Au nu vezi tu inca.i?i nici dupa acestea vor mai fi atatea: ca toata ramatjita ce a scapat i?i ce va 1 5 Ca ele " acoperira privirea a tot paramas de grindina. pre care grindina Nu ramase nimica verlor servilor tai. si ^'sa manance lor. pamantul nu se va vedea: §i /vor man. 10 §i el 21 Atunci zise Dunmezeu lui Moisi: le zise: A^a sa fie Dumnezeu cu voi. a^a ca tea lor nici odata n'au mai fost atatea.\ mare nudtime. preste tot pamantul Egiptului. ca *sarbatoare Faraon. . sa serveasca mearga ^i pacatul meu numai astadata. : : 18 El dara ''iei^ii dela Faraon. 10. 18 !^i Moisi i^i in3 Moisi dara §i Aaron intrara la Fa.tului pentru locuste. i^i-i gonira pre ei afar& dela cer. sjiava oameni sa mi pre Dumnezeului lor.

Atiinci nita. : 1 l:. cata despartire a pus Donniul intre Egipteni ^i Israeliti. dupre numarul €l inca : odiii po])orului. cate un miel de Dumnezeu lacti ca poporul sou sa afle toata. 23 Nil menea zile. 8 Atunci ^ toti ac(!sti servi ai tai vor veni la mine. 2 Acum dintre lunile anului. ''fara cusur. ?i se vor incliina mie. 3 '^k^i dupre casele parintilor. 28 v^i Faraon zise lui Moisij Du-te dela mine. oi * 4 Si Moisi zise k^k zice Dumnezeu 5 §i mielul sa va fie Pe la mijlocul noptii acestia voiu trece scul.intaiu-nascutul servei care fi mde : mina 24 in locuin^ele lor. si fiecare femeie dela vecina sa. cliiar cirozile voastre vor asemenea carui. nici asupra oamenilor nici asupra vitelor. 11. intaiu-nascutul va Capvl 11. ca in ziua.pdrintele sa ia si pre vecinul sau. casa.)i Domnul zise lui Moisi Inca o ** plaga voiu mai aduce presto Fa. ^i fere^te-te. §tini nu Dumnezeu. §i noi cane nu va ascuti limba sa. 7 ''Dara liiilor pruncii lui Israel *nici un pot duce cu voi. invartoi^a inima lui fiii Fadin ! raon. ca dintr'insele avem sa luam. MOISI. : i:ii pana ce uu voni merge acolo. 10 aceste $i Moisi §i Aaron facura toate lui minuni inaintea Fai-aou: "'dara Domnul nu lui. dara spune in auzul poporului. : mancarea fiecaruia sii. 3 Spuneti la toata comunitatea lui Isca sa imprumute fiecare dela vecinul rael. '^cand vd va lasa. dujire zecea. aprins de manic. zicand E?i tu poporul intreg. luni fiecare din ei sa ia cate un miel *vase de argint si vase de aur. ^i onml ^ Moisi mica. ca sa servini Domnului Dumuezeului nostra cu ce voni servi lui . Ameniniarea plugei a : numarati la un miel. : 1Q ^ $i Domnul vorbi catra Moisi §i va va goni cu goana. atunci se facii mare foarte in pamantul Egip. §i toti intaiu-nascutii vitelor Faraon chema pre Moisi. 25 Si Moisi raspimse: i?i Tu vei da noua §i sacrificiile olocau- stele. -1 Instifiiira ])a(tilor. ^i nu va mai fi. lara sJi rainana macar ungliie de ele. se vedea imul pre toti fiii altul. ca sa le facem Domnuliii Dumnezeuliii nostra . ^i el lasa pre lui Israel pamantul K^ireu din Egipt. 12.Egiptului. §i-i zi. ca tu mai mult sa nu vezi fata mea. 27 ^i Donnud invarto^a inima lui Faraon. va bocet mare in tot 6 ^i pamantul Egip- ^i-? zise: Mergeti. ^i el iesi dela Faraon. §i Fapana la la ras6' dara lui Israel aveau lu. mapana sau §i dintre sa-1 pastrati muri in pamantul | la a "^ patrusprezecea zi a acestei luni .n. sufletelor. zicand In ziua a zecea a acestei sau. ba.i se asupra tutulor asemenea n'a mai fost. ca sa cunoasteti. ceputul ea va fi voua intaia .' catra Aai'on in pamantul Egiptului. in care 29 Atunci A^ei vedea fata mea. dintre §i eu prin mijlocul Egiptului: 5 Si / toticapre sa-1 luati. serviti lui §i §i Dmnnezeu: A'O^tri tului. ^i el nu voi sa-i lase sa mearga. ^i ni. 26 ^i chiar §i vitele iioastre vor merge cu noi. dela intaiu-nascutul lui ])e nii se scula din locul saii trei raon care ^ede tronul sau. care-ti urmeaza tie si eu atunci voiu iesi. ca sd mdndnce un mid. 4 ^i daca o casa va fi prea liar in ocliii Egi}jtenilor. de un an. caraia numai turmele ramauea. 2 « Aceasta luna va fi voua inraon ^i preste Egipt §i el dupa aceasta zicand lunilor: va va lasa de aici. eel tului in ocliii serviloi. vei muri. ]\Ioisi raspunse Bine ai zis Eu mai mult nu A'oiu vedc^a fata ta. : 9 k^i Domnul zise lui Moisi: ^Faraon nu va asculta de voi: pentru ca ^minunile mele sa se immulteasca in pamantul Egijitului.lui Faraon iji in mai aprope de casa sa.

atunci toatS. 24 Yoi dara paziti lucrul acesta ca pamantul Egiptului. ?i cu 19 ^^apte zile dos9 ^i pit sa nu se afle in casele voastre. cand l)atu el Egipdin Israel. ?i eu acel ce prin pamantul Egiptului. cd este ffpasca lui f?i toiegile luati voua eate un miel. ca sa vd tample plaga pierzatoare. pentru d'intaia ^i Oe felde 27 Voi de ca tot eel ce din ziua ziee: ^Acesta pasca pcina intr'a^aptea ziva manca Domnului. dela om pana la ^dta.pamantul. veti pazi cultul acesta. Domnului: ca"'lege vecinica intre gene. capul sufletul acela din comunitatea lui IsraeL lui si cu maruntaile lui. ^i daca va ramanea ceva locuintele voastre sa mancati azime. fiii mancafi azime : din ziua d'intaia 26 ^i va fi. 25. ca voua sa nu sc in. 14 Si aceasta zi sa fie voua '^'spre lege pentru voi §1 pentru fiii vo§trii in 25 ^i va fi. ?i va vedea sangele pe pragacela va fi voua samn pe casele acelea §1 pre cei doi useiori. sa zeu pe langa us^a ^i ^ nu va lasa pre " piertree pe langa voi. '^ * cum a zis. fripta la foe '^ nici fiei't in apa. ?i pe generatiunile voastre. 12. ratiuuile voastre o veti pazi. aclunarea comunitatii lui suflet. ^i-l Yor dara ziua aceasta ea lege vecinica intre? pune pe amancloi usciorii iisii.zator sa intre in casele voastre.sangele eel din stracliina. bire. : : d Cap. Fiindu- cu picioarelo va coapsele voastre incinse. $i acestei luni. sa-1 voastre in mana. dupre familiile 22 '"^i mancati cu gra. fara numai ccite sunt dupa cum poruncise Dumnezeu lui Moisi de nevoe spre mancare pentru fiecare i?i lui iVaron ei ai?a facura. in apatrusprezecea zi a lunii d'intaia de cu seara ineepand. si iesa pe usa casei sale pana dimineata. ci «fript la foe. vor manca carnea lui in noap. ^i voiu bate sange din stra china ^ungeti pragul §i cei nimenea sa nu pre tot intniu-nascutul din pamantul doi useiori ai u^ei Egiptului. MOISI.azime pana la ziua douazeci si una ale azime. 18 ''In intaia pragiil de sus in casele in care-l vor lund. Fuzirea Paftelor. veti manca manca. ^starpi-se-vasufletul acela casele fiilorlui Israel. junghie intre aniancloua ca eu aceasta zi am scos : o^tirile voastre din pamantul Egiptului paziti 7 ^i A'or lua din saiigele lid. va cliema sfanta nici o munca sa nu 28 vSi fiii lui Israel sedusera. si va trece Dumnein care veti fi ca eu vazand sangele. ca sapaziti pre ea ^sarbatoarc veci. faceti in acelea zile. . dintr'insul sa nn mancati nimica crud. ?ile zise : ««Alegeti-va.voastre. iar casele noastre le mantui. ^i poi^chema sfanta. ?i in picioarele ?i voastre. §i/'facura. i^i-1 junghiati pasca. i}i-l muiati in 12 Ca eu in noapteaaceastavoiu'''tre. cand veti intra in amintire. 13 !^i sangele pre Egipteni. s^i ziua a !?aptea se porul i)?i fpleca capul ?i se inchina. * starpi-se-va 8 $i-i tea aceea. in toate 10 ^^i dintr'insul pe a dona zi. care trecu in Egipt pe langa pane dospita. fie acela strain sau mo^tean. cand voiu bate batfi. ca sabata Egipt.tranii tele lui Israel. tot eel ce va manca dospit. 20 Nimica nimica sa nu dospit sa nu ci lasati mancati.74 si n. incaltamin. 16 lar ziua d'intaia se va tul. luati manuncliiu de isop. cand vor ziee voua cult este acesta? este sacrificul vo^tri veti sa scoateti tot ce este dospit din casele voastre. Dumnezeu. sa-1 17 Yoi dara sa 3 in pazifi azimele^ Israel serile. zile sa 1 5 " i^apte voua. pcina a dona zi cu foe sa o ardeti. seara. 3i. voiu face judecata *tutulor zeilor din 23 2/Caci Dumnezeu va trece. 21 Atunci Moisi chema pre toti ba11 Astfel sa-1 mancati pre el. iEu Domnul. pre care Domnul il va da : !?i . ca cu ierhuri amare il vor manca.

32 *« Luatl-va tur.eT. cum i?i ati zis. 13. Deut. din casa robiei: ca tr'aceeasi zi. ju'emine.-. Cap. e i Vers. vita. 2. 9. si Imprumntara dela Egipteni 'ivasede ar36 ''Si gint ^ivase deaur fji vestminte. intarzie. m Aaron noaptea. ^voi ^i tiii lui dintr'insa. i»ana la intaiu. 27. ca la inclieiereaa vii aminte de ziua aceasta. 41 Si a lost. ^i atunci se va apropia el ca sa faca aceasta. 3. 47 / Toafa Inceputul eomunitatea lui Israel va face aceasta. Ps. 46Pa. I J Amos. 17 1I Cap. 15. 20. ca la i?ase sute aceea. Kac. " b o Cap. I A Num. Capu' t:i. 31 ^i^elcliema preMoisi ^i pre 44 Dara tot servul. : <j Cap. in care ca nn un strain nu va manca dintr'insa. dela om 1-au scos •^ 1^ putura pregati. cu covatele lor legate in vest- 35 ^i fiii lui Ismintele lor pe imieri. caci atunci i-a totintaiu-nasoutulinpamentulEgiptiilui. Vers. 12.i striiini. 16. 22. 3. | y Kac. i 17. 3. | Kac.( ' ' . . 6. a Deut. 105. 51 '^i aceasta a lost tocmai in ziua 37 ^i ^tiii lui Israel plecand din "Ramesi venird la Succot. . n p V-M. cand scoase Domnul pre fiii lui de mii de barbati pedestri. vSi 48 g\\\\ strain. s Kac. 9 Cap. j Cap. scos el pre dtins^ii din pamantul Egiptu*delaint:uu-njiscutul lui Famou care i^e.n.. cu argint cumparat. pre tot eel ce deschide goniti de Egipteni sa iese. el ^i toti servii toti E. din poporul men. lui Aaron.33. §i se 43 Si Dumnezeu zise lui Moisi Egipt mort.?a facii ca poporul sdu sa aHe liai- 50 ei vSi toti fiii lui Israel iacura. l)oi. 22. 8. nu jjutura sa matricea intre fiii lui Isi-ael. Porunca panel nedospile. zise poporului ^Aducetide ani.1" l. 7.$casevamani?i nezeu.Israel in generatiunile lor. 6. rael iacura dupre cuvantnl lui ^loisi. !?i hrana nu-i?i 40 lar locuirea fiilor lui Israel. §i ei leimprumutura lor. 33 ^ iSi Egiptenii siliau pre popor loari'-rabiau sa-1 te.ip. 45 ''Strain i^^i va manca naimit nu va ei '"^i ser\ iti Donnudui Duni. 13. Num. 14. 4. 23. §i acela va fi ca si un mostean al tarii.lara decopii. \ Num. 6. 21. m I k Ps. in care ati patru sute si treizeci de ani. t I i< i- Kac. pana la. 38. 15.1.6. Israel. si se tarix: caci faca sa iesa din 34 Si Toti perim. 10. - 3. 2(i. 19. Cap. aceluia se va circumcide toata partea barIjateasca. 7. 14. 4. ?i de va voi sa iaca pasca Domnului. cat au locuit in Egipt: fu ^/patrusute i?i treizeci 3 ^i ^loisi. ^toate o^tii-ile lui Dumne. OS dintr'insa sa nu sdrobiti. si lui in noaptea aceea. Cap. «ei despoiara pre Egipteni. Israel din pamantul Egiptului dupre 38 §i cu ei ie§i amestecatura mare de ostirile lor. 16. 3. 26. 10. mai inainte de poporul lua aluatul ziceau: J' a se dospi. 1. din carnea mele §i cirezile voastre. icijiti . ti pentrumosteamd i?i pentru straiinil ce va locui intre voi. 14. dara nici unnecircum-49 '*0 legeva cis nuva manca din ea. 11. . 1. pana la intaiu-nascutul pazi lui Dumnezeu de oatra toti fiii lui captivului din iiicliisoare. tocmai in. ceti-va ma ^* binecuvantati plecCini. nascutul vitelor. 42 Aceasta este «noa]itea. zi'^ J' cand: 2 «sfinte§te-mi pre tot indin Egipt au copt turte de azime: fiindcSnuera dospit: cfi ei Hind taiu-nascutul. Fapt.manca f?i dintr'insa.12. loan. mmi . ^i turme de oi si de multe Ibarte. cum a^i zis si . mergeti §i le zise : Sculafi-va. 17. 6.Donnnd '^cu mana tare v'a scos pre voi do acolo. sau. ce trebue a sa dea pe troiiul lui.13. 17. 14.lui aceasta este noaptea. 11. §i s^i dupa ce-1 vei '^circumcide. Domnul <i. . C. 9. 34. 6. 19. laciW'bocet mare in Aaron: Aceasta este ''legea pastilor \\\\ fie nici era casa. 41. (^Intr'insa sa nu mancafi doszeu iesira din pamantul Egiptului. 30 ^iFaraonse scula Chipul cum trebue su lui ?i se pruznueasea pantile. 12.ii'iptenii. 8. ce trebue 29«'^i la mieziil noptil ''b. r Vers. 9. 1 Num. 10. 47. ' Ga!. h Num. 13.ea intr'o singura casa. ^i porunci Dumnezeu lui Moisi a?a Iacura. de va locui cu tine. Cap. 11. 5.36. 75 Sugrumarea in tdiu-nascuiUor. i?i cum la Egipteni. Fac.UiiDomnul a se pazi lui Dunuiezeu. du. . 33.nu veti scoate yiimfca at'ara din casa. vite Sfiyitfirea celor tntdin-nuscui. aceia ai mei sunt. 17. 39 Si ei din aluatul ce iQ Si Domnul vorlii catra Moisi. 78 51.ie!?it din Egipt.

pana la intaiu-nascutul vito- 5 ^i va Dumnozeu cand te va/'duce pre tine lor: pentru aceea sacrific eu lui Dumnein pamantul Cananeilor. Deut. 44. i?i tot ce 21 Si ''Dumnezeu mergea inaintea de^chide pantecele dintre vitele tale. astazi iei^i^i in liina Abib. carele este la marginea pustiului. ii vei frange galul. ^i iard§i sa se mie. Sfdr^itul e^irei din Egipt. 3 Ca Faraon va nu ne lasa sa ie^im. cand ie^ii din Egipt. pre care el i'cu juraniaiit 1-a mei il pre tot intaiu-nascutul rascumpSr. 7 Cap. 16. !?i sa tabarasca inaintea 15 ^i se intampla. s Cap. 26. al Heveilor. Akn^\\ prin calea pamantului Filisteni^spui liilor tai. zicand: Acesta facem lor.Colaioria Israeliplor. 7 Azime sa mancati in cele 17 Si a fost. ^i \ oi veti duce oasele mele de aici. los. 3. din Egipt. tabarira in a jurat ^ie ?i parintilor tai.15. ^i-1 va da Etham. ziua in stalp de nor. cum voi. 17. de?i era mai aproape ca Dumnezeu spre amintire de ceeace Doninul facii zise Ca nu cumva poporul vazand res9 i>i aceasta belul.a lumina lor. caci /os?/'jurase pre ?/ fiii lui Israel. omori pre tofi intaiu-nascutul din pa.26 -• k Vers. dreptul lui sa ca Faraon sa fie cu inima impetrita ^i fata cu Baal-Zefon langa mare. 16 ^i aceasta promis parintilor tai. ca ei sa poata merge ziua 22 Stalpul de nor nu se cumpara. nulni. losif. zeu tot ce de^chide matricea. bateasca. Vers. Prov. 8. Mat. 5. Faraon n urmHre^te. zizicand: insemneazd Ce treba fiul tan. 3. 1 19 Si Moisi lua cusine osemintelelui lege in toti anii la timpul sau. 60. spre a le arata 13 Si <'tot intaiu-nascutul asinei vei calea. 4. partea bar$i al Heteilor. al Amoreilor. dupa ce Faraon libera §apte zile. pustiul i-a inchis. Vers. nici stalpul de foe noaptea. S. Cap. / 14.2-i. Fao. 26 los. 12. 16. i Cap j Cap 12.zice despre fiii lui Israel: '^Ei s'au ratamentul Egiptului. 49. oamenilor. 16. cand te va duce pre tine zicand: Dumnezeu va va cerceta pre Dumnezeu in pamantul Cananeilor. din Egipt. 8. 17. 3. 14 I'^i va fi. fie in gura ta. SO.pre popor. 20. h Cap. legSturi de amintire intre ochii tai. 6. 14. sa-i ^para rau. StaJpul de nor ^i foe. 24. in. X Cap. Dara pre !?i noaptea: tot intaiu-nascutul de om intre fiii tai il departa ziua de dinaiutea poporului. 9. 12. ^ se pierde cu armata sa. in care curge lapte ^i miere. 11 . q Cap. dela intaiu-nascutul cit prin tara. ca legea ^facu ca poporul sa ocoleasca j^e calea lui Dumnezeu sS. 4 «Yoi ii. v 8. Ezec. n Vers. 12 29. 16. Dumnezeu nu-i conduse pre nuturile tale.| . 12 Atunci vei trece lui Dumnetie. atunci 'Dumnezeu tabariti. 34. !/ 14. ?i intr'a i?aptea zi sd fie sarbatoare Dom. Jar fiilor lebuseilor. 1. spre rascumpara cu miel. 4 Si eu 11 ^i va fi. Si fiii lui mana tare te-a scos pre tine Dumnezeu Israel iesira inarmati din pamantul E'" Sa paze^ti dara aceasta giptului. ca cu atunci *sa pazesti acest cult in luna a. 2. 19. 2 Spune fiiilor lui Israel. nici niacar aluat dospit in toate ^i. 6 ^^aptezilesa mancati azime. ^i de nuo vei ras. [sa. / Cap. 6. 8 Si in ziua aceea sS. Num. 20 Si ^ plecand din Succot. 16. lor. sa fie (ie spre 'semn pemana ta §i spre '^intoarca in Egipt: 18 Ci Dumnezeu amintire inaintea ochilor tai. ''Pihaliirotului. m Cap.U. V Num. « ca cand aceasta? Tuvei zice lui '(Ju mana tare ne-a scos pre noi Domnul din Egipt sa se intoarca. al zeu tot ce de^chide matricea. 25. intre '^^Migdol ^\ mare^ din casa robiei. ca cu din pustiu spre Marea-Ro^ie. 9. va fi tie spre *semn pe mana ta si spre in pamantul. . ( u Cap. 1 Fapt.mana tare ne-a scos pre noi Domnul ceasta. iar noaptea in stalp de foe. ca ^i-l va da tie. 23. 47.12. 23. 32. 12. n. 7. 15.46. lui Dunuiezeu. : Consacrarea primogeniturii.76 pit. ^i partea barbateasca va fi. J»vei rascumpara. MOISI 13. 2 r Vers. daca in viitor te va inDumnezeu vorbi catra Moisi. 12. 14. ^i isa nu se vada la tine dospit. »* MSi : : : '' Cap.

^i apa se va intoarce preste nul se va lupta pentni voi voi deci tacoti. si vom Ca mai bine cm pen- tru noi. tabariti fiind la Piliahi- altii nu se apropiara toata noaptea. 24 Si era pe la vegberea dimilui rasarit lacii ca sji iji 10 cand Faraon se apropie. rot langa mare in dre]itul Baal-Zefoliii 21 §i Moisi 2 intinzandu-?i mana sa nului.18 §i Egiptenii ^vor cunoaste. ?i-ti intinde mana ta spre mare. si Ink «'si Egiptcnii vor cunoa^te ca eii despica pre ea. iesira cu mana inalta. nul. ''inima lui raon i?i a servilor lui in privirea popo. ^carele Egipt. sta CO am 6 facut noi. tine in Egipt. Atunci zisera Egiptenii Sa fugim de dinaintea lui Isi'ael. ca 16 lar tu «ridica-t. se sute de care alese ?i 7 i^i iua *?a- Perirea Egiptenilor in Marea-Bofie. Dumnezeu zise lui Moisi: Ce laretii lor.i toiagul sa-i unnareasca pre ei: §i cu /'ma voiii sa piece.ei sa intre in urma lor. si armata Egiptenilor o turbura. preste carele lor. §i preste toate puse capetenii. iar alFaraon §i calare^ii lui ?i toata armata: tera le lumina noaptea. spre mare. scos pre noi sa murim in pustiu? Ce 23 ^i Egiptenii luandu-se dupa daneste aceasta ce ne-ai facut noua ca ne. toate carele din 19 Atunci ingerul Domnului. 15 / Cap.se ^despica.n. Si ei faciira a?a. f?i eu nm voiu §i intru toata zisera: Gq este acea. 22 ^^i fiii lui Israel mertenii veniau in urma lor. ?i ei urmarira se radica dinaintea lor. ca el strigi catra mine? zi fiilor lui Israel. ca sa servim Egiptenilor. ^i ^el ii urmarira pre ei.oastea lui. ca Domnul / se lupta pentru dan^ii asupra Egiptenilor 26 ^i Domnetii. mergea inaintea taberei lui Israel. rael se temura foarte. pre care o va face voua astazi Ca acef?ti Egipteni. puneti-va ?i astepta^i sa vedeti mantuirea cea dela Dumnezeu. Dara ^fiii lui Israel lor. carele lui si calaretii acesta cuvantul. sji stete dinapoia 20 Si el veni intre tabara Egippre fiii lui Israel. ?i preste ca: : de foe de nor cauta asupra armatei Egiptenilor.'invarto^a si-i • ajunsera."glorifica intru Faraon. decat sa murim in pustiu. ruliii se schimba. 25 Si departa i-oatele carelor lor. zieand servi Egiptenilor'i? : Lasa-ne. de $i rael sa mearga ^i el noua? am lasat pre Is. de ne-ai de-a stanga. pre cari ii vedefi voi astazi. 77 Toiu invarto?a ininia liii Faraon. f^i ^i« Dumnezeu din stalpul de eel ! >" . '^strigara catra sera in mijlocul marii pe uscat. zise poporului: i'Nu 13 Atunci Moisi va temeti. ?i in calaretii lui. nu-i veti mai vedea in veci. to^i caii ^i carele lui pentru unii era nor intunecos. sa lua poporul sAu cu sine. ?i iata Egip. in carele ?i calaretii lui. care 1-am vorbit catra lui. ca poporul liige. Si 16. i:?i Domnul printr'un vant de marea sa se i-etraga toata Israel i^i I'idicarS ochii.a inima Egiptenilor. §i intru Faraon. 27 Si Moisi isi intinse mana . inima lui i}i merse in urma lor: §i stalpul de nor Faraon. j^i din eu voiu 'invarto!j. adecd ai scos din Egipt? 12 "Au nu era toti caii lui Faraon. incat ii duceau cu greutate. 14 sDom. M0I8I. 5 ^i dandu-sc! in si ire regelui mare pe uscat.sii.spre mare. 17 Ca iata Egipt. 9 ^i ^Egiptenii' tenilor ?i intre tabara lui Israel. §i « marea o facii uscata. Egipteni. in carele lui. pleca. 9. ca Fa. incat unii de 8 ^i Dumuezeu . ?i apa Dumnezeu: 11 «^i zisera lui Moisi: le era lor ca un '^perete de-a dreapta si Au nu erau morminte in Egipt. ca eu nu mai serveasca sunt Dunmezeu. zise lui Moisi: ^Intinde-ti mana ta. irlorifica in Faraon ?i in toata armata tau. 14. intrara in urma lor in mare. trece prin ^i fiii lui Israel vor sunt Dinnnezeu. ^\ apa fiii lui Is.noaptea. rcgele Egiptului. cand ma voiu glorifica inhama la carul sSu.

*lua in mana sa timpan. a sfaramat pre inamic. Cdidarea fiilw -j 14 Auzit-au popoarele. 4.frica. Paiia ce vatrece pomantuire. tezi pe muntele mostenirii tale. In locul 3 Domnul este f riisljoinic mare. marea despre ziua locul ei. 6 ^Dreapta ta. '^acoperi carele §i pre calaret^ii A'oiu impart! prada. Ca plumbul s'au afundat in 11 'Cine este asemena de-a stanga. 16 *Sa marit. . §i sa-i^'plandansul. nnul mana mea ii va starpi. 3I0ISI. Doamne: Pana ce va treie ^i-l voiu lauda pre dansul Dumnezeul poporul. 'iproleteasa. 14. Doamne. nezeu este 5'numele lui: 4 (Jarele lui Doamne. sutletul men se \a •* din sera t(»ata oastea lui Faraon. Inchiegatu-s'au Domiml *amnca pre Egipteni in mij. '^Tremur a cuprins pre 1') locuitorii ' J fr Atunci « Moisi §i fiii lui Israel can. i?i-l voiu ^inalta pre 17 Sa-i duci pre dans^ii. cea tare. cari Isi'aeliti dupa in mare: "29 nici dintr'insii nn mai ramase. Tu tri. Acesta esle Dumnezeul men.si h los. dreapta pe uscat prin mijlocul pre dansii. ^\ toate miti mania ta. suflarea narilor tale S'fluvii ''intoarse in piiterea sa la fiigiiid apele s'au gramezit: Si stat curgatoare o intampinara.tuit. servul sau. Cutremur a cu'/ §i zisera: prins pre puternicii din Moab: Se Voiu ^canta lui Dumnezeu. 15.tine ^mare^ in sfintire. si crezu lui Dumnezeu si lui Moisi. cuinta ta cea sfanta. inapoi. cu carele 5 ^ Adancimea i-a acoperit pre ei. ^i 8 o pIaS. care Domnul o arata in contra dus poporul acesta. sdrobe^ti tu pre impotrivitorii tai.adancurile in mijlocul marii. ?i cu calaretii sai intrara in mare. ca ^i o piatra. / domnitorii Edonudui.^i "marea i-a acoperit inti-a- lui Israel trecura marii si ^^i apa le-a fost lor perete de-a ape puternice.j?'e ^care tu /-ai rascumparat <^parintelui men. ^' fi s'au cutre- lui Israel. Pre cal s^i pre calareti i-a cada preste dan?ii mare cutremur si '2 Taria mea ^i 'lau.le tale 1-au asezat. . Doamne re 'i'llesii s?i Cclpeteniile lui s'au afuudat nul va imparati pnrurea ?i in veci. i:'i-mi fu mie amutiti 'ca piatra. 18. aruncat in mare. Infricosat in lau- de nitina Egiptenilor.sale. care-i »*mistue?te "ca femeile ies^ira dupa dansa * cu timpane ta. cime. ^jre care 1-ai manEgiptenilor. 10 Tu ai ^suflat Dara ^iiii cu sutlarea ta. lociil marii. Tragc-voiu sabia mea. . Dumnezeului'^ (line este ca 30 gi Asti'el '"luantui Domnul pre Is. tie intre zei. jore care mani1 8 Dom'^Fai'aon ^i oastea lui a aruncat in ma. l)orul tau.Palest inei. s'a marit prin tarie Dreapta i^ii apa marii. Si poporul se temu de Dom. 20 9i Maria. Eg'ipteuii ^i II. Asa au ca movila. Si cu puterea ta tl indreptai la ^lorael in ziua aceea Israel nul. de. 1/ voi ajunge. satura de dansii. se pre miriste. . dara fiii lui Israel trecura s'a : '* ! : .Aaron.78 sa spre mare. 2/tacator de minuni? 12 Intins-ai "vazu pre Egipteni nnjrti pe -dreapta ta. in Marea-Ro^ie. 1 3 Tu prin indurarea ta ai « contarmul marii. 9 ''Ina28 ^i iintorcandu-se apa micul zicea: Voiu urmari. *'sora lui 7 Prin marimea "'maiesta^ii tale. In "* sanctuarul. luurat. pe uscat prin mijlocul marii. 19 Caci ''caii lui Faraon. i^ii' Dumnezeu aduse iara$i preste danDoamne. ^Afundatu-s'au intru adan.pre care tu /-ai gatit t^ie spre locuinta. ca maret pira '*toti locuitorii (Janaanului. ''Atunci se turburara to- tara aceasta cantare lui Dmnnezeu. De marirea bratului tau sa stee da mea este Dumnezeu. si pamantul i-a inghitit pre 31 tSi Israel Aazu mana dansii. Dum.

runt. i?i ^diminoata. . 14 Iar murit de mana Domnului in pamantul dupa ce acel strat de roua disparu. iar dimincata zacca nn slratde *roua imprejurultaberii. iata Egiptului. zicand: CVvoni Ixui? s^i Domnul ii ca noi ''ce suntein. 11 Si Dunnu Si "plecand ei din Elim. poporuhd legi §i judecati. in ziua cincisprozocea a Innii a iosirea lor din manca carne. sau nu. '' . ''cerca pre el. 26 §i zise: «de vei as. 23 v^i ajiiiisera Aaron zisera tululorfiilor la ^Mara: dara ei nu i)utura boa apa lui Israel: 'Do soara vcti cunoasto. Dumnozoul. Ddruirea Manei ft a prr-pelifilw.II. culta de cuvantul Domnului Dunniezeu. ca oinu 4 kSi Dumnezeu zise lui ]\Ioisi lata stiau ce lucru cste acola. cat ii va fi de ajuns pentru ace. zicand tfi 12 Am toata comunitatea fiilor lui Israel auzit murmura fiilor lui Israel spune in pustiul *Sin. ?i acolo il ^i minoata pane sa va saturati.ca Dumnezeu a auzitmurmurile voastre. ''cand i?edeam langa oalelecu deasupra fetii i)amantului.'7 22 dela Si Moisi radica pre se fiii lui Israel zi sa j\Iarea-Rof?ie.tura do tiiloi- i»ane. 16. ca a auzit murmurile voastre. ^\ iata marirea Dompalmi ^i tabarira langa a])a. '' .1 murmurile voastre nu sunt piistiul pustiii. zicand ^' Intro amandoua serile veti ?ivei pazi toate legile lui. venira zeu vorbia catra Moisi. pamantul Egi]i. si vei face ceoace oste dropt in suntem. daca nmbla in le.^i mancam pane do no saturam. 5i : !ji : uchii lui. ca din Mara. ^i?i-l arunca in apa. tul Egiptului: 7 i^i mam^ voti vedea 24 Si poporul ^inuriniira in contra lui •Muariroa Donnuilui ca el a auzitmur25 Atunci murarea voastra coiiti-a lui Dumnezeu: ]\I(»isi. Si Moisi le-a eu voiu face sa ploua vouil /'pane din zis: "Acoasta este [lanoa. contra noastra. 27 f^i venira la Elim. si ^aptozoci <\i' toata comunitatea fiilor lui Israel. ! : '^ *^ : : Sinai.ca toata painant. IS. ca maret s'a marit. 79 21 Si ]\rariale " i-uspiinsc lor cor. 5 Si va ti.cu care munnurati contra lui ca noi ce lui tan. va fi semn. eu asupra ta 9 ^i Moisi zise lui Aaron: zi catra toata / boala nu voi aduce uici o din acele ce comunitatea liiloi'lui Israel: "*Apropiatiam adus asupra Egiptuhii. care va dat-o : « 1 Sam. 7. nului se "arata in nor. 15 Si fiii lui Israel vazand. MOISI 15.?i veti cunoasto ca eu sunt de aco- 2 Si toata conuniitatea lui si Domnul Dumnozeul 13 vostru. sa-i cere pre ei. care to vindec pi-o tine. marnnt ca bruma pe iSi a lui ^nun-mura in contra Aaron in pustiu: 3 lui lui Moisi lo Si seara venira ''prepelite zisera pcrira fi lor tiii Israel : 3 '^ ]\Iai bine sa ca ne-nti adus in pustiul acesta. in elior.u-ea moa. ca on sunt va inaintea lui Dumnezeu. noastra? 8 ^i Moisi zise: Cand DumAoolo "^puse Domnnl nezeu va va da carne sa manca^i. ci ^contra lui Dumnezeu.ih murmurati contra el "striga catra Domnnl: arata lui un lemn. seuitara sjire pustiu. si diapa se indulci. ca in a sasea Intrarea hi pu^tiii. care este intro Elim si lor. Israel tabara. cand vorbifi Aaron ciitra sprozece fantani de apa. zisera unul catra altul: Man hu. si sa adunc Oautafi Dommilui. Mara fi Elim. dosgbiocat. . va vefi sa- doua dela tului. ca era amara: deaceea so Dumnozou v'a scos pre voi din pamanclioauia numele locului aceluia Mara. ^ceva macarne. adunarea aceastasa o omoritj cu foame. !>i ?i dusera spre ''vafiindoitiiiai mult pregateasca acoeaco vor ti adus: si dinacceacc adunau !>i mersera trei zile prin oi ])(Mi1i-u zi.i zi. undo erau doua10 Si a fost. ^Rur: 6»Si iMojsi apa nu aflau. ca Pre cal i?i pro calaroti i-a ariincat in maro. t?i poporul sa lesa znia. §i vei lua in urechi ordiuile lui.

MOISI . q Ezec. 10. 6. lor este parte raspunse a zecea din Efa. | Capti^ li. 16. 1. cara mana /"patru zeci de ani. mana ta ^i t' Vers. 26. ca sa ne omori cu setea. 1 alb. 3. pre pruncii nos^tri.16.Dumnezeu? tul Domnului.1 P.80 Dumnezeu n. numarul lui Israel sufletelor voastre. . Dent. de cap cate doua gomere. 28 Atunci zise Dumnezeu lui Moisi Pana cand veti ^respinge de a pazi ordinile zicand Ce sa fac eu cu poporul acesta ? mele ?i legile mele? 29 Vedeti. Ai^a ei culesera in oasul cu mana « inaintea marturii. 22 Si 111 ziua asasea ei culesera pane venira in pamantul locuit. 4. dupre seamdnd cu siimanta de coriandru. Cap. n'avii tin. §i poporul navea 2 *Si poporul se doua zi. ^i '^ea Strang-eti earea sa. 8. ?i Moisi se runcise Domnul lui Moisi. ?i fierbeti ^ ' ceeace aveti sa fierbeti §i tot ce va in. a§a puse Aaron facii vermi §i se imputi manie pre ei I'oarte. in care li pre noi din Egipt. I c rf Nnm. 9. lui Dumnezeu. . pentru 5 Si Dumnezeu zise lui Moisi 9 Treci aceea va da el voua in ziua a §asea pane inaintea poporului. 17. Cap.21. Si cara ei. 9. 10. X 2 Cor. . lui Moisi. 11. 2. aceasta nu vetiafla astazi colodeapa.21. 7 ^i §i fiii facura a§a. 14. 23 ^i el sera Dumnezeu trimefe apct din stdncS. ci fiecare stranse avea gustul de turta cu miere. 33.1 4 2 Ei-t. 10. dupa cum le poruncise Moisi ^\ certa cu Moisi. 36. a Cap. mana manindoita. $i tabarirain Eefidim. 30 Si a^a puporul raspre mancare. se topia. f 1 Sam. \ Dent. tranii lui Israel. §i nu va nimic. Cap. 38. V Fac. de cap cate ^un gomer. fiecare dupre mancarea se pastreze. 33 Deci Moisi zise lui Aaron . noastre ? 4 Si Moisi ^striga catra Dumnezeu. strangeti. fiecare numele ei Mana. §i zise : Pentru ce ne-ai. nici ^ eel ce stranse mai mult.lui ]\Ioisi. 18 dupa ce o miisurara cu gomerul. 8. ! : : : pe camp. . ?i aceasta generatiuuile voastre. 9. ih. 7. J | 16. §i o a§eaza pre ea inaintea doua zi. scos iar a saptea zi este sabat. 10. Aceasta este aceea ce a zis Domnul Mane este 2/rapaus. sa luati. rael pleca din pustiul Sin in calaCoace^i azi ce aveti sa coaceti. 17. 19 ^i Moisi zise cdtrd ddn§ii: Ni. 73. i^ii $i niinenea sa nu iasa din k»cul sau in . 25 Atunci zise Moisi Man. pentru ca putin de nu m'a fuels cu pietri. 26 In «sase 27 zile sa o cule. Mat. 3. pre noi. 20. . care 1-a poruncit Dumnezeu 31 ^i casa lui mandupre Israel cliema dintr'insa.7.Noem.'^la un vas. 7. ca astazi este saba. pana ce sa §i incalzindu-se soarele. ca sa vada panea cu care v'am nutrit eu pre voi in pustiu. pastrand pentru mane. 20. altul mai putin.toriile lor. si poporul '^murmura contra trece. 20. 20. 15. e in 16. h 2.8.. spre a o pastra pentru generatiuuile voastre. 14. 17. n'avu mai mult: nici eel ce stranse mai pudupre mancarea sa. — Num.ln. ^i a $apteazi ie!?ira vitele unii din popor sa culeaga.1 Ebr. §i nu aflara. a Cap. 8 59. 4. §i pune intr'insul un gomer menea sa nu lase dint'aceasta pana a plin de mana. I ''ai lovit fluviul c iti ia d Cap. 1 Cor. 2. Num. ?i-i zicea Da-ne apa sa nu se ^imputi. nici vermi nu se facura bem §i Moisi le zise Pentru ce va cerintr'insa.^i. 10 f 5. | Nmn. lo. 24 ^i ei rdind§ita o stransera pana a acolo apa se bea. e cuvautul. 30. geti. pauza in ziua a saptea.20. I Vers. 20 Dara nu ascultara de Moisi. §i ia cu tine din batoiagul tan cu care pentru doua zile: seseada fiecare a casa. 20.tati cu mine? pentru ce ^ispititi pre 8 ^i poporul inseto^a acati aceasta astazi. cate le avet^i §i fiecare in cortul sau. . pana ce ajunsera la liotarele 36 Iar un gomer tot-i mai marii comunitatii venira si spu. 16 Si acesta ziua a saptea.pamantului Canaan. dupre ordinul Ini Dumnezeu. dupa ce v'am scos pre voi din pamantul Egiptului. spre a se pastra pentru 34 Si cum poci lasara unii pana a douri zi. r Cap. sabat slant Domnului i 'y Si " toata comunitatea fiilor lui Is- mai pu^in. 6. ca sa 35 Iar fii lui Israel mantoata dimineat^a. 16. : : : ca Dumnezeu v'a dat voua sabatul. 9. I). ^i culesera unul niai mult. 32 §1 Moisi zise: Aceasta este ce a poruncit Dumnezeu Umpleti un gomer de ea. 22.

6 ^i zise lui Moisi Eu letro. ^ezii pre lui. veni la 5 Si letro.luarao piatra. !?i femeia ta ^i cei doi liii ai ei cu dansa. venira §1 16 §i zise: Fiindca mana inaltii contra sa manance pane cu socrul lui Moisi. la ]\loisi. toate cate : auzind toate cate iacea el poporului. ca Moisi zise: Strain am fost vazul eu in pamant strain. lui letro cereeteaza pre Moisi. $i-l sfCitue^te hittiiuierea judecdtorilor. ca Dumnezeu este imai mare decat to^i zeii. 18. socrul lui Moisi lua de dimineata pana seara 1 5 Si Moisi. femeia lui ^foisi. ca 1-a scapat din mana Egiptenilor.10.20. au nu ? poporul. si tot poporul sta imprejurul tan dinEgipt: 2 letro.^ *0 1 NUIII. 14 ^iDunmezeu zise lui Moisi * Scrie aceasta intr'o carte ^i spre amintire. ^i se batu cu lui Israel la Rclidiin. ii precum zise Moisi. contra si femeia sa. tu vei lovi 'doi ai 3 »^i pre cei din cari unul se '^cliema : dintr'insa va ie^i apa. ^i eu varful dealului. dece pre popor: k^i jxtporul stete inaiii- pre ddnsid. MOISI. Invingerea AtnalechitUor. 17. Dumnezeul m'a i}[ scapat de sabia luiFaraon. Amalecli din generat^iune in generatiune. §i se pleca. zicand: Oare este Domnul intra noi. de tot i^i elite sacriiicii lui Dumnezeu. din cauza cei'tei fiilor Ini Israel. G f?i *I:ita eu voiusta acoloiiuiiii^i el retrimise pre dansa fiii tea ta pc piatra in Horeb. cliema numele lui lehova Nissi. batranilor lui Israel. socrul tau. dupa ce raspunse socrului sau: "Poporul vine. §i cand i^i lasji el in j(^s manile. 7 Atunci Moisi / iesji socrului sau intru intampinare. zise Ce este aceasta * Dumnezeu lacuse lui Moisi §i lui Israel ce faci tu cu i)oporul? Pentru ce ^ezi poporul sau scotand Domnul jire Israel singur. Domnul se va lupta '"inaintea lui Dumnezeu. i?i aslfel nianile lui statura razimate pana la a. 12 ^i nianile lui j?i Moisi iiigreuindu-se. vin la tine. §i ca sa juseara. 15 Si Moisi zidi altar. ?i pentru ca ei au ispitit pi-e Domnul. 10 ^i losua lacu Aaron ^i Hur se k:>i suira pe varful dealului.pusul soarelui. spuse socrului sau. in pustiu unde tabarise. ea. 4 i. socrul lui Moisi. adus(^ arderi de snb cer. atunci. intrebandu-se unul pre altul de sanatate. . invingea Amalech. mei'gi. socrul lui preotul din Madian. socrul lui Moisi. de te lapta cu Amalecli. : .11. 14 vazand. 9 ^i letro se bucura de tot binele ce facii Domnul cu Israel. 9 ^i Moisi zise ?i ie^i 'losua : Alcg-e-ne barbatii. ca sa Deci Moisi tacu asa in 7 §i nuniele lucului il cliema iJMassa §i Meriba. si cum i-a ''scapat pre dau^ii Dumnezeu. si-1 !/saruta. si Aaron ?i toti batranii lui Israel. 8 ^i Moisi. 10 Si letro zise: *'Binccuvantat sd fie Domnul. invingea Israel. 11 a lost cand Moisi i^i "^radica nianile. pre Sepfora. ca parintelui el zise : meu mi-a fost ajutor. ca-^eu voiustange de totamintirea lui Amalecli 1 ^[ letro.5i celalt se cliema Eliezer. §i el pusera sub dansul. §i intrara in cort.U. care v'a scapat pre voi din mana Egiptenilor ^i din niiina lui Faraon. tronului Domnului. bea Gliersom. cu liii lui 8 ^ Atunci veni Amalecli. -ics tea lui Moisi de dimineata panii lar « letro. Moisi. *ca a triumfat contra semetei lor ^trufii. 13 ^\ losua zdrobi pre Amalecli §i poporul sau cu ascut-itul ^i altul unul de o parte sabiei. ^i care a mantuit pre accst popor de sub puterea Egiptenilor 11 Aciuu cunosc eu. spune in urecliile lui losua. 13 ^i a doua zi i:iezu Moisi. : '. §i '« mane voiu stape toiagul lui Dunniezeu va fi in mana mea. 81 ei. ^i Aaron §i Hur ii tinea manile dc alta. piatra. toate cate a facut Dumnezeu lui Faraon §i Egiptenilor pentru Israel fi toate nevoile cate le-au aflat pe cale. langa «iiiuii±ele lui Dumnezeu. socrul lui Moisi.

reintoarseSi sarcina fa se va iisjura. cari ii poruncise dece poporul ''in tot timi)uL ^'i?i sa fie. 23 De vei fa9 !^i Dumnezeu. tabarira in Incml. acest lucru este prea Dumnezeu. si tot ca poporul Sci auza. . ^i-iP'm\ii{pre el poruncile lui tot intr'aceias zi "venira ei in pustiul Dumnezeu este bine §i leg'ile sale. 27 Si j\Ioisi lasa | Cap. i'aci. 24 rului Si Moisi asculta de cuvantul soccate zise el. 19. ie^irea tiilor lui Israel din Egipt. si ^nafiune fiiilor lui Israel. zise: Nu si venira m pustiul Sinai. si vefi pazi legamantul men. Sinai.popor 21 y ales intre toate popoarele.82 mine. ca sa-i 2 sfinfesti bati vrednici. !?i sa dai in §tire tiilor lui Israel mea: eu iti voiu da sfat. ^i-i pune preste dansjii capi preste 7 Deci Moisi veni. ^cari sa arasca lacomin vorbi chenia pre si puse lor inaintea si si capi preste zece. dupa. MOISI . ca3 J. iar le jur imprejur. si sa J^creada (ie in veci. !si ''Dumnezeu 4 t\o\ ati vazut ceeace am facut Egipva fi cu tine. §i toate pricinele raici sa le judece ei. 22 A('(^stia sa ju.5 ''Acum de vefi asculta de vocea mea.Moisi Mergi la popor. purta impreuna cu tine. Preguiimi pentru a 'primi !er/ea. !>i eii jndec intre nnnl si intrebe cle 1 *^ Q In fntdla zi din luna a treia. care se duse la pamantul lui. ^tematori de Dumnezeu: '^oameni o mie. Si Domnul. capi preste o suta.tenilor.toate aceste cuvinte. a treia zi: ca in ziua a treia '^se va co- 26 Si acestia * judecara pre popor in tot bori Domnul pe muntele Sinai. pe care au sa f?i mear. zise lui : 10 Moisi alese din tot Israelul bar. Dunmezeu. judecata lid Dumnezcu. ii 2 ^\ ei plecara dela ''Refidim. 16 Oand au oi^o pricina. care au sa le faca: iti Ri men fi tu din tot poporul nici. cand voiu vorbi eu popoi'ul acesta va putea ajunge cu pace cu tine. cate a zis Dumnezeu. daca ei o vor lui Dumnezeu cuvintele poporului. socrul sau.g'ile lui. vin la mine. care 18 Prea tc desert. f?i capi preste zece. Israel. ca ial este tot ga. in vazul timpuhi pricinele cele grele le aduceau a tot poporul. §i Domnul il ''chema din greii pentru tine. si v'am adus la mine. i?i facii toate Si Moisi reintoarse Doninuhii cuvintele poporului. intre altnl. 'vefi fi mie arata lor ^calea. zicand A^a sa vorbe^ti casei lui face sin£i-ur. si-^ vei zice: pre Fcrifi-va sd nu va sui^i pe acest munte. (?i Dumnezeu de-fi va eu voiu veni la tine '*in nor dcs. nici sa va ntingeti de marginea lui. 8 Si "*tot poporul i-asca toatepricinele cele mari sa fi-le udnca punse intr 'una. : '' : la ^locul sau. 7. lor catra 1 )umnezeu 20 Si-i " in. sau. "pentru porunci. 12 Si vei pune ingradiri lui Moisi. pre ei astazi si mane. sii tu ^i tot popoi'iil acesta. capi preste cincizeci. tabarira acolo in '^ drep- tul '^muntelui. cd pre toate pricinele cele mici Doporului judecau ei. iii\ nu-rl vei putea munte. ^faptele.?i Moisi se sui la cu tine. : vata poruncile lui f^ile Dumnezeu si le. este lui 3Ioisi. Tu fii « pentru popor ina. $i Moisi. si cum 5'v'am purtat pre voi ca re : intea lui cinele Dumnezeu. si tu le ^poarta pri. zise lui Moisi lata ce lucrul acesta. si ei sa-si *'spele capi preste o mie. i?i-i puse capi preste popor. 1 1 Si sa fie gata pentru ''^i 25 capi preste cincizeci. 23. ai alege nameni vred- pamantul: 6 §i-mi vefi mie /'imperiu preotesc. vestmintele lor. §i 17 Atnnci socrnl ostene^ti. 18. zic. capi preste o suta.])(' aripi de vultur. sfanta. Aceste sunt cuvintele ce le vei adevarului. si zise Toate vom face fie. ca sa 11. atunci tu vei /putea sta. batranii poporului. 19 Acum asculta vocea lacob. Tubilrirea la Sinai.

^Moisi nczeului tan indei^ert. se va atinge de dansul. iunnel(> lui in desert. ''care [)acatele parintilor pedepT)umuez('u. 18 ''lar muntele Sinai fu.acea binecuvanta Dunmezeu ziua saba- zicand Pune si-1 ingradiri imprc. 23 S' launtrul [lortilor tale: zile a lacut tul. aibi alii porului: Ivirea Fiti gata iu ziua a treia: din casa robiei. OO ^^ '^^ Dunmezeu cuvauta cnvinle. sau in apa sub 5/Sa nn te inchini inaintoa gros pe nuintc. nu cuniva "sa se Dunmezeu. nici serbata la Dumnezeu ^ca sa-/ vaza.ei. ca Dunmezeu lui '^^nu A'orbia. ca en siinf I'ulremura.. «loate aees- w Cele zece imrunci nfinte. este tale. t^i '^Duninezeu rtispundea en A a lasa nepedejisit pre acela.altd si ciira ^tunete fulgere.mama ta.lului. si 4 '^Sa nu-ti chip cioplit. nici sa slujesti lor. om. 7-^Sa nu iei numele Donmnlui. t I?br. iiu va trai. 12. iar preot^ii si poporul sa nu straomori. si 'sfinti pi'e poj»or. sfintefjte i^ii slinti pre ea.(leiieratiuue acelor cari ma urasc pre 6 Si *care fac mila panii la a niega tot: caci Duninezeu se pogorise mine: l)e dansul /in t'oc: ''si t'umul lui se sui mia generatiune. ai spus. ti-anibitei mergea intarindu-se . 20. jurnl 24 Si 12'zOnoreaza pre })arintele tau si pre Dumnezeu zise eatra dansul: Mer. 14 8i ]\Ioisi se jiogon" depe iimnte la fie vita. nici 1() Si diipji trei zile.^te in : ]n'(M>tii. asemanare de cele ce sunt in cer sau jos pe pamant. sa nu stra. i?i le spusc toatc. Oand corn 111 va suna cii incordare atuiici se vor siii pe mimte. ^nici strainul tau. aeela gi.11. Dunniezeul '^din te-am /.scos pre tine pclmantul Egi]itului. telui. < MOISI . Dunmezeu popor din tabara spre intiiupinarea lui ^gelos. pogoara-te. pre el. nu "iior sus. sfintesti pre ea! 9 '"Sasc zile ca sa si-ti ^^'i uezeii clienia pre Moisi in varfid nnni. 11). diuiineata se fa. ' 15 Si el zise po.^ei lucra. 17 Si '^^loisi scoaso pre Donmul. care locue. afara de mine. a tot ce este intr'insele. pentru ca zilel(^ tale sa tie nuuitelui. ca nu vul tan. lui Dumnezeu pe mtnitelc Smai. Dumnezeul tan. 21 Si Dumnezeu. Dum19 Si 'sunetul se cutreinura foarte. nici serva ta. 83 s>o va atiiiiic dc luunte. zise lui Moisi: Po. de se va atinge bata S(i se suie la Dumnezeu. 'JO. si 11 Ca ^m sase 4)unmezeu cerul !?i })amausi marea. si im iiiai'c ''suiiet de liamant: tranibita: iyi totpoporulcel dintabara 'se lor. . lara vestinintele lor. lot oare sageta. ca el sa 2-") Si ^loisi cineva. si lace foatc lucrurile 10 Iar ziua a'*^aptea sabatul. si ei isi spa?/d(' Domnul. Moisi se sui. lui Donmul. Si 20 Dnnniezeu se pog(iri pe : mun- tele Sinai. cei ce se apropie de '"sa se sfin^easca: ca arunce asupra lor Moisi zise. C(4or ce ma iubesc si ca §i i'umul cuptorului: si ''tot muntele pazesc poruncile mele. zicand: tan. si Dumnezeu: Poporul nu : in ziua i?aptea a repausat: pentru se poate sui pe muntele Sinai. 3 '^Sa nu i'aci tie I'enieie sa nu va apropiafi.hitr'uisa nici un lueru. nici in. §i apoi te suie tu si Aaron 13 Nici o maua iiii se va cu tine. 22 Cliiar si ta.D(»nnudui Dunniczeului tan nu vei face goara-te ^i spune poporului. te 2 ''En sunt care po}»or. nici vre-o vita a muHi dintr'in^ii sa cada. sau se va nn se arunce asnpi-a lor. se va ucide c-u pietri. ca. ca tu ni. pe varful nnnitelui si Dum- 8 'Adu-ti aniintc de ziua sabatului. care va lua vocea. si ei raniasera sub poal<'le sesc in tii pana intr'a treia si a patra inuiitelui. fie se pogori la popor.

multe pe pamantul. Deut. Ezec. sa o. 31 :i. 'hotari-voiu tie loc. 20. iica pe dansul arderile tale de tot^i jertfele 12 *De va lovi cineva pe altul. ^i noi vom asculta. 6 27. ca sa nu pacatuiti. 1. Kles. Isa. atunci vei zice liilor lui Israel ''din cer amvorbit cu voi. . 21 ^i poporul sta departe. 10.1 Deut. 19. nici asinul lui. 1 II 13. li). zise lui Moisi Af?a sa faca cu dansa dupa dreptul fetelor. Mat. '*lua-vei pre acela ^i dela altarul men. 5 Ebr. 9. 20 ^i Moisi zise catra . femeia §i copiii vor boul kii. zei de aur sa nu faceti nici dill '*petrecerea ei. si femeia sa iesa cu dansul. nici din vestmintele ei. nici na^te lui tli sau fete. i. §i /'ca temerea lui sa tie va placea ea domnului sau. Lege despre altar. 13. Dumnezeul tan. :j Gal. <^ca Dumnezeu a venit. 14 Iar de se va. MOISI . lase sa se .. b. 12. lii. §i el sa-i nezeu cu noi. 15 'Sa nu furi.. I /• Deut. 20. ( liev. 8. lui . 19 ^i zise se cutrenmra sji sta departe catra Moisi: ''Vorbe^te tu cu noi. 6. Cap. si-i va tau.la popor strain. nici servul lui.sau femeie. 5. 22 Si Dumnezeu. 4. 20 e I' Deut. ^i ^sa nu vorbeasca Dum- 18 ^i ?/tot pre domnul nieu. cum vei pune I'erul tau scula careva "*cu cuget in contra aproacioplite preste dansul. 7. r Deut. nici nimica din fi ai siapanului sau. 19. 4 De i-a dat lui domnul. 'binecuvanta. 5. 2. IS s. cerce pre voi. sa 24 Fa niie altar de pamant.84 11. : : : r Deat. il pangare^ti. Deut. r Eom. 5. 13 Iar melui men. acela sa se omoare. iar el se iese singur. 11 lardaca el zei de argint. voiu veni la tine.^sa nu pot'te^ti femeia aproapelui ' ^* Q-j §i acestea sunt legile A^ei pre cnre le el sa-ti «pune inaintea ani. 3 De va veni singur.. Dan. . 12. . caci.rascuniintre voi. 8 De nu temet-i. J. 8. 13. I. ca sa va ea sa nu iesa s'cum ies servii. singur se iesa de va fi barbat al unei femei. 17 "Sa nu pofte^ti casa aproapelui tau. Ebr. voua. 33.'). 15 ^i eel ce descopere goliciunea ta. Le(ii de rohie. 2:j. 1 Sam. 13. ^\ te voiu Jde nu 1-a pandit. iar Moisi pere dard se nu aiba putere sa o vanda se apropi*' de s'negura in care era Dum. ca sa moara. 22. 17.« 13. 1. nu voesc sa ies liber. Sum. iar lor: 2 ^De vei cumpararob Fibreu. ^i ade bucurie. t?i-mi sacri. 18. 32. 3C. 1 Reg. pre femeia mea ^i copii mei. poporul ^vedea tunetele ?i fulgerile i?i sunetul trambitii ?i muntelc « fumegand. Fac. In tot ^iocul ori-unde voiuaseza amintirea uu. 1. 21. nici serva sa. 10. 6. Zer. 8. 1. pe aceste trei lucruri nu le va face. 9. 5 ^^i de va zice servul: Eu imi iubesc cele ce sunt ale aproapelui tau. 2o Sa el acesteia sa nu-i imputineze nimica ca en nu va face^i voua zei * afara de mine din hrana ei. Isa. IS. -J. 1. 5. J 6 ** Sa nu marturise^ti marturie mincinoasa asupra aproapelui tau. 9 Tljes. I . r lev. serveasca popor: '^Nu va 7 De va / vinde careva fata sa serva. Neem. .cesta va muri. Deut. 3. cu sui pe trepte la altarul men. 23. Rom. !/ Rom. 5-' Dent. 39. 4. 3. 12. 10 Dard de va lua lui si pe alta.j Cap. 5. spre a-1 ucide pre dansul. 2. ci Dumnezeu /-a 25 '"Iar de vei face mie ^'adus SLib mana. dupa ce o lua de femeie. . sa nu-1 zid(i§ti din pietri unde acesta sa fuga. 12..20. -^oile tale ^\ boii tai. 6 Se-1 a- : domnul sau inaintea '^judecatorilor: si sa-1 puna aproape de u?e sau de stalp §i domnul sau cu o sula duca pre el .a ticiderii. 20. I 13. 10 I2. 21 Hab. Fapt. dupa ce i-a fost fara credinta. ca sa nu se viclenie. 25. 11. pre care-1 da \ie Doninul. 18. Il Deut. . 13 Sa nil ucizi. 3. « sa-i gam-easca arechia in veci. serveasca sasc sa iesa in al ijaptelea el in dar. 5. 5. nezeu. 27. ti^i poporul vazand acesteu.iese ea in dar fara argint. Mat. 4. altar de peati'a. Leqi in privini. Nici sa uu te pelui sau. Cap. 18 J Apoc. Ebr. 13. 14 *Sa nu preaciirve^ti. ca nu cumva sa nmrim. 7.41. 5.. 19. Voi a^i vazut. y Iar de o va marita dupa iiul sau.

De va fura cineva bou sau oaie^ cat va ccre-o barbatul femcii. sau cu pumnul. col co /-a lovit asin limdand (iocat niiniai bani sil raniaii. §i de-i va mana vita sa. face acea-sta dupa rasaritul soarelui.si de va cadea uitr insa bou sau dca la i)at. umtlatura pontru uniflatnra. . lui accstora ^treizeci dc sicli de argint^ Legi privito'ire la vfttumarea trupuhii. 17 ''Ccl ce :fi : . nu se va rasbuna. va muri. -JO Iar de i-so va inipune lui un pret de rascumparare. el sa se <^vanda pentru lui. acoiase vorsupuncla "gloaba. I ( tt | it Lav. fie bou. f-nu va fi pentru 25 Arsura pontru arsuril. 16. 31 lardevainipunge lii'ior sau lata. eel cc a d-. !?i inca si domuul sau se va foe sa plateasca toate. 21.. x Kac. dc se va *alla servului sau.1 sail. 2 De se va atla furul ^spargand. darfi alia vatamaro Legimprivintajiyniriiproprieta(u aproapeluL nu va fi. ca sa ucide cu piotri. !?i cu vat. 16 (le.4r.i Mois [. 23 Jar daca altava. 32 i^i <le va impuuge va blestoma pre parintelo acoasta lego.cu cele mai bune din farina sa. 7.i "boul se va ucide cu piotri. si ol lui 1-a pfizit. lie oaie. fund sa plateasca tot. el va da bou pontru bou. [ P K«o. 22 De so vorcerta bctrbatiintre sine. se dee stapanus. sfl.tunci va fi pentru dansul vdrsare de viilui sau.sail de va sapa groapa. de va boul veclnului. rana pentru dansul vdrsare de sange. "patru oi pentru oaie.sa plateasca cinci boi pentru bou. -JO. 27 k^i de va face sa cada dintele furtul sau. care sa cuprinda doinnnl sau. ^boul acela se va alfuia. boul serv sau serva. 30.lii. el sa-1 /plateasca indoit. boul cu pietri se inca in spice. ^i liimaro va li. ?i sa arda clai de gran taiat. fie asin. !•. iar starvul al §i vor lovi pre o femeie grea. sau o va vindo. ci niiniai vaca. a26 Jar dc va lovi careva ocliiul sor. 2s. judocata seva face dupre . 9 Mnt. 22. 4 Iar furtul. 29 Iar de va fi lost boul impun. el viu inca in mana lui. sau ochii sorvei sale. §i nu va muri.este mai bun din via sa. 36 Iar doua zile. si <.\i va ucide. sau dintole servei sale.i6. si mana pontru niana. 38. moar^. ^i starvul va pul cat a zaciit ?i loacurile Ic va plali. idri-o jiidoci\torii. il va lasa pre el liber pontru ocliiul va avea din cc. san \nv nmma Oinori. 2 Bnm. incat sa moara.n. 22. !?i carnoa lui nu se va pasca in farina altuia. 2o. 37. 34 Domnul groapei s3. Vers. 3. 28 De va impunge un bou barbat sau 5 De va pa^te carcva farina sau via femoio. sa. i. Lev. caei 'banul de s'a ?tiut. 2'. >j ] * Mat.i §i starvul. 2-(. sau pro niuma sa. 5. ^i donmul sau nu 1-a pazit. uniil va Invi pre cclalt cu piatra. sau ucis barbat sau I'onioio. i^i ilacit "cinova alia Ciini oin. ^i i'vin'^in sail do se va niaiiilo Ini. ?i nu o va acopori. si boul a spini. va iinibia afarA 'pe toia^'. 18 Dc se vor oorta doi oamoni. plateasca. 21 Jar de va inai trai una sau pdrti vor impai-t. pierde ea pruncul ei. acela sa jtlateasca manca: iar donuiul boului va fi nevino. 8-S bale pro parintolc s.vor vindc boul eel viu. impungator. i5. §i de va lui va ti.picior pontru picior. fiind lovit. dinte pontru dinte. §i va ho$i va junghia. cat so vaimpuno lui. ^i dc nu orbi. 29. 4 Cap. 5. il va lasa liber pentru dintole lui. 2l'. 20 Vers. se va da vioata pontru vioata. gator de niai nainto. 26. stapanului lor. ca boul ?i mai inainte a fost iui este.\ nopodepsit. li al lui. acela se onioare. 4. 33 !:^i dc va dc?chi<lo carcva groapa. T. 24 I'Ochi poiilruochi. se omoare. sa. QQ ^^ c o Ueat. sau tarina. el de 2/rascunipSrarea vietii sale A^a da atata.| Mat. 3 Iar de se va rana. si de va li prevazut 6 De va iesi foe. 35 $i de va impunge boul cuiva pre 20 $i de va lovi carcva pre servul siu sau pre serva sa cu toiagul. ci nuii'i sub mana lui. 19 Dc se va soula lovifiil. acola sa so omoaro. §i pre^ul vor imbuna. acosta se va rSs.. ca acesta sS. i I J r Lev. ^i-1 va sange.

fie bou sau asin. ca n'a pus mana pe va dormi ? §i va fi. anume sfiracului cnre este langa ** tine. 34. ca doa lui. r <l II intalni boul inamicului tau 9. 9. / Luc. fi Fac. 19. )8. "20 2'Cel cc sacrifica altor zei. Vers. sa inzestreze. 13 pre stapanul pre domnitorul popornlui tan sa nn-1 plateasca §i va fifost stasiata. 23. 27. 7. de a fost un nrd. 10. Leg I privitoare la dreptate ?i la tub irea aproapeln Nu'^radica strigare mincinoasa.8. fata. 8 lar de nil se va afla furul. 22. 91.8. sa-1 inapoezi pana la apusul soarelui: sau se va rapi. pre ^intaiusau vita imprumut. 15.23 Ezec. 21. 18.4mos. 23 De-i veti fost in asupri. abatracasca. 26.16. 19 "Tot eel ce se impreuna cu vita tandu-te cu multimea. nascutul dintre fiii tai mi-1 vei da. !?i domnul vitei va mine. sau vestniant sau alt lucru perdut. ^i sa 26 ^i 2/de vei lua amanet vestmantul aproapelui tan. 6. 7. b Eccl. 19. s?i pre voi va voiu ucide cu sabie.apt. 25. 9. 27. sa plateasca aproapelui sau indoit. R/ec. ^i '«sa nu mancafi carne sfas?iata depe inca nelog'odita. n Lev. 23. 6. sau oaie. si fiii vostri orfani. eu-1 voiu asculta pre dansul. ^i '"femeile voastre vor ramanea vaduve. lov. 28. 20. el va cumpani argint dupre •" zestrea fecioarei. 4''De vei Ps. i. aga ca sa abati dreptatea. 109. 9. B. spre a face rau ^i '^intr'o judecata sa nu marturise^ti. 10 'De va amagi careva o fecioaril. niit.iar in ziua a opta mie le vei da. 19. sa socoteasca in simbrie. Deut. 27. 15.86 7 n De MOISI. 6. Zech. 23. defaimi. eu sunt "indurator.29. 21 nici 2 Pre strain sa nu-1 stramtorezi. au va muri. 31. Plftng. 25 ^De vei im])rumuta argint poporulul meu. 13. 17. p Num. 6. 2 '-'Sa nu ursa fii martur ^mincinos. 22. 17. de tot.10. 6. 86. Lev.19 Cap. 3 Nici pre eel neavut in sa se omoare. §i de vor «striga ei catra mine. « Lev. Lev. 10. decat judecata lui sa nu-1 partinesti. 31 $i voi sa fiti mie oanieni s'sfin^i. 1 I A Cap. i. pre care judecalorii il vor (. 18 '*Pre fermecatoare sa nu o lase sa mezi pre cei multi. Deut. campnri la cani sa o aruncati. sau se va strica.3. 15. 10 De va da careva aproapelui sau spre pazire nsin. vitei fiind. 16.17. Dent. 23.G. 24. 31. 12. Ps. va da careva vecinului sau arg'int sau vase spre pastrare. 35. lao. §i acela. sau . ca el n'a pus mana 9 In orice pe luci'ul aproapelui sau. domnul casei se va aduce judecatorilor. Legi tmiiotriva asupririi aaracUor etc. sau oaie. ^i sa o ia lui de femeie. nu va plati. . 20.2. sa nu-i iiii lui ca nu-i impuna camata. 16. 18.=. 37. fie intre amandoi. i i u »' j . 7. : luda S. lac. 8. ca lua stxlrvnJ. 1.2. IS. 3- Neem. 25. Ill Fac. 12. fara ca nimenea sa fi va. s sa se piarda Deut. f?i acestea de se va alia se vor fura din casa lui furul. 6. 2. el sa 28 Pre ^judecatori sa nu-i blestemi. ) Ebr. 3 Cap. §i . numai g Vers. i 23 . nici pre un orfan. 1. 1 a Cap. . . va plati.31.' Isa. 34. §i se va culca cu dansa. 22 'Pre nici o vaduva sa nu o asupriti. : : * eu voiu ^auzi strigarea lor: 24 §i mania mea se va aprinde. / g Cap. 19. Ps. 18. Vers. 7. 22. 5. 28. sa aduca vita sia^iata. lov. 'J sa-1 asupreijti. 29 Cu 'prinoasele ariei tale.sandi. y I>eut. 39. Ps. cand va ^ striga catra lucrul aproapelui sau.. 3. 5. lui Dumnezeu. de marturie. Deut. lov. ea va muri. 22. l^i celalt nu va plati niinic. De aceluia. h 91. 7. cauza de nedreptate.7. F. i- Lev.. r Deut. 10. 20. de care va zice careva Acesta cauza amandurora sa vina este al meu inaintea judecatorilor. sau bou. §i sta})anul nu a fost de 30 *A§f\ sa faci cu bonl tau §i cu oaia 15 De fata stapanul ta: /'sapte zile vor fi ele cu muma lor. 1 Bam. 33. el sa intoarca iiidoit.30. 23. 28. I'rov. 14. -ji nu va plati nimic. §i cu ale 14 De va lua careva dela aproapele teascului tan sa nu intarzii.27 Caci acesta este singurul lui acopera11 i Juramantul lui Dumnezeu sa mant spre a-si acoper) pielea sa in ce zut: altd vita. 13. ler. ca ?i voi straini ati '' pamantul Egiptului. 12 ^'lar de s'a furat din casa lui. 23 5.9. ?i ea se va strica. 23. 1. Cap. 34. 5. §i 17 lar de nu va voi pnrintele ei sa o sa nu dai mana cu omul rau. un camatar.

si sa te duca in locul ce ti-ani pregatit. ci il \'ei slobozi ?i sa se arete inaintea Donmului. te al va . si al ?i ta. pentru ca nevoe^ii poporului tan sa manance. pormice^tt Cananitilor eu trimit ingerul men inaintea ta. ca '^numele men intr'insul este. le aduci in casa Dom- 6 9'Dreptati'a sai'Mcnlui tau sii nn o ! rau. ^Sa nu ^ale. 11 ^i in anul al :?aptelea sa-1 la)?i sa stee. ]iaze§ti: sapte zile vei manca azime. mie. pre care le-ai se. la zeii al lebuseilor §i-i 13 ^Luati aminte vorbit voua. ie^it tu din Egipt: §i inaintea mea *ni.^ci sa-i sfarami pre staljiii 25 C\ voi sa va '^inpe an sa sarbatoresti lor sa-i nimicesti. sa §i la toate cate am voiu starpi pre dansii. contra 2trei ori '' .ciului men cu dospit. Dumnezeului tau. 12 In "i^ase zile sa faci lucrurile tale. ^i nu se auza din gura Hlupa faptele ei. ca Dumnezeu fagSdiie^te inima celui strain. §i sa ramana nelucrat. 21 Fere?te-te de dansul. §i pentru ca iiul servei tale §i straiuul sa respire. 10 '»^ase aui sa sameni pamantul tau. nici stearpa in pamantul tau. ca darurile nului.da. lar ce va mai ramanea. ^i al (Jananci: Heveilor. 15 Sarbatoarea azimelor sa o cliinati Donmului Dumnezeul vostru. te uraijte pre tine. nian3. 87 sau asiuul sSu ratacind. si ^el va binecuvanta pauea ta si apa ta. '^ tivitor improtivitorilor tai. sa.II. ?i vei face toate cate zic eu.. §i. «eu voiu ti inamicul iuamicilor tai. dupa cum am poruncit ^ie. sji sa strangi fructele depe dansul. si impr«»- 20 " lata . faci. 4. care sa piarlunei Abib pentru ca in acea hmd ai tau. cand tu ti-ai cules casa. si menea sa nu se arate cu mana g'oala numarul zilelor tale il voiu "imijlinl.ta. 22 Iar de vei asculta de vocea lui. ca sa te pazeasca pe cale. fierbi iedul in laptele mumci iscionirea hotarai'ile celor drepti.''duce in jxrmdntu I Amoreilor. . iyi nu-1 ^ mania ca el nu va ierta faradelegile voastre. 18 'Sa nu-mi aduci sangele sacrifi7 '*De toata ho. nevinovat ?i drept sa nu-1 faci sa se 19 ?U^rinoasele fructelor dintaiu ale paomoare: ca ^'nu voiu da drcptate celui mantului tau. si intoi'C orbese pre cei mai luminati. sa nu amintiti. sluje^ti lor. 8 ^i iSi ^'dai-uri sa nu iei. Heteilor. 9 voi §i pre ^strain ?titi sa nu-l asupre^ti. 23 f Caci in§i si gerul meu i^i va merge inaintea al Ferezeilor. . a priuoa. si 24 Sa nu nici lor sa si te J'numele sa zeilor straini ''inchini acestora. ca ^i voi straini a^i lost in pamantul Egiptului. tararea nedreapta departenza-te pre eel grasimea sarbatoarei mele pe dimineata. 16 ^i *sarbatoarea seceri^ului. i?i voiu sturbura tot poporul. Z(ndui tau.bucatele tale depe camp.^i cu maslini^ul tau.mftnat pe camp §i « sarbatoarea culesu5 ^De vei vedek asimil colui co lui la sfarsitul anului. 14 De / Dent. ca a cazut sub sar. sa manance fiarele campului. nu voastra. 17 De ''trei cina sa. Tot ai?a sa faci tu si cu vita ta . Dumne- desciu'ca. pe timpul i?i '"eu voiu departa l)oala din mijktcul 26 "Nu va ti femeie. pentru ca boul tau ^i asinul tau sa se repauseze.27 i'Frica mea o voiu trimite inaintea selor lucrurilor tale. lor. 23. si asculta vocea lui.-l liii a. . MOISL 23. iar in ziua a §aptea sa repausezi. fere^te-te ca six nu-i la:?i pre ori in an toata partea jjilrbateasca a la acesta numai sing-Lir. nici sn ramana abati in judecata lui.

^servul sau: si Moisi se "sui 14 $i zise 2 $i Moisi sa se apropie '^singur pe muntele lui Dumnezeu. . Abih. §i intea ta iutr'uu an. si o ceti pre Cauanei §i pre Hetei dinaintea ta. si sculandu-se dedimineata. ca toU de bucurie. dupa cele douasprezece semintii menoa unui lor lui ^/foc misluitor in ochii fii- ale lui Israel. 6 $i Moisi 9 lua jumatate intoarca spatele dina. ca pamantul sa nu vom asculta. care-1 facii Domnul mult-easca contra ta. vom reintoarce si Hur sunt cu si ca oricine va avea spuse poporului certe sa niearga la ei. norului. Nadab si Abih si saptezeci din batranii lui Israel 10 ^i ^vazura pre Dumnezeul lui Israel: si sub picioarele lui era ca un . ^i dela desert pana la fluviu. cu dan!:iii nici cu zeii lor legamant. incetul ii voiu alungi de dinaintea ta. 28 vor aluiiga pre Hevei s^i 7 Apoi '*lua cartea leganuintului. ca de te vei inchiua zeilor lor. MOISI.stropi preste po])or. te la ^A ^T' §i zise lui Moisi Suie-te la §1 Dumsi 'Suieramaiacolo: si-ti voiu da ^iable de piatra. : : <^ ^ stalpi. adeca legea Domnul zise lui Moisi: si minepe munte. j^e amancara 12 §i Moisi se suie iara^i munte. 23. aici . intra in 5 ^i trimise el pre tinerii fiilor lui mijlocul norului.cu losua. Cartea 9 ^i *se suira Moisi si Aaron. si vei lua tara Preotll ?«' cei ^aptezeci rcid 2'e din cei mai balrdni in stapanire. Iar in a cuvintele lui «scrise toate saptea zi cliema pre Moisi din mijlocul 4 $i Moisi 17 §i privirea marirei lui Dumnezeu. Dumnezeu. si norul il acoperi s^se zile.Ccite a vorbit Dumnezeu vom face. 24. Israel. baura. si sacri.din sange. zidi altar sub munte. tu si Aaron «Nadab si ordinile cari eu le-am scris. inamicii intea tai sii-^i n. 18 ^$1 Moisi. ''^aptezeci dintre cei mai batrani invata pre §i sa va inchinati de de. parte 13 Atunci Mom se scula pana ce ne ia^ta Aaron catra Dumnezeu. uuuitele Sinai. §i voiu face.88 caruia vei merge.si a fost -Moisi pe munte patruzeci de ficara lui Dumnezeu boi drept sacrificiu zile si patruzeci de nopti. cari ^' ca tiarele sa nu se ini. si doisprezece Dumnezeu pe varful nnnitelui era ase3 it^i Moisi veni. si zise: latfi i san30 Ca incetul cu gele legamantului. apropie. 33 Ei sa nu locueasca in pamantul tau. legamdntului $i jertfa : legcinidntului. spre a-i ai lui Israel. Dumnezeu se aseza pe Toate cuvintele. zicand vorbit Dumnezeu le vom face. si se sui pe munte: Israel. ca nu cumva sa te traga a paciitui contra mea. lucitor ca «insusi cerul. si ju^i 'voiu trimite vespi matate din sange il stropi preste altar. §i pana ce te vei immulti tu. lucru din '"safir. ei. in auzul poporului. ramana desert. cate le-a lui gura. ca tu sa-i alungi pre 32 "Sa nu faci dan^ii de dinaintea ta. 15 §i Moisi se sui pe munte. si '^un toate cuvintele lui Dumnezeu si ^oate IG i^i ^marirea legile lui si tot poporul raspunse cu o nor acoperi muntele. 8 8i Moisi luand sangele. inaiutea ta. cu voi dupre toate aceste cuvinte. cari adusera arderi de tot. poporul sa nu se suie cu si dansul. 31 $i ^liotarele tale le voiu pune dela Marea-Eo^ie pana la Marea-Filistenilor. si-^ puse in strachina. el cdnd este senin. ca voiu'' da in manile voastre pre locuitorii acelui pamant. 11 ^i nu-^i "atinse ai fiilor lui mana Israel: si sa de cei mai alesi ^i ^ei si vazura pre Dumnezeu. r . si ei zisera: Toate 29 *Eu nu-i voiu alunga pre ei de dina. nezeu. ta. si nici iar aceia sa nu se catra batrani : Eamaneti noi la voi voi. ^aceasta va fi t/ie cursa.

3 ^i acesta este capat. 30. 2 Cor. 4. fiii lui 10 9i sa-mi facefi mie cliivot de lemn de sittim lungimea lui sd fie de -^ . 2. lungimea lui de mea. 10. lat de o rigi de aur. h Cap. tiuni din aur curat sa le faci pre ele. acel dar al men il veti lu. zicand: cheruN'imi de aur. 29 8i sa faciei Halgere. Milostivitond. pe din launtru §i pe din. 25.inainte. darul care veti lua dela dan^ii: argint ^i ?i Aur i?i arama pre un cheruvim sa faci la un ^i pre alt cheruvim la alt capat din propitiitorul sa faci pre cheruvimi v^'i . lui. 20. care servesc la hbada-o. a^a sa faceti. 30. i'Dupatoate cate-ti voiu arata. ^\ lemn de sittim tiitorul. 15.11. piei deasupra. Reg. 6. clii?i voiu vorlji cu tine depe propitiitor. 87. 34. 5 Si piei de berbece ro^ite. Dent. la cele patru colturi. 16 Apoi sa pui masa. Kir 9. pre care i^i vuiu cupe §i urcioare. 40. de vi^el de mare.4. 21 ^'^i propitiitorul 7 Pietri de onice. a Cap. spre a se parghii. 6 . 20 ^^\ cu aripile intinse pe acoperind cu aripele pro]ii- capetele fi tru oleiul ungerii. 23. MOJSl. 1. 8. ^aroraate peu. ?i pre acestea sa le puna la palma si preste pervaz sa faci incadrare 26 ^i sa faci si cele patru col^uri ale lui. ca sa se puna cele din laturile chivotul ui. 1 Reg. pul laca^ului i?i cliipul tutulor vaselor ''din mijlocul acelor doi cheruvimi. : : Cnpiil 26. sji sa faci ?i incadde aur pe deasupra lui jur imprejur. 21 d Cap. toate cate voiu porunci tie pentru Israel.faci imprejurul ei ?i pervaz. 5. 11 ^l sa faci incadrarc braci cu aur curat. ^i '^tamaiemirositoare: Chivotul. iar inaltimea ei cu aur curat. rare de aur jur imprejur. Cap. 8. care sd fie pururea innintea tiitor dill aur curat.catra alta. i^i sa-1 imbraci iji latimea ei de un cot. 2. 34. Ebr. 3. spre a purta masa. 8 k^i chivot sa pui marturia pre care o voiu sa-mi faca mie fi'sauctuar. ^i sa le imbraci cu aur: patru picioare ale ei. in chivot ^marturia. 12. sa-1 pui preste chivot deasupra. purpuriu carmezin-i(»^iu bis alb ^i la amandoua par de cheruvimii vor §i capra. avand fefele lor intoarse una 6 ^Oleiu pentru caudele. Masa cu pdnile pimerii mainte. 37. care sunt la cele de sittim. ca cu ele sa se poarte se vor scoate din ele. ca ^'eu sa da tie. dona verigi de de aur jur imprejur. 35. 3. 45 16. lucru batut sji-i faci 2 Spuue flilor lui Israel. i^i verigile sa le pui a lui. 6 f Cap L'8. locuesc in mijlocul lor. g Cap. 10. din amandoua laturile propitiiaduca dar. 3 6. cot $i jumatate. 30 Si pp masa sa "pui pane de punere 17 ^i "*sa faci ?i acoperemant propi. cei de deasupra chivotului marturiei. parte §i dona verigi de cealalta parte patru verigi de aur. i?i ^i la^imea lui de 23 §i *sa faci o masa de lemn de un un inaltimea lui de sittim: lungimea ei sd fie de doi coti. Vers. 4 si ^i vanat. I' I Apoc. §i doi coti ^i jumatate. 16. / 2 Cor. 22 ^Acolo ma voiu intruni cu tine.de un cot ^i jumatate. 24 Si sa o imcot cot $i $1 jumatate. si sa vor ramauea in verigile chivotului. ?i pietri de infipt. « Cap. catiuie. 18 Si sa faci ?i doi OP\ ^^ Doiimul vorbi lui Moisi. 25 Si sa 12 ^i sa torni pentru dansul patru ve. 1 1. 15 ^i^ parghiile faci parghiile d. jumatate. J 21. lui.e lemn de sittim. 1. !?i ^in pentru «elbd §i pentru /'pieptar. 13 ^i sa faci parghii din lemn. 8. doi coti si 89 jumatate. 28.'i Pornnel pentru zidirea cortidui ?i pentnr ^^ torului «dela tot omul pre care-1 lasa inima sd 19 mi-l dca bucuros. iar privirea cheruvimilor va fi spre propitiitor. « Cap. Dent. 3. 211. * Cap. ch sa-mi pre ei. §i la^iniealui de un wneltele sale. afara sa-1 iml)raci. ?i nu le imbraci cu aur. 28 $i sa purta chivotul cu ele. Cap. 36. 27 ^\ verigile sa 14 ^i sa pui parghiile acelea in verigile tie aproape de pervaz.

cinci . ?i carmezin-ro)?iu. -^i tot i. pe marginea unei impreunari. cu globuletul f?i floa. MOISI cle . 7. si raiiiiirile i?i eiobuk'tii lui llorile lui sa fie ficeeai?i bucata. urma. ^^ "locai?ul sa-1 faci din zece co- voare dc in purpuriu $i 14 k?i '^^sa mai faci preste cort alt acosubtire rasucit. unsprezece asemenea covoare sa 34 ^i faci. la altti ramura sd . si celelalte siase ^i sa indoe?ti al si alt globulet sd fie sub celelalte dona covoare de alta parte. 2 Luncheruvimi in ^asatura aleasa.11. mineze inaintea lui. care este la impreunarea a : <liu laturile lui. 33 Intr'o de aur. cu alta. fie easi masura. sd fie iardsi sub dona ramuri ce sa faci ies din el. 27. s^i aur sa lui. 2. trei raniuri ale polican. 25. impreunare ^i cincizeci de chiotori pe sase ramuri 36 Globuletii §i ramurile lui sa fie ie.ip. la alta impreunare. Schelele iieniru cort. policandru sd prinde. ^i al treilea glo. 26. 37. co\or. 44. sa faci chiotori vanate pe marginea unui V Cap. Ebr. tul ^i cu floarea a$a sd fie la cele sase lui. la ce ies din policandru. i?i Iftthnea unei scandure de un cot §i jumatate. flori- 6 i?i ^i sa faci vor veni in potriva una cincizeci de copci loca^u' cu copcile sa impreuni cofi ramura sd I'ea : fie trei calici in forma ?i cii voarele unui cu altul. casa2/lu. ^i celelalte cinci co4 Si voare sd fie prinse una cu alta. 21. cu globuletii lor patru coti. F. §i i?i sa impreuni cortul. cele unsprezece covoare sd 35 Un globulet sd fie aibd aceea^i masura. 7 i^i ^'sa mai faci covoare §i din par de cu globulecapr^ pentru cort deasupra loca^uin forma florilor de migdal. 11 sa faci copci cincizeci de fie batut din o bucata. | 26. 36. f^ci uu policandru lui. ramuri policandrului din alta lature. Num. 9 §i sa impreuni :§i cu florile lor. 10 $i i-amuri ce ies din el. 36. ?i din cincizeci de chiotori sa faci la marginea sa lese covorului. de aur curat. | Ebr. sa acopere partea dinapoi a laca^ului. \ I I . I 1 Cron. asa va lor de migdal. 39 Policandru cu toate uneltele acestea 13 Hi cotul dela o lature.^aselea covor in fata loca^ului. faci §i [te marginea covorului din lucru i?i l)ritut sa faci jjolicandni. 8. pe deasupra. !^i latimea unui covor de patru coti. ca una 1 X I C.marginea covorului al doilea. ^ aprinzandu-le sa le pui pe el.^i Locaful cu covoare. I 15 §i pentru loca§ sa faci scanduri din lemn de sittim. arama. toate covoarele sa aiba ace3 Cinci covoare sS.treizeci de coti.12 lar ceeace intrece din covoarele cor38 Si mucarile lui tului. pe cincizeci marginea de chiotori bule^. 28. 32 Rase ramun ^\ trei de chiotori sa faci la covorul intaiu. n Cap.dona ale cliiotorile drului diutr'o lature. ^i latimea unui covor de ma florilor de migdal. 11. | Cnpul S6. fie trei calici covoare de o parte. Cap. 9. jumatatea covorului care intrece. spre a o §ite dintr'insul. la laturile cortului ici $i colo. calicii 5 Cincizeci I'usul lui.-lpt.unui. 36. !?i a^a va fi unui. cealalta lature din ceeace va intrece din 40 $i ^vezi ca toate acestea sa le faci lungimea covoarelor cortului sa fluture <lupre cliipul ce s'a aratat tie pe munte. 37 ^i sa faci lui ?i ^apte candele. puse in picioare. acoperi. 16 Lungimea unei scandure sd fie de zece co^i. 5. "OA ^yj vanat. la policandru sd fie patrii calici in for. gimea unui covor sd fie de douazeci ^i opt de co^i. 17 Si cate doua urechi sd aibd fiecare scandura. 13. II. 17. 19. ^i tigaile lui toate sd fie din aur curat. 30. 8. cu alt acoperemant din piei de vitel de mare. 8 Lungimea unui covor sd fie de ramuri ce ies din policandi-u. prinse una cu alta. I y . 31 ^^i 8^ curat. | 19. ^\ cotul dela se va face dintr'un talant de aur curat. 14 | c Cap. care se sub dona ramuri ce ies din policandru. 2 Cron. 8. de peremant din piei de berbece rof?ite. I b Cap. §i tot a§a sd fie sub cele unui din covoarele cele din urma.DO Sfe^nicul. a!?a. ^i sa pui copcile in cliiotoare.

Cap. Ebr. 28 §i drugul dela niijlocul scandurilor. pitiatorul pe chivotul nmrturiei iu sfanta la toate scandurile loca!?ului. ?i furculite. carmezin-rosie. 25. 6 Si sa faci pargliiialtarului. prinzi pentru d<' perdea: ?i policaudrul dinaintea meamandoua unn-liile ei. Cap. 23 Si sittim. spre marturiei sa-1 pui in lauiitrul i)erdelei» 19 Si sa faci patruzeci dc i?i ac(>a perdea sa desparta vouei . braci cu arama. . Cap. 22 ^i in partea din fundul locai?ului perdelei sa-i faci cinci stalpi de lemn de despre apus sa faci !. ?i unite cu un cere ^i asja sa ryj Si sa faci « altar de lenni de sittim^ ' fie cu amandoua. a Cap. 3 Si sa-i faci oale pen. '•'du])a Cele pentru carbuni toate arama. 16. perdelele curde lemn de sittim. carniezin-roi?ie. sH se coresininilH cii cealnlta . i?i cinci locai?ului din ga. broderie aleasa. despre miazazi.'/stanta miazazi. 29 i-. purpuric. 40. pargliii(/m lemn de sitting §i sa le imbraci cu arama. su))tire rasucit. 25. §i carligele sa mai faci doua scanduri in cele doua lor de aur.tii din in sulifire rasucit. 44. Mat. lor sa le faci . 1. 2 Si sa faci Ini coarne sprezece picioare: doua picioare sub o in cele patru ungliiuri ale lui. purpuric. 9.coti: patrat sa fie aUarul. 35 Si *iiiasa sa o pui afara ^ 'i\^' ZSvonrele. 3. Capvl S7. 22. care au sa fie in cele lung de cinci coti. cu noapte. ai?a s^ faci cati cu aur. b Kzec. 8 Si sa-1 forma ce ti-«"a aratat pe munte. in tasfltura aleasa sa o faci. ajunlui . i Cap. 5 Si gratarul sa-1 \m\ sub ciqirinsul altarului de jos. tru scoaterea cennsei. 25. . ca gratarul sa ajunga pana la jumatatea altarului. 9. cinci jientru scandurile din o lature a uneltele lui sa le faci de locai^ului. ^i doua picioare sub cealalta lui sa de o bucata cu el. A Cap. iji sa fie impreuJertfelnicul pentru arderea de tot. 34 Si ''sa pui propicioare do argint sub celo douazcci dc de sfanta sfintilor. 16.. 36. 26 Si sa faci drugi de lemn de drugi sittim. Num. i?i sa-i imbraci cu aur. 2') S^i sa fie opt scan.si din in 37 Si §i doua picioare sub alta scandura. 7. sji lungimea Si ^^ pui pre / Kbr. pentru a-1 purta. 20 Asa si de sei in partea despre amiaza a locasului cealalta part(^ a locasului despre niiaza. cu cliernvim l^e dansa. si ''sa-1 imscandura. 2. fl. 25. 6. §i lopeti ?i talere. Despre tinda.nd dela un cap la celalt. 4 Si sa faci !?i un gratar de arama in forma retelei. scanduri. cum ti-s'a aratat tie ])e munte. 40. il Cap. c. 33 Si ^a jtcrdeaua de copci. 36 Si la ^ii?a cortului sa faci o perdea cele patruzeci de picioare de argint ale lor. 21 Doua picioare sub o scandura. coarnele scandura. Ebr. i?i lat de cinci doua ungliiuri. vanata. faci din scanduri. s^i de trei coti duri cu picioarele lor de ai'gint in §ase. sa fie impreunate jos. sd fie scobit. 26. . 40. ?i din in subtire rasucit. 27 ^i cinci pentru scandurile din cealalta lature a locasu- drugi pentru scandurile fund spre apus.inaltimea lui.si masa sa o pui in partea despre miazanoapte sd fie douazeci de scanduri. 27. !?i acestora sa le toi-ni cinci 24 Si picioare de arama. prin care vei petredrugii i?i ce drugii sa-i imbi'aci cu aur. pentru amandoua urechile ei. faca. 51. imbra. 38. la cele patru ungliiuri ale lui. altd scanduri picioare sub i?i doua sfintelor. verigile de aur. 27.n. ai?a sa-1 31 Si ^sa faci perdea vaniita. 9. 21. 91 puse pe patru picioare de ai-gint. Kapt. 35. 13.ase scanduri. treci pargliiile sa fie d(^ amandoua laturi 30 Si a^a sa-mi faci locas^ul ^klupre ale altarului. 32 e l>atru stalpi d Cap. 9 Si locasjului'^sa-i faci curte in pardansa pe tea sudica. 43. ungliiuri din fundul locaj^ului. 8.\ §i scan- durile sa le imbraci cu aur. 18 l^i sk faci scandurile loca?ului. carligcle lor de aur. si /'cliivotul douazoci scandui-i diii partea siidica. 38. M0I8I. 16 J Lev. 2. 38. 7 Si sa pei?i tigai doua perdele.?i la gratar sa faci patru verigi de arama. doua picioare subo scandura. nate sus. .

cu picioarele lor trei. Num.33 Cap. ^i purpuriu. pur^i de cinci coti ?i sd fie de iu rasucit. 31. ca ele sd fie pietri de amiutire pentru fiii lui Israel. ca sd arzu inaintea Domnului. §i numele celoralalti §ase pe ceatoti teruiyiiti curi sd fie de arama.26. 24. 7 El sa aiba doi umerari. 20 ^i « tu porunce^te fiilor lui Israel. 13 ^i sa faci sponci de aur. 9 mantia ^i despre rasarit. 39. ca sa-ti aduca oleiu curat din masline sa sapi pe doua pietri numele fiilor lui virgiue spre luminare. 14 15 ^^i ''tunica pestrita. carmezin-ro^iu ?i din in subtire rapicioarele stalpilor de arama. 2.31.§i pre fiii sai cu dinsul. ?i §i cu picioarele pentru poarta curtii o perdea de douazeci coti din vanat. i.20. Si stalpii oi preoti doiiazcci. 5. pur. mitra ?i braul. cari se vor incin^i cu verigi de argint carligele lor impreuna la cele doua capete. 1 1 Lucru de piatra. Capv! S8. 18. lalta piatra dupre rdndul na^terii lor. ^i-* Aaron . ca sa-mi fie mie preot.Israel. vanat. 39.92 unei lature o suta de 00(1 zeci.)' Vers. d Cap. 7. ?i inaltimea din bucata cu el din aur. per. 18 Lungimea curtii sd fie de o suta va fi incins. 2 ^i ^ sa faci lui Aaron. precum §i rael 10 ^ase din numele lor pe o piatra. de sapatura de sigil. cu stalpii face ei Aestminte sacre lui Aaron. e Vers. lucru im-^O lui Israel pre fratele tau" Aaron. 15. 14 i^i doua lantugele de aur curat. cu picioarele lor de araiua cai'ligele stalpilor §1 douabe^ele de §i spre laturea aibd dospre miazanoapte sd perdele lungime de o suta de coti. 6 *^i efodul sa-1 faca din aur. 23. 17 Toti stalpii curtii sd fie cu stalpii lor trei. carmezin-roi?iu. i Cap. II. 7. c 6. / n Vers. la cealalta parte cincisprezece dele. ca sa-mi fie mie le pune in sponci. Alegerea lui Aaron §i a fiilor sdl. f?i care va fi pe deasupra de coti. : <! Iiev. din vanat. ^i cu picioarele lor patru. pentru ca can. 1 I\IOISL 27. a b Cap.5 ^i vor lua aur. iiii lui Israel intru generatiunile lor. ^i toti t^i'u^ii lui. ^\ in subtire. vestminte sfinte spre onoare §i spre podoaba. 28. intrunirii f afara de perdeaua. vanat. f efodul.^i fiii lui. delele sa arda neincetat. ^i picioarele de arama. 28. toate uneltele locas^ului pentru tot ser. 8. 1. 16 i?i Efodul. 4. Vers.28. stalpii lor zece. ^'-Aceasta va purta numele lor inaintea lui Dum-va fi lege vecinica care se va pdzi de nezeu pe amaudoi umerii sai ^ spre amintirea lor. Num. ?i largimea de cate cincizeci efodului sa fie tot asemenea lucrate ^i de alta. cincizeci de f^i co^i. . Num. 29.26. Despre untdelemnul sfdnt. 2. ImbrHcumintea jireol/eascS. fa-le «^Q 1^1" tu clieama la tine dintre fiii pre acestea in forma sfoarei. care atdrnd 12 ^i aceste doua pietri sa le pui pe dinaintea marturiei. J fl Cap. §i a§a va 8 k?i cingatoarea cu care fie de argint. 3.i v^i tau. 3 ^i«^sa vorl)easca tutulor barbatilor cu cuget intelept. 6. /. Ebr. ^i pre aceste lantugele impletite . 4 ^i acelea sunt vestmintele care le : 13 €st. ?i cu picioarele lor de arama doua- argint. Vers. Eleazar fiii lui Aaron. cot. tde pare ^i : . de cu seara pana dimineata. Ic . 29. 80. 11 Asemenea zeci argiut. ca sa-mi fie mie preot. ?i in legaturi de aur sa le inca21 In cortul sezi. 29. tasatura aleasa. 6. tutulor acelora^^vQ cari i-am implinit eu cu spiritul intelepciunii. Nadab ?i Abib. §i picioarele lor zece. 19 ^i sucit. cu : ^i carligele stalpilor Aaron. . 31. fratele lor trei. : ^i Itamar. A^a vor la parte cincisprezece perdele. din carmezin-ro^iu ^i M din in subtire rasucit. 43. ^i largimea curt-iidin laturea despre vor face ^ Pieptarul. ca sa faca vestmintele lui Aaron pentru a-1 sfinti. h Cap. leva pregati ^ Aaron umerii efodului. fratele tau. 9 §i sa iei ^i doua pietri onice. 31. si betele de 12 Largimea cui'tii din lature despre apus do cincizeci cotl perdele. los. fi impreuna. pletit.§i sa sapi pe dansele numele fiilor lui Isviciul lui. lor trei. Cap. ^i . din purpur. !?i fiilor lui. 18. purpuriu 9icarmezin-ro^iu.?ic?iMin sub^irerasucit. cu stalpii lor patru. cu stalpii lor douazeci.

un safir al treilea ?ir : Un liguriu. ^\ sa le pui preste umerii efodului. 18. i^i cand va ie^i ca sa nu moara. ^i inimii mtaiii . 37 ^i aceasta ^\ de sfoara vanata. 1 9. aceste col^uri dona verigi sa le pui la cele doua sS. . 2. tocmai in locul ^i de aur curat.IL EngoJpionid. ( Vers. pe marginea lui jur imprejur. i.etc.^i sa faci pentru dan^ii cingatori. ^i §i din in subtire Urim patrat fi duplu. fiecare cu numele sau. mitra. !?i ])i('plaral tesatiim aleasa. I j< Cap. 10. 1. §i printre acestea clopotei de aur jur imprejur. 21. 27 ^i sa mai faci doua verigi de aur. 39. . 1 Sam. deasupra de 39 ^i sa te!?i ^i tunica din in subtire. sapate ca sapatura de sigil. 23 ^i sa mai ^i pieptarului doua verigi de aur. unde acestea se imbina. cingStoarea ?i nadragii. q Cap. in partea anterioara a lui. 41 ^i sa imbraci pre ei I m Cap. de desubt. 7. carmezin-roisiu. pentru intrarea capului. ca sa nu se rupa. MOISL 28. 39. ^ia^aAaronva purta 17 l?i '"sa umpli plinul sau neincetat judecata fiilor lui Israil pe inima de palma. dupre numele fiilor lui Israel. despre efod. r Vers. purpur. ^i latiinea iutea luiDumnezeu. ca gura unei plaio^e sa fie. tura sa . cu pietri pre^ioase. incat piep. sale. lucru forma imfaci din aur curat. 34 Incdt sd fie un clopotei de aur ^i un mar-granat. 29.vanata. 21. §i sa le pui la cei doi umerari ai efodului. cand va intra el ina16 Sa fie rasucit. inaiutea lui Dumnezeu. 4. agat. §i o tivi- un ametist. deasupra iuimii judecatii. : verigile efodului. pre care fiii lui Israel le vor fi sfintit in toate darurile lor ?i va fi pe fruntea ]ui totdeauna. cand va intra in sanctuar. 28. spre onoare §i a?a va purta Aaron numele fiilor lui Is. 1. patm ^ire de pietri: sa. Lev. ca sa-i faca *placuti inaintea Domnului. In mtdiid sir vor fi: Un sardon. ale pieptarului. 66. cari sa fie deasupra lui Aaron. inaintea lui Dumnezeu. faci o placa ! 36 SFINTIRE DOJUNULUI sa legi . n Vera.59. ca sunetul lui sa se auda. Tunica. 39. "s])re 15 Si^safaci . 35 ^i Aaron se va imbraca cu dansul la serviciu. lanfugele de aur impletite cele le prinzi Tabla dela frunte.10. la marginea lui. doua verigi din col^urile pieptade rului. 30 ^i^'sa pui in pieptarul judecatii sa-1 laci pre el din aur. Pet. va fi la mitra in partea dinaintea mitrei sa . iZ.17. Cap. 8. 29 ^i faci pentru dan^ii caciule. 25 §i celelalte doua capete ale celor doua lan^ugele impletite sa le prinzi de cele doua sponci. $i in al patrulea ^ir 20 Un : dirisolit. braul efodului. Ebr. §i sa le pui la celelalte doua col^uri de jos ale pieptarului. din pur- m Tumini. ca sa stea t-eapan de40 * Si sa faci fiilor lui Aaron tunice. sa sapi pe dansa cu sapatura de sigil ^i^sS. I8». cand va intra in sanctuar. IS'^i intr'al doilea §i f?ir : Un car. dupre cele douain legaturi de sprezece semintii. aihd lungimea de o palma. care estc dinlauntru. 63. in pletit 22 ^i sa faci la piepsfoarei. Num. pe marginea mantiei jur imprejur. 12. . vanat. Ezra 2.§i mitra sa o faci din in subtire §i cingile lui il vor lega cu sfoara vanata de giitoarea sa o faci broderie aleasa. un clopotei de aur ?i un mar-granat. un onichin §i un iaspide aces- aur se vor incasa. Mantia vanata. 82.spre podoaba. I Num. ca si tcsalura efodului amintire vecinica inaiutea lui Duniuezeu. 38 ^i va fi pe fruntea lui Aaron §i Aaron va ''purta pftcatele lucrurilor sfinte. in partea de dinainte. un to31 ^ii'sa faci mantia de sub efod tot paz §i uu smaragd. 26 $i sa mai faci doua verigi de aur. 6. 33 ^i pe marginea lui sa faci mere-granate in vanat. un fji : 19 In gura. carmezin-ros^iu. 17. 24 $i pre cele doua imprejur lucru tesut. acesfa sd fie ?irul ])ur. uu diamant. 28 ^i pieptarul cu veri.18. 32 fie ^i aceasta la mijloc sa aiba ^\ buncul. asupra cingatoarei efodului.«. ^i sa tarul sa nu se mi^te depe efod. 27. fie. » Lev. 28. tea 21 vSi pietrile acestea sa fie in numar de douasprezece. EO. 93 raelpepieptarul judecdtii. Ezec. loan 1. tar lantugele.

cu ele vor fi inibracat^i Aaron ^\ fiii lui. 29. 43 ^i lor. 22 Dupa aceea sa ca *preotia sa fie intre ei prin lege veci.u 3 ^i punandu-le intr'un pa19 'Apoi sa iei si pre al doilea berner.si cu drepte a fiilor sai. spre a face sacrificiu pentru pacat este. 7. si turte nedospiti^ franiantate sa fumege acest berbece intreg pe altar. ^i placinte nedospite. s?i care sa fie dc pe main. jirapurul maiului. ^i preste mitra diadema slanta. i?i QQ ^^ .din sangele lui sa pui pe moalele urecliii tele. ca sa fie sa-i speli maruntaile §1 picioarele lui mie preoti: ''la un vit-el dintre vite. unse cu caardere detot6'. sd si o pane. gii unge pre el. s^i sange sa-1 ver^i la picioarele 13 §1 "sa iei toata grasimea lor^pulpane de in. lor lui cu dansul. 14 ^i earnea vitelului. si pe moalele urecliii cu mantia efodului. 42 Si sa faci altarului. sau lega sa le arzi cu foe afara de tabara. '' : : . ^\ sa-i^'sfintes=iti. 7 Si i. ?i cand ii vei sfinfi pre ei. ada-le in paner cu vitelul i?i cu cei bece. o turta de oleiu si o "Si din 23 . si sa le faci sa fumege pe altar. iji prapurul de goliciimea corpuhii /or.i iei panerul eel cu aeste inaintea lui Dumnezeu. si amandoi rinichii cu grasimea sub coapse pana in sus de glesne. nica. si pre fiii luisa-i imbraci cu tunicele. §i luand spala-i pre ei cu apa 5 vSi ia vestmin.iei grasimea din berbece. si ei. capul lui. dupa ce Aaron §i fiii lui isi vor doi berbeci 4 Apoi ada pre Aaron §i pune manile lor pe capul berbecelui pre fiii sai la u§a cortului intrunirii.')i(irea jtreotihr $i a altarului. i?i pe degetul gros al mapieptarul §i-l incinge cu cingatoarea nei drepte a lor. sa pui pe»»coarnele altarului. sa stropesti preste altar jur imprejur. 17 Apoi sa tai berbecele in buca^i. " J. 6 /"Apoi pune pe capul lui piciorului drept al lor. §i imbraca pre Aaron cu tunica. ca nu cumva^pur15 Si ^ !^H iei si pre unul din l)erbeci tand pacatul oare-cdrei intinatiuni. cand sevor apropia^'de altar. de gTa. ^i cu ^efodul .i ^oleiul ungerii. 18 Si sa faci dospite. si din *oleiul ungerii. !?i cu celalalt sange mitra. ^i astfel vei isfinti pre Aaron. sa-1 stropesti pe altar jur imprejur. sa stropesti pre 8 Dupa aceea^'sa aduci pre fiii lui. junghii berbecele. : '^ : pre lui fiii sai. luand sangele lui^ Sfi. sacrificiu cu foe lui Dumnezeu.si vestmintele fiilor lui cu dansul. cu oleiu. ?i preste capul lui. si amandoi rinichii si 10 puna 11 u Cap. §1 drepte a lui Aaron. 9 ^i incin.cu grasimea de preste dansii. ca acesta este berbecele de con- manile lor pe capul vitelului. ''miros oleiu acestea sale faci din floarea fainei placut. ^\ sa le pui langa celelalte budoi berbeci fara cusur 2 ^i pani ne. care sa le acopere care acopere maruntaile. pre pre sa-i santitici !^i celalt ei. 16 ^i sa inAaron ^i pentru semin^ia lui dupa dansul. '^^\ 20 Si sa injunghii berbecele.94 cii liii n.s<eluiDumnezeu. serviciu in sanctuar. ina. pre Aaron.ceasto ra^ilegevecinicapentru lor pe capul berbecelui. $i pe degetul eel mare a (ifodului. ca sa fie mie preoti. ^i Aaron ?i fiii sai sa-fji dreapta . Si aceasta este ceeace vei face lor. si coada lui. sacrare. ^' spata intrunirii. MOISI. ^i sa junghii vitelul inaintea lui zime ce la ui?a Duninezeu 29. ^\-\ toarna pe 21 Si luand din sangele ce este pe altar. sa si Aaron i?i fiii sai sa-§i 2 puna manile moara. pielea si bacand vor intra ei in cortul intrunirii. ^i astfel "se va sfinti el si vestmintele fiipre fiii lui. 28. pre fratele tau liii Aaron ?i pre 12 Si ^luand din sangele vitelului cu doimpreima cu dansul: ^\ sa"ungi getul tau. ?i cu apd. jje capul lor sa pui caciuli. i^i sa aduci vitelul inaintea cortu. acestea. i^i Aaron si vestmintele lui. cortului intrunirii. §i si grasimea care acopere maruntaile.cati. si gaud pre ei cu cingatori.

Intro miros plaoiit hii Dumnozeu: sacriliciu cu Ibc sa iei lui si Dunnu'zeu este acesta. va urma archiereu intra in locul lui. sacrificiu cu foe lui Dumnezeu. la usa cortului fiii intrunirii. Of\ ^^ faci " i^apte zile i?i « altar ''pentru ardere de tamaie din lenni de sittim sa-1 2 Lungimea lui sd fie dc pre el. 40 vSi vei pane a acestea prin lege perpetua vor fi ale lui zecea parte din efa din floarea fainei. 24 Si pro toate acestea sa le pui vei vitel drept sacnliimanilc lui Aaron ?! in manile fiilor lui. i^i aceasta este ceeace vei sacriSi leizanat 38 l(\2.cesta vafi^ ardeve de tot necurmata in gecare neratiunile voastre. Aaron §1 ale fiilor sai. pcntru Aai-on. ca sa 37 In ^apte zile vei face se sfinteasca. ca <^eu sunt carele Domnul dintr'lnsele uu manance. ^i ^voiu locui in mijlocnl fiilor lui ?i prin sa care s'a facut si a-i sfinti. Eu Dumnezenl lor. ca sa fie mie preoti. acel dar ridicat pre al doilea amandoua sarile ?i vei urma ca dansul se cade sa fie al lui Dunniezeu. cu fiii lui. facand espiare pentru el. altnl ei vor cunoas^te lor. ca ei prinosul turnator de vin. zihiictl. f^i . : 'J- ^. Altarul tdmdierli. ' 31 Apoi luand ber. . spre a-ti vorbi tie Teasca in sanctuar. $i vei curat! altarul. 28 vSi amandoua sarile. ale lui Aaron ca cu darul de i»ane dimineata i?i ca cu 29 Si vestmintele sacre *vor fi dupa dansul ale fiilor lui. Israel. dupa cum am poruncit tie X Lev. carnea lui 43 Acolo i?i ma becele de consacrare. de oleiu curat. espiarea. 25 -vSi luandu-lc din ninnilc lor. ^i carele trunirii. si cci prinos. care s'a leganat §i s'a ridicat 39 Pre un miel din berbecele de consacrare. ca sunt de va ramanea ceva din aceasta carne a consacrarii i?i din pane pana a doua zi. lui sa sa o lui Israel.i-'auat 30 mai "sacrifica^i un sfinti Si in toata ziua inaintca lui Thiinnczeu. il vei ridicata. slant sa fie.ana drept dar Yci <lupa ce-1 doi miei de cate un an inaiutea lui Dunniezeu. fica tu pe altar aduce in toata ziua neincetat tu spata vei leganat si ^pioptul vei sfinti 27 §1 sacrifica " dimineata. pre Aaron si pre ipanea cea din paner. 42 ^4- 30 fl'Sapte zile se va fiii im. 30. ?/unde en voiu intruni cu fiii Ta in cortul intrunirii. 29.parte demi bin. pe langa sacrificiile •si sa le. Si ' voiu fi lor Dumnezeu. 46 Si pentru sfinte. ca ^a ser- ma voiu intruni cu voi. 30.si a. fearba in loc sfant. intru mirospla[lentru Aaron ^i <^ . deasupra arderei dc tot. intre '^ : ' pentrn fiii lui. sfant esfe. altarul. carele este Jertfa. intrunirii lui si 44 Si voiu sfinti cortul ?i manance carnea acestui berbece. '" rama^ita o vei arde cu foe aceasta nu se va manca.sa altarul \a fi lucru pi-ea sfant el » tot eel ce se va atinge de altar. espiare pentru altar. dela fiii lui Israel. 7. vin a patra i:?i^^este dar ridicat: si 41 Si pre care 1-au adus tiii lui Israel din sa. iji-l vei sfinti pre . 35 \$\ vei face cu Aaron.n. . inaintea lui Dumnezeu. framantata cu a patra parte din un bin darul I'idicat. 95 pre ei. Si sa faci .sfinteasca. ca sa lo- cuesc in mijlocnl lor. sa le faci si funiege pe altar. 33 ^Ei le vor manca pre 45 acestea. Moisi placinta : . sji in ele /^sa se cut.acolo.•onsacrare. vei ](»' miijti incoacc ^i incolo drept dar ficiu pentru pacat. Intr'insele sa se unga. dan§ii din pamantul Egiptnlui. vei ^sacrifica miel il intre oriliciile lor de bucurie. i^s?i-l vei unge. 26 ^i -pieptul berbecclui de de espiare. voiu "sfinti. ca lucru 34 ^i : Dunmezeul i-am scos pre sunt Domnu^. a-i sacra. pentru un miel. "va ti partea ta. eai-e este si pre al doilea miel il vei sacrifiicji. si fiii si locul acela ^se va sfinti de 32 ^i Aaron marirea raea. la poarta cortului in- l)raca cu ele ''acela dintre lui.

ev. 21. ( Cap. 1 Bam. tot insul va line un "bin. nirii si cbivotul marturiei va da jumfitate de siclu. 43. in cele doua pentru lucrul cortului intrunirii. de douazeci de ani 3 §i §i mai sus. intre amandoua sarile. 8. atat acoperiimbraci aur 15 '^Avutul nu va da mai mult. ?i ^puna ?i i?i intre cortul marturiei. 24. zicand 12 ^*Oand tu vci face dupre numarul lor siclul sanctuarului: §i oleiu de masnumararea fiilor lui Israel. 24. Contribittiile pentru sanctuar.spre amintire lui Dumtrece prin ele pargliii. ca sa serveasca. "Aceasta va fi lor lege eterna. : c Cap. ?i altarul tamaierii ghere. Aaron va face sa fumego preste intrunirii §i intre altar. ?i policandrul cu sanctuarului ^siclul are douazeci de toate uneltele lui. Oleiul ungerii. 2 a Cap. 37. propitietorului. lui Dumnezeu va fi acesta. 34. 10. cand'^va pregati el candelele. Ebr. Bam. 13 '^Aceasta vor da: c^i sa ungi cu dansul cortul intru27 Si masa tot insul. 7 ^i dansul ^tamaie aromatica in toata diminea^a. va face 9 Aaron preste coarnele acestuia odata pe an. 20. deasupra. 33.21. 25. 28. n lov. as. / Lev. 1 Tim. 6. 11. 40. si nici prinos de turnare sa nu var10 Ci numai espiare sati preste dansul. 3. 38. t Cap. 24 ^i ^ casia cinci sute sicli.96 iin cot. ?i si parghiile lui din Ligheanul de aramu. §i 2/calam aromatic doua sute cincizeci sicli. s Cap. 8. B Pe. incadrare de aur jur imprejur. 20. 18. 14 Tot insul carele va sa fie . ^i-li'vei da ^ul lui . Vers. Mat.™0 jumatate de siclu va fi dar 28 Si altarul de arderi de tot cu toate unel. sa toarne apa fiii 19 i^i Aaron lui ii^i ^vor spala dintr'insul manile si picioarele lor. 25. 29. 24. m. dupre siclul cu toate uneltele ei. 25 Si sa faci dintr'acestea da lui Dumnezeu * rascumpararea pentru oleiu pentru ungerea sacra. Mat. 25. §i inaHimea lui de doi coti ?! trece prin numarare. u Cap. in fata tor de arama. 2. 29. 7.22. j 2 8am. va da dar lui Dumnezeu. 40. 31.31. cu sangole ciului sacrifi- unde ma voiuintruni cutine. h Num. va 8 ^i face sa fumege aceasta tamaie. . Prea sfant sute sicli. 27. p Cap. amestecata dupa me^te^ugul facatorilor de ca sa nu tie nici o -^plaga. I Ps. 22. 2. 9 Peste dansul sa nu aduceti nici o tamaie /"de altfel. Cap. la doua din laturile sale. dupre 1 1 ^i Domuul vorbi lui Moisi. ca sa serveasca pentru a pe. 19. lua acel nrgint de espiare. 50. Dumnezeu. 46. 2 i 1. piciorul lui de arama. 30. 30.zicand: 23 ^i sa iei '^aromate de cele mai alese. 32 Isa 52. fc m Lev. §i 11. in genera^iuuile voastre. lemn de 6 <• sa le imbraci cu aur. 20 Cand vor intra ei in cortul intrunirii. 21 ^i-§i vor spala manile §i picioarele lor. 26 ^ Oleiul ungerii sacre va fi acesta. sa-1 carele este deasupra pentru sjialat. y Ter. 45. Ps 89 80. ca sa faca sa arda vre-un sacrificiu cu foe lui Dumnezeu. 34. i?i scorti^oara aromatica pe jumatate atata. coarnele lui sd fie trase din el.fiilor lui Israel. 26. 16. 17 §i Dumnezeu mai vorbi 18 ^'Sa ^i lui Moisi. 16 $i vei sa-i faci doua verigi de aur sub incadrare. 2. cand Aaron va face sa fumege pururea tamaie inaintea Domnului. acest altar in tot anul o data. nici dar de pane. Col. numara pre ei. Num. 1. 16. care va trece prin numarare. 9. nici sacu sa-1 imprejur. unsoare sufletul sau. 5 ^i sa faci sittini. ca sa nu moara sau cand se vor apropia de altar. nici ardere de tot. 10. doua sute cincizeci sicli. g I. c X Ps. cand ii vei uumara pre ei. Cap. lui Aaron §i seminfiei lui in generatiunile lor. 27. purta. ^i sa-1 pui dinaintea perdelei ce atarna zicand: mai faci i?i un spala- inaintea chivotului de marturie. intr'insul.25. intru ge. curat. 17. Gzeo. Espiare va face el preste noratiunile voastre. se vor spala cu apa. 5. . ca sa nu moara. cat ^i laturile lui jur racul mai putin de o jumatate de siclu. 40. 24. q Num. 7. si va fi unghiuri. 2. latimea lui do un cot. 38. patrat lui . 28. 12. r Cap. MOISI. t Cap. 6. 28. 87. d Vers. cand ii vei mir. cu care se va nezeu pentru espiarea sufletelor voastre. 18. 22 ^i Dumnezeu mai vorbi lui Moisi. lov. ?i sa-i faci si cand ve^i face dar lui Dumnezeu jumtru ?i coarnele lui 4 ^i " espiarea sufletelor voastre. 40. 8. 49. ^smirna cea mai curata cinci de espiare pentru piicat.

31 lui. cu ^tiinta si sa])tea zi so roi)auza ^i rtisufia. 17 AcestaIsrael zile si cliemat pre Bozaleol. starpi-se-va sufiotul acola din po'^undo . amestecatura rael.!?i in a ^aptea zi este sal)atul.11. ol dinaintea marturioi in cortul intruuirii. ca ei toate 30 '"Asomonea sa acelea sa faca cate am i)oruncit tic cii piciorul pre '^Alioliab. nici dintr'insole vei pune nezeu care ziti sfinfosc pre voi. intolopciuno.tole lui. dupro amestecatura acestuia "*sa lucru. . zicand: i'Cu adevarat. uiigi si '* 31 Si sa vorlx'sti fiilor lui Israel. 30 si iSi diidr acestea vei voastre . . s1Ar])i-so. sfi din aur curat cu toate unolaltarul tamaierii. ungorii si tamaia aromatica pentru Tdmdierea. ^\ nu so iinga cu 32 Nici candrul ddn. galban. ca sa miroaso. Doninul. un corp do sul. fdcutd -'dupn^ arta facatori. V'ww va fac(^ va din poporul sau. se sfant va fi voua. 9 §i ^al- nici diipre aniestocatiira lui tarul do ai-deri do tot cu toate unoltole lui. cum ti-am pofaceti lui slVint nu asenionoa: ca /'acosta este lucru sfant . ca acestea sunt semne do niir: punand sare. sanctuar. i?i vostmintole 33 Oricine va face dupre amestecatura sacre ale arcliierului Aaron. sau cine va da dintr'insul tele fiilor sai de preotie ^ altuia. j^rm loganiant vocinic. ^fiul lui Uri. . groutate do o potriva. ca on sunt se Dum- pisa marunt. arototul in Sdrbarea Sabatuhd. * !?i toate unoltole cortului. M0I8I. Si : Dumnezeu Stacte tiiniaio ?i zise lui Moisi: s^i 'la runcit tie. tal)lc de 6 k?i iata i-am mai dat lui peatra scriso cu dogetul lui Dunniozou. sa-i 7 /'Cortul intruuirii si ^cliivotul marpropitietorul do deasupra acesstinte^ti pre ei. 38 "Oricine va face aces.paos. Hur. zica. turioi. facu umjilui intr'a planuri spre a lucra in aur. intre mine si intre fiii lui este lui luda 3 Si-1 "semn vecinic.ziti sabatole mele. L'ii 5 A sculjita in pietri i?i a le lemno. ca sd fie cu.zicand: tu vorbo:^te fiilor lui Is- toa sa progatoi^ti taniaie. sfi le faca asa. ri. 4 Oa sa nascoceasca TuMi'Ie lecjii. cu tot folul do arta.nd: fi tuia. si 8 ^i Aeoasta va intru mio sa oloiu do ung-oro sacra masa cu col i?i toate unoltole J'poli- goiioi-atiunilo oiii voastre. aromate i?i onico. Aliisamac. cu iscusinta. curata. 37 i^i tamaia ce vefi va omori cine va face intr'acoa zi vro-un face. eu anunio am fiul lor. (lAiisolo siant sa fio. 35 dintr'aces.intre mine ^i intre voi in generatiunile rata §i slantii. 15 *^ase zile se va lucra. Dumnezeu. si vestmin11" ^i oleiul asenionea lui. din semintia lui Dan iscusinta am pus in co so va atinge do tot omul «cu cugot intolept. sfanta lui Dumnezeu. din vSi 12 Si Dumnezeu 13 ^i^i . 'spfdatorul cu piciorul lui: t<i 10 Si va fi voua '"vostmintole lucni do sorvicin. ei. vro-un lucru in ziua sabatului se va omoBdnduirea me$te$ugarilor Besaleel $i Aholiab. zi. ^Prea sfant vouii Oricine il va profana. 30. 34 luato. if^i Iclc lui. ii dote 18 ^i d Cap 37. dupct ce sfar§i vorbirea cu Moisi pe muntele Sinai. ca sa fio mie preoti. caci '"in i?ase cu spiritul lui Dumnezeu. in argint in aramii.?i tot felid do lucru cole ^doua table ale mai-turioi. t^i !^i spaliitoriil slinte!?ti ^^t(>t 29 sa le lie \)YOd sfintc./«// vorbi lui Moisi. dar sabatul! ca '' : 14 3Pacade sd fie voiu intruni cu tine. '*starpi-se-va din poporul sau. pre acestea. zi de retoia asemenea.batul. ^i loga. a taia a luci-a. sarl)and sabatul in generatiunile cand 2 "Yozi. ca voi sa vji stiti. 16 Asa fiii lui Israel sapazoascii sa: ^ 01 ^' lui '^ Si Dumnezeu : vorl)i lui ]\Ioisi. din seminfia . 97 fiul lui . ca Sci pro Aaron si pro liii sai. cu Dumnezeu cerul s?i pamantul. voi sa palor aromatica. nu \i\ faceti acesta va fi tie sfant lui porul sau.

de ai adus asupra Dumnezeului sau. table care erau inaintea V{lza. QQ ^^ poporului tau. 22 ^i Aaron ii Doanuie. sapata pe losiia bautura.. 14 i^i §i tot Dumnezeu se "imblanzi de acel rau. lui. iji din- Dunmezeu lara a este zi mane ! 6 ^i ei se scu. §i-i . ce cugeta sa-1 faca poporului sau. '^^cerceii 2 ^i Aaron le raspunse rfiu ce cugeti poporului tau: §i Scoateti voi?tn ceti la de aur.pamantul Egiptului cu putere mare 91 12 ? Pentru ce Egiptarzie foarte de a se pogori depe cu mana tare? tenii sa vorbeasca i?i sa zica El cu cuget miinto. zis(> lui Moisi In tabara e stri"-at . apa. 2/va- zisera: ^'Acei^tia. urechile femeilor voastre !ri in ale fiilor rael. ei i^i facura vi^el turnat. i?i Dumnezeu '* te pogoara.^i Abraam tcli. se aduna poporul imprejurul lui Aaron. m lasa-ma. se aprinde mania ta asupra lui pacatul eel mare? facu pre lui Israel sa : Cnfnil 3S. ?i Uipada din manile sfarama sub munte. 15 ^i ^ Moisi se reintoarse. )?i te'iml)lanzei?te de acest : '^^ tului. ! adii. runcit eu se cara. cari te-au scos pre tine din de manie Moisi. 8 Ei curand foarte s'au s'a * stricat. avctnd celv doua tai )le tine din pamantul Egiptului. fost ^po^i auzind vocea i»ojiorului in strigatul sau. si scriptura lui Dumnezeu. le facu lor un vitel turnat. 18 Si -. .resbel. ca sa-/ moi^teneasca in veci. rau i-a scos pre ei. al)atut dela calea. iar "pre tine te voiu face natiune mare.^ 9J 0-. pre cart^-l facusera le foe.de el n raspunse Aceasta voce nu e strigare nici de invingatori. 21 '^\ Moisi zise lui Aaron: «Ce \i-A 11 i'Atuncia Moisi se ruga Domnului. si erau lucrul Dumnezeu. pre care tu 1-ai scos din ^i popoml vjlzand.tine insu-ti. §i se pocari te-au scos pre zeii tai. lui 16 8i -^tablele doua : cara ardei'i de bucurie §i si J? de dimineata. dupa ce cu dalta iacii forma. ?i ale marturiei in mana. tot. si-t adusera lui Aaron. ca sa-i omoare prin cari sa mearga inaintea noastra. : . cu Moisi. cste popor tare la cerbice. care le-am lui. ca pojjorul tau.maniei tale. servii i?i-i in ale fetelor voastre. U. si-/ zdrol»i in ^i pul- pulherea fiii presara in bea asupra lor. . si pamantul Egiptului! 9 k^i Dumnezeu zise lui Moisi: 'Eu vad acest popor. care pamantului? Intoarce-te dela aprinderea ne-a scos pre noi din pamantnl Egip. nici strigare de invins?i ci eu aud voce de canteco de joe. ?i sa-i mistuesc pre dansjii dintr'hisa. §i-i Iiclma hii Moisi penfru Diumiecen.coace ^i dincolo scrise. o Israele 5 Aceasta gori depe munte. ^i ei zisera: Acei?tia sunt toti cerceii cei ! mine poporul scoase immulti semin^ia voastra ca rului : stelele ce- pamantul acesta pre care 1-am promis.. vitelul.-v. ?i sa-i piarda depe fata s'a int<\mplat cu acel om. zidi altaiAaron /striga.nd Aaron. 32. ca Moisi '*in. si 13 Adu-^i de Isaac §1 de Iscarora tu le-ai ''jurat pe le-ai promis Eu voiu : ' 3 ^i tot de aur. zicand: Sarbatoare lui scrise pe amandoua parfile lor. §i se sculara sa joace. il voiu da semintiei voastre. zise lui ]\Ioisi : 7 Si la. nu ^tini. inchinara inaintea sacrifi- 19 Si apro|)iindu-se el de tal)ara. ca "mania mea sa se aprinda bere marunta.. !?i §i se aprinse sunt zeii tai. i?i-izise: ''Seoala-te! fa-ne zei. 4 «Oarele luandu-i din manile lor. f?i sacrifiadusera sacrilicii de era scriptura 17 i>i poporul se puse la mancare table.98 Vitelul de aur. MOISI. si zise Pentru ce. cari sunt in aminte de . sab' tal)lele. o Israele! zii vitelul si jocul in cor. i?i-/ arse in iata. facut tie acest popor. iri 20 ^ Si lua el 10 Acum ei. care aveau ei in urechile lor. ca ce ace^ti munti. Scoapre care tu 1-ai scos din pamantul Egiptului.

™§terge-ma pre la acel cort. ca poporul era scos din pamantul Egiptului. Fiecare din pre He^'ei. si pre Hetei. 6 $i catra isi 30 k?i a doua zi zise Moisi po. s^i-l intinse al'ara voiu -'face espiare pentru pacatulvostru. n(>zeu. toti se ^'intristara: -^'i?i nimenea !?i intr'acea zi nu puse pe sine podoabele sale. zi- Semintiei tale il voiu da pre el Cin(^ este al lui caud poarta taberei. de tabara. ucizdnd fiecaiv ciiiar pre bice. Dumnezeu zise lui Moisi 29 9 Caci Moisi le zise Sfintiti-va astazi Israel: Voi 9Mwtefi popor tare la cerpa:?i 'in mijliii Dunmozeu.n. in pamandespoiat. * — . 28 ^i fiii lui : : : '^ . caci i§i cea la cortul intrunirii. "*vedea ceeace voiu face cu tine. care sta P la u^a cortului sjiu. nu ?tiin. QO ^^ Si Dumnezeu zise lui ^loisi " si ]\Iergi sue-te tu poporul pre care 1-ai 25 ^\ Moisi vazauil. caci ?^i sa treceti. §i voiu dee aslazi l)inecuvantarea sa voua. paniantnl Egiplului. depart? de tabara. 4 Si poporul auzind aceste dureroase pe aproaLevi facura du. si })re fratele sau runca depe tine podoabele tale. §i dela poarta. $i sta la usa tu acum mergi. eaci Aaron il ^despoese. §1 dansul. §i pre Ferezei. /'dar voi sa-^i incinga sabia sa la coapsa sa. il voiu ^terge din cartea mea.Amorei. te-ai? mistui. §i nu sa /'ucida fiecare pre fratele fiecare te ''pierd intr'aceasta cale. la local. 24 Si eu Aaron. §i sa uita 33 §i Dumnezeu zise lui Moisi: <'Pre dupa Moisi. '*^i-l numi 31 ^i Moisi ^se intoarse iarai?i la Dum. fiecare pre amicul sau. uiiiilit.iire care-1 facu ne-a scos pre care cu Moisi. dar ^i 23 '^Fa-ne zei. ?i acum ma voiu sui la Dumnezeu.cuvinte. ca sd tul. .de tabara. seai)niula! ''Tu poniil spre ca poporul acesta Piata un inger 2 men va merge inaintea ran. care era afara 'facii zei de aur: 32 Acum sau iarta. : '^ lui Isaac i?i lui Jacob. cari sa mcariiii iuaiutea depsi ziua de jiedepsire voiu peacest pacat al lor. poporul a. U. tot poporul se scuIji. si Domnul 3vorl»ia cu Moisi. unde curgelapte eu nu ma voiu sui in mijlocul tfiu. pentru din iioi ''facereavitelului. mantul. <^^i voiu alunga pre Cananei. Moisi zis: Cine are aur? sa-/ scoata: §i ei nii-/ !?i se roagfi pentru poporul. §i zise: 0. pele sau. acum darii aliul sau. eel ce a pacatuit in contra mea. rogu-te!. lo-am foe. pana iri la ceealalta: tu esti popor s'tare la cerljice. ?i pre lebusei): 3 In « paDumnezeul lui Israel nul miere. 33. 5 Ca pre cuvantul lui Moisi Zi fiilor lui cazura viorti din popor la trei mii barltati. o clipa numai de a$ pentru ca sa locul tau. al 90 de care Mania Domimlui men sa ?tii iiu Mc-csta am vorbit tie. 11. si sa va intoarceti prin ta'-' : sjii brira.pre acesta cortul intrunirii lyi a fost. §i zise I)unniezeu? sd vind la mine! Atuncia 2 (Si eu voiu trimite un inger inaintea toti liii lui Levi se stransera pe lani. 8 ^i cand ieiji Moisi afara le pacatul. ca sa sau. : deteni mie. k Cap.fiii lui Israel scoasera podoabele lor l)or: ''Voi ati fa cut pacat mare foarte: la muntele Horeb. 34 i^i stalp de nor se pogora. 32. poate 7 Si Moisi lua cortul. mercesta a facut pacat mare foarte. pre care cu juramant 1-am promis /i'e ocara la inamicii sai: : 26 Stete in lui Abraam. sau de nu. pre care ai scris-o. ca ce s"a intainplat cii accl oiu. §:i condii pre poporul cortului. Moisi se roaqcl peniru popnr. acest i?i eu il aruncaiu in '^iesi "sitel.cd oricine "cauta pi-e Dumnezeu. Moisi raspunse i'ste : . i?i pre 27 ^i ellezise: AsaziceDoni. pre acel 9 $i indata ce intra Moisi in cort. i?i fiemine "din cartea ta. Ei imi zisera: ta. in 35 A^a Dunmezeu lovi pre popor noaslra. pana ce intra el in cort.a ta.

poporul vedea stalpul de nor poate vedeti. dar fata mea 12 ^\ ^loisi zise catra Dumnezeu: "nu se va vedea. calea ta. o4. rogu-te.fiii fiilor. nici 15 i^i Moisi zise catra bou sa nu pasc. ca acest popor este -po. Dara tu nu mi-ai facut cunoscut pre SiDumnezeuziseluiMoisi: «Taie-ti >1 * dona table de piatra. laradelegea pacatul. ce voiu sa miluesc. ca s. 5 Si Dumnezeu se pogori in nor. Tablele not ale legii. 23 Apoi tragand mana mea clela oni tanar. voiu face si tni caci s'tu ai aflat liar in ocliii mei. Doanine ta ! generatiuni. si 'rosti numele 17 §i Si Dumnezeu ce zici zise lui Moisi: /'Eu lui Dumnezeu. i^i sa aflu liar in ocliii te sui pe muntele Sinai ^i acolo sa tai: ?i te uita. rosti Doamne. eu §i poporul tan. te-am cunoscut pe nunie. MOISI QQ •JO. pana cevoiu tabara. Moisi cere se cazd murirea lui Dumnezeu.100 10 $i tot 11. ^de am atiat liar in ocliii tai. pana intr'a treia si a patra getea ta. 18 Si J/om ii zise : Rogu-te. te voiu tului sau. 22 Si 11 i^i «Dumnezeu vorbia cu va ti cand va trece marirea mea. pre care le-ai stricat. asemenea acela.stai pe varful muntelui. tine. de am aflat liar in : : fata mea nu o vei vedea. fiul lui Nun.mine ^i tu stai pe acea stanca. . 1 3 A. 4. ''^i eu voiu scrie pe aceste ?i tu nume.^cel si ce iarta nedrejisi * fa ca sa vad ''marirea 19 Si Bom- tatea. Ardtarea lui Dumnezeu. ca de dimineata sa cunosc pre tine. ^i *servul sau losua. plin de i'mila. dintaiu. lata. nu se departa de cort. precuni vorbe^te om pune ^in spartura acelei stand.table cuvintele. 20 Si-i zise Tu 9 Si zise Doamne !. inainte. !?i ai atiat liar in ochii mei. pe dinaintea lui. "tu mi-ai zis: Du poporul acesta. trece. nu ne mai duce de aicia. ^\ dupa cum ii poruncis(^ Doninul lua in mana cele doua table de piatra. ^ Q *' : '^ : : ^dacd nu intr'aceasta. 6 Si Dumnezeu trecand : aceasta. 3 Si nimenea porul tan. ?i te cu amicul sau ^i Moisi se reinturna in voiu'«^acopericu mana mea. eu §i poporul tan scula de dimineata. ca tu vei merge impreuna cu noi? asa '^noi vom fiinsemnati. 16 Si intru ce se va cunoa^te. i?i se ''inchina fiocare la ni?a cor. 21 Apoi ^i poporul se scula zise Dumnezeu lata aicia un loc la tot. 4 Si Moisi taie dona table de piatra.c:u-te. cari erau pe tablele cele cum dar. cd isunt indurator catra cela ce neratiune. 14 Si Do7nnul zise: "Fata sa nu se '^suie cu tine.i te gata de dimineafa. si se sui pe muntele stand la us^a cortului : : ! . s^isa ramanaviu. . ^i nimenea nici niea va merge inainte. iiidelung-rabdator. : carele nul ii raspunse: 'Voiu face ca sa treaca nimica nu lasa nepedejisit care pedeppe dinaintea ta toata bunatatea mea. Doamne ! "* \'\\\o in r Cap. ca ^ omul nu ma ocliii tai. voiu sa flu indurator. Sinai. mai mult decat toate popoarele ce sujit pe fata paiiiantului. /"Dumnezeule induratijimilostiv. tu acum. iji de '^credinta: 7 *Celce pcistreaza iiiila in mii Ae.pre care vrei sa-1 triniiti cu mine: ai zis Eu te-am cunoscut pe acelor dintaiu. ^i miluesc pre eel candu-se se la pamant. si eu iti voiu da sa se vada pe tot muntele nici oaie. ?i stete acolo cu dansnl. ca am asemenea celor dintaiu: i?i a dona zi se ailat liar in ocliii tai. i?i seste nedreptatile parintilor in fii si in nuinele lui Dumnezeu il voiu rosti inain. tu-nii vei vedea dosul.! in apropierea muntelui tie *lini§te. Moisi fata in fata. 8 Si Moisi cu grabire ^pleincliina. dansnl: ^Daca fata ta nu va merge aceluia. Doanine. 31. 2 Si fti ?/arata-mi. atuncia. ro.

cari n'an mai fost in seceratului sa odiclmei>ti. sa-i frangi gatul. frico^at va fi aceoae(^ voiu faco on en la sfari?itul fiecdrui an. taiati. i?i pre Oananei ?i Domnului Dnmnezeu. Dumnezeul lui pre F(n'isei. Pre tot intaiu-nanoastre s?i pacatele noastre. si stalpii lor ii stViri. pi-e Hetei. . men estc\ 29 ^'i a fost.c/?ca sa nu zile sa se arate "cu Rehioirea leganumiiihii. nemancand pane !?i nebaiid cum apa. ca intr'aceea luna al lui ^Abib eel !?i Fata strcllucitoare a lui. taiu-nascutul asinei sa-1 rascum))eri cu pielea <^ fetii lui strrducia. anvvh 16 ^\ sa te ^clieme §i pre tine.II. ca 'in.gran precum i?i sarl)atoarea culesului. ta.(4. atuncia 'nimenea nu va : iiiati. zeci de nopti.s'/«i'aiiiase acolo si faci tie zei turnati. astazi! lata. §i sacriticand zeilor lor. IB. de in mijlocnl tan.u'/». inaintea mea .i tailor tale fructe din tarina ta sa le aduci dupa zeii lor.voastra l)arbateasca sa se arate inaintea intea ta pre Amorei. 28 sDe trei ori pe an toata partea 11 '•IMzei^te eeeaee-ti pornneii tine. niri la toatc natiunilc: si tot pojiorul.. si pre Hevei Israel. chiar in timpul ara- minimi. mana voiu tea tot zi i-'oala. ca sa le stricati. ca sa nusafaca ''enrsa i?i cand te vei sui tu. ca fie din Mica. va manilor. 101 mi jlocul ca"acesta este popor nn miel: ^i de nu-/ vei rascumpara pre tare la cerbice. in mijlocnl carnia c. acelei tari. 17 'Sann sa o tii: eu Israel. ca sa te arati ina]'•) Ti voi •''altarelelor intea Domnului. Domnul pe acele table Moisi. 28. sa faca liii tai aceste cuvinte ca en in cuprinsul acestor cuvinte am incheiat leganiant cu tine si sa desl'raiieze dupa zeii lor. ca nu fetele lor ''deslVa!?i dupa zeii lor. cand se 20 I)ar"*in. Moisi nu stia. ?i ?/chipnrile lor de Astarte sa te le pofti pamaiitul tan. ai iesit tu din Egipt. iar in a ijap- ii-amant: in fata a tot poporiil tau sa odiclmeii^ti. ill 26 Si -'prinoasele in- mi 'MeslVanand :?. §i nc seutul dintre fiii tai sa-1 ruscumperi. al 19 'Tot ce tot descliide matricea. 34. . si voiu «largi hotarele tale pamantului. cuvintele legamantului C(4e zeee cuvinte. tu dar ne iarta nodroi). fie din oaie. cu diijia Dnmnezeu Si patruzeci de zile ''scrise : patru- 18 Sarlxitoarea ^azimelor ?aple zile sa mananci azime. 14 Si sa iin zeu: cfi <4 cste Dnmnezeu Dnmnezeu ''gelos.pogori el depe munte. a prinoaselor din seceris^nl de vedea lucrarile lui Dunmezeu. ler 10. casa Domnului. Dumnezenlui tau. Dumneztniliii tan. Deut.trei ori pe an. 33. dona table ale inarturi<'i. MOJSI. din i'fetele fiii lor sa nu ca iei finnoi - 27 i^^i Domnul. men en alnat dospit: !?i "din sacriticiul inchini 1"> la -alt '-'('a nu lo- sarbatoai-ei pastilorsa nu ramhuH niniica cumva cuitorii sa faci vre-uii legamant cu ca pana diinineata. am nei i)oruncit tic la timpul liotfirit al luAl)il). ^eu voiu alunga de dina.-^ti tu. 9. dinaintea faci leii'amiint cu locuitorii in care vei intra. ^i tatilt' nostril : la pre noi "mo^teiiirea ta. vorl)ind el cu 11 Cap. 10 </fa('(' ^i Doimiid zise: lattl! i^eu fac le- 21 "iSase tului ?i al lucrezi. !?i 1"2 "Fereste-te sa nu 24 Ca en \()iu' aluiiga pre natiuni de §i pre lebusei. find/id in maiiile sale eele '^^ ma-scnlid intaiul-nascut din vit(4e tide.i2 9. cand se pogori Moisi depe muntele Sinai. 3. 2o«'Sa nu aduci sangele sacriliciului se ''nume!?te gelos. ! zise lui j\loisi : pentru naiid tai. 22 ^'Sa serbezi i?i sarbatoarea saptapamantiil. Ps. 28 Si J/o/. sa<'riliciile !.i sa 2/Iediil sa iin-1 tierbi in la|»l('l(' mumei Scrie-ti /inananci tu din lor: sale.

pana ce se intorcea. ^i adusera verigi de nas. 34 vSi ]Moisi. lui.102 II. care putea piei de vitel de mare. lui straluce^te. ca pielea fetii dcla U!?a locai^ului: IG^Altarul de arrael vedeau fata k^i Moisi iara^i punea valul deri de tot. . ^3 QfT Si Moisi stranse toata fiilor lui Israel. mirositoare 9 Si pietri onice. aur 23 Si ^tot omul la care se afia bucuros sa aduca Domnului aur.nezeu. ?i berbeci ro^ite. ^i tot omid. scandurile lui. care va lucra 2 1 ^i onioare. . : ?i per- comunitatea deaua dela u§a curtii 18 'faru^ii loca« Acestea ^ului i?i t&i'usii curtii cu sfoarele lor. i^i puse/ valul preste fa^a uneltele ei. . «fiecare. ^i runcit Dumnezeu 11 ''Loca^ul cu cor(ie dansul. clespre cate ii vorbise Dumnezeu pe ce 33 kSi Moisi sfarijind de 13 iMasa cu pargliiile ei. ?i pentru tamaie dar aduceau lui Dumnezeu. i?i « el porunci lor toate pargliiile lui. . venira liarbatii cu femeile. zicand ii tragea inima. pe cari li ^trjigea inima. pentru tot serviciul 22 l^i 4 Si Moisi zise catra toata comunitatea sau ^i pentru vestmintele sacre. "si oleiul de ungere. ^i/'aromate sa aduca dar. ca gliiile sale ^i toate uneltele sale. !?i cu toatfr muntele Sinai.. vanat. propitietorul ^i perdeaua rael se intinde dlnaintea chivotului.i viciu in sanctuar: vestmintele sacre ale 2 lar ziua a saptea sa fie voua ardiiereului Aaron. sau peri de capra. de impodobit pentru efod ^i pentru piep10 Si ^ toti oamenii iscusiti dintre Israel vSzand pre Moisi. iesia. 24 Si tot omul. un(4tele lui. curtii cu stalpii !?i picioarele lor. ^i '^panile punerii inainte ^ sa. pai-ghiile lor. f Cap. so apropiara. 12*Cliivotul ?i ei. ^i lemn de sittim 8 Si oleiu pentru luminare. fiilor lui Israel: ^Acesta este cuvantul. Dumnezeu. sau §i carmezin-ro^iu. inele. cortului intrunirii. lui Moisi. §t lui Dumnezeu ca sa vorbeascacu dansul. ^i acoperemantul sau. purpur. MOM. sji candelele lui. sau piei de vitel de mare^ le aducea. stalpii 32 vSi dupa aceasta toti fiii lui Is. se temiira a se apropia voi sa vina. i?i 30 Aaron ^i toti fiii lui : preste fafa sa. adusabatului. ^ipdrde in subtire. sunt lucrurile. f?i Moisi vorbi cu lui. Sabatul. sau carmezin-ro^iu. pentru preotie."tamaiearomatica.cercei. pre care le-a poruncit lO'Vestmintele de preotie pentru serDumnezeu sa le faceti: ^^ase zile s. §i le zise : . Aaron ^i toti mai marii comiinita^ii se tul sau. §i ar. pentru tot. pana ce iesia. gint. a A^orbi cu ei. iji sa faca tot ceeace a po31 ^i Moisi ii chenia. argiut sau arama. 3. §1 vestmintele fiilor lucrati. toti pre cari pre carel-a poruncit Dumnezeu. : : . i-se poruncise. 34. ^i cand luminat. 35.lui cu picioarele lui. si perdeaua dela u^e. el spunea fiilor lui Israel ceeace pargliiile lui. sau piei de capra 7 Si piei de berbece inro^ite. salbe !?i tot felul de lucruri de tofi adusera dar de aur lui Dumnului. §i oleiul de 15 "*Si altarul de taniciie. 3 '^Sa nu aprindeti foe nici rael se duse de dinaintea lui Moisi intr'una din locuintele voastre in ziua venira toti. ^i gratarul sau de arama ^i parstralucia. cupele intoarsera la dansul. S'cand inti-a inaintea 14 ^Si policandrul pentru luminare. ^i pietri la care se afla lemn de sittim. dupa cat il va lasa inima. ei acest pentru oleiu de ungere. sabat de odichua lui Dumnezeu intr'insul sa se 20 ^i toata comunitatea fiilor lui Istot acela. 5 x4duceti din averile voastre dar Dom. ^i ca pielea fetii tar. ^i arama 6 ^i vanat. §i 35 Atuncia fiii lui Is. spalatorul si picioarele lui: IT^Covoarele sa vorbeasca cu dansul. ^i purpur. iji isi scotea acel val. cand darul lui Dumnezeu pentru lucrul Coiifrihiitii date de buna voe peiitru cortid inurturiei. i?i in subtire. sfanta. ?i §i toti pre cari spiritul ii indupleca.4.

a tesatorului II Si facura si chiotori vanate la marginea unui covor. I 1 Crou. 12 'incizeci de chiotori facura ei jie po/mr/ih'i.'' maestru. 2. el. : : i^ii : cu maestrie a taia. pe mai-ginea unei im- < OA srii f. ^i a cusatorului in vanat. d Cap. sapatorului. liii I : Nimenea. a^a ca ]iorunciseDumn<'zcu. tire.chiotori pe marginea covorului eel dela batii "cei iscusiti. din aduse eran de ajuns pentru a face tot semintia lui luda 31 Si 1-a umplut cu lucrul acela. !?i ^^ marginea covorului eel dela im]»reunarea depe urma. C 'Jieiiiurca uiare prin toata tabai-i. X Call. 30 ^i ]\loisi zise catra a lui Israel: tfirbat sau femeie. l)arbatii cei iscusiti tl I intr'a ''caror a ' inima pentru 3. 103 aceia. spiritul lui Dunniezeu: cu iscusinta. in purpur. </iipa inccjjci'ea El .covor de patru coti: snmac.11. Dcirnicia marginea intaiului covor.douazf^ci ^i opt de coti vete. 36. care-l poruncise Dunniczcu prin J\Ioise Si Moisi [torunci sa se faca strii-'are si ]»entru tamaie cei iscusiti. lor torceau. impreuna arta 32 Si ca sa nascoceascfi planuri. 2 ]\Ioisi chema locai?ul era unui. tru oleiul de iiiiii'ere. viciului sanctuarului. I p 19. 13 i>i facii i?i cincifaca tot lucrul de treluiinta pentru ser. . 29. 26. si a le lega lenuie din purpur.etc. din carmezin-ro§iu t('Yedeti! : -Domnul i. liul lui Hur. tiul lui Uri. nascoceasca orice plan maestrit.2. ca sa-1 faca. unspre- Hp. 2 Cor. l)reiniari: asa facura la . atdt cat !?i "Alioliab. din vanat. din semintia lui Dan. 3. si largimea unui covoarele toate ''umplii de iscusinta. ?i el U daduse Dumnezeu iscusinta in maestrie. c Cap 35. b Cnp. inima sa dea penti-u tot lucrul acela. i?i cincizeci de ^i Bczaleel si Aliuliab. lucruri maestrite. V Vers. Oa materiile Jjezaleel. caniicziii-rosiu. 26. 26 luara dinaintea $i toate femeile. 31. ISH. toti bar.?i ])ietri onicliiiie. spre a face totlu. 6. 8. 1. 2/de buna voie dar Domuului. ru ^tiinta ?i cu tot felul de 8 / Si toti oamenii cei iscusiti. S8.5 Si zisera lui ]\roisi «Poporul aduce balii i>i toate femeile. 6. \ Cap. sa nu mai faca lucruri spre daruirea sanctuarului. 3. a caroi. zicand meslcrilor.21. 35. si in insul)tire: si a tesatorului intr"o singura boia. pre Care Dumnezeu a poruncit sa.26. 27.Tp. adiiceu. 33 A sculpta in pictri. facura locasnl din zece cospre a lucra in aur.voare fura <. 28. ^\ a face tot felnl de satura aleasa eu chernvimii Si le facura pre 34 mai puse in ele. cari faceau tot lucrul . 28. iji covoare din par de capra deasupra locasului. carora daduse impreunarea a doua: chiotorele una imDumnezeu iscusinta i?i pricepere. ca sa fa(^a §i sS. / C. vanat. ca el !>i ])re altii sa in. pe cari ii indupleca mai mult decat este destul pentru lucrul. 24.zeci de copcii de aur. in carmezin-rosiii. 4 Deaceea venira maestrii sancadusera tuarului.!i 1:^1 })re Bezaleel si pre Alioliab.iiiima lui Moisi toate acele daruri. 7. 26. 31. cu lucratorii. ^i ])ietri ])eiitru efod sau pentrii piejitar: 28 ^i lui daruri lucrului ii mai aduceau de buna voie in toata dimitoti ^aromatei?i oleiu pentruluminat. 35 Si-i arcau aceeasi masnra. liOT. n Cap. 30 23. si incA mai ramanea. 29 Fiii liii Isi-ael : (') sa se faca.'rul 10 v>i cinci coimprcunatc unui cu altul. 26. sfi-l ca sa pai?easca la acel lucru. ft'liil I\I01SL 35. h Vei-s. in argint ?i in arama voare de in subtirr rasucit. 31. 25. Cap. de lucru spre servire.Hcatn. ca sa potriva alteia erau. h Cap. cum prcunara covoarele unui cu altul. facura toate. 5. ijipen. 21. 1> Lungimea unui covor era do : inima lui darul. cu copciile imviciul ^sanctuarnlui. 8. 31. jire cari tiii !^i in snl>- laca pre 3 ei se indupleca la arta aceasta. torceau pur lui Israel le '^aduserii pentru lucrul ser- de eaprji. e. C<ip>il SS. cu Clndirea sand iiurulu intelei^'ere. 7 A!?a ojiri chcmat anunu' jn-e cl poporul de a mai aduce. si 25 iiile iSi tonto femeile cel('"iscusite cu tortul il ma- pre toti pre cari ii indupleca !?i adueoau: i^i iiiiina. purpur. tiul lui Ahi. 27 ''^i cei mai mari aduccaii de iinpodobit. liecare dela lucrul ce-1 facea. toti bfir.aromatiea. se faca. 22. g Clip. i?i pre toti '' !^i facura cort.

dona picioare sub o scandura. zece coti. a?a facii el cu si unite prin un cere: 30 ^i amandoua. la cele doua unghiuri.i piei de berbece roi?ite. 23 i^i scandurile le 38 Facii !?i cinci stalpi cu carligile lor. purpur. ca sa ti(^ locafrului. ca sa petreaca parghiile printr'insele i^i piirgliiile le imbraca cu aur. 19 $i pentru cort facu acoperemant <:/i. carmezin-ro^iu^ Ai?a facii el la toate scan.104 zece covoara facura. lungimea picioare sub cele scandura pentru 25 Asa si pentru cealalta parte alocai?ului despre miazanoapte facu el douazeci de scanduri 26 Si cele patruzeci de picioare de argint ale lor doua picioare sub o scandura. purpur. broderie aleasa. i?i erau impreunate sus. dela un capat imbraca . 17 n Cap. ^i le imbraca cu aur. si 17 ^i facii cinci^ase covoare deosebi. facii el f?ase cealalta doua urechi ale ei. MOISI 5 . a locaijului. i^undndu-le in pi21 Lungimea unei scanduri de cioare. Uneltele sanctuarulai. pentru scandurile dela o lature a 32 Si cinci parghii pentru drugi pentru scandurile loca- scandurile dela cealalta lature a loca^ului^ s^i cinci i?uhu la laturea despre apus. despre ameazazi. triva alteia. 10. facii ai?a ca sa treaca prin mijlocul scandurilor. 37. ^i cu aur. i^i-i facii incadrare de aur jur imprejur. l)atuti vSi 7 facii i^i doi cheruvimi de aur a§d erau opt scjindUri cu cele sasesprezece picioare de argint. 36 §i facii pentru dansa })atru stalpi din levin de sittim. ^i verigile lor le facii de aur. 3 §i turna patru verigi de aur pentru el la cele patru colturiale lui: doua verigi de o lature. sub fiecare scandura. durile locai?ului. 33 ij^i par- ghia dela mijloc o la celalalt.facii din vanat. impreunara cinci covoare deosebi. facu el pentru loca^. 36.Q'T Dupa aceasta Bezaleel facii tru cele doua urechi ale ei. 5 ^i lui lui [letrecii parghiile acelea in verigile cele din laturile chi\'otului spre a purta chivotul. ^i cincizeci de chiotori pe niarginea unui alt covor. braca cu aur curat pe dinlauntru ^i pe din afara. de doi coti §i jumatate. largimea lui de un cot ?i junultate. dura avea doua urechi puse una impo. . ca ale lor erau de arama. sa le puna sub cele douazeci de scanduri. 35 ^i perdeaua o facii din vanat. douazeci pentru ale caror capatae le imbraca cu aur. 20i^i scandurile pentru loca^le facura din lemn de sittim. iar largimea unui covor de patru coti. pen.si din in subtire rasucit. 34 k?i scandurile le unui. t<'sAtura aleasa o facti pre ea. cu care sa se impreuneze cortul. despre apus. 25. cele unspre16 ^i zece covoare o masura aveau. impreunate jos. fisi . . ^i din in subtire rasucit. si iardsi doua picioare sub cealalta 27 iSi pentru jiartea din fund scandura. I 6 Cap. 37 Si perdeaua pentru u§a cortului o22 ^i fiecare scanjumatate. hi cele 2(S Si doua scanduri facii el doua unaluuri ale locasuhii in 29 ^i acestea erau partea din fund. zeci de chiotori pe luarginea covoruliii din urma la iniiireunare. §i inrdtimea 2 i?i-l imlui tot de un cot ^i jumatate. carmezin-ro^iu. §i ii imbraca cu aur ^i carligile lor de aur ^i turna pentru dansele patru picioare de . §i iard§i doua ^ ^\ " chi- ' votul din lemn de sittim . 24 §i precum ^\ betele lor : §i cele cinci picioare facu patruzeci de picioare de argint. 25. ^i doua verigi 4 ^i facu s?i pargii din de cealalta lature. Cnpul 37. §i largimea unei scanduri de argint. 1 n. cu cheruvimi. ^\ alt acoperemant din piei de vitel de mare pe deasupra. : scanduri. doua picioare ii facii pre ei de amandoua laturile pro8 Pre un cheruvim la un pitietorului. i?i Irirgimea de un cot ^i jumatate. 6 ^i facii !?i * propitietorul din aur curat lungimea lui de doi coti ?i jumatate. a 18 v?i celui dela impreunarea cealalta. un cot partea sudica. lemn de sittim. mai facura ^i cincizeci de copcii dr arama. .. Lungimea unui 31 cinci ^i facii parghii din lemn de sittim^ covorerade treizeci de coti.

ca intr'insele sa petreaca parghiile. jos pana la mijloc. din care se facea prinos. 29. ungliiuri ale gratacele patru verigi la erau intr'alta ramura. i?i le imbraca cu arama. bnica cu aur curat. 17 v^i facii si «policandrul din aur patrat ^\ inaltimea lui de trei coti. ^i imprejur preste pervaz ii facu incadrare de aur. 18. 24 Diidr'un talant de aur curat facii el policandrul cu toate uneltele lui. ^i " ficii idtarul cupele. dupre arta facatorilor de mir. din lemn de sittim. <7 e Cap. dintr'insul iei^iau coarnele lui ie^iau dintr'insul. ^\ facii ^spalcitorul dc arama (»glinzil(^ si pi- doua ramuri ^\ iesite din ciorul lui de arama. 23 Si-i tut din facu !?i candelele lui i?apte. i?i coar2() Si-1 imnele lui iesiau dintr'insul. Luleti ?i cu tlori a?a era la cele ?ase ramuri ce ies^iau din rului de arama. §i avdndn-^i fetele lor intoarse una catra 1 alta : privirea cheruviniilor era *})re propitietor. alt globulet sul) celedin el. <aur curat !?i uneltele dc pus pe masa: ^^talgerele. ^i-i facii ei ^i incadrare de aur jur lacu imprejurul ei §i policandrul era baInicata de aur curat.23.II. : 3 Si facii toate din coastele policandrului. atat acoperisul de deasupra. ?i luniiiniea ei de doi 1 larginiea ei ^i de un cot. 28 s' k?i lui le din lemn de sittim. Cap. cinci coti. 38. din tot si 12 iSi coarnele lui. in forma retelei. lopetele. spre a se purta cu ele. j din « Cap. €ealalta lature.uneltele altarului lature. 37. patrat il facu. §i €apat al chivotului. ranuu-ile facii lui coarne in cele patru ungliiuri §i curat. ca intr'insele sa petreaca muri dintr'o ramui'i din rele. ?i inaltiniea ei 1 i^i de un cot jumatate. 27. furculitele. 22 Globuletii d Cap. lungimea lui de un cot ^i largimea lui de un cot. ei. trei ra. 25. Tinda ^i uneltele. in unghiurile lui de amandoua pargliiile ^i le laturile. MOISI. imprejur. ^i inaltimea lui de doi coti. HO. 30 Cap. 2 ^i liisul lui. ^i rele ei. . de arderi de tot din lungimea lui de largimea lui de cinci cot^i. lat de o pahna. 21 '^i 7 Si petrecii pargliiile prin verigile dela era un globulet sub doua ramuri iesite laturile altarului. ^i tamaia aromatica Guratii.1. Si-i facii lui i?i inca- un pervaz. din femeila a^a erau la toate ?ase ramuri el. lui i?i 27 i^i-i facii doua verigi de aur suIj incadrare. i?i si-1 facii din scanduri. §i ulcioa- Q ^O O lemn de : sittim: lui. sj)re tVicii ca intr'insele sa se petreaca pargliii. ^i tacii <^ i?i masa din lemn de sittim coti. sul) cuprinsul 5 ^\ turna patru calici in forma Horilor de migdal cu glo. trei oalele. calicii lui. spre 15 §i pargliiile le facii a purta masa. a-1 i)urta. 14 Si aproape sub pervaz erau verigile. b Cap. 6 k^i pargliiile le facii din forma Hoarei de migdal lemn de sittim. o ind^raca cu aur cu- rat. . 25. globuletii lui si florile ce ale lui i?i-l . 13 ^i pentru dansa turna i?i patru verigi de aur. i?i drare de aur jur impr(\jur. Cupnl [ 3S. ^i cu tlorile lor. iesjiau 105 el. ^i pre celalalt la alt facii el capilt al lui <'li(M-nviiiii din propitietor pre la amandoua capeleleliii. patru calici in cu globuletii lor din policandru. pre care le puse la cele patru colturi ale celor patru picioare ale ei. acoperind cu aripile lor propitietorul. cat $i paretii lui jur imprejur. l)atut. iml)raca cu aur.34. 29 ^i facii oleiul ungerii sacre. scol)it. 31. ?i le iml)raca cu aur. cu n'lol)uleti i?i cu tlori si trei arama. ' ramurile [ lui 1. cheruviinii erau cu ai'ipile iutiiise 9 Si pe de- asupra. §i laltc doua ramuri lea globuk't sub el . / Cap. ie!?ite al trei- 8 lov. i?i mucarile lui !^i tigaile lui din aur curat. aceste eiriu trei calici. catuile. 30. iei?iau 18 si Si ^ase ramuri imbraca cu arama.lui. 20 lar la policandru eran pargliiile. 25 ff^i facu el i?i altarul de tamaien* di)i lemn de sittim. si : policandru. 3. 1 G l^i el iacu din ca sa se poarte masa. in forma florilor 4 ^i facii pentru altar i?i un gratar de de miffdal. iesjite care se stransera in multime 1. talgetigaile pentru carbuni 19 Intr'o ramura din toate uneltele lui le facii el de arama. I poarta cortului intrunirii.

si fdcu 29 v^i bete la dansele. si carligile stalpilor i?i betele de piciiu". 31. !^i capataile lor imbra. dhi in subtire rasucit. din in subtire cioarele perdelei. I lui Nam. f sub Aaron: dupre cum poruncise DunnieCdtimea aurulvi. jiurpur. in erau perdele in partea despre apus lungime de cincizeci de coti cu stalpii : zin-ro!?iu si in in sul)tire. si cu picioarele lor trei. ''tarusii cortului si ai curtii jur imprejur de arama. dospre miazazi. 14 Pe o parte dupre siclul sanctuarului. noapte alte perdele..106 9 ^i facii i?i n.. f?i d^^ o parte si stalpii lor trei. si imbraca capetele lor. §1 si o miesicli. li. lor zece. carligile §1 ?i cu picioarele lor zece. 39. 47. de argint. Cnp^l ?''..s:i. 30 ^i dintr'insa facu el picioarele cole dela poarta cortului intrunirii. 38. ! !> I Cap. iar betele stalpilor 25 ». Cap. 10 Gii stalpii lor douazcei. full in subtii'e rasucit. 10. pentru tot lucrul sanctuarului.lucratorii in van. 18 curtii i?i il aco- ?! facii si peremantul dela poarta mezin-rosiu.. cu stalpii siclul sanctuarului dela tot insula dupre 15 $i lor trei. cu gratarul sau de arama. adicd jumatate de siclu. .. 4. «. i?i stalpii curtii erau carligile stalpilor. ?i dona mii patru sute de sicli^ lungimea lui de douazeci de coti. din purjiur si '^ conducerea c Tap.. vestmintele 21 Aceasta este socoteala pentru^'lo. 1 7 Si )icioarele stalpilor eraic cioare la 28 ^i din cei o mie ?apt& de arama.care trecu prin numaratoare.15. din carmezin-ro^iu. 24 Tot aurul intre1)uintat in lucrarca. cate un talant rjisucit. ii.. dupre '*siclul sanctuarului. am tot atiitea perdele de trei mii. 27. 0. i?i liul Ahisamac douazeci.. / Num. ^i iml)racatura capetelor 20 Si toti si betele lor. 5b. munitalii fu sute fdcit o suta de talante. tn lungime de o snta de coti. c I e / Nam. pre care le poruncise Dum23 Si cu el Aholiab. 23. preotul. . perdele de cincisprezece coti. 1. in Inngime de o snta facti toate.. • <i | I . 27. cu stalpii lor douazeci. 2. | Nom. 3.np. lacuta dupre ordinul lui facura iji ^vestmintele sacre pentru Moisiprm rntrrbnintarea Tjevitilor.13. Itamar. arama cu picioarelo lor de carligile ?i bc^ti-le stalpilor de argint. si toti taru^ii dela locai?al. 19 Cu dupre masura perdelelor curtii: cei patru stfdpi ai lor. aurul adus dar fu: douazeci si noua de talante. 31. 23. car. i^i toti t^'w'u^ii curtii jur imprejur. 26 Cate *beca pe cap. cu perdelele cui'tii din Uri. i. d Cap. 22 Dupa ce s'Bezaleel. aryintului fi a aramei. 39 Si facura din « vanat. si altarnl de arama.sute i?apl(^zeci si cinci de sicli facu el cate cu argint. si toate uneltele altarului: 31 Precum si picioarele stalpilor im]irejurul curtii.' i- lui Moisi. i?i cu picioarele lor douazeci de arama iar car12 Si ligile ?i betele stalpilor de argint. Knpt. adicd o suta de pierau imprejnr jur curtii suta de talante. si cu einiiiestrii §i 11 Asemenea i?i in partea despre miaza. | /. SO. 1S>. do douaca sd vind zeci de ani si mai sus: dela J'sase sulo dele de cincisprezece coti. fiullnt lui Hur. de alia parte a portii tindei iardsi per. i?i nezeu lui Moisi coti.19. din somintia lui luda. despre rasarit.53. 1.»S. lui din semintia lui Dan. ^cui'toa in partea sudica. ] tncin^i cu bete de argint. sapte sute treizeci de sicli. in ])nrpm\ in carme. i?i. Cap. cinci sute i?i cincizeci de insi.talante. 2i. sapator de pieti'i. 7. 9. 30. si picioarele stalpilor dela poarta curtii. 1 tiul lui Aaron. zeu C. . si cu cele patru iar carligile picioare ale lor de arama lor de argint.preotilor spre serviciu in sanctuar: sL casul marturiei.. cu 21 Din acest argint de o suta de talante cealalta parte. i q Cap. MOISI. lor de argint. arama darului fu : i^aptezeci da tesatura aleasa. 13 vSi in partea estica. din vanat. i?i Irirgimea si inaltimea lui de cinci coti. de !?apte saptezeci cinci de cincizeci de coti. cu 16 Toate perdelele se turnara picioarele sanctuarului. Vesfmintele jyreote^H ^i podoaba. Cap. ^i ])ipicioarele lor trei.11.>i argintul color nnnnirati ai co: de argint.

39. '. acatara de cele doua sponci. taiara tn firo subtiri. 39. dupre cele douasprezece semintii.la mijloc sus avea o gura.I0. pre care le puverigi de ahe doua inaferie tot aceoasi !?i jisupra Ini. ca pieptarul sa dupa cum podului. [ / Cap. care em de. Cap. pentru Aaron 28 ^Si cel(» mitra de in sul)tire: si caciulele frumoase din in sul)tire. vanat. ei pieptarul mere-granate.zec.l7. din vanat. mantii palma. deasupra d(^ braul 21 Si pieptarul cu verigile 6 '"Sifacura cele dona pietri onieliine.si cu in snl»tire. safir si merele-granate la marginea mantiei. ca sa nu se 24 Si pe mai-ginea acelei lungimea lui de o palma. "i fire 25 Si ^^^fw tacura si 'clopotei pietri: in hitdiidf^lv cvdii: sardoniu. j Cap. si '"pulin subtire rasucit : pane de 29 " Si '"in" gatoarea de in subtire rasucit. 28. 4. 9 Patrat era: i?i indoit tacura avea tivitura jur imprejur. din carmozin-rof?iii. 22 *Si facura si mantia de supt efod. tot vanat. j)^'C . S8. 2S. fiiilor lui Isi-ael erau douaspredupre numele lor. de aur si pusera clopotei printre 11 Al doilea sir: carbuncul. ca ele sd fie pietri de /'amintire nu se miste depe efod pentru tiii lui Israel dupa cum porun. si sapate cu sapatura de sigil. 28.untru despre efod. si le pusera in subtire rasiicit. pentru serviciu cise : zece. I . locul impreunarii. a pi(»ptarului. spantice. 23 Si acesta iucrat ca i^i efodul din aur. in du])a cum ponincise Dumnezeu lui ^loisi. jjurpur. 42.S7 44. 8 ^ Si facii ?i pieptarul. in coloare facura indoit. 14 Si aceste pietri cu jur. ])ui-pnr. ' Cap. paz si smaragd: acesta fu intaiul sir. leffara cu sfoara vanata de veriil si le prinse in loii-atin-i de aur. e Cap. 16 Si-i facura si doua sponci de aur. 28. 31. Acestea erau iard. pur. 17 Apoi pre cele doua lantugele impletite de aur le acatara de cele doua verigi. 30 "Si facura si placa pentru diadema sacra din aur curate si sapara pe dansa cu sapatura de '• sigil: it SFlNTmE DOMC. 28.l patrulea sii": fie tot •crisolit. 107 18 lar pre cclelaJtc doua capete celor doua lantugele impletite le iliii piiv])iir. si 27 facura tunici de in subtire.runcise Dumnezeu lui Moisi. 1 5 ^ifacura la engolpion lantugele in forma sfoarei. pre care sa le preste cei doi umerari ai efodului. C8p. jur 26 Ca sd diamant: 12 Al treilea ^\v\ liguriu. 28. carmezin-rosiu. si •doua verigi de aur. F. imprejurul merelor-granate: 10 '^^i insirara intr'insul patru iriruri de vanat. I o Cap. lui. . oise Dumnezeu lui ]\loisi. ca sd 19 ^\-i tese cu vanat.de cingatoarea efodului. largimea lui de o si Israel. 12. carsi serfi la cei doi umerari ai efodului.rfisucite. 1 9. din vanat. si pi'e cele doua TfM'igi le pusera la cele doua colturi ale picptarului. din colturile picptarud Cap. 28. purpur si agat si ametist. to. 39.^i un un clopotei clopotei si si un mar-granat.• I Cap. 2 ''Si ]\IOTSI. l. si imprejurul gurii rasucit. si un mar-granat pe dupa cum porun- prinse in legtituri de aur puse toatc in toata marginea acelei mantii jur imprelegaturile lor. purpnr. ?! din ale 3 Si intiusera phlci. efodului. 33. sapate cu lui sapatura de sigil dupre numele liilor lui gile efodului. tcsiltnra alcasa. aur.36.39. 28. desupt in partea de dinainte a lui. ca sa stea teapan deasupra niozin-roi?iu 7 ^i le pusera pe umerarii efo. si le facnra umerari iniprounati nnulcu altul: care le pusera la cele doua colturi dejos la amandona capetele se impreunau.j.2e.ip. !?i din in subtire cu gura platoasei.n. impletitura aleasa din aur curat. de din in subtire rjisucit. 13 Si a.etc. 28. era din a!?a lucrata: din anr. broderie aleasa: du])a cum poruncise Dunniezeu lui Moisi. la marginea lui pe dina20 v^i-z mai facun'i 5 ^i cingatoarea efodului. . si iaspide. '7 I /. 28. tesatura aleasa. onicliin. carniezin-roi?in fie in partea lui de dinainte. asemenea pui'. carmezin-roi?iu. : : : : carmezin-rosiu. ! 6. 4 Si-i mai facura incd doua verigi de aur. si fiii lui tesatura aleasa. curat. | m Cap. I f Cap. vanat. tesatura aleasa. numele Dumnezeu '^'Si lui Moisi. rt. fiecare cu numele sau. facu efodiil rlin aur.

ca sa-mi niile ei. Moisi: ei a^a facura. ^atarna perca ea sa acopere cliiI I 2Cron.< 24. ^i sa sfintei?ti altarul. 10 Si Moisi facii toate. pargliiile lui si toate uneltele tei?ti. i?i sa-i imbraci cu lui: spalatorul ^i picioarele lui: tunici. preotul. anul al din intaia lunei zi a intaia lui Israel in 42 Asja fiii pentru preotie. 40. ?i le puse pargliiile 19 Si intinse iyi intocmi stalpii lor cortul deasupra locairului. J Cap. scandurile picioarele piei lui. pargliiile lui. ^i ase/a 3 !^i '^intr'insul sa pui cliivotul propitietorul pe cliivot deasupra. 13.vot. q Cap. cu care sa lege mitra.ai uns §i pre parintele lor. 42. §i sa-i speli pre ei cu oleiul pentru luminare. Uirnosirea corhdui. 22.108 NTJLUI.preoteasca. taruijii s?i toate uneltele de ser. 35 Oliivotul marturiei si 10 Si sa ungi §i altarul de arderi de tot. b c r CnpiU 40. 22. carligile lui. fu. ca sa-mi preoteasca. 31 ?i II. §i 33 "i^i ei adusera lui ^loisi locasul. 5. 30 Cap. ^i })reste cort A^ezarea puse acoperemantul : dupjl cum poruno puse in clii- AC\ T"^ nirii: ^^ Duniiit'zt-u vorbi catra jMoisi. . '* nezeu lui ]\Ioisi. sa aduse cliivotul in locas?. Vers. j Vers.ev. Moisi ii ''binecuvanta pre dan§ii. si punand : picioarele lui. h Lev. cum Dunuiesanctuar: vestmintele sacre pentru 17 Si Aaron. ^i pc\nea punerii ina. rand a?ezate. candelele in sfintesti. lui. | pui masa. ^i torul sa-1 pui intre cortul intrunirii si altarul. 6. 26. 29. §i dinaintea cliivotului ''sa I atarni perdeaua. 33. §i sa-1 inte. p Vers.27. tului marturiei.doilea locasul era a^ezat. 12 ''Apoi sa aduci si pi'O rat. lucrurile. parghiile ei. 9. cu gratarul lui mintele sacre. cum picioarele lor stalpii ei delele curtii si perdeaua de dinaintea portii curtii.ca isa fie altar prea sfant. cor. si sa 'ungi locasul §i de berbece recite. MOISI. iata ei facura toate ei as^a cum po- runcise Dumnezeu. 23. I. cit toate candelele sale. ca sa fie liicriL sfant.aduci ^i pre fiii lui. cise Dumnezeu i?i lui ]\Ioisi. dupa vanata.ungi spalatorul !?i picioarele lui. pentru tamaie sa-1 pui dinaintea cliivoMoisi. pargliiile la cliivot. puscra preste ea sfoara ?i*sa ai?ezi pe dansa cele de pus. 10. si propitietorul 11 Si sa toate uneltele ei. Ili. puse intaia sa asjezi ^locasul cortului intru.37. 1. si 21 Si marturiei. §i partitoare. cum poruncise Dum. : 41 Vestmintele tesute pentru in serviciu murile lor. ?i aceastd ungere a lor va servi lor de"* preotie totdeauna in neaviciu pentru locasul cortului intrunirii . I los. ^i lor. l> . Moisl hinecuvinteazii lucrarea savdr^itu. m Num. i?i perdeaua dela usa cortului: 39 ^i altarul de arama. » Cap. 41. 33. stalpii lui si 9 §i sa iei lui. si zicand : 2 In ziua intaia a ^lunei 20 Apoi lua " marturia.i?i toate uneltele lui. ?i 43 l^i Moisi vazti toate aseza locairul. deaua dinaintea d \'\-^. acoperemantul de toate dintr'insul. piei de vitel de mare. a Cap. 22. §i toate uneltele lui: ?i Aaron ^\ pre fiii lui inaintea u§ei cor38 §i altarul tului intrunirii. 35. Lev. si sa-1 knigi. )7. i?i sa aprinzi 5 ^i^i altarul de aur ei. | Num. 37 Policandrul eel din aur cu.86. 26. sji tul. si toate uneltele lui. ^i vestmintele fiilor lui zeu a i)oruncit lui: a?a le facu. 84 Acoperemantul de de ungere. o Cap. 36 Masa cu toate uneltele lui. 39. aseza scandurile lui. de aur: $i oleiul de ungere: ?i taniaia apa. 8 Si sa asezi curtea jur imprejur. 13 Si sa iml. 30. / ij it Ver. ft facura. n Vers. 25. 24. 12. 1—13. 25. p lui !?i liii lui Israel altarul i?ului de arderi detotinainteaui^eilocaspala- cum poruucise Dunuiezeu cortului intrunirii. 28. 15 Si sa-i ungi pre ei. ^i sa-1 sfin14 Si sa de arama. ?i perdeaua des. 211. 21. 8.intre intr'insul sa pui ajia. Vers. e ViTs. 4 Apoi 30. deasupra aceea/'sa aduci policandrul. 2. V3. sa. 4 5.dinaintea u^ei locasului. p Cap. ^i sa atarni perdeaua 32 ^i a)?a se sfarsji tot lucrul la loca. 25. 6 ^i sa pui 7 Si '* §i $ul cortului intriiiiirii facurci toate. 18 Si Moisi ? facura tot lucrul. i?i sa-1 stintei^ti pre el. diipa cum poruncise Dumnezeu lui candelele lui. I Vers.»raci pre Aaron cu vestaromatica. pui perdeaua la u§a oleiul curtii. 40Per.

puse perdeaua star^i lucrul. 22 ^k^i puse masa in coi'tiil intmnirii.ste tiilor lui Is. dar de i)ane dupa cum poruncise iar noaptea era foe intr'insul. ^i pe capul jertfei. 27 ^§i deasupra lui facii sa fumege tamaie aromatica: dupa cum poruncise Dumnezeu lui 31oisi. ca norul se pusese preste dansul. *jn'eotii. intrunirii sa-1 aduca ca sa-i placa lui preotii. 2 Vorbe. . de sjialat. puse dinaintea intrunirii. in toate oO "Si puse spfdatornl intre cortul LEVITICUL. nici ei nu porniau pana in ziua. in divptul mcsei. intrunirii 6 §i sa jupueasca acea jertla. rael. ^dupa cum poruncise Dumlacii nezeu lui ^loisi.si sa l)ai-bateasca '' fara cusur la u§a cortului ''^puna lemne pe foe. . sa as^eze bucatile cu capul ?i cu Dumnezeu. sa aduca asupra altarului. preotul sa faca foe pe altar. atunci sa-1 aducil din partea Aaron. puse in rantl panile inalntea lui Dumnc/cu: dupa cum poruncise Dumnezcu lui Moisi. si marirea Domnului umpluse locasjul. A TRETA Lcgea arderii de tot. el 33 ^Apoi si curtea imprejurul si 24 *Ap<)i puse policandrul in covtul locasului a altarului. 4^'^i sa-si puna mana sa grasimea deasupra lemnelor. 28 ^^i aseza perdeaua la u^a loca29 y §i altarul de arderi de tot il sului. 23 'Si deasupra ei afara de jx'i'doa. 3 De va fi darul sfiu ardere d(^ tot din ^i sa-1 taie in bucatile sale. 38 Oa ''norul tot §1 dansul ^aduse arderi de Domnului era deasupra locairului ziua. 37 ^i ^daca norul nu se radica. care este la Ui?a cortului darul siiu din cireada sau din turma. ISi nirii. 7 Si fiii lui cireada. Si Moisi <^nu : 35 uirei locai?ului in cortul (•and acesta se radica. 81 Si ]\Ioisi !?i Aaron tiii lui i?i spalau dintr'insul manile ^i pi- cioarele.?. ochilor a toata casa lui Israel calriloriih^ lor. de cealalta la U!^a cortului. candelele inaintea lui Dumneaprinse 34 '^Atunci norul acoperi cortul inzcu dupa cum poruncise Dumnezeu lui trunirii. §1 zi-le lor: '^Cand careva din voi §i sa 3 stropeasca sangele jur impre jur va aduce dar de vite Donniului. si intr'insul votul marturici : diipa cum ponuu-ise intrunirii puse apa s^i Duinnc'zeu lui ^loisi.IT. jiarte a locasului A. sa aduca sangele lui. inaintea ]ie : Dumnezeu lui Moisi. in partea locai^uhii dcspre miazcinoapte. . dinaintea perdelei. intmnirii. (lARTE A LUI j\10IST. locasul. 26 "Apoi ai?eza i?i altarul eel de aur in cortul intrunirii. intrunirii. tiii lui Israid plecau din loc accasta se fdch in toate calatoriile lor. i?i se si»alau: 32 Cand intrau ei in cortul cand se apropiau de altar. 26. !?i marirea Douniului umplii ' : Moisi. 40.si putea intra in cortul intrunirii. si-i va i/spre impacarea lui: 5 ''juncul inaintea lui il /"bine primit i^i sa junaliie ?i fiii vorbi catra dansul *din cortul intru- Dunmezeu. MOIST. Dumnezeu "chema zicand : pre ]\Ioisi.! ^loisji despre miazazi. ce sunt in : : q Cap. 36 / Si <^"ii^d norul se radica depe locas.lui Aaron. i^i 109 altar. 25 Si Murirea lui Dumnezeu ntxirinde loca^uJ. 8 ^i tiii lui Aaron.

din oi sau din capre. deasupra ''Aceasta liMunelor. 14 Si de va fi darul ce va aduce jertfa lui Dumnezeu din pasari. care sunt pe foe. i?i acesta sa iee din. fara sa o^desfaca in dona. " sa aduci spice de eurand coapte. miros placut . preotii. lui cd dar de pfuie este acesta. ^i "graunte de spice pisate. ?i sangele lui sa se 16 §i gusa scurga pe paretele altarului sa eu penele impreuna seotandu-le. 1 6 Si preotul I'ac. si preotul sa-1 arda pe altar. tr'insa un pumn de acea faina §i din prajite la foe. ^\ preotul sa ca darul din parga ta: * torni tamaie sa aprinda pe altar jertfa amintirea sa de dansul sa torni oleiu. 7 ^i de va fi darul tau de mancare grasimca lui . §1 sa puna preste dansa taduca la unul din fiii dar de mancare din intaile fruete ale maie 2 $i sa lui Aaron. : 10 ''ramasjita din darul a lui Aaron a fiilor lui de mancare sd fie lucru prea sfant intre darurile cu foe fdcute lui Dum- nezeu 1 este. sacrificiu cu cu foe ale lui Dumnezeu. el sa aduca darul stiu din ^turturele sau din pui de 15 Si preotul sa-1 aduca la porumb. cu capul 91 cu preste dansul oleiu dar de mancare este. din floaturma. altar. «unse cu oleiu. ^i preotul sa le aduca toate acestea. in locul cenusei: 17 §i sa-1 despice cu aripile sale. preotii. sd fie turte nedospite. 5 Si daea darul tau de mancare va fi partea pre el langa despre meazanoaptc. si sa-1 arda pe altar. : drept sacrificiu eu foe. care snnt pe focul eel 13 §i maruntaile !?i pieioadepe altar.tale. nu se va face *dospit. diferifelor jertfe de mdncare. sacrificiu eu foe. parte barbateasca^fara cusur. un dar de mancare. sa stropeasca san. sa le arunce i^ langa altar. si vei turn a 12 ^i sa-1 taie in bucat^i. ea'^luerul prea sfant intre sacrificiile aceasta este ardere de tot. cifre-l va duee 9 ^i preotul va lua din darul la altar de mancare /'partea do amintire i?i o va : aprin'depe altar: aces/a este foe. ca nimie dospit. nici eu miere. "»in toate darurile din floarea faiuei ^i sa. sji sa-i sugrume cu uugliia capul. care ve^i aduce lui Dumnezeu.110 fociil III. inaintea Domnului dar prdjit in tigae.Dumnezeului tau sa nu la^i sa lipseasca care lui Dumnezeu. nedospita. dandu-1 preotului. ^\ 3 Si . despre rasarit. 21. 8 $i darul de nicineare facut dintr'acestea. atunci Sfi fie din floasi iiii lui Aaron. lui i?i 1. rele sa le spele cu apa. . jertfa coapta foe. nu Nici vefi aprinde sacrificiu cu foe J lui Dum- nezeu. ?i preotul sa le puna de. In darul de parga vefi putea aduce Dumnezeu dar nu se vor pune pe altar drept miros placut. 13 Si toate darurile talede mancare cu sare sa le sarezi $i ^sarealegamantului 1 si pre acestea lui : ^' : de va aduce " eareva dar de man. 10 Si de va fi darul sau jertfa din in cuptor. sa fie darul lui depe darurile tale. sacrificiu cu foe miros : fript pe gratar. miros placut lui Dumnezeu. 14 Si tlaea vei aduce lui Dumnezeu dansa oleiu. placut lui Legea Dumnezeu. asupra lemnelor. 2. 11 "k^i einte nedospite. sau pla- depe altailiii 9 lar maruntaile Dumnezeu. framantata cu oleiu. 8. toarne preste tale sa aduci sare. este ardere de tot. sa aduca o rea fainei. sa se faea din floarea fainei. §i sa le arda pe altar si va fi ardere de tot. framantate eu oleiu. ^miros placut lui Bumnezeu. MOISI. 6* sacrificiu cu Si miros placut si lui Dumnezeu. cu oleiu. 3 Si <^ramasita din acel dar de mancare va fi a lui Aaron si a fiilor §i picioarolf preotul sa le arda toate pe acel altar sai. sa-1 juno'liie altar. 6 ll vei frange in bucati. 4 ^i de vei aduce ca dar. in gele lui asupra altarnlui jur imprejur.rea fainei. sa-1 aduei lui Dum- nezeu. sa le spele cu apa. 15 Si ^preste acel oleiu si toata tamaia. .

11 k?i preotul pre acestea in cortul intrunirii. carele este inaintea lui Dumnezeu sJl le scoata. §i sa-1 '^la u^a cortului intrunirii. Lefjca sacrifiriiiJui de muHuniifu. cand 2 '^Dt^ va pacatui careva prin nedeasupra lemnelor. purul depe ficat cu rarunchii impreuna Si Dumnezeu vorbi lui Moisi. 8 Si toata gralor . 3^i sastropeasca Stingele preste altar jur iuiprejur. dar din turma. ca nici'^^grasime ^i nici 'sange sji nu mjincati. 17-^ Lege vecinica sd fie aceasta pentru neamurile voastre. care acopere §i toata grasimea dela mamarun- 4 k^i cei doi rarunclii cu grasimea depe dansjii. . 2 ^i'^sa puna mana sa pe capul darului sau. §i fiii lui : . ^i sa-1 injungliie la u^a cortului intrunirii !?i fiii lui Aaron.Dumnezeu spre perdeaua sanctuarului. inaintea lui jungliie dinaiutea cortului intrunirii. i?i toata grasimea dela maruntaie 15 Si cei doi rarunclii i?i grasimea depe dan§ii. ^sa-1 aduca fara cusur.s^e a lui Dunuiezeu. de-1 va aduce din cireada. : : . cea depe coapse. langa arderea de tot. 12 Si daca darul lui va fi capra. 6 Si preotul sa inlui. 14 Apoi dintr'aceasta sa aduca darul sau drept sacrificiu cu foe lui Dumnezeu grasimea ce acopere maruntaile. .ori sa stropeasca din sange inaintea lui runtaile. /fe barljat sau pre popor in pacat. sS. lui Dumnezeu. el pentru pacatui femeie. 5 §i fiii lui Aaron sa le * aprinza pe altar. . 5 Si preotul eel uns asupra altarului jur imprejur.mas al vitelului sa-1 toarne la piciorul altarului de ardere de tot. c Ksod. faccind ceeace nu se cade 3 ^Daca 6 §i de va fi darul sau. 7 De sau. scotandu-le la osul tinga degetul siiu in sange. 2. de va f'i darul c(«'u«<*sacriliciii de multuiniri. f?i toata coada. ce simt puse pe foe.ste coarnele altarului de tamaie aroniapurul depe ficat cu raruncliii impreuna tica. 16 Si pi'eotul pre acestea sa le aprinza pe altar. care este la crificiu cu foe adus lui Dumnezeu.III. s^i Dumnezeu §i sa puna mana sa pe capul ?i sa junghie vitelul inaintea fiii lui Aaron sa stropeasca sangele lui vitelului. cu nlruncliii impreuna sa le scoata. cea depe coapse !?i pra. 4 : : : . maucare de sacrificiu cu foe. * Toata grasimea e.cea depe c-oapse.« sa ia din sangele vitelului. ?i toata grasimea dela marun. ?i de sapte spinarii. 29.^tiinta in potriva oricareia din poruncile miros pliicut lui Dumnezeu. este aceasta. miros placut. f?i ^tot sangele rdsa le aprinza pe altar. 10. '^ Ill aprinzS 9pai"toa de amintire diu gra. zicand Vorbe^te fiilor lui Israel. sa aduca lui Dumva fi acest dar al sau un miel. ce-1 va fi facut.sa §i iintele din oleiu ^i aduca inaintea lui Dunuiezeu cu toata taniuia. 13 Si sa puna mana sa pe capul ei. ^i pra. j^i sacrificiu cu foe lui Dumnezeu este sa jungliie dinaiutea cortului intrunirii aceasta. fie parte b&rbateasca sau femeiasca sa-1 aduea lui Dumnezeu ^fara cusur. s niancare de sa. tragand nudtumita. 9 ^i din lui Dumnezeu: acest sacrificiu de Imcurie sa aduca sa. Aaron sa stropeasca sangele ei asupra altarului jur imprejur. 4 Si sa aduca vitdul mana sa preste capul darului sau.Legea sacrificiului pentru i!<pa$lrea pucatelor. MOISI. ^i grasimea care acopere ma. 2—4. taie k^i cei doi rarunclii cu grasimea 7 Si preotul/ sa puie din acel sange pre1 lor depe dan?ii. sa-1 aduca nezeu drept sacrificiu pentru pacat un inaintea lui Dumui^zeu 8 $i sa puna ^vitel fara cusur. zisa le scoata. care-1 aduce a face. preotii. 9 Vers. ^\ prapurul depe ficat. 3 8i din acest sacrificiu de nudtuniire sa aduca el sacrificiu cu ibc lui Dumnezeu r^grasimea runtaile taie . . ?i sa-1 aduca crificiu cu foe lui Dumnezeu grasimea la cortul intrunirii. el uija cortului intrunirii. anume dintr'acestea el lui Dumnezeu drejit sacrificiul sau de preotul eel uns va fi pacatuit.

i?i sa puna pe coarnele altarului arderii de tot. mana sa pe ca])ul sacrificiului pentru pa\^ i^\ dintr'acel sange sa puna pe coar. aducandu-1 inaintea ierta lui. ^i . ^i pra])ui"ul depe ficat: cu rariincliii inipreuna sa le scoata. adecd g-rasimea ce acopere maruntaile. ia dinii-'insul. ^ $i preopacat. 19 ^i toata grasimea al ei tot sa-1 verse la picioarele altarului.4. i?i picioarele lui. cu el. ce std la usa cor. 11 *k^i pielea vitelului cu toata carnea lui impreuna cu capul lui. sa preotul sa intinga degetul sau in sange. din nebagare de seama. 10 '*Ciim so scoata depe vitelul sacrificiului dc nmltumire. a ars i?i simea vitelului adus ca sacrificiu pentm pacat sa o inalto. care std inaintea lui Dum. Si vitelul rdmas sa-1 scoata i-se va ierta lui. dupa '^ dupa cum s'a luat : grasimea sacrificiului cuiu a facut cu vitelul sacrificiului pentru de multumita ^i sa o aprinza pe altar. inaintea Dumnez(ni. .altarului arderii de tot iar celalalt sange : . .nd vitelului inaintea lui Dunuiezeu. ^i sa o apriza pe 31 Si ^'preotul sa ia toata grasimea 20 i^i sa faca^cu vitelul.5. . Acesta este sacrificiu pentru pacatui comunitatii. fi ?i ei vor fa1-a facut vre-una din cele oprite de Duiu. ^i ^t san. si dintre mai va^'face vre-una din cele oprite de Donniul Dumnezeul sau. dupa cum pe vitelul eel de mai inainte. 23 «Dupa ce pacatui prin care el a pacatuit i-se va face cunoscut atunci el sa aduca darul sau un tap fara cusur: 24 Si ^sa-i?i si puna mana sa pe 12 Adecd afara din tot vitelul taljarii rdmas sa-1 scoata capul tfipului. cea depe coapse.va face vinovat 28 Dupa ce ^ pacatui gele vitelului la cortul intrunirii 1 7 §i ce 1-a facut i-se va face cunoscut. 13 ^i ^daca toata comunitatea rael va pacatui priu nei^tiinta. lor. §i sa-1 arda.tot. 25 ^i preotul sji ia cu degetul din sangele sacrificiului pentru pacat.11-: ni. 4. ce nu se cade a face. se face vinovat. 29 '^^i sa-^i puna inaintea lui Dumnezeu spre perdea. ca si gi-asimea sacrificiului de multumire: 'si preotul sa faca isjiasirea pentru dansul i?i i-se va lui *< unde tului inti'unii'ii. jungliie vitelul inaintea lui Dumnezeu. iar celalalt sange sa-1 toarne la picioarele altarului de ardere de tot. sa-1 jungliie in locul intr'un loc curat. 3. lui. i?i^'sa-l arza cu lemne lui Is- pe i'oc: unde se varsa cenusa.cat in locul unde se junghie arderea de nezeu in cortul inti'uuirii. f?i sa se vre-una din cele oprite dc Dunuiezeu. adecd din cele ce nu se cade a face. 22 Cand va pacatui unul mari. MOISI. 2?i preotul sa '^ miros pi acut lui Dumnezeu faca ispaijire i)entra dani^ii ^\ se va ierta tul sa faca ispasirea pentru dansul. . se 16 ^k^i preotul eel uns sa aduca din san. . '"^si fapta a fost ne^tiuta de comunitate. aduca dar o iada fara cusur pentru jia§i de ^apte ori sa stropeasca cu acesta catul ce 1-a facut.^unde se lapada cenusa. cortului intrunirii: 15 §1 batranii co27 ^i 2/daca careva din poporul de nuuiitatii " sa puna manile lor pe capul rand va pacatui prin nestiinta. Sacrificiu i)entru pacat este aceasta. h Cap. atunci co- munitatea sa aduca un vitel drept sacrificiu pentru pacat.cat. nezeu. cu maruntaile ^i cu balega lui. a§a sa faca. 26 Si toata "gi-asiiuea lui sa o aprinza pe acest altar. afara din tabara. 30 ^i preotul sa ia din sangele acegele eel rdmas sa-1 toarne la piciorul luia cu degetul. i?i sa junghie sacrificiul pentru pauele altarului. ^i sa-/ puna pe coarnele altarului arderii de tot. i?i prcotul sa api-inza allarul ardcrei de tot. §i toata grasimca depe maruntaie 9 ^i cei doi rarunchi cu grasimea depe dan^ii. : se junghie arderile dc tot. lui sa altai'. cc nu se cadea a face cut vinovata : ^i s'a 14 Dupa ce pficatul ce facut i-se va face cunoscut. 21 3. faca.

ca sa aduca dona turturele sau cari altfel a stiut. l)ine. isjiasire "Si preotul sa faca pentru dansul de pacatul sau de va pacatui careva. si aceasta caci sacrificiu pentru pacat este aceasta.cesta este sacrificiu pentru pacat. '^dupa ce : '" 9' dintr'acestea.facut. 2 Sau ^ de se va atinge pficatuit. fiindca a va * purtii vina sa.sangesase stoarca la picioarele altarului. pentru cele ce a vazut. 5 Si <^"iiid s"ar intam{)la. tot. sau niorta. .]iarte din Efa de floarea fainei ca sacriciunea unei fere necurate. ?i sa unga coarnele altarului de ardere de tot: !?i rdmasifa sangelui sa o '' Unnare despre jeiifde pentru itipasirea jMcatelor. sa aduca lui Dumnezeu pentru pacatul sau ce 1-a facut doua'turturele. penti'u jtacatul lui. jurand: hw ^ rdmd^ita va fi a pn^otului. si i-se va ierta lui. pacatuind prin nestiinta in '' 6 Si din turnude cele consacrate lui Dumnezeu. ^'vinovat: 3 Sau de se va atinge caivva luand dintr'insul pumnul plin ^^dre]it ''de necurateniaunuiom. i-s*a facut cunoscut. du})a "Mlatina. niartor fi. sa aprinza pe altar. s?i-a auzit cuvintele ju11 Dara daca nici atata nu-i va da raniantului. vinovat va fi. nu s'a stiut de el acela va fi necurat i?i 12 Si sa o aduca la preot: si preotul. fara a-l despar(i 9 vSi din sannudtumire. /' pentru pacat: !?i preotul va face ispa^ii-ea pentru dansul. sa aduca drept dar a zecea careva de un jucru necurat. 7 k^i *de nu-i va da mana. sau niorta. A13 Si ?i aceasta n'a stiut. iar ^celalalt Asa sa faca preo.ce 1-a facut: f?i i-se va ierta lui. tul ispasire pentru pacatul sau care 1-a Sacrificiu pentru pacat este acesta. dupa cum onud rosteste. 4 Sau de preotul sa faca ispasirea pentru dansul ^'a jura careva. ilanga saratenie. prin care se pangareste omul.ticiu ]i(>ntru pacat: "oleiu sfi nu toarne. unul sacrificiu pentru pacat ^i celalalt pentru ardere de tot. ciunea unei vite necurate. vinovat va fi intr'una Lcf]i hi privinta jertfelnr pentrti viva. si "? unnd i-s'a fa. dint re oi. iar dupa aceea rul de pane. foe al lui T )uiunezeu. §i sa cat in locnl nnde se jungliie arderile de 34 Si preotul sa ia cu degetul sau tot din sangele acelui sacriticiu pentru pa€at. si sa verse la i)icioarele altarului. pre celalalt sa-1 pregateasca ardere de ficiu peiitni paeat. ca sa /'faca rau sau sa faca din aceste lucruri. : sa-1 aduca parte fe33 Si sa-!:!i puna meiasca iara cusiir. fie niorta. ddi pui de porundj. grJlsimea lui sa o ia. cuiva intr'una sii 14 Dumnezeu nuii vorbi lui Moisi. in care a jiacatuit: aduca lui / Vers. cut cunoscut. . MOIST. 8 ^i pre acestea sa le aduca la preot. ce 1-a vina sa un berbece fara cusur. crificiile cu foe ale lui Dunuiezeu. ca si dasi el aceasta nu a stiut. !?i aceasta preotul sa o faca gele sacrificiului jientru ytacat sa strosa t'umege pe altar slanga sacriticiul cu peasca peretele altarului. sau mana. lid sa '*marturiseascjx pacatul. 10 Iar facut: i?i i-se va ierta lui. dupa cum a luat ^ sugrume cu ungliia capul lui dela grugrasiniea dela oaie pentru sacriticiu! de maz. 15 M 'and cineva va face vre-o dintr'acestea sa se zicand : faca vinovat.amintire. sau doi pui de poiiunl*. niana sa pe capul saci'iliciulin pentru pajiinghie safrificiii pentru pacat. 28. lie orice necu. rostind in aprindere cu de pacatul ce el 1-a facut in vre-unul usurinta. atunci el. care sa aduca sa35 Si toata criliciul pentru pacat mai intaiu. Si 5 ind. ca sa poata aduce oaie sau capra.nici tclmaie sa nu jiuna preste dausa. 5. 4. si nu le-a descoperit. nelegiuire.III. ciuneaunei taritoare necurate. drept sacrificiu 32 lar do va adiice miel drept sacri. acela sa Dunuiezeu sacriliciul aduca lui Dumnezeu sacrificiu penlm sau de vina pentru pacatul sau. 113 oaie sau o capra.

zicand 2 Porunceijte lui Aaron ^i tiilor lui. de loc sa nu s'a rapit. ca vinovat s'a facut in contra lui Domnul vorbi lui Moisi. in sicli de argint. 4 ^$1 ^^ se desbrace de vestmintele lui. drept saerificiu jxiutru viua si preotul sa faca : ispaf?ire pentru gresala faciita de dan§i sul prin ne^tiinta. Moisi. . 30. ^i inselaciunea precum si toata tamaia ce este deasupra cu care a insjelat. ^i va "face vre-o nelegiuire in contra lui Dumnezeu. vorbi lui bera la un loc curat. §i sa se imbrace cu alte vestminte. ^i sa o verse ^langa altar. dupa crificiul eel pentru pacatui celpentru vina. sau a ^'inselat cu ceva pe a. si s'a facut vinovat. pentru vina este aceasta. dupa prctuirea ta. sa ^i i? pla. ca §i saun berbece fara cusur din turma. i?i pe deasupra novat. §i sa-^i radice cenusa pre care o a f^cut focul arderii de tot. i^i preotul in toate diminetile sa ardfx tot. IS. ?i 18 ^i s'a facLit vinovat va piirta vina sa fara ciiberbece preotuliii iin aduca sa : : .ifZ?(-Z preotuliii drept 11 lui Numai Aaron partea barljateasca dintre sa fiii pentru vina. Dumnezeu saerificiu pentru vina sa. §i i-se va ierta lui.potiiviU'Uvina. AIOISI. 22 Sau «afland lucru per/ 7 Si aceasta este legea darului de dut. «rf»m. inaintea altarului. a^eze arderea de asupra acestora sa s?i sa aprinza gra- 6 Purusimea sacriticiilor de bucurie. ce i-s'a incredintat. acel lucru ce 1-a rapit. ce nu se cade a face dara nu a i^tiiit. §i nu se stin- cand: 21 Cand careva va pacatui. sau lucrul ce rea sa arda focul pe altar. sfant: in curtea cortului intrunirii sa o 10 Sa nu se coaca dospit. 23 Va fi. ^sa mai adaoga a cincea parte. daca el a paeatuit. ziua sacrificiului manance. «prea sfanta este. ta. 8 vSi ^a i=' 'lii^ <^cest dar de mancare un atunci el sa intoarca pumii din lloarea fainei. sa plateasca . proapelc sau. pre acela il va tagadui. 17 ^i daca^cineva vapacatui. i?i sa scoata cenu§a afara din ta- 6 Si : Dumnezeu. care 1-a gasit : pentru care el a jurat stramb. facand vre-una din cele oprite de Dumnezeu. zi. sau lucrul perdut altar. asupra a orice lucru mancare Fiii lui Aaron sa-l aduca ina: ce se intaiupla omului sa faca.tr'insa sa o teasca intreg pre^ul. '* adaoge a cinsa-1 dea celuia. §1 i-se vor ierta lui toate 16 Si ceeace va li paeatuit el in cole ac(4ea ce a facut. spre miros placut 9 lar '^ramas^ita din24 Sau orice alt lucru lui Dumnezeu. prin care se face viconsacrate. dupa pretuirea ta. §i sa le aprinza pe paeatuit . sji focul altarului sa arda asupra lui. Dumnezeu.114 111. mele cu foe. ^\ i-se va ierta lui. sau va pune juramant stramb. sa faca ispai^irea pentru el inaintea lui dupa 'sielul sanetuaruliii. sur din turuui. 6. ?i din oleiul ei. in 25 Si sa aducci lui ca partea lor am dat-o din sacrificiile sau pentru vina. fiii sai manance Aaron cu pane nedospita sa se manance in loc i?i pretuirea saerificiu V Esod. sau in manile lui 1-a incredintat: ga. sa-!?i acopere goliciunea sa. la care n'a luat 19 Saerificiu seama. care sa dea preotuliii v ^\ preotul prin acel berbece penti'Li viiia va face ispasjire pentru dansul. ^i a^a a intea lui Dumnezeu. 5. al cui §i a fost lucrul. Despre arderile de tot.se stanga.altar sfi 5 lar focul depe sa 20 'i)\ Dumnezeu arda asupra si lui. zicand: Aceasta este legea arderii de tot Arderea de tot sd fie pe vatra depe altar toata noaptea pana dimineata. Despye jertfa de mdncare. amintire a sa. se cea parte mai mult. lemne pe dansul. ^tagaduind aproapelui lucrul ce i-l-a ^ pus in pastrare. 26 'Si preotul manance dintr'insa: /'lege . sau pusul in pastrare. 3 *Si preotul fiind imbracat cu vestmantul lui de in i?i cu pulpanele lui de in. darului de niiincare . mistuit pe altar.

1 3.1 / Cap. sfant este. sfi se jungliie i?i saci-ificiu pentru vina. 29. spre a face ispasyirea impreunri cu sacrifieiul de multumire in sauetuar. preotul. en. 0. a lui este. 3' </ h dp. k Vers. in loe sfant sa se mananee Aaron se va unge aeela /"prea sfant este. dintre preo^i sa mrmance aeeasta: prea oleiu. . 29. aeela zicand sa-1 9 vSi '« tot darul i^i in cuptor. in curtea corlului inlrunirii. 2il. 10.60(t. sa fie a slant. carcle dintre in loeul lui. Oiftul 7. (Mp.int este. 1. care 1-a adus. de nuiltumita. in ziua eand earcva dintre va iinge: a zecea parte din *efa floarea fninei dro])t dar vecinic de pane junia. ^\ ceeace din sangele 11 Si * aeeasta este legea saerifieiului aeestuia se va strop! pe vre-un vestmant. 6. acele daruri sa aduea lui Dumnezeu cate 23 ^i tot sacrifieiul ]>entru : 9 V.jur imprejur.m. lui C. sau care este useat. Acel preot. : h Ivsort.17. aduce pentru multumire. tot ee se gates^te fie de pane. zi. 37. din al carui sange se va fi adus turte va aduce ca dar !?i ^']iane crescuta. eare se eoaee pe grataia preotului eare 1-a sau in tigae sa adus. sa fie sfant. 2. si sangele ei sa se stropeasea ])e altai. !?i bine prajita sa o aduea.preotul. 15 ^i pentru vina. 6 '^Toata partea barbateasea dintre preoti sa-^ . pi-egateasca aeel dar: lego veeiniea este s* : 17 cand: siii. eei doi rfirunchi cu grasimea lor dep(^ dansii. lato dintr'insa diniineata. Dunniezeu.11. sprc eare sa-1 aduea lui Dumei se iiezeu. 22 Toata partea barbateasea oleiu. I j Rsort. 2. 19 ^Aeel preot oare aduce sacrifieiul pentru paeat. fi'Tot eel ce atinge de iU'insele stVmt sa fie. 18- — 37 a il C. 3. iunse floarea fainei fiarta ea eu turte. 18. care a adus ardere de tot pentru lui Aaron si fiilor earcva. pe altar ca saerifieiu eu foe lui Dumnezeu: sacrificiu pentru vina este. C:!]). aeela sa nu se mananee cu pentru bucuriile sale. 10. zicand 13 ''Acesta este darul lui Aaron. pre care le veti aduce lui partea cea stro[)ita sa o speli in loe slant. ispasire eu dansul. 29. | 8* . penti-u sacrificiile MOISI. 1. in cortul intrunirii. I < Ksod. I I'. u. 29. eare va fi facut se arda tot sa nu se nianfinee. IB. i?i prapurul depeficat cu eei doi rarunclii impreuna sa5 '^\ preotul sa le aprinza le scoata. 10 Dara tot darul de pane. 13. 'le. 12 ^iDiimnezeu vorbiliii iMoisi.5. ^prea slant este: 2 <^ln unde se jungluc* arderea de tot. S Si Dcsjire jertfa poifi'n pdcatp. gateasca cu oleiu. framantate eu mananee. 3 '^'^x toata grasimea ei dintr'insa sa se aduea. 2. !?i jumatate 14 In tigaie sa o predespre seara. l':ip.1 ' Amos./ /.unde se juugliie arderea de tot. 7 Sacrifieiul jicntru vina sd fie tot aceasta. 10. lui. 13 Pe langa aceste jiaeat.1 . intr'acel loc.17.ioi. tutulor fiilor lui Aaron a unuia ea si a 20 "Tot eel ee se va atinge de earnea altuia. I ' Num. 2.-ip. 4. 111. / i m n Vers.18 i' < F. ^'prea sf. framantataeu oleiu.25.17. i. 115 AUe legi de jertfc. j Kzec. lui Aceasta este legea saerificiupentru piicat Se va jungliia sacrificiul pentru paeat inaintea lui Dumnezeu. 4. t'np j 16. si ?i placinte nedospite. §i in bucati niarunte sa-nii aduea darul de pnne intru miros ]ilaeut lui Dumnczcu. 4t. 10. framantat eu oleiu.3. atunci impresa se sparga dara de va fi fost fiert in una cu acel sacrificiu de multumire sa vas de arama. 25. V(Kistre. coada i^i cu gra4 k^i simea care acopere maruntaile. acel preot va averi pentru sine pielea arderii de tot. 14 Si el dintoate foe sa se arda. Esott. 7.-vp. sa se freee. 26. <-'"P. 12 Daea acest dar il veti 21 ^i vasul de kit in care se va fi fiert. •'tot sa-1 arda lui Dumnezeu: asemenea ca i?i sacrifieiul pentru paeat: IG Crici tot darul de pane a preotului sa aceeaiji lege sd fie pentru uind i?i ]ientru altul. vocinicfi este aceasta intru geiieratiunile cu foe ale se 7^i loeul ** aceasta este leii'oa saerifieiului Dumneztni. !?i al fiilor stii. 9. 29. fiii lui mananee . 17. cea dope eoapse. sa se mananee "*in loe : eu ajia. Cnp. !?i sa se spele se aduea turte nedospite. k^i Dumnezeu 18 Vorbe^te : : vorbi lui Moisi.

eel pentru vina.cu foe lui Dumnezeu sa aduca grrisi17 Si de va ramanea mea cu pieptul impreuna. in care se va aduce si de '^insasi manilc sale sa aduca sacrificiile va ranianea ceva dintr'insul. 27. f?i celui ce de multuprimit. dar ridicat. nu va ^\ Aaron si al fiilor sai. o Num. care purta vina sa. r Fac. cu foe sa se arda. eel de pane. carnea sacrificiului de nudtumire si de starjji-se-va sufietul sau din poporul sau. . 22 ^i Dumnezeu vorbi lui 3Ioisi. 19 B. Dar din fi adus sangele i?i grasimea sacrificiului 34 Oa en luai dela fiii cealaltd carne. 38 Pre care Dunniezeu o fiilor dadu lui Moisi pe nuuitele Sinai. cave stropesto san. nici de vite. spre a tumire. 24 §i grasimea mortaciunii §i grasinu^a de animal sfa^iat s^i vd serveasca la orice alt lucru.Moisi ii inlatisa lui : Dumnezeu. va de ridicare din sacrificiile lor de mulmanca din carnea sacrificiilor de nnd. 8. zi.nici . ^e^necuratie de om.din sacrificiul sau de nudtumita: 30 Cu tr'aceeasi zi. darji sa nu o mancati. Num.sacrificiul sau de multumita. zicand: ^Toata grasimea de bou sau de oaie. eel pentru pacat. care va manca din orice sange. '^iar })ieptul sa fie al lui treia cineva va manca a 32 «^\ spata cea acelui sacrificiu de nudtumire. dela sufietul acela din puixjrul sfiu.S'din ziua in care unsu-i-au el. din sacrificiile cu foe ale 'vita necui-ata. lui Israel. 29 Vorbesjte fiilor lui Israel. 11. preotul. MOISI. in care se va aduce §i sa nii lase nimic cand "daca Si zicand 16 ^Cel paiia dimineata. Dumcare fi in manca din carnea sacrificiului de mul.116 biicata. 31 Si '^pivotul sa arda gratreia zi. drept lie ni. runci a se da lor de catra fiii lui Israel. / lui Israel pieptul de leganare §1 s})ata dintr'insa. 22. acela sa inta. si datu-le-am lui Aaron. sa nu o nicincati. lor Dumnezeu. va din poporul I mancat starpi-se. ca ei sa in Dumnezeu. tumita a lui Dumnezeu. si va nezeu hotdnte lor din ziua. pentru sacrificiul de ardere de tot. ceva carne din acel sacrificiu ^i pana a legene ^ pieptul ca dar legiinatinaintea lui 18 Si daca Dunmezen. nu 1-a dreapta din sacrificiile voastre. w n Cnp. 25 Ca tot eel ce va manca grasimea unei cand: vite. p Cap. in care lui lui care se aduce sacrificiu cu foe lui zi el porunci acela ce a sfin. 18. 27 Tot sa 15 "^Si acela. care se va atinge d(» nu tea ungerii lui 35 Aceasta este parAaron sji a ungerii fiilor lui lucra necurat. fie lui. ca dar ridiacela care va manca dintr'insul va cat. care va manance. 30. de paseri.tumire. sa se ma.7. sau de capra. Cap. 11. 16. 18.S. 20 Si acela care sfiind necurat. : : : . 11. Israel. se va atinge de ceva necurat. prin lego 23 Vorbeste fiilor lui Israel. sail uii dar de Inina voie. 7. care este a lui Dumnezeu. si eel pentru sacrificiile de este legea 37 Aceasta nudtumire. si 33 ^i acea spata dreapta sa fie par19 ^i carnea aceea. J'nraciune va fi: mita inca sa o dati jU'eotului. zilauda sa se manance tot intr"aceeai?i zi. ^fi aceasta nu mancati in toate locuintele voastrc. pentru ca sa nance a dona zi. 28 Si Dumnezeu vorbi lui Moisi.aduca dai-urile 26 y^\ sangele sa pustiul Sinai. 41. adus. ^'star- lui preoti 36 Pre care Dunniezeu po- pi-se-va sufietul acela din ])opornl sau. tot eel curat sa manance de bucurie. ce va aduce lui Dumnezeu dinti-'insa sacrificiul care se aduce va fi lagadu. '' starpi-se-va si fiilor fiii lui Israel prin lege vecinica. q Cap. vecinica in generatiunile lor. W. bine i-se va^socoti in bine. sfi nu se tea aceluia dintre fiii lui Aaron. zi din carnea simea pe altar. atunci aduca el insu^i darnl sau lui Dumnezeu acel sacrificiu al lui sa se manance in. :f. a aceliii preot. sa se arda cu foe. 21 i^i acela. eel pentru consacrare. gele saci'ificiilor de multiimiro. fie "tai-itor necurat. 10.

28. 3. lua el turta nodospita. 18 *'l:^i apoi ii aduse si berbecole penduna toata obstea la U!?a cortului intru-. de ^apte ori. . nsod. ^i do pane facuta cu oloiu. .30. ca $i pre fiii lui Aaron. t?i sa aduua toala isi puseriimanilo lor po capul acokii bor1 9 Si Moisi U jungliia. ?i le curat! altarul lar ramdsita sangelui o jmso ])0 grasimo §1 pe spata cea droapta: turna la })icioai"ole altarului s^i am il 27^' Si pre toate acestea lo jmse el?/po consfinti. §i pe dogetele cole mari Moisi apuse §i pn^ fiii lui Aaron. r 6 Esod. adecd pielea lui. I . si o turta.rului lui col drept. §i spalatorul cu piciorul lui. sacrificiu cu foe lui Dumnezeu efodului.!i : : i : : : : Capjd K. cu sangole rdmas stropi Moisi altarul dupa cum porunciso jur improjur. manile lor po capul vitelului do sacri. §i aprinso po altar. 4. Aai07i fi fiii Jul consacrati de 2)reo{i . 20 Si din panerul ficiu i)entru pacat: 15 Si Moisi. lo carnoa vi(('lul sacriiiciului !?i poiitrupacat. §i-i im. doi lui si balega : arse cu I'oc afara din panerul cu azima. c Ksod. 24 iSi aduse Moisi tele lui. jun.si cu sange comunitatoa la u:?a cortului intruuirii. locaijul si toato cate erau intr'insul. ^i-1 incinse cu In-aul. i?i pre pentru pacat. dupa cum tru arderea de tot. pr(! berbecole de consfin^ire. r^i-l lor. i^i 'oleiul de iingere. « V. vitelul !?i rdmas. 17 lar pre lui. ^Moisi ajunnse acol borbece introg pe sul puso!/ tunica.aaA. $i-i si). coada ^\ toata grasimea cea dope ma14 "^i apropie vitolul de sacrificiul runtaio. sa se berbecole in bucati : 20 Si taia si Dumnezeu : si capul. !?i cu degetul sau nezeu. !?i Aaron si liii sai nirii. 13 '"k?i nilor lor drepte. 4. maruntaio. 4 Si Aloisi facu cu^a. i?i unse altarul si toate unol. 29. i?i prapurul depe ficat. si-!?i ii puse placa do aur. 8$i Dumnezeii vurlM lui Moisi. :^i unse moalele urechii celo drepte a lui Aaron.runtaiol(> si picioarolo lui le sptdficu apa. 4. Urim ^i Tuniim. si in pioptar puso Moisi. ^i ''vestmintelo. junghiandu-/. ardero de tot. I g Ksod. ?i sa le sfintoasca pro ole. o Si a. miros placut fu sul ol'odul. si lo si po degetul cA gros a) manoi lui colei 11 tSi cu dansul stropi altarul drepte. 21. 25'^'i:>i lua grasimea si si lo lega ^opcilo Dumnezeu. '9.i F. ca sa-1 stinteasca pre el. care erau inaintoa lui Dumgliiindu-/. ziciind 2 " la !ji amandoi j\Ioisi Ic pi'O Aaron i?i pro liii lui cu dau- sul. MO[SI 16 8. dariirile lor mistuiie ^ir/n foe din cer. 9 ^i-i *puso in cap 22 Apoi " aduse si pre al doilea bormitra. i^i pe mitra in partea de dinainto bece. 1 2 Si din oloiul puse po moalele urechii colei drepte a ungerii turna pe capul lui Aaron.25. si-1 incinso cu cingatoaroa acesta. 6 ^i Moisi !. 4. $i puse pe lO^'^i^Ioisilua oleiul ungerii.tabara dupa cum 'porunciso Dumnezeu. . si o turta unse coarnele altarului jur imi)rejur. si Aaron i?i fiii sai "pusera cei doirarunchi cu gnisimealorimprouna. 2.ale picioarelor lor color din droapta si bcaca cu tunicile/o?\ ^i-i incinso cu l)raole. i?i facii ispasire pentru dansul. lua din sangole lui. bucatile aduse pro Aai'on i?i i)ro grasimea le ajirinso Moisi: 21 lar ma* If^yv po dan. bece berl)(>ci. 2S.i^lua sange. faca.cu azime. !?i-l imbraca cu mantia.III. 2. 5!:^i 117 Moisi lua toata grasimea dope ^i pra])urul ccl depc llcat. : 5 ^i Aloisi zise catra dbi^to: este ceeace a poruncit ''Acesta stropi altarul jur imjirejur.i. ii porunci Duiunozou.i^ispatacoa droapta. !?i pe dogetele cole gi'oase ale maunse.24. o Bsod. diadoma sacra: pusora Aaron i?i fiii lui manile lor pe cadupa cum iporunciso Dumnezeu lui pul borbecelui 23 iSi Moisi. si raruncliii cu grJisimea lor. si lua din stinge. 1. 29.ila cu apa fiii sjii. manile lui Aaron ^i pe manile fiilor lui.altar. !?i-i loiifi ofodul ca acoasta: ^dupa cum porunciso Dumnoz(>u lui 8 i^i-i''puso i)ieptarul. !?i pe degetul eel mare al piciostinti. §i puse po dan.sod.

26. si prajun-ul dope porunci Dumnezeu sa se iicatul sacri liciului pentru pacat. 14. 6. p Cap. 17. d Cap. Ebr. 25. c Cap. 17. 4. 11 '* Si carnea eu pielea cu foe arse afara din tal^ara. b Esod.^te ^Luati Dumnozeu. si^'^fa sacrificiul tan pentru pa31 ^i Moisi zise catra Aaron ^\ catra cat. i)aziti ceeace a poruncit gliie el §i ardere de tot si sa paziti. §1 stropi pre i?tea se apropie. 29. ^i fiii 36 8i preste altar jur imprejur. spre a-i sacrifica g-ana drept dar leganat inaintea lui Dum. 20.innintea lui Dumnezeu. poruneise Dumnozeu. §i statu inaintea lui DumAaron i^i vestmintele lui. a Ezec. spre a face is. \ 16.ip. si «dar de pane nozeu cd acesta fu partea lui Moisi din framantala cu oleiu f ca asl azi se va arata aeel berbece de eonsacraro. intra an si fara cusur.ceeace v'a])oruncitDumnezeu. ^i aduse el sacrificiul eel pentru popor. si fa ispa§ire peniiii lui Ferbeti carnea la u!?a cortului tru tine si pentru popor: si *ada pi dainti'unirii. h 1 Sam. ca sa Dumnezeu juuriti . n Cap. 10. 7. 32 lar gliie vifelul sacrificiului pent ru pacat care ce va ramanea din acea carne !?i din acea era pentru dansul. tot a-fa l»asire pentru voi. 27. : 12 fiii Si j^n- noaptea. lui Aaron stropi ^'ijielil ca ai?a-mi este poruncit. ?i un Tjerbece pentru ardere de tot. I f Esod. dansul. 2. 9-^ Si fiii lui Aaron pa)ie. dupa cum porunci Dumnezeu. Ezra e g Esod. 24. s^i-l lo. pi 13^Si-i intot. jertfO. 14 Si spaland el amdndoud lui Is- picioarele le aprinse langa Q^i " a opta si zi Moisi cliema pre Aaron arderea de tot pe altar. si jun§i fiii lui sa le manance pre acestea. Cnpul 9.4 Si un taur. drept dar de consacrare. 6 Si Moisi zise: Aceasta este ^i vestmintele fiiilor lui cu el. Ebr. 2. ] k Fac. 4. Intrunirii veti si 35 ^i la u^a cortului ramanea ?apte zile. (lupa cum am poruncit eu. si fa ispasire ])en1ru cw panea de consacrare cea din paner. 6. care era pentru popor. 1. §1 pre fiii lui.W. le aprin se faea §i de aciim inainte. 34 «Precum se faeii gi'asimea. 8. fiilor lui Isi-ael. : i=ii : : : : . 20. pre fiii sai. zicfind : inaintea vorlje. !?i aeolo o maneati impreuna rul pentru popor. 16. 18. sacrificiu en foe lui Dum. 8. 7. ca §i pre eel dintaiu. 1. Cap. dupa cum vouil Dumnezeu. !?i le aprinso pe altarul jerti?i fei de tot. 4. 1. tel <^ fara defect. 3 4. 20. 6. .pe altar. sfinti el pre Aaron pre fiii lui §i vestmintele fiilor lui cu 7 Si Moisi zise lui Aaron Apropie-te dansul. si raruncliii. Si ]\[oisi le liia din manile lor. 3. pentru ca sa nu intinsera sangele la dansul.faceti-o si vestmintele lui. nezeu. 16. 5. ^\-i ada lui e Rzec. J Cap. i 4. §i a§a eon. m Cap. ''Si I 15 43. 23. I 4. 43. Ebr. 5 Si ei adusera acele ce porunci Moisi 30 ^i j\loisi lua din oleiul ungorii si inaintea cortului intrunirii si toata ob•din sangele ce era pe allar. gandu-si degetul in sange. 28 MOISI. 21. mistuiUi tar. 43. cu foe sa ardeti 33 ^i din usa adusera sangele la dansul: ^i ^\ intincortului intrunirii ^sapte zile sa nu iesiti. 10 ^lar sa fiti conslintiti. . §1 un berbece pentru sacriiiezeu.118 legandu-le drept dar legftnat liii m. si arderea de tot. si un vitel. un miel. de altar. $i pre batninii 2 ^i zise lui Aaron: ^la un vispre sacrificiu pentru pacat. 8.'" dupa cum poruneise Dumnezeu astazi. 8. Dumnezeu. pentru ardere de tot miros placut. o Cap. si l(^ tdiatd in Dumnezeu Cca dinidiu prin Moisi. si luand tapul sacrificiului pentru pacat. este si arderea de lui. r Isa. zicand Aaron 8 Si Aaron se apropie de altar. facu Aaron lui toate cate porunci tinsera lui bucati. I « Ebr. q Cap. 8. . amdndoi rael. 8. ^"puse pe pana ce nu se vor implini zilele conslin. aducandu-1 drept sacrificiu pentru pa16 Apoi aduse cat.coarnele altarului iar celalalt sange \\ : un tap spre sacrificiu pentru pacat. tirii voastre : ca voi in sapte zile aveti turn a la picioarele altarului. 11. 16. 5. 9.ficiul de mulfumire. ^i 3 marirea lui Dumnezeu se va arata voua. il jungliie. capul 2 aprinse pe almiiruntaele si a lui Aaron prin foe. ] Cap. 16. 3. amdndoi de cate un . 29 ^i Moisi Ina peptnl. ziua lui Moisi . C.

4 Si Aaron tacea. apropie de mine. Aceasta vazandu-o poporul. 9 10. facura dupa cuvintele popor. si fiicile tale cu tine ca ma voiu /niari. unehiul lui Aaron. si ei adus<n'a inaintea Doinnnlui nezeu si-1 mancati nedospit langa altar: foc«-"strrun. fratii licat: '20 Toate aeeste grasiiui 1 le piise toata casa lui Israel. ^i tot. 10. fiii kii cari ramasera. o aprinse 5 iSi ei se apropiara.^i^aprinsegTasiTnea aceasta ardere. 24 Si ncneratiunilt^ voa sire: 10 Pentru ca sa «t'oc iesi de dinainlea lui Duninezen. cand intrunirii. Eleazer $i Itamar. i?i el stropi ])e altar jur iiiiprejiir stre ^sa nu descoperiti.curat: 11 p^'\ pentru ca voi pre fiii lui dnpa ee slVirsi sacriticinl pcnti'n gara ?i ciizura pe IVtele lor.a toiita conumitatea. i?i vestmintele 19 §i grasimea de taiir ?[ cea de berbece voastre sa nu ca sa ei nu murit^i %\ coada.>i Moisi zise lui Aaron si lui Eliberbecele ca '^sacriticiu de buciirie pentni popor. afara din tabai-a. taniaie dea. 119 ardoro de tina. '1 Si piejttnrile ^/c^/ f?i spata dreaj tta nul. 3Ioisi. cati in loc sfant: ck acesta este partea care-i niislui pre ei. ^''^ Israel sa-i invatati toate legile. ca sa nu in cortul biueeuvantara pre popor: si marirea lui nnu'iti. ca /«crM 'prea sfant este: 1 3 v^i-1 man2 Si f^foe iesi de dinaintea Donnnilui.III. ^i dns-au pre ei. $i intre eel curat §i eel nesimea. pusora zicand: ^Luati darul de pfme. '^^ 10 *^ ^^^^ Aaron. pc altar. 3. Moisi vorbi catra Aaron si Abih. ?i i?i facu cu dansa *dupa da. le rupeti. "pe saiig'ele.(^el prolan. stri. ca sa nu muriti: iKimnc/eu. precuni §i grasimea ce aco]iere ^i ca Domnul sa nu se mdnintacJeiyi rai'Uiicliii. nici tiii tai cu tine. ^luand fuH'are catiuia sa. Aceasta va fi lege in veci intru Dnnniezen se arata la tot poporul. si s(^ l)i'este voi. o Si Moisi zise lui Aaron: cu foe ale lui Dumnezeu ca ^as^a nii-s'a Aceasta este eeeace vorbi Domnul. 15 Ca spata ridicata. ?/ iKde^mrea lui Naduh $i a Abibu. . '*Na<lab si . ardeiva de tot cea de hnhracah in tunicile lor. ce a nlintr'inseb^ foe. 23 Si 3[oisi ^i Aaron intrara b(^ti. §i partea liotarita a ta §i fiilor tai sunt Moisi chema pre Misael ^i pre Elzafan. si prapiirul dcjK. si tiii liii Aaron ii iiitinserfi azer ^i lui Itamar. pre care o aprinse )(' I Dom'"ca altar.poruneit. 1.zise: Veniti. si icsind ei dc acolo veti intra in cortul intrunirii. tiii lui: Cajtetele voa- luaiul iiianii plina diiitr'insa.« Cap. f?i le fiilor lui Israel. leyi peiifru preoti. zicand: ])acat si arderea de tot si saeriliciile de 9 "Vin ^i bautura imbatTitoare sa nu nuiltnniire. '^intririte asu])ra vostri. ilOISI. ?i 17 aduse laniia -^l 'Inati pro frafii vostri de ^darul de ptine: dinaintea sanctuarului. si [aiteti ''deosebi intre lucrul slant ^i intre iin"stui depe altar arderea de tot i?i gra. du]»a cnni i)orunci ungerii i>i eel ei dela Domnul eMe Aaron radicandn-iri nianile sjire ]ire ciansiil. nici tu. lui Moisi. pre lui care catra Pacaiul Domnul 12 Si b^-a vorbit lor prin Moisi. dimineata. si cand: Slinti-nia-voiu intre cei "ce se spata ridicata sa le mancafi in loc curat. acestea din sacrificiile de bucurie ale fiii lui ''U/icl. 7 '^i voi din u§a cortului intru- le liii legana Aaron '22 ^\ dar leganat inaintca nirii sa (^leiul nu iesiti. si puserS. zi. 6 f.mas din sacrificiile cu foe ale lui Dumsupra. : 5' . sa planga pentru deasii])ra])ieplHrilor. ^bineciivantat-a pogori. 8 Si Dounud vorl)i lui Aaron. si in fata a tot poporul tu si fiii tai. afara din ta18 Si jiiiig'liife el taurul i?i bara: dupa cum zisese Moisi. si ei murira inaintea liotarita a ta si a fiilor tfii din sacrificiile Domnului. 14 lar 'pieptul leganat. oeeace el uu 1-a poruneit.

20. 14. 8. sd fie voua 5 ^i acela. h Cap.si sa nu le mancati. I Fapt. ca in uriciune sunt: gele aceluia n'a lost adus in sanctuar. 18 lata san. 1 9 ^i Aaron raspunse lui Moisi lata ei si liuliurezul. I / | Cap. MOISL ?i 10. i^i pupaza ^i pentru pclcat. 65. 18.rul. diipa cum a })oruncit Dunuiezeu. 2. corbiil dupa felul sau: 16 ^i strutii. 21 Dar acestea sa le mancati 11 K^i Domnul vorbi lui Moisi ^i lui din toata taritoarea ce sboara. f?i liargolul dupa felul sau. si cucul. 24 i>i ca de§i rumega. 10. dara lor. 15. gripul §i plictul. si che§i de a^i fi mancat astiizi din sacrilicul rodionele dupa felul sau. '^necurat sd fie voua. ?i starvurile lor uraloc slVuit? ca prea slant este. 14. : de stcirvurile lorsanuvjiatingeti.bla pe patru picioare: cele ce au fiuerul lor lui Israel. 14. inaintea lui Dumnezeu. in mari ?i in rauri. uraciune sa : n'ati niancat sacrificiul : : : : : : : : . §. F. El)r. cum am poruncit eu. din arbeul acestea ele sa le mancati 3 Toate cate an ungliia desjiicata. | d Deut. care ochii lui Dunuiezeu? 20 ^i auzind ]\loisi aceasta s'a multumit. j Mat. f?i rumega. acestea sa le nicincati. 17.care au ungliii i?i nu au picioare infurcata. Marc. aquila. nici nu rumegji. care um* ' Aaron. 14. si pelicanul f?i nezeu inca i?i mie se intampla aceasta porlirionele: 19 k^i cocostarcul. . I a Dfiut. 8 Din carnea lor sa nu mancati. 9.| Rom. s^i care au dupa felul sau. uraciune sd fie voua.. nitatii ^i sa face^i espiare pentru dansii 13 lar dintre paseri /'acestea sa uriti. : 25 ^i ca de^i rumega. i?i arderea de tot inaintea lui Dum. 1. pieptul leganat le vor aduce sacrifieiile improuna voua. 11. 7 §i porcul ca dei^i acesta are ungliie despi. I c Isa. fii cei ramas?! traesc in ape. uniciune sd fie vouci. 11. zicandu-le 2 Vorbiti fii. 16. ca camila jiicioare. necurat sa fie pana seara. ''necurat sd fie cate. 20 Toata taritoarea aripata.i uliul dupa felul sau. | Col. 1 Heilt. ungliiile nu le are despicate: necurat sa tot acela. cari au patru yu ungliie despicata nimiai. : : defi rumega. i?i curuiul dupa astazi an adus si sacriiiciul lor pentru felul sau: 17 $i bufnita. necurate sd fie : Capul 11. dar ungliiile nu are jirintr'insele va veti face necurati Tot despicate necuratji. 4. Mat.picioarelor de dinapoi mai luiigi. 23 Dar toate celedin acelea ce rumega numai. e 14. dara ungliiile nu le are !?i necurat va fi pana seara. zicand ''Acestea sunt ani. 21.lpt.14.ciune sa fie voua.1-20 ^i III. din care voi sa mfinca^i dintre poata sari cu ele pe pamant. oare acesta ar fi placut in liliacul. sau care lalte taritoare cu aripi.10. voua. lata era ars i^i el se manie foarte asu. care se va atinge de mortaciunea ai lui Aaron. 10 8i toate cate n'au aripi nici solzi in mari sau in rauri. 26 A§a toate animalele patrupede. 9. . pre fie voua din carnea pentru pacat in lor sa nu mancati. 16 ^i cautand Moisi cu deanicinuntul tapi^il '^^ sacriliciu pentru pacat. 12 Tot ce n'are aripi s'a dat. 1 52.11. despicate: necurat sd fie voua. zieiind: 17 Pentru ce 1 1 Da. 4. cu foe de grasimi. acela sa-si '*spele vestmintele sale. ca sa purtati nedreptatea comu. 14. pre acestea sau. 14 ^i vultuin cele din launti'u se cadea sa-1 man. si saleamul dupa felul ]Mciorul infurcat. uraciune sd fie Lege i)e)itru animaJele cele curate $i cele necurafe.il)idile: 18 $i cigiiul. prin lege de veci. 3. ^i liagoSii le mancati. 4 Dara sa nu mancati lul dupa felul sau. 6. i^i vouilvi. dara nu rumega. umbla pe patru jszcioare. ca sa malele. cu ca sa se legeno drept dar leganat inaintea liii Dumnezeu §i accasta va fi a ta si a fiilor tai cu tine. i?i mergul ^i ])acat. iepurile de casa . care va purta mortaciunea acesfie voua 6 i^ii iepurile de munte ca tora. hotdrUe.din toate cate foiesc in ape i^i toate cate pra lui Eliazor i?i Itamar.14.12. 7. 15 Tot cati in loc slant.nici solzi in ape. 22 Pre 3 toate vietuitoarele pe jiamant. 9 '^ ^i acestea sa mancati dintre toate cate sunt in ape toate ce au aripi §i : solzi in ape. 10. b Isa. ^uraciune sd fie voua. 4.

Dumnezoul vostru. ^i despre toata viecurata sa fie s^i toata briutura. cd necurate sunt. aceea necu. C:!!). : : : 3fi Dar isvoarelo si fantanole. aceea ]uil firii (. care este a se semana. uriciune sd fie voud: sa 29 Si diiilro taritoaro. dill toate aiiimalele eatc umbla pe din asemenea mortaciune sa-i?i spolo patrii j)icioave. ^i tot ce umbla pe patru Nevestuiea. ne. tot ce va fi in.voastre prin taritoaro co so tarasc. 30 Arietul. col ce so va atin. necurat sa iK'ciirai va li. si necurate sa fie voua. sa nu mancati. nici sa vfi intinati cu orico tariorico vas.\nsol(% . si in 39 Si daca va muri din vitele. carele v'am scos pana seara diijia aceea curat va fi. care sunt Si Domnul vorlji catra IMoisi. sa lie pana seara. i?i sa fio necurat pana oricine se va atinge do mortaciunoa lor. dupa ce vor fi murit. sau piele. do nimic slant sa nu se atinga. necurata sa fie. on sunt. eel f(> se \a atiiige '27 do d. l)ea din asemenea vas. necurat sa fie pot manca. sau sac sunt. 32 Si tot aceea pe facandu-va necurati priii ele.fiu voua Dumnozou voi dara sfiuti sa dea ceva din acestea. presto care va cadea intre curat: si intro animalole. vestniiiiiolo sale. ca uriciune sd fie voua acestea dintrc^ toate tari. din toate taritoarele cate se tarasc pe §oparla. despro jiasori. 28. pana ce nu so vor sunt voua de mancare. IT. sa-si spolo vostmintele sale.fiti. i?i va nai?te parte barbateasca.toaro. necurat va fi fio vase do slintiti-va ?i " sa fiti sfiuti ca eu si ant lemn. 15. carele serveijto la o trebuin. C'. ce se tarafjto seara necurate sd fie voua acestea pe pamant. cari se din mortaeiunile acostora. ca sa 33 ^i totusi \ asul de hit. 12.-ip. lleilt 15. 42 Si tot ce se tarasjte pe paiiiaiit. !?i va cadea din putului lui. 37 ^i daca din morta. sa se daranio. acela necurat va intinati sufietole voastre printr'inselo. 46 Aceasta este legea despre vite. si va purta inoi-taciunoa lor sa-?i spelo sk fie necurat pana s(\ara. : . §i intro animalole. 4 k:)i oa in treizeci si troi mortaciune })reste dansa. de copii. voufi : Moisi . ce se va atinge do mortaciunoa acestora zicand: "Femoia. 17. 121 go do mortciciunea acostcia. acestea sd fie voua ueeurate ]ie pantece.i. 3 Si in curata va fi. 28 l^i eel co taciune. sau vestmiute. deci vor li murit.ce so miijca in apa. sau tot co are inai multe picioare. Ciirdiiirea femeilor dupci. 44 Ca on care va cadea ceva din acestea. 47 Ca sa puteti deoselM intro necurat iji 35 ^i tot Incrul. I . ziadunaturi de apa. 31 Necurate pamant. seara: as^a ^i acela. . ?i camelionul. 5 Si de va '^ / Isn j Cap. I A . nocuratii sa fie. despre toata vietuitoaroa presto care ar cadea asemenea apa. i}i ^sa-1 stricati.ni. : . 40 Si ^cel ce va manca labe. 11. pro voi din pamantul Egiptului. vostmintele sale. li. care sanctuar sa nu intre. dupa co sunt Domnul. cari nu so fie acela cujitor sau vatra. 43 "*Nu va necuratiti sufletolo toarele tot eel ei^ se va atiuge de dau. nielcul ^i cartita. in care va ca. tr'insul necurat sa fie. ^i lot ce umbla pe fie pana seara. §i col cand: 2 Vorbosto fiilor lui Israel. felul sau. care va purta morneciirat va fi \^imk soara. Cci eu slant sunt. curate vor fi. care va coneopo senecurat sa fie. §i 34 Toata mancarea care se mananca.si * s^soarocele t^i tastoasa dupa labe. ciunoa acestora va cfulea pe carova so. ?i nu sele. care so tuitoarea ce so taraste pe pamant.^necurata sa fio sapto zile: '^ca sji pe tiinmanta. iiecurate sd fie voua. 45 Ca t-a. 38 lar de se va turua ziua a opta sa so tao imprejur earnea preapa presto semanta. t^ ^^ C(). ce se taraste pe pamant. 12. care so tariisc nu so manance. !?i necurat sa fie on Bomnul. ^i sa fie necurat paiici 41 Si toata taritoarea.imi)lini zilele ciirntirii ci. pot manca. na^tere.manta.de zile sii soaza in sangele curatirii oi rata sd fie voua. ^sa se puna in apa.sunt.

^i ?i cdbuba ei. plaga de lepra este.ind carnea vie. 17 Si daca vazandu-1 privind preotul pre unul ca acesta. 14. ^i aceasta a schimbat cap pana la picioarele lui.12. ] Corpxd 13. vedere nu este mai adanca decat pielea. va fi necurat. 7 $i daca buba s'ar intinde pe piele. 6 $i *implinindu-se zilele curatirii ei. si iata lepra va fi corpului cuiva se va vedea umfiatura acoperir tot corpul acestuia. !?i pre acesta a doua oara §apte zile. 4. pre unul ca acela ''sa-1 aduca pului sau §i aceasta esle plaga de lepra meai-ga la preot. 9. } Cap. 24. este.12. si plaga la h^jra este. 28. ca §i pe timpul firii §i ^asezeci i?i acesta preotul sa-1 judece curat. si ca parul dela deca necurat: carnea vie este necurata: plaga s'a schimbat in alb. peri toata pielea aceluia cu plaga dela : a^a ea se va cu. Luc. iji la rat.8. tul iard$i sa-1 vada i^i lata dacd plaga roiraticfi. 3 Si preotul vazand ])laga pe va/. 8/'$i de nu-i se va vedea si carne vie. I a Dent.iara?i se va schimba in alb: acela sa fi pielea corpului lui ar putea lepra. care a iesit din rana. sangele curatirii ei. zicand: 2 Cand pe pielea preotul il va vedea. 7. dupa parerea lui sta in loc. iin aduca inaintea lui Dumnezeu. rat! de curgerea ei legea pentru femeie ce na§te parte ba.10. necurata sa doua sftptamani. sau la unul dinti'p fiii lui. preotul la a ijaptea zi sa-1 vaza a doua preotul pre acela sa-1 judece necurat. §!i preotul sa-1 judece necurat ^i sa nu-1 unul drept ardere de tot. 17. 10 '^i^i dupa espiare pentru ea. 9. §i lepra va acofaca espiare pentru ea. ia doua turturele sau doi pui de porumb. Aceasta este alba este pe piele. 2. 7 ^i acesta sa le 9 De va fi plaga de lepra pe un om.r.ce-/ va vedea preotul. 26. MOISL fie 12. na^te parte femeiasca. 15 ^i preotul preotii. 6 ^i parul depe dansa s'a schimbat in alb. atunci sa lejira invechita pe pielea corpului aceluia. si vazandu-1 acum preotul. I . preotul. 18 Si dacd pe pielea corpului cuiva §i parul depe dansa nu s'a schimbat in va fi <^rana. dupa ce preotul pre acesta la vazut §i curat 1-a judecat. alb preotul pre celcu plaga sa-1 inchida 19 Si ill locul unde a fost rana va raijapte zile. 12 ^i daca sacrificiu pentru pacat: «'si preotul sa lepra va inflori pe piele. 11 Aceea este va da mana sa aduca un miel. 17. preotul sa-1 inchida dere ea este mai adanca decat pielea. jjre eel cu sau '^bubii. pre acesta il va jupielea corpului acestuia.] e Esod. curat este. : : Luc.122 fii. pentru fiu. «ortului intrunirii. 11. si ea va fi curatita. sau ba^icufa alba. la preot. : 4 Daca ])asieuta preotul pre eel cu plaga sa-/ judece cudepe pielea corpului sau va fi alba. acesta ^sa-^i spele vestmintele ^ase de zile sa ?eazji in sale. ea sa aduca sa se arete inca odata preotului 8 ^i un miel de iin an dre])t ardere de tot. J Cap. b Dent. la uija acesta necurat. acela sa se arete preotului. Num. 13. §i ?i sa faca acela sfi se aduca la preot. pana unde -1 ^i Donmul vorbi lui Moisi §i lui preotul il va vedea cu ochii: 13 Dara Aaron. si iata umfiatura de sange. c il Cap. ^i plaga nu 20 Si vazandu-1 preotul. preotul. sau pentru fata. 15 Sau daca carnea cea vie vedere este mai adanca decat pielea cor. si iata la ves'a intins pe piele. ^i plaga nu s'a mai intins pe piele. 14 ^\ la in ziua in care se va arata pe dansul Aaron. 1^ plaga de schimbat toata in alb: curat este. lepra este. ca necurat este. ?i altul drept inchida. f>i iata sa-1 judece necurat.manea umfiatura alba. 5. carne vie. sau l)asiciita. §i aceea se va vindeca. preotul sa-1 judece pre sacrificiu pentru pacat. el pui de poruml) sau o turturica drept intins pe piele. pre 21 lar daca preotul il va vedea. 9. oara si lata dacd plaga a mai scazut. 5 ^i dupa §apte zile preo.fata parului in alb. §i acestea depe plaga il va judeca curat. . ^i in acea umfiatura bateasca sau femeiasca. iata plaga s'a schimbat in alb. 27. si iata buba s'a : va fi curat. cd plaga s'a Semnele Icprei depe oameni. 25.

dece curat. preotul il va vedea. 5. Si necurat: placa de 28 dece depe cap.sau de dinainte. care intloreste in plese va arata plaga la cap sail la barba suvia capului lui. !?i s'a tras. preotul sa-1 judece necude porigine. i?i capul plaga de porigine sa-1 inchida sapte zile. §i ca ea a scazut preotul pre sicutele pe pielea corpului lor sujit traso acesta sfi-l inchida i?apte zile. 4. 12 . !?i este niai adanca decat pielea. necurat C67c. daca basicuta a stat in loc. Mic. iata daca poriginea s'a intins pe piele. 17. sa fie locuinta lui. lepra este. fi' : . 37 Si daca la pabat in alb in ba^icuta. si parul depe dansa 45 §i leprosul. ba inca 33 s'a tras: prcotiil pre acesta stl-l ijapto zile. 27 Si a in alb. iata par alb in ba^icuta pe pielea corpului bji^icute. J Plan.via. si sa strige necurat. i?i carnea vie a judecat curat. sa-1 vaza. 38 !. : : . 25 Preotul preotul sa nu se mai uite dupa par galro^eatica sau alba numai.III. 3. ciirat: plasa este. lepra este. si nu s'a mai 41 Si daca i-a cazut parul depe cap intins presto piele.22. i?i spalandu-si vestmintele sale. dece curat. curat este. ^i iatix daca bapielea. pre alba roseatica pe plesyiivia de dinajioi acela sa-1 judece preotul necurat pori.decat pielea. 26 $i daca vaplaii'a de le]ira este. este pies? in partea dinacuinflainatiune este. adanca decat pielea. ?i ea nu este mai adanca decat 39 Preotul il va vedea.fi va locui singur '*afara de tabara decat pielea.ben. ^i preotul sa-1 ju. i-2a pSrul depe dansul nil va fi alb. va sta in luc. . §i nu se va intinde. ^i la vedere nu este mai adancS. ?i iata daca parul s'a scliini. cea de dinainte. descoperit. cea de dinapoi sau de 30 ^i daca preotul vazand plaga. pe pielea carnei. iata la dinainte. : / B2e<:. 46 Necurat sa tie el in tot timpul. I Luc. 35 ^i daca poriginea 24 v?i daca carnea are in pielea sa o s'a intins pe j)iele. i?i preotul pre acesta inte. bai?icu^e albc. dintr'insa a ci'escut \yAV negru porigideci nea s'a vindecat: curat este. curat va fi. 15. §i va fi aceasta plaga pe dansul necurat poriginea la vedere nu este mai adanca este. §i iata poriginea nu s'a intins. cut nici parul depe dansa nu e galben. ce a intiorit in §aptea zi preotul sa-1 vada §i daca ea piele curat este. !?i va fi niai adancii deoat pioloa. pata alba este. lepra de cap sau de barba. eel cu plaga sa se rada. i?i la vedere ea reiva lui poriginea a stat pe loc. 22 . 7. care va uvea aceasta nu este negru.17. . preotul pre eel cu poriginea sa-1 incliidu inchiza a dona uara s^apte zile. dupa ce acesta a fost intlaiiiatiune arzatoare.^i iata daca poriginea nu s'a intins pe 23 k?i daca baj^dciita l)iele.24. 44 Cm lepros este. iata daca umflatura acelei bube va fi avdnd intr'insa par subtire galben.2S. 34 ^i ea daiii locid iSi daca se va intiiide pe in a §aptea zi sa vaza preotul poriginea. iisca. 21. s'a mai intins pe piele. necurat! plaga. asemenea cu lepra degine este. h I Num. 36 Si partii inllamate are o basjicuta alba. acela este ple^: curat este. preotiil pre acesta sa-1 judece ne. cu poriginea sa nu-1 rada. [U'eotul pre acesta sa-1 jurea acelei rani este. sa aiba vestmintele rupte. iata la vedere nu este mai rat: plaga este pe capul lui. vedere ea este mai adanca decat pielea. 31 ^i daca vazand preotul acea plaga necurat este. MOISL iiii 13. 43 ^i preotul cercetandu-1. 3. piele. « I aCron. lui cea de dinapoi. preotul pre acesta cu plaga. 2 Reg. §i buzele de deasupra /"aco32 §i in a saptea zi vazand preotul acea perite. Si . umllatura numai dinainte. se va ivi buba alba ro29 Daca unui barbat sau unci feniei satica. nu este.>i daca un barlxit sau o femeie are zandu-1 preotul. 42 8i daca pe plesusa-1 judece curat: ca uscarea acelei iii. sau pe ple^uvia flamaliuni este. preotul sa-1 ju40 Si daca unui barbat a cazut parul lepra este. ?i preotul care a intlorit in intlamatiuno preotul pre acesta sa-1 judece necurat sa-1 judece curat.

50 iSi preotul dupa ce va vedea plaga.. f^i 5 Si sa potatura sau in piele. sa incliida vestmdntul cu 51 Si dacd va vedea plaga ^apte zile. l. Cap. 7. tritin-a sau orice lucru de piele. si'^'^isop: * facut din piele. §i sji-/ vada preotul.apa: i>i curat va 11. sau orice ceaviesilemnele de cedru si carmezinul lucru de piele. i?i'«sa si sa-si raza tot parul si 55 dacd ju'eotul jn-e acel lucru cu sau. pe care inaintea lui Dumnezeu. fie in urzeala sau in ba. fie urzeala sau vas : . tie in urzeala sau in batatura. daca ea tot se va cusur. 8 ^i eel ce are sa se curete. 6.! .10.14. fill foe sa arzi lucrul. ^i pata nu s'a mai intins. vie sa le intinga in sangele paserii celei jungliiate preste apa cea vie 7 §i cu se arda. 6. curat va si va vedea. la u^a cortnlui 12 ^i preotul luand unul din 1-ai spalat. spre a le curate.br. dela urzeala sau dela batatura. si sau pe urzeala §i trei zecimi de fioarea fainei framansau pe batatura sau pe orice lucru de tata cu o\(i\\\ jjcntru ^dar de pane. fie in batatura. la Semnele leprei depe vestminte. 11.acela care are sa se curete de lejira ^\ ?i paserea cea vie sa zeala. 53 Si daca va vedea preotul. dupa ce s'a spalat. in care va fi plaga ca ro!?iu si isopul sa le ia si cu paserea cea aceasta este lepra roziitoare cu toe sji. impreuna cu acele lucruri. 14. s. sau in orice lucru de piele. el prt^ aceea sji o ru])a dela vest. 25. sau la orice lucru de judeca curate sau ne- piele. aceea este lepra care a inflorit. sau dela piele. acel lucim este necurat. necurat sd fie.j. cIi zatoare. 4 Preotul sa porunceasca pentru plaga s'a intins in eel care are sa se curete. capul. si sprancenele. 10 t^i a opta zi^^sa ia doi miei fara mant. daccl careva . . puna pre cela ce are sa se cueste cura^a. 2. sa se spele. sau in piele. 12. 6 Num. 9. 14. sa-1 ^aduca sacrificiu pentru vina. fie oaie de un an fara cusur. miei. si corpul sa-1 scalde cu s'a tras. : §1 sa Si il incliida a dona oara !?apte zile. // 1.runceasca preotul ca una din acele paseri el in a ^aptea zi. Curiifirea leprei depe om. curate. 8. 19. vestnitintul sa se arza. fi i?i iata dacd plaga de lei)ra se va vindecat depe eel lepros. Mat. 59 Aceasta este legea plagei de lepra vestminte de lana sau de in.: si vestmintele este. sau de in. sa plaga. batiitnra de in sau de in sau in lana. 1. fie acela vestmant de 48 Fie acela lana sau vestmant de in urzeala. taliara. fie in ur. sa se mai intrunirii. ca sa ia dona acel vestmant. 2. 56 ^i vedea. 8. zicand: Aceasta este legea pentru eel lepros in ziua curatirii lui " Sa se aduca la preot 3 §1 preotul sa iasa afara din : . log de oleiu. 14. sau in orice lucru de piele. $i sa se arete preotului. vestmant va fi atins de plaga de lepra.| Cap. C:ip. acea plaga este lepra ro. 44. i?i Temn de^cedru. de piele. — 14. vestmintele sale. cu foe pata sa-1 arzi : si dupa aceasta 9 Si ^ sa intre in tabara. MOISI. 14 Si '1 Domnul vorbi lui 31oisi.])asei'i vii. I q C. | | / Cap. *sa locueasca afara zile. fi : se scalde in apa. 57 Si mai vedea in vestmant. 12. turndnd sdngele intr'un : de lut. 18. plaga de lepra este. 13. sau in orice lucru ^carmezin-rosiu. 49 Si plaga va li verde sau rosie in vestmant sau in piele. / 2 R6g. plaga s'a dus. dupa ce s'a spalat. 13. la urzeala sau la l)atatura. 5. 5. 9. unde este pata. i?i lata pata nu i?i-a scliind^at fa^a. I 2 4.rete sa stea. I '. si i. \ I.uc. sau in oricare lucru sa-1 judece curat lase pe campuri. 4. 19. 9 sa-^i spele caacea pai'te. : . pe dos parul sau. I Cupul a Mat. de cortul sau el Stl-si i^ai)te i?aptea zi raza tot Icpid rozatoare sau pe fata. sale sa le spele. barba. spele a dona oara i>\ curat va fi. §1 iata pata. ?i un 11 Si preotul. c « F. | Kbr. daca preotul U va tot parul sau sa-1 raza. 52 ^i sa jungliie. })e care 58 §i acel vestmfint. 61.1.5. acela ce }>iele. I i Num. fie urzeala sau ba.ita accstca ^ sa stropeasca de / sapte( iri preste ]iata nu s'a intins in vestmant.124 47 f^i III. d Ps.ip. 54 Preotul sa porunceasca. preste apa vie 6 vSi paserea bataturfi de lana.

7. rele sau doi pui de porumb. mana sa aduca aceasta. 1 p Cap. si pc de. imde se juiighie }i(Mitru pacat ?i arderile do sacriliciile inaintea lui Dunuiezcu. 125 (le oleiii: '"legene inaintea lui ])uninezeu <la. 11.III. : de sacrificiu pentru vina. 3. "in locul. Esod. 4. 11. 21 '!^i daca va fi sarac. 22. sau un puiu de poDumnezeu 1 9 i?i preotul sa aduca sa. | o Cap.du-le ]>reotul. fra. 29.ile.pentru eel ce are sa se curete iifaintea <lerea de tot derea de tot §i darul de pane pe altar. spre a face espiare pentru dansul §i zecime de efd de floarea frdnei.^i sa puna Spe moalele urecliiidrci)tc a aceluia care arc sa sc curetc si pc dcgetul gros al nianci lui celei droptc.in pamantul Canaan.pentru pacat ^i altul ardere de tot. 7. Curililrea leprei la case. 8. 29. deasupra preste sangele de sacriliciu oleiul ramas in palnia nianei preotului 1 8 Si oleiul ramas in mana sa-1 puna pe capul celui ce are sa se cupentru vina. 26 Si preotul sa toarne ^i din oleiu jungliie mielul oleiu de i?apte ori inaintea lui Duninezeu sa preo- 17 i. y Vers. 2. 7. 12. ca^precum sacrificinl pentru pa. 14. 17. cu ratenia sa. s ( Cap. si pre aceste leganancat. q Ksod. la usa cortului intrunirii. ^i^/luand din sangele sacrificinlui ])cntru vina. pentru dar de pane. r Cap. ''!?i preotul sa inaintea lui Dumnezeu. 7. 8. acelui ce are sa se curete. zicand 34 ''Dupa ce veti intra nat. ash t^i col pcnti'u viua sunt ale prco. curat va fi. fj^i : : : m n Ksod. X Vers. i?i nu-i da mana sul.darul d(^ pane ?i preotul sa faca espiare 20 f?i preotul sa aduca ar.rumb dintr'acele eare-i va da lui mana crificiul pentru pacat. zicand Pare-mi-se '^ : : . s b Pac. ca sa faca esjiiare pentru dansul 30 8i sa aduca celui ce are sa se curete.legaAaron. sa puna \n' moalele urechii drepte a acelui ce are sa se curete §i pe degetul eel gros al manei drepte ?i pre degetul eel mare al picioruhii drept al sail. Cap. 11 I' Cap.>i in palina manei celei stangi a lui i?i sa toarne in palnia nianei stangi a lui celei cu degetul manei drepte sa strointingandu-sidegetuldrep16 ^i preotul. de voiu trimite plaga 22 "Si dona turtu. pacat si altul ardere de tot. intru mo^tenire. 30. ?i loi^-ul :\ioisi 14. faca espiare pentru dansul inaintea Ini una din^turturcle. 14 Si \n\\)- inaintea lui sii Dumnezeu: 25 ^i preotul tul sa ia din sangele sacrificinlui i^cntru vina. 27 l. 24 ' Si ])reotul in loc sa ia mielul de sacrificiu tukii : luci'u^^prca sl'ant estc. 6. 10. jie locul getul eel marc al picioruhii drept al lui. dintre cari unul sa fie sacrificiu i?i sa arete preotului. ^i sa faca espiare 31 Din ce-i va da mana sd fie sacrificiu pentru eel ce are sa se curete de necu. espiarea pentru dan32 Aceasta este legea pentru eel ce i?i facand preotul are plaga de lepra. . ?i slant. pre care-1 dau voua mantata cu oleiu. avere. Vera.>i din oleiul ranias in mana ?i 28 Si preotul din oleiul din mana sa sa puna pe moalele urechii drepte a acelui si jx- degetul eel gros pe degetul al manei sale drepjte si pe deg(^tul eel eel gros al manei sale drepte. 24.mare al jticiorului sau drejit. si j)e degetul eel mare al picioruhii cclui drept 15 Si preotul sa ia dinlogul de elciu. drept 28 'Si sa le aduca la preot a opta zi a 13 ^i mioliil sa-1 junii'liie curatii'ii ^. ^i pre acestea sa lo pentru pentru vina. 29. tei sale in oleiul ce estc in mana sa cea peasca preotul din oleiul din mana stanga stanga.de lepra in vre-o casji din niOi?tenirea ^i un log de oleiu. 1. §i nu-i va da « pentru curatirea sa. cu degetul sau sa stropeasca din de sapte ori inaintea hii Dumnezeu. sa-1 puna jie capul rete. a Vers. dreapta a preotului. dupii a lui voastra 35 Sfi vina cela a cui este casa. sa le aduca dar Icganat tot. 29 8i tul sa puna pe moalele urechii drepte a ce are sa se curete. Vers. sa ia un miel 33 Si Domnul vorl)i lui Moisi si lui ca sacrificiu pentru vina drept dai. '^\ dupa aceea sa jungliie ar. 12. 2C. 5.acel log de oleiu.r leganat. sangehii din sacrificiu pentru vina. lui Dumnezeu.

Legi despre necuriHenia 1 fr trupuliii. 40 Preotul trile sa porunceasca sa scoata pieeste plaga. ia. 4. ca sa de. 29. dupa scoaterea i-se va face curgere din carnea sa. si ziceti lor: '^Barbatul caruia intoarce plaga va daca se casa. de corpul acelui cu cur48 Si daca preotul venind o va vedea. spre a s'a vindecat. si cu paserea cea vie i?i cu lemnul de cedru. ca gropi^oare verzi sau ro^etice. §i puna in locul pietrilor scoasc.. si pe cari sa le arunce afara din cetate. !?i t Prov. $i la vedere sunt mai adanci decat peretele. intr'un loc necurat. 85. 46 Si eel 5 Si eel ce se atinge de asternutul acescetate intr'un loc necurat: ce va intra in acea casa in limpul cat vy tuia. 8. ?i sJi §1 alta Si Domnul vorbi lui Moisi.culca eel ce avea curgere. i?i necurat sa fie pana fi ea incuiata. vedea el plaga. si cu ele sa atropeasca casa de !?apte ori 52 ^i sa curete casa cu sangele paserei aceleia i^i cu apa vie. ^ lepra rozatoare este in acea casa. si necurat sa fie pana seara. 44. sa se scal50 Si pre de in apa. 3. 4. si pentru cea de casa: 56 ^i pentru umflatura.nia sa in cui'gerea sa este aceasta cand $i din nou s'a tencuit. 53 ^i paserea cea vie sa lase afara din cetate sd sboare pe campuri iji asd sa faca espiare pentru casa aceea ^i curata va fi. necura^enia necurata este. MOISL 14. ?i sa ce va ce casa din necurat sa fie pana 8 ^i daca eel cu curgerea va acea casa cui'ata sa o judece. dupa aceea sa intre 37 ^i va lata dacd plaga este 39 $i in a i?aptea zi sa se intoarca preotul. manca in acea casa sa-?i spele vos.paretii casei. cur3 §i necuratcpietrilor ei. 41 51 K^i sa ia lemnul de cedru ^i isopul i?i carmezinul-rosiu ?i paserea cea vie. 8.126 III. ca esie ceva ca ^ plaga in casa rnea. 13. Aceasta este legea pentru lepra. preste apa §erte casa aceea. ^\ pre toate sa le intinga in sangel(^ paserei acelei junghiate si in apa vie. : lui tencueala sa Aaron. j Zoth. sa-i?i spele ^^ 43 '^\ : . sa ia dona paseri ^\ lemn de cedru spalandu-si vestmintele sale. mai inainte de a intra vie. dupa gere. ce so va atinge §i iata plaga nu s'a intins in casa.sdngele intr'un vas de hit. 44 Preotul v(^. spele vcitmintele sale. Sam. f?i dupa ce casa s'a razilluit gerea sa este necuraia. 5. preotul intr'insa. sa vada s?i lata dacd s'a mai intins curgerea sa va lua carnea sa. Mat. . necurat este. necurat este cueala casei ?i le vor scoate afara din si tot lucrul pe care sade. turndnd tunci preotul sa porunceasca. 38 Atunci preotul sa iasa din casa la usa casei. acesta scuipa pre i?i el. cu isopul ?i cu carmezinul. seara. 34. 4 Tot asternutul pe care se pietrile ei.1^. Luc. sau ca carin casa. : . §i pe peretii casei aceleia. If [ Dent.una din paseri sil o junghie. 36 A. si toata ten. preotul pre se scalde in apa. 57 Spre a^invafat cand este cinevd necurat §i cand este curat. necurat sii fie pana. ». 5. 7 ^i eel mintele sale. unul ce este curat. nea sa va opri curgerea sa. It 2 ('.vestmintele sale. 8. 49 curat-i casa. ^itencueala razaluita sa se arunce afara de cetate intr'un loc 42 ipi luand alte pietri. caci plaga seara. . Ezec. iji lemnele ei. ^i casa sa se razalueasca pe din launtru jur imprejur. b Cap. 51. si lata dacd plaga s'a intins pe . 11. sii-si spele vestmintele sale. zicand 2 Yorbiti fiilor tencueasca din nou lui Israel. Jech. SO. 54 Aceasta este legea pentru toata plaga de lepra i?i de porigine 55 §i pentru lepra de vestminte. ^i sa se scalde in apji. si ^sa scaldo in apa. nind. sa se necurat. i?i preotul spre a vedeti casa. sa-?i spele vestmintele sale. 6 Si eel ce va ?edea pe lucrul. 45 ^i vor strica casa: lui este.23. si sa o vaza. 4. i?i necurat sa fie pana seara. 15. si carmezin-rosin ?i isop: nou se va tencui. si pentru bul)(\ ?i pentru ba^icu^e. f?i sa incuie casa i^apte zile . 43. ca sa vada acea plaga pentru ca sa nu se faca necurate toate cate sunt in casa . 23. I d Cnp. asemenea si eel unde a i-eziit eel cu cugere. 83. si va inflori in acea casa. se 47 ^i eel ce va doriui in acea casa sa-si seara.

acela sa-i?i spele tot cor. necurat sji fie. | | Cap. 24 ^i ^ de se va culca cineva cu dansa. fie : pentru eel din care i?i necurat sa sji tot lucrul pe care manta de inipreunare. 23. §i curgerea din corpul ei va fi s. i?i acela necurat sa fie saptc zile: tot asternutul. sa fie ei ca ^i aster- dea preotului. 22 ^i tot ee a eel se va atinge de vre-un lucru. 11. nezeu. ^i *necurati sa fie espiare pentru dansa inaiiilea lui Dumpana seara. §i atunci curat a va fi. I Mat. necufie men care este in mijlocul lor.111. si sa-i aduca preotului la usa fie pana seara. IS. sa numere ^ajite 17 ^i tot vestniantul. | Num. §1 iji sa-i?i scalde corpul sau fi. se va culca in timpul despartirii curgere. 11. .30.23.9 ge. curat va 14 ^i a opta zi sa ia el^doua.1 (j h Cap. 23 Cliiar si daca acel lucru va fi }»e a?t(n-iiut sau pe alt lucru. I Kzec. de care se va atinge eel cu curgerea. necurata sa fie in tot timpul in care curge necuratenia ei.^i necurat sa fie pana seara. §i tot pentru necunltenia lor. i?i sa viiia inaintea lui Duni- necurat sa \\(d pana seara. este legea pana seara. 4.1 2. 21 ^\ eel ce sta se necuratcijte. necurata va 10 Si tot insul. pe care ea tocmai sedea.np. 1 Slim. acela sa-i?i spele vestmintele seara in . 22. care prin acea- va i^edea necurat sa fie. zile. 14. pentru curgerea necurateiiiei ei. in apa vie. si ea. ?i necurat sa rumb. afara de timpul despiirtirii ei. Cap.dela necurateniile lor. pe care pana ea a s^ezut. la u§a ct)rtului iutrunirii.sale landu-?i vestmintele sale. ca ^i in timpul despartirii ci: lu'curatfi sa fi^. 19 ^i icand vrc-o femcieva avea cur31 Af^a sa 'Hlespartiti pe fiii lui Israel gere. fost sub dansul. 6. sau cand ea va avea curgere preste zilele despartirii ei. cnrgere. fara sa-i?i fie spidat nianile €u apa.31. 3. 20 8i a (i|»la prestecareva cadea semanta de inipreu. 21. nezeu. 33 i. §i sa se scalde in apj\. 12 $i "^'vasul de lut.>i pentru femeia se va atinge de a^ternutul ei. asa ca firea ei sa fie pe el.zi sa-si ia turturele. 18. ''sa nuiuere staple . Cap. 11 ^i tot insul de care se va atinye eel €11 cugerea. Vers. sa se spar- ga de lenin sa se spele cu cand eel cu curgin-ea se va apa. sa se scalde in apa. espiare pentru dansul inaintea liii Dutii. I m i> | Vera.10. 20 f^i tot lucrul 32 Aceasta i?i pentru eel cu iese se- pe care ei. pe care va dormi eaintoale ^i si i. 12. i?i tot vasul §i zile dela cunltirea sa. si sa-§i spele vestmintele 16 Si *de va ies^i vre-uniiia scmanta sale. acela sa-^i spele vestmintele sale. 20. "intinand locas^ul insul care se va atinge de daiisa. sa se spele cu apa. i . MOISL !>i 15. . nezeu pentru curgerea sa. 25 ^i daca vre-n 'femeie \'a avea curgere de sangc mai multe zile.22. I C. spa. ^i sa-si spele vest- mintele sale.!i sa se scalde in apa. s?i necurat sa de inipreunare. turturele. si sa le zilele curgerii sale. se atinsc de acel lucru. 4. d. necurat cealalta ardere de tot. care se va atiiige de ceva liieru. amdndoi sa altul ardere de tot. pe care s'a culcat. 15 Si preotul sa aduca nutul din timpul despartirii ei: si tot /pre una sacrificiu pcutru pacat. ca ^i in necuratenia despartirii ei. §i 1-27 9 i^i toata i?aua pre care va calari eel cu vestmintele sale. 28 $i '"diipa ce se va pul cu apa. si sa se scalde in ajia. necurat sjI fie pana seara. ea. 18 curat! de curgerea sa. 18 ^i I'eiiieia cu care cortului iutrunirii: 30 Si preotul sa se va culca barbatul cdnda i-se cnrge aducji unul sacrificiu pentru pacat. iji necurat sa fie pana seara. 14. 3. sau doi jmi de ponare. 26 Tot asternutul. despartita sa rat sa fie f?apte zile. 20. ca sa nu moara . fi. sau doi pui de poruuib. I e I 21 / Cap.]^iQ pana seara. pe carele va sedea ea. 44.27 i^i tot eel ce se va atinge de acestea. sa-^i spele care are la fire in timpurile despartirii d « Cap. ^i eel ce va purta acel lucru. si pre lucrul. necurat sa fie. I h Cap. iar semanta de inipreunare. ?i necurat sa fie pana seara.31. sa se scalde apa. si toatfi pielea. 6. si sa faca preotul se spele cu apa. 14.\n. curali de curgerea ei. 47. necurat sa lie necurat sa fie pana seara. o Rzec. Si preotul safaca sa fie.

18 ^i sa iasa la sa arunce sorti pentru cei doi t. stropind cu de in vestniinte sacre sunt aceste ?i el el spre propitiitor ^i inaintea propitiitocorpul sau s'sa-1 spele cu apa. pre acestea sa le aduca in launtrul perdelei. cand va §i sa *faca espiare pentru sine i?i pentru intra el in sanctuar spre a face espiare. !?i III. fi-atelo tau. 24. ?i jje cap sa-i^i lege mitra a facut cu sangele vitelulni. si luand din Sc\npentru tapul de trimis. care este preste chivot. i?i astcazut sortul. '* sacrificiu pentru pacat. 3 Cu acestea sa '^'intre Aaron : '^ ^i amandoufi manile pline de 'tamaie aromatica marunta. Domniil vorbi liii Moisi diipa a moartea celor doi fiii ai hii Aaron.2. tot. : : . fel ^sa-1 curete.Aaron sa-si puna amandoua manile lui pentru pacat. §i sa faca espiare pentru sine ?i barbat gere. sa J'stropeasca cu degetul sjUi inaintea propitiitorului catra rasarit de lui Dumnezeu. 10. »• c Tflp. lie sau femoie. 7. !?i sa se incinga cu cin. 7. Fsod. h Esod.ul 16. ! d Ebr. §1 sa-1 sfinteasca pre el sa se puna viu inaintea lui Dumnezeu. pnnandu-si puli)anele de gele lui sa-1 aduca in ''launtrul perdein pe corpul sau.sacrificiu pentru pacat. 43. 10. 1 7 * Si nici un om pentru sine. de cur. ^i pentrii pentru casa sa. ?i cu un berbece dre})t 15 2 Si sa junghie tapul de sacrificiu 4 Cu / tunicii sacra de in pentru pacat. "faccl sort pentru Dumnezeu. 13 '"^i tamaia sa o puna pe foe inaintea lui Dumnezeu. !?i celalt soi-f espiare pentru acela. de necurateniile fiilor lui Israel. 1. sa aduca tapul eel viu: 21 $i sacrificiu pentru pacat. 2. a sanctuarului. asja sa faca $i spre ardere do tul intrunirii. 8 vSi Aaron toata adunarea lui Israel. Bbr. 10 ^i tapul pre care a sange cu degetul sau s^apte ori. 22. sa-Z aduca tapub pe care a cazut sortul Dom. ca sa nu moara: 14 ^i " luand el din sangele vitelulni. fiecare an.puna pe coarnele altarului jur imprejur: nului. 39. si spre 20 Si slarjjind el facerea de *' espiare a-1 trimite ca fapul de trimis in pustiu. : i?apte ori sa stropeascji inaintea propitii- in sanctuar : ^ (lu un vitel drept sacriti. Ezec. 9. eel pentru dan. in lanntrn de perdeana dinaintea propitiitornlni. " Cai>.lei i?i sa « faca cu sangele lui dupa cum gatoarea de in. 4. carele sta intre ei. eel pentru danppiiti'u oricine ee patiinefrto sul 12 $i luand 'i^catiuia plina de carLegea pentru ziua cea mare de espiare din buni aprin^i depe altarul de dinaintea ciirata. a cortului intrunirii si a 11 Si Aaron sa aduca vitelul eel de altarului.locul necuratiei lor. ' 2. . cai'e este sjsi !. 17. ca sa nu moara ca eu ma voiu arata in nor deasupra propitiitornlni. MOISI 15. §i un berbece toate pacatele lor . espiare pentru sine casa sa si pentru la U(?a cortului intrunirii. si pana ce nu va ie. 12 3.0.').torului din sange cu degetul sau..sul.sanctuar. i?i sa-1 pi-egateasca ca sacrificiu 19 v^i sa stropeasca preste dansul din pentru pacat. sa nu fie in cortul intrunirii. i?i sanSfx se imbrace. care so va culca cu fenieie ne. $i sa se rului: 16 k:?i sa faca el espiare pentru imbrace cu dansele. 1 (•and t'i se apropiara de Domiuil ^i nmrira 2 Si Domniil zise liii ]\J()isi: Vorliii Aaron.?i nu va fi facut el sa-ipuna sastea inaintca lui Dumnezeu. ca sa nu beste -ifi Si U : ''intre orieand in sanctuar. casa sa.torl 28. / F.128 ei. curatindu-l de necuratiile filnitatea tiilor lui Israel sa ia doi tiipi spre ler lui Israel §i de nedreptjitile lor in ciu pentru pacat. ardere de tot.*i : C<ii. $i sa junghie vitelul de barbatul. 5 Si dela comu. 9. ca norul acelei tamai sa acopere " propitiitorul carele este deasupra chivotului marturiei. 44.ipi un altar inaintea lui Dumnezeu. 30. ca sa fie tapul de trimis. ca sa. . eel pentru popor. 9 §i Aaron sa gele vitelulni ?i din sangele tapului. 42. 7 $i sa ia pre cei doi tapi. spre a face ^ espiare printr'insul. in cu cormij- 6 lui ^i Aaron sa aduca vitelul sacrificiu. 16.

26. 1. 1 loan. 33. 2. b Vers. 32. 10. Kbr. sau va junghia afara de tabara. 34. 30. ^\ dupa aceea sa intre tului inti'unirii. si sd le diicd altar sa faca el espiare. ?i sa le lase in pamant nelocuit. a zecea zi a lunei. Esod. fi y\m. dupa ce el se va fi imbracat cu vestnandu-le pre acestea pe capul tapuliii. 28. 13. i?i c starpi-se-va omul acela din po5 I'entni ca fiii lui Israel sS. loan. 9. 2 Reg. ?i sa-si '^scalde corpul sau in apa. z ls. spre a-^ aduce dar lui Dumnezeu $i dupa aceea sa intre in tabara. 6. 1 Cor. 17. 6. 6. ler. Lege in veci sd fie a. pentru toate pacatele lor. §i sa le sacrifice lui Dumnezeu ca sacrificii de bucuin tabara. 3. se scoata afara din tabara. pre ''care le salega lor. c Cap. g Deut. 16. in pustiii. carnea lor si ba. nici moi?teanul. nici sa se/'faca sa fumege intru miros placut • 17 : : '' : strainul care petrece intre voi. 13. ^\ inaintea locasului lui Dumnezeu. 20. 21. 22 Ca i=ii pentru tot poporul acestei adunari. 4. 26 l^i acela. ^\ zi lor Apiai-e pentru sine ?i jientru popor. 20. ca voi curati sa fit-i inaintea lui sa fie aceasta lor in generatiunile lor. sangele tapul eel pentru pacai.! se inibrace PoruncS.cuesc intre voi. care aduce ardere de tot crifice sacrificiile lor ? : V Isa. spre a va ^curati de toate pacatele au'* trait intru desfranari: lege in veci voastre. 2 Cron. cand tot anul. d Fac. 5. 33. h Esod. 23. 29 ^i aceasta sa fie voua lege in veci rie. mintele cele de in. 15.12. 28. vitelul eel de sacrificiu pentru pacat. c F. 1. odata in sale de in. in care sa va amariti su. ?i sa nicirtu. 10. 14. 21.lui Israel. 15. 12. 11. 31 Sabat de repaus sd fie 8 ^i tu sa zici lor Tot omul din casa voua aceasta. 6 §i preotul sa ^ stropeasca sangele /"in luna a ijaptea. 11. 7 ^i ei sa nu mai sa- demonilor. 14. . i?i sa-si scalde aduca inaintea lui Dunniezeu. Kfes. 28. 2. 10. a Deut. cu vestmintele sacre. sale. 34 acolo . cu cai-c se imbracase. 20. Dumnezeu. 4. pre acesta sa-l trimeata prin om anume 33 ^i sa faca espiare pentru sfantul sancacel t^p sa ^ia pre tuar ^i pentru cortul intrunirii. 5. 18. Apoc. 3. cu vestmintele sale apoi sii iasa afara ^ ^i Domnul vorln lui Moisi. Capul n. 17. MOISI. 23 ^i Aaron sa intre in cortul intru.9. 22. e Cap. Dan. 9. 5. $i sa iacii estutulor fiilor lui Israel. 18. la u?a corcorpul sau in apft.s76 cuvantul. ''^i sa se desbrace de vestmintele rael. 10. 28 i^i eel ce va arde acestea crifica ei pe campuri. 8. sa-i?i spele vestmintele capra. Esod. 51. apa intr'un kx slant. g Ps. 5. zicand 3 Oricine din casa lui Israel laca sa i'umege pe altar. 12. ca sacrificiile sii se aductl numai la cort.21 / Ebr.sau. sa acelora preste altarul lui Dumnezeu la va amari^i sufletele voastre. 13. 17. sau dintre cei strain! ce lofletele voastre. !?i nici un Ui?a cortului intrunirii. Ezec. 53. ?i sa so porul sriu: arda cu foe pieile lor. zicand sacrifice arderea do tot sau ?i ar?i sa 2 Vorbe^te lui Aaron ^i fiilor lui. 30 Ca lui Dumnezeu. ^i Aaron facii a^a. 58. 2 24. pre acelea sa le sa-j?i spele vestmintele sale. ^\ acela sa lase sa §i se diica tapul in pnstiu. 3.7. 17. si s. §i grasimea lor lucru sa nu faceti. 29. Rbr. 12. 3. 129 pe capul tapiilui celiii viu. a Ezec. 14.ceasta! riseasca preste dansul toate nedrepta^ile acel fiilor lui Israel ?i toate calcarile lor de sacra spre a preoti in locul parintelui 32 Aceasta espiare sa o faca preot. 12. 53.1. cu cari in ziua aceasta se va face espiare pentru voi.ca sa se faca espiare pentru fiii lui Isnirii. 16. 4 L^i nu-1 va duce la u^a cortului intru27 «$i nirii. dupa cum poruna fost intrat in sanctuar. 14. la preot. 9. care a lasat sa se duca va'^jungliia in tabara bou sau miel sau tapul de triniis. 15. al cSror sange acesta se va socoti omului ca sange vars"a adus in sanctuar spre a face espiare. e / Cap. 4. derea de tot a poporului. 29.ac. 37. ce-1 porunci Domnul. 4 Deut. care se va unge ^i se va con- lege intru toate pacatele lor. 1 Pet.in. Nnm. ^\ pentru pentru preoti sine toate nedreptatile lor. 4. 5. 106. 8.sfi aduca sacrificiile lor. Ps. rf Cap. Ezec. Isa. sat. 24 ^i sa-?i spelc corpul sau cu cise Dumnezeu lui Moisi. mdncarea sdngelui oprita. ^i aceasta sa fie voua lege in veci. 25 ^i s?i <-'grasiinea sacrifieiului pentru pacat sa sestae.

1 4 Goliciunea manca ea 15™9i totinsul. 13 ^i tot omul parintelui tau. §i necurat matui>a fi. 2. liciunea ei sa nu descoperi. ispre a face espiare pen. aceasia-i de18 ^i femeia pe langa sora ei 3 ^Dupa datinele dinpamantulEgiptului. mele: pre «^care de le va face onud.4poc. Esod. goliciunea ei sa 12 ^'Goliciunea surorei nu o descoperi. go10 Golisail dintre strainii cari locuesc intre voi. : manance sange. 8. 5. I Ezec. sa nu o descoperi prill care se face espiare pentru suflet. zicand 2 Vorbe)?te fiilor lui Israel. 28.nezeu. aduce sa nu faceti. 7. 4.130 sail alt sacrificiu. 8 ''Goliciunea femeii i>arintelui tau Dintre voi nimenea sa nu manance sange. 25. 7. vieata lui este. 14. 17. 7. 44. ^i pre fica ficei ei sa nu le iei ca sa h descoperi . spre a-1 sacriiica dupa legile lor sa nu umblati. 20. ?i eu pre el l-am dat voua. 5. 22. MOISI. ca starpi-se-va. si 9 ^i nu-1 adiice la pre voi va voiu u^a cortuliii intrunirii. : dintre fiii lui Israel nascuta in casa sau afara din casa. 11 Goliciunea fe14 Ca su. descopedatinele pamantului Canaan. 30. 1 1 Pet. 26. ea este 13 Goliciunea susangele lui. 7. !?i /i lor "Eu simt Domnul. pentru aceea lui Israel : am zis fiilor rintele tan. ^caci sangele este. purta faradelegea coperi : goliciunea fratelui tau este. a Vers. Rom. Deut. 31. 24. fie acela fratelui ])arintelui tau sa nu o descoperi inoi?tean. tei femeii pcirintelui tau njiscuta din padescoperi. 18. rorei mamei tale sa nu o descoperi. 8. ^i starpi-1-voiu din poporul denie aproape a sa. fiica nici strainul ce locue^te intre voi sa nu tail este. . pentru a o amari. 1. mama-ti este. vanand. le faceti. opune-voiu va fi intr'insele Eu f sunt Domnul Dunifata mea contra aceluia. III.uia]-e. E 10 oprit de a mdncd sdnge umbland intre ele Eu sunt Domnul.ca goliciunea ta este. Efes. 11 Caci vieata este. sfr. ?i 4 Ci legile lui Biimiiezeii. va spala vestmiutele goliciunea ei sa nu o descoperi. §i sa se scalde in apa. §i atunci curat va sa nil descoperi. goliciunea mainei tale. fiin<l oa in vieatri. 11. din poporiil sail. 1 6 '" Gocorpul sau nu-1 va scalda. '^judecatile mele sa paziti. 1 * Q O 17" Goliciuneavre-uneifemei si fieei eisa nu descoperi pre fiica fiului ei. ?i judecatile dintre cei straini ce locuesc intre voi. ca sa-i descopere corpului in sange sau. fie strain. 24. ca sd-l goliciunea ei : Eu simt Domnul Dunme7 ^Goliciunea parintelui tau. Ezec. 12. 7. 6. 1. Ezec. loan. 1. tale. 1. 21. c Esod. 7. si'^dupa sa nu o iei. starpi-se-va omul acela fi hoit. 14. j Mat. 4. 6 Cm sa nu se apropie de nici o rucat sange. fie fletul fiecarui corp in sangele lui este. 4. 23. 20. 16 ^i daca nii-^i sale. care va fi man. b Ezec.zeu! tru sufletele voastre. !?i puneti pe altar. Tot eel ce-1 va manca ruda parintelui tau. prinde tiara saupasere care ciunea fetei fiului tau sau a fetei ficei se maiicinca sangele aceleia sa-1 scurga. intru care rind goliciunea ei. 15 Goliciunea nurorei tale sa fie pana seara §1 . 19. 3. femeie fiului tau este. 31. ^^ Domnul vorbi lui Moisi. 22. cari. Dumnezeul vostru. sa-§i spele vc^stmin. 9. 20. 14. Col. ca vieata a tot corpul este parintelui tau sa ''' tele sale. mele sa le sau 5 Paziti deci legile mele. viu care va manca orice sange.2 0. va liciunea femeii fratelui tau sa nu o dessa. 14.de femeia lui sa nu te apropii. . Esod. Ezec. goliciunea lor sa nu o descoperi. este ruda mamei tale. Capul 18. *' omul din casa : 12 Drept aceea am zis fiilor lui Israel: ei. sa nu faceti. <* i Ter. Dumnezeul vostru. 1. d . sa nu descoperi goliciunea ^i tot lui Israel. si sa-1 ^acopere cu tarana. care va mortaciune sau sfa^ietura de fiare. ^Ea este Sangele din nici un corp sa nu nu mancati. ta. goliciunea lor: rude sunt. Insotirile nelegiuite $i poftele rele op'ite. sau fiica mamei tale. sora-ti este. sa nu () descoperi goliciunea pclrintelui 9 * Goliciunea sorei tale. unde ati locuit. m k Kbr. IltBt.

intina pre el.9 petrece intre voi. ?i sa tului sa nu ramana preste noapte la tine nu va intinati cu dansele Eu sunt Dom. . nici moi^teanul. 3^Fiecare sa cinsteasca pre V mama sajdreptate sa judeci pre aproapele .pana dimineata. zi lor: '^Fiti stintiti. sufle. si sa nu 'pro. eu sunt $i '^sabatcle mele sa Domnul Dunniezeul coperi .m. cd eu sunt nandu-te ou dansa. nici strainul ce celecazute din seceri§ultau sa nu aduni. de bucurie. cJi^prin toate acestea s'au inti.sau. zicand dica. 19p^[ de femoie rateniei ei. tul acela. tot 23 ''^i nici unei vite sa nu dai intr'acea zi sa-1 mancati. care va face ac(?fl6-/rtstarpi-se-va numele nieu.pre acele Eu srint Domnul Dumnezeul nu va verse ^i pre voi.ii. sacrificiu . culcarea ta. 13 Pre aproapele tau sanu-lasufaceti nici una dintr'acele datiniuricioase. uriciuni le facura acestuia. 29 Ca oricine va nici sa nu Mn. ?i starpi-se-va acel suflet din pointinat. necu!?i 131 . inti21 §i din semanta turnati sa nu va faceti voua.le pre parintele sau })aziti. §i sa nu '^})rofanezi numele din poporul sau. saracului si strainului sa le : 28 Ca paman. cand il veti vostru. nici sa-/ despoi. pre^ti.olifiunea oi. $i p. 25 ^i '^paniantul s'a fanat. ta sa nu'treci liii ''^roloo. nici 1 IV ^^ Domnul vorbi lui Moisi. sesc. 9 ^i cand veti secera voi semana26 Deci paziti legile mele t^i judeca^ile turile })amantului vostru. 19. 6 in care zi il veti sacrilica. Hilor lui Israel. nul Dumnezeul vostru. 4^^8:1 nu va intoarceti la idoli. cele inainte de voi. MOISI. rau. dupa tiiu. nunieleDunmezeului tiui Kusintt 22 " Si en ])arl lat Donniul Dumnezeu. sa nu seceri mele. 15 -2^Sa nu taceti nedreptate la judeca eu Domnul Dunmezeul vostru sunt cata sa nu cauti la fata celui sarac. ?i ^ eu faradelegea lui o pedep. 20 v^i^cu femeia vostru.porul sau.iiDomnulDumce v"am poruncit eu sa paziti. ei <'teme-te de i?i : sfant.iti-lcu buna voie. 30 Paziti dara cele Dumnezeului tau Eu 5?^. 14 Pre eel surd sa nu-1 vorbe^ti de Tdlcuirea cehr zece porunci. ?i sa nu faceti nici una din aceste de tot laturile tarinei tale. va manca cineva a treia zi. nu va fi bine placut. aceea uri24 y Cu nici una dintr'acestea sa nu va ciune este. nici spicele uriciuni. cu foe sa se arda. sa te sfie^ti de fata celui mare. §i ^i ce va ranuinea pana a treia zi. sacrific. ^i™ simbria naimicare au fost facute inainte de voi. uici sa nu mintiti. sa nu te impreuni ca cu fenieie uriciune fanezi : 5 /Si cand sacrilicati lui Dumnezeu . accra femeie cu dobitoc sa nu desfraneze. pre cari eu le alung de sa ca lucru sfant lui Dunuiezeu a prodinaintea voastra. 8 ^i intinati.Donnud Dumnezeul vostru. in desprirtirea sa nii to apropii. 18. 7 §i daca diutr'acela ^ amestecatura este. §i a dona zi estc. §i s'a 27 Ca toate acestea 10 ^i in via ta strugurii sa nu le strangi. dupa cum varsau natiunile 11 ''Sa nu furati. ca sa te intinezi cu ea. ^i^zei aproapelui tan sa nu te impreuni. ca sa nu nezeu.oricine il va manca va purta faradelegea nat natiunile.selati unul pre aproapele 12 §i sa nu ijurati stramb intru face vre-una din aceste uriciuni. ca sa-i des.Tmantul varsa pre locuitorii lui. ^\ "in calea orbului sa nu pui peintinat ptimantul tul sa : ^ : Dumnezeul tau: Eu 2 Vorbei?te catrsi toata comunitatea sunt Domnul Dumnezeu. ?i oamenii pamantului boabele cele cazute sa nu fost inaintea voastra : culegi in lai?i cari au via ta.

pentru vre-un mort sa nu va facet^i. veti socoti preput roada scos pre voi din pamantul Egiptului. 27 '^Marginile pa. 24 fi ^i in mele. ?i dacd vre-un barbat se va culca de Dumnezeul tau^teme-te: Eu sunt cu femeie. 23. nici 19 Vitele talc din doua soiuri deo§i pre magi sa nu-i intrebati ca sa nu va sebite sa nu le la!?i a se imparechia sointina^i dans^ii. si ea nu s'a rascumparat. pre el sa nu-1 34 '"Ca §i mo^teanul dintre biciueasca. 35 Sa nu face^i nedreptate la judepentru vina.ucida cu pietri. 37 Pentru aceea sa paziti toate legile sa nil se manance din ea. prin acel berbece de sacrifieiu Dumnezeul vostru. felurite pUcate mari. sa nu 18 nu ^i ^«sa nu fii rasbunator. 25 : Pedepsde pentru *~)r\ in anul al cincilea sa manca^i roada lor. in gliicitorii q Esod. ^i sa nil te '"radici asupra strici. §i colturile barbci tale sa nu le 28 ^i «taieri in corpul vostru porul tail. ca sa nu port^i pacat pentru dansul. efa ber. . ca ea n'a fost libera. poporul pamantului sa-1 3 ^i eu voiu pune fa^a rului capului vostru sa nu le taiati ro. acela sa nu va amestecati. ^^^i dintre strainii cari locuesc in Israel. 17 «Sa nu urasti pre fratele tau intra voastra f aproapele 29 pre Sa nu profanezi pre fica ta. pentru asupri^i. in linii. care v'am pom. dandinima ta. amdndoi sa se la tine in pamantul vostru. dar sa nu se omoare. . slant. §i veti Domnul Dumnezeul vostru. ^\ sa nu se umple tii asupra fiilor poporului tau. 32 iDinaintea paruliii carunt tescoasoiuri de fire. nici libertate i-s'a dat. sangelui aproapelui tail Eii sunt Dom. la. Dumnezeu. iji de in. 22 f^i pamantul Egiptuliii Eu sunt Domnul preotul. 19. pietri drepte. pentru painaintea lui sul catiil lui ce 1-a facut. 21 ^i ^el sa aduca voi sa va fie voua eel strain. in ! manie sa nu se necurateasca. ^\ toate judeca^ile mele. i?i '' : : . §i aceasta va fi sclava pazita Dumnezeu. 26 ^ Sa nu mancati Jiimic cu sange. ci ^sa mustri pre ea a fi meretrice. Le. . va fi ''cineva dintre lui Israel. ca pamantul sa tan. 33 9i daca vre-un strain va petrece a unui barbat. Eu sunt Domnul Dumnezeu. zicand: ^i fiilor lui fiii 2 ^i spune Israel : De sau Domnul Dumnezeul vostru. care dupa varcolaci ?i dupa nor sa dea din semanta sa lui Moloch. gile mele sa le paziti. "ci pamantul de desfranare. trei cand veti intra in tara. ?i scrisori sapate sa nu va facet-i asupra nul Dumnezeu. deosebite cu sunt Eu Domnul in tarina ta ^sa nu semeni iuri de semanta. ani sa va fie voua necircumcisa. ?i 2/vestmant din doua Dumnezeul vostru. de lana. carele pe- 20 §i ^ sacrificiul sau pentru vina lui Dumne- trece intre voi. vorbe de rau : MOISI. §i i-se va ierta lui 36 Cumpene drepte.sa se omoare. Dumnezeu. §i iiibei?te pre aproapele tau ca pre tine sa-1 cinstiti Eu sunt insuti Eu sunt Doraniil Dumnezeu. in cumpene ^i in masuri.tine insu^i ca straini : pacatiil ce 1-a facut. dreapta i^i liin drept sa aveti : Eu sunt 23 ^i sadi orice lor. po. sa faca espiare pentru dancata. : ^i sa le anul al ** patrulea roada lor va intim lauda lui lucru faceti pre ele f^i Eu sunt Dumnezeu. 20. un bece drept sacrifieiu pentru vina. $i fata acelui batran o onoreaza.sanctuarul men Domnul Dumnezeu. 31 *La necromanti sanu mergeti. immultind productele lor intre voi sunt Eu ^^ Si Domnul vorbi lui Moisi. §i sa-1 iube^ti ca pre ati fost ^i voi in zeu la u^a cortului intrunirii. 30 6'Sabatele mele sa le paziti.132 16 ffSa nil por^i m. pui pe tine. 1.tund.

^i vita sa o 16 §i daca careva femeie se perdo pre el din poporiil saii. 23. Cap. ei. si Yoiii pune fafa mea impotriva acelui §i impotriva neamuliii sau. / Ueut. pentru ca desfranare intre : .| Mat. 22 Paziti deci legile mele. din mijlocul po- Dunuiezeu carele va sfinte?te pre voi. 4.meie. 43. .sa amandoi vor purta faradelegea lor. 4 i^i daca po. lleut. §i le facet. 5. | Cip. pre care ca * toate acestea le-au facut ele. impotriva acelui careva barl)at se va culca cu femeia ce suflet. ^i sa intineze preune cu dansa. porului lor. 18.va apropia de vre-o vita. cele necurate. I Prov. 4. !?i nu-1 va oniori. 31. ?! vita sa se omoare sangele lor poriil pamantuliiivainchideochii pentru asupra lor. 19. om mei sale. 8. isvorul ei il ^unt Domnul Dumnezeul vostru. Esod. : goliciunea fratelui sau a fi 11 Cel ce se va culca cu femeia rintelui sau. 20 Cel ce se va culca cu femeia uncliiu10 /'Cel ce va comite adulter cu fe. . 17. 15. va avea la fire. 4 Rzec. 1. ca sa ^in. 8 ^i i^i desvele^te isvorul paziti leg-ile mele §i le face^i: ^Eu sunt amandoi starpi-se-vor '-^ descopere. MOISI 20. i^i eu il voiu da vouci intru moi?tenire. 2'2. necurata pji- este. < t'.ni. 20. se I paserile necurate de va impreuna cu cele curate. g Ileut. §i toate judecr^ile mele. sfl a surorei pfirintelui tau sa nu o desse omoare a blestemat el pre parintele coperi. precum se culca cu femeie. 37. 13. §i vor purta faradelegea ter cu femeia aproapelui sau.cliiului sau.!. li I §i ''^sa I nu va lieut. 5. 15 Daca careva Kzec. mestecatura an facut sangele lor asupra lor. amandoi uriciune au facut sa se omoare sangele lor asupra lor. 23 ^i sa nu umblati dupa popoarelor acestora. pra lui. 17. acela sa se omoare. sa se lor: fara copii vor muri! 21 i^i de va omoare t^i barljatul adulter §i femeia lua careva pre femeia fratelui sau. ?i-i va vedea vor desi'rana dupa Molocli. iubire nede din poporul sfai. pune-voiu fata mea. sa ucizi si pre fenumele eel sfant al men. ?i-l voiu per. 20. 47. 23. 22. 9 <^Ca tot omul. ca a dat ucideti. 21. Pet. §i 6 18 ^i daca cromanti ?i la magi. 16. ca sa nu va verse pamantul in care va due ea sa-1 locuifi. k Cap. 22. amandoi sa so omoare inainlui Molocli. acela carele va comite adul. 5. 5 Judc. descoperit fara de copii vor toate ?i goliciunea parintelui sau va descoperi. ca eu unea ei. c d. 11. 27. amandoi sa se omoare. 11. 17 kSi daca careva va lua pre sora sa: asemenea oni. s?i-i va descoperi goliciaceia cari ^i tot sufletul care se 7 Voi dara sfintiti-va. acela descopere goliciunea unmcia altuia. ca sa se imtineze sonctuarul men.ioi. .1 lloanS. 27. 5 Eu pre fica parintelui sau. dc^sparfiti ?i vitele curate de voi sa nu fie. Kac. I . 12 ^i de se va culca careva cu nora sa. sangelui si ea ?i ei. din semanta sa lui 3roloeli. tea ocliilor liilor poporului lor: el a va diice la ne. cand va da semanta sa . 133 impotriva oniului acoluia. faceti urite Deut. spre a desfrana cu faradelegea sa o va purta. 11. fapta iji . 1 2S. 14. 4. amandoi sa se omoare. ^i fiti sfinti. 17. 14 '*Daca cineva va lua femeie ^i cu ddnsa ^i pre muma ei impreuna. 13 ^$i daca un barbat se va impreuna cu barbat. carele va blestema 19 !^i goliciunea surorei mumei tale pre parintele sau sau pre muma sa. ea acela descopere pre ruda sau sau pro mama sa: snngele lui asu. 19. mea sau pre lica mugoliciunea ei. pamant in carele curge lapte ^i miere Eu sunt : Domnul Dumnezeul 25 ^Deei vostru. 18. pre ei i?i pre toti buna cste. §i pentru aceea le-am urit. sangele lor asupra lor. ^i-l voiu perde din poporul sau. 24 v^i am zis voua datinele am sa le alung de dinaintea voastni : Voi veti moi^teni pamantul lor.descoperit goliciunea surorei sale.lui sau. adultera. desfrimare este aceasta cu foe sa se arda ^i el si ele. carele v'am despartit pre voi de alte popoare. 27. • Heut. ir>. si-1 voiiijvita. 9. J Cap.ea va vedea goliciunea lui.

sa nu se apropie nici 1)arbat orb ple§uveasca capul. sa nu se apropie ca sa aduca ca el panea Dumnezeului tan aduce. la nici un mort sa nu intre. . nici sa se apropie de altar: ca tele ei cusur are. cusur are. 5 ^Ei pentru mort sa nu-si cusur. 1 5 i?i lor: '^Nimenea sa nu se spurce pentru sa nu-§i profaneze semanta sa in popovre-un mort in poporul sau. 12 ^Si din sanctuar §i '"v'am despartit pre voi de alte po. sau cu mana. pentru fica sa. ca ^eii Dumnezeu sunt sfant. Freotii trebue sa fie fara prihana.. sangele lor »* femeia ce o va lua. fie aceea din ^cele 9i'v^i prea slinte. pentru muma sa. nici profanatii. profaneaza pre parin. casa aduca panea Dumnezeului sau. 13 Si re. vite sau : mdncdnd . cu pietri sa-1 ucideti.sau scliiop. zicand: Cdnd este fecioara si-e langa dansul. facan23 Dara sa nu mearga la manance. panea Dumnezeu. ca sa vd fie necurate. 19 Nici lor sa nu-^i faca. panea Dunniezeului sau. Sii nu se profaneze.biirbat cu piciorul frant. si ^sa nu p]-ofaneze numele franta. *"testiculii franti 21 Nici un barbat ^ 7 Mere trice sau profanata sa nu-si din semanta lui Aaron. preste al carui cap s"a sfinte^te pre ei.rul sau: ('a. pa. nici eel usDumnezeului lor ca. ca sa 7iu se 1 (Ja nici un barbat. nici taieturi pe corpul 5prisos in madularile sale. domn find in poporul sau. nici sa-si tunda col. ca slant este 'aduce sacriiicii cu foe lui Dumnezeu. pentru sau. MOISL 20. pie.cu rae. du-se meretrice.sa nu iasa. asupra lor. ca sa nu profaneze sanctuarul Dumnezeului sau: ca"'cununa oleiul poare. §i zi de femeie fecioara din poporul sau. ca sa nu profaneze sfintel& cu foe sa se arda. 22 Din panea sfant sa-ti fie. nici lepadata. sunt sfant. si n'a careva din semanta ta in generatiunile fost maritat 5 cu barbat pentru aceea se lor va avea cusur. sa va sfintesc pre voi. 7. sa nu se apropie spre a barbatul sau sii nu-si ia. nici pentru muma sa. sau carele va ung(M'ii barbatul femeia.sacre. ce se tarasc pe mintele sale sa nu ?i-le rupa. sau cu pecingine. Dumnezeului sau este preste 27 '^^i dansul: fi necromaut sau mag. 8De sfant sa-1 aibi.134 sufletele voastre III. care-l mai pentru vre-o ruda aproape a sa: slin^eiyte pre el. i capul sa nu ?i-l descopere^ ^i vest11^ iSi seri sau alte taritoare. care 17 Vorbe^te lui Aaron. acela sa se omoaEu sunt Dumnezeu. care Dumnezeului sau. ei aduc sacrificiile cat. 24 Si acestea le spuse Moisi lui Aaron turnat oleiul ungerii.°euJ)umnezm sunt. ca sa fi^i ai mei. zicand r pentru fiul fratele sau 3 $i pentru sora sa. Ca eu sunt Dumnezeu. fata unui preot de se va profana. : : / Vers. nezeului lor. 4 El sa nu se spurce. 20 Nici eel gliel)os. fiilor lui Aaron. 2 Fara nu. nici eel cu albeata pe ocliiu. fie mnnai din cele sfinte. nici eel cu lui lor: deci sfinti sa fie. nici eel cu foe ale Donnudui. care va ia de femeie. 16 §i Domnul vorbi lui Moisi. 6 Slant sa fie Dum. sd fie fecioara. 10''i?i arliiereul care este mai mare mele. /"ca eu Dunniezeu. si *care s'a consacrat spre a se imbraca cu vestmintele si fiilor lui si tutulor fiilor lui Israel. 14 Sa nu ia nici vaduva. sau cu nasul turtit. ^i pentru pai'intele sau. Dumnezeului sau. i?i pentru pa26 ^i voi sa li^i rintele sau insu§i. intru care va fi profaneze. acela sa nu sei'apropoate spui'ca. mie sfinti. pre care eii vi le-am despartit. Q-i i?i Doninul zise lui Moisi: Vorbesjte una dintr'acestea sa nu ia el: ci el sa ia ^* preotilor.perdea. preotul. nici pe una'-'lepadata de avea cusur. 21. nici meretrice: pre nici Legi pintr/i preoti §i pentru sacrificiu. pamant. care-i intre fratii sdi. : . sau cu turile barliei lor.

cand se va stricate sau intoarse sau tiiiate sa nu adumdrita dupa l)arbat strain. din 16 k^i a!?a sa apese asupra-le pacatul ale lor. pa. fara fanandu-le. 9 !Si asa ei sa pazeasca cele de pazit. nici cu rae sau cu pecingine. '^implinirea unui vot al sau. manance. lui Israel le vor ti consaci-at lui Dum- pre care aceijtia le aduc lui Dumnezeu.III. sa manance ea nu-mi panea parintelui ei d. sau 12 Si fata preotului. dar pentru vot nu va fi bine primit. acesjtia sji nmnance din Ctpi . si sji nu moara pro<-are •5 a curs '^ semtinta de cineva din casa lui Israel din strainii Sau care se va atinge : din Israel va aduce sacrificiul sau. 8/ Mortaciune sau sfai?iat de fiare sa nu manance. ^i dupa aceea sa manance din cele sacre. zicand Vorbes^ite lui Aaron i?i fiilor lui iji tu- tulor fiilor lui Israel. pre cari profaneze cele siinte ale fiilor lui Israel. nici aceasta ceti lui Dumnezeu. daca nu va avea i?i se va reintoarce la casa parin: telui ei. pana ce nu se va curati. M0I8I. ca sa nu se spurce printr'insa: €u sunt Dumnezeu. 4 Si oricine din Aaron va semanta lui fi lepros. sau ciuntit. sau din oi. din boi.'*ca si in f'etia sa. 13 Daca fata preotului va fi vafi lepildata. care fiind necurat. \1 18 ^\ Domnul vorbi lui ]Moisi. fara nuniai dupa ce-si va fi «sp. mascul fara cusur. ^i'^CM'l €e se va atinge de orice necurat prin atimiereade mort: sau de un l)arbat. oas]>etele preotului. 22. de vre-un taritor. poti aduce dar de Jnuiamanance din acelea sji cei nascuti in voe. nici un cusur sa nu fie intr'insul. zicrmd duva. acestea sa nu aduceti lui Dunniezeu. aduce pentru ardere de tot lui 19 Sa aduccti acestea cu bunavoea voastra. ^i sa nu nianance din cele sacre. care ii Jertfele trehue sd fie ca eu sfinfesc pre ei. fie dar de Ijunavoe .ilat ^orpul sau cu apa. lui. aduse menea in pamantul vostru. curat va ^\. ceeace el Dumnezeu. sau din cajtre. din cele sfinte sa nu manance. nezeu. sa se "^{ma dcparte de lucrurile «finte ale fiilor lui Israel. fie acela un vot al sau. dar. sunt Dumnezeu. toate generatiuuile voastre tot omul din dintr'insele. prin care se face necurat sau de un om. ^^ca pacat sa nu poarte pentru ele. care se va atinge de acesta. ?i sa le dea preotului cu cele 15 Ca nu ei insii^i sa samanta voastra. cele sfinte sa si 10 Nici un strain din nici nici una dintr'acestea sa nu dati lui nu nifinance.u'a nici un strain 1-1 Daca cineva din manance. 23 Boul sau oaia. ca nu va va lirimita. ca ei sa : va fiii apr(i])ia (\v hicrurile sacre. 7 lar cand va ajiune soarele. 135 Cine poate mdncd dm cele sfinte. ?i le i?i zi: ^Dacd impreunare. sau dar de l)unavoe din cirezi sau din turme. care sau bubat. stai'pi-se-va acela dela fata mea sunt Dumnezeu. cusur sa fie. 2 Yoi"be!?te lui Aaron ?i fiilor liii. sau va iivea curgere. el 3 Spune-le lor: lu catra acelea sa adaoge a cincea /jarte ^unt Dumnezeu. acela madularele sale. 25 Si 'tlin casa sa. ii Eu sfintesc ])re ei. s^i nici sa se faca ascsa nu 7)iai manance din cele sfinte. ca panea lui este. •Q<^ ca ^^ ei ^i Domnul vorbi lui Moisi.rat sa. 11 Daca preotul va cum- care va avea ceva de prisos. sau va copii. ca sa fie bine primit. lui bine 21 Si cand careva va aduce sacrificiu Dumnezeu de bucurie. profaneze numole iiieu col sfant vi acelca sa nu pre cari ei mi-le-au * consacrat mie Eu nestiinta va manca din cele sfinte. : pjinea 24 Nici animale cu testiculi franti. se sfinte impreuna. 22 Nici un animal orb sau frant. 20-^ Nici una din acele ce va avea cufi sur sa nu aduceti. pi-in care se face necurat pentru •orice necurafenie a lui 6 Insul. Eu mancand din cele sfinte sunt Dumnezeu. sau lipsa in pre cineva cu argintul sau. fCircl casur. Dumnezeu tar lui nici naimitul lui din cele sfinte sa fi nu drept sacrificiu cu foe pe alDumnezeu. necurat sa fie pana seara. lor.

zi sfanta. ?i atunci sa aduceti nului in toate locuintele voastre. strainului sa nimica din consacratd Domnului i^apte zile sa manca^i azime. pana nezeu Eu sunt Dumnezeu. sa fie §apte zile sub 9 $i Domnul vorbi lui Moisi. sa sacrificati un miel fara cusur. dupa saptamana a ^aptea sa numarati nici un lucru sa nu faceti . 12 ^i in ziua cand veti legana acest omer. aceste sunt '^prinoasele 5 «ln luna intaia. 17 Din Paftile.tovile Domnului. dupa ce se va fata. 7 In ziua intaia va va fi zi zeului vostru. 16 Pana la a dona zi tea zi sd fie sabat de repaus. 26 : k^i Dumnezeu vorbi lui Moisi. vor fi ardere de tot Domnului. pentru . pane. sa aduceti un omer din'^'prinoa: crificiu tot intr'aceeasi zi cu fatul sau. pre cari voi sa le proclamati zecimi de efd. 13-?$i darul lui de pane §d fie : doua zecimi de efd floarea iainei. 23. cari a acestei luni este sarbatoarea azimelor. 1. despre seara. nici graunti el spre a . a ^aptea zi luati . 32 Nici sa profanat-i numele men eel sfant. care sa fie din doua zile sfinte. . pasca Domnu. drept ardere de tot Domnului. 30 Acesta tot intr'aceeai^i zi sa se manance nimica dintr'insul sa nu lasa^i pe dimineata Eu sunt Dumnezeu. §i sa le faceti eu sunt Dumnezeu. mana nu acestea. zicand voastre in toate locuintele voastre. Cat pentni'^s-a. MOISI. f^i Domnul vorbi lui Moisi. zi: 15 Si '''de a doua zi dupa sabat. cu dosla timpul lor. din floarea fainei.136 lU. nu faceti. 6' oaia. ca sa fie §iapte sap3 ^ ^ase zile sa se lucreze. drept sacrificiu cu foe Domnului. §i zi lor: Cand ve^i intra in pamantul. nici un lucru de serv sa nu facc^i nu intr'insa. care va sfintesc pre voi. Lege in veci Sarhatorile cele mai sacre numctrate ^i 2)oruncite. sd fie voud aceasta in generatiunile . sau eu il dan voua.^ cincizeci de zile.este zi sfanta .rile lui. 18 ^i sa aduceti pe langa. . ^i le Rusaliile. sa numarati. §i prinosul lui de vin sd 14 ^i nici fie a patra^jm-te din un bin. §i veti secera samanatucu foe lui Dumnezeu. §i cusur este intr'insele foe Domnului in §apte zile vor fi bine primite pentru voi. intru miros placut.Yha. pit sa se coaca. la ziua. in patrusprezece ale Domnului. cand voi veti fi adus omerul aceste sunt sarbatorile mele. nici un lucru de serv sa cand 27 Vitelul. locuintele voastre sa aduceti doua pani 4 '^Acestea sunt sarbatorile Domnului. drept dar leganat. cand voi dintr' acestea nu veti fi adus darul Dumnezeului vostru. sau capra sa nu o jungliia^i de sa. a doua zi dupa sabat il va leg-ana preotul. acelei luni. sacrificati-^ astfel ca sa fie bine primit pentru voi.acea pane §i §apte miei de cate un an lui este. fi bine primit pentru voi. zicand muma-sa^ §i dela a opta zi §i de aici ina. depre cari voi le veti ^'proclama zile sfinte. de un an. 22. ca sa fin voua Dum. va *legana omerul inaintea Domnului.in spice sa nu mancati pana in ziua. oo ^^ ca^eusa ma sfin^esc intre fiii lui Israel: eu sunt Dumnezeu. 33 Si care v'am scos pre voi din pamantulEgiptului. sau iedul.tamani intregi. 31 ''^i sa paziti legile mele. 6/^i in ziua a cincisprezecea fara cusur: ^\ un vitel §i doi berbeci. framantata cu oleiu. dara a i?ap. "*dar nou de pane Domnului. 2 Vorbei^te fiilor lui Israel. nici graunti prajite. spre a le aduce pane Dumne. ca^stricaciunea lor se afld sfanta. zi. sau mielul. sele secerii^ului vostru la preot 1 1 ^i 29 ^i cand '^sacrificati sacrificiu de muUumire Domnului. pre care inte vor fi bine primite pentru sacrificiu 28 ^i vaca. 14. 8 ^i sa aduceti sacrificiu cu intr'insele. impreuna m Mai.10 Vorbe^te fiilor lui Israel. leganat. sabat este Dom.

si cu prinoasele sa fie voua aceca. un an drept v sacrificiu de bucurie. zicand In ^ziua a cincisprezecea a lunei acesteia a ^aptea. zicand: lui dar leganat iiiaintea Domnului. preotul pre acestea sa le legene drcpt 33 ^i Domnul vorbi lui Moisi. . zicand de sabatele Domnului. sd fie zi de espiare. 30 2/ v^i tot sufletul. nici ^spicele de serv sa nu facefi 37 ^Acestea sunt cele cazute din seceri^ul tau sa nu le sarbatorilc Domnului. 36 k^apte zile sa aduceti sacrificiu cu foe Domnului. §tie ca eu am facut ca fiii lui Israel sa 31 Nici munca sa nu faceti. i^i sa va bucurati inaintea . faceti in este. sfi proclamati zi stanta.ji cu cei <loi mici. prinoase. Cu^tile. la ziua sa. ?i sa aduceti sacrificiu cu foe cii de parau. Eu sunt Domnul Dumne. 137 do pane a lor. Anul nou.nului sacrificiu cu foe. zicand intaia zi sd fie sal)at. perde-voiu colibi 43 Ca generatiunile voastre sa pre sufletul acela din poporul sau.lunei acestia a f?aptea. sacrificiu. J?i sa adu. in generatiunile voastre. miros placut tele voastre in a noua zi a lunei. MOISL €11 dai'ul 23. ^i sa va amanti sufleca sacrificiu cu foe. pre care voi le dati Domsunet de trambite. ^inlVaiiarc cstc. i^i afara de toate darurile cele sa fie voua zi de rcpaus. sa serbafi €eti sacrificiu cu foe Domnului. 37'^Afara 23 ^iDumnezeu vorbilui Moisi. 28 ^i nici : un lucru sa nu Domnului. . ee trebue zeul vostru. In ^luna a ^aptea. Dumnezeul vostru i5>i i?apte zile. 22 ^i '"cand veti secera semaiiaturile sfanta. 19 ?i veti adiiee i^i oim lap din seara pana in seara sa serbati saba€a sacriliciu pentiai paeat. 40 ^i /'in intaia zi sa va luafi a §aptea. in ziua ace^a. spre a aduce Domlui sa le la^i. fie- sau. colibi sa locuifi ?apte zile. seara. veci sd va fie in generatiunile voastre 29 Ca tot sufletul. dupa ee veti fi «cules venitul }iamantului. sd fie sarbatoarea corturiconsacratd Domnului ^aptc zile. 2 sfinte sa fie Domnului. ?i sa va amariti suiletele fenic. ardere de tot. zi sfanta fruct dintr'un arlwre frumos. lor.*'starpi-se-va din poporul 42 In . Domnului. nici un lucru de serv in ea sa nu faceti. !?i ramuri de arbore tufo^i. lege in locueasca in colibi. cand i-am scos din veci in generatiunile voastre. imin-ex\\\i\ cu panilc cele do prinoase . i?i doi mici de lul vostru. ?i a opta zi sd fie 27 ^^§1 in ziua a zecea tot a acestei luni sabat. o 32 Sabat de repaus Dumnezeul vostru. accea zi ca ea zi de espiare 41 sa serbati aceasta ca sarbatoare a ca sa se faca espiare pentru voi Domnului f?apte zile in an: lege in inaintea Domnului. ramure de sii va fie. in toate pamantul Egiptului. zicand lor rile voastre. 35 In ziua intaia sa fie 7a sfanta sa nu faceti intr'insa nici un lucru do serv. 25 Nici nului. in intaia zi a lunei.m. voastre.proclama zile sfinte. sa nu seceri de tot Domnului. Eu sunt Domnul locuintele voastre. carele va face care mo^tean din Israel sa locueasca in ceva lucru in ziua aceasta. : f?i Domnului. pen21 ^i tocmai in aceasta zi Iru preot. 20 ^i lor. Dumnezeul vostru. ^i ziua a "opta sa va fie zi voastre. 39 Da. i?i salvoastre. "amintire cu de bunavoie. nici un lucru marginile ogorului tau. i?i sa aduceti sacrificiu cu foe pamantului vostru. in a cincisprezecea zi a im lucru de serv sa nu faceti. care nu se va amari in luna a ^aptea sa o serbati aceasta. pentru fiecare zi. in 26 i^i Domnul vorbi lui Moisi. daruri de pane. sarbatoarea Domnului §apte zile. ^i zi sfanta. §i afara de daruafara de toate voturile 24 Vorbe^te fiilor lui Israel. pre cari le veti aduni pre acestea sfiracului si strainu. Ziua impacarii. Lege in veci sd fie vouci aceasta in toate locuintele ?A Vorbei^tc fiilor Israel.

138 III. 1 $i pentru rdnirea generatiunile voastre. spre faceti ?i straiuului ^\ mof?teanului ca en leg-amant in veci. 16 $i eel ce "blestema numele Domnului. sa o plateasca pane. lui Israel comunitatea. pe masa '^cea de Domnului.5. asa sa se faca f?i lui 20 Frantura pentru frantura ocliiu pentru ocliiu dinte pentru dinte: vaiamarea f^cuta cuiva de el^ 18 2^1 . de cate doua zecimi de efd sa fie turta. cuvenite lui din cu tabara. ^i sa coci dintr'insa douasprezece '^turte. 1 9 ^i daca. sacrificiu cu foe Domnului. incetat. paniantulsaserbeze'^repaus Dom3 ^ase ani sa semeni ogorul §i-l iadusera pre el la Moisi. 6 §i sa le pui pre acestea in doua randuri. care sa va fie spre amintire pe love^te de moarte o vita. cum a 'facut el. spre a tinea cande3 Afara de perlele aprinse neincetat.seceri:?ului. ^ 4 In policanas^ieze el 7 ^ ^i dacd cineva va lovi de moarte drul eel de aur curat. . in cortul intrunirii. acela sa se omoare cu pietri sa-1 ucida toata comunitatea.2«Poruuccste liilor lui Israel. deapsa dupa cuvantul Domnului. nul lui Moisi. Israel facura 24 ^i fiii lui dupa cum poruncise DomAnul sahatic. . 15 lar fiilor Oleiul pentru candele.si ei se certara in Voi cand veti tabara. pre eel ce a blestemat afara din tabara. caei sa-ti aduca oleiu curat. Dumnezeul vostru. ?i 44 Astfel spuse Moisi fiilor lui Israel nile lor pe capul lui. pentru luminare. Pedeapsa pentru blestem. MOISI 23—2. sa le a^eze pre aceste Aaron de cu seara pana dimineata inaintea Domnului neSi r^A va blestema pre Dumnozeul sau. acele pre 5 ^i sa iai floarea fainei. 10 ^i ie?i intre lui Israel fiul oare- carei femei Isralite. tot sabatul sa le a)?eze inaintea Domnu. 25 *Cel ce rata.se omoare. fiul femeii Israelite cu un Israe.si ale fiiilor lui. voua. §i sa aduni tau. dela fiii lui Israel. sa nu le aduni.fiilor lui Israel. i^i via ta sa nu o tai. . ca acestea prea sa scoata pre eel ce blestema afara din sacrificiile sfiute sunt. cate §ase intr'un rand. fata lui 4 lar in anul al-§aptelea sa 12 ^i-1 ^pusera pre venitul ei semin^ia lui Dan el sub paza.^^ . sa plateasca vita cu vita. i?i numele nului: Dibri. foe ale Domnului prin lege fiii vecinica. sa 22 « Asemenea judecata sS. . si-/ *blestema. §i le zi lit. eel ce va lovi de moarte pre o vitS. ce vor creijte singure dela sine in urma ca toti cei ce-/ auzira s3.fie sa])at spre repaus pamantului. . ca aur curat. sa se omoare. sa candele inaintea Domnului neincetat. deaua marturiei. preste aceste randuri . acela sa se omoare. zicand: Oricine Domniil vorbi lui Moisi. 11 ^i fiul femeii Israelite ''bleste. 8 *In * ^i eel ce loveiste de moarte pre om. §i sa-1 ucida cu pietri. sa le vorbe^ti. 13 ^i sa fie Domnului ogorul tiiu sa nu-1 se5 ^Pre cele DomnulvorbiluiMoisi. Lege in veci este aceasta intru Pedeai^sa pentru omucidere trupului. ^cari sa 23 ^i Moisi vorbi fiilor lui Israel. zicand ^T. ^pana ce i-se va hotari pe.asemenea sa se faca $i lui. 9 i?i /'acestea sa fie Domnul sunt.intra in pamantul. inaintea vre-un om. din masline sdrobit. . cineva va fi lacut aproapelui sau ceva vatamare. Capul '•(. sabat ^^ : . zicand: unui barbat Egiptean. care era i?i fin al Qfr i^i Domnul vorbi cu Moisi pemun2 Vorbe^te tele Sinai. 7 ^\ pune tamaie cu. ale lui Aaron. pdnea de punere pietri toata inainte. ^i strugurii . . sa-1 ucida cu sarbatorile lui Dumnezeu. acela iiji "va purta pacatul sau. precum strainul asa ^\ mosteanul daca va blestenui numele Domnului.-i?i '"puna ma. pre care eu vi-1 dau ma numele Dommdui. le manance in loc sfant . zicand: 14 Scoate meni. din ^ase ani sa tai via ta. . §i mumei era i^alomita. lui neincetat.

^i pa- 8 •ani.cnniparat in genera- . i^i dupa imputinarea anilor sa locuit in cetate cu zid. fi^ctele accstui an de sal)at al jtanian. in '^zina de espiare sa faceti sa rasune ca " al meu este paniantul. 25. Desjire rdscumparare. sa vina yconsanc-eanul sau eel nici sa secerati cele dela sine erescute mai de aproape. 'sa daca n'a gasit de ajuns spre a inapoia. 27 Atnnci ^el sa socoteasca anii dela 13*in arest an jubileu fiecare din voi vindere. vinde. el are dreptul a scazi ]tretul: caci numarul secerisurilor (?i-o rascumpara pana la sfarsitul anului iti vinde el. de 22 •'vSi cand veti semaua voi in anul al asa optulea. Bumnezfnd implinirea unui an intreg. 12(^aci careva nu are consangean. 20 §i de veti zice: i'Oe voni munca sorvei tale. veti adcca de !?apte ori sapte ani. ^ci In sa te temi de Dumnezeul aceasta nu se va rascumpara pana la tau. care petrece in anul si al i?ajitelea? 3noi nu vom se- tine.veti pazi judecatile mele. k.!!!!!!!!!!.i])ro. 26 ^i daca celei netaiatesanu le adunati. nu nedreptatiti unul pre altul 1 5 i Du.\ intru tului sil scrveasca voua s\nv iiuli-ire.!!!!. caruia vanduse.cumparatorului pana la anul jubileu. vinderii sale. 1 1 Jubileu sa fie voua acest al (Vatele tau va saraci. \anzatorul sa reintre in moi^ia sa. 25 ^Daca «au. si nici strncjurii viei lui eel vandut al fratelui sau. **fara temere veti locui in (> paniantul acela. s'de pe cam]! sa-i niancati IVuctele lui. 9 Atnnci sa venitul acestuia va sosi. : : pei'i dela a]»]'()npel(' lau: si el dupa in annl jubileu cunij)aratorul sa iesa. veti mana celui ce o a. ^i ceeace va intrece. manca 'din venitul .>i itfi tidui l. ^i numarul anilor iVuctt'lor sa-ti vanza.27. Si sa nnnieri tie si sapte sal)ate mantnl va produce venit pentru trei ani. sa intoar•sa se intoarca la niosia sa. §ii vindeti ceva .d. Aiiul jubileu. 139 din via coa netaiata a ta..irile din cetatea cu zid va ramanea de tot in vostru. in ziua a zecea a lunei. ^i-i da mana aceasta estc juliileu. ^i voi sunteti 10 ^i la mine ^straiiii ^i nemernici. ?i veti locui intr'insul lara temere. si. i^i-l "veti manc. 19 Si pamantnl isi va jin de repaiis sa fie j). sa invoiti dreptul ^fiecare dinvoi sa se intoarca la neamul rascumpararii pamantului. da.Inci'ul lui vandut sa ramana in mana pa numarul anilor dupa jubileu sa cuni. 23. 2i. 23 Paniantul sa nu se vinza de tot: luna a sa])tea. si niiiini^\ servuliii tau. 14 ^i cand ca inapoi aceluia.t])elui vostru. eel ca cele sapte sabate de ani sa-ti faca vecliiu. sfant sa fie voua ^i are de ajuns pentru rascumparare. « Clip. un an deplin el are 17 Deei ^nu va nedreptatiti unul pre dreptul de rascumparare. fiarelor din fi pauiantul tau. ''^i . inele. pana in anul al noualea pana ce patruzeei ?i nona de ani. tie sat. 16 Dupa multiniea anilor sa maresti 29 §i daca cineva a vandut casa de pretui.iara!?i sa se intoarca lamo^iasa. mana.san cum. si. 7 Si vitelor tale. nici vom culege venitul nosiru! spre 21 Eu voiu ''trimite preste voi binecuvantarea mea in anul al ^aselea.i fruetul sau. atuncia casa 18 '"('a de veti implini le. sa nu-i culcgi face pre ele. voi in tot pamantnl rilor ei jubileu sa fie aceasta voua mo^tenirii voastre.111.i tail. veti manca din faci sa rasnne tnunl)ita de ju])ileu in eel vechiu. ca en Domnul sunt. ^i din mosia sa va eincizeeilea an / voi sa nu semanati. 28 f^i parati ceva dela aproapele vostru. trambita in tot pamantnl vosti'u. MOISI. •sa sfintiti annl al eincizeeilea §i sa^proclaniati in tara libertate tntnlor locuito24 Drept aceea. 30 !^i daca altul. ?i sa rascumpere lucrul ale acelui an. tut venitul lui va nutrire. ^i straiiuiliii tan.

§1 fratele tau langa dansul va saveci a lor. raci. nu-i dai cu 38 ''Eu de-i va da mana. il poate rascumpara. fiii lui cu dansul. 47 ^i daca un strain sau un nemerpul cuprinsului din prejurul cetatilor lor sa nu-1 vanda. 33 ^i 46 '^\ ^sa-i luati pre ei de mo^^tenire filselor din cetatile mostenirii lor. a§a sa fie el la dansul sa nu-1 stapaneasca cu asprime inaintea ocliilor tai. sa nu-1 stapane$ti cu asprime. va ajunge la avere. 45 Precum dintre fiii nomernicilor. 49 Sau unchiul sau. ca sa va dau pamantul Canaan. 53 Ca §i naimitul . sau oare-carei semintii din fa48 Dupa ce acesta se va averea lui se va clati langa tine. sau din cetatea nio^iei sale. el 40 Ca un naimit. §i sa se intoarca la familia sa. caci ei de sclavi in veci. pre . 42 Ca ei sunt servii mei. ^i sa-i aveti pre Viinduta. nici dobanda. serva ta. paratorul sa iesft in vostru servi dintr'acestea sa va cumparati i?i ?i serve . 41 §1 el atuncia daca vor fi putini ani pana la anul jusa serveasca la tine. b 35. dupa numarul anilor sa inapoeze pretul : mo§ia parinfilor sai. cari petrec intre voi. MOISI. ^i pana la anul jubileu rarii sale din argintul vinderii. ?i cu dansul. acela care va fi cumparat o casa de a ler vo^tri dupa voi. . ca ei sa-i mo^teLevitilor. pre cari voesyti de an pe an.paneasca preste fratele sau cu asprime. nici camata. sau el iusui^i. care poate rascumpara. iar cat pentru fratii casele din cetatile Levitilor sunt mo^ia vo^tri. sunt Domnul Dumnezeul vostru.140 tiunile sale : III. ce petrece cu tine.™ca ?i zipata langji tin(\ §ii el se va vinde tie. atuncia milie straina ca fi vandut. v-am scos pre voi din pamantul Egip. cat pentru cetatile ''Leviiilor. sa iese in anul jubileu. are dreptul de a se rascum« da-i ajutor. §i se va vinde strainului ce locue^te va scapata. i?i din anul jubileu. singur pre sine se sa le imprumuti cu dobanda. el §i 55 Ca ai mei servi a-i avea.socoteala cu cumparatorul sau dela anul tului. 54 ^i cand el prin nici unul din aceste chipuri nu se va fi rascumparat. caci acesta este mof?ia in nic. dintr'ace^tia va putefi si cumpara cu . ca un nemer. 25. ^\ Num. 2. din prejurul 82 lar casele de prin sate. iesa sa fie in anul jubileu el sa nu din na^iunile cele . el sa faca socoteala cu dansul. pre cari i-am scos din pamantul Egiptului §i sa nu se 43 i Tu vanda. sau ca uneliiului Dumnezeul tau teme de 37 Banii tai sa altul oare-care consangean din familia. lor intre fiii fiii nimenea sa nu sta- lui Israel. ci sa '^te 44 §i servul temi de Dumnezeul tau. . precum se vand sclavii. acele ca fie socotite ca fondurilo de pamant. 52 $i nic sa fie cu tine. 32 ^i familiile acelora. fie strain sau nemernic 36 /'Sa nu iei dela para unul din fratii sai il poate rascumsa traeasca cu tine. ^i cnmdin ea. el si fiii lui impreuna bileu. . cafri n'au zidnri iniprejur. sa traeasca cu tine. Levitii sa cari i-au nascut in pamantul vostru $i aiba drept in veci de rascumpararea ca. ^sa iese la jubileu din casa neasca drept stapanire. §i iara^i sa intre in rascumpararii sale. sa lele unui ntiimit ce ar fi fost la dansuL nu-1 pui pre dansul sa-ti faca munca de 51 §i daca mai simt inca multi ani.teasca dupa numarul anilor. : bileu ?i banii vinderii sale sa se socopentru ca sa fin voua Dumnezeu. sa iesa dela tine. lui Israel. bucatele tale lui il poate rascumpara. sau fiul dansul nici camata.dupa ei sa inapoeze pretul rascumpaSclav. iji cu tine. de slugi. vanzatorul sa aiba dreptul de rascumparare. ci i'te para: fratele tau sau. Oprirea camatei ?i a asprimei fa^S. 39 §i Hie cumva fratele tau va sca.aceijtia pot fi in stapanirea voastra. tftu. 50 Atunci el sa faca. in care el i-s'a vandut pana la anul ju- 35 ^i cand fratele tan : . 34 ^i nici '^ cam. cari sunt voi.

ca*^sa titi batuti de inaviilor va ajunge pana la samanatura. 8 Si*"cinci din voi consuma in zadar. nici stalpi sa nil va figurate sa '^^i daea voi nu ma veti asculta. nu vd veti intoarce la intre voi. pul sau. inaintea voastra. de anul 22 ^ Ca voiu trimite asupra voastra 11atrecut. voastre. vostru. §i micii vostri i?i f cei ce va urasc vor domni ffpanea voastra o veti manca cu sat. ?i sa va pearda vitele voastre. ?i Jvoiu face ca cerul vostru. am 14 nu ^^ in Q/c 8a nil faee^i voua puri cioplite. pentru ca sa va in. 19 ^i voiu 'sfarama mandria §i 'salvia nu va trece prin pamantul puterii voastre. ^i cule^sul contra voastra. eu va voiu pedepsi de ''?apte ori mai mult pentru pacatele fi cine sa va spaimanteze. nici clii- fSgSdiiiia. §1 pre cele vechi le veti scoate rele campului. Lege contra Bineeuvdntare ''idoli. caci 'pamantul vostru vor urmari o suta. eu sunt Domnul. $i *voiu fi Dumne23 ^i daca voi nici prin acestea "nu zeul vostru. facandu-va sa umblati cu capul ridicat. MOISI. <^§i pamantul i§i va da rodul i?i " semanta voastra in zadar o veti setuarul meu sa-1 cinstiti . daca veti umbla mie tot in 9 $i ''intorcandu-ma spre voi. pre cari 13 "Eu sM?z/Donniul Dunmezeul vostru. tinea pana la culesul viilor. va veti indrepta. in- veti 2/lepada legile mele. ca inamicii vo^tri o vor manca pre 17 §i^eu voiu indrepta fata mea fructul lor. "• va produce mana. ?i arborii campului is^i . si ei vor cadea de sabie de arama. !?i '^cararile sutletul voi. 16 ^i eu voiu face voua acestea: voiu 3 '^Daca voi veti umblain legilemele. 12 *i^i voastre vor ramanea desjerte. mere. §i voiu perde ^'fiarele cele salbatice din acel pamant. 141 scos pre voi din pamantul sa sunt fiii lui Israel. §i Capul 16. fara ca ci* in pamantul vostru veti locui fara te. i?i nu va de mine. 15 k^i cliinati inaintea lor !?i sufletul pamantul vostru. Ameninfarea blcstemidui. friguri ferbinfi. cadea de sabie inaintea voastra. $i o suta din voi vor nu-f?i va mai da rodul sau.III. servii mei. §i nu veti voi a asculta de mine. trimite preste voi ^ spaima ^i lingoare ?i $i veti tinea poruncile mele i?i le veti face. ^i preste voi §i 9 voi veti fugi. sunt Eu care v-am E- Domnul Dunmezeul idololatriei . ^i sa va immultiti ?i voiu eu voiu adaogi preste voi de ?apte ori intari legamantul meu cu voi 10 $i mai multe plagi dupa pacatele voastre voiu veti manca i'bucate vechi. §i pamantul vostru 20 ^i ^puterea voastra se va micii vo!?tri. rupt legatura jugului vostru. 2 ^Sabatele mele sa le paziti. cari va vor ^consuma 4 "^LVtuncia eu va voiu da ploae la tim.daca ca eu swit Domnul vostru va despretui judecatile mele. imsau. nici arborii paurmari zece mii §i inamicii voi^tri vor mantului nu-?i vor da rodul lor. i-am scos din pamantul Egiptului. 7 ^i voi veti urmari pre ina. ?i sanc.ocliii. nici pietri nu puneti si veti face aceste porunci.neva sa va urmareasca. . loca^ul putinandu-va ?i pre voi. si voi imi veti fi mie popor. voiu umbla intre voi.vostru sd fie de tier. 26. . Dunmezeul vostru. ca si nu mai liti sclavii ^lor. meu il voiu pune meunuva *"uri pre . 6 ^i *voiu da pace in acel pa18 i^i daca nici dupa acestea nu veti ? asculta mant. "va voiu face contra. 11 s^i copii. ritlicati. ca voi sa va repauzati. sa cre^teti.- cat voi sa nu faceti toate poruncile mele. 25. . giptului. ^i va vor face sulietul a laucezi. cari sa va lipseasca de afara dinaintea celor noua. 21 §i voi. .?i legamantul cu mine sa-1 desfaceti. . 5 ^i /"treeratul vostru va ea.

30 Si cei ramasi dintre voi '"se vor pierde jieutru mine. 24. cut dela voi. pentru cat nu a repauzat in '*anii vo?tri sabatici. 35 Toate zilele cate va ramanea pustiit. ^i nu-i voiu uri in at:ita. ]ieg(»niiidii-i nimenea. q Ezec. pre cari i-am scos din pamantul 43 ^i acel : : p 2 Sam. u Vers. 22. chiar de se vor^mira de dansul aduce aminte. . r Num. 34 S'Atunci acest primant se va bucura de sabatele saleintoatezilele cat va ramanea pustiu. §i va veti preda 26 *Ca va in manile inamicilor vo^tri. si pamantul inamicilor vostri va va manca. 105. ^i '^sanctuarele voastre le voiu nifintul meu cu Isaac pustii. voiu scoate sabia in nrma voastra. care va rasbuiia ruperea legamantului ^i de . ^\ sa stric legamantul meu cu dansii ca eu Domnul sunt Dunuiez(ml lor. cadavrele voastre preste cadavrele ido. i?i pamantul vostru se va face pustiu. umbla tot in potriva mea. vor fugi.mantul meu cu Abraam imi voiu aduce veti asculta d<3 : '' . 45 Dar pentru ei imi voiu aminte de legamant cu stramosii aduce lor. va goni : !:<i \n-(i eiisunetul frunzei ce se mii^ca . . si legile mele le-au nrit sutletul lor. faradelegile lor prin tarile luanncilor 27 ^i^dacfi vol nici dupa acestea nu voi?tri ^i inca si pentru faradelegile pa. il voiu pustii. 38 8i voi va veti pierde iutre natiuni. « Ps. 14. 3 1 k^i cetatile voastre le voiu aduce de legamantul meu cu lacob i?i de lei^-ainca i?i de legalapustiire.142 mine. 37 '^unul va cadea preste eelalt ca dinaintea sabiei. ler. 32'^^ si de pamant imi voiu inamicii voi^tri. 16 ( Isa. $i ci veti III MOISI. Da. 21. ca sa-i nimiceasca de tot. ca sa vad daca sorii-statuele voastre. cari vor locui intr'insul. sji se i?i ei vor ranicinand pustiit pentru ei primi pedeapsa pficatului lor pentru aceea. nu voiu lepada pre ei. 40"^iatunci ei desi vor marturisi neumbla-voiu impotriva voastra. 17. umbla impotriva voastra.27. $i pana ce veti fi voi in \aYii inamicilor vo§tri atuncia pamantul se va repauza si se va bucura de anii sai sabatici.potriva mea: 30 Si?/ voiu um)»lat in contra lor. voiu frange toiagul panel .dreptatea lor. pentru pacatele cari an faptuit imtru pacatele voastre 41 (Deaceea ^i eu am chiar carnea fiilor vo^tri. si caruea fe. si i-am adus in etlor voastre o veti manca. 9. I . » voiu trimite preste voiciuma. si inca do ^apte ori mai mult va voiu pedepsi pen. 3 voiu aduce asupra voastra sabie. i?i se va ?i 've^i da voua panea voastra cu cumpana. eu acest pilmant aminte. fug de sabie ?i vor cadea negonindu-i nimenea. 28 i^i eu ^cu furie impotriva mea. i?i ^voiu arunca inima lor "cea necircumcisa se vai'umili. si sulletul meu va va«uri pre 42 Atunci ^i eu imi voiu 5 aduce aminte voi. ^i zece femei vorcoacepanea voastra intr'un cuptor. ca cum va veti strauge in ceta^ile voastre. 20.'». ci veti umbla tot rintilor lor cu dansii se vor pierde. 6. manca.si ei vor primi pedeapsa pacatului lor) lilor vostri. 33 §i §i $i/ prevoiva voiu risipi iutre natiuni. ^i nedreptatea ptirintilor 29 ^Ca veti manca lor. va dansii. si voiu nimici pamantul inamicilor lor. 12. aduce moliciunea in inima lor in inamicilor lor: si va voiu bate inca de gapte ori niai 25 §i mult pentm pacatele voastre. 14. 'voiu tarile 24i'Si eu voiii 36 i^i color ramasi diulre voi. i?i 'nu veti putea sta inaiutea inamicilor vostri. sfarama inaltimile voastre. 14. Repriniirea hi zilele de apoi. cand locuiati voi intr'insul. va repauza. 26. 12. i?i nu voiu mai mirosi miros pla. pamant va fi parasit de bucura de sabatele lui. dara nu va ve^i satura. ^i cetatile voastre dci?erte. Mic. 44 Dar ^i cand ei vor fi in pamantul inamicilor lor. pentru ca ei au lepadat judecatile mele.

sfinte sa uu camp de dansul cumparat. ISii^i daca el i!>i va consacra campul sau dupa 16 ^i : iubileu. (lii[)a cum va fi buna sau rea. bonnuil. 4() tile. dupfi rY"! Si Doinnul vorbi lui ]\Ioisi. Caput . 26. c Vers. atunci al caruia si este stapanirea fondului.?7. | Ezec. 21 ^i acel camp. . 25. 13. !?i le cum va fi buna sau iva in cat o va eslo^^^i zi:«Daca cineva va face vot insemnat.15. 29.!i pre acoa vita sa o puna inaintca preo12 ^i preotiil sa o estimeze. 18. fie i?i s& a lui. sa fie sacru Domestimeze preotul. 10 El lui 23 Pre( )pune alta in locul ei. preotul sa-i ^socoteasca argintul dupa numarul anilor. care nu va schimba. estimarea 5 iSi daca ta va fi de treizeci de sicli.>i de va fi dela o luna pana la cinci ani. niarea ta. in locu-i. i Num. b F. 14 Si daca isi va consacra casa sa Domnului. cat o vei preote! atata va I'ace. 11 ^i daca votul anul jubileu cami)ul sa se intoarca la iucuiva va fi din vitele necurate. sfinte sa fie. el sa adaoge inca a cincia lui i?i parte preste argintul estimarii tale. 15. 6. estimarea ta sa fie dupa semanta sa un gomer de semauta de orz se va pretui tai cincizeci sicli de argint. i. 6 k. nici buna pentru till sa-i socoteasca pretui estimarii tale rea. 26. 9. si preotul sii-l estimeze. din care sul dela care el 1-a cumparat: la acela nu se aduce sacrificiu Domnului.ll. 2. nici rea pentru buna ?i daca cumva pana la anul jubileu si el pre acea esva pune o vita pentru alta vita. atat timare a ta sa o dea tot intr'aceeai^i zi 24 'In aceasta cat si cealalta. pre acela sa-1 puna inaintea preotului. 2S. in!. 143 Egiptuliii jientru iiiaintoa odiilor lor iiatinniloi'lol ca sa tin Dumnezeii. toate cate 22 ^i daca cineva consacra Domnului dintr'insele se dau Donuiului. / Cap. . dupa : : parte preste argintul estimarii tale. 13. Vers.III. J Cnp. 25. d Vers. ramana 20 Si '* ^' .10. y Cap. pretui lui sa ramjina dupaestimarea ta. ISam. nu se mai poate rascumpara. estimarea ta va fi de cincisprezece sicli iar pentru parte femeeasca zece sicli. . 31. estimarea ta va fi pentru partea barbateasca de cinci sicli de argint iar pentru partea femeeasca estimarea ta va fi de trei sicli de argint. ''dupasiclul sanctuarului. este d(4a cinci ani pana la douazeci de ani. sau acel cjimp il vinde altui om. el sa adaoge si nul intre sine intre fiii lui Isi-uel ]m' a cincia parte din prctul ei preste esti- nuuitele Sinai prin maua lui Moisi. 18 | 14. MOISI. 30. sa o estimeze preotul. asa sa i-amana. 28. si judeca. de va fi parte barbateasca. nului ca un camp consacrat lui Dum9 l^i dacii votul va fi din vite. 27. 7 Si de va fi de ?asezeci de ani sau mai sus. I | k Vers. tima preotul. sa mai adaoge a cincia Legi peutru voturi $i zecimi.l.soil. 10. estimarea la va fi pentru partea barbateasca douazeci de sicli: iar pentru partea femeeasca de zece sicli.!ii aceia sa fie dupa estimarea ta a daca eel ce a daruit. care a fost pusa ca lucru consacrat Domnului. va voi sa-^i rascumDonuiului. 3 Si estimarea ce o vei face pere casa sa. eu tiikii. sa-i ^i daca el nu voe^te sa-^i rascumpere campul. suma aceasta sa scada din estimarea ta.BS. fl'cand indemanarea celui ce a facut votul sa-1 in anul jubileu va iesi.prefiiir legile. daca cineva va consacra Domnului din campul mo^iei sale.25. penlru partea liarbateasca dela VJirsta de douazeci de ani pana la ^asezeci de ani. 28. estimarea ta va li de cincizeci de sicli de argint. se axluce sacrificiu Donuiului. lui. sa fie *mo!?ia preotului. din cai'e nezeu.16. 4 Si de va fi parte femeeasca.daca A a voi sa o rascumpore. fie. 8 yi de va fi mai scapatat decat estimarea ta. 44. zicand ^' 2 Yor1)este fiilor lui Israel. I r I 13. 13 ^^^i AcestCa ^nnt statutcle. pre care le-a asezat Dom.25. cari mai sunt pana la anul jubileu. ^\ nici va este din campul i moi^iei sale. 1 7 Daca \^\ va consacra campul sau tocmai din anul iubileu.1 I h Vers. 19/^i daca eel ce a consacrat campul va voi sa-1 rascumperc.. / Cap. a Num.

nu se va putea rascumpara. 12. Nnm. acela sa mai adaoii'e inca a cincia parte. 1 6 « Ace?tia sunt cei alesi de comunitate. Esod. 11 Din Beniamin: Abidan. ca a Domnului este. 29 2 Nici un interzis. zecimea pilmantului ?i din semanta pamantului ^\ din fructul lor. 11. Mrba^ilor biini ca osta^i. 1-313. toata zecimea din cireada ^\ turma. fie vite. Vers. ci nu se poate rascum- sanctuariilui gliere. §i vita schimbata §i cea in locul ei pusa sa fie lucru sfant. an anume numi^i. sau campii. MOISL dupa sicliil 27. 15 Din Neftali Ahira. pre tot eel familiile lor. dupa numarul numilor. 2 Deut. pre acesta nimenea sa sacrat lui Dumnezeu este.144 25 de ^i toata estimarea tasafie . ?! daca se va pune una pentru alta. 47. A PATEA CimTE A LUI Numarul tiul MOISI. f^i dupa ce poate ie§i la oaste in Israel. 13. cap al casei marii intre semintiile parintilor lor. fiul lui Euan. 1k?i Domnul vorbi lui Moisi *in pusintrunirii. fiul lui Pedazur. sa nu se puna una pentru alta. tu si §i sa fie 6 Din Simeon Selumiel. fiul lui Ochran. 15. din toate cate are el mo^tenite. 1. fiul lui Tuar. ^i daca nu va voi a-1 rascumpara. 2 '^Numarati capetele intregei comunitati a fiilor lui Israel. pre toti btirbatii dupa capetele lor. cari sa stea 17 ^i Moisi cari ^i Aaron luara pre fost acefjti cu voi j> : Din Ruben barba^i. fie bou sau miel. 3 Dela douazeci de ani mai sus. siclul sa fie de "^douazeci para. 30. sa se vanda dupa estimarea ta. 33 Sa nu se aleaga nici cea buna nici cea rea. l:. un barbat. 13 Din Asser: Pagiel. ^in cortul in intaia zi a lunei a dona. 28 P 3i nici nn dar interzis. 8 Din Isachar Netaneel. 27 §i de va fi dintre vitele cele necurate. fiul lui Turiijadai. m. fiul lui Ami^addai. Sinai. cu voi cate un barbat din fiecare semintie. din Efraim: Elif?ama. pre care le dadu Dumnezeu lui Moisi pe muntele Sinai pentru fiii lui Israel. care prin intaietatea na^terii sale pomilor a lui Dumnezeu este. f capi pre ei dupa cetele lor. m n Esod. fiul lui Helon. 10 Din fiii lui losif. §i din toate cate * petrec pe sub toiag. acestea sa nu se poata vinde. 13. 14 Din Gad Eliasaf. : : : sale parinte^ti. fiul lui ^Debuel.?i 32 din NUMERII. nici rascumpara ca tot lucrul consacrat cu interdict este prea sfant lui Dumnezeu. mai Elizur. fiul lui Gliidoni. fiul lui Sedcur. sa se omoare. 12 Din Dan: Aliieser. lucru coneste a Domnului. a zecea parte sa fie sfanta lui Dumnezeu. I ' o Vers. Din Manasse: Gamaliel. consacrat cu inter. 31 ^^i daca nu-1 poata consacra. cineva va voi sa rascumpere catva din 30 ^i * toata 26 lar pre cel'*iiitam-nascut al vite- sau t^ap. 12. 18. zecimea sa. zicand: dupa casele lor parinte^ti.mai "adaogind pe deasupra si a cincia parte. 21. 17. dict dintre oameni. 7 Din luda Nalif?on. 19. sa-1 rascumperedupa estimarea ta. fie oameni. I . 9 Din Zabulon: Eliab. ai miilor lui Israel. 5 ^i acestea sujit numele acelor barba^i. 84 Acestea sunt legile. intr-al doilea an dupa iesirea lor din pamantul Egiptului. fiiul lui Aminadab. pre care cineva 1-a consacrat lui Dumnezeu cu interdict. rat-i-i numa- 4 Aaron. fiul lui Amiliud. Nnm.

dupa numarul numilor. 41 Cei fiii 26 Dintre lui luda. dupa ge. dupa capetele lor. dupa numarul nu27 Cei milor. dupa cadela douazeci de ani ^i mai sus. numarati ai lor din semintia lui Benia24 Dintre fiii lui Gad.mai sus. lui Isacliar erau: cincizeci i?i patru mii 43 Cei numarati ai lor din semintia patru sute. dupa numarul numilor. 20 ^i fiii lui Ruben. 31 Cei lor parintei^ti dupa nuinarul numilor.toti cari puteau iet^i la oaste. 35 Cei neratiunile lor. lui Neftali oriu: cincizeci ^i trei de mii 30 Dintre fiii lui Zabulon. dupa ?i sc inscrisera in casele lor parintesti. capotele lor. dupa numarati ai lor din semintia lui Manase casele lor parinteijti. 145 lor. toti cari sele lor parinteijti. dupa dupa numarul numilor. numarati ai lor din semintia lui Asser 28 Dintre fiii lui Isachar. dudouazeci de ani )?i mai sus. dupa familiile lor. to ti cari puteau ie^i la oaste. dupa milor. dupil ge. dupa 42 Dintre fiii lui Neftali. Donuiul lui Moisi. dupa milor. dela douazeci de ani ?i mai sus. dupa familiile pustiul Sinai. 22 Dintre fiii lui Simeon. dupa gene. din semintia lui Dan erau doua mii ^apte sute. dupa gecasele lor parintci^ti dupa numarul nu.IV. a intaiu-nascu. dupa numarul nu. cei numiira^i ai lor cixiu : treizeci ^i doua mii doua sute.patru sute.oaii puteau iesi la oaste 18 $1 la intuia zi a lunoi a : doua adiinara neratiunile dupa familiile lor. dupa familiile lor. 32 Dintre fiii lui losif fiii lui Efraim. toti cei de partea barba. dupa familiile lor. dupa familiile lor.sus. dupa casele milor. lor. dupa numarul numiputeau ieiyi la oaste 25 Cei numarati lor. dupa familiile lor. marati ai lor dupa gene. erau: ^aptezeci si patru mii ^ase sute. ratiunile lor.pa casele lor parinte!?ti. dupa generatiunile lor. tot-i cari puteau ie§i la oaste. toti cari pu. toti cari puteau ies^i la oaste. dupa familiile lor. totri cari puteau ie^i la oaste. MOISI.erau : patruzeci i?i una mii cinci sute. toti cari puteau ieiyi la oaste rinte^sti. dela douazeci de ani. dupa casele lor parinte^ti.ratiunile lor. dupii casele lor pa. dela douazeci de ani ^i mai sus. treizeci !?i cinci mii patru sute. dupa casele lor parintei?ti. dela douazeci de ani si dupa familiile lor.neratiunile lor. dupa numarul nutoata coinunitatea registre diipii fainiliile lor. dela douazeci de ani §i iiiai sus.!a el ii iiumara iu dupa generatiunile lor. ai. 37 Cei zeci i?i noua mii trei sute. ratiunile lor. 29 Cei numftrat-i ai lor din semintia toiji cari puteau iei?i la oaste. dela douazeci de ani §i mai sus erau patruzeci ?ase mii cinci sute. : : : : . 38 Dintre fiii lui Dan. dupa nutului lui Israel. dela douazeci de ani §i mai sus.min eraw. Cei cari ie^i 21 neratiunile tot-i numarat-i ai lor din semint^ia lui Euben casele lor parintefjti. dupa generatiunile lor. dupa puteau la oaste. dupa genera. dela douazeci de ani ^i mai sus.lor. dupa numarati ai lor din semintia lui Zabulon 19 Dupa cum poruncisc erau cincizeci t^i ?apte mii ]iatru sute. dupa geteasca dela douazeci de ani iji mai sus. dupa genecasele lor parinte^ti. casele lor parintesjti.Efraim erau: patruzeci mii cinci sute. toti 39 Cei nuai lor din semintia lui Gfad crcm: patru. marul numilor. dupa familiile lor. dupd familiile lor. 1.i^asezeci i?i dupa 40 Dintre fiii lui Asser. zeci si cinci mii s^ase sute cincizeci. numarati ai lor din semintia lui luda toti cari puteau iei?i la oaste. dupa familiile lor. 23 Cei numarati ai numilor. dupa numarul numilor. casele lor parintei?ti. 10 . §i dupa 33 Cei numarati ai lor din semintia lui capetele lor. 36 Dintre fiii lui Beniamin. dupa numarul numilor. dupa numarul teau ie^i la oaste. §i mai lor din semintia lui Simeon e?mi : cinci. 34 Dintre fiii lui Manase. dela douazeci de ani !>i mai sus. tiunile lor. toti cei de partea barbateasca dela generatiunile lor. dela douazeci de ani i}\ mai sus.

jurul locaijului. 52 ^i fiii lui Israel sa mii trei sute. . 53i'9i Levitii sa tabarasca imprejurul lui cei numarati ai lui furd : patruzeci !?i 16 Toti locasului marturiei. nelevitul.suta cincizeci §i una mii patru sute cinci51 '* : : caf?ului marturiei. ^i sa nu numeri capetele dupa ostile lor . ii sale ^i mai marele fiul fiilor lui luda sa Moisi Aaron numarara.(lad. ^aptezeci 45 A?a loii av'i numarati dintre tiii Ini lang'a : . 5 ^i dansul sa tabarasca semintia lui Israel. : . la semnul fie steagul taberii casei sale parintesti. 26. niai marii lui Israel.9 Toti cei numarati din tabara lui luda suta optzeci §i gase mii patru sute.marati veasca intr'insul. 20 k^i langa dansul semintia lui . dnpa casele lor parinte^ti. dupa sa piece. fiul 19 Si ostile lui. lui Aminadab. cei numarati ai lui /i^JYt cincizeci ^i nouil 14 Apoi semintia lui sa se omoare. i?i mai marele fiilor lui Gad sd fie 15 Si os^tile care dupa steagul lui.'^ acestia sa piece intaiu. ai lui cincizeci ?i s?apte mii patru sute. lor intre fiii lui Israel. dupa cum poruncise Domimprelor. 48 Oa Domnnl vorbise lui ]\Ioisi. iji sa ser. iiiiprc. cei nului Amihud.140 IV. ai lui 3 k^i despre rasarit. 47 lar *Levitii dnpa semintia parin. ''dina. §i fie.cinci sute. al doilea. spre ost.lui intea cortului intrunirii jur imprejur sa tabarasca. ca sa nu vina « mania cinci mii i?ase sute cincizeci. sa Habarasca impre. dcla Isachar sji mai marele fiilor lui Isacliar douazeci (le ani si niai sns. sa-$i marati fura: patruzeci mii cinci puna steagul g Cnp. ai?a facura. '^^^i 11 ^i oastea lui i?i cei nupatruzeci §1 §ase mii 12 ^i langa dansul sa tafura : cand va pleca barasca semintia lui Simeon. 18 Despre apus sa Israel sub steagul sau. zicand: 2 '^Fiecare din fiii steagul sau. zi. sa tabarasca. 50 ^Ci tu lui. 54 ^i fiii lui Israel zeci. fiul ai lui toate cate sunt ale lui acestia sa poarte lui Sedeur: si ei loca^ul §i toate uneltele lui. tabara lui Ruben o din preste comunitatea -fiilor lui Israel :'!?i cei numarati Levitii sa pazeasca cele de pazit ale lo. dupa cetele lor. fiul lui 8 '^i oastea lui §i cei numarati tilor lor nu fnra numarati intr'acei^tia. intrunirii PozHiimea jurul taberei. Deosebirea LevHilor.marele fiilor lui Simeon sd fie v^elumiel.fie 'Xahi^^on. una en l)arl>ati. §i lui locul sau ?i sub Aaron. celor doudsprezece semintii ft 17 /'Atuncia sa piece cortul tabere. nnl lui Moisi. tal)erei sale luda dupa 09.sute. dupEi ostile lor. El>aim dupa osjtile sale: si mai marele fiilor lui Efraim sd fie Eli^ama. cand: 49 iNumai pre iiii lui Levi sa nu-i numeri. 13 ^\ oi^tile lui §i casul SB va opri. Helon catc umil de casa sa parinteasca. «?i acet^tia sa piece facura toate. a^a fiecare la 2^1 lui Domnul vorbi lui Moisi. 64. §i mai locasul. asezi pre Leviti preste loca^ul marturiei lui ^\ preste toate uneltele : preste Euben sd fie dupa ostile sale ^\ mai marele fiilor lui Ruben sa fie Elizur. doisprozccc oastea lui si cei numai-ati ai lui 4 ^i furd: si patru mii sase sute. tabarasca^'fiecare in tabara sa. ffAcostiii f?i MOISL ]ire til( 1. fiul lui T^'^i"' 6 v?i 46 Toti oastea lui §i cei numarati al lui fura putean iesi la oaste in Israel 7 Acei numarati fura '*sase sutc si trei mii cincizeci §i patru mii patru sute. Levitii sa-1 a§eze. toti acei cari sd fie Nataneel. ^i sa 10 Despre miazazi steagul tabei'ii .fiilor lui Zabulon sd fie Elial). f?i fiul lui Turiijaddai. 2. Eliasaf. rdndueala cGlatoriei cu tabara Levitilor in mijlocul celoralalte cum au fost tabariti. fiul lui liehuel. : 44 cai'i sunt cei numarati. care se va apropia de ddnsul. Levitii sa-1 desfaca: §i cand lo. poi lui si marele semintia Zabulon mai cinci sute cincizeci.

naseutul in pamantul E. fiul lui Oeran si cele de piizit ale fililor lui Israel. 2. . Eleazar Xadab. zieand: 25 Despre miazanoapte sa fie steagiil 6 ^Apropie semintia lui Levi. 147 ''eel Maiiasse. dupa easele <^lin lor })arintesti: lui lsra(4: deci Levitii ai mei sunt. erati la preotie. 10. (istilc lor: Si>\ einei ei n'avura copii: . murira inaintea Domnului.sa-i randuesti. -2 Atunci semintia luiBeniamin: i?i niai treizeci douri mii ''preotilor celor uni?i. 3. rati intre 33 fiii dupa os. pre Leviti lui tia ^i /'sa dai fiird : patruzeci una mii sd Aaron. fie Aliira. §i cele de pazit ale intreii'ii co- fura: ^asezeci doua mii sapte sute. fiul lui Amisaddai \ easccl : . dupa euin po. cum i-se poruneise. lui Dan fura : o suta eineizeei si sapte II Si Domnul vorln lui . 31 Toti eei nuniarati din tabara pia. ai mei sunt. 26 Si ot?tile lui si i^i eei nuniarati ai lui ale lui. din tabara lui ElVaim: o suta opt mii o tele Toti eei sula. Domnul dupfi Moisi. si dupa fiecare steayurile astfel plecara. aeestia sii pleee 5 ^i Domnul vorbi lui Moisi. Sliijba Levii'dor. toti eei nuniarati tile lor: *sase sute eineizeci. 10 Si pre Aaron si pi'e tiii sai nunia. fa'^serviciul loeai?ului. mii einei sute 'in ziua cand batui eu pre tot intaiular Levitii nu fura nunia. 3 AAaron. si (fhidoni: ai lui nuniarati fura "24 : ti-eizeci mii patm sute. cari fura cousa- niarele Jiul lui 4 t^Si Nadal) si Abihu fiiloi' lui Ueuianiin mfic Abidan. ^i o pune inaintea lui Aaron. 3^i acestea si sunt generatiunile lui Levi dupa easele lor parintesti. ial28 §i 0i?tile lui si eei !?i nuniarati al lui cand serviciul locasului. ca sa-i ser!?i mai mai-ele fiilor lui tal)erii lui Dan 7 Si sa jiazeasea cele de pazit Dan sd fie Ehiezer. i\lOISI. 14 lui $i Domnul vorl)i lui ^loisi in familia sa. dupa cum porun. dupa tot eel de partea barde bateasca o kuia si niai sus sa numei'i familiile lor: pre ^ cand pre ei. ^ca sa pazeasca preotia rati ai lui fura: eineizeci si trei mii patru lor ^i daca un '*laic oarecare se va aprosute. 2 ^i acestea sunt nuniele fiilor 17 ^i*" acestia sunt fiii lui Levi du|ifi Aaron ale lui Moisi. fiii lui Israel.consacrai (Hi tot ee este intaiu-nascut in 34 Si fiii lsra(4. imi tabere §i trei lui Israel.IV. 16 Si ^loisiii numara dupacuvorbi Domnul cu Moisi pe muntele Si.Moisi. fiul si 30 $i ostile lui eei . si iiiilor lui: aceslui 29 Apoi semintia lui Elian: lui Xeftali: si mai nia- sunt lui cu totul dati dintre liii Israel. fiul ]ni Pedalisur: aj)<»i Abiliu. fiii lui Israel in locul a tot intaiu-nascu32 Acestia sunt eei nuniarati dintre tul. lui Israel facura toate. Itamar.cand 8 ^i sa pti- mintia lui Asser: si niai niarele fiilor lui zeasca toate uneltele coi'tnlui intrunirii. 12.>i pentruaeeea })reotira numaiati Eleazar ^i Itamar sub Aaron. in ziua g fap. 27 ^i langa dansul sa tabarasea se. munitati. nai. dupfi al treilea. Asser sa tie Paijliiel. cinci sute. ale 2] Si oastea lura : lui si s^i eei luiiiiarati ai lui eestea sunt nuniele liiilor lui doua sute. Famiha lui Aaron.13 (Vi al men este itot intaiu-iiaseutul.ii-i[)tului.lui Aaron: intaiul-naseut si iiasse sa fie Gamaliel. zieand mii ^ase sute: ''aeestia sa pleee mai pe 12 lata H'u pre Leviti i-ain luat dintre urnia cu steagurile lor.vantul Domnului. delaoni panalavita. ?i niai iiiarele liilor lui ^fa. lui runeise cise Domnul lui j\Ioisi. parinf}'i lor.Eu sunt Dumnezeu. dupA casa sa tiul Sinai. sa se omoare. zieand: pus15 Xuniara pre fiii parinteasca. earele deschide matricea intre fiii rele liilor lui Xei'tali. astfel tabarira lor. inaintea cortului intrunirii. cand adusera -') Si ostile lui ^i eei foe stnlin Domnului in }iustiul Sinai. Xeamurile Levi(llor. jireotul.

26. Sji . 34 familia v^imeitilor. 44 ^i Domnul 45 la pre vorbi lui Moisi. dupa. luna ?i mai sus. 6. ^i numarul numclor dupa numarul tutulor celor de partea 41 ^i sa iai pre Leviti barbateasca de o luna §i mai sus. doua mii. 36 ^i paza cu care fura insarcinati fiii lui Merari era : scandurile familia Mu?it. Aces. dupa cum ii poruncise Domnul. MOISL ^i 3. i?apte mii cinci suto. p lCron. lui Musi acestea Levi dupa casele lor iesi 21 Din Gherson lor §i familia Libniti- Acestea sunt fami$i cei numarati ai lor. in locul pazei fiilor lui Is!?i nepreotul ce se va apropia s.23. pentru mine Domnul. de. pre eel de par28 Cari tea barbateasca dintre fiii lui Israel. ^i stalpii lui. cari sunt pe langa nului: Tot-i cei de partea barbateasca douazeci ^i luna ^\ mai sus erau loca§ §i pe langa altar jur imprejur. ca§ului : Kohat tabarira do 30 despre miazazi laturea lo't>\ fiii lui Israel.pre tot intaiu-nascutul.i se fiiilor lui Glier^on in cortul intrunirii rael 39 Toti cei numarati din Leera: Locas?ul ?i cortul. mi^ilor. cari paziau cele de pazit ale de pazit ale sanctuarului. §i altarele. cu cari i§i fa. Eleazar. 27. liile 20 ^i : fiii lui Merari dupa fanii§i lor erau ]\Ialili sunt familiile parinte!?ti.tutulor celor intaiu-nascuti din vitele fii42 §i Moisi numara. zicand lui Israel. ?i vitele Levitilor in locul rele casei parintesti a familiei Koliatiti. Moisi Nuniara Hebronitilor. .onitilor tabai-ira 23 Familiile Gliermai marele 38 v?i ce tabarira dinaintea cor- in dosul loca^ului. mai sus: numara^i ai acestora furd: taruijii lor. de tea sunt familiile Koliatitilor. dupa cuvantul Domrii. fiul lui Uziel.viti.tului intrunirii din partea de dinainte a ?i spre apus. rati ai 22 Cei numii^i i?i picioarele lui. : nuniele lor: Gher^on §i KoliatijiMcrari. : funiile lui pentru tot serviciul lui. Hebron : ?i Uziel. cei intaiu-nascuti dintre fiii lui Israel a lor erau: Cliipazit de 31 ^i cele policandrul. cari paziau cele de pentru mine. 35 ^i T^uriel. ^i familiile Gheriyonitilor. dupa numarul tutulor celor de partea barbateasca de o luna i?i mai sus erau : §ase mii doua sute. faniiliile lor: Libui si Siniei. despre ost. dupa numarul numelor de o gii uneltele ^i perdeaua. ^i vi- cu paza sanctuarului. si pargliiile lui. fiul preotului Aaron. liile 19 Si liii lui Koliat dupa fami- lor: '^Aniram §i Itcliar.ilor liile din Merari. sa aiba privegliierea preste eel i^i trei. 43 ^i toti intaiu-nascutii din partea barvotul. Leviti in locul tutulor celor fiii 33 Din Merari n Rsod. acestea sunt loca^ului. i=. lui ?i covorul dela u?a cortului intruni. lui Lael.§i acopere. in 29 Familiile locul tutulor celor intaiu-nascuti dintre pazit ale sanctuarului. cu fiii sai. toate uneltele lui. ?i niasa. | familia Malialitilor intaiu-nascuti dintre 18.bateasca. 18 ^i acestea sunt numele fiiilor lui Gherf?oii. §i toate luna ^i de mai sus. acoperemantul omoare. mantul dela u§a curtii. erau lor sa-1 iai. 24 ^\ casei locasului.dupa familiile lor. si familia Uzielitilor. pre toti lor fu Elizafan. cei picioarele lor.148 IV. marilor preste Levi^i. ^i funiile lor.lor lui Israel. 27 Vi^i !?i din Koliat ie§i familia Aiiirafamilia Iteliaritilor. Aaron Eliasap. sanctuarului. filler lui mai ma. sunia lor a fost ceau ei serviciul 32 ^i mai marele mai doiuizeci ^\ doua mii doua sute ^aptezeci ce servesc la ea. ie§\ 9. ?i acestora dupa numarul tutulor toate ce curtii cei servesc la el: §i 37 ^i stalpii ^i celor de partea barbateasca de o luna jur imprejur. furd Moisi. ^\ JRaxcumpcirarea celor inldiu-ndscufi. pre cari Moisi §i Aaron ii numarara 26 '^^i perdelele curtii. fiul lui Abiliaili fu mai marele casei parintei^ti a familiei lui Merari: ace^tia tabcirira de laturea locasjului despre miazanoapte. \ o Esoii. si do parinte^ti fiul a Ghersonitilor fu 25 ^i cele . familia 40 '^\ Doninul zise lui : opt mii §ase sute.

Kohat Dela dintre lui Levi. q Esod. i?i niie trei sute i^asezeci Syi cinci sa le puna pe parghie. sji sa nu un vestmant carmezin.IV. §i sa le puna in 50 Dela cei intaiu. 1 1 ^^i preste altarul de aur Aaron ^i Set intinda vestmant vanat. zicand 18 Sa nu : vorbi lui Moisi lasa^i.si fiii nirii. cand va fi ca tabara sa piece.se servesc in sanctuar. §i sa-1 aco- de rascujnparare pentru pere cu acoperem^int din piei de vitel de 49 i^i ]\Toisi mare. fiilor lui Israel. fiul lui xVaron. pe parghii. deasupra sa puna toate uneltele lui.-i puna parghiile. furculitele sa intinda i^i lope^ele . 4. 8 vSi preste acestea sa intinda cu dansjii. Aaron . rasciimpararea color dona !?i mucarile lui i?i tigaile lui de carbuni. §i ca^iuile j^i urcioarele ^i : mare.sa intinda un vestmant purpuriu. 47 Sa iai'"cinci de sa diipa siclul sanetnamlui din piei 10 ^i pre el. MOISL 3. ?i tru luminat.vestmant vanat ^i sa le acopere cu acoparat^i deLeviti. (»p. . dupa casele parintei?ti. §i pe acesta sa lui sa vina. ungerii cai?ul ?i eel de toata ziua. ^i sa. 27. 18. jiarati il d. cu care se serel.care se servesc la dansul tigaile de carliilor lui. 9 ^i aseze fiecare la lucrul sjiu §i la sarcina 13. 13 Dupa aceea gint: sicli. niiscuti ai tiilor lui Israel lufi el acel ar. ca sa lucreze la cortul ei de nimica din cele sfinte sa nu se intrunirii. dupa cum po. §i bazinele. Lev. §i sa-1 puna «doiutzeci de gliere fac ^i acel argint pretsii-l 48 dai lui im siclii. pana sanctuarului. 19 Ci aceasta sa faceti in veci. ca ei sa traeasca. mei: Eu sute saptrzoi'i rul Levitilor: tot cai)uL iai. cu toate unelsa-1 puna intr'un acoperemant de vitel de mare. i?i puna parghiile. ?i oleiul supraveghierea preste tot lopreste toate cate sunt intr'insul. este lucrul fiilor lui Koliat sarcina fiilor lui Kohat la cortul intru4 Acesta '^ 3 treizeci la cincizeci <^ in cortul intrunirii: Sfanta sfintelor: 5 Inainte de a pleca tabara. 7 ^i preste ^masa panel de punere inainte sa intinda uu vestmant vauat. ^i candelele lui. rul §i da- de pane . cu dupa cuvantul Donuuilui.ulu lui Aaron ^i fiiilor lui. ca sa nu moara. lui ca se- puna mintia familiilor lui Kohat sa se stanga cupele iar preste masa sa fie panea cea dintre Leviti. I- ?i sa-i puna parghiile lui. pre toti cei cari vin sa vina fiii lui Kohat. policandrul de luminat. lor dupa fa- dupa ce Aaron §i fiii lui ^i vor fi de vitel 15 ^i sfartjit de uneltele miliile lor. ^i^tamaia aromatica. de ani. 6. cand se apropie de sfanta sfincu un acoperemant de piele de vi^el de telor Aaron ^i fiii sai sa intre. ca sa-1 duca. §1 sa acopere sunt Domnul. preotul. ^i §i preste sanctuar preste uneltele lui. a acoperi sanctuarul toate de ani §i mai sus. cu cari iiitreceau cu numarul preste cei rascum. punand ^i pargliiile. 51 ^i sa curete altarul de cenuse. ca sa ia Levitii sa lie ai 46 Cat pontru *? un vestmant vanat. dupa siclul sanctuarului. Alte prescriei-i pentru Levi^i. Aceasta este atinga. 16 ^i Eleazar. ?i sa-1 acopere moara. 15. §i ti'ci iiitaiu-nascu^i ai si toate vasele de oleiu. iar in aceasta ceata. toate uneltele altarului iji preste dansul piei 4 lui 9i Domnul vorbi lui Moisi ^i lui Aaron acoperemant de sa-i zicand : 2 Numarati capetele fiii fiilor de mare. cari intrec preste immasicli vesc la tele lui. 6 ^i sa puna preste dansa acoperemant de piele de vitel de mare. ^i sa dea jos perdeaua de cu dansa sa acopere chivotul marturiei. buni. sa aiba sub a lui priveghiere oleiul pen- dinainte. 13.peremant din piei de vitel de mare. 12 ^i sa cei ce intrec nuiuarnl lor. §i 17 §i Domnul Aaron. §i sa-i blidele . : : runcise Domnul lui j\Ioisi. i?i preste el 14 ^i ]\Ioisi pre acel argint dela cei rascuni. §i sa intinda preste tot un vestmant vanat. 149 (olo Levitilt»r in locul vitolor acelora. lua acel pre^ de rascumparare dela ceice ia toate uneltele lui de serviciu.

pre numarara Moisi §i Aaron dupa trunirii ^i supraveghiarea preste dani?ii cuvantul Domnului. ^\ mai sus pana la cincizeci de ani. ?i toate ai lor dupa 41 familiile lor. pe ani. dupa familiile Gher?on. 46 toate uneltele lor serviciul lor. toti cari lucrara la cortul i:(i acoperemantul lui ^\ acoperemantul eel intrunirii. fiilor lui pre cari are sa le treizeci de ani mai sus pana i?i 33 Aceasta este lucrul familiilor zeci ei sfi de ani. 2G Si perdelele curtii. !?i covorul dela U!?a cortului intru. ^i tj'iruijii lor. sub conducerea sarcinilor la cortul intrunirii lui Itamar. §i covorul i?i !?i yiciu : §i toate cate se tin de acelea sa ce intrara in ac(\asta ceata. ^i lucreze i?i sa poarte. 27 Tot serviciul fiilor lui Glier.zeci.^i i?i picioa- rele lor. : dupa sas(> casele lor au ei sa faca. s?i .i cei nirii.Moisi. sjii Aaron cei mai 21 f^i Domniil vorl)i liii Moisi. §i 32 k^i Aaron ii numarara cuvantul Domnului prin ^loisi. iji ^i pargliiile lui. I numarati ai lor erau : opt mii cinci Esoa. familiilor lui 24 Aceasta este lucrul cei numaraf. ca sa lucreze le faca. 28 Dela treizeci do ani pana la cincizcei do aiii numara-i. zeci de ani mai sus pana la cincizeci tofi cei ce intrara in aceasta ceata. : in toate lucrurile lor la cortul intrunirii numarati dintre rari. cortul intrunirii. stalpii curtii de jur imprejur. 42 Si cei numarati din familiile fiilor sa ail)a Itamar. casanu moara. 19. cu i?i Toti cei numarati. dupa caace^tia sa-i numeri dupa familiile lor.ca sa lucreze la cortul intrunirii.mai sus pjina la cincizeci de ani. spre a vedea Nuniararea Lerit'dor. IV.la cortul intrunirii: ei 40 Cei numarafi §on. spre a lucra in cor. dupa familiile lor. pre cari Moisi Aaron §i mai marii lui Israel ii nuLeviti. Koliatifilor. 34 i?i tot^i CO intra in ceata. tu §i pre lui ]\Ierari. dupa familiile lor dupa casele lor loca§. preotul. tiul lui Aaron.ani.^i dupa casele ciite dupa familiile lor lor parintesti. mai sunt pentru mararil dintre sa insamnati fiecaruia sar. 43 Dela treizeci de dupa casele lor parinte^ti. du]). care este pe langa s?on. fiul lui e 48 Toti Aaron. sele lor parinte^ti. 25 Ei sa poarte 37 Acestia sunt cei numarafi din fami- covoarele loca^ului. 3() Si tul intrunirii. ^i pe hing-a altar jur imprejur. poarte. ^i toate uneltele lor de ser. $i 47 Dela la cinci- cina din uneltele. spre a lucra la cortul intrunirii. ca sa 44 t'ei nude ani numara-i pre toti cei ce intra in lucreze la cortul intrunirii ceata. preotul. 21 1 Sam. liile Koliatifilor. zicand mari ai comunitafii numarara j)i-(' tiii 22 Nuinara capeti'le fiilor lui Gher^on. funiile lor. dupa familiile casele lor parintefrti 35 Dela treizeci mai sus de ani mai sus pana la cincizeci de lor. .i : dintr'insjii. dupa familiile lor si (luj»a diipa casele lor parinte!?ti. tof. toti €0 au sa poarte. 20 '"lar ei sfi nil intro.150 sa. 30 Dela trei. 6. 45 Acestia sunt cei familiilor fiilor lui Ghers^on in cortul in. fie . i^i sa dupa cuvantul piirintesti erau ^\ doua mii sunt sute treinumai-ati lui Aaron a fiilor lui voi sa-i in. 39 Dela trt^izeri de ani §i funiile lor. pre cari Moisi picioarele lui. pre cari Moisi Aaron ii nudeasupra marara dupa cuvantul Domnului prin de piei de vitel de mare eel de lui. din toate cate au facerea de orice lucru cei pentru pentru purtarea : faca in cortul intrunirii. 19. §i asa Moisi §i : ijii cum se invfilesc cole sfinte.cai'i-i . . piii'inte^ti. toti cei ce venira Merari. toate cate au cjite sa poarte. la care ei au sa lor fura doua mii §apte sute cincizeci. / Ksod 26. Acestia cei sarcinati pre ei cu paza tutulor acelora dintre familiile fiilor lui GIkm'sou. 29 lar pre liii lui Merari. MOISL 4. marati ai lor dupa familiile lor erau: 31 ^i aceasta sd fie paza sarcinilor lor trei mii doua sute. 28 Acesta este lucrul cei ce lucrara la cortul intrunirii. 38 ^\ cei numarafi dintre tiii lui Glieru^ei dela poarta curtii. petoficeice intrara in aceasta ceata.! familiile §i fiilor lui Me- /'Scandurile locas^ului ^\ stalpii lui. 15.

Preotul 21 "'sa faca pre femeie sa jure consacrat a lui este. §i zi lor: runtaile Cand femeia nnui barbat se va aliate. vorlii lui Moisi. 15 Acel barbat sa-si duca pre femeia sa la preot. fie 151 vre-un mar- optzeci. si taina s'a intinat. ascuzandu-se sa scrie acele blesteme pe o hartie. Aniin. en care se va lace espiare pentru el. sa puna in acea apil. sa-i scoateti pre ei. preo- VA tul sa aiba in niana sa apa aniara. fii intinandu-te. lura iiiiniarati. faca Domnul sa-ti sece coapsele. li-elozie a venit preste dansul. sairina sa. a Ini sa fie. i^i sa iutoarca intreaga sa puna pre femeie sa jure. afara de ''lierbecele de espiare. ''in mijlocul caroi-a . . putrezeasc. ca el sa ca 5 Si Doiiiiuil vorl)! lui ^foisi. zieaiid lui Israel. cari se aduca preotulni. tabara. sutt' M018I.! coapsele ca sa-ti umfie pantecele. si sa o dea daca tu nu te-ai aliatut cu altul in locul ai?a aceluia. alt s'a culcat cu tine cineva afara de barliatul tan. sa nu daca acel om nu va avea nici uii consangean. 19 ^i preotul ffsunia 1-a facut. sa descopere capul acelei feniei. nici sa puna tainaie preste dansul ca dar de gelozie este. zicand: l)unand pre acea femeie sa stea inaintea ' 6 Spuiie Israel Oaca liarliat Doninului. asa dansul. sa-i scoateti afara din tal)ara. si din pnlberea ce va !^i sa o Moisi. a lui sa si juramantul de blestem. asa tacura fiii fi p(> () podeala locaijnlui sa ia preotul. (M^ si pre necurali pr'ui at'nifiere '^WMni: o Fie parte ])arl)ateasca. ca si el sa fie : gelos de femeia Ini. dupa 14 Daca spiritul de gelozie a venit presto lui cuiii ])oruncis(' Duiiiiiul ^loisi. dupa cum vorbise Donniul lui lui Israel. 16 Si preotul sa faca sa se apropie rfdasca taberele lor. si Depdrtarca celor necurati din tabtira. 22 ^i aceasta intre in apa zicand aducatoare de blestem tale. catra care este vinovat. ca tu sa fi in ceeace da cineva blestem ^i in juramant in poporul tau 10 Si orice lueru fie.si ea in le ^teargS cu apa cea amara 24 Si sa. lie parte I'emeiasca. 5. si sa-ti Apd 11 ^i Doranul de gelozie. caruia acestea sa poata intoarce. si sa-i sau fenieie va nesc. ^i sa aduca darul sau pentru dansa a zecea parte din o efa de taina de orz sa nu toarne olein deasupra. pacatuind si Aie-un pacat onie7 t puna pe palmele ei . preotulni. lui se unirte pantecele. pre care parte sa adaoge [je deasupra. 4i> Dupa cuvantul Domi)rin ^[oisi. fara sA imlui so niiinarara t'l tiocMi'uia luci-ul sail aratdnd tur in contra ei. (?i acel sutiet s'n sa-?i martnriseasea pacatul san. ca oi sa (w gelos de femeia tinata. asa. 9 Si tot Hlarul ridicat din cele consacrate ale fiilor lui Israel. ^care ainintei?te vina. 8 lar barbatului tan. nici Sci fie fost prinsa. aducere aminte. . dar de gelozie raenl viuovat.cere aniinte. si a cincia Daca nu s'a culcat nimenea cu tine. $i 4 Si tiii lui Israel I'acura ea. i?i Despagnhiren pentru nedrepiaie.sa zica: Aniin. ea este intinata sau daca spiritul de lui. zicandu-i de care s'a taeut Ainovat. ^i preotul sa zica fenieii:"Dea Domnul. !?i si aceasta de ocliii barbat ului ei. puna sa stea inaintea Doni17 Si preotul sa ia apa sfintita intr'un vas de Int. atinsa de aceasta apa amara. cea aducatoare de blestem. darul de si contra lui Duinnezeu. dar de adu: locuesc eu.IV. 20 Dara daca tu te-ai ^i abcxtut cu altul in locul barbatului tau^ jyi daca te-ai intinat. ca sa ini se uecu. seoasera pre acestia afara din nului. si sa-ti "sil ma- 12 Vorbei?te §i-i fiilor Israel. nu este in- 2 Poruuci'iftc |)re liilui- seoata al'ava din ta]>ara pre toti cei «leprosi. 23 Apoi preotul bat ^"se va culca cu dansa. p i?i femeia ! va face necrediuta: 13 Si alt liar. pacatul intors sa lie al Doninului pentru preot. loti cei toti cei cu ^curgere. aduca- toare de blestem. 18 $i preotul 5 iSi Donniul vorbi tiilor lui I'ac*^ ii> lui : Moisi. . 4.

2. si preotul sa faca cu dansa dupa aceasta lege. ^i a§a el §i-ar intina capul na- zareatului sau. 6. 9 ^i daca cineva pe nea^teptate va muri pe langa dansul de moarte grabnica. iar pre cealalta drept ardere de tot. s>i un miel de un an fara cusur i drept sacrificiu pentru pacat. nici pentru muma sa. 15 ^i un paner de turte.i sa nu manance. r Lev. sa aduca cloua turde porumb preotului la usa cortului iutrunirii. . zicand 2 Vorbe^te fiilor lui Israel. sau doi pui ''^ Lege degiire Nazareat. pre care 1-a tacut cu atingerea de acel mort. in ziua a §aptea sa-1 rada. 6 In toate zidaml de gelozie. ^\ acea femeie sa-?i poarte vina sa. si sa faca espiare pentru el de pacatul. 27. 8. 29 Aceasta este legea pentru gelozie. cand aces^tia vor fi morti. sau de altci bautura imbatatoare. ^azime de floarea fainei. 13 ^i aceasta este legea nazareatului in ziua *cand zilele nazareatului sau vor fi implinite Sa-1 aduca pre da. 8 El in toate zilele nazareatului sau sfant sa fie Domnului. . §i s'ar intina: 30 Sau cand ar veni preste un barbat spiritul de gelozie.152 IV. A^a ramanea neatinsa. '"unse cu oleiu. ca sa bea apa amara cea lele cat tine votul nazareatului sau. 16 ^i preotul sa le aduca Domnului. 12 §i sa consacre zilele nazareatului sau Domnului. nici de pane spre amintire. fumege pe sa nu se intineze. 5 In toate zi. el sa-§i /"rada capul in ziua cura^irii sale. necredincioasa fiind catra barbatul ei. ^i va na§te fii. ^briaducatoare de blestem. !?i ar fi gelos de femeia sa el sa-§i puna pre femeia sa inaintea Domnului. §i sa pregatiasca sacrificiul sau pentru pacat iji ^i zi 10 ^a opta turele. cu darul lor de pane §i cu ''prinoasele lor. pre care sa o faca pentru fratele sau. 28 ^i daca acea femeie nu se va fi intinat. dela sambure pana la pelita. . cand femeia s'ar abate altului in locul barbatului ei. pre care sleganandu-l lele cat se infrana pentru Domnul. ?i nu se vor implini zilele infranarii sale sfant sa fie. atunci acea apa aducatoare de blestem intrand intr'insa. lui ]\loisi. nici pentru sora sa. aniara sa-i Domnului 25 ^i preotul sa ia din mana din darul parintele sau. caci el nazareatul Dumnezeului sau poarta pe capul sau. ci va fi curata. apoi sa faca pre acea apa. 9. 3 ^Acela sa se abtina de vin. s^i pantecele ei se va umfla. i?i sa aduca un miel deun an. 11 §i preotul pre una sa o pregateasca sacrificiu pentru pjicat. §i un berbece fara cusur drept sacrificiu de bucurie. 31 §i barbatul va fi nevinovat de acea vina. ca acea apa adu. sa-1 puna pe altar un mort sa nu intre: 7 «Nici pentru fie. : ^' q Lev. ^i coapsele ei vor putrezi i?i acea femeie va fi blestemata in mijlocul poporului ei. ^la inaintea Domnului. amara-i va fi. 6§i Donuiul vorbi : .nsul la u^a cortului intrunirii 14 $i el sa-si aduca sacrificiul sau Domnului un miel de un an fara cusur drept ardere de tot. 26 sa '"^i preotul sa ia o mana altar. §i sa-i sfinteasca capului lui intr'acea zi. cand se va « deosebi. iar zilele cele trecute vor cadea. femeii sa bea 27 §i dupa ce-i va fi dat ei sa bea aceasta apa. ^i zi lor Barbat sau femeie. 2. nazareatului sau sa nu manance nimica din cate se face din vita de vie. fiindca nazareatul sau fu intinat. pana ce catoare de blestem sa intre intr'insa. ^i nici un fel de acritura de vin sau acritura de bautunt imbatatoare sa nu bea: nici bautura din struguri stors^i sa nu bea ^i struguri nici proaspeti nici stafi4 In toate zilele dat. dea femeii. va fi. 5. ca daca ea s'a intinat. MOISI. amestecate cu oleiu. ^i de turte azime. facand votul nazai'cu de a se infrana Domnului. si parul capului femeii sau sa-1 lase sa creasca.ciul pe capul lui sa nu treaca. drept sacrificiu pentru vina.

i?i cari erau mai marii preste 24. 7. eel ce lui 12 §i in intaia zi. o cupa de argint. drept ^'dar : Fapt. ?i altarul cu toate uneltele lui. cate un car azime. 14 tamaetoare de aur. 25 Dunniezeu sa preste tine. sanctuarului nu ledadii. zicand 5 la-le dela dansii. greu suta treizeei nidi. i?i doisprezece boi. si-1 consacra cu toate uneltele lui. capii caselor lor parinte^ti. duse darul sau: un blid de argint. : 4 f^i Domnul vorbi la ii!?a cortuhii intrunirii.darurile lor Domnului sase care acorie Domnnbii. in ziua in care l"u darul sau Donnuilui pentru nazareatul uns. 2i?i ^i patru boi le ^dadii fiilor lui Ger^on. drept lucrul lor. ^pe umeri il purtau. framande pane. grea de lui sominfia lui luda. ^ sa to 13 f^i darul sau/'u. preotul. i?i-l unse. seniintii. fiul lui Aminadab. votiil ce 1-a fjicut. 15 '"'Un vitel tanar. voiu binecuvanta consacrarea loca^ului. afara de ceeace li va da mana. 18 A doua zi aduse Nataneel fiul lui 19 Si-a Tuar. ?i sa te pazeasca «sa-!?i ^aptezeci 5ic/t. un un dere de tot. 22 $i Domnul vorbi lui Moisi. din 24 Dumnezeu pre tine. 2 Aduserii ^ mai niarii in ziua. tarului. 10 Mai marii adusera '*dar de con21 Aceasta aceea nazareul sa bea vin. greu de o suta treibinecuvinteze zeci sicli. Formida de hinecuvdntare. mai marii adusera darurile lor ina11 §i Domnul zise lui sau. ale sd fie pieptul leganat ^i cu spata ridicata sji dupa era in sacrina lor. grea de zece sicli. dupa dupa ce preotul le va fi legMuat. impreuna Moisi: Gate unul mai mare. ^i sa ia lui Moisi. dupa dupa lucrul lor. dupa ce le unse s?i le consacra pre ele. zicand: sau fu *Nalii?on. ii 27 ^Astfel fiii sa puna numele men preste eu marl lui Israel.IV. pre Darurile celor 7nai la 7^1 de a «ai?eza locas^ul. arunce in fociil ce este sub sacriticiul si sa le dai Levitilor. 9 lar fiilor lui dar leganat inaintea Domnului. in care Moisi sfars^i lui Israel. cinci berbeci. si o turta ne.boii. zicand: 23 Spune lui Aaron §i fiilorlui. IG Un ied. sa aduca darul sau la consacrarea alcu legea nazareatului. in fiecare zi.* un l)lid de argint. opt boi le dadu 20 isi va ii ras parul sau. MOISL 6. ^"iji luniineze fata sa-ti fie indurator! 26 ^Dumnezeu spre tine. 7 Doua care cea fearta a berbecukii. -este legea nazareului. care a facut vot. ficiu de bucurie cinci tapi. pregatoasca : : nazareul sa-?i rada nazareatul capiihii inaintea sail locasjului. mai marele lui Isachar. 'acestea fiul lui Aaron. §i preotul sa. cinci miei de cate un an. : 153 17 Si bcrbccele Sc\-1 cari prezidau la numtirare Ei adusera drept sacrificiu de bucu. si ^/sa-^i sa-^i inal^e fata sa dea pace. o cupa de argint. si sa-1 !ji sa fie la trebuinta cortului intrunirii. «sub conducerea lui Itamar.. plina cu Uamaie. Acesta fu darul lui Nalifjon. ^i cate un bou 18<'Apoi pentru fiecare ei pre acestea le adusera sail de pane ?i prinosul sau. improuna cii paiieruldo perite. )?i le dadii Levifilor: dospita din paner Sfi le si o turta azinia. drept arberbece. arderea de tot. pregateasca dariil pentru doi mai mari. sacrarea altarului. dupa intea altarului. 21. dupa isiclul sanctuarului. de floare fainei. miel de un an. im})reuna cu sfinte. . fiul Astfel^sa binecuvantati voi pre Israel. §i ei. ca ^grija Koliat preotului. i^ii 8 fiilor '^Si patru care lui Merari. ^i ce acesta puna pe manile nazareuhii. parul capului nazareatuhii sau. fiecfiruia dupa 19 ^i preotul sa ia i'spata lucrul sau. doi boi. amandoua pline cu tata cu oleiu. drept "sacri17 Si drept " sacrificiu pentru pacat. asa sa faca. 6 ^i Moisi lua carele si de bucui'ie. zicantl: fiii aduse darul Aminadab.

greu lui Twi'i^addai.mihud. 21 Un tuarului: pline amandoua . darul lui ^t^lumiel. un miel de un an drcjjt ardere de tot 40 Un ied. fiul lui Asacrificiu de bucurie doi boi. framantata cu oleiu. o cupa de argint. sicli. framantata cu oleiu. mai marele fiilor lui . cinci miei de cate unan. grea de zece sicli. mantata cu oleiu.50 tamaietoare de aur. mai marele fiilor lui Grad. de zece plina cu tamaie. du})a siclul sanc31 Darul sau fu: un blid de argint. amandoua pline 56 tamaietoare de aur. cinci miei de cate un an. amandoua pline cu faina. drept sacrificiu pentru pacat. amandoua pline cu fioarea de sute treizeci sicli. greu tuarului. mai marele liilor lui Zabulon. cinci tapi. beci. un mieldeun an. fiul lui de suta ti-eizeci sicli. drept dar de pane. 42 A §asea zi aduse Eliasaf. 41 i^i drept sacrificiu de bucurie doi drept ardere de tot. framantata cu oloiu. pacat. . un blid de argint. cinci i/-AY>'\. o cupa de argint. plina cu tamaie 39 Un vitel tanar.de suta treizeci sicli. 54 A opta zi aduse Gamaliel. 22 Un iod drept berbeci. drept ardere de tot 28 Un ied drept cinci miei de cate un an. 36 A cincia zi aduse i^elumiel. cinci tapi. tuarului: amandoua pline cu fioarea plina cu tamaie 45 Un vitel tanar. . Acesta fu dasacrificiu pentru pacat. drept dar de nar. Helon. dupa siclul sanc25 Darul sau fu : un l)lid de argint. cinci miei de cate un sacriticu ])entru pacat: 23 ^i drejit an. 34 Un ied drept cinci tapi. o cupa de argint. cinci berbeci. plina cu tamaie. cinci ber. drept ardere pane 26 tamaietoare de aur. 51 Un vitel tafainei. . fiid beci. un fainei. 57 Un vifel tai?aptezeci sicli. ficiu de bucurie doi boi. i^edeur. mantate cu oleiu. fracupa de argint. fainei. . fiul 55 Darul sau fu : un Idid de argint.154 i>Tea IV. 35 Si drept cesta fu darul lui Elisama. 20 tamaietoare de aur. o tuarului. 43 Darul sau fu : un l)lid de argint. fiul lui Dehuel. cinci miei de cate uu an. meon. grea de zece sicli. vi^eltanar. 44 tagrea de i?aptezeci sicli. greu 24 A treia zi aduse Eliab. plina cu tamaie. cinci miei de cate un an. dupa siclul sanc. drept dar de pane. fiul lui Acesta fu darul lui Elizur. sacrificiu de bucurie. mai marele fiilor lui Efraim. fiul lui Helon. un miel de un an. dupa siclul sancargint. un berbece. 37 Darul sau fu: un blid de grea de s?aptezeci sicli. framantata cu oleiu. grea de saptezeci sicli. (Irept dar de pane •dupa siclul sanctuarului. Acesta /it darul lui Eliab. MOISL 7. grea de sajitezeci sicli. drept pane 32 tamaietoare de aur.drept dar cu floarea fainei. Asacrificiu pentru pacat. grea de ^aptezeci sicli. fiul lui sacrificiu de bucurie doi boi. do dupa siclulsaiic. fiul lui Acesta fu darul lui Nataneel. un miel de un an curie doi boi. . 27 Un 47 l^i drept sacrificiu de buvitel tanar. 52 Un ied drept sacride zece sicli. . plina cu tamaie. amandoua pline cu faina. grea de zece sicli. fiul lui Sedeur. cinci tapi. 53 ^i drept sacriYitel tanar. drept dar de berbece. : . Acesta fu. . greu 30 A patra zi aditse Elizur. un berbece. grea do tot 46 Un ied dr(^pt sacrificiu pentru sicli. . cinci tapi. mai marele fiilor lui Si. . greu tuarului. grea de saptezeci sicli. drept ardere de tot. dupa siclul sanc. un niiel de un an. plina cu tamaie 33 Un ficiu pentru pacat. ^nar. mai marele fiilor lui lluljen. . fiul lui de suta treizeci sicli. framantata cu oleiu. o cupa de argint. de pane 38 tamaietoare de aur. beci.Alanasse. 29 8i drept rul lui Eliasaf. un berbece. cinci berbeci. • . o cupa de argint. cinci ber48 A f?aptea zi aduse Elisama. fiul lui Deliuel. : . cinci ber. un miel de un an. doi boi. Pedazur. frade suta treizeci sicli. greu de o suta treizeci sicli. un berliece. grea de zece •cu floarea fainei.Turisaddai. 49 Darul sau fu. lui Amihud. un berbece. grea ardere de tot. grea de zece tuarului amandoua pline cu floarea sicli.maietoare de aur.

86 Cele douasprezece tamaietoare de nar. an doisprezece. un miei care vorbi catri diinsul depe propitiitor. : : Enan. suta doucizeci de sicli. vitel. fiul lui Ami. de grea de §aptezeci de sicli. IVanuintala cu oleiu. drept dar de pane gintul acestor vase faced : doua mii patru tamaietoare de aur. dupa ce el fu uns. rului. fiecare tamaietoare ardere de tot 70 Un ied. un berbece. cu floarea tainei. ^asezeci de berbeci. dupa siclul sanctuarului. Mmantata cu oleiu. drept sacri. : : 76 Vn 77 [?i doi boi. cinci daziir.grea de zece sicli. lui.IV. drept 64 Un ied.berbeci doisprezece. cu darurile lor de pane. i!. 88 ^i toti viteii pentru Ochran. Abidan. cinci berbeci. .Teu sute treizeci sicli. Acesta fu darul lui Al>idan. drept dar de pane 80 tamaietoare de aur. un miei de un an.rii. douasprezece tamaietoare de aur: de de §aptezeci sicli. lui iiiiel 15. un mieldeun an. : fiul lui Beniainin. pline cu tamaie. Acesta fif <larul lui Gamaliel. cinci tapi. i)lina cu tamaie 69 Un vitel ta. 84 Acestea furd darurile pentru consacrarea altarului ale mai marilor. de iin 58 [In ied dr('])t sacride tot: 59 v^i drept sacrilU'iu pontru pacat: doi boi. ^asezeci miei de cate un an. 87 Toti boii cinci tapi. amandoua pline cu tioarea fainei. plina cu tamaie 81 Un vitel. 75 Un vitel. amandoua pline cu floarea fainei. drept aur. Acesta fu darul lui Aliira. 73 Darul sau fu: un blid de sacrificiul de bucurie ei^au: douazeci §i argint.85 Fiecare blid de o suta treizeci sicli. dupa siclul sanctuaru. cinci berbeci. tot arfnimantata cu oleiu. ca sa vorbeascS. uii ai'dere l)('rl)oce. cinci miei de cate un an. iiul lui Amis^addai. Acesta fu darul lui Aliiezer. fiul hii Pe: an: dropt de un an. auzi voce^ maie . miei de cate un ^addai. ied drept sacriticiu pentru pacat drept sacriticiu de bucurie berbeci. 66 A zecea zi aduse mai marele tii- 01 Darul sau fu ai'gint. o cupa de argint. o cupa de aryint. nar. gint. drept sacriardere de tot. in Dan. aniandoua pline cu tioarea fainei. Enan : un blid de arii'int. (52 63 Un de zece sicli. si fiecare cupa de ijaptezeci sicli. drept dar de taniaietoare de aur. plina cu tA. cinci t'^ipi. un berbece. Aliiezer. ?asecupa de argint. fiul lui pentru pacat. Pagliiel. amandoua pline Acestea furd darurile consacrarea altalor lui : . grea de zece sute sicli. o ai'gint. cinci berbeci. tiul lui (jrliidoni. greu de argint. 79 Darul sau fu un blid de greu de o sutji treizeci sicli. drept dar de pane. plina cu tamaie. cinci tapi. douasprezece cupe de ar67 suta treizeci sicli. cinci miei de cate un an.rului tot aurul tamaietoarilor faced : o ticiul de bucurie: doi l)oi. gi'ca cupa de de ^aptezeci sicli. grea de zece sicli. dupa siclul sanctuarului. Domnului. cinci miei de cate un an. fiul lui . pentru ardere de tot eraiL doisprezecee. un berbece. 78 A douSspezecea zi aduse mai macinci miei rele fiilor : A ndiia zi aduse niai marele tiilor lui Neftali. tiul lui Ghidoni. MOISI. o patru de vifei. grea pane. greu de o suta treizeci sicli. un miei de un an. Aliira. dupa siclul sanctuarului: 68 sicli. zeci tapi. drept ardere de tot 82 Un ied drept sacrificiu pentru pacat 83 Si drept sacrificiu de bucurie: doi boi. cinci miei de cate un an. dupa siclul sanctuarului. 65 k?i drept sacrificiu pentru pacat. ziua ungerii sale: Douasprezece blide Darul sau fu : un blid de argint.i?i doisjirezece iezi. grea de zece sicli. : . drept sacrificiu rele fiilor lui Asser. drept ardere de tot. (30 Ini de cate un Acesta dai-ul lui an. Pagliiel. grea de ^aptezeci sicli. framantata cu oleiu. fiul lui fu Ochran. 74 tamaietoare 89 ^i Moisi intrand in cortulintrunide aur. ticiu de bucurio cinci tapi. cinci berliciu pentru bucurie beci. doi l»oi. dupa siclul sanctuaficiul pentru pacat: 71 i>i drept sacri. unberbece. . 72 A unsiirezecea zi aduse mai ma.. 7.

si curateste-i pre ei. in partea <^dupa cliipul.156 IV. 1. 4 ^^i policandrul sacratmie: 18 §i luai pre Leviti in era facut a-ya: Era din aur cioplit. 20. c E~od. 4. Astriei. : 8iSi »'. dara servicii sa nu faca. 21 ^i Levitii dupa toate ]\Ioisi se curatira. 14 A?ia sa deosebe!?ti pre Leviti din mij. dela om pana la vita 3 polieandrului. 17. dele sa lumineze in partea de dinaintea 17 Ca al meu este tot eel intaiu-nascut Aaron facii asa: el intre fiii lui Israel. 9. 2. d Esod. cari deschid matrivei « aprinde candelelc. lui cate poruncise Domasupra Levitilor. [ e Cap. zieste 24 Aceasta : legea despre 12 ^i Levitii sa-iyi puna manile lor pe Leviti Cel ce este de douazeci §i cinci capetele vit-eilor. 8 Atuncia sa ia un vitel de pane floare de faina . sa-!?i puna fiii lui Israel manile runcise Domnul lui Moisi asupra Levi1 1 ^i Aaron sa tilor. lase lor. . cortul intrunirii.pentru dansii. dela locul a tot intaiu-nascutul intre fiii lui 19 §i dadui pre Leviti ca dar trunchiul lui pana la florile lui. inaintea nitatea fiilor lui Israel. ca sa-i curete. h fie ai atinge de insarcinarea lor. ca Levitii sa Capul 8. 8. vei apropia pre Leviti dinaintea Dom. lor deasupra Levitilor tului intrunirii.Asa sa faci tu cu Levitii intru ce se locul fiilor lui Israel. 25. ^i sa legeni pre ei ei. i-am luat mie. !^i Aaron facu espiare drept sacrificiu pentru pacat 22 ^i faci sa se apropie Levitii dinaintea cor. 1 37. 40.cei ce au implinit cincizeci de ani sa iesa din ceata. cand: Domnul vorbi lui Moisi. '^cioplit Israel. dupa cum poruncise cutul in pamantul Egiptului i-am conDomnul lui Moisi. 8. daca fiii 7 §i asa lui Israel s'ar apropia de sanctuar. s^i ca ei sa faca espiare Consacrarea Leuitilor. 15 ^i dupa aceea sa intre Levitii. 25. intrebuintati la serviciul 23 ca ei sa Domnului.>i de dinaintea polieandrului a. §i ?i alt vitel sa ia. §i pre celalt. pentru ca sa nu 6 la pre Levitii din mijlocul fiilor lui vina plaga preste fiii lui Israel.5i pune pre Leviti sa stea inaintea nnilt. spre a face es. 16 Caci daruiti sunt Domiiul vorbi lui Moisi. Israel. dar leganat. fel sa-i cureti. Esod. drept face serviciu in cortul intrunirii. f?i-!?i spalara vestmintele lor framantata cu oleiu. ca ei sa faca serviciul fiilor lui Israel in lui Moisi. *i?i . 26 Dara sa serveasca atuncia IB k. ce era dcasupra preste chivotul martii. : legene pre Leviti.mei. §i am nul lui liii sa se curete. §i ei /'sa nitatea fiilor lui Israel facura asa cu sa treaca briciul preste tot corpul Levitii: f?i sa-§i spele vestmintele lor. ^i Aaron ii legana ca dar leganat inain9 ^i sa tea Domnului. sa vorbia ca serveasca in cortul intrunirii. ardere de tot Domnului. drept dar leganat Domnului. 3t. 9. Lev. 18. ca sa-^i faca 10 ^i dupa ce serviciul lor in cortul intrunirii. sji sa aduci pre unul de ani ^i mai sus sa vina la ceata spre a 25 ^i sacrificiu pentru pacat. ?i fratilor lui Aaron §i na pre ei. pre care-1 arata Domnul lui Aaron §i fiilor dintre fiii lui Israel. 14. lor in cortul intrunirii. drept Despre j^olicandrid de aw. 7. MOISI. '* aduna toata comu. Esod. Domnului dela fie fiii lui Israel. 3.1 j Lev. cele sapte can. ca dar leganat inaintea Timpid ^i cat trehue sa slujeascU Levitii. ^i zi lui Cand celor intaiu-nascuti. este de pazit. af?a facu el policandrul. §i catra dansul. 20 ^i Moisi §1 Aaron §i toata comusa faci cu ei pentru a-i curat!: Stropesyte preste dansii «apa de curatire. 25. / Tev.cea intre fiii lui Israel. dintre cei doi cheruvimi. n Esod.lui Aaron §i inaintea fiilor lui cum ponului. 5 §i Domnul vorbi lui Moisi. 19. I. ?i sa nu serveasca mai ]>iare pentru Leviti. in locul tutulor 2 Vorbe!?te lui Aaron. 8. zicand pentru fiii lui Israel. 25. pazind ce leagainaintea fiilor lui. 18. ^cu s'darul sau. a?a facura ei cu dansii. zicand mie dintre fiii lui Israel. a^a facura Israel cu dan§ii.in ziua in care batui pre tot intaiu-nasprinse candelele.dupa acestea venira Levitii.

zicand: Daca careva dintre voi sau din generatiunile voastre ar fi necurat pentru afingerea de vre-un mort sau pe cale delui la de cu seara pana dimineata. si pleeau dupa cu21 ^i daca norul sta ce sa fim lipsiti de a aduce dar Domnu.casul. ramanand pe el. fiii lui . 1 6 A?a 4 $i Moisi a fost neincetat nor ii acoperea ziua. catra searii sa le facet-i.elor.rul deasupra locasului.lY. ramaneau in taom mort. nor acoperi locasul cortului miirteia. 19 iSi eand sta norul zile mnlte §i nu puteau face pantile intr'acea zi. .zile deasupra locasului. Intrebuin^area trdmbi^. in a patrnsprezecea zi a lunei. ^\ nu de se ridica acesta. porneau 18 Dupa catra seara. Si indata ce 5 ^i ^ei facura pastele in Inna se 2ridica norul depe cort. ^i s cu azime i?i cu eau paziau cele de pazit ale Domnului. zicand: toate legile pastilor sa le faca pre ele. 9 ^i Domnul xovln lui 3loisi. l\J 2 Fa-ti doua trambite de argint.faca dupit legea pastilor. ierburi amari sale manance. fiii lui Israel ^i in locul. . au fost bclrba^i. "2 Culaioria condusS prin nor fi trdmhUe. intaia din annl tinele lor.^i asa fa. zicand 15 §i "in ziua in care fu ridicat loIsrael sa i'aca '*pai?tile la timpul sau. daca se ridica norul. §i nu va fi pe cale.-^ dupa i r\ Si Domnul vorbi lui Moisi. si du]). '*Tot Inna aceoasi Ira'e sa in fie voua tiul Sinai. de sta norul deasupra locasului. 157 voi sa faca pantile Donuudui. totu^i el sa faca pa^ti Domnului: eau. ei tabarau dupa tem pentru atingerea de om mort. si se va abtine de a spre a da semn pentru '^cliemarea coface pai^tile. zicand 10 Vorbe^te fiilor lui Israel.! cuvantul Donnndui ramaneau in cSlRtori. si dimineata norul se ridica. sa le faca. unde statea norul. 14 Si daca va ui^a cortului intrunirii 4 lar ciuid se locui intre voi vre-un strain. A 6 doua pasGd pentru nerura{i ^i tabara: »'in toate zilele cate statea no- erau <^ne. atuncia ?i ei pleeau sau dupa zi si noapte.noaptea se parej\ foe.[lentru eel strain ca §i pentru i-el nu)i^tean. el ScX le dupa daUoiniml vorbi lui Moisi in piis. l^'iii Ini mantul Egiptului. 9. in taberile lor. deasupra locasului. cura fiii lui Israel. . : 1 7 ca ei sa faca pas.vantul Donmului. 23 Dupa cuvantul Domnului ta1 / in luna a doua. ei pleeau 22 *SaiKloua zile sau o luna sau timp mai lung. ?i ei pleparte.se cari curat-i. in pustiul Sinai dupa toate acolo fiii lui Israel tabarau. f?i J' seara erei in chip de foe desau dupa toate legile lor. a dotul pascci permisa. intaia. 10. '^starpi-se-va sufletul acela munitatii ^i pentru pleearea din tabtira.})azeau cele de pazit ale Domnului. din poporul sau. 12 '*Ei dupa cuvantul Domnului dat prin Moisi. ca el 'n'a adus darul 3 v^i cand * se va suna din amandoua sa Donmului la timpul sau barliatul acela se stranga toata comunitatea la tine la va '«purta pacatul sau. si acesta ar va suna numai din una. al doilea dnpa ief?irea hii Israel din })a. 3 In a patrnsprezecea zi a Innei aces. ^i dupa cuvantul Donmului plecatra seara. ^\ datinele lor sa le faceti. bara. lucru batut sa le faci. 9^i s^i : . /^mc^ca atinseserd de : timpul sau intre liii lui Israel? 8 k?i Moisi le zise: Stati ''sa and ce va porunci Domnul pentru voi. 13 lar barbatul care nu va fi necurat. : Ckipul 9. . : cate porunci Domnul lui ^loisi. 20 Si daca norul sta putine intea lui Aaron intr'accea zi: ace^ti barbati ziseni Noi necurati sun. dintr'insele sa nu lasc pe dimineata. MOISI. la limpnl turiei.cuvantul Domnului pleeau fiii lui Israel. in a patrnsprezecea zi barau. §i *os sa nu franga dintr'insele. si sa-ti serveasca. i?i dupa toate asupra locai?ului pana dimineata. . vorbi tile. fiilor lui Israel. pentru cuvantul Domnului. atuncia fiii lui Isi'ael <^acei?tia venira inaintea lui Moisi ^i ina. si nu 7 Si pleeau. : Israel [ilecau ramaneau . fasca se {iiie. sa se stranga la j?i .

ca. Gad ei-a Eliasaf. lui 8 ''Si in trambite sa sulie : fiilor lui P^fraim dupa ostile lor: si preste fiul lui Aaron. cand plecara plecara. dupa ostile lor: e?'a 'Nahition. 18 duceau 3= steagul taberei 35 ^i Ciind se ridica chivotul. Noi plecam desjire care a in douazeci ale lunei. '' vouii "'de amintire inaintea zeului vostru. 10 ^i 'la zilele cele de bucurie ale voa. ci rael plecara in "crdatoriile lor din I'pus- 30 ^i el ii raspunse Sinai. lui Ochran. in 8i ^loisi zise lui Hobab. 21. fiul mia- lui Dehuel. plecar<'a fiilor lui Israel dupa ostile lor. vino cu noi.Donundui imersc inaintea lor cale cautandu-le loc de repaus. Doamne ! ca sa se ri- . plecara din*muntele trei zile. norul Domnul :^ll mis bine depe locasul marturiei. rea lor. c Esod. ordinea al doilea.28 Si preste oastea semintiei fiilor lui 9 Si *cand veti iei:!!. 18. fiul lui Gliidoni. Moisi lui Ruben dupa pleca 17 "Atuncia locasul era desfacut. 27 Si bite la arderea crificiile fie de tot a voastra. a voastra in veci in generatiunile voa. Amihud. voni fii- dab. 19 Si preste oastea semai Diai'ii. care 24 Si preste oastea semintiei fiilor lui tara va va iasupri atnncia sa sunati alarma cu trambitele §i va fi.-A7A. socrul lui oMoisi zis anul luna a doua. dara nu sunati liii 22 l)u]ia aceea pleca ^steagul taberei alarma. veti aduiia coinii. Madainitul.?on si liii lui Merari. daca vei veni cu noi. zise Rogu-te. trei zile. preotii care lucru sa lie lege oastea sa era Elisama. fiul lui Pedazur. Eu sunt DumneDomnul Dumnecalaioriei. si Isacliar 1() era Nataneel. stre. <^cupii miilor lui Israel. (•and (H plecarci. fiul Simeon cand veti 5 8i 6 8i lui Turisaddai 20 Si preste oastea. cari Alavma 7 8i / sa se sune la toata pleca<*aiid liatitii. la I'esbel in Alauasse era (lamaliel. i?i va veti mantui de inaniicii vostii. ca ele sa era Alnra. fiul lui Amisaddai.era Pagbiel. si la sarltatorile voastre. sa sunati in tram. cunosli locurile. la locul. i?i norul statu in 'ipustiul Nu voiu merii'e. si la lunile preste oastea fiilor lui Asser cele noua ale voastre.! '/sa 21 Atuncia plecara Koduceau 2/sanctuarul. "se ridica. ?i preste oastea sa e?Y/ Elizur. fiul lui CalCdoria deJa Sinai hi 1 1 ^i in '^Peguel. lasa. ma voiu duce la tara Paran: taia 31 ^i 13 Ei dara plecara pentru in. 26 ^i semintiei fiul stre. lor lui 15 8i pi"est(^ oastea semintiei face si ti<^ k^i asemenea. tiul 12 8i fiii lui Is.si voiu da voua. M0I8L 10. '^ norul era deasupra lor in ziua. : caiid veti suiia alarina a doiia oara.asezar. He. vei putem sa tabjirim noua n in loc de ochi flilor lui luda. Beniamin era Abidan.mea si 1'^ locul nasterii mele. aceia cortul. ^'cari 34 Si din tabjira. cari formau coada tutulor talien^lor. dupa ostile lor: §i preste oastea sa era Ahiezer. sa sutlati. ostile sale. Dupa aceea locasul.preste oastea s(Mnintiei fiilor lui Neftali 28 Astfel fu de bucurie ale voastre. 29 Paran. voasti-a in contra inamieului.'*biAmina. §i la sa. §i fiii lui Glier. zicea : ' Scoala-te. sa semintiei fiilor lui ])lece taberile cele tabarite ''despre 7. ca Domnul Duninezeul vostru isi '^'va aduce ainiut(^ d(^ voi. si \\\\<[q fi 14 *"Mai intaiu pleca steagul taberei in pustiu. ca/'Donuiul a prolui Israel. Ion. fiul ?ii oastea sa lui preste 32 Si va fi. 25 i^i pleca « steagul taberei fiilor lui Dan. i?i nitatea. iiul lui 33 ei Domde Tuar. nu ne ca tu Domnului dat Moisi ''du])a cuvantul oara : prin Moisi. ''vomface tie bune. fiilor lui Si preste oastea semintiei nului cale de fiul lui diivotul iegii Zaljulon era Eliab. sa mintiei fiilor lui cm ^elumiel.nele ce ni-1 va face noua Domnul.158 tine IV. l)erile celo taharite des})re resarit. pima ce ace§tia venirri. fiul lui Sedeur: piece 'Hasuna alai-nia. fiul lui Euan. zenl vostru.

zicand Da-ne carne. \\w care tu cu'?juramant riadele iiiiilor lui Israel. fersera in oale . -t-t ^i'^poporul iniiriuura de ostenoala acesta? ca in auzul Jl* Domnuhii. 22 ^Nu cumva 'pentru ce : am /' ie^it din Egipt? Moisi zise i^ase sute : . §1 am aminte de pei?tii. rogu-te. 19 Voi nu veti avea de mancat pentru zi. 18 Si poporului sa zici:«Stintiti-va pentru mane. s^i . o v^i numii-a locul acela Tabera. : 1 iwa voiu v pogori. 1 1 « Si Moisi zise catra Domnul Pentru ce amarai^ti intratdta pre servul tilu? ^i pentru ce nu aflai bar inaintea ocbilor tai. sau o sdrobira in piua. zicea tai. !?i poporul plang catra mine. ^i'"' mania Domnuluiseaprinse luna de zile. pre care-i mancani adu-i inaintea cortului intrunirii. $i foarte. l-j k>i daca vrei sa faci cu mine astl'el.tru douazeci de zile 20 Ci pentru o tului sau. ca sa nijiucati. ca este prea greu pentru mine. pre fiecare la u^a cor. i?i Domnul aui?i zind. ''mania Ini se aprinse. decat nuniai niana aceasta maintea ocliilor no^tri 7 {^\ niana era ca semanta de coriandru. care foarte. s^i tu sa nu o porti singur. Doainne. ca sa dau em ^i intre ftii ei era laconia Saptezeci de butrdni ce prorocesc. ^i a^ii zis Cine ne va da carne. ca sa dau la tot poporul acesta? ca ei plang catra mine. ^i^voiu lua din spiritul ' €oloarea ei era ca coloarea de^^bedelion. pentru ca focul Doninului se aprinsese intre ei. 11. 4 iSi « amestecatura de tot felul de norocirea mea! oanieni.tranii poporului . ^i voiu vorbi acolo cu tine. 159 sipeasca inimicii sta. ca ei cu tine : ^^ Moisi.!aptez<'ci de l)arl)ati dintre lianoua carne sa maucani ? 5 ^ Adusu-ne. 8 Si poporul $i merse. nici penprin familiile lor. i^i inaintea lui a^i plans. si aceasta fu ran ^i inaintea lui vi-se va face desgust. ^i veti manca carne ca a^i plans ^ la auzul Domnului. la mi. ca sa mancam ? ca '^^mai bine em noua in Egipt.la j)am.IV. 13 la De unde Fociil din tahara. care este intre voi. nici pentru doua zile. Lacom ia poporidui. 9 ^i 'cand cadea roua preste tal)ara noaptea. ca sa mancam 14 '^Eu singurnu pot sa port tot poporul. acolo cu tine. de am aflat bar inaintea ta. : 2 ^i parte poporul striga cati-a ]Moisi ?i'^rng'andu-se Moisi Doniunlui.uitul. zicand Oare : 21 ^i de mii de barbati pede^tri e6'/e poporul intre cari sunt eu i?i tu zici Carne voiu da lor. 10 i^i IVIoisi auzi pre popor plangand cinci zile. pana Intoarce-te. lepadat pre Domnul. nici pentru ce este in tine. ?i sa fuga (linaintca sa-mi poti zice: "Poarta-lin sanul tau. §i-l dansii. !:. ^omoarama mai bine: ca sa nu"vad insu-mi netot ei : sa iau carne. pentru ca ati : voiu pune preste impreuna sa poarte greutatea ])0])orului. deaceea Domnul va va da carne. ^i facura dinera ca ^i tr'insa placinte s^i'^^gustul ei gustul unei placinte cu oleiu. nici pentru zece zile. '^focul Domiuilui arse intre <lin ^i niistui niarii-inea taberei. ^i culese: ?i o niacinara in moara. zicand /"^-ine va da na-mi i. pana ce va va ie§i pe nas. Si <'ii de praji i^i de ceapa si de usturoiu: 6 i^i acum ''sufletul nostru s"a uscat nimica nu este.)i 16 zise Donuiul lui Moise: Adupui'Ji a se plange. MOISI 10. cadea ^i mana de asupra). ^i sa cliiar lui : Israel ince- ^' in Egipt degeal)a. de castraveti ino?i §i i?i de ze- stea. ei. de ai pus asupra mea sar<'ina intregului acestui popor? 12 Au <loara eu am conceput pre tot poporul acesta? au doara eu 1-am nascut? ca Capril It.si'^capeteniile lui. promis jiarintilor sai. zicand: 14 'De Dti-ne carne. focul se stinse. ! ta cei ce te urasc pre tine : 36 Si caiid cum 1-ai poartai'doiea pre eel sugator. ca sa mancam: unde sa iau carne. ca sa manance luna de zile.

ca nebune^te am lucrat. i C-iy. 14. : el zise amandoi. 17. 29 Dara Moisi Moisi. 27 Atunci veni alergand un baeat. ^i preste ^i ace^tia se a^eza acel spirit. eu. ca sa-i indestuleze ? aprinse asupra poporului. ca ea sa nu omeri I $i le loan. 20. 1 n m Sam. caci ei erau dintre afara la cort cei inscri:^i. 35 Dela Kibrot-taava plcca poporul 24 ^i Moisi ie?! afara. 33 Si §i inca fiind fi ca sa-i indestuleze ? Sau ''carnea intre dintii lor. /. ca toti din poporul Domnului sa tie profeti.1 ler. 28 ^i losua. fiul lui Nun. §i lua din spiritul vorbi catra dansul puse preste cei ^a^ezandu-se spiritul preste danf?ii. am fie pacatuit. raspunse. dara nu urmara. b*^^! ^\ se pogori Domnul i?i in ^\ stalp de nor. ^f?i in fata Frejielife ^ mormintele lacomiei. ?i se opri la Hazerot. pana a nu nu cumva sa princlem to^i pe^tii din inca mestecata. de^i nu'^iesira Aaron vorbira contra pentru lui Moisi. numele unuia era Eldad. Ascultati cuvintele mele iei?ira 6 ! ^i daca vre-unul dintre voi este profet. . §i chemS. 12. ?i culese prepeli^i tin culese zece h jO. . §i Aaron uitandu-se la Maria. zicand Eldad ^i Medad profetesc in tabara. besc cu dansul. era leproasa. ?i ca : : ! : nirii §i ei ie^ira afara toti trei. allm ca oma§i in tot imprejurul ta. 38. 1 1 ^i Aaron zise lui Moisi 32 ^i poporul se scula^ toata acea zi §i Rogu-te.tul. 4 ^'Si Domnul fara de i?tire zise lui Moisi ^i lui Aaron §i Ma^i Maria 12 : : §i ei profeteau in tabara. prepelit-e de preste mare. 5.Aaron rului. Marc.l. a carei carne. care servea pre Moisi din juneta sa. 36. §i Domnul lovi 23 ^i Domnul ziselui Moisi ''Nu cumva pre popor cu plaga mare foarte. 10. <' 30 Dupa aceea Moisi cum : ! toata acea noapte. intinsera jur ca *4epadatura. spuse lui Moisi. 10. 19. sau nu. 2 Si zisera Au doara numai prin Moisi vorbeste Domnul? au ^ nu vorbe§te i?i prin noi ? 3 §i Domnul •^auzi.26. mania Domnului se mare pentru dan^ii. *care este credincios in 8 Gura cu gura vorsa trimeata spiritul sau preste toata i casa mea . iata de zi incolo berei de doi cot-i pe deasupra pamantului. 34 ^i s'a scurtat mana Domnului? acum vci locul acela il numira Kibrot-taava. 1 t<am. domnul meu nu mai apune pase intoarse in . pen: vedea. mai mult decat toti oamenii depe fa^a pamantului). ^i catul pe noi. i?i riei : lesiti afara to^i trei la cortul intru. 12 Rogu-te."*ei profetira. s^i iaduna la Hazerot. iji-l . etc. zicand Domnul men. 26 lar doi barba^i au ramas in tabara. fi se lui Moisi. se^'pogori in nor. §i le a^eza 10 $i norul se trase depe cort. ^aptezeci de batrani ?i ^i numele celuialalt Medad. ce era intr'insul. pre Aaron pre Maria. 25 §i Domnul . statiim u^a cortului. ^i lata preste tabara. lepra Mariei. pre care o luase el ca«el i§i luase femeie Etiopeana. ?i aduse sa aprinse contra lor atunci el se duse. 9. 39. Domnul. f^i-i puse sa stea imprejurul cortului. | . cliipuire. ?i care culese mai pu. cale de o zi incoace §i cale Maria e?^aplina de ^ lepra. 23. 5. ^i spuse poporului cuvintele Domnului. Vers.160 sa so jungliie toate cirezile penti'ii diui^ii IV. el ?i batranii lui Israel. 2. ^i ^i Maria murmura asupra pedepsesc ^i .nd foarte. . «opre^te-i pre ei zise catra dansul Nu cumva e^ti gelos pentru mine? -2^Dea Domnul. Is. ''" Domnul djin^ii. i^i toata cealalta zi. ma voiu arata lui / in vis. Cor. daca »cuvantul men se implines^te tru ca acolo furii immormantati toti cei din popor. 11. 2. cari erau lacomi. \h. turmele imprejurul taberei. i?i MOISI. cand lool. 2. 1. ^aptezeci barba^i dintre batranii popo. (^i acest om Moisi era bhi. contra lui Moisi ? 9 ^i niania Domnului 31 §i ?vant ie^i dela Domnul. femeia cea Etiopeana. i^i 9 in somn 7 " Nu a^a cu servoiu vorbi cu dansul. vul men Moisi. 2 Rez. 1 6. §i"' chipul si nu prin inDomnului il vede el dara de '^nu v'ati temut sa vorbiti tabara.

28 Decat.deasca pamantul Canaan. ^\ luati cu pamant. frica in popor.ge ^lapte ^\ miere. mintia lui Gad: pre Gheuel.pustiul Zin pana la '^'Reliol. venira toata ?i la 13 Din tatea lui Israel ?in pustiul comuniParan semintia lui Asser pre Setur. i^i ce fel 15 primeasca. tr'insul este tare foarte. a patru- de zile. 10 Din semintia lui Zabulon: pre Graddiel. §i iscodira pamantul accla .rite §i mari foarte §i inca ?i pre ^fiii lui : . fiul lui Susi. §i cu adevarat acolo curtilor. fiul lui la 'Kade^. (^i "Hebronul fu zidit cu Israel.^'din lui Israel. cum ^i . 9 Din seminlui Beniamin Palti. ca sa iscodeasca incepe coacerea strugurilor. 13 Si Moisi striga dan^ii: Mergeti de aici/'spre miazazi ^i tate este putreda. §i ce fcl este poporul vindeca-o pre ea.pamantul cum este. 14 Din semintia lui Neftali conuuiitatea. unul mai mare intre ei. 16 ^i pana ce Maria fu primita. §i o dusera in prajina. si venira pana la Hebron. fiul lui lui Nun.ne-ati trimis. fiul lui losif.) lui Zaccur. 12 Din semintia pre Ammiel. zicaud: Dumnezeiile apoi9\Si suiti pe munte. 3 ^i Moisi ii zi. ^i acolo Irimise * din pustiul Paran. 9. 12. *§i acesta e fructul deasca pamantul. daca este bun sau ran. 12..) §i pana la 22 ^i ei se suira ^i spre miazaniintia pariutilor lor sa trimitet-i. au nu s'ar dacd este mult sau putin la numar.IV. pre cari trimise Moisi. 6 '^Din semintia strugur. ca sa isco. fiul lui lefune. intr'insul arbori sau 21 ^i ei 2 " Trimite barbati. : IQ \0 §i Domnul vorbi lui Moisi. 16 Acestea sunt numele barba. pre care-1 voiu da fiilor plecara. 27 ^i ei le spusera. tabari in pustiul Parau. manie i-ar fi scuipat in fata. afara din tabara ?apte zile. tiul lui Hori. cate un barbat din toata se. pamantul Canaan. 25 zeci ^i ei se intoarserii inapoi dela isla sfarsitul ei codirea pamantului. §i dupa aceea sa §i se Cfjte. dupS porunca erau 'Ahiman. nul zise lui Moisi: «Daca parintele ei in ce-1 locue^te. ^esai §i Talmai. MOISI. fiul lui Sodi. $i a§a^' Maria fu incliisa sunt cetatile in cari locue^te acesta.»»»nascuti Domnului toti barbatii capi intre fiii lui din Hanak. " poporul ce locue^te in^i pre Osea. 8 Din semintia lui Erfaim pre^Osea. fiul lui Ghemali. numira Nabal-E^col pentru fiii acel strugur. fiul Egipt.mantului. : din rodii acel loc §i il 24 i^i pre din smocliini. daca poporul el §ade in tabere sau in locuri cu zid intarite tul. 7 Din semintia lui Isachar: pre Ig'hal. fiul lui Noi am ajuns in pamantul acela. pre care taiara deacolo. iese din pantecele 13. §i acolo taiara o vita de vie cu pre ^afat. zile afara de tabiirS. din semintia lui Manase: pre Gaddi. tia pre fiul lui Rafu. 14 ^i Dom. fiul lui Vafsi. §i ducand §tire §i la toata Michael. 18 Si vedeti catra Domnul. 19 ^i ce fel este pjimantul in care locufi ru^inat §apte zile? sa se ^inchida ^apte roiiu-te. fiecare Hemat. dupa aceea pleca poporul dela ^i 20 ^i iaras^i cum este paman- Hazerot. zicand ^i zilele aceloa e7'au zilele in care lui luda: pre '^ Caleb. daca este tare sau slab. §i 161 zise cati'a mumei sale pe juma. ca sa isco. : nu pleca. fiul lui Nun. le aratara ^i fructele papre Naabi. Canaanul. . 4 §i acestea sunt numele lor sapte ani inainte de cetatea "Zoan in 23 P^i ei venii'a pana la valoa din semintia lui Kuben pre ^amua. lui Israel il Iscoadele se Iniore $i bagS. 1 1 Din a lui losif. Doisprezece oameni trimifi. 5 Din semintia lui Simeon E^col. ^\ cetatile inta17 §i trimise pre ei Moisi. spre a iscodi daca este '*gras sau sec. zicand 15 Din se. J Ebr. la care : Machi. : lui Dan la Moisi §i la fiilor 26 ^i Aaron ajungand. daca sunt nu? ?i *fiti cu inivoi din fructele acelui ma. il numi Moisi losua.

1. Amos. ?i Caleb. 2 Sam. 2 ^f^i toti fiii lui zit-au Egiptenii. IB. n g Vers. ca sa-i ucida cu fi : pietri. 14. 14.i in contra Domnului. 8. ca sa te Domnul in pamantul acesta. Ps. 9. h Cap. 109. / .' Fapt.qp. 7. Rsod. m Deut. e 1 Sam.24. 14. decat dansul. e Deut. ce fusera cu dansul. 13 ^i * Moisi zise catra §i « poporul plau- Domnul: Au- se in noaptea aceea. ca el 32 A§a ei ^ adueste mai tare deeat noi. 7. este pamant 8 Daca Donuuil *va pe muiite ^i Cananei locuesc pe langa l)un foarte. 15. ii M0181. 30. 6. 23. ^i cd *'norul tan de sabie. 24. ca sa cadem vaza cliiar cu ochii. 17. §i-l va da noua. los. . 42. Deut 9. Isa. 46.22. i§i rupsera mareasca-se puterea ta. '*§ii Domnul este cu noi. 48. care manauca pre i?i : mare 30 : cu bunavoint. 4. 14. 22. de am fi murit in acestui pamant. 9. 29 -^Amale. f'. ca tu din mijlocul lor ai murmurara asupra lui lui Moisi f?i scos pre poporul acesta prin puterea au spus ei catra locuitorii le zise: ^Ce bine era. ar zice: Egipt. 7. 17. 25. murmura asupra lui Moisi. §i-l voiu starpi. din in acest pustiu. IS Cap. Ps.a pentru noi. Ps.24. sera. 11. in acest pustiu 3 Pentru ce ne-a adus popor. 4. 3. 31 ^Si barbatii. 9. Cnpul 14. j Cap. b Amos. cari se trag acesta? §i pana cand »nu-mi vor crede din uriei^i. ridicandu-se toata comunitatea. k Deut. §i noi ne vedeam in ocliii ei. deaceea ii omori 17 ^i acum. nostri <^ca lacustole. e Vers. 40. 25. 37. ?i pamantul sa-1 luam. 17. c Ileut. 24. 14. .162 IV. ca tu Domnul te arafi. 7. 28. Cap. Sam. q Vers. zicand: asupra Aaron. 5 §i /'Moisi §i Aaron cazura pe fe^^ele Domnul nu »^putu sa aduca pre poporul lor. i pamant in care curge lapte ?! miere: 9 Numai ^nu va sculat. cand: §i Heteii. 16. este un pamant. ^i ^nu va temeti de poporul pamantului aceluia. pre cari cortul intrunirii inaintea tutulor fiilor lui stat. inaintea intregii adunari a comuni. sa mcrgem. satire rea fiilor lui Israel despre acel pamant. ce i^i y Caleb lini^ti pre poporul. fiul mant 1-a fagaduit lor. 62. 32. a Cap. pre care cu juratatii fiilor lui Israel.38. 4. 1 1 ^i Domnul zise lui Moisi i-am vazut acolo.8. ca sa-1 iscodim. e^fo' in mijlocul acestui pamantul Egiptului. U. §i cd tu mergi inanostri sa se faca prada ? An nu este mai intea lor. ziceau Noi nu vom putea merge contra acelui popor. 106. « Cap. p Esod. pe langa lordan. 14. nu va temeti de ei. ?i a?a eram noi ^in intre dani?ii? ocliii lor. sau de am fi murit tu. 36. pre ^'fiul lui Hanak. 8. 33 Si noi acolo am mai vazut ?i Pana cand 2 ma va nesocoti poporul urie?i. dupa toate semnele ce le facui eu 12 Cu moarte il voiu lovi. 6 9^\ losua.?eii i^i Amoreii locuesc strabatut ca sa-1 iscodim. 16. ^cari au auzit i?i ei ca Doamne. pre care noi 1-am kitii locuesc in partea despre miazazi. 27. zicand Pamantul. ( Fao. lui Nun. ziua in stalp de nor.acesta in pamantul. 2. sunt oameni mari la Israel. foarte. b Esod. iar pre *tine te voiu face I'oporul cdrtitor este pedepsit. los. 10. 9. 2. 17. 13. Doamne dupa 18 Domnul vestmintele lor: 7 §i vorbira catra cum ai fagaduit. ca "* ei pane Yor fi pentru noi umbrirea lor s'a departat dela danf?ii. pre care-1 iscodira. ce am strabatut. 13. 1 17. el ne va aduce in pamantul acela. si ^toti oamenii. zi- Pamantul. 13. 4. atunci na^iunile.toata comunitatea '* lui Israel. cei ca-i Yom invinge. rogu-te. 8. ^i toata comunitatea ta. 27. 28. 22. ^^i marirea Domnului se arata in locuitorii lui. 29. d Neem. V C. §i «sa ne intoarcem in gur om.6. Dent. 8. 14 i^i ! . 7 23. fiul lui lefune. 39. 10. ?i Iebu. si noap15 vSi de cumva ai bine pentru noi sa ne intoarcem in tea in stalp do foe Egipt? 4 ^i zisera unii catra altii: '^Sa omori pre poporul acesta ca pre un sinoie punem cap. sa ajungi popor mai mare §i mai tare Mi^i Israel se puse a striga. i?i femeile noastre §i copila^ii ^ade deasupra lor. a Jndc. ! X Esod. 26. 14. 5. d Isa. fiilor Hanak vazuram acolo. cari au auzit 16 Fiindca de numele tau. 21. 10 "lar toata comunitatea vorbi. cei ce iscodira pamantul. 1. 16. 22. 6.ip.7. zicand: Haide^i. 16. 48.

pre care le murmura poporul foarte. rului acestuia. ^le^urile voastre vor cadea in acest pustiu 33 ^i fiii " pa^una in acest pustiu ''patru<^si dupa cum ai iertat poporului acestuia vostri vor zeci de ani §i vor -^purta pedeapsa abadin Egipt ^i jtana aici. f}\ marirea Donniului va uni|ilea «tot pa numarul zilelor. se suira pe varful muntelui. nu-1 vor ve. . care voi «ati despretuit. ca. 35 '^Eu Domnul 23 '«Nici unul nu va ve. voastra.7. §i cari m'au cercat ani. /"se boci 40 ^i sculandu-se de fiilor lui Israel. fiul lui Nun.intregii^acestei comunitati rele. mijiocul vostru. du|)a rnilei tale.'^ du.care murmura in contra mea? ™eu. "dupa cum zicand: s'lata-ne! Sa ne suim la locul ati vorbit in auzul meii.tuti de inamicii vo?tri. 38*Iar losua. ^i veti cunoa^te ce va sa zica.5i barbatii aceia.IV. marimea 20 $i Donniulzisc: Iertatu-1-ani. pamantul acela.si toti strans asupra mea ei in acest pustiu se . a!?a voiu face acela.lasa nimic nepedepsit. ?i de losna. 3G'^i. tut. fiul §i^plecat. a?a te rog.misese Moisi. sji pe J'de. . Cananeii locuesc in 37 Acei barbati. faradelegea''popo.32 Cat pentru voi. ?i cu adevarat voiu face aceasta n'au ascultat. cand ^acum de zeceori. . ir)3 plin de mila. fiul lui lefune. veti purta pedeapsa mele. : 43 Ca Amalepamantul acela. plin a urmat dupa voia mea. ca sa iscodeasca pamantul. si de a lor sabie veti cadea.vor pierde. pre care I-a tagaduit Domiud caci 41 Atunci le zise voua. ca ei se vor face prada. §i semintia 25 Amalekit-ii 26 §i Domnul vorbi lui Moisi ?i lui serd vii din barbatii. lor: '^Viu sunt. eu pre teaza nedreptatile parintilor in fii pa. lui. pre care cu jura. cari mersera sa is27 ^Pana cand sd rahd codeasca pamantul. Aaron. fiindca a lost alt spirit in el. 34. aceia. Ro^ie. facura si pre el in murmure toata comunitatea in contra foarte defaimand acel pamant: il va lua in stApanire. "^murira de plaga. voiu aduce ])amantul pre care I-a strabalui ^i §i cari. ca Domnul nu este in ^i mai sus. cari vorbisera rau aceasta vale. pana ce toate le§urilft 21 $i in adevar. -care cerce. dupa ce se intoarsera. f?i de cuvantul meu ma retrag dela voi. a patra f/cnerafiune.aceia ii voiu aduce. in cari voi ati isco22 /"Ca toti acei barbafi. dupa intreg Domnului? caci aceasta nu va izbuti.cari ati murmurat contra mea. zice Domnul. ?i liul lui lefune. care s'a mant 1-am faga(hnt parintilor lor. dea pamantul acela. contra mea. ca ei sa cunoasca ?i pacatul. tru care mi-am ridicat mana mea.zis voi. Pentru ce calcati astfel ordinele rile voastre ?i a ^tutulor acelora. 28 Spune dimineata.terii voastre. viu voastre se vor pierde in pustiu. ?i aici vor muri.noi am pacatuit. 29 In pustiu vor cadea le^u. dea. zicand 39 §i dupa ce spuse Moisi aceste cueu aceasta comunitate rea.am zis. iia in a trcia si 19 « Iarta.6. este z/indelung-rabdator ?i MOISL 14. le-am auzit. ^afara de Caleb. arfecapatruzeci de ^i in pustiul acesta. rclmalui Nun. pre care en Ic-am facut in Egipt nedreptatilor voastre. numarul vostru. 30 Nu veti intra in y EiOd.i inpustiu pe calea spre Marea. . pre cari ii tri24 Numai preservul meu 'Caleb. ce m'au despre^uit. ca kitii ^i Cananeii acolo sunt dinaintea voiu face sa-1 locuiti. cei dela douazeci de ani 42 Nu va suiti. murmurele vinte tutulor fiilor lui Israel. de toapaniantul: cai-i au vazut marirea mea ?! semnele ta ziua cate un ao. deci voi mane intorce^i-va. de pamantul acela.inaintea Domnului. ?i Caleb. ^patruzeci de zile. care iarta lai'adelegea care 31 ''lar pre pruncii vo^tri despre cari ati nil. cari Moisi au fost numarati dintre voi. dit pamantul. sunt. ca nu cumva sa fiti ba• : . 34 v Dupa cuvantul tau. pen.

miros placut Domnului. 8. Esod. sau dar de buna. ce locue^te pamantul locu. p Deut. fie pentru munte. in care eu voie. din care Domnul a dat poun vi^el drept ardere de tot.12. 2. 2.i dar rida. 2. ^\ el va voi sa faca Doninului ^i Moisi nu se mi^cara din sacrificiu cu foe in miros placut Domtabara. Deut. 23. 15. Tvers. sau alt sa. a zecea parte dar ridicat. m o los. 8 ^i de vei aduce ziua aceea. 12. 4. 12. sa aduce1. de voastre. a Vers. 12 Dupa numarul 'ce ve^i sacrifica. a 14.10. 9 'Pelanga acel vitel sa mai aduci ^i dar de pane. "un ied ca sacrificiu pentru 25 §i preotul sa faca ispa^ire ^' : pentru toata comunitatea fiilor lui Isi-ael. aduce sacrificiu cu foe in miros placut Domiml nu va fi cu voi. 13 Fiecare mo^tean sa faca aceasta astfel. 7. urma Domnului Legi pentru daruri de jjdyw alte sacrificii. din cirea. fi. 49. g Esod. 10. strain ce locue?te mire voi. 10. i Cap. ardere de tot. §i batandu-i ii impra^tiara puna voi cei din comunitate.pamantului aceluia.asa sa-1 dati §i pre acesta. 16. ^i pentru eel la Horma. cum dati sdarul de arie. 18 "Vorbe^te fiilor lui Israel. in miros placut rul aduca un vitel ca ardere Domnului. cari locuiau pe acel voi. 18. 4. de crificiu.si Cananeii. 28.intre voi.14. 8. 23. j Cap. sau ^ sacrificii de bucurie Domnului. 13. j~Lev. pre care : Dom- parte de bin. t. 6 ^Sau de va fi berbece. zicand: nului. fara §tirea comunitatii. 14. voastre. 7. cand va Caput 15. 7. fiilor lui 16 si lege i?i un drept va fi pen- IvJ lor: 2 «Vorbe§te Israel. sau de un miel. J Lev. n Vers. 11. ^ca dasau de pane §i cu prinosul sau. 7 ^i vin pentru prinoase nul le-a dat lui Moisi 28 Toate cate sa aduci a treia pai^te de bin. sa-/ faca asa. 28. intei 3 iSi ^Ye\i aduce sacrificiu cu foe Doni17 ^i Domnul vorbi lui Moisi. sau altul oricine intre pe varful muntelui dara cliivotul le^'ii generatiunile voastre. 11. dupa cum il faceti leki^ii . §i zi lor: ^ inipliuind vre-un vot. a prinoas le aluatului vostru sa aduceti patra paiHe de bin sa aduci pe langa dar ridicat Domnului in generatiunile ardere de tot. 10.14. 19 i^i vel^i manca din "panea Ctind «miros placut Domnului. -I ^i jirinoase $i sd fie aceasta intru genei'atiunile voastre eel strain va fi ca §i voi inaintea Dom- fr §i Domnul vet^i vorbi lui Moisi. sa niai aduca aluatului vostru sa aduceti o turta drept s dar de pane. 8. in tuate generatiunile voastre. framantata cu oleiu. Despre pacatele din slahiciune §i din r&utate. 2G. 5j9re sacrificiu cu foe.12. pacat. Lev. pentru greei sa-^i Deut. 20 PDin prinoasele sacrificiul sau Domnului. sau ?i alt sacrificiu. $i zi tru voi pentru eel strain. detot. 28. 3. lege in veci nici . in miros Domnul v'a poruncit prin Moisi. 7. 16. 21. 14. $i de atunci inaintr impHnind un vot. sa aduci dar de pane dona zecimi de floa22 ^i *daca voi vefi gresji. 26. 11 Astfel sa faci cu orice sacrificiu de bou. 20. 29. sau din turma 4 f Cel ce aduce dicat Domnului. dupa §i datina. sacrificiu cu foe. M. i. Domnului. 9. sa facet i cu fiecare dupa numarul lor. MOISI. . toata co- floarea fainei trei zecimi. 1. ?i nu veti intra in : Cand rea fainei. 2. 21 Din te de hiji. i Luv. ^i ?i se va ierta lor aduca sacrificiul lor Domnului. e Fac. / Lev 3. ^i sacrificiul lor pentru pacat inaintea Domnului. s Lev. * Lev. ca greseala a fost. Despre pdiya aluatului. a treia face toate aceste porunci.nului.runcile sale lui Moisi.Cand veti intra in pamantul. 4. din placut Domnului. framantata cu mi^mitatea sa jumatate de bin de oleiu. 10 ^i vin pentru prinoase sa aduci o jumatate de bin. f ramantata cu oleiu a '*patra/'«?'. fa. se suira strain intre voi. TT'ap. v Lev. 5 ^i ^vin pentru prinoase. sau '^la sarbatorile voastre. 14 $i de va locui vre-un 44 ^i ei indaratnicindu-se. zicand: nuhii. 8. 1. 1. sau alt sacrificiu. sau de un berbece. h Lev. 6. tot mielul. 14. 24 Va gre- *daca acel lucru s'a facut prin i^eala.va aduc. 12. de efa. r Lev. sau de un ied. 3li.1G4 voi iiicetaiid IV. Dent. u Lev. 15 ''»Tot aceea^i lege so. pre care eu vi-1 dau voua. lloarea fainei. 45 Atunci se pogorira Ama.

starpi-se-va sufletul acela. Koliat. cat: 28 v^i preotul sa faca ispa^ire carele v"am scos pre voi din pamantul *eala lor.[41 Eu Domnul sunt Dumnezeul vostru. t Ksod. sau Datan. . acela pre Domnul defaima. 19.sculara contra lui Moisi. 15. fiul lui Pelet.tuit din greseala. ?i despretuit.31. €apra de un an drept sacrificiu peutru pa. ca<^toat§. care va fi gre^it. 68. 36 ^i-1 duse ?i toata ceata lui 7 ^i puneti foe intoata comunitatea afara din tabara. 37 ^i Domnul vorbi lui Moisi. . 7. 17. 13. : '' . 5. Ps. *nu uidupa poftele iuimii voastre.el. cincizeci de barbati dintre fiii lui Israel. 24. ^i v'a lasat sa va apropiati de vedea. mane.lui §i care este 9 slant. zicand: Israel. 3 ^i ^se adunara 31 Pentru ca cuvantul DonmuM ^1-a contra lui Moisi ?i contra lui Aaron. 33 ^i cei ce-1 aflara fa^a sa. 21. re: toata comunitatea sa-1 i'ucida cu 6 Aceasta sa faceti Lua^i-va ca^iui. ?i sa ^i^daca 27 faceti toate poruucile mele. §i-l tr'insele. 12. 10. ^ale^i la adunare. ^\-l va lasa sa se tarit. 12. fiii lui Euben 2 t^i se 30'^Iar sufletul acela. ^^^i Domasupra lui. §i strainului ce ma^i pentru acela. ^i sa le face^i. 1. fiul lui Levi. pacatuit un singur va fi aminte. 27. 4. care va paca. d Esod. 8 Cora : Asculta^i. il va lasa sa *se apropie de el. §i omul pre poruncise Domnul lui ]\Ioisi. 2 fet. sfant. 39 fimbrie. 2 10. : a Egiptului. s'a unit cu fie mo^tean dintre fiii lui Israel. 1 Reg. §i preste dansele puneti tamaie ucisera cu pietri. 12. 34 ^i-1 va arata Domnul pre acela. y Lev. tot-i sunt sfin|. 4 35. <i Deal. ''pacatul lui comunitatea. ca iva deslVaua^i: 40 Ca sa va aduce^i tot prin gre^eala. '^aflara pre un om. oanieni renumi^i. fiii lui Eliab.i. suHet din gre^eala. h Deut. ?i sS. 29 ^0 lege sa fie pentru 1 $i "Cora fiul lui Izhar.nm. ca sa fiu Dumnezeul vostru Eu Domnul sunt Dumnezeul vostru.IV.fii ai lui Levi! 9 Au ^'prea pu^in este mintelor lor intru generatiunile lor §i pentru voi. 16. §i Abiram. ]''apt. 26 ^i se va ierta comunitat^ii intregi a fiilor lui Israel. se-va sufletul acela din poporul sau. strain ce petrece intre dan^ii. c LiiV. BSsculareu lui Core fi a cetei sale. prea mult va in- A . preste Israel. pentru ca nu eraho. care este al puserffsub paza. sa dansul. ?i el muri. dupa cari petrece intre ei. ^i sa stati inaintea comuni^i fie il e Lev. MOM. fie mo?tean. vanat. 165 Domnului. fie strain. ca de cate ori va aduce^i « Lev. 28. h 2 B. 35 ^i zise apropie de dansul pre eel ce va alege Domnul lui Moisi: /'acel om sa se omoa. le zisera: Prea multva insus^i^i. o Vers. 13. /"cazii pe in ziua sabatului. ?i sui^i^i voua. dupa cum inaintea Domnului.mai mai'ii comunitatii.nului? tiu. care va fi paca. ei cu doua sute tui din trufie. adunand lemne 4 ^i Moisi auzind aceasta. ca sa impliniti serviciul loca?ului vet^i aminte de toate poruncile Domnului.15.14. 26. sa-!?i faca fimbri la marginile vest. 15. 5 $i vorbi catra Cora ?i catra strangand lemne. 9. inal^ati mai pe sus de adunarea Dom32 ^i cand erau fiii lui Israel in pus. zicand Mane diminea^a la Aaron ^i la toata comunitatea. 24. 31. acesta sa aduca o si sa fiti ^sfin^i Duranezeului vostru. ce au sa faca cu el. ca Dumnezeul lui Israel preste fimbria fiecdrui col^ sa puna fir a '^deosebit pre voi din comunitatea lui . acest fir sa Ebr. iiici aceasta se mtdmpld dupa dorin^ele ochilor vo<?tri. care Domnul il va alege. : . il adusera la Moisi §i toata ceata sa. a fiului lui A^ fiecine. 14. ^i Moisi zise lui 38 ca Vorbe^te fiilor lui zi ''lor. acela va fi Semnul de amintire la vestminte. §i cu On. 14. Fii ai lui Levi. g Lev. Core pietri afara din tabara. 12. §i starpi. fiindca pacatuit din gre§eala inaintea Domnului. 16. pentru acela sa faca el espiare ?i i-se va ierta lui. nul este intre ei pentru ce dara voi va Fedepsirea omului care calca sabatul. ^i ordinile lui le-a stricat. 22.

35. 3. ne-ai scos ca pu^in 10 El pre tine lui toti fratii tai. cari ras. 22 §1 ei^cazura pe fe. : s?i cu catiuia sa. ?i un om. 28 ^i Moisi zise vii Acum vreai sa scoti §i ochii oame. zicand Departati-va din juvoi acum ca. cari adusera tamaie. zicand: -Departati-va^ 13 ™Au prea rogu-va. «i Vera. 2. Sam. Peirea cetei Cora. nici pre nimeni dintre ei n'am ne. tregei adunari! Levi cu 23 ^i Domnul vorbi pre 24 Vorbe^te catri te-a primit sa te apropii de ddnsul. §i dupa dansul mersera murmura^i contra lui? 12 ^i Moisi trimise sa clieme pre Da. cu copiii nu ni-ai dat de mo^tenire campuri sau lor ^i cu pruncii lor. nici corturilor lor. de tan ^i la Abiram. zicand preotul. * marirea Domnului se arata la toata adu. 6. ( Vers. Aaron. zeul spiritelor a tot corpul I de a pacatuit 37 Va lui Eleazar. 5. . 33 Se pogocomunitatea la u$a cortului intrunirii. Domnului :i'Nu cauta spre darul lor: ca men 5'eu nici macar un asin n'am luat dela dupa cum mor toti oamenii sau daca ii ei.§i bati'anii lui Israel. §i ei ^ de vii se Domnului. MOISI. i?i rira ei §i toate ale lor de vii in infern. IV. Fapt. 42. 2/Dumne! 36 ^i Domnul vorl>i lui Moisi. 45. ca«^ intr'un moment voiu nul. n Vers. §i va inghiti pre ei impreunS maie intr'iusele. 4. zicand: 11 Pentru comunitate. si pre/ toti oamenii. statura la u§a cortului du-i?i gura sa. Datan ^i Abiram 14 Ou adevarat! nu ne-ai adus intr'un Abiram iei^ira afara. 3.se despica. ca ?i 16 §i zise Moisi lui Cora: pre alti oameni. } 1 4. 35 ^ifi'foc ie^i dela Domnarea aceasta.gura sa. ^izisera : Dumnezeule. ^i tu cincizeci ca^iui <> ! : . §i mistui pre'*cei doua sute cincizeci mistui pre ei. 14. 7. au mama o varsa-vei asupra intine.de barbati.«Dintr'aceasta veti cunoa^te. ti Esod. inghiti pre dan^ii §i caseleintrunirii asemenea §i Moisi §i Aaron.va afla pre dan^ii asemenea soarta. ^i merse la Dacontra Domnului.. ca sa ne sa nu periti ^\ voi intru tot pacatul lor. . .. voei?ti 27 l^i ei se departara din jurul corturilor : ^\ Datan §i ^\ domn preste noi? lui Core. fiul lui Aaron Esod. unde curge lapte §i miere. fiii lui Eliab. . ^\. §i de nimic al lor sa nu va atingeti. . 18 ^i luara fiecare catiuia sa. 2. pe sera tamaie. ca incetand el de a vorbi ^i pu.. 12. '§i ce este Aaron. Datan^i Abiram! aceea tu 25 ^i se scula Moisi. fiocare catiuia sa. 31 §i "'^i a fost.utat. pre mine nu m'a trimis dreptatit. r Vers. s 1 Bam 18. Nu cumva sa ne inghita §i pre Aaron. pamantul de desubtul lor 32 ^i pamantul dei?chizandeasupra pu. fugi de strigarea lor. tu mai inca «sa te faci miere. 7. de corturile acestor oameni rai. 6. ?i le aduce^i inaintea cu toate cate sunt ale lor. §i puneti ta. §i ei perira din 34 ^i tot Israelul ce mijlocul adunarii. narea. i^i pamantul i§i va de^cliide va lua^^i fiecare catiuia sa. can erau ai lui 19 ^i Core stranse in contra lor toata Core.27. ca jurul lor era in 20 ^i Domnul vorbi lui Moisi §i lui ziserS. 30 lar daca Domnul va crea *"Tu ^i toata ceata ta sa sta^i*'inaintea Domnul Domnului tu. Cor. lor.i ?i preotia? toata ceata ta v'a^i strans rul locuintelor lui Core. o Esod. pre fiii : !=ii unde curge lapte ?i omori in pustiul acesta. cu femeile lor.!?i pamantul ii acoperi. p Fac.166 tat-ii.noi pamantul. 9. 2 Cor.7. sera foe intr'iusele. ei §i Aaron mane 17 ^i <^ceva nou. sei'vindu-i ei? 16. 26 ^i el vorbi catan f?i pre Abiram. doua sute vor pogori in intern. zicand 21 '*Deosebiti-vadeadu.aceste cuvinte. 1 8. 3. 15 ^i se 29 Daca ace^tia aicia vor muri. punsera: Nu vom veni! pamantul.tra comunitate. : : telelor. ca Domnul a trimis pre mine ca sa fac toate lunilor acestora ? Nu vom veni crarile acestea ca nu le fac din ^ capul ?i zise manie Moisi foarte. 3. ^\ lui Moisi. voi sa cunoa^teti ca. §i statura la u^ile pamant. fiecare acc^ti oameni au defaimat pre Domnul. 7. ca din este. 7. ?i toata averea lor. 16.

'pentru ca nu vre-un nepreot. zicand ! Voi ati oraorit . §i facii es. Levi. inverzise. «unde eu ma intrunesc cu voi. 25.^'?i sa fie (caci ei pre acelea ?i le adusera inaintea Domnului. care le ridica contra voastra.si toiagul lui Aaron era intre toieAaron. si iata **norul iege. . ca de tot mai marele caselor lor de arama. lui Core ?i ca cetei lui dupa cum ii po.1 p Vers. 48 ^i stand el intre zicand lata noi murim noi perim cu ^i 49 mor^i §i intre vii. ?i voiu runcise Domnul prin Moisi. ei se intoar. 7. F. 18. toiagul lui va inverzi. zicand 45 Despar^i^i-va cortul marturiei. Prov. 27. dintr'insele carbunii §1 38 Catiuilc acestora. 34. 10. 20. il. 106. lua acele ca^iui dela toti dupa casele lor parintes^ti. migdale. ^\ ia dela i>i de seinn fiilor lui Israel. I Cap. 6 Si Moisi vorbi fiilor lui Israel. 40. 47 ^i Aaron lua catiuia. 2. plaga incepuse intre 11 Si Moisi facu a§a. . '?i fa ispa^ire pentru ea. afara de locai^ul Domnului moare nu cumva 6 Fapt. 9. 46 §i zise Moisi lui Aaron la catiuia acele toiege de dinaintea Domnului la §[ pune intr'insa foe depe altar. plaga fu oprita. dupa cum fiii cei rasculatori . §i du-te curand la i^i lua toiagul sau. 3 ^i 40 Intru amintirea fiilor lui numele lui Aaron scrie pe toiagul lui altarului. 1 Cron. mai marii lor dupa casele lor cari le adusera cei ars^i. pre care il voiu alege. 9 Si Moisi scoase afara toate zura pe fe^ele lor. ca . to^i mai marii lor ii dadura cate un topre poporul Domnului cand se stranse comunitatea contra lui iag. sfinte 17 ei Domnul vorbi lui Moisi. «. •caci *sfinte sunt. Ps. Hab. ?i scrie batura in placi pentru acoperirea tu numele fiecaruia pe toiagul sau. k Cap. sa parinte?ti va fi cate un toiag se apropie spre a face sa fumege tamaie pune in cortul intrunirii dinaintea marinaintea Domnului. ^i de.rinte?ti. a doua zi.runcise Domnul. dela Domnul a manie a iesjit fata Hiide sa se pastreze spre semn pentru inceput. 43 Atunci Moisi ?i« Aaron ve.5 Si va fi. parinte^ti. 17. 103. 2. cand intra Moisi in Domnul vorbi lui Moisi. sa se faca din ele placi late pentru : Semintia lui Levi aleasa prin inflorirea toiagului lui Aaron. n feod. fiecare asupra pune tamaie. dupa cum ii popopor atunci el puse tamaia. 7 Si Moisi puse toiegele acelea aparii. •acoperirea altarului snnt). si alerga in mijlocul co. : ! ! aceia. *. ! 11 acoperise.br. 22. 25. 10. 7 Vers.si daduse boboci. un toiag 39 §i Eleazar. 12 Si tiii lui Israel vorbira lui Moisi. . m I Cap. 17. •n r. Lev. §i : : : nmrmurarea lor li zisese Moisi. si contra lui 42 ^i a fost. ^i ei vazandu-le. in* cortul marturiei. ?i sa nu moara. de aceia cari murira pentru Core. 10. < 1 noi cu totii vom nuiri? 6. ca sa nu-i fie tot ca turiei.contra mea sa inceteze. scoata catiuile din niijlocul focului. Ps. 2. pre ^i le 4 ^i le care nu ar fi din semintia lui Aaron. au totii perim ! 1 3 Tot aceia ce se apropie . 10. 28. fost patrusprezece mii sapte sute. zicand 2 Vorbe^te fiilor lui Israel. ^\ iata. eu o care era pentru casa lui Levi. 3. ''ca plaga poi '^toiagul lui Aaron inaintea marturiei. de aceasta conmnitate.inaintea nira inaintea cortului intrunirii : 44 i-' ^i 8 Si Domnului. le poi la u$a cortului intrunirii.IV. MOISI 16. 24. 167 50 Si Aaron se intoarse la Moisi inasS. . 10 Si Domnul zise lui Moisi Du inacomunitate. 22. cate un toiag douasprezece tosera spre coitul inti unirii. preotul. 41 §1 a dona zi '"toata adunarea : fiilor ?i inlatura dela mine nmrmurile fiilor lui lui Israel murmura contra lui j\Ioisi Israel. ' r Lev. €a icaii pacatuira contra sufletelor lor proprii. ca barbatul aceia. Capnl n. munitatii. 14. fiecare mai mare dupa casele lor paMoisi ?i contra lui Aaron. Israel. douasprezece toiage. a^a facii. 19. iata toiagul lui Aaron. piare pentru popor. dupa ce sa lepede afara. cari murira de aceasta plaga. ^i 2ei ca. 26. fu oprita plaga. 29. Esod.toti fiii lui Israel. Vers. inflorise §i produse voiu mistui intr'un moment. ?i raarirea lui Dumnezeu : gele lor.

sa se rasDomnului. uneltele sanctuarului apropie. ca sS.'sangele lor sa strope^ti asupra altarului^ sa moara. 6 Ca iata eu pre fra^ii vo§tri. ca eu preo^ia din vaci. tie le dau. Intrefinerea preotilor. lO ^i Q ^i fiii Domnul tai si ^ zise lui Aaron : « Tu casa parintelui tau cu tiue.5i ei sa se uneasca cu tine. ^ca sa : §i nu moara . aduc mie. nici un nelevit sa nu se apropie de voi. 5ca parte pentru ungerea cate din lucrurile cele sfinte. . ^\ grasimea lor sa faci sa fumege ca sa8 ^i Domnul zise lui Aaron: lataJf'eu cnficiu cu foe in miros placut Domnului. din semintia lui Levi. dela om pana la sanctuaridui i?i celede pazit ale altarului. ale tale vor fi toate. al tau va fi dara vei lasa sa se ras^ca sa nu mai fie manie asupra fiilor lui cumpere/'intaiu-nascutul omului. am dat tie paza darurilor mele ridicate. ^i nepreotul. sa-i apropii de nance dintr'insele. ^i-am luat dintre fiii lui Is. ce nu se ard sacrificiile lor. rat. 18. intdiu-ndscutul oamenilor. intea cortului marturiei. vecinica ^ tot eel curat in casa ta sa ma12 ^Tot ce e mai semin^iia parintelui tau. ^^i terdict in Israel. . 15 Tot pazeasca cele de pazit ale cortului. 18 §i carnea lor va fi a ta.pre care le aduc Domnului. ^dupa. 9 Acestea vor fi ale tale din lucru. lege vecinica. precum^pieptoate lucrurile cele consacrate de fiii lui tul de dar leganat si spata cea dreapta 19 Toate darurile radiIsrael tie ti-le-am dat §i fiilor tai prin ale tale sunt. daruit dar rael. vita. menea s^ se rascumpere intaiu-nascutul 16 Si cei de rascumpS. to^i pamantul lor nu vei avea nici o mosteei le : Capid 18. loc prea sfant sa le mananci acestea. care se va apropia. pre care fiii lui Israel le fiii tai cu tine impreuna vefi aduc ca daruri leganate:*eu ^ie le dau purta nedreptatea preotieivoastre. pre cari si pentru semintia ta cu tine. intru toate cele ce se fin de siclul sanctuarului. aceste lucruri prea sfinte 10 "In 20 ^i Domnul zise lui Aaron Tu in vor fi ale tale §i ale fiilor tai. eel ce de?chide ^matricea din tot corpul^ 5 ^i voi sa pazi^i -^cele de pazit ale cate se aduc Domnului. ca'^unindu-se cu tine'^sa serveasca bun din oleiu. toate i?i fiilor tai si fetelor tale cu tine. sa nu la^i dar. lege vecinica. ^i tot ce e mai bun din ^tu ?i fiii tai cu tine sd semti ina. .must si din grau. si MOISI. de partea barbateasca sa manance dintr'insele lucru sfant sa fie. intr'acestea voi sa servi^i. 7Deci"tu §i fiii tai cu tine sapazi^i preo. ^i cele din^launtrul perdelei. 1 1 Acestea inca vor fi ale tale darul ridicat din cei . tie le dau. 2Dara si fiilor tai si fetelor tale cu tine prin lege §i pre frat^ii tai. ^i '"^vi i-am ca sa faca serviciul cortului intrunirii.lui Israel le aduc Domnului. toate darurile lor de pane. si cele intaiu-nascute din oi. toate lucrurile. *' : voi veti tu §i purta nedreptatea sanctuaruliii. ca de gliere. ?i a Levifilor. ™legamant de sare eterna toate « sacrificiile lor pentru pacat.pre Levi^i. aseIsrael. ?i este acesta inaintea Domnului pentru tine toate ^sacrificiile pentru vina lor. . de cinci sicli de argint.estimarea ta. zeasca cele de pazit ale tale §i toate cele 13 Intaiele fructe din toate ce sunt in ce sunt/'de pazit ale cortului: 9msk de pamantul. cumpere dela varsta de o luna. dupft tia voastra.168 Slujba preotilor -I IV. ^*care face douazeci 17 *'Dara cele intaiu-nascute altar.. §i voastra am dat-o voud drept serviciu cu cele intaiu-nascute din capre. §i ei §i voi cu in '^ 14 Toate lucrurile consacrate prin inei 4 i. 3 ^i ei sa pa. ale tale vor fi. ^ prinoasele dintr'insele. prin rile cele prea sfinte. tie §i de altar sa nu se nului. ^ : *" Infreiinerea LcvUilor. pre care fiii ta. ^tot eel curat casa ta sa manance dintr'insele. pre * care ei le vor aduce Domtine.vitei necurate. cd sunt lucrmi sfinte . sa se rascumpere.

intreaga.eim?a ro§"ate. ca sa-^i 23 *Ci Le. r. ^i "fiilorlui Levi. 31 ^i din aces. Pce-\ fac ei in le daii cortul intrunirii. §i acel dar al sa fie preotul necurat pana eel ce a ars-o 8 Asemenea sa-^i spele vestmintele sale corpul sa-^i scalde cu apa.din sangele ei de ?apte ori. vor ''care nu a purtat jug. curiHire.cu balega ei sa se arda. ?i sa le se va arde junca. 10. ^i sangele ei lui 24 'Ca zecimile Israel. necurat sa tea sa manca^i in tot locul. fie §i cu apa.de le?ul unui om de a murit. ^i'^sa pre stropeasca spre fa^a cortului intrunirii 5 Apoi cari ei le vor aduce Domnului dar ra. zi. pre care eu vi-le-am dat scalde cu apa. este mai bun. mos.. nu va fi cupacat. sa se junghie in voastre. . 11 «Cel ce se va atinge de vre-un §i ca venitul din tease. §i carnea ei. tabara. 21 ^^\ acest dar al vostru se va socoti voua ca ?i graul din arie §1 ca prisosin^a din tease. §i nu 9 . 13 Oricine se va atinge de mort. nire.usur. fiilor 4 ^\ Eleazar preotul sa presenta lui. §i sa o puna intr'un loc curat afara din tabara. sa-si spele vestmineste mai bun din ce esie consacrat lui. 6 ^i preotul tcnire. sa se arda junca aceea inaintea ochilor dicat.0 nu 21 vei avea intra dans^ii ?i crate ale fiilor lui Israel sa nat-i nu le profa- ''eu sunt partea ta fiii mo^tenirea ta intre ca sa nu muriti. iata Legea penirn apa de unei vaci ^i drept mo^tenire toate zecimile lui Israel pentra serviciul.j9re care saZe arunce in focul. §i daca el nu se va cu32 ^i voi pentru aceasta nu vet-i avea rat! a treia zi ?i a giaptea zi. face saerificiul in cortul intru. de cortul intrunirii. va socoti Levitilor ca ^i venitul din arie. pre care le luati dela fiii lui Israel. sa ia ^lemn de cedru ?i isop ?i carmezin25 ^i Domnul vorbi lui Moisi. §i lucrurile cele consa. tele sale. f?i lui Israel. le-am dat de mo^tenire Levitilor deaceea am zis despre dan^ii. ^i ?i §i corpul sa-^i sa intre in rael zecimile. ^i va fi curat.IV. pastrare^ca apa de stropire: pentru cd 29 Din toate darurile ce se aduc voua. '"ca sa nu se faca zicand Spune fiilor lui Israel. »i lieut.mort. cand dintr'insele ve^i aduce ce rat. care n 'are vinovati. preotul. ca«ei sa lui:^pielea ei. dupa aceea ^i drept mo!?tenirea voastrS. 28 A?a §1 voi sa aduceti dar radicat Domnului din toate zecimile voastre. 12iUnul ca acela sa liile voastre cS ^plata voastra este pentru se cure^e cu dansa a treia zi ?i a §aptea serviciile voastre in cortul intrunirii. voi ^\ fami.fie §apte zile. 9 ^i om curat sa stranga cenu^a acelei junci. curatire de pacat este. . seara. 10 ^i eel ce a §i voi sa aduceti dar Domnului tot ce strans cenu^a juncei. : . If^i preotul sa-§i intre fiii nu aiba lui Israel nici o zici : Voi. cand vefi lua dela fiii lui Is. din c. 3 ^i vitii lui Israel : i?i nirii. zicand 2 Acesta esie sta- mai apropia tutul legii pre care 1-a poruncit Domnul.aduca o junca ro?ie. ^i pacatele acelora vor purta fie : lege sa dai lui Eleazar. ca ei intre lui Israel nici o niostenire sa nu aibS. nici parte 18. inte fiii 223Ca de acum nu se vor ina- 19 Domnul vorbi lui Moisi : lui Aaron. §i necurat sa fie pana seara $i 30 Deci sa spui lor Carid voi din acestea aceasta sa fie fiilor lui Israel ?i strainului veti aduce ce este mai bun. de le?ul oricarui om. dintr'acelea ^i voi sa aduceti dar radicat Domnului: '^zecimi din zecimi. unde 26 Si Levitilor s3. le vorbesti. §i ^i sa o scoata vecinica sd aceasta in generatiunile fiii ^afara din tabara. ?i necurat sa pana seara. 9. §i sa fie pentru comunitatea fiilor lui Israel intru Domnului sa dati lui Aaron preotul. MOISI. 2/atuncia se ce locueste intre ei lege vecinica. zicand rosiu.spele vestmintele sale. ?i ca sa nu moara. 19. ia din sangele ei cu degetul sau.

. . 9 ^i Moisi lua toiagul ^ dinaintea Dom- dupa cum ii poruncise. noi atuncia. 16 §i tot eel atinge in camp de eel omorit ce se va de sabie.^ aduna comunitatea. necurat sa fie ?i tot acela carele adunare in pamantul. deaceea voi nu vet^i duce aceasta curat. 21 §i acela. carele intra in acel cort. ca sa descoperit. MOISL 19. /"cand murira fratii a^i no^tri ^\ tot fie ce este intr'acel cort.170 se va fi ciirat-it. munitatea. pen. . ^ atuncia pit preste dansul. se atinge de dansul. §i sa stropeasca pe cort si pe toate vasele §i pre to^i cari erau acolo. fra- tele tau. ^i sa-1 cure^e pre el a ^aptea zi §i el sa-§i spele vestmintele sale. f?i pre acesta sa-Z imoaie in apa. §i el : zise lor: "*Asculta|. poporul se opri 14 ^^i Moisi trimise soli dela Kade^ regele Edomului. nici de smochini. 12 t>i Domnul zise lui Moisi si lui mintele sale. ^i'^^sale scoti apa din piatrS. necurat sa inaintea Domnului zile. necurat sa fie pana dat lor. I'upond stdnea se mwmura love§te. necurat sa fie pana seara. Lev. §i seara va fi curat. unde fiii ?i' lui Israel se certau contra Dom- Moartea Mariei. murim aici noi §i vitele noastre. lovi piatra cu dan. curat. ^\ fu imDomnului starpi-se-va sufletul acela din mormantata acolo. 31.. s'a stropit preste Moisi radicaudu-^i mana. : IV. peste cu apa de stropire sa-§i spele vest. §i sa scalde cu apa. necurat este. sau de careva mort. ?i a?a sa adapi comunitatea fji vitele lor. necurat este. este legea. necurat este. nici de rodii. 5 '^x pentru ce ne-a^i scos din Egipt. voesc a perniite Israelifilor trecere Edomifii nu ^^ fc *^r\ Atuncia^fiii lui Israel. dupS. ^"uecii. ca sa-§i dee apa sa. unde ^ muri Maria. de orice se va atinge eel ne. intea pietrii.Israel. cort : tot insul. tu Aaron. sa se ia din cenu^a juncei celei arse spre cura^ire. necurat sa fie ?apte zile. carele se atinge de Aaron: Fiindca ^voi n'ati crezut mie. Israel. sau de vre-un os de om. toata co- prin lara lor. ajunsera ^\ 15.se strause contra lui Moisi §i a lui Aaron ra^ia lui inca pe dansul este. se arata lor. caci ^apa de stropire nu s'a stro2 " ^i comunitatea n'ave.toiagul sau de doua ori. ^\ acela. 4 Ca fi' adus adu- §apte 15 Asemenea §i tot vasul narea Domnului »* in pustiul acesta.\apa. ^ivorbitipietriiacesteia inaintea ochilor lor. 1 7 $i pentru eel necurat. 10 ^i Moisi ?i Aaron ndunara comunitatea dinanului. apa. 1 4 Aceasta 3 ^i poporul ''se certa cu Moisi. sa ma^sfintiti inaintea ochilor fiilor lui 22 ^i tot. unde nu este loc de samanat. §i "ie^i apa §i aceasta sa fie lor multa. cand un om va muri in careva zicand bine era de am fi murit §i : ! acela a^intinat loca^ul la Kade?. cari sd-i zicd: *A^a. ^\ nu se va cura^i.vitele lor. 19 ^i eel curat sa stropeasca pre eel ee nu este curat a treia zi §i a ?aptea zi. starpi-se-va voi turburatorilor an din piatra aceasta sufletul acela din mijlocul adunarii. pre carele 1-am 13 2 Aceasta este apa Meribei. cum ^i pre eel ce se va fi atins de os sau de om ucis sau de om mort de sine sau de mormant. 20 lar eel ce va fi ne. noi scoate voua apa ? 1 1 ^i tru ca a intinat sanctuarul apa de stropire nu sul. ?i vorbi. nului. el se sfin^^i intre ei. in cat avura sa bea comunitatea §l Domnului lege vecinica. zicand: 8-^Ia toiagul.^ ^i ^cazura pre fetele lor.va vom putcci. seara.care nu va aveaacoperemantul bine strans. f?i preste dansa sa se toarne apa vie intr'un vas 1 8 ^i om curat sa ia isop. in de^ertul la Zin in luna dintaia. §i *marirea Domnului §i 7 ^i ^i Domnul vorbi lui Moisi. 20. sau de vre-un mormant. ca apa de stropire. §i unde nu este nici apa de baut? 6 ^i Moisi §i Aaron se retrasera dinaintea adunarii la u?a cortului intrunirii. adu- candu-ne in acest loc ran. care stro.i. nici de vil.

5 $i poporul « vorbi Aaron moore pe muntele Hor. 23 ^i Domnul vorbi lui Moisi.va niuri acolo.zicand: 24 Aaron 6 Atuncia ^trimise Domnul *!jerpi inse va 9 adaogi la poporul sau c3. ca eu sS nu ies cu sabia prin^i. nici preste vii. : .IsraelHii sunt ataca^i de Gananei la Ard. 11 . 19 i^i liii lui Israel ziserS nului.poporul murniurdnd se pedepse^te cu ^erpi mfoca^i. ^i muf?cara pre Ta intra in pfunantul. 25 *Ia pre Aaron ?i pre Eleazar contra lui Dumnezeu ^i contra ta. §i muri mult popor din Israel. 22 ^i fiii lui Israel. planse toata casa nea cuprinsului tau. Edom ii raspunse Sa nu treci prin pd.tea. se €6 vom trece marginile tale. ?i-l spanzura de o . contra lui Dumnezeu ?i contra lui Moisi. 27 5^i Moisi facii a?a. §i-i sue pe muntele Hor. ii poruncise Domnul. pre care l-nni dat ]iopor. : MOISI. ca am vorbit •certei. ca sa trecem prin panumtul lui Israel pre Aaron Hreizeci de zile.acesta in mana mea. toata comunita. ^i lua dintre ei mai multi mdntul meu. ^i dadii in nu cerem. si spre Marea-Eo^ie. 'roafiul sa. pre noi §1 16 ^i^strigand noi catra imbraca cu ele rintii no§tri. popor.braca pre Aaron de vestmintele sale. pii dela noi.IV. 17^Lasa-ne. 8 ^i zise Domnul lui Moisi Fa§i Aaron se va adaogi la poporul sau. tana oarecuiva nu vom bea ci pe caloa domneasca vom merge. ca Aaron a murit. ?i pre Eleazar. pre ei ^i cetatile lor. $i-i nimicira cu 20 v^i el raspunse: ^Sa nu treci! $i Edom totul.ci el nu focati asupra poporului. §i zise De-mi vei da pre poporul catra dansul: Pe calea batuta vom mer. si Eleazar li urmeazS. i?i ti un sjarpe infocat. carele locui spre miaza18 ^i zi. 20.lui le voiu nimici cu totul. 2 ^ Atuncia facii Israel vot Dominaintea ta. Domnul. 'i^ Aaron muri acolo in varful munte- pre inger. aproape de hota. Egiptenii ne nacajirS. §i cu mana tare. Edomului ^i sufletul poporulu fu descurajiat pe cale. eu fiilor lui Israel. 21 As^a Edom ^nu vol 4 §i ^ei plecara dela muntele Hor sa lase pre Israel a trece liotarul sSu . §i nu ne vom ryt ^i cand auzi Cananeul. /"venira la ca sa murim in pustiul acesta? ca nu este nici ]iane nici apa. « regele din abate nici la dreapta nici la stiinga. care ne scoase din Egipt ?i lui ?i Moisi sji Eleazar se pogorira depe 29 t>i vazand toata comunitaiata suntem in Kade^. i^i ''vom plati pretul. ca Israelul intra pe calea Atarim. pan a ^' din Ard. pentru ca '*voi v'ati 7 Atuncia veni poporul la Moisi.u. : : : : . trecem cu piciorul.lupta cu Israel. cate ne-au intampinat parintii no$tri se pogorira in . fiul sau. gamu-te. ?i 2/trimise ^i . ^i^cum comunita^ii intregi. decat sS. ?i ei se Egipt « ^i suira pe muntele Hor inaintea ochilor noi locuiram acolo mult timp. el auzi vocea noastra. mdnile lui pre Cananei. ca sa departeze i?erdesbraca pre Aaron de vestmintele lui. 3 ^\ Domtele mele. cetate in margi. ^arpele eel de aramd. 171 zice fratole t:lulsrael Tucuno^ti toate na. 26 ^i ga-te lui Dumnezeu. §i nici apa din fan. ^i rasculat contra cuvantului meu la apa zise: *Noi am pacatuit. alt niniic nul asculta vocea lui Israel. : -? : r Judo. ca sa <^ocoleasca tara Israel '^se abatii dela dansul. puri. §i fi'ni-s'a ingremuntele Hor. 21. $i lui to^at sufietul de aceasta mancare a^a de Aaron la muntele Hor. ru. 1 5 ' Cum dupa cum .zicand: /" Pentru cene-atiscos din Egipt. f?i se numi ii iesi intru intimpinare cu popor mult locul acela Hor ma.munte. tea.proasta. tau noi nu vom trece nici preste cam. ^\ Moisi se ruga pentru §i imbraca cu ele pre Eleazar. rul pamantului Edom. 28 J ^i Moisi despre pa. pornind dela ^Kades. oazurile. fiul sau. atuuci eu cetatile ge §i de vom bea din apa ta eu §i vi.

ck ho"tabarira tarele fiilor lui Ammon erau tari. ie§i intru intimpinarea lor. la ^\ rael il batu cu ascutitul sabiei. 19 ^i din acest pustiu venira la Matdela Biruinia asupra lui Og. Amoreilor. regele 12 I'De acolo plecara. pana 31 la Nofa. i?i eu 17 ^Atuncia canta : voiu da apa. alungara pre Amorei. 29 Vai \ie Moa- spre hotarul Moabului. care locuia m >« 2 Keg. ^i la bataie -^'la Edrei. §i MOISL 9 $i tau. se intorc spre hotarul Ar. acela se uita timpinarea lui Israel in pustiu. in varful muntelui Pisga. regele Amoreilor. Moisi: ^i pre fetele sale. 11 ^i plecara dela Obot. be! Perdut e^ti tu. in cetatea lui Sihon. Amarit-am pre Canta1. Sa 14 Deaceea se zideasca §i sa se reintemeiasca cetaintre Moabi^i ?i Amorei. cari eimu acolo. 30 Sagecantarea tat-am asupra lor. el tot ^i 11 ^i ^Israel trimise soli la Sibon. 20 ^i dela Bamot ^^laazerul. ^i ie§i intru inpre cineva vre-iin ^arpe. ce iese din tinuturile Amo. ^i se lupta cu Israel. ''foe ie^i din He§cartea despre se zice in nului: Vaheb in Sufa. aceea zic poet^ii Veniti la He^bon. cuprinsera cetatile sale. regele Basa^\ se suirS nului. 43. 13. Care se intiude pana la i'Medeba. pre care o sapara mai marii. 21. : §i-l 23 ^Dara Sihon nu lasa ca Israel sa treaca prin pamantul sau ci Sihon : ed de mu^ca stranse tot poporul sau. ca in manile tale il dau. Supt conducerea «*legislatorului cu toiegele lor. pe Og. . q Cap.Israel in toate relui.^i Moisi trimise. $i Israel locui in pamantul Amo- reilor. te te- 34 Domnul zise lui Moisi: ^Nu me pre sau. regele Amoreilor. pana la fiii lui Ammon . 22. care este in campul Moabului. tana. fantana La Sihon. 27 Dereilor: ca 2 Arnon estehotarul Moabului. care curge mai inainte al Moabului. m valea. Flacara din cetatea lui Sihon. spre rasaritul soa. : .5. facii '»Moisi un §arpe de arama. 33. zicand: ma sa tree prin pamantul tau Noi nu ne vom abate nici preste campii. Israel : aceasta Inalt-a-te. §i «vem la laaz. 25 ^i este Israel lua toate ceta^ile acelea. sa cada in captivitate Aduna pre popor. 44. pana ce vom trece din hotarul se va uita la dansiil. 14.?i fu. ^i pre domnii He^bon si in He^bon era toate cetafile sale.ceri pamantul lui dela Arnon pana la labok. ?i ei Nahaliel la Bamot .tot pamantul lui pana la Arnon.i-i ei 18 Fantana. ^\ 32 si !:. ^i traia. pe calea domneasca vom Sihon. de dansul. ^^i se lasft inal^imilor Aruonului. rasboaiele Dom. 15 Si scurgerile paraielelor. va fi. 3.1. Care Arnon. 33 *^i se intoarsera. Aceasta este fantana. §i paraiele lui bon. Pre care capeteniile poporului o scobira. loan. $i tabarira in 13 De acolo plecara. care cauta ^spre pustiu. 36. §i-i cu«taba. p Dent. 2. nici apa nu vom bea din fan! poporul sau. cetatile ?i Ije-Aloarim. puse pe prajina .tea lui Sihon 28 CS. lui 16 ^i venira *la Beer. Perdu^i sunt dela He^bon /'pana la Dibon. nici preste vii. Cap. Cap. unde zise Domnul le El lasa pre fiii sai. 33. 4. Biruesc pe Sihon. lua din mana lui prin pustiul. Alte cMliitorii ale Israelitilor. in pustiul carele locui dinaintea Moabului. 10 ^i fiii lui Israel plecara.172 prajina cat §i : JY. el ?i tot poporul sau ^i pamantul ^\ ^sa-i faci dupa cum facu^i lui la tanile tale: 18. care batandu-se cu regele de tabarira dincolo de Arnon. Cari mistui <^Ai'ul Moabului. ^i dela Mattana la Nahaliel. 22 2/Lasaregele Amoreilor. cari cautau sa scape. fji rira la Obot. cti tot eel ce este mus?- merge. va trai. ca sa iscodeasra. ?i calea catra Basan. si Amoreilor. 24 ^i ''Isla ^arpele de arama. popor al «Chemosului. 26 Ca valea Zared..

^fiul lui Zippor. 14. Balaam batii asina. in dreptul lericlionului. nici mare. ?i sfi-1 : Begele Moabului trimite dupO. ^i ajungaud ei la Balaam. era reg-ele Moabului voiu onora. 15 I 31. 5 ^^i el trimise soYi \'oiu face. avdnd pa. fiul lui Zippor. si el calaria camp se . pre nici tiii 35 $i ei sai §i tot §i-i unul: gonesc. dupa cum imi va vorbi Domnul. Apoo. 21 ^i sculandu-se diminea^a Balaam. Si Ba. 7.indu-se dimineata Balaam. 11. 13. calca cuvantul Domnului Dumnczeul 19 To6 Acum dara vino. 23. ^i-mi ffbles. . 25. co $i-mi blestema pre acest popor. ca el se duse. 2 §i Balak. 35. diucoa. 7. sta.vino cu mine! : : lak. 20. zicand: lata. 11. 13 i^i scul. rogu-te.men. ca sa §tiu ce va mai zice §i sa-1 gonesc din tara caci eu ^tiu./ toarca in cale. el acopere fa^a plina de ai'gint §i de aur. ca este m. i}i zise catra servii lui sau. iji du-te tranii Moabului cu batranii Madia nului cu ei. tema pre acest popor. la /'Petor. noaptea. < Vers. regele Moabului. m n Cap. rogu-te. '^caci este binecuil batura.Balak: "*De mi-ar da Balak casa lui por ie§i din Egipt: iata. 6. ^i Onpul ??. era langa fluviu. zicdndu-mi : 11 lata. decat. ?i venira Balaam nu vrea sa cate facuse Israel Amoreilor. 29. r Gsod. Dan. ?i taba. Balaam. ca el cuvantat. ca sa-1 clieme. Fapt. / Cap. 22. 9. 89. ^i un''inger al Domnului se puse in drum. : r-yr^ ^^ se l^i "fiii lui Israel plecara. 4 $i Moab mari mai mul^i §i mai insemnati decat 16 §i ei venira la Balaam. 22. este zisera Acestea 1(1 zice Balak.zise catra mai marii lui Balak la tara voastra. 17.vin ca sa te cheme. h Jnde. MOISL i>i 21. fiul lui Beor. a Cap. 53. 22 'i Pet. g Cap. 14. doara voiu putea sa ma bat cu : 22 ^i Dumnezeu se aprinse Moabului. 7. * 1 Sam. fiul lui accasta multime va manca tot ce imprejurul nostru. q Vers. 10. §i s'a a?ezat langa mine. 9 4. nici sa mo^teni p&mantul sau. fiul lui Zippor. 34. 9-^31 Dumnezeu veni la Balaam. < Deut. a trimis la mine. ca sa in24 §i ingerul Domnului puse intr'o carare intre vii. c Bsocl. pentru ca era vina cu noi 15 >^i Balak iara^i a trimis la el mai mare la numar. Vers. Eeg. asina se abatu din cale. 8 §i el zise lor: *Eamaneti aicia preste noaptea acea. ii spuMugcirifa lui Bileam vorbefte. de manic. pre care tu-1 binecuvintezi. ^i-i zise catra ^batranii Madiamilui: Acum aceia. 3 i^i Moab la Balak.a in§euat asina sa. nu mai face piedeci. ^i groaza cuprinse pre Moab pentru fiii lui Israel.IV. los.* asina pe in drum ?i cu sabia sa scoasa in mana. ?i mi-1 blestema. sera cuvintole lui Balak. luda 11.^ie. ?i merse spre oprcasca . 15. §i cei 23 ^i doi feciori ai sai erau cu dansul. 7. 16. poate fi. ^i-i zise Daca ace^ti barbati este : 7 ^i a?a mersera ba.ceti-va ca Domnul nu 14 ^i ce de lordan. 9. Intoar- rira in campia Moabului. blestemi pre popor. in tara fiilor poporului Balaam raspunse. 8. vrea sa ma lase sa merg cu voi. 18 $i la Balaam. I d Cap. 1(1. vazii toate mai marii Moabului se sculara. §i merse cu mai marii este blestemat. dupa cum mananca Zippor Eogu-te. binecuvantat . acopere ia\si acestui pamant! vino acum.ii tare tu:^i. 8. noapte aicia. rogu-va. ! 2 Reg 8. i?i zisera : temu foarte de popor. carele a ie^it din Egipt. 22. citor. sa hJesteme pre Israel. safac nici mic. de nu lasa lui Balaam Sa nu mergi cu ei. 6. 2. acela. ^i mai marii Moabului ramasera la Balaam. poporul. Tc Rom. ^i-iimaneti §i voi in aceasta decat mine. ^vino numai. 4. scoala-te. 13 1 p Vers. cd Domnul catra mine. cd eu sa-1 pot bate. ?i 17 Ca mult foarte te boul iarba cea verde a campului. ^i toate cate imi vei zice. ^i pre care tu-1 20 P Atuncia veniDumnezeu la Balaam blestemi. 173 Ho^bon. stand Domnului ingerul vazand . pamantului. §i eu vS voiu da raspunsul. acela sa-1 faci. Pao. 24. §i-i zise Cine sunt ace$ti barbafi cu tine ? 10 §i Balaam zise cStra Dumnezeu: Balak. 33. I Vers. 12 §i zise Dumnezeu poporul sau. pro el el. 3. "eu n'as putea pe timpul acela. . 48. 2 dara numai cuvantul ce voiu vorbi eu ''darurile in manile lor pentru ga. 2. ca sa-1 pe asina sa. un po.

poate ^ m& va intampina Donmul. 27 1^51 asiua vazand pre inge. spre a se intoarce nici la dreapta nici la pune in gura mea eu aceea voiu vorbi. 40 §i Balak sacrifica dintrinsele triraise ^\ lui Bamai marilor. : : sa vorbe^ti. el §i toti mai sabia lui scoasa in mana sa. intr'-a vantul in gura lui Balaam. lui 25 ^i asina vazand iaraf?i pre ingerul Domnului. ma voiu inDin Siria ma aduse Balak. carele este hotarul tdrii. parete do alta pai'le. caci calea pe care mergi tu. ^i-1 vad pre el Moabului. §i el vazii tei §i cate un lierbece pe fiecare altar. gura asinei. §i el se sul Pentru ce batus^i pre asina ta acum duse pe un varf de munte. de cand ma ai §i pana in ziua gate^te aici ?apte vitei §i §apte berbeci.langa arderea de tot a sa. §i se inchina cu fata la pamant. acum dara. 34 v^'i zise Balaan 6 v^i el se intoarse la el. §i zise aceasta este rau in ocliii tai. se stranse spre zid. tia. Vino. se culca sul> Balaam. 26 f^i ingerul Doinimlui iara^i merso mai departe. §i ceea32 ^i ingerul Domnului zise catra dan. : : . I\IOISL 22.'*Viuo! blesteama-mi pre lacob. ^\ a?a sa-i vorbe^ti. ^i iata el sta catra ingerul Domnului « Eu am paca. cari erau cu el. ca sa ma opun nezeu intampina pre Balaam ^i acesta Eu §apte altare am facut. asemenea? §i el zise Nu. Din muntii rasaritului. ! ( 2 Pbt. ca Balaam vine. 5 ^i Domnul /"puse cuori daca ea nu se I'eria de mine. §i ea se feri de mine acum de trei cate un vitel. 28 ^i degichise Domnul laam : ! '"' '" ! : 23 : : i?i : '^ arderea de tot a ta. •^nu este ii zise dreapta inaintea moa: 33 i'^i asina ma tot altarul am adus cate un berbece si vazii. ^i ea stranse de zid §i piciorul liii Balaam ?i el iara^i o batu. i?i-mi preincaleci tu. ^i la Cliiriat-Huzot. : : ca n'am §tiut. care este la hotarul Arnonului. de astazi? Fost-am deprinsa sa-ti fac 2 $i Balak facii. lata iacest popor locuef?te marii lui Balak. -1. defaima-mi pre Israel 8 * Cum sa blestuit.si Balak §i Balaam ^'adusera cate un vinul ^descliise ocliii lui Balaam. 36 ^i auzind Balak. §i Balaam merse cu mai tem eu pre eel ce nu-1 blestema Dum- nezeu? §i cum sa defaim pre eel ce nu~l defaima Dumnezeu. facui eu tie. 23. Balaam : Au n'am 3 7 ^i Balak zise trimis la tine. 4 ^ §i Dumde trei ori ? lata eu ie^ii.39 ^i merse Balaam cu Balak. 35 ^i ingerul Domnului bului. ^i pe tie. 3 §i zise Balaam lui Balak Stai langa si Balaam se aprinse de manic. stanga. ea a?i fi lasat vie. ?i venira rul Domnului. acum rosti eu venii la tine putea-voiu ceva? Ceeace Dumnezeu va . zicdnd: zise lui Balaam Mergi cu barbatii ace^. §i ea zise lui Balaam Ce-ti 41 k^i a doua zi Balak luapre Balaam. dope dealuri.?i asina cu batul. si . ?i pre toarce-te la Balak. ^i el^^se . * batu boi §i oi. Ifi . unde nu era drum . 31 ^i Dom. i^i zise Indevar! pre tine te-a§ fi omorit. §i statu intr'un loc stramt. ca pentru ce n'ai venit la mine ? au doara cu adevarat nu pot eu sa te onorez? 38 ^i Balaam zise lui sa te clieme? Balak : lata. precum zise Balaam. de Blestemul lui Bileam se preschimba de Dumnezeu de doua ori in binecuvdntare ce n'am o sabie in mana numai decat te-a§ jungliia 30 ^i asina zise lui Ba^i Balaam zise lui Balak '^Zide^laam iVu nu sunt eu asiua ta pe care te-mi aici sapte altare. regele Moatoarce inapoi. de unde trei ori ? 29 ^i Balaam raspunse asinei putu el vedea o parte a poporului.174 rete de o parte ?i IV. si eu ma voiu duce pleca. de ma batuf?i cu aceasta de si-1 sui pe inaltimile lui Baal. insa numai ceeace iti voiu zice eu. ca tu te-ai opus in marii Moabului. pentru ca ti-ai batut joe de mine 0. 7 ^i? rosti el cuvantul contra mea in cale.ce-mi va arata voiu spune tie. daca sau parabolic. pre ingerul Domnului stand in drum. 9 Ca ma uit ii ie§i intru intimpinare pana la cetatea dope varfurile stancilor.

sa sa mint. §i nu vede nici o ne. ' §i zise sai.4 Asa zice acel ce aude cuvintele lui cuvintez Da. Asa zice Balaam. ?i pe Balaam zise lui Balak: Zide§te-mi fiecare altar aduse cate un vitel ?i cate aicia !?apte altare.ca iSi slar§itiil men sa lie culca. precum n zise Balaam.^i nu va bea sangele celor ucif?i. '^Domnul Dumnezeul sunt corturile tale. tea celor drepti ca §i al lor 1 1 Hi Balak zise lui Ba. ca tu sa mi-1 a lui vezi. 3 ^^ ^i 19 -'Dumnezeu nu cste om.1. 29 v^\ varful Pisga. . care privcs^te spre desert. rogu-te. 2 ^i ridicfmdu-si Balaam ochii ! '.ocliii isi are descliisi 5 Cat de frumoase dreptate in Israel.?apte vitei si ^apte berbeci. Ri ^ ' MOISL 23. ^i 26 Iar Balaam raspunse ^i zise lui Balak zise: ''Au nu voiu caiita sa vorbcsc Au nu ti-am vorbit eu $i ti-am zis. 23 Nu e des. deosebit.pustiu. rosti cuvantul sau parabolic. cu mine intr'alt loc. Ca cedrii depe langa ape! cantec in contra lui Jacob. 175 nu se numar. i^i §i numfvml 7i?<?^iaidinapatra|. si aduse pe fiecare altar cate un vitt^l si 16 ^i Domnul intampina pre Balaam. au nu va im. 25 ^i laam: Ce mi-ai facut? Eu »*te-am liiat. 22^Dumnezeu gradinile cele depe langa rauri. rautate in lacob. : ! . '^A »^i Balaam vazand. ureclii cuvintele mele. apuse cuvaut in gura lui.^ Vorbit-a.ar/ealuils. nu merse ca «alte da^i. §i lata! blestemi. ci-si inturna fata sa spre ce a zis Domnul? 18 §i rosti el cu. spre Peor. ^i sein contra lui Israel La timpul sau se va mintia sa este ca ^apele cele mari.ste aicia un berbece. $i Balak zise jui descantece. ca eu aceeace mi-a pus Domnul in gura-mi? voiu face toate cate-mi va zice Domnul? 27 ^i Balak zise lui Balaam Vino. I vazu pre Isiviel ''sezand in cortnrL si ^veni preste dansul Spiritul lui Dnmnezeu.Donniul. $i eu Dnmnezeu. tu-i bineeuvintezi ? 12 i>i el raspunse. ca Domnului 17 ^i el veni la dansul. Taria lui este arborii dealee. Balak.l/« a/^epopoare. 33. ^ el a binecuvantat. 24 lata « ca un leu se va scula. ^i zise: In. Nici gaciturji 7 Apa curge din galetele sale.acest popor leoaica se va radica. tu iiul lui Zippor : . 30 ^i lak Stai aicia lauga arderea de tot a ta. Israele 6 Se intind ca vaile. 13 ^i Balak zise catra dansul: Vino. il duse pe varful muntehd 1-1 i^i-1 lua in tarina pazitorilor. /'Ca scoase pre ei din Egij)t.^ ! : : ! . lacobe! Locuintele sau este cu dansul. §i lata el sta. zise Balak lui Balaam Tu nici sa nu-1 capre inaniicii mei ^^a-i blestemi. sji cu dansul rael. ^ii^zidi §apte altare.zice barbatul eel cu oclii descliisi. Cel ce vede viziunea acelui nu pot intoarce. pana ce nu-^i va manca prada. Mai §i Scoala-te. iar pre tot poporul nu-1 vezi) blestemi de acolo. Care ^Ciizand in iiimire. 21 ^'El nu zjireste nici Atotputernic. plini? 20 lata eu primit-am sa bine. Asa au nuva face. ^i-mi pregate. ^El nu se va rael? 0. IS. Ca se aude in mijlocul lui. zice despre lacob §i despre Israel ^cele 10 Cine poate numara pulberea luilacob ce a facut Dnmnezeu cu el. Balak facii asa. ^i a^u sa vorbes^ti. asculta la in dupa seminfiile sale. spre a cauta mai marii Moabului. 28 ^i luand Balak §i mi-1 blestema de acolo pre Balaam. ft Esod. si cate un berbece. fiul lui Beor. : vantul sau parabolic. nici sa nu-1 bineeuvintezi. si zise Nici tin de om ca sa-i para ran El a zis.Bileam proroce^te iarcl^i blue despre Israel. de unde rogu-te to voiu duce intr'alt loc poate po^i sa-1 vezi (ca tu de aici numai o parte sa placa lui Dnmnezeu. tie ar iniiri sufletul nieu'"raoai-. pre scare i-a plantat ca2/aceea a unicornului. ^T" ii place sa binecuvinteze pre Islanga arderea de tot a sa. ?i eu acolo voiu intampina pre Domnul. 15 i?i Balaam zise lui Ba. toarcc-te la Balak.IV. Cant triumfal de regi tale. 24.

i'binecuvantat tine. $i "* oasele lor din cetate. ^\ 2lovindu-?i pal.™ fiul lui Eleasji . §i-i spanzura zice barbatul eel cu ochii de^clii^i. nul te-a oprit de a fi onorat. Aga mai mari ai poporului. 10 §i Balak se aprinse de manie atunci. ochii !?i-are dei?chii?i 6 Si iatS. ^i lata tu i-ai binecuvantat. 15. 3 Si Israel se alipi de Baal-Peor i?i f aprinse mania Domnului asupra lui Israel. El ''perde pre din lacob. scoase mare de paratia lui se inalta. §i sa fac nici bine nici rau din capul men. ^carima laturile Moabului. contra lui Balamm. Si -^iiw. pre cari intoarse la locul sau §i merse §i se asemenea $i Balak la mine zicand: 13 *De se duse pre calea Idololatria ^i celor sa. 15 ^Si el rosti desfrdul Israelitilor pedepsirea acesta. 22 Totusi Cain se va pustii! Pana Steaua din lacob. 2 Si ele '^cliemara pre po- QpT ^-J por Si Israel locuind in «Sittim. 18 f?i ^Edomulva 7 ^^cms^a vazand Fineas. Si in urma si el va peri. cat MOISL 24. Cand pre inamicii mei te-am cliemat. 5 Si zise Moisi catra Prea inalt.a toata comunitatea fiilor lui Israel. un barbat dintre fiii lui Is17 2/Vaz pre acesta. Si vor asupri pre Assur. ^i va perde pre eel scapat 20 ^i vazand el pre Amauatiunile. ^i va perde pre ri ])langeau la usa cortului intrunirii. inaintea Domnului fa^a cu soarele. 1' la ^ sacrificiile zeilor lor. ^i eel ce te parabolic. 12 i-ai ^i Balaam §i zise catra Balak: Au 25 Si Balaam se scula.176 IV. le sdrobe^te. ^i Seirul va fi mo^teuire 8 'iHimnezeu il inamicilor sai. : blestema pre *' : ! ! : . pre inamicii lui. tine.fi si apanirea sa. Care va sfa. Eu il privesc. . 4 Si cuvantul sftu parabolic. ca 16 A^a zice eel ce aude cuvintele lui sa se intoarca ''aprinderea maniei DomDumnezeu. de^i inca nu este. §i care are cuno§tinta celui nului dela Israel. de?i acum nu este: rael venind. ^i " eu te voiu invata ceeace acest popor va face poporului tau *'in timpurile cele de apoi. ceeace-mi va zice Domnul.lui. Taria lui este niceste.23 Si el rosti cuvantul sau parabolic. ^i pe piatra ^i-ai pus cuibul tau. mai de frunte in pacatul porul incepti a desfrana cu fetele Moabului. toti fiii fortarotelor. ^i ca o leoaica : cine-1 va de- Dara sfarsitul lui este peirea. ca aceea aunicornului. 14 ^i acum iata. zirniid: Donmul zise lui Moisi: ^la pre to^i cei A^a zice Balaam. pana ce Assur te va lua prins. *Agag regele lui. ^eu rabii vor vent din tarmurile '^Chittimudara iata Dom. rosti cuvantul sau parabolic. fiul lui Beor. cari se alipira de Baal-Peor. punge. eu ma due la poporul meu deci vino. 21 Si stepta? Tot eel ce te binecuvinteaza pre vazand el pre Kenei. *po- poporul manca. 1 Sam. §i zise Amalek este intaiul dintre na^iuni. mi-ar da Balak casa sa plina de argint §i de aur. n'ani vorbit eu trirais trimi^ilor tai. eu aceea voiu vorbi. rosti cuvantul sau sd fie. ^i vor aziseiu Te voiu onora supri pre ^Eber.lek. ^i cu sagetile sale n "stra. ?i mele. Gel ce vede viziunea celui *judecatorii lui Israel: iFiecine sa-^i Atotputernic. eu n'a? putea calca cuvantul Domnuliii. §i ''se inchina zeilor lor. zise Balaam Ca sa-mi blestemi zise: Cine va mai putea trai.Madianita inaintea lui Moisi ^i inaintea tru se va scula din Israel. 9 "El s'a plecat. acum de trei ori Dumnezeu va face aceasta 24 Si co11 Acum dara fugi la locul tau. ^i Israel se va purta voipre 19 i^i va domni ^cel ndscut el din Egipt. aduse la fratii sai pre o "0 stea va resari din lacob. el s"a culeat ca un leu. Carele cazand in uimire. ucida pre oamenii sai. §i zise Tare foarte este loblestemat sd fie. 9. ^i un « scep. 25. cuinta ta. .

langa lordan. Datan si Abiram. ciind muri ceata aceea. 5. 17. dela ^f\ 18 Acestea lui Moisi si lui Eleazar. . V Ebr. cand acestia se rasculai-a contra Domnului: 10 Si pamantul de^chizandu si gura sa. zicand: 2 «Ia suma fura neamurile din fiii lui Gad. 82. 2 6. 16. fica lui fji care fu ucisa. ( F. 28. 18. 16. ]\Iadianite. 142 Cron 5. zar. 12. r Mai. 1. 30.4. 6 Dela Hosnui. ^i carea fu ucisa in ziua pla. NumSrarea a doua a Israelitilor pe cdmpu. 9 ^i "cei ce pamantul Egiptului. n. 30. care era cap de se- mintie dianiti. 16. 8 8i fiii lui 9 Si fiii lui Eliab Ne12 Deaceea zi lui: 'lata. 16 Dela Osni neamul. Rsod. fiindca el §1 a fost "zelos pentru fiii Dumnezeul sau. 6 '. Cap.i. It niai sus. 2 Cap. dupa cum '^porunci Domnul lui si fiilor lui Israel.- 10 ^'i Domnul liul vorbi lui lui ]\ioisi. 1 Cor. Aaron preotul. Cap. 1. de casa parinteasca intre Ma- 16 Si Domnul pre vorbi lui Moisi. Cnpul 26. cari se rasculara contra Moisi si lui Aaron in ceata lui Cora. 18 Caci ei v'au so. zicand: Enochitilor. preotul. mai marele din casa parinteasca a Simcouitiloi'. 4.2i.. cari fura drept esemplu. lui l(»r. 13 i?i el ^i «semintia muel. numele btirbatului Israelit. 13 Dela ei. p •3 Esoa. neamulPalluitifiul lli'Fineas. M / luda Er ?i Onan iar Er Onan murira in pamantul Canaan. §i nu cei numarati fura patruzeci §i trei de men. neannd Carniitilor. 3. . doua sute. 4. care fu ucis impreuna cu ]\Iadianita. zicand anu'in- raelii in cort. eu ii dan le. straj)nnse pre doi prin pantece. ^lacbin. 25. ?i Be scula din l]loazar. fiii uiurira intr'aceasla plaa-a erau douazeei si patru de mii. mistuind focul pre cei doua sute cincizeci de barbati. era Zur. Ps.6. ' m n Fac. casele lor parinte^ti. cei numarati ai lor. 32. Eleazar. lui Iiuben /"wrd dela Enoch.etc. 10. Fac. pre toti cei ce ie?i It 19 "Fii la oaste in Zef. 46. neamul Zeraitilor.[V. e Pai- 40. dela Suni. 46 10. in : lancea : 8 Si intra f}i-\ dupa acel barbat Is. 4. 1 1 Dara * fiii lui Core nu murira. 20. S Cap. 3. 12 Fiii lui Simeon dupa neamurile lor: delaiNemuel. neaniul . pre barbniul Israelii ?i pre acea fenieic 8i a^a "plag-a fn Moisi oprita intre fiii 4 Sd se numdrarea dcla douazeei de ani ^i f'ard mai sus. fiul Ini Aaron preotul. catra danf^ii mijlocnl conuuiitatii. J Fac.1 d Cap. fiul lui Areel. 46. 38 S. b Cap. lui : : Ps. douazeei de ani Israel. 63. 24. fica unuia dintre mai marii Ma- 17 Socotiti si-i bateti neamul Tefonitilor: dela Hnglii..dreptui leriehonului. 2. '' 16. zicand: mati la adunare. c Vers. 6. dela Saul. Aaron. pentru lui 14 Si lui Israel a ^'facut espiare. Kac.Pallu: Eliab.neamul Suuitilor. Rsod. 10. 40. mii $apte sute treizeci. neamul laminitilor. prin zelul ce el avu 7 Acestea sunt neainurile lui : Euben . 106.dela"«Tefon. nea14 Acestea /kra nearotitprevoi de inamici prin viclenia lor.la lamin.AlOISI. neamul Hagliifilor. a. gii. preotii 177 Aorbira. neamul Areelitilor. dupa pot si cinci sute.etc 12 . Osnitilor. cari erau din cei /"'chepentru mine intre dansii. I Cron. 26. rile 3Ioabului. 5 ''Euben. 1. venite pentru fapta lui Peor. 2. mul Saiilitilor: prin care v'au intins curse prin fapta murile lui Simeon. 6. 8. 1. dujta dianitilor. intaiu-nascutul lui Israel. 6. ca eu sa ]iie]-d pre fiii lui Israel intru 2 zelul : ^preotiei veciniee. 1. 106. neamulNemuelitilor. o Fac. 3 Si Moisi 2:i. \h v^\ numele femeii Oosbi. Esod. ^^ intregii comunifati a ''dela fiilor si lui Israel. 15 Fiii lui Gad dupa neamurile lor: ^Josbi.apc. dela 5' '' de inamici pre Madiani^i. era Simri. 46. la fiul lui Israel. 1. 1. dela Pallu. 3. Ina in mana sa in canijiia ]Moal)ului. Acesta este ace\ gamanlul pacii: lui dupa dansul va avea legamantul Datan si Abiram. 30. patruzeci de mii. neamul Aroditilor. cari iesira din lui Israel. a E'Od. a intors mania mea de- lor. o Dent. si prin fapta sui'oi-ii lor mii. neamul Eritilor: Si dupa acea plaga Domnul \orl»i 17 Dela"Arod. neamul Hesronitidela Garmi. dela Eri.5. inghiti pre ei si pre Cort-. s lCroH.^Zera. 1. fiul lui Sallu. (U.• 2 Vet. neamul lachinitilor. doujizeci ^i doua de lui Baal-Peor.

.dupa neamurile lor ^i cei numarati ai Pnva. Elon. sa le telaitilor dela Beclier. : : p <1 1 Cron. dnpa cci numii. neamul lezeri. i^apte sute. dela ^illem. zeci !?i patru de mii patru sute. 11. 1. lui Israel "^ase sute ?i una mii. neamnl Beclieri. dupa spre mostenire. neamul Heferitilor.si cei numarati ai lor patruzeci ^\ cinci lofead. Milca ^\ Tirza. §aselor. 21. fete.178 IV. 40 v^i fiii lui Bela fura: Ard ?i Naaman dela Ard neamul Ardisute. neamul fetei lui Malchielitilor . dela Malchiel. 3. neamnl k^u. e Cap. 44 ^ Fiii lui Asser. I Cap. 35 Acci^tia fura fiii lui Efraim. §iMa. Noa. neamnl Imnaitilor dela I^vi. 1. 54. 45 ^i dela fiii lui Beria dela mnrile lui Zaljulou. tl c los. 24 Dela la. neamnl lahzielitilor 49 Dela d(4a Guni. neamul lai^nbitilor 42z/Ace!?tiafura fiii lui Dan dnpa neaneamnl ^imronitilor. ci numai de mii patru sute. Pac. mii. t los. : lor. fiecaruia sa i-se dea mo?teEram. : : i^i .lor: 54'^ Color ce sunt mai multi. 46 24. neanml ra^i ai lor. . delaZera. 11. cinci Hufamitilor. neamnl Hesronitilor dela A^bcl. 46.marati ai lor. ?apte 34 Acestea fura neamurile lui Manase sute treizeci. neamul Gunitilor tilor . sunt mai putini. ^i celor ce tilor. dupa neamurile 30 Acesjtia fura fiii lui Galaad. diipa MOISL lor. mii cinci sute. los. 27 Acestea fnra nea. 23. dela tilor. . dupa neamnrile lor Manase ^i Efraim. 2G. neamnl Naamanilor: dela Tola. neamnl Elonitilor dela laleel. neamul leteritilor.riai^ilor. 54. u los. 22 Acestea neamul Aliiranitilor. 25 Acestea fura 43 Toate neamnrile ^nlianeamnrile lui Isacliar. 29 Fiii lui Manase . Hegla. §nb. 2 1 ^i liii lui Perez fura lor: dela Bela. neamul Belait. 46. neauiul v^elaitilor dela dupa neamurile 38* Fiii lui Beniamin. Asser. mnl Galaaditilor 48 ^'Fiii lui Neftali.lor: dela labziel. zicand ?i cei nnmarat. 1/ e Kac. neamnl Tolaitilor. nea. neauml ^echemitilor. fiul lui Hefer n'avea fii. dnpa numarul numelor neamnrile lor: dela ^utela. neamul Heberitilor. lor. neamul Bemnl laleelitilor. dnpa cei nuneamurile fiilor lui dela 'Macliir. neamul Sereditilor. dela dela Imna. a7. patruzeci si cinci de mii. U. dela Helec. 46. 46. ^asezeci de mii cinci sute.[)atru sute. : : : . 23. 33. . 55 Totn^i fmd neamurile fiilor lui Efraim. 17. i Pac. Hamiil. neamulMacbiritilor. 46.i ai lor fura: cincizeci ^i 53 '^Intr'ace^tia sa se imparta pamantul doua de mii staple sute. dupa cei nnma. nearaulPerezitilor. X Fac. fii 20 v^i-Pfii liii : neamurile . 32 Dela mul k^illemitilor. V Cap. lor: dela Sered. . ^aptozeci §i §ase de mii.neanuil li^vitilor dela Beria. dupa neamurile lor Semida. sa le dai mai putina 36 ^i acestia fura fiii Ini ^utela: dela mostenire. a Fac. 39 Dela ^ufam. nea. nea50 Acestea fura neaSecliem.ilor. 46. fnra neamnrile lui Inda. 23 2Fiii lui Isacliar. 37 Acestea nirea dupa cei numarati ai sai.nea: . 46. 2. liO. dela "lezer. neamul A^belitilor dela Aliiran. dupa neamnrile . . dupa cei numarati ai Heber. 17. 41 Acei?tia/i«^a fiii lui Beniamin. du])a « en sorti sa se imparta pamantul dupa cei numarati ai lor tr(^izeci ?i doua de numele semintiilor lor parinte^ti sa se 28 *Fiii lui losif. 2. dela dela Hesron. neanuil v^emidaitilor si Hefer.neamul v^ufamitilor delaHnfam. 17. 52 ^i Domnul vorbi lui Moisi.mnrile lor. neamul Asrielitilor dela le^er. neamul Heleclii^ilor 31 Dela Asriel. ^asezeci patru de trei dupa cei numarati ai lor ra^i ai mitilor $1 Perez. dela Naaman.dai mai multa mostenire. Iiida. lui losif^ fura dela Sela. dupa neamurile tilor. : sute. dnpa neamnrile . dupa neamnrile mul Zeraitilor. dela Tall an.. acestia fura lor. r Fac. . Fac. neamnl Hamulitilor. 34. Cap. 46 ^i numele 47 Acestea furci Asser fu Sara. 1. ?i numele fetelor lui Zelofead erau 51 * Acestia fura cei numarati ai fiilor Mahla. . 23. 13. 33 ^i^Ze. cincizeci §i trei de mii cliir nascu pre Galaad dela Galaad. neamul Eramitilor. lor 26*"Piii lui Zabulon. neamul Tahanitilor. deln nun-ile lui Neftali. neamnl Puvaitilor dela ^imron.

diipa sort. nici parintele 1 1 $i daca tenire intre lui Israel. neamul dcci mostenire intre fratii parintelui lui Levi Hebronitilor. lor mo^lenirea. cand numarasera ei pre fiii lui Is12 i>i Domnul zise lui Moisi :''Suie-te 65 Ca Domnul rael. fratele tau. Eleazar ^i Itamar. noainul stanga numele ))arintelui nostru din nea58 Acestea furd neamui-ile mul sau. . f?i nu va §i pre ]\Ioisi ^i : lui sa treaca la fica lui. pre care 1-am dat eu fiiior lui 13 $i dui)a ce-1 vei fi vazut. neamul Glier?onitilor iieamul Kohatitilor delaMerari. ci el muri pentru pacatul sau. MOISI. in desertulZin. nea. ei nu fusera numarati ^ca ai lor "fii Abihu murira. fetelor sale erau acestea: Mahia. sau nu va avea frati. 57 /\Si adunara contra Donniului. neamul Koreitilor.IV. 14 Pens'a adaos si Aaron. ^/ /Fac. Noa. Kohat Domnului. Abihu.nostru. 9 ^i daca nu lui mo^tenirea fica. in pustiul iSinai. 46.Iefune.Cora. la cearta colui Machir. fiul lui. sora acestora. ^i Milca. '^in ceata lui Gher. cari pre Iiii lui aproape din neamul sau. ?i mase. 2G. cand adusera toe Domnului. 179 dea 56 Mo^tenirea fie. si inaintea mai marilor si a toata 16 'Domnul Dumnezeul spiritelor a tot 63 Ace. dupa neamurile lor: dela : . precum <le losua. moi?tenirea parintelui lor sa o treci asu60*^1 lui Aaron i-se nascura Nadab i?i pra lor. zisese despre dansii: toti "sa moara in peacest munte Abarim. douazeci §i trei de mii. fiul lui Manase. 59 7 Drept au vorbit fetele lui meii lui Amram /^iS'Iochebeda. din neamu. neamul Libnitilor. Hogla. ca 'lor iiii nu li-s'a dat mo?- dati fratilor parintelui sau. Egipt !?i ea nascu lui Amram pre Aaron mostenire intre frati' parintelui lor. 27. acei numarati de Moisi ^\ de Aaron. atunci parva avea nici fura. §i Tirza. (iul tului men. mo!?teneasca aceasta sa fie fiiior lui Islanga Jordan. Si numele fenascii pre Amram.pamantul. atunci sa faceti ca mo!?tenirea ai lui Israel. ca el n'a avut feciori? '^da-ne Meraritilor. tiul lui Nun. s?i Aceasta fu'^'apa de cearta la Kade?. sail mica. Legea pentru mo^tenirea fetdor. §i 4 Pentru ce dara sa se dela Kohat. ^on.stia furd cei . 5 Si Moisi ''aduse cauza lor inaintea mul Mu^itilor. neamul Maalitilor. . 8 Si fiiior lui Israel sa vorbesyti. in 2 Si stand elc desertul Zin. precum po64 "^i intr'ace^tia nici unul n'a fost din runci Domnul lui Moisi. in nascuta carea lui Levi fu lui Levi. preotul. afara de Caleb. si numele slintiti la acea apa inaintea ochilor lor. lea barbateasca de o luna ^i mai sus sa lui sa atunci moi?tenirea intre ceilal{i avea nici frati. feciori nu avu. tu He vei adaogi la poporul tau.comunitatea. -fyn ^i se apropiara fetele lui « Zelofead. tul. fiul lui Gahiad.i?i te uita de vezi pustiu ?i a^a nici unul dintr'in?ii nu ra. ?i Israel. 6 Si Domnul vorbi lui Moisi. hi usa coi'tului intrunirii. fiul lui losif.munitatii unde se cuvenia ca voi sa nui rile lui Manase. zicand: Inaintea lui Moisi si inaintea lui Eleazar preotul. atunci numarati de Moisi moijtenirea lui sa o dati rudei celei mai §i de Eleazar. tru ca voi iv'ati rasculat contra cuvanfiul lui Refer. . 62i$i cei numarati si strain avea fiii. o fica a zicand f'\\\ sa dai lor stapanire de Zelofead. §i acela sa o Israel iinumarara'«in campia Moabului. 11. 15 Si Moisi vorbi Domnului. : : pre Maria. rael ^lege judecatoreasca. preoMoisi in^tiintc't ctl are sS moard losua a^ezai stl-i urnieze. 61 'Si Nadab zicand Daca va muri careva. si ace^tia fura cei niimarati ai Levitilor. . intre mai'o ziscra: si el nu fu in ceata celor ce se pustiu. in dreptul lerichonului. 3 Parintele nostru ''muri in careia semintii sa se imparts. toata 10 §i daca nu va dati fratilor lui.

§i dupa cu§i i^i prinosul sau. sa aduceti Domnului 2. 19 ^i drept sacrificiu cu facut in sa nu face^i. 5 ^i 17 '^i in a cincisprezecea zi a lunei sacrifici intre amandoua serile. r Cap. al pastor.§i sa ceasta este 9 ardere de tot pentru fiecare fiilor lui Israel «sa-l asculte. afara de arderea de tot cea veinaintea a toata coacesta sa intrebe pentru dansul pre Doiu. D Fac 82. puna un barbat preste aceasta . 1. 10. el ?i toti fiii lui Israel cu dan. 13 i). 40. Caput Lev. 14. d Lev. < los. tata cu oleiu. nici un lucru de serv curat. pentru 15 $i sa se mai fiecare luna a anului. 42. afara de arderea de tot cea in vecinica §i de prinoasele sale^ cut. jumatate de bin pentru un vitel. 27. drept dar de pane pentru un miel ardere de tot intru miros plaSacrificiul zilnic. Sam. Esod. 7 $i prinosul cu foe Domnului. §i pre celalt miel sa-1 zecea zi a lunei. drept 22 ^i Moisi Domnul §i lua pre losua. U. 28. a patra j^arte de bin pencomunitate. ardere de I tot. ca darurile mele. 10. lor «nutrimentul pentru sacrificiile mele. 17. n iReg M&t. fiul lui Nun. 9 ^i in ziua sabatului. ] Kam Cron. J'un aduca Domnului §i tap. 1 9. Esod. . sul.17 V los. §i munitatea. r>Q : 2 Porunce^te tiilor lui Israel ^i zi Sa lua^i aniiinte. MOISI. fra. barbatul^iutru care dimineata. 29. vecinica tot de 3 ^i sa zici catra dan^ii: cu foe. 31 7. pantile Domnului sunt. 10. si-iada ordinile tale in pre. cu foe intru miros placut mie.ll. 6. 10 A21 '. sacrim Dent. 7. cate dupa cum vorbise Domnul prin Moisi. 28. 1. * poruncise rea fainei. 19 ^i-l pune inaintea lui Jertfele de Sdbat §i de lunQ. 9. framansale pe dansul. Amos. 16. 35. 20. 29.cate un an fara cusur. q Deut. 16. §i a treia parte de bin pentru un berbece. ca toata comunitatea darul de pane ?i cu prinosul sau. '*la inceputul lunilor voastre sa. 13. ^i^'pune presto dfuisul ficiu cu foe intru miros placut Domnului. 36. fi surh&tori. in sanctuar sa torni acest lor ?i sa 8 ^i pre scoata §i sa-i diica ca comuuitateaDom. $i darurile pentru sabate . 16. 2. sacrieste spiritul //icit. Bam. in a patruspresacri16 4 Pre un miel sa-1 tot. M.dar de panede fiecare vitel: ?i doua zeciintea lui Eleazar preotul. 9. 11. 17. 1 3. / Esod. 34. a ''zecea parte de efa floarea fainei.acesteia incd sarbatoare: ^aptezilepane mantata cu a patra parte dc^bin de oleiu azima sa se manance.prinos din vin Domnului. 22 3.mi de floarea fainei. §i ca cu prinosul sau. ii : : tacii dupa cum zecime de floarea fainei. 17 »»Care sa iese iuaintea lui sa fie vin. t Jos. Acesta este arderea de tot lunilor noua. inaintea lor intre 91 care sa-i tru un miel. facand ca ^i cu darul de losiia. framantata cu oleiu. 31. §i a patra parte de bin pentru tot mielul. §i-i dadu*^ ordinile sale. « Esod. drept sacrificiu pentru pacat. 23 ^i puse manile drept dar de pane pentru berbece 13^1 munitatii intregi. liciu : : mana ta. 16. intru miros pMcut. drept «dar de pane. p Deut. sacrificiu : muntele Sinai. stea el inaintea lui Eleazar preotul. S8. 9. §i-l puse ina. framantata cu oleiu. §apte miei de cate un an 12 ^i trei zecimi de floafara cusur. u Esod. ^Acesta este velji aduce sacrificiul Domnului: miei de cate un an fara cusur. 1 Sam. §i inaintea co. doilea miel sa-1 sacrifici intre amann'au cari oile.§i un berbece. toata comunitatea. nouQ. 1 foe. pre care-1 cu foe Domnului este. 29 3R. 11. 10. . Jndc. doi miei de Eleazar preotul. zicand timpul lor. a.180 corpul. doi vi^ei sa intre. §i sabat. sa mi-le aduceti la ^O $i Domnul vorbi lui Moisi. 28. 36. care s'a este. intru ardere de ^^i in luna intaia. 8. in veci fici dimineata. 1 18. 14 ^i prinoasele lor sa fie vin. ^i doua zecimi de 20 ^i^'pune preste dansul floarea fainei. 5. 18 In »* ziua din6 /"Ardere taia zi sfanta sa fie. Dent. 12. drept senta lor. 41 38. framantata cu oleiu. fie'^ca Dului sa nu 18 §i zise Domiml lui Moisi la-ti pre doua serile. din autoritatea ta. 30.cinica 11 nul prin judecata lui^Urim. vantul lui sa iese. 1. 28. ^i^dupa cuvantul lui aduceti ardere de tot Domnului. 1. sa IV. Jertfele de pa§ti. Gate doi pe toata ziua.

miel din s^apte miei. 34. framantata cu oleiu. Dent. 35. 19. . miei de cate un an Jertfele pentru sttrhatoarea cuscelor. §i $apte miei de cate un an. afara de lucru de serv sS nu faceti. Il. Jertfele de 9 Si cu darul lor de pane din floarea 26 ^i "in ziua mtaielor fructe. . sa nu faceti. a. 30 Si un ied spre a face sarbatoare J Domnului ispa^ire pentru voi. 23 Afara de arderea de tot de di. 24 Astfel sa Jertfe pentru ziua impacdrii. 9cari fara cusur sa fie voua. 11. 181 ?i doua zecimi voua. framantata 12 Si *la a cincisprezecea zi a lunei cu oleiu.li. un berbece. trei zecimi pentru un vitel. cand fainei. 29. 16. I | / a Ps. 35. ?i s^apte miei de cate un an. Jertfe m ziua un an patrusprezece. 3. fara cusur. aduceti voi §apte zile. r n Esod. Cap 5R. 23. cari fara cusur sa fie. 1. sufletele voa- cut Domnului . ci sa serbati i^apte zile. nici un lucru de serv vitel. trei zecimi voi aduceti dar de pane noua Domnului. c Cap. 11 Si un ied cei voastre. doua zecimi pentru un berbece: te 29 Ga.din floarea fainei. de pane din floarea lainei. Lev. 19. rusalii.lY. luiros pla. 24. Caput 29. ^i ?apte miei de trei zecimi pentru vitel. trei zecimi nici un lucru de serv sa nu faceti. MOISL 28.intru miros placut ^\ Domnului sa aduceti nica darul sau de pane (care fara de treisprezece fi doi berbeci. sacrificiu 13 Si cu foe '• afara de arderea de tot cea veci. doua zecimi pentru fiecare berbece din cei doi l)erbeci 15 Si cate o zecime pentru fiecare miel 16 Si un din cei patrusprezece miei. taia a lunei. ^i doua zecimi pentru ber10 Cate zecime pentru fiecare la incheerea celo7' §apte saptamani ale bece.15. §i .acesta este sacrificiu cu foe intru miros vol.a ^aptea. au de ])ane i?i de prinosul sau. spre a face ispa§ire pentru voi: 21 l^i cate o zecime sa 6 Afara de ^arderea de tot lunei noua ?i tni berbece. 23.lucru. 31 Sa aduceti aces- drept ardere de vitei.•!. un berbece. un berbece. 18. I 6 Cap. 3 Si cu darul lor de pane din floarea fainei. spre a face ispa^ire pentru $i cu prinoasele lor. ^. ?i ^apte §i afara de arderea de tot cea vecinica. 16. de darul s. afara pentru pacat. d Cap. 14 Si cu darul lor de pane cate QQ ^^ 3i in luna a ^aptea. 28. ardere de tot intru aduceti Donniului doi vitei.placut Domnului. sa aduceti acestea. doi vitei ^i mi berbece. care este ardere de tot veci. zi sfanta sa fie voua. 4 ^i cate o zecime 20 ^i dai'iil lor de pane din tloarca lai. ?i doua zecimi pen. miel din cei ?apte de darul sau de pane si de arderea de fiecare pentru aduci 22 ^i un tap drept sacrificiu tot cea vecinica. 10. in toata ziua nu- 7 Si ^la zece a lunei acesteia a ^ap§i trinientul sacrificiului cu foe. cu darul sau de pane miei. framantata en oleiu. 23. ied drept sacrificiu de arderea de tot cea vecinica. '^zi de sun etui trdinbitei sa fie voua aceasta! 2 ^i drept ardere de tot intru miros placut Domnului sa aduceti un vitel. i. pentru berbece. Lev. 28. tot. 16.| a Lev. sa aduceti trei 5 Si un ied drept sacrificiu pentru pazecimi pentru vitel. 23. i Ezec. sa se aduca acestea pe stre f sa le amariti . | i Lev. sa nu faceti nici un 8 Si drept ardere de tot intru langa arderea de tot veciuica ?i pri. 16. Fapt. : 28 §i cu darul lor cu darul sau de pane i?i cu prinoasele lor. nici un : 27 k^i sa drept sacrificiu pentru j^acat. framantata cu oleiu. I I Lev. can fara cusur <= nica. : pentru fiecare vitel din cei treisprezece vitei. §apte miei tea. I Lev. 45.pentru fiecare miel din cei ?apte miei nei. 13. miros placut '* sacrificiul de pacat eel pentru ispas?ire. J Ezra. 16.cat. pentru pacat. miei de cusur vor voua) $i prinoasele lor. zi sfanta sa fie voua. trdnibifei. sS. fie cfite un an. zi sfanta sa fie voua. I '. 10. minea^a. '^dupa prescriere. nici un zecime pentru fiecare miel din : cei lucru de serv sa nu faceti. 23. " un miros placut sa aduceti Domnului 25 v^i in ziua a ^aptea zi nosul sau. framantata cu oleiu. 29. in ziua din. sfanta sa fie voua. pentru vitel.tea zi sfanta sa fie voua.

2 ^Daca barbat va face vot Domtap de arderea de tot cea vecinica §i de nului. drept sacrificiu pentru pacat. e Lev. zece. pentru l)erbeci f?i pentru. miei dupa darul lor de pane §i prinoasele lor pennumarul lor. b Lev. Kan. fara cusur: 27 ^i cu darul lor de pane §i prinoasele lor pentru vifei. afara ^i de darurile voastre de pane. cu care ea a leffat sufletul ei. i?i de sacrificiile voastre darul sau de pane ?i prinosul sau. ?i de arderile de tot ale voastre. $i miei de cate un an patruspre. ied drept sacrificiu pentru pacat. 111. i?i miei de cate un an patru. prinoasele lor.parintelui ei. doi ber. I. 22 ^'i tru vitei. 2. if lov. m 11 I. sacrificiu cu berbeci. 10. cinica §i de darul sau de pane §i de 35 ^i a opta zi sa fie voua "*zi sfanta. dupa prescriere: 31 Si un t^ap rintele ei va auzi votul ei sau legatura dj-ejjt sacrificiu pentru pacat. dupa numii. pentru vitei.4. lor de pane §i prinoasele lor pentru vi. sau de pane ^i de prinosul sau. . ^dupa prescriere. dupa prescriere. pen. un vitei. 24 ^i cu darul lor zece. 37 l^i cu ^ei.. dupa nutiilor fiilor lui Israel.nica §i de darul sau de pane i^i de pribeci ?i miei de cate un an patruspre. : 30 : . MOISI.calce cuvantul sau. doi 36 ^i drept ardere de tot. Judc. 4 ^i parul lor. fara cusur.pane i?i de prinosul sau. Isa. 39 Acestea sa le aduceti Domnului de pane si prinoasele lor pentru vi^ei.de cate un an. lor.tura. 23. 3. 29. :s.foe intru miros placut Domnului. nici un lucru de serv sa nu face^i. ^i pentru miei. doua doi berbeci. Vers. sa nu-?i 29 §i a ^asea zi opt vitrei. in junetea ei. 34 ^i un ^ap drept miei dupa numarul lor. fara cusur. in " sarl)atorile voastre. sau se va lega cu legatura in casa tru berbeci. de bucurie. afara de arderea de tot cea vecinica i?i 38 ^i un tap drept sacrificiu pentru pade darul sau de pane ^i de prinosul sau. 23. 2. Lev. dupa prescriere afarfi nul. §i toata lega32 vpi a f=. pentru berbeci si pentru miei. 30. dupa numarul beci fara ^i . dupa nu. 4.16 n Cap. doi ber.' I 3. ^i paarderea de tot cea vecinica ^i de darul rintele ei la aceasta nu va zice nimic.toate cate porunci Domnul lui Moisi. un t-ap drept sacriiiciu pentru pacat.nosul sau.au ie§it din gura lui. 23. ?i pentru miei. §i pentru miei.5. 5. k^i Moisi vorbi catra «capii seminpentru berbeci. 11. 18. sa 21 Si cu darul aduceti. 30. doi ber40 ^i Moisi spuse fiilor lui Israel loeci. sau ^juramant va jura. 14. fara cusur. doi ber. zece. miei de cate un an patrusprezece. * dupa prescriere sacrificiu pentru pacat. pentru berbeci. a sd aduceti: doispre^i miei de cate zecc un an patrusprezece.lui. cu care ea a legat sufletul ei. dupa numarul lor. cusur 33 k^i cu darul lor de pane ^i prinoasele lor pentru vitei. afara de arderea de tot cea veci23 ^i a patra zi zece vitei. 5. Cjpul SO.ev. cat. sau va darul sau de pane ?i de prinosul sau. 82. lega siifletul sau cu legatura. : » t Vers. 27. un berbece. Lev.aptea zi: ^apte vitei. afara de arderea de tot cea ve. 20 ^i a treia zi unsprezece vitrei. dupa prescriere 25 i^i un bunavoie. afara de "votupentru berbeci ^i pentru miei. pre care-1 porunci Dommarul lor. Fapt. afara de arderea 19 §i un ied drept sacrificiu pentru de tot cea vecinica i?i de darul s^u de pacat. 26 ^i a cincea zi noua vi^ei. dupa prescriere. Eccl. pentru berbeci ?i pentru zi vi^ei. 5.182 17 >?i lY.. Legi pentru vot. ci sa ^faca toate cate beci ^i miei de cate un an patruspre. ]1. ^apte miei sprezece fara cusur. Dzra. gii de pride arderea de tot cea vecinica ^i de noasele voastre.rile voastre ^i de darurile voastre cele de marul lor. 36. ^i cu darul lor de 3 ^i daca femeia va face vot Domnupane fji prinoasele lor. zicand Aces28 l^i un ta este cuvantul. afara de ei. 1. fara cusur. toate voturile ei vor sta. 18 ^i cu darul lor de pane §i prinoasele lor pentru vitei. va : .

•2.la resl)el. a Cap.niile OijtiriM. si el a tacut in ziua in care le-a auzit. ^i le. atunci des. 12 i?i pre cei prin^i ?i amarirea sufletului ei. Moisi zise 15 fiind in tinerefele ei. ''ucisera toata «partea barbateasca.^ din toate somin|iile lui Israel. Cap. nu vor sta. 17 * Cup. bitile de alarma in injina sa. zicand Barbati dintre voi sa se iuarmeze de oi^tire. de toate turmele lor va auzi. 14: ^\ le-a auzit. '' k. stA. dupa ce inlampinare. ^i la poporul tau. in casa parintelui ei. 14. 13. 11. cu cari ea a lesta .preotul. gaturile ei. 13.ara toata prada ^i toate jafurile de oatul ?i toata legatura cu juramant. ei. afara din tabara. le va intari. de meni §i de vite.IV. 9. sau al luptaudu-se contra Madianului. barbatul ei le-a desfiinfat. zicanil: fiii 5 lar daca paHntele ei o va in ziiia in care a aiizit-o. 21. va sta. 10. prin care ea ?i-a legat sufletul ei. tacea. fie voturi. voturile ei vor sta. cum desparfitei.?. 'JO. i?i Domnui va ierta pre ea. Moisi se ap rinse de nuinie pre capete16 Acestea sunt legile. 33. 1 Capul 31.si de ddn. MOISL opri 30. d Deut.. 6. 31. cate o mie dela toata semin^ia.5i !:. toate voturile Q1 -J* ^i Domnui ei §i toate legaturile ei. 27. 6 $i Moisi trimise pre ace^tia batul ei o va auzi. cu locuinft'le ei luei. 3 i^i Moisi vorbi catra popor. il uciscra cu sal)ia. [ / CI los. 10 ^i le arsera ei. SO.la Eleazai.diaiuilui ?i pre pruncii lor. intre parinte ^i fica sa. prin care ea a legat sufletul zar preotul. « opri in ziua in care a auzit. §i-i va cinci regi ai Madianului. pre care Dom. incd intorceau dela resbel. SO. toate cate au ie^it din buzele ^i de toata averea lor. 4 Cafe o mie de seminfie. §i ceeace a rostit ea cu u^urinta cu pre ei :?i cu ei pre Finea. l05.?i ^ t Fac. ^i toata legatura. prin aceasta el va in. fie legaturi ale sufletului cu foe toate cetafile lor. pre 11 ^i daca barbatul ei o va auzi. tot cu ce va lega ea sufletul Domnui poruncise lui Moisi. tofi mai marii comunita^ii. nu vor ?i Domnui supra dupa aceea te^'vei ea. 16. Sam. miil(^ lui Israel cate o mie de toata se8 lar daca barbatul ei o va miutia. . kom. fiul lui Eleabuzele sale. ?i la comunitatea fiin^a. 1. barbatul ei le va jafurile f?i prazile le adusera la Moisi §i face sa stea. ca pariutele ei a oprit-o ea marilandu-se va avea ei. langa lordan.pe langa ceilal(i uci. el va purta pacatul ei.tefi la Oi?tire. 1 ^i daca ea fiind inca in casa bar. §i nu o va opri. pre Zur iji pre Ilr si pre lieba. douas]3rezece mii de inarma^i de vor sta. sa trimc- adaogi avea ea asupra.o^tire. 13 Tot vo.fii ^\ pre batului ei. 13. t Dene. -'l. ^i l)arbatul ei le va des. 7 vSi daca bar- 6 ^i dacii asupra-§i votiiiile va tacea in zina in 5 ^i so numarara din care a anzit-o. ^i. in tabara din campia tacea din zi in zi. 1 2 Jar daca barba. cu care ea a legat fiii lui Israel dusera })rinse femeile Masufletul ei. h Dsat. s^ipre J/Balaam. 18B vorbi lui Moisi. sau a legat regii Madianului pre /'Evi ?i pre Eesufletul ei cu legatura prin juramant. pradandu-i tul ei le vadesfiinfa in ziua aceeain care de toate vitele lor. «' lui Israel a- gal suiletul va ierta pre pre ea. 8 $i uciseri va sta asupra-i. 9 i^i sta. intre bar1)at si pre cei mai mari preste sute. 3. in dreptid letari toate voturihi ei sau toate legaturile riclionului. 9 Cat ijeutru votul vaduvei. lor i?i toate castelele lor. 1 13. ca sa moarga asupra Madianului^ sa f'aca rasbunarea Domnului contra Madianului. 25. cu uneltele sacre §i ''tram7 ^i ei ei. Invingerea MadianHilor. 9. le ie§ira spre 15 lar daca el le va desfiinta. 1 1 ^i ?i Domnui va ierta pre ea. catra dansii: Ce! lasarafi vii pre toate fiintat-a el votul ei ce-1 . pre cei mai mari preste mii nui le-a poruncit lui Moisi. cu care a legat sufletul ei. e Judc. a f acut vre-un vot. sau alt ceva ce a rostit eu u^urinta cu buzele ei. ei. toate voturile vor fiul lui Beor. cari se ^i femeia sa. 2 «Easbuna pre Madiaiiitilor.Moabului. 14 Dara daca barbatul ii va fiilor lui Israel. caci 13 Moisi ^i Eleazar preotul. cari sunt asupra-i.

?i toate lucrurile de numarul piele. de ce facuse poporul ce iesise la o^tire. 5. 29 Din jumatatea lor sa le 48 Si apropiatu-s'au capeteniile catra lua^i pre acestea.184 fenieile? ! JV.zar preotul facusa. . ( I v.ari dupa ^cuvantul lui Balaam.parte a fiilor lui Israel.iei de o * parte din toata cincizecea cate ca in contra Domuulni in fapta lui Peor. ?i dupa aceea veti Moisi. care a cu.8.cinci sute. din toata vita ^i sa le dai Letatea Domnului. ca mii. 2. 3. Moisi puse la o nitatea 28 Si sa iei §i pentru Domnul parte din toata cincizecea cate unul din . 32 Si prada ce mai ramasese din ja18 Si pre toti pruncii de parte femeiasful. 25. 16 lata 'acestea sunt acelea. 27 Si ''prazile le im. tu ?i Elea. un cari paziau cele de pazit in loca^ul Domoameni ?i din boi ^i din asini nului. 45 Asini treizar preotul cu capii caselor parinte^ti treizeci s^i ^ase de mii ai comunitatii. . . ^ dupa cum poruncise Donuiul lui §aptea. sa le treceti prin apa. 19. : . n Cap. trei 44 Boi. ^\ darea Domnului din ace§40 Si suflete de sitorul ^i plumbul. 19. pre care rea Domnului dintr'ace^tia fu $aptezeci 22 Nu. treizeci de mii Domnul il porunci lui Moisi mai aurul f?i argintul. era: oi. arama.zit in lotoata partea barbateasca dintre ca?ul Domnului. MOISI. ce Moisi a tras-o dela barba^ii. 8. 14. 30. 9i toate cele ce sunt facute din par celora. sasesprezece mii). . ^ase sute §aptezeci ?i cinci 21 Si preotul. Domnul lui Moisi. ferul. : : : : : . 17 Acum deci'^uci. 24 i Si sa dar ridicat Domnului o dadii lui Eleazar va spalal^i vestmintele voastre in ziua a preotul. V Cap. din boi.1 25. dupa cum poruncise noscut impreunare de barbat. 31 Si Moisi f^i Eleadeti prunci. . ca sa oameni: ?asesprezece mii ^\ darea Dom«e curete. 36.vi^ilor. 2. sau "cari s'au atins de careva ucis. §i sa le dai lui Eleazar Moisi. darul ridicat al Domnului. Toi ^\ pre cei prin^i ai vo^tri. Apoc. Vers. 2. suflet. 81. «<cari pazesc cele de pS. 2. 18. cinci sute. ?ase sute §aptezeci ^\ cinci de 33 Si l^oi? saptezeci §i doua de 19 Si "voi sa tabariti afara din tal)rira mii 34 Si asini. 37 Si darea pentru Domle curatiti. Impdrpirea prUzii. sa-/ trece^^i prin foe. din asini cand ^veni plaga aceea preste comuni. co. preste tot. 47. <. 15. €a. 39 Si asini. etc. femei. prin^i din oameni i?i din Vite. un suflet. pre acelea vii lasa^i-le voua. <3ari ie^ira la o^tire §i intre toata comu. Cap. Cap. care n'au cunoscut impreunare barbat. cum poruncise Domnul lui Moisi.ii fu oi. mai marii preste mii §i mai marii lao^tire: din toata cinci suta *cate i Cap. ucideti-o. . ce 25 Si Domnul vorbi lui Moisi. 7. cari mersesera la bataie: 38 Si Ijoi? treizeci ?i ^ase de mii ?i daacesta este statutul de lege.zeci de mii cinci sute: 46 Si oameni 47 ^Din aceasta parte in doua intre purtatorii resbelului. dadura 30 Si din jumatatea tiilor lui Israel sa prilej fiilor lui Israel ca sa pacatueas. nul fu Eleazar catra baroi. 42-47.11. dare dela barba^ii de resbel. zicand: 26 Fa numararea prazii §i a acelor ijsi sesera la entire. s Vers. 2B. 9. zise ba^ii de resbel.1 r los 22. cum iji toata femeia. treizeci ?i doua de mii. pre cari n'au cunoscut impreunarea de bar20 Si bat. 31. 23 Si tot ce poate tia ?asezeci ^i unul suferi focul. sa va curatjifi a treia §i a f?aptea zi. 11. ?i vetifi curat-i. ^asezeci $i una de §apte zile. lar toate ce nu pot suferi suflete. ^i le dadu Levitilor. partea atoate vestmintele. din cari au ie^it oameni §i din vite. 36 Si fu jumatatea prazii. ^i toate uneltele de lemn. preotul. 30. 42 Si din jumatatea fiilor lui Israel. cari ie^isera la o^tire de capra. intra in tabtira. ji Cap. 41 Si Moisi darea luatd drept focul. din oameni. sa oilor. » A 2 Pet. 17. §i din oi. trei sute treizeci ?i ?apte de mii. 19. 85. Cap.zeci si 9apte de mii cinci sute. 43 : (Si meraceasta jumasute trei- tate a comunitat. tofi cari au ucis pre cineva.] q Lev.9. dara sa se curete §i. X Vera.Pcn apa nului din acestia: treizeci ?i doua de de stropire .^i doua. mii 35 Si sufietele de oameni.^i din oi.

ii vo^- 20 ^i zise Moisi catra dan^ii : De vefi de va ve^i inarma la res7 ^i pentru ce intoarceti bel inaintea Domnului. cercei §i colete.misei facura numararea barbatilor de mantul sub couducerea noastrS. ca sa nu intre in pamantul. pana lui facii ivlu in ocliii mii §i preste sute. fiul cei mai mari preste sute. Israel. cS.^ira din §i noastre inaintca Domnului. iata voi v'a^i sculat in locul parintilor Pdmdntul eel cucerit la se tmparlefte mtre seminpiile la Gad ^ vo§tri clocitura de oameni pacato^i. ^\-i pentru vite. pentru ca n'au urmat lui de catra cei mai mari preste mii ei mie pe deplin 12 Afara de Caleb. ?i cetati pentru coEleazar. pre care eu cu ?ii. parte . §i Eleale. ?i nil lipse^te din noi nici unul. de frica locuitorilor acesmunitatii lui Israel. 6. 13 9i mania Domnului se aprinse tru sine). lasa pre ei in acest pu. in pustiu patruzeci de ani. zicand 3 Atarot. ?i servii tai au vite. nu iie trece preuna dincolo de lordan.cetati intarite. vii tai ^i 185 zisera lui Moisi : 49 Sor. vilor tai pamant ser. 26. lata! locul acela era loc 16 ^i ei se apropiara de dansul. 7. piina ce fiii lui Israel *yr% ^^ : : : mai departe ochilor tai. ?i Nebo.piii no?tri 17 ^i '^noi ne vom inarma. 22. 4 Paman. sculele lucrate.vor vedea acel pamant. nu ^i Eleazar preotul luara aurul dela dan. 50 Deci noi aducem dar Domnului. care fiii intrunirii drept amintire pentru Domnului.stiu. ?i Dibon. 14 ^i acum. 15 Ca daca ^i fiii lui Kuben $i fiii lui Gad voi va * intoarceti dela dansul. 13. I I au sa mearga Oipul as.iune. 18 Noi nu ne vom intoarce Aite. preste sute. cari fuserd Kade^-Barnea ca sa vada pa9 Ca ei se suira pana la valea Escol. ^i ^ebama. barbatii de o^tire pradasera fiecare pen. : . 2 Cron. los. ?i voi veti §i ei vazura pamantul '^lazer ?i paman. lui Ruben Nu cumva : fra1. el va mai aveau multime mare foarte de vite.darS. pre care Donmul il batu inaintea co. ?i voi sa ?e. §i Nimra.16. Israel inaintea Domnului. se dea acest preste lordan 6 catra tri Si Moisi zise catra fiii fiii lui Gad §i ca mo§tenirea noastra ne va veni dincoace de lordan. fiecare ceeace a gasit: scule de aur. 21. tul Gralaad. a lui sa immul^i^i )?i mai tare focul maniei juviSlate din Manase. 31. ca sa nu treaca din voi iuarmati vor trece lordanul inain pamantul. resbel. 2/spre bratari. despre rasarit. intoarsera inima fiilor lui Israel. b los. 22 ^i la resbel.lui. sji de losua. 13. nici mai desS. §i vorbira lui Moisi ^i lui pentru vitele noastre. inele. ?i catra mai marii co. MOISI. nmnitatii. cariie. pre care Domnul il da lor ? intea Domnului. Domnului cimd : in ziua aceea.1 los 4. ca rSsaritul lordanidui lui Riiben. deti aicia? 21 ^i fiecare inimile fiilor lui Israel. dela anii douazeci mai sus. salbe. 53 Oa Nun ca ei au urmat pe deplin Domnu. pre care Domnul il daduse lor. 10 ^i se aprinse mania dela .30. . cinzeci de sicli. Kenezeul. preo- aurul dela mai marii asupra lui Israel. cand ii tri. copiii noi^tri vor ramanea in aceste tul. 2 §i venira fiii lui Gad §i zisera Staule de oi voim sa facem aicia fiii lui Ruben. 51 Moisi Egipt. §i V Ksod. este pamant pentru tui pamant.19 Ca noi nu vom moijteni cu ei imspre stapanire. preotul. a Cap.Isaac si lui lacob.1S. 8 Sam. 19.pierde tot poporul acesta.IV. §i el jura. §i-l lasa sS se ratapreste ceascS. 32. 82. 16. 12. §i curand vom merge inaintea fiilor lui ^i lazer. Domnului contra lui Israel. zi- a face ispa^irc pentru sufletele k^i 11 Ace?ti barbati. 5 ^i zisera la casele noastre. $i-l adusera in cortul ce se stanse toata acea generat. tul luara 54 ^i Moisi ^i Eleazar. 18. 34.pre inamicii sai de dinaintea sa. $i dupa ce vazura pamantul.face aceasta. ^i Hoijbon. panS ce el va alunga 8 Asja facura parin^ii vo?tri. 52 ^i tot aurul. fu sjasesprezece lefune. fiul lui mii $apte sute. : De am afiat liar inaintea nu-^i vor fi luat fiecare mos^tenirea sa. ?i Beon. juramant I-am promis lui Abraam ?i lui care se aduse drept dar ridicat Domnu. pana ce-i vom duce la locul lor.

los. 3. Fac. Isa. pre cari voi impreuna in pamantul Canaan. dup^ t'ile Galaadului. 13. atuncia sa . 9. §i capilor caselor parinte^ti din se. doua dupa pa^ti iesjira lui '-'cu mana inalta inaintea ocliilor ^tunci 4 Si Egiptenii immormo?tenirea lor o vor avea cu a tot Egiptului. fiilor lui Etam. Domnului la resbel. ceta^ile in pustiul Etamului. zicand Ceeace a vorbit Domnul fucii judecata chiar ^i «asupra zeilor lor. lor. tea Domnului. 1. ^i tabarira din semintia lui Manase. ?i. 15. cd « pacatul vostru va va ajunge i?i Sil^uia. ivenira la Elim.menea ^i Noba merse. 3. 37 Si fiii lui Euben zidira He^bonul mant va fi stapanirea voastra inaintea Domnului 23 ^i de nu ve^i face acea. fiul lui Manase. e Esod. dupa cum zise dom- Locurile tahdrirei hraeli^ilor enuynurate. §i le puse numele Noba. 36 Si Betuatimci veti fi nevinovati inaintea Dom.i-va deci ceta^i pentru pre care le rezidira. 23. cari ie^ira din pamantul Egip- losua. Euben catra Moisi.atra servii sai vom $i Irece inarmati inaintea mantul Canaan. turmele noastre. 7 Si'* d Deut. ^i staule pentru oile voasface^i. 12. / Esod g Esod. 39 Si fiii lui iMachir. ^\ el locui acolo. 12. Esod. §i ceeaceavorbit gura voastra 25 ^i vorbira fiii lui Grad ^i fiii lui gara pre Amoreii ce locuiau intr'insul. se intoarsera inapoi la Pi-Hahirot Gad 9i fiilor lui Ruben si la jumatate in dreptul Baal-Zefonului.lair. 4. sub conducerea 2 Ca Moisi sta^io- mintiile lui : Israel. Eameses zi in luna in a cincisprezecea zi a lunei fiii dati lor 30 ^i pamantul Galaad spre stapanire de nu vor trece cu voi inarmati. tabarira la Etam. -acelei tari jur imprejur. Esod. 12. 46. fiul lui tului dupa ostirile lor. 12. 9 Si plecand dela Mara. d Esod. §i Pi-Hahirot. ]N^un. 33. §i tabarira in Mara. . 13. 42 Asevitele noastre vor ramanea aici in ceta. ^i le numi Havot-Iair. ?i-l luara. ^i toate satele lor. 29 lui ^i Moisi descrise pornirile §i fiii dupa cum .186 numai IV. ceta^ri intarite. 1. Esod. marginea pustiului. 38 Si '*Nebo va ve^i intoarce inapoi. \ Io3. 19. h Isa. ^i lua meile noastre. sta. 23. c Esod. * schimbandu-le numele. 24 Zidit. dinainteaMigdolului. Apoc. Vers. 50. ei intaia. §i sa §titi. care este la face. I / 5 los. diipa ce^tara va fi supusa inain. copiii vo^tri.. 14. fe. 28 Si Moisi porunci in presenta lor lui Eleazar preotul. 23. fiul lui losif. 2.Atarotul ^is'Aroerul. 14. 8. §i aluntre. *trecura priu mijlocul marii regatul lui Og. U. los.?i Elealul ^i Cliiriataimul.lui Moisi fiiilor a lui Aaron. 59. 32. §i ^i lui QO ^^ Acestea suyit statiunile fiilor lui Is- rael. nara ei dupa porunca Domnului ?i acestea sunt statiunile lor dupa pornirile lor 3 Ei ''plecara dela ''intaia. ?i acest pa. Baal-Meonul. h Esod. 35 Si Atrot-So- §i laserul ?i logbelia. regele din Basan. iata voi pacatuiti inaintea j?i Domnului. 20. 1. Fac. 2. lua Kenatul §i 27 §i servii tai vor cetatile lui. plecand dela 33 Si af?a Moisi dadu lor. 15. Tor face ai?a. 31. 11. §i puse alte nume cctatilor pre voi. 6 Si plecand dela stapanirea mo^tenirii i^'Succot. zise catra danijii Daca fiii Gad lui Euben vor trece cu voi lordanul toti inarmati la resbel inaintea Domnului i?i •daca ^ra va fi voua supusa. 13. 8 Si plecand dela regatul lui Sihon.Nimra ^i Betu-Haranul. nului ^i inaintea lui Israel. 12. 36. 3 Esod. Isa. 7. se dusera la Galaad. Caput 33. 37. inca se duse. 23. mantara pe tot^i intaiu-nascutii. 8. MOISI. 2. a Israel.?i staule pentru oi. 12. a Esod 12. g Dent. Domnului in pa. 41 Si domnul nostru: 26/' Copiii no?tri. 7. 13. fanul . 12. 27 It i . dupa cum le poruncise fiul lui Manase. 29. ^ara catra pustiu. '^ : K'. regele Amoreilor. 14. I Deut.?i tabarira la Succot. 31 Si raspunsera fiii lui Gad si fiii lui Domnul ii batuse dintre ei. §i Domnul Euben. nul nostru. e 3. zicand: Sorvii tai 40 Si Moisi ^ dadii Galaadul lui Machir. 22. 34 Si fiii lui Gad rezidira Dibonul ?i ^i in Elim erau douasprezece isvoare de ram ana dincoace de lordan. trece to|i inarmat^i de os^tire inaintea numele lui. noastre sa ne 32 Noi vom 5 / Si fiii lui Israel plecara dela Eameses. 20. §i mersera cale de trei zile ou cetat^ile ei ?i cu hotarele lor.12. fiul lui Manase. 87.

cand muri pe mun10 ^i plecand dela Elim. 80. 12 ^i locuia in partea despre miazazi in paplecand din pustiul lui Sin tabarira in mantul Canaan. tabarira la Ritma. zeci §i trei de ani. tabarira in Dibon-Grad. in Almon-Diblataim. 2. 33.34. MOISI. in drejjtul Makelot. 2. 16 §i plecand din pustiul Sinai. ?i celor mai putini sa le dati mai putina mo^tenire fiecare. 47 f^\ plecand dela 19 ^i plecand dela J^ Ritma. la marginea pamantului Edom.Jndc. 25 ^i plecand dela Harada. 35 ^i plecand dela Ebroua. tabarira in'^piistiul lui Sin. dupa ie^irea fiilor lui Israel din pamantul Egiptului. 8. 11. tabarira in Obot. plecand dela Obot. 11. !?i muri acolo in anul al patruzecelea. tabarira in Libna. langa lordan. tabarira barim. Domnul lui Moisi in camvorbi dela 50 $i ^i plecand 26 tabarira in ]\rakelot. 55 ^i daca voi pre locuitorii acelui pa- mant va ei. muntabarira langa plecand dela «Kades. 34. nu~i ve^i alunga dinaintea voastra. 28. 20. 21 v^i 48 ^i plecand dela muntele Abarim. 43 ^i pletabarira la ^Rcfidim. barira in campia Moabului langa lordan.IV.in dreptul lerichonului. tabarira in Ke. Edbrot-taava. ^i lor lui Israel. 23 ^i plecand dela Kelielata. in intaia zi alunei. Sinai. 41 ^i plecand dela muntele Hor. tabarira la Tahat. plecand dela muntele ^efer. tabarira in Almon-Diblataim. 28. fi. tabarira in Ije-Hain '"pustiul tabarira Refidim. Esod. 33 Si 'tabarira in Hor-Gridgag. ^i chipurile tur- nate ale lor sa le nimiciti. 40 ipi regele din Ard. 30. dupa porunca Donniului. care es/eKade^ul. n Cap. 187 apa ?i ^aptezeci fenici. ?i tabarira acolo. acolo sa aiba. acest pamant sa-1 impar^iti intre voi cu sorti dupa neamurile voastre celor mai multi sa le dati mai multa mo^tenire. taba30 Si plecand dela rira in Ha^mona. dela Bet-Ie?imot pana helata. iji aicin poporul nu Zalmoua. o Cap. 1 1 $i plecand dela MariaRo?ie. tabaiira langa tele Hor. 35. 7. tele Hor. 1. 36 Si plecand dela Etion-Greber. 2. tabarira in Moserot. 12. in campiile Moabului. 33. I Esod. 25. taDofca. ^i le zi trece lordanul toti 52 2/ Pre Voi. 17 la "Kibrot-taava. 24. 1. ca : . 2. 7 s Deut. 2. 24 Si la^Abel-^ittim. 44 Si avii apa de bfiut. tabarira in Rissa. akon. 17. : los. ca aceia.JaJaakon. Riminon-Farez. Canaaneul. 23. §i toate inal^i 53 dupa plecand dela Hor-Gidgag. Kzec. Ha§mona. 16. 7 Fac. 3. timile lor sa le sfarmati. in luna a cincia. Harada. Dent. dupa semintiile pacui^i intr'insa. p Cap. 49 ^i tabarira plecand dela Rissa. tabarira in Dmnnezeu porunce^te ca Cananeii sii se nimiceascS.r Cap. lerichonului. rin^ilor vo^tri sa impartiti intre voi. 22. 2. 16. 23. 27 ^'i ple. barira in Zalmona. 13 $i plecand dela Dofca.. ti ce ve^i lua in stapanire tara. tabarira langa muntele §efer. unde-i va cadea sortul. §i toate chipurile lor sa le strica^i. tabarira in Funon. plecand dela Libna. 42 $i plecand dela barira in Alui?. 33. pe muntele Hor. 36. 1..)i plecand dela Moserot. tabarira in Bene32 ^i plecand dela 2 Bene. taRimmon-Farez.piile Moabului. ta14 ^i plecand dela Alui. Ids. care Marea-Ro^ie. ghimpi Cap. Ps. 15 ^i i)lecand dela cand dela Funon. tabarira in Jot-Bata. 24. I'^i . t Cap. voi sa lo- eu v'am dat acest pa54 §i voi pre mant. — . 1. pe langa lordan. plecand dela Tarah. y Esod. Jndo. 12. 1. 23. zicand: in tabarira dela Taliat. 34 $i plecand dela Jot-Bata. 11. los. " tabarira la Hazerol 18 §i 46 ^i plecand dela Dibon-Gad. . tabarira in 29 ^i plecand dela Alitca. 31 k. tabarira langa mun20 Si plecand dela tele Abarim dinaintea muntelui Nebo. dupa ce vet-i pamantul Canaan locuitorii pamantului sa-i : in alungati dinaintea voastra. auzi ca vin liii lui Israel. 101. 11 Cap. 13. la marginea Moabului. I . cand 22 ^i 28 Mitca. tabarira plecand dela Hazerot. pre cari ii veti lasa din i^i vorfi ^spini in ochii \u^tri. 51 Vorbes^te fiiTarali.36. 39 Si Aai'on era de o sula douam h Esod. r Dent. 6. ca sa-1 mo§teniti. tabarira in Etion-Greber. tabarira in Ebrona. 10. 38 Si se'^sui Aaron preotul. 45 Si plecand dela plecad dela Ijim. 16. Esod. 'tabarira in 37 ^j^i 'pustiul Zin. 33. 27.

In dreplui sa fie'*Marea-Sarata. ?i juCa. ^i iesirea lui va fi spre miazazi la «Kades-Barnea. . 25 ^i din semintia fiilor lui Zabulon mai marele Elizafan. voiu face voua. inamici vor vet. 56 ^i 13 cand k^i : Moisi poruuci fiilor lui Israel. Acesta este pamantul. cliar mai niarele Paltiel. : fie hotarul despre apus. se rdnduesc bSrba^i pentru wijjclr^irea lui. fiul lui fie la mare.ara. despre miazazi '^catra intoarca sa se inal^imea Alo-abim. Efraim mai marele Keniuel. semintia lui Beniamin 22 ^i din semintia fiilor lui 6 9i hotarul eel despre apus hotar Chislon.i. ^i sase intoarca la /"Hazar- 17 Acestea sunt numele barba^ilor. 12^1 acest hotar sa se pogoare pe lordan. a^a ca. ^i satreaca prin Zin. dupa hotarele lui jur tul lerichonului. fiul lui ^elomi. dupa casele lor parintesti. ca ei. 8 Dela muntele Hor sa va insemnat. pana ce *vii la Hamat. ^^ : Capul S4. fiul 24 ^i din semintia fiilor lui lui Efod.. . liotarul vostru despre : miazazi va incepe dela marginea ^Marei4 ^i acela^i hotar Sarate spre rasarit.Cum $i prin cine trebue sS. 4-adea de mo^tenire. zicand Israel. sa va fie marea cea mare aceasta sa va Dan : : . 21 Din Elidad. fiul lui Nun. ^i ies^irea Qpr §i Domnul vorbi lui Moisi in campia Moabului langa lord an. •^^ O /I ^i Domnul vorbi lui Moisi.i fi voua. in 4upa hotarele lui). 18 ^i din toata semintia sa luaj. ?i 9 ^i sa Hotar la Zifron. fiul lui -5 Si acest hotar sa se intoarca dela As. lie 16 §i Domnul vorbi lui Moisi. fiul lui $iftan. carora Domnul : : : : : : de Ain. fiul lui Asan. §i ie?irea acestui hotar sa iesa acest fie ^'^edad. ^i sa treaca pana la Asmon. fiul lui Amihud. acesta sa va fie hotarul despre miazanoapte. din mostenirea stapanirii imprejur. zicand iimlui. zi- va ca precum am gaiidit sa fac lor. Chineret spre rasarit. pre care poruncise Domnul sa se dea la noua semin^ii ^i la o jumatate de semintie. coastele voastre. dupa casele lor parinte^ti. locui. 19 ^i numele barba^ilor acelora sunt acestea Addar. se hnpHr'^eascCl i. 20 ^i din semintia fiilor lui Simon 9\a raul Egiptului: ?i iesjirea lui sa meon: Lemuel. fiul lui Jogh. fiul lui Amihud. fiul lui Par26 ^i din semintia fiilor lui Isanach. 14^ Ca semintia fiilor lui Ruben. sa fie ie^i- rea lui la ''^Hazar-Enan. §i sa se le porunci. Toi cand veti intra in « pamantul 3 ''Hotarul vostru despre miazazi sa dreptul lerichonului despre rasarit. dela pustiul lui Zin in lungul Edo. §i Grad.matate din semintia lui Manase.188 ill ill rv. 29 Ace^tia sunt aceia. s?i losua. Cetapile Levifilor. 10 ^i va insemnati hotar despre rasarit dela Hazar-Enan pana la ^efan.lefune. cari au sa imparta pamantul intrevoi: 2Eleazar preotul. (acesta-i pamantul.i cate un mai mare pentru imparatia pamantului. care vS va mit mo^tenirea lor. Acesta sa va fie 2 «Zi fiilor lui pamantul vostru. $1 MOISI 33—35. au pri15 Aceste doua senaan. mai niarele Bukld. 28 ^i din semintia fiilor lui Neftali mai marele Pedahel. prunantul Canaan mintii si jumatate semin^ie au primit mostenirea lor dincoace de lordan. 11 ^i hotarul sa se pogoare dela ^efan la ^Eibla despre rasarit 23 Dintre fiii lui losif din semintia fiilor lui Manase mai marele Haniel. pre care sa-1 impar^iti intre voi prin sor^i. Eotarele pamdntului celui promts. pamantul in care fi. Din semintia lui luda: Caleb. 27 ^i din semintia fiilor lui Asser: mai niarele Ahihud. zicand §i le zi semintia fiilor lui 2 Spuiie fiilor lui Israel. 7 ^i acesta sa va : fie hotarul despre miazanoapte dela marea cea mare sa va insemnati hotar pana la '*niuntele Hor. ca ei sa imparta fiilor lui Is- pogoare acest hotar marii '^ $i sa atinga tarmul rael ^o^tenirea in pamantul Canaan.

27. cetati de ucigas. 2. pana ce ar fi locuire. 27 ^i rasbunatorul de s:\nge voua cetati de scapare 14: J Trei cetati il va afla afara din hotarul cetatii sale de sa dati dincoace de lordan. $i sa»'ram. cand il va intalni. ^i <lin partea despre miazanoapte doua mii ucigasul sa se omoare. 2S .torul de sange sa omoare pe ucigai? cand tea sd le fie cuprinsul cetatilor. Dent. d p f los. §i acesta moare. 28 Ca el trebuia sa ramana liii lui Israel ?i pentru eel strain §i* pen. 20. 21. 3. Cap. rasbucetatile cate veti da voi Levitilor patru. ^l fara sa-i voeasca raul.- Vers. 19.8.in cetatea sa de scapare. acela uciga^ este. 12. : i Vers. tru nemeruieul ce locue^te intre ei.17 ^idaca-lvalovi cu o piatrarfm mana. 35. 25 §i comunitul Canaan. sa-1 omoare. I 13. Cap. din par. o Fsod. ^i dela cei ce au putine. sau luati multe. 16 '^i daca cineua va fi \o\it pre altul tru vitele lor ?i pentru averea lor §i pen4 ^i cuprinsul cu ceva unealta de fer. 13. prejur dela zidurile cetatii in afara. Dent. tru toate animalele lor.1 q Vers. mantueasca pre uciga? de mana <are sa va fie cetati de scapare. nu din 8 f?i cetatile cate veti da din mo^tenirea fiilor lui Israel. acela samasurati pe din afara ceta^ii. il va impinge pre dansul. incat sa moara sji se omoare dati ^ patruzeci §i doua de cetati. 13. 19. scapare.6. 21. tatea sS. fiecare sd fie de o mie de co^i jur im. 20. si el Cetatile de 9 ^i Domnul vorbi lui ]\Ioisi. 11 i/Alege-vetivoua cetati.11. n I'\1C. de care poate muri. ca intr'Levitilor. ?i comunitatea poata scapa intr'insele eel ce din gre^eala sa-1 intoarca in cetatea de scapare in a ucis pre altul. (cad) uciga^ este. care a ucis om dea Levit-ilor cetati pen. partea despre apus doua mii de coti. §i ucigasul sa se omoare.uciga? este. * Deut. 21. 2. ^ dela cei ce au multe sa vrajmasie. : : '' .12 14. 87. . incat sa moara care sa le dati. . ele cu cuprinsurilo lor.| Ksod.24. 5*. 13 ^i din tarul cetatilor sale de scapare. 22 lar daca el din intamplare.^ie il va lovi ucigasul: i^i afara de acestea sa le mai cu mana sa. 41. pre care le veti da voi Le. los. ca sa rasbunatorului de sange . 19. c los.la moartea arcliiereului. ?i ^i acesta moare. ca intr'insele sa scape 21 Sau daca el ^ din vrajraa. 7 Toate eel ce a lovit. pana ce nu va fi stat la jude26 lar daca ucigasul va ie?i din liocata inaintea comunitatii. 3 Cetatile sa fie ale lor spre insele sa scape fiecine. ^i le zi: eel ce a lovit ^i intre rasbunatorul de /'Lapa ce veti trece lordanul in paman. 8. nu moara. dupa mo§tenirea sa ce inimicul sau. g Esod. los. *care fu uns cu torului de sdnge. 4.. de care omul poate muri. §i acesta moare. : '^ . 14. I I Esod. sa 189 spre lociiire. 21. 6 8i il va intalni. §i trei cetati scapare.. cetatilor. acela uciga? este i?i ucigasul sa se omoare. 15 Pentru asupra-i. sa va arunca asupra-i vre-o unealta. ?i 18 Sau dacd-l va lovi cu vre-o unealta despre miazazi douft mii de coti. pre care le veti da voi Levitilor. dai'S 23 Sau el fara sa-i fie luati putine.ina acolo pana serveasca de scapare in contra rasbuna. 21. 12. 2 Sam. asupra-i. 2B. lor. 6. I Deut 19. 19 '"Easbunade coti. 20 ^i "daca din cetatile. Dent. 12 '«Aceste cetati sa va care scapase. MOISI.uatorul de sange sa omoare pre uciga?.12. 4. pre va arunca ceva asupra lui. los. fiecare sa dea din cetatile nu pandindu-1 sale Levitilor. *9ase sa fie scapase. ^ase sd fie cetati de scapare.7. ?i cuprinsul acestora sa fie . I 3 '. m p Vers.IV. 20. sau "pandindu-l vitilor.din gre^eala.sange. zeci ?i opt cetati. ?i rasbunatorul va ucide pre s& dati in pamantul Canaan. ca cetatile sa fie la mijloc aces. 3. 15. vinovatie de sange nu va fi scapare sa fie voua acestea. i?i din de lemn din mana. dupa aceste legi. ca ucigasul de om sa oleiul sacru.eldin ura il va impinge. 21.. zicand moare 24 1 Comunitatea sa judece intre 10 Vorbeste fiilor lui Israel. in care acele cetati ce veti da voi. sa §i cuprinsul dinjurul cetatilor samai dea fie acele sjase cetati de scapare. Esod.5 ^i de care poate muri. 21. din nebagare de seama arunca cu o piatra mostene^te. tea despre rasarit doua mii de coti.

Hogla §i zisera: ''Domnul porunci domnului men. MOISI. 17.sor^ul mostenirii noastre se va lua. fiul lui losif. sfdrfitul ciir(ii acesteia. uciga^ul tiei parintilor nostri se vor lua mo^tesa se ucida.tenirea lor ramase in semintia neamului fead fetelor lui 3 Dara de se vor ma.ci fiecare dintre fiii lui Israel sa seS'tina tul. un singur martor nn poate marturisi 5 Si Moisi porunci fiilor lui Israel dupa . ca el Manase. in mdritat. h 10ron. 11. Vers. V Lev. /"decat numai sa se mapare. 18. c Cap. 38. rita ele dupa ori-cine din altd semintie 13 Acestea 5Mw^ poruncile si legile. 1. unul din neamul semintiei parintilor sai. '^ . 2 ^i Moisi. *cu sangele aceluia care 1-a varsat. . 27. ^i : : sangele eel varsat intr'insul. pana la moartea arcliiereului. ca sa nu moara. 26. celui vinovat de moarte ci el este ceeace porunci Domnul pentru fetele : : rascumparare nu lui Zelofead. 26. 25. zicand '^Drept vorrascumparare nu hiat-i pentru vieata uci. 29. 8 Drept aceea ''toata fata.. 2 Cor. Cap.bdrbati. §i din arcliiereului putea ucigasul sa se rein. ca^euDonmul in mijlocul . 7. mo^tenire sa nu treaca dela o senici Of\ §i se apropiara capii caselor pa. Milca si Noa. g 1 Reg. Tirza. in care Israel sa nu treaca dela o semintie la alta. SI. carieruu din neamurile fiilor lui nului meu ii mai porunci Domnul. in care ele s(^ vor fi mdritat. zicand Marite-se ele dupa se omoare. 28. 27. 16. §i pamantul nu se poate cura^i de lipit de mostenirea semintiei parintilor sS. in care locuiti. Capid Sn. se maritara ^i mossa dea mo^tenirea fratelui nostru Zelo. 13.in dreptul lerichonului. t « Cap. 12. 6.bei^te semin^ia fiilor lui losif. in mo!?tenirea acelei semintii. 31 i^i cuvautul Domnului. i^i Moisi in campiile Moabului. 25. d Lev.mintie la alta. fiul lui Manase. ca sangele^profaneaza paman. Esod. sunteti. 10. . ca el sa se intoarca spre a locui in rite dupa unul dm familia semintiei papatria sa. Deut.cine leva placea. din tenirea sa. 29 §i acesta sa fie cand fiii lui Israel voraveaa/iwZ^iubileu. se maca el pamantul acesta sa-1 dea prin sor^i ritara dupa fiii unchilor lor: 12 Diipd spre mo^tenire fiilor lui Israel §i dom. 36 care ele se vor fi niimai dupa moartea leia. sa se marite dupa. pentru ca fiii lui Israel sa mosteneasca fiecare mostenirea parintilor sai 9 Ca Legi pentru mo^tenitoare . impotriva cuiva. langa lordan^ se va adaogi la mo^tenirea semint-iei ace. §i vorbira ina10 ^i fetele lui Zelofead facura inintea lui Moisi ?i inaintea mai marilor tocmai dupa cum porunci Domnul lui caselor parinte^ti ai fiilor lui Israel. Etir. dupa " spnsa martorilor iar nirca lor. fetele lui Zelofead. Mat. ci fiecare din semintiilft ">JvJ rintesti ai neamului fiilor lui '^Gra. in mijlocul caruia locuesc eu. 30 Gel ce va oniori pre altul. 35. §i dela mo^tenirea semintoate locuin^ele voastre. 27. 106.^ voua ^statut de lege mostenirea lor tot va ramanea adaos la pentru vol din generatiunile voastre. a Cap. 46. mo^tenirea lor se va cari Domnul le dadii fiilor lui Israel prin lua dela mo^tenirea parin^ilor noi?tri. 18.?3.190 murit arcliiereul. ?i . 3. 7.fiilor lui Israel sa se tina lipita de moslaad. care va 342'Deci sa nu intinal^i pamantul acela lua de moijtenire in vre-una din semintiile fiilor lui Israel. 6. 4 $i toarca la pamantiil stapanirii sale. rintilor lor 7 Ca moi?tenirea fiilor lui 33 Sa nu profanati pamantul. 11 Ca Malila. i los. 05.parintilor lor. 6 Aceasta. 1. 10. 9. pre a fiilor lui Israel. 32 luati pentru eel fugit in cetatea de sea. 3. X Fac. neamurile fiilor lui losif. 17. ly. 8»- V Ps. e / Cap. decat numai lui. locuesc fiilor lui Israel. ga^ului. fiul lui Machir.

: : : : DEDTRRONO- . Bun luciii este a face. ca-1 '^veniram la Kadei^-Barnea 20 ^i eu va da lor §i semintiei lor dupa dansjii. .voastre. ^i lata. precum ne po€u juramant 1-a fagaduit parintilor vostri. A CIXOIA CARTE A LUl BinefacerUe lui Dumnezeu. * aduceti-le la tele acesta. in pustiu. dincoace de ^\ pricepu^i $i cunoscu^i intre semin^iile lordau. zicand: tati de nimenea sa nu va temeti. eu poruncii intr'acel timp zicand: Asculta^i pre fratii vostri intre dan^ii. in pamantul strainul ce este cu dansul. raul Eufrata. ia-1. voastre. ^dupa cum v'a fagaduit). . $i €uvinteze. nerecuno^tiufa 12 '"Cum voia purta voastre ?i sinp'ur supararile §i greutatile voastre certele IAcestea sunt cuvintele. §1 spre Liban. ?i « pana la raul eel mare.DEUTERONOMUL. asa §i pre eel mare sa-1 asculnostru vorbi noua ^'in Horeb. in ziua autaia a mari preste mii ?i mai mari preste sute lunei. regele Amoreilor. «unteti incade o mie de ori. care le vorbi voastre ? 13" Luati-va barba^i intelep^i Moisi catra tot Israelul. Tot el ^i Laban capi ai vostri. pre care Donmul Dumnenu va pot purtci singur. pre care 1-ati vazut. ^i^'judeca^i tarot. cu dreptate intre om ?i 2fratele sau. care locuia in Hesbon. ?i eu le voiu asculta. §i spre miazazi. pus-am dinainte-va ^ara intrati infrico^at. am zis voua Voi ati ajuns la muntele 9 ^i va *vorbiam atuncia. ?i sa va bine22 ^i voi cu totii venirati la mine. ?i pre accstia ii voiu pune de *" 14 ^i voi mi-a^i raspuns.semintiilor voastre. 21 lata. §i veni^i pe muntele Amoreilor ^i la toate mine.decata este a lui Dumnezeu §i cauzele 7 Intoarcefi-va ?i pleca^i. sa va mai adaoge din cal^i ^nu te tome. cari va vor fi prea grele. nul Dumnezeul tau ti-a dat acest paJ\o\ astazi sunteti multime. ruucise Domnul Dumnezeul nostru §i lui ''^Abraam. ^^i-ipusei capi proste voi. ?i pe in timpul acela poruncii voua toate cate §esuri. cd Moisi vorbi catra fiii lui Israel f?i mai mari preste cincizeci §i mai mari poruucise pentru ei. rintilor voi?tri. regele Basanului. ca stelele mant! Suie-te dard. merseram prin tot pustiul acel mare ^i 8 lata. intre Paran §i : catra mnntele Seir ^ pana la Kade§-Bar. pre care Domnul spre muntele Amoreilor. 19 ^i noi plecaram dela Horeb. ca * juFie-vd J/de ajuns cat ati ?ezut pe mun. ce ^i Hazerot §i Dizaliab. ?i JIOISI. ?i 3iSifu<^in anul al patruzecilea. vecinatatile pe pe muuti. dupa cum Dom•cerului 11 ^(Domnul Dumnezeul pa. precum pre 6 Domnul Dumnezeul eel mic. 10 Domnul zeul nostru il da noua. 18 $i eu lui campie. ziserati Sa trimitem oameni mai inainte zicand: . care locuia in Astoate cate ii Domnul preste zece.nul Dumnezeul parintilor tai ti-a zis. si pre Og. 15 Atuncia luaiu eu pre capii tul Snfului. mai in luua a uusprezecea. incepii Moisi a esplica aceasta cautati la fata in jiidecata. 4'^Dupa ce el batii pre Silion. 2 (Dcpdrtare este §i mi-a|i zis de unsprezece zile dela Horel) pe calea tu ai zis. «la Edrei. ^i 17 *"^i nu 5 Dincoace de Jordan. Moabului lege. lui Israel. DomDumnezeul vostru v'a immultit. pe calea ?i stapaniti pamantul. barbafi in^elepti nea). lui Isaac §i lui lacob. cunoscu^i. . . ?i nu te infrico?a. zicand Eu Amoreilor. in pamantul Cananeilor. intr'o campie in drep. ?i la tarmul marii aveti sa le faceti. §i diregatori in semiutiile 16 ^i judecatorilor vostri.

aceia 27 ^i mur. 14. 28 Unde sa ne suim? fratii catra mine Pacatuit-am impotriva Domnoijtri ne muiara inima. Cnpul Num. 13. 4. 3. 5. inaintea Domnului dara Domnul nu asvoi crezut Domnului 32 $i totu^i n'at-i Dumnezeul vostru. S. : loc spre tabarire. 1. se siiira pe . ca. Num. 14. 2. si venira pana la Aza. de toata semintia voiu da pamantul acesta. 45 ^i inturnandu-va inapoi. 31. la biruin^a ne intorseram. 27. vostru. 46. §i ei il vor mo^teni. 42 Si Domnul zise catra mine Spune lor: Nu va suifi. 32. sa calea la Maroa-Ro$ie 41 i^i voi imi raspunserji^i. cum fac albinele in care a^i umblat. fiul 111) cuvantul acesta. 13. 32. 3. 19. 78. . cum fScii el pentru voi ascultat. Num. cum acela este mai mare ?i mai inalt decat porunci noua Donniul. §i 34 §1 Domnul auzi vocea cuvintelor 2^i I y z Num. pre care a cal24 ^i ^acestia plecand cat. 13.lazi^im cunosc nici bine nici ran. §i ziua in nor. a 9. ^iziserati ne dea in manile Amoreilor. pre care eu cu juramant am fagaduit sa intram. V Num. 18. 2. 26. 15. 14. Num. a I Num. pe toata calea pinare. Cap. 7. . 106. 25. Isa. 33 'Care mergea culta vocea voastra. noi. 14. 4. 9. 1. ci v'a^i rftsculat impotriva cu31 ^i vantului Domnului. zise 35 ^Nimenea din oamenii din aceasta ge. Num. 19. d Num Neem. 4. i?i2/eu luaiu dintre voi Icfinie : el 36'"'Afara de Caleb. 30. II. iar voi n'ati voi. m Num. Fiindca Domnul ne ^ura^te. 2. u Isa. 14.«cum vorbise Domnul catra mine. . 21. acela intaref?te-l ck el ^tire. 14. 28. 9. ca sa ne pearda. 33. 28.192 de ^i V. 44 ^i Amoreii cari in pustiu. I03. 15. 28. §i plecaram in pustiu. pre va intra intr'insul: va face ca Israel sa-1 mo^teneasca: care Domnul Dumnezeul nostru ni-1 39 *^i pruncii vo^tri.a urraat Domnului. 27.22. 20. cari sa ne iscodeasca pamantul. 10. MOISI. 3. Tl va vedea. 31. . despre cari ^a^i zis. pe calea catra Marea-Eosjie. zile multe. Num. 23. : : . r 3 ( Num. 13. intru toate. da noua. §i se manife. 14. p Num. ?i va urmarira. S3. nera^iune rea nu va vedea acel pamant sa ne aduca raspuns de calea pe care bun. 5 Esod. 24. 3:! f Num. pana ce a^i ajuns in §i va sdrobira dela Seir pana la Horma. unde ai vazut. 26 ^lar voi nu voira^i sa va suiti. 14. 14. Rom. 24. 13. Umblarea prin pustietate fdna asupra Sihonului. §i zisera^i da. cari asrasculatu-v'at'i in contra cuvantului Dom. zicand ^ Poporul nului sui-ne-vom. adusera noua. lea Eiycol. 3. acela se va lupta pentru 43 k?i eu va spusei aceasta. 14. ?i ne vom lupta. Fapt. 106 3 fc Num. 30. 4. nici sa va luptati. voastre. ci ca vor fi de prada ^i fiii vo§tri. 23. cum Domnul suirati pe munte.eu nu sunt in mijlocul vostru. iji flilor sai pentru ca'^el pe deplin cate im barbat. 18. ?i nu vJl teme^i de dan^ii care merge ina. 24. Ps. Ps. ?i ple(?ati in pustiu pe scosu-ne-a din pamantul Egiptului. iei^ira spre intam3 munte va Dumnezeul tau te-a purtat. Esod. ca nu ta^i. §i lui ii doisprezece barbati. ca sa vS.vor intra intr'insul da. zilele cate l-a^i locuit. 12. arete calea pe care ave^i sa mer- geti. I'^i : »" . ^i v'ati incumatat a va sui pe munte. 13. 22. i luAa. dupa cum locuiau acel poarta omul pre fiul sau. 13. ?i zisera:'*Bun este pamantul. 16. Jcautandu-va cliile acolo. 3. . luand in nianile lor din fructele paman^ Nici cu nu vei intra acolo tului aceluia. si ne dadura fiul lui Nun. ^i voi v'ati incins fiecare cu armcle noi la cer ba !>i pre ^fiii lui Enak ii vazuram sale. 13. acelora il voiu nului Dumnezeul vostru 40 ^i voi inmurarati in corturile voastre. / Esod. 14. : ziseiu : ! '* . ^i'-^jurandu-se. c Cap. deaceea toarcet.i-va inapoi. §i sumetindu-va va inaintea ochilor vo!?tri in Egipt. : . 20. 14. ^^care sta maintea ta. 14. 11. planserati locul acesta. Osea. 24.cumva sa fi^i batu^i de inamicii vo^tri. 1 Bam. Dumnezeul noscetatile sunt mari §i intarite pana tru. mine se manie din cauza voastra. h Ps. spaimanvoua va Nu 29 ti>i eu 30 /"Dom. 16 Num. noaptea in stdlp de foe. nici va intinse ure46 ^i a§a voi locuira^i Kade?ul pe cale inaintea voastra. ^izise 25 si iscodii'a pamantul 38 i'losua. avem 23 i^i mie imi placii parintilor vo?tri. 37 ^tnca §i pre munte. 24. a Esod. Dumnezeul nul intea voastra.

^i pre ei din tabara.Arnon f/e mo^tenire lata. regele Hcsbonului. 22 Cum faciei el noijtri. 28 Bucate sa-mi 14 Si zilele de cand plecaram noi " de. gi : i\loabului. la Kadeg-Barnea pana ce trecuram preste ?i apa sa-mi dai pentru argint. fiii lui Esau. 25 ^De azi voiu in1 Uria^i se socotira ace^tia. bel din poj>oi' se pierdura si uuu'ira. preste popoarele de sub tot cerul. sa i^i . ?i-i dela calea campiilor prin 6'Elat ^i Etion. Israel in pamantul mot il cati-e Silion. a fost niinica intea Domnul ii AmmonitUor . Domnul ?i dadii cuvinte de pace.alungara: §i ei locuira in locul lor pana Geber. zicand <^ veti trece prin hotarele fiilor lui fratilor vo^tri. cari ie^ira din Caflor. ca sa mananc. cu ei. ei locuira in locul l<»r). pleca^i. cari locuiau in Seir. 7. §i "treceti paraul ca ''Arull-am dat demo^. ^i-i va ingrozi de tine. ii. kitii .ca sa b(^au " numai cat sa tree cu ]>iciorul. adecd l)arbatii de resbel. 9 ^i Dom- ^Aveii. ] "pana se perdu din tabara toata acea cum imi facura * Vers. ocoliraiu U)H 2 ^i. argint sft cumparati dela dan^iii. pre care lor). intoarceti-va spve iiiiazrmoa})te. iar fiii lui Esau ii alungara. cari locuesc . §i apa cu argint sa cumparati . 17 Donmul vorbi catrc mine.vinzi pentru argint. regele He^bonului. !?i locuira in locul lor. Amoreul. ! -^ pierdura dinaintea lor. ca en nu va voiu da '^din pamantul lor nici uraia de picior.sa tree prin tara ta. 15 Ca^mana va cl(^ eand tot ocoliti muntele acesta. t?i se Horeii. ca §i ^'Enakitii.generatiune.ii. ca §i Enanitii ii «intr'ace§ti patruzeci de ani Domnul cu tine. preste Ar. "cari locuesc in Seir. ca din pamantul liilor lui Anunon nu-li voiu da mo^tenire.incaieramult la numar §i inalt. 10 (Eminii lotenire fiilor Silion. care kitii. 19 Si te vei apropia de fiii lui Anunon nu va indu^maniti cu ei. mi vorbi Domnul. §i ne intoarseram §i merseram pe in ziua de astazi. acest el a §tiut de calatoria ta prin mare pustiu chema •''Samsumei: 21 'Popor mare. ^i eu pe cale voia nu ma voiu abate nici lu Zered. 3 ^Ajiinga. zicand: ac?/?/i Voi 16 k^i dupa ce toti l>arbatii de resporunci poporului. ^Caftoreii. : mo?tenirii sale. se va cutremura. ^i sa nu te incaicri cu dansii.^ cum li-se jura Donmul. 5 Sa nu va incaierati cu ei. eu iti dan in mana pre * lui Lot. Dumnezeul tau lucrurile ca sa beti 7 Ca Domnul socotia pamant al ariasilor. ca din pamantul lor nu-ti voiu da 24 Sculati-va. 23 Asemenea §i pe 8 / Si noi fiii lui calea pustiului nul. ca sa manca^i. si ei dara voi l'ei'i(. ca ^i Ena. 'ca fiilor lui Lot 1-am dat de mo§tenire. uria^ii lote-a binecuvantat intru cuira mai inainte intr'ansul.V. mult la numar ^i inalt. immtele Seir zile : multe. poporul mare. 2/ cari locuiau prin sate pana la Sa nu va indu^maniti cu Gaza. zicand i?i 27 '^Lasa-mfi tot ridicati-va treceti '"pa. ne abaturam dela fratii fiilor lui Esau. ^i Ammo: manilor tale.si opt de ani 29 f (Preraul Zered §i a§a noi trecuram paraul merge. ^i locuira in locul 26 Si trimisei soli din pustiul Kede'^cu precum facu 13 Deci .cepe a arunca temere §i spaima de tine iar Moabit^ii ii cliema Emini. ?i cuira mai inainte aicia. te cu el la lupta. ra sa-i ])iarda 4. Esau. pierdura de dinaintea lor pre'Horei. lor. M0I8I. liamantul lui: incepe a stapani. nu va incriierati la lupta ii perdui'a. )f\raul Zered fu treizeci . zicand: 18 Tu astazi vei trcce pe langa holardc Moabului. ca de moijtenire am dat 6 Bucate cu lui Esau muntele Seir. cari locuesc in Seir. Domiiului era asu])ra lor. dreapta nici la stanga.i-v a se vor teme de voi foarte. Iar pierdii pre ei dinaiji ei ii alungara. cari Esau. pana ce toli se [licrdura. 20 (Si acesta inca S(^ : dela toate dani^ii. Dunmezeul tau n'a lipsit tie. 12 ^i 'inca mai inainte locuira in Seir auzind faima ta. imi zise Moal)it.

cari erau multe foarte.§i toate cetatile lui nu a fost nici o cenezeul nostra. lata. cetatjile lui cetatile barbati. cum se vede astazi. el ^i tot toate vitele ^i prada cetatilor le rapiram poporul sau. Moabit-ii. spre a-1 mosteni. 3 Astfel Domnul Dumnezeul acelea. care locuia la Clie^uritilor ^i ale Maacatitilor.) cari locuesc in Ar). pre el $i pre fiii lui reilor. care este pe langa paraul Anion. ?i V. 12. 30 fi'Dara Silion. : g )i Num. 8 §1 in acel timp luaram Dumnezeul nostru ni-1 dadii in mana. $i i-a indaratnicit inima lui. noi Domnul catra mine: cu desavarsjire le pierduram. ^\ jumatatea Biruini. reresbel. ''la Edrei. 12 Asa noi in timpul acela luaram in de niniica ce Domnul Dumnezeul vostru ne opri. stapanire acel pamant. ?i copii. pana la Salca ^i Edrei. pre femei sji pre copii. MOISI. pana la miintele Ermon. 2S. 3. noi intorcandu-ne ne suiram pe muntelui Galaad i?i "cetatile lui. ca sa por^i ?i cu zavoara. «tot tinutul Argob. 44. 2. 21.194 in Seir. ?i prada ce. 7 lar ie^i iiitru intampinare la resbel. pana ce nu-i ramase nici pana ce voiu trece lordanul. cum ai facut cu '^Si. regele tate. mai ramasese din ^urie^i. 7.facuram cu Silion. los.lui Habot-Iair pana in ziua de astazi. cem prin pdmdiiiul lui. 2. pre care n'ani luat noi dela dans?ii He^bonului.^asezeci de cetati. 8. nedin campie. 23. toata laturea paraului fflabbok.cetatile regatului ta^ilor ce le-am luat. 3. 32 ''^iSi Silion ne pre barbati. il : : : fiilor de de nici Imparfirea p&mdntidui din 2)artea dela rSsSrit a lordanidui. 33 ^^i Domnul pentru noi. 4 ^i noi in acela^i timp luaram tul. mantul lui incepe a stapani pamantul pierzand cu desavarf?ire din toate cetatile sau. lata. il dadui la jumatatea se2 Si Domnul zise catre mine Nu te teme mintiei lui Manase tot tinutul Argobului de el. 9 (Sidonii pre ? Ermon il cliema Sirion. ?i tot poporul sau ?i pamantul sau Argobului *"pana la hotarele ci tu sa faci cu el. el si tot poporul sau. 21. ft j Cap. pamantul din mana a doi regi ai Amosi"*noi il baturam. gatul lui Og. fiul lui Manase. m )i. re. nu voi sa ne ''lase sa tre. dela Aroer. lui Og in Basan: tele le rapiram pentru noi. i?i nului. ( Cap. 6 ^i ti-1 dea in mana. cetatile depe munte. II.unul. cum 31 $i zise eu incep a-ti ^da \ie pre Silion §i pa. baturam. patul sau era pat de fer: an nu este el nu fu nici o cetate prea tare pentru noi: in'^Rabba. dela §i pre tot poporul sau. ?! larg de patru coti. dcla cetatea cea din vale. 7. 36 <'Dela Aroer. pre care ni-1 da noua Domnul Dum. regele /'He^bonului. gii pre He^bon. regele Amoreilor. 5 Toate aceste Dumnezeul tan i-a Mnvarto^at spiritul cetati erau intarite cu ziduri inalte. afara de cetatile cele dei?chise. 11 ^(Ca numai singur Og. 26. cu sail. el.. los. i Esod. p Ps. lua tot §ilor. 13. acel timp ii luaram §i toate ceta^ile lui. a.itot Basanul. i?i i?i femei. gele Basanului s'i tot poporul sau. regele dadui Eubenitilor ^i Gaditilor Basanului ne ie^i intra intampinare la raniaf?ita din Galaad §i tot Basanul. el le Schema dupa numele nostru ne dadu in mana ^i pre Og. dadii in mana. 35 Numai vi. nici >* 3^1 : : . Cap. ca « Domnul regatulluiOgin Basan. color dincoace de lordan. pre cu tot Basanul se cbema pamantul urie14 2 lair. Basan. cetatea fiilor lui Ammon? P Toate Domnul Dumnezeul nostru ni-le lung de noua coti. 9.tinutul lion. in paman. 1. regele Basacare esfe pe t^armul paraului Anion.iar 10 * Toate §i '*cu desavari^ire ii stricaram noi toate Amoreiiil '*cliemara k^enir). i. la laa^. Nnm. tot Glalaadul. . ca eu il voiu da in mana ta. 34 ^i noi intr'. 3. pana la Gralaad. 37 Numai de pamantul dupa cotul unui om.'^^i noi 15 ^Si dadui lui Macliir Galaadul. Num. ii. o Cap. SO.pjiraul Anion. 21. 24. nici lui Amnion nu te apropiaf?i. lasand pe nimenea viu. §i le 13 ^ $i calea catre Basan: ^i '^Og.a asiipra lui Og la Basan.

nezeul meu.o facet'i. ?i spre miazanoapte. i?i le-am dat voua. 4.intelegerea voastra inaintea ochilor pota cea tare rea ta §1 mana Ca f cine este poarelor. sunteti i?i astazi toti 5 Vedeti. incat5a-^i aihd pre / zeii sai a-^a aproape. caci tu loracesta danul nu-1 vei trece. . 195 16 lar Riibenitilor ?i Graditilor le dadui ful muntelui Pisga. pana la paraul Amnion 17 ^i caniiiia iji lordanul. ca aceasta : este '^intelepciunea voastra gi arata servului tau «mari. ^\-\\ inal^a ocHii tai din Galaad pana la paraul Anion. asculta de^legile judecatile. este popor intelept intclegator de mare. ^i rasarit. iucat sa aiba ma asculta. i?i nu popor este ash de mare.Bet-Peorului. mantul. a-1 stapani: ^voi. lui losua. Marea-Sa. ca sa-1 Mot si nu intrS. mergeti inarmati inaintea fiilor 19 ^i nu.sa lui Israel. pctnd spre apus. spre dadu vostru va zeul '^ pana la niarea campiei. ?i spre si vezi cu ochii tai. care eu astazi o pun sa nu-iiii vorbesti! 27 *Suie-te pe vai. vo§tri au vazut ceeace Domnul facu dupa aceea va ve^i "intoarce fiecare la pentru ''Baal-Peor. ca Domnul Dumnestapanirea lui. 2 ''Sa nu adaugiti nimica la 20 Pana ce Domnul va cuvantul. cari 3 Ochii eu le poruncesc voua. pre care eu vi-1 poruncesc. il ramana in cetatile voastre. ^i sa vad s'acel pamant bun. carele este hotarul. jos sub poalele muntelui Pisga. bun iyi Libanul 26 lar Domnul era ori de cate ori il cliemam ? 8 Si care manios asupra mea pentru voi. vostru. cari : auzind toate aceste aceasta ?! legi. toti hdrhatii cei 4§i ^i acum. face lucruri ca ale tale. ^i-1 imbarbateaza. paziti-/e. 22 Nu va temeti de cum iiiii porunci Domnul Dumeste judecati. M()18L 3. Israele. . eu pre voi va invat legi ?i merge. y\a : buni de lupta. pre care eu da voua. zicand tu incepu^i a : 24 Doamne. iji le ca sa traiti. "liotaml tiilor hii 28 ^\ zi labbok. unde vei vostru. mantul pre care-1 vei vedea.7 Caci ''care popor este te.V. ca voi a§a sa face^i in paeel ce se lupta pentru voi. tere sd fie ca a ta? 25 Lasa-raa. pre care eu va inva^. pre care : Domnul Dumnezeul Domnul Dumnezeu facu acestor doi regi Dumnezeul a§a va face Domnul cu toate regatele. 24. acest pamant. ^i-mi zise i)oninul Ajunge.popor. cum este atata mai mult despre lucrul acesta toata aceasta lege.legi ^i judecati a§a de drepte. in viea^a. in tarS. ^i-1 intacarele este liotarul. careamers inurnia lui Baal-Peor.tiune. in care aveti sa intrati. ^\-\ va face sa mo§teneasca pa29 i^i aga rata. ramaseram in valea aceea in dreptul voua in noi euporuncii 18 ^i spre rasarit. 6 Da. ?i sa pdnd ce ?i ei vor fi luat in stapanire pa- nu scadeti nimica din el. rogu. Doaiiine. ca sa paziti poruncileDomnuluiDumnezeului vostru. zicand Ochii tai vazura toate cate 4 lar voi. a fratilor vo^tri.lua^i in stapanire pamantul. zeul in cer sau pe pamant. ca ?i voua. ca el va trece in fruntea acestui la mijlocul raului. 23 ^i '^eu ma rugai Domnului in tim. dincolo de lordan. sa tree. zicand Indemnare ca sCi asculte de lege. cari v'ati lipit de Domnul mantul. tinipul acela. ca ''Domnul Dumnezeul vostru. care e dincolo de lordan. §i le faceti. pre acel am munte cum avem ''^ noi pre Dumnezeul nostra. pre care tele voastre (?tiu ca aveti multe vite) sa Domnul Dumnezeul parin^ilor vo?tri. ! : tfi ! u Num 21.stapaniti ! pul acela. il da lor. §i care sa poata vor zice Cu adevarat mare na- a cdruia pu. acela. Doninul Duiune. el. dela ^Cliineret f?i re^te. da repaus fratilor voiytri.inaintea voastra. pre care eu v'am dat-o. intrand sa mai femeile voastre ?i copiii vo^tri ^i vi. zeul tau pierdii din mijlocul tau pre tot 21 §i ^lui ii losua porunci in timpul omul.

ca invatandu-/e. sufletele tazi 26 '*Iau as- de marturie contra voastra cerul !?i voastre. . tul sau. cand zise Domnul catre tree lordanul.torul eel de fer. nici aud. 14 k^i-mi ''porunci iji 'va veti invechi in acel pamant. si /nu voiu trece dincolo de fiii : suIj va apropiarati. 22 Ci "^eu am sa mor in acest trai pe pamant. ^'pentru ca parteze din inima ta in toate zilele la fiilor tai: lui popor de mos?tenire. prin care sa-1 manii. pre care sa impliniti in pamantul. 30 In stramtorarile sa servesti lor. aiida cuvintele mele. dara voi veti trece dincolo. §i se jura. 17 Asemanare de vre-un locul natiunilor. sau vei care merget-i face rau in ochiu Domnului Dumnezeului pre voi veti corupe.nire zilele voastre nu vor fi multe incului: 16 Ca sa nu va ''corumpeti. 29 'Iar daca de acolo vei cauta pre din apa sub pamant. sa vezi soarele. in si veti face voua chip ciopasemanarea vre-unui lucru. 19 §i ochii tai feriti-va 15 *Deci foarte : ?/ sa nu-ti ridici spre cer. Pcele zece ciivinte. ^fe. ca sa-1 fac sa acel pamant bun. 34 Ca 13 ''^i el va proclama legaman. tale. iar nici chip cioplit. Domnul Dumnezeul vostru. luna ^i stelele. nezeul tau le-a impartit tutulor popoag Prov. f?i staturati lordan. si sa le invete si pre fiii pamant. tuitor. 12 ^^i Domnnl mantul Domnului Dumnezeului : vostru. s?i-ti MOISL 4. tau. lucru de mani omene. '"^ ca sa-1 luati in stapanire.^ti. 28 ^i i'acolo veti servi la vre-o pasare inaripata. ci tai. ^i ca eu sa nu intru in raine Aduna-mi poporul. 11 i?i nninte. §i sa te ^inchini lor. pre care vi-1 porunci sa-1 paziti. U vei afla. '^'Dumnezeu gelos.relor de sub tot cerul. depe pamant. cand 21 i^i Domnul se '^maniepre mine din ai stat inaintea Domnului Dumnezeului cauza voastra. cum *sa le faci cunoscute fiilor tai sunteti astazi. i?i tr'ansul. '^toata oastea cerului. incliipuire de idol ^asemanare de l^arbat ?i veti ramanea putini la numar in mijsaufemeie. ca eu ^i sa va invat legi judecati.pamantul. in care Donuiul depe pamantul. i. ca sS. Scare nu vad. 10 ^Ziua aceea. §i dacji-1 vei cauta din toata inima ta ?i sa te amagesti. 27 ^l ^ sa va face^i vre-un chip cioplit. inima pana in cerului ^i era intunerec. vorbi catra voi din mijlocul foculni '" voi care-1 facu cu voi *^i sa nu face^i voua vocea cnvantulni lui o auzirati. si din tot sufletul tau. pre care Domnul Dimi- cand toate acestea te vor ajunge. lit. V.i Domnul Dumnezeul tau este foe misvoce. nici miroase. intre care Domnul va patruped depe pamant. pre care Domnul. ca eu sa nu tau in Horeb. sa Dumnezeul vostru. 20 Iar pre voi re^te sutletul. de te vei ^rein- 23. asemanare de orice pe^te nanca. nici asemanare de tot ce incliii)uire nn vazurati. " afara de acea Domnul Dumnezeul tau ti-a oprit. nici macer. 23 Feriti-va. *in zilele cele de apoi.196 9 Decat nnmai pazpi?tp-te.-l luati in stapavorbi catra voi in Horeb in mijlocul fo. asemanare de va conduce. si le ^scrise pe dona 25 Tu cand vei naste fii §1 fii de fii. ca voi curand va veti pierdo puire in ziua aceea. ca voi n'ati vazut nici o ^inclii. ^i va Domnul le in acelasi timp. ci de tot va veti i)ierde. ''^ca sa nu uitati legalor. vietii ?i din Egipt. ''ca sa nu iiiti i^\ lucrurile pro sa Domnul sa fiti v'a luat. 5' : nour §i negura deasa. nu se de. lemn §i 18 Asemanare de vre-o taritoare piatra. vre-o Domnul va va ^impras^tia intre popoare. care sljoara in ei. ?i v'a ^scos din cup^i care le-au vazut ochii tale. tal)le de piatra. §i !?i ^muntele ardea in foe veti lua in stapanire acel pamant bun. il da voua de mosse teama de mine in toate zilele cate vor tenire.

38 * Pentru ca sa alunge dinaintea ta nat-iuni mai mari ^\ mai tari decat tine.relui. 4. ^ca sa aicia. adeca 'Hermon. $i pamantul ''lui Dumnezeu. §i s'a mai auzit aceste cetati. vostru. si cd «nu este altul afara de Og. ^cu mana tare s?i '-cu braf. . daca s'a iacut fost inimic. ca sa te invete. ca Domnul singur este panira pamantul sau. pe cari le puse Moisi fiilor lui Is46 Dinprin resbel. ?i 31 (Ca Domnul pentru-ca sa traie^ti zile multe in pamanvocea lui vei asculta: DunuKizeultau tor). care locuia in^ Hesbon. jurat lor. cu noi cu tofi. suli poalele muntelui suiji cu puterea cea mare a sa din Egipt: Pisga. si ia in inima. pre care 9. 37 ^i fiindca 9el sl iubit pre pa. 5i^i Moisi cliema tot Israelul. astazi. cum fuserd toate acelea. ^i pe paraant rasaritul soarelui ti-a aratat focul lui eel mare. cum se vede pre cari eu le vorbesc astazi in auzul : . dujia ce ie^ira din Egipt intius. ca el sa fuga intr'una din ceva ca acestlucru mare. ^i sa-ti dea pamantul lor de mo^tenire. ^i de lie bine tie §i liilor tai dupa tine. ^i tul. 197 toarcc ki Doninul Duiimezeul tuu. in par tea ^esului. §i altul nu este.pana la muntele Sion. §i '^prin lucrari niari ^l infrico. cele va strica.dupa ce iesira din Egipt tru ca sa cuno!?ti. rael. ^prin cestea sunt marturiile ?i legile $i judeoercari. : . intre Rubea auzit vocea lui IJumnezeu vorbind din niti. 47 i^i ei sta35 T?ie numai ti-s'a aratat acea. lui. 36 /'Din cer te-a facut sa auzi Amoreilor de dincoace de lordan. 2* Domnul Dumnezeul nostru. regele Basanului cei doi regi ai dansul. . ol ])i'e este "Dumnezcu indurate va lasa. si Kamotul in Galaad.marea campie. ci cu noi. u '^Deci paze§te legile lui f?r jioruncile acest legamant. ?i tu cu.49 Si toata campia de dincoace de lorrintii tai. in pamantul lui Silion. cele dintaiii. despre rasaritul soarelui. pre care Moisi tot mai traie^ti? 34 8au dacd vre-un 45 Apuse inaintea fiilor lui Israel 7je\\ s'a incercat sa vina §i sa-t?i ia natiune din mijlocul altei natiuni. Tocea sa. pre pentru voi in Eii'ipt inaintea ochilor tai. regele Domnul Dumnezeul vostru le-a facut Amoreilor. : . legile §i judecatile.sta. in dreptul Bet{jate.care este pe tarmurile parjiului Arnon vintele lui le-ai auzit din mijlocul focu. 41 Atunci Moisi '"desparti ''intreaba zilele trei ceta^i 32 Ca care au <. pana la ales dauirii. face.-eea. Isvaele. ?i sa le invafati. intre Manasiti44 »Si aceasta este legea. pentru aceea semintia lor a dan. despre rasaritul soa- t'ost inaiiite de tine. §i ''te-a scos pre tine el in. despre 48 «Dela Aroer. in care Dumnezeu facii pre oni pe care pre aproapele sftu 1-ar oniori fara pamant. ?i sa cautati ale 39 Cunonste dara astazi.).stia ne allfim astazi 2 Cron. pre care t'ie Domnul Dumnezeul scc'ipare tau il tine nu nu te da pentru totdeauna. din ziua a. §i sa tiiieasca 43 ^Bezerul asemenea lui? 33 v Dacd vre-xin popor in i)ustiu. care Moisi si cu tiii lui Israel ilsbatura. pre care Peorului. pen. ^i ce/'ceieazd *' dela o niargine ^tiinta. 42 "Ca acolo sa fuga uciga^ul.colo de lordani'in vale.V. [)recum ai auzit tu. 30. «prin semne ^i prin minuni i?i catile. iar pre tine sa te conduca. MOISI. ti-le dan eu astazi. iji-i zise Asculta. ^i fara ca el mai inainte sa-i fi de cer pana la cealaltd. ca numai Domnul este Dumnezeu §i in inclieia cu noi legamant pe Horeb cer sus §i pe pamant jos. §i diti ?i Golanul in Basan. Bepepirea celvr zece porimei. 3 ''Nu cu parin^ii no?tri incheia Domnul ?' 40 lui. intre Graniijlocul focului. cari cu noi ace. dincoace delordan. . ^i nu-§i va uita legauiaiitul ce Moisi rdndue$te cetutde de s'a despre 1-a fdcut parintilor tai §i pre care rasSritul lordanidui.

vei face toate lucrurile tale 1 4 lar ziua sabate^teDomnuluiDumnezeunu vei face inir'insa nici un nici lucru. ca ^i tine.. cinoasa contra aproapelui tau. 19«Sa nu furi. orice din vitele tale. munte) acel foe.toti capii semintiilor voastre. 20. 4 ^ Fata in fata vorbi Domniil Dumnezeul tau. din mijlocul focului. 21. Esod. ca tu serv ai fost in pamantul Egiptului. §i batranii 24 ^i ziserat-i: lata. nici asinul lui.^' . 17 *Sa nu ucizi.zeul tau. intr'a treia ^i . nici asinul tau. nici sa te incliini lor ca eu Domnul catra toata adunarea voastra pe munte Dumnezeul tau sunt Dumnezeu gelos. etc. lasa nepedpsit pre eel ce va lua numele Dumnezeul nostra ne arata marirea sa 1 '^ . 8'*Sa nu-ti faci ^ie chip cioplit. cu bra^. nici serva ta. 16. 21*Sa nu pofte§ti femeia aproapelui 7 9 Sa nu aibi alti din casa sclaviei tau. MOISI. cum \\-?i poruncit Domnul c EsOi. 8. ai^aptea « lui tau: 13"* ^ase zile vei lucra. nici nisus. ca sa se odilineasca servul tau ?i serva ta. 22 Aceste cuvinte le vorbi Domnul pamant 9 Sa nu te incliini inaintea lor. nici serva altd asemanare din cele ce sunt in cer lui. nici fica ta. tul Domnului « ca voi va tramurati de 18 *Sa nu preacurve^ti. ta. din nor i?i din nei?i nimic n'a »care pacatul parintilor pedepsesc in fiii gura deasa. ''pentru ca zilele tale sa pe munte. pre care-1 da tie Domnul niil ?i intre voi. nici sa pofte^ti casa aproapelui tau^ Dumnezei afara de mine. .10 d Esod.^i-ti . 10. Sa nu iai numele Domnului Dum. ca sa spun voua cuvan. nici nici tarina lui. 2. 3.tul. cu voi 5'^ (Stand eu in timpul acela intre Dom. V. . 16 ^Onoreaza pre parintele tau pre muma e. tan. ca sa o sfinte^ti. lui in de§ert. 10 f^i care fac mila i^i le dadu mie. tare ^\ te-a scos pre tine de acolo -Pcu $i Domnul Dumnezeul tau mana . IS^^i-^i adii aminte. .198 in viea^a. sau pe pamant jos. nici fiul tau. sau in apa sub mica din cele ce sunt ale aproapelui tau. nici strainul tau care locue§te in launtru por^ilor tale. intins pentru aceea ti-a poruncit Domnul Dumnezeul tau sa pa§i ze^ti ziua sabatului. §i nu va suirat-i pe ^\ . 19.19. pana a patra genera^iune adaos. 5.Esod. §i ca sa-ti fie bine in paman- Dumne- zise: 6/'Eu sJint Domnul Dumnezeul . Pi. . . 12 ^Pazci^te ziua sabatului. 23 ^ ^i auzind voi acea celorce ma urasc panS intr'a mia generatiune celor ce ma voce din mijlocul intunerecului. boul tau. din mijlocul focului fie multe. 20 Sa nu marturise^ti marturie min'" care te-a scos din pamantul Egiptului. venirafi catre mine» iubesc ^i pazesc poruncile mele. nici tu. 19. cum ti-a poruncit DomnulDum- nezeul tau. 81. nici servul tau. Gal. (ca muntele ardea in foe). nici boul lui. nici servul lui. cu voce tare . v §i le scrisepedoua table de piatra. Domnul nezeului tau in desert ca Domnul nu va vo^tri. 20.

* Cap. din casa sclaviei. 12. 3. ?i cauta sa le nezeului nostru.pre care tu nu nu le-ai sapat. 10. 33 ^i intru toate um. parint^ilor tai *din toata inima ta. 4. 20. 29. tai. ca sa-ti stapanire. s?i din toate puterile tale. 119. <* : '' Cap. pre care eu ti-le dau 16 "Sa nu ispiti^i pre Domnul Dumfiiul fiiului tau in toate tu i?i iiiului tau §i zilele vietii tale. ^i sa iai in stapanire 4 /"Asculta. blal^i ^pe calea aceea. §i sa-i . 40. voastre. ^i sa^pazeasca toate pomncile mele * ca sa fie 30 Mergi bine lor §i fiilor lor in veci spune lor: Intoarceti-va la corturile 31 §i tu sa nimai aicia la mine. §i te . 8. "sa te Dumnezeu. in care sa-i inveti. los. lui si poruncile lui. Marc 32. i?i legile lui. 'dintre zeii popoarelor. . i?i sa intri. cand te scoli 8 i^i sa le leg! ca semn pe mana-ti §i sa-t/i fie fruntar intre ocliii tai 9 ' ^i sa le scrii ?ezi in casa. b Esod. lui Isaac ^\ lui lacob. Cap. 4. I- Keel. carele este Domnul Dumnezeul pre acestea sa le in voi faceti ca invat pamantul. miere. 2. 27. 6§i acestea . o Israele. ?i zilele voastre sa fie 12 Atuncia fereijte-te ca sa nu uiti pre multe pe pamantul. Domnul Dum.acel pamant. d Esud. & 12. n Cap. ca pre care vi-1 dau spre stapanire. diji cari tu *4nancand te vei satura. 1. este in mijlocul tau) 2 * Ca tu sa te temi de Dom. 20. 5. . 10 ^i va fi. : asemenea iniiiui. casa se teama de mine. P3. zicand Ce sunt marturiile $i lein fiii tai. 4. cand cand . ca dupa ce Domnul Dumnezeul tau. pe care-1 luati in Domnul care te-a scos pre tine din pamantul Egiptului. pre legile ?i judecatile. 15 (Ca nezeul vostru m-le-a poruncit. 1. 5 y lu. 6. t Cap. cu cetati mari ^\ fi'umoase. ^i sa te piarda depe fata pamantului. Ojpul e. lui Abraam. 8. 17. :!?i Tdlcuirea 'poruncii intdiu despre drayostea cStrd 13 De Domnul Dumnezeul temi. frumos. care a poruncit cu maslini. 13. 32 Liiati \\-l va da. cari ^i-le spun astazi. 7. 20. ca sa-^i fie bine. stapanire. intr'iii^ii MOISI 5. 20 Cand fiul tau in viitor te va in'aceste cuvinte. pre care tu nu poruncit Domnul Dumnezeul vostrii Ta abateti dela ddnsele nici la dreapta le-ai implinit. 17 Poruncile Domnului Dummulte. te va aduce in pamantul.'ca nu cumva mania Domnului Dumnul Dumnezeul tau. ?i lui tau. Israele. . Luc. cu pu^uri de apd sapate. 3 Asculta dar. 6. pre care ti18 Si ^sa faci ceeace este foarte in pamantul unde curge lapte §i le-a prescris. 199 culci. pre care Domnul Dum. i?i sa va immultiti marturiile lui. 6 §i dupa cum a fagaduit Domnul. pre cari tu nu le-ai plantat Domnul Dumuezeul vostru ca sa traiti.. 12. suni'* poruncile. cum si faci. Ill. 1 1 Cu case dar aminte. ca sa face^i a^a. ijii^pe judecatile. pre care Domnul nezeul nostru este unicul Domnul. 31.Y. ^precum ^-a1. pazind toate legile nezeului tau. 1. fie bine. in care treceti sa-1 luati in Dumnezeu gelos. "^ parin^ilor tai. precum a pre '»*care tu nu le-ai zidit ^ nu pline de toate bunata1. 11. / Ps. 1. ^ ^i ca zilele tale sa fie nezeul vostru. J Gal. ?i din tot sufletul micii tai ii va alunga de dinaintea ta tau. sa se aprinda asupra ta. ca sS. 6. 15. J"$i eu i^i voiu spune toate poruncile §i su ramanil totdeauna : ! cand mergi pe cale. / Isa 42. ?i '^ pe usciorii casei tale ?i pe portile tale. Proy. va care sunt imprejurul vostru. gile si judecatile acestea. e Fac. ^ dupa cum Domnul Dumnezeul drept ^i bun in ocliii Domnului. ^sa le pazit-i. pre care Dom. 40. legile lui sa te juri numele 14 Sa nu sumblati dupa serves?ti. ^i-a promis.&5.alti Dumnezei. :?i vorbe^te despre dansele. 4. sd va fie bine. care el cu juramant 1-a promis parinl^ilor •ca ei pre acelea sa le faca in pamantul. * tau.ile.i ispitit la Masa. cu vii ^i nici la stanga.Dumnezeul tau cu juramant 1-a promis 19^ Cand pre toti ina•be^te dar pre Domnul Dumnezeul tau. 19. 1. sa le ai in inima! 7 ^i le^intipare^te treba.

§i pre Feresei. 4 Ca lor sa nu le iei pentru fiii tai ele vor abate pre fiii tai dela mine.tine sterp nici stearpa. 4. . deaceea 'v'a (' ° scos pre voi cu mana tare. care-1 10 Dar iubesc. sa te incuscre?ti cu dansele pre fetele tul pantecelui tau. i?i sa ne dea pamantul acesta. 3. din mana lui Faraon. §i ca /"sa ne tie in viea^a.. precum ne-a poruncit intr'a mia generatiune catre aceia. si 3 ?Nici te va immulti. /Cap. ?i pre Gherghesei. 1. pentru ca voi a^i fi mai multi decat toate celelalte popoare v'a iubit tau. 11 Aija dar paze^te poruncile i?i pre legile §i judecatile cate astazi ifi spun. deosebit dintre toate popoarele care sunt pe fata pamantului. 10. 7 Nu doara. "^ . * i?i va binecuvanta frupcliei. §i le veti Hevei. §i pre i?i fi. 28. nici intre vitele 15 ^i Domnul va departa dela pa^i.. 4 molimi rele ale Egiptului. i?i mila de ele sanu-ti fie. regele Egiptului. )35. 7. ca sa-i . ?i immultirea fatul tau. 12 '^i va Cananei. 19. Cap. : . purile lor de Astarte sa le taiati. MOISI G. Ps. c Esod.urasc. $i pentru ca el tine «juramantul. ca sa ne aduca aicia. §i pre fetele lui tau vacilor tale. 7. §i Domnul ne-a scos pre noi din Egipt * cu 22 '^$i Domnul facii semn mana tare ?i minuni mari i?i rele in Egipt asupra lui Faraon i?i asupra a toata casa sa ina28 §i pre noi ne intea ochilor no^tri scoase de acolo. mustul tau §i oleiul tale sa lui le dai fiilor lor. sa ne temem. ?i va a. Ps.tine ^te va iubi.fata. 24 Atuncia Domnul ne porunci. y\\\\ va fi intru va pierde curand. ca sa de Domnul facem toate acestea legi Dumnezeul nostru. caci voi sunteti 'eel mai mic dintre toate popoarele 8 Ci i?i : pentru ca Domnul v'a iubit pre voi. ''care rasplate§te in fata celora ce-1 7Cand va aduce Domnul Dumne. Esod. ?i idolii tine toata boala. v'a ales. de vom cauta ca sa implinim voua? Servi Dumnezeului tau: ^"pre tine te-a Domnul Dumnezeul popor al sau. lunga dinaintea ta multe natiuni '^te : ^Hetei. Dumnezeu ^credincos. Dumnezei ''^si 5 Ci a?a sa decat toate popoarele. el pre puterea ta. cu care 13 Da. 10.tale. * sa le perzi cu s'a jurat parintilor tai. spre a-i pierde: *el nu intarzie cu zeul tau. in care intri aceia cari-1 urasc. ca Domnul Dumnezeul tau. « 2. ^\ pre Amo. e§ti Dumnezeul eram noi : nostru. ^i-le va '^da in tine "legamantul ^\ indurarea. care le cunoi?ti. $i te va binecuvanta. pre care 1-a facut cu parintii vo^tri. da. $i fruptul pamantugraul tau.ca sa le i'aci. noastra. Donmul. lov. in pamantul. : . cd de veti asculta aceste pazi. pre care cu juramant 1-a promis parintilor nosjtri.200 mil V. : Petrecerea cu Cananeii opritCi. desavarsire /'legamant cu ele sa nu in. mari ^i Domnul Dumnezeul tau. tu sa le ba^i. d Vers. ?i-i pazesc poruncile lui noua. ?i pre lebusei. 2. numai el este Dumnezeu. ?apte natiuni tari ^ mai judecati. sa serveasca alter Domnului $i el te se mania mant 1-a fagaduit parintilor tai. Lno. rei. «ca noua bine sd ne fie in toate zilele. iti va. 2 care lei?i indurarea sa le tine pana gamantul inaintea DomnuluiDumtoate aceste legi nezeului nostru. le-a prescris 6 iCa popor sfant tu Domnului ales fii 21 Atuncia sa zici fiiului taii: la Faraon in Egipt. 35. ca oilor tale in pamantul. §i nici una din ^acele : lor cu foe sa-i ardeti. ca ti-1 va 14 Binecuvantat vei fi mai pe susva aprinde asupra voastra. ^i v'a niscumparat din casa sclaviei. 9 De aicia dar sa cuno^ti. 13. cum se face §i as25 §i fl'aceasta va fi dreptatea tazi. 9. 2 ^i cand atuncia i?i Domnul Dumnezeul tau. face^i cu dansele ^'altarele lor sa le sur. si stalpii lor sa-i sfaramati. pre care cu jura- mai decat tine. ^i clii. ?i le veti face. ci le rasplate^te in acum ca sa-1 iei in stapanire. 7. 41.

J ca sa uml )li pe caile lui. pana ce nu-i vei pierde. nu immulin te cu mana. acei ]iatruzeci ta. ureste-le. 2. pre care le-au vazut ochii t:li. pe 19 De /"cercarile care Domnul Dumnezeul tau ^te-a con^i cu toti Egiptenii: cele mari. 3 Asa el pre de ele. ca sa pre tine. ci cu tot aceeaci' ese din gura Domnului traieste omul. si sa intrat-i si sa luati in sta18 '^Nu te teme panii'e pamantul. §i de bratul eel intins. 5 ^Cunoaste dar intru inima zeul tau. in pamant cu paraie de apa. "sa nu poftesti aurul sau argintul depe dansele. tau. ca sa-ti arate. ci-\\ ^adii : tine. si sa vS.V. le va da tie in puterea ta. '^Luati aminte la toate poruncile. si Dum- Urea hinefacerilor lui Dumnezeu ^i a relelor KrmSri ale neascultarii. 21 Xu te spai- manta de ea ^m mijlocul tau: : infricos?at Donmul Dumnezeul tan. te va aduce in '^'pamant bun. ce 1-a . si te vei satura.i tu blestemat. 'ale caruia pietre sunt tier. as^a va face Domnul Dumnezeul de care tu-le tine te umili. pana ce le va pierde. unde tu nu vei de miere. cum voiu immultiti. *Dumnezeu mare cioarele J Si 22 Domnul Dumne. pre care Domnul cu putea en sa le alung? nezoilor lor sa 8 : aminte de cele ce a fa. cu care cunoasca cele ce sunt in inima ta. si / si ^te lasa sa tlamanzesti. '"Niiuenea nu va putea sta fata in fata cu tine. lui le . cu fantani si cu lacuri. a^a va certa pre tine Domnul Dumnezeul tau. si dintr'ai caruia nuuiti vei sapa arama. sa binecuvintezi pre Domnul Dumne\j\. ^ochiiil Dumnezeul tan. 7 Ca Domnul Dumnezeul tau. 10"*Cand vei iuaiutea 26 ^i uriciune in casa ta si Domnului Dumnezeului tau. pre IndemnSrile la asculiare. ca sa-1 tii pentru tine. unde tu nu vei avea lipsa de nimica. yjce in inima ta mai numeroase decat mine. si le va ingrozi cu spaima mare. cut Domnul. ^'ca Western sunt. contra ta. preste to^i (tceia care te urase. ^i « sa te cerce '^ ca sa i?i de semnele. le va da tau sa nu le crute. sii nu adu(. nici nu au cunoscut parintii tai. tutulor popoarelor. 16 ^i "sa pei'zi toate popoarele. pamant. 24 ^i pre ^'regii lor ii va da tie in mana. 25 Chipurile le arzi cioplite ale zeilor lor'*sa in foe. manca panea ta cu scadere. si tu sa faci sa piara numele lor 'de sub cer.ca intea ta incetul cu incetul. pentru pamantul bun. 4'*Vestmintele tale nu se invecliira pre tine. ca ffuriciune este aceasta precum omul ceartil. 6 Deci pazeste poruncile DomnuluiDumnezeului tau. nu servesti. si sa te temi de dansul. de vei Donmul Dumnezeul tau te-a scos pre pazi poruncile lui sau nu. ca sa te umileasca. dus acesti patruzeci de ani in pustiu. f?i de minunile. Dumnezeul tau. tu pre ele le vei starpi curand. 23 Dar Domnul Dumnezeul tau. ci le va pane acele lucruri ci tngrozindu-te de ele. pamant de olivi si 9 Pamant. 8 In pamant de grau si de orz si do vii si de smocliini si de rodii. 20 ^Inca ^\ vespi va trimile Domnul Dumnezeul tau. care isvorasc din vai si munti. ca sa nu te faci a Vers. si pite nutri tale nu se umflara. MOIST. zeul tau.de ani. Do vei pentru 17 <ir fi aceasta At-este popoare sunt le faceti. ca nu prin acestea v sa te prinzi in cursa. ca si manca. 8. 7. pre tiul sau. ca sa nu se teasca fiarele salbatice depe camp. pentru ca sa traiti. ca omul nu ^traieste numai cu pane. asupra acelora. 201 va puue proste tine. ?i de mana cea tare. caci ^cursa care eu astazi vi-le spun. sprijinife de amin- care Doniniil tie. f?i s"au este s?i ascuns de ei : tine. va alunga aceste nafiuni dina. pana ce se vor pierde cei ce au ramas temi. cu Faraon 2 ^i-ti adii aminte de toata calea.juramant 1-a promis parintilor vostri. care n'ai cunoscut.

ci ^pentru sclaviei. ca sa iau popoarele. ca in cele din urma sa-ti "faca parintilor tai 17 ^'^i sa nu zici intru inima ta: lui Jacob. lui zeci de nopti. ca sa-ti ca$. 21. care le-a vorbit Domnul cu cetati mari §i ''intarite pana la cer.202 dat. P. 9^Cand ma suii pe munte. 6. 9. 15. pana ce at-i Dumnezeul Dumnezei inaintea tau. §i sa stapane^ti degetul lui Dumnezeu.lunga dinaintea ta. judecatile lui le. si toate ale tale se vor immulti. ^i pe ele toate popoare ^maimari §i maitari decat tine. 78. ca nu pentru drepPuterea mea ?i taria manei 7nele mi-au 18 Ci-ti adii tatea ta Domnul Dumnezeul tau. din casa iau acest pamant in stapanire. i. cuvintele. i?i-i va face ca sa piece inaintea 13 ^i ci. in pamant tru dreptatea ta. unde nu em apa. pentru ca sa te umileasca. tablele cele 10 ''^i Domnul imi table de piatra.7 Adu-ti aminte. ?i sa implineasca ^cuvantul. Domnul S'^Nu penpustiul eel mare §i infrico^at. precum ti-a promis Donniul. r s Num. pre '^fiii ziua adunarii. scrise cu doua QAsculta. . ca tu ai malui sau. 6. 14. pre caii-i ai auzit.13. reziletale ^i turmele tale se vor immulti.S 20. 13. 11 ^i la sfar§itul celor sau apa sa beau. ca el de de piatra. p o 1 Cor. pre care Domnul ie-a pierdut 8 ^i "in Horeb pre Domnul. il 9. §i *el a facut sa inimii tale intri tu in pamantul lor. *a§a veti peri voi. '''undeerau le alunga de dinaintea ta. din mijlocul focului. fara ca pane sa mananc « treci dadii cele n Cap. in ^i '* : j : . tablele legamandrept rasplatire. 106. §i argintul iji aiirul la tine se vor ingramadi. §i vei locui mtrdnsele. ca e§ti popor "^tare la cerbice. ii va alunga de dinaintea ta. ca voi de tot va veti pierde. §i nu uita. ca sa-1 iai in stapa^acela. Osea 21. rasculatori ati fost vei servi lor.ta. 63. aminte. ca nu ascultati de vocea tului. 15 Care 3 te-a condus in nelegiuirea popoarelor acestora. 3. 16.. ca cu rga apa din peatra de cremine: 1 6 Ca. 11. te vei pleca impotriva Donmului. raarturisesc astazi. bine 6 Deci sa ^tl tu. Emerge 12 »^Ca nu ciimva. pre care parintii tai n'au cunos. care . 4 §i dupa ce Donuiul Dumnezeul tau. iVIOISI. dupa ce tu vei iiianca inaintea ta. *in 2 Popor mare ?i inalt la stat. .inaintea fiilor lui despre Cine poate st4 Enak? Tu dar sa stii» cuiios^ti. voi pe munte. Num. care te-a tatea mea m'a adus Domnul aicia. Israele tu astazi lordanul. §i scorpioni. ( Vers. 13. 8. q Isa. Ps. 19 va s?i fi de vei uita pre ^i Domnul alti pustiu! "Din ziua aceea. ! tndemnare ea sH fim smeripi maintea Dumnezeu. §i poruncesc eu astiizi ca Domnul Dumnezeul tau. in care ai iesit din pamantul Egiptului. §1 tu ^sa uiti geti intru inima ta. pentru care s'a jurat parintilor niat pre Domnul Dumnezeul tau. sec. ca sa scos din pamantul Egiptului. 30. pre care ti-le tau. §i-i vei pierde cuzidi. iji pentru ca sa-si cut-o. s?i tu-i vei alunga. intregiunca nici pentru fjerpi infocati. a^a ca sa nii-i care §i zicdnd: paze^ti poriincile lui. care-^i da putere. de dinaintea voastra. ci pentru nelegiure pre tine te-a nutrit in pustiu cu irea popoarelor acestora Domnul le a*mana. tai. Esod. * sa nu cu14 «'Inima ta sa se inal^e. V. u Prov. vei umbla dupa $i ajuns in locul acesta. 12. tigi averi v pentru intclrirea legamantu. ^i case frumoase iti vei pierde. cmn ^i se vede astiizi. ca sa intri. 7.nire. care-1 facii Domnul cu voi. ]'and. ca sa iiu uiti pre Enakitilor. cd Domnul Dumnezeul tau este acest pamant bun. ^eu ramasei pe munte patruzeci de zile ^\ patruDomnului Dumnezeului vostru.sa-Z iei in stapanire. 15. 5. cu care s'a jurat lui Abraam. Osea 28. Dominil Luumezeul gile lui. zicand Pentru dreppre Domnul Dumnezeul tau. 11 Fere!?te-te. iti da castigat aceasta avere. lui Isaac §i te cerce. atata intaratara-ti lor. ^va 20 Ca si manie voi sa va piarda. este /"foe mistuitor ?el ii va te vei satura.

pentru ura sa catre danijii ii scoase. nu cauta la invarto^area poporului acestuia. Domiml zise catre mine: pogoara-te curand de aicia. pre care le-a^i faptuit. zicand Suit-i-va i?i luati ^Scoala-te. ca poporul in stapanire pamantul acela. Tablele cele nouS. ^izisei 15 ^^i intorcandu-ma ^i decat acesta. ^i de mine: « Ciople^te doua table de pianul a fost aprins asupra voastra cd voia : 10 sa va piarda pre voi. timpul acela zise Domnul catre In care Dommania. Sji-1 arsei lemn de^sittim. $i : parat-o prin puterea ta. cat ma inchinai ca Dom26 Si Yoiu face popor mai tare §i mai numaros nul zise. ?i patruzeci de zile ?i patruzeci cle 22 (Asa la^'Massa.1-am dat voua. sdrobindu-/ foarte. §i acea cu cele doua table in mana-mi. nu strica pre poporul tau §i in foe. sS-i omoare in pustiu. s'a co. MOLSI nopti. pre care 1-ai scos din Egipt. ^i 28 ^i 'cand va trimise Domnul dela Kadei?-Barnea.cuvintele. pana piatra ca cele dintaiu. a^a ca 2 ^i eu voiu : scrie munte. cele zece cuvinte. culta ^\ 3 i^i Domnul ma as. : : pogorandu-ma depe munte. il luaiu. fara ca pane sa mananc. taiu. ca sa-1 bratul tau eel intins. §i-ti manie Domnul foarte. pe aceste doua table iimhld sa-1 piarda pre el iar eu ma ru. pre care in chivot. facand i-ai scos cu puterea ta cea mare. $i iatavoi pacatuira-ti contra Domnului Dumnezeului vostru. facura-ti voi. P Doamne. ^i ciophi doua table de cu foe. ca ^i pe cele astadata. voi ^\ atuncia va rascurupt ei " curand s'au abatut dela calea. ?i de la^'Kibrot-Taavamaniara-tipreDomnul. ?i le aruncai din manile mele. care le vor7. s?i cu ce este ran in ochii Domnului. cu timea aceea. ^ care ardea Doamne. ca vrea sa va piarda. sa se zica le sfaramai inaintea ocliilor vo^tri. cari erau pe tablele cele dingai in acelasji timp ^\ pentru Aaron. 29 Ca *" ei sunt sau apa sa beau. 13 Si I'Domnul mai vorbi catre mine. v"am cunoscut pre voi). ^i ma suii pe munte 4 §1 ce se facu marunt ca pulberea. nici la rautatea lui. ca : zeci de nopti. ^\ nu iati crezut lui. vitelul. 16'^Eu ma uitai. 12 : : . pre care tu o ai rascummantului in amandoua manile mele. stang de sub cer. 32. ^i^tu sa le pui 3 Si «?« facui chivotul din 21'^V''fapta pacatului vostru. §i pre care tu 1-ai scos din Egipt cu mana : aminte de servii tai 27 Adu-ti Abraam. ?ii-l pisai. fa ^i ^i suie-te la mine i^e un chivot de lemn. care le-ai sfarimat. si^numele lui nului patruzeci de zile §i patruzeci de imi dadu cele tables Dommil piaira. 9. 19/'Ca eu ma temeam de iumaniati.V. chip turn at. : . table. Esod. fost in contra Domnului din ziua in care Eu ma uitai la poporul aeosta. zicand 25 ^i^eu ma inchinai inaintea Dom§i iata^el este popor tare la cerbice: 142/Lasa-ma sa-1 pierd. 18^1 2 Pentru ca Domnul nu putu sa-i aduca ma^inchinai inaintea Domnului. pre care voastre. ^ va facusera-ti vitel turnat curand va abatusera-ti dela calea. lacob. . doua tablele legtimaiitului. pentru toate pacatele poporul tau ?i mo^tenirea ta. care v'o porun1 7 Atuncia luai cele doua cise Domnul. avclnd cele doua table ale lega. pre care li-1 promisese ^i intaia^i data. ?i la 203 *Tabera. din care ne-ai scos. pre carele tail. nici la pacatul lui. patruzeci de zile s?i patru. §i '^n'ati as24 **Easculatori ati cultat de vocea lui.mo^tenirea ta. 28 Ca nu cumva in tara. Aaron se 20 Inca ^\ asupra lui munte. eumarugaiDomnului. sa' -1 §i«pre tine te nop^i fuserd. 10. ca ^i in pamantul.tra ca cele dintaiu. t dintaiu. pulbere o aruncai in paraul ce curge din ^el scrise pe acele table. Isaac i?i tare . lara-^i impotriva Domnului Dumnezeului €are le-am poruncit eu ei §i-au facut vostru.

decatile lui. care-1 facusem. 22 ^Cu saptezeci de suflete ramasei atata 10 ^i-^eu pe munte ca se pogorira parintii tai la Egipt. 16Deci taia^i imprejur inimii voastre. §i sii-l sa cea mare. ^\ poruncile lui in toate zilele. din toate popoarele. unde muri Aaron. 14 lata a Dom. si semintia lor a ales-o dupa 6 §i ^ceeace facii el lui Datan ?i lui Al)i- tau. care nu §tiu ninul Dumnezeul tau dela tine. "*pamantul ?i toate cate marira. marirea sa. 20 *De legii Domnului. 10. MOISI . ^i inaintea Domnulni sa Domnul Dumnezeul tau sa te temi. din daui^ii. Ce cere Dumnezeu dela Israel? 2 §i sa recunoa^teti astazi caci nu cu 12 k?i acum. i^ eel tare plecara dela /" Beeroti?i !?i immormantat. 5 §1 eu §i^ma pogorii depe munte. 29. 21 El lauda ta. $i el sa-ti fie Dumne- nirea lui. sa iee in stapanire pa. lui stea. iubit pre ei. ca intrand.sMwnntr'insul 15Numai de parintii de astazi 5 i^i cele ce facii el voua in tai i-a bine placut Domnului. lui Faraon. §i dela Grud. Domnul catre voi pe nmnte. sa fie intr'insul. ca sa mergi inaintea acestui Deci iube^te pre Domnul Dumnepopor. ca ele si cerbicea voastra sa nu v'o invartoi?ati. tenire cu fratii sai . ca sa-i serveasca.§i carelor lor: "cum facii el sa inunde nului Dumnezeului tau. §i Domnul nu voi sa te piarda Amintirea minunilor fucide de Dumnezeu cu poporul sclu. Tdierea imprejur a inimii. $i Domnul ii pierdii pana in ziua .apa Marii-Eo)?ii preste ei. nici mo^- sd-\i fie si de dansul sa te pe numele lui sa juri. este pusei ta- 6 Si ?i fiii lui Israel Bene-Iakan acolo fu fiul la Dumnezeul Dumnezeilor. care-ti poruncesc eu a facut el oastei Egiptenilor.orfanului vaduvei. Donmul este mo§te. iubes?te strainul. pana in ziua de astazi. s^i cum mijlocul fociilui in ziiia adunarii. . se facu preot in locul lui. le dadu mie. i-a promis. ce cere Dom. §i in tot pamantul lui runcile Domnului. cailor lor astazi. ca sa poarte chivotul fost in pamantul Egiptului. iji infrico^at care sau. : . astadata. cand ei va urrul cerurilor. pamant cu paraie de apa.204 bise V. du-te. si in nuniele lui singur sa-i servesti. o Israele. cai-e cu juramant 1-am promis catre dansul de pazit.11 zeul tau. mana temi. pre cari le-au vazut s. si nici 18 9 Care face dreptate i?i aicia plecaril ei la Gudgoda . ?i bra^ul lui eel intins: iube^ti §i Domnului Dumnezeului tau 3 v^i semnele lui §i fajitele lui. ^i legile lui. patruzecide zile i?i patru. rogele Egi])tot sufletul tau. ca strain! ati semintia lui Levi. sa binecuvinteze. Donmilor. dandu-i pane §i vestminte. decat ca mica. ca bine sa-ti fie. : ! : e Esod. i?i el i-a pustiu. pre voi. 17 Ca Domnul Dumnezeul vostru. .copiii vostri vorbesc eu.pana ce ajunserati in locul acesta. cum imi porunciDomnul. 4 ^i cjile 13 Ca sa pazei?ti po.zeul tau. care a facut pcnti'u tine lucruri dupa cum Domnul Dunniezeul mari si infrico!?ate. f?i nu cauta la fata. si Domnul Mosera. sa umbli in toate caile lui. ca stezeci de nopti §i Domnul ma asculta si lele cerului la mnltime.tului. Eleazar. blele in chivotul. 34. Dumnezeul eel mare. ^\ paze^te cele ce siuit miintul. este ^cerul ^\ ce. ^i nu vazura certarea Domnului tu de Domnul Dumnezeul tau sa te Dumnezeului vostru. Dom- se vede astazi. cari k^ sa-i servei?ti din toata inima ta §i din facii el in Egipt. 7 !/ De daruri nu ia.:! ocliii tai. §1 9 *Deaceea Levi nu are parte. 11. goda la lotbat. acum giintaiasidata. 19'"Deci 8 In timpul acela '^deosebi Domnul sa iubiti §i voi pre strain. 11 ''^Ci Domnul zise catre mine Scoalate.le facii Domnul Dumnezeul tau. '^ nul ma §i intorsei. ca-1 voiu da lor. alipe^ti. ^i juparintilor sai. .

$i veti umlila in toate adapai ca o gradina de legume. 2. care din ploaia cerului sa adapa. ]ioi-iincesc astazi. este pamant cu munti. tri: 19 ^i fruntar inaintea ocliilor vo!?cu acestea invatati })re fii §i vostri. 10. al vos- Domnului Dumnezeului incetat. 10 Ca pamantul. 14. 1 1 Oi caile lui. 17 k^i atuncia mania Dom. cand cand mergi pe cale. §i sa te culci. care le da iarba pe campurile tale. ( 3. 24 ^Tot locul pe unde intrati. si va veti alipi de dansul. in care treceti. va fi. 27. ci va se amageasca. Ksod. ca sa nu cada ploaie. ^'ploaie timpurie ?i ploaie binecuvantare $i blestem: 27 Binecutarzie. vantare.ile. «unde tu sa le faceti. & PrOT. 11. de care Domnul Dumnezeul tari decat voi.3. 6. ca sa-1 luati. ca daca vetiasculta depo. &9. te va aduce in pamantul. nului sa se aprinda asupra voastra. 40. lac. 14.tru sa tie 'dela pustiu pana la Liban.«14.pre cari nu-i cunoa^teti. ?i se va inchinati ina. Nnm. si gura sa. c los. Kac. 4. 4 loel 2. tem. 9.3. I / 1 Reg. voi veti stapani natiuni mai mari mai 12 Pamant. 104. peutru vitele poruncesc voua eu astazi 28 Si blest. de veti asculta de poruncile si mustul tau $i oleiul tau. 7. 7. 1. precum a promis voua. lele cerului deasupra pamantului. cand te scoli. cd temere si cutremur de voi va astazi. 1. ii ingliiti impreuna cu familiile lor s^i cu corturile lor ^i cu toatt* averile. in mijlociil a tot Israel. 4. pre cari le poruncesc voua voastra. 0(. ?i sa veti al)ate dela calea. ca sa iubiti pre Domnul Dum. Egiptului.9. 23. ca 22 Ca de veti pazi toate aceste posa-i iai in stapanire. 4. de nu veti asculta de poruncile 16 Paziti-va ca nu inima voastra sa Donniului Dumnezeului vostru. 2. fiilor lui Eliab. . tau. unde curge lapte $i miere. ram. j Cap. in care mergi.etc. tluviul Eufrat. 15 *^ivoiu Domnului Dumnezeului vostru. din care ati ie^it. 18. care ])recare Domnul cu juramant 1-a promis Domnul cu juramant 1-a promis ])arin])arintilor vostri. MOISI. §i cu aceste natiuni de dinaintea voastra. s=ii tau poarta grije. inima voastra ^i din tot sutletul vostru. IB. despre dansele. Prov. intea lor. 31. pana la ma- rea despre apus va fi cujirinsul vostru. /"asupra caruia ochii va calca talpa piciorului vostru. ^i sa va tie Binecuvdnfarea ascultdrii $i hlestcmid necncullCirii. 23. dcla inceputul sfars?itul tau.>si le legati ca semne pe manile voastre. §i sa lua^i in stfipanire paiuantul. 205 Kiibeu. i?i in suHetele voastre. eu astazi va pun inainte ^i la timpul sau. . sa fie nezeul vostru. §i pre ei voi curand se \{x pierdcti dejie paman])aiuaiitul i?i de?chise tul bun. ca sa va '^intari^i. cat vor fi zilor: pauiant. h I liev. 7 Ca in inimele voastre. pamantul in care treceti. ia. ?i cu piciorul o Dunniezeul vostru. IB. umbland dupa alti zei.voua eu astazi.pune Domnul Dunniezeul vostru. ca tu sa-ti poti strange graul tau. privesc ne. §i el 29 Si dupa ce Domnul Dunniezeul cerul sa-1 incliida. ca tu sa mananci §i sa te saturi. 5. ce-1 da voua Domnul. pre cari eu le poruncesc voua. tiul lui luilui cele iiiari. 10. 14 ?Eu voiu da pamantului vostru ploaie 26 lata. §i vrd. in care anului. e Zech.25 Nimenea nu va putea sta inaini(?a runcile mele. caiul !>i pamantul sa nu dea venitul sau. 13 i. si vorbeste 8 Paziti deci toate poruiicile care vi-le ^ezi in casa. anului pana la dela fluviu. ca sa-1 luati in 23 Atuncia Domnul va alunga pre toate stapanire. dacd veti iubi pre Domnul samanatura ta osamanai. sa-1 dea lor ^i semintiei tilor V0i?tri ca-1 va da lor. care le 18 Puneti deci acestecuvinteale mele aveau ei. §i voiu sa va abate^i. 6. & k los. U. §i cand 20 Si le scrie pe usciorii casei tale ?i pe portile tale 9 Si''ca 21 Ca i zilele voastre cum i?i zilele fiilor zilele voastre sa lie multe in pamantul vostri sa tie multe pe pamantul.>i : d Cap. 26. cari le facii el.34.hii vostri vaziira toate lucrarile Doin.V. i Ps. ?i sa-i serviti din toata preste tot pamantul pe unde veti cab^a. care o ]H)runcesc serviti altor zei. nu este ca paniiintul runci.

13. 9. §i chipurile zei. in pamantul Cananeilor. ca arderea de tot a ta ramati stalpii lor.Domnul Dumnezeul vostru v'o da. alege. Stdrpirea idolatriei. h Esod. Cron. acolo sa . ajuns in repausul ^i mo^tenirea pre care dinapoia caiei ce merge spre apusul soa. sau acolo. 9 Ca pana acum inca n'ati blestemul pe muntele Ebal. acolo nezeului vostru ^'alege Domnul 15 Totusi dupa toata pofta sufletului 5 Gi locul care-1 va Dumnezeul vostru. si toate pamantul. nici a musvacilor voastre i?i ale oilor voastre. 33. r I . voastre ca el n'are parte nici mostenire 3 ^i ''sa surpati altarele lor. MOISL 11. ca si acum cea de caprioara si 16 *Numai sangele sa. 2. §i acolo sa veniti: 6 Si a. si ^sa va bucurati nascutele vacilor tale si ale oilor tale voi ^^i familiile voastre de tot lucrul mri. sa faci tot ce eu iti poruncesc. ca sa faca sa locuiasca numele Gate eu astazi vi-le pun inainte. nici 18 Ci sa darul ridicat al manilor tale zeul vostru v'a binecuvantat.206 intri ca sa-1 iei in stapanire.sa nu lor lor sa le taiati. 17 Tu nu vei putea manca intre porde buntivoie. 13 '*Fereste-te. s'au in. relui. si langa stejarul More? lordanul. V. care Domnul il va alege lor din acel loc. . care este . 2.cu voi. lui vostru. nici a oleiului tau.eel necurat ca si eel curat pot sa masemintiile voastre. le veti alunga. f?i sub orice arbore verde. incat sa locuiti in 11 Atuncia voi in ? locul zeul vostru il da voua ca sa-1 stapaniti. nici intaiuDunniezeului vostru. cu cai'e Donniul Dumne. 12 si pre cari sa cautati a le face. nu-1 mancati. Cap. 8. din tau poti junghia si manca carne in toate toate dupa binecuvantarea Domnumele lui acolo.el va va da repaus de toti neamicii vospanire pamantul. unde nainal^i. i?i cele intaiu-nascute ale 7 ^i tile tale zecimea graului tftu. aceasta locuinta a sa nului Dumnezeului tau. in dreptul Grhilgalului. 7. si §i sacrificiile mancati inaintea Domnului tului tau. /'fiecare tot ce este drept in 30 Ace^ti ocliii sai. 1 Reg. Caput IS. 27. sa aduceti toate cate eu va poruncesc arderile de tot ale voastre ^\ : ''Acestea sunt legile ?i judecatile. 32 sa §i locuiti tati ca sa facet! toate legile §i judecatile. inlauntrul portilor pe dealuri. 5. pre 12 Si Vti parintilor tai \i-\ da. ca sa intrati §i sa luati in sta. munti au nn sunt dincolo de lordan. veti locui pamantul. Num. pre care Domnul Dumnezeul cele mai alese din voturile voastre. 1 n Cap. precuni facem noi tarea sa o pui pe muntele Garizim. sji sa pierdeti numele 14 Ci in locul. ^i incliipuirile Astartei aduci in orice loc ce vei vedea lor sa le ardeti cu foe. 1. 6. si si servii vostri. Jud. pe pamant sa-1 varsati ^i voturile voastre. care Domnul Dum31 Ca voi treceti nezeul vostru vi-1 da de mostenire. care lo. voastre. caucare Domnul Dumnezeul vostru ^\-\ va Deci intr'ansul. care Domnul Dumne. si servele voastre. si darurile voastre ca apa. in darul ridicat al manilor voastre. ca sa-§i puna portile tale. siguranta. 4 Nu a!?a sa faceti voi ! Domnului Dum- aduci tu arderile de tot ale tale.nici vre-unul din voturile pre cari le-ai nilor voastre. nici darurile tale de bunftvoie. bucurati inaintea Domnului Dumnezeufiii 2 '' Sa surpati toate pre cari locurile. 12. zecimile voastre. 7. ca sa-1 stapane^ti in care le-ati votat Domnului : toate zilele cate veti trai pe acest pamant.10 Deci dupd ce veti trece lordanul. ^i darurile ridicate ale manilor voastre. ^i sa sfa.voastre. care o da tie sa cercetati. 3+. si fetele tiunile. acolo si sa Locul $i ehipul adevUratei slujbe dumnezee^ti. nance. voi si vostri.tri de jur imprejur. cea de cerb. sacrificiile voastre. colo sa aduceti arderile de tot ale voastre.votat. chinat zeilor lor. intr'una din semintiile tale. d 52 los. si cuesc in campii. pe muntii cei Levitul. binecuvau8 Sa nu faceti a^a. i?i astazi aicia. zecimele voastre.

este ^i alti zei. nu-i . 12. 29 Dupace "Domnul Dumnezeul fan. §i 23 Decat fere)?te-te. MOISI .scos pre voi din pamantul Egiptului.cuno^ti. §i serva ta. pre care Domnul 27 ^i sa sacrifici arderile si il va alege de tot ale tale. carnea sangele. cari le asculta toate aceste cu. 19 Fere§te-te. «sa ur- voturile tale sa le ridici. dinaintea ta va fi starpit natiunile. ''care inaintea (ile tale dupa toata pofta sutletului tfiu. i?i dupa ce le vei fi alungat. '' poruncesc ca sa fie ti-a poruncit. zicand niantul tau. tai. : : eel necurat ?i eel curat asemenea o pot mergem dupa san. . vostru. 18.calea. : : : i?i sau acolo. cum '^senmul §i minunea de s'ar implini. 4 Voi Domnului Dumnezeului de el sa vostru. voiu face §i eu. 26 Insa "cele consacrate ale tale . Domnului se 5 ^i ?acel profet sau acel visator sa omoare fiindca a invatat abatere de: Dumnezeului tau lui i?i sangele sacrificii. ^l pa. la locul. pe paniant sa-1 torni ca apa. cand a zis Sa : Q . pre care Domnul Dumne. momeasca din Domnul Dumnezeul tau unddi pe dansa .lor. daca Domnul Dumnezeul §i vostru ^ din toata inima ma^i. fiindca el a cautat sa te §i 28 Paze^te vinte. si ?i servul tau. pre cari Domnul le-a dat \ie. §i din tot sufietul. fi tuncia junghie din boii prea doparte de tine. Domnului Dumnezeului tau ca ace^tia liindca sufletul tau doreste sa manance facura zeilor lor toata uriciunea. §i fiica ta. ca pre Levi. ^i sa nu cerci dupa zeii lor. 207 mananci pre acelea inaintea Doninuliii facand tu ce e bun s?i drept in ocliii Dumnezeiiliii tau. se mananca acum caprioara ^\ cerbul despre care \\-a vorbit. in locul care-1 va a. §i poruncile f?i lui sa le pazifi. lege Doninul Dumnezeul tau. 32 Tot cuvcintul ce va poruncesc. tot ce carnea.ca sa nu fii prins in cursa. care v'a §i §i lor tale sa se verse pe altarul Domnu. ca sa ?i bine jjie §i fiilor tai & dupa tine in veci: a§a sa cure^i raul din mijiocul tau. §i din oile Pedeapsa . locul acela. pe altarul . ?i sa le va temeti. suflet. aduci ^i lui sa-i servifi. : nanci. 13. cum i De se va scula intre voi profet sau ti-am poruncit eu $i mananca in por. 15. §i/ de dansul sa va alipiti. Dumnezeului tau de tot la ce ai pus ma. Dumnezeul tau iar carnea sa o ma. va tale. tul sa nu-1 parase^ti cat vei trai in pa. ca sangele sufletul sa . atuncia dupa toata pofta sutle. zeul tau il va alege ca sa puna numele cautati sa-1 faceti: 'Znu-i adaugi.'"de vei face ce este drept in ochii Domnului. la Levitul care este iiilauntrul portilor care mergi ca sa le alungi de dinaintea tale ?i sa te bucuri inaintea Domnului ta. pre care tu nu-i ! manca. a. va^cearca pre voi.mantul lor il vei locui 30 Fere§te-te. si tu vei zice Voiu sa mananc carne.v'a rescumprirat din casa sclaviei. 25 Sa nu-1 mananci ca sa fie bine tie §i fiilor ttii dupa tine. dupa ce ei fura starpiti dinaintea ta.Ivj «^asator de vise. ta va face senm sau minune 2 Si 22 Dar numai a§a sa o mancati.la Domnul Dumnezeul vostru.ura^te Domnul: ca ei cliiar $i pre fiii lor 21 Daca ?i pre fetele lor le arsera cu foe zeilor tului tau poti manca carne. profeiilor nilncino^i. i?i vocea lui sa ascultafi. ^'ca sa ne inchinam lor 3 Sa gele sa nu-1 mananci.Domnului Dumnez(Hilui tau.lor.scadea nimic. urmandu-le nile tale. nu asculti de cuvintele acelui profet sau : nu-1 mananci cu acelui visator voi iubiti pre ca Domnul Dumnezeul sJi carnea impreuna 24 Sa nu-1 mananci. pre care ^ie .V. tu ^i fiiul tau. j Fac. a:^a 31 i'Tu sa nu faci a§a va largi hotarul idupa cum a promis tie. Cum 20 Cand Domnul Dumnezeul tau iti servira nafiunile acestea zeilor lor. ca afle.

10 On piotri sa-1 ucizi caci a cercat sa te momer. sau amicul tau.mega intre vite. zicand Sa mergem i?i sa ne in.! 9? Acestea le puteti manca din toate temeiat. : : sunt imprejurul vostru. §i sa nu se mai rezideasca. chiar §i vitele lor. presau fiul tau. dara copitele nu momira. 1 1 Toate pasarile cele curate le puteti prada ei sa 12 ''Si acestea sunt. iepurele ?i va: : : din mijlocul vostru. ca ele rumega.sca dela Doninul Dumnezeul tau. nici sa va radeti intre ochii voi?tri pentru mort. ?i nici pai'iutii tai .din cele ce rumega. uni- sa se teama. sau fica ta. ^perzand-o cu totul ^\ tot aripi nici solzi sa nu mancati necurate nu-i cunoasteti. uliul §i gaia dupa 14 Si tot corbul dupa felul sa fie movila. care te-a poarelor. mila de tine. i?i vei pazi toate poruncile lui. care pre locuitorii berul. cari : : : Oprirea obiceiurilor pugdne de '^ jale. aquila. cestea sunt : po- 4^Aputeti ^i vitele. pre cari tu nu-i cunoi?ti este drept in ochii Domnului Dumne7 Dintre zeii po.208 Feileapsa tspititorilor cUtre V. care rulucru rau in mijlocul tau. ^i Domnul fii pre cai'i tine te-a ales dintre toate popoarele sunt pe fata pamantului. 6 Si toata vita ce are copite despicate in dona. pre cari . zicand « Sa mer. : I Cap. §i intreaba cu deama. sau ifemeia cum s'a jurat parintilor tai: 18 De vei sanului tau. cate secret. sau din acele ce au du-. nici dansul. aproape de tine sau departe de tine. te va indemna in tau. ca copitele le are despicate. fi : . ca sa-1 omori §i pe urma mana poporului intreg. §i sa nu mai faca acest corn.puteti manca. si sa-^i nita §i ibidele §i cignul 17 Si pelicanul. r2i^Cand vei auzi intr'una din ceta.vul lor sa nu va atingel. pre aceste le puteti tile tale..le au despicate. nici sa-1 ascunzi omori pre el :"mana ta sa fie cea dintaiu asupra lui. le sees din pamantul Egiptului. camelopard . *" : dara nu rumega. prioara §i ciuta §1 gazela ^i 5 Cerb ?i ca- girafa. 14. din casa manca boi. §i idolairie. ^ilucral in. 2 Ca popor sfant e^ti tu Dom'^ nului Dunmezeului tau. cd aceasta uriciune s"a intam15 Tu pre toti cate sunt in apa tot ce are aripi i?i solzi plat in mijlocul tau: 10 Dar tot ce nu are locuitorii Ci'tcitii aceleia sa-i bati cu as.din carnea lor sa nu mancati. 3 ^Uriciune sa nu mancati. invoie^ti cu ochiul tau sa-1 crute. Mdncdri curate $i spuvcate. felul sau. ca sa-i por deosebit. §i vei face ('p chinam altor zei.se 13 Oameni inrautatiti ^iei^ira copite despicate camila. pre cari cu foe sa manca. nici sa-1 asculti. gripul ^i ''arzi de tot cetatea §1 toate prazile ei nu le puteti manca Domnului Dumnezeul tau §i ea in veci plitul 13 Si vulturul. pre'^care-l asculta de vocea Domnului Dumnezeului iube^ti ca sufletul tau. 17. 14 Atuncia cauta.si cucul 1 7 Si nimica din acel blestem sa nu se sau 16 Si l^ufcuruiul dupa felul sau: Domnul ta: ca sa se lipeasca de mana ^\ intoarca dela iutimea maniei sale. ascu^itul sabiei. . /'^i de stnrnuntul: ^\ dacd e adevarat.zeului tau. pre cari 8 Si porcul. dela margine de pamant pdnd la altd mar8 Tu sa ^nu te gine a pamantului. 16 Si toata : strangi in mijlocul pie^ii s?i : : . §i sa te immulteasca. ^ sk nil va faceti crestaturi. necurate sd fie voua: cetatii lor ii gem. MOISI 13. oi ?i capre sclaviei: 11 Ca^tot Israelul sa auza. cu sa fie voua. . §i sa ne inchinam altor zei. nici sa-ti fie mila 9 Ci *»sa-l de ddnsul.ti-le poruncesc eu astazi. sa i-se faca 6 *Daca fratele tau. ce este intr'insa. Fii Donmului Dumnezeului vostru 1/1 iT" simieti . 7 lar' acestea sa nu le mancati pre cari Domnul Dumnezeul manca tau le da tie ca sa locuie^ti acolo zican. arate indurare catre tine. necurat sd fie voaua cerceteaza bine. 2. cutitul saliiei. 15 Si strutul ?i huhurezul. . fiul mumei tale.

10. k Mat. acolo inaintea Domnului Dumnezeului ta acel cuget inrautatit. 2 v^i iertarea se va face as^a portilor tale. Desjire anul de iertare. 4. 25. * . e Cap. 19 t^i tot taritorul sature pentru ca Domnul Dumnezeul §i iniirgul. 28.19. 44. ii dai ca pentru aceasta te va bine29 Atuncia sa vina Levitul.fi'tu sa nu-ti invartosezi §i mergila locul. vei 1 fiindca locul care ^i-1 va alege Domnul domni preste multe popoare. 22 Din an in an'*sa-^i zecimezi tot ca s'a prochiemat iertarea Domnu3 *Dela strain poti cere dar ceeace vei avea la fratele tau. 18. 12. 14 .. incat sa nu-i dai. zecimea din . le puteti iiinnca. 28. 25. i U. i?i trul portilor tale. 8. nici mo^tenire cu tine. 41.si orlanul. 5. IJzec. 4 Ca intru tine sa nu fie nici gorul tau. pre care Domnul Dumne§i-l va alege el.s// imprumutul dat aproapelui sau sa nu-/ J : : : popor »»Sa sfaiit Domnului Dunniezeuluitau. §i «tu vei imprumuta multe popoare.V. 6 Cap. J Cap.tau: '"si mananca se afla. 2.?<e in launtrul portilor *§i ochiul tau sa fie rau in contra fra. c Cap. ?i sa-1 imprumuti cu atata oi. 28.ifr La sfar§itul «fiecarui al saptelea ciune: strainului. '* : tale sa nu-1 panisesti. s Cap. sii va fie. 21^" 8a isa nu se tau sa te binecuvinteze intru toate lu20 lar toate pasarile curate crarile manilor tale. 7. 4. 2. pe care vei pune sa le : i Lev. sau cat ii va fi de ajuns la nevoia lui in care 9' Fere§te-te sa nu fie in inima orice pofte^te sufietul. 2. 37. u Amos. sa manance ?i sa st^ liliacul. Caful 15. cari sunt in laundupa cliorodionole felul sau. care este in launtrul * an sa faceti iertare. (ca el n'are cuvanta Domnul Dumnezeul tau intru parte nici mo§tenire cu tine). I. 24. 42. tu §i casa ta. Lev. cari le faci tu. 2S. 19. q Cap.mana ta. ce Domnul Dumnezeul inima ta. 17. 21. gii'in. i. si^pacat sa aibi. ca *el n'are parte telui tau celui nevoias. ia-l in mana ta Dumnezeul tau. 7 m Ps. ceara dela aproapele sau i?i dela fratele nu ferbi iedul in laptele mumei sale. 12 7. fr m 11 Esod. 21. 9. ?i sfar^itul anului al treilea sa nul. 15. 18. mostenire. nici sa-ti incliizi mana ta catre tau ?i-l va fi ales 26 8i argintul da-1 fratele tau eel nevoias. nu mancati din nici o moi'ta. . ca sa fnca ca numele sau zeul tau ti-1 da tie ca sa-1 stapanesti de sa locueasca acolo. 17. in una din cetatile tale in pacuvanta) 25 Atuncia prefa-le in argint mantul tau. 18 a Rsod. 34. ^i strainul toate lucrarile tale. i?i 209 ii?i profirionole si !.vocea Domnului Dumnezeului tau §1 v(n taiu-nascutele vacilor tale. 12. venitul samanaturei tale. 7. in locul ce in pamantul. 27. 19. 8 Ci sa-i despe tot ce pofteste sufletul tau boi sau cliizi mana ta. 41. Lev. o Neem. ''ca Domnul te va binecuvanta Domnului Dumnezeului tSu. r Cap. Vers. ?i MOISI . dar presto : ca sa-si puna numele tine ele nu vor donuii. Cap 1^ s. 6 Ca Domnul DumneDuuinezeul tau in toate zilele. piipaza 18 i^i cocos.20. d Cap.i tarcul.18. anul iertarii pre*Levitul ce ?. 23. 14.i^Taul tau. Prov. 1 Mat 5.fratii tai.saiel sa strige asupra ta catre Dom- 28 "La acela. 9. ca sa zici: Se tau ?i te veseleste. / )• Prov. fi Dumnezcul sau acolo. ce este din o. poti sa-i dai ca sa manance Tot creditorul sa ierte ^ sau sa-i vinda strainului ca tu e. va : §i argintul leaga-l bine. $i ale oilor cauta sa faci toate poruncile. 7 1 loan 3. vin sau altd boutura imlnitatoare. 6. ler. (ca 7 De va fi intru tine un nevoia? dintre Domnul Dumnezeul tau a^a te va bine. vaduva. 11. cand »« pui in launtrul poi'tilor tale. ca tu pe acestea sa nu le poti duce acolo. 20. prea departe de tine. Legi pentru zecimi.12. 6. ( Num. 5 Numai^de vei asculta de din mustul tau ?i din oleiul tau. duit. 15. dar tu nu te vei imprunmta: ^\f\\^. 21. 15. 15. & I 2 Cor. 22. 30 p Cap. Lev. 42. 17. 14. cate-ti potale ca sa inveti a te teme de Domnul runcesc eu astazi. 23. 22. !?i a. zeul tau teva binecuvanta cum ti-a faga24 8i dt' va fi calea prea departe. 4. 10 Ci sa-i dai. 20. scoti toate zecimile venitului tau din anul si ^sa nu-ti para ran intru inima ta. 27 i^i apropie anul al saptelea. 22. aceea sa iei'te sau : lui. i Lev. 23. 12. care ti-1 da tie Domnul tiiu. 20. ce sboara necurat manancp. Prov. 23 ^^i sa mananci inaintea un sarac. 11.

Cele trei sHrhCitori anuale tul tau. . atunci intr'al §aptelea an sa-1 la^i dela tine. 22 In launtrul portilor mananci. ?i serbeaza pantile ^ 12 Daca din fratii tai. 6.acolo sa sacrifici tu pastile.ev. 16. 19 Tot intaiu-nascutul. 8. 28. r Esod. 11. 16.acum cilprioara §i cerbul. 22. mananci. Fapt. din vacile tale ?i din oile tale.faca sa locueasca numele sau intr'insul.• k 2 Reg. 2. sa incepi 10 §i sa a numara f?apte saptamani. ^i so strapungi prin urechia pe dimineata. eel necurat ca si eel p q Cap. iar 'in ziua a Dumnezeului tau.serbezi sarbatoarea saptamanilor Domsur. 15. e Cap. orice cusur ran. Sa nu lucrezi cu in.sa-1 ver^i ca apa. §i-ti Dumnezeului Abib te-a scos Domnul Dumnezeul tau din Egipt ''noaptea. 12. . ' taiu-nascutul vacei tale. 7. 1. ]oan la. 2.5. 6. ce se va nas?te alege Domnul: ^i dimineata sa te intorci. -P puna numele sau. 8 i^ase barbateasca.12. . h Esod. 12. 12. pre care Domnul Dumnezeul tau servei tale. "dupa cum te va fi i?i-l va alege. ca ii este bine cu tine: sa iei sula. toate zilele vietii tale. 10. lo. briei a unui naimit. a Eod. 19. r Esod. tale sa-1 n Mat. tau : ^^ Domnului ca in luna 2 ^i sacrifica pa?ti Domnului zeului tau. .-42. in locul care Domnul ceva cu. 14 tie. 16. nici sa intaiu-nascutul oiler tale. de cand vei incepe secerea lioldei. 19. 4 ?8i iti poruncesc eu lucrul acesta astazi. sapte zile. tu acolo sa cu ce Domnul Dumne. 16. Esod. 21. Despre slohozirea slugilor cumpSrate. §i Domnul Dumne. parte §i sa te duci la corturile tale. se mana ta. se va vinde va servi s^ase ani.voie cat iti da mana. IS. ^chiop sau orb. oi ?i '^boi. te va binecuvanta intru toate apusul soarelui. ca sa caci el ti-a servit §ase ani. sa le mananci *in acel loc. 12. 12.Egiptului pentru ca sa-ti aduci aminte zeul tau te-a rascumparat pentru aceea de ziua ie^irii tale din pamantul Egiptului. Esod. fi binecuvantat Domnul Dumnezeul tau. m : . 1 iz mai principale. ca serv ai fost in ca cu iuteala ai ies>it tu din pamantul pamantul Egiptului.23. 7. Esod.sa binecuvantat pre tine. 5. I . cu dar de bunaatuncia sa nu-1 sacrifici Domnului Dum. 17. It. 23. tocmai in timpul cand ie^i^i din Egipt. 1 m Esod. 26. Esod. 15.12.1 b Esod. 16 ^i Cfind s'ar intampla ^ca el sa dospit sa nu se vada la tine. il poate mchica. 18. ler. sa te bucuri inaintea Domnului 1 1 Si <* Cnput 16. in tot cuzica catre tine Eu nu voiu sa ies dela prinsul tau.i jo Cap. sa-ti ramana ceva preste noapte ta. I. ca tale ^i din aria ta ^i din teascul tau . din cesc tie. Ebreu sau Ebree. 18 Sa nu-ti para rau. tine. 9. cand ti le da 6 Ci in locul pre care Domil vei lasa sa se duca liber dela tine. sa-1 sfinte^ti Domnului zile sa mananci azime. 13 §i cand il vei lasa sa se dela tine. 12. la zeul tau. a§a sa faci §i tale. fiindca el te iube?te pre tine ^\ casa care vei jungliia-o tu seara in ziua cea 17 Atuncia dintai.'* nici dincarnea. sa nu-1 lasi cu mana duca liber dar sa-i dai din turmele goala.2. 34. MOISI . 2:1.13. Pazeste «lunalui Abid. Prov.-in 2.6. 1 1 Ca « nevoia^ii nu vor lipsi curat.sangele lui sa nu-1 mananci : mdndncd 23 Numai : pe pamant telui celui nevoia? ^i sarac din pamtin. 12. 7 ^i sa le iferlji ^i cate vei face. zicand De^chide mana ta fra. nanci cu ele azima. n Vers. deaceea eu porun. 13. nu tunzi Domnului Dumnezeului tau 20 Inaintea nici un lucru. 3 fLapa^ti nu mananci dospit. nul Dumnezeul tau il va alege.l2. panea intristarii. 8. 2. 26. nului Dumnezeului tau. 15 ^i-ti^adu aminte. 39. 1 Cor. indoitul sim.210 V. I d / Nnm. 4.29. sa nu faci Domnului Dumnezeul tau tu ^i sa-1 casa ta in tot anul. 8. * seara. §apte zile sa ma- zeul tau te-a . care-1 va Sfinpirea intdiuhii-nascut din vite.etc. 23. nezeului tau. 10. 5 Tu pastile nu le vei sa §1 prin usa ta^ §i atuncia va ii tie putea sacrifica in ori-care din cetatile serv pentru totdeauna. 13. Esod.saptoa sd fie ie^irea din sdrhdtoarea sa-i dai din aceea. cum pamantul tdu. g Esod. 21. Dumne- in « locul pre care il a Domnul Dumnezeul tau va alege. §i Domnul Dumne. 23. 21 lar daca intr'insul va 9"^^apte saptamani sa-ti numeri.

§i vaduva. straiuiil. 211 Dumnozoului care este tau. §i servLil tau. Trihunalul eel Dumnezeul tau are sa ^i-le dea in se- mai mare al preotilor. ca sa-1 omoare. care sa faca ce este rau in ochii l)ezi §apte zile ta. care va fi in acele zile. este adevarat. 15 *§apte sa serbezi sarl)atoarea legamantul lui. in sarbatoarea azime. inteleptilor. sau la toata nul Duranezeul tau te va binecuvanta ostirea cerului.mortii. cari Domnul tau §i fica ta ^i serviil tau si serva ta si Dumnezeul tau. ?i pre tine intru tot venitul tau §i intru cit deci vesel tu vei auzi.inaintea lor: '^soarelui. ran ca uriciune este aceasta Domsa o serlucru ^Sarbatoarea corturilor 13 : adunat nului Dumnezeului tau. barl)at sau Levitul. tu cerceteaza bine. bata^ei?ti judecata sa nu cauti la fata. <^calcand 3 ^i mergand se va aceasfa Domnului Dumnezeului tau. §i arbore langa altarul Donumlui Dunuiezeului tau. care ^i-l vei face. 16. care sa aiba vre-un cusur. pre 9 ^i "vino la preo^ii. 1 2 p ^\-\i i'T Sa nu '^sacrifici Domnului Dumadu amiute. intre cearta ^i cearta. in . cei din Leviti. ^'dupa binecuvantarea Dom. strainul ^i orfanul. Domnului cu mana 6 ''Dupa spusa a '' doi martori sau a 17 Fiecare cu darul. care sunt 22 Nici sa-^i inalti vre-un stalp ce userva ta. nici ta. facut aceasta fapta rea. inaintea 5 Atuncia pre acel barbat sau pre acea locul femeie.>i aceasta se va spune tie. ca darul orbe$te ocliii sau alte lucruri de judecata in portile mintiile tale. care va fi Domnului Dumnezeului care-1 va alege lor. ?i intoarce cuvintele celor tale. ?i . 21 2/Sa nu-ti plantezi dumlirava. in mijloeul tau. nici sa iei daruri. tu ?i sji tiiil tau. ca aceia sa judece poporul cu judecata dreapta. in tot §i aceasta uriciune s'a facut in Israel de partea barbateasca. lunei. Si ccfa -?sa cure^i raul ^i mijrilor sa fie cele dintai portile tale.judecat o cauza. pre care Domnul loeul tau. 8 * Cand ti-se va parea greu foarte de 19 Sa nu strim. Pedeaji'>a idolatriei. dupa ce vei fi din aria din teascul tau. 14 Si 2 ^De se va afla. nulDumnezoul tauil va aleij-e. in mijloeul tau. 16 *De insul in an sa se arate tau. ca ai fost serv in Egipt. in ''te bucura in sarbatoarea ta. femeie. ?i vaduva. ?i A ' nezeului tau. trei ori dacd lucrul este intemeiat. tu §i tiiul vre'una din portile tale. Domnului Dumnezeului tau. ca Dom. . 'intre sange ^i sange. cari sunt inlauntrul zile portilor tale. nici bou. IS^Judecatorii in toate ^i dirigatorii sa-^i asupra lui. $i care Domnul Dumnezeul tau ti-1 da.scoate-1 afara §i la portile tale. <'ceeace eu n'amporun4 /" v. sarbatoarea corturilor nu se arate inaintea dar nimenea sa moara. : in fie femeie. il drepti. "la judecatorul. ?i sa stapane^ti pamantul. 15. MOISI ?i Tiea . spusa unui martor. inlauntrul poi'tilor orfanul. ca sa faca sa locueasca numele sail acolo. p C»p. ?i se va incliina locul care-1 va alege Domnul. s's^i-1 ucide cu pietri. 15. Nimenea sa nu se omoare dupa nului Dumnezeului tau. in locul pre care Dom- ra^te Domnul Dumnezeul tau. care-i va trei martori sa se omoare eel vinovat da mana. nici oaie. intre rana ^i rana.\'. §i Levitul vre-un i>i tale. ^i de toate lucrarile manilor tale : : sa fii. atuncia scoala-te "* si suie-te la locul. . care o va da ^ie. 17. $i manile poporului intreg mai pui pe urma. fie barbat ca sa sarbatoarea saptamanilor. in iucliina la alti zei. datoriile judecUtorilor $i ale regilor. sau orice paze?te ^\ fa legile acestea. t^i-le va da. 20 Sa urmaresti dreptatea ca ce Domnul Dumnezeul tau va fi ales sa trae^ti. 7 »Manile martogoala: Administrarea legii.

rirea legii: 10 i1.te. Lege pentrit 14 Dupa Domnul Dumnezeul stapani. cari acolo inaintea Domnului : 8 cu El va ceilalfi. '^pre care-1 vaalege Domnul Dum6 ^i de va veni un Levit din vre-o nezeul tau ^din mijlocul fratilor tai sa-/ cetate din tot Israelul. fie bou sau oaie. pui preste tine rege tu nu po^i sa pui ^i va veni cu tot dorul sufletului sau. tnirelflnerea preopilor. . ce vei veni in pamantul. ^i ca lui tot eel ce face unele ca . nici fermecator: nici care cauta statele acestea. care ei te vor invata. nici ^ne12 Ca uriciune e^te Domnuacestea. 10 Nimepreotii. ?i zeul sau. indata ce va $edea pretronul imparatiei pre care Domnul Dumnezeul tau ti-l sale. din /' ca sa stea servind m . nici de judecator. augur. le cari sunt mo^tenirea ei. nici mag. 1 tarirea ce ei . din mustul tau. 9 Dupa ce vei intrat in pamantul. 20 Pentru ca inima lui mai presus de fratii sai. sa-?i scrie intr'o carte. ce si din oleiul tau. rege. preste tine 1 om strain. Preotii.pentru ca foe. ca toate toate semin^iile tale. cari le avea din averea parinteasca. el 18. * Ca tot poporul sa auda. §i si-1 vei oilor tale lui sa le dai. tr'insaf?z toate zilelevietii sale. loAtuncia pre acela sa-/pui preste tine toate zilele. 19 ^i el aceasta nea sa nu se afle intru tine. unde ?locue?. si ^^ va servi Domnului Dumnezeului sau.212 §i-i V. Sa se fereasca . : teme de Domnul Dumne. si dupa judecata. *§i asa sa cureti raul din Israel. aibalanga sine.i ^i tu sa I'aci diipa lio. el ?i fiii srd. *ca tofi ceialalti frati ai sai Leviti. intreaba. '*in locul ce-1 va fi ales Domuul : 7 $i stau 6 Numai acesta sa nu-si immulteasca pre popor sa nu-1 ^intoarca in Egipt. pentru ca multe iutru imparatia sa. cari ei iti vor spune. barbatul acela sa se omoare. 5 Ca «pre tau. acestea sa manance 2 Mos: tenire nu vor avea intre fratii lor Domnul este mo^tenirea lor. nici mogtenire in Israel ^ sacrificiile cu . vei zice: 1-a ales Domuul Dumnezeul "Pune-voiu preste mine rege. 12 i^i sbarbatul cai-e s'ar incumeta sii nu aseulte de preotul ''ce sta acolo. sau pre fica sa prin sa cestei legi. servind Domnului Dumnezeului tau. ale lui §i ale fiilor lui in Israel. amandoua tau ti-l da.da tie.nici la dreapta nici la stanga zilele lui sa fie vor spune din locul. din graul tau. tie liota- sa nu se abata dela acesta poruncS. copie a a. nici '"ghicitor. ca sa nu i-se abata inima inca nici argintul sau aurul sa nu §i-l prea immulteasca. ?i sa se teama. Pitone. 11 Sa faci diipa legea. de vrujitori fi §i ghiciiori.cei din Leviti. s?i toata semintia lui Levi ^ nu vor avea parte. ?i falcile ^i pantecele 4 ^^Prinoasele rege. '^sa dea preotului spata ?i ^i sa nu se niai incunicteze. 17. popoarele. cari sunt imprejurul meu in numele Domnului. manca-o deopotriva i parte pre langa cele ce a vandut. §i sa spiritul lui faca se inalte p Ezec. precum te vor invata ei. 44. pre nefratele tau. precum a zis lor. nici la dreapta nici la stanga. cei ce jungliie sacrificiu. ca sa-i?i immulteasca caii. sa nu te abati del a hotarirea. care ei iti vor spune. §i prinoasele tunderii . sa §i nu cromant.. ce Domnul il va fi ales ^i tu cauta sa faci toate. ca sa pazeasca toate cuvintele 11 "Nici legii le descantator. 18 §i el 2/caii. 17 ^i nici femei mai multe sa nu aiba. 3 §i acesta sa fie dreptul preotilor dela popor. care ^sa. '''^sa nu te inveti a face dupa uii- depe aceasta ce se afld la ciunile nafiunilor acestora. ca « Domnul v'a zis: ''mai mult sa nu va intoarceti pe aceasta cale. nici nici pronosticator sa invete a se acesteia. foe ale Domnului. 24. cei din Leviti. §i sa ceteasca din. . P^i ei vor spune MOISI . el vei locui intr'insul.treaca pre fiiul sau. 18 lor.de timp.

zicaud: lueu. 17 Atuucia zise traeasca: 6 '^'(Ja nu cumva rasbunatoDomnul catre mine: ^Bine au vorhit riil de sange sa urmareasca pre ucigas. §i pe caile lui sa umbli in toate zinul nu 1-a vorl)it ? 22 r*and un profet va lele. porunci lui. ^i sa-1 omoare. I 22. )?i-ti va da tot pamana vorbi in uumele meu. <^largi cuju-insul tau.si le aluiigi. 1. 28. rele ce au vorbit. etc. fi jyentru omorire. ] / d Num. care 1-a fagaduit parintilor tai ca-^ vi»iu fi poruncit. 51. 1 3 Til sa te ^ii in intregime. acestea. 15. 8. 21. ceste popoare. s^i-l va lovi de moarte ca sa apoi va fugi intr'una 12 Atuucia biitranii caror pamant Domnul Dumuezeul tau cetatii sale sa trimeata.24. ca sa traeas- 15 ^Prot'et I'ratii dill luijlociil tau. se verse sangele celui nevinovat in mijatunci acesta este acel cuvant. pre care Domnul Domnul nu 1-a vorljit: cu incumetare Dumnt^zeultau ti-1 da de mostenire. ei pre acesta sa-1 scula diutre fratii lor asemenea tie. /'atuncia sa-ti niai adaugi inca trei vorbi ceva in uumele Domnului. I I g lisod. cat peiitrutine tail de tau ti-1 da de mo^tenire. 22. §i sa-1 dea in mana rasbunatoru§i vei locui in cetatile lor !?i in caselelor: lui de sange. 12.1 I Cap. (bica tu vei zice intru inima ta ca sa iube^ti pre Domnul Dumnezeul 'um vom cunoaste cuvantul. ! ( Cap 5. r I . farfi sa-1 Domnul Dumuezeul ascultati. n Cap. ferul va din coada. ^i vei face cate poruncesc eu. 12. 18. 8. ca sa vad. ca sataie lemiei?i 'in ziua aduiiarii. 15. 'voiu pune cuvintele niele in gura lui. tului tau. ce Domnul Dumta. acolo. 7. acolo. 20. '21 Si ( : da Usui. 3. care Dom. care va fugi acolo. 46. . w ! loan Fapt. 213 ahinga pre ei 2 Aluncia ^'sa-ti des})arti trei cetati in Doinnul Duiimezeul tau. \ 4. diutre ca: cine va ucide pre aju'oapele sau. Esud. 45. iti va voiu cere dela dansul. 17. h Cap. el ridi- dela Douuiul luai Dumuezeul tau iu Horeb. 3.si lutocmai cum tu in padure. uciga§ sa fuga 4 ^i ''aceasta sa fie legea uci- gasului. le daca Domnul Dumnezeul tau. care s'ar incumeta rat parintilor tai. pre care tii . ca sa nu mor. los. ca sa ta'e lenine. §i tu pre acelea le vei alunga. zinu va asculta de cuvintele mele. ?i starpit al dintr'aceste cetati : r Lev. 19. F(iijaduini. 12. 14 Ca a. iji care va vorbi in uu. sa-1 impar- DomnulDuiiiuezeul ^e^ti in trei par^i. asemenea mie. §i va . ca sji moara. Ifi pre acesta sa-1 5 ai ceriit Precum fji fi urit de mai inaiiite: daca va merge cu vecinul siiu . Leyi pentru ucidere ffcra iwecuge'aye. §i ajunga. fi'cand un oni va uri pre aproapele sau. 13. b Rsod. de^i acesta nu este vinosi 'act'la va vorl)i lor toate cate cu voiu vat mortii. Fnf. 19.a adevclratulni profet. 13.tau. nici va veni. 23. ^i acesta va muri acela i?i acest foe luare nu voiu sa-1 luai sa fuga intr'una din aceste cetati.3 Sa-ti gatesyti calea ?i cuprinsul pamanDomniilui Dumnezeiilui tau. 10.va da: 9 De vei pazi tnat<' poruncile mele altor zei. 25. PrOT. va scula trui : nei?tiinta. 29. 19 2/§i va ti. 8 Si acela le va voiin intru uumele meu. pre care gliici- Domnul Dumnezeul :?i asculta de pronosticatori tori.25. lovi aud vocea Domnului Dumnezeului pre vecinul sau. nici pntfetul acela a vorliit: nu te teme de sa lie preste tine vind de sange. iS^Profetle voiu tiind inima lui aprinsa. loan X loan y '7 3. ca orice nu-ti invoeijte aceasta. pre care locul pamantului tau. neui-iudu-1 mai iiainte. $i se va scula asupra lui. Dl ''Ocliiul IQ '^ (Jaud ti Domnul Dumnezeul tau "va popoarele acestea. ca sa-1 aduca de ti-1 da tie. pre care caud: Desparte \\q trei cetati. Isa. Ao dinaintea mijlocul pamantului. 18. *Nu voiu sa nul. dupa cum s'a ju20 lar profetul. si-1 va pandi. cand cu mana sa sacurea. profetul acela sa moara. IB.V. moara. cu tie tai. 9. ca tot eel ce 7 Pentru aceea i^i poruncesc eu. 18. 8. 2R. 3d. Papt. c t Num. pentru ca calea este prea lunga. 9 loan 1. ] CapiU 19. 21. 11 Dar. inaintea nezeul tau ti-1 da ca sa-1 stapanesti. ceeace eu nu-i tul. i'pentru aeeste uriciuni ii MOTSI . i^i acel cetati catre aceste trei 10 Ca sa nu lucru nu se va intampla. 20. 33. ' I Papt.

inima fratilor sai sa se moaie.'^inaintea preotilor ?i a judecatorilor. §i popor mai numeros decat tine. care a plantat vie. 12 Si daca ea nu va face cu tine pace. §i altul sa nu moara in aceasta manance dintr'insa. pentru orice nedreptate sau in orice pacat. va spaimantati §i nu va cutremurati inaintea lor. sa zica : Cine este barbatul. tau sa nu-1 cru^e. §i ca sa va mantuteme|. cevafi facut. care s'a logo- Domnului. 17 Atuncia acei doi barbati. sa nu te temi de ei .214: V. 4 Ca Domnul Dumnezeul vostru este. Israele! voi astazi sunteti a- trii. reze. sa se intoarca la casa . prada dela neamicii te vei apropia 10 Cfind ca sa te lupt^i contra ei. atuncia tot poporul ce este intr'insa sa-ti fie t-ie tributar. $i orice va mai fi in aceea cetate. mearga §i sa se innu cumva sa moara altul sa o consac- ?i 6 ? ^i cine este ^i barbatul. ca dit sa sa nu moara ia. si ca el a marturisit minciuna contra fratelui sau: 19 »* Atuncia sa-i face^i lui a fa cum a cugetat el sa faca fratelui sau. ca in aceasta bataie. ci sa ceri vieata pentru vieata. ^i sa nu mai faca asemenea fapta rea in mijlocul tau. 11 Si va fi. sa le randueasca. sa se teama. ce se sa. 35. Pedeaiisa martorilor mincino^i. 9 §i va fi. 3 ^i sa zici catre dan^ii ^r\ Tu cand ^^ vei iei?i la resbel in Asculta. §i incd nu a ^ consacrat-o? acela sa toarca la casa sa. §1 a fa sa 20 Pentru cureti raul din mijlocul tau ca ceialal^i auzind. i proape de lupta contra neamicilor vo§sa nu se moaie iuima voastra.33. ca inima lui. . Sa nu se schimbe hotarul. care merge cu voi '^ca sa se lupte pentru voi contra neamicilor vo§trii. §i sa se intoarca la casa sa. Legi despre lihertate ?i slujba militarS. cei in nu cumva fruntea poporului. pre care strabunii le-au pus in mo§ia ta.i. §i *vitele. ''sa treci prin ascu^itul sabiei toata partea barbateasca din ea. 21 ^i ochiul tau sa nu cru1. §i ti-se va de^chide. sa se infat. 13 Si daca Domnul Dumnezeul tau. . ca acel martor este martor mincinos. ?i ^manancS. maua pentru mana. ca Domnul Dumnezeul tau. rape^te-le pentru tine. tr'insa mod nu ca sa a mancat din§i acela sa mearga. nici easca. intre cari este cearta. ci se va rasboi contra ta. §i nu a luat-o ? acela sa mearga. dinte pentru dinte. ca bine ^a-ti fie. care §i-a zidit casa noua. sa se intoar- ca la casa sa bataie. preotul sa inainteze. *$i tu sa cureti din Israel vina sangelui celui nevinovat. ^i vei vedea *cai ^i cara. atuncia mai marii o^tirilor.ii?eze inaintea 7 ^i ^cine este barbatul. ?i sa vorbeasca oatre popor. toata prada ei. 8 in aceasta bataie. 14 Decat numai pre femei ?i pre copii. 16 ^De va sta martor mincinos impotriva cuiva. zicand: Cine este barbatul. este *cu tine. ^i sa f ^i altul mai vorbeasca ?i diri- gatorii catre popor. 20. MOISI. oclii pentru oclii. picior pentru picior. Legi despre tractarea ora^elor du^mane. ^sa o chieme la pace.. 15 ^Numai un martor sa nu stea impotriva cuiva. care te-a scos pre tine din pamantul Egiptului. 2 ^i cand ve^. ca teme $i ^i $i are inima moale? acela sa mearga. ca «a-l stapanesjti. Legile reshelvlui. 34. daca-^i va da raspuns de pace. ^i sa serveasca tie.! fi aproape de lupta. 5 ^i sa vorbeasca dirigatorii catre popor. 19. ci dupa spusa a doi martori sau dupa spusa a trei martori sa se adevereasca lucrul. de o cetate. cand dirigatorii vor fi sfar^it de a vorbi catre popor. 14 . i^i va da-o in mani. ce o vei mosteni in pamantul pre €are Domnul Dumnezeul tau ^i-l da. cari vor fi in acele zile. nu va Num. parandu-1 de calcare de lege. sa o impresori. : cu femeie.e. contra neamicilor tai.^'Sa nu muti liotarele aproapelui tau. 18 §1 judecatorii sa cerceteze cu de amanuntul §i daca se va a/la.

bali'anii cetatii aceleia sa 4 Si duca pre acea r-are fiul eel intaiu-nascut va rite: 16 'Atunci junca averea sa.fire pentru omor. gatul in vale Manile noastre n'au viirsat sauffele Ifi liisa dill cetatile acestor popoare. fii lui Levi. 2. Mai. pre care~l ea sa-?i rada capul sa-^i taie ungliiile. 20. ca 20 Xumai arljorele. d ln. cari nu sunt lor deasupra juncei. daca ea nu-ti Qi Cand in pamantul ce-ti da Domnul mai place. tai. pre Hevei !?i pre lebusei a. care le facura ei zeilor lor §i a^a voi sa pacatuiti conti'a ocnu noi?ti'i riu l-aii vazut vdrsdndu-sc. cu care inca nu vor naste !^i si cea iubita in ziua si cea urita. si dupa aceasla sa IspS. : iasa batranii iji judecatorii tai si sa ma- Dcspre dreptul mtdiului-nSseut doiiS femei. vor lua junca. taindu-i cu sacurea. se ea dara nu vei putea vinde pentru bani va gasi om ucis. fie femeie. §i/sa ^i pre mum a luna de zile.V. 2-(. crat. zeului vostru. 12 Atuncia du-o in casa ta. se va ^ti cine 1-a ucis contra cetatii ce poarta planga pre parintele sau sa resbel cu tine. ^i vina de sauge va ti ispaijita. cand vei face cc este drept in ochii Domnului. (ca vedea femeie frumoasa la chip. 17 Ci el sa recunoasca nul Dumnezeul tau ^ pre ei i-a ales. 8. h Fac. Ps. 215 cearta ^i Domnul Diimnczcul taiiti-a judece toatjx toata vatamarea) dat-o tie. i^i ^dupa spusa lor sa se rea ce se va afla la dansul ca acesta este intr'o vale rapoasa. 3 ^i va fi. sa-i dai drumul. care este eel sa vina preotii. 2 Crop. una iubita '^iar alta urita. iai. 34. 19. (caci Dom. sa dintre cetiitile acestor popoare de aicia.intaiu-nascut.intri la dansa ^i sa-i fii barbat ?i ea sa-ti noscut.idandu-i cele doua parti din toata avemele Domnului. Domnul Dumnezeul tan le da tie acesta. nu fi al celei ucand va imnu va putea Capid SI. MOISI. unde va voi -^i Dumnezeul tau sa-1 stapane^ti.23 13. !?i si cuno?ti. 5. g Fao. de Dio^tenire. I . e . 13 vSi sa-§i indepfirteze vestmintele capstrici §i sa-1 tai. 17. cd din s'a lu- 15 Daca un 'oiirbat va avea doua fe§i ii cetatea celui ucis batranii acelei cetati mei. ?i sa ^eaza in casa ta. pre acela sa-1 dintr'injjii tarii ridicand tivitatii ei. mjinanci din ei. -^i vei bate ca sa o pomii sa ci il va da tie in Domnul Dumnezeul tamana si tu vei lua din11 ^i intre cei prin^i vei nu-i strici. vei ie^i la resbel asupra ^i ne- 19 Cand vei impresura o multe. nu nici sa te servesti de ea ca sclava. ca de intaiu-nascut pre fiiul celei urite. s'a part! el filor sai : . ^i tu vei voi sa iai tie de sa dispara de dinaintea ta in impresu. I 14 . sa-i serveasca §1 sa binecuvinteze in nu.19. 91 '^ ! Domnului Dumne- DesjJre femeile pj-isoniere. 9 A?a ^sa cureti vina sangelui nevinovat din mijlocul tau.pre care -21. 5. fiind2 Atuncia sa ca ai 9 umilit-o.'' Cap. a 1 Cron. 10 Cand cetate. 33. unde uciijaful nu e cu. §i aceia viaia omului sunt pomii campului). 1. si care inca n'a tras in jug. nici un suflet sa nu lai?i 17 Ci cu desavarsjire sa-i perzi pre Hetei ?i pre Araorei i?i pre Cananei pre Ferezei. nu este arbore de mancat. la fiii din soare spafiid\yAnii la cetatile ce sunt im- prejurul ucisului. rare.19. sa tr'insii prin^i.. pre care tu 1-ai rcscumaparat Doamne si nu Iasa ca vina sangelui celui nevinovat sa lie in mijlocul poporului tau Israel. celei cetatilor.ln 1. . arat nici s'a scmiinat vre-odaid i}[ acolo face intaiu-nascut pre fiul celei iubite sa taie gatul juncei in acea vale 5 Si inaintea fiului celei urite. 8 larta poporului tilu pre Israel. cari aproape de eel ucis. 1 Cron. pana ce o vei supune. 11. 14 ^i va fi. 10. 12. 29. careia i-s'a taiat 7 $1 luand cuvantul. zile amicilor tai.?a euin ti-a poruncit Douniul Dumnezeul tau: 18 Ca ei sfi nu va invete ?i : !:!i pre voi sa faceti dupa toate urieiunile lor.femeie. h Cap. pre zica : : care viu. c Ps. sa nu-i tai pre ei. 45. Ill | Crop. 13. a7. fii. . ca iti va pblcea. zacand in camp ?{. ()Sitotil>atn\nii cetatii aceleia. '^ak-^i spele mai 15 A^a sa faci tiilur<»r man lie sunt depai'te de tine foarte.

nu ari cu un bou §. De^xire fiii neascultufori. ce i-s'a perdut lui si tu 1-ai fecioara. sau pe rintelui sau. ^i cand m'am oaia lui ratacind. §i apoi o va uri. . 14 Felurite prescrieri. dara el a prins ura asupra ei sau §i asja sa faci ?i cu vestmantul sau. sji sa-i dea parintelui fetei. sa-1 7 Ci pre muma sa o la^i. fiind. sau aceasta o luai de femeie. iar pre pui sa-i daratnic. nici barl)atul sa nu se imbrace argint. pamant. Despre spdnzura^i. si luri de seminte. mai ales despre dragostea omeneascd $i despre mila de animale. 49. 10/ Sa 22 Jar de va fi cineva in pacat. ! h Fac. ce ai semasa se teama. decat de moarte.216 V. zicand: Eu pre fata ta nu o afiai telui tau. pre cand 5e??i?7e/e fecioarei fetei allat tu nu poti sa te ascunzi. barbatul acela ?i sa-1 certe. ca noastra. cu pui sau cu oaua ^i muma lor i?i ei il cearta pre dansul. i^i'^a^a sa curet^i raul din niijlocul tau. zeu este eel spanzurat) ca sa nu-ti inLegl pentru pacaiele de curvie. celui mort sa nu ramiina preste noapte preuna. ca sa nu intinezi productul semintei aceleia. 3. care 18 Cand cineva va avea fiu rau §i innu asculta de vocea pa- : '^ scoata la batranii cetatii sale locului sau. : QQ ^^ . sau boul faca panza innaintea batranilor cetat-ii. : : . nu asculta de vocea facig'radej imprejurul coperi^ului tau. 19 Atunci apucandu-1 nu iai pre muma cu puii ei impreuna. ta. nat cu fruptul viei impreuna. manti vitele lui in la batranii cetatii. pre el parintele sau !?i muma sa.colturi ale mantiei tale. sa nu te ascunzi apropiat de dansa. 19 ^i sa-1 5 Vestminte liarbate^ti sa nu poarte condamne la gloaba de o suta sicli de femeia. sau pe carevA arbore. 3 A. *'va intra la dansa. 2 Si 15 Atuncia parintele fetei si muma ei daca fratele tau nu ra fi aproape de tine. sale Fiul acesta al nostru este ^\ 8 Cand iti vei zidi casa noua. 21 ^i toti sa nu aduci vind de sange preste casa *^ oamenii cetatii sale sa-1 ucida cu petrii. ?i ele sa fie la tine. ?i zilele tale sa 20 : Si sa zica catre batranii fie multe. ci sa-1 immormantezi pre el inr2'*Fimbrii sa-ti faci la cele patru tr'aceeaf^i zi. MOISI 01 oo . Eu pre §i-i va scoate nume ran.?a sa faci ?i cu asinul femeie. cu care te acoperi. ci sa-i ridici cu el impreuna.^ca sa-t.i fie bine. cetatii ^i la poarta iai tie. cand cineva ar cadea depe ea. 9 Sa nu sameni in vieata ta dona feca sa moara. hii dara i-se cu vestminte femeief?ti ca uriciune Domnului Dumnezeului tau este tot eel ciivine ^dreptul intaiu-nas?tprii. si tau ti-1 da de raostenire. "ju. nu o aflaiu fecioara de ele sa le intorci la fratele tau. sa nu te ascunzi 18 i^i batranii cetatii aceleia sa iee pre de ei. luizacandcazutiin cale. nici de vocea mumei sale. (caci ^blestematde Dumne. sa-i ran ?i indaratnic. !?i tu sa i-le pre fata mea o dadui acestui barbat de Inapoiezi. §i tu-1 1 1 ^ Sii nu te imbraci cu vestmant din 23^Trupul materie felurita. ce Domnul Dumnezeul 13 Daca cineva i^i va lua femeie. 17 ^i iaca! el ii imputa lucruri de ru^i a§a sa faci cu tot lucrul pierdut al fra. ce face aceasta. la poarta. i^i-i va imputa ei lucruri de I'usine. §i el tot nu va sta preste pui sau preste oaua sa asculta de ei. tinezi pamantul. sa iee semnele fecioarei fete ^i sa le aduca sau nu-1 vei cunoa§te. 16 §i pacasa ta. pana ce le rintele fetei sa zica catre batrani Eu va cauta fratele tau pre ele. zicand De vei " vedea boul fratelui tau. §i se va omori."ca tot Israelul sa auda. ]i(' lemn.ijine. ta 6 De vei afla cuib de pasare inaintea pe cale. 4 * Z)e mele sunt acestea ^i el atuncia sa desvei vedea asinul fratelui tau. este lacom si bej^iv.i cu un a sin impreuna. din Ikna sji din in imvei spanzura pe un lemn. ^inceputul piiteni sale.

j Fac. cari daca el apncand-o. lai. 26 lar fetci sa nu-i faci nimica. acel blestem in binecu: poarta cetatii aceleia pietri ca sA ^i sa-i ucideti en vantare. ?i pre neamicii tai sa-i su- k Cap. i^i apucand-o se va culca cu dansa. fiul lui Beor. intre in adunarea Domnulni. ^i el va piitea lasa in toate zilele lul. pre in daca careva barbat va afla Egiptean sa nu-lura$ti: ca /strain ai fatS. ''el sa se spele cu apa. meia. si barbatnl care a dormit cu fe. 4 *Penfemeie. sa sapi cu el. 5. cand ati ie?it din Egipt. ca sa te blastemc. §1 fata cea logodita a strigat ?i nimenea n'a fost care sa o scape. 7 Pre Edomeu sa san. 12 $i sa . mi 20 f^i ea sa-i fie feineie. ca pre tine sa te mantueasca. si-1 omoara.cu apa in cale. 9 Tu cand vei ie^i cu ostea asupra neamiculni tau. fata n'a facut pacat. pre barbat pacea biuele lor. ca apropiindu-se seara. 21 Atuncia pre acea fata sS. care cste logodita. pentru ca nul ?i Dnmnezeul lor. nului.V. si sa nu intre in tabara. ?i acolo sa ie^i cu ea sa dea parintelui fetei cincizeci de afara. cu femeie maritata. 34. intr'a treia gencbarbatnl aecla care s'a culcat cu ea sa ratiune sa intre in adunarea Domnului. cand vei li. tale. moartea : ca precum un om se scoala asiipra aproapelui sau. . 5 (Dara cu barbat. si nici a z(^cea lui gencratiune nu intre in aelunarea Domnulni.in vecinicie."De va fi intru tine cineva^ care sa nu fie curat din careva intamlare de noapte. re-^i ceeace a ie^it. se vor na^te acestora. Despre primirea pz neprimirea ?n Domnului.i nu n'a strigat. testicnlii sai sau taiati. sculte de Balaam. se va cnlca cu dansa. . 8. 11 ^i va fi. Balaam. '^ca el fratele tau este. o bastard sa nu intre in adunarea Domscoata innaintea ui?ei casei parinteliii ei. as^a : 27 Ca el a aflat pre ea fu Incrul acesta siugura in camp. loan 13. zecea generatiunealor sa nu intre in a22 ^De se va alia barbat donnind en dunareaDomnului. Si 25 camp pre o moara rite singiir. care are sdrobiti. sa intre in tabara. se va culca en dansa. va sopotamia. 217 obftea mime rau asupra uiiei fecioare alui Israel. amandoi sa tru ca ei nu va intainpinarJi cu pane si moara. nici tan). ^\ apoi acopein toate zilele sale. desfranand in casa parintelui ei.neltele tale voi sa te indca a umilit-o el sa nu o poata lasa pui afara. i?i ea sa-i fie femeie i?i va fi. din tine. I sadescopere invelitura mijlocul taberei tale. . 7. si apoi dupa ce va apune soarele. 13 iSi o lopata sa aibi intre usicli de argint. 2Niciun fata. iji prefacu Donnuil 24 Pre amandoi aces^tia sa-i scoateti la Dnmnezeul tau. nu va putea semnele de feciorie nu s'aii aflat la acea intra in adunareaDomnulni. acela sa iasa afara din tabara. in vecinicie.Domnul Dnmnezeul tau.Domnul Dunmezeul tau. din Peor in ]\Ie23 Cand o fala care cste feciuara. in toate zilele pentru ca a"umilit femeia aproa])elai tan. v^\°asa sa curati raul din mijlocnl nu-1 nra^ti. $i nici a ^i^a^a sa cnreti raul din mijlocul tan. ^i oamenii cetatii ei sa o ucida cu pietri sa ca sa moara liindca a^'facut nebunie in 3 "Nici un Ammonit sau Moabit sa nu Israel. rintelui san: nici parintelui sau. 28i^0and careva va afla o fata care este fecioara. fiindca te-a iubit pre tine Domcauti moara : pre fata. §i se va descoperi 29 Barbatnl care s'a culcat aibi loc afara din tabara. ?i femeia: $i a-?a sa cnrati i-anldin si ^pentru ca ei naimira asupra ta pre Israel. 8 Fiii. 10 . fere!?te-te de tot Incrul rau. fiind in cetate. si fost tu in pamantnl sau. 23. dara nelogodita. 14 Ca 30 Nimenea sa nu iee pre femeia pa.. §i careva ga. Hnnbla prin . nu voi sa afi "' logodita sind-o ill cetate. care sa me- Felurite leyi.da('a acol liicru va fi adevarat fi QO ^^ Nimenea. 6 '^S. cS a scos M0181 22. 5.

din casa lui. va fi om sarac. Rava^iil de despClrljenie. ^i cate. pentru ca. M0I8I 23. sa nu intri in casa lui. in paman- mergi ca faci vot sa-1 stapanes^ti. nici piatra de moara. tie . *Mariei pe cale. : . care o lasa. Sam 30. cand voi ati pui. 18 ^ Gi tu ama. preo^ii cei din Levi^i cum le-am porun24 De vei intra in via aproapelui tau. din fiii lui Israel. camata: -P pentru ca Donmul Felurite legi. intr'una din portile tale. ca sa iei amanesa faci. il va cere dela 21 2Daca : ^i intdrzicind. ^i o va lasa va alege el. ea poate 15 -^Pre servul ce a fugit dela dom. ca iara$i sa-i fie fie . in mijlocul tau. 15. care o lua lui de femeie. aminte de ceeace a facut Domnul Dumpana ce te vei satura dara in vas sa nu nezeul tau. care sa fi furat vre-un om dintre fra^ii sai. pentru sa nu i-se puna nici o sarcina scutit sa 20 ''Dela eel strain fie in casa sa un an de zile. 11 Afara sa stai. tul dela dansul. sa-^i a-^ insoara cu ea. ^i se intampla. tu aproapelui tau. de mo^tenire. 24. nici sd /?e™sodomit dintrefiii nu va putea a o lua. cit eu. 19 ^'^Sa nu iei camata dela fratele tau.•218 V. . deaceea tabara ta sfanta sa sa-i scrie carte de despartenie. 7 «De se va afla cineva. . ce ti-l-a dat Domnul Dumnezeul tau Dumnezeului tau. 9 '*Adu-ti poti sa mananci struguri. sa tine. sau il vinde sa moara acel fur. pacat 22 lar de te vei ab^ine de a face nu vei avea asupra ta. tu sa nu te culci cu iiindca el a gasit in ea ceva uricios el amanetul lui la tine. in locul care §i-l tenie. puna ca el : lui Israel. ca tu viea^a aproapelui ai lua amanet. la. cul tau. ^i i-o va da in mana. si sa faci tot ce te invata buna voie. urma. ^i-i va scrie carte de despar^eaza. dupa cum ai facut 8 la aminte ca bine sa te paze^ti de vot Domnului Dumnezeului tau darul de ^plaga leprei. ce tu cu gura ta ai fagaduit. 18 Castigul dela prostituata femeie. va muri. camata pentru bu. dara secerea sa nu o por^i in holda pelui tau un lucru ce ^i-se datore^te. si «•?« ^sa curet-i raul din mijlo: 23 *"Ceeace a Aceea sa ?i din buzele tale. <^veselind care sa ia camata. amandoua acestea.femeie. Domnului Dumnenu intarzii a-1 implini ca Domnul Dumnezeul tau.iesit din Egipt. cati vei voi. §1 sa o lase afara din casa lui. ca duca aman etui afara. ^i sa nu se intoarca dela tine. pacat vei avea asupra vot. ie§it t-ii 6 Sa nu iei amanet moara. §i ^A* j 1 Cand^cineva luandu-^i femeie. dea in mana. sau daca acel barbat din unde-i va placea '^'sa nu-1 amarasti. sa te binecuvinteze intru orfanilor ^ al strainilor. sa tul in carele camata dara dela fratele tau femeia ce ^i-a luat-o. prostituata ^dintre fetele 17 Sa nu fie 4 ^Barbatul ei eel dintai.sa se duca. reva vot: ca uriciune sunt Domnului tul. mai ales in : folosul sffracilor. ?i sa i-o nimica spurcaciune sa nu vada. sa nu-1 dai bat 3 lar dacd acest al doilea barbat inapoi domnului sau: 16 La tine sa va uri. a§a cautati sa facefi. . zeului tau. 2 ^i ie^ind din casa lui. « spice po^i sa culegi cu mana 10 (Jandvei avea drept saceri aproata. camata pentru orice lucru. loate pre care vei pune mana. ^i se serve^te de dansul ca de un Sclav. dupa ce ea s'a incliinat ca uri§i pretul dela cane sa nu-1 aduciincasa ciune ar fi aceasta inaintea Domnului Domnului Dumnezeului tau. caruia i-ai imprumutat. lui tau. acela sa nu mearga la oaste. ^i sa se marite dupa alt barnul sau la tine sa scape. po^i sa iei nu iei Dumnezeul tau.si tu sa nu aduci pacat preste paman. 12 ^idacaacesta ea sa nu afle liar inaintea ocliilor lui. 5 <^Cand cineva va fi luat de curand camata pentru bani. 25 De vei intra in holda aproape. se omul. lui Israel.

drepteze. ale orfanului ?i seeliieme in Israel Casa celui descalfat. sa zica: A^a sa se faca §i ale vaduvei sa fie acestea. el nu voie^te tie. s?i Prescrierea tn privinfa pedepsei de bdtaie. 219* soarelui. sJiu. 18 Oi-ti *adu daca acestui om nu-i va placea ea sa ie& aminte ca serv ai fost in Egipt. sa-ti fie paeat. ca acestea unuia se va apropia. 12 Atuncia mana meni. 8 ^i batranii ceta^ii sale sa-1 sa nu te intorci. 2 $i daca eel vinovat va ft feluri de pietri de cum]>ana.mele mortului sau frate. iiotul lui su i-1 iuapoiezi MOISI . ?i tie. judeeatorul sa porunca sa doanna in vestmantul ceasca sa-1 puna jos. 14 Sa nu^'nedreptatesti pre dupa apunerea ''meritat bataie. 22 ^i adu-fi aminte. ca sa nu se lui nici a orfanului. sa iec om strain sa intre la dansa.?i sazica: Cumrat de acolo pentru acea i^i poruneesc natul men nu voie^te de a pastra fratelui sau numele in Israel.chieme ^i sa vorbeasea lui ^i daca el nului. 11. *sa urmeze in nutiecare sa se omoare 1 7 3 Sa nu intorci dreptatea strainu.Y. tai. 24. 10 ^i numele lui sa. pamantul tau. 21 Cand barbatului. dupa masura vinovafiei droptatea ta inaintoa Domnuliii lui. va ramanea statornic..suiein poartalabatrani.intre portile tale. sJi s& Domnul Dumnezeul tau te-a raseumpa. 9 Atuncia cumnata cuvinteze intru toate lucrarile manilor sa apropiindu-se de dansul innaintea otale. §i soa- 5 /^Cfind frafii . 13. ochiul tau sa nu o eruteea sa-i judece. cumnata sa. vor locui impreuna. §1 femeia. ei sa i-o tai. cari petrec in 15 Ti Porunca tn priviii^a cCistdoriei cu vCuhica fratelui. ca sa-1 iei.tile sale ru^inoase. ^i sa §i-o iee de femeie. ?i scofand incalf. ale orfanului luand euvantul.aminsa nu te intorci sa culegi cele ramase tea sa din picior. 20 ^i cand vei scutura olivii tai. . ?i cd pre cumnata sa. . nat. cliilor batranilor.stearga nuniele lui din Israel. fomeia mortului sa nu se marite este. ca sarac unul dintr'in§ii va muri. aces^tia sa vina la judecata. ^i nu va avea copii. il apnea de paropr Cand se na§te ''cearta intre oa.9. IG^Parintiisanu se omoarepentrufii. sa nu poghirce^ti in easa fratelui sau. sa-1 scuipe in fafa ?i in urma-fi. nu dandu-i mai multe lotau sa fie vituri. §i sa implineasca eatre dansa datoria denici liii sa nu se omoare pentru parinti cumnat. ci al strai. nul.place ea sa o iau. §i de aceasta dores^te sufletul sau ci eumnatul ei "ca sa nu strige asupra ta eatre Dom. ca sa scape presa faci. mare ^i mica. 4 ^ Sa nu legi gura boului. 7 ^i duvei amanet sa nu-1 iei. intr'aceea^i zi " sa-i dai plata lui. : ^^ k Iov. care nu voie§te sa zideasca vei culege via ta. §i rele sa nu apuna preste dansul. ale vaduvei sa fie. i?i '"vestmantul va. barbat cu fratele sau. pre care-1 va na?te. 3 ^Patruzcci lovituri sa-i dai. 25. : . ca acestea sa faci. 11 Daca doi barbafi se vor eerta inca serv ai fost in ])amantul Egiptului tre sine. ca intaiu-nascutuU pentru paeatul sau. barbatul ei din mana celui ce-1 bate. ^§i sa-1 bata inain?i sa te ^biiiecuvinteze. ^i ^aceasta tea ocliilor lui. pentru aceea ifi poruneesc fie. ^i *pre eel drept sa-1 inOprirea de a cant Or i fi a musurd lipsS. . ale strainului. nu niai mult. cand treera. ea tinzandu-Sji mana sa. ?i pre eel vinovat sa-i eon13 ^Tu sa nu aibi in sacul tau doud damne. 19 'Cand vei secera seceri!?ul tau in sa implineasca cu mine datoria de cumcamp. . urma ta ale strainului. §i vei uita vre-un snop in camp. fratele /'desprefuit in pre eel sarac ?i pre eel sarmaii din fratii oeliii tfti. §i va zice Nu-mi ca Domnul Dumnezeul tau sa te "bine. 6 ^i va fi.afara. va fi Duinnezeului tau. sau din strainii tai. ca naiiiiit. al orfanului §i al vaduvei sa fie.. ea.

14 Si in casa ta sa nu aihi doud feluri trecti acolo cu '^putini oameni. 6 v^i si dreapta sa aibi si eta plina §i dreapta / Egiptenii ne asuprira )?i ne amarira. 4.pamantul pre care 1-ai dat noua. tu si Levitul si strainul. . k Cap. marturisesc inaintea zeului tau. 8. 34. pre care Donmnl Dumnezeul .9noi strigaram catre Domnul Dumnetan ti-1 da 1 6 Oa ^ uricinne este Domnn. 12. o i?i . Ciip<d se. orfanului si vaduvei. I f?i pe. 14.29. ca ni-1 va da. 3. d c F. Stdrpina AmaleJcitilor. 6. ?i 5 Apoi tu luand cuvaiitul. 12. se uita la amarirea noastra. 16. mantul acesta. tare ^i numeros. 18.in jalea mea §i nimica n'am dat din ele sa-i zici : pamantul pentru vre-un necurat. Modid aducerii prinoaselor $i a zecimdor. 1. tra: 8 f^i ''Domnul ne scoase din Egipt facn aminte de cele cu mana tare. in care curge cari erau dinapoia ta cand tu erai o. ca sa i?i nesti. sji ^de Dumnezeu nu se adusei prinoasele fruptelor pamantului.vocea noastra. 2'*Sa iei manance eiin portile tale zici : sa se sature: din roadele tutnror i'ruptelor acelui pa. . 25. cari tu le aduni din pamantul Dnmnezenlui tan tan ti-1 Am !?i dat afara cele ce Domnul Dumnezeul da. : temii. 25. ca sa-1 stapa. 4. Pac. I Prov.lapte ^i miere. \m n I 1 Lev. 6. : mantul. 15. ^i ne dadu pain coada o^tirei tale pre to^i cei slabi. i^i va fi dat repaus de toti Dnmnezenlui ttiu. ^^ ^' OfS ^^ ™ tul. c Oiea 12. dupa toata porunca ta ce ni- Ta alege. intrat in am preotul sa iee panerul din sa-1 puna dinaintea Dnmnezenlui tan. 36. g Esod.intea Domnului Dnmnezenlui tan mantul care Domnul Dumnezeul tan t^i-l '^"tu sa te bucuri de toate bunatatile pre da de mostenire. '"cand Domnul Dumnezeul tan. 3. 11. 12. tu cari Domnul Dumnezeul tan le-a dat tie sa §tergi si amintirea lui Amalek de sub §i casei tale. 21. 1 Sam.. / Esod.220 V. tale n'am calcat. 3. 12. ca eu Eu astazi 14 ^\\° nimica n'am mancat dintr'insele Domnului Dumne.37. §i''sa te duci acestea Levitului strainului. 11.ac. ^i se facu de efa.nici pentruvre-un care Donmul cu iuranifint 1-a faii'aduit mort: eu am ascultat de vocea Domnu4 ^i lui Dumnezeului men. 1. b Cap. ce -cer: sa nu uiti locueste in mijlocul tau. 7 Jar .strainului. 4. pre tail. te pleaca inna1 1 Si neamicii tai de jur imprejur. pre care tu mi-l-ai dat. I Xura. mana ta ^i cum tu mi-ai poruncit: 15^Cauta din locuinta cea sfanta a ta. 1 Tes. Osea p 9. si sa aibi ca zilele tale sa fie multe in pa. 27. ce Domnul Dumnezeul : t. le pui intr'un paner. din cer ?i l)inecuvinteaza pre poporul tan Israel. Cap. m Rom. n'am Ta fi in zilele acelea . 23. 51 i Cap. 19. prin semne §i minuni: 9 Si 18 Cum te intimpina el in cale. 10 '^\ acum lata! eu bosit sji ostenit. ipamant. 4i). era aproape nostri: pamant in care curge lapte ?i altarului : Domnului sa peara. 63. / — a Esod. vei locui intr'insul. mare §i mica: 15 Peatra plina acolo popor mare. prenaintea Domnului Dnmnezenlui tan cum cu juramant ai fagaduit parintilor parintele men. care ai poruncit: eu nimica din ^i " nici poruncile uitat. 1. I ^^ i?i tan ti-1 i?i da de mostenire.iu i?i-l ?i vaduvei. !ji cu bratul intins ?i *cu 17 Adn-ti ce-t-i Amalek in cale. 27. si inca le dadui pre si sa. sa zici in. l- s^i'^se pogori la Egipt. iyi ucise ne aduse la locul acesta. 7. de a le da Levitnlui. 2. Doamne. 5. . Ps. . Isa. ca sa-1 stapane^ti. 13. un^Sirian.zeul parintilor no^tri §i Domnul auzind Ini Dnmnezenlui tan. 7. cand ie^irati din Egipt spaimamare. 119. Prov. 9. 12 Cand vei sfari?i de a lua toate 'ze^'^^^^ vei intra in pamancimile din venitul tan in anul al treilea.miere. orfanului la locul. k. §i am facut toate. ca sa faca numele lui sa locueasca acolo 3 vSi venindla preotul. h Esod. 6. Lev.pnsera preste noi munca grea. 30. 13. 23. Ps. 18. Prov. 15. la nacazul nostru §i la apasarea noasdreptatea.28. 26.13 Atuncia sa innaintea Domnului mant. tot eel ce face ne. MOISI . i^i apoi pune-le innaintea Domnului 19 ^i va fi. 46. in pa. 3. 1. pre care Donmul Dumnt^zeul anul zeeimei. parintilor no§tri. 141. j Esod. 20. sfinte din casa me(i.

astazi: "2 li Toate a15 *Blestemat sd fie l)arl)atul.Y. S Esod. jiototi ?i cu voce inalta sa zica catre fy^ ^ v?i Moisi cu batranii lui Israel : barbatii lui Israel: I runci poporului. dupa ce veti da. 4 ^i va fi. care-^i cate vi-le dau va face chip cioplit sau clii]i turnat (care : in care '^vcti este uriciune trece lordanuK in pamantul. zicand Si va in ziua. Domnului Dumnezeului tei legi foarte respicat. ce Domridici »>i nul Dumnezeul mari si tan ti-1 da^sa-ti pietri sa le lipe^ti cu var: 3 Domnului. poporul 18"' Blestemat sd fie sa zica: Amin! tot. al orfaiiului si zidesti acolo altar Domnului Dumnezeu.en de vocoa lui. a vorbi. nezeul tau. MOISI •26. cu lauda. danul Simeon si Levi. pre munSi ca el sa toate poruncile lui 19 ca vei pazi pre tine te va-^inrdta mai pre sus decat tele Garizim. pe cale! Si tot poporul sa zica: Amin! pentru care eu astazi va poruncesc. !?i Domnul ?i i^i 10 Dt'ci sa asculti de vocea DomnuDumne. 6 Din pietri intregi culca cu femeia parintelui sau ca acela Domnului Dumnezeu. Legea sa se scrie pe tabic. '^pe 19 « Blestemat sd fie eel ce strambatanuuitele Ebal si sa le lipiti cu var. 19. Dan cum a faii'aduit el. sa ridicati aceste pietri. 17 Tu astazi tau. ca sa vii in pa.sa Si tot poporul sa zica ^ Amin mantul. ^i sa te vesele^sti inaintea tau. de ziua aceea. 27. sa vita Si tot poporul sa zica fie eel ce se Amin ! mananci acolo. cd voi. ]u-e cari \. ca zeu. ca tu 12 Aceijtia sa stea e§ti popor scunip. zicand: binecuvinteze pre popor.descopere invelitura pai-intelui sau Si : ! deasupra lui sa aduci arderea tot poporul sa zica Si : Amin ! 21 : i^ Bles- de tot Domnului Dumnezeuluitau. §i sa faci poruncile : ca vei iimbla pre caile ca lui $i legile lui. si ca vei asculta si jude. zicand la a: asculte de Diimnezeu. caud il vei trece.i-\e poruncesc vei pazi leg-ile kii poruiiciL^ lui catile lui. altar de pietri ^ preste acestea min 20 "Blestemat . 8 ^i pre tica parintelui sau. 221 Indemnare ca sd 16 Astazi iti 9 ^i Moisi ^i preo^ii cei din Lcviti. porunce^te Doiunul Diini. ! va culca sau tica : acele pietri sa scri toate cuvintele aces- mumei min ! sale Si tot poporul sa zica Ava 23 ''Blestemat sd fie eel ce se . Blestemul depe vuintele EbcL 11 Si Moisi mai porunci poporului in 18 i^i^'Donmul astazi a adeverit.sa tie eel ce se va ^ liotarul aproapelui sau! Si tot : : ! t'erul sa nu iji treaca. dupa ce veti trece lortoate popoarelc cate a facut el. precum Domnul Dumnezeul tau \i-a fagaduit. lucru din mani de me^ter) !?i-l va pune in loc ascuns! i Si tot poporul sa raspunda f?i sa zica Amin! 16 Blestemat sd fie eel ce va ! sa inscrii pe ele toate cuvintele acestei despretui pre parintelesau.lui Dumnezeului tau. dupa cum ^i-a zis. 22 3 Blestemat sd cu sora-sa. sau premuma legi.al vaduvei! Si tot poporul sa zica: Alui tan. 20. 13 lar acesjtia sa cu renumele §1 cu niarirea ca tu sa lii losif ^i Beniamin. luda si Isachar. sa zide$ti tu altar lui tau. este liii f?i aiaadeverit. Gad §i Asser. ceste porunci sa le pazei?ti. ^i sS. 5 Si sa te!?te dreptul strainului. se ceieascd cu Neftali. Zabulon.vorbira catre tot Israelul. ce Domnul Dumnezeul tau ti-1 17 Blestemat sd fie eel ce va straninta : ! pamant in care curge lapte §i miere. astazi. care face pe eel orb sa rataceasca trece lordanul. 14 Atuncia ''Levitii sa inceapa /' : : : i/ !?i evlavie.safaci aceste legi deci pazo)?tP-/e ta ?i i?i si judecati: minte ?i asculta Israele ta-le <lin toata ininia facut popoi'ul «Tu astazi te-ai Donnudui Dumnezeului ! din tot sufletul tan. Donuiului Dunuiezeuluilau ^poporsfant stea ca sa blasteme pre muntele Ebal Ruben. 7 si temat sd ! fie eel ce se va culca cu orice sa sacritici sacriticii de bucurie.

mut. intru toate. 7 Domnul ^va face. vei fi tu cand vei intra. 20 Trimite-va Domnul preste va binecuvanta pre tine in pamantul pre tine ^blestem. preste tine. in care intri. 22. $i blestemat cand toate. ^\ intru fi tu cand vei intra. dupa cum el cu juramant s'a ju. nici nu manilor tale. : '^ . cari se scoala asupra ta. §i vei umbla pe 21 Face-va Domnul ca ''ciuma sa se caile lui.ne?ti. 4 Bi15 Dar va fi. de vocea Domnului Dumnezeului tau. pre asculta de poruncile Dumnului Dumne! Amin 26 Blestemat sd *' ! fie eel ce : *' OQ poruncesc astazi. ^\ fruptul pamantului tau spi fruptul vi.!?i nu vei cauta a face toate poruncile telor tale. . lui Dumnezeului tau. 27. §i ceta. « Cap. 24. si im8 Domnul va ^trimite binecuvantari multirea oilor tale. 15. ?ii cu arsura in grau. ^i binecuvantat « in camp. 1 7 Blestemata va fi co^neamicii tai. ^i i tu vei imprumuta mulle va face §i tot poporul sa zica Amin tor popoare. mergand vei asculta de vocea Domnului Dumne. dupa starpi din pamantul. 21. zeului tau. prin cari pre mine m'ai parasit. Esod. 1?.astazi. Domnul Dom.rand te vei pierde. 1 3 ^i Domnul te va pune in cap. ^i ^'te vor ajunge. Hlaca nu vei asculta necuvantat t. ler. 3. §i binecuvantat 16 Blestemat vei fi ^m cetate. 3 ^Binecuvantat vei fi in Blestemul. asupra. sa ^i-l poporul sa zica Amin 25 * Blestemat dea. ca sa le paze^ti ^\ sa le faci cat toate popoarele pamantului 2 i^i 14 *Sa nu te aba^^i dela nici unul din cari ti-le : vor veni cuvintele. ca vor veni preste tine toate 6 Binecuvantat blestemele acestea. 10 ^i toate popoarele paman. co^nit^a ta §i covata ta. 7. sa ni^a ta. ^ te va pune mai pre sus de.dupa zei straini. ca sa omoare un zaurul sau eel bun. daca tu nici la dreapta. .lipeasca de tine. cetate. cari le poruncesc \i\& rea oilor tale. ca temat in camp.telor tale. pentru rautatea faprat tie daca vei pazi poruncile Domnu. I Ps. cari le poruncesc voua astazi. ipe cari vei pune manile tale. MOLSI . ca sa va inchina^i lor. 18 Blestemat va fie batu^i inaintea ta pe o cale vor ie§i fi fruptul pantecelui tau. cu soacra-sa ! ! §i tot poporul sa in fruptul zica : Amin 24 ^Blestemat : ! sd fie eel ce pre care ! pamantului tau. 119. fatul vacilor tale.222 ciilca V. pana ce el de tot te va tului vor vedea ca tu He numei^ti. si vei ies?i. S8. 21. "'^'^^^ asculta de iar nu in coada. 5 Binecuvantata va fi astazi. §i ! nu -Pea sa binecuvinteze toata lucrarea va implini cuvintele acestei legi. ?i cu galbetoate aceste binecuvantari s' .a fi /'fruptul pantecelui tau. si cusfant. 2/turburare §i ^risipire care Domnul Dumnezeul tau ti-1 da. §i tu vei fi numai de^^ ^^^ ^'^ ^'^ ^' -^O vocea Domnului Dumnzeului tau. 22 ^Bate-te-va Domtine. §i '^te vor ajunge. 11. 17. Lev. ?i blescand vei ie^i. daca vei cautand a face toate poruncile lui. §i covata ta. pana ce te vei stinge. pre care eu t-i-le poruncesc nezeul tau. §i»'se vor teme de sa-1 stapa.-od. dara tu nu vei lua impruBinecuvdntarea. pe cari vei pune mana ta^ 9 ^'Pune-te-va Domnul ca sd-ifii popor si vei face. ^i in fatul vitelor tale. ?i fruptul paasupra ta. I'O- 13. ?i pe §apte cai vor fugi. 19 Blestemat vei preste tine in granarele tale. nici la stanga.lui ^i legile lui. 8 Ezec.zeului tau. 11 ^i « Domnul te va face pre nul cu lingoare §i cu friguri si cu inflatine sa prisose^ti in bunatati in fruptul matiune §i cu aprindere mare ^\ cu sepantecelui tau. cerul.V E. iar de desubt nu vei fi. 12 De!?chide-va fie Domnul tesd fie eel ce ia daruri. in pamantul Domnul Dumnezeul tau cu ju- bate pre aproapele lui intr'ascuns ^i tot ramant 1-a fagaduit parintilor tai. 28. mantului tau. "ca sa dea iSi tot poporul sa zica siiflet nevinovat ploaie pamantului tau la timpul sau. fatul vacilor tale §i immulti. ca numele Domnului.

?edea intr'insa . 27 Bate-te-va pre nu te vei unge. Vers. 36 -'Duce-te-va Domnul pre tine Si '^ceriul tau. 10. 32. ba nici nu o vei de mancarea tuturor pasarilor ceriului s^i culege ca vermii o vor manca.3. 28. natiune. 1. 48. 17. care este in mijlocul tau se amiaza. 119. 26. 31 Jun.preste tine la un popor. Osea 8. 37 ^i vei fi de « groaza. 43. 33. h Vers t 1 35. 2 Cron. 37. *el va fi in cap. 27. ?i f\Q\ fi in ura tuturor impara|iilor tele. neamicii : lor. 1. $i pa. 15.vie. 9. 26 ^i ^lej^nl tan va fi tiva. 67. inima. -^care fata «* : s' d I' f liev. ^i 30 'Cu femeie nu §i te vei logodi. Cap. 34 §i vei nebuni 3de privirea color ce 49 *Aduce-va Domnul asupra ta o navor vedea ochii tai. 33. 19. b Vers. 44. 9 Zef.17. 24 Face-va cunoscuse-§i. m n loT. ^i altul se iti 45 va culca cu dansa. 12. si nu va fi cine sa te ajute. lov. 2 Reg. 40. §i nimenea va fi vei avea in tot cuprinsul tau. 13. in foame pre care tu nu-1 cuno^ti. 35. ler. vor fi ai tai. dcla talpele picioralor pana la cre§tetul 50 Natiune aspra la privire. 31. X Mic. va fi arama. 14. 1 PI. neamicilor tai. vei zidi. . de ^ protine. de cari tu sa nu te po1.§i pre regele tau. nici tu nici parintii tai. eel de dea.i v'a imprumutri. 7. 6. pre care-1 putere nu vei avea. 39 Vie vei plantii. 20. h lov. ( Cap 1 4. pana ce vei peri. 23. pana ce de tot te vei stinii-e. va inalta preste tine mai sus i?i mai sus. i?i o vei culpamantului. Domnul va face ca tu sa fii batut de unde te va duce Domnul. tine Domnul cu ^ulcerul Egiptului. nare . i ler. 15. praf §i ^acolo vei servi altor zei de tai pe o cale vei ie§i asupra multa vei scoate la camp. in goliciune ?i in lipsa de tul pamantului tau §i toata ostenealata. / 9. j 2 Cron. 5. d Isa. Sam. 31. 4G.. dar ace)=itia nu cu *emoroizi §i cu raie ^i cu pecingine. 19. 14. ^i ?i te 23 Domniil ploaie pamantului pulbere. 15. 1. 9. ^i nu va fi cine sa te 47 ^Fiindca n'ai servit Domnului Dumajute. e Neem. 38 ^ Samanta tau. y loel 6. va manca fnip. §1 putin vei pe §apte cai vei fugi de dinaintea strange ca toata o vor mistui v lacuslor. 15. 28. ca ^vor mer<>e in sclade carinu te vei putea vindeca.12. ajunge. ^i te vor «vieitiveiplanta. pamantului tau il vor strica omizile. dar vin nu vei bea. §i ochii tai se vor topi. ler. ler. a carei limba tu nu o vei intelege. 17. grumazului tau. n Keg. 36. Ezec. dela marginea paDomnul cu ulcer ran la genunchi ?i la mantului. cum pipaie orbul in intunerec. 18. §i asupra te vor urmari. 8. §i tu lui nu-i numai apasat §i pradat in toate zilele vei imprumuta. §i nici 48 Vei servi neamicului tau. r Vers. §i la tine sa fie intru tine '^de semne §i de minu se va intoarce da-se-vor oile tale nuni. ^i in !?i tu vei cadea mai jos ?i mai jos caile tale norocire nu vei avea i?i vei fi 44 '^El it. 14. vei manca rapi-se- lui. ler. 25 ^ S^^i verb ^idebatjocura intre toate natiunile. 44. in. 46. a. 8. 5. I o Ps. ler. 6. . vor urmriri. 32 Da-se-vor fiii tai ^i fetele nezeului tau cu bucurie f?i cu veselie de tale altui popor. 4. 223 pierde. p Vers. ghia-se-va boul tau inaintea ^i de a pazi poruncile ti lui si legile tu dintr'insul nu .4. 43 Strainul. pentru ca n'ai fruptul ei nu-1 vei culege. h lor.MOISI. va trimite Domnul asupra ta. V Ps. *^casa vei . .ascultat de vocea Domnului Dumnezeuocliilor tai. ?i tu cu orbire ^i cu -^ turburare de 29 ^\ vei umbla ^pipaind in tale. g 1 Ss. 42 Toti arborii tai ^\ fruptul te-te-va pre tine Domnul cu besmeticie. 7. toate ^i va pune jug de fer asupra . c Vor-. i. 17. 40maslini fearelor pamantului. plangfmd toata ziua dupa dan^ii. 30. vei fi in coada. 51. Isa. 36. . 16 q ler. 5 Vers. 17. 7. care le-aporuncit. Ezec. dar cu olei care sa le sperie. 4.i vindeca. 35 '"Bate-te-va tiune din departare. pre care nu-1 maiitul eel de subt tine fer.6. n Vers.iji in sete. 28.m. lui tau. 6. 28 Ba. $i . 1. 33 ^Un popor. 13. 12. 8. pre care-1 vei pune supra capului tan. coapse. lemn ^i de care din car se va pogori pe piatra.^i in toate zilele vei fi apasat ^i sdrobit. pana ce te va starpi. 82. ^i ''toate aceste blesteme vor veni ta. paua ce te vei tau. cand aveai fin prisosinta toate. ^\ 41 Fii !?i fete vei na^te. spirit. 46 ^i acestea va asinul tau de inaintea ta. Cap. ?i intru semintia ta vecinica. 13. * cum sboara vulturul. ca maslinele vor cadea.11 24.. hue.

de ar veni seara Si seara vei zice 0. in care acujn voi !?i delicat foarte "se va uita cu oclii intri. : : ! : ! k Un 1. nici must. si te vei spaimanta gingasjimea ei. nici tu. care te vei infricosja. nu respecteaza. pre care va da Domnul Dum§i nezeul tau. cari sunt scrise mult sa nu-1 vezi.noaptea ?i ziua. !?i asupra prastia pre tine Donuml intre toate po"femeii sanului sau. cu vedea. 57 ^i la fi'soarta copi. de serve.Domnului Dumnezeului tau.224 colui batran ii'are mila. ?i asupra rama^itei poai'eie. boale rele si indeel ce te vei starpi. si sa va immulstram. 53 celui tale. cai-e nici randa si intunecare ochilor sji '^dureri n'a indrasnit sa sufletului talpa picioarelor ei 66 Si vieata ta va fi span^puna pe paniant pentru delicateta §i zurata dinaintea ta. §i nu vei fi sigur de 67 ^Dimineata vei zice: 0. : in toate portile tale.nul. ca sa-1 stapanesti 64 §i ^va impismaiji asupra fratelui st\u.ie. pre cari tu ca lui nu i-ai cunoscut. lemne si pietri. in cari mi sunt scrise in cartea legii acesda. dela o margina a pamantului 55 Oa pana la altd njargine a pamantului. cd precum^s"a l)ucurat Domnul de voi.. pre cari-i va fi nascut. rani indelungate.&62 8. pre care o mananca el nimica nu i-a mai ramas din toate in tai. ce i-au mai ramas: nici unuia din ei sa nu dea din carnea tu '^acolo vei servi altor zei.7. carnea ^i-i or tai lui. ^i cul tau. pana ce tu te vei pierde. ii va manca in ascuns. si sa va stinga. ca sa va pierda. ma^i la barbatul sanului sau. va lasa i^ie lunmite. care neamicul tau te va stramtora in 68 Si Domnul 9 te va intoarce in Egipt cu corabii pe cale la acel pdportile tal(\ 58 D(5 nu vei cauta a face toate cu. te va impresura teia. tot pamantul tan 62 ^i ce vor cadea zidurile tale cele inalte. va mai aduce asupra ta §i toate boalele si toate ranile. despre care ti-am zis: Tu mai vintele legii acesteia. inimei de tu fiii ei. 63 ^i va a fetelor fi. 9i vei manca fill fruptul ^i tau. voi " veti t-i-^ ramanea putini la numar. in impresurarea in . nici nici oleiu. 54 Barbatul eel ginga^ dintre veti fi smulsi din pamantul. nici grau.nidnt. §i voi acolo vei ve^i in cartea aceasta. acelea se vor pana 61 (Jatre acestea Domnul lipi de tine. MOISI. §i tiilor sai. 28. 65 Si ^intr'acele impresurarea ^i in stramtoi'area. cu care nat-iuni nu vei avea repaus. ea in lipsa de toate. care ie^i din coapsele ei. ei §i la fica sa: lului ei. in tot pamantul tau tau. ca sa va faca bine. si de copil DOj\INUL tuncia vitelor nile tale si dumnezeul tau §i : 59 Ara- Domnul va ranile face ^minunate 51 tale §i ^i va ma oca §i * tVuptul fruptul pamantului tau. a^a vse va bucura de voi Domtorarea. $i he ?i tremurai.vinde nearaicilor vo^tri ca servi si ca cest nume prea marit ?ii infricosat. . ])entru ca tu n'ai ascultat de vocea pante. turmele oilor tale. intarite. in care te va stramtora neami. nici fa- 60 v^i va intoarce asupra ta toate Egiptului. 56 Femeia a^a de Donnuil iti va da acolo inimji tremuginga^e ?i delicata dintre voi. intra cari tu te-ai increzut. si nu va fi cine sa va cumpere. voi pre care Domnul Dumnezeul '" ce ati fost in multimc ^ca stelele ceriu- da 1. va impresuni in toate partile 52 tale. de cari tu te cusi tul vacilor tale.teasca. §i talpa pineamicul tau pre tine te-a stramtorat in ciorului tau nu va avea repaus. i?i la de ar veni dimineata in cutremurul ca pentru tale. ^ca toate portile tale. '^durerile pana ce de tot te vei pierde. nici parintii fiilor sai. ca sa te temi de ''a. -^^se va uita cu ochi pis. si la tiiul vieata ta. paua mari im-ti semintiei tale. i?i /'de ])rivirea celor ce cu ocliii tai vei in impresurarea si in stramtorarea. V.

cum am locuit noi in pamantul Egiptului cu Faraon f?i cu toti ^ pamantul Egiptului. ca oare-cine §i n'ati beut. vo^tri. in aceasta carte a legii. pre care Domniil poruuci ^i bles- Moisi a-1 inclieiix cu fiii liii Israel rin^ilor tai. femeile voastre. ?i le face^i. trecut. *a caruia zeci de ani prin pustiu. ne ies^ira intru intampinare "dupa ratacirea inimei mele. ?/ nului tiilor 10 Voi astazi stati toti inainteaDomDumnezeului vostru. ce el incheia cu clan§ii in cest iuramant. ^i . de astazi. cari erau la dans^ii. §i 11 Copii vo§tri.lacob. lemn peatra. acele minuni mari. /"vestmintelc inima sii se intoarca astazi dela Domnul voastre nu se invechira pe voi. vo^tri. intre semintiile dupa dire. nu-1 'J'incheiu numai cu 15 Ci cu acela care astazi voi singuri. cari sunt gatorii to^i barba^ii lui Israel. chiar sa nu se intample.preste dansul toate blestemele cate sunt mant. si cum am trecut pamantul lui Cer3 servii lui ^i cu tot : . ^\ noi il baturam. regele zicand: Bine-mi este. capii seminvoastre. nici vin sau beutura inibatatoarc care sa produca venin sau pelin .toate blestemele legamantului. . nici oclii. pana la aducatorul apei tale 12 Ca sa intri in cand vor vedea plagile pamantului acelegamantul Domnului Dumnezeului tau. 7 '*^i cand venira^i la locul Silion. ci inca mania mo§tenire Rubeni^ilor §i Gaditilor §i Domnului ?i ^pizma lui se vor infierla jumatate din scmintia Mauasji^ilor. neam sau semintie. .femeie. §i ''va deosebi toate Domnul spre nenorocire. prin cari voi i?i a^i semne 4 Dara '^Domnul nu va ochii tai. §i ^sa acu resbel. ca sa vedeti. mant. §i «va ^terge Domnul numelelui de sub cer. aur. cu cari Domnul 1-a ba23 §i ca tot pamantul lui nu va :5i'"in junlmantul sau. cftrile cele mari. ca lor ^i lor. i^i Og. afara de lega. banta asupra acelui barbat. lui Isaac si lui 14 ^i t'u acest legamant si ain pamantul Moabului. care este in strai- 22 ^i urmatoarea generatiune. 2 §i Moisi chema laolalta tot Israelul. el sa se hngu^easca in inima sa.!. hlnecuvdntarea temid relnnoite. cari se vor scula nii. ]\IOISL 29. pre care Domnul tut . §1 el sa-ti fie Dumnezeu. ca sa 5 « pana in ziua cumva sa fie intre voi. carevabarbat sau eu va condusei patru. ca sa cunoa?teti ca eu Domauzind cuvintele acestui Western cujuranul sunt Dumnezeul vostru. lui Israel. dela Haiatorul lemnelor tale. 1 9 Ca cat. $i-l *daduram de Domnul nu-1 va ierta. LegHmdntul rc/nnoil. 20^ Pre acela ram pamantul lor. ''cum a fagaduit tie. 21 ^i-1 rati. batranii vo$tri. mantul.popor al sau.V. pentru ca sa ''^prospe. este aicia stand cu noi iuaintea Dom^Voi a^i vazut toate cate a fa. intru toate cele ce faceti. *^(\ '^^ lui Dunniezeul tau il incheia cu tine astazi: 13 Pentru ca el sa te "adevereasca de Acestea 5im/ cuvintele'='legaman. i?i i^cuni a jurat patiilui.dauga astfel befiala sete. luia ?i boalele.nului Dumnezeului nostru. nici in. acesta. ca sa ealtamintele voastre nu se invechira pe serveasca zeilor acestor natiuni ^ ca nu jiicioarele voastre. argint sa nici cunoa^teti. in acela care astazi nu este aicia cu noi. lui Abraam.scrise in cartea aceasta. !?i vor veni 9 -^'Deci pazi^i cuvintele acestui lega. Horel). §i 17 idolii v^i voi vazurat-i i?i uriciunile dadii inima. fiii mi jlocul : taberei tale.Dumnezeul nostru: sa mearga. cari dupa voi i?i strai- vor veni din pamantul depfirtat. Capul 19.cumva sa fie intre voi vre-o radacina. regele Hesbonului. 18 Ca nu urechi. pre cari le-au vazut prin mijlocul natiunilor. 6 ^Pane n'at^i man. 8 $i lua. »'ca §i cu ?i ziselor cut Domnul iuaintea ochilor vo^tri. de?i eu umblu Basanului. nul tau. auzi^. 16 Ca voi §titi.

prisose^ti intra toate lucrarile manilor aprinse cari ti-le mania 27 Deaceea Domnului asupra lui.toate aceste blesteme le va pune preste tului. sunt pentru noi . in fruptul pamaniara^i nie. ca sa iubefti pre . cand ii scoase din pamantul Egip. 30. moartea raul. ?i in pre ei Domnul din pamantul lor cu §i ma- fruptul vitelor tale. nici e-s-fc departe Cine sa se sue este in cer. Moisi veste^te poctlitilor har $i binecuvdntare. pre care 1-au pre cari le-a siirpat Domnul intru mania stapanit parintii tai. pre cari le-am pus inaintea daca ^tu le intre toate natiunile. ^i tu-1 vei stapani sa. Dumnezeul tau. pazind poruncile lui §i legile vecinicie. '« : cari el se uu le-a impartit. ^i te va immulti mai zice toate natiunile: ''Peutru ce a facut mult. spre bine ca Domnul . $i nici va rasari iDtr'insa Domnul Dunmezeul tau. ?i sa-1 aduca noua canoi auzindu-1 sa-1 facem? 14 Ci cuvantul acesta aproape foarte de tine este. toate acestea. §i tau. si de acolo te ceva verdeata ^ ascmcuea surparei dcla va lua 5 ^i te va aduce Donuiul DumSodoiiia §i Gromora. dupa ce vor veni preste *«^^ tine ta. ca sa zeului parintilor lor. : : . intre cari te va risipit . celor htcapa^inapi hlestem §i pedeapsii. '^ 29. pre care ti-o poruncesc astazi.lui. iaraiji ^te va arisipit. MOISI. tr'aceasta carte: 28 ^i 6' desradacina tale.li Dumnezeul nostra iar cele descoperite vei asculta de vocea Domnului Dunnie. ca noi sa facem toate cuvin. intr"alt pamant. in fruptul pantecelui si : tau. va indura detine. pre poruucesc astazi. ?i se plecara inaintea lor. nu estemci ^preagrea 12 ^Nu pentra tine. 3 ^Atuncia Domnul Dumnezeul se §i 11 Ca porunca aceasta. de acolo te va aduna ya create ceva. cari sunt scrise in aceasta carte a $i daca te vei intoarce la Domnul legii tele legei acesteia. 10 Daca 29 Cele ascunse sunt pentru Domnul cum s'a bucurat de parint-ii t. or^ §i $i '^va * fi. ca sa iube^ti 25 ^i se va raspunde Pentra ca ei au pre Domnul Dumnezeul tau. ise va bucura de tine spre binele tau. 4 ^Daca cei risipiti ai trd vor fi pana ?! incat nici se va putea samana. §i pre toarce. din toata inima ta ?i . 9 * Atuncia acelui pamant. 16 Ca Domnul Dumnezeul J07. ^i vei face toate poruncile sale. cum se vede astazi. tu din toata ininia ta. sa-1 facem? Cine va dincolo de mare. /incat el aduse asupra Domnul Dumnezeul tau te va face sa lui toate blestemele cari sunt scrise in. fi blestemul. si din tot sufletul tau. runc3. tau te va fi astazi poruncesc.tului tau. 7 Si Domnul Dunmezeul tau. intre cari vieata binele.226 fi V. §i intra iuteala nrgiei sale 24 Vor !?i-ti va face bine.^\ pentra fiii nostri in zeului tau. si vei asculta de vocea Domnudeeat arsura de sulfiira §i . tai vei asculta de vocea lui dupa §i fiii toate cate-ti poruncii eu astazi. ca : : : tau va reiutoarce pre captivii sil-l faci. dan§ii. in pamantul. care-l incheiase cu traesti. in gura ta ^i in inima ta. zei. cu iutime cu mare urgie. dunji c Ps. decat pre parintii tai 6 8i DomDomnul astfel pamantului acestuia? ce nulDumnezcultauvataiaimprejurinima este aceasta iutime mare de manie? ta §i inima semintiei tale. ?i-i a. tot sufletul tau. 15 lata! ^\ iti ™Eu astazi pun ^i inaintea ta dintre toate natiunile. 34. din toata parasit legamantul Domnului Dnmne. Adiiia ^\ Soboim. 26 ^i ei mergand servira alter neamicii tai. §i din tot sufletul tai. si preste aceia ce te urasc la 91 te-au urmarit. nici la marginea c<'riului. ca sa zici trece pentru noi dincolo de mare. nezeul tau. 8 ^i de te vei inacei zei pre cari ei nu-i cunoscura.binecuvantarea vei include in iuima ta. tu te '^vei intoarce la 2 ^i Domnul Dumnezeul tau Domnul Dumne§i zeul tau. de saratura. ca sa zici pentra noi in cer ?i sa-1 aduca noua ca 13Nicie5te noi auzindu-1.inima ta.

CQvafi intru portile §i tale. 9. 4. 1.me?ti.elul ^sa se infati!?cze inaintea Domnului nezeul tau cu juramant 1-a fagaduit Dumnezeului tau. 7. 27. trecilnd paman- lordanul. 2. 26. tu te vei n r Cap. trunirii. 4. los. el va trece inaintea ta. I d Cap. 1.an. ca sa trae$ti tau cliivotul legii. si sa tau. 6. cate ve^i trai in tul. 13. Caput I 31. 1 Num. 20. m los. 25. : !. : ! 8 Ca Domnul incd nu veti ti nuilte zile in pamantul susi '>^este eel ce va merge inaintea ta . ca tu sa le stiipane^ti . Ebr. 14 zilele $i Domnul s'au zise lui Moisi: 2/ /" . ^ cari acesteia. 21. ^i Moisi §i losua mersera. intr'un stalp de nor . voi sa faceti cu dausii. $i ca Domnul Dum. nici va ingro: : '^ Eu a toate iji cuvintele legii lor.21. §i-i zise nezeul tau sa te binecuyinteze in pamantul. loan 11.23.cand Dupii sfar^^itul fiecdrui al gaptelea : : cea lui.lui Israel. 9. si statura in cortul 15 Si Domnul se arata in intrunirii. 12. Alege dani vieata. in locul ce el i?i-l va piirintilor tai. sji Domnul mi-a §i zis Tu preste lorda3 Domnul nul acesta nu vei trece Dumnezeul tau. losua. 1. los. MOISI ?i 30. 10. poporul. 1. dupa toate poruncile.nu preuua cu tine te va lasfi. §i aceia^'s aauza sa se invete ! a se tome de Domnul Dumnezeul vostru '^ in toate zilele. 29. iertfirii. 31.!i . i?i . 7. si sa se team§. rt Eaod. 15. legile lui ?i judecatile lui. ca ti-1 va da. regii Amoreilor. zitu ?i semintia ta nul Dumnezeul tau. cort. tale apropiat ca si sa mori. J nu va temeti. 5. pre care i-a pierdut. !?i tu to vei amagi. cari vile-am poruncit. 3. I fc I j Cap. 6 ^'Intariti-va §i va imbarbatati. six umbli intra trae^ti inaintea lor ^" ca Domnul Dumnezeul va merge imnu te va parasi ^i paze^ti poraiicile lui tau el insujyi este eel ce . ^i pre strainul. infrati ca lata. 6 . 2G. fi Moisi i^ depune slujba jpe rdndue^te hi locu-i 12 Aduua a tot Israelul. ziti 227 : Domnul Duinnezcul caile lui. 15. 4. 20. cd Pen v"am pus inainteva vieafa ?i moartea. si cu pamantul lor. ^i ascultand de vo. ?i Domnul cu juramant 1-a fagaduit p^rin?i te 18 "Eu va marturisesc tilor lor ca ti-1 va da . / <7 3.13. 27. ^A zise : 01 $i Moisi merse vorbi cuvintele ca sa auza sa invete. in care intri ca sa-1 stap. ''sa cetesti aeeasta lege inaintea lui Jacob. ^la sarbritoarea ceasta este lungime 11 Cand va veni tot Isra- tale. p Vers. ca sa ^i sa te immult-eijti. !?i tu-1 vei imprirti lor le vei servi. ^ el 7 §i Moisi cliema pe losua. 5 ^ Si Domnul dandu-vi-i in maua.21. i 5. in auzul lor. 13 Inca fiii n'au nici o cu§i no:^tinta. pe''timpul zilelor corturilor. Cap. in care. Nam. 10 ^i Moisi porunci lor.33 h Cap. 2 ^i el de Domnul Dumnezeul vostru face sa caute de ani aatiiyA^siDit de o suta douazeci eu nu mai pot * iesi f?i intra. inaintea ocliilor a tot Israelul »* Inta17 Dara daca inima ta se va intoafce. ca sa intri " va fi cu tine el pre tine nu te va panu te va lasa nu te teme nici nu 19 "Ceriul rasi tn^r m5M7i?isa-l stapanoj^ti. i5i lor spre moijtenire. 1. ca voi intru adevar veti peri. 17. §i el va pierde natiunile acestea de dinnaintea ta. binecuviintarea ^i dadu preotilor.V. Nam. 27. 25. e Num. 9 cum a facut cu Sihon ^i cu Og. ca a. * dupa cum a zis Domnul 4 $i Domnul va face cu dan^ii. sa-1 stclpaniti. 2 cari purastazi. !?i tuturor batranilor 20 lubind pre Dom. el insu?i va trece innaintea ta. Esod. re^te-te §i te imbarbateaza ca tu vei ?i tu nu vei asculta. Cap. lui Isaac ?i alege. ^i lipindu-te de dansul 2 vieata ta. 1 b e Num. §i stalpul de 16i^i nor sta deasupra usei cortului. 21. §i pamantul cliiem astazi do marturie te spaimanta! 9 ^i Moisi scrise aeeasta lege si i' o contra voastra. pre copii iji losua. pre barba^i f?i femei.24.fi pentru care treci lordanul. o los. stati in ca^eusa-i dan porunci. fiilor lui Levi. blestemul. lui Abraam. <* Domnul n q zise lui 3Ioisi: lata. !?i acestea catre tot Israelul. intra cu poporul acesta in pamantul ce vei pleca inaintea altor zei. 7. Vers. i. cortul in- clieama pre losua. casalocue^ti in piimantul ce Dum. o Cap. q Ps. 25.

tot raul. astazi indaratnici sunteti in contra Domnului. . el este just f?i drept. in ziua aceea:^Au §i toti batranii semintiilor voastre nu pentru ca Dumnezeul nostru nu este si pe toti dirigatorii vo^tri. ca voi dupa cesta^se va scula.. vor strica legamantul men. ca ploaia mare preste mai inainte de a-i duce en in pamantul iarba crescuta. barbateaza ca tu ai sa duci pre fiii lui 5 ^ Ei s'au corupt contra lui. dela calea.cari duceau cliivotul legei Domnului ziva clesfrana cand 26 Lua^i aceasta carte a legei dupa zeii cei straini ai pamantului a. cliiar de astazi. ci ocara acelora. ca aceasta cantare sa-mi norociri in zilele din urma fiindca veti fie de'^'marturie in contra fiilor lui Israel. Jegea in mdna Levipilor $i cdntarea a!>a rasj)late9ti Domnului. ^^ : ! ' sa poporului. 3 Ca eu invoc numele pre care eu cu juramant 1-am lagaduit.pentru care pre voi va vor ajunge nene-o in gura lor. aminte de ideile cele 7 Adu-ti de demult. 4 El este ^'stanca. ca ea va parasi. 17 ^i mania 27 Cfi eu cunosc indaratnicia ta ^i 2cercare 1-am inclieiat en el. fara a te-a lasa ceva 4 Esod. 29 Ca eu ^\m. ^i inva^a-o fiilor lui Israel pu. Cdntarea lui Moisi. . Luati . 32. ^ ascultati ?i eu voiu ei ii vor ajunge rele §i necazuri multe. asculta cuatunci aceasta cantare va sta iuaintea vintele gurei mele! 2 ^Sa curga ca lor ca marturie. Nu mai '^geneIsrael in pamantul. 6. care v"am poruncit. poporul a. facut ^i te-a intemeiat ? 25 Porunci Moisi Levitilor. $i rele? 18 i^i^eu imi voiu ascunde fata sa iau ceriul §i pamantul de marturie mea dela dani^ii in ziua aceea. unde curge lapte ?i miere $i ei dupa ce 30 ^i Moisi vorbi in auzul a toata avor manca ^i 'se vor ingra. sa cada ca roaua gura semi n^iei lor). strica legamantul men.* fara strambatate. pre care cu juramant sunt fiii lui. pre care a-1 intarata prin lucrarile manilor voacu juramant 1-am fagaduit parintilor lor. face ce este ran in ochii Domnului. ^'dati marirea Dumnezeului 22 ^i Moisi scrise in ziua aceea aceasta nostru. §i T. si neintelept? An nu »* este el "^pfirintele 24 ^i dupa ce Moisi : sfar^i a scrie toate tau. (ca ea nu se va uita din ploaia invatatura mea. «dupa ce pre <yr\ Ceriurilor. !?i'^pre mine ma Domnului Dumnezeului vostru. <^ca ploaia cea marunta getullor^i^ceeaceeifac. care te-a ° castigat ? Nu e^-fe el ca?'e cuvintele legei acesteia in carte. fiul tate sunt.228 culca langa parintii tai. MOISI 31. preste verdeata.i?i puneti alaturea cu cliivotul legei cestuia. ^i ^ya. vorbi! ^i pilmantule. 6 Tu 1-am fagaduit lor ^i eu voiu fi cu tine. lui Nun. Ca 9 toate caile cu drep23 §i Donimd porunci lui losua. pentru contra lor. zicand lntarei?te-te f?i te im. i^i'^se : . '*Duninezeu al adevarului. stre. ])opor cantare . moartea mea va veti conrupe ^i va veti 19 ^i acum scrie^i-va aceasta abate . 21 ^i va fi. ca s'au intors la alti zei. mine despretiiindu-ma. /'lucrarile lui cantare §i o invata pre ea fiilor lui Israel. nebun Moisi ds. spre 20 Ca-i voiu duce in pamantul. "*se vor dunarea lui Israel cuvintele cantarei aintoarce la alti zei !?i vor servi lor ^i pre cesteia pan a la sfarjjit. care 1-au facut.sa. 32. ca^eu cunosc cu. mea se va aprinde asupi-a lor in zilele bicia ta cea tare ca eu viu inca fiind acelea f §i-i voiu parasi i?i 9 voiu ascunde cu voi. sa-t-i fie acolo ca marturie in contra ta. ratiune perversa ^i iudaratnica. ca sa vorin mijlocul nostru ^ni'au ajuns aceste besc in urecliile lor cuvintele acestea. sunt desavar^ite. cu cat mai vartos veti fi fa^a mea dela ei si ei vor fi spre prada moartea mea? 28 Aduna^i la si dupa ce-i vor ajnnge pre ei multe rele dupa vor zice mine pre necazuri.cuvantul men. Domnului. iu care intra.

generat-iunilor trecutc. care pre tine te-a nascut.lor. de curand veniti. il norocirile. 8 Cand eel prea parti iiatiunilor mni?tenirea. el a^eza liotare iiatiunilor. Lepddd '"cu indignare pre fii sai si pre fetele sale 20 8i zise <'Ascunde-voiu fata mea dela dansii.9i*'dintii fearelor. prin uriciune il mari «unul pre o zeul c«?'e-l^lacii. pe din launtru rapi afara ii va ?/Trecufu cu dansul zeu strain. i^lin de urle. 19 '"Si aceasta vazand Domnul i^i suparandu-se. plu" condiise. ma inalt i taciunilc lor. intru care §i 21 2Ei i'lntreaba pe parintele hui i?i el i^i va pre mine ma intaratara la pizma prin . 10 Atlatu-1-a in panicint fruptele lui. iiji intinde ari])ele binti lui distrugerc amara.i^"otrava Fiara cnida . 26 ^ Zissa^curga mierc din stanca vartoasa : piali-a i?i oleiu din am : Ii voiu rapi. *in loc singuratic. te-ai latit. sabia. pre sine necunos«cu grasimea din raruncliii graulni. cand*'de. Si-i voiu mania prin o natiune neosebi el pre fiii oimihii unii de altii. 82 iimiute la spline. bau§i vinul. candu-se. §i va mistui pamantul ?i pre batranii tai §i ei iti vor nedumnezei. 23 Voiu " trimite asupra-i toafe nete !?i de salbiitacinne. de oi. pre tinar i?i pre fecioara. 22 Ca ^focul s'a aprins in mania 9 Ca^partea Donmu. si^pai'asi pre Dumne. ca nu neamicului. pre cari nu-i cunoscura.si friguri fer- teste preste puii sai.mea. ll^Precuni vulturul mi^ca cuibul. §i va arde temeliile munti- desert. te-ai ingro. lacob soartea moi?. 16 *Ei il intaratara la cugetat la viitorul lor ?i doi ar fugari mie. ai parasit-o. ^ si nu este intre dan29 'O De ar fi fost in§at. §i Domnul nu i-ar ti tradat 31 Ca stanca lor nu este ca stanca noastra . de cari parintii vostri nu s'au temut. strugurii lor sunt struguri inveninati : bobite amare. ol il conjura. pre susa manance fruptul camjuilui. din grasimea meilor i?i a berbe. si va arde pana la cele mai adanci fiilor lui Israel. voiu vedea ce va ft sfarsitul lor: : zece mii. dupa nuinarnl buna.si maniai-a'prin de§erii voiu intarata la imniai'turisi. ^i ! maniara. si-1 ^' apaifi ca toate sagetile mele. 17 iEi Jertfira dein(»nilor §i nedumnezeilor. 14. daca stanca lor nu i-ar fi/'vandut pre ei. cu omul alb de liatranete. Si*'eu tenirei sale.'*despre aceasta neamicii nostri 32 Ca *vieata iiisusi SCI fie judecatori lor este din vieata Sodomei i^i din cam5' : pia Gromorei . si voiu arunca in contra lor ^' lumina ocliiului. ca spaima. din picior Te-ai ingrasjat. cuniva neamicii lor. !?i ai ^uitat do Dumnezeulcare le-a format. lui fit poporul sau. aiiii 229 nu este incredere.l)rin sfaturile sale. 18 ^'Stanca. 11 24 Ei dupa de ce vor topit'i i?i de foame ?i stin. M0I8I. ^sangele strugurului.ale iaduniui. "sa zica: Mana noastra cea 1 §i nu Domnul a lacut toate aces28 Ca ei sunt natiune ce se pierde 15 ^i ''le^urun se ingra^a. amintirea lor o voiu 27 De nu ma 4 Unt de vaci. sale .cu veninul ta- 25 ?/Pe din 12 A^a il conduse Domnul singur. 33 J ca siint p Esod. 13. generat-inne ])erversa. lapte i?terge dintre oameni. §i aceasta sa iuteleaga. de 34 An nu sunt acestea ^asde aspide cunse la mine.tenieam de sfiderea cilor nascuti in Basan si a tapilor.V. ii poarta pe aripele supra-le. 13 tu-l-a preste inaltimile pamantului. datu-i-a gator. ^ de ar ti 30 Cum ar urmantuirei sale. i'Fii. zeilor. voiu trimite a- ii ia.pizma prin nepopor.f?il intelegere. zeilor noi. si uu ritoarelor prin pulbere. i nail a. si mele? ! balaur este vinul lor ::. §i ! '^asvarli tea '^ : ! despretui ''stanca telept. sigilate intre tesaurelo 35"* A mea este rasbunarea. pizma ^v'lwzei straini.

230

V.

MOISI

32, 33.

voiu rasplati la timpul sau. Piciorul lor mantul, la care trece^i lordanul ca sa-I va incepe sa alunece, aproape este"^ zma stapanit^i.
cele ce aii sa li-se in- §iporunci lui Moisi de a se suix>e muntele Neboca sS, nioarS, tample, vin cu iuteala. 36 " Ca Dom-

perderii lor,

^i

nul va judeca pre poporul sau §i de ser48 ^i Domnul vorbi lui Moisi tot in vii sai-Pse va indura: cand va vedea ca acea zi, zicand 49 Suie-te pe muntele puterea lor a dispariit, :>i 2 nu vor mai Abarim, muntele Nebo, care este in pa'*
:

fi nici din cei inclii^i nici din cei liberi.

37

^i va zice

:

''

Unde su7it zeii lor,

stanca, lui;

in care pusera increderea lor,

grasimea

sacrificiilor lor

38 Cari mancau, vi-

nul prinoaselor lor il beau ? Scoale-se, i?i sa va ajute, fie-va loc de scapare! 39 Vedeti acum, ca*eu, eu insumi, 5unif,

ca ^nu eite Dumuezeu afara de mine; ^ eu omor i^i reinviez eu ranesc §i vindec, §1 nimenea nu scapa din mauamea. 40 '^Ca eu ridic spre cer mana mea, si 41* Cand voiu zic: Yin sujit in veci! ascuti fulgerul sabiei male, 9! mana mea voiu pune pe judecata, 2/voiu inturna rasbuuarea asupra dusmanilor mei. !?i Binecuidntarea
;

mantul Moabului, in dreptul lericlionu^i te uita la pamantul Canaan, ce-1 dau de mo^tenire fiilor lui Israel. 50 $i sa mori pe muntele care te sui, ^\ sa te adaugi la poporul tau, precum Aaron fratele tau a murit ]ie muntele Hor, §i fu adaos la poporul sau 51 Pentru ca ati pacatuit in contra mea, in mijlocul fiilor lui Israel, la apa certei, la Kades^ in pustiul Zin i?i nu m'ati sfintit in mijlocul fiilor lui Israel 52 Ca tu numai de departe vei vedea pamantul, fyi nu vei intra acolo, in pamantul pre care-1 dau fiilor lui Israel.
; ;
;

celor ce

ma

uresc, voi rasplati.

42 - Im-

cea din urmS, $i prorocirea sa despre cele douilsprezece semin{ii.

b&ta-voiu sagefile mele de sange, si sa§i aceasta este binecuvantarea, cu bia mea le va manc^ carnea, sangele cecare Moisi, ^ omul lui Dumnezeu, lor uci^i ^i prinsi, din capetele mai ma- a binecuvantat pre fiii lui Israel inaintea rilor neamicului. 43 ^ Cantat;i de bucu- mortii sale! 2Si55ise: Domnul veni
'^
'^

00 ^^

rie, neamurilor, voi poporul sau, cS, el va '^rasbuna sangele servilor sai, f^i^rasbunarea va intoarce asupra neamicilor sai. ^i '^se va indura de pamantul sau ^i de poporul sau. 44 ^i Moisi veni, §i toate cuvintele cantarii acesteia le vorbi in urccliile po-

din Sinai,

^\ le

rasari din Seir, straluci
;

din muntele Paran

§i

veni din'^miriade
lui focul

de

sfinti,

avdnd din dreapta
ei.

3 Cat'^iube^te el pe f popor Toti sfintii sai sunt in mana ta
legii

pentru
!

ei 5'stau toti

pleca^i

la

picioarele

tale

au'*primit cuvintele tale.

4 * Moisi

ne-a dat legea, imo^tenirea adunarii lui de a vorbi toate aceste lacob. 5 §i el era'^rege in ^Ie§urun, cuvinte catre tot Israelul, 46 Zise catre cand se adunau capii poporului, Cu sedaui^ii /'Puneti-va inima la toate cuvin- mintiile lui Israel. 6 Sa traiasca Rutele acestea, pre cari eu le marturisesc ben §i sa nu moara, ^\ multi sa fie bar7 Si acestea zise pentru luda t voui astazi, pre cari voi sa le poruuciti bafii sai ^i-1 tiilor vof^tri, ca ei sa caute a face toate Asculta Doamne, vocea lui luda cuvintele legii acesteia. 47 Ca acest adu la poporul sau »* Bratele sale fie-i cuvant nu in desert este pus voua; 9e[ deajuns, §i"ajutor in contra neamicilor este vieata voastra, ^i prin acest cuvant sai tu sa-i fi. 8 $i pentru Levi zise vi-se vor prelungi zilele voastre in pa- ° Tumimii tai ^i Urimii tai sunt ca barbaporului, el
!>i

losua,

liul lui

Nun. 45

^'i

sfarijind Moisi

:

!

!

;

2 Tot. 2. 3. o Ps. 135. 14. p Jndc. 2. 18. Ps. 106. 46. loel 2. U. q 1 Rog. 14. 10. > Jiidc. 10. 14.

n

s Ps.

102

V.
till

MOISI

33, 34.
sfai?ia

231
§i

ciivios al tail,

i'

pre care tu 1-ai incer-

brate

capete.
;

21 El 'incepu-

pre care 1-ai cercetat la apa turile {drii i:;i-a ales ca acolo std ascunsa ]\leril)a. 9 Care zise de parintele sail si partea legislatorului, i^i»*el venind cu de muma sa: Nil i-ani vazut. Si 5 pre IVa- mai marii poporului ii facii dreptate 22 ^i Domniil ^ijudecataluicu Israel. \\i lui nii-i reciinosc, ?i de liii sfu iiii stiii este Dan puiu de leu, <;i'"pazi cuvintele tale, §i tinii leganiaii- pentru Dan zise 10 « Acei?tia yoi' invrita pre la- caro^va sftri din Basan. 23 §i pentru tiil liiu
<'at la ]\Iasa,
: :

€ol) jiidecatile tale,

de buna^piine-vor famaie sub nririle tale, si "ar- vointa ?i plin de binecuvantarea Dom11 Doin- niilui :Ptu la apus §i la meazazi sa mo?derea de tot pe altariil tuu. 24 Si pentru Asser zise ? bineniil binecuvinteaza putera lui, ^i^lucriil tenei?ti
si

pre Israel legea ta; Xeftali zise

:

Neftali

!

"

satul

!

:

cu placere, sdrobei?te cnvantat intre lii este Asser. bine placut §elele celor ce se scoala asupra lui. §i sa fie el fral.ilor sai, ''muindu-^i in oleiu color ce-1 urasc, sa nu se mai ridice. piciorul sau. 25 *Fer ^i arama simt iniiiauilor lui fie-ti

pentru Benianiin zise: lubit de cuetorile tale ca zilele tale puterea ta. Pomnul. sing'ur va locui cudausiil, pro- 26 'Nimenea este asemenea Dumnezeutege-l-va in toate zilele. si iulre umerii lui lui"I('sarun; ^trece pe ceriuri intru 13 Si peulru losif zise: ajutorul tan §i intru marirea sa pe nori. lui va odiluii. ^Binecuvantat fie de Douinul pamantul 27 Acolo este ^ locuinta Dumnezeului

12

^i

;

bratele cele vecinice cu cele alese ale ccriului. cu'^roua carunt. vSi jos 14 t^i cu cele ?/car(' fugari de dinnanintea ta pre ne§i cu adaucul jos zacator. mai alese din fruptul soarelui, i^i cu cele amic, ?i zise: perde-1! 28^ Si Israel va mai alese din cate odrasleste luna. 1 5 k:>i locui cu sigurant-a ?{ singnr: '^ocliiul lui •cu cele mai alese ale^crotsetelor mun- lacob va cduta spre un ])amant de grau tilor ctirunti. si cu cele mai alese ale si de vin, ^ceriul sau ii va picura roua. 16 8i cu cele mai 29 Ferice de tine Israele ^ Cine este dealurilor vecinice. alese ale pamantului si ale plinitatii lui ca tine, popor mantuit. de Domnul, ^i bunavointa^celui ce ijezu in rug, sa «scutul ajutorului tau, sabia mariei tale ?
lui,
: ;

'^

<^

!

<^vinri ]ie

capul

lui losif,

si

preste cre;?- Umili-se-vor neamicii
Moisi moare,

tai

inaintea ta,
urmeazd.

iji

tetul Nazereului (celui deosebit) dintre tu vei calca preste inaltimile lor.
fratii
sai.

17 Ca^a intaiu-nasciitului
lui, ?i
«

?i

losua

n

dintre tauri este frumsetea
lovi la

coar-

nele lui ca cornulunicurnulni: cuele/'va

Q ^

yl
*

Si Moisi se sui din campia Moabului. " pe muntele Nebo, in varful
eel din dreptul lericlioii
''

un

loc pre popoare. jjana la

mar- muntelui Pisga.
i?i

g-inea pamantului. •'/Acestea sunt imvica- nului;

Domnul

arata tot pamantul.

dele lui Etraiin,
nase.

§i

acestea miile lui
:

Ma-

dela Galaad <^pana la Dan.

2 Si

tot

pentru Z;ibulon zise ''bu- pdmdntul lui Neftali. ^i tot pamantul lui •cura-te, Zabuloane, de iei?irea ta. ^i tu ElVaim, i?i al lui Manase, §1 tot paman19 Ei vor tul lui luda '^panala mareadespreapus: Isacare, de corturile tale! ^"chema pre popoare la munte; acolo 3 Si partea despre meazazi. ^i campia

18

^i

J'yot

jertfi jertfe

de
si

dreptate; ca

ei vaii

lericlionului, ^cetatea palmierilor,
la

•sug avutiile mai-ii

tesaurile cele as-

pana

Zoar.

4

Si

Domnul

zise catre

cunse ale nisipului. 20 ^i pentru (jrad diuisul: /"Acesta este pamantul, pre care ^ise: binecnvantat sd fie eel ce a'4argit cu juramant 1-am fagaduit lui Abraam, pre Gad. El zace intins ca un leu. si lui Isaac si lui lacob zicand Semintiei
:

p Esod.

17. 7. Num. 20. 13. Ps. 81. 7.

/

Esod. 30.

7, 8.

!/
i:

u

<t

T
s

Used. 3a. 26, 27, 28. ler. 18. 18.
Mai.
Iiev.
2.

tJ

5,

6.

10.

n

I,ev.l.9,13,17. V>. 51. 19. E/.ec. 43. 27. 2 Sam. 24.23. Ps. 20. 3. Ezec. 20.40.41,

27. 28. I'ac. 49. 26.
I'.IO.

n
h

H.lb. 3. 6.

Esod. 3. 2. 4. Fac. 49. 26. d 1 Cron. 6. I.
c
e

5 Eac. 48. 19. h Pac. 49.13.li, 15. i Isa. 2. 3.
;

VI

Ps. 4. 5.
los. 13.10,etc

k
I

Num.
1

23. 22.

Num.

32. 16,

X Pac. 49. 25.

/

Reg. 22. 21.

17. etc.

282
tale voiii sa-1 daii.

lOSUA.

1.

sTelacuiii a-/ vedea 9 ^i losua, tiul lui Nun, era'"plin de cu ochii tai, dara intr'insul nil vei intra. spiritul intelepciunii. ea "Moisi i§i pu5 ''^i Moisi, seiTul Domnuliii. miu'i sese manile sale preste dansul; iji tiii lui acolo. in paniantnl Moabului, dupa cn- isi-ael aseultau de el. si taceau precuin vantul Doninului. 6 ^i el il imtnor- poruncise Donunil lui Moisi. manta pre dansul in acea vale, in pa10 Si nu se niai "Sf^ula profet in Ismantul Moabulni. fata cu Bet-Peor; !?i rael, asemenea lui Moisi. pre-Peare sa-1

*nimenea nn-i

i^tie

monnantul

lui.

pana
de,

li

cunoseutDomnul
semnele
si

fata in fata:

II In

in ziua de astazi.

7 J^i Moisi era

titate

ininnnile. ce

Domnulil

suta douazeci de ani. cand
cliiul

]nuri;'''o- trimise a le face In paniautul Egiptului.

san

Ini

nu
de

intnnecase, nici puterea inaintea lui Faraon.^i a tuturor servilor trecuse. 8 !^i fiii lui Israel plan- lui. si a tot pamantul lui. 12 v^i in
nii se

sera pre Moisi incampiaJMoabului Urei- toata
zeci
zile,
^i

acea
i^i

mana

tai'e

^i

in toate

acele

pana ce se implinira
jalei

zilele

mari
i\loisi

infrico^ate fapte. pre cari le facii

plansului

pontru Moisi.

inaintea ocliilor a tot Israelul.

lOSUA.
losuaesteinturit de

Dumnezeuin chiemarea

sa.

ti-a poi-uncit-o

servul

meu
unde

Moisi;
vei

^nu

IFost-a

du|)a raoartea lui Moisi. ser- te abate dela ea, nici la dreapta, nici la

vul Domnului. ca a vorbit
lui losua, fiul lui
si,

Ponnnd
a

stanga, ca sa prosperi,

merge.

Moi- 8 'Sa nu se departeze cartea legii amu- cesteia din gura la. ci sa™cugeti asupra rit: acuni scoala-te, treci lordanul acesta, ei ziua 91 noaptea, cautand a face tot ci^ ca atuncia vei face catu §i tot poporul acesta, in pamantul este scris in ea Israel. care-1 dan lor, fiilor lui lea ta prospers, pre !?i atuncia vei fi fericit. 3 '^Tot locul. pe care va calca talpa pi- 9 "Au nu tie am poruncit: lntare?te-te ciorului vostru, 1-am dat voua, cum am §i imbarbateaza-te? '^Nu te teme !?i nici zis lui Moisi. 4 ^Hotarele voastre vor nu te spflimanta; ca cu tine e.ste Domnul Dumnezeul tau ori-unde vei mersre.fi dela pustiul i?i Libanul acesta, pana la tluviul eel mare, flnviul Eufrat, tot pa- Poporul fdyaduefte lui Dumnezeu asculiare. mantul Heteilor, §i pana la marea. cea 10 Si losua ])orunci dirigatorilor po'^servul lui

Nun,

zicand

:

2

^

Moisi servul

men

:

mare cdtre apusul soarelui. 5 ^'Nime- porului, zicand 1 1 Treceti prin tanea nu va putea sa stea in contra ta, in bara, ^iporunciti poporului zicand: pre:

toate zilele vietii tale; /"cum

am

fost cu gatiti-va veti trece

merinde

:

ca i'dupatrei zile voi

Moisi, a§a !/voiu
§i

cu tine: ^4iu te voiu lasa 6 ^Intarc;?te-te^i imbarbateaza-te ca tu vei da in stapanire poporului acestuia pamantul, ce cu jui'aniant 1-am fagaduit parintilor lor, ca-1 voiu da lor. 7 Intarei^te-te numai, si imbarbateaza-te foarte, cautand a face du]);i toata legea, pre J care
fi

lordanul acesta, ca sa iutrati

nici te voiu parasi.
:

sa stapaniti pamantul,

ceDomnul Dum-

nezeul vostru il da voua de stapanire. 12 Si Kubenitilor si Gaditilor ?i la jumatatea de semintia lui Manase, vorbi losua. zicand 13 Arnintiti-va de cuvantnl ce Moisi, servul Domnului v'a dat„
:

zi(-and

:

Donniul

Dunuiezeul

vosti'u

g Cap.

3.

27.

lOSUA
v'a

.

1 J.,

^ —

'>'?^

faOO

ropausat,

§i

v'a dat t'ira

aceasta

14 Femeile voastre, copiii vo^tri ?i viramanea in pamantul, pre care 1-a dat voua Moisi dincoace de lordan iar voi sa treceti inarma^i inaintea I'ratilor voi^tri, toti viteji de entire !?i sa-i ajiitorati, 15 Pana ce va repausa Doiimul pre fratii voi?tri, ca si pre voi, :§i vor lua i?i ei in stapanire pamantul ce Domnul Dumnezeul vostru il da lor Atuncia va veti intoarce in pamantul
tele voastre vor
;

grabnic urmariti-i, Ciici ii veti ajunge: 6 Iar /'ea ii suise pe acoperi^, ^i i-a ascuns in manuncliii de in, ce-^i intinsese pe acoperi.s. 7 i^i barbatii se luara in urma lor pe calea lordanului, lanii'a vaduri. §i poarta se inchise, dupa ce ie^ira cei ce-i urmariau.
!>tiu

unde

s'au

dus barbatii:

8
sui

^i ei

nu

se culcasera inca,
la ei.

§i

pe acoperii?
^i

9

Si a zis

ea se barba-

tilor: k^tiu ca v'a

stapanirii voastre, ^i-l

vet;i

stapani. a- acesta,

dat Domnul pamantul ca 9 frica de voi a cazut preste

nume pre

acela ce la

servul Domnului,

ca to^i locuitorii painantului tredincoace de lordan, niura inaintea voastra; 10 Ca noi am
?i

dat voua

Moisi noi,

<;dtre rasaritul soarelui.

auzit.

cum

ca

a ''secat

Domnul

apele
at-i

2^1

Og. pre cari i-ati 11 De cand noi J nul Dumnezeul tau sa fie cu tine, cum am auzit acestea. inima noastrft s'a a fost cu Moisi. 18 Tot insul ce se va muiat, i^i n'a mai ramas in nimenea curidicti contra poruncilor tale, §i nu va raj inaintea voastra: ca 'Domnul Dumasculta de cuvintele tale, in tot ce-i vei nezeul vostru el este Dumnezeu in cer porunci, sa se omoare. lntarei?te-te nu- sus §i pe pamant jos. 12 Acuma, romai ?i imbarbateaza-te. gu-va. ™ jurati-mi pe Domnul. fiindca Rahab scapCi pe dot spioni israeliti hi leri- am aratat bunavointa catre voi, ca veti chon, in schimhul fag(iduin1;ii, cd ddnsa cu arata §i voi bunevointa catre '»casa pafamilia ei va fi cru^atcl. rintelui men, ?i " dati-mi semn de sigua trimis losua. fiul lui Nun, "din ranta. 13 Ca veti cruta vieata parin^i

16 k^i auraspuns ellui losua, zicand: Tot aceea ce ne-ai poruncit vom face, §i ori unde ne vei trimite ne vom duce. 17 Cum am ascultat de Moisi in toate. a^k vom asculta§i detine: numai Dom-

Marei-Eoi?ii dinaintea voastra, cancl
ie§it

din Egipt,

^i

*ce le-ati facut celor
lui

doi regi ai Amoreilor ce erau dincolo de

lordan, lui Silion

nimicit cu desilvarsire.
''

vSittim doi barbati, spioni, in ascuns, tolui

men. a mumei mele.
$i

sji

a

fratilor

zicand Duceti-va, vedeti tai'a. Syi leri€honul. ^i se dusera, §i ^venira in casa unei femei meretrice, cu numele Rahab, .si se culcara acolo. 2 Si '^se spuse regelui din lerichon. zicand lata, barbati din fiii lui Israel an venit aici in aceasta
:
'^

mei, a surorei mele,
ai lor, ^\

a tuturor ce sunt

ca veti scapa delamoartesutle-

tele noastre.

:

14 Si barl)atii iizisera: Vieata noastra pentru a voastra, daca nu veti descoperi aceasta vorba a noastra §i va fi, cand
;

noapte. ca sa cerceteze tara. 3 ^i tri- Domnul nevada pamantul acesta, i' vom mise regele lerichonului la Eahab, zi- arata bunavointa §i credinta catre tine.

cand

:

Scoate barljatii ce an venit la tine.
;

15

i'^\-\

cobori ea cu o funic

jtrin

cari an intrat in casa ta

caci ca sa cer- fereastra, ca era langa zidul cetatii ca-

ceteze toata tara an venit ei. sa ei. i?i lauii'a zidul cetdtii ca locuia. 4: ^^\ femeia lua pre cei doi barl)ati. 16 ^i a zis ea catre ei: Duceti-va la §i-i ascunse. f?i zise In adevilr. barbatii munte. ca sa nu va intimpin(^ pre voi
:

mine, dara nu ^tiam de unde urmaritorii, s^i ascundcti-va acolo irei erau; 5 8i spre seara pe cand erk sa zile, pana ce se vor inturna urmaritorii, se incliida poarta, barbatii au iei?it: nu ?i dupa aceea duceti-va la calea voastra.
la
Oipiil s.

au venit

234
,

lOSUA
^i

au zis barbatii catre ea: A.fa de jiiramaiitul, ce tu ne-ai faciit sa jurani: 18 ^lata, cdad vom Intra in ^ara, leaga funia aceasta cu fire carmezine la fereastra prin care ne-

17

dupa masura; nu va apropiati de
sa

vom

fi

''

des\eix^\\

cunoasteti
;

mergeti
cale

el, ca pre care ave^i sa ca voi n'a^i umblat in aceasta

calea

pana acum.
:

f Sfin5 Si a zis losua catre popor ai coborit; ^i ^adun;! in casa la tine pre titi-va; cS mane va face Domnul lucruri parintele tan, pre munia ta, pre fratii minunate intre voi. 6 Si losua vorbi catre preoti, zicand tai ^i pre toata casa parintelui tan.

va fi.ca tot eel ceva ief?i din usile casei tale po ulita, "sangele lui va fi asupra capului lui ^i Iioi vom fi nevino§i tot eel ce va fi cu tine in casia, vat-i sangele lui va fi asupra capului nostru. 20 In^^a de se va pune mana pe el. daca tu vei descojieri aceasta vorba a noastra, suntem deslegati de juramanlnl 21 i^i a ce tu ne-ai facut sa juram. raspuns ea Dupa cuvintele voastre, asa sd fie! ?i lasandu-i sa se duca, s'au dus ^i a legat ea funia cea carmezina de Tc-

19

^i

6'Ridicati chivotul legii, §i trece^i inain-

tea poporului. Si ei ridicara cliivotul legii.
si

raersera inaintea poporului.

:

7 8i zise a tot

Domnul

lui

losua: In ziua

aceasta voiu incepe a
Israelul.

''te

mari in ochii
ei,

ca sa cunoasca

ca

cu

*precum am fost cu Moisi, a§a voiu fi tine. 8 Tu daraporunceste-^'preotii)oarta

lor, cari

chivOtul legii, zicand:

:

Cand
9

veti sosi la
'^'stati

marginea apelor lorfiii

danului,

in lordan.
lui

Si a zis losua catr(^
si

Israel

reastra.

Apropiati-va aicea,
^i

auziti

cuvintele

10 Si au sositla mun- Domnului Dumnezeului vostru. ce cuuoaste losua zise: Intru aceasta veti te, ^i au i?ezut acolo trei zile. pana urmaritorii s'au iuturnat; urmaritorii ca ^Dunniezeul eel viu este in mijlocul cautat-auin tot drumul,i?i nu i-augasit. vostru, si cd'^^ alunga de dinaintea voastr& 23 i^i inturnandu-se cei doi barbati, pre Gananei, pre Hetei, pre Hevei, pre pogorira muntele, trecura rdul, si venira Perizei, pre Grhirghesei, pre Amorei ^i 11 lata chivotul legii catre losua, si sjius'au lui tot ce li-s"a pre lebusei: intamplat. 24 i^i zisera lui losua In "Domnului a tot pamantul trece inain12 Acum luatiadevar, ^Domnul a dat in manile noas- tea voastra prin lordan. tre tot pamantul, i?i toti locuitorii tarii va doisprezece barbati din semintiile lui Israel, cate unul din fiecare semintie tremura inaintea noastra. 13 Si va fi. ca indata ce talpile picioaTrecerea preste lordan fdrd ca sd-fi ude

22

^i ei s'au dus,

:

:

picioarele.

rclorpreotilor, cari poarta chivotul

Dom-

3^i

sculandu-se losua de dimineata. nului, Domnul a tot pamantul, vor reSittim, si venirft la pausa in ajtclc lordanuhii. apcle lordanulordan, el $i toti fiii lui Israel, §i mer- iui se vor despica. anume apele ce se sera acolo noaptea aceea, inainte de a coboai-a din sus, s^i ''vor sta gramada. trece. 14 Si plecand poporul din corturile 2 ^i ^la sfar!?itul zilei a treia, trecura sale, ca sa treaca lordanul, si preotii ce dirigatorii prin tabara. 3 §i porunci purtau i' chivotul legii inaintea poporupoporului, zicand: '^Oand veti vedea lui: 15 Si purtatorii cliivotului ajunchivotul legii Domnului Dumnezeului gand la lordan, ^i picioarele preotilor ce
plecara ei «din
vostru, ^^ipreotii,Levitii,purtandu-l, sa
plecati din geti in
r Esod. 20.

locurile voastre,
lui.

§i

duceau chivotul muiandu-se la margisa mer- nea apei (ca 3 lordanul ravarsase preste
sale toate zilele
secerii^ului),

urma
7.

4

''Totusi sa fie de- malurile

partare iutre voi

§i el.

ca la doua mii coti 16 Apele ce so coborau din sus statura,

lOSUA
<lela

3.

4.

235

i-ldicandu-so fframiida foarte de departe ceste douasprezece pietri luate din mijcetatea Adam, cc este alatiirea de locul lordanului. din locul in care sta?i

^aretan;

cele ce se

coboraii ''catre turS,

picioarelor
;

inarea ^esuliii,
•despicandii-se,

ce este ^Marea-Sarata, cliivotul legii

^i

preofilor cari purtau sunt acolo pana in ziua

disparura;

i?i

poporul de astazi.

trecea in dreptul lerielionului.
preotii ce purtau cliivotul legii
lui statura tare
;

17

k^i

10

8i

preotii.

cari

purtau

cliivotul,

Domnu-

statura in mijlocul lordanului, panft se

pe uscat la mijlocul lor- indeplininl toate lucrurile cate a porunpe uscat, cit Domnul lui losua ca sa zica poporupana ce tot poporul sfar^i trecerea lor- lui, dupa toate cate a poruncit Moisi lui losua; f?i poporul se grabia a trece. <lanului. 11 ^i dupa ce sfar?;i tot poporul de a Pietri de amintire hitru trecerea minunata
<lanuliii
^i

tot Israeliil trecea

prin Jordan.

trece, a trecut §i chivotul

Domnului,

i?i

4^1

caiid tot poporul

sfarsi « trecerea preotii
lui losua.

se

pusera

inaintea poporului.

12 §i trecura * fiii lui Kuben. fiii lui Gad, ziciind 2 ^ Luat i-va din popor doispre- i^i jumatatea de semin^ic a lui Manase, ^ece barbati. cate unul din fiecare se- inarmati inaintea fiilor lui Israel, cum 13 Ca la patruzeci niintie. 3 ^iporunciti-le, zicand: Lua- le vorbi Moisi. trecura inaintea gati^i de resbel, mijlocul mii, de aicia, din lordanului. ti-vii din locul unde ^picioarele preotilor sta- Domnului in !?esnl lerielionului, spre a
lordanului, vorbi
:

Domnul

tura tare, douasprezece

pietri, trece^i-le

se rasboi.

14 In ziua aceea ^marit-a Domnul veti losua pre losua in ochii intregului Israel, ^i ei cliiema pre cei doisprezece barbati, pre se temeau de el, cum se temusera de cari i-a randuit din fiii lui Israel, cate Moisi, in toate zilele viefii sale. 15 i^i a vorbit Domnul lui losua, ziun barbat din liecare semin^ie: 5 i:^i 16 Poruncef?te preofilor. cari yise lor losua Treceti inaintea chivotu- cand: lui Donuuilui Dumnezeul vostru, in mij- poarta J cliivotul marturiei, sa iasa din 17 f^i losua porunci preotilor, locul lordanului, f?i ridicati-va fiecare lordan. ie^iti din lordan. 18 ^i dupa <3ate piatra pe umarul sau, dupa nu- zicand cliivotul legii ce cari purtau preofii, marul semintiilor tiilor lui Israel 6 Ca sa fie aceasta semn iutre voi <^cand vd Domnului, an iei?it din mijlocul lorda<3u voi, ^i punei;,i-le in ^ locul

unde
§i

manca noaptea

aceasta.

4

:

:

;

Tor intreba fiii vostri in viitor, zicaud nului..^i talpile picioarelor preofilor fura 7 Si ti-ase afara la uscat, apele lordanului •Ce sunt voua pietrile acestea?
Te^i zice lor:

/"Ca s'au

dcspicat apele s'au inters la locul lor,
leii'ii

§i

'^"curgeau ca
sale.

lordanului

inaintea

cliivotului

Domnului: cand a
apele lordanului
fi

trecut prin

lordan,
fiilor

mai inainte preste toate malurile 19 k^i poporul iesi din lordan
zi

in a

s'au despicat.
«'

Si vor zecea

pietrile

acestea spre
lui
;

amintire

lui Israel in veci.

8

^i

facura

fiii

Israel a?a.
si

cum

a lunei intaia, ?i partea resariteana a lerielionului. 20 Si"*acele douasprezece pietri, pre cari ei le-au luat din lordan,
tabarira 'in
ribilgal, in

le-a poruncit losua

ridicara

doua- losua le-a

inaltat

la

Ghilgal.

21

$i

cum

sprezece pietri din mijlocul lordanului, vorbi catre fiii lui Israel, zicand I'^'Daca a vorbit Domnul lui losua, dupa liii vostri vor intreba in viitor pe parinnunuirul semintiilor fiilor lui Israel, i?i lii lor, zicand: Ce sunt pietrile aeestea?
le trecura

le

cu dan^ii la locul de mas, §i 22 Vefi spune fiilor vostri, zicand "Ispusera acolo. 9 v^i losua ridica a- rael a trecut pe uscat lordanul acesta.
:

r Dent. 3. 17. s Fac. 14, 3.

Capvi

4.

1 Deut. 27. 2. b Cap. 3. 12.

c Cap. 3. 13. d Vers. 1». 20.
e

/

Cap. 3.13, 16. g Esod. 12. 14.

h
i

Num.
Cap.

32. 20, 27, 28.
3.
7.

J E30d.25.16.;

I

k Cap.

3.

15.

m

Cap. 5. 9. Vers. 3.

n Vers.
o Cap.

6.
3.

17.

Ps.

«.

1.

236
23 Ca a
sccat

lOSUA
Domnul Dumnezeul

4.

5.

6.

vos- cis tot poporul, ei ramasera pe loc in 9 i^i Domtrii apele lordaniilui de dinaintea voas- ta1)ara, J pana se vindecara. tra. pana ce voi ati trecut, cum a facut nul zise lui losua: Astazi am ridicat'-^oDomnul Dumnezeul YOstruMarii-Roi?ie, cara Egiptului de deasupra voastra. $i

prei'careasecat-o de dinaintea noastra, s'a chemat numele acestui ioc ^Grhilgal 24 i Pentru ca toate pana in ziua de astazi. pane ce trecuram Serbarea Faftilor, Mana hiceteazH. popoarele pamantului sa cuuoasca mana 10 *sa va Si fiii lui Israel tabarira in GrhilDomnului. ca ''tare este: ca voi temeti de Domnul Dumnezeul vostru, gal %\ facura pantile '"^in a patrusprezecea zi a lunei, catre seara, in campiile in toate zilele.
:

Frica Cananeilor.

lericlionului.

11 Si a dona zi de pasti mancara din reilor, cari erau in laturea lordanu- graul pamantului, azime ?i prajite, toclui catre apus, ^i toti regii Cananeilor. mai in ziua aceea. 12 Si "mana inceta a doua zi, dupS. ^cari erau langa mare, ca Domnul a secat apele lordanului de dinaintea fii- ce mancara din graul pamantului §i fiii

5^i

dupa ce "auzira

toti regii

Amo-

pana ce au trecut, '^inima lui Israel n'avura mai mult mana ci ei lor s'a muiat, sji nu mai era curaj in ei mancara in anul acesta din venitul pamantului Canaan. inaintea fiilor lui Israel.
lor lui Israel,
;

Circumcisiune refnoita.

Descoperirea dumnezeiascS, la losua.
lui lo-

2 In acost timp zise sua
:

Domnul
§i

13

Si fiind

losua aproape de lericlion,

circum- ridica ochii sai §i se uita §i iata ^'un om 3 Si lo- sta dinaintea luii'cu sabia goala in mana sua isi fiK'ii cutite de piatra i?i circum- lui. Si losua merse la dansul. i?i-i zisa: cise pre fiii lui Israel, la dealul Arlot. Dintre ai nostri e§ti tu, sau dintre ne4 §i aceasta e cauza pentru care losua amicii no§tri? 14 Si el zise: Nu, ci poporul ce a iesit mai mare al ostirei Domnului acum am « tot ti circumcise din Egipt, parte barbateasca, tot-i bar- venit. Si^cazand losua cu fata la paCe zice ba^ii de resbel au murit in pustiu pe mant, se incliina §i-i zise servul sau? 15 Sii men catre Domnul 5 Oa cale, dupa ce iesira din Egipt. mai marele ostirei Domnului zise lui lotot poporul ce a ie!?it a fost circumcis sua nascut Scoate-ti incaltamintele depe pipoporul s'a in pusce insa tot tiu pe cale dupa iesirea din Egijit, cioarele tale ca locul pe care stai, sfant
Fa-ti
^^

cutite

de piatra,

cide din

nou pre

fiii

lui Israel.

:

:

''

:

;

uu
ani

s"a circumcis.
fiii

6 Ca/'patruzeci de

este.

umblara prin pustiu, de resbel, ce iei?ira din Egipt, cari nu ascultara de vocea Domnului, carora s'a jurat Domnul, ca^'nu-i va lasa sa vada palui Israel

Cucerirea

$i

d&rdmarea

lericlionului.

pana ce

peri tot poporul, barba^ii

6
rael
«

Si losua facii a?a.
incliis si pazit
:

Si lerichonul era
frica fiilor lui Is-

de

nimenea nu
2 Si
dat in

ie^ia ^i

nimenea nu
*

intra.

mantul, pre care 1-a fagaduit Domnul parintilor lor, ca-1 va da noua. ''pamantul. in care curge lapte ^i miere. 7 vSi *pre fii lor; pre ain locul lor el ridica cestia losua ii circumcise, ca necircumcisi erau, fiind ca pre cale nu s'au circumcis. 8 Si dupa ce sfar^i de circump Esod.
14. 21.

am

Domnul mana ta

zise lui losua: lata.

lerichonul, pe
entire.

re-

gele sau,

3 Voi sa inconjurati cetatea, toti oamenii derasbel. rotindu-va in jurul cetatii odata;
^\ pe vitejii sai de

asa sa faci sase zile
oti

;

4

Si §apte

pre-

sa poarte gapte trimbiti din corn
;

de

berbece inaintea chivotului

iji

in ziua

lOSU .4.
a
iiiaptea
:

6.
?i

237

sa incunjurati cetatea de §apte din trimbiti

ori

^i

"

preotii sa siine din trimbiti.

5 ^i strigati: ca

va

fi

cand coruul de berbece va suna

intr'o intinsoare, ^i voi reti auzi sunetul

trimbitei, tot poporul sa strige cu tarie,
$i

zidul cetatii va cadea sub sine

i^i

po-

porul se va sui fiecare drept inaiutea sa. 6 $i chema losua, liul lui Nun, preotii ?i le zise
:

Eidicati cliivotul legii
sa

^i

§apte preoti

poarte

f?apte

triml^iti

din corn de berbece iuaintea chivotului

Domnului.

7 ^i zise catre popor

:

ceti §i incunjurati cetatea, ?i cei ce

Tresunt

losua zise catre popor: dat voua cetatea. Si cetatea sa lie anatema Domnului, ea ^itot ceesteintr'insa; numai Ealiab meretricea sa ramana in vieata ea §1 tot ce este cu dansa in casa fiindca / ea a ascuns trimisii. pre cari i-am trimis. 18^ Numai paziti-va de lucrul anatema, ca sa un fiti supui^i anatemei. luand din lucrul anatemei §i astfel sa faceti tabara lui Israel anatema, §i sa o^'nenorocitipre ea. 1 9 Ci tot argintul §i aurul i^i vasele de arama i?i de fer.sa^econsacrate Dom-

Domnulva

:

:

inarmati sa treaca innaintea chivotului nului
zeesc. Domnului. 20 8 $i cand losua vorbi catre popor,
cei §apte preoti trecura innainte, purtand ?apte trimbiti de berbece inaintea Domnului, ei sunau din trimbiti, ?i cliivotul legii Domnului venia in urma lor. 9 ^i cei inarmati mergeau inaintea pre-

:

ele sa intre in tesaurul

Dunine-

sunau din trimbiti, iji'^coada armatei mergea dupa cliivot: mergand 10 ^i loprcofii sunau din trimbiti. sua porunci poporului, zicand nu striotilor, cari
:

poporul striga, ^i preotii sunau din trimbiti. Si cand poporul auzi sunetul trimbitei §i incepii a striga cu tarie, * zidul cazii sub sine §1 poporul se sui in cetate, fiecare drept inaintea sa i?i cuprinsera cetatea. 21 -^Nimicind cu desavar!?ire totul din cetate, dela om pana la femei, dela tanar pana la batran, ^i bou. oaie ?i asin, cu ascutitul sabiei. Rahab $i casa ei sunt crui,ate.
vSi

gati, nici sa se

auda vocea voastra, ^i un cuvant, sa iasa din gura voastra. pana in ziua, in care va voiu zice Strinici
:
!

22 Si celor
Ifc

doi oanieni, ce iscodira tara
:

zise losua

iutrati in casa femeii

me-

retrice, §i scoateti

femeia
ei.
!?i

^i

tot ce este
Si intrara

gati
tul

atuncia sa strigati.

1 1

^i cliivo- al ei,

^cum

i-ati

jurat

23
pe

Domnului incunjura
:

cetatea, rotin- tinerii, cari iscodira
$i

scoasera pe Eahab,
ei.

du-se odata

^i

venira in tabara.

mer- parintele

ei,

pe niuma
;

fratii ei ?i

sera preste noapte in tabara.

tot ce era al ei

toate rudele ei le scoa-

12 ^i losua se scula a doua zi de sera, ^i-i pusera afara de tabara lui Israel. 24 Si cetatea o arsera cu foe, §i tot dimineata, ^^i preotii ridicara cbivotul Domnului. 13 Si i?apte preoti purtand ce era intr'insa numai argintul §1 au:

de arama ^i de fer, le pusera votului Domnului, mergeau suuand din in tesaurul casei Domnului. 25 Si losua Iasa in vieata pe Rahab trimbiti §i cei inarmati mergeau inaintea lor, ^i coada armatei venia dupa cbi- mereterica, casa parintelui ei §i tot ce votul Domnului, mergand $i sunand din era al ei §1 ea a locuit in mijlocul lui 14 ^i incunjurara cetatea in Israel pana in ziua de astazi pentru ca trimbiti. ziua a doua odata ?i se intoarsera in ea a ascuns trimisii, pre cari losua i-a
ijapte

trimbiti de berbece inaintea clii- rul, vasele

;

:

tabara

;

a§a facura ?ase

zile.

trimis, ca sa iscodeasca lerichonul.

losua jura in acel timp, zicand zori de ziua, ^'i incunjurara cetatea in blestemat sd fie inaintea Domnului, oacela^i chip de i?apte ori: nuniai in a- mul, care se va scula ^i va zidi aceasta cea zi incunjurara cetatea de ?apte ori. cetate a lerichonului el o va intemeia 16 Si la a §aptea oara preotii sunara asupra intaiu-nascutului sau, ?i asupra
^i in a ?aptea zi ei se sculara in
Si
:
:

15

26

f

Num.

10.
10.

8.
I

d Num.

25.
I

e Deuv. 31. 26. f Cap. 2 4.

I

5 Deut. 7. 26.

I

h Cap.

7. 26.

|

lona

1.

12.

I

i

Ebr

11. 30.

I

j lleut. 7

k Rbr.

II. 31.

I

\

\

\

\

238
celui

lOSUA
mai tinar dintre
ei.
fiii

,

6,

7.

sai

va pune men, pe care i-l-am porunciti^i chiar a
luat din

portile

anatema

^i

a furat,

^'a

mintit;

^i

27

^i

Domnul

fti

cu losua,
^i

^i

lui se respandi in toata t^ara.

Sgdrcenia lui Aclian descoperitS.

faima cele luate le-au pus intre vasele lor. 12 ^Pentru aceasta fiii lui Israel nu pot pedepsitu. sa stea inaintea neamicilor lor, ci au
;

7^i

fiii lui Israel pacatuira in lucrul inturnat dosul inaintea neamicilor lor anatemei: ca'^Achan. fiul luiCarmi, '" fiindcii s'au facut anatemft nu voiu mai fiul lui Zabdi. fiul lui Zerah, din se- fi cu voi, daca nu veti nimici anatema si din mijl'ocul vostru. raintia lui luda, a luat din anatema 1 3 Scoala-te sfinse aprinse mfinia Domnului in contra tei?te poporul ?i zi Sfintiti-va pe mane;
:

>*

:

<>

ca asa zice Domnul Dumnezeul lui Is2 $i losua trimise oameni din leri- I'ael: anatema este in mijlocul tau Israele, clion la Ai. care se afla langa Bet-Aven nu vei putea sa stai inaintea neamicilor partea rasariteana a Betului, f?i vorbi tai, pana ce nu veti scoate anatema din
fiilor lui Israel.

m

lor,

zicand

:

Suiti-va
§1

!?i

iscoditi t^ra.

§i mijlocul vostru.
v?i

barbatii se suira

iscodira Aiul.

3
:

propiati dimineata

14 Deci voi sa va adupa semintiile voas:

intorcandu-se

ei la

losua,
:

ii

nu

se suie tot poporul

ci

Sa tre ?i semintia pre carei' Domnul o va ca la doua nimeri, sa se apropie dupS, neamuri $i
zisera

de oameni sa se suie ?i neamul, pre care Domnul il va nimeri, sa nu osteni tot poporul seapropiedupa case,§icasapre careDomei sa bata Aiul nulo va nimeri. sa se apropie dupa capete. acolo: ca ei nu sunt deceit putiui. 4 ^i se suira din popor acolo ca la trei 15 3^1 va fi cd eel ce se va nimeri cu mii de oameni ;''§i fugira dinnaintea lucru anatemfi, sa se arda cu foe, pre el oamenilor din Ai. 5 ^i oamenii din Ai §i tot ce este al lui ])entru ca a ''calcat leucisera dintre ei ca la treizeci ?i §ase gamantul Domnului §i a^facut fapta de de oameni s^i-i urnulrira de dinaintea ru^ine in Israel. 16 §i losua se scula de dimineata ?i portii pana la ^ebarim §i-i batura la un pravalac, f?i ^inima poporului se muia ?i apropia pre Israel dupa semintiile sale i?i semintia lui luda fu nimerita. 17 i?i se facu ca apa. vestmintele apropia losua ^rupse sale §i neamurile lui luda, nimeri 6 ^i ^i cazu cu fata la pamant inaintea cliivo- neamul Zarliitilor §i apropiind neamul tului Domnului, pana in seara, el §i ba- Zarhitilor dupa case, fu nimerit Zabdi. tranii lui Israel, '^si-^i preserara capul 18 §i apropiind casa acestuia dupa cacu cenu^e. 7^1 losua zise^: VaiDoam- ])ete, /fii nimerit Aclian. fiul lui Carni, ne, ^pentru ce tu ai trecut poporul a- iiul lui Zabdi, fiul lui Zeracli, din secesta peste lordan, ca sa ne dai in mana mintia lui luda. 19 Si losua zise lui Achan: fiul meu Amoreului, spre a ne pierdc? 0, deno-am fimultumitde a ramanea dincolo de lor- "da aeum marire Domnului Dumnezemii, sau trei niii
:
:

;

dupa ului lui Israel, ?i ^ marturises^te lui, ^i ce Israel a intors dosul inaintea neami- ^spune-mi acum ceeace ai facut: nu 20 ^\ Achan cilor sJii? 9 Ca Cananeii toti locui- ascunde nimic de mine.

dan

!

8

Boamne

!

ce voiu zice,

i^i

torii tarii
si

vor auzi, i?i ne vor incunjura, raspunse lui losua, ^\ zise Intr'adevar. vor s'^terge numele nostru depe pa- eu am pacatuit Domnului Dumnezeului mant §i ce vei face tu marelui tau nume ? lui Israel §1 am facut cutare ?i cut;ire
:

'*

21 Am vazut o mantie babilote pentru ce cazi tu pe fata ta? 1 1 Is- nica frumoasa ^i doua sute sicli de arrael a pacatuit s?i a calcat legamantul gint ^i ])laca de aur, in greutate de

10

^i

Domnul

zise lui losua: Scoala- lucru;
*'

!

Ca/pul 7.

a Cap. 22. 20. t Lev. 26. 17.
<•

d Pac. 37.29,34. e 1 Bam. 4. 12.

/

lov 2. 12. Esod. 5. 22
3. 10. 4.

h Esod. 32. 12.

Ti

Fapt.

5.

1,

2.

Cap.

3.

5.
I

r Vers. 11.
33. 38,
s
<

I

loan
ti

9.

24.
7.
4.

Num.
i

14. 13.

I

Num.
Deut. Esod.

Ps. 22. 14.

Sam. 1. 2. Neem. 0. 1.
2

2 Beg. g Ps. 83.

Vers. 1. Cap. G. 17. 18

m
11

14. 4o. 7. 26.

p Prov. 16. q 1 Sam. 14,
39.

Fac. 34.
1

7.

Num.
Dan.

5. 6, 9.

19. 10.

u

1

Sam. 14. Sam. 6.

42.
5.
I

a-

1 S.im. 14. 43.

lOSUA
riiK'izcH'i

.

7,

8.

239

de

sicli.

i?i

poftindu-le le-am

intaiai?i data, /"noi

vom fugi
:

dinaintealor.

(Oa ei vor esi dupa noi). pana ce ii sunt mgvo\y,xU' in prunant. in cortulmeu ^iargintiilesfe sub mantle. vom trage dela cetate ca vor zice ei 22 Si losua trimiso oameni, cari a- fug de dinaintea noastra ca intaia^idata;
luat:
i}\

iata

:

Icrg'ara la cort
in cortiil
liii,

si

iata.

mantia asciinsa deci noi vom
?i

fugi dinaintea lor.
si

7 ^i

argintul era sub dansa. voi va veti scula dela panda
le
;

vefi cu-

23

k?i

luara ace.stea din cort
si la toti fiii lui

sora la losua

le-a pus inaintea Boninului.

adu- prinde cetatea ca Domnul Dunuiezeul Israel, ?i vostru va da in manile voastre. 8 ^i dupa ce veti lua cetatea, sa o aprindefi
;

dupa cuvantul Domunlui sa faluand pro Aclian. Iiul lui Zcrali, cum ?i ceti. s Luati aminte, v'am poruncit. 9 ^i argintul si mantia si placa de aur si pe losua ii trimise, ?i ei se dusera la locul fiii sai si pre licele sale, si boii sai si a- de panda i?i ^ezura intre Betel sji intre sinii sai ?i oile sale si eortui siiu .si toate X\u, in partea apuseana dela Aiu si v ale lui, le adusera in valea Aclior. 25 k^i losua ramase noaptea aceea in mijlocul losua zise ^Pentru ce ne-ai nenorocit? poporului. Domnul te va nenoroci pre tine in a10 Si losua se scula de dimineata §i ceasta zi.'^i^i tot Israelul ii ucisera cu numara poporul f?i se sui. el si bati-anii pietrii si-i arsera cu foe, dupa ce-i ucisera lui Israel inaintea poporului, in spreAiu. cu pietrii. 26 Si ^^ ^ ridicara asupra lui o 11 ''Si tot poporul de resbel. ce ei^a cu movila mare de pietrii. ce std pana in dansul, se sui §i se apropia, si venira inziua de astazi. Si 'Domnul se intoarse naintea cetiitii si tabarira in pai-tca de din aprindcrea maniei lui. Pentruaceea miazanoapte dela .Viu asa ca valea e?'a numele locului aceluia se cliema^ Valea intre ei ?i intre Aiu. 12 Si el lua ca lui Achor, pana in ziua de astazi. cinci mii de oameni, pre cari ii i)usera
24
Si losua

impreuna cu

tot Israelul cu foe

;

:

;

Luarea

fi

picrderea Aiului.

8^1

Domnul
§i

zise lui losua :'='Nu te te
!

panda intre Betel si Aiu, in partea apuseana dela x\iu. 1 3 Si poporul jnise
la

spaimanta la cu tine toata tabara, ce era in partea despre pre tot poporul de resbel i?i scoala-te si miazanoapte a cetatii. si coada armasuie-te la Aiu; iata ^ am dat in mana ta tei in partea apuseana a cetatii si losua pre regele din Aiu, pre ]ioporul sau. ce- morse, in noaptea aceea in mijlocul vaii. tatea sa ?i tara sa. 2 Si tu vei face cc14 Si eaiul regele dela Aiu il vazu, tdtii Aiu, cum si roi^'elui ei, dupa cum oamenii cetatii se sculara de dimineata,
ai

teme

nu

facut

'^

lericlionului

?i

reg'elui

sau

:

se grabira ^i iesjira intru intinipinarea
lui Israel in resbel. atat el cat si

numai'^prada ei ?i vitele ei sa le priidati pentru voi. Pune pandiri cetritii din indaratul
ei.

popoina-

rnl sau

au

ie§it la locul

intalnirii, stia

intea i^esului.

Si

el

Mm

ca

panda
cetatii.

iprelacanduse a fi batuti. fugira pecale spre ])ustiu 16 Si tot poporul ce era in Aiu fii checand lata, voi c«n" *veti pandi ecta- mat spre a-i urmari, i?i ei urmarira pre tea din indaratul ei. sa nu va departati I( isua. iji a§a fura trai?i din cetate. 1 7 Si mult de cetate, ci fiti toti gata 5 ^i nu ramase om in Aiu §i in Hetel. care en §i tot poporul, care este cu mine, ne sa nu fi ie§it dupa Israel, lasand cetatea vom apropia de cetate si va fi, cand ei dei?cliisa $i urmari nd pre Israel. vor esi intru intinipinarea noastra. ca 18 Si Domnul zise lui losua: Intinde
:

3 Si losua se scula cu tot poporul de resbel. ca sa se suie la Aiu si losua alese treizeci mii de viteji de o^tire §i-i trimise noaptea. 4 $i el le porunci. zi:

era in

contra-i,
si

din indaratul

15 Si losua

tot Israelul

;

;

!/

Vers.

26-

•_'40

lOSUA
I

.

8.

9.

lancea ce este in mana ta catre Aiu ca Btnecuvdntarea $i hlestemul se citesc pe munp'i Ebal $i Gherizim. voiu da in mana la. »>i losua intinse 30 Si losua zidi altar Domnului Dumlaneea. ce era in mana lui. eatre cetate, 19 Si panda!;iii se sculara cu gi'abire din nczeului lui Israel, pre'muntele Ebal,
;

locul lor,

^\
f?i

alergara indata ce el intinse

31 Dupa cum

Moisi, servul

Domnului
este scris

mana
§1

sa,

venira in cetate.
cetatii-

!?i

o luarH. a poruncit
§i

fiilor lui Israel,

cum

grabira a da foe

20

oame- in* cart ea

legii lui

Moisi:

Un

altar din

nii

din Ain uitandu-se indarat, privira. pietri intregi, asupra carora fierul nu s'a

^i iata,
?i

fumnl cetatii se suia pana la cer. ridicat. Si ei adusera deasupra lui arnu le era indemana a fngi incoace ori derea de tot Domnului §i ^ sacrificara sa:

poporul ce fngia spre pustiu. crificii de bucurie. 32 Si ''el scrise ase intoarse in contra celor ce-1 urma- colo pe pietri o copie a legii lui Moisi, 21 ^\ losua ^i tot Israelul vazand pre care el o scrise inaintea fiilor lui Isriau.
incolo
?i

33 Si tof Israelul i?i batranii sai ca panda^ii an luat cetatea, §i ca fumul rael. i?i diregatorii ^i judecatorii sai au statut cetatii se suia in sus. se intoarsera 22 Ceia- dincoace ?i dincolo de cliivot, fata in batura pre oamenii din Aiu.
!=ii

cu preotii cei din Leviti, cari purerau in mijlocnl tau chivotul legii Domnului, atat strajumatate din ei Israelitilor. unii fiind dincoace §i altii inul cat si mo^teanul dincolo §i-i batuifi.'Mncat nuleramase erau in dreptul muntelui Gherizim ^i 23 $i pre regele din ceealaltd jumatate in dreptul muntelui mantuit ?i scapat. Aiu il prinsera viu si-1 adusera lui losua. Ebal, dupa cum Moisi, servul Domnului 24 Si dupa ce Israel sfarsi uciderea a poruncit intaiasi data, ca sa binecututuror locuitorilor <lin Aiu in camp §i vinteze pre poporul lui Israel. 34 Si in pustiu. unde ci i-au urmarit, ^i to^i dupa aceea el ceti toate cuvintele legii, cazura prin ascntitul sabiei. pana ce fura binecuvantarile §i blestemele, dupa tot
lalti

asemenea

ie§ira din cetate spre in- fata

timpinarea

lor,

a^a ca

ei

;

;

nimiciti, tot Israelul se intoarse la Aiu, ce este scris in cartea legii.

35

Nu

era

25 Toti batura cu ascntitul sabiei. cazura aceasta zi, dela om cari in aceia pana la femeie, furd daouasprezece mii, 26 $i losua nu toti oamenii din Aiu. intoarse mana sa, pre care o intinsese cu lancea, pana cand se nimicira cu deiji-1

cuvant din toate cate a poruncit Moisi, pre care losua sa nu-1 fi cetit inaintea intregei adunari a lui Israel, $1 femeilor, copiilor ^i strainului, ce umbla in mijlocnl lor.
Ghibeojiipii

cd^figujmn vicle^ug hivoiala depace.

27 ^IsSi dupa ce auzira de acestea toti renumai vitele gii de dincoace de lordan, cei din pradaaccsteicetati, dupa cuvantulDom- munte §i din s^es. si cei din tot malul
savarijire toti locuitoiiidiu Aiu.

rael }»rada ])entru sine

9

J?i

nului,

pre care-1

"*

porunci

lui

losua.

28 Si losua arse Aiul, ^i-1 prefacii intr'o 2'^Eise adunara lebuseul, "gramada de mini continui, pana in Heveul ° spre a se bate cu intr'o intelegere, 29 Si spanzura pre re- toti ziua de astazi. gele din Aiu do un lemn pana la timpul losua §i cu