You are on page 1of 8

LATAR BELAKANG Peristiwa Dahagi penting bagi sejarah India kerana ia merupakan pemberontakan terbesar di India Pemberontakan ini

ni merupakan satu rusuhan golongan tentera atau sepoi menentang Inggeris di India Mengapakah orang India menganggap peristiwa ini penting? Ada dua sebab mengapa mereka berkata demikian : 1 Pemberontakkan ini dikatakan titik permulaan perjuangan kebangsaan menentang penjajah 2 Orang India juga menganggap pemberontakan ini sebagai perang kemerdekaan Siapakah yang terlibat dalam pemberontakan ini? Sudah tentulah mereka yang tidak puas hati dengan Inggeris. Mereka itu terdiri daripada golongan tentera, golongan putera raja, pembesar dan nawab yang jelasnya telah menggangu gugat kepentingan mereka yang selama ini dikecapi sebelum kedatangan Inggeris Apa pula jika dilihat dari sudut pandangan Inggeris Bagi Inggeris, pemberontakan ini bukanlah satu pemberontakan bersifat kebangsaan kerana pada ketika itu belum wujud sebuah negara bernama India. Inggeris juga berpendapat, pemberontakan ini hanyalah berlaku disekitar Qudh dan Rohilkand dan bukannya melibatkan seluruh India Oleh itu apakah uniknya Dahagi India ini? Ini boleh dilihat daripada perjuangan pemberontakan ini. Apa yang jelas sekali perjuangan mereka sebenarnya berdasarkan kepentingan masing-masing. Malah perjuangan ini tidak melibatkan semua golongan tentera kerana tentera Sikh dan rejimen tempatan masih tetap memihak kepada Inggeris Faktor-faktor penentangan 1. Dasar Pengilhakan Lord Dalhousie Ini merupakan satu cara mudah bagi Inggeris menguasai India. Ada tiga alasan yang digunakan oleh Inggeris untuk menakluki beberapa wilayah India berdasarkan Doctrine of Lapse iaitu i. Undang-undang Lesap Waris ii. Hak menakluk kuasa Agung iii. Penyalahtadbiran pemerintah tempatan Melalui dasar ini Inggeris berjaya mengilhakan wilayah Punjab, Karnatik, Qudht, Tanjur, Satera, Jhansi,Baghat Jaitpur dan Sambalpur. Dasar Inggeris ini dianggap oleh India sebagai tidak sah malah menjatuhkan maruah pemimpin tempatan. Ini dapat dilihat daripada penentangan yang melibatkan golongan putera-putera raja yang memerintah seperti Nawab, Raja Tanjor, dan Nana Sahib. Nana Sahib tidak puas hati dengan tindakan Inggeris membatalkan bayaran pencen yang sepatutnya diterima, malah perasaan dendam itu menjadi bertambah hebat lagi apabila tanah dan estet ayah angkatnya dirampas oleh Inggeris. Atas alasan itulah Nana Sahib mengetuai Dahagi diKaunpur. 2. Pembaharuan Pentadbiran Inggeris i. Suruhanjaya Inam Ini adalah kajian terhadap Pajakan Tanah tanpa sewa Melalui dasar ini Inggeris menyebabkan 20 000 estet di Deccan jatuh ke tangan Inggeris

Tindakan ini telah menjejaskan pendapatan penduduk yang selama ini menggunakan sistem lama. Malah Inggeris telah mengubah pentadbiran hasil tanah yang sudah tentunya memberi kesan kepada pemilik dan penyewa tanah ii. Pengenalan undang-undang British dan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kehakiman juga ditentang oleh penduduk tempatan iii. Pembatalan jawatan tinggi kepada penduduk India. Ini bermakna jawatan ini hanya diberi kepada orang Inggeris dalam perkhidmatan awam dan tentera. Ini sudah tentu menimbulkan perasaan tidak puas hati dikalangan mereka yang terlibat. 3. Pembaharuan Sosial a. Amalan Sutee Ini berkaitan dengan pengorbanan diri balu-balu Hindu apabila si suami meninggal dunia. Dalam upacara pembakaran si suami, si isteri akan turut sama dibakar bersama-sama suami mereka yang telah mati Malah terdapat balu-balu ini dipaksa untuk melakukan amalan ini oleh sanak saudara kerana ingin memiliki harta simati. Bagi Inggeris tindakan ini tidak berperikemanusiaan dan dianggap satu perbuatan jenayah. Oleh itu Inggeris menghapuskan amalan ini melalui pembentukan undang-undang pada tahun 1929. b. Amalan Thugee Ini berkaitan rapat dengan kumpulan agama yang bersenjata Mereka ini akan menjalankan rompakan dan pembunuhan di jalanan. Mereka ini akan menyamar diri dan mencekik sampai mati ke atas pengembara-pengembara atas nama Dewi Kali c. Menghapuskan amalan membunuh bayi perempuan Amalan ini sebenarnya bagi mengelakkan ibubapa menanggung derita dan malu daripada pemberian dowri kepada suami apabila anak perempuan itu berkahwin kelak. Amalan ini sebenarnya merupakan adat turun temurun yg dilakukan masyarakat India d. Meluluskan Akta Kahwin semula Bagi penganut agama Hindu, seseorang yang ditinggalkan oleh si suami adalah dilarang untuk berkahwin semula. Dengan adanya akta ini bermakna telah melanggar adat tradisi masyarakat India Meskipun idea-idea radikal Inggeris ini baik tetapi ia tidak diterima oleh masyarakat tempatan kerana melanggar adat resam mereka. 4. Pengenalan teknologi Barat Teknologi Barat yang diperkenalkan oleh Inggeris ialah pembinaan jalan keretapi dan telegraf. Masalah yang timbul di sini ialah tetang amalan Inggeris yg tidak membenarkan orang India menaiki keretapi kelas satu dan dua Bagi orang India sistem ini mengancam sistem kasta dan sekaligus mencemarkan ajaran agama Hindu. Amalan diskriminasi ini sebenarnya telah menjatuhkan maruah masyarakat India yang berkelas tinggi. 5. Perasaan Dendam Sepoi Ini sebenarkan merupakan sebab serta merta yang mencetuskan Dahagi India. Perasaan dendam sepoi ini tercetus berdasarkan empat isu utama iaitu : a. Tentera yang berkasta tinggi berkhidmat di luar India

Ini melibatkan golongan tentera dari Benggala yang terdiri daripada kaum Brahmin dan Rajput yang berkasta tinggi. Mereka ini dari wilayah Qudh dan barat laut India Apabila Inggeris mengarahkan mereka berkhidmat di luar India bermakna mereka ini telah mencemar kedudukan dan pandangan tinggi masyarakat India terhadap mereka. Imej mereka sebagai golongan berkasta tinggi terjejas. b. Akta pengambilan tentera am Menurut akta ini sepoi-sepoi India akan dihantar ke wilayah-wilayah yang jauh tanpa diberi elaun. Tindakan ini sudah tentu menimbulkan perasaan tidak puas hati Tindakan Inggeris ini sebenarnya untuk mengimbangi bilangan tentera India dan Eropah. c. Amalan diskriminasi dalam tentera Sepoi-sepoi India menerima gaji dan layanan yang jauh lebih rendah daripada apa yang diterima tentera Inggeris. Sistem kenaikan pangkat berdasarkan mengikut tempoh perkhidmatan bukan berdasarkan kepada kebolehan. Ini mengecewakan pegawai-pegawai yg berkebolehan tambahan pula pihak Inggeris sengaja menukarkan mereka untuk mengisi jawatan-jawatan awam yang tidak setaraf dengan kelayakan mereka. d. Masalah senapang Inggeris telah memperkenalkan senapang Rifle Royal Enfield Masalahnya di sini ialah peluru yang digunakan hendaklah digigit terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam senapang. Di percayai bahawa peluru tersebut telah disapu dengan minyak babi dan lembu Suasana ini sebenarnya telah menyentuh isu keagamaan dan kebudayaan tradisional mereka yang membabitkan sepoi Hindu dan muslim. Walaupun Inggeris telah menarik balik peluru tersebut namun ini tidak dapat menamatkan kemarahan penduduk India, akhirnya mereka ditangkap dan dipenjarakan. Tindakan ini membangkitkan kemarahan tentera sepoi yang lain dan akhirnya melancarkan pemberontakan menentang Inggeris

Penyebaran sistem pendidikan British dan penghapusan sistem pendidikan Hindu dianggapsebagai percubaan British mengkristiankan penduduk tempatan. Orang India risau akanberlaku perubahan terhadap kehidupan, kedudukan dan adat resam mereka jika sistempendidikan British ini disebarkan dalam kalangan rakyat. Perasaan tidak puas hati semakinmemuncak akibat pembubaran tentera asli selepas satu wilayah diambil alih oleh pihakBritish.Dasar Pengilhakan Lord Dalhousie merupakan sebab politik yang terpenting. Beliaut el ah m engil hakan wil a yah -wil a yah t anpa m enghi raukan peras aan orang Indi a.[] Ini m erupakan sat u cara m udah bagi Inggeri s m enguas ai Indi a.[] Ada t i ga al asan yan g digunakan oleh Inggeris untuk menakluki beberapa wilayah India berdasarkan Doctrine of Lapse iaitu; i. Undang-undang Lesap Waris telah menafikan hak-hak tradisional dari segiperwarisan. Orang India terlalu marah dengan tindakan British yang mendudukiwilayah-wilayah yang tiada pewaris sah.i i . H a k menakluk kuasa Agung iii. Penyalahtadbiran pemerintah tempatanMelalui dasar ini Inggeris berjaya mengilhakan wilayah Punjab, Karnatik, Qudht, Tanjur,Satera, Jhansi, Baghat, Jaitpur dan Sambalpur. Walaupun Dalhousie percaya bahawapem eri nt ahan Bri ti sh adal ah pali ng bai k bagi orang Indi a t et api dokt rin t ersebut t el ah m e n i m b u l k a n p e r a s a a n t i d a k p u a s h a t i d a l a m k a l a n g a n p e m e r i n t a h I n d i a m a l a h menjatuhkan maruah pemimpin tempatan. Ini dapat dilihat daripada penentangan yangmelibatkan golongan putera-putera raja yang memerintah seperti Nawab dari Karnatik, RajaTanjor, dan Nana Sahib.Nana Sahib tidak puas hati dengan tindakan Inggeris membatalkan bayaran pencen ya ng sepat ut nya dit erim a, m al ah perasaan dendam it u m enj adi bert ambah hebat l agi 5 apabila tanah dan estet ayah angkatnya, Baji Rao dirampas oleh Inggeris.[] Atas alasanitulah Nana Sahib mengetuai Dahagi diKanpur dan dikatakan bertanggungjawab ke ataspembunuhan orang British secara beramai-ramai di situ. Pada keseluruhannya, golonganpemerintah yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan British telah menyokong Dahagi.[]Pembaharuan Pentadbiran Inggeris turut mencetusnya pemberontakan ini. SuruhanjayaInam adalah kaji an t erhadap Paj akan Tanah t anpa sewa. Mel alui das ar ini Inggeri s m e n y e b a b k a n 2 0 0 0 0 e s t e t d i D e c c a n j a t u h k e t a n g a n I n g g e r i s . T i n d a k a n i n i t e l a h menjejaskan pendapatan penduduk yang selama ini menggunakan sistem lama. MalahInggeris telah mengubah pentadbiran hasil tanah yang sudah tentunya memberi kesankepada pemilik dan penyewa tanah. i. Pengenalan undang-undang British dan penggunaan bahasa Inggerissebagai bahasa kehakiman juga ditentang oleh penduduk tempatan ii. Pembatalan jawatan tinggi kepada penduduk India. Ini bermakna jawatan inihanya diberi kepada orang Inggeris dalam perkhidmatan awam dan tentera.Ini sudah tentu menimbulkan perasaan tidak puas hati dikalangan merekayang terlibat.[] Sebab kegagalan Dahagi

Faktor utama kegagalan Dahagi adalah disebabkan ketiadaan tujuan yang sama dalam kalangan pemberontak. Walaupun orang tempatan dan sepoi mengambil bahagiandalam Dahagi tetapi semuanya bertempur bagi kepentingan-kepentingan mereka sendirikecuali beberapa orang.[] Contohnya;a.Rani Jhansi berjuang untuk hak-hak asasi seseorang putera.b.Nana Shahib berjuang untuk membalas dendam atas kehilangan tanah dan estetayah angkatnya, Baji Rao. 6 c.Orang Muslim berjuang untuk memulihkan Empayar Moghul. d.Sepoi-sepoi berjuang disebabkan pelbagai faktor seperti agama mereka terancam,membalas dendam peribadi seperti kehilangan kedudukan atau kerana bayaranupah yang rendah.Pemberontak-pemberontak daripada golongan lain tidak mempunyai tujuan positif kesuali rasa benci yang sama terhadap British. Dahagi yang berlaku terhad di sesuatukawasan dan tidak melibatkan orang Sikh yang tetap setia kepada British. Malah, sikapt o lak ansur Lord C anning t el ah m eredakan peras aan sepoi -sepoi dan m eredakan tentang mereka. Kekurangan pucuk pimpinan di kalangan pemberontak menjadi saturintangan besar kepada pemberontak-pemberontak. Kesan-kesan Dahagi Kesan terpenting ialah penghapusan Syarikat Hindia Timur (SHTI) pada tahun1858. Ini berpunca daripada perletusan Dahagi yang telah membuktikan SHTI tidakberkebolehan untuk memerintah India yang begitu luas. Mengikut Akta Kerajaan Indiat ahun 1858, S HTI di m ansuhkan dan keput usan t el ah di am bi l u ntuk m emi ndahkan pentadbiran kerajaan India terus kepada Kerajaan Mahkota iaitu, tanah besar England.Gabenor Jeneral menerima gelaran Wizurai. Ratu Victoria membuat satu pengumumanpada tahun 1858. Menurutnya, putera-putera tidak akan kehilangan hak-hak danperjanjian-perjanjian yang wujud dengan mereka akan dipelihara. Ratu turut bertolakansur dalam hal agama dan menyakinkan mereka bahawa mereka yang layak untukm emegang j awat an awam akan diberi kan pel uang t anpa m engi ra kast a at aupun kepercayaan. Pengampunan umum telah dijanjikan kepada semua pemberontakankecual i m ereka yan g t erli bat dengan pem bunuhan beram ai -ram ai rakyat Bri t ish. Undang-undang Warisan yang menjadi pertikaian turut dimansuhkan kerana Ratu telahmengisytiharkan kami tidak inginkan sebarang pelanjutan milik-milik wilayah kami padahari ini . 7 RUJUKAN 8

Pemberontakan Dahagi (1857)


Pengenalan
Penduduk India telah berasa tidak puas hati terhadap pemerintahan British sejak awal abad ke19. Perasaan tidak puas hati semakin memuncak apabila Lord William Bentick menjalankan beberapa pembaharuan politik, sosial dan kebudayaan. Walaupun pembaharuan itu berdasarkan teori kebajikan penduduk India, tetapi pembaharuan tersebut telah melanggar amalan dan adat serta menyinggung hati orang India. Dengan itu, orang India pun membangkit menentang pihak British di India. Pada tahun 1857, Dahagi telah meletus di India. Dahagi itu ialah rusuhan sepoi menentang pemerintahan British di India.

Sebab-sebab berlaku
1. Perasaan dendam sepoi-sepoi Tentera Benggala yang terdiri daripada kaum Brahmin dari Rajput mencetuskan dahagi kerana mereka menganggap mereka akan tercemar sekiranya berkhidmat di luar India. Perasaan tidak puas hati semakin meningkat apabila Lord Canning meluluskan Akta Pengambilan Tentera Am yang membolehkan pihak British menghantar sepoi-sepoi ke wilayah yang jauh tanpa diberi elaun berlebihan. Amalan diskriminasi gaji dan layanan serta kenaikan pangkat mengikut jangka perkhidmatan dan bukan kebolehan telah mengecewakan sepoi-sepoi India lagi. Masalah disiplin yang serius berlaku akibat pemindahan pegawai tentera berkebolehan untuk mengisi jawatan awam. Pengenalan senapang rifle Royal Enfield menyemarakkan lagi perasaan tidak puas hati. Terdapat khabar angin yang mengatakan peluru yang hujungnya terpaksa digigit sebelum dimasukkan ke dalam senapang disapu dengan minyak babi dan lembu. Oleh itu, sepoi Hindu dan Muslim menganggap ini sebagai muslihat British menentang kebudayaan tradisional mereka. Walaupun peluru itu ditarik balik, tetapi perasaan tidak puas hati terus memuncak sehingga akhirnya mereka menganggap British cuba mengkristiankan mereka. Perubahan-perubahan sosial Pengenalan perubahan sosial ala Barat telah menjejaskan cara hidup penduduk tempatan. Gabenor Jeneral William Bentick telah menghapuskan adat resam orang India seperti suttee, thuggee dan pembunuhan bayi perempuan. Lord Delhousie pula meluluskan undang-undang mengesahkan perkahwinan balu Hindu. Walaupun British bertujuan memperbaiki kehidupan mereka tetapi mereka masih belum bersedia menerima idea-idea Barat ini. Penyebaran pendidikan British dianggap sebagai percubaan mengkristiankan mereka. Pengenalan teknologi Barat dianggap sebagai langkah mencemarkan agama Hindu. Di wilayah tawanan, banyak keluarga kehilangan tanah kerana tidak dapat membuktikan hak milik secara sah. Tanah itu diambil alih oleh British. Perasaan tidak puas hati terus memuncak apabila tentera asli dibubarkan selepas suatu wilayah diambil alih. Politik Dasar pengilhakan Delhousie berlandaskan kepada hak menakluk agung, undang-undang warisan dan untuk menlanjutkan faedah pemerintahan British ke atas wilayah yang disalahtadbirkan oleh pemerintah India. Melalui dasar ini, Punjab, Karnatik, Oudh dan Tajor serta Satera, Jhansi, Baghat, Jaitpur dan Sambalpur telah diilhakan. Walaupun Delhousie percaya pemerintahan British adalah paling baik bagi orang India tetapi dasarnya telah

2.

3.

menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pemerintah India. Dasar ini menimbulkan kegelisahan dan syak wasangka. Akibatnya, Nawab, Raja Tanjor dan Nana Sahib mengambil bahagian dalam dahagi. Selain itu, pembatalan bayaran pencen Nana Sahib juga menyebabkan beliau menyertai dahagi.

Peristiwa dahagi
Dahagi telah bermula pada 10 Mei 1857 di Meerut apabila sepoi-sepoi yang enggan menggunakan peluru telah dihukum penjara. 2 orang sepoi rejimen telah membalas perbuatan ini dan membunuh beberapa pegawai Inggeris. Pada keesokan hari, sepoi-sepoi mara ke Delhi, memasuki istana secara paksa dan menaikkan Bhahadur Syah II, seorang keturunan Maharaja Moghul sebagai Maharaja Delhi. Pihak British telah mengumpulkan bala tenteranya untuk membalas serangan ke atas Delhi tetapi gagal. Berita bahawa Lord Canning telah meminta bantuan tentera dari Madras dan Sri Lanka telah mencemaskan sepoi-sepoi. Akhirnya, rejimen di Azamgarh, Ludhiana dan Allahabad telah membangkit. Pada 30 Mei 1857, rejimen di Lucknow memberontak. Hal ini diikuti oleh Benggala dan Oudh. Dahagi Oudh lebih menyerupai pemberontakan umum kerana tuan tanah dan pembesar yang kehilangan tanah serta martabat dan kaum tani yang menderita akibat pembayaran cukai dan penindasan British telah menyertai pemberontakan. Selepas 4 bulan, Sir John Lawrence menawan semula Delhi. Bhahadur Syah ditangkap dan putera Moghul lain ditembak. Selepas menawan Delhi, tentera British menyerang Kanpur dan Lucknow. Tentera Jeneral Havelock mara ke Kanpur tetapi mendapat tentangan hebat. Percubaan untuk membebaskan Lucknow gagal. Jhansi Rani, iaitu Lakshmi Bai telah bertempur dengan British tetapi akhirnya gagal dan terbunuh. Dahagi dapat dikawal dengan berkesan. Menjelang tahun 1858, dahagi telah ditumpaskan dengan jayanya. Pihak British bernasib baik kerana dahagi tidak merebak selanjutnya dan pembesar Sindhia, Holkar dan pemerintah Rajput dan Sikh tidak menyertai pemberontakan sepoi ini. Selain itu, sebahagian besar orang India yang pro-British yang inginkan pemulihan undang-undang dan peraturan tidak membantu Pemberontakan Dahagi.

Sebab-sebab kegagalan
1. Ketiadaan tujuan yang sama Rani Jhansi berjuang untuk hak asasi seorang putera. Nana Sahib berjuang untuk membalas dendam atas kehilangan tanah dan estet ayahanda angkatnya, Baji Rao. Orang Muslim berjuang untuk memulihkan Empayar Moghul. Sepoi-sepoi berjuang atas agama, membalas dendam peribadi. Yang lain hanya mempunyai rasa benci terhadap British. Merupakan kejadian tempatan Tertumpu pada satu kawasan terhad. Sikap bertolak ansur Lord Canning Meredakan perasaan Sepoi dan mengenangkan tentangan. Kekurangan pucuk pimpinan

2. 3. 4.

Kesan-kesan dahagi
1. Penghapusan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) pada 1858 Peristiwa dahagi menunjukkan SHTI tidak berupaya memerintah India yang luas.

2. 3. 4.

Menurut Akta Kerajaan India, pentadbiran Kerajaan India terus diserah kepada Kerajaan Mahkota. Gabenor Jeneral menerima gelaran Wizurai. Pengampunan umum Diberi kepada pada pemberontak kecuali yang membunuh rakyat British. Penghapusan undnag-undang warisan Pemberian jawatan awam tanpa mengira kasta dan kepercayaan