You are on page 1of 36

Vatra i ništa

Svest o pesmi
* Mene ničega više nije stid. Klonu sunce preko svega. Željen plod pun je noći. Glas, što sebe sanja, zid otkri u daljini gde zazidan mi brod. U tom zidu čuvam svoju gordost, pevam iz te zazidanosti lepše no na slobodi. tkud ta moć da sebi odolevam, a ne odoleše vinogradi rodni! "e li to čudna #elja da se #ivi bez sebe$ Želja za pesmom bez pesnika$ d prošlosti i zaborava vreme što se divi izdajstvu moga zaustavljenog lika$ %a li to znači reći promeni& neću! ' ostaviti pesmu da se sama menja$ (okloniti sebe #ivotinjama i cveću i snagu svoju dati gladi crnog korenja$ U ovoj noći mene nije stid što pevam iz zida lepše no na slobodi. )unce mi u peti bridi. *lešti zid na kraju puta što nikud ne vodi.

** +eč vatra! ja sam joj rekao ,vala što #ivim toj reči čiju posedujem moć da je ka#em. -jen pepeo je zaborav. .ko pred tom reči skrivim
1

pod čelom mi poledica i dan pora#en. +eč krv! najlepša reč koja se ne sme. . koliko ptica i zveri u krvi mojoj prenoći! Mo#da izvan moga srca i nema pesme, jer krv je vanvremena mastilo bez moći. +eč #udnja! jedina još smisao ne na/e0 ' ptica u paklu kroz tu#nu mi glavu. gorko more za moje bele la/e kroz ispisani predeo i verbalnu javu! +eč smrt! ,vala joj što me ne sprečava da otputujem u sebe ko u nepoznato, gde ako ne na/em sebe i smisao što spasava naći ću svoga dvojnika i njegovo zlato. +eč vatra! ja sam joj rekao ,vala što #ivim. +eč smrt ,vala joj što me još ne preči da volim samog sebe i da se divim svojoj ljudskoj moći da izgovaram reči.

*** 1erujem da bi, mogao da govorim da iza/em iz sebe s nadom na povratak, makar kroz pustinju do mesta gde gorim, makar kroz smrt do istinski, vrata. U pogrešnom rasporedu reči utešno vreme mo#da ću naći. 'li ću otkriti kako je besciljno ljubim ko kiša, kao vreme, ko onaj što menja reči a ne svet skroviti. 1erujem, mada bez nade ući mora
2

u noć, u zaborav kroz koji se prostirem, ta pesma bez zavičaja, ta ptica bez gora, da smrt svoju ne izdam, da #ivim dok umirem. naj ko peva ne zna je li to ljubav ili smrt. Kada miris pomeri cvet, gde je cvet, da l tamo gde miriše sa ruba sveta punog a praznog, ili tamo gde mu je cvet$ )vaka je pesma prazna i zvezdana, -i bol ni ljubav ne mo#e da je zameni. na je sve što mi osta od nepovratnog dana, (raznina što peva i mir moj rumeni. (esmo prazna i zvezdana, tamo, tvoj cvet mi srce sla#e, kroz krv šeta, ako ga uberem ostavlja me samog, ako ga napustim za le/ima mi cveta.

Ariljski anđeo
O anđelu na zidu I 2auzme svoje mesto izme/u sedam zvezda kada prestaje vatra i zbivanje i počinje čista kristalizacija podarena u smirivanju. .n/eo usamljen na zidu, mo#da on stvarno postoji u zidu, ali kada nije na zidu, on je sen. U svojoj prvobitnoj ozbiljnosti smanjuje vidljivost nekim stvarima. 3ada počinje lutanje, osetim da se menja struktura moji, čula i da umesto čela imam jednu jedinu misao. -e postoji trijum4 izvan nesreće. %ok smo to saznali neprimetno smo zamenili sebe. 3ako smo stavrno pretvorili u mit, da docnije posumnjamo u njega. .li jedan pesnik koji je dugo stajao ispod zida u koji je bilo nemoguće posumnjati, valjda zbog njegovog gorkog ukusa ' tvrdoće, prepoznao je svoje lice bezbroj puta seljeno ne jednom srpskom
3

II 3o mogu da objasne samo vode koje ne teku.n/eo.li to lice ostaje najbolji dokaz zelenoga sunca i vi/eni. -isam prvi koji se plašim da ne oslepim zabrinut za sudbinu svoga oka kad gledam u jezero ili u prostor. jače ću voleti drage.srednjovekovnom an/elu. Kad ukaza se sunce kakav nije )vet.nda on stvarno postoji izme/u elemenata ' odnosa koji poravnavaju svet. . . zvezda oko glave nematerijalna. ' naviše nam pri tom nedostaje praznina gde ne struji krv i gde bismo smestili svoje predstave o eventualnom bo#anstvu. škorpija. postoji u čistoj mogućnosti kao čudo ' vernost silama koje su iza zida. rekao bi& ovo je predeo koji produ#uje ljubav.n/ele gorki praznine i snage. . taj mirisni lik kada prestaje vatra i zbivanje i počinje kristalizacija. U srcu se pali svetlost koja obećava da će sve biti vi/eno i sagledano u sećanju i u budućnosti i u sebi samom. %a si/e sa zida. jer praznina je to čega nema. . one pripadaju čovekovom prostoru. ' mada je supstancija ti. 'za toga lica nečija krv čeka da bude ro/ena i ona će prepoznati to lice. gde nevoljen. Ariljski anđeo .li ima nešto oko njegove glave što je čista lepota i neprevazi/ena vrlina. 4 . ništa nije te#e nego gledati čitavu večnost sa nekoga zida. a slično je praznini. da je u pustinji rekao bi& šta će mi nada ako ne sačuvam ovu pustinju. osvetljen sam sobom iznutra. %otle treba sačuvati svoje oči koje gledaju da nekoga zida i čuvati se oslepljenja i zaslepljenja. 'pak ništa nije izgubljeno. III vaj konkretni .

zato te ne mogu stići0 3ako blizu mene drugi vazdu. 5 . mladosti bila ' ostala na zidu ko slika milosti.u u toj sa#etosti. . sretna mladost koja proći neće! %a bi bio razumljiv srcu osta Mlad u izdvojenom danu koji posta )vetlost što me miri sa večitim prolećem. %ivno praznoverje što izmišljaš krila slepljenom vazdu. %ok pčela stavlja #aoku u slatkoću 2a smisao leta na iskusnom zidu. ko tebe ne vide taj neće -ikuda stići. kakvom vatrom vo/eni idu. Gle mesec bliski iznad rujnog cveta %obi oblik srpa& lepota je smrt Gde vrlina otkri mogućnost uzleta. . 3voja je mladost pre svi. jer beskrajan je put. dišeš %ok silazak u dubinu obećava sve više 2vezda na koju treba se tek navići. -epomičan si. opija me vatra tako trezna ko tvoje glave ko proleće! Ko tebe nije video taj ne zna )ebe.%ok plod posejan u paklu na nebu ne sazrije.ko namere dobre srcu voću (odari.

a u *roju. ipak. koje sagore sopstvenu *udućnost i sunce pretvori u senu -ebeskoga bilja pred mračno svitanje. %ok na kraju tvog imena bukti baršun (tice što prelete svet unazad varav %o mirisa ru#e u kamenu. "er i da te nema. praznina u kojoj 2amišljasmo te. *ar šum -aslikane grane da pomeri narav 6 .(ra.. 3i me zgušnjavaš na mestu gde pado. pust i sam. svoju beskrajnu uspomenu0 3voja praznina svet i zvezde krenu U čudno poimanje tvog du. )ričem 4osil tvoga imena u suši 1ere i la#nog rasta la#noj duši. %a nisi an/eo koga stra. pa me pro#e plam. zaboravi.. slepo to obo#avanje 5lemenata. nikad ne bi (restala da nas opija. 7to sni. vatru. ru#ama taknut do mirisa se vinu -a zvezdanoj promaji gde mi dan odškrinu 1atru. 2bog tvoje nadmoći osta. moj krotki 6udovište bi bio u svojoj lepoti 6ije poreklo u mojoj je #elji %a uništen budem tamo gde postaje Moja nemoć moja snaga koja daje 'stinu rečima u la#noj povelji. u sebi Uvek druga prevarenoj sr#i mojoj. 'za poslednje misli poslednja nado! 3voja čula sebe osluškuju. svoju -estvarnost.

' mramor gde mrmor večne vode spaja )a kamenom kome izrastaju krila. dok bivam sve lu/i. 6iji je rast odjek budućnosti prazne. "er zabunom sve se zbilo što se zbilo . Galeb oponaša litice pla.n/ele pred neumoljivom lepotom kraja Gde mir i zrelost pesmu zamenila. šuplje dvojstvo lika. )ve što postoji te#i nejasnosti. 'l upravo zbog nje. 7to vrtlog odrazi samo vrtlog biva0 'ma li dokaza lepote pomerene 6ulom u nebiće koje zaodene blikom bekstva stvarnost što se skriva$ . 2a vrednu gorčinu. . naše srce kog dostojni nismo -i onda kada najmudriji mi smo. sjaj koji kasni najdublje dosegne.*ilja! Kako da te sačuvam od tu/i. 7to podatno tra#i načine prolazne %a bujalost svoju neprolazno slika.osti. Misli u meni. -aše ime neće berbu do#iveti 7 . "oš malo i zaćutaću pred tobom. %ok budni pred onim što nas snom prevlada -e zavapimo& milosti! 3o pelud -ekorisnog pada na nevinost belu 8veta treznog čije ime posta nada. Kako se zbi divno da biće ti izbegne Mesto koje bi izvan tebe bilo. vatro sa svojom noći. %ok bdiš onocvetno nad ispra#njenim grobom. an/ele blagi uprkos svojoj moći.

nulog mlaza. . ipak nam je duša nade puna. %ok te u dubini preure/uju zvezde. . 8 .a tra#i 'mena posna trostruki. odra#a. nado koju vrisak zna izreći.ridine trezne. presa. na gori što pati. unerazumi0 pšte nas zaslepi. (enjem se na vr. )labi smo i lomni kao list liskuna ' ne usu/ujemo se da budemo drukčiji. . 1ratiće te vreme. Moje lice tone u čudnu bezličnost Koja mermerom svoje oči umi. )ićušan ispod drveta. .. pre no mir u sreći. 3eskoba i gri#a.. kra. Kad krv svoju buri podmećem. Kada znam šta mi okru#ava vid. i pla.)vega što mo#e sebe da seti (ojedinačno nas.l vešto 3voj kostur prazno prepozna sazve#/e. Ko će pre#iveti (lod. ako ga bude. joj. Moja te ljubav pretvori u nešto 7to se ne mo#e voleti. %aj lobanju za pre#ivale la#i0 -eizbe#ni dodir sna i pra. 1lastito me srce porazi. Koje ne vidiš. Klečaće i vlati Ko u Matejči. (reselili smo cveće pod rep zmiji. kog lude (okušaše tresti u zore sve ble/e. 2abuna je sličnost.. al vidiš zvezdanost (resvislu u vodi bez čari što zanos 3vog srca troši za . 3u vrsta tla progovori sa grane 2avedena od sunca u nepojamne dane.

l ne znam sunce što ga ispunjava -a ulasku u zemlju koja spava )anjajući trule lobanje i zid. al se ne probudi. blik je vrline strela ugledanja 7to svetlost raskopča orlu ispod grla& 2apamćena zimo bit je neumrla. )lepo slepim samo 1ideti mo#eš. -ikad cvet ne mogu reći 9 . "ao. šta to sanja. vreme. "ao..sketska ru#o. "ači (ostaje koji svoju slabost spozna. reči razne 'sto znače.. gde te (lamen preseca. grozna )viralo koja presa/uješ vlati 'z pitome doline na liticu što plamti! Gluv da čuje nemoć kako vešto svira 7upljinu 4rule iznutra i pepeo dodira )lu. 3u nema sunca. usta. jer sve sobom zrači Mesto uzalud pokušano.. sporeni svete! -ije li strašan let koji je dokaz (raznine u stvarima. a sam bivam sena. (razno je dublje. 8vet umesto oka 'sto sunce vide. 2ale/eni plam gledalo posta onome što sanja. 8vet šupljom rukom otkinut. "ao vreme. sa#et zvezdom uspomenu zgusnu (repriča rosu i nevericu usnu Mameći sene iz svirale prazne 'ščezlim danom. krv ti zajmim. .& 7ta to vide. seni oplo/ena 8vetom.. pa sad ludim.

)mirenost seni primaknuta slavno. +u#o pomerena najsla/i moj jade. -ajbli#i dan je koji pro/e davno. vreme strmo izraslo iza la#nog )usreta čula u umu. bez nade. 9epo je manjkanje u sebi što ljubi (razninu i mesto još neoporavljeno d odlaska an/ela. Kad izdan još volim onu koja spava. a lepote još nema& U prekomernosti i izobilju se gubi. o #estino da.a nog čega nema. primedbo mog pra. 2bog koje je svaki svršetak nepotpun. prestrogo 7tivo korenju. kako divno traješ izmerena )vojom odsutnošću. odva#no mislena. ali nade pun.ko ne mirisa. nestvarni.. svislo bilje. ' višak vatre posta suncem zlobe. necvet mnogo veći.u dok sazve#/a silaze Kroz levak cveta u zemlju. )ve je nestvarno dok traje i diše0 )tvaran je cvet čija odsutnost miriše ' cveta. -eva#no )prema u svemu vi/enom poraze ku i u. "ao. 1atro bezbolna. 7to prista na sebe. )eno -a tragu odlutalog cveta čije ime Miriše izvan vrta i vodi me %o čisti. 10 .a. 3u sam iznemogo. 2latni početak otrova i teskobe. a cveta već odavno nema& *espućem do nade pesmu mi priprema. Uspomeno zlatni pra#e zaborava! 'z presa/enog otrova dan raste i sprema (očetak lepote. mesta.

pomešanost smešnu zemlje i vode Ka#njenu blatom. Gubljenje vida i put u dolinu. ' oplo/en pra. "er i pad je let dok se ne padne U sebe0 a tamo : nema nas. ' pakao je ljubav kad dozrevanje oka +u#u u sliku pretvori. "er ako krajnosti isto sunce doji )uvišno je srce gde pesma postoji. (rovidnost lepotu opsednu da plane Kad prezirom kazni sve izlišne dane Gde dosada je vrlina bez nade (epeo odbleska koji upoznade 'spra#njen jug i posvećene ruke )jajem nove zvezde za prastare muke Kad pakao je ljubav i isti oganj gori U zločinačkom srcu i na gori.om mutni cvet objavi 11 . al izbavi )ebe an/elom kada vreme stade. )rce rodi ponoć glave. 2id mutni što se pod 4reskom otrezni ' ojača prazni zanos neoprezni. sjaj raširi. . već gadne Kljuju nas ptice i ruglo smo svima0 Ko nema više srca taj ga ima. -ek lepše od zvuka sluti mi suštinu. Uvredu gline suncu. blago prezri cvetom. *iljko.l pristani na svet koji zvezde vode 'zlasku mutnom s bezbo#nim poletom. duboka +asanjanost da joj ludi miris kroti ' oduzme srce vedrini i lepoti.dsevom cilja neprozirnost smiri.

. dan veći od nade. U prašini trag na/i uzda. 'z srca mi slavuje izmami gora. zvezdane padavice vruće. (rimi i cvet koga preziru ljiljani 2apamćene mudrosti u susret mom pra. +u#om pogrešno i ne#nije kazana vatro. U poljupcu se ništavnost koprca. -a ulasku u zavičaj koji daje 9obanju trulu za zlato mog vida. 'stinske su reči tu#ne0 pravi dani (razni.(omeranje porekla. gde zaborav plavi (olja. %r#iš u ruci vatru kao da je 3o nešto stvarno. *iljka te misli0 moj um se iseli )melo u cvet koji ironično gleda 9obanju praznu.u. 12 . (repora/anjem ispiraj sjaj svetu ' zvezdi koja ponore zataji0 -eka se trule# otrezni u cvetu -epoznat nesvesnoj ru#i koja sjaji. 3rešnjo neverice bez oblika srca 9judskog. Ko pticom isceli (onor proleću bezazlenost preda. an/ele sa zida. sići ću jednom prazan U svet polutame. a zvezde tamani zaraza.u! Kao oni što se oslobodiše ljubavi 9jubeći silno. put je samo upoznato bespuće. Koju preletaju gmizavci s ptičjom maštom. (roleće pro/e i niko se ne stidi %a preostale dane kao budućnost vidi.

%a umesto mene pati. tvoja milost puteve odvodi U ru#ičnjake jasne. da ti ime čeznu ostrva u moru. slepljenom rosom u nadanje i veče 1ara me azur poklonom tebi sličnim ' stra. ali upozna zoru0 %ovrši ti nebo u neiskazanom.& pakao : predeo bez nade! 7umor bez šume i cvrkut bez ptice. vetrova i mora (razni. govaraju vode odra#eno ' dan prona/en pre nego što sine0 (očetak sveta vide pora#eno 'me svetlosti koja svetom mine. %ok s mrtvog oca skidam nasle/eno lice 1atrom se zveri i zvezde pričeste. 2a veliko sunce u kamenu sa#eto Kristal isturi prozirnost ko sečivo. moj pakao i moje srce primi Ugašenom rukom što beskraj iscrpi. sestro krina. pesme eto! 'spra#njeno srce još je uvek #ivo. . stvarniji od oni. što kleče U stra. )red nepokretni. 'zmenjena zvezdama odsutnim u vodi 13 . Kamen je potčinjen govoru i zimi. reči koje rečeno potkupi! 2vezdo.u od promena pred zlom nepomičnim. (razno što traje0 ne čuje se što jeste.(a prazan klečim pred onim što pade. 6ista reč koja ka#e sebe manom 'zbe#e tvom biću.

a . Glavo sve dalja od srca mom pra. jer pakao i moje srce primi. u tebi udes i slučaj spaja. (onor u ruci an/ela što stade ) vatrom na ulasku u zavičaj mutni. i pesma koja mesto mene (ati. -ek ti ime čeznu ostrva u plimi.uči i /ipa. (omeranje porekla dan veći od nade U kalemljenom plodu reči slutim.-ad kojom lebdi njezina dubina. 14 . %a dan prona/e pre nego što sine. ga ipak. 2vonke ruke pru#am gradu koji spava (ometeni. sa suncem u bari. 9ukavstvo pozajmljeni. glava. 1arko.u 3rule# u cvetu otrezni i celu -oć kroz predele bez nade. %a bela iznutra crnim tragom krene.n/ele. (razno i zemljano vapi zvezdu belu.u. jezika. -eizrecivo a naučeno ko vreme. U oku i voću tamni obris raja. majki u zid muški. Uzidani. Gde preraste sliku i sjaj uspomene. u stra. doga/aja. ) an/elom u voću i oku što stra#ari. -estvarnost punu volje i #estine Koja u nama kob i slučaj spaja. . "er nestvarnost je jača i naj#ešća je bura -a moru kog nema. (jan od udaraca srca još teturam -a "ugu bez Mora što prepliva.

1rati čoveku usamljenom pticu& (od praznim nebom plaču sokolari. Gle. bilju klanjaš se opet. opevaj pre praznika svet. Gojkovica ' tako budućnost mračnoj nadi posta )u#anj i talac zlo #ivotu verno. -ek bude sve manje 1idljivog da ostvariš uspomenu. %ozovi utve s gora u predanje. 3ela čistijeg od izgubljeni. ptici se dodvori (od praznim nebom plaču sokolari. 3ragom pjanog juga i iščezlog leta (o#uri. )astavi čula pesmom da ne venu U noći tela. Grlicu opeva kamenje što osta U predelu koji raste lakoverno. "esi li #ivi stub grada il mrtva *eli bedem dojiš prevaru sve veću$ (razno ime nade i prelepa #rtva U zidu bez zvezda pravedno se sreću.Utva zlatokrila Frula Groznice ne#ne poremećenog cveta )lutiš. -oć niz *ojanu otiče u tvoje )rce prodano nesigurnoj zori.valnog tela 7to suncu uzvraća senkom i pesmu kvari. reči gori %an posle vremena kojeg se svi boje. ruku istinito blago 15 . 3rgovci časni što kupuju vatrom 'z tvoji. nesreću prevari )mederevo otvori. krug opevaj. (razniš mi koleno i uzimaš srce Žuri. (onovi dan zbog neza.

'zdajstvo i bruka ko pesma se javlja0 Uspomena traje u nameri zloj. 'ntrige sunca u plodovima glasnim. )irene biljne pustolove mame ' čine svet smešnim i opasnim. olani !oj"in "e li istinito ono što je stvarno 'l samo vlada$ (obednici be#e. U visini vatre . 8vet nedovršen kad proleće već pro/e.-a tvome telu grad crtaju jatom Žrtveni. +eči su izdajstvo& truljenje sunca vajnu )last ploda kukavičlukom označi. #dralova umiljatom snagom. 8veće nas ogovara0 šuma se prikrada -ašoj nakaznoj samoći. )jajne 2ablude vatre ništa ne savlada. )labi su pozvani da postanu vo/e.ladno je bez tela. %ozivaj pepeo bez stra. )virala se ruga. )unce je bolest i slabost je strela U snu odvojeni vodom dok se mrznu. Ko pojede svoje srce taj se drznu %a pesnik bude predelu bez pamćenja. +ugoba i če#nja 'zjednačiše se pred kraj leta.a jer nema (epela već samo plamen koji spava 16 . (razan je praznik biće je utvarno %ok dostojni šetnje kroz vrt mrtvi le#e. Zova 'z zove koja se sobom zabavlja (redelom slepim poguban je poj. -ema tajne. Mulj i progonstvo zvezda koje tajnu Kazaše ponoru bezvučno pomrači. )vet će spoznati onaj ko ga menja.

Utva %aj nesanicu grane s koje slete 2vučno u dane poslednje i tu#ne 2latokrila koje ne mogu da se sete 8rne šume iza glavobolje ru#ne. %a noć koja i.. -it varkanjem varke bogojavno plane. )anjam te dok pevaš u skamenjenoj vodi Morem bez molitve pro neprelet gore. 7to je duboko nit leti nit tone. naizust zna trone (otkupljivim srebrom mudrosti prerane. d bleska srca rukom sklanjam lice. U tvrdu zemlju da l odlete šuplja d neba. prazna kao sve što traje$ 1atra koja te vidi biće skuplja d zlata koje sebe ne poznaje. dlete tragom izdajničke sreće. 17 . 6emerni labudi izlišnosti britke. . sta samo ime& dosta da se rodi (esma u letu sjaj daleke zore. Gorka pričest slu.a u sebi vas krije. Slu#a $ilutin (oslednju svetlost sablasti prate i bilje. Usamljenost je niskost. svet nas vara! 1arnicom ne#nom niz crno kovilje %o#eljen predeo obuze prevara. kad zid lobanja sve vreme opčini -iko neće znati je l rano il kasno 2a ljubav za put il smrt dok sunce jasno Kuva odbeglu gorčinu u visini. glava..U kamenu mutnom što potajno sprema 'zlazak sunca iznad mrtvi. Upotrebljiv samo u snu. bije )vako u svom mraku izgubljene bitke. Gospo moja.

-e kuni vodu izgoreti neće. )unce je greška (laćena vi/enim u#asima slepim. 7to god da činiš zlo činiš jer blato 'z tog podzemlja slavno je sve više. (onor sumnja u nji. mudraca s izmišljena brega 3voje je srce u drugima ti samo pevaš 18 . Uda. *iljke i zvezde podmićene u slu. jer i. .u. -ikoga nema da jakima oprosti 7to si/oše u tamni vilajet i zlato Koje se ne mo#e uzeti otkriše. U zločin je umešan i onaj ko spava.tužna vila nije sjena puka 3in 3voje je srce uzrok dana i noći 1reme slično suncu dubokom i prazni 2abranjeni slavuji slavni al bez moći 3voje je srce uzrok dana i noći %a sve što pro/e vrati se po kazni 3u#na posestrimo čemera i bune (elen je jedini lek i gorka nega )rcu još gorčem što se tobom kune 3u#na posestrimo čemera i bune "etki.u ' slede vidljivost različito ljudi. ispunjava0 )amo su slabi izvan opasnosti. 3eška -evarstva kriju u srcu što strepi& )lavuje stranputica. %amni vilajet 3u/om su pesmom očarani... -oć umesto oka lukava vatra nudi.l stoje ku#ni u istrošenom vazdu. &avijojla .nuo te kamen krilatice.

i sveta strmog. kolo današnjeg dana opraštanje. (raznina u vetar pretvorena tašto. )vet više iza nas negoli u nama. 'zmišljanje slepog u kovitlac oka. 'z pepela oka izleće slavuj. saplitanje kroz izmišljen vrt! 'skustvo oslobo/eno pamćenja pčini bilje ne#nosti i smrt kolo vremena. (adaj kišo tamna! +u#u nutrine nude bezazleno (romuklom dodiru dana da se svlada. !odole Ko sat bez kazaljke svetom otkucava (rona/ena praznina danu sagorelom 7to posva/a budno sa onim što spava ' let zaustavljen s la#i odletelom. %a bi čeznuli i pevali daj manje -ego što nam treba.' tvoja i. *eščulno mesto prevareno maštom. (a pevaju& daj nam budućnost ko sećanje. 'olo 1an njega sve je beskraj. %ok se srce igra svojom prozirnošću Ugasla jasnost čeka ispaštanje. Krilatost klisure odmeni sujetu. 6uj 7ta zakasnela 4rula ka#e svetu. varka i zloba. )amo je budnost pesma. okolo kostura. 6ikaju svet za potiljkom. 'zme/u nji. 19 . i teskoba. eno. praznina sve više očarava proštena im oporost dosneva 3voje je srce u drugima dok pevaš iskri iskrenoj koja očajava U taštom predelu kome odolevaš.

Kao u jamu teška kiša pada.” 1uk )t. čoveku i zori. Karad#ić tvori kam u kom iskra malaksava. Žuboriku biljno pesmom dozivaju ' dan iza le/a ko potonji cvet. tvori put u reči. %a lepši od praznika običan dan bude. 'znesi blago iz la#ni. u riznicu golje. tvori put ptici. rekavši& . 2naju )a la#nom slikom da pomire svet. ko za.ajdemo u polje! *iljni sezame otvori obzorje 2a sve koji su se rodili prerano0 -ek u/u u tu/e srce ako su otvorili svoje. 'z izmišljenog pakla lekovit jed rude.odi za suncem. &askovnik „To je nekakva (može biti izmišljena) trava za koju se misli da se od nje (kad se njome dohvati) svaka brava i svaki drugi zaklop otvori sam od sebe. (o)vale (o)vala *ilju %ošle su iz jednog sa#etog dana nepoznate i poznate )nebivljive u našoj upotrebi mnogobrojne biljke 6ine vidljivom liniju kojom se graniči izmišljeno i 20 . *ela im vrana na jeziku. (okloni svoju biljnu mudrost danu. tvori semenku u kojoj ne#no čami 2aboravljeno proleće. tvori Kamen što prećuta zvezde svojoj tami. svanu 1arka. ne srce. ostava.

stvarno )vuda gde ima minerala i vazdu.rane našu iznemoglost 'z zemlje zaključane pred našim moćima 1ade neop. gde je simetrija stalna i našega srca ne rastu van jave pa nam se onda jave 6ine paralelnim prošlost i budućnost i staraju se da ne bude više mrtve stvarnosti nego #ive nestvarnosti 'du do smrti i natrag i čine vreme potrebnim (omešaju dan i noć i začnu slatke plodove (ripremaju ljubav ''' 3u sve počinje ako u njima zaista ima prilago/ene svetlosti . gde sunce ne zalazi. '' 'znalaze puteve izme/u krajnosti& izme/u minerala u kome nikada nije noć.a vode i mašte *iljke koje nam probadaju telo zračnim kopljima mirisa Koje nas zaustavljaju otrovom i produ#uju belančevinom )kupljaju nas po svetu i .3amo gde ne posreduju izme/u nas i našega sunca pustinja je< 21 .odna blaga iz zatvorene brazde 'z crne brave za koju nema drugog ključa osim bilja vrlo smele i inventivne biljke )ve što prona/u nesebično poka#u )toje izme/u nas i praznine kao najlepša ograda *iljke što #deru prazninu i vraćaju nam vazdu.

ne stvaraju svet pre njegove očiglednosti pre prvoga dana 8vetaju ptice na granama ljudi od gline otvaraju stabla i uzimaju otud srce slično ru#i ne su najmanje izmišljene -e menjaju nedelju za ponedeljak '1 %va sveta je izmišljaju& podzemni i onaj čiji je dan imitacija nevidljivog sunca *iljka sa korenom izvan ovog sveta tvara vetar i ulazi u prazno ne kucajući (rodre kroz materiju i takne beskraj njen nagovoreni cvet -jeno biljno iskustvo& presipanje jednog sveta u drugi 2elene vrad#bine biljni /avo cvet a ne svest -jena bezbolnost dodirnuta čudesnim 1rati zrno u zaborav sloba/a me boga njena providnost )lična pticama koje preletaju mora .ovim zaboravom 22 .Kon4uzne ptice ne s.vatajući prostor< -jena bezbolnost njen cvet bez pamćenja lišiše je beskraja iako je delo dva sveta 'ako eksploatiše jednu supstancu nimalo konkretnu u dubinama dana *iljke! 'zmišljam im imena da #ive sa mnom poklanjam im vrt (ribli#avam im svojim navikama i potrebama Koristim se nji.

ambicija noć Koja me čini potrebnim i kada me nema 2eleni mikro4onu moga podzemnog glasa zovo 7to ničeš iz pakla jer nema drugog sunca pod zemljom biljko gde su tvoji an/eli slični insektima ' moja krv što vezuje kiseonik i vreme (o)vala svetu -e napuštaj me svete -e idi naivna lasto -e povredite zemlju -e dirajte vazdu.unu )ve što je stvoreno pesmom i suncem 'zme/u moje odsutnosti i tvoji.1 "a znam tvoj koren .li iz kojeg zrna senka tvoja niče *iljna lepoto dugo nevidljiva u semenci udaljena -ašla si pod zemljom moju glavu bez tela što sanja istinski san 2vezde pore/ane u ma. biljni. -e učinite nikakvo zlo vodi -e posva/ajte me sa vatrom pustite me da koračam (rema sebi kao prema svome cilju (ustite me da govorim vodi %a govorim zemlji ' ptici koja #ivi od vazdu.a Glas moj ispru#en kao #ivac 23 .

ajdemo proste vode . nema razloga da pišem pesme tako potrebne mom tamnom #aru ako umem da pribli#im stvarnost kada pokušam da izdvojim onome što radim praznini malo čistog vremena = kojoj se prilago/avam pesmu za muzičku 4otogra4iju šta inspiracija praznine šta njena zlatna ludost koja se penje misao koja se premešta slična praznim 24 .(ustite me da govorim %ok ima vatre u meni Mo#da ćemo jednom moći %a to što ka#emo dodirnemo rukama -e napuštaj me svete -e idi naivna lasto (aralelna pesma .ajdemo to je mala šetnja do nepoznatog i natrag uve#banim navikama najobičnije reči mi nabavljaju sve što mi treba i ne treba to je najlepša kuga to su najre/e bolesti ama ne svet onakav kakav je prazno u punom pesma koju svi znaju i da je niko ne ispeva da se niko ne izdvoji da nijedan grad ne bude prestonica drugim gradovima ne.

ajdemo proste vode .ajdemo to je mala šetnja do nepoznatog i natrag uve#banim navikama koje nas izjednačiše (o)vala vazdu)u -e iščezavaš ni u nekorisnom času Kada su glasovi iznutra šuplji Kada se udiše praznina -e uskraćuješ se -i zale/enom telu ni otvrdlom srcu 3ako nenametljiv %a često zaboravim da postojim 3amo gde ničega nema "edina si nada jedina mogućnost 6ak ni dok sanjam nezamenljiv nečim drugim (o)vala zemlji (omešana sa mnom 2nam li je na nije proleće -ije ni zima od koje me brani na je voljeno nevreme ' večito podešavanje prema vatri (oklanjam jij sve što naučim preko dana 2akopam u nju sve što preko noći do#ivim +azna mala čudovišta nesrećnu spojenost 25 .vodoskocima zvezdi crnoj ko sklopljeno oko iz jednog sveta u drugi kad velikim rečima pret.odi pustinja .

-eprikladni. pomisli i vlastitu nakaznost 7ta da joj obećam ako po/em -a (ut preko napornog Mora ' još te#i. izmišljanja i polustvarnosti Gde isto tako sigurno vode ljudski putevi (o)vala vatri ' na nema nikoga osim sunca i mene '' na se ukazuje lutalici ukazuje se lukavom ukazuje se zaljubljenom -išta nije izgubljeno u vatri samo je sa#eto ''' -a krajevima vatre predmeti koji ne svetle niti se nečim drugim odlikuju traju u tu/em vremenu (tica koja sama čini jato 26 .

. ve su pesme nadiranje sveta u prazno.ko me pitaš gde su te šume. reći ću ti& u pepelu koji goru gorom pomeša. "a #elim samo jedno& da veruješ u taj pepeo. dan iznutra. %akle.vatiš da vreme treba pobe/ivati. vatrom koja je vrlo slična praznini. . to ćeš zaista moći.iz nje izleće Uzmite šaku sve#eg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to mo#e biti (atetika vatre (rva posveta )igurno je jedno& o ovu se pticu otimaju šume. šta je plamen$ %an svi. ako s. ali nikada nadom. što zavoravom. a ne senkom. što svešću i pesmom. . !va prelida ' U zaborav zašto reče 7to nepogrešnom pogreškom steče Kad bljutavi svet s druge strane 3ače te da ti ukus zgrane 3u ptica bez ptice drugo posta +eči bez smisla poklon za gosta 7to svojom dosadom se zabavlja )vi smo mi bolesni od zdravlja d sunca kome je najbli#a -aša rana nedosti#na 27 . niti onim što je već ostvareno. stvari koje nemaju sopstveno vreme.

samo zato budi 7to mrtvi znaju da budu budni %a slede reku zvezde i ptice ' nastave #ivot kriomice !ru#a posveta (Uz jedan plakat Slavoljuba ogojevi!a) 3o što je on naslikao je cvet = ptica.vatiti na dva načina. -a drugi se način mo#e s. Kada bi. ali ona će jednom odleteti i ostaće čista .vatiti tako. 3aj prostor je sasvim promozgan i komotan za jednu ovokvu predstavu. 3o je ono što joj telo pomeša sa bekrajem. onoga koji ju je naslikao dr#i prikovanom na tom plakatu i zidu. 3o je inteligentna ptica koja ume da zbuni. to je ironija. 'li će rešiti svoju dvojakost i postati cvet u nekome vrtu. >oće li je neko . ili ptica na nekome nebu.vatimo na jedan način.ko je s. 3a krilata . na će odleteti jer je tako i nacrtana. primi tu 28 . da je ona projekcija jednog uočavanja sugeriranog zaboravu. %ok smo se prisećali nje. misao koja izna/e sličnosti izme/u njenog malog mozga i cveta. otvorena na mome čelu.l zna i. Misleći o njoj mi smo je zaboravili. na posreduje izme/u onoga što znamo i onoga što ne znamo i vrlo je pri tom strpljiva. dleteće u raj #ivotinja i kristala. ponoć puna suncokreta *iljni petao na krovu sveta Koji i. "a volim te iracionalne #ivotinje koje lete. na se mo#e s. mi smo je izmenili.'' . ja bi. 6isto je te.ladna vatro koja izgaraš )vud oko mene a dan ne stvaraš -e znaju kuće gde odoše ljudi -it pozna jutro one koje budi . da odleti. . je citirao da ne bude zaboravljena.teti tako izmenjenu osim nas$ (ustinjo smela. znao na šta ona to miriše. )amo je naša ljubav i stra.artija. na je ispunjena večnošću dok su druge ptice ispunjene slamom. 8vet joj iz ptičijeg vrata niče i ona miriše umesto da peva.rizantema miriše.ničko rešenje što je ona nacrtana na ograničenom prostoru.

na je tako visoko da moja duše ne mo#e da se seti. 3amo gde se nismo mogli setiti ničega. ne zna ime doga/aju Koji rascveta ru#u belu 2a potonuli plamen u maju 2a potonuli plamen u maju )jaj koji sebe ne upozna Gorkim stvarima blagost vrati %a l će ta svetlost ikad sjati %a l će ta svetlost ikad sjati %a l varkom čaraš po mom čelu 'li si mo#da java pozna 8vet što #ivi u mrtvom telu )jaj koji sebe ne upozna )jaj koji sebe ne upozna 29 . na je divno delo zaborava. Feniks +I. %a l varkom čaraš po mom čelu ti u meni odsutnost mene Mogućnost krila u mome telu ' neke svetlosti zale/ene ' neke svetlosti zale/ene "esi li mo#da java pozna Kada se kasno ostvaruje bećanje cvetova za porozna 1remena kojim sjaj putuje 1remena kojim sjaj putuje 8vet si što #ivi u mrtvom telu . ostala je praznina koja će joj omogućiti da odleti.pticu.

%aj mi da vidim svršetak tvog leta Mir tvoga kretanja što mi nemir snio ' nepokretnost moja kad sam mrtav bio )am u svom srcu bez munje i cveta Gde je ute.a -aš pakao poče pesmom labudovom 3i što nas ne razlikuješ a osvetljavaš )likama od juče. >valite sunce koje osvetljava bez promena )uprotne stvari zava/ene pojave očajnu nadu. '' 3o u šta se sjaj i bol pretvara isto *iva& ljubav koju još pesnik ne reče "arki cvete kojim vrtovi se leče 'z prvobitnog nerva rasteš bolno i čisto.ol i sunce ' )unce koje podgrevaš u novom )vetu stare la#i o seljenju pra. danas van vremena. slikom (ustinje što očisti sunce od vremena ' beli. . U pustinji se pretvara svet koji spasavaš : 2alud ptice kru#e oko tvog imena. svetlosti čula što nam srce kradu. stub sunčev zanet beščulnom muzikom Ubija nas snom o savršenstvu.a -aša je nada očajna i pla.a za ono što znamo 30 .

vatro tamna iza sebe. 2ar znam što sam znao zar znam što ću znati& skelet usamljeni izgubljeno ime divno uskla/ene s prazninom što pamti jalovost cveta i jalovost zime.-ada bez onoga koji se nada. svet bez seni! "e li to ljubav što se iz srca tamnog U vatru premešta iz vatre u dan 9jubav van nas i u uspomeni$ -o. 1ečna noć u krvi izmišljenom oku slepim zidom preti. 31 . ko prvi da ljubim tako ljubim. ne mogu da se setim. san *ez onoga što sanja. prepleta čara prazninu zaspalog tela što se osu 2vezdama kad san ti sadi u potiljku lozu ' ptice sleću u kamen sa dleta -ek #uplja senka nestanak tela slavi "edno je vreme u srcu drugo u glavi *ujnu nevidljivost sa svi. ja"a od sveta . strana čuje Mi znamo da je od prošlosti veće )ve čega nema i što biti neće ' da svet ovaj prazno odjekuje Svest o za*oravu -ada je luksuz. koje li je vreme u kosmosu )azdan od zvezda rujni ponor cveta (revazilaziš se maglom preko sveta -ema uspavanke za srditu joj rosu "ača od sveta noć tajni.

dogovora.a gde su ta mesta kada vetar duva i pustoš pomera$ Gde zvezda moja pla. +imuje se more! 3ad smo na #al pali. . . "edina ume da pepeo pobedi ' da iz vatre iznese svoj glas bećana u odgovoru na pakao leti )ama u sebi čeka svoj čas. (eva iz neznana. vali. na je računanje inspirisano zvezdama )jaj koji ruku srce i um spaja na je cvet što procveta al utaja (redelu ime. Feniks+II. 32 . vesti i prazni.l zaboravom svet sam sačuvao i čuvam za sva vremena od vremena i pra. )mrću izmenjena kamen otvara (razno polje doziva glasom umiri mora "edina ptica što samu sebe stvara 'z pepela zli."a sam zabrinuti ljubavnik tog cveta što mami iz mene sunce i prazninu pretvara u slavuja. /auda /auda -ajlepše pevaju zablude. kad različit od sveta predeo me tače i pretvori u prašinu.a$ -iskosti uzalud čeznu pesmu! 6itam na kolenima predeo koji se otvara u biću u kamenu praznom gde je skrita poslednja zvezda čiji sjaj ne vara.

Kroz potajne gore goren lek ti je %a zemlju zemljom ljubiš vek ti je. . 2vezdu mi sa čela ne mogu da izleče (red pticom koju ne umem izreći. leta 9ekoviti rečnik bilja u uvali. (ada veče. . -a pragu nemira . o dani.. alata )lepilom preteći. na vodi.Malo je imena ispisani. što je lepo i opasno& cvetradicveta! (osveti gorkoj zvezdi uvr.. -ad kojima blista )ličnost sunca sa suncem od lani. . izdajnički glumi )jaj ametista ' pepeo bez izvinjenja šumi. al malo ko brodi Gordijim morem opasnoj slobodi. a sunce pali. (omiri se sa sobom.oli stoje dok mudreci kleče. "a gledam onim što vide. )ve vidljivo je /avo. taj što spava vatru. 9jubav umire od tvoga dodira. 33 . 'zgubi put ako putovanju smeta. )vi puze il lete. %an je u sebi noć.l ako je u oči poljubiš nek ti je prozračan poljubac ko prazni kristali.

34 . iznutra kljuju me. Kad mastilo sazre u krv. )unce je reč koja ne ume da sija. nimalo umiljati. Kradljivci vizija. rlovi.alada "hridskim trubadurima Mudrosti. (evajte.l niko posle nas neće imati )nagu koja se slavujima udvara Kad isto je pevati i umirati. -a obične reči više nemam pravo! Moje se srce gasi. divni starci. )avest ne ume da peva. dok nad glavom +asprskavaju se zvezde kao meta4ore! 7to je visoko iščezne. neiskusno sviću zore. što je nisko istruli.l vrati (ozajmljeni plamen. 'sto je pevati i umirati. svi će znati %a isto je pevati i umirati Mudrosti. tim crnje. 1ezani za jarbol la/e koju prati (odvodna pesma javom opasnija. jači će prvi posustati! )amo nitkovi znaju šta je poezija. dovešću te do reči. Kradljivci vatre. "a stojim (rikovan za stenu koja ne postoji. . 2vezdama smo potpisali prevaru -evidljive noći. (epeo ne . (tico. oči gore. U tu/em smo srcu svoje srce čuli. nesvešćeno sunce u zrelom voću će znati %a zameni poljubac što pepeo odmara. Upamti 3aj pad u #ivot ko dokaz tvom #aru.uli. . jer se boji setljive praznine.

(raznino. istina je njegova putanja. 3o što te vidim je l moja il tvoja moć$ (rozirna ogrado koju sjaj savlada. $ore pre ne#o usnim )vet nestaje polako.ajdemo! Granice u kojima #ivimo nisu granice u kojima umiremo. tvoja uzaludnost od čistoga zlata! 35 .vata. dok kleče bele zvezde pred zatvorenim morem i ima u tebi snage koja te raspinje. -ek srce ne okleva.)mrtonosan je #ivot. pusta providnosti koje me stra. spoznaćeš pra. -oćas bi voda samu sebe . al znaj& la#no je sunce. i sjaj. -ek trgovci vremenom plove sa voskom u ušima. (utuj dok još ima sveta i saznanja& bićeš lep od prašine. 'sto je pevati i umirati. tvoj cvet je jedini zvezda iznad grada. pridev je čistog sunca pun po. evo. bez noći noć. 2agledani svi su u la#ljivo vreme na zidu& o .tela da ispije do dna i da otpočine. mrtvo je srce al ostaju dubine. slepi svojim koračajući putem. ti smelo slušaj kako pevaju pustinje. sad peva (ripitomljeni pakao. kako su zvezde male! 3voj san bez tela. '. pora noći mrtva tela.vale. Mnogo smo patili. al smrti odoleva. "edna strašna bolest po meni će se zvati. .

Ko će naše srce i kosti da sa. mi verujemo svom #estinom u misao koju još ne misli niko. u prazno mesto. u penu kada s prazninom pomeša se more i oglasi rikom.rabri i pravi koji su u prostoru izme/u nas i noći našli divne razloge drugačije ljubavi. +eči zaustavi! )utra će sigurno i kukavice moći ono što danas mogu samo . 36 . tu#ni svet. pokret gde nas ne umno#ava i ne ponavljaju dani! 'ščupajte mi jezik i stavite cvet& počinje lutanje kroz svetlost.)vet nestaje polako. )vet nestaje. .rani tamo gde ne dopire pamćenje.