LO GYA MA

The Longevity/ Guru Yoga practice of Thangtong Gyalpo, From Druptab Kundu.
A Treasure of Choje Lingpa

(Oneself appears as Yidam Hayagriva or any other [yidam])

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ནི།
Dun gyi nam khar nam chak dorje ni
in the sky in front appears a sky-metal vajra,

འགྱུར་མེད་རྒྱ་གྲམ་རྩེ་ལྔ་མེ་འབྲ་གསལ།
Gyurme gya tram tse nga yay bar sel
unchanging, crossed, five-pointed, blazing.

ལྟེ་དབུས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ།
Te ü druppai wang chuk Chakzampa
In the center is lord of siddhas, Chagzamapa,

ལོ་བརྒྱ་ལོན་ཚུལ་དབུ་སྐྲ་སྨ་ར་དང་། Lo gya lon tsul ü tra ma ra dang one hundred years old. སྐུ་ལ་རས་དཀར་དྲི་མ་མེད་པ་གསོལ། Ku la ray kar dri wa me pa sol He wears an stainless white cotton robe on his body. རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན། Dorje kyil trung nyam shak tsebum dzin seated in vajra posture. ཨག་ཚོམ་དཀར་གསལ་སྨུག་ནག་སྤྱན་གསུམ་འབར། Ag tsom kar sel muk nak chen sum bar and beard appears white. making the gesture of equipoise. youthful. མགྲིན་བར་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་རྒྱལ་མེ་ཕུང་འབར། Drin par Tamdrin tro gyal may pung bar in his throat is Hayagriva Krodhrarāja in a mass of a blazing fire. ཐུགས་ཀར་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཀར་དམར་མདངས། Thuk kar Pema Jungne kar mar dang In his heart is Guru Padmasambhava. the hair on his head. His three eyes blaze. holding a long-life vase. and . དབུ་གཙུག་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཞུགས། Ü tsuk sangye Nang wa taye zhuk on his crown is seated Buddha Amitabha. brow. དེ་རྣམས་གསལ་བསྒོམ་བདག་ཉིད་དུས་མིན་དུ། De nam sel gom dak nyi du min du Meditating on this as clear appearance without self-identity འཆི་སོགས་བར་ཆད་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་ Chi sog barchay nyer tse zhi wa dang In order to pacify occasions and obstacles of Death and so forth. with a pinkish complexion. He is dark brown.

མདུན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་ཁ་སྙིང་སྤྲད། Dun gyi drubtob chen por kha nying tre In front of the Great Mahasiddha with a giving heart. . ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར། Tsepagme gon dro la chi may ter Amitayus. protector who grants deathlessness. Recite this supplication: *************************************** ཧྲི༔ཧྲི༔ཧྲི༔ Hri Hri Hri །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང། Nang wa taye dro kun je su kyong Hri hri Hri Amitabha. རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ། Tamdrin wang gyal dro wai barchey sel Hayagriva.ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར། Tsering gyurme Dorje ku drub chir Accomplish the Vajra Body of unchanging long life. Lord of power. protector of each and every being. མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབ། Mü gü kye de sol wa di tar tab Generating devotion . who clears obstacles.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། Sol wa deb so gal kyen bar chay sol To you we pray. (repeat three times from *************) གནས་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། Nay sum lha’i ku lay özer trö From the three places of the deities light rays radiate. Refuge of beings in this degenerate time.པདྨ་འབྱུང་གནསསྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། Pema Jungne nyig dü dro wai kyab Padmasambhava. བདག་གི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་འཐོར་བ་དང། Dak gi la tse yar wa thor wa dang My scattered and dissipated Life force . ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བཏབ་སླུ་བ་མེད། Thangtong gyalpor sol tab lu wa may Thangtong Gyalpo. dispel obstacles and unfavourable circumstances! བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། Jin gyi lob shik chi may ngodrup tsol Bless us and bestow on us the Siddhi of Deathlessness. . infallible object of devotion.

བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུར་བསྡུས། Dudsti özer drang tsi ta bur dü Are all condensed into light rays of amrita honey-like nectar. འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཐམས་ཆད་འཆི་མེད་ཀྱི། Phak pa’i Thug je tham chay chi may kyi And the Deathlessness of all noble compassionate ones. the overflowing (nectar) བདག་གི་ཚང་པའི་སྦུ་ག་གནས་མར་ཞུགཀ།་ Dak gi tsang pa’i bug ga nay mar shuk enters my aperture of Brahma (crown of the head) and resides. འབྱུང་བཞིའི་བཅུད་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དང། Jung shi’i chü dang kye dro’i tse sö dang Essences of the four elements and all living beings’ life and merit. . བུམ་པར་ཐིམ་པས་མ་ཤོང་ཁ་ནས་ལུད། Bumpar thim pay ma shong kha nay lü merging into the (Mahasiddha's) vase and filling it.སྡེ་བརྒྱད་མི་མ་ཡིན་གྱི་བར་ཆད་དང། Day Gyay mi ma yin gyi bar chay dang Obstacles of the Eight classes of humans and nonhumans.

from the vajra-point tips radiate a flaming heap of weapons. ༀ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛི་ཝནྟཻ་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སི་དྡྷི་ཧྲི༔ཧྲི༔ཧྲི༔ OM A MA RA NI DZI WANTI GU RU PEMA KRO DHA PUNYE JÑANA AYUR SIDDHI HRI HRI HRI ཐ་མར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་འོད་དུ་ཞུ། Tha mar druptob chenpo ö du zhu Finally. obtaining the life empowerment of deathlessness. བདག་ལ་ཐིམ་པས་བདག་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་སྐུ། Dak la tim pay dak nyi drubchen ku Dissolves into me. arranged on the (crossed) vajra seat. རྭ་རྩེ་ནས་འཕྲོས་ཚོན་ཆ་མེ་པུང་གྱིས། Ra tse nay trö tson cha me pung Gyi Meditate that. སྔ་མ་ལྟ་བུ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་འཁོད། Nga ma ta bu dorje’i den la kho Just as before. I become the body of the Mahasiddha. .ལུས་ཀུན་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་ཐོབ། Lü kun gang way chi may tsewang thop Filling my entire body. light radiates from Great Mahasiddha.

བར་གཅོད་་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་བར་བསྒོམ།། Barchö sung wa’i khor lö kor war gom a spinning protection circle surrounding obstacles. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful