You are on page 1of 4

LI CHA M DY D CC CON YU 21

Knh ly c Cha Thnh Thn! ng l Ngun Tnh B i; l Cha Tnh Y u; l Cha !uan "h#ng Thnh $%a! Chng c&n '( )nh * +n Cha ,- .an l/i Tnh Y u $0ng 12ng ch& chng c&n! THNG IP U V CUI Hi nhn loi kiu cng ! T n!" T! #u$ng %& ng'(i) *+ T+nh ,u T! ch- ./c 01 %2 ng'(i 3 ch4i5 T! l6 Ch7! 8u!n Ph9ng) lu:n ch- ./c cho ng'(i ; H$n) <=c5 V6 k>3 ?u@ T! 3#A 3h6nh 3:i 3B *: CDng %2 ng'(i 0=nh 0EF) .G nhDc5 CuHc .4ng Cu" *E3 cI! ng'(i 01 l6- cho Th=nh ThJn Thin Ch7! Fh@i lKi L!5 V6 3 n!") -Mc cho ng'(i l6- chI lN" -+nh ! Hi Gi=o HHi C:ng Gi=o ! T! 0!u 0Bn %6" 3& nOi l9ng) T! chG l6 Ch7! %K nh+n5 V+ -iPng ng'(i ch7c 3Dng T!5 Nh'ng l9ng ng'(i ch7c 3Dng chQnh -+nh5 Ru" *E3 01 ngS 3#2 *inh hiTn 3#ong cuHc .4ng Gi=o HHi) 3h+ T! cUng L! #Vi ng'(i5 T n!") T! 0T ng'(i 3S lo *6 .4ng 3hWo 0'Vng l4i ng'(i cho l6 343 0XF5 V+ ng'(i 01 ch4ng li T! khi coi 3h'Vng c=c *iPc YX Y!#i! 01 3hSc hiPn 0T c@nh %=o ng'(i5 Hi c=c 3- h$n 0'Zc YX Y!#i! ku g[i *6 0!ng 0=F lVi YX5 N'Bc Y\3 YX *]n 3u:n L4i 3#n c=c con5 C=c con *]n ch'! %i>3 YX l6 !i ^ V+ h6nh 0Hng 3hWo YX l'ng ch ng A n(i c=c con l6- Ch! ?u= kh_ 3-5 ChG -H3 .4 ?u= Q3 03 Chn `a Tinh Tu"bn5 PhJn 0:ng c=c con c=c con chG .c! 0_i -H3 FhJn5 Ch! 3#:ng chV cuHc .4ng Tinh Tu"bn Chn `a *6 CKng c=c con l6- khQ cD 3huJn FhDc5 T n!" 3#ong Cidn 3i>n 3h!nh l[c) 3 ng ng'Vi 3#ong c=c con l1nh FhJn Leng 0=ng cI! -+nh5

H:- n!" fghihijjj Ch! 3u"n %4 ; fh Nhn loi 0/n #'Bc H&! NgDc 3h+ Ch! cho FhkF H&! NgDc 0'Zc 3S Co ch- ./c nhn loi5 l@n chN3 m!3!n 3h> n6o ch7ng c:ng kh!i ch- ./c nhn loi 3hT N"5 ih Gi=o HHi C:ng Gi=o .4ng Cu" *E3 kh:ng c/ g+ kh=c %iP3 *Bi nhn loi Cu" *E35 Ch! 3u"n %4 3u"Tn ch[n nhnng ng'Vi ohi- Nh'Vng *6 #u$ng %& nhnng ng'Vi Cu" *E3 kiu cng5 Gi=o 8u"bn .p 0'Zc 3h!" 3h> %qng nhnng 3- h$n 3hr- .u khinh'Vng *6 3:n 3hV Thin Ch7! 3#ong Tinh Tu"bn Chn `a5 gh Gi=o 8u"bn C:ng Gi=o .p %2 loi CJn 3#ong s 3h=ng .\F 3Bi5 Gi=o HHi ohi- Nh'Vng .p LuN3 hiPn *6 3h4ng 3#2 H&! NgDc5 " l6 nhn loi -Bi Thin Ch7! 3u"Tn ch[n *6 gi!o Fh/ 02! cJu cho 0>n ng6" 3En 3h>5 T 0" Ch! 3#u"bn lPnh cho c=c 3- h$n 0'Zc c:ng nhEn Cng hi>n 3#[n *Xn cho T+nh ,u5 H1" cKng YX Y!#i! ?uk3 .ch Cu" *E3 *6 C]n C\3 nhn loi 3#n nbn 3@ng khi- nh'Vng5 Th:ng iPF n6" Ch7! 8u!n Ph9ng ch7c l6nh *6 ch7c Cn 3 ng ng'Vi 3#ong nhn loi5 Ch7! 8u!n Ph9ng l!n ng6" fghihijjj

THNG IP CN THt, THi lOi khiu khQch l9ng c:ng 3hrng cI! Thin Ch7! ! " l6 3hSc 3#ng 3 nhibu 3h> hP nhN3 l6 3#ong 3h> ku ij5 N'Bc Y\3 Y=u cI! YX Y!#i! 01 %6" 3& 3hr- .u 3+nh 3#ng H!i T#=i Ti- 0!u 0Bn 01 h(n v n- ?u!) nhibu 3!i ho lin 3Dc L@" #! 3#n 02! cJu) 3 ng ng'Vi c@- nhEn 0'Zc .S l- ngu" *6 3#'Bc -\3 nhibu 3!i ho lBn l!o kh=c c/ 3hT L@" #! huu CiP3 c@ 3#=i 0N35 oho! h[c cUng 01 CS 0o=n 0'Zc5 Nh'ng 3Hi lOi ce -1i gi! 3ng5 NhN3 l6 3Hi kiu cng cI! nhnng ng'Vi .4ng 0Vi 3En hi>n) khi>n Thin Ch7! kh:ng 3hT l6- ng( 0'Zc5

- n!" Ch! %6" 3& nOi 0!u 3#ong Th=nh T- Ch! *Bi con l6 3Hi nhn ?u">3 3- 0bn 3Hi *6 0bn 3 T+nh Ch!5 mS 0!u 0Bn 3#ong l9ng Ch! cSc 0H5 mS h" .inh A n(i c=c con %k nh& khi>n Ch! Fh@i C ng 3!" *6 chV 0Zi5 Nh'ng .S chV 0Zi 01 *: Qch *6 .p *: Qch n>u con ng'Vi kh:ng .c! 0_i cuHc .4ng *: (n %Hi %c5 C=c con %k nh& 3h+ lu:n 3hN" -+nh l6 3Hi nhn) lin lu 3h4ng h4i *6 0bn 3Hi5 C9n nhnng ng'Vi kh=c kh:ng c!- 3- nh+n nhEn -+nh l6 3Hi nhn gh 3A-) l6- .!o c/ 0'Zc 3h4ng h4i 3hr- .u5 `6- .!o h'Ang nhV `9ng Th'(ng </3 Ch! 0'Zc5 `Vi Ch! C") Ph7c w- l'u 3#u"bn li) con ng'Vi -u4n %/F -ko *o 3#9n 3ux a5 Th=nh y Thin Ch7! kh:ng 0'Zc 3:n 3#[ng5 Nh'ng a #ing con ng'Vi 0'Zc 0M3 ln h6ng 0Ju5 Ch! c/ c9n l6 Thin Ch7! cI! con ng'Vi nn! chng ^ Con %k nh& 3hn "u ! YX Y!#i! 01 Lin Ch! %!n c( hHi .c! 0_i cho nhnng ng'Vi cJn Fh@i 3hN" FhkF l -Bi 3in *6 .c! 0_i5 Ch! kh:ng 3hT 3 ch4i YX5 Con h1" nh+n li %i>3 %!o FhkF l YX 01 3hSc hiPn 3#ong nhnng cuHc HiPn z! c/ c@i ?u= 0'Zc nhnng ng'Vi kiu cng kh:ng ^ l!o giV con ng'Vi ch'! 3hN" -+nh LNu L! 3Hi lOi) 3h+ 0 ng -ong chV l9ng 3h4ng h4i n(i h[5 H$ng wn Thin Ch7! %!n ?u! 3!" YX 01 %2 con ng'Vi ho!ng FhQ 0>n -ec 0=ng %2 hI" CiP35 =F li ngu"Pn *[ng cI! YX Y!#i!) lJn n6" Ch! %!n FhkF l #oi 09n 3#n nhnng k{ kiu cng5 " l6 Fh'(ng 3h> 343 cho h[5 T n!") Ch! %!n cho con ?u"bn .c! 3#2 nhnng k{ kiu cng5 Ch! ho3 0Hng 3#ong con5 Ch! CKng -iPng l'i con n/i lVi ch7c Cn 3#n nhnng k{ kiu cng 3h+ Ch7! Th=nh ThJn .p 3hT hiPn 3#n h[5 ohi Ch! n/i lVi ch7c l6nh ?u! con) 3h+ H$ng wn Thin Ch7! 0_ Lu4ng *6 .S %+nh !n chn 3hE3 A cKng ng'Vi 3hiPn 3- 3hiPn chQ5 " l6 0Mc n cJn 3hi>3 cho con ng'Vi) *6 con l6 ng'Vi Ch! ch[n l1nh nhEn H$ng wn 3hSc hiPn *+ Ch! 01 3hNu 3En 0=" l9ng con .!u -u:n *6n 3hc 3h=ch *]n 3#ung kin kh:ng lKi %'Bc5 T n!") Ch! CKng H&! NgDc 0=nh 3hec con ng'Vi5 V6 CKng c=c con nh& cheng -inh T+nh ,u Ch!5 " l6 c( hHi 0T con ng'Vi 3+- hiTu Chn `a *6 con ng'Vi c/ c( hHi 0T %\3 0Ju cuHc 3h4ng h4i 3o6n CiPn5

YX lu:n A cKng con 3hi h6nh ?u">3 02nh cI! Ch!5 Con 3hn "u %k nh& ! H1" #!o 3#u"bn T+nh YX ! ou g[i -[i ng'Vi 0>n *Bi YX Y!#i!5 oh:ng c/ YX kh:ng !i 0>n 0'Zc *Bi Ch!5 Ng'Vi kiu cng Fh@i 3#A *b 3!" kh:ng5 " l6 k>3 ?u@ Ch! c:ng %4 3#'Bc cho nhnng !i kh:ng cJn nhV YX5 T n!") Ch! ?u">3 02nh -A #Hng h6ng ngU c=c 3- h$n %k nh& 3i ViP3 N!-5 V+ n(i 0" YX 01 03 0'Zc 0Gnh c!o 3#ong huNn lu"Pn5 Th:ng iPF n6" Ch! %!n cho con5 " l6 Th=nh ChG 3#!o %!n nhiP- *D5 Con 01 l6 *in 0= %2 3hZ nb loi %&5 Ch! 3u"Tn ch[n con l6- 0= g4c 3#ong c:ng 3#+nh L" CSng cI! Ch!5 ohi- Nh'Vng l6- nbn 3@ng5 Y!#i! l6 nbn 3@ng 3o *E35 Gi.u Ceu Th> l!n ng6" ijh|hijjj

NG}I oH~N CH GImU oIT ! T N CH !