ECONOMIA INTREPRINDERII CURS 7 & 8 23 02 2009

DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII

Def. Diagnosticul întreprinderii reprezintă starea de sănătate a întreprinderii dată de performanţele şi vulnerabilităţile acesteia. Def. Analiza diagnostic a întreprinderii constă în reperarea simptomelor, a disfuncţionalităţilor unei întreprinderi, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor şi identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor. Motivaţiile elaborării unei analize diagnostic sunt multiple: • întreprinderea este în dificultate când se impune un diagnostic global; • anumite structuri organizatorice sunt vulnerabile când se reclamă un diagnostic parţial (diagnosticul structurii); • testarea periodică a potenţialului întreprinderii când se impune un diagnostic sintetic rapid; • pregătirea deciziilor strategice de fuziune sau achiziţii când diagnosticul stă la baza partajării proprietăţii şi fundamentării opţiunii; • sau pur şi simplu o autodiagnosticare pentru evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale întreprinderii

Tipuri de diagnostic

Diagnosticul de sinteză/rapid: • obiectul investigaţiei îl reprezintă întreprinderea în ansamblul ei; • are avantajul că se efectuează rapid şi dezavantajul că se bazează numai pe principalii parametrii ai întreprinderii, în special pe indicatorii de rezultate; este un diagnostic de control cu rol preventiv şi în foarte multe cazuri o autodiagnosticare Diagnosticul global: • obiectul acestui tip de diagnostic îl reprezintă întreprinderea în ansamblu; • necesită cheltuieli ridicate şi o pregătire de specialitate (expert evaluator); • se elaborează atunci când întreprinderea se vinde, se reorganizează prin achiziţii/fuziuni sau când se confruntă cu greutăţi majore. Diagnosticul focalizat: • este un diagnostic specializat pe ţinte/obiective: – diagnostic de criză – obligatoriu în cazul falimentului; – scăderea cotei de piaţă; – reducerea profitului; – fuziune/achiziţii. Diagnosticul funcţiunilor întreprinderii: • este un diagnostic specializat pe activităţi: comercial, financiar, resurse umane, operaţional, juridic, ecologic, social, strategic; • necesitatea acestui tip de diagnostic derivă atunci când apar disfuncţionalităţi într-o activitate, sau când se doreşte valorificarea unor oportunităţi; • este realizat cu cheltuieli relativ mici şi în timp relativ scurt. Diagnosticul de sănătate/rezultate: • urmăreşte determinarea stării de sănătate a întreprinderii, preponderent pe baza datelor istorice; • se foloseşte preponderent metoda comparaţiei, având ca referenţial perioada precedentă, bugetul de venituri şi cheltuieli, nivelul mediu al industriei Diagnosticul de vitalitate: • urmăreşte determinarea stării de vitalitate a întreprinderii prin raportare la dinamica mediului extern; • se foloseşte permanent metoda scenariilor cu scopul evaluării capacităţii întreprinderii de a face faţă unei situaţii viitore deosebite: crize, fuziuni, achiziţii; • referenţialul este preponderent concurentul cel mai bine plasat, nivelul mediu al industriei (sectorului), ţintele strategice. Diagnosticul de evaluare: • este un diagnostic complex; • are ca obiectiv stabilirea valorii de piaţă a întreprinderii.

Metodologii de diagnostic
Metodologii propuse: - Modelul CEMATT; - Modelul sintetic Băileşteanu

 Modelul CEMATT - cuprinde 6 directii de analiza:

financiară; capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei; tehnologie; calitate; calitatea managementului; resurse umane. 1. Direcţia de analiză: financiară Criterii:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

2. Direcţia de analiză: capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei

Criterii:

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

3. Direcţia de analiză: tehnologie Criterii:

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

4. Direcţia de analiză: calitate Criterii

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

5. Direcţia de analiză: calitatea managementului Criterii

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

6. Direcţia de analiză: resurse umane Critetii

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

Sinteza globala a modelului CEMATT
Calificativul global rezultă prin agragarea calificativelor criteriilor calculate pe cele şase direcţii de analiză diagnostic (DAD), precum şi încadrarea societăţii în una din categoriile celor cinci trepte, dupa formula: N DAD1,2,3,4 ,5,6 

 Ki Ni
i 1 n

n

K
i 1

; N DADglobal 

S
i 1

6

i

6

i

Unde: Ki – coeficient de importanta; Ni – nota acordata criteriului; Si – stare DADi. O caracterizare sintetică va descrie şi „starea” întreprinderii, corespunzătoare calificativului global, subliniind direcţiile de analiză critice (DAD-K) şi pragurile de alarmă. Această caracterizare va cuprinde în principal evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale societăţii analizate, cu alte cuvinte a valenţelor care ar putea sta la baza unor succese viitoare şi a ameninţărilor care pot determina pe termen scurt sau mediu confruntarea întreprinderii cu situaţii deosebit de grave, până la lichidare.

 Modelul sintetic Băileşteanu – o analiză diagnostic trebuie să urmeze cel

puţin următoarele direcţii de abordare:

• • • •

• 1. Diacnosticul mediului extern
s t a b i lit a t e a m e d iu l u i o st i lit a t e a m e d iu l u i o m o g e n it a t e a m e d iu l u i t a l ia in d u s t r ie i ri tm u l d e c r e s te r e a l in d u s t r ie i p retu l s t ru c t u r a c o n c u r e n t ia la s e g m e n t a re a p ie t e i

diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul

mediului extern; economic; financiar; social şi ecologic; strategic.

M A TR IC E A v it e z a s i f r e c v e n t a s c h i m b a r ilo r / p o s i b i lit a t e a g e s t io n a r ii s c h i m b a r ilo r

M A TR IC E A b a r ie r e d e i n t r a r e / in t e n s it a t e a c o n c u r e n t e i

C R IT E R II

D IA G N O S T IC U L M E D IU L U I E X ET VE AR L NU A R I

M A TR IC E A n u m a r u l s i d iv e rs i t a t e a p ro d u s e lo r / n u m a ru l s i v a r ie t a t e a c li e n t ilo r R EF ER E N T IA L i st o r ic s ta n d a rde a l t e in d u s t r i i

p u n c ct ae r af co t re tr eu

l se z o n ie r a l c er e r ii

p u n c te s la b e
p o lit ic i le g i s la t iv e p o lit ic i f is c a le

g rad u l d e frag m en ta re g r a d u l d e m a t u r it a t e

a s edn ism b iel i nt as t ie u nl ae m os d ii f i c a r i l e i a s t e nl ed g ii n lta at i v e a fa c e r ii

s ta r e d e sa n atate

s t r a t e g ii m a c r o e c o n o m ic e

is t o r ic

s tru ctu ra a fa c e r ii
C R IT E R II

B V C C O M P A R A T II
R E F E R EN T IA L

O P O R T U N IT A T I

c A n c Eu Nr e Nn Tt u l R I o M I A p r in c i p a l m e dia i n d u s t r ie i tin te s trate g ice

d im e n s i u n e a s i t e n d in t a p r o f it u lu i

S C E N A R II
D IA G N O S T IC U L M E D IU L U I E X T E R N

e fic ie n t a a fa c e r ii

s ta r e d e v it a l it a t e

v u ln e r a b il it a t i

o p o r t u n it a t i

2. Diagnosticul economic

D IA G N O S T IC E C O N O M IC

D IA G N O S T IC U L M E D IU L U I E X T E R N

D IA G N O S T IC U L E C O N O M IC

p u n c te f o r te

p u n c te s la b e

s tru c tu ra fi n a n c ia r a

s ta r e d e sa n atate

is t o r ic

e c h i lib r u l fi n a n c ia r
C R IT E R II

B V C C O M P A R A T II
R E F E R EN T IA L

c o n c u re n tu l p r in c i p a l m e dia i n d u s t r ie i tin te s trate g ice

g e s t iu n e a f in a n c i a r a

S C E N A R II

ran d a m e n tu l fi n a n c ir a

s ta r e d e v it a l it a t e

3. Diagnosticul financiar
v u ln e r a b il it a t i

o p o r t u n it a t i

D IA G N O S T IC F IN A N C IA R

D IA G N O S T IC U L M E D IU L U I E X T E R D IA G N O S T IC U L E C O N O M O C D IA G N O S T IC U L F IN A N C IA R

p u n c te f o r t e p u n c t e sla b e
c o n d it ia s a la r ia t ilo r m o b i lit a t e a s o c ia la c o e z iu n e a g r u p u r ilo r C R IT E R II co nse rva rea b io d i v e r s it a t ii p o lu a r e e f ic ie n t a e c o lo g ic a p o li t ic i e c o lo g ic e b io e t ic a C O M P A R A T IA S C E N A R II

s ta r e d e s a n a ta te

i s t o r ic

c o n cu re n ta
R E F ER EN T IA L

m e d ia in d u s t r i e i

s ta n d ard e

s ta r e d e v it a l it a t e

t in t e s t r a t e g ic e

4. Diagnosticul social şi ecologic
r e s tr ic tii m a c r o a m b ie n ta le

o p o r t u n it a t i

v u l n e r a b i li t a t i

D IA G N O S T IC S O C IA L S I E C O L O G IC

D IA G N O ST IC U L
M ED IU L U I E XT E RN

D IA G N O ST IC U L E C O N O M IC D IA G N O ST IC U L FIN A N C IA R

pu n cte f orte

D IA G N O ST IC U L S O C IA L S I EC O L O G IC

c o ta d e p ia ta pu te r e a d e n e g o c i e r e a in tr e p r in d e r i i r e s u r s e fi n a n c ia r e

p u n c t e s la b e

s tare d e sa n a ta t e

e f ic ie n ta c o m p a r a tiva e x is te n ta p la n u l u i s t r a te g ic d ifu z a r e a p la n u l u i s t r a te g ic d e ta lie r e a p la n u lu i s tr a te g ic p e U A S

is t o r ic

c o n c u re n ta C O M P A R A T II S C E N A R II s ta n d a rd e
R E F E R EN T IA L

C R IT ER II
p o z iti a c o n c u r e n t ia la a i n t r ep r in d e r ii a va n ta je le co n c u r e n tia l e o bi e c t ive s tr a te g ic e s e le c ti a o p tiu n ilo r s tr a te g ic e

m e dia i n d u s t r ie i

tin te s trate g ice s ta r e d e v i t a lit a t e

5. Diagnosticul strategic
p e r s on a lit a te a m a n ag e r u lu i a tit u d in e a s a la r ia ti lo r r e s p o n s a b il ita te a p u b li c a a in tr e p r in d er i i

c on r o lu l a p li c ar i i s tr a te g i e i

o p o r t u n it a t i

v u l n e r a b i li t a t i

D IA G N O S T IC S T R A T E G IC

D IA G N O S T IC U L M E D IU L U I E X T E R N D IA G N O S T IC E C O N O M IC D IA G N O S T IC S O C IA L S I E C O L O G IC

D IA G N O S T IC G L O B A L
Diagnosticul global

D IA G N O S T IC F IN A N C IA R

D IA G N O S T IC S T R A T E G IC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful