2012 © Copyright deţinut de Radu Lucian Alexandru. Toate drepturile rezervate. E !ail" radu.lucian.alexandru@gmail.

com #e$ page" radu-lucian-alexandru.blogspot.ro %lu&traţia copertei" Radu Lucian Alexandru

Alba Iulia 2012

Clipe Cuvântate

Cuprins
Iubire Fericire !l"cere $ragoste $"ruire 'un"tate Compasiune 'ucurie Comuniune !rietenie !re*uire +ul*umire ,ntâlnire Apreciere -us*inere .evigorare +"rturisire Iertare ,mp"care Comunicare ,ncântare /eselie -impatie Armonie 0xaltare 0xta1 'eatitudine Inspira*ie ,mplinire Fiin*are 4 # % & ( 10 11 12 1) 14 1 1# 1% 1& 1( 20 21 22 2) 24 2 2# 2% 2& 2( )0 )1 )2 ))

)

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 01"0(

Iubire
3n r"s"rit4 un as5in*it4 o 5loare prin 5orm" c6emare7 un cer senin4 un timp s5in*it4 o lume pus" 8n mi9care... 3n ori1ont desc6is 9i luminat4 n"scut sub semn de 5ericire7 un vis prin stele 8n"l*at atins spre contopire... 3n mal de mare 9i o pic"tur" unite prin valuri sub lun"7 un strop de rai plin de c"ldur" c"1ut pe inima cea bun"... Iubire de via*" colorat" peste umbr" de lumin"7 iubire prin 5apt" a9e1at" peste 5orma cea senin"... Iubire atins"4 iubire dep"rtat"4 iubire stins"4 iubire 8ncercat"4 iubire magie4 iubire miracol4 iubire ce 9tie s" 5ie oracol: iubire4 iubire4 iubire4 8mplinire4 pasiune4 d"ruire...

4

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 02"0)

Fericire
$in 5ericire este 5ericire 8n lipsa de gri;i lipsit" de am"gire4 din 5ericire exist" 5ericire 8n clipa aceasta tr"it" 8n iubire4 din 5ericire tr"im 8n 5ericire când inima noastr" se a5l" 8n unire... $in 5ericire putem s" vis"m4 s" ne odi6nim 9i s" cuget"m7 din 5ericire putem s" ne ;uc"m4 s" ne amintim 9i s" uit"m7 din 5ericire putem s" a5l"m c" 5ericirea vine dac" o c6em"m... $in 5ericire suntem 5ericire când d"m vie*ii pre*uire4 din 5ericire sim*im 5ericire prin locuri pline de 8n5lorire4 din 5ericire gust"m 5ericire când ne vedem spre 8mp"rt"9ire... $in 5ericire putem s" 1âmbim4 s" ne cunoa9tem4 s" ne 8ntâlnim7 din 5ericire putem s" d"ruim4 s" ne ascult"m 9i s" ne pre*uim7 din 5ericire putem s" mul*umim4 s" ne a;ut"m 9i s" ne iubim... $in 5ericire este 5ericire 9i o putem sim*i4 9i o putem tr"i7 din 5ericire este 5ericire 9i noi o putem d"rui...

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 02"*2

!l"cere
!l"cut4 pl"cut"4 din pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 o pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 spre pl"cere7 pl"cut4 pl"cut" +ersi de pl"cere< !l"cut4 pl"cut" 9i pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 8n pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 spre pl"cere7 pl"cut4 pl"cut" Cu mare pl"cere< !l"cut4 pl"cut"4 prin pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 de pl"cere7 pl"cut4 pl"cut"4 spre pl"cere7 pl"cut4 pl"cut" +i-a 5"cut pl"cere<

#

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 0*"+,

$ragoste
$ragostea= 3n 5el de iubire... Cu inimioare atinse la mare sub un cer de stele 9i de 5lori4 cu gânduri bune s"rutate sub un copac de amor... $ragostea e o 8mbr"*i9are tr"it" prin lume 5ermecat"4 dragostea e o s"rb"toare prin pl"cere duios de1legat"... $ragostea este un >te iubesc? rostit pe câmpul 8n5lorit4 o inim" aprins" de lumesc sub cerul de ploaie despletit 9i un moment de via*" 8ngeresc prin clipa 1borului adeverit... $ragostea e un 5el de iubire ce alearg" descul*" pe nisip4 dragostea e un 5el de 5ericire sim*it" 8n trup 9i v"1ut" la c6ip. $ragostea e un s"rut 9i o lacrim" de 5ericire4 o atingere dansat" 8n nori4 un c6ip 8nvelit de privire4 un cosmos plin de 5iori 9i o 5oarte tandr" 8ncercuire... $ragostea e o 8mbr"*i9are tr"it" prin lume 5ermecat"4 dragostea e o s"rb"toare prin pl"cere duios de1legat"...
%

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 0+"*-

$"ruire
09ti d"ruit" de cosmos spre 8mbr"*i9are: a unui dar cinstit spre d"ruire... 09ti 8n1estrat" de lume spre amore1are 9i consacrat" vie*ii spre re8mplinire... 09ti darul care mul*ume9te 9i d"ruirea care 8n5ioar"4 e9ti 1âmbetul ce cucere9te 9i cântecul iubit de var"... @u e9ti dorit" 9i te po*i d"rui4 tu e9ti iubit" 9i te po*i 8mplini4 tu e9ti atras" 9i te sim*i dorit" spre a 5i mireas" iubirii d"ruit"...

&

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 0."2,

'un"tate
09ti o bun"tate 9i e9ti 5oarte bun"4 e9ti 5oarte amabil" 9i plin" de spum"4 ai ie9it din mare p"9ind cu bun"voin*"4 cu a ta mi9care plin" de dorin*"... @e a9e1i pe nisip cu maxim" blânde*e4 te 8ntin1i la soare 9i a9tep*i pove*e4 vrei s" 5ii atins"4 5iindc" tu e9ti bun"4 pl"cut" la c6ip 9i 5rumoas" 8n 5"ptur"... @u ai 8nsu9irea de a 5i pl"cut"4 5"r" doar 9i poate e9ti bine-5"cut" 9i ai 8nclina*ii native spre a 5ace bine bine-5acerea aceea d"ruit" de tine... Ai o 5ire bun" 9i e9ti bine-voitoare4 e9ti prietenoas" 9i ispititoare4 ai mult" bun"tate 9i c"ldur" trupeasc"4 e9ti delicat" 9i ai gra*ie cereasc"... 09ti o bun"tate 9i e9ti 5oarte bun"4 9i vrei s" 5ii atins"4 5iindc" tu e9ti bun"4 9i vei 5i cuprins" de o mare bun"tate de ai bun"-voin*a de a sta pe spate...

(

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 0-"*0

Compasiune
,mbr"*i9ea1" p"mântul ca pe o unic" 5iin*" luminat" de roadele pomului 8nstelat cuprins de iubire spre via*" de con9tiin*" 9i de ostenire spre 5apt" de l"udat... ,ncearc" s" prin1i necuprinsul cu a ta sim*ire 9i s" atingi abisul apropierii de timpul vindecat atras c"tre ceruri desc6ise 9i nem"rginire prin 5aptul alung"rii gândului 8ntunecat... Fii senin precum e cerul4 dar 9i darnic precum el4 5ii 8n lume o lumin" 9i o 5loare-g6iocel... Au mai st"rui 8n nep"sare 9i 8n r"utate: e vremea compasiunii tr"it" 8n bun"tate... 2as"-*i vorba 8n mângâiere c"tre cel neconsolat 9i umple-o de bucurie pentru cel 8ndurerat... B"1duie9te 8n tine 5apta omului ce d"ruie9te 9i cuprinde 8n tine lumea timpului care iube9te...

10

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 0("*.

'ucurie
'ucuria culorilor prin timpuri de 5orme galben luminea1" pe un alb intens peste nuduri-portret 9i pe u9oare vorbe4 peste lumile 8nvelite 8n peisa;ul cel dens prin locuri de mi9care spre viul din vers... 'ucuria sunetelor prin b"t"i de mare4 gr"bit 8ntâmpinate spre reconsiderare4 se 8ntinde prin urme de linii ascultate spre str"lucirea aripilor solare r"s"rind prin ritmuri de mi9care iubite-dorind... 'ucuria 5lorilor sim*ite-n par5um adie gr"bit" prin miros de câmpie4 prin lumea de1golit" de cerul plumburiu luminat spre albastrul care st" s" 8nvie din cadrul 8ntins pe adâncire-n pribegie 8n *inut de atingere tr"it" pe drum... 'ucuria gust"rii dansului pe 8nserate degust" vinul martor dinspre mas" 9i mestec" pâinea r"scoapt" 8n cas" spre dulcea*" de prune 9i cl"tite bune4 spre ciorb" de legume 9i salate minune... 'ucuria atingerii 8nspre obiect desc6ide cuprinsul unei dimensiuni prin spa*iul ascuns 8ntr-un subiect a9e1at instinctiv4 5rumos 9i ordonat 8n sen1a*ii pl"cute4 c6iar de neuitat4 care ne apropie 9i ne dep"rtea1" de sim*irea trea1"4 de tr"irea ce visea1"4 de somnul care ne uit" c"tre diminea*" spre veg6ea care mereu se bucur" de via*"...
11

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 0(".(

Comuniune
$ou" 5e*e 8ntoarse una c"tre alta4 dou" priviri desp"r*ite de spa*iu4 dou" sim*iri apropiate de asem"nare4 dou" tablouri pictate din mi9care... $ou" 5iin*e 8mbr"*i9ate cu bucurie4 dou" 1"ri adunate sub aceea9i privire4 dou" crengi 8n"l*ate 8n rug"ciune atinse de magia unei lumi mai bune... $ou" lumini 8ntrep"trunse pe o umbr"4 dou" c"r"ri 8ndreptate c"tre 8ntâlnire4 dou" min*i de1br"cate de distan*" 9i ur"4 dou" 5iguri relaxate prin ;oc de iubire... C armonie de culori 8n5lorite pe portativul cântecelor de unire7 o armonie de gânduri reg"site 8n pl"cerea tr"irilor de 5ericire... C armonie 9i dou" 5iin*e4 o lume 8mbr"*i9at" cu dou" con9tiin*e...

12

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 1."*.

!rietenie
-ingur"t"*i 8mp"rt"9ite consumate la mas" 9i prin parc4 singur"t"*i plictisite 8ntâlnite 8n public pe la bar4 singur"t"*i s"lb"ticite 8mblân1ite prin pia*" 9i pe la servici4 singur"t"*i camu5late descoperite 8n cas" 9i pe drum4 singur"t"*i alintate practicate social prin coabitare4 singur"t"*i 8mprumutate 8nv"luite 8n valuri de umani1are... -ingur"t"*i desprinse de singur"tate4 singur"t"*i seduse din locuri i1olate4 singur"t"*i retrase din pustietate... -ingur"t"*i uitate: prietenie...

1)

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 1.".,

!re*uire
.esurs" de ;oc4 i1vor de stele4 purtat" cu noroc4 legat" cu inele7 resurs" nuan*at" prin tradi*ie devenit" lan* 9i condi*ie7 resurs" de 8nt"rire 9i de con5irmare4 dulce pl"cere primit" spre orientare... -urs" de ;oc4 i1vor de stele4 purtat" cu noroc4 legat" cu inele7 surs" de exprimare 8nsemnat" dual prin semn adeverit 9i gând pasional7 surs" captivant" de idei rotite4 minte 5ascinat" prin lumi descoperite... .esurs" de ;oc4 i1vor de stele4 purtat" cu noroc4 legat" cu inele...

14

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 1)"+.

+ul*umire
+ul*umire D mul*umesc: @u e9ti pre*uire< +ul*umire D mul*umesc: @u e9ti reg"sire< +ul*umire D mul*umesc: @u e9ti 8ntâlnire< ,*i mul*umesc pentru darul t"u4 pentru ;ocul t"u4 pentru semnul t"u... ,*i mul*umesc pentru 8n5l"c"rare4 pentru 8n5ocare4 pentru 8ndemnare... ,*i mul*umesc pentru r"spl"tire4 pentru lumin" 9i pentru str"lucire... ,*i mul*umesc pentru neclintire4 pentru spri;in 9i pentru amintire... ,*i mul*umesc pentru 5"urire4 pentru crea*ie 9i pentru iubire... +ul*umesc prea-bun" mul*umire< ,*i mul*umesc pentru a ta ivire4 pentru lucrul t"u 9i pentru 5ericire<

1

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 1-"02

,ntâlnire
+" voi odi6ni 9i m" voi 8nviora4 m" voi re5ace 9i m" voi relaxa4 voi 5i pre1ent la 8ntâlnire cu 5"ptura ta... +" voi r"1vr"ti 9i m" voi r"scula4 m" voi 1bate 9i m" voi revolta4 voi 5i pre1ent la 8ntâlnire cu 5"ptura ta... /oi 5i acolo 9i te voi a9tepta4 voi 5i destin 9i te voi adora4 voi 5i d"ruire 9i te voi purta4 pe tine4 8n inima mea... +" voi lipi 9i m" voi ata9a4 ne vom uni 9i ne vom 8mbina4 voi 5i pre1ent la 8ntâlnire cu 5"ptura ta... +" voi opri 9i m" voi avânta4 te voi iubi 9i te voi alinta4 voi 5i pre1ent la 8ntâlnire cu 5"ptura ta... /oi 5i acolo 9i te voi a9tepta4 voi 5i destin 9i te voi adora4 voi 5i d"ruire 9i te voi purta4 pe tine4 8n inima mea...

1#

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 1-"*(

Apreciere
@e-am apreciat 8n acea 8mpre;urare 8n care te-ai re1umat s" 5ii o 8ntrebare... @e-am apreciat 9i te aprecie14 5iindc" 9tii s" taci 9i s" apro5unde1i... Am apreciat la tine a ta ilustrare 8nvestit" cu 5or*e supreme de revelare7 am apreciat4 9tii bine4 a ta cuvântare pl"cut" 8n idee 9i 8n emancipare... /oi aprecia mereu cugetul limpede 9i 5apta de bun"tate aleas"4 inima clar"4 coerent"4 5rumoas" 9i gândirea din practic" culeas"...

1%

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 1,"0-

-us*inere
-us*in p"mântul s" nu se r"stoarne4 sus*in 9i cerul s" nu se ascund"4 sus*in 9i luna ca s" se 8ntoarne 9i timpul din clip" 9i secund"... -us*in privirea aceasta luminat"-n lume4 sus*in 9i 8ntâmplarea v"1ut" la 5a*"4 sus*in repetarea ritmat" prin nume 9i universuri de vorbe ;ucate prin pia*"... -us*in a9e1area4 dar sus*in 9i c"l"toria4 sus*in cump"tarea4 dar 9i veselia7 sus*in sentimentul4 la 5el 9i ra*iunea4 sus*in neprev"1utul4 dar 9i previ1iunea... -us*in o lume de idei 9i 5apte 9i p"9esc prin via*" ca un iluminat4 c"ci 8n*eleg de mult c" dincolo de acte nu st" decât 8ntâmplarea ce s-a repetat...

1&

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 1("1+

.evigorare
Aorii se remodelea1" prin plutire de ap"4 p"mântul se revigorea1"4 cu lapovi*" se adap"7 glia se tre1e9te udat" 9i 8n sine absoarbe nectarul de via*" curat" ce din ceruri cade... Coboar" 1âmbind pe vântul cel rece4 ninsoarea cea alb" care se 8ntrece cu 5ulgii de 1"pad" purta*i de plutire s" 8nv"luie solul sub strat de adormire... /isea1" la vremea cea anticipat"4 geruri cuib"rite laolalt"4 a9teptând s" lase aerul din ele s" se ridice 9i el c"tre stele... Colo ;os lâng" o p"dure 5umul se 8nal*"4 5ocul arde 8n sob"4 mo9ul d" pova*"4 c"ldura iernii vine 9i ne lini9te9te cu sen1a*ia ei nins" de dalb" poveste...

1(

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 1(".)

+"rturisire
+"rturisesc c" acum nu prea am nimic de m"rturisit4 m"rturisesc c" scriu poe1ii cu un cuprins ne9tiut4 m"rturisesc c" a9e1 cuvintele a9a precum 8mi vin4 m"rturisesc c" uneori vorbele nu au con*inut... +"rturisesc... $a< +"rturisesc 9i dau m"rturie c" eu g"sesc pl"cere 8n poe1ie... Iat" deci c"-*i m"rturisesc 9i *ie c" versul meu este un 5lux 9i o ritmare4 9i un semn de serbare... 0l avansea1" sub inspira*ie de moment 9i trece prin noi ca un râu sau ca un torent. Ei uneori se reg"se9te reverberând prin mine4 iar alteori el g"se9te ecou doar 8n tine... +"rturisesc c" 8l scriu mai mult spre cântare 9i c" nu caut grab"4 dar nici amânare... /ersul meu nu se 1bucium" 9i nu e tulburat4 el doar se prive9te pe sine cum e 8nc6egat... Ei nu se mir"4 9i nici nu se uime9te4 9i nu e misterios4 dar nici nu de1vele9te: el este acum ;oc de cuvinte prin 8n9irare sedus de 5rumuse*e spre a ei i1voare...

20

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 20"1-

Iertare
@e rog rabd" a inimii iertare 9i veg6ea1" spre a ei c"in*"4 nu o r"t"ci prin amânare 9i ascult" de a iubirii voin*"< Au te l"sa ostenit de lupte c6inuite prin poveri de durere 9i su5erin*"4 las"-*i de o parte r"ut"*ile 8nc6ipuite 9i iube9te lumea de vrei biruin*"< Au te s"r"ci spre gol 9i deprimare 9i nu te am"gi cu realitatea cea dur". Au te 8nc6ide sub lacrimi amare4 iube9te via*a 9i uit" de ur"<

21

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 20"*,

,mp"care
A tr"i 8n pace4 a 5i 8n sc6imbare4 a vie*ui 8n stare de adânc" relaxare4 a te odi6ni lucid 8n tandr" des5"tare: iat" a ta 8mp"care... A tr"i 8n pace 9i 8n s"rb"toare4 a rosti cuvântul ce aduce 8n"l*are4 a iubi bucuria venit" prin cântare: iat" a ta 8mp"care... A tr"i 8n pace spre valori1are4 a-*i vedea idealurile puse 8n mi9care4 a-*i dori clipa spre a ei creare: iat" a ta 8mp"care...

22

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 20".(

Comunicare
Aecunoscutul straniu separat prin necomunicare aduce glasul spre 8ncercat de vorbe legate c"tre de1legare de cuvinte nuan*ate prin ton4 prin gest 9i prin 8n5l"c"rare spre drum de 8ntâlnire 9i redescoperire material *esut" c"tre 8n5"9urare de goliciune brut" 9i u9or mac6iat" sub corpuri de umbr" 9i piatr" sculptat"... Aecunoscutul straniu separat Fprin necomunicareG se epui1ea1" pe sine sub povar" de t"cere 9i apoi se ridic"4 se apropie 9i strig" cu voce st"pânit"4 doar la supra5a*"4 c" vrea s" se de1ic" de norul de con5u1ie 9i s" se de1brace de nesiguran*" 9i de ilu1ie... Aecunoscutul nu mai r"mâne separat de a lui 8ncercare dac" uitând de sine se las" mi9cat c"tre ispit" etern" de comunicare tr"it" 8n timp de neamânare...

2)

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 21"*1

,ncântare
Când te privesc pe tine privesc o 8ncântare4 când te ascult pe tine aud o c6emare4 când te ating pe tine simt o 8mbr"*i9are... Când 8*i gust s"rutul pe bu1e m" 8ntind 9i 8*i adulmec p"rul4 9i-n bra*e te cuprind... Iar când ne contopim 9i când ne iubim4 8n exta1 tr"im 9i dragoste sim*im... Ei de n-ar 5i repetat" n-ar 5i niciodat": 8ncântarea e o lume prin cântec de1legat"... Ei când te privesc parc" te doresc4 9i când te ascult parc" eu sunt mut4 9i când te ating parc" te conving... Ei când par5umul vin de *i-l desc6id tu m" atingi pe bu1e cu un s"rut lucid... Iar când ne contopim 9i când ne iubim4 8n exta1 tr"im 9i dragoste sim*im... Ei de n-ar 5i repetat" n-ar 5i niciodat": 8ncântarea e o lume prin cântec de1legat"...

24

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 21".(

/eselie
Hoc de a5ec*iune printre 5lori atr"g"toare4 dans 9i bucurie cu 5emei 5ermec"toare4 1gomot pl"cut4 discu*ie la 8nceput4 pr";ituri de gustat 9i bere de 8ncercat: veselie... Hoc de priviri spre 5iin*e cuceritoare4 glume prin sens de prietenie4 mu1ic" pl"cut"4 8ntrebare 8nceput"4 magie de gustat 9i lume de 8ncercat: bucurie... Hoc de vorbe cu o 5at" curioas"4 sc6imb de slove cu o prea-5rumoas"4 melodie pl"cut"4 abia 8nceput"4 bu1e de gustat 9i iubiri de 8ncercat: timpuri de bucurie 9i de veselie4 locuri vr";ite spre c"s"torie4 inimi dispuse spre ;oc 9i 8ncercare4 vie*i pl"cute la c6ip 8nspre cuvântare...

2

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 22"1+

-impatie
I1vor de apropiere 9i de pre*uire este simpatia cultivat" 8n tine4 surs" de mângâiere 9i de mul*umire este simpatia n"scut" spre bine. 0ste doar 1"p"cire 9i de1orientare 8n cel care nu simte empatie4 re1ult" doar ur" 9i divi1are din cel ce tr"ie9te 8n antipatie... I1vor de apropiere 9i de pre*uire e doar simpatia cultivat" 8n tine4 surs" de mângâiere 9i de mul*umire e doar simpatia n"scut" spre bine...

2#

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 22"2(

Armonie
-enin"tate prin glas de lini9tire4 cântec de p"s"ri prin p"dure4 pa9i purta*i domol spre centru de 5ire4 1gomot de 5run1e 8ntinse sub mure... Fericire 9i ti6n" limpe1it" 9i curat"4 lumin" de soare pe iarb" relaxat"4 t"cere exprimat" 9i 5oarte stilat"4 apus de agita*ie 9i r"s"rit de odi6n"...

2%

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 22"..

0xaltare
,n5l"c"rare 8nv"luit" 8n ardoare4 avânt 8n"l*at cu entu1iasm4 8nsu5le*ire puternic" prin exaltare4 elan spre pasiune de 8mpreunare... 0mo*ie unduit" sub bucurie4 iubire tr"it" prin armonie4 5ericire cunoscut" spre 8n5lorire4 timp de tain" 9i de i1b"vire... Foc aprins 9i po5t" degustat"4 dragoste 9i pl"cere 8ntruc6ipat"4 8ntâlnire de sens tr"it" de 8ndat" ce te la9i iubit" spre dragoste curat"...

2&

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 2*"0.

0xta1
Au poate 5i transpus 8n versuri 9i nu poate 5i au1it: când este 8n tine 9i 8n universuri cosmosul e magie 9i tu e9ti vr";it... Au poate 5i tradus 8n cuvinte 9i nu poate 5i cântat: când exta1ul se aprinde-n minte lumea e vr";it" 9i tu e9ti descântat...

2(

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 2*"2)

'eatitudine
'ea cu atitudine4 bea cu pl"cere4 bea cu sim* de m"sur" ap" 9i bere... $ar nu te a9tepta ca cel care bea s" a;ung" la beatitudine... !entru ea e nevoie s" bei idei apro5undate4 iubiri abisale 9i emo*ii nem"surate... @rebuie s" tr"ie9ti 8n bun"tate spre a 5i4 ca 8n pove9ti4 5ericire 9i veselie4 armonie 9i 8ncântare4 iubire 9i bucurie4 simpatie 9i exaltare4 dragoste 9i d"ruire4 sus*inere 9i revigorare4 prietenie 9i mul*umire4 exta1 9i comunicare4 pl"cere 9i pre*uire4 apreciere 9i m"rturisire4 comuniune 9i 8mp"care4 compasiune 9i iertare4 inspira*ie 9i 8mplinire4 5iin*are 9i 8ntâlnire...

)0

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 2*"*(

Inspira*ie
-" inspir"m inspira*ie4 s" tr"im 8n inspira*ie 9i s" expir"m inspira*ie: s" cânt"m 9i s" dans"m4 s" pict"m 9i s" ;uc"m 9i s" ne relax"m< Inspira*ia vine mereu când noi o c"ut"m dac" o dorim 9i nu o amân"m... Inspira*ia e 5elul nostru de existen*"4 ea e impulsul care ne d" coeren*"4 ea e leg"tura ce se leag" ne8ncetat 9i se 8ntinde peste tot ce e de admirat... Inspira*ia este 5iin*"4 ea este vorbire4 inspira*ia este voin*" - ea e 8mplinire... 0a ne 8nso*e9te 8n 5iecare clip" de poveste 9i prin minuni cotidiene mereu ne ispite9te s" o vedem ca pe o magie4 s" o sim*im ca pe o solie4 s" 8n*elegem c" ea este pulsul vie*ii 9i c" 8n ea st" ascuns4 mereu la vedere4 secretul tinere*ii...

)1

.adu 2ucian Alexandru 20.12.2012' 2*".2

,mplinire
@impul se 8mpline9te ciclic4 5iindc" se mi9c"-n repetare... Ei de aceea el se tr"ie9te cu pl"cere4 c6iar 9i-n reluare... ,mplinirea e ast5el mereu reg"sit" spre a 5i din nou citit"4 spre sim* 9i cugetare4 prin timp de 8ncântare... Ei cel care 9tie s" o vad" 8n t"ceri 9i-n 9oapte se bucur" 9i-o c6eam" s"-i 5ie mereu aproape spre a-l reinventa periodic prin 5apt" de 8mplinire sim*it" pân" la cap"t prin clipa ei de 5ericire... @impul se 8mpline9te ciclic4 5iindc" se mi9c"-n repetare... Ei de aceea el se tr"ie9te cu pl"cere4 c6iar 9i-n reluare...

)2

Clipe Cuvântate 20.12.2012' 2*".(

Fiin*are
Au po*i s" 5ii decât 5iin*are4 nu po*i s" 5ii decât poe1ie4 iar ale tale dogme nu le po*i opri decât prin ere1ie... Au po*i s" 5ii decât existen*"4 nu po*i s" 5ii decât 8ntâlnire4 iar ale tale pove9ti doar tu le aduci 8n sim*ire... Au po*i s" 5ii decât 5iin*are4 nu po*i s" 5ii decât aparen*"4 iar 5aptele tale prin lume 8n tine 89i g"sesc coeren*"...

))

.adu 2ucian Alexandru

http"//radu lucian alexandru.$log&pot.ro http"//0or!e in !i&care.$log&pot.ro http"//calatorieprincon&tiinta.1ordpre&&.co! http"//&cri$d.co!/Radu220Lucian220Alexandru

)4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful