You are on page 1of 5

Subiecte MARKETING STRATEGIC SI OPERATIONAL

1.Conduita pe care o adopta firma referitor a obiectu propriei acti!itati repre"inta# politica de produs $.La a catuirea %amei de produ&e &e tine cont de#' rentabilitatea fiecărei componente, cât şi de exigenţele pieţei, de necesitatea adaptării la solicitările mediului economico-social.(pag 59) (.Prin produ& in teoria de mar)etin% &e poate inte e%e # orice lucru care poate fi oferit, capabil să satisfacă o nevoie sau o dorinţă Produ&u repre"int* ...o sumă de atribute şi caracteristici tangibile fi!ice şi c"imice reunite #ntr-o formă identificabilă$ . Acea&t* defini+ie nu repre"int* dec,t o abordare imitat* de&pre ceea ce -n&eamn* produ&u -n pre"ent. -n !i"iunea mar)etin%u ui. Pentru c* produ&u con&tituie e ementu de e%*tur* dintre firm* /i pia+*. &e poate admite c* ...un produs este orice lucru oferit pe piaţă #n scopul captării interesului, al ac"i!iţionării, utili!ării şi consumului şi care poate satisface o nevoie sau o dorinţă% el include obiecte fi!ice (tangibile), servicii, persoane, locuri, organi!aţii sau idei$ Tot mai mu t &e accept* conceptu de produ& tota ca fiind sistemul ce include atât elemente materiale, cât şi elemente acorporale care conferă ambianţa specifică fiecărui produs. 0n mod e!ident. autoturi&mu e&te mai mu t dec,t un &imp u produ& atunci c,nd e&te !orba de un autoturi&m marca Mercede&. 1pa% 234 5. 6e&pre &ti u produ&u ui &e poate &pune ca & reflectă aspectul produsului şi sentimentul pe care #l transmite cumpărătorului. 'tilul oferă avanta(ele diferenţierii produselor #n aşa fel #ncât acestea să fie greu de copiat. )n stil original poate atrage atenţia, dar nu duce obligatoriu şi la #mbunătăţirea performanţelor produsului respectiv. *n anumite ca!uri, el poate duce c"iar şi la re!ultate mai slabe. 7.Comunicatii e pri!itoare a produ& cuprind# ansamblul informaţiilor transmise de producător+distribuitor cumpărătorului potenţial prin diferite mi(loace+acţiuni de merc"andising, promovare la locul vân!ării, publicitate prin mi(loace de comunicare #n masă ş.a. cu scopul de a facilita pre!entarea produsului şi a #ntări latura emoţională sau raţională ce stă la ba!a deci!iei de cumpărare. 2.Moda itati e prin care o firma urmare&te &a &e re%a&ea&ca pe &ine in fata c ienti or repre"inta# identitatea (pag ,5) 8.Gradu de a&ociere a diferite or inii de produ&e in con&um &e nume&te# omogenitatea mixului (pag ,,) 9. Aproape :umatate din idei e de produ&e noi pro!in# sursele interne (pag -.) ;. In ec<i ibrarea cererii cu oferta pe piata inter!ine# pretul (pag 99) 13. 6aca firma i&i propune &a obtina dominatia pe piata prin ca itatea produ&u ui . ea !a practica un pret & ridicat, care să reflecte calitatea produsului şi să acopere costurile mari de cercetare-de!voltare. (pag /0.) 11. Preturi e practicate de firma !or depinde &i de & de maga!inele #n care se vor comerciali!a produsele (maga!ine generale sau speciali!ate, de #naltă calitate). (pag //1) 222 1$. 6i&tributia inc ude# (a) drumu pe care - parcur% m*rfuri e pe pia+*. precum /i participan+ii a ace&t tra&eu# produc*tori. intermediari /i con&umatori. ceea ce compun cana u de di&tribu+ie= (b) an&amb u opera+iuni or de !,n"are>cump*rare. conce&iune. con&i%na+ie. ea&in% /.a. care &emna ea"* trecerea &ucce&i!* a m*rfuri or de a un a%ent de pia+* a a tu . p,n* a intrarea or fina * -n &fera con&umu ui= (c) an+u proce&e or operati!e a care &unt &upu&e m*rfuri e -n ace&t drum &pre con&umator. re&pecti! di&tribu+ia fi"ic* &au o%i&tica m*rfuri or= (d) aparatu te<nic. repre"entat de re+eaua de uinit*+i. dot*ri /i per&ona care particip* a rea i"area ace&tor proce&e /i opera+iuni 6i&tribu+ia reune/te# 114 circuitu fi"ic /i ce economic a m*rfuri or. 1$4 &i&temu de re a+ii or care inter!in -ntre a%en+ii de pia+* 1(4 acti!itatea unui num*r mare /i etero%en de unit*+i. apar+in,nd mai mu tor profi e economice /i cu ro uri diferite. Obiectu acti!it*+ii de di&tribu+ie nu e&te doar unu &imp u# dep a&area m*rfuri or de a produc*tor a con&umator. ?6iri:area ace&tora. mi/carea or fi"ic* &pre con&umator e&te -n&o+it*. precedat* &au urmat* /i de a te f u@uri. nu ip&ite de importan+*. care ea%* -ntre ei pe participan+ii a proce&u de an&amb u a di&tribu+iei /i anume# fluxul negocierilor. a tran"ac+ii or 1tratati!e or4 de pia+*= fluxul titlului de proprietate. re&pecti! tran&feru ui &ucce&i! cu fiecare opera+iune de !,n"are>cump*rare a produ&u ui= fluxul informaţional referitor a circu a+ia -n ambe e &en&uri a informa+ii or 1e!iden+e. &tati&tici4 referitoare a dimen&iuni e. &tructura. moda it*+i e de de&f*/urare a acti!it*+i or de di&tribu+ie. re"u tate e economico>financiare a e ace&tora= fluxul promoţional. uprin",nd me&a:e e /i informa+ii e adre&ate pie+ei. cump*r*toru ui poten+ia . care preced &au -n&o+e&c f u@u produ&u ui. pre%*tind rea i"area ui. 6ac* ace&tor f u@uri i &e mai adau%* fluxurile, #n ambele sensuri, ale finanţării riscului şi fluxurile de la consumator la producător ale comen!ilor şi plăţilor (decontărilor) . &e conturea"* an&amb u /i confi%ura+ia re a+ii or -n care intr* a%en+ii de pia+* -n proce&u di&tribu+ieiA 1(. Ro u &ocia a di&tributiei &emnifica# posibilitatea consumatorului de a intra #n posesia bunurilor necesare. (pag //,)

ce fe de per&oan* ar fi eaC Marca !a atra%e per&oane e a c*ror ima%ine efecti!* &au dorit* &e potri!e/te cu ima%inea m*rcii. ca cu atoare care &unt comercia i"ate pe pia+a interna+iona * &ub m*rci netaiDane"e4. 7. O marc* de &ucce& adau%* !a oare produ&u ui. un semn. -n &pecia -n pub icitate. O marc* poate contura /i o anumit* per&ona itate. -n m. In mar)etin% cei care &e ocupa de !an"ari &e nume&c# forta de van!are 4agenţi de vân!ări. (pag /.A&i%urarea e%a a a produ&u ui repre"inta& ansamblul de acţiuni (uridice cu a(utorul cărora acesta este prote(at contrafacerilor. con&ider. iar proprietarii or au drepturi e@c u&i!e de uti i"are pe o perioad* ne imitat* de timp. bre!ete. Pro!ocara con&t* -n a de"!o ta me&a:e e. Tinta actiuni or de promo!are a !an"ari or &unt& consumatorii. marcă şi ambala(. consultanţi comerciali.6) $3. Pe de o parte. C.nd &e rea i"ea"* o ana i"* moti!a+iona *. Se ecti!itate. la locul de muncă al acestora sau prin pre!entările la domiciliu.(pag /. ingineri de vân!ări. ma:oritatea produc*tori or au -n!*+at c* puterea &t*.ini e companii or care contro ea"* m*rci e. O marc* &pune ce!a /i de&pre !a ori e cump*r*tori or. 6ac* o firm* tratea"* marca numai ca un nume. pe de o parte. comercianţii sau detailiştii şi forţele de vân!are ale firmei. repre!entanţi comerciali. moti! pentru care unii produc*tori con&ider* c* e&te mai con!enabi /i mai ieftin &* rea i"e"e produ&u /i &*>i a&e pe a +ii &* &e ocupe de adoptarea m*rci or 1produc*torii taiDane"i &unt un e@emp u de ace&t fe # ei produc -mbr*c*minte. repre!entanţi #n teritoriu. Comparati! cu a te forme de proprietate nte ectua * 1patente. repre!entanţi de mar5eting etc. manageri districtuali. activităţilor. la care participă mai mulţi invitaţi ai ga!dei interesaţi de produs. Pe de a t* parte. &ati&f*c. drepturi de autor4. locurilor. 0n pe&te 123 de +*ri e@i&t* e%i care %arantea"* proprietatea a&upra m*rci or prin -nre%i&trarea or. (pag /. iar pe de altă parte la nivelul maga!inului 5. Adoptarea unei m*rci a de!enit o prob em* important* a &trate%iei de produ&. marca permite identificarea producătorului sau furni!orului unui produs./) 1. dar -n u tima &ut* de ani ea &>a de"!o tat foarte mu t.nd cump*r*torii percep marca re&pecti!* ca fiind &uperioar*. . : marcă poate fi definită ca având patru componente& (1) . 7oate trebuie bine alese şi combinate pentru a furni!a avanta(ul de ba!ă. (.1) 1. organi!aţiilor sau c"iar a ţărilor. Cand concurenta pe piata &e inten&ifica &e practica pub icitatea# de convingere (pag /11) 12. Fn &pecia i&t de mar)etin% trebuie &* identifice %rupuri e &pecifice de cump*r*tori ai unui anumit produ&. Eirma poate uti i"a unu &au mai mu te dintre ace&te atribute -n rec ama pe care o face produ&u ui.Care afirmatii de&pre marca &unt ade!arate C 8arca. aparate e ectroca&nice. co&turi moderate . Marca este un nume.ceste elemente demonstrea!ă că marca este un simbol complex .nd /i ne!oi e p&i<o o%ice a e con&umatori or. Se poate conc u"iona c* e&te foarte important pentru ca un furni"or &* in!e&tea&c* ma&i! pentru a atra%e recunoa/terea /i preferin+e e cump*r*tori or pentru marca &a.Po itica &ortimenta a &e &e inta ne&te a # alcătuirea sortimentului de mărfuri. la nivelul #ntreprinderii comerciale. persoanelor. avanta(e şi servicii oferite consumatorilor . (2) .15. (4) =ersonalitate. ci a!anta:e. 9u alte cuvinte. Ace&te !a ori ad*u%ate nu &unt de obicei atribute tan%ibi e a e produ&u ui. m*rci e pre"int* ca particu aritate di&tinct* faptu c* nu au termen de e@pirare.Se intamp a in mod %re&it ca firme e &a fie preocupate mai mu t de # obtinerea de profit $. a e c*rui !a ori coincid cu pac<etu de a!anta:e oferite. Adoptarea m*rci or nu e&te o acti!itate nou*. &e poate pune urm*toarea -ntrebare# dac* marca ar fi o per&oan*. desen sau combinaţie a acestora. ideilor. !a pierde e&en+a -ntre%u ui proce& de adoptare a m*rci or. Re atii e pub ice &unt uti i"ate pentru promo!area & produselor.tributele. atunci ei o prefer* /i &unt di&pu/i &* p *tea&c* mai mu t pentru ea . dar care determin* -ncrederea con&umatori or -n produ&u de marc*. Si&teme e :uridice recuno&c c* m*rci e &unt o proprietate -n ade!*ratu &en& a cu!. caracteristici. responsabili pentru relaţia cu clienţii.ndu> &uperior din punct de !edere ca itati! ce or a te m*rci de pe pia+*. -n ce e din urm*. promo!are /i amba are. un termen. c<iar dac* ace&tea &unt oferite a pre+uri mai mici.Produ&u efecti! cuprinde& calitate. ca itatea /i &ati&fac+ia procurat* de produ&. Cea mai bun* marc* certific* !a oarea. Te<nica !an"arii din Bu&a in u&aA pre&upune ca firme e &a>&i !anda produ&e e & la domiciliul cumpărătorilor. -n+e e&uri e pe care e tran&mite o marc*. stil.vanta(ele. O marc* readuce -n memoria con&umatoru ui anumite atribute a e produ&u ui.ntu ui. C. cuprinde# fluxul produselor şi al materialelor de la furni!ori către producători 17. 8ărcile de renume se bucură de privilegii din partea consumatorilor. moti! pentru care atribute e trebuie tran&formate -n a!anta:e func+iona e /i p&i<o o%ice. : marcă constituie o sumă de atribute. Con&umatorii con&ider* marca ca un e ement important care diferen+ia"* produ&u unei firme de ce e a e concuren+i or. care se utili!ea!ă pentru a identifica bunurile sau serviciile unui ofertant şi pentru a le diferenţia de cele ale concurenţilor. . Oamenii nu cump*r* atribute. adică asigură fidelitatea pe termen lung a consumatorilor.. ci intan%ibi e. un simbol. Acea&ta -n&eamn* c* un num*r &uficient de mare de con&umatori a e% ace&te m*rci /i refu"* produ&e de ace a/i %en. (3) <alorile. f e@ibi itate &i mobi itate &unt a!anta:e pentru# publicitatea prin radio (/13) 18. Lo%i&tica &pre deo&ebire de di&tributie. crearea unui produ& de marc* nece&it* in!e&ti+ii ma&i!e pe termen un%. 19.

1. $3. 6e a&emenea. Eirma !a urm*ri &*>/i con&truia&c* &trate%ia de marc* -n :uru cre*rii /i prote:*rii ace&tei per&ona it*+i 2. diferenţierea faţă de produsele concurenţilor ş. in&emne uminoa&e repre"inta# publicitatea exterioara 18. o firm* !a trebui &* a ea%* componenta care !a con&titui identitatea m*rcii. putere instalată şi re!istenţă la acţiunea factorilor de mediu ş. #n raport cu produsele concurenţilor 11. Componente e corpora e a e produ&u ui &e refera a# caracteristicile merceologice ale produsului şi ambala(ului său. locul pe care produsul #l ocupă #n concepţia cumpărtorilor. Ro u economic a di&tributiei con&ta in faptu ca.. &e refera a & consumatorii. asociaţiile profesionale. po!iţia unui produs repre!intă modul #n care acesta este definit pe ba!a atribuţiilor importante% altfel spus. $.Cunoa&terea imitata a caracteri&tici or fiecarui produ& e&te un de"a!anta: a &trate%iei de# de!voltare a unui mix larg de produse 9. Pub icu e@tern. structură şi conţinut. Cump*r*torii &unt foarte intere&a+i. Ce e mai durabi e componente a e unei m*rci &unt !a ori e /i per&ona itatea. cum ar fi # spri(in #n re!olvarea problemelor. O firma comunica cu# intermediarii. Promo!area orientata &pre con&umator cuprinde & #n special reduceri de preţuri. materiale şi financiare) disponibile ale firmei cu obiectivele urmărite (consolidarea po!iţiei de piaţă actuale.Fn %rup de artico e care indep ine&c functii &imi are. determinate. Afi&e. Limita &uperioara a pretu ui e&te &tabi ita de& piata si cerere 1$. consumatorii şi diferite organisme publice (pag /61) 17. de a!anta:e e produ&u ui. E&te o %re/ea * &* &e promo!e"e doar atribute e produ&u ui.Ga". dec. mass-media ş. Pentru consumatori. merc"andising 19. instituţiile financiare şi cele ale puterii publice.a.). Eorte e de !an"are pot pre&ta &er!icii pentru c ienti . spri(in financiar% 1. .Le%atura &patia a &i tempora a dintre productie &i con&um e&te rea i"ata de# unităţile implicate #n structura unui canal de distribuţie 15. po!iţionarea produselor #n raport cu produsele concurente (. gabarit şi capacitate. la rândul lor. Cand &e an&ea&a pe piata o noua cate%orie de produ&e. !i"at de acti!itatea de re atii pub ice.Primu ni!e a produ&u ui 1numit &i produ&u de ba"a 4 e&te repre"entat de# serviciile sau avanta(ele principale pe care le caută consumatorii atunci când ac"i!iţionea!ă produsul. asistenţă te"nică. in ambe e &en&uri. panouri. Ro u pa&i! a !an"atoru ui con&ta in& #ncasarea banilor şi la efectuarea livrării. precum şi din vân!are. 5. agenţii economici ce acţionea!ă #n cadrul pieţei.. anali!a circulaţiei produselor şi urmărirea comportării lor #n utili!are+consum. repre"inta# linie de produse 8. *n această grupă se #ncadrea!ă dimensiunile calitative ale produsului. studiul #nvec"irii economice a acestora (cu a(utorul ciclului lor de viaţă).a. cupoane. dintre firma &i mediu e@tern# pretul . de substanţa materială şi utilitatea lor funcţională.ndu>&e pe ce e patru componente a e unei m*rci. vân!ări grupate. respectiv acele segmente spre care firma #şi #ndreaptă oferta sa. po!iţionarea corectă a produselor se ba!ea!ă pe trei parametri& aportul #n totalul beneficiilor% dinamica vân!ărilor% cota de piaţă pe care o deţine. &e uti i"ea"a & publicitatea de informare 12. &e adre&ea"a ace ora&i con&umatori &au &unt comercia i"ate prin ace ea&i cana e. Fn factor important pentru po"itionarea produ&e or e&te# distincţie #ntre po!iţionarea reali!ată de firmă şi po!iţionarea reali!ată de cumpărători+consumatori Pentru o firmă. ce ţin de formă. 6eci"ii e e%ate de pret trebuie atent core ate cu ce e care !i"ea"a & preţurile produselor existente #n gama sortimentală #n care se va #ncadra noutatea 13. e e definind e&en+a m*rcii.t de atribute e ui /i &* nu uit*m c* atribute e produ&u ui pot fi copiate de concuren+i. promo!area unei m*rci pe ba"a unuia &au mai mu tor a!anta:e poate fi ri&cant*. greutate şi densitate. mai a e&. concursuri. premii.Strate%ia de produ& repre"inta& corelarea adecvată a resurselor (umane. dar şi cu natura bunurilor ce constituie oferta acesteia. creşterea gradului de pătrundere #n consum a unui produs şi a gradului de răspândire pe piaţă prin cucerirea de noi segmente de consumatori sau de noi pieţe. prin intermediu ei & se corelea!a cererea cu oferta de mărfuri 1(. Se poate &pune ca e&te pre"entHpre"enta in f u@u de me&a:e..a.Cercetarea produ&u ui cuprinde& anali!a calităţii produselor din fabricaţie.

preia comanda.. E ementu de ba"a a pretu ui pe care o firma i cere pe un produ& e&te# costu 11.trei intermediari . care nu au intermediari% producătorul #şi vinde direct marfa cumpărătorilor% .cesta cumpără de la angrosişti şi vinde produsele detailiştilor mai mici care nu sunt serviţi de angrosişti. 1.canale directe.cest tip de canal este mai rar #ntâlnit. $3.Numaru de inii de produ&e pe care e rea i"ea"a firma repre"inta# largimea mixului 8. gusturi.Produ&u imbunatatit repre"inta & un produs care include avanta(e şi servicii suplimentare care diferenţia!ă oferta firmei de ofertele concurenţilor. 12. e&te &inonima cu# mişcarea mărfurilor.detailist% .Gama de produ&e cuprinde o mu time de artico e inrudite prin# prin destinaţia lor comună #n consum şi prin caracteristici asemănătoare #n ceea ce priveşte materia primă din care sunt obţinute şi te"nologia de fabricaţie utili!ată. Momentu an&arii pe piata a unui produ& trebuie core at cu# natura produsului şi specificul său de consum (curent. acorda consultant te"nica pentru clienti.un angrosist şi un detailist% .Perfectionarea produ&u ui &i de&coperirea de materii prime &unt cate!a preocupari inc u&e in# activitatea de inovare (. preţ. 2. Te<nici e de mar)etin% pot fi pri!ite ca# modalităţile concrete de aplicare a unei anumite strategii de produs $.atrage clientii sau ii instruieste pe cumparatori. putandu-si concentra mai bine eforturile şi organi!a mai eficient service-ul 222 9. considerându-se că este o formă de concurenţă neloială. . Promo!area comercia a inc ude# rabaturi. sperând astfel ca cererea să crească 13. care conţin& . preferinţe. Comportamentu de cumparare e&te inf uentat de& calitate. 6i&tributia. Pub icitatea &i forte e de !an"are &unt con&iderate ca acti!itati & complementare iar importanţa lor relativă poate varia #n funcţie de natura produsului şi de comportamentul de cumpărare asociat cu acesta 1.ea poate practica un pret & un preţ mai mic. cât şi #n cele cu scop nelucrativ. avand avanta(ul unui control riguros asupra produselor. 5. #mbunătăţeşte performanţele produsului. 6aca o firma are ca obiecti!e &upra!ietuirea pe o piata . 7. )n design reuşit atrage atenţia. Cana e e de di&tributie &e c a&ifica in& . 8. Orice forma de pre"entare &i promo!are imper&ona a a bunuri or prin mi: oace de informare in ma&a de catre un &pon&or bine preci"at &e nume&te& publicitate 17. Modu in care e&te perceput produ&u repre"inta# po!itia produsului . comerciali!area mărfurilor 1(.7. reduce costurile şi oferă produsului un puternic avanta( concurenţial pe piaţa vi!ată 2.A catuirea %amei &ortimenta e pre&upune cunoa&terea# relaţiilor dintre produse #n cadrul procesului de vân!are şi de consum (amintim aici de relaţiile de indiferenţă. 15. prime de fidelitate 19. . ca &i concept . Eorte e de !an"are e@i&ta# atât #n organi!aţiile lucrative. Pub icitatea comparati!a in Romania# este inter!isă.un intermediar . de complementaritate sau de substituire). obiceiuri 222 1$. se!onier sau strict se!onier). nivelul veniturilor. Ima%inea produ&u ui ref ecta# modul #n care consumatorii percep un produs actual sau potenţial. Su&tinerea financiara a unor manife&tari pub ice cu &copu de a>&i face cuno&cuta firma &e nume&te & sponsori!are 18. circulaţia mărfurilor. gratuităţi. . Ian"ator e&te per&oana care& livrea!ă produsul.doi intermediari ..#ntre intermediarul angrosist şi cel detailist se mai poate plasa un intermediar de dimensiuni mai mici. O mai buna patrundere pe piata &e poate a&i%ura optand pentru & pentru un mix de produs #ngust şi puţin profund. dar şi pe cuantificarea factorilor ce influenţea!ă cererea.6e&pre de&i%n &e poate &pune ca& este una din cele mai puternice arme concurenţiale din arsenalul de mar5eting al unei firme.canale indirect.

Compomente e ob i%atorii a e unui cana de di&tributie &unt & producătorul şi consumatorul. Ro u acti! a !an"atoru ui con&ta in # factor determinant al comen!ii$. &e refera a & toate categoriile de personal ale firmei. Pretu e&te inf uentat de un numar mare de factori printre care &i# factorii interni (obiectivele de mar5eting. ?olul vân!ătorului poate fi considerat ca fiind activitatea #n care faptele şi argumentele sunt folosite pentru a (ustifica alegerea unui produs. cu rol activ #n deci!ia de cumpărare. costurile. concurenta. Cu &copu de a mentine intere&u con&umatori or pentru un produ& &e uti i"ea"a pub icitatea# de reamintire 12. . Acordarea de &timu ente pe termen &curt cu &copu de a incura:a !an"area produ&u ui repre"inta# promovarea van!arilor 18. strategia de mar5eting. Mi: ocu de recuperare a c<e tuie i or &i de obtinere a profitu ui e&te# pretul 13. asistenţă te"nică. la care se mai poate adăuga unul sau mai mulţi intermediari. 1(.servicii& forţele de vân!are pot presta servicii pentru clienţi.a. comerciantii) 1$.vân!area& pre!entarea produsului astfel #ncât să-l convingă pe client să-l cumpere% . spri(in financiar% . Limita inferioara a pretu ui e&te data de# costuri 11.. activitatea de organi!are a stabilirii pretului) si factori externi (natura pietei si a cererii. Pub icitatea &e con&idera ca e&te o buna metoda pentru a# informa si convinge 17. Ma&ura in care c ientii !or a!ea acce& a produ&e e firmei depinde de# deci!iile şi procesele ce vi!ea!ă canalele de distributie. modul #n care clienţii sunt satisfăcuţi de oferta proprie.9. In etapa de creare &i te&tare a conceptu ui de produ& nou &e are in !edere# atat produsul.=.. Eorte e de !an"are trebuie &a contribuie a atin%erea unor obiecti!e a e firmei cum ar fi # .prospectare& găsirea de noi clienţi% .culegerea de informaţii& forţele de vân!are efectuea!ă studii de piaţă cu privire la dimensiunea cererii. ce urmăresc crearea unui climat favorabil de muncă. . a unei colaborări #ntre conducere şi anga(aţi pentru desfăşurarea unei activităţi performante şi profitabile. cat si ambala(ul.comunicare& transmiterea de informaţii cu privire la produsele şi serviciile firmei% . $3. cum ar fi spri(in #n re!olvarea problemelor. tendinţele #n evoluţia cererii ş. Pub icu intern . 15. pentru a satisface o nevoie specifică. iar apoi testarea pe un grup de consumatori vi!ati. 1. alti factori de mediu-de ex statul. Crearea unei ima%ini de firma core&pun"atoare &e rea i"ea"a prin #relatiile publice 19. >aţă de publicul intern se promovea!ă acţiuni de ?. !i"at de de acti!itatea de re atii pub ice .