You are on page 1of 63

1

Paeli Suutari A Suutari-levelek


Titkos levelek a prvlasztsrl s a szerelemrl

Els kiads. Budapest, 200 . au!usztus

"SB# $%& 2'( $'% ) *op+ri!,t - 200 .i/de/ 0o! 1e//tartva, k2l3/3s teki/tettel, a 4rmi1le mdszerrel t3rt/ sokszoros5ts va!+ k3zls 0o!ra. A Suutari-szim4lum 4e0e!+zett vd0e!+, ,asz/lata e/!edll+el t3rt/ik. A k3/+v illusztr6iit .iskol6zi 7atali/, a 4or5t/ 1el,asz/lt akvarellt 8ask 9!/es ksz5tette. :elels 7iad; A S<<TA8"-= 7:T. 2!+v. i!az!at0a '''& Budapest, Bartk Bla >t ' 2. Tel; 0%-'-?('$'00 E-mail; suutari@,u.i/ter./et "/ter/et; AAA.suutari.,u :elels szerkeszt; *sizmadia Bsolt 9kos #+omdai elksz5ts; .ur6s 7rol+ #+omda; Sz6,e/+i #+omda 71t., C+r :elels vezet; #emere Bsolt 2!+v. i!.

Elsz a 7edves Dlvas,ozE Ezt a k3/+vet elssor4a/ a 1iaim/ak 5rtam, Tams/ak s Bli/t/ak, ,o!+ /a!+o44 esl+t kap0a/ak az let 6sapdi/ak elker2lsre. F Emlkszem, mi/di! szerettk, ,a mesltem. 8!ta >!+ reztem, 0r #ekik e!+ k2l3/le!es mese az letrl, amitl /em alsza/ak el... Amitl, i/k44 G1el4red/ekH. I!+ sz2letett me! ez a t3rt/et. Jaldi mK1a0a, szmomra i/k44 Gta/5t re!/+H. .sok szeri/t e!+ GPrvlasztsi 7zik3/+v,3zH ll a le!k3zele44, amit mi/de/ sz2l /+u!odt llekkel odaad,at kamasz !+ermeke kez4e. "!+ekeztem >!+ me!5r/i, ,o!+ i!azi szellemi kala/d le!+e/ v!i!olvas/i mi/de/ki/ek; 1iatalok/ak s idse44ek/ek, prkeresk/ek s ,zasprok/ak, l/+ok/ak s 1i>k/ak, /k/ek s 1r1iak/ak e!+ar/t. Ez a k3/+v e!+ k2l3/le!es GersH t2k3r. La 4ele/z, 0avaslom, /zze/ szem4e 4tra/ azzal, amit lt. =e krem, olvass k3z4e/ ,a!+0o/ idt ma!/ak, ,o!+ 1eldol!ozza az >0 i/1orm6ikat. #,a te!+e 1lre a k3/+vetE A re!/+ 1okozatosa/ Gta/5ta/iH1o!0a M/t, de ,a t>ls!osa/ siet, esetle! zKrzavar4a ker2l,et a sok 1eldol!ozatla/ !o/dolattl. Ettl szeret/m me!v/i. J!2l, ,ad osszam me! M//el, ,o!+ va/ e!+ /a!+ lmom. Szeret/k ol+a/ trsadalom4a/ l/i, a,ol a !+ermekek >0ra me!45z,at/ak a sz2leik4e/, a /k s a 1r1iak pedi! e!+ms4a/. Nszi/t/ remlem, ,o!+ ez a k3/+v F a ma!a md0/ F ,ozz0rul,at e//ek me!valsuls,oz. Paeli Suutari
Tartalom 'A . GE!+ 1r1i rseH F levl 'B . GOtezik az "!aziH F levl 2A . GA 43!rk sza4l+aH F levl 2B . G=ol!ozu/k va!+ 3sszeill2/kH F levl &A . GA 6sald 6l0aH F levl &B . GDl+a/ 1r1it szeressH F levl ?A . GA !+3kerekH F levl ?B . G*silla!szrkH F levl A . GSzoksok s mrtkH F levl B . GP/z s 4izto/s!H F levl %A . GA le!1o/tosa44 szoksH F levl %B . GSzerelemH F levl )A . GA szeP s az QletH F levl )B . G"/timits s or!azmusH F levl (B . GJls ,el+ettH F levl (A . GA /a!+ 1elismersH F levl $R GSuutari-szim4lumH F levl

:iaim/ak szeretettel... Paeli 7i,i//a Suutari. Sz2leim /em sokat mesltek rla, pedi! a /a!+apm volt. Tal/ azrt, mert ? ves kor4a/ /s2lt msodszorra, va!+ mert e!+ t>l !+3/+3rK, i/do/z doktor/t vett el 1eles!2l. #em tudom. 9ll5tla! ,rom vi! leveleztek osli tallkozsuk ut/, ma0d ks44 e!+2tt utaztk 4e a 1l vil!ot, am5! el0utottak a 4oldo!5t Gi!e/H kimo/dsi! F persze Jele/64e/, e!+ k2l3/le!es !o/dol/. Errl mr / is lttam a 1ott. *sak a//+it tudtam rla, ,o!+ /a!+o/ kedvel 4e//2/ket, ,isze/ rdekes mdo/ F s apmmal elle/tt4e/ F sosem 1eledkezett me! a sz2lets/apu/krl, sem pedi! a kar6so/+okrl. .r a posts kez4e/ me!ismert2k azt a k2l3/le!es, okkersr!a s kk sz5/K 6soma!olpap5rt, amel+4e 6sak 6soma!ol,atott a0/dkot, teki/tve, ,o!+ a pap5r i/di/ d5sz5tse ut/oz,atatla/ul e!+edi volt. .i/di! szerette az si kult>rkat. Az utols ,zass!i v1ordul0uko/ k3z3s v!re/deletet 5rtak, ami, persze, 6sak most der2lt ki. #a!+apa m! kt ,/api! lt Oi/! mama temetse ut/. A kt test ke!+eleti port k3z3s ur/4a ,el+eztk; ez volt a k5v/s!uk. Az oldalra, e!+ /a!+apm ltal 5rt verset !rav5roztak a v!re/delet/ek me!1elele/; 8d vrt a Lold vszzadok ta, S a #ap is Temiattad virradt rm, E/!edte az "ste/, ,o!+ m! marad0ak, T/, ,o!+ a 6skodat rezze a szm. .i/di! reztem, ,o!+ k2l3/le!es em4er, a,o!+ az lete is k2l3/le!es volt. Szmomra ma is >!+ tK/ik, mi/t,a val04a/ sosem 1o!ott vol/a ra0ta az id. :iatalosa/ lt, s il+e/ is maradt. E!sze/ Oi/! mama temetsi!. Akkor lttam t elsz3r s utol0ra. Emlkszem, ,o!+a/ 0tszotta a temet4e/ e!+ i/di/ 1urul+/ a//ak a *,erokee-szertarts/ak 10dalmasa/ !+3/+3rK dallamt, amel+ m! soki! szlt az / lelkem4e/ is tov44. Ez volt az utols er1esz5tse Oi/! mama ,al,atatla/s!rt. A temets ut/ az id lavi/a se4ess!!el vitte el. #+ol6va/e!+ vese/ 3r3kre elaludt a kerti /ap!+o/, a /a!+ t3l!+1a alatt, kez4e/ 4rk3tsK /apl0val, amel+4e m! e!+ utols levelet 5rt Oi/! mam/ak...; G=r!a *si/!iE 7edvesemE Tudom, ,o!+ itt va!+ velem, de sa0/os mr /em ,allom, amit mo/dasz. Te!/ap m! >!+ reztem i!e/, de ma dleltt, a,o!+ >0ra me!sza!ol!attam a po/!+oldat, r03ttem, ,o!+ ez mr 6sak kpzelds..., s Te mr tvolodsz tlem... .r /em akarom ezt az letet 5!+, #lk2led 1ol+tat/i, ,i4a krted a kr,z4a/, ,o!+ ezt te!+em. #em me!+..., mr /em me!+..., t>ls!osa/ 10, ,o!+ mr e!+re kevs4 rzem az illatodat a 12rdszo4ai t3r2lk3zk3/. .i/di! tudtam, ,o!+ ez e!+szer m! 10dalmas emlke lesz a szerelm2/k/ek..., ,t most 4ek3vetkezett. *sak e!+ vi!asztal kiss..., ,o!+ / mi/di! azt !o/doltam, az em4er az lete v!/ le!i/k44 azt 4/0a me!, amit /em tett me!, s most >!+ ltom, mi me!tett2/k mi/de/t, amit akartu/k. .ert 0 volt vr/i 8d s keres/i T!ed elker2lve az let t>l dr!a kompromisszumait..., s v!re F 3tve/vese/ F 8d tall/i ott az osli katedrlis4a/. :o/tos volt /ekem, ,o!+ 8d tall0ak, s so,a /em adtam 1el. La /em 5!+ tettem vol/a, 4iztos va!+ok 4e//e, ,o!+ most F eze/ a !+3/+3rK prilis /apo/, t>l a /+ol6va/o/ F /a!+o/ 4//m. I!+ a sz5vem k3zep4e/ 4oldo! va!+ok, mert ismer,ettelek s szeret,ettelek ,uszo/,t ,ossz> s 6sodlatos ve/ t. Ez val04a/ sokkal t344, mi/t ame//+i 3r3mre /e!+ve/vese/ szm5tottam az let4e/. Tudod, me//+ire szerettem vol/a / is, ,a !+ermekei/k tra!di0a semmiv 1oszlik, ,isze/ a sa0t letemet is odaadtam vol/a ezrtS erre k3//+es pr/i/k a ta/>k. Emlkszem a zoko!sodra, s ez mr 5!+ marad..., de 03v3k ut/ad, 7edvesem, s ,iszem, me!talllak e44e/ a !alaPis4a/, ,isze/ /em le,et ez ol+a/ /a!+. T344, mi/t kt vtizedi! kvztu/k e!+2tt, me!a//+i ,Ks!es kv1z k5sret4e/..., s ezek az illatok, a re!!el 1/+ei, s azok a 6sodlatos lass> szmok, amel+ekre re!!ele/te mi/de/ ldott /ap t/6oltu/k, 1ele0t,etetle// varzsoltk a//ak a k3z3ss!/ek a ,tk3z/ap0ait, amel+et .i alkottu/k; Te s /. Azt ,iszem, e//+i k3z3s v tvlat4l >0ra el kell mo/da/om #eked, ,o!+ letem le!/a!+o44

3r3me Te voltl. Azt ,iszem, ,o!+ ezt Te is 5!+ lted t velem kap6solat4a/. A//+ira akartuk, ,o!+ a msik 4oldo! s el!edett le!+e/, ,o!+ el1ele0tett2k le!+z/i e!+mst. Emlkszem, a,o!+ a l/+eddel k3r2l3leltl, s me!ta/5tottl >0ra a 4izalomra. Sosem 1ele0tem el #eked ezt, s az leted a0/dkt sem; ,o!+ me!osztottad azt velem. 7rlek, !+ere vissza rtem, marad0 ittE... .i/d/+0a/ vissza03v2/k. Q/, 5!rem, me!kereslek. Ezt so,a /e 1ele0tsd elE Tallkozu/k..., tallkozu/k...H A levelet mr /em 5rta al..., /em volt r sz2ks!2k..., tallkoztak. A temetse/ kider2lt, ,o!+ a vil! mi/de/ t0/ voltak 4artai. A 6sodlatos i/di/ 1urul+a t is elk5srte utols >t0ra, s amikor a dallamok elrtek a v!s 6se/dess!,ez, a 1urul+t szertartsosa/ kettt3rtk s el!ettk. Sosem 1ele0tem el. Az id ol+a/ titkokat trt 1el azta a szmu/kra Tazt ,iszem, a testvreim szmra isU, amel+ek az ismeretle/s! ,oml+4a vesztek vol/a el, ,a a v!re/delet /em eml5ti me! ket. A !o/dosa/ elksz5tett okiratot 8o4ert 4t+m, A//a /vrem, valami/t a sz2leim eltt olvasta 1el /ek2/k 7arl /a!+4t+m. .i/t a 6saldu/k 2!+vd0e i!az/ me!,ata/ tel0es5tette sz5vszor5t k3teless!t. Az /em volt 1ur6sa, ,o!+ e!+ v!re/delet 200'-4e/ e!+ szekr/+krl is tartalmazzo/ utalst, de az i!e/, ,o!+ 4izo/+os leveleket szeml+re sza4otta/ ,a!+/ak 3r3k2l. E44e/ az eset4e/ /a!+apm >!+ re/delkezett, ,o!+ a leveles szekr/+ke s tel0es tartalma e/!em illet. *sak 0val ks44 rtettem me! e//ek az okt. Azt tudtam, ,o!+ 8o4ert s A//a idk3z3/k/t leveleket vltottak a /a!+sz2leimmel, de, teki/tettel a k3zt2/k lv /+ol6 v kork2l3/4s!re, ez a levelezs val04a/ elker2lte a 1i!+elmemet. Amikor 7arl 46si 1elolvasta a v!re/delet rm vo/atkoz rszt, / az ri/tetts! zavarval /ztem a testvreimre, s me!lepetsemre k sokatmo/d, se0telmese/ tisztelettud mosoll+al viszo/oztk ezt a F /mi ma!+arzatrt esdekl F teki/tetet. 7t ,ttel a temets ut/ F mi ,rma/, testvrek F e!+2tt utaztu/k el :i//orsz!4a, a lapp13ldi "/ari-t k3lti kks!,ez, a kedves ,z,oz, a me!3r3k3lt 6se/d,ez, amel+ /a!+apmkat 4e1o!adta. .r messzirl ltszott a k2l13ldrl ,ozott /a!+ t3l!+1a, amel+rl 6sodaszm4a me/ ,5rek keri/!tek, ,isze/ ezt az !,a0latot a t3l!+ elvile! /em 45r0a. A 6saldi me/demo/dk szeri/t /a!+apm k2l3/le!es kpess!ei/ek s e/er!etikai tuds/ak volt k3sz3/,et, ,o!+ az a 1a let4e/ maradt, s e44e/ /em volt oku/k ktelked/i, mert azo//al szreve,et volt a 1a k3r2l az a k3ralak4a/ kitaposott !+KrK, amel+et t,ai-6,i !+akorlatok ,a!+tak ,tra. .!is6sak k2l3/3s, ,o!+ /a!+apm 1izikus ltre e//+ire sok1le ismeretet volt kpes e!+es5te/i az let4e/. A /a!+ tor/6os, vidki ,zat, ll5tla!, e!+2tt terveztk Oi/! mamval, aki/ek keze /+oma m! szi/te ri/tetle/2l ltszott az ott,o/oss!o/. A !o/dosa/ kivitelezett /dtet s az or!a/ikus p5tszet 3sszetveszt,etetle/ 5ves alakzatai, a sarok /lk2li a4lakok re/dk5v2l ltv/+os, 4arts!os ,a/!ulata azo//al ,iteles5tette /a!+sz2leim !o/dolkods/ak 3ssze1o!ott eredetis!t. .e!tiszteltets/ek reztem, ,o!+ lt,atom ezt a ,zat, s ki6sit rszese le,etek rez,et ,arm/i0uk/ak. Ezek ut/ az a '? sza4adalom s ? vd0e!+ sem tK/t 1ur6s/ak, amel+eket szi/t/ mi 3r3k3lt2/k, mi/t /a!+ap/k kreat5v 3tletei/ek lettem/+esei. Elssor4a/ a44l lt, ,o!+ trsas0tkokat tallt ki, s a 1or!almazsukat e!+ amerikai 6!re 45zta, amel+ 0utalkot 1izetett /eki F 4e6s2letes re/dszeress!!el. Qrdekes, ,o!+ ez a p/zkereseti me!olds /em szerepelt a Pl+avlasztsi Ta/6sad4a/, amikor tize/,rom ves korom4a/ lzasa/ kerestem a szmomra sz2ks!es vlaszok ut/. A,o!+ a 1estszet sem... Jolt a 1alo/ e!+ F ltszla! F oda /em ill 1ekete-1e,r 1ot, amel+ alatt r3vid idzet d5szel!ett. A 1ot Szilrd Oe idskori kpe volt. .ivel mi/di! is szerettem a tudom/+t3rt/etet, ezrt tudtam, ,o!+ ez a ma!+ar, #o4el-d50as 1izikus mlt pldakpe le,etett /a!+apm/ak, ,isze/ az em4eris! rsz4e/ /eki k3sz3/,eti, ,o!+ 1e//maradt. 7evese/ tud0k. Az idzet /a!+apm valami1le mott0a le,etett, le!al44is /ekem >!+ tK/t...; GA !+3kerek 1o/tosa44ak, mi/t a szr/+ak, de ,a /em ver,etek !+3keret, szr/+akat 1o!ok ,asz/l/i.H

Oi/! mama 1alikp/ ,alv/+ra szradt, i/do/z vir!12zrek l!tak; a tisztelet, a 4arts! s az 3r3m 0elkpei a m>lt4l. Qppe/ tize/e!+ vvel volt 1iatala44 /a!+apm/l. A /+u!alom s az letszeretet >!+ olvadt su!rz ,arm/iv v!tele/2l mele!, 4ar/a szem4e/, ,o!+ /em volt kts!es, mi /+K!3zte le /a!+apmat ott, a katedrlis4a/. A le,a0t,at 5r1el2letK, st5lusos, 4ar/a levelez kisszekr/+t a dol!ozszo44a/ talltam, a,ol /a!+apm a v!re/delet4e/ eml5tette. Szeri/tem azo//al 4arts!ot k3t3tt2/k e!+mssal, mert amikor le/+itottam a szekr/+ke a0ta0t, az kedves /+ikor!ssal k3sz3/t3tt, mi/t,a r!i 4artot 2dv3z3l/e. A levelek re/dezette/, lre ll5tva sorakoztak az erre a 6lra kialak5tott, poros illat> kis 1akkok4a/, s a t3lttoll,oz tartoz s3ttz3ld ti/ta is ott vrt valakire, aki rtelmet ad e//ek a vrakozs/ak. .e!,atott 3r3ks!em eme v!tele/2l szeml+es s u!+a/akkor titokzatos 0elle!e. Eszem4e 0utottak a v!re/delet szavai...; VSzeret/m, ,a levelezszekr/+em s tel0es tartalma, a 4e//lv levelekkel e!+2tt kizrla! le!kise44 u/okm le//e, aki/ek tud/ia kell, ,o!+ azokat a leveleket - 4r /em #eki 65mezt2k #eki is 5rtuk.V Azt ,iszem, e!+ v!re/delet val04a/ mi/di! a0/dkozs, de amikor az em4er ol+a/ a0/dkot kap, amel+ me!lepetsk/t ri, akkor zavar4a e0te/ kiszol!ltatott pilla/atok k3vetkez/ek. Azt ,iszem, il+e/ pilla/atokat ltem t, a,o!+ a szekr/+ke e/+v illat> 4Kv3let4e ker2ltem. Akkor, persze, m! /em tudtam, ,o!+ a leveleke/ kereszt2l e!+ elre eltervezett V4eavatsi szertartsV rszese leszek, amel+ me!oszt0a velem a 1el/ttek tuds/ak k2l3/le!es ter,t. #em tudtam, ,o!+ mi vr rm. - Paeli, !+ere, i/dulu/kE - 4resztett 1el elra!adtatsom4l A//a. - .r e!+ r0a itt 2lsz a szekr/+ elttW X, "ste/em..., !+ere mrE .i kistltu/k a kert v!i!, s kpzeld, va/ e!+ msik ki6si ,zik az erd4e/, ma0d le!k3zele44 me!/zed. - .sik ki6si ,zikW Lm..., akkor, azt ,iszem, / maradok. Dtt alszom, A ki6si ,z4a/. k3z3ltem sz/dkomat ol+ termszetess!!el, a,o!+ a !+ermekek k3zlik a sz2leikkel, ,o!+ #QCY !om46os 1a!+laltot kr/ek. #mi i/tzkeds, ,omlokr/6ols s ,el+tele/5tsi pr4lkozs ut/ testvreim tudomsul vettk el,atrozsomat, teki/tettel arra, ,o!+ tudattam vel2k; /a!+apm sz/dka az volt, ,o!+ elolvassam ezeket a leveleket. Erre pedi! a le!0o44 alkalom a mai 0szaka, k2l3/3s teki/tettel arra, ,o!+ ,rom /ap m>lva leszek tize//+ol6 ves. .r s3ttedett, amikor elme/tek. #vrem a/+ai !o/doskods/ak k3sz3/,ete/ az !+am me!!+azva - 4r, mi/t kider2lt, ,i4a - vrt arra, ,o!+ me!ismer0e e!+ed2llla/ dallamos ,orkolsomat. Bt+m letem4e/ elsz3r 1ele0tett az asztalomo/ e!+ 4o/tatla/ 2ve! Oa6rima Oui Dvidiu-t s >!+ /zett vissza rm, mieltt 4eszllt az aut4a, mi/t,a e!+ !laditortl 4>6s>z/a a rmai *olosseum 4e0rata eltt F >!+ 2000 vvel ezeltt. Ali! vrtam, ,o!+ elme/0e/ek, s / 4e!+>0t,assam v!re a kis ,zik k3zep/ ll /+itott tKzterK ka/dallt. Az a 1a0ta volt, amel+ 1l mter ma!ass!4a/ tartottam me! a 1t a ma!a spe6ilis F s k3r2l 2l,et F vasr6s/, s amel+ 6sak ol+a/ em4erek/ek val, akik rki! kpesek lvez/i a tKzrl val !o/doskodst. Azt ,iszem, a ,zikt arra terveztk, ,o!+ szi/te em4erek 4eszl!etsei/ek sz5/tere le!+e/, akik ,a/!osa/ ka6a!/ak, szeretik a 1risse/s2lt vres ,urkt a koleszteri/szi/t02ktl 12!!etle/2l, s kpesek 01lkor e!+2tt k3//+ez/i, ,a el/eklik a ,im/uszt. Dda,>ztam a tKz mell a k/+elmes karosszket, a k3zel4e pedi! a kis ko/+,aasztalt a le!0o44 rom/ 4orral, sze/dvi6sekkel, ma0d /a!+ rdekldssel 1ordultam a levelek 1el. Pasztellsr!a 4or5tkok4a/ voltak, prosval 3sszek3t3zve, mi/t,a 6sak 1i>k s l/+ok le///ek 3sszepros5tva. A prok szmozottak voltak s a 65mzs4l >!+ se0tettem, ,o!+ a pros5ts /em vletle/. A z3ld tollal 5rt leveleket /a!+apm 5rta 8o4ert/ek, a pirosakat A//a kapta me! Oi/! mamtl, mi/t,a e!+ okosa/ kitervelt, 1o/dorlatos 0tk szerepli le///ek. .i/de/ 4or5tk az eredeti levl i/di!msolatt tartalmazta, 5!+ riztk me! /ekem a tartalmukat. Az 3tlet kiss 4izarr/ak tK/t, de /em 1rt ,ozz kts!, /a!+apmk i!e/6sak elreltak voltak. .r 6sak az volt k2l3/3s, mirt /em 4eszltek errl so,a a testvreim. "z!atott lettem a tudattl, ,o!+ ol+a/ dol!ok trul/ak 1el elttem, amel+ek eddi! a titkok

re0tett s3tt04e/ vrtak rm. .!is6sak me!tiszteltets, ,o!+ valami ol+at tudok me!, amit /em sz2ks!szerK me!tud/i. .ieltt ki/+itottam vol/a az els GprosH 4or5tk0t, 1el,5vtam *lart, kedves, !+3/+3rK s ma0d/em tize/kile/6 ves 4art/met. .e!/+u!tattam, ,o!+ /em e!+ l/+koll!ium4a/ va/ az 0szakai szllsom, s i!e/, / is /a!+o/ szeretem m! mi/di!, s /a!+o/ ,i/+zik. .e!ers5tettem el,atrozsu/kat, ,o!+ a ta/v v!/, 0>lius4a/ el0e!+zst tartu/k, s ,rom /ap m>lva F a sz2lets/apomo/ F mr ott,o/ leszek Jele, kettes4e/. 73z4e/ azo/ !o/dolkodtam, mi le,et az 3ssze12!!s a Gz3ldH s a GpirosH levelek k3z3tt, azaz ,a 5rtak is /a!+apmk a testvreim/ek, mirt tartoz/ak 3ssze a 4eszmozott GlevlprokH. Eszem4e 0utott, ,o!+ a testvreim el0e!+zse e!+mstl 12!!etle/2l u!+a/a44a/ a ,/ap4a/ volt. A levelek dtum4l /+ilv/valv vlt, ,o!+ a levelezs az el0e!+zsek ut/ kezdd3tt, te,t /a!+apm elkezdett levelez/i a 4t+mmal, mik3z4e/ Oi/! mama pr,uzamosa/ A//a/el vette 1el a kap6solatot. #,/+ ra m>lva mr po/tosa/ tudtam, ,o!+ ez is /a!+apm szeretettel0es tallko/+s!a. A levelek t/+le! 3sszetartoztak; e!+ 1r1i s e!+ / szempo/t0ai voltak, e!+ 1r1i s e!+ / szmra -u!+a/azokrl a dol!okrl. .a mr tudom, ,o!+ tal/ a le!rtkese44 a0/dkot kaptam me! azok4a/ a /apok4a/, amit 6sak u/oka me!kap,at a /a!+sz2lktl. Co/doskod lelk2k e!+ dara40t adtk /ekem azok4a/ a levelek4e/. .iut/ 0l me!raktam a t2zet, me!kstoltam a 4ort s el,el+ezkedtem az Holvas1otel4e/V, elvettem az els/ek szmozott VprosV levelet, s eld3/t3ttem, ,o!+ - mi/t komol+ tize//+ol6 ves 1r1i - termszetese/ mi/di! a Vz3ldV levelekkel kezdem, s 6sak ezut/ olvasom el Oi/! mama aktulisa/ V6satoltV levelt is. #em akartam siet/i. 9tadtam ma!am e//ek a kiss valszerKtle/, t2/ke/+ 0szak/ak, amel+ rrl rra e!+re ml+e44e/ szivr!ott a lelkem4e, ol+a/ vil!ot trva 1el, amel+/ek me!ismersrt e!sz letem4e/ ,ls leszek... :i//orsz!, "/ari'A. 2000. 1e4rur$.

7edves 8o4ertE Tudod, /a!+o/ k2l3/3s rzs, amikor az em4er ma0d /+ol6va/vese/ me!tud0a, ,o!+ mr az u/ok0a el0e!+zse is me!t3rt/t, s 3/k/tele/2l esz4e 0ut, va0o/ mi/de/t me!tett-e azrt, ,o!+ a /emr! m! ,romves kis u/ok0a kitarta/ ll0a ma0d az let me!pr4ltatsait. Amikor kezem4e vettem a leveled, mr tudtam, ,o!+ valami /a!+ dolo!ra sz/tad el ma!adS ml+s!ese/ me!/+u!tatott a tartalma, s 4oldo!! tett - st, szi/t/ szlva me! is ,atott -, ,o!+ ezt is me!r,ettem. Sz5v4l k3sz3/3m a ,5rt s !ratullokE Eszem4e 0utott az a t5z vvel ezeltti /+arals, amikor kamaszkorod le!vada44 idszak4a/ ol+a/ ,i,etetle/2l szi/t/ s /+5lta/ 4eszl!ett2k v!i! azt a /!+ /+ri ,etet... EmlkszelW Q/ emlkszem, mil+e/ 42szke voltam 8d a /+5lt s e!+e/es krdseid miatt, a,o!+a/ mi/de/t tud/i akartl. B2szke voltam 8d, mert - most mr 1r1ias/ 4evall,atom - /a!+o/ szerettem vol/a, ,a il+e/ leszel. Ezt a kis vallomst tal/ most mr me!e/!ed,etem ma!am/ak, ,isze/ t/+, ,o!+ sok em4er Vlet,azu!s!4a/V l; azaz i/k44 me!1oszt0a ma!t az i!azi QOETTNO, mi/t,o!+ szem4e/zze/ az i!azs!ok e!+szerKs!vel. 72l3/3se/ 3r2ltem, ,o!+ az ltalad k2ld3tt kpe/ a 1iatal l/+ ar64a/ /em lttam desa/+d vo/sait. Tudod, azt szoktk mo/da/i, ,o!+ e!+ 1r1i elsz3r az a/+0t veszi el 1eles!2l, azut/ a /vrt, ma0d ,armadik ,zass!4a/ a 1eles!t...S ez, persze, vi66/ek tK/,et, de mi, 3re!ek, mr tud0uk, sa0/os t>l !+akra/ za0lik 5!+ az let. "d kell a,,oz, ,o!+ e!+ 1r1i me!r0e/. Br itt, #+u!ato/, ma/aps! mr el1ele0tettk ezt. .i/t a,o!+a/ a paradi6somot sem ,a!+0k me!r/i..., ezrt essz2k e!sz Eurp4a/ 5zetle/2l a paradi6somot. Bezze! az !3r3!3k/ek m! k2l3/ szavuk is volt arra, ,o!+ Gle!me!1elel44 pilla/at valami/ek a me!ttelreH - ez volt a GkairosHS ,ol va/ ez mrWE Jeled kap6solat4a/ /+u!odt va!+ok, mert ismerlek, de azt ,iszem, a 1i>k ltal4a/ kiss el,amarkod0k, amikor 0val ,armi/6ves koruk alatt ,zass!ot 1o/tol!at/ak. Te tudod, ,o!+ ,ov s mirt siet/ekW

Szval, kedves 8o4ert, 1o!add m! e!+szer szi/te !ratul6imatE Azt 6sak remlem, ,o!+ m! lesz mdu/k szeml+ese/ tallkoz/i, 4r Oi/! mama is /a!+o/ 4oldo! le//e, ,a ve/d!2l lt,at/a Be//eteket. 7rlek 5r0 m!..., levelezz2/k e!+ ki6sitE Szeretettel 3lel 3re! 4artod, #a!+apd
Azut/ elolvastam Oi/! mama els levelt is...; :i//orsz!, "/ari'B. 2000. 1e4rur $.

=r!a A//aE "!az/ kedves Tled, ,o!+ me!,5vtl 4e//2/ket az el0e!+zsetekre, s sz5v4l sa0/lom, ,o!+ krsed/ek /em te,ett2/k ele!et. TTudod, #a!+aptok k3,6selt mosta/4a/..., / pedi! /em akartam, /em tudtam Nt ma!ra ,a!+/i...U <!+a/akkor remlem, id4e/ rkezett me! Lozzd az ltalam k2ld3tt kpeslap, ,isze/ tudod 0l, me//+ire 3r2l3k a /a!+ esem/+/ekE Ez a kis 1e,r ,5mzett zse4ke/d le!+e/ a Tid, e//ek a /a!+ /ap/ak az emlkre, ,o!+ Ceor!e el0e!+zett t!ed, a,o!+ azt F mi, idse44ek, desa/+ddal e!+2tt F mr >!+ vrtuk. TTudod, va/ tele1o/ is..., s tudu/k mi/de/rl...U Ez a kis pelik/ F ott a 4al 1els sarok4a/ F /lu/k, "/do/zi4a/, az i!azi, tiszta, odaad / szeretet/ek 0elkpe. .ik3z4e/ ,5meztem, 8lad !o/dolkodtam, s azt k5v/tam, t/+le! siker2l03/ ECCYQ vl/otok ma0d e!+szer. E!+ kap6solat 1e0ldse ol+a/, mi/t a 1ol+k e!+es2lse F 1okozatosa/ t3rt/ik me!, mieltt a te/!ert elrik. 72l3/43zek a !+3kereitek, a,o//t eredtek, de >tk3z4e/ 4izo/+os rszeitek me!tall0k e!+mst... azut/, a,o!+ tel/ek az vek, >0a44 s >0a44 rszek e!+es2l/ek a lelketek4e/ e!+re /a!+o44 1ol+amokk. So,a t344 /em lesztek mr az a ki6si patak, aki voltatok..., de 6ser4e Titek az 6e/. Szeretem ezt a ,aso/latot, mert az / kedves /a!+mamm meslte, s tal/ azrt is, mert ks44 i!az/ak talltam, me!ltem. Qrzem a leveled4l s 4el2l a sz5vem4e/, ,o!+ ez #ektek is siker2l, Boldo! va!+ok ettl... .il+e/ 0 sz/dk, a,o!+ 5rod is a leveled4e/, ,o!+ G4oldo!! akarom te//i NtH. Ezt me!/+u!tat olvas/i, ,isze/ mi, idse44 /k, mr tud0uk, ,o!+ a 1r1iak is mil+e/ ese/dek. #em tud/ak e!+ed2l kitel0esed/i. Nk sem. Sz2ks!2k va/ r/k, /kre, s viszo/t. Az a /, aki le!+zi 1r0t, az sosem 0ut el a te/!er,ez. La Te 4oldo!! akarod Nt te//i, ez a le!0o44 sz/dk a sa0t 4oldo!s!od,oz, s 1le!, ,a ol+a/ mlt r, a,o!+ el4eszlseid szeri/t Ceor!e. =r!a A//aE A//+ira 3r2l3k, ,o!+ il+e/ me!1o/tolta/ d3/t3ttl, s ,o!+ alaposa/ ismered Ceor!e-otE Tudod, e!+ / let/ek /i/6se/ 1o/tosa44 d3/tse e//l. Nszi/t/ me!vallva a!!d/k, ,a 6sak a//+it 5rtl vol/a i/doklsul, ,o!+ Gszeretem Ceor!e-ot s szerelmes va!+okH. #em mi/t,a kts!4e vo/tam vol/a az rzseid tisztas!t, de, tudod, e!+ / elsz3r 1i!+el0e/ s ,asz/l0a a me!rzseit, azut/ e/!ed0e 6sak el ma!t. GA szerelem a Gme//+orsz! szem2ve!eH m! a pokol4a/ isH - a,o!+a/ ezt e!+ /+ol6va/kt ves z3lds!es //i 1o!almazta me! /ekem az itte/i pia6o/. A szeretet, >!+ vettem szre, mosta/4a/ mr mi/de/ki/ek mst 0ele/t. Sa0/lom, mert >!+ rzem, ezrt az 3/k/+es vltoztatsrt a 1iatals! m! /a!+ rat 1izet ma0d. A ,e/tes /emr! meslte /ekem, ,o!+ a 1iai ppe/ azzal 0tszottak a 4artaikkal a ko/+,aasztal/l, ,o!+ 3ssze5rtk e!+ pap5rra, ,/+ ol+a/ rvet ismer/ek, amirt e!+ 1iatal / 1r0,ez me!+ ma/aps!. Q/ me!d344e/tem ra0ta, ,/+ il+e/ okot talltak; '?-etE *sak /,/+at eml5tek me! itt ezek k3z2l; va!+o/t s k/+elmet szerez/iS elker2l/i a sz2lk melll v!reS me!t3rt/t le/+krs ok/S 1lelem attl, ,o!+ ki1ut valaki az id4lS mert az Gi!aziH r se /z, 5!+ ,t 4/at4lS mert az Gi!aziH r se /z, 5!+ ,t 1ltke//+ kell te//iS mert v!e az e!+etem/ekS mert l /i/6s, de ott e!+ szamrS

Z s ami /ekem le!1044; mert az Gi!aziH 1o!alma 6sak e!+ 4r/d, val04a/ /em is ltezik, /em is ltez,et.

#e ,ara!ud0 rm, tal/ /em kellett vol/a 4ele5r/om ezt e44e az 2//epi levl4e, de, tudod, A//a dr!m, a//+ira 1elzaklatott ez e/!em. Lisze/, mi/t a,o!+ Te is tudod, / tltem #a!+apddal azt, amirl 4eszlek... Ezek pedi! azt ,iszik, /em is ltezik... A mai 1iatalok/ak tud/iuk kelle/e, ,o!+ i!e/is ltezik a k3l6s3/3se/ /a!+ szerelem, amel+/ek me!va//ak a te,er45r alap0ai is. Otezik az Gi!aziH, a :Q8:", aki a lelk2/ket s a test2/ket is kitel0es5ti, akivel /em mi/di! k3//+K, de aki /lk2l sokkal sze!/+e44ek le///k. Tal/ /em kelle/e ol+a/ !+orsa/ 1elad/i..., akkor t344 1iatal / me!tall/. .ert a,o!+ a Bi4lia mo/d0a; G.i/de/t le,et, de /em mi/de/ ,asz/l.H =r!a A//aE Qdesa/+d/ak is add t 2dv3zletem, ,a 4eszltek, Te pedi! 4o6ssd me! e!+ v/asszo/+ 6ser1elst, aki tel0es sz5v4l szeret T!ed, s 6skoltat... Oi/! mama
#a, azt ,iszem, kezdem se0te/i, ,o!+ mi 1ol+t itt a ,tam m3!3tt..., s mi vr rm a k3vetkez rk4a/...- !o/doltam ma!am4a/, a,o!+ t>l0utottam az els kt levle/. Azt ,iszem, ol+a/ rzs volt ma!am4a sz5v/i a levelek !o/dolatait, mi/t,a tize/,rom vese/ edzs ut/ a t2k3r m3!2l 1i!+eltem vol/a a tor/szl/+okat a tusol4a/. 7i6sit sokkolt a ltv/+, ,irtele/ /em volt k3//+K 1eldol!oz/i. E!+szerre ol+a/ komol+ volt s 2//epl+es, sz5v,ez szl s /a!+o/ is letsza!>. Az em4er ritk/ 4eszl!et a ,alottakkal, mrpedi! / >!+ reztem, ,o!+ ,ozzm is 4eszl/ek ezek a levelek..., /a!+o/ isE Lirtele/ /a!+o/ 1esz2lt lettem, a,o!+a/ rd344e/tem, ezek a levelek /em is ol+a/ rtatla/ok... - .r 4o6s/at, ki/ek mi k3ze ,ozz, mikor akarom elve//i *lartWE - kiltottam 1el i/!er2lte/ a 4e//em rez,ete/ /3vekv 1esz2lts!tl, mik3z4e/ /em 45rtam 2lve marad/i, s /a!+apm levelre !o/dolva stl!at/i kezdtem a szo44a/. - A 1ra/64aE - t3rt ki 4ellem >0ra s >0ra a tiltakozs. T>l sok volt ez /ekem ,irtele/. Dl+a/ voltam, mi/t e!+ ,oro!ra akadt s a v5z4l kir/tott ,al, aki d2,3s a ,oro!ra, amel+ kiss me!zavarta 6se/des tkezs4e/, mik3z4e/ e!+ltal/ /em volt 4etervezve ez a kts!4eesett ,el+zet. A /,/+ kort+ 4or s a ,Kv3s /+ri este erdei vltozata lassa/ se!5tett. #em tudtam po/tosa/, mi t3rt/t velem, mi kapott 4elm il+e/ ,irtele/. .ik3z4e/ olvastam a leveleket /em volt rossz rzsem..., 6sak 1ur6sa volt s rdekes. =e r03ttem, ,o!+ olvass k3z4e/ m! /em vo/atkoztattam ma!amra az olvasottakat, 6sak ut/a. [!+ t3rt/t, mi/t amikor iszik az em4er; 4elekort+ol az ital4a, 5zlel!eti, s 6sak ki6sit ks44 /+eli azt le. #a, ,t / mr le/+eltem... - .ost 03/ az emszts... - mo/dtam 1l,a/!osa/, a,o!+ tmaszkodtam a pi6i ,zik k2ls vera/dakorlt0/. L>sz per6 m>lva mr kezdtem oldd/i. Oassa/ tvette a ,el+t valami, amit mskor F mo/d0uk e!+ mr!ezs/l F tal/ 4elet3rds/ek ,5v//ak, de / i/k44 valami ,alv/+ ,a0la/ds!/ak mo/da/m arra, ,o!+ 4et3ltsem a rm sza4ott k2ldetst, s ,a mr ki1o!tak, Gr/tott ,alH le!+e/ 4ellem. .ivel esl+em sem volt arra, ,o!+ /a!+apm s Oi/! mama az / ,atsomra G0o44 >tra tr0e/ekH s me!vltoztassk F az e!+4k/t el! sikeres/ek mo/d,at F me!!+zdseiket, ,a0la/ds!om ro,amos 2tem4e/ 1o!adta el a t/+t; kt vlasztsom va/. Ezek k3z2l az e!+iket v!rv/+ese/ tolta 1lre 4e//em az em4eri k5v/6sis!. [!+ d3/t3ttem, ,o!+ mlta/ /a!+apm 4izalm,oz s a ma!amrl kialak5tott kp,ez, amel+4e/ az i!azs!okkal val szem4e/zs F e!+4k/t 4t+m,oz ,aso/la/ F i!e/6sak do4o!s ,el+ezst rt el, me!keresem, mi zaklatott 1el val04a/ e44e/ az els kt levl4e/. Azt !o/doltam, 0o44, ,a ezt mr most az ele0/ tisztzom ma!am4a/, itt valami /em stimmel. 7or44i tapasztalataim4l mr tudtam, ,o!+ ,a /em le//e itt semmi ol+a/, amit / /em A7A8D7 lt/i, akkor /em is zavar/a a dolo!. #em volt /e,z rtall/i... A korom F ez a tize//+ol6 letv F volt az a ,al, amel+ i!e/6sak i10>i ,vvel u!r/dozott /a!+apm level/ek /a!+o/ is relis ,or!/. Qri/tve voltam az 2!+4e/, s ez le!i/k44 s azo//al *lara miatt volt k2l3/3skppe/ leta!ad,atatla/. Qreztem, ,o!+ /a!+apm/ak i!aza

va/. Ez lese/ szem4e/ llt azzal a t//+el, ,o!+ / F 1iatal korom elle/re F mr el0e!+zsre ksz2ltem *larval. A ,el+zet kt les>0t 1elismers 1orm04a/ is d3r3m43lt a 1e0em4e/. - A le!rossza44, ,o!+ 4e kelle/e ismer/em, retle/2l d3/t3ttem. Ez matematikaila! ppe/ e!+e/l a /ulla kompete/6ival a sa0t 03vmrl szl d3/tseket illete/ Tmr ami a /2!+eket illetiU. A msik, ,o!+ ez a kt levl e!+ mozdulattal 1lres3pri dr!a 4art/m ddel!etett terveit e!+ k3zeli, roma/tikus esk2vrlS s 1l, ,o!+ ami ez ut/ k3vetkezik, azt t>l k3//+K me!0sol/i. .i6soda /a!+szerK kiltsokE - !o/dolkodtam ,a/!osa/ a tKz mellett, mik3z4e/ el,atalmasodott 4e//em a !o/dolat, ,o!+ a kt levl ,atsra mil+e/ !+orsa/ 3re!szem. El,atroztam, ,o!+ a k3vetkez rkat /em arra sz/om, ,o!+ F mi/ r/tott ,al F 1i!+el0em, a,o!+ ,amvas 1iatals!om tize//+ol6 ropo!s ve ara/+4ar/ra s2l az let serpe/+04e/ F ezzel is 6sak 1okozva a me!i/dult 3re!edsi 1ol+amatot -, ,a/em szem4e/zve a ki,5vsokkal, 1ol+tatom az olvasst. T>llve a !+3/+3rKe/ elksz5tett i!azs!ok els po1o/0t, azt ,iszem, a t344ire is v!+/i kezdtem. Tud/i akartam /a!+apm i!azs!ait. Akkor m! /em ismertem a mo/dst; GA me!szelt 1riss ke/+r ,a0lamos az el1o!+sra.H Te,t F 4iztos, ami 4iztos -, ittam /,/+ kort+ 4ort, 4etakarztam a ko6ks pokr66al, s F miut/ el! 1t raktam a tKzre F ki/+itottam a k3vetkez pros levl6soma!ot a 1i// t26sk3k ,a/!os 6iripelse mellett... :i//orsz!, "/ari 2A. 2000. 1e4rur 2'.

7edves 8o4ertE #a!+ 3r3m3mre szol!l, ,o!+ me!tisztelsz a 4izalmaddal, s e//+i krdst i/tzel ,ozzm a vlaszleveled4e/. "!+ekszem vlaszol/i, mr ame//+ire tlem F e!+ v/ 3re!em4ertl F telik. Azt ,iszem, elsz3r is le kell sz3!ez/em valamit; arra a krdsre /em ll mdom4a/ vlaszol/i, ,o!+ Gmil+e/ek a /kWH, mi/t a,o!+a/ arra a krdsre sem le,et 1elel/i, ,o!+ Gmil+e/ek a 1r1iakWH. Ezt e!+szerKe/ #E. OELET me!te//i. Azrt /em, mert az let l/+e!es 0ellemz0e a vltozatoss!, az e!+edis!. I!+ te,t sosem 4eszl!etsz a G/kkelH. .i/di! ECY /vel 4eszlsz F ,a rted, mit akarok ki1e0ez/i. Jeszl+es dolo! a G/ketH s a G1r1iakatH e!+-e!+ /a!+ kalap al ve//i s ltal/os5ta/i. #a!+o/ me!lepd/l, ,a lt/d, ,o!+ a G/kH me//+ire v!letese/ msok tud/ak le//i, mi/t a sztereotip elvrsok. Jolt e!+ kedves ismers3m, aki /a!+o/ mr!es lett a 1r0re, st, le/zte, ,a az elkezdett moso!at/i, s d2,3se/ ma!+arzta, ,o!+ Ge!+ 1r1i/ek semmi keres/ival0a a ko/+,4a/EH. =e volt e!+ msik, aki mr el is vlt a 1r0tl, mivel a 1r1i /em volt ,a0la/d se!5te/i a ko/+,4a/ s re/dszerese/ 1z/i. .i/de!+ik2ket 0l ismertem. La /em a sa0t szememmel ltom, tal/ sosem ,iszem el. .i/dkett ltezik, s mellett2k m! milli s milli vltozatE :iatala44 korom4a/, amikor e!+ i10> ,3l!+et elvittem va6sorz/i, 0tk4l mi/di! me!krdeztem; G#e ,ara!ud0 a krdsrt, de Te szereted va!+ /em, ,a 1elad0k 8d a ka4totWH - s ma!u/k k3z3tt me!s>!om, );& az ar/+E Ja/ ol+a/, aki utl0a a ,aris/+t, s va/, aki mi/di! a44a/ 0r. Ja/, aki me!srtdik, ,a /em viszed el a me66sre, s va/, aki !+Kl3l/i kpes rte, ,a Te me!/zed azt a tv4e/. .e!szmll,atatla/ r/+alat4a/ ismered ma0d me! az letet, mert ma0d mi/de/ / Gms,o!+a/H akar0a m! Gu!+a/aztH is. Termszetese/ /em ll5tom, ,o!+ ess2/k t a l t>ls oldalra. Ja//ak 6soportos5t,at ,aso/ls!ok is, de vi!+z/u/k kell a ,asz/latukkal, ,a mi is azt vr0uk el, ,o!+ a /k is vi!+zza/ak. Jal4a/ ltezik a /k e!+ ol+a/ 6soport0a, akik >!+ viselked/ek a ,zass!uk4a/, mi/t az asztalra ki3ml3tt po,r v5z; 1okozatosa/, szpe/ lassa/, de mi/de/ teret 4et3lte/ek. Addi! ter0esztik ki 3/ma!ukat F am5! 6sak ,a!+0k #ekik. .i/de/ ir/+5tst tvesz/ek. =e va//ak

10

ol+a/ok is, akikre ppe/ e//ek az elle/tte rv/+es, s akik >!+ sodrd/ak v!i! az lete/ a 1r1iak ir/+5tsa alatt ra4szol!ak/t, mi/t e!+ sz/almas drma. Qs m! me//+i r/+alat va/E .i/de/esetre a soksz5/Ks!/ek va/ e!+ 1o/tos k3vetkezm/+e, amit sz5vese/ a 1i!+elmed4e a0/lok. .i/de/ki kell valaki/ek. :elesle!es te,t ol+a//al le//ed, aki/ek Te /em va!+ el! 0. Jal04a/ 4s! va/E #a!+o/ 4oldo! va!+ok, ,o!+ a Te szmodra ez mr /em pro4lma, de azt ,iszem, a 1iatal 1r1iak/ak Ts a /k/ek isU rse/ k/e le//i2k, ,a azzal tallkoz/ak, ,o!+ a szerelm2k elkezdi me!vltoztat/i Nket. Tudod, 8o4ert, ezt t>l soka/ 6si/l0k s t>l soka/ e/!edik me!. Dl+a/ ez, kedves u/okm, mi/t a p3tt+3s 43!re s a kristl+po,r esete. La valaki mi/di! is p3tt+3s 43!rt akart, erre v!+ott, de /i/6se/ a k3zel4e/ e!+etle/ 43!re sem, az em4er ,a0lamos i//i a kristl+po,r4l is. Azut/, a,o!+ telik az id, e!+re 0o44a/ zavar0a, ,o!+ a kristl+po,r4l kell i//ia, 5!+ elkezdi rve//i a kristl+po,arat, ,o!+ le!+e/ mr 43!re. Dl+a/okat mo/d, ,o!+ Gmr ,romszor me!4eszlt2k, ,o!+ /3vesztesz ide oldalra e!+ kis 12letEH, me! ,o!+ Gsokkal 0o44 vol/a mi/de/ki/ek, ,a /em le//l e//+ire tltsz, kezd ide!es5te/iH... st4. A,el+ett, ,o!+ keres/e ma!/ak e!+ 43!rtE La valaki 43!rt szeret/e, i!+o/ a44l, s ,a!+0a, ,o!+ ms 4oldo! le!+e/ a kristl+po,rral. Ez a 43!rk sza4l+a. Mr2l3k a vlasztsod/ak s a//ak, ,o!+ Te /em rzel ksztetst arra, ,o!+ t1ormld a Prodat. I!+ !azda!a44 leszel, Akik /em lt0k ezt, azok ol+a/ ,4or>4a kezde/ek 4ele, amel+et mr azeltt elvesz5tettek, mieltt az i!az4l elkezdd/e. #emsokra 5rok m!, de most zrom soraimat, mert a t3l!+1m ,i/+ol. 8emlem, ezek a sorok addi! is /mi tmpo/tul szol!l,at/ak #eked. Mleld me! a 7edvesedet ,el+ettem isE Szeretettel, 3re! #a!+apd
A levelet elolvasva arra !o/doltam, mr 6sak azt k/e tud/om, ,o!+ m!is mit 6si/ltak TWWEU a sz2leim tize//+ol6 vi!, am5! ll5tla! 1el/eveltek, ,a /ekem ezeket a dol!okat a /a!+apmtl .DST kell me!tud/om. #em 1ele0tettek el vletle/2l valamit azo/ k5v2l, ,o!+ volt telem, ru,m, ott,o/om... st4.W .a mr tudom, ,o!+ ki6sit i!azs!tala/ voltam vel2k akkor, de kts!tele/, ,o!+ a sz2lk le!t344sz3r /em tud/ak arrl, ,o!+ 1eladatul le//e tad/i mi/de/ /e,eze/ me!szerez,et ta/uls!ot. 7pzel02k 6sak el, a tuds mi6soda 1er!ete!es tr,za vol/a a !+erekek szmra, ,a ott ll/a a k3/+v a pol6o/ ezzel a 65mmel;

A,o!+a/ az letet / szedtem szt, s a,o!+a/ / raktam 3ssze. Irta; A/o/+mus Ns Suutari '(2?-'(($
.ik3z4e/ 4e,ordtam /,/+ 1a,as4ot a tKz mell, azo/ !o/dolkodtam, mirt /em 5r0k le a sz2lk, amit az letrl me!ta/ul/ak. .irt /em ad0k tov44W Arra 0utottam, ,o!+ az id,i/+ kiesik a t/+ezk k3z2l, mi/t a,o!+a/ az is, ,o!+ /em tud0k, sz2ks!2k le//e erre a !+erekek/ek. J!2l az tK/t a le!i/k44 kze/1ekv vlasz/ak, ,o!+ 1l/ek az i!azs!oktl, mert /em aszeri/t l/ek. Az em4er /em mo/d el a !+ermek/ek ol+at, amivel sa0t ma!a sem sz5vese/ szem4es2l. .!sem vr,at el e!+ /tl, aki 6sak azrt me/t ,ozz a 1r0,ez, mert /em volt l, 6sak szamr a k3zel4e/, ,o!+ arra ta/5tsa a kisl/+t, VSo,a /e add 1el s keresd me! az V"!azitVE Tudod, az apd is 6sak e!+ szamr volt.V A !+erekek ltal4a/ /em tud0k me! a tel0es i!azs!ot... Lirtele/ /em tudtam eld3/te/i, ,o!+ ezek a !o/dolatok kezdd 3re!s!em 0elei, va!+ 6sak a//ak a 1elismers/ek k3sz3/,etek, ,o!+ Vkevese44et tudok, mi/t !o/doltamV. Eddi! azt ,ittem, V1el/eveltekV. Ez a me!!+zdsem azo/4a/ 0ele/tse/ me!i/!ott, mita 3r3k3ltem... Lirtele/ V4eszl,et/kemV tmadt valakivel. 8/ztem a 1ali kakukkos rra, amikor a kakukk 3sszetveszt,etetle/ ritmusval a tudtomra adta, 01l va/. Elkpzeltem *lart, ami/t lespad a

11

krdsemtl a tele1o/4a/; - V=r!m, me!mo/da/d /ekem, ,o!+ / a Te leted4e/ l va!+ok va!+ szamrWWEV Az volt az rzsem, ezt m! t kell !o/dol/om /,/+szor. =e a le!me!!+z44 rvem az volt, ,o!+ a spadts!ot 01lkor /em k3zvet5ti a tele1o/vo/al, 5!+ letettem rla. Jal04a/ 4izo/+tala/ s szomor> lettem. Azt tudtam, ,o!+ /a!+apm 0t akar, m!is >!+ reztem, e!+re /a!+o44 k3r4e/ vesz k3r2l a tudatla/s! te/!ere, amit t kell ma0d >sz/om. Az a /,/+ sta4il szi!et, amit m! lttam, az ppe/ /a!+apm levelei4e/ volt. Elvette tlem azt, amirl azt ,ittem, ,o!+ tudom, s - tula0do/kppe/ - adott 6ser4e /,/+ e!+szerK 1o!dzt, ami /em tK/t sok/ak. A sz2leim 0utottak eszem4e. A,o!+a/ elvltak. E!+ 43!re s e!+ kristl+po,r ,4or>0a. E!+ik2k sem 0utott el a te/!er,ez. [tk3z4e/ le!+ztk e!+mst s kiszradtak. .i pedi! v!i!sze/vedt2k V>t0ukatV. :eltK/ volt, ,o!+ ,irtele/ mil+e/ tiszt/ ltom, mi t3rt/t a 6saldu/kkal. 7itisztult a kp. Ekkor 03ttem r, ,o!+ val04a/ mi t3rt/t velem; a sz2leim /em mo/dtk el /ekem, ,ol va//ak a szi!etek, mert k sem tudtk, s els2ll+edtek. Q/ >sztam a /em-tuds te/!er4e/, de /em tudtam m! azt sem, ,o!+ ,ol >szom. #a!+apm levelei pala6kpost/ rkeztek ,ozzm, s letem4e/ elsz3r reztem tala0t a l4am alatt. Ettl i0edtem me!, ,isze/ a//+ira szokatla/ul sta4il volt. :el,4or5ta/ sta4il s i!az volt. 5!+ most mr va//ak szi!eteim, amel+eket so,a /em ve,et el tlem se/ki. .r /em va!+ok e!+ed2l. Ekkor me!0ele/tek az ar6omo/ az els k3//+6seppek, amel+ek ol+ termszetess!!el !3rd2ltek al, mi/t a,o!+ a v5z me!i/dul a ,e!+oldalo/, ,o!+ e!+szer a te/!er,ez r0e/. Mr2ltem, ,o!+ e!+ed2l va!+ok a ,zik4a/ s 4e6suk,atom a szemem, s 4r /em akartam, a zoko!s 1orr ,ullmai 6se/dese/ a 1elsz5/re t3rtek. La!+tam, ,o!+ a 6saldi veszekedsek r!e/ . el1o0tott 10dalma esetle/2l, de utat tall0o/ ma!/ak a torkom4l, s a k3//+eime/ kereszt2l ki1ol+0o/ a testem4l is... :l ra m>lva mr szeretet volt 4e//em >0ra a /a!+apm ir/t, s ,lt reztem, amirt 1o/tos voltam a szmra. Br ks volt, /em voltam lmos. .e!ittam a 4or maradkt, visszakuporodtam a levelek,ez, s olvas/i kezdtem Oi/! mama msodik levelt... :i//orsz!, "/ari 2B. 2000. 1e4rur 2'.

=r!a A//aE "!az/ me!,at, ,o!+ e//+ire tetszett #eked az a kis 0e!+ke/d, amit le!ut44i levelem4e/ k2ldtem, s t/+le! >!+ va/, a,o!+ Te is 5rod, e!+ ki6sit a lelkemet is 4ele,5meztem. Dl+ sok 3r3met 0ele/t, ,a az em4er a 1iatalok 4oldo!s!t lt0a. #z/i, a,o!+a/ az let >0ra s >0ra /ekii/dul a 4oldo!s! 1el. Azt krted, 5r0ak a szeretetrl, ami mi/di! is 3sszetartott 4e//2/ket #a!+apddal. Lt, me!pr4lom 3sszeszed/i a !o/dolataimat... Br /e,z errl 5r/i, ,isze/ tudod, ,o!+a/ szeret2/k mi, /k; v!letese/. Ja!+ szeret2/k, va!+ /em. - La i!az/ szeret2/k, akkor a tel0es sz5v2/kkel szeret2/k, s a vals! msodla!oss vlik. [!+ rtem, il+e/kor sok / a sz5v/ kereszt2l lt s mrle!el. .o/d,atsz /eki 4rmit a realitsokkal kap6solat4a/, ,a e!+ / szeret e!+ 1r1it, akkor a 43rt3/4e/ is szeret/i 1o!0a. E!+ dara4i!. Soki!. Azut/ e!+szer a vals! m!is6sak 2t e!+ pi6i rst a lelk2/k3/, s mi/de/ vil!os lesz. .r ,a a l+uka6skt /em t3m02k 4e !+orsa/E =e /,a mr /em tud0uk 4et3m/i sem, s akkor, ott, 3sszeomlik 4e//2/k valami, 3sszet3rik a sz5v2/k. <!+e, 5!+ va/W A szeretet /ek2/k, /k/ek, /,a odaads, /,a 3szt3/3s vdelem, /,a ,la, /,a ,a/!ulat s /,a e!+szerKe/ 6sak e!+ rzs, amel+ szivrv/+sz5/K. A szeretet motivl 4e//2/ket le!i/k44 4rmivel kap6solat4a/. Ez a mi kii/dulpo/tu/k. .a0d mi/de/t ez alap0/ 5tl2/k me!. Azt ,iszem, m! a !+Kl3let2/ket is a szeretet lteti. Ezt e//+i ids kor4a/ mr 4eismer,eti az em4er..., s azt is, ,o!+ a mi szeretet2/k e/!edke/+, ,a0lko/+, mi/t a /dszl. Ez persze

12

/em mi/de/ eset4e/ a le!me!1elel44 szeretet, de a /dat is arra ,asz/l0k, ,o!+ v0o/, vd0e/, /em pedi! arra, ,o!+ tartso/. Tudod, az eltelt ,ossz> vek alatt, azt ,iszem, r03ttem, mitl ol+a/ k2l3/le!es a mi kap6solatu/k a #a!+apddal. Szeri/tem a vlasz tal/ t>l e!+szerK/ek tK/ik ma0d, de val04a/ mi/de/t ma!4a/ 1o!lal ez a ,rom sz; 7EB=ETTNO MSSBE"OON7 JACY<#7. 7rlek, A//a, /e /evess ki, me!ma!+arzomE Tudod, sok em4er ltat0a ma!t, aki 4oldo! akar le//i, mert >!+ !o/dol0a, azt ,iszi, 5!+ k3//+e44 lesz el0ut/i a 6l,oz. #,a a//+ira akar0uk a 6lt, s a//+ira 6sak erre ko/6e/trlu/k, ,o!+ 1i!+elme/ k5v2l ,a!+0uk az A8AT, amit eze/ az >to/ 1izet/2/k kell. A prvlaszts/l mi/de!+ik 1l kt ir/+4a/ ltat,at0a ma!t; M#.AC9JAO 7AP*SDOATBA# s a .9S"77AO 7AP*SDOATBA#. Ez te,t - 3sszese/ - /!+ k5srts e!+szerre. Amikor pl. mi, /k, me!ismerked2/k valakivel, s - miut/ leelle/rizt2k, ,o!+ re/d4e/ va/ a 1rizur/k s a r>zsu/k si/6s elke/dve -azo//al 1o/tol!at/i kezd02k a ktoldali 3sszeills! esl+eit, persze /em 1elttle/2l tel0es tudatoss!!al E!+ id ut/ termszetes e/!edke/+s!2/k ,a/!0a kimo/d0a; .QC MSSBE"OON7 OELET\#7...E Amikor - m! ltal4a/ e44e/ a 1zis4a/ - a 1r1i Velle/ll,atatla/ ,ats/akV te/!ed02k ma!u/kat, s Va rem/+ ltalu/k teremtett s3ttlila k3d4e/V 4>6s>t i/te!et2/k a 4art/i/k/ek, akkor mr rzelmi vesztes!ek /lk2l /em le,et kiszll/i. T>l ,amar el0utu/k e44e az llapot4a. Ekkor - a vltoztats sz/dkval - /,a rers5t2/k az altatsra; .A]= MSSBE"OON7 OESB\#7...E .ik3z4e/ idi! el0utu/k, tal/ szre sem vessz2k, de eltr2/k az eredeti sz/dku/ktl. Azo/ kezd2/k el dol!oz/i e!+ ki6sit ide!e/ em4errel, ,o!+ 3sszeillk le!+2/k, a,el+ett, ,o!+ e!+mst !azda!5tva s szeretve lu4i6kol//k e!+ ol+a/ em4errel, aki val4a/ ,ozz/k illik. .i/di! el kelle/e d3/te/2/k, ,o!+ Gdol!oz/iH akaru/k e!+ 1r1i/, va!+ 4oldo!ok akaru/k le//i a pru/kkal. Az >t m! az ut44i eset4e/ sem lesz 1elttle/ k3//+KE Az elle/ttek vo/zzk e!+mst. Jal4a/. =e /em tarta/ak 3ssze kt em4ert, s 1le! /em ,ossz>tvo/. .i/de/ a pr0val illik 3ssze. A pru/k pedi! ol+a/, mi/t mi va!+u/k, a44a/ az rtelem4e/, ,o!+ ,aso/l. S me//+ire ,aso/l kt 6ip, amel+ e!+ prW O/+e!ile!. A le!1o/tosa44 dol!ok4a/ me!e!+ez/ek. Azt ,iszem, A//a, ezrt va!+ok / 4oldo! a #a!+apddal. Szeret,ett2k e!+mst, mert kezdettl 1o!va 3sszeillk voltu/k. #em k/+szer2lt2/k arra, ,o!+ 1elad0uk 3/ma!u/kat. 73z3sek az rtkei/k s a 6l0ai/k /a!+ rsze is, 5!+ /em kellett lemo/da/u/k rluk. Lo!+a/ is mo/d,attuk vol/a, ,o!+ GszeretlekH. La k3z4e/ elvett2k vol/a a msiktl az lmait, va!+ ami i!az/ 1o/tos a szmra. #em mo/d,at0a se/ki, ,o!+ szereti a vir!okat, ,a /em 3/t3zi ket. .i szeretet4l 3/k/tes 1elelss!et vllaltu/k e!+ms lmairt. Qs /em 1ele0tett2k el 4etarta/i az 5!retei/ketE C+akra/ ltok ol+a/ ,zasprokat, akike/ ltszik, ,o!+ e!+ik2k vesz5tett, mik3z4e/ a msik

13

/+ert. A vesztes t>l /a!+ rat 1izet. E!+ i!az kap6solat e!sze/ 4iztos, ,o!+ !azda!a44 tette vol/a a 1r1it s a /t. La valaki e!+re kevese44 vlik, e!+re 6sak kise44 lesz e!+ kap6solattl F az 1o/tos t2/et. A szeretetle/s! s az ltats t2/ete. La ezt lt0uk, akkor rdemes 1elte//i a krdst; me!riW Ez F /e,o!+ 1lrertsd F termszetese/ /em 8tok vo/atkozik, ,isze/, a,o!+ meslted, szere/6sre Ti is 3sszeillk va!+tok. Otod, mil+e/ 0, ,o!+ mr ,rom ve ismeritek e!+mst... =r!a A//aE E//+ire 1utotta ma tlem, ki6sit el1radt a szemem, 5!+ most 4e kell 1e0ez/em a levl5rst. 7rlek, Te is 5r0l .a!atokrl ismtE #+u!odt va!+ok 1elletek, s ez m! 4oldo!a44 teszi a /ap0aimat, de errl a dalis 1iatalem4errl i!az/ k2ld,et/l m! kpeket... *skollakE #a!+a/+d .r a levl k3zep/ tudtam, a leveleket *lar/ak is me! kell mutat/om. Lirtele/ a//+i okom lett ezt !o/dol/i, ,o!+ 4r Ga kts! sirl+aH le4e!ett m! e!+ ki6sit a ,omlokom eltt, de azut/ k/+tele/ volt valdi esl+eit tudomsul ve//i, s sietve tovatK/t. Persze a me!vil!osultak elsz/ts!val pr4ltam azo//al k3zele44 ker2l/i sa0t Gltatsaim,ozH, de t5z per6 m>lva arra o6s>dtam 1el, /em 0utottam se,ova. A zKrzavar kavar!, sz2rke 1el,0e ereszkedett le a levl s a 1e0em k3z. E!+ id ut/ azt/ 3sszeszedtem ma!am s !o/dolkod/i kezdtem; mil+e/ szp !o/dolat, ,o!+ G3/k/tes 1elelss!et vllaltu/k e!+ms lmairtH..., de, va0o/, tudom /, ,o!+ mi az / lmomW .il+e/ kellemetle/ vol/a, ,a *lara >!+ vllal/a 1elelss!et az / lmaimrt, ,o!+ azt /em ismer,eti me!, tud/iillik / sem tudom...S /a, persze, tall!at,at, me! ki!o/dol,at0a, de mi va/ akkor, ,a mo/d0uk, /+ol6 v m>lva ,irtele/ 1elkiltok kt !+3/+3rK !+ermekem melll; GL>>>E Azt ,iszem, tudom mr, mit akarokE - LremetEH Ekkor 03ttem r, ,o!+ me//+i mi/de/t elre0tett Oi/! mama e44e/ a sz4a/; ltats. Dtt kezddik, amikor /em tudu/k valamirl ele!et, mo/d0uk 3/ma!u/krl, de /a!+ sz2ks!2/k vol/a a tudsra e!+ d3/ts,ez. Ekkor 03/ s Gse!5tH mi/t a tuds ptlka. Azut/ 03/ a msik verzi, amikortud0uk, rezz2k, ,o!+ mi a ,el+zet, de ol+a/ 0 le//e /em tud/i. #em akaru/k tud/i. :rapp/s me!oldsu/k; e!+ >0a44 ltats, tudsu/k eltorz5tsra. A kp kitisztult, a sz2rke 1el, sztoszlott. #em6sak azt rtettem me!, ,o!+ mi az ltats, de r03ttem arra is, ,o!+ a levelek 3ssze12!!/ek. :el1edeztem, ,o!+ kap6solat va/ k3zt2k. Lisze/, aki /em tud0a, ,o!+ mit akar val04a/, az oda 1o! sodrd/i e!+ Gkristl+po,rH mell, a,el+ett, ,o!+ me!keres/ a G43!r0tH. Azrt /em 1o!0a me!keres/i, mert /em tud0a, ,o!+ G43!rtH akarE Dl+a/ ez, mi/t amikor valaki >tel!azs,oz rkezik, s d3/te/ie kell, 6sak,o!+ /em tud0a, ,ov akar me//i. A ,el+zet sz/almasa/ sodrd lesz, mivel 4iztosak le,et2/k 4e//e, ,o!+ valaki F persze tele 3/tudattal TEU - arra 0r ma0d, s Gse!5t /ek2/kH d3/te/i; G#em 03ssz E88E velemW #a, !+ere mrEH 7ezdtem se0te/i, mit rtett /a!+apm azo/, ,o!+ Gid kell a,,oz, ,o!+ e!+ 1r1i me!r0e/H, s mirt 5rta, ,o!+ ,armi/6 ves kor alatt el k/e 1ele0te/em a ,zass!ot. .e!rtettem, ,o!+ a,,oz kell az id, ,o!+ ,a0la/d s kpes le!+ek azt lt/i, ami va!+ok, amit akarok, s ami va/. Ezut/ pedi! kpes le!+ek szreve//i ki a msik, mit akar N val04a/, s ,o!+ 3sszeill2/k-e. Qreztem, a,o!+ >0a44 s >0a44 Gszi!etekH 4>0/ak ki a te/!er all, /3velve tiszt/ltsomat, s e!+re sza4ada44/ak reztem ma!am. <!+a/akkor azt is tudtam, ,o!+ eli/dultam e!+ >to/, amel+e/ a sza4ads! rt 1elelss!4e/ 1o!0k kimr/i rm. *larra !o/doltam. Qreztem, ,o!+ ez Nt is ri/te/i 1o!0a.
=e azt is, ,o!+ tov44 kell olvas/om... :i//orsz!, "/ari&A. 2000. mr6ius &.

14

7edves 8o4ertE Qrdekes me!1i!+el/i, ,o!+ 0ma!am me//+it t3r3m a 1e0em mosta/4a/ arrl, amikrl levelez/i kezdt2/k. Tudod, a ,zass! /,a ol+a/, mi/t a re!!eli kv. #em sokat !o/dolkodu/k ra0ta, e!+szerKe/ me!6si/l0uk. A krdseid /em ,a!+tak /+u!od/i, 5!+ elmo/dok #eked valamit, amit / is 6sak ,ossz> vek alatt vettem szre. Tudod, 8o4ert, ez a dolo! a//+ira, de a//+ira kze/1ekv, a//+ira 4a/lis, ,o!+ t/+le! /e,z >!+ 4eszl/i rla, mi/t,a ez valami 1o/tos dolo! vol/a. Az em4erek ,zasod/ak, elvl/ak, >0ra,zasod/ak, azut/ >0ra elvl/ak, s 4r k3z4e/ me!t3rt/ik, ,o!+ semmi sem siker2l F 6sak a !+erekek 03//ek szp sor4a/ -, az em4erek m!sem veszik szre, ,o!+ a Gk2sz34H volt az, ami4e/ mi/di! is elestek. Arrl va/ sz, amit a 1iatalok !o/dol/ak a ,zass! s a 6sald 6l0rl. A le!t344 tize/kt ves >!+ tart0a, a,o!+ a mes4e/ ltta, ,allotta !+erekkor4a/; G a ,eted,t orsz!ra szl lakodalom ut/ 4oldo!a/ ltek, am5! me! /em ,altak...H. 7s44 ez u!+a/ sokat vltozik, de m!is mi az a lzas 1/+ a ,zasula/dk szem4e/W A /,/+ kivteltl elteki/tve, lttl mr vala,a ol+a/ prt, aki azt !o/dolta a ,zass! eltt, ,o!+ /em lesz 4oldo!W Ja0o/, amikor me!/zz2k a kt ves ,zasokat, mirt tK/t el a 1/+ a szem2k4lW Dl+a/ t3me!es G1/+vesztstH tallu/k, ,o!+ ,a /em le///ek az [] ,zasok, /appal is s3tt 4orul/a a vrosokra... .ieltt /a!+o/ me!i0ed/l, el kell mo/d0am, mi a dolo! /+it0a. Amil+e/ e!+szerK a vlasz, a//+ira 1o/tos is. A le!t344 i10> ,zas >!+ !o/dol0a, ,o!+ a ,zass! 6l0a az N 4oldo!s!uk. GBoldo!ok akaru/k le//iE Boldo!ok va!+u/kE Mssze,zasodu/kEH - kilt0k a sz2leik/ek. *sak,o!+ a 6sald s a ,zass! 6l0a #E. AB A BDO=DCS9C, ami4e/ a le!t344 em4er ,isz. 7pzeld 6sak el, 8o4ertE Jalaki >!+ !o/dol0a, tel0ese/ me! va/ rla !+zdve, ,o!+ az a kzila4da 6sapat, ami4e/ most kezdett 0tsza/i, azrt 03/ 3ssze, ,o!+ a 6sapat ta!0ai 0l rezzk ma!ukat, kedvtels4l s a spo/t/ moz!s 3r3mrt. 8emekE N is ezt akar0a, ez a 6l0aE =e amikor az els edzs v!/ kider2l, ,o!+ a ,t mi/de/ /ap0/ va/ edzs, ,isze/ a 6sapat az olimpiai vlo!atott, akkor le,et, ,o!+ az els kt ,t4e/ m! lvezi, de ,amarosa/ r03/, N /em is ezt akarta. :elismeri, ,o!+ tula0do/kppe/ N 6sak 0l akarta ma!t rez/i e!+ kis 0tktl. 803/, ,o!+ szmra t>l sok ter,et 0ele/t ksz2l/i az olimpira, elkezdi >!+ rez/i, mi/t akire rk/+szer5te/ek valamit. .ert ms a 6l0a. #em 0o44, /em rossza44, 6sak ms. Lt ez t3rt/ik a 1iatal ,zasok 0ele/ts rszvel is. La valaki azt ,iszi, ,o!+ a ,zass! s a 6saldi let arrl szl, ,o!+ e!+/i i!/+ei/k v!re ol+a/ 1oko/ el!2l,et/ek ki, amel+re mi/di! is v!+tu/k, /a!+ot 6saldik. Puszt/ azrt, mert ms 6l le4e! a szeme eltt, mi/t ami a 0tk JAOX=" 6l0a. La ezt 1elismer/, m! az is le,et, ,o!+ >!+ !o/dol/, tverte valaki. Pedi! 6sak arrl va/ sz, ,o!+ ol+a/ 0tkkal kezd 0tsza/i, amel+/ek /em ismeri a 6l0t, azaz /em arra val, amire N szeret/ ,asz/l/i. "!e/ /a!+ot 1o! 6sald/i. A 1/+ pedi! eltK/ik a szem4l. A t3rt/et/ek radsul itt m! /i/6s is v!e. Jal04a/ a tra!dia 6sak most 4o/takozik ki. .ert va0o/ kit 1o! ,i4ztat/iW *sak azt rzi, ,o!+ /em 4oldo!, s aki e44e/ me!akadl+ozza Nt, az /em le,et ms, 6sak aki ott va/ a k3zel4e/. Az el!edetle/s! ,urrik/0a me!sz2letett. Qrdekes me!1i!+el/i, ,o!+ ritk/ marad e!+ed2l. A ,4or> elkezdd3ttZ :el kell ismer/i, ,o!+ a 6sald val04a/ SBDOC9OATDT k3vetel. Ez u!+a/ /em /pszerK ki1e0ezs, de krdezz me! e!+ ol+a/ 6saldapt, aki/ek mr kt !+ermeke me!sz2letett. La e!+ 1r1i /em rzi a zsi!erei4e/ azt a 4els ksztetst, ,o!+ val4a/ !+ermeket, utdokat akar, akikrl !o/doskod/i szeret/e, akkor 0o44a/ te//, ,a m! msik 0tkot vlaszta/a. Tel0ese/ mi/de!+, ,o!+ errl a kedvese ppe/ mit !o/dol. Ezt /em az a/+ai 3szt3//ek k/e eld3/te/ie. Ez a 1r1i oldala. E!+ 1r1i pedi! ks44 rik me! arra, ,o!+ 6sald1 le!+e/. #a!+o/ ,amar vissza2t, ,a e!+ / !+ermeket akar e!+ apas!ra retle/ 1r1itl. A /

15

me!szerez,eti, amit akar, de az rat ,rma/ 1izetik ma0d rte. Semmi 4a0 a szerelemmel, a 4oldo!s!!al s a ,zass!!al F am5! /em keverik 4ele a !+erekeketE Te,t a ,zass! s a !+ermekvllals kt e!sze/ k2l3/43z 0tk. A ,zass! 0tkos ,arm/i0a m! akkor is 10dalmas 3ssze6siszoldssal 0r az els vek4e/, ,a a pr 3sszeillik. La ezt az 3ssze6siszoldsi 1ol+amatot a !+ermeklds me!zavar0a, a 1ol+amat le,et, ,o!+ sosem 1e0ezdik 4e. Amikor azt 5rtad a leveled4e/, ,o!+ Gelkpzeltem, a,o!+ a !+ermekei/k /em ,a!+/ak alud/i vasr/ap re!!el, s kedde/ re!!el ismt az i/!eme/ la/dol a 1iam kakas ki1li0e...H, el,atroztam, ,o!+ elmo/dom ezeket, mert >!+ ltom, 1elksz2ltl erre a szol!latra. Oe,et, ,o!+ i!e/. =e le,et, ,o!+ el!o/dolkozol, s ma0d vrtok m!, s akkor 0o44, ,a le5rom #eked. Ezt 6sak Te tudod eld3/te/i, 8o4ert. .ikor 03/ el az idW #e,z ezt me!mo/da/i. =e ,a /i/6se/ ,ol 1el/evel/i a !+erekeket, ,a /i/6se/ mi4l, ,a /em le//e 80uk k3z3s id a sok mu/ka miatt, va!+ ,a m! /em ,i/+oz/ak, akkor szeri/tem rdemes vr/i. Akkor is, ,a a ,zas1elek /em 45r0k e!+2tt a 6se/det. .ert akkor le,et, ,o!+ /em 3sszeillk. A !+ermekek/ek akkor kell me!sz2let/i2k, ,a a sz2lk mr 1el/ttek Lozz0uk, azaz 1elelss!et akar/ak s tud/ak vllal/i rt2k. A lapok4a/ mosta/4a/ azt olvasom, mil+e/ kr, ,o!+ a !+ermekek &0^-a mr ,zass!o/ k5v2l sz2letik. =e / 6sak d2,3s leszek erre, mert /em ez a kr. Az a kr, ,o!+ a prok /em 3sszeillk s /em rettek me! a !+ermekvllalsra. Az a 4a0 F ,a errl e!+ltal/ m! rdemes 4eszl/ie e!+ il+e/ 3re!em4er/ek -, ,o!+ eltK/t a kult>r/k4l a//ak az ide0a, ami a prvlaszts, ami a ,zass!, ami a 6sald s a 6sald1. A szavak m3!2l eltK/t a !o/dolat. Ez pedi! /a!+ 4a0, 8o4ert, mert ez azt 0ele/ti, ,o!+ a 1iatalokat /em lesz mi vezrel0e. Elkezde/ek ma0d pr4lkoz/i. T3me!ese/. .ert vala,o!+ ptol/iuk kell a 0l mKk3d elveket. =e kudar6ot ,almoz/ak ma0d kudar6ra, s m! akkor sem 03//ek ma0d r, ,o!+ mit tesz/ek rosszul. Tudod mirtW .ert arra /eveltk ket, ,o!+ a k3//+e44 utat vlasszk. A me!oldsok pedi! re/dszeri/t /em arra va//ak. Tudod, amire vr/i k/e, Nk ma0d elsietik, mert t2relmetle/ek. Amikor k2zde/i k/e sze/vedll+el, s /em kelle/e t3rd/i a t2sks !akkal, akkor Nk 1elad0k. La me!szK//ek az idek, me!szK//ek az lmok is. Qs ,a /i/6se/ek lmai/k, me!,al a rem/+, amel+ az letet kpes volt 7<OT[89J9 emel/i. #zd 6sak me! a 0ap/ s az i/di/ kult>rt3rt/etetE #emes eszm/+ek, tiszta 1o!almak, re/d s 1e!+elem. A k3z3ss!ek/ek volt 4els, 0ellem1orml ere0e, tartsa s kitartsa, amel+ kikristl+os5totta, pl. a szamur0ok erk3l6seit s let1iloz1i0t. A//ak a kult>r/ak a k3zep4e/ 2lve, amel+ a mi/l tel0ese44 e!+/i sza4ads!ot tKzte zszla0ra, de amel+ /em kpes mr me!mo/da/i e//ek a sza4ads!/ak a 1elttelre/dszert sem, /em k3//+K rtall/i a 4oldo!s! 3sv/+re. Q/ >!+ tallom, ,o!+ a 6sald eredeti 6l0a az a vdelem, er, s szellemi-a/+a!i !azda!s! volt, amel+ az 3sszetartozs rzst s a 1elelss!vllals eszm0t, ma!t a kult>rt k3zvet5tette a k3vetkez !e/er6ik szmra, akiket elltott azzal a kpess!!el s tudssal, amel+re a !+ermekek/ek sz2ks!2k volt. A pro4lma az, ,o!+ ezt akkor le,et me!te//i, ,a a sz2lk tudst a !+erekek ks44 a sa0t let2k4e/ val4a/ ,asz/os5ta/i tud0k. .a a vil! ol+a/ !+orsa/ vltozik, ,o!+ a sz2lk tudsa ,tve/k/t elavult/ak tK/ik, ami azt 0ele/ti, ,o!+ a sz2lk akkor teszik a le!0o44at a !+ermekeik/ek, ,a azt ta/5t0k me!, ,o!+a/ marad0a/ak /+itottak, s ,o!+a/ ta/ul0a/ak !+orsa/ >0 dol!okat. Ez az let sok ter2let/ se!5te/i 1o! a !+erekek/ek. Pldul az desapd, 8o4ert, el /em tudta vol/a m! kpzel/i, ,o!+ ,zvezet/re vol/a sz2ks!e a 6sald/ak. =e / tudom F mert kiszmoltam -, ,o!+ ,a mi/dkette/ dol!oz/tok a 1eles!eddel, s a !+ermeketek kile/6ves vol/a, akkor e!+ ,zvezet/ va!+ 4e0r/ ,i/+a ,amar 4els ko/1liktusok,oz vezet/e. Ez e!+szerK matematika, ,isze/ ,a kiszmolod, me//+i idt3k marad/a a mu/ka ut/ arra, ,o!+ sportol0atok, olvassatok, 4eszl!essetek, /,a 4artokkal is le!+etek, tiszta le!+e/ a laks, s a va6soraksz5ts mellett a !+ermekeitekre is

16

marad0o/ idt3k >!+, ,o!+ a ,itvesi !+ /e mi/di! ,ulla1radta/ lsso/ Be//eteket, akkor, azt ,iszem, /i/6s sz2ks! tov44i i/doklsra. Aki ma/aps! 6saldot alap5t, >!+ rez,eti ma!t, mi/t aki ,4or! te/!ere/ p5t tuta0t az tkels,ez. .rpedi! t5zmteres ,ullmoko/, s2v5t szl4e/ /em le,et 0 tuta0t p5te/i. Te,t, ma /a!+o44 sz2ks!2/k va/ e!+ talpalat/+i szraz13ldre, a,o//a/ kii/dul,atu/k, mi/t 4rmikor. E!+ >0 2!+vdi va!+ orvosi praPis 4ei/d5tsa, e!+ >0 vllalkozs 1e0lesztse eze/ a ,4or! pia6o/, d243r! ko/kure/sekkel /em kedvez e!+ 4oldo! 6saldi ,a0kzs/ak. La pedi! m! a 6lokat is 3sszekever02k, esetle! trkpet sem visz2/k, /em sok esl+2/k va/. A 6sald r!i ide0a sokat se!5t te,t a zKrzavar e/+,5ts4e/, de a 1iatalok/ak t kell tud/iuk 2ltet/i a mai let,el+zetek s k3r2lm/+ek k3z. Az els le!/a!+o44 ,i4a, amit elk3vet,et/ek, az m!is az marad, ,a siet/ek s el1eledkez/ek arrl, ,o!+ e!+ 1r1i/ak me! kell r/ie, 1el kell //ie a,,oz a 6l,oz, amel+et a /k ltal4a/ 3szt3/3s adotts!k/t 4irtokol/ak. Az apa6s i/di/ok/l, ,a e!+ 1r1i 1elksz2lt arra, ,o!+ 6sald1 le!+e/ s kivlasztotta a /t, akit a t3rzs3/ 4el2l 0l me!ismer,etett, ez /em kor krdse volt. Joltak tize//+ol6 ves 1i>k, akik az ltaluk ele0tett medve 4rvel s ,armi/6 l tadsval 4izo/+5tottk rtermetts!2ket a l/+ sz2lei eltt, ma0d elvittk a l/+t, s ezzel a dolo! el volt re/dezve. Akkori4a/ ez 5!+ volt. .a ez /em il+e/ e!+szerK, de a *SAO9=:N ide0a, aki el! 2!+es s tapasztalt a,,oz, ,o!+ 4izto/s!ot 4iztos5tso/ a 6sald0a szmra, tal/ so,a /em 1o! elavul/i. Azt ,iszem, le,etetle/ dolo! az iskolapad4a/ a/+v va!+ 6sald1v r/i. .a/aps! e!+ iskols 1i> /em lt0a, ,o!+ mit 6si/l s ,o!+a/ 4oldo!ul az ap0aS a kisl/+ok pedi! /em ta/ul/ak me! 1z/i sem, mert a/+u /em r r. A dolo! te,t ki1e0ezette/ /e,z. A k3//+e44 Gszi/!li-ltH tl6/ k5/lkozik ma0d az >0 /emzedk/ek. .it !o/dolsz, 8o4ert, mel+ik utat vlaszt0k ma0dW *sak rem/+kedem, ,o!+ azt, amel+et mi 0rtu/k 4e a Te Oi/! mamddal. .i ol+a/ok voltu/k, mi/t kt !+ert+a l/!0a, amel+ e!!+ vlik. Soki! kerest2k e!+mst, de mi/de!+ik2/k rz3tt e!+ lmot a sz5v4e/. N k3td/i akart valaki,ez, aki/ek odaa0/dkoz,atta az lett, akire r45z,atta az lmait s a 4izto/s!t, s akit szerelemmel szeret,etett. Q/ !o/doskod/i akartam 8la s me!oszta/i Jele mi/de/t, ,o!+ az let2/k 1eloldd0o/ e!+ms4a/. =e ez /em siker2lt vol/a, ,a /em va!+u/k e//+ire szi/tk 3/ma!u/k,oz s a msik,oz. #em le///k il+e/ 4oldo!ok, ,a ra!aszkod//k az elk2l3/2lts!2/k,3z. Tudod, 8o4ert, a titkok okozzk az elk2l3/2lts!et, amikor valaki mr /em ,isz a me!rts ere04e/. =e mi ,isz2/k F s ez erse44 a 1lelm2/k/l, amel+ a kiszol!ltatotts! miatt /,a 4e//2/ket is el1o!. #a!+o/ szeret02k az letet, s m! ma is sze/vedl+ese/ keress2k az i!azs!okat e!+ms lelk4e/. *sodl0uk e!+ms azokrt az rtkekrt, amel+ekrl a//+it 4eszl!et2/k ,ossz> rko/ t. .i/di! 4eszl!et2/k. So,a /em tK/ik sok/ak. Lt ezt akartam Jeled me!oszta/i, kedves 8o4ert. #a!+a/+d ppe/ az el44 szlt 4e a szo4m4a, ,o!+ a va6sora tlalva va/. .r me!i/t a kedve/6emet 1zte, a 4esameles rakott krumplit pir5tott kol4sszal. 7pzeld, ezt az lvezetet a 1i//ek /em ismerikE #em is rtem, ,o!+a/ le,et e/lk2l l/i. Persze, mi me! /em ismer02k az i!azi szau/t... T/ mi/dkettt lvezem, ,la *si/!i/ekEU "ste/ ld0o/, 1iamE Mlel #a!+apd
Jala,o!+ /em tudtam elkpzel/i ma!am, mi/t medve3l i/di/. Elkpzeltem, a,o!+ a medve az / 4r3met viszi a sz04a/ kedvesem ap0a el, azaz 5!+ 1estett a dolo!, amikor 4ele!o/doltam. El kellett ismer/em, /em lttam desapmat, ,o!+a/ lett sikeres a p/z vil!4a/, ,isze/ /em is volt az, >!+,o!+ lee/d 6sald1i mi/s!em e!+re tvolodott tlem s az olvas1oteltl. Arra ,atrozotta/ emlkeztem, a,o!+a/ *lara kt ,/appal azeltt arrl 4eszlt /ekem, ,o!+a/ 1o!0a ma0d a!+o/6skol!at/i 1iu/k tappa/6sait, miut/ e!+ r/ kereszt2l 12rdik vele a

17

kd4a/. Azt ,irtele/ /em tudtam vol/a me!mo/da/i, ,o!+ / addi! mit 6si/lok e!+ed2l, de vala,o!+ az volt az rzsem, ltom a /evem e!+ sz5/dara4 plakt0/ mi/t 1szerepl, 6sak,o!+ a pr4kra el1ele0tettek me!,5v/i. 803ttem, ,o!+ *lara TQ#YOEC >!+ teki/t rm, mi/t lee/d 1r0re. E!+szerKe/ lttam, ,o!+ rszese va!+ok lete terv/ek F a 6l0/ak. =e ,t... - 7i 4eszlt itt !+erekrl komol+a/WWE - 1o!almaztam me! a 1elismersek !ztl kil3kd3tt spo/t/ krdsemet. ]o44/ak lttam 1elkel/i a parzsl 1a,amu 0 illat> mele!e melll, s ismt me!raktam a t2zet. Persze, el kellett ismer/em, ,o!+ mi/t,a t/+le! / lettem vol/a ott *lara mellett az !+4a/ azo/ a me!,itt est/..., ez v!2l is 0ele/lt, rszvtel..., va!+ mi, de... /a 0, val4a/, e!+ !+e/!e pilla/at4a/ az em4er 4r/dozik errl, arrl, 5!+ pldul e!+ pi6i !+erekrl is..., mert ,t..., 6sak >!+. .!is6sak kedves dolo! errl sz/i terveket. .r tudtam, ,o!+ ,i4t k3vettem el. Persze a Gl!+ ko/tra pkH per4e/ va0mi kevs 0ele/ts!e va/, ,a az em4er azzal vdekezik, ,o!+ mi/t l!+ 6sak rep2lt, 6sak rep2lt F rtatla/ul. J!2l is a pk F e!+szerKe/ a termszet Szir/0ei/ek sel+mese/ 6se/!, l!+ ,a/!0ait k3vette, s i!aza lesz. Azut/ eszem4e 0utott a ta/mese a skorpirl s a 4krl. A skorpi t akart me//i azo/ a kis tavo/, a,ol a 4ka lakott. .e!kereste a 4kt, s azt mo/dta #eki; -Te, 4ka, szpe/ krlek, vi!+l mr t a ,tado/ a t>lpartraE -=e,o!+ viszlekE =e,o!+ viszlek, ,o!+is/eE Azrt, ,o!+ a mr!eddel elpuszt5tsW Eszem !4a/ si/6sE - vlaszolta a 4ka. -<!+a/, /e mo/dd mr, / /em 6s5plek me!, ,idd elE 7rlek szpe/, vi!+l t a tavo/E krlelte a skorpi. -#em viszlek /E Dl+a/ ers a mr!ed, ,o!+ 4iztos 4ele is ,al/kE - utas5totta vissza a 4k/k az >0 03vev/+t. Ez 5!+ me/t esti!, am5! a 4ka 4e /em adta a derekt, mert a skorpi mr k3/+3r!3tt /eki, s a 4ka mr /em 45rta ,all!at/i. Azt mo/dta; -#a 0, !+ere, mssz 1el a ,tamra, tviszlek, de /e,o!+ me!6s5p0E A skorpi /a!+ 4oldo!a/ 1elmszott a 4ka ,tra, a,o!+ az mo/dta, ma0d t>sztak a tavo/. .e!rkeztek a t>ls partra, de mieltt a 4ka e!+et is szl,atott vol/a, a skorpi ,allosa/ me!marta, s 6sak azut/ mszott le a ,trl. Sze!/+ 4ka a ,alltus0t v5vta, de m! me!krdezte; -=e skorpiE .irtWWE A skorpi pedi! 6sak e//+it vlaszolt; -=e ,t, 4ka, / e!+ skorpi va!+okE Lirtele/ elsz!+elltem ma!am, ,o!+ sa0t 1elelss!emtl mil+e/ messzire elkala/doztam, s val04a/ mil+e/ /e,eze/ ll r a 1e0em arra a 1el/tt !o/dolkodsra, ami mr i!az/ elvr,at le//e tlem. Arra !o/doltam, sze!/+ *larm mil+e/ szi/te szeretettel s 4izalommal meslte el /ekem az 4r/d0ait, mik3z4e/ u00aival a 4r3m3/ 0tszott vala,ol a k3ld3k3m k3r2l. .i/de/esetre azo/ !o/dolkodtam, ,o!+ me!1o!adom /a!+apm ta/6sait, s ezt a !+ermekvllalsi elkpzelst >0ratr!+al0uk. E!+ ki6sit eltol0uk a !+ermek sz2lets/ap0t. .o/d0uk >!+ /+ol6-t5z vvel..., *lara 4iztosa/ me! 1o!0a rte/i, ,o!+ idre va/ sz2ks!em. A /a!+ !o/dolkods4a/ eszem4e 0utott, ,o!+ a !+omrom mr e!+ r0a szemez/i kezdett a kt sze/dvi66sel az asztalo/, 5!+ 1alatoz/i kezdtem s lveztem, a,o!+ 1el/tt vlsom lassa/ /3vekv, me!/+u!tat 4izo/+oss!val kellemese/ elve!+2l a 0llakotts! rzse. #em is vettem szre, ,o!+a/, de mr Oi/! mama >0a44 levele volt a kezem4e/... :i//orsz!, "/ari&B. 2000. mr6ius &.

=r!a A//aE 7pzeld, a mi/ap ki6sit pakol!attam a laks e!+ik limlomos szekr/+t, Tppe/ e!+ r!i 6ipmet kerestem, amel+ik utol0ra az oper4a/ volt ra0tam, de /em tudtam, ,ov tettem el...U, amikor e!+ e!sze/ ki6si do4oz4a/ me!talltam e!+ r!i 4art/m leveleit, aki, sa0/os,

18

mr /em l. Persze azo//al elkezdtem >0raolvas/i ket F ,isze/ tudod, mil+e/ ritk/ veszi el ezeket az em4er, tal/ tapi/tat4l, tal/ 3/vdelem4l F s ol+a/ rdekes, az e!+ik4e/ ppe/ e!+ ol+a/ kap6solatrl 5rt, amel+ szmodra is szol!l,at /mi ta/uls!!al. Tudod, Nk szeretk lettek, s 4r a kap6solat /em sziporkzott, a 4art/m, m! mi/di! ra!aszkodott Lozz, tal/ elssor4a/ azrt, mert 1lt e!+ed2l marad/i. Jal04a/ m! e!+ ki6sit 1ltke/+ is volt a 1r1ire. .i/dez a//ak elle/re volt 5!+, ,o!+ kor44a/ mr me!4eszltk, e!+ms szmra Nk sosem lesz/ek az Gi!aziakH. E!+2tt voltak, de tudtk, ,o!+ e!+szer v!e lesz. E!+ik este F errl szl a levl F a 1r1i Takit elrul,atom, ,o!+ 8i6,ard/ak ,5vtakU, 4eszl!etst kezdem/+ezett a 4art/mmel. A levl elmesli, ,o!+ a 4eszl!ets tm0a a szak5tsuk volt, mert a kap6solat lazas!a miatt 8i6,ard >!+ rezte, ,o!+ a 4art/m 1ltke/+s!e sem /em 0o!os, sem /em e!szs!es, te,t ez 5!+ /em vezet semmi 0ra. A 4art/m persze s5rt, s s5rva mo/dta 8i6,ard/ak, ,o!+ G=e / szeretlekEH, amire F s ez az rdekes TEU - a 1r1i a k3vetkezt mo/dta Tmr ame//+ire a 4art/m 0l emlkszik a t3rt/tekre, ,isze/ tudod, ,o!+ va/ ez il+e/kor...U; - G:i!+el0 rm e!+ ki6sitE .irt mo/dod /ekem, ,o!+ szeretszW Ez /em le,et szeretet. La szeret/l, akkor ele/!ed/l. Po/tosa/ tudod, ,o!+ szmomra ez a kap6solat sosem lesz az, amire / v!+om, mert mi e!+ms szmra /em va!+u/k az Gi!aziakH. Te is tudod 0l. .e!4eszlt2k. EmlkszelW La szeret/l, akkor azt akar/d, ami /ekem a le!0o44, azt akar/d, ,o!+ me/0ek s tall0am me! az i!azi promat. Ez szeretet le//e.H A 4art/m arrl 5rt, ,o!+ me//+ire el!o/dolkodtatta ez a 1r1i F sa0t ma!rl. 803tt, ,o!+ 8i6,ard/ak me//+ire i!aza va/, s ,o!+ val04a/ mire is !o/dolt akkor, amikor azt mo/dta #eki; G=e / szeretlekEH. A sz m3!3tt F szre sem vette, de F az a !o/dolat volt, ,o!+; G=e / A7A8OA7, s kellesz /ekem, mert /ekem most 0 JeledEH. Bizalmasa/ me!osztotta velem, ,o!+ /a!+o/ me!d344e/t 3/ma!tl. Jissza!o/dolt a kor44i, t5z vi! tart ,zass!ra, a kap6solataira, amel+ek4e a vls ut/ keveredett, s v!2l r03tt; ."#="C ezt tette. I!+ 5rta; GAzt akartam, ,o!+ kiel!5tsk az i!/+eimet. Ezt /eveztem Gszeretet/ekH. Ez az i!azs!. #em 8luk volt sz, ,a/em rlamE .i/dez ol+a/ ma!tl rtetd s termszetes volt, mi/t a,o!+ elvrom, ,o!+ e!+ 1r1i 1elad0a a ka4tot. La tudtam s tapasztaltam, ,o!+ me!teszik, amire v!+om, akkor >!+ reztem GszeretemH NketS ,a /em voltak el! 2!+esek, akkor srtve reztem ma!am, va!+ el1ordultam Tl2k.H A ,armadik oldalo/ 5!+ 1ol+tatta; G803ttem, ,o!+ T/e!+ve/kile/6 vese/EU !z3m si/6s arrl, ,o!+a/ kell szeret/i val04a/ e!+ 1r1it. #em is tudom, ,o!+ TGazo/H k5v2l...U mire v!+/ak, mire va/ i!/+2k, e!+ltal/ ol+a/ ismeretle/2l ide!e/ a vil!uk, mi/t e!+ 4uszso1r. 7rlek, se!5tsE .it 0ele/t az, ,o!+ SBE8ET#" e!+ 1r1itWWWEH Azt ,iszem me!4o6sta/ /ekem a 4art/m, ,o!+ Jeled F 5!+ /vtele/2l F me!osztottam ezeket a d344e/etese/ szi/te sorokat. .! most is 4orszik a ,tam, a//+ira sz5ve/ 2t3tt, amikor olvastam. #+ilv/ ltod, ,o!+a/ kap6soldik ez a m>ltkori levelem,ez, az ltatsokrl. =e tudod, A//a, /em volt N k3//+K ,el+zet4e/. Q/ tudom, ,o!+ a sz2lei az ital miatt vltak el, s N sosem ltta 6sillo! szemekkel e!+msra /z/i a sz2leit. #em lt,atta, ,o!+ mil+e/ volt, amikor az desa/+0a m! szerette az ap0t. A l/+ok !+akra/ //ek 1el >!+, ,o!+ 6sak /,/+ mozza/atot lt/ak az ap0uk let4l; eszik, soki! dol!ozik, vezeti az autt ,ulla1radta/ is, p/zt s a0/dkokat ,oz, este mi/di! 1radt, /,a kia4l s d2,4e/ 6sapkod0a az a0tt. Azt ltal4a/ sosem lt0k, ,o!+ az desa/+0uk me!massz5roz/ az apa vllt, ,omlokt va6sora eltt. Azt sem lt0k, ,o!+ tv/zs k3z4e/ az a/+a illola0os l4masszzzsal t3lte/ 13l 1r0e e/er!iit. Az sem szoks, ,o!+ a szom4ati e4d desszert0e mell a 1eles! kt 0e!+et szerv5roz/a a vasr/api te/iszme66sre, s k3z4e/ a !+erekek eltt azt mo/da/; GAzrt kapod, mert szeretlekEH. A szoksos kar6so/+i 3tlettele/s!et, amivel a 1r0ek/ek ltal4a/ 4e kell r/i2k, most /em is rszletezem, mert az mr ol+a/ ltv/+os el,a/+a!ols, amel+ t>lo/t>l ,tk3z/api. =e va/ m! e!+ 1o/tos oka a//ak, ,o!+ mi, /k, !+akra/ /em tud0uk, ,o!+a/ le,et/e 0l szeret/i e!+ 1r1it. Ez pedi! Ga 1r1iak/akH az a termszete, ,o!+ ,a0lamosa44ak azt mutat/i,

19

/i/6se/ sz2ks!2k 1i!+elmess!ekre, oda1i!+elsre, !+e/!ds!re. Tudod, A//a, Ga kem/+, sz5vs 1r1itermszet, amel+ mi/de//el e!+ed2l is me!4irkzikH. #,a >!+ T_#"7, /i/6s sz2ks!2k szeretetre, pedi! 6sak 1l/ek tle, s /em tud0k el1o!ad/iS s ,a ez 5!+ va/, akkor idvel kiszrad/ak, ma0d 1sultak lesz/ek, s akkor a ,el+zet mr vissza1ord5t,atatla/. A 1r1iak e!+ rsze ,a0lamos arra, ,o!+ rzelmile! sivr, alapvete/ ma!/+os letet l0e/. #,a ez sz/almass vlik, amel+ e!sze/ k2l3/3s 4oldo!tala/s!4a tasz5t,at0a a 1r1it, akit e!+kor szerett2/k. Tartozom #eked e!+ vallomssal. Qdesa/+m a k3vetkezt mo/dta, amikor szrevette, ,o!+ a 1i>k udvarol/i kezdtek /ekem; G7i6si l/+om, 0e!+ezd me! 0l, amit most mo/dok #ekedE :i!+eld me! 0l a 1i>kat s ks44 a 1r1iakatE La 4oldo! akarsz le//i, 6sak ol+a/ 1r1it vlassz, aki /em ,>zza el a 1e0t, ,a msok eltt ,ossza/ me!6skolod, s aki, ,a 1radt, me!e/!edi, ,o!+ me!massz5rozd a l4t. .ert a 4oldo!s!od,oz sz2ks!ed lesz arra, ,o!+ a 1r0ed ,a!+0a, ,o!+ szeresd F >!+, a,o!+a/ Te tudsz szeret/i. A 4oldo!s!otok,oz ez az el1o!ads e!+ike a le!1o/tosa44ak/ak. A szeretet l/+e!e le!i/k44 az EO:DCA=9S. Tartsd ma!ad tvol azoktl a 1r1iaktl, akikkel /em tudsz 4rmirl 4eszl!et/i. .ert a ,zass! e!+ ol+a/ ozis, amel+et a 4eszl!ets patak0a ltet. Te le,et, ,o!+ 45r/i 1o!od a szrazs!ot, de e!+ed2l maradsz, ,a a 1r1i kiszradEH .! ma is ,allom a ,a/!0t, s ,ls va!+ok #eki ezekrt a szavakrt. Sosem 1ele0tettem el ket. N /em e/!edte me! /ek2/k, ,o!+ 3sszekever02k a vo/zalmat a szeretettel. E!+szer ksz5tett /ekem e!+ 4r k3/+v0elzt, amire ez volt 5rva; GDl+a/ 1r1it szeress, aki,ez vo/zdsz QS akivel 3sszeillessz.H Al,>zta /ekem a ,rom szt, /e,o!+ el1ele0tsem, ,o!+ ezek k2l3/43z dol!ok. Emlkszem, ,o!+a/ szerette N az apmat, s apm ,o!+a/ tette mi/de/ /ap 4oldo!! t. Azt ,iszem, mi/dkette/ rzke/+ s 1i!+elmes em4erek voltakS ol+a/ok, akik sosem szK/tek me! e!+mst tisztel/i. Szi/te szertarts volt, a,o!+a/ mi/de/t me!4eszltek a ko/+,aasztal/l, mi pedi! mi/di! krt2k Nket, ,o!+ G#e 4eszl!essetek mr a//+itEH, mert,o!+ il+e/kor /em mi, !+erekek, voltu/k a 1o/tosak. Akkor m! /em rtett2k, ,o!+a/ kpesek e//+it 4eszl/i...S val04a/ 1ltke/+ek voltu/k, de >!+ tK/t, ,o!+ e!+ik2k sem d3/t il+e/kor a mi 0avu/kra.

20

Ezek a ,ossz> esti 4eszl!etsek Gsze/t idkH voltak, amel+4e /ek2/k, !+erekek/ek, sem 4eltsu/k, sem 4eleszlsu/k /em volt. Szere/6sre, a,o!+ v!et rt, s ki03ttek a ko/+,4l, >0ra mi lett2/k szmukra a le!1o/tosa44ak, amit mi azo//al ki is ,asz/ltu/k. .a >!+ !o/dolom, ,o!+ desa/+m arra mutatott /ek2/k pldt, ,o!+a/ le,et e!+ / tel0es rtkK a/+a s 1eles!. So,a /em 0tszotta ki e kt szerepet e!+ms elle/. .i/de!+ik/ek me!volt a ma!a ide0e, amikor a 1i!+elmt #E. kellett me!oszta/ia. E!+szer azt is mo/dta; GAz em4er t3rdik a 1r0vel, mert az em4er t3rdik azzal, akit szeret. Qs so,a /e 1ele0tsd el, ,o!+ e!+ / lete sor/ a !+ermekek kirep2l/ek, de a 1r0ed az, aki akkor is a trsad marad.H =r!a A//a, ol+a/ 0 volt me!oszta/i Jeled ezeket a F tal/ t>l komol+ F !o/dolatokat. Szmomra e!+4e/ ki6sit /osztal!izs is volt ezekrl a 6sodlatos vekrl 4eszl/i. :elttle/2l 5r0l .a!atokrl, mert tudod, me//+ire k5v/6si va!+ok, s ,o!+ szurkolok #ektek, illetve a 4oldo!s!odrt. Szeretettel 3lel, #a!+a/+d
7ezdtem zavar4a 03//i. - GJ!2l is F mi/t tize//+ol6 ves 1r1i F ,atrozotta/ ri/tve va!+ok.H - !o/doltam. [!+ rzetem ma!am, mi/t aki el4>0t az asztal alatt, mik3z4e/ !+ /trsas! kvz!ats k3z4e/ ki4eszli a titkaikat. Az 4iztos, ,o!+ a levelet vissza1o0tott lle!zettel olvastam v!i!. Eszem4e 0utott a sz2leim ,zass!a. .asszzsrl sz sem volt F az 4iztos. Pr4ltam vissza!o/dol/i, kutattam az emlkkpek poros tr,z4a/ valami ol+a/ esem/+ ut/, amel+4l ki tudtam vol/a 1a6sar/i /mi GszeretetH /evK, kristl+tiszta ra!aszta/+a!ot, amel+ me!ma!+arzta vol/a, mirt volt rtelme tize/,at vi! e!+2tt marad/iuk. .iut/ a pr4lkozsom sikertele//ek 4izo/+ult, 4e kellett r/em azzal a terival, ,o!+ a GszeretetH i!az4l illola0, amel+ il+e/ idtvlat4l mr /em kimutat,at. .>lt4eli kpeimet /ze!etve vala,o!+ mi/de//ek p/z-, e!oizmus- s rm/+sza!a volt. Oi/! mama mi/de/esetre ol+a/ oldalrl mutatkozott 4e, amel+ val04a/ le/+K!3z3tt e/!em. .! sosem ,allottam 5!+ 4eszl/i valakit a szeretetrl, de k2l3/3se/ e!+ 1r1i szeretetrl /em. Szp/ek talltam, /a!+o/..., ol+a/..., ,m..., azt ,iszem, ezt ,5v0k roma/tik/ak. .! sosem 1o!almazta me! se/ki azt a szmomra ismeretle/ dol!ot, amire i!az4l v!+tam. :ur6sa volt, ,o!+ ezt ppe/ a /a!+a/+m tette me!. Bavar4a e0t volt, ,o!+ e!+ 0val idse44 / 1o!almazta me!, amit m! / sem tudok ma!amrl. Az em4er /em szereti, ,a 4elelt/ak a lelk4e, 1le! 5rs4eli e/!edl+ /lk2l. Az d344e/tett me! le!0o44a/, ,o!+, val4a/, me//+i mi/de/t !o/dol/ak az em4erek szeretet/ekE #a!+a/+m levele mi/t,a ppe/ a kt v!letet demo/strlta vol/a ezzel kap6solat4a/, de szmomra ezek a v!letek kor44a/ e!+ltal/ /em lteztek. Jala,o!+ t/+le! /em 1i!+eltem erre. #em volt 1o/tos, ,o!+ a prom mit kpes /+>0ta/i 1elm GszeretetH 65msz alatt. #em EB volt 1o/tos. Co/dolkods k3z4e/ 1elismertem, azt ,iszem, 1el1o!tam az 2ze/etet, amel+et /a!+apm akart a tudtomra ad/i a /a!+a/+m level/ kereszt2l. Sosem 0utott eszem4e kor44a/, ,o!+ az a l/+, akit / szeret/i akartam, ,o!+a/ szeret ma0d e/!em. .i/di! a//+ira el voltam 1o!lalva azzal a 4oldo!s!!al, amit a l/+ Gme!szerzseH 0ele/tett, s a szps! is a//+ira el4Kv3lt, ,o!+ 3r2ltem, ,a szeret,ettem a l/+t. N azzal GszeretettH, ,o!+ me!e/!edte, ,o!+ szeressem..., ,m... A 1elismersem ismt leta!lzott. Balek/ak reztem ma!am, de le!al44is pote/6ilis 4alek/ak. .i/t amil+e/ az apm volt.

21

Stl/om kellett, 6sak >!+, a tKz mellett. 7erestem az okt e//ek a ki6sit e!+oldal>/ak tK/ Gkiszol!ltatotts!/akH, mik3z4e/ reztem, ,o!+ valami 1o/dorlat kell le!+e/ a ,ttr4e/. [0o//a/ 1elismert szerepem sz/almas/ak tK/t elttem. .a0d e!+ ri! tartott, mire ki4o!oztam a dol!ot ma!am4a/. Jil!os lett, ,o!+ a dolo! 1o/dorlatos titka a prkeressi 0tszm4a/ 4et3lt3tt ,a!+om/+os SBE8EPE7BE# va/ elre0tve. Elkezdtem te,t ,a/!osa/ me!1o!almaz/i; - Szval, a 0tszma >!+ mKk3dik, ,o!+ az e!+ik 1l Gaz akt5v-1r1iH, a msik Ga passz5v-/H, aki vr0a a me!1elel 1r1it. J98#" e44e/ az eset4e/ azt 0ele/ti, ,o!+ a / arra ko/6e/trl, ,o!+ mit tud ma0d 7AP#". .EC:EOEO#" akar/i e!+ //ek azt 0ele/ti, ,o!+ a 1r1i arra 1i!+el, mit kell A=#"A a,,oz, ,o!+ a /t elvarzsol0a, s a ke!+eit me!szerezze. .ivel ezt sok ve/ kereszt2l !+akorol0k a /k s a 1r1iak, ez idvel me!,atrozza, lemerev5ti a /zpo/t0ukat. A / /zpo/t0a ,a0lamos lesz r3!z2l/i le!i/k44 azo/, ,o!+ mit kap,at, a 1r1i pedi! ,a0lamos lesz r3!z2l/i elssor4a/ azo/, ,o!+ ad/ia kell. A r3!z2lts! a//+it 0ele/t, ,o!+ a 1i!+elem ir/+t /em kpesek ma!uk4a/ k3//+ed/ me!1ord5ta/i. EBQ8T /em 0utott eszem4e arra 1i!+el/i, ,o!+ *lara ,o!+a/ szeret e/!em. - 1e0eztem 4e r3!t3/z3tt mo/ol!omat. .ik3z4e/ >!+ ll5tottam 4e mi/de/t, ,o!+ Gi10> 1r1i e!mH t3kletes 4izto/s!4a/ le!+e/, azrt eszem4e 0utott, m!is6sak t>lo/t>l ,5zel! a 1r1iakat >!+ teki/te/i, mi/t akik 3/k/t sz>r0k e ma!ukat ldozati F s termszetese/ rtatla/ F 4r/+k/t 1eles!2k oltra eltt. :elrmlett 4e//em a//ak a l/+ismers3m/ek a 6sald0a, akik/l az odaad 1eles! F ll5tla! F mi/de/t me!tett a 6sald0rt, de v!2l a pszi6,itriai kli/ik/ v!ezte 4e!+!+szerezve, mik3z4e/ 1r0e a szeretit vitte 1el a laksuk4a e!+ kis ,a/6>rozsra. J!2l, a mrle! /+elvt az 4ille/tette ,el+re 4e//em, ,o!+ >0raolvastam /a!+apm e!+ik mo/datt a kor44i level4l; GJeszl+es dolo! a G/ketH s a G1r1iakatH e!+-e!+ /a!+ kalap al ve//i s ltal/os5ta/i.H .! /ekem is 1eltK/t, ,o!+ F korom,oz kpest F mil+e/ elsz/t ma!a4iztoss!!al k3vettem el ezt a ,i4t. E!+ kis idei! 5zlel!ettem m! az >0 tapasztalatot, azut/ az olvass vitorl0t 1el,>zva >0 Gszi!etekH keressre i/dultam... :i//orsz!, "/ari?A. 2000. mr6ius '(.

7edves 8o4ertE [!+ tK/ik, 1elkeltettem az rdekldsedet, mert a//+it krdezel, mi/t r!e/ T6sak sokkal okosa44a/EU. "!az/ /em szm5tottam r, ,o!+ e!+ 3re!em4er !o/dolatai il+e/ ,atssal lesz/ek 8d, mi/de/esetre F azt ,iszem F mi/de/ki szmra ,aso/la/ ,5zel! le//e ez az rdeklds. .i, ids em4erek, mr 6sak il+e/ek va!+u/k... 7rdeztl t344 dol!ot is a ,zass! s a 0e!+ess! rszleteivel kap6solat4a/, de arra !o/doltam, ,o!+ mieltt m! Gvletle/2l me!,al/kH, elmo/dok #eked valami 1o/tosat, amit Peru4a/, e!+ 3re! i/di/ mo/dott /ekem. E!+ poros ,e!+i >to/ tallkoztam Jele, amikor ppe/ msztam 1el e!+ F k2l3/le!es szps!e miatt 1otzs,oz kivlasztott F ,e!+oldalra e4d ut/. #a!+o/ mele! volt, s / szoksom szeri/t vatla/ voltam. Szd2l/i kezdtem, de N szrevette. Dda03tt ,ozzm, azut/ e!+ k3zeli 1a ,Ks r/+k4a/ F a,ov else!5tett F 4eszl!et/i kezdt2/k. 7ider2lt, ,o!+ azt a 1t, amel+ al le2lt2/k, tize/3t vvel azeltt N .a!a 2ltette. Elmo/dta, ,o!+ /apo/ta 1el0rt a kis 1,oz, s 3/t3z!ette, am5! me! /em ers3d3tt. Akkor 2ltette, amikor a 1iai me!,altak e!+ te/!eri vi,ar4a/. Sokat meslt a 6sald0rl, s persze krdezett is. Akkor m! /em ismertem *si/!it, 6sak kerestem, s >!+ emlkszem, ezt #eki is elmo/dtam. .esltem #eki az elro/tott els ,zass!omrl, s a 1iam TaptokU elro/tott ,zass!rl, s azut/ 6se/d lett. A ,all!ats v!tele/ i/timits/ak per6ei k3vetkeztek, ma0d e!+ rzke/+ em4er,ez mlt

22

6se/dess!!el a k3vetkezket mo/dta; GE!+ em4er ol+a/, mi/t e!+ /3v/+. Q!i! r 1a le,et 4elle, amel+ik 6sodlatosa/ vir!zik, s sok 0 termst ,oz. =e a,,oz, ,o!+ ezt elr0e, sz2ks!e va/ ers !+3kerekre s vasta! t3rzsre. A !+3kerek a !+erekkor, a t3rzs pedi! a 0ellem. Ez ut44it F 4el2lrl ki1el F ,rom rte! alkot0a; a sz/dk, a szoksok s a tuds. La M/ ezt me!rti, akkor tud/i 1o!0a, ,o!+ mi/ m>lik kt 1a /sza F a ,zass!.H Azut/ m! ,ozztette; G#e 1ele0tse el, ,o!+ /a!+o/ 1o/tos, ."7D8 /z me! e!+ /3v/+t. A pi6ike ma!rl m! se/ki /em ,i//, ,o!+ vala,a ,atalmas ris1e/+ lesz. .i/de/ 14l 6sak a//+it lt, ami .98 me!/+ilv/ult.H #a!+o/ sok id eltelt azta, s /i/6se/ ol+a/ ,t, ,o!+ /e 0ut/a eszem4e. Jal04a/ mi/di! me!,atdom, ,a erre a 43l6s em4erre !o/dolok, aki ol+ sokat se!5tett /ekem akkor s azta. Tudtam, ,o!+ ezt e!+szer m! el 1o!om mesl/i #eked, mert ez ol+a/ i!azs!, amit az em4er /em vi,et ma!val a s5r4a. Ezek/ek a 0ele/ts!t 6sak 1okozatosa/ rti me! az em4er. Az em4er elolvas e!+ mo/datot, s azt ,iszi, rti. 7t v m>lva >0ra elolvassa, s a ,omlokra 6sap, mert 1elismeri s me!rti az rtelem e!+ >0a44, ml+e44 rte!t. "smt azt ,iszi, ,o!+ me!rtette. Azut/ el03/ e!+ /ap, amikor a sz5v4e ,as5t a mo/dat valdi 0ele/tse. =e me!t3rt/,et, ,o!+ akkor mr sz2l ,al/tka melll mosol+o! az em4er, k2l3/3se/ akkor, ,a let4e/ t>l soki! /em akarta lt/i a vals!ot. E//ek az em4er/ek a mo/datai re0tett utalst tartalmaz/ak arra, ,o!+ az, ami 1e/t t3rt/ik, az le/t kezddik, s ami k5v2l va/, az 4el2lrl ered. Ez azt is 0ele/ti, ,o!+ mivel mi/de/ az alapoktl i/dul, s mi/de/t az alapoktl kell kezde/i, ezrt ott mi/de/t el is le,et ro/ta/i. Amikor valaki azt mo/d0a, ,o!+ Gmi/de/ l/6 ol+a/ ers, amil+e/ a le!!+e/!44 l/6szemeH, akkor u!+a/errl 4eszl. Amikor e!+ kereszt/+ azt mo/d0a, ,o!+ Gp5tsd sziklra a ,zadat, ,omok ,el+ettH, akkor erre !o/dol. Amikor pedi! Szilrd Oet olvasod, akkor N is azt mo/d0a #eked; GA !+3kerek 1o/tosa44ak, mi/t a szr/+ak...H. 7edves 8o4ert, va0o/ tudod-e, ,o!+ val04a/ ,ov /+>l/ak e!+ 1el/tt em4er !+3kereiW .it 0ele/t az, ,o!+ !+erekkorW .ire !o/dol,atott az 3re! i/di/, amikor ezt mo/dtaW Co/dolkod0 6sak el eze/E... Qrdemes... A me!1e0tst szreve,eted, ,a me!1i!+eled az letet. E!+ em4er !+3kerei 3t 1 ir/+4a !az/ak szt, 3t 1 ter2letrl sz5v0k 1el az letet va!+ a ,allt. .ert /i/6se/ 6sak >!+, ltal/os rtelem4e/ G!+erekkorH. Lisze/ va//ak G1o/tosH s G/em 1o/tosH dol!ok. #em 1o!lak me!lep/i, ,o!+ az els kt ter2letet a sz2lk 0ele/tik. .i/de/ki az N szeml+is!2k4l sz5v0a ma!4a lee/d !+zelmei s lee/d kudar6ai esl+eit. Persze /em a4szol>t rtelem4e/E =e ,o!+ ez me//+ire i!az, arra 4izo/+5tk, ,o!+ ezt ma0d mi/de/ /e!+ve/ves em4er mr 5!+ !o/dol0a F tapasztalat4l 03//ek r. Arra mr kevese44e/, ,o!+ errl szl az a szls is, ,o!+ G/zd me! a a/+0t, s vedd el a l/+tH. =e arra mr t/+le!

23

e!sze/ kevese/ 1i!+el/ek, ,o!+ a prvlaszts/l ez me//+ire /lk2l3z,etetle/. .i/de/ki a vir!okra 1i!+el, a !+3keret pedi! el1ele0tik. :o/tos me!0e!+ez/em, 8o4ert, ,o!+ termszetese/ va//ak kivtelek. Lisze/ a lott4a/ is /+er/ek /,a. A /a!+s!re/d ,aso/l. A sz2leid/ek k3sz3/,eted a 4eszdst5lusodat, a ko/1liktuskezelsi mi/tidat, az erk3l6seid alap0ait, a szoksaid 0ele/ts rszt, a modorodat s m! 0 pr F ,aso/la/ 1o/tos F dol!ot. =e /zz2k, ,ov k>szik a ,armadik 1!+3krW Qrzke/+, k5mletle/2l eleve/ s 6s45t ter2letre. Nk a kortrsaid; l/+ok s 1i>k e!+ar/t. A 4artok, a Gma0d/em 4artokH, az Gelle/s!ekH s a t344iek, akik /+omot ,a!+/ak 4e//2/k. .ivel az el1o!adsu/k s az 3/4e6s2ls2/k /a!+mrtk4e/ Gra0tuk m>likH, a Jel2k kap6solatos tapasztalatai/kat 4orzaszta/ komol+a/ vessz2k. Amit GBell2k iszu/kH, i!az/ a vr2/kk szokott vl/i, /,a sz szeri/t. Emlkszem, a,o!+ kamaszk/t 4eszltl 8luk... =e /,a mi/de/ki G1liste//ekH ,iszi a 4artait, >!+,o!+ ez 5!+ re/d0/ is va/. Az mr kevs4, ,o!+ kedves elle/kez /emK trsai/k ol+a/ se4eket e0te/ek ra0tu/k, amel+eket let2/k v!i! ,ordoz,atu/k, ,a6sak az id ki /em !+!+5t0a 4ell2/k. Szval, most mr tudod, merre keresd a ,armadik ter2letet... a /e!+edike/ mi/de/ a tuds,oz kap6soldik. "//e/ sz5vod 1el a ta/ulsrl alkotott me!!+zdseidet is, k2l3/3skppe/ azt a ,ozzllst, a,o!+a/ a ta/ulsrl, az >0 dol!okkal val szem4e/zsrl vlekedsz. La lttl mr ol+a/ em4ert, aki /em kpes vltoz/i, 1e0ld/i, akkor ol+a/ em4ert lttl, aki/ek ez az letter2lete t>l 10dalmas va!+ sr2lt. Aki /em szeret/e t344et tud/i, az /em akar s /em 1o! tud/i. Jiszo/t 1o/tos dol!okrl /em tud/i veszl+es, rdekes dol!okrl /em tud/i pedi! u/almas. Te,t F a/lk2l, ,o!+ 1elttle/2l a 1izikra va!+ Pi6asso letra0zra !o/dol//k F mi/de/ /+itott 1iatal/ak azt mo/d,at//k; ker2ld azt, aki /em olvas. .ert aki lell, azt el44 -ut44 a k3r/+ezete vi//i k/+szer2l. Te,err vl,at. 7pzeld ez ezt e!+ ,zass!4a/, mo/d0uk, tize/3t v ut/, a mai i/1orm6is kavalkd4a/E .aradt m! e!+ G1!+3krH, ami a p/z, a mu/ka s a szerzs ter2letre vezet. Ez az rtkek me!szerzs/ek vil!a. Jalaki i//e/ sz5v0a ma!4a a mu/ka szeretett, 4e6s2lett s a ,a0la/ds!ot az er1esz5tsekre. .svalaki ol+a/ tapasztalatokat !+K0t, ,o!+ a p/z ma!tl v/dorol a zse44e, s /em kell rte sokat te//i. Oesz, aki me!ta/ul0a, ,o!+ a sze!/+s! rtk, s t344re v!+/i 4K/, de /+ilv/ ol+a/ is lesz, aki milliomos akar le//i, mert szreveszi, ,o!+ a 4izto/s!osa44 autk dr!44ak, a 1tt krumpli, pedi! kiss mr u/almas a 1izets/ap eltt. Ja/, aki/ek le!144 lma e!+ sa0t laks. =e va/ aki, e!+szerKe/ sosem !o/dol r. #ekik, kett02k/ek /em 4iztos, ,o!+ 3ssze kelle/e ,zasod/iuk, 4r kts!tele/2l /em le//e u/almas let2k. .s tpllkot sz5vtak 13l u!+a/azo/ a !+3kre/ kereszt2l. Ez /em 4a0. =e tud/iuk kelle/e ,el+ese/ mrle!el/i e//ek a ]EOE#TNSQCQT. Lt, 5me a G!+erekkorH, amel+/ek le!1o/tosa44 3t 1 ter2letrl a//+i mi/de/ ,at r/k. E!+ a/+a, e!+ apa Tva!+ a ,el+etteseik...U, a kortrsak, kie!sz5tve kt /a!+ t1o! s lt1o/toss!> ter2lettel. Persze, sok ms akt5v !+3kr is va/ m! s me!a//+i ,a0szlr, amel+ mi/d a m>lt lm/+ei4e kapaszkodik, s kialak5t0a, 1e//tart0a az GQ/H ill>zi0t. 8adsul a !+3kerek t me! tsz3vik e!+mst, /em 12!!etle/ek e!+mstl. 7edves 8o4ertE Tudom, ,o!+ a k3zt2/k lv G4ors/+iH kork2l3/4s! ppe/ el! a,,oz, ,o!+ Te mskpp lsd ezeket a dol!okat. =e / F visszateki/tve erre a ,ossz> letre F azt ltom, ,o!+ e!+ /rl ma0d/em mi/de/ 1o/tos dol!ot tud/l, ,a 0l ismer/d az desa/+0t, s lt/d a 1r0,ez val viszo/+t, va!+ a k3zt2k lv kommu/ik6it szlss!es let,el+zetek4e/ isS ,a lt/d, ,o!+a/ szereti Tva!+ /emU az ap0t s ezt ,o!+a/ kpes ki1e0ez/iS ,a ismer/d a sr2lseit, amel+eket a kortrsai metszettek a lelk4e, a 1i>k s a l/+okS s ,a tud/d me//+ire ta/ulko/+, illetve ,o!+a/ viszo/+ul a p/z,ez; azaz mit ad/a 1el s mire kpes, ,o!+ azt me!szerezze. Azrt va!+ok /+u!odt :elletek, mert 5rtad, ,o!+ mil+e/ okosa/ vlasztottl. Amikor me!tudtam, ,o!+ a 0e!+ess!etek eltt kt ,/api! tart storos !+alo!t>rra vitted Nt el az Alpok4a T,a 0l emlkszem valami 4arti trsas!!alU, akkor mr 4iztos voltam 4e//e, kamaszkori 4eszl!etsei/k 4e5rtk ma!ukat a lelked4e. E!+ il+e/ t>ra /em le,etett le/+lom. Tudtam, ,o!+ 0l me!ismerted Nt, mieltt d3/t3ttl.

24

E!+ il+e/ t>r/ /em le,et Gmosol+4l s smi/k4lH me!l/i. E//l mr 6sak a ,zass! 0o44 pr4a, de akkor ltal4a/ mr ks. A,o!+ 5rtad, a t>ra el! ,ossz> volt s /e,z, izzaszt s k/+elmetle/. T3kletes alkalom e!+ms me!ismersre. Dl+a/ 42szke voltam 8d, s t/+le! 4oldo! voltam, mert ol+a/ ritka, ,o!+ valaki F s ppe/ az u/okm TEU - il+e/ tudatosa/ ksz2l03/ a ,zass!ra. Lisze/ mi/de/ mKvszet /e,z, sokat kell ksz2l/i r, de a 1iatalok az e!+2ttls mKvszetre ksz2l/ek a le!kevese44et. Elkpzeltem, a,o!+ a /e,z ,tizskoktl e!+ ,t ut/ mr 10 a ,tatokS a 1radts!, a mele! s a /lk2l3zs ,atsra az i/!erel,ets!etek e!+re ma!asa44 szi/tre k>szik 1el. A kise44 dol!ok /a!+ra //ek, s kider2l mi/de/ki szmra, ,o!+ ,ol va//ak a ,atraitok. A stor4a/ /em tolerl0k mr a ,orkolsodat, a stort es4e/ is 0l kell 1elver/i, s a 4aka/6s sem szereti mr az illatod. Alkalmas pilla/atok sorakoz/ak 1el a zs3rt3ldsre, ,a valaki ,a0lamos r, s el03/ az id, amikor kider2l, ,o!+ a vo/zalom va!+ a szeretet k3t3tt-e 3ssze Be//eteket az >t ele0/. Ez az, ami il+e/ /+ilv/vala/ sosem der2l/e ki ,rom /ap alatt e!+ kastl+szll luPuslakosztl+4a/. Qs ezt Te mr tudod. Az letem /a!+ szere/6s0/ek tartom, ,o!+ F 4r messzirl, de F ta/>0a le,etek a//ak, ,o!+ az u/okm 0 >to/ ,alad a 6l0a 1el. Az let v!/ ez az e!+ik le!/a!+o44 3r3m, 8o4ert. Tud/i, ,o!+, akik a Te letedet 1ol+tat0k F s akik/ek az let4e/ e!+ pi6it a ,al,atatla/s!od sarki 1/+t lt,atod -, azok/ak az lete 0 ir/+4a ,alad. 7i6sit el1radtam, de ks44 m! 1ol+tat0uk, 8o4ert... Szeretettel, #a!+apd
\ltem az olvas1otelem4e/ s szerettem vol/a, ,o!+ ott le!+e/ velem a tKz mellett. *sak azt akartam mo/da/i /eki, ,o!+; G73sz3/3mEH. =e 6sak a tKz ropo!st ,allottam, s /,a az erd 1i 3ssze2tdtek a ki/ti, /+rillat> szl4e/. Dl+a/ e!+ed2l reztem ma!am a44a/ a kis ,z4a/, ol+a/ ki6si lettem az Qletemmel szem4e/, ,o!+ 4rmel+ik kis szell el1>0,atott vol/a. A szavak mi/t szradt, szi levelek kavaro!tak a 1e0em4e/, s eszem4e 0utott e!+ versem, amit ,aso/l ,a/!ulat4a/ 5rtam /,/+ vvel azeltt...

A kellemes, ,Ks 6se/d alud/i ksz2l, s a szo44a/ az ris is pi,e//i tr, ki a Co/dot kpviselte azo/ /+om4a/, ami/t a Lold re!!el /+u!ovra trt. :eladatok szKk ru,0a 1oszlik le szpe/, szor!os arka/!+al 4o/t0a szt, madri0eszt lt2/ket 3sszet3rve veszi el 3//3/ 1o/toss!u/k emelt 1s ,itt. Oassa/ a l!+ is vissza/z, a kt a4lak k3zt is 6se/d pi,e/, s a mz a ka/lo/ sem 1ol+ik mr, mert mi/de/ alszik 6se/dese/.
#a!+apm ,i/+a ol+a/ 0vte,etetle/2l kzzel1o!,at volt ott a kis ,zik4a/, ,o!+ mr-mr i!azs!tala//ak tK/t. N elme/t, mi itt maradtu/k. Az e!+etle/ ,5d k3zt2/k -a ,a!+atka. :eltK/e/ /em k/+szer5t semmire. Dl+a/, mi/t e!+ ,asz/lati utas5ts, amit kido4,at az em4er. 803ttem, ,o!+ sza4ad va!+ok. "0eszte/ sza4ad. "tt ,a!+tak a Gszi!eteimmelH, s / azt teszek vel2k, amit 6sak akarok. El kellett ismer/em, ,o!+ / is 6sak a Gsza4ads!om ltszatraH va!+ok rzke/+; ,a az sr2l/i ltszik, de a valdi sza4ads!!al /e,eze/ tudok mit kezde/i. .ert, u!+e, /a!+ k2l3/4s! va/ a kett k3z3tt; az ut44i valdi 1elelss!!el 0r. Dl+a/ ez, mi/t a vlaszt0o!. La /i/6se/, akkor az ut6ra vo/ulu/k, de ,a Gme!adatikH, akkor

25

/em 0utu/k el a szavazur/i!, ami a szomszd ut64a/ va/. "!e/, ott s akkor r03ttem, ,o!+ a ,a!+atk; 1elelss!. .ert a 1elelss! mi/di! !azdt keres. Persze, /,a k/+elmetle/2l tolakod. =e v!2l is, az / letem az / 1elelss!em, /a!+apa mr /em vi,eti el a ,t/. .i/de/kire 6sak addi! le,et roszta/i va!+ Gr!o/dol/iH a 1elelss!et, am5! me! tud0uk ra!ad/i a kar0t, a ,omlokra tudu/k ra!aszta/i e!+ matri6t, s r tud0uk 5r/i; G:EOEONSH. La me!,al valaki, az illet eltK/ik a matri6a m3!2l, s a matri6a visszaszll r/k a 1elelss!!el e!+2tt. Ez a 0 a ,all4a/. La /em le//e, akkor a 1elelss! ter,e mi/di! 6sak a 4alekok s a le!0o44ak ,tt /+om/. I!+ azo/4a/ mi/de/kire sor ker2l. Eze/ az est/ 4irtok4a vettem a Gszi!eteimetH, /a!+apm 43l6sess!eit, a leveleket, amel+ek 4iztos tala0k/t vettk t a te/!er ,el+t. Az e/+mek lettek, mert 1elvllaltam ket. .ert az let2/k is 6sak akkor lesz a mi/k, ,a 1elvllal0uk s re/delkez2/k vele. #em attl a mi/k, ,o!+ va/. Az em4er/ek le,et ,za, kut+0a, !+ermeke, 1r0e s 1eles!e, de lel,eti >!+ az GlettH, ,o!+ ezek a dol!ok sosem lesz/ek val04a/ az Mvi. Ekkor ott lt,atu/k az em4er k3r2l e!+ el,a/+a!olt lakst, e!+ el,a/+a!olt kut+ust, e!+ el,a/+a!olt 6saldot, s a le!v!/ F e!+ el,a/+a!olt Qletet. El,atroztam, ,o!+ l/i 1o!ok a levelek4e/ me!kapott sza4ads!ommal, a tudssal s a 1elelss!!el. Eld3/t3ttem, ,o!+ t/+le! el,alasztom az el0e!+zs2/ket *larval. .r tudtam, ,o!+ alaposa/ me! kell vizs!l/om a szerelm2/k s a 03v/k alap0ait, illetve, ,o!+ ez u!+a/ /em k3//+K, de a//l 1o/tosa44. C+orsa/ s vil!osa/ voltam kpes errl !o/dolkod/i. .e! is lepdtem, ,isze/ mr /+oma sem volt 4e//em a kor44i mela/kli/ak. Tudtam, ,o!+ mit akarok s azt is, ,o!+ amit teszek ma0d, az ,el+es. [0ra 1t raktam a tKzre, s /a!+ lelkesedssel 1o!tam ,ozz /a!+a/+m >0a44 level,ez, de mr >!+, mi/t a Gszi!etekH tula0do/osa... :i//orsz!, "/ari?B. 2000. mr6ius '(.

=r!a A//aE Dl+a/ ara/+os va!+, ,o!+ e//+i szp 1/+kpet k2ldtl /ekem .a!atokrl, i!az/ /a!+o/ kedves TledEE E!+4l 4e is tettem e!+ al4um4a, amel+4e/ az u/okk kpeit tart0uk, s, persze, #a!+apd/ak is me!mutattam m... #a!+o/ me!,at volt a leveled/ek az a rsze, a,o!+ 4eavattl azok4a az rzseid4e, amit Ceor!e ir/t rzel. 73sz3/3m ezt a 4izalmatE E!+4l arra !o/doltam, ,o!+ mil+e/ 4oldo!! te//d Nt, ,a ezt tud/. Q/ azt 0avasol/m, ,o!+ oszd me! Jele. Tudod, rtem /, ,o!+ mi, /k, !+akra/ >!+ !o/dol0uk, ,o!+ a 1r1iakat /em sza4ad sokat di6sr/i, mert el45zzk ma!ukat... "smered Te is ezt a /i el!o/dolst, ami F ,a szi/t/ 4evalla//k ma!u/k/ak F val04a/ 6sak arra 0, ,o!+ kevs4 rezz2k ma!u/kat kiszol!ltatva, T/em i!azWU... de / >!+ lttam, ,o!+ ettl a 1r1i, akit szeret2/k, 6sak m! i/k44 Glova!!H vlik, s 4oldo!a44 lesz tle, kitel0esedik. .i/de/esetre 0lesett, ,o!+ szp/ek talltad desa/+m !o/dolatait is, s vissza0eleztl ezzel kap6solat4a/. Azt is kred, ,o!+ szeret/d, ,a mi/de/t elmo/da/k ezekrl a dol!okrl, / pedi! me!pr4lok ma0d me!1elel/i a krsed/ek, ,isze/ Te ol+a/ va!+ /ekem mi/t,a a l/+om le//lE Elsk/t az 0utott eszem4e, ,o!+ m! meslek #eked arrl, mi teszi a trsu/k szeretett /e,zz azo/ k5v2l, amiket a m>ltkor le5rtam. Tudod, ezt e!+ ,aso/lattal tud/m me!mutat/i #eked. Az em4er lelke tele va/ ol+a/ dol!okkal, !o/dolatokkal, i!azs!okkal, amel+ek F 0elkpese/ F ol+a/ok, mi/t azok a k2l3/le!es 6silla!szrk, amel+ek k3r, ,romsz3! s rom4usz alak>ak, s alul kell me!!+>0ta/i ket, ,o!+ kt ir/+4a, 1el1el !0e/ek. Te,t teli va/ a lelked il+e/ 6silla!szrkkal. Ezek lla/da/ a lelked4e/ !/ek, ,a e!+etrtesz vel2k. Azok a 6lok, rtkek, !o/dolatok s

26

i!azs!ok viszo/t #E. !/ek, amel+eket /em szeretsz, va!+ elutas5tod ket, va!+ e!+szerKe/ szmodra ismeretle/ek. .i/de/ki/ek il+e/ a vil!a; mi/de/rl va/ 6silla!szr/k, ami va!+ !, va!+ /em. Q!,et ki6si szikrkkal s !,et /a!+o/ ,evese/, sze/vedl+ese/ is. Akkor !/ek a le!,evese44e/, ,a kt 6silla!szrt 3sszeilleszt2/k, s u!+a/ol+a/ alak0uk va/. E!+ms4a ille/ek. La valami /a!+o/ 1o/tos /ek2/k, akkor /a!+o44 6silla!szrt /3veszt2/k /eki, ,a kevs4 1o/tos, akkor kise44et. Szval, ,a kt em4er tallkozik s 4eszl!et/i kezde/ek, akkor e!+re 0o44a/ 4elelt/ak e!+ms lelk4e, s 0o44 eset4e/ !+3/+3rk3d/ek e!+ms 6silla!szri4a/, e!+ms lelk/ek i!azs!ai4a/. Ekkor il+e/eket mo/da/ak; GT/+le!W Te is 5!+ !o/dolodW <!+e, ,o!+ ez a le!sze44 k3/+vWE #em ,ittem vol/a, ,o!+ Te is olvastadE ]a0, de /a!+szerKEH - ,a ppe/ e!+ k3/+vrl va/ sz. Ez t/+le! /a!+szerK lm/+. "lleszt!etik a 6silla!szr0ukat... *sak,o!+ u!+a/ez a kt em4er rtall,at ms tmra is, azaz ms 6silla!szr is sz4a ker2l,et. La ez F mo/d0uk F a politika, a 1o!+k>ra va!+ a perzsa ma6skk szre, akkor el1ordul,at, ,o!+ az e!+ik2k/l k3r alak> 6silla!szr lesz, amel+ik patto! szikrkkal !, u!+a/akkor a msik em4er vil!4a/ eze/ a ,el+e/ ,romsz3!K 6silla!szr va/, amel+et sosem !+>0tottak me!, s ol+a/ ki6si, ,o!+ ali! ltszik. Lirtele/ mi/de/ki rez/i 1o!0a, ,o!+ G,ide!e44H Gs3tte44H lett. Ez mr /em lesz a tov44iak4a/ 1elttle/2l e!+szerK ,el+zet. A 1r1iak s a /k vil!4a/ /a!+o/ !+akra/ ms,ol !/ek a 6silla!szrk, s m! vletle/2l sem ,aso/l 1orm0>ak, /a!+s!>ak. Ez okozza a le!t344 /e,zs!et. 72l3/3se/ e!+ms szeretet4e/. Lo!+a/ rtem eztW A k3vetkezkppe/; .ieltt >!+ d3/tesz, ,o!+ 4oldo!! akarsz te//i valakit, rte/ed kell az N 6silla!szri,oz. Ez azzal kezddik, ,o!+ me! kell 1i!+el/ed a lelkt. .e! kell ismer/ed a 6silla!szrit, ,o!+ ,ol va//ak, me//+ire 1o/tosak a SB9.98A, s ,o!+a/ !/ek. La ezt elmulasztod, s 6sak pr4lkozol Nt 0l szeret/i, ma!ad4l kii/dulva, a ma!ad md0/, akkor 6sald/i 1o!sz, mert #E7" ms lesz 1o/tos, amit TE el1ele0tesz me!ismer/i. A 1r1iak s a /k e!+ar/t sokat pa/aszkod/ak arrl, ,o!+ me//+i mi/de/t me!tesz/ek a msikrt, de a msik /em rtkeli kellkppe/ a szeretet2ket. Lt, 5me a//ak a t2/ete!+2ttese, amit 6sak e!+ a G*silla!szr Akadmi/H szerzett diploma ,oz,at ,el+re. La talltu/k a msik lelk4e/ e!+ ol+a/ ki6si 6silla!szrt, amel+ /em !, de /ek2/k /a!+o/ 1o/tos, me!pr4l,at0uk e!+ idei! ,ozzri/te/i a sa0t lo4o!su/k,oz, ,t,a me!!+ullad. A tKz ter0ed u!+a/is. "l+e/ a termszete. "!e/is kpesek va!+u/k e!+mssal me!szerettet/i >0 dol!okat, 1el6si!z,at0uk e!+ms rdekldst a szmu/kra kedves dol!ok ir/+4a/, de T<=#<#7 7EOO, ,o!+ mikor el! s mikor rem/+tele/. Termszetese/ /a!+ ,arm/ia 6sak akkor lesz k3zt2/k, ,a a le!/a!+o44, a le!1o/tosa44 6silla!szri/k 3sszeille/ek, va!+ /em zavar0k e!+mst. E!+ pr szem4l, a,o!+a/ e!+msra /z/ek, mi/di! kiolvas,at, ppe/ me//+i 6silla!szr vil!5t0a 4e lelk2k k3z3s rszt. Ja//ak ol+a/ em4erek, akik/ek a 6silla!szri a//+ira ,ide!ek, ,o!+ a mi ra!+o!su/kat is kpesek le,ervaszta/i. Erre vi!+z/u/k kelle/e, mert sz2ks!2/k va/ 3/ma!u/kra, ,isze/ a

27

6silla!szri/k ,ozz/k tartoz/ak. Lt, eddi! tartott a ,aso/lat, de tal/ siker2lt e!+ ki6sit tad/om a44l, amit / tapasztaltam. 73z4e/ 0utott eszem4e, ,o!+ volt e!+ 4art/m, aki/ek a pld0a szi/t/ errl mesl. N mi/di! azt ,itte, ,o!+ 1i/om, mele! va6sorval kell vr/ia a 1r0t, mert F a G*silla!szr Akadmi/H szerzett diploma ,50/ F >!+ !o/dolta, a 1r0/ek ez a le!1o/tosa44, amire mi/di! v!+ik. TTudod, ez is e!+ Gklasszikus /iH elkpzels Ga 1r1iakrlH - ami /,a tveds.U Oe!/a!+o44 me!lepetsre, amikor a 1r1i elk3lt3z3tt, utols level4e/ a k3vetkezt 5rta 6saldott 4art/m/ek, aki elmo/dsa szeri/t a lelkt is kitette ezrt a 1r1irt; GTudod, =r!m, / mi/di! /a!+o/ 4e6s2ltem, ,o!+ Te mi/de/ /ap e//+it 1z3l, de / i/k44 arra v!+tam vol/a, ,o!+ elolvasd azt a /,/+ remek k3/+vet, amit mi/di! a0/lottam #eked az elm>lt /+ol6 v4e/, de Te sosem olvastad el. T344sz3r elmo/dtam #eked, ,o!+ szmomra me//+ire 1o/tos le//e, ,o!+ est/k/t 4eszl!ess2/k, de Te a mai /api! azt ,iszed, ,o!+ /ekem a va6sora s a tiszta ko/+,a 1o/tosa44, mi/t a 4eszl!ets. Ez, persze, /em 5!+ va/. .! azt is me!tettem /,a, ,o!+ 4eu!rottam va6sorrt a sarki tterem4e s el,oztam, ,o!+ le!+e/ id/k e!+msra. Azt akartam, ,o!+ vedd szre, mil+e/ 1o/tos le//e ez /ekem, de akkor me!i/t /ekilltl a moso!ats/ak. #eked mi/di! 1o/tosa44 maradt az, amirl >!+ L"TTE=, ,o!+ e/!em 4oldo!! tesz. Az i!azs! az, ,o!+ az utols kt v4e/ mr 1eladtam.H Szomor> t3rt/et, ,isze/ tal/ me! le,etett vol/a me/te/i a dol!ot. <!+a/akkor tal/ emlkszel, A//a, ,o!+ az 3sszeills!rl mr 5rtam #eked. Ez tula0do/kppe/ 6sak e!+ msik vo/atkozsa a dolo!/ak. #em visz mi/di! el44re, ,a azzal t3lt02k az let2/ket, ,o!+ re/dszerese/ ms 6silla!szrit !+>0to!at0uk. #,a sz2ks! va/ r, /,a 1o/tos s /,a elker2l,etetle/. =e a pru/kkal val e!+2ttlt/ek t344rl kelle/e szl/i. Az let ms ter2letei/ a//+it kell ,ar6ol/u/k msokkal, a//+i /e,zs!et kell lek2zde/2/k. Sz2ks!2/k va/ arra, ,o!+ a pru/kkal alapvete/ e!+etrts4e/, e!+mst me!ers5tve, tmo!atva, 3ssz,a/!4a/ l02/k. #ek2/k a #a!+apddal F szere/6sre F siker2lt. Azt ,iszem F s 4o6s/at a ,aso/latrt, de il+e/ ids kor4a/ mr me!e/!ed,eti ma!/ak az em4er -, ,o!+ u!+a/ez a ,el+zet a szeretkezs/l is. #em az a 1o/tos, ,o!+ a 1r1i mit L"SB arrl, ,o!+ mi 0 /ek2/k, /k/ek. Az a 1o/tos, ami t/+le! az. Qs F szi/t/ szlva F mi/de/ ,uszo/kt ves l/+ tud0a, ,o!+ mil+e/ 1i!+elmetle/ek tud/ak le//i e!+es 1r1iak. TAz ms krds, ,o!+ mi pedi! ,all!atu/k... s arra vru/k veki!, ,o!+ mi/de/t kitall0a/ak.U .ost 4>6s>zom ismt, s sietek a ko/+,4a... *skollak Be//eteket /a!+ szeretettelE #a!+a/+d Ez volt az els levl, amel+/ek az elolvassa, mr /em 0ele/tett akkor Gme!rzkdtatstH. [!+ tK/t, kezdek ,ozzszok/i az >0a44 s >0a44 Gszi!etek,ezH, mel+eke/ mr ismers rzs volt lpked/i. Oi/! mama F a 1otkrl 5tlve F ta!ad,atatla/ul !+3/+3rK / volt, de most mr k/+tele/ voltam azt is elismer/i, ,o!+ ppe/ ol+a/ 0l t0kozdott az rzelmek s a kap6solatok dzsu/!el4e/, mi/t /a!+apm. Az az rzsem tmadt, mi/t,a mi/de!+ik2k u!+a/azt tud/, 6sak okosa/ 4eosztottk vol/a e!+ms k3z3tt, ,o!+ ki mirl 5r a levelek4e/. Jolt valami /a!+ ,aso/ls!, valami me!ma!+arz,atatla/ szellemi 3ssz,a/! ezek4e/. Dl+a/ volt olvas/i Nket, mi/t,a e!+ te/!eri ,romr4o6os d2l3/!l/e a szl4e/ e!+szer 0o44ra, azut/ a msik ir/+4a, de mi/di! le,et tud/i, ,o!+ a vitorlk s r4o6ok u!+a/azo/ ,a0,oz tartoz/ak, amel+ e!+ ,atrozott ir/+4a ,alad. Bele!o/doltam, mi6soda lm/+ lett vol/a mellett2k l/i, 4ele,all!atz/i a 4eszl!etseik4e, rszese le//i e//ek a ,arm/i/ak, az N let2k/ek. Szerettem vol/a ott le//i a va6soriko/, lt/i, a,o!+ sz ,a00al is me!1o!0k e!+ms kezt az erdei sta k3z4e/, s ,alla/i, a,o!+ mi/de!+ik2k msk/t mesli el, ,o!+a/ ismerkedtek me! ott, az osli katedrlis4a/. A le!rdekese44 az volt, ,o!+ k3//+ed/ el tudtam Nket kpzel/i. Dl+a/ termszetes mdo/ lettek a 1a/tzim rszei, ,o!+ ma!am is 6sodlkoztam.

28

Ekkor eszem4e 0utott, amit /a!+apm 5rt az idekrl, s arrl, a,o!+a/ ezek ma/aps! eltK//ek a rem//+el e!+2tt. 803ttem, ,o!+ az N ideik, az N lmaik, amiket me! is ltek, amikre pldt mutattak, vak5t 1/+K, ,atalmas 6silla!szrkk/t !/ek a lelkem4e/. A levelek me!!+>0tottk 4e//em azokat a 6lokat s v!+akat, amel+ek/ek a ltezsrl / m! /em tudtam, de amel+ek arra vrtak, ,o!+ 1el4resszk ket. .e!rtettem, ,o!+ az N k2ldets2k s ,al,atatla/s!uk valsult me! ezzel. Qreztem, ,o!+ 3r3kre a sz5vem4e zrtam Nket, az lmaikat, s /em tudtam mst te//i, 6sak 4e,u/+tam a szemem s ,a!+tam, ,o!+ Glelkem kar6so/+10aH 1/+r4a/ >sszo/... .9SD="7 #AP T5z ra eltt pr per66el az e!+ik tavi ,idropl/ mar6o/a p31kelsre 4redtem. #em volt /e,z r03//3m, ,o!+ m! mi/di! az "/ari-t part0/ va!+ok, a kis ,zik4a/. Erre ,5vta 1el a 1i!+elmemet olvas1otelem kem/+ kar10a is, amel+ elsz/ta/ s ,ide! ,atrozotts!!al akadl+ozott me! a44a/, ,o!+ ruti/szerKe/ a msik oldalamra 1ordul0ak. Tov44alvsi sz/dkom 6se/dese/ ddel!etett ill>zi0t v!le!ese/ a kakukkos ra lla/d lak0a vette el, amikor 2//epl+es keretek k3z3tt 4e0ele/tette a '0 rt. #vrem ,5v kiltsai e!+rtelmKv tettk, ,o!+ a ,idropl/ /em 2rese/ rkezett. 7i6sit zoko/ vettem, a,o!+ az let krdezs /lk2l 4et3rt a44a a me!,itts!4e, amel+ a ,zik, a levelek s k3z3ttem az 0szaka 1ol+am/ kialakult. Ez az rzsem azut/ !+orsa/ tovatK/t, amikor /e!+ed ra m>lva a re!!eli kv s a 1riss va0askal6s illata t3lt3tte 4e a /a!+ ,z tkez0t, a,ol mr e!+2tt 2lt2/k, mi ,rma/ F testvrek. Eze/ a re!!ele/ >!+ tK/t, mi/t,a a k3zt2/k lv /+ol6 v kork2l3/4s! 3sszezsu!orodott vol/a. [!+ reztem, ,o!+ 0o44a/, sokkal 0o44a/ k3z02k tartozom, mi/t vala,a. Persze !+orsa/ el,r5tottam mi/de/1a0ta rdemi vlaszt arra az rdekldsre, ,o!+ G#a, mi va/W .esl0 mrE Elolvastad ketWH. #e,z lett vol/a 4rmit is mo/da/om. .i/de/ kimo/dott szval 6sak e!+re 0o44a/ 4ele4o/+oldtam vol/a a 1elismert i!azs!ok pk,lszerK 3ssze12!!sei4e. Azt ,iszem, me!rtettk. Bt+m 1ela0/lotta, ,o!+ re!!eli ut/ me!mutat0a /ekem /a!+apa ke/u0t, amivel v5zre szll,atok, s ki6sit 4ara/!ol,atok a !+3/+3rK kis szi!etek k3z3tt, amel+ek az "/ari-tavat a//+ira vadre!/+ess teszik. A zuzmval 4e/tt erdei sziklk, a sodrsme/tes tiszta v5z, az illatos 1e/+- s /+5r1aerdk i!az/ alkalmas terepet 4iztos5tottak e!+ ma!am1a0ta kala/dor szmra. Lamar tlttam, ,ol 1o!om 1ol+tat/i a levelek olvasst... mi/t 3/k/tes 8o4i/so/. A #ap ra!+o!a/ s2t3tt r/k, amit a v5zparto/ 6sak /apszem2ve!4e/ volt ta/6sos lvez/i. A ke/u kopottas s ki6sit 1ak 1estk4e/ visszak3sz3/t a 0l ismert okker s kk sz5/vil!S a d5sz5tse is ta!ad,atatla/ul i/di/ i,letsK volt. 7is 1szer4e/ porosodott, k3zel a v5zpart,oz, ami k5v2lrl e!+ r!i szau/a12lk/ek /zett az em4er, tal/ az is volt kor44a/. A pkok valsz5/Kle! azta is visszas5r0k ,4or5tatla/ /+u!almukat, ,isze/ i!e/6sak r0uk i0esztett2/k a takar5ts k3z4e/, a,o!+ a por e/+szete all elvarzsoltuk a ke/u eredeti sz5/eit. Jisszame/tem a kis ,zik,oz s ma!am,oz vettem a leveleket. A ,tizsk4a/ el1rt m! /mi tel1les!, amirl 0o44/ak lttam ma!am !o/doskod/i a karm4l, ,isze/ akkor / mr tudtam, ,o!+ /em rek vissza e4dre. - Azrt, mieltt leme!+ a /ap s ,ide! lesz, tall0 ,azaE - kiltott ut/am 4t+m, ki1e0ezve ezzel, ,o!+ rti, mirl szl szmomra ez az utazs. :a/tasztikus rzs volt, a,o!+ a ke/u szelte a sima v5zt2kr3t, s a ver1/+4e/ lveztem a ,Ks leve! ramlst az ar6omo/. Eze/ a /a!+ tavo/ i!az/ sza4ad/ak reztem ma!am. Oi!etes erdk a parto/, ki6si 4u/!alk, s az a 6se/d, amel+ a t!as tr4e/ a t 1elett le4e!ett, ,a/!s>l+ozva mi/de/ /esz 0ele/ts!t, elvarzsolt. A ke/u F amel+ 2!+es kis Gsikl/akH 4izo/+ult F sta4ila/ szelte a vizet, s a kis ,ullmok 6se/des 6so4o!ssal ,a!+tk el a G,a0H orrt. [!+ d3/t3ttem, e!+ kelle/ ki6si szi!ete6skt /zek ki ma!am/ak, amel+ mr 6sak mret4l adda/ is e!+rtelmKv teszi msok szmra, ,o!+ a szi!et 1o!lalt. I!+ vil!os lesz, ,o!+ /em kell s /em rdemes kik3t/i2k ra0ta. Persze, sz/dkoztam i/te!et/i mi/de/ arra 0r 6s/ak ismeretle/ utas/ak, tvolrl szeretve Nket. Jal04a/ a ,idropl/ok 1el- s leszllsa is rdekelt, amit e!+ /a!+ szi!et 4else04l /em lt,attam vol/a, 5!+ vlasztsom az ltalam GSzrmkH-/ak keresztelt kis szi!etre esett, amel+ ali! volt /a!+o44 e!+ te/iszpl+/l, viszo/t

29

/a!+ parti sziklit is sz2rkskk zuzm 1edte. Arra !o/doltam, mil+e/ szere/6se, ,o!+ erre1el /em //ek kaktuszok, mert amil+e/ i!/+tele/s!re va//ak kr,oztatva ezek az szaki /3v/+ek, sok ki6si kaktusz is 4or5t,at/ a szi!etemet. A partraszlls 5!+ sikeres volt, s 4oldo! 3r3mmel sa0t5tottam ki 3/ma!am/ak e talpalat/+i szraz13ldet. El,el+ezkedtem a ,a4sziva6s matra6omo/ s elvettem ki/6seimet. A /ap kellemes mele!e/ s2t3tt, s / >0ra kiel!5t,ettem tudsszom0amat a levelek4l. .r Gtudtam, ,o!+ /em tudokH ele!et, ezrt mr v!+tam az >0a44 ismeretek ut/. Emlkeztem, ,o!+ ez /em 5!+ volt az olvass kezdet/, de most mr 4iztos voltam 4e//e, ,o!+ mi/darra sz2ks!em va/, amit ezek a levelek elmo/d,at/ak /ekem az letrl. I!+ te,t 3r3mmel vettem kz4e s 4o/tottam ki /a!+apm k3vetkez levelt...

:i//orsz!, "/ari A. 2000. prilis '. 7edves 8o4ertE .a a 4olo/dok /ap0a va/, 5!+ F mi/t 3re! 4olo/d F ezt /em ,a!+,atom ki, 5r/om kell #eked. .o/d0uk a 4olo/dokrl. Lisze/ tudod, ,o!+ a kirl+i udvarok4a/ Nk voltak az e!+etle/ek, akik szi/t/ elmo/d,attl, amit !o/doltak, azaz Nk riztk me! valdi 3/ma!ukat e!+ed2l. Azt ,iszem, a le!/a!+o44 4olo/ds!, amit mi em4erek szoksos mdo/ elk3vet2/k, ,o!+ /em maradu/k 4olo/dok. Pedi! t/+le! a le!/a!+o44 ,i4a, ,a >!+ r2/k el 4rmil+e/ 6lt, ,o!+ k3z4e/ me!,al 4e//2/k valami 3/ma!u/k4l. Tudom, ,o!+ mirl 4eszlek, mert sokszor me!tettem / is. A vil! le!rossza44 G2zleteH, 8o4ertE Ji!+zz veleE O!+ 4olo/dE :o/tos dol!ok4a/ l!+ mi/di! 3/ma!adE #e l!+ ru6ikk semmil+e/ pia6o/, /e vidd a lelkedet a vsrraE .ert amikor mr vissza6si/l/d, akkor az rust mr se,ol sem 1o!od me!tall/i. Szeri/tem ez az 2ze/ete a 4olo/dok /ap0/ak, s mr 6sak ezrt is 3r2l,et2/k, ,o!+ 1e//maradt. #a, errl e//+it, kedves u/okm... Tr02/k vissza az 3re! i/di/,ozW Oe!+e/ ,t. Tudod, 8o4ert, amikor a 0ellem/l az 3re! me!eml5tette a szoksokat, ezzel kul6sot adott a kez2/k4e. .ert a szoksok mi/di! rulkod/ak az em4er4e/ re0tzk3d me!,atroz tula0do/s!okrl. Ez e!+ /a!+o/ iz!almas tmaE Semmi mst /em kell te//ed, 6sak ki/+itod a szemed s 12lelsz. Szoksokat keresel. Pldul il+e/ mo/datokat keresel; -A vasalst /em / szoktam 6si/l/i... -#em szoktam sportol/i, de /,a elme!+ek... -#em szoktu/k sz5/,z4rletet ve//i... -.i ezt /em szoktuk me!2//epel/i... -#lu/k /em szoks az, ,o!+... -#latok 5!+ szoktkW... -Q/ /em szoktam 4eszl/i k3z4e/... -#em ,iszem, ,o!+ szokst k/e 6si/l/u/k a44l, ,o!+... st4. Szval, ,a 1i!+elsz az il+e/ekre s 3sszell5tod a mozaikkpet, sok1le me!lepetstl me!k5ml,eted ma!ad. Az em4erre 0ellemz, ,o!+ mit szokott 6si/l/i a sza4adide04e/, ,o!+ mil+e/ k3/+veket szokott olvas/i, ,o!+ mil+e/ 1ilmeket szokott me!/z/i... st4. Pr4ld ki ma!ado/, 8o4ertE Ird 3ssze e!sze/ szi/t/ azokat a dol!okat, amel+eket re/dszerese/ me!teszel. .e! 1o!sz lepd/i, ,o!+ me//+i mi/de/t elmo/d 8lad. A me!1i!+elt dol!ok ltal4a/ ,aso/l ir/+4a mutat/ak. .e!1i!+el,etsz, 1el1edez,etsz ir/+ults!okat, te/de/6ikat. Oe,et, ,o!+ ppe/ valami/ek az lla/d L"9#YA a 0ellemz, s ezt kell szreve//ed. .i/de/esetre a G1a t3rzseH 1o/tos. 8adsul /a!+o/ sokat elrul a//ak me!5tls,ez, ,o!+ valaki szmodra G43!reH va!+ Gkristl+po,rH. 9ltal4a/ komol+ oka va/ a//ak, ,a valaki so,a /em 0r t/6ol/i, tz ve /em volt /+aral/i, sosem szokott 6lokat kitKz/i 3t vre elre, /em szokott ka6a!/i, /em szokott 1o!orvos,oz

30

0r/i, va!+ /em 1e0ezi 4e, amit elkezdett. Ezek #E. 0ele/tktele/ aprs!ok. Ezek vil!5ttor/+okE Mssze12!!seik4e/ kiad0k a zto/+ok vo/alt. .a0d/em mi/di!. C+ermekkorom4a/ az e!+ik kedves 4artom ap0a azt mo/dta /ekem; G#e 1eledd, 1iam, ,o!+ a szoksok s a t/+ek maka6s dol!okEH. Persze mi akkor eli/tzt2k ezt e!+ vllr/d5tssal, s /em tartottuk ma!u/kat e,,ez. 7s44 mr /a!+ rat 1izett2/k a ta/uls!rt. GA 1el/ttek 1ur6sk /,a.H - mo/d0a a 7is Ler6e! Sai/t-EPupr+ ,5res k3/+v4e/. #em is ,i// el az em4er, ,o!+ me//+ire. Lallottam e!+ 1iatalem4errl, aki az alma6sutkkat s a szemetet re/dszerese/ a szekr/+ tete0re rakta 1el, m5! me! /em telt a /a!+szekr/+, s le /e /em !urult rla mi/de/ szemt. [0 asszo/+a szmra 6sak akkor der2lt ez ki, amikor ,zass!k3ts <T9# elme/tek /sz>tra, s >tk3z4e/ elsz3r u!rottak 1el a 1r1i> vidki laksraE Jolt e!+ szomszdom, aki/ek az volt a szoksa, ,o!+ mi/de/ 0ele/tse44 ,zass!i ko/1liktust >!+ Goldott me!H, ,o!+ 3t /api! /em 4eszlt a 1r0vel, /em volt ,a0la/d 4eszl!etst kezdem/+ez/i. Jolt ol+a/, ,o!+ ,t /api! me! se szlaltE Br ez az r2lts! el! ma!as 1oka, kpzeld, m! 42szke is volt ma!ra, ,o!+ ezt me! tud0a te//i. A szoksok m3!3tt mi/di! me!,>zdik valamil+e/ sa0tos elkpzels, ,it va!+ me!!+zds arrl, ,o!+ mi 0, mi rossz, mi 1o/tos, mi /em az... st4. Erre is utalt az 3re! i/di/. .ert ,a 0l me!1i!+eled, 8o4ert, a sa0t let1ormdat mi/di! Te alak5tod ki, a szoksaiddal e!+2tt. .i/di! Te e!+ezel 4ele az leted alakuls4a. A sz/dkaid elkevered/ek a lelked4e/ azokkal az i/1orm6ikkal, tapasztalatokkal, amel+eket 1elsz5vsz ma!ad4a, s idvel, a d3/tseide/ kereszt2l, lassa/ kikristl+osod/ak a szoksaid. Persze, msok ,at/ak 8d s 4e1ol+sol/ak, de so,a /em Tled 12!!etle/2l. Ja/ ol+a/ 1r0, aki sose mo/d G#emH-et e!+ ,3l!+/ek, mert mr a !+ermekkor4a/ kialak5tottk Be//e azt a szokst, ,o!+ mi/di! Gsz1o!ad, 0 1>H le!+e/, s mi/di! te!+e me!, amit az a/+0a akar. Ja/ ol+a/ /, akit szi/t/ erre /eveltek. Nk lesz/ek a 6saldi trsadalom Gra4szol!iH. La /em kap/ak sz4e, e!sz let2k4e/ 6sak msok lett 1o!0k kiszol!l/i. .ert szoksukk vlt, ,o!+ >!+ !o/dol0a/ak ma!ukra, ,o!+ Nk G/em ltez/ekH, e!+szerKe/ /em szm5ta/ak. Persze, e//ek az elle/tte is le,ets!es. #,a elkpzel,et, ,o!+ ,armi/63t-/e!+ve/ ves koruk k3r2l az em4erek Gtes/ek a l t>ls oldalraH. .iut/ valaki /e!+ve/ vi! e!+ 4izo/+os GszoksosH ir/+4a me/etelve reszml, ,o!+ /em a sa0t lett lte, /,a ,a0lamos ,irtele/ sarko/ 1ordul/i, Gott,a!+ 6sapot-papotH, s az elle/kez ir/+4a i/dul, kizrla! 3/ma!val t3rdve. .e!pr4l0a 4eptol/i a 4eptol,atatla/t, a,el+ett, ,o!+ a LEOYES k3zp>to/ ,alad/a, a ,arm/ia >t0/. *sak rdekess!k/t 0e!+zem me!, ,o!+ ez az Gi/!a-e11ektusH, ami a tel0es 3/1elads s az e!oizmus k3z3tt ,irtele/ vltsok4a/ /,a me!1i!+el,et az let4e/, mskppe/ u!+a/, de a tpllkozs4a/ is 1ellel,et. Co/dol0 6sak 4ele, ,a!+ ,a dleltt sok dess!et ettl, akkor dlut/ 4iztos ss telt 1o!sz k5v//i. A keletiek e!+ tel0es tpllkozsi re/dszert is 1elp5tettek eze/ v!letek kivdsre, amel+ #+u!ato/ a makro4iotika /vre ,all!at. .! rk4ete!eket is kpesek !+!+5ta/i vele, azltal, ,o!+ a kie!+e/s>l+ozott ,arm/ia !+!+5t ere0t ,irdetik Tpl. so,a /em a0/la/ak 1o!+asztsra /a!+o/ des telt ss elle/s>l+ozs /lk2l s 1ord5tvaU. La 1i/omat akarsz e//i, 8o4ert, ma0d pr4ld ki a mazsols, sze!1Ksze!es, pir5tott ,a!+ms le/6selevestE .e!ri... #em 6sak azrt trtem ki erre, mert ppe/ e4did va/, s *si/!i ppe/ valami k2l3/le!es zp3rk3ltet ksz5t Ts2lt almval s 6urr+s rizzselU, ,a/em azrt, mert szeri/tem a szoksok le!1o/tosa44, pozit5v 0ellemz0e az let4e/, ,a azok .Q8TQ7OETESE7. Ez /em a sze/vedl+ ,i/+t 0ele/tiE #em a valdi, tel0es rszvtel 0^-os ,i/+t 0ele/ti. #emE A mrtkletess! 6sak a//+it 0ele/t, ,o!+ elker2l02k a v!leteket, azaz a t>lzsokat, amel+ek mr /em tmo!at0k az let vir!zst, ,a/em !+e/!5tik. Elle/tte le,et/e a m/ia. Lisze/ a m/ikus em4er /em tud0a lell5ta/i a p3r!st e!+ ir/+4a..., /em tud0a. Lol a ,atr, s ezzel krt okoz. .rpedi! az let mi/di! sza4l+ozza 3/ma!t. Az a sportol, aki pl. m/isa/ 1ut, !+orsa/ t3/kreteszi az 5z2leteit, 5!+ kptele/ lesz 1ol+tat/i tevke/+s!t.

31

La azt ltod, ,o!+ valaki/ek az a szoksa, ,o!+ mr ,rom ve /apo/ta ktszer edzsre 0r, 1eltevdik a krds; va0o/ val04a/ mirtW La6sak /em az Eurpa-4a0/oks!ra ksz2l... a .Q8TQ7 te,t le!al44 ol+a/ 1o/tos 0elz40a, mi/t ma!a a szoks me!lte va!+ ,i/+a. La valaki /em k3lt ppe/ k3/+vre va!+ sz5/,zra, az le,et ppe/ sszerK. =e ,a so,a si/6s 5!+, va!+ F ppe/ elle/kezle! F re/dszerese/ 5!+ va/, az mr e!+ ol+a/ szoks, amel+re rdemes /mi 1i!+elmet sze/tel/i, ,isze/ m3!3tte mi/di! valami GrdekesH me!!+zds va!+ elt3klts! va/. :iatala44 korom4a/ volt e!+ 4art/m, aki/ek szemmel lt,atla! az volt a m/i0a, ,o!+ /evel0e s 6siszol0a a 1r1iakat. Ez azt 0ele/tette, ,o!+ 1ol+amatosa/ le- s kirtkelte, amit tettem, va!+ mo/dtam. A te/iszpl+/ azt ,allottam; GLa!+d azt a la4dt, mr kime/t a pl+rlE #a, p3r!se44e/ 0tsszl mr, elalszomEH, a t/6parkette/ GJedd mr szre, ,o!+ / ,o!+a/ tartom a kezemE I!+ tartsdEH, a ko/+,4a/ G.irt moso!atsz, ,a il+e/ maradt itt ez a po,rE "ste/em,m! a moso!atst sem le,et 8d 45z/iE, amikor pedi! az autmat vezettem,.. .,m, azt i/k44 a kpzeletedre 45zom. TTal/ e!+ ,ti! 45rtam...U Br itt a st5lus is leszerepelt, tal/ 0 plda a rossz szoksok, a 0ellem s a mrtk pro4lm0ra. Az erszakkal t3rt/ /evels m/iss, k/+szeress tesz. .e//+ivel e!+szerK44 le//e az let, ,a a sz2lk - tudva a 1e/tieket - /em te//k a !+ermekeiket m/iss, e!+oldal>v va!+ k/+szeress, mik3z4e/ 0 szoksokat alak5ta/ak ki Be//2k. Tal/ ,asz/osak lesz/ek szmodra ezek a !o/dolatok, de most lvezd a tavaszt, kedves 84ert, l!+ sza4ad s szerelmes, mi/t a,o!+a/ mi is ezt tessz2k *si/!ivel. "ste/ ld0o/, :iamE Szeretettel, #a!+apa
A,o!+ ittam a /aps2ts4e/ /a!+apm szavait, eszem4e 0utott, ,o!+a/ 1i!+elt2k ki !+ermekkorom4a/ e!+ kedves s2/i GszoksaitH a kert2/k v!4e/. #a!+o/ vatos/ak kellett le//2/k, mert ,a GNkelmeH szrevett 4e//2/ket va!+ akr 6sak az r/+ku/kat, mi/d0rt Gviselked/iH kezdett. Arra !o/doltam, ez az em4erekre is i!az. Pi,e/skppe/ ,a/+att1ek2dtem, tov44ra is lveztem a /aps2tst, s el0tszottam a !o/dolattal, ,o!+a/ 1o!om me!1i!+el/i *lara szoksait. *sak,o!+ azo//al r03ttem, ,o!+ el,i4zom a dol!ot, ,isze/ m! !o/dolat4a/ is kik3pettem Jele a r!t a sz5/,z4a/. E!+4l Gkorrek6is k/+szeremH tmadt, mi,el+t arra !o/doltam, mil+e/ rossz szoksai le,et/ek ma0d. TAzt ,iszem a 1izikus Leise/4er!/ek volt i!aza, amikor azt mo/dta, ,o!+ a me!1i!+el s a me!1i!+els t/+e 4e1ol+sol0a a me!1i!+els eredm/+t...U :el1edeztem, ,o!+ e!+ltal/ /i/6s t2relmem ,ozz. E!+szerKe/ >!+ reztem, ,o!+ a Gvil! 0ele/ llapot4a/, amikor a dol!okat 0o44 ir/+4a kell me!vltoztat/u/k...H /em e/!ed,etem me! ma!am/ak a szemllds luPust s a me!1i!+els Gptol,atatla/ idvesztes!/ekH tK/ik. Tudtam, ,o!+ vesztsre llok, mert e//ek a ,ozzllsom/ak az lesz az eredm/+e, ,o!+ GS2/i 4e!u4zik s t2sks leszH, radsul sose tudom me!, ,o!+ merre akart me//i eredetile!, azaz val04a/ mil+e/ szoksok tark5t0k t2sks szeml+is!t. 8d344e/tem, ,o!+ a ma!am szmra kell tud/om me!vlaszol/i a k3vetkez e!+szerK krdst, ami me!old0a ezt az e!szet;

Az a 6l, ,o!+ S2/i E8E=ET" termszett s szoksait me!ismerd, va!+ az, ,o!+ S2/i ol+a/ szoksokat ve!+e/ 1el, ami /eked tetszikW
Aki EONBB d3/t e!+ S2/i sorsrl, mi/t,o!+ me!ismerte vol/a, a//ak az az rdeke, ,o!+ d3/ts/ek ,el+ess!t i!azol0a, te,t S2/i/ek ol+a//ak kell marad/ia, va!+ ol+a// kell vl/ia, amil+e//ek N elkpzelte. Ez viszo/t 6sak akkor le,ets!es, ,a 6siszol/i s idom5ta/i kezdi, mert e!+4k/t S2/i JAOX=" ar6a e!+szer 6sak eltK/ik, ami roppa/t kellemetle/ vol/a. 7ider2l,et/e, ,o!+ Ga d3/t45rH tvedett. I!+ vlik roppa/t 1o/toss, ,o!+ a vals! m! e!+ pilla/atra se ltszd0o/ a ma!a tel0ess!4e/. E44l viszo/t az k3vetkezik, ,o!+ az em4er2/k t2relmetle/ s valsz5/Kle!

32

k5mletle/ lesz S2/i,ez. La azo/4a/ valaki el44 me!1i!+el, s 6sak ezut/ d3/t, az me!e/!ed,eti ma!/ak a JAOXS9C me!1i!+els/ek luPust, ,isze/ /i/6s mit vde/ie. Eze/ a po/to/ el!edett voltam a Gme!oldssalH, a//l is i/k44, mert ez a /zpo/t szmomra is 4iztos5tott /mi esl+t a prvlasztsi 0tszma me!/+ersreS st mi t344, >0 me!vil!5ts4a ,el+ezte a G43!re va!+ kristl+po,rH- dilemma kialakulst. E44e/ a pilla/at4a/ F 4e6sukott szemem ell F e!+ ,idropl/ szr/+pr0a takarta el a #apot, amel+ 20 mter ma!asa/, p31kelve ksz2lt 1elettem a leszlls,oz, /em messze a szi!etemtl. A,o!+ elvettem a tv6s3vet a tskm ml+rl, m! ppe/ 0l lttam, ami/t a GmadrkaH kt /ara/6ssr!a tappa/6sa k2l3/le!es surro!sval elri a v5z 1elsz5/t. "mdtam ezt a ltv/+t. .i/di! >!+ !o/doltam, ,o!+ ez a vil! azrt e//+ire szp s soksz5/K, ,o!+ to4zd,assu/k a !+3/+3r4e/, amikor r/z2/k. Lt, 5me a ,idropl/ leszllsa; a mr/3ki po/toss!, az em4eri tallko/+s! s az ar/+os szps! szim1/i0a. [!+ d3/t3ttem, kiss r/+kosa44 ,el+re k3lt3z3m. Az a /,/+ idse44 1a, amel+ a szi!etet rizte az ol+a/ 4etolakodktl, mi/t pl. /, kell r/+kot 4iztos5tott az akkor mr delel #ap ell. 7ett k3z2l2k ppe/ ol+a/ tvols!ra volt e!+mstl, ,o!+ kik3t,ettem r azt a 12!!!+at, mel+et vlem/+em szeri/t /a!+apm se vletle/2l tartott a ke/u orr4a/. :e0em4e ,>ztam a /apelle/zs sapkmat, /a!+ /e,eze/ el,el+ezkedtem a 12!!!+4a/, s mi/t aki a me//+orsz!4a/ s2tkrezik a k/+elem s a tuds iste//ek oltra eltt, rrse/ olvas/i kezdtem /a!+a/+m >0a44 levelt...

:i//orsz!, "/ari B. 2000. prilis '. =r!a A//aE Azt ,iszem, el03tt az ide0e a//ak is, ,o!+ a roma/tika s rzelmek ut/ a p/zrl is e0ts2/k /,/+ szt. Azrt is kezdem e!+4l ezzel a levelemet, mert rosszul ri/tett, ,o!+ e!+ /a!+o/ r!i, kedves 0 4art/m, 8osa, 5rt most /ekem "/do/zi4l rossz ,5reket. Nszi/t/ szlva 1elzaklatott, de, azt ,iszem, Te is me! 1o!od rte/i, ,o!+ mirt... Tudod, 8osa a szomszd l/+ volt, akit desa/+m is /a!+o/ kedvelt. C+akra/ t,5vtuk e!+mst s a sz2lei/k is /a!+o/ 04a/ voltak. .ost 5rta me! az i!azat az letrl, most, ,o!+ elvlt a 1r0tl. #em tudom, ,o!+ eddi! mirt /em osztotta me! velem ezt, de tudod, A//a, mi, /k, le!t344sz3r m! a le!0o44 4art/i/k/ek se mo/du/k el mi/de/t... Azt 5r0a, ,o!+ t344 mi/t 3tve/ v ut/ elvlt, s mi/de/t elvesz5tette, pedi! l/!ol, /a!+ szerelem adatott #ekik. Ta/>s5t,atom. A 1i> or!o/ap5t volt s a szo4rszat,oz is rtett. Emlkszem r, amikor 8osa elsz3r mutatta 4e /ekem. C+3/+3rK 1r1i volt, l/!ol, kedves s okos s3tt4ar/a szemekkel. Cikk/ak ,5vtk. Az a 1a0ta 1r1i volt, akire 3/k/tele/2l is visszapilla/t az em4er... =e, sa0/os, az 2zlet sta!/lt s a 1i> /em rtett ms,oz. Az esk2vre is >!+ krtek mr k3l6s3/. 8ossz Gme/H volt. Az is, ,o!+ a 1i> !+KrK0e elrepedt az esk2v ut/i /apo/. A 4art/m sz2lei se!5tettek #ekik, amikor tudtak, de a papa kr,z4a ker2lt, s 5!+ msra kellett a p/z. #em volt ms vlasztsuk, 0elzlo!4a adtk Cikko aut0t. E!+ dara4i!, ktszer,romszor ez kise!5tett Nket, voltak alkalmi mu/kk, de 6sak,amar el>szott az aut. Ekkor 03ttek az kszerek. .ost tudtam me! 8osa level4l, ,o!+ azt a !+KrKt is 4eadtk zlo!4a, amit m! / a0/dkoztam 8os/ak ,uszadik sz2lets/ap0ra. #em volt ms vlasztsuk, az i/1l6i vi 20^-osra emelkedett, s ott volt a mu/ka/lk2lis!, az els !+erek, /a s a szerelem. 7t v telt 5!+ el, de a ,el+zet 6sak rossza44odott. Az orsz!4a/ sz sem le,etett or!o/ap5tsrl s a mKvszeteket sem tmo!attk. #em volt me!re/dels, s Cikko mr r!e/ e!+ 1atelepe/ dol!ozott, mi/t 1izikai mu/ks. Ekkor me!tettk azt, amit sosem akartak

33

me!te//i; 4eadtk zlo!,itelre 1edezetk/t 8osa ara/+1uttatsos por6el/ ed/+kszlett, amel+ a sz2li ,z4l szrmazott, a /a!+mama /sza0/dkak/t. Beadtk, s /!+ ,/ap m>lva sem tudtk ki1izet/i. Elvesz5tettk. 8osa mr tudta, ,o!+ /a!+ 4a04a/ va/. Amikor a !+ermek/ek !+!+szert kellett ve//i, mert 4elzasodott, s a doktort is ki,5vtk, p/zt kellett szerez/i. Cikko rosszul oldotta me! a ,el+zetet; sikkasztott. A !+ermek s a 6sald me!me/ek2lt a vls!tl, de Cikko 4el2l val04a/ 3sszeomlott, s elvesz5tette az 3/4e6s2lst. Szere/6sre a dolo! 0o!i rtelem4e/ elsimult. Amikor Cikko 1l v m>lva e!+ik re!!el elkrte 8osa F m! me!maradt F karika!+KrK0t, ,o!+ zlo!4a ad0a, az volt a v!. A p/ztele/s! 1elr3lte az e!sz let2ket, az 3/4e6s2ls2ket, a rem/+eiket, ma0d v!2l F a szerelm2ket is. 8osa mr 6sak tKrt s kitartott, Cikko pedi! i//i kezdett. Az utols ,>sz vet mr eze/ a le0t/ ltk le. 8osa 4ete! lett, s 3t vvel ezeltt e!+ v!s /!+!+szati mKtte/ esett t. 7s44 az e!+ik ves0e is lellt. Amikor a msodik !+ermek2k is kirep2lt, 8osa depresszis lett, amit a pszi6,iterek 1lrekezeltek, ,ip/zis alatt pedi! t344 alkalommal me!erszakoltk. Ez utla! der2lt ki, amikor kt msik / llapotos lett, s a vizs!latok i!azoltk az orvos 4K/3ss!t a 45rs! eltt. La 4ele!o/dolok, ,o!+ szomszdok voltu/k, s akr velem is me!t3rt/,etett vol/a mi/dez, ,a /em 03v3k k2l13ldre ta/ul/i..., 4orzaszta/ me!visel m! a !o/dolata isE A//a, /e ,ara!ud0 rm, ,o!+ il+e/ sz3r/+K levelet 5rok #ekedE 7rlek, /e ,ara!ud0 rmE Tudod, azt mi/de/ / tud0a, ,o!+ sz2ks!e va/ arra, ,o!+ a 1r0e a/+a!i 4izto/s!ot /+>0tso/ a szmra, elssor4a/ a !+erekek 03v0e miatt. Termszetese/ a k/+elmese44 let le,ets!e miatt is. =e szi/t/ me!vallva, / ezt a t3rt/etet /em azrt mo/dtam el, ,o!+ arra 4iztassalak, /zd me! 0l Ceor!e 4a/kszml0t. #em. #em erre !o/dolok. 8osa tra!di0/ak szeri/tem ms a ta/uls!a. Tud/iillik 8osa /em volt 0 ta/ulE Ezrt maradt ott,o/, s ezrt /em 03tt ki velem k2l13ldre ta/ul/i. Sa0/os /em tudta tve//i a 6sald1e//tart szerept, amikor sz2ks! lett vol/a r. #em tudtak /+elveket sem, 5!+ ez is akadl+ozta Nket a44a/, ,o!+ ms orsz!4a/ 4oldo!ul0a/ak. Ezrt, amit mi/de/ //ek me! kelle/e ta/ul/ia, az a k3vetkez ta/uls!; E!+etle/ 4izto/s! va/; a SA]9T T<=9SD= QS A 7QPESSQCE"=. LA AB GP"A*7QPESH. A mai vil!4a/ e!+ 1r1i ltal4a/ /em 0ele/t 4izto/s!ot, mert a vil!, a !azdas! ol+a/ 1oko/ vlt la4iliss s veszl+ess, ,o!+ Nk ma!uk sem le,et/ek 4izto/s!4a/. #i/6s il+e/, ,o!+ G4izto/s!os llsH. Ez ill>zi. Errl /em a 1r1i te,et, aki melletted l. E!+es rep2lk lezu,a//ak, a szllodkat /,a 1elro44a/t0k, a /+aralst e!+ risi sz3kr te,eti t3/kre, az 2zletet pedi! !lo4lis ko/kure/sek veszl+eztetik mi/de/,ol. Sa0/os elm>ltak a r!i szp idk. [0 szelek 1>0/ak, s /ek2/k /k/ek k3teless!2/k 1el/evel/i a !+ermekei/ket akkor is, ,a az apk sorsa F /e ad0 "ste/E - esetle! tra!di4a torkollik. A 1r1iak mi/de/ 0sz/dkuk elle/re sem iste/ek, s /em vr,at0uk el Tl2k, ,o!+ ezekkel a roppa/t !azdas!i pro4lmkkal mi/di! e!+ed2l /zze/ek szem4e. Ja/, aki kpes r, de va/, aki 4elerokka/. .i/t Cikko. .ert a vil! me!vltozottE 8osa ta/uls!a az, ,o!+ a /k/ek kell tud/iuk 4oldo!ul/i a vil!4a/, s e,,ez SD7AT kell ta/ul/iuk. A tuds /,a az e!+etle/ ki>t. =e mi/de/ ms utat is 6sak akkor vesz2/k szre, ,a 0l i/1ormltak va!+u/k. A sze!/+s! me!oldsa is a tuds4a/, a ,ozzrts4e/ re0lik. Dl+a/ dol!okat kell me!ta/ul/i, amel+ek ,ossz>tvo/ is le,etv teszik, ,o!+ 4oldo!ul0u/k, ,isze/ az elavult tudssal /em sokra me!+2/k. Emlkszel, amikor a ,zass! ozisrl 5rtam #ekedW Azt mo/dtam, ,o!+ a G,zass! ozist a 4eszl!ets patak0a ltetiH. #a, e44l az ozis4l m! le!al44 kt patak ,i/+zott. Az e!+ik a szeP, a msik a p/z. Ez ol+a/, mi/t e!+ ,roml4> szk; ,a az e!+ik l4at elveszed, a szk is el4orul. Az / le!szi/t44 vlem/+em ezzel kap6solat4a/ a k3vetkez; mi/de/ //ek kpess kelle/e vl/ia az a/+a!i 12!!etle/s! elrsre, le!al44 e!+ ]XO 1izetett llssal s kt /+elvvizs!val a 1ik04a/, m! mieltt 1r0,ez me//e, s !+ermekeket sz2l/e a 7edves/ek.

34

.ert EB A CYE8.E7E7 Q8=E7E. Ez a 1elelss!e e!+ //ek 3/ma!rt s a !+ermekeirt. #a!+ 1elelss!, val4a/. Az a /, aki azt ,iszi, ,o!+ ez /em 5!+ va/, s /em vllal0a ezt a 1elelss!et "=NBE#, az /a!+o/ prul 0r,at, LA ma!ra marad a !+erekekkel. Az let Ga ks/ 03vk/ekH mr /a!+o/ ke!+etle/ 1eltteleket sza4. .e!!+zdsem, ,o!+ a 1r1iak /em arra valk, ,o!+ p/zautomat/ak teki/tsk Nket. Jal04a/ !+akra/ /em is alkalmasak erre F a kiss me6,a/ikus F 1eladatra. #em is tudom, e!+ik-msik /trsu/k ,o//a/ veszi a 4tors!ot, ,o!+ lsk3d03/ a 1r0e va!+o//, mi/t,a e,,ez erk3l6sile! 0o!a le//e. Lisze/ az a p/z #E. az Mv. Jal04a/ az il+e/ / 1ol+amatos 6saldi S"77ASBT9ST k3vet el, amit, persze, siko/!va s 1el,4orodotta/ ve//e tudomsul, ,a e!+ 45rs! r4izo/+5ta/. La pedi! e!+ / azrt me!+ ,ozz valaki,ez, mert 6sak a 1r1i va!+o/a rdekli val04a/, akkor ez k3z3/s!es *SAO9S. Ez az i!azs!. A 1r1iakat s a /ket #E. LASB#9O#", ,a/em szeret/i s se!5te/i kell. Ja//ak 1r1iak, akik remek trsak, 4artok s i!azi vezetk e!+ e!sz lete/ t. A le!t344 1r1i termszet/l 1o!va i!+ekszik se!5te/i a 6sald0/ak, mi/t a,o!+ a le!t344 / is. Az a/+a!i krdsek me!olds4a/ u!+a/>!+ az e!+2ttmKk3ds a kul6s, mi/t mi/de/ ms ter2lete/ az let4e/. A p/z termszetese/ 1o/tos. Mr3m1orrsok,oz se!5ti ,ozz az em4ert, s le,ets!et /+>0t arra, ,o!+ az em4er lvez,esse az letet, me!vals5t,assa a 6sald s a sa0t 6l0ait, 1e//tartsa e!szs!t. =e a p/z 3/ma!4a/ /em tesz 4oldo!!. Tudod, A//a, ,a va/, akkor /a!+o/ ,amar me!szok0a az em4er, s termszetes/ek veszi. A p/ztele/s! ,ossz> tvo/ me!1o0t0a az let2/k kitel0esedst, mert elv! 4e//2/ket a sza4ads!tl. Errl mi/de/ /+u!d504l l em4er tud/a mesl/i, de le,et, ,o!+ me! sem kell szlal/iuk, ,o!+ lsd, ,ov 0utottak. A 1e/tiek azt is 0ele/tik, ,o!+ termszetese/ mi/de/ 1r1i/ak el kell tud/ia tarta/i a 6sald0t, ,isze/ amikor a !+ermekek ki6sik, az e!sz 6sald 4oldo!ulsa a 1r1i/ m>lik. Ez kiszol!ltatott teszi a /t s a !+erekeket e!+ar/t. Ezrt keress2k mi, /k, 3szt3/3se/ a 4izto/s!ot. Sz2ks! va/ r. Ezt a 1r1iak/ak tudomsul kell ve//i2k. Ez a /k 3szt3/3s 3/zse az QOET rdek4e/. =e itt is va/ e!+ k3zp>t, amel+ a p/z 1o/toss!/ak 1eleltle/ lertkelse, illetve az lsk3ds 7MBMTT vezet a /k szmra. .i/de!+ik t>lzs/ak tra!ikus k3vetkezm/+ei va//ak. Te,t 4o6ssd me! /ekem, A//a, ,o!+ 8osa tra!ikus t3rt/et/ek aprop0/ mo/dtam el mi/dezt. Tudom, ,o!+ Ceor!e i!az/ remek em4er s kt !azdas!i diplomtok 4izto/s!ot 0ele/t szmodra is. T/+le!, /e,o!+ 1lrertsd a sz/dkomE Tal/ 0lesett e!+ ki6sit 5r/om errl, azt ,iszem, / is /+u!odta44 lettem az 5rstl, 4iztosa/ me!rted ezt. Lisze/ tudod, me//+ire szeretlek Be//eteket... Szeretettel 6skollak, #a!+a/+d El!o/dolkodtam, va0o/ mit tettem vol/a / Cikko ,el+4e/. Elvittem vol/a a 6saldomat e!+ msik orsz!4aW Sikkasztottam vol/a / isW Az em4er 1i!+elmt /,a tel0ese/ lek3tik a sa0t pro4lmi, amikor azok/ak a k3zep/ 6s26s2l. Termszetese/ akkor mr G/em lt0a a 1tl az erdtH. [!+ d3/t3ttem ma!am4a/, ,o!+ va//ak let,el+zetek, amiket mr /em le,et tel0ese/ optimlisa/ me!olda/i. #,a 6sak me!elz/i le,et ket. Az em4er/ek 1i!+el/ie kell a t!a44 k3r/+ezet alakulst, mert amikor a dol!ok 1el!+orsul/ak, s mr mi is 4e//e !2/k a ,el+zet4e/, a vlasztsi le,ets!ei/k 0ele/tse/ 6s3kke//ek. Oe,et, ,o!+ idi! el0utva mr 6sak kt rossz k3z2l vlaszt,at az em4er. J!2l is va/ e!+ ol+a/ dolo!, ,o!+; EON8EO9T9S. A p/z2!+ekrl eszem4e 0utott az a l/+ is, aki e!+ diszk4a/ Gle1ordultH a 4rszkrl s elme/t melllem, amikor me!tudta, ,o!+ 6sak e!+ tize/3t ves autval 0rok. <!+a/akkor, amikor ezt elmesltem a 4t+m/ak, N ezt mo/dta; - 8 se r/tsE .i/di! 1i!+el0 r, ,o!+ a 4art/d i!e/is ker2l03/ veled ol+a/ szitu6i4a, amikor elromlik az autd s ppe/ /i/6s p/zed ,rom ,ti!. .skpp sosem der2l ki, ,o!+a/ ll a dol!ok,oz. Persze ko/statltam, ,o!+ !z3m si/6s rla, ,o!+ *lara ,o!+a/ ll a dol!ok,oz..., 6sak azt tudtam, ,o!+ e!+elre mi/de/ l/+ ,a!+0o/ 4k/ a 6saldalap5tsi sz/dkval. Szeret/m elv!ez/i az e!+etemet s >!+ tK/t, szeret/m me!ismer/i a vil!ot, m! mieltt semmi s se/ki mst /em lt/k, 6sak *lart.

35

.! sosem !o/doltam r kor44a/, ,o!+ mil+e/ ,zat szeret/k, de ott a 12!!!+4a/ az volt az rzsem, sz5vese/ k3vet/m /a!+apm pld0t. Tiszt/ lttam azt az /emet, amel+ lassa/ retle//ek tK/t az elm>lt ,uszo//!+ ra tvlat4a/, s tudtam, ,o!+ /a!+o/ messze va!+ok m! attl, amit G1r1i/akH /evez,et//k. Qrdekes, ,o!+ /em 1ltem ezt 4eismer/i ma!am/ak. .r /em. Azt ,iszem, erre az llapotra mo/d0a e!+ sze/t k3/+v, ,o!+ Gaz i!azs! sza4add teszH. Azo/ kezdtem el !o/dolkod/i, ,o!+ mi lesz, ,a *lara ezt az e!szet /em 1o!0a me!rte/i. .a0d 4elttam, ,o!+ ez mr az N 4izo/+5tv/+a lesz elttem. .r tudtam, ,o!+ az N 1elelss!e is, ,o!+ ezekre a dol!okra 1i!+el0e/. StE Lirtele/ r03ttem, ,o!+ ol+a/ l/+t szeret/k ma!am mellett tud/i, aki 3r2l a//ak, ,a / 5!+ !o/dolkodom a 03v4e/. .ert, aki /em szereti azt, a,o!+a/ !o/dolkodom, az veszl+es le,et rm, mivel /em /z szem4e a vals!!al. Ezt pedi! rossz el0el/ek vltem 03v4e/i prkap6solataim szempo/t04l... #em ismertem ma!amraE Tudtam, ,o!+ / va!+ok ott a 12!!!+4a/, de azt is tudtam, ,o!+ k5v2lrl /zve i0eszte/ ms le,etek, mi/t aki voltam. .e!r/tottam a vllam, mi/t aki mit sem t3rdik ezzel, ma0d F mik3z4e/ 4el2l 6sak mosol+o!tam, 6sak mosol+o!tam... - elvettem a k3vetkez levelet. :i//orsz!, "/ari%A. 2000. prilis '&.

7edves 8o4ertE 7pzeld el, mosta/4a/ /em ,a!+ /+u!od/i a !o/dolat, ,o!+ azokrl a dol!okrl, amel+ekrl #eked 5rok, msok/ak is tud/iuk kelle/e. Dl+a/ /a!+szerK 1iatal/ak le//i, az em4er il+e/kor ol+a/ ,vvel veti 4ele ma!t az let4e, de a//+i keserves 6sapdt /em ismer. Ez t/+. Azo/ veszem szre ma!am, ,o!+ ,a0/alo/ta, 1llom4a/ azo/ !o/dolkodom, mik/t le,et/e se!5te/i a 1iatalok/ak. Tudod, e!+ v/ 1eltall sosem /+u!szik... Ta le!0o44 3tleteim mi/di! tusols k3z4e/ 03//ek a 12rdszo44a/...U. #a, ma0d me!lt0uk, ,t,a kitallok valamit... Te viszo/t /em ezt krdezted, ,a/em azt, ,o!+ mel+ik az a szoks, amel+ik a le!1o/tosa44. Lt 5me... A le!1o/tosa44 szoksu/k az kelle/e le!+em, ,o!+ a szavakat #E 1e!+verk/t ,asz/l0ukE A le!1o/tosa44 szoks te,t, ,o!+ 1o!0uk 4e a sz/kat, ,a rtu/k vele, de le!+2/k szi/tk s po/tosa/ rt,etek, ,a a msik/ak erre va/ sz2ks!e. A 1eles!, aki re/dszerese/ me!srtdik az aprs!oko/ s kt ,ti! me! sem szlalS a 1r0, aki re/dszerese/ ord5t a 6saldta!0aival, mi/t,a a ko6sm4a/ le//eS a /a!+papa, aki mi/de/t ma!4a 1o0tS s a /a!+mama, aki/ek lla/da/ 6sak i!aza va/, s ezt 1el,4orodotta/ tudomsra is ,ozza mi/de/ szomszd0/ak F ,t 8luk 4eszlek. Nk azok, akik emiatt ter,et 0ele/t,et/ek a k3r/+ezet2k/ek, mert #ELQB Jel2k valdi kap6solatot :E##TA8TA#". Otezik ,all!ats, amel+ rossza44 a szavak/l, s amel+et sz/dkosa/ GmKvel/ekH. La il+et ltsz, 8o4ert, szalad0 o//a/ 0 messzire, mert az illet valsz5/Kle! ,a0lamos arra, ,o!+ mi/di! akkor ,all!asso/ ma0d el, amikor 8e akarsz 4eszl/i Jele. Ottam mr, mil+e/ az a pokol, amil+et e!+ il+e/ GMrd3!H kpes teremte/i..., persze, mer G0sz/dk4lH. Ja/ k/+szeres kommu/ik6i is. Ez /em !+ors 1elttle/2l, de erre mo/d0uk, ,o!+ G4e /em ll a sz0aH. #a!+o/ /e,z elvisel/i, s !+akra/ val04a/ a!ressz5v1a0ta, amel+/ek kpvisel0e ltal4a/ me! va/ !+zdve rla, ,o!+ a msik/ak mit kelle/e ma!4a/ szreve//ie. #e,z Jele dKlre 0ut/i. La valaki 0t akar ma!/ak, 8o4ert, ol+a/ prt SB\7SQCES vlaszta/ia, aki kpes ,all!at/i, me!,all!at/i, s tud 4eszl/i... akkor, amikor azzal SECITa ,el+zetek me!olds4a/. Ez u!+a/

36

/a!+o/ e!+szerKe/ ,a/!zik, de a vals!4a/ /em mi/di! k3//+K 1eladat. A szere/6se az, ,o!+ e//ek a kpess!/ek a me!lte va!+ ,i/+a #ACYD# !+orsa/ kider2l valakirlE .r, ,a a msik 1i!+el erre... =e a le!1o/tosa44 itt is az, ,o!+ kialakul-e a ,arm/ia kt em4er k3z3tt a ,tk3z/apok4a/. 7t 6se/dese44 em4er /,a remek2l elva/ e!+2tt, st, le,et, ,o!+ #ekik va/ a le!k3//+e44 dol!uk, 1eltve, ,a e!+ik2k/ek si/6s i!/+e t344 4eszl!etsre. Az ms krds, ,o!+ tal/ sokkal ,ossza44 idei! 1o! eltarta/i, ,o!+ i!az/ me!ismer0k e!+mst. Ja/ a kommu/ik6ival t3rt/ 1lrevezets/ek /,/+ ol+a/, e!sze/ ,tk3z/api, s szles k3r4e/ elter0edt 1a0t0a, amel+ek ,atsukat teki/tve sokat tud/ak rom4ol/i e!+ szp/ek i/dul szerelmi kap6solato/. Ezek a me!srtds, a ,isztizs, s a valdi vlem/+ el,all!atsa. #em ismerek ol+a/ em4ert, aki F le!al44 /,a F /e alkalmaz/ valamel+iket. =e va//ak em4erek, akik ezzel zso/!lrk3d/ek e!sz /ap m! a mu/ka,el+e/ is. #a, s persze ott,o/. 8uti/szerKe/. Tapasztalatom szeri/t ezek mi/de!+ike Gszem1/+vesztsH, s t344 krt okoz e!+ kap6solat4a/, mi/t ,asz/ot. La valaki 4oldo! akar le//i, 0o44a/ teszi, ,a leszokik ezekrl. Pr4ltam me!1i!+el/i kisl/+ok/l, ,o!+ mil+e/ kor4a/ kezdik elsa0t5ta/i, pl. a srtdst, de /em tudtam el! 1iatal kor4a/ me!vizs!l/i ezt a,,oz, ,o!+ /e tall0am me!. Dl+a/, mi/t,a mi/di! ott lett vol/a. Lromves kor4a/ mr tel0ese/ ki1e0ldve lt,atod a me!/+ilv/ulsait, amit e!+es a/+ukk 1ol+amatosa/ me!ers5te/ek a l/+aik/l. #a!+ szere/6se 8o4ert, ,a ol+a/ /t ismersz, aki /em alkalmazza ezeket arra, ,o!+ re0tett mdo/ 4e1ol+sol0o/ T!ed. Persze a ,el+tele/ me!oldsokat Geze/ a tr1le/H is me!tallod. Ja//ak 1r1iak, akik G4ezr0kH asszo/+aikat a /!+ 1al k3z, mo/dv/, ,o!+ Gt>l szp a 1eles!em, /em e/!ed,etem, ,o!+ sza4ado/ l1rl0o/H. "smertem il+e/ 1r1iakat, /em is e!+etE .e! sem 1ordult a 1e02k4e/, ,o!+ a 1eles!2k em4er vol/a. [!+ kezeltk a 1eles!2ket, mi/t e!+ G,zillatotH. A strat!ia az, ,o!+ F a !+ermeksz2ls ut/ F a !+3/+3rK s kedves asszo/+ k/+elmes let ut/i v!+akozst a 1r0 >!+ ,asz/l0a ki, ,o!+ G4ezr0aH. Elv!0a a 4arts!ait, G/em kellH visszame//ie dol!oz/i, 5!+ a / lassa/ i/1ormlatla// vlik, tudsa szakmaila! elavult lesz, ks44 ki6sit el4utul s ellustul, mu/ka,el+e s 2zleti !+akorlata termszetese/ /i/6s. .arad F 0o44 eset4e/ 6sak t5z-tize/3t vi! F e!+ kszs!es G,ziasszo/+ra4szol!aH, aki tud0a, ,o!+ ott,o/ kell marad/ia a kalitk4a/, s m! 3r2l is /eki. Jolt ol+a/ ismers3m, aki tize/,at v ut/ 03tt r erre. .e! arra is, ,o!+ k3z4e/ tize/kt ve me!6sal0a a 1r0e. Te,t az em4erek /,a durva 0tszmkat 0tsza/ak a kap6solataik4a/, a,el+ett, ,o!+ szi/te s el1o!ad szeretettel elr/k, ,o!+ Gaz i!azi tallkozsH ltre03003/ k3z3tt2k. "tt sem 1i!+el/ek az 988A, amit ezrt 1izet/i2k kellE Pedi! az r, a me!,itts! s a 1eloldds ,i/+a lesz. Ami marad, azt >!+ ,5v0k m! a le!0o44 eset4e/ is, ,o!+ EO7\OM#\OTSQC. Ekkor a prok mr 6sak G,asz/l0kH e!+mst. Ez a11le 4els kirekesztetts!, ma!/+. Jalsz5/Kle! ki6sit ,aso/l5t a GpokolraH. Azt ,iszem, ,o!+ ezt ki6si kor4a/ kezdik el elksz5te/i. Tal/ azzal a,o!+a/ rk/+szer5te/ek 4e//2/ket a sz2lei/k, ,o!+ azt te!+2k, ami #ekik tetszik, s 5!+ 1elad0uk 3/ma!u/kat. Ez v!2l is 42/tetssel t3rt/ idom5ts, me!rts /lk2l. #,a F tvese/ F /evels/ek is ,5v0k. Lo!+ ezut/ mi t3rt/ik, azzal kap6solat4a/ ,all!asd me! >0ra a Pi/k :lo+dot..., tal/ m! emlkszelA :AO 65mK al4umukraE Szeri/tem ze/eile! s tartalmila! is remekmK... Elrul0uk 3/ma!u/kat, s azut/ ks44 mi/de/ ter2lete/ pro4lmi/k add/ak e44l. Elrul0uk az lmai/kat, s me!,al 4e//2/k valami. *sak /em tud0uk, ,o!+ ." ,altu/k me!. ." voltu/k az a valami. A me!olds s a re,a4ilit6i eszk3ze az szi/te s tel0es kommu/ik6i. "!az/ a//+ira e!+szerK, de a//+i okot tallu/k ki ma!u/k/ak, ,o!+ mirt /e te!+2k me!. =e ,a 0l me!/zz2k, val04a/ ezek az okok ."#= ,amisak. A /+5lt kommu/ik6i vezet ki az elk2l3/2lts!4l s a 4els ma!/+4l. A Gkros mellk,atsokkal 0r me!oldsokH ,el+ett el kell kezde/i 1elvllal/i 3/ma!u/kat, s 7".D#=A#" azt, ami val04a/ 4e//2/k va/. Ez a /e,eze44 >t, de tapasztalatom szeri/t e!+ /aps2tses, vir!os rtre vezet, a,ol a 4oldo!s! vir!ait oszto!at0k. Lt, e//+it tudok mo/da/i arrl, mi a le!1o/tosa44 szoks. 75v/om, ,o!+ sose ,a!+d a44a a !+akorlst, s ll0 sor4a a vir!okrt azo/ a rte/ a Proddal e!+2ttE

37

Szeretettel, #a!+apdE
#em tudom, mirt, de az volt az rzsem, ,o!+ az Mre! /a!+o/ 1o/tos/ak tart,atta ezt a levelet. [!+ tK/t, i!e/6sak komol+ra vette a 1i!urt. Persze rt,et, ,isze/ a szmra le!1o/tosa44rl 5rt 8o4ert/ek. Bele!o/doltam, ,o!+ valsz5/Kle! azrt, mert szmra a G4els tallkozsH volt a ,zass! szeml+es rtelme, mi/t a,o!+ ez a kor44i levelek4l s az let4l szmomra kider2lt. .a is >!+ !o/dolom, ,o!+ szmra e GtallkozsH /lk2l e!+ kap6solat/ak /em volt rtke. E!+ krdst 1el kellett te//em m! ma!am/ak;

Ja0o/ mirt 1lek a//+ira attl, ,o!+ 4elm lt/akW


A vlasz /em volt a//+ira /e,z;

G.ert, ,a me!lt0k, ,o!+ mil+e/ va!+ok, s mit akarok val04a/, akkor me!42/tet/ek rte, /em 1o!/ak szeret/i s el1o!ad/iH.
Ez azt 0ele/ti, ,o!+ mi/da//+ia/ ol+a/ !+erekek va!+u/k, akik vasta! :AOA7 m3!3tt re0te!etik 3/ma!ukat, s /em a sa0t let2ket lik. [!+ ,alu/k me!, ,o!+ sosem lt2/k. A,o!+ a Pi/k :lo+d kristl+tiszt/ el/ekelte F !o/dolkodtam. Azut/ eszem4e 0utott e!+ /apl4e0e!+zsem, amit e!+ vil!os pilla/atom4a/ 5rtam le; GSosem rtettem, ,o!+ mirt ol+a/ veszl+es a szeretet. -----------Lt, mert a szmu/kra le!rtkese44 dolo!, Amell+el me!veszte!et,etek va!+u/k, Qs amirt a le!k3//+e44e ad0uk 1el, Qs rul0uk el 3/ma!u/kat.H J!2l is, ,a ez me!t3rt/ik, rt,etek a k3vetkezm/+ek F !o/doltam tov44. La elvesz5t02k 3/ma!u/kat, akkor a le!1o/tosa44 viszo/+5tsi po/tot vesz5t02k el a SA]9T QOET\#7 szempo/t04l. =e ,a ez ltal/osa/ i!az, akkor e!+ trsadalom-tvil!5ts/l az der2l/e ki, ,o!+ mik3z4e/ a t344s! 3/1eladsra p5tett kap6solatok4a/ l, azaz Gmi/de/kiH mst szeret/e, mi/t akivel ppe/ l, val04a/ e//ek semmi rtelme, mert l,et/e azzal is, akit me!lmodott ma!/ak. La a 1iatalok rsz//k a me!1elel idt s e/er!it, me!tall,at/k az i!azi pr0ukat. Ez le,ets!es. Persze, va/ itt e!+ lt1o/toss!> SD88E#=; elsz3r 3/ma!ukat kelle/e el1o!ad/iuk s 1el1edez/i2k, s 6sak ezut/ tud/k N7 me!keres/i a pr0ukat. Lirtele/ kitrult a kpzeletem eltt e!+ ol+a/ vil!, amel+4e/ lttam a kortrsaimat, a,o!+a/ sz5/es e!+/is!k/t, ismerve 3/ma!ukat s ,Ke/ 3/ma!uk,oz ltek, illetve visszautas5tottak mi/de/ ol+a/ ert, amel+ letr5tette ket sa0t >t0ukrl. #em sodrdtak, ,a/em 6ltudatosa/ ,aladtak a sa0t ma!uk ltal kitKz3tt e!+/i s k3z3ss!i 6lok 1el. A szmukra lt1o/toss!> dol!ok4a/ /em k3t3ttek kompromisszumokat, /em rultk el az lmaikat. E!+szerKe/ 6sak G#emEH-et mo/dtak arra, ,o!+ ol+a/ me!llapodsokat k/+szer5tse/ek 3/ma!ukra, amel+ekrl T<=T97, ,o!+ a sz5v2k 4ele,al/a. :elsza4adulta/ s /+u!odta/ ltek. A k3zt2k ltre03v e!+2ttmKk3dsek, pedi! me!45z,atak voltak..., 5!+ azt/ a trsadalom4a/ ,el+rellt a 4izalom. .ivel a 1r1iak s a /k >0ra me!45z,attak e!+ms4a/, a /emek k3z3tti ,4or>/ak v!e lett. Arra is r03ttem, ,o!+ valsz5/Kle! a prok e!+ike-msika azrt lesz ,zsrtos s rzke/+ sok ki6si, apr dolo!ra, mert a ,ttr4e/ ott va/ az A #ACY rulsa, ,o!+ /em ,K 3/ma!,oz, eredeti sz/dk,oz. E44l vil!osa/ k3vetkezett a szmomra, ,o!+ JA# ol+a/ G43!rekristl+po,rH- ko/1liktus is, amel+/ek a :N D7A, val04a/, e!+ ,ttr4e/ me!,>zd ruls, pl. e!+ 1o/tos sa0t 6l 1eladsa. J!2l is, arra /eveltek 4e//2/ket, ,o!+ G0kH le!+2/k. El!

38

kellemetle/ elvrs, ,o!+ most me! Gl!+ 3/ma!adH. .e!lepdve azo/, mil+e/ s>l+os krdseket tisztztam ma!am4a/, arra o6s>dtam 1el, ,o!+ dlut/ ,rom ra is 06sk/ elm>lt, amit a kakukkos ra ,el+ett most a !+omrom 0elzett. =e rdekldsem /em la/+,ult, 5!+ evs k3z4e/ is tov44 olvastam, ppe/ Oi/! mama e!+ k2l3/3se/ ,ossz> levelt...

:i//orsz!, "/ari%B. 2000. prilis '&. =r!a A//aE #a!+o/ k3sz3/3m a sz2lets/apomra k2ld3tt !+ter5ttE Amikor me!lttam, ,o!+ r va//ak stoppolva ezek az a/+a!ra ki/+omtatott 1otk..., e!+szerKe/ sz,oz sem 0utottam, ,o!+ ez mekkora 3tletEE #em is tudtam, ,o!+ a 1otkat mr vszo/ra is ki le,et /+omtat/i..., s 5!+ rvarrva a ter5tre..., ,t..., /a!+o/-/a!+o/ ,ls va!+ok #eked ezrt a me!lepetsrtE. 7MSBM#M.E Pedi! ol+a/ rette/etes levelet 5rtam #eked a m>ltkor a p/z2!+ekrl, ,o!+ 1ltem, eli0esztelek a ta/6saimmal, a//ak elle/re, ,o!+ szi/te 0sz/dkkal 5rtam #eked..., de, ,la "ste//ek, /em rtetted 1lreE Mr2l3k /ekiE Biztosa/ rzed Te is, ,o!+ me//+ire /e,z ezeket a dol!okat me!1o!almaz/i... Azt 5rod, ,o!+ mesl0ek m! sok-sok mi/de/t, mert a//+ira tetsze/ek #eked a !o/dolataim, ,o!+ m! a !+ermekeid/ek is le1Kz3d a leveleimet..., de me! kell mo/d0am #eked szi/t/, mar /a!+o/ kell keres!l/em, ,isze/ ol+a/ sok mi/de/rl 5rtam mr. [!+ rzem, lassa/ ismtel/i kezdem ma!am, amit i!az/ /em szeret/k... =e tal/ va/ itt #eked me! e!+ rdekes t3rt/et, azut/ /+u!odta/ krdezzl m!... 4tra/. #em mesltem #eked arrl, ,o!+a/ talltam me! #a!+apdat a44a/ a sokat emle!etett katedrlis4a/..., s persze azokrl a dol!okrl sem, amel+ek me!elztkezt. "!az4l azt szeret/m me!oszta/i Jeled, ,o!+a/ talltam me! / a Promat. Azt !o/dolom, ,o!+ ez tal/ rdekel,et m! T!ed. .i/t a,o!+ kor44a/ mr eml5tettem, / ol+a/ 6sald4a/ /ttem 1el, a,ol a sz2leim szeretet4e/ ltek e!+mssal. Q/ mi/de/ /ap s mi/de/ ,tv!/ lttam, ,o!+ mik/t 1e0eztk ki e!+ms 1el a szerelm2ket, s azt, ,o!+ 1o/tosak e!+ms/ak. Ez termszetese/ /a!+ szere/6se, ,isze/ 5!+ volt elttem e!+ mi/ta, amire ks44 tmaszkod,attam. =e volt e//ek e!+ msik k3vetkezm/+e is, amit 6sak most, e//+i id tvlat4l tudok po/tosa/ me!1o!almaz/i, m!is, azt ,iszem, /a!+o/ 1o/tos. Arrl va/ sz, ,o!+ mivel / l pldt lttam e!+ 0 ,azss!ra, ezert / tudtam, ,o!+ ez t/+le! le,ets!es. Jisszateki/tve az letemre, ez d3/t volt. .ert a//ak a 0ele/ts!e, ,o!+ valaki T<=]A, ,o!+ /em e!+ ill>zit ker!et s tKz ki 6lul - 1el4e6s2l,etetle/E 7itartsra 3szt3/3z. Sok l/+ s / azrt ad0a 1el i!azi pr0a me!keresst, s me!+ 4ele erk3l6sile! is vitat,at kompromisszumok4a, mert 1l, ,o!+ e!+ed2l marad, s ki6si/ek lt0a a//ak az esl+t, ,o!+ le,ets!es me!tall/i az Gi!azitH. El,iszi, ,o!+ 0 ,azss! /i/6se/, mert sosem ltott il+etE Ezrt elsieti a d3/tst. A 1e/ti sorok i!azak u!+a/, de szeri/tem lt,at, ,o!+ itt ,rom k2l3/43z dolo!rl kell 4eszl/i, s ezek valdi sorre/d0rl, amel+ a 1e/ti 4emutats/ak po/t az elle/tte. Az let4e/ val04a/ >!+ t3rt/ik, ,o!+ e!+ l/+... '. El,iszi, ,o!+ 0 ,zass! /i/6se/ s /em le,ets!es, 2. Ezert mi/imlis/ak lt0a az esl+t, ,o!+ Vi!aziV ltezik s me! le,et tall/i, &. Ezek ut/ mr >!+ !o/dol0a, ,o!+ ,a tov44 keres, 6sak eltelik 1elette az id, 5!+ me!ra!ad0a a k5/lkoz le,ets!et, s ,ozz me!+ ECY 1r1i,ez, te,t 1elad0a az eredeti 6l0t. Szomor> re6ept0e ez sok / ,tk3z/api s 6se/des tra!di0/ak. Sa0/os mi/de/ ezzel az e!+szerK dolo!!al kezddik; /i/6s 4izo/+oss! a1ell, ,o!+ i!e/is OQTEB"7 0 ,zass!. #em le,et ,i4ztat/i ezrt a l/+okat, ,isze/ /em reklmozzk a tv4e/ a 4oldo! Prokat, de a V0tkV kedvrt me!mutatom #eked, ,o!+a/ le,et/e ez msk/t;

39

'. Tud0a, 4iztos 4e//e, ,o!+ 0 ,zass!, ml+, i!az szeretetre p2l ,zass! F 4izo/+os 1elttelek tel0es2lse eset/ - le,ets!es. 2. Ezert eld3/ti, ,o!+ mil+e/ az a 1r1i, akit Vi!azi/akV tud/a tarta/i. Eld3/ti, ,o!+ me!tall0a Nt, s val4a/ mi/de/t me!tesz ezert... !e/-13ld3/, 4el13ld3/-k2l13ld3/ is keresi..., keresi..., keresi, azaz pl. ismertt, elr,etv, me!szl5t,atv teszi ma!tE 73z4e/ T<=]A, ,o!+ mit keres. &. .i/dek3z4e/ sokat ismerkedik, 1l3rt3l, ta/ul0a 3/ma!t s a 1r1iakat, de mi/di! visszautas5t0a azt, ,o!+ ,ossz> idt, /et/ veket TEU t3lts3/ ol+a/ 1r1iak trsas!4a/, akikrl az els r4a/ Q8B", ,o!+ /em 8luk lmodott. #em ltat0a ma!t s a msikat. #em a k3//+e44 utat vlaszt0a. Nszi/te leszek Lozzd A//a. Q/ po/tosa/ ezt tettem. I!+ tallkoztam #a!+apddal... "!e/, sok 1r1i volt az letem4e/, de mi/di! az lmom volt az, ami vezrelt. #a!+o/ elt3klte/ tudtam, ,o!+ SDLA /em 1o!om 1elad/i. Tudtam, ,o!+ ltez/ie kell a//ak a 1r1i/ak, akirl mi/di! is lmodoztam. =e ,idd el, /em ill>zik4l llt ez az lom. Ez 1o/tosE Ez a kt dolo! /em u!+a/azE Az lmok ol+a/ ma!asre/dK, rtkes 6lok, amel+ekre az em4er v!+ik, de el is r,eti ket, ,a 3sszeszedi ma!t. Az ill>zik ,amis 6lok, amel+ek dli44ok, s /em ltez/ek. A,,oz, ,o!+ /e sodor0o/ el a 1r1iak sze/vedl+e s ers sz/dka, e!+ /a!+o/ ke!+etle/ dol!ot me! kellett me! ta/ul/om. Tal/ 1ur6sa lesz els ,allsra, de me! kellett ta/ul/om P<SBT"TA#". 73t3dseket kellett elszak5ta/om, tudatosa/ elv!/om, s ezzel kap6solatokat lezr/om. Ezt / puszt5ts/ak ltem me!. A,,oz ,aso/la/, a,o!+ a kert4e/ !+omll/i szoktu/k, /,a puszt5ta/u/k kell a,,oz, ,o!+ valami ms l/i tud0o/ .A]=. A !+omllst most kell elv!ez/2/k, de e//ek !+2m3l6seit 6sak ks44 lvez,et02k. #emet kell mo/da/u/k e!+ azo//ali kise44 Mr3m tlsre - e!+ ks44i /a!+o44 3r3m elrse rdek4e/. Azt ,iszem, ez az ra a//ak, ,a az em4er ,K akar le//i 3/ma!,oz. #em i!az, ,o!+ ez /em k5v/ er1esz5tst =e le!1kppe/ azt k5v/0a, ,o!+ /a!+o/-/a!+o/ PD#TDSA# tud0uk, ,o!+ ,ova akaru/k me!rkez/i s ,ova /em. *sak e!+etle/ ,el+re akaru/k me!rkez/i u!+a/is - s sok ezer msik ,el+re #E.. Te,t /em me,ettem ,ozz ."#=E# 1r1i,ez, aki 1eles!2l krt, mert / tudtam, ,o!+ kit keresek. .ost mr elmo/d,atom; /+ol6 krm volt. Sokszor /a!+o/ /e,z volt, /a!+o/ 10t /ekem is, de mi/di! azzal vi!asztaltam ma!am, ,o!+ .ECQ8" J98#" QS 7E8ES#", s /em elpazarol/i az idt. Q/ /em msokat akartam szeret/i, ,a/em azt a 1r1it, akit TEO]ES sz5vem4l akartam. #em akartam elpazarol/i az idt s a szeretetet msokra. .i/di! >!+ !o/dolkodtam, ,o!+ / azt az idt az Vi!azi PrommalH akarom elt3lte/i, s mi/l t344et pazarlok el e44l az id4l, a//l kevese44 marad a k3z3s let2/kre. Persze, /ekem is voltak ol+a/ spo/t/ s /a!+ szerelmeim, amikor >!+ reztem, ,o!+ tel0ese/ mi/de!+, ,ova kell k3vet/em a 1r1it, me!teszem. =e mivel po/tosa/ tudtam, ,o!+ mil+e/ trsrl lmodom, idvel mi/di! szrevettem, ,o!+ ,ol va/ az a #ACY k2l3/4s!, amel+ ,ossz>tvo/ ma0d 1elold0a a ,arm/it k3ztii/k. Amikor ez vil!oss vlt, / /em kezdtem el me!vltoztat/i a 1r1it, akit e!+4k/t mi/di! - szerettem, ,a/em szpe/, rt,ete/, de ,atrozotta/ lezrtam a kap6solatot, tadva ma!am az let >0 le,ets!ei/ek. Tudod, A//a, / le!sz5vese44e/ azt mo/da/m a 1iatalok/ak, ,o!+ ,i!!+e/ek a szem2k/ek, amikor prt vlaszta/ak. Persze, ,a valaki mr /a!+o/ sokszor 6sapta 4e 3/ma!t, akkor ez /em 1o! e!+k3//+e/ me//i =e / m!is >!+ !o/dolom, e!+ l/+ i!e/is tud0a, ,o!+ T"SBTA SBIJBNO akar0a-e azt a 1r1it, aki eltte ll, s az illet mlt-e a szerelmre. La ezt /em 6sak a k3vetkez ,rom rra !o/dol0a v!i!, ,a/em LDSSB[T9J8A mrle!el, akkor le!t344sz3r /em ol+a/ /e,z d3/te/i. #ekem is id kellett a,,oz, am5! r03ttem, ,o!+ a szerelem des mmora /em alkalmas a /a!+ d3/tsre. E!+szerKe/ /em alkalmas erre. A szerelem val4a/ az rzelmek ,3mp3l+! radata, mel+/ek sodr ere0e 1elold0a /2/k ,atarait, s ,a0la/dak va!+u/k me!sza4adul/i v!re az elk2l3/2lts!2/ktl. :elolddu/k e!+ms4a/, mi/t kv4a/ a te0. Ez 6sodalatos tapasztalat s lm/+. =e a ,aso/lat/l maradva; sa0/os az rzelmek/ek semmi k3z2k a,,oz, ,a V6saldi kv/kat esetle! sava/+>

40

te00el 3/t02k 1el. .i/de/ //ek me! kell rte/ie, ,o!+ ks44 t>l sokat vesz5t,et A *SAO9= ."#=E# TAC]A, ,a sodrd/i ,a!+0a ma!t. Ezt 1o/tos me!rte/iE Tudom, ,o!+ ke!+etle/2l ,a/!zik. Sa0/os m!is i!az. A szerelem az >0do/s! varzslatos 6s45tsa, a vo/zds 1esz2lts!/ek s a k3zels! !+3/+3r/ek t/6a, amit lvez/i kell, mert az let k2l3/le!ese/ le/+K!3z dli440a, az rzelmek le/+K!3z s mKvszi 3/ki1e0ezse. =e a szerelem kt em4er kap6solat/ak a d5sze, /em pedi! ma!a a kap6solat, va!+ a//ak l/+e!e. .i/t a,o!+ kar6so/+ 00ele/ a sz5/es !kkel 1eld5sz5tett vrosi ,idak is !+3/+3rKek, de e!+ em4ert sem 45r/a el puszt/ a lmpasor. #e 1ele0ts2k el; a mKvszet arra val, ,o!+ valami SBQP le!+e/, az esz2/k pedi! arra, ,o!+ ,ossz>tvo/ is ]X marad0o/. .i/dkettre sz2ks!2/k va/, de /em sza4ad 1el6serl/2/k ket. Ezzel /em akarom 6s3kke/te/i a szerelem 0ele/ts!t, de, A//a, mi/de/ 0el arra mutat, ,o!+ a 6sald0ai/k szt,ulla/ak, ,a a szerelmi mmort prvlasztsra ,asz/l0uk. #em erre val. A ,azss!/ak akkor 03/ el az ide0e, ,a a le!1o/tosa44 dol!okat mr me!1i!+elt2k, s ,el+ese/, sszerKe/ JQC"CCD#=DOT<7 a dol!okat. .o/d,at0uk - mi /k -, ,o!+ ez 5!+ t>l /e,z s k/+elmetle/, de az i!azs! az, ,o!+ ettl a vals! ke!+etle/ t/+ei /em vltoz/ak me!, s a !+ermekei/k 03v0t te,et02k t3/kre ezzel. #a, de visszatrve #a!+apdra... Az osli katedrlis 1,a004a/ lttam me! 0elle!zetese/ ,ullmos, mr e/+,/ sz2l ,a0t, a,o!+a/ a 0o44 oldali 4e0rat 1ell 4estlt az oltrral e!+vo/al4a/. .e!lepett, ,o!+ a keletiek 0elle!zetes mozdulatval ,a0olt me! az oltr eltt, te,t 1eltK/e/ /em kereszt/+ mdo/. Q/ e!+ pad4a/ 2ltem, mert 6se/dre v!+tam. Arra a 6se/dre, amel+ 6sak az il+e/ /a!+ s r!i templomok sa0t0a. A kez4e/ e!+ 4ar/a 4rkalapot tartott, amel+ mr els ltsra is remek2l illett a szakll,oz, illetvea szarvas4r zak,oz is, amel+e/ e!+rtelmKe/ i/di/ 0elle!K d5sz5t6s5kok voltak. A 6so/tsz5/K lezser vszo//adr! is ol+a/ em4errl meslt, aki/ek va/ st5lusa. Q/ m3!3tte 2ltem a 0o44 oldali padsor4a/, o//a/ vettem szre. A,o!+ lassa/ me!1ordult, >!+ /zett kr4e,mi/t,a Mv le//e az e!sz templom tel0es tere, az ar6rl pedi! su!rzott a 6sodlat. :el1ele /zett s 1ordult ppe/, amikor ,irtele/ lepilla/tott s 3sszert a teki/tet2/k. N sem ,>zta el a 1e0t. Qszrevett2k e!+mst. #em mosol+!ott, 6sak szel5de/ /zett. Soki!. A teki/tete ol+a/ /+u!odt-kk volt, mi/t az 6e/ vi,ar ut/, s a//+i kedvess!, rdeklds s tiszteletvolt 4e//e, ame//+ivel e!+ e!sz le/+iskolt le le,etett vol/a ve//i a l4rl. Q/ /,a visszapilla/tottam 8, N 6sak kedvese/ /zett, azut/ lassa/, mosol+o!va kistlt a templom4l. Azt ,ittem /em ltom t344... #emsokra a szllodm 1el i/dultam, szi/t/ az oldals 4e0rato/ kereszt2l. A !+3/+3rK /aps2ts4e/ tal/ 6sak 20 mtert stl,attam, amikor e!+ k4. t5zves kis1i> szaladt oda ,ozzm, a kezem4e /+omott e!+ ,atalmas rzsa6sokrot, ma0d mosol+o!va elszaladt. #em is tudom, mi volt /a!+o44; a me!lepets va!+ az i0edts!em, de akkor mr volt e!+ ol+a/ rzsem, ,o!+ ms /em le,et a ,ttr4e/, mi/t az a Gkalapos szakllH. 72l3/3s teki/tettel arra, ,o!+ se/kit /em ismertem Dsl4a/, ,isze/ 6sak tutaz4a/ voltam. A 6sokor4a/ e!+ kis 4or5tkot vettem szre, ppe/ 4ele1rt e!+ /v0e!+krt+a, mel+/ek a ,tul0ra z3ld t3lttollal, szp kz5rssal #a!+apd a k3vetkez sorokat 5rta 1el /ekem; G8d vrt a Lold vszzadok taW S a /ap is Temiattad virradt rmW E/!edte az "ste/, ,o!+ m! marad0ak, T/, ,o!+ a 6skodat rezze a szmWH 7isasszo/+E Boldo! va!+ok, ,o!+ lt,attam M/t a templom4a/. Tud0a, ,o//a/-e versW 8emlem, ,amarosa/ viszo/tlt,atom... 73r2l/ztem, kerestem a teki/tetemmel >0do/s2lt ,dolmat, de /em lttam se,ol. A 6sokor ,atalmas volt, 6sodlatos s /e,z, 5!+ /em volt mit te//em, lassa/ tov44i/dultam a /aps2ts4e/. A lelkem me!lepette/ iz!atott volt, ,isze/ tudtam, ,o!+ 6sak a kalapos ide!e/ le,etett. #,a vissza/ztem, de 6sak /em lttam Nt se,ol.

41

.r va!+ ' 0 mterre voltam a templomtl s i!az4l ki6sit szomor> voltam, ,o!+ ,dolm/ak /i/6se/ 4tors!a elm ll/i, s ez lesz a v!e a tallkozsu/k/ak, amikor e!+ F turistk/ak vros/zsre 1e//tartott F /+itott lovas,i/t llt me! mellettem, ami4e/ termszetese/ #a!+apd mosol+!ott a szp szemeivel. Li,etetle/, ,o!+a/ tudott /z/i azokkal a szemekkelE Dtt 2lt a ,i/t4a/, a l4/l e!+ v3d3r v5zzel, / ott lltam a 0rd/, kezem4e/ a /e,z vir!6sokorral. Oeszllt a ko6sirl, s kellemese/ ml+mele! ,a/!0/ F persze 6i/kos mosoll+al F a k3vetkezt mo/dta; - 7isasszo/+, me!e/!ed/ a vir!0ai/ak, ,o!+ 1el1riss2l0e/ek e44e/ a v3d3r v5z4e/, ami vletle/2l ppe/ itt va/ eze/ a ,i/tmWWE Tula0do/kppe/ oldo!! te//e, ,a el1o!ad/ a se!5ts!emet, s ko6sikzs k3z4e/ elmesl,et/m a vers keletkezs/ek k3r2lm/+eit, arrl /em is 4eszlve, ,o!+ F szi/t/ ko6sikzs k3z4e/ TEU F me!mutat,a/m M//ek ezt a !+3/+3rK vrost, amel+et / is 6sak 1l /ap0a ismerek. Ot,at0a, ez mr ,rom komol+ rv, ,o!+ i!e/t mo/d0o/... 73//+ed volt, szimpatikus s ma!a4iztos. A roma/tikrl /em is 4eszlve. [!+,o!+ mosol+o!va azt mo/dtam; G8e/d4e/. 9m le!+e/..., mivel a vir!0aim val4a/ szom0asak..., a vers pedi! i!az/ szp. 73sz3/3mEH F azzal 1elszlltam a ,i/tra, N udvariasa/ 1else!5tett, a ko6sis lovai pedi! v!i!vittek 4e//2/ket a vros le!sze44 ut6i/, amel+/ek !+3/+3rKs!eirl termszetese/ #a!+apd sem tudott semmit. So,a t344 /em vltu/k el e!+mstl a sz5v2/k4e/, pedi! m! veki! /em lt2/k e!+2tt, 6sak levelezt2/k, s /,a-/,a tallkoztu/k, ve/te kt-,rom alkalommal, e!+re ,ossza44 idkre. Jal04a/ mr ott Dsl4a/, azo/ a 6sodlatos szikrz /aps2ts4e/ 4eleszerettem. Qreztem, ,o!+ .ECTAO9OTA. azt a 1r1it, akire e!sz letem4e/ vrtam. Az id szere/6sre i!azolta ezt. A /!+soros versrl F a,o!+ se0tettem F ,amar kider2lt, ,o!+ N 5rta /ekem, amikor kime/t a templom4l, s eli/dult a le!k3zele44i vir!os 4d 1el... A kis /v0e!+krt++ azta is rz3m a versesk3tetek e!+ik4e/, mel+eket ks44 szi/t/ Tle kaptam. A mai /api! 3sszese/ $%2 vers F /ekem, rlam, rlu/k. Lidd el, A//a, ,a semmi mst /em kaptam vol/a Belle e!sz letem4e/, akkor is 4oldo!! te//e a tudat, ,o!+ rsze, illetve rszese le,ettem az N vil!/ak, s 4epilla/tst /+er,ettem a lelk4e... .ost me!+ek s t3lelem a #a!+apdat, ezt a kedves d3rm3! ma6kt, akit / a//+ira me!szerettem, Te me! /+u!odta/ krdezzl m! s 5r0l. Szeretettel, #a!+a/+a - J!2l is e!+szerK; 1i!+el0 ezer1le dolo!ra, l!+ t3kletese/ tiszt4a/ ma!addal s a G0el3ltedH 0ellem/ek szoksok4a/ me!/+ilv/ul Grdekess!eivelH, k3z4e/ 1o!d is vissza ma!ad, /e,o!+ a Gs2/i-e11ektusH me!vltoztassa sze!/+ Gme!1i!+eltetH, s ,a ek3z4e/ arra eszml/l, ,o!+ szerelmes lettl, semmi /em me/t me! T!ed a rossz prvlasztstl...S /a, itt va/ az a po/t, a,ol kezd most mr ele!em le//i kedves seim 43l6sess!4l F mormo!tam d2,3se/ ma!am4a/, mi/t 8o4i/so/ a szi!et/, amikor /em vettk szre a ,a0k. 73z4e/ F a ,a/+att esst ko6kztatva F me!pr4ltam kikszld/i 12!!!+am a/dal5t ra4!4l, s 1ol+tattam a ki1akadst; - Ja0o/ ,/+ dolo!ra k/e e!+szerre 1i!+el/ie az em4er/ek, me//+i t/+ezt kelle/e m! 1i!+elem4e ve//ie a,,oz, ,o!+ GN1els!e Els Suutari 7irl+kisasszo/+tH /a!+ /e,eze/ 4e6serksszeWWE .!is6sak sok /ekem, ,o!+ az az e!+szerK/ek tK/ kis pro4lma, ,o!+ a diszk4a/ ppe/ mel+ik 6sa0t viszem ,aza, most akkora pro4lmv tere4l+esedik, ,o!+ azt sem tudom, ,ol ll a 1e0emE .a0d /+itok e!+ ma!/e!+etemet, s 3t vi! oktatom ezeket a leveleket a G:els1ok> Prvlasztsi Szakrt Szako/H. 7iemelem a 1elvteli t0koztat4a/, ,o!+ GBDO=DCTAOA# QS EOJ9OT SB\ON7 CYE8.E7E" EON#YBE# TEU, k2l3/3se/ akkor, ,a a matematikai vari6ielmlet4e/ QS a prvlasztsi valsz5/Ks! szm5ts4a/ QS a kom4i/atorik4a/ is 0elesked/ekEH. :EOJQTEO" #QO7\O veszem 1el azokat, Gakik el1o!ad,atatla/ul d344e/etes prvlasztsi tapasztalataik elle/re e!+etle/ per6e/ 4el2l old0k me! a tize/3t-ismeretle/es e!+e/leteket, termszetese/ 1e04e/H... .ivel a #appal e!+2tt a 0kedvem is el4>0t a sKr2s3d 1el,k m3!, 0o44/ak lttam !+orsa/ mi/de/t 3sszepakol/i s ,aza1el ve//i az ir/+t. .ivel m! i!e/6sak ,Kv3s szelek 1>0tak G1i//

42

,o/4a/H, kir/dulsom v!t at,atotta az e/+,e dider!s. Bt+m mr messzirl ltszott, a,o!+ a ml/l vrt e!+ pul6sival a kez4e/, s termszetese/ a!!dott e!+etle/ 366se sorsa miatt. 7i1e0ezette/ 0lesett a t3rdse, de le!i/k44 arra v!+tam, ,o!+ me!osszam Jele ismt /3vekv d2,3met s zKrzavaromat, ,isze/ 4iztos voltam 4e//e, ,o!+ N is kereszt2l me/t eze/. 7ereszt2l 7EOOETT me//ie. Akkor m! /em tudtam, ,o!+ val04a/ N ppe/ erre vrt. A ke/ut e!+2tt emelt2k ki a v5z4l s vitt2k vissza a 1a4d4a. N ltta ra0tam, ,o!+ valami t3rt/t velem, s rkrdezett, de / el,r5tottam a vlaszadst, mert /em akartam 4elekezde/i. [!+ reztem, m! sz2ks!em va/ e!+ kis idre. =e me!4eszlt2k, ,o!+ F mivel ma 0szaka k is itt marad/ak F va6sora ut/ t03//ek ,ozzm, a kis ,z4a, e!+ 2ve! Toka0i Asz>val. Amikor 4elpt2/k a /a!+ ,z4a, #vrem mr ppe/ leszKrte a !z3l!e/ 1orr, 1risse/ 1tt spa!ettitsztt. A mil/i szsz 1Kszeres illata s a kellemes ott,o/oss! mele!e e!+szerre 6sapott me! 4e//2/ket. .i/t r!e/ ott,o/. 8itka 0les rzs t3lt3tt el, ,a arra !o/doltam, ,o!+ a testvreim mi/di! mellettem lltak. Nk ol+a/ok voltak /ekem, mi/t az ele1/t6sord4a/ a /a!+ 3re!ek, akik az orm/+ukkal mi/di! terel!etik a kis ele1/tokat. Jalamel+ik2k mi/di! me!4orzolta a 1e0em 4>40t, ,a valami 1lresiker2lt. A le!0o44, s a szmomra le!rtkese44 mi/di! az volt a kap6solatu/k4a/, ,o!+ k mi/di! el1o!adtak e/!em a/lk2l, ,o!+ /a!+ r2lts!ek4e/ a 6i/kosaimm vltak vol/a. Nk mi/di! ]XO szerettek. #em tudom, ,o!+ miattuk va!+ az tel miatt, de ,4or! lelkem is me!/+u!odott. ]kedv2/k lett va6sora k3z4e/, ,isze/ k3z3se/ eleve/5tett2k 1el, ,o!+a/ sz5vtuk-sz2r6s3lt2k !+erekkoru/k4a/ mi/d,rma/ a spa!ettitsztt, s ,o!+a/ k3t3tt2k 3ssze ket G,or!sz6somvalH ma0d/em e!+mteresre. E!+etrtett2/k a44a/ is, ,o!+ ezek azok az lm/+ek, amirt 1o/tos, ,o!+ az em4er/ek le!+e/ek testvrei, s amirt a//+ira 0 !+erek/ek le//i. A va6sora ut/ / ,amara44 visszame/tem a kis ,z4a, s 4e!+>0tottam kedve/6 ka/dallm4a. Amikor a kakukkos ra el2t3tte a ,t rt, a tKz mr ropo!va !ett, s a /a!+ ,as4ok is me!adtk ma!ukat a 1orrs!/ak. Jolt idm re/det is rak/i, mire a 4t+m me!rkezett a 4orral. - .i6soda lak0oss! il+e/ kis ,el+e/E F k3sz3/t 4e, az a0t4a/ llva. - #a, !+ere mr 4el0e44, ez az / kis 4irodalmam. F 1o!adtam, mi/t aki/ek t/+le! valami1le k2l3/le!es 0o!65me le//e erre. - Ezt /evezemE Akkor, ,a /em tvedek mr 6sak e!+ed2l *lara ,i/+zik e44l a kirl+s!4l, ,o!+ 2//epl+ese/ tve!+e a kirl+/ tr/0t... F mo/dta a 4t+m sokatmo/d mosoll+al a sz0a sark4a/, ,isze/ mi/di! is kivl dramatur!iai rzke volt a,,oz, ,o!+/ tr0e/ ele!/sa/ a l/+e!re. - Lt perszeE .e! e!+ GLasz/lati <tas5tsH a mell/+zse4ed4l e,,ez a la4iri/tus,oz, ami ezek4e/ a levelek4e/ va/. F vlaszolt 4ellem e!+ Gdur6s k3l+3kH. - ]l va/, 0l va/. .esl0E - #zd, most tartok a tize/kettedik levl/l, most 1e0eztem 4e. =e ,a a 1e0emet lt/d 4el2lrl, akkor ppe/ e!+ risi 6satatr kells k3zep/ tall/d ma!ad, a,ol szz3tve/1le GtvedsH ,ar6ol szz3tve/1le ll5tla!os G43l6sess!H elle/, mik3z4e/ az az i6ike-pi6ike pro4lmm va/, ,o!+ !z3m si/6s, ,o!+ ki va/ velem, ki elle/em, s mi az i!azs!. .o/d,at/m >!+ is, ,o!+ az MSSBES LA8*DS ."#=7QT TQ8:QOE# <CYA#ABBA# A 8<L9BA# JA#E Qrt,et a pro4lmaW La *lara 1el,5v/a F ami tula0do/kppe/ 4rmel+ik pilla/at4a/ me!t3rt/,et/e, ,a 4ekap6sol/m a tele1o/omat -, azt sem tud/m, ,o!+ m!is mit mo/d0ak #ekiEW .a m! /em 4eszltem Jele, mert /em va!+ok 4iztos a44a/, ,o!+ azzal az em4errel 4eszl/e, aki ide03ttE - La 0l rtem, ezek a levelek tel0ese/ 1el1or!attk a me!!+zdseidet 3/ma!adrl, a prvlasztsrl s a /krl... - "!e/, 0l rted. Tudod, olvastam a leveleket, s elsz3r tel0ese/ kiakadtam ra0tuk, mert szem4e/ lltak azzal, a,o!+a/ / !o/dolkodtam m! te!/ap. *larval mr esk2rl 4eszlt2/k, /a!+apa pedi! ki0ele/ti, ,o!+ /e /a!+o/ 1o/tol!assam ezt il+e/ 1iatalo/, ezrt me!

43

ezrt me! ezrt... Akkor akadtam ki elsz3r. Azut/ persze lttam, ,o!+ /em ,2l+e az Mre!, s i!e/6sak el!o/dolkodtatott. Tudtam, ,o!+ i!aza va/, s mi/de/ szava m3!3tt lettapasztalat va/. Persze ez 6iki. =e t>lltem, s i!az/ sok mi/de/re r03ttem..., tula0do/kppe/, azt ,iszem, 1el/+itotta a szemem. Dl+a/ok ezek a levelek, mi/t,a valami t2kr3t tarta/a az em4er el. =e ezt Te is tudod, i!azW - "!e/. "!az. - Azut/ 03tt ez a mai /ap, s azt ,iszem sok lett ,irtele/. Amikor Oi/! mama arrl meslt, ,o!+ Ga 6sald0ai/k szt,ulla/ak, ,a a szerelmi mmort prvlasztsra ,asz/l0ukH, akkor, azt ,iszem, ele!em lett. .i a 1e/e ezWWE F !o/doltam ma!am4a/. Lt semmi /em marad me! a44l, ami4e/ ,ittem eddi!W .o/dd, 8o4ert, mi marad me!WWE F krdeztem elkeseredette/ a 4t+mat. - A 6silla!szrid. A 6silla!szrid mi/d me!marad/ak, tes. Se/ki /em veszi ket el tled. F vlazolta 6se/dese/. Q/ pedi! elkezdtem zoko!/i, mert az elkesereds utat t3rt ma!/ak a szememe/ kereszt2l, akr,o!+ sz!+elltem. [!+ 1ol+t a k3//+em, mi/t,a vek ta erre a s5rsra !+K0t3!ettem vol/a..., azt ,iszem, iszo/+> 1esz2lts!ek ,almozdtak 1el 4e//em a levelek ,atsra >!+, ,o!+ /em is vettem szre. Bt+m t/+>0tott e!+ 6soma! pap5r zse4ke/dt, ami addi! az a4lakprk/+o/ pi,e/t, de amikor 1elpilla/tottam, lttam, ,o!+ t sem ,a!+ta ,ide!e/ ez a pilla/at, 4r tartotta ma!t. - Tudod, a sa0t 6sataterede/ Te d3/tesz. Te va!+ a kapit/+. Te,t TE mo/dod ma0d me! azt is, ,o!+ ki va/ Jeled. Te d3/t3d el, ,o!+ szmodra mi i!az. F 1ol+tatta a ma!+arzatot testvrem. - Lo!+ rted eztW - [!+ rtem, ,o!+ a 6silla!szrid 1elett is TE re/delkezel. "!az/ak tart,atsz szi/te 4rmit, s az a 6silla!szrd !/i s ra!+o!/i 1o! a TE szmodra. #a!+apk levelei G6sakH arrl szl/ak, ,o!+ szeri/t2k vedd ma0d 1i!+elem4e a Tled 12!!etle/ vals!ot is, 0l 1i!+eld me! az letet, s /e ta!add le ma!ad eltt azt, amit me!1i!+eltl. .ert va//ak ol+a/ dol!ok, amik #E. a Te 6silla!szridtl 12!!/ek. Qs ez /,a sa0/os 6sak "=NJEO vlik e!+rtelmKv, mivel e!+ dara4i! /em akar0uk ezt lt/i. Nk me!1o!almaztk /ek2/k mi/dazt, amire ids koruki! r03ttek. =e ezek a dol!ok SB9.D=8A 6sak akkor lesz/ek a Te ! 6silla!szrid, ,a sa0t ma!ad 1i!+eled me! ket az let4e/, s sa0t ma!ad =M#TESB a sorsukrl. *sak attl ker2ltl zKrzavar4a, ,o!+ .QC /em d3/t3ttl. QrtedW - Lm..., azt akarod mo/da/i, ,o!+ ,irtele/ G1el,a0tottam e!+ /a!+ korsH >0 6silla!szrt, amel+ek eddi! /em lteztek a szmomra, de a//+i ere02k m! !+>0tatla/ul is va/, ,o!+ d243r3!ve k3vetel0k el,el+ezs2ket a 1e0em4e/, mik3z4e/ ezzek me!krd0elezik F a mr kor44a/ me!!+>0tott F ! 6silla!szrim lt0o!osults!tW *sak ez okozza ezt a 1esz2lts!etW - Po/tosa/. Lisze/ /zd me! az els s utols levl k3z3tt eltelt idtE L/apok teltek elE Jolt id 1eldol!oz/i. Amikor / me!kaptam e!+ levelet, k4. E!+ ,t m>lva vlaszoltam /a!+ap/ak, s /a!+04l e!+ >0a44 ,t volt, mire me!kaptam a k3vetkezt. Q/ ez alatt az id alatt F ltal4a/ TIBSBE8 is elolvastam e!+ leveletE Te pedi! kt /ap alatt ma0d/em az e!sz paksamtt elolvastadE ] re!!eltE F mo/dta /ekem me!vlt szavait, mik3z4e/ 4arts!os mosoll+al 0elezte, ,o!+ rti mil+e/ /a!+s!re/dK slamasztik4a/ 6s26s2l3k ppe/. - Lt ez remek F /+u!tztam F szval t>llttem ma!am... 7t /ap alatt elv!eztem /a!+apm Prvlasztsi E!+etemt. - Jala,o!+ >!+. Te,t a me!oldsod is k3vetkezik a 1e/tiek4l; v!+ ECY 6silla!szrt, !+>0tsd me!, LA akarod, azut/ /e 1ele0ts el !+3/+3rk3d/i 4e//eE Amikor ki!+3/+3rk3dted ma!ad, 03,et a k3vetkez. La le,et, /e !+>0ts me! ECYSBE88E 3tve/ 6silla!szrtE - ]l va/, mr rtem. Te,t el kell d3/te/em, ,o!+ mit o!adok el /a!+apk levelei4l, e,,ez >0ra kell ma0d olvas/om ket, s el kell tud/om ,el+ez/i a vil!om4a/ az N 43l6sess!2ket, e!+esvel. A 1e/tiek rtelm4e/ ez /em 3t per6i! 1o! tarta/i. 8adsul 3ssze kell vet/em ket a sa0t tapasztalataimmal s me!i!+elseimmel, ,o!+ sa0t d3/tsem le!+e/ rluk. T/+le!E F s ekkor ,irtele/ eszem4e 0utott az a kor44i !o/dolatom, amel+et /a!+apm els /,/+ levele i,letett; G...a,,oz kell az id, ,o!+ ,a0la/d s kpes le!+ek azt lt/i,

44

a,mi va!+ok, amit akarok, s ami va/.H .e!rtettem v!re. Ezut/ mr lassa/ visszatrt 4elm a derK, s >0ra visszatrt az letkedvem. #em le,etett vol/a k3//+e/ eld3/te/i, ,o!+ ki 3r2l /eki 0o44a/, a 4t+m va!+ /. A /vrem is me!0ele/t a kis ,z a4laka eltt, s mi 3r3mmel 1o!adtuk, mi/t akik/ek semmi ms dol!uk /i/6se/, mi/t \8ES 4orospo,rral a kez2k4e/ a t2zet /z/i. Az/ap a levelek mr /em ker2ltek sz4a, de a tKz mellett 4oroz!attu/k ma0d/em 01li!. Beszl!ett2/k /a!+apmkrl, s a testvreim elmesltk, mil+e/ volt Jel2k /+aral/i. Ez volt az a /+aralsi le,ets!, amell+el / sosem ltem. Az/ap este rtettem me!, ,o!+ i!e/is va//ak ol+a/ d3/tsek, amel+eket sosem le,et 0vte//i. LA8.A="7 #AP :ura dolo! >!+ 4red/i, ,o!+ az em4er tize//+ol6 ves. =e ,a az em4er/ek kt idse44 testvre va/, 4iztos le,et 4e//e, ,o!+ ezt a /apot /em 1o!0a el1ele0te/i. A szemem m! 6sukva volt, amikor az !+am mellett /ekel/i kezdtk a ktszlam> k3sz3/t /eket, a ,atalmas torta tize//+ol6 !+ert+0/ak l/!0a pedi! >!+ 1i6/kolt, mi/t,a ez me!me/tette vol/a Nket az el1>0stl. Lt tvedtekE Amikor a !+ert+k 12st0t is el,esse!ettem, az a0/dkozs k3vetkezett. A szpe/ 4e6soma!olt, ,atalmas do4oz4a/ F amit a /vrem tett le elm F e!+ !+3/+3rK, /a!+ mretK, valdi 4rk3tsK /aplt talltam, kivl mi/s!K 2res lapokkal tele. A lapok mi/de!+ik/ek k3zep/ az / mo/o!ramom ltszott, v5z0elk/t. .ellette e!+ do4oz4a/ e!+ 2ve! G/a!+apa1leH z3ld ti/ta s e!+ t3lttoll vrt rm, ami4e kt sz volt !rav5rozva; GSzeretettel /a!+apdtl...H. ,irtele/ a /vremre /ztem, ma0d a 4t+mra, s me!rtettem, ,o!+ i!e/, ez az N tolla volt. Ezzel 5rta az 3sszes levelt /ek2/k, s ezzel 5rta utols levelt *si/!i/ek is... a /apl04a. .e!,at s zavar4ae0t pilla/at volt. <!+a/akkor tudtam, ,o!+ ,a /vremk 5!+ d3/t3ttek, akkor ezt alaposa/ t!o/doltk, s ez az N v!le!es d3/ts2k. J!2l 6sak a//+it tudtam ki/+3!/i; G73sz3/3m #ektek.H Lo!+ old0a e!+ kiss az emlkezs s a me!,itts! s>l+t, 4t+m 1el4o/totta az odaksz5tett pezs!t, s ezzel F azt ,iszem F i!e/6sak 0t tett mi/de!+ik2/kkel. 7o66i/ts ut/ 1elm /+>0totta a tortaszelt s me!krt, ,o!+ v!0am 1el a tortt. 72l3/3se/ ki,a/!s>l+ozta, ,o!+ ma!ammal kell kezde/em az osztst, azo/ a po/to/, a,ol a torta szl/ e!+ pi6i '(-as szm is va/, s k addi! /em esz/ek e!+ 1alatot sem, am5! v!i! /em /z,etik, ,o!+a/ ,a4zsolom 4e 7QBBEO a tortaszeletemet. .e!adtam ma!am, s mit sem se0tve /a!+ lvezettel kezdtem el 1al/i a tortmat. Azt so,a /em !o/doltam vol/a, ,o!+ e!+ kul6sra 1o!ok r,arap/i, ami ol+a/ 2!+ese/ volt elre0tve, ,o!+ a v!s/l semmit /em vettem szre. -Lt ez me! miWE F krdeztem, mik3z4e/ kivettem a szm4l a me!lepetst. - A Te ro4o!d kul6sa, ami itt ll a ,z elttE #zd 6sak me!E F /zett rm sokat se0tete/ a 4t+m, mik3z4e/ ki/itotta a kis ,zik a0ta0t, s az !+am4l val4a/ me!pilla/t,attam e!+ vado/at>0 motort. 7ipatta/tam az !+4l, kirep2ltem a vera/dra, s /em ,ittem a szemem/ek. 7tszeml+es, a6lkkre 1estett, olasz ro4o! vrt ki/t, 1eld5sz5tve. :ele0t,etetle/ pilla/at volt. A//ak is terveztk. .! rko/ kereszt2l k3sz3/!ettem az a0/dkokat a testvreim/ek, ,isze/ a//+ira vratla/ul rtek a me!lepetsek, ,o!+ 1ol+to/ >!+ reztem, m! mi/di! tartozom #ekik a ,lm ki1e0ezsvel. =lut/ ,rom ra volt mr, amikorra F termszetese/ ,a/!os kur0o/!atsok k3zepette F v!i!motoroztam a k3r/+k erdei >t0ait. Azut/ me!e4delt2/k, s mi/de/ki el6se/desedett, elvo/ult a sa0t kis vil!4a F pi,e//i. Q/ mr visszame/tem a kis ,z4a, s mivel lttam, ,o!+ mr 6sak /,/+ levl va/ ,tra /a!+apmktl, >!+ reztem, ,o!+ el03tt az id, ,o!+ 4ev!ezz2k, amit k3z3se/ elkezdt2/k. 7i2ltem az r/+kos vera/dra, k/+elmese/ el,el+ezkedtem, s >0ra 4elemer2ltem az olvass4a... :i//orsz!, "/ari)A 2000. prilis 2(. 7edves 8o4ertE

45

A krdsed /+5lt s e!+rtlemK, s / is i!+ekez/i 1o!ok, ,o!+ v!2l ,aso/lkppe/ vlaszol0ak. Semmi okom /i/6s arra, ,o!+ elker2l0em a szePualits tm0t, ami a//+ira ml+e/ a termszet rsze, ,o!+ ki se le,et/e irta/i o//a/. #em is vol/a ,asz/os. Elsz3r is le kell sz3!ez/em, ,o!+ a szePualitsrl rdemes, tud/i, ,o!+ #E. LDBB9= tartozik, ,a/em a TESTE=LEB. .o/d,at/m azt is, ,o!+ a test2/k /,/+ vtizedi! tart :ESBT"J9OT re/dez az Qlet tiszteletre, amel+re F k3telez 0elle!!el F TQCE= is me!,5v mi/t d5szve/d!et. Jal04a/ 13l sem ll,atsz a szkedrl, a//+ira marasztal F k2l3/3se/ az els ,>sz v4e/. A Pro!ram el! 1eszese/ i/dul, /,a ,ormo/okat is 1elszol!l/ak, azut/ k3vetkezik a me!,5vott Szir/ek 6s4os t/6a F vezredek ta. A Pro!ram r!ta /a!+o/ sikeres, s az Qlet 1ol+amatosa/ tapsol a d5szp,ol+4a/ F 2//epli sa0t ,al,atatla/s!t. #e ,ara!du0 az Qletre ezrt, ,isze/ a le!/a!+o44 4o,m, akit vala,a ismer/i 1o!szE "md0a a vltozatoss!ot, a pomps me!0ele/st, a mula/d szps!et s /,a a pazarlst is. 8adsul va/ /!+ kiemelt kedve/6e; a sz5/,z kprzata, a 4s! 4izto/s!a, a 1iatals! lar6a s a ,all ra1i/lt se!5ts!e. A szePualitsod e//ek a 1/+Kz re/dezi zse/ialits/ak az ESB7MBE, amell+el az Qlet me!szerzi kszs!es e!+2ttmKk3dsi ,a0la/ds!odat, ,isze/ Te is me!kapod a rszed, ami AB QOJEBET. E /lk2l so,a /em le//l ,a0la/d e//+i ldozatra s e//+i rulsra. 72l3/3se/ /em le//l ,a0la/d e//+i mi/de/t me!te//i e!+ / kedvrt, aki a//+ira ms, mi/t Te, ,o!+ amikor ez elsz3r kider2l a szmodra, le!sz5vese44e/ ,a/+att-,omlok el1ut/l. Te,t mi/de/kppe/ ki kellett valamit tall/i arra, ,o!+a/ tartso/ 3ssze az Qlet e!+ /t e!+ 1r1it. A me!olds F a 6l szempo/t04l lt1o/toss!> els vek4e/ F zse/ilisa/ mKk3dik. Az lvezet se!5t el0uttat/i a :r1it a me!llapodsi!, r45r0a a :eleket az e!+2ttmKk3dsre, a !+ermekek pedi! F des !2!+3!s2k 3r3mvel e!+2tt F ,ossz>tv> 1eladatot ad/ak a sz2lk/ek. Az a/+a 3r2l, mert so,a /em kell 1elte//ie ma!/ak il+e/ G4utaH krdst Gmi az let rtelmeWH, a !+erek 3r2l, mert l,et, 4oldo! s !o/doskod/ak 8la, az Qlet 3r2l, mert a Pro!ram sikeres, s a #a!+sz2lk is 3r2l/ek a szomszdokkal e!+2tt, az 9llamrl /em is 4eszlveE .i/de/ki 3r2l, mi/t a mes4e/... A 1r1i is. E!sze/ addi!, am5! >!+ tapasztal0a, JACY ,iszi, ,o!+ N is /+ert a 0tk4a/ valamit, ami t/+le! az NvE Ez /a!+mrtk4e/ a / F mi/t Trs F valdi sz/dk/, 43l6sess!/ s 6selekedetei/ m>lik. A tra!dia kezdett sokszor az okozza, ,o!+ a / F le!i/k44 s ,a/!s>l+ozotta/ F a !+ermek sz2letstl kezdve, szrevtle/2l Gel,a!+0aH a 1r0t, s az Qlet rdekei/ek kpvisel0v J9OTDB"7. Ez e!+ praktikus szerepvlts, ami4e/ az a 6sapda, ,o!+ a G1szereplH /em 3lt3zik tE A 1el2letes szemll/ek >!+ tK/,et, ,o!+ mi/de/ vltozatla/, mik3z4e/ a vals!4a/ 0ele/ts ,a/!s>l+eltoldsok t3rt//ek a L3l!+ G1e04e/H, amel+ek 1okozatosa/ me! is 0ele//ek a sz5/pado/. #,a le,ets!es, ,o!+ ezt m! N ma!a sem veszi szre. Ezzel 3ssze12!!s4e/ az Ga/+ai 3szt3/H szerept /em sza4ad le4e6s2l/i. 7pes el,itet/i a /vel, ,o!+ a !+ermek a 1r0e szmra is u!+a/azt 0ele/ti, mi/t #eki, s ,o!+ a 1r1i/ek is va/ 6sald6e/trikus Gapai 3szt3/eH. .ire a / r03/ a vals!ra, ami GkissH eltr ettl, 0ele/ts el!edetle/s! ,almozd,at 1el Be//e a 1r0e ir/t. E44l az el!edetle/s!4l sz2letik azut/ /,ol a drma 1szerepl0e; a GLzisrk/+H. Az Qlet sz5/,z4a/ ez /em mi/di! sza4ado/ vlaszt,at mKsorvltozat. Tud/od kell, 8o4ert, ,o!+ a szePualits ol+a/, mi/t a /ap 0rsa az !e/; va/ madr6si6ser!s ,a0/ala, perzsel delelse, s 6se/des 4>6s>zsa az ! al0/ alko/+atkor. =e ez az a #ap, amel+ik, ,a e!+szer leme!+, so,a t344 /em ltod. Amikor az em4er a//+i ids, mi/t Te, m! /e,eze/ tud0a ezt elkpzel/i. =e ks44 a v!+ak elvesz5tik mo,s!ukat, e!+re ritk44a/ led/ek 1el, /e!+ve/ v 1elett mr Te is rez/i 1o!od, mire !o/dolok... Amikor pedi! a//+i ids leszel, mi/t / va!+ok, s az Qlet/ek mr /em lesz akkoea sz2ks!e 8d, mi/t most, akkor leveszi 8lad a szePualits 4ili/6st, s vissza/+ered a sza4ads!odat. .i/de/esetre, mi/t 1r1i/ek rdemes vi!+z/od arra, ,o!+ az Qlet /a!+ sz5/0tk4a/ kt dol!ot sose vesz5ts el; az e!+ik a 4e6s2leted, a msik a 6l0aid, amel+ek 1e//tart0k a

46

kpess!ed, ,o!+ marada/da/ /a!+ dol!okat ,ozz ltre. :elte,et/d a krdst, ,o!+ mirt. Azrt, 8o4ert, mert ,a a ,ossz> >t v!/ r03ssz, ,o!+ a 1eles!ed sosem volt a Tid, a !+ermekeid kirep2l/ek, s ismt 4orotva,a4ot kapsz 6sak Tl2k z2lets/apodra, ,a a v!+ak t2ze al44,a!+ s a ,uszo/e!+ vesek sem ka6si/ta/ak mr vissza 8d, va!+ ,a a r!i 4artaid sor4a/ el,a!+/ak..., akkor ez a kt dolo! m! mi/di! a Tid marad; valdi 3/ma!ad tel0ess!e s az lmaid. .i/dkett kell a 4oldo!s!od,ozE Ezt persze /em ta/5t0k a 1r1iak/ak. =e /zz 4ele e!+ ,atva/ ves 2zletem4er szem4e, a,o!+ a piros/l 2l a ]a!ur04a/, s me!ltod, ,o!+ mil+e/ 98AT 1izetett EBQ8T. Lol va/ mr il+e/kor a szePualits, ,ol va/ mr a !+3/+3rK 1eles!, s va0o/ ,ol va//ak a !+erekekEW Pedi! 1o!adok, ,o!+ er1esz5tsei/ek 0avarszt F 4r az is le,et, ,o!+ az e!szet F Q8T\7 tette. La a /e!at5v 1or!atk3/+v szeri/t alakul az let, s a 1r1i a kt le!o/tosa44 dol!ot is elvesz5ti, akkor i!az/ sz/almass vlik, mert t/+le! /em marad semmi0e. "l+e/kor a /apleme/te mr /em !+3/+3rK lesz, ,a/em szomor>. =e /zz2k most >0ra az let /aposa44 oldaltE Szmomra a szeP a k3zels! s az 3sszetartozs le!4e/ss!se44 0tka. #em szeretem azt a szt, ,o!+ G3r3mszerzsH, mert e!+ ki6sit ol+a/, mi/t,a mu/krl 4eszl//k. .rpedi!, ,a a szeP ol+a// vlik, mi/t a mu/ka, akkor ott valaki sokat vesz5t. Jal04a/ a /k ol+a/ok, mi/t a kiskut+k; 0tkra, simo!atsra s 0 szra v!+/ak. A 0tk 6supa ismeretle/ me!lepets, a simo!ats !+e/!ds!et s szeretetet k3zvet5t, a szavk, pedi! tele va//ak iz!at 6s45tssal s roma/tikval. E!+ k2l3/4s! azrt m!is va/E A kiskut+k /em i!/+lik a SBE#JE=QOYT. A /k i!e/E Nk e!+ i!azi 1r1it akar/ak, /em e!+ kiskut+t. .i/de/ ltszat elle/re F ezt /em rdemes el1ele0te/i. Termszetese/, ,a Te ezt m! ze/vel, t/66al, a0/dkkal, illatokkal s !+ert+a1//+el, va!+ ezek 4rmil+e/ kom4i/6i0val me! is 1Kszerez/d, ,t kezde/lek 1lte/i, amil+e/ 0kpK va!+... A szeretkezs 5!+ is, >!+ is ,ullmlova!ls. Ja/, amikor siker2l e!+ms m3!3tt ,alad/i, va/, amikor valamel+ikt3k elvti a ,ullm 6s>6st, s va/, amikor e!+szerre rtek 1el. A 7MBMS QO.Q#Y szm5t, amel+ i/tim k3zels!4e/ lesz a Titek. Persze /em rt, ,a rt2/k a msik /+elv/ tudu/k /,/+ alapvet dol!ot Ga ,ullmlova!lsrlH. Qrdemes 0 k3/+veket olvas/i rla, ma0d .ECOEP#" tudsu/kkal a msikat. Q/ akr,/+szor olvastam errl, mi/di! ta/ultam valami >0at. T*si/!i mi/di! szrevette az G>05tsokatH... a /k me!lepe/ 0 me!1i!+elk az !+4a/ "SEU Az ol+a/ //ek i!az/ /i/6s k3//+K dol!a, aki/ek a Pr0a e!+szerKe/ tudatla/ eze/ a tre/. T... s az il+e/ 1r1iak szoktk le!!+akra44a/ me!krdez/i a v!/; G#a, 0 voltWHU Arrl is krdeztl, 8o4ert, ,o!+ ltezik-e G3ssze-/emills!H. .o/d,at /ekem 4rki 4rmit, de az / tapasztalatom szeri/t i!e/, kt1le rtelem4e/ is; az i!/+ !+akoris!4a/ s mret4e/. Ez ut44i szere/6sre /a!+o/ ritka, de az el44ivel va//ak pro4lmk. La az e!+ik 1l SD77AO akt5va44, a kialakul szitu6ik mi/dkett02k szmra ter,et 0ele/t,et/ek e!+ id ut/. =e az il+e/ ,el+zetek/ek mi/di! va/ e!+ kul6st/+ez0e; va0o/ a G:elekH ismerik-e a//+ira 3/ma!ukat, ,o!+ relisa/ me! tud0k 5tl/i, val04a/ me//+ire lesz lt1o/toss!> ez a k2l3/4s! a szmukra F ,ossz>tvo/. L>szves kor4a/ vi!+z/k a d3/tssel... Ja//ak Prok, akiket szeP ter/ a ]iste/ is e!+ms/ak teremtett. E!+4l mi/de/ remek2l mKk3dik k3zt2k, s val4a/, e!+szerKe/ t3kletese/ e!+msra va//ak ,a/!oldva... e!+ or!azmus itt, e!+ or!azmus ott, s 5!+ tov44... Til+e/kor rdemes a 1alakat ,a/!szi!etele/i...U. =e, ,a F vletle/2l F /em il+e/ek le//tek, #E LAOOCASS9TD7 ACYD# A =DOCDT. .it vesz5t,ettekW *sak Ga l/6aitokat...H. .ert u!+e4r; mi rtelme va/ 1ol+tat/i, ,a me!4eszl/i sem le,etW Tud/otok kell, ,o!+ a msik mire v!+ik, s mitl olvad el, s va0o/ ,o!+a/ tud0tok me!, ,a /em 4eszltek rla, s /em 1i!+eltek oda rW E!+4k/t a szeP ma0d mi/di! ol+a/ 0ellemzket ,ordoz, mi/t ma!a az e!sz kap6solat. [!+is mo/d,at/m, ,o!+ Ga rsz4e/ ltod az e!szetH. .i pldul so,a /em szeretkezt2/k

47

/ma 6se/d4e/ *si/!ivel, de az e!sz kap6solatu/kra s a ,tk3z/ap0ai/kra is i!az, ,o!+ mi mi/de/rl 4eszl!et2/k. <!+a/akkor va//ak, akikre /em ez a 0ellemz. Szeri/tem itt is a ,iteless! s az szi/tes! a 1o/tos, ,o!+ az em4er 3/ma!a le!+e/, 1elsza4adulta/. La e44l 6se/d k3vetkezik, akkor re/d4e/ va/, de ,a ez e!+ rossz kompromisszum va!+ a 4e/ss!ess! ,i/+/ak t2/ete, akkor /i/6s re/d4e/. Ja//ak, akik/ek 1o/tosa44 a szePulis tele0es5tm/+, mi/t az lm/+ tlse va!+ az tlt lm/+. "l+e/ ,ozzlls a /k s a 1r1iak k3z3tt e!+ar/t el1ordul. Szeri/tem 4oldo!a44ak le,et//ek, ,a me!ta/ul//ak & dol!ot Gaz !+raH vo/atkoza/; '.]o44a/ szeret/i s el1o!ad/i 3/ma!u/kat, 2.Oaz5ta/i s val4a/ kikap6sold/i, &. .e!rte/i, ,o!+ a kiel!2ls #E. *QO, ,a/em k3vetkezm/+, te,t a kiel!2ls /em k3telez, mert a szeP /em mu/ka. "tt, #+u!ato/, amikor a sikerorie/tlt em4erek 3ssze03//ek, /e,ez2kre esik a /api tel0es5tm/+k/+szer ut/ Gtkap6sol/iH az !+4a/, s ,a0lamosak 3sszekever/i a sze/vedl+t az er1esz5tssel. Pedi! akkora a k2l3/4s! k3zt2k, mi/t a Gspo/t/H s a Gmesters!esH k3z3tt. XrisiE Ezt rdemes 1i!+elem4e ve//i, mr 6sak azrt is, mert ami este m! e!+ ra elteltvel is 6sak Gmesters!esH, az le,et, ,o!+ re!!elre Gspo/t/H mdo/ t5z per6 alatt me!t3rt/ik. Ez ut44i eset4e/ F e!+etle/ t!o/dolt d3/tssel F kt G4o/usztH is /+ertek; e!+ SBQP estt s e!+ ]X re!!elt. Lt /em me!riW Ja/ ol+a/ is, amikor e!+etle/ rossz d3/tssel, t344 letet 4e1ol+solsz krosa/, mi/t a,o!+ szeretted vol/a. Amikor vdekez/etek kell, mert F m! va!+ mr F /em szeret/tek !+ermekeket, akkor 0o44, ,a >!+ llsz ,ozz, 8o4ert, ,o!+ EB A TE =DOCD=. .i/de!+, ,o!+ ,o!+a/ ko/trolllod a 1ol+amatokat, de a 1o!amzs!tls i!e/is a TE 1elelss!ed. Xrisi tveds, ,o!+ ez 6sak a /k dol!a vol/a. Termszetese/ az Mvk is. =e 0e!+ezd me!, 8o4ert; mi/de/ dolo! a Te 1elelss!ed, ami 4e1ol+sol,at0a az letedet. Qs e!+ kis!+ermek i!e/6sak il+e//ek tK/ik a szmomra. Ezt e!+szer kell ]XO v!i!!o/dol/iE Oe,etle! id4e/. Pldul .DST. Am5! Te !o/dolkool, / addi! ismt el4>6s>zom. I!+ va/ idd !o/dolkoz/i... =e szeret/m, ,a tud/d, 8o4ert, ,o!+ /a!+ 3r3m ezeket a dol!okat me!oszta/i Jeled. Szeretettel, #a!+apd Jal04a/ F a levl els 1ele alap0/ F m! arra szm5tottam, ,o!+ valami k2l3/3se/ elvo/t 1iloz1iai me!k3zel5ts4e/ lesz rszem, de a levl azut/ sa0tos ordulatot vett. Azt ,iszem a 1elt sem rtettem me! akkor a//ak, amit mai 1e0emmel mr i!az/ak s ,iteles/ek ltok. #a!+o44 tapasztalat /lk2l m! i/k44 6sak rdekess! volt a szmomra. A,o!+ v!i!olvastam a levelet, kerestem a ptlapokat, amel+eke/ esetle! a szerelem s a szeretkezs 3ssze12!!seit ta!lal/, de /em talltam semmit. .a mr rtem e//ek az okt. #a!+apm szmra az N kap6solatuk mi/s!e mr ol+a/ Gevide/6iaH volt, a szerelmes szeretkezs i/timitsa ol+a/ ma!tl rtetd volt a ,tk3z/apok4a/, amel+rl 6sak a versei mesltek, amikor ks44 me!talltuk ket... #emsokra #emsokra me!,alok, s a szomor>! 1l,oml+a 0 el... .! tavasz va/. Az utols, a v!s szerelem ze/0e sutto! 12lem4e ,alka/; -[!+ v!+tam 8dE .e!ri/tettelek, s Te ,ozzm 4>0tl. Az utols tKz, mel+4e/ tel0ese/ 3ssze! a sz/k, mel+4e/ tel0ese/ 3ssze1orr a 6so/tu/k. .aradok Te,

48

s 3r3k szerelem.
A versei4l rad a ra!aszkods, a szerelem s az i/tim 3sszetartozs rzse, amel+rl u!+a/ /a!+o/ keveset 5rt a 4t+m/ak, de me!kap versei mi/de/t elmesl/ek. .el+ik az a /, aki/ek a sz5vt /em 0r0a t mele!s!, ,a ,ete/te il+e/ apr verseket kap... A ze/t akarom lle!ez/i 3r3kk, mel+et ,a0ad 4ar/a t/6a az u00aim,oz k5sr, s 3r3kre szemeid mele! ott,o/4a 4>0/i, a,ol F mi/t a mesk Ler6e!t F me!tall v!re a szere/6sm. Ja!+ il+et... La itt le//l, 1el1al/lak 4oldo! e!+2!+Ks!4e/, !o/dolv/; G"ste/ va!+okH, 4oldo!5t mosol+om4l s utols s,a0om4l pedi! mi/de/ki tud/; ,o!+ Q/ F mr Te va!+ok. 7s44, a,o!+ a k3/+vespol6o/ 43/!szve me!talltam .arti/ Bu4er ro/!+osra olvasott 6sodlatos 1iloz1iai mKveit Gaz Q/ s a Te tallkozsrlH, me!rtettem azt is, ,o//a/ ered /a!+apm me!!+zdse arrl, mi e!+ kap6solat l/+e!e. Ez a versei4e/ is 0l t2kr3zdik... .i/de/esetre k5v/6si lettem, va0o/ mit tallok Oi/! mama k3vetkez level4e/, s /em is 6saldtam... :i//orsz!, "/ari)B. 2000. prilis 2(.

=r!a A//aE Lls va!+ok #eked, ,o!+ il+e/ kedvese/ krdezel r rzke/+ dol!okra. Jal4a/, /em 5rtam m! a G,zass! ozis/akH ,armadik patak0rl, a mKvszetrl, amel+et szeretkezs/ek ,5vu/k, de F ,a szi/te va!+ok, el kell ismer/em F mr vrtam ezt a krdst. 73sz3/3m, ,o!+ rkrdeztl, mert azt ,iszem, errl mskpp /em 5rtam vol/a #eked, ez tal/ /em lett vol/a ill tlem..., tudod... Amikor e!+ik kor44i levelem4e/ azt mo/dtam, ,o!+ Gmi kezdettl 1o!va 3sszeillk va!+u/kH, ez mi/de/ 1o/tos dolo!ra vo/atkozott. "!e/, val4a/, mi eze/ a tre/ is /a!+ 3ssz,a/!4a/ l2/k. Azt ,iszem ez a sz, ,o!+ MSSBLA#C, 0l ki1e0ezi azt, amit t344 mi/t ,uszo/3t ve me!l2/k e!+mssal, m! a ,lszo44a/ is. Q/ ezt mi/di! >!+ teki/tettem, mi/t a kett/k sors/ak 4etel0es2lst. .i/di! >!+ reztem, ,o!+ mi e!+ms/ak lett2/k re/delve, s az let2/k /a!+ a0/dka, ,o!+ test2/k mi/de/ por6ik0a is mosol+o! e!+msra. Ez kezdettl 1o!va 5!+ va/. <!+a/akkor e!+rtelmKe/ k3zre0tszik e44e/, ,o!+ mi t/+le! tel0es 3/ma!u/kat odaadtuk e!+ms/ak. Szerelmi e!+2ttltei/k e//ek az a0/dkozs/ak G6sakH a 1ol+tatsai voltak. Azt ,iszem, ez t/+le! 1o/tos. Ezrt l,ett2k t ol+ sokszor, ,o!+ Ge!+ test, e!+ llekH lett2/k. .i mi/dkette/ e!sz let2/k4e/ e!+msra vrtu/k, s mivel 0l d3/t3tt2/k, el!edettek voltu/k e!+mssal a ,tk3z/apok4a/. Ezrt a ,lszo44a/ is me!e/!ed,ett2k ma!u/k/ak s e!+ms/ak, ,o!+ se4ez,etek le!+2/k. "!e/, azok. .ert, amikor valaki a//+ira 1elolddik, ,o!+ a le!4e/s44 v!+ai/ak s 3szt3/ei/ek tad0a ma!t, kiszol!ltatott, se4ez,etv vlik. Amikor kpes va!+ me!e/!ed/i ma!ad/ak, ,o!+ tadd az ir/+5tst a tested/ek s a Prod/ak, ol+a/ a0tk /+5l/ak ki a tested ml+s!ei4l, mel+ek ismeretle/ek szmodra. La 1lsz, ,o!+ /em 1o!ad0a el, akkor elzrod ma!ad az ePtzistl. *sak me!k3sz3/,etem a sors/ak, ,o!+ e!+ ol+a/ mKvsz kez4e/ le,ettem ,a/!szer, aki >!+ rtett ,ozzm, a,o!+ se/ki ms. #em ,asz/lt kottt. Oe/+K!3ze/ improvizlt. .i/dkette/ 4oldo!ok oltu/k ettl, s mi/di! me! is kerest2k r a mdot, ,o!+ rrse/ ad0uk t ma!u/kat a szeretkezs 3r3mei/ek. .i mi/di! lvezt2k e!+ms testi k3zels!t, az ri/tseket, a kedves 3ssze4>0sokat s a

49

1orr 3lelseket. 9ltal4a/ /em rezt2k sz2ks!t, ,o!+ siet/2/k kelle/e 4r,ov is. Ez amol+a/ vissza1o0tott, iz!at sze/vedl+ volt k3zt2/k, ami F de ezt 6sak #eked s>!om me! F m! 2000 km tvols!4l, a tele1o/o/ kereszt2l is GmKk3d3ttH. .i iz!atak voltu/k e!+ms szmra kezdettl 1o!va, s azok is maradtu/k. Sokat ta/ulm/+oztuk e!+2tt a taoista szerelmi iskola, a ta/trikus szeretkezs keleti szemllett. .l+, 4els sza4ads!4a/ szeretkezt2/k, t3lelve e!+mst szeret s iz!at e/er!ikkal e!+szerre. E/!em midi! is rdekelt, ,o!+ N ,o!+a/ l t dol!okat, s mivel ol+ /a!+szerK po/toss!!al tudta ma!t ki1e0ez/i, a44a/ a kivteles ,el+zet4e ker2ltem, ,o!+ ol+a/ ml+e/ rez,ettem s rt,ettem me! Nt, a 1r0emet, a 1r1it szePulis rtelem4e/ is, ,o!+ G4eavatott/akH reztem ma!am a vil!4a. Ez termszetese/ k3l6s3/3s olt. La e!+ / 4ezrkzik e!+ lomvil!4a, s 4izo/+os dol!okrl /em akar m! ,alla/i sem, akkor a vals!!al e!+2tt kirekeszti a 1r1it is, akit ll5tla! szeret. *sak,o!+ /em szeret,et02k azt, amit /em ismer2/k. Ez val04a/ 3/m5ts. 8adsul a 1r1i il+e/kor ma!ra marad a v!+aival, a 1lelmeivel, s ,idd el /ekem A//a, ,o!+ el44-ut44 akad e!+ k2ls / az let4e/, aki szreveszi ezt s orvosol0a. A !tlsokat /,a >!+ siker2l levetkz/i, ,o!+ elsz3r is eld3/t02k, ,o!+ levetkzz2k, azut/ elkezd2/k 4eszl/i rla, ma0d 1okozatosa/ me!tessz2k a kis lpsei/ket. =e ,a e!+ltal/ /em mer2/k 4eszl/i rla a Pru/kkal, akkor le,et, ,o!+ /em a !tls a valdi pro4lm/k, ,a/em a Pru/k. Az a /, aki re/dszerese/ vissza1o!0a ma!t a Pr0a eltt, s visszatart0a ma!t attl, ,o!+ .EC"S.E8LETNJQ vl0o/, az /e vr0a, ,o!+ a 4oldo!s! mikor ereszkedik le a ,lszo4ra, mert /em 1o!. La e!+ / /em akar eze/ vltoztat/i, mo/dd me! #eki, A//a, ,o!+ keresse/ ma!/ak e!+ 1t. A 1k 6se/desek s rzketle/ek. A 1r1iak F ltal4a/ F s mi/de/ elle/kez ,5resztels elle/re F rz l/+ek. Tudom 0l, ,o!+ az a /, aki sokat 6saldott, >!+ rzi, /em e/!ed,eti me! ma!/ak, ,o!+ szi/te le!+e/ e!+ 1r1i,ez. Az !+4a/ k2l3/3se/ /em. Ez me!rt,et. A 4art/im sokat mesltek a kudar6aikrl. =e mi/de!+ik2k/ek tud/ia kell, ,o!+ se/ki/ek si/6s 0o!a ellop/i e!+ msik em4er lett azltal, ,o!+ me!akadl+ozza Nt a44a/, ,o!+ TEO]ES Q8TQ7_ kap6solat4a/ l0e/, s a44a/ oldd,asso/ 1el. Jal04a/ mi/de/ki tartozik ezzel 3/ma!/ak s a trs/ak. #ek2/k, /k/ek, me! kell ta/ul/u/k v!re 1elelss!et vllal/i 3/ma!u/krt. Tula0do/kppe/ kezd,et//k akr a sa0t or!azmusu/kkal is. Tudod, A//a, eze/ a tre/ sok pro4lmt elmesl/ek /ekem, tal/ azrt is, mert e!+ orvos4a/ me!45z/ak az em4erek. =e amikor me!krdezem Nket, ,o!+ ,a sa0t ma!ukat simo!at0k, akkor va/-e or!azmusuk, kider2l, ,o!+ sosem szoktk ma!ukat simo!at/i G>!+H. Q/ ezt /em rtem. Az em4er/ek ismer/ie kell a sa0t testt s a sa0t or!azmusait a,,oz, ,o!+ e!+ltal/ !o/dolkod/i tud0o/ 4rmil+e/ me!oldso/. Lo!+ !o/dol0k a /k, ,o!+ a 1r1iak tud/ak Gkezel/iH valamit Be//2k, amit Nk ma!uk sem ismer/ekW Elsz3r /ek2/k, /k/ek, 7EOO tud/i, ,o!+a/ 0utu/k el le!k3//+e44e/ az or!azmusi! a,,oz, ,o!+ a szeret 1r1i, akivel e!+2tt l2/k, 0 part/er2/k le,esse/ e44e/. La /em me!+ msk/t F k5srletez/2/k kell. .irt /eW A /k/ek rez/i2k kelle/e ezt, s el k/e 1ele0te/i, ,o!+ mi GillikH az !+4a/ s mi /em. #i/6s il+e/ sza4l+k3/+v. Pldul se/ki /em mo/dta, ,o!+ szeretkezs k3z4e/ 6sak attl le,et or!azmusu/k, amit a 1r02/k tesz a test2/kkel. .i/de/t 3ssze le,et k3t/i mi/de//el. A,el+ett, ,o!+ e!+ / vr/ az ,5tott or!azmust, tel0es k3rK sza4ads!!al kelle/e lvez/ie a testek 0tk/ak lm/+repertor0t. .i #a!+apddal 5!+ l2/k, s mi/di! is 5!+ !o/dolkodtu/k errl. Qs i!e/, e!+ //ek /,a 1el kell leszte/ie ma!4a/ az Gsi 6s45tH 3szt3/3s szellemt is. Ez a !sk s a ,ast/6osok si tudsa, amell+el az erotika vrpezsd5t vil!t szol!ltk. A /k4e/ F ltal4a/ F i!e/is ott l/ek ezek a varzslatos kpess!ek, m!pedi! azrt, mert a 1r1iak/ak sz2ks!2k va/ ezekre, s i!/+lik tl2/k. Ezt 7elete/ mi/di! is tudtk, 6sak itt, /+u!ato/ 1ele0tett2k el a tKsark> 6ip4e/. #/ek le//i eredetile! azt is 0ele/tette; rte/i a 1r1iak !o/dolkods,oz s v!+ai,oz. [0ra me! kelle/e ta/ul/u/k l/i ezekkel a kpess!ekkel, /em visszal/i. .i/t a,o!+ a 1r1iaktl is zoko/ vessz2k, ,a visszal/ek a testi ere02kkel. .i 5!+ va!+u/k vdtele/ek, Nk >!+. .e! kell te,t tall/u/k azt a 1r1it, aki mlt a

50

4izalmu/kra, ,o!+ >0ra se4ez,etkk vl,assu/k. =r!a A//a, remlem ez #eked is siker2lt. Szeretettel 3lel, #a!+a/+d A,o!+ elolvastam a levelet, 1ur6sa, szokatla/ rzs ker5tett ,atalm4a. JalszerKtle/ rzs volt /a!+sz2leim ,all/ak idpo/t0,oz s ,el+sz5/,ez il+e/ k3zel az let dol!airl olvas/i. Bele!o/doltam, ,o!+ me//+i letszeretet s kedvess! va/ e44e/ a levl4e/, mik3z4e/ aki 5rta, mr e!+ msik 0tk/ak a rszese. [!+ reztem ma!am, mi/t aki a 1/+ oldalrl /zve me!lt0a az r/+kot. .e!,3kke/t volt, ,o!+ az lket me//+ire ta/5ta/i kell arra, ,o!+ QO]E#E7. :ur6sa, ,o!+ az em4erek 4rmi msrt 0o44a/ kpesek k2zde/i, mi/t a sa0t 4oldo!s!ukrt. Az em4erek mi/de/t me!tesz/ek a p/zrt, a karrier02krt, a !+ermek2krt va!+ a G1/3k2kH kedvrt, t!o/dol0k a 6! 2!+eit, a,ol dol!oz/ak s a !+ermek2k 03v0t, mik3z4e/ ol+ !+akra/ /em !o/dol0k v!i! a sa0t 4oldo!s!ukat s a sa0t 03v02ket. Arra 0utottam, ,o!+ ,a ez vol/a A .<#79]<7, akkor 4iztosa/ me!te//k. Tal/ 1izet/i k/e az em4erek/ek, ,o!+ t3rd0e/ek, pl. a sa0t or!azmusukkal..., ,m... Qrdekes/ek talltam, ,o!+ amikor k3zeledik a ,all, mi/de/ki/ek esz4e 0ut, ,o!+a/ kellett vol/a l/ie. Azut/ r03ttem, ,o!+ ez azrt le,et, mert mr !+ermekkor4a/ me!!+z/ek 4e//2/ket arrl, ,o!+ /e a sa0t 4oldo!s!u/kkal t3rd02/k. Lozzszoktat/ak a,,oz, ,o!+ a k3teless!ei/kre ko/6e/trl0u/k, a 1eladatokra, ami/ek elv!zst valaki elvr0a tl2/k. A//+iszor d3/t2/k 3/ma!u/k elle/, ,o!+ e!+ id ut/ /em is emlksz2/k arra, ,o!+ vala,a mit szerett2/k vol/a. Az lmai/k a m>lt ,oml+4a vesz/ek. Amikor 03/ a ,all, mr /em le,et tov44 eltol/i ma!u/ktl a 4oldo!s!ot a tvoli 03v4e. .r /em tud0uk azt mo/da/i, ,o!+ G4oldo! leszek ma0d, ,a...H. Ekkor vissza/z2/k s r03v2/k, ,o!+ elsz>rtuk. Az id szor5tsa vesz r 4e//2/ket, ,o!+ lssu/k. 8d344e/tem ott a karosszk4e/, a vera/d/, ,o!+ / sem tudom me!1o!almaz/i mr, ,o!+ mit 0ele/t SB9.D.8A A SA]9T BDO=DCS9CD., mik3z4e/ tize/,at ves korom4a/ m! 5!+ 5rtam errl F e!+ !itros /ek 1orm04a/ F a /aplm4a; Ja0o/ 1o/tos-e az, amit pp teszelW Ja0o/ 1o/tos-e az, amit pp veszelW Ja0o/ 1o/tos-e az, amit pp eszelW Ja0o/ 1o/tos-e az, akit pp 3lelszW Ja0o/ 1o/tos-e az, s me//+i idei!W Ja0o/ /em ,azudsz-e /eki, s 3/ma!ad/ak isW Ja0o/ szeretet s ,Ks!, mit 0ele/t #ekedW Ja0o/ idvel az le /em kopik-e me!W =e ,a lekopik, akkor mi maradW Lov lesz az let, ,ov lesz a ma!W Elro,a/ az let, mi/t 1utszala!, Elro,a/ az let, mi/t 1utszala!, Elro,a/ az let, mi/t 1utszala!, 7i ll5t0a me!WE *sak Te F 3/ma!ad. Persze 3r3mmel vettem tudomsul, ,o!+ F korom/l 1o!va F / m! a 1utszala! ele0/ va!+ok, s ez /mi le,ets!et 4iztos5t a szmomra a sa0t utam ki!o/dolsra 4oldo!s!om 1el. <!+a/akkor rez/i kezdtem e!+1a0ta zavart ma!am4a/, ,isze/ e!+rtelmKe/ elle/ttes/ek tK/t, ,o!+ az em4er me!vals5tsa 3/ma!t s a sa0t 4oldo!s!t, mik3z4e/ e!+ msik em4errel prkap6solat4a/ l, ami termszetese/ alkalmazkodst i!/+el. A,o!+a/ /ztem ezt a pro4lmt, ol+a/ erd/ek tK/t, amel+ t>l sKrK s t>l t2sks volt a,,oz, ,o!+ sz5vese/ 4elemsszak. E!+szerKe/ me!old,atatla//ak tK/t. Az em4er e!+ kap6solat4a/ va!+ 3/ma!a, va!+ alkalmazkodik, s ez ut44i eset4e/ 1elad ma!4l dol!okat. Lo!+a/ is le,et/e e//ek az e!+e/let/ek me!oldsaW - !o/dolkodtam.

51

Azut/ m!is talltam e!+ e!sze/ keske/+ 3sv/+t e44e/ az erd4e/. Eszem4e 0utott u!+a/is /a!+a/+m e!+ kor44i level/ek /,/+ sora... G.i/de/ a pr0val illik 3ssze. A pru/k pedi! ol+a/, mi/t mi va!+u/k, a44a/ az rtelem4e/, ,o!+ ,aso/l. Qs me//+ire ,aso/l kt 6ip, amel+ e!+ prW O/+e!ile!. A le!1o/tosa44 dol!ok4a/ me!e!+ez/ek. Azt ,iszem, A//a, azrt va!+ok / 4oldo! a #a!+apddal. Szeret,ett2k e!+mst, mert kezdettl 1o!va 3sszeillk voltu/k. #em k/+szer2lt2/k arra, ,o!+ 1elad0uk 3/ma!u/kat. 73z3sek az rtkei/k s a 6l0ai/k /a!+ rsze is, 5!+ /em kellett lemo/da/u/k rluk.H A,o!+ 5zlel!ettem ezeket a mo/datokat, szmomra e!+re 0o44a/ Gme!olds-5z2kH volt. E!+ msik lm/+em is eszem4e 0utott, ami osztl+1/3k2/k,3z k3tdik. E!+ik r/, amel+e/ az let /a!+ krdseirl 4eszl!ett2/k, a k3vetkez szavakkal 4>6s>zott tl2/k; GL3l!+eim s <raim, ta/ul0a/ak me! mr Gis-isH-4e/ !o/dolkod/i Gva!+-va!+H ,el+ett, mert az let4e/ sz2ks!2k lesz ]X kompromisszumokraE ]e!+ezzk me!, mit mo/d a /pi 43l6sess! a 0 ,zass! titkrl; GA l/+e!esek4e/ e!+s!, e!+e4ek4e/ 4kess!.H .ost, ,o!+ mr mi/de/t tud/ak, v!e az r/ak.H A sKrK erd ,irtele/ 4ks /+5r1ali!ett vltozott 4e//em, mert 1el1edeztem, ."T ]EOE#T JAOX]9BA# A ]X 7D.P8D."SSB<.. Amikor az em4er ,el+ese/ vlaszt0a me! a pr0t, akkor 4iztos5t0a ma!/ak a 0 kompromisszumok le,ets!t. =e amikor valaki rosszul vlaszt, akkor mr /i/6se/ek 0 kompromisszumok, 6sak 3/1elads s ldozat.GAz em4er a44l tud 1z/i, ami0e va/H - szl a mo/ds. A ]X kompromisszum azt 0ele/ti, ,o!+ F /em k/+szer4l, ,a/em e!+2ttmKk3ds elrserdek4e/ Tamel+ mi/de/ki/ek ,asz/ra va/U, odaa0/dkozzuk a Pru/k/ak azt a le,ets!et, ,o!+ 3/ma!a le,esse/, azaz /em ra!aszkodu/k a,,oz, ,o!+ mi/de/ dolo! 1elett a mi Ge!/kH re/delkezze/. :eladu/k ol+a/ dol!okat, amel+ek szmu/kra #E. lt1o/toss!>ak. I!+ k3z3se/ ol+a/ lmai/kat is me!vals5t,at0uk, amel+eket e!+ed2l /em r,et//k el. Ezt kap0uk 6ser4e az lettl azrt, ,o!+ mi is e/!ed2/k. EB AB a 0utalom, ami k3z3s 6lok s rtkek /lk2l so,a /em lesz a mi/k. Boldo! voltam, a,o!+a/ ezek a !o/dolatok tiszt/ kira0zoldtak elttem. Elvettem az a0/dk4a kapott >0 /aplmat, 1el5rtam a dtumot a msodik lap tete0re, ma0d /+omtatott /a!+4etKkkel a k3vetkezket 5rtam 1el a lap k3zepre; A P987AP*SDOAT" BDO=DCS9C JAOX]9BA# AB ECY\TT._7M=QS .ECJAOXSIT9S9#A7 ]<TAO.A. AB ECY\TT._7M=QS T"T7A A ]X 7D.P8D."SSB<.D7 .EC7MTQSQBE# 8E]O"7. A ]X 7D.P8D."SSB<. OELETNSQCE A ]X P98J9OASBT9SD# .[O"7. E!sze/ el!edett voltam GalkotsommalH, s >!+ reztem, >0 /aplm is 42szke le,et rm, /a!+apm tollrl /em is 4eszlve. Br val4a/ /a!+o/ keske/+/ek tK/t ez az 3sv/+, s e!+4l /+ilv/valv tette e!+ ,alom e!+4 >t 0r,atatla/s!t, / m!is /a!+o/ 4oldo!

52

voltam, ,o!+ rleltem, mert sszerK lo!ik0a kikezd,etetle/ volt, s mert >!+ reztem, kpes leszek ma0d 0r/i ra0ta. El!edetts!em4e/ tel0ese/ el1ele0tkeztem a szePrl, de mivel 1urdalta a k5v/6sis!omat ez a tma, el,atroztam, ,o!+ kivtelese/ ismt Oi/! mama levelvel 1ol+tatom. Oe/+>ltam a tskmrt, ,o!+ kive!+em a k3vetkez kis 6soma!ot, de me!lepetssel vettem tudomsul, ,o!+ 4izo/+, Oi/! mama utols levele k3vetkezik. 7utattam a tskm4a/, de r kellett 03//3m, ,o!+ sa0/os lassa/ a levelek v!re rek. Ottam, ,o!+ /a!+apm/ak lesz m! e!+ utols 3/ll levele, de a kezem4e/ tartott pros 6soma! ut/ /em k3vetkezik >0a44. 75v/6sia/ vrtam te,t /a!+mamm utols 43l6sess!eit... :i//orsz!, "/ari(B. 2000. m0us '?.

=r!a A//aE .r me!i/t el,almoztl a kedvess!eddel, ,isze/ ol+a/ ,ls di6sreteket kaptam Tled a mi/ap, amire /em szol!ltam r, de m!is k2l3/3se/ 0lesett. 7i6sit me!1ztam a szau/zs ut/, de remlem !+e/!lkedsem /em tart sok, 5!+ mi,amara44 el03tt3k ,ozz/k. #+ro/ e!+-kt ,tre is marad,at/tok, 6sak szl0atok elre, ,o!+ me!1elele/ 1elksz2l,ess2/k a 1o!adsotokra. Oe!ut44i levelem,ez 1Kz3tt krdsedre vlaszolva me! kell eml5te/em, ,o!+ a szeP s a szerelem vo/atkozsairl /em rdemes t344et mo/da/i, mi/t ,o!+ mi/de/ki .EC:"CYEOLET" az i!az szerelem va!+ ml+ szeretet /lk2li szePulis let Gkoprs!tH, a testi-lelki e!+es2ls,ez viszo/+5tva. La az em4er szi/te, akkor ezt tud0a. Jlem/+em szeri/t a valdi szeretet s odaads /lk2li szeretkezs ol+a/, mi/t,a akkor is 2//epel//k, amikor /i/6s oku/k r. Persze, mi/de/ / el tud0a d3/te/i, ,o!+ mire va/ val04a/ sz2ks!e. Sa0/os, a 4ete!s! miatt most le,et, ,o!+ e!+ dara4i! /em tudok 5r/i, de mi/de/kppe/ el akartam mo/da/i #eked m! valamit a vlsokrl. A kap6solatok /,a elromla/ak u!+a/, s 4izo/+ra va//ak me/t,etetle/ kap6solatok is, de e!+et /e 1ele0ts el A//a; Az a kap6solat, amel+ ,azu!s!okra, ltatsokra va!+ alapvet tvedsekre p2l 1el, so,a /em romol,at el, mert val04a/ so,a EO SE. 7EB=N="7E Ezzel 6sak azt akarom mo/da/i, ,o!+ ,a valamel+ik 4art/d ol+a/ ,el+zet4e ker2l, ,o!+ vl/i akar, s /a!+o/-/a!+o/ ,i4ztat0a a 1r0t, akkor 0o44a/ teszed, ,a me!mutatsz #eki a leveleim4l e!+-kt dol!ot arrl, amit >!+ ,5vu/k, ,o!+; szi/tes!. .i/di! me! le,et tall/i, ,o!+ AB "OOETN mit ,i4zott el. #em a 1r0e, ,a/em NE Qs ez m! /em 0ele/ti azt, ,o!+ a 1r0t vdem, va!+ ,o!+ a 1r1i ,i4tla/. Ezek a dol!ok mi/dkett02kre vo/atkoz/ak. .ieltt valaki tKzre vet/ az GQlete Pr0tH, 0o44a/ te//, ,a r03//e, LDCYA# le,et/e tel0ese/ szi/te. Bizo/+ra tall,at a m>lt4a/ ol+a/ ,el+zeteket, amikor sa0t ma!a LDBB9]98<OT a,,oz, ,o!+ a kap6solat pusztuls/ak i/dul0o/. 9ltal4a/ e//ek a levt isszuk. =e ezt tal/ el k/e ismer/2/k F elssor4a/ 3/ma!u/k/ak, azut/ a Pru/k/ak. Az az em4er, aki/ek re0tett titkai va//ak, so,a /em lesz ol+a/ 4oldo!, mi/t amil+e/ akkor le,et/e, ,a ezeket a titkokat kimo/da/. .ert mi/di! T<=#" 1o!0a, ,o!+ 3r3kre elzrta a lelk/ek e!+ rszr, ami azt 0ele/ti, ,o!+ a lelk/ek az a rsze mi/di! ra4 marad. .rpedi! mi/da//+ia/ arra v!+u/k, ,o!+ tel0ese/ sza4adok le!+2/k s TEO]ESE# me!osszuk 3/ma!u/kat, m! ,a ez maradktala/ul /em is le,ets!es. "tt is ltezik e!+ sszerK korlt. La me!krdez/d, ,o!+ mil+e/ titkokat re0te!et/ek az em4erek, akkor il+esmiket tud/k sorol/i, ,o!+... - v!2l is, m! mi/di! a ,>sz vvel azeltti szerelm2ket szeretik val04a/, aki /em lett a 1r02kS - val04a/ el,atroztk, ,o!+ me!42/tetik a 1r1iakat a 1r02k3/ kereszt2lS - i!az4l le akartk mo/da/i az esk2vt, 6sak r4eszltk NketS - tula0do/kppe/ /apo/ta szeret//ek szeretkez/i, de ezt /+ol6 ve /em merik elmo/da/i...

53

st4. szval, ,aso/l Gapr, ki6si titko6skkrlH 4eszlek, amikor azt mo/dom, ,o!+ le!+2/k szi/tk. Oe,et, ,o!+ a kap6solatuk eddi! is kizrla! 6sak a sz5/szi kpess!eik miatt GmKk3d,etettH. E!+ vls/ak SE.." Q8TEO.Ea 4oldo!s!u/k szempo/t04l, ,a m! szi/tk sem tudu/k le//i. E!+szerKe/ 6sak t2/eti kezels. C+akra/ >!+ ltom, ,o!+ aki elvlik a trstl, az /em lesz sza4ada44, 6sak >!+ tK/ik. Jal04a/ viszi ma!val a l/6ait, a 43rt3/kul6sokrl s a rossz szoksairl /em is 4eszlve. #em arrl va/ sz, ,o!+ /em ltezik G3ssze-/emills!H, de le!al44 pr4l0uk me! szi/t/ l/i az letet, azaz /em >!+, ,o!+ a msikat ,i4ztat0uk mi/de/rt. La ezt /em tessz2k me!, akkor /em adtuk me! a kap6solat/ak azt az esl+t, ami 0r /eki. La m! /em pr4ltuk ki a kap6solatot tel0es szi/tes!4e/, akkor m! azt sem tud,at0uk, ,o!+ va/-e 03v0e. Te,t me! kell pr4l/i, mert siker2l,et. <!+a/akkor arra azrt oda k/e 1i!+el/2/k, ,o!+ ,o!+a/ ad0uk mi/dezt a pru/k tudtra... Eredm/+es le,et az is, ,a e!+ ,armadik F de val4a/ 12!!etle/ F szeml+ se!5ts!t is i!/+4e vessz2k, aki /em prtoskodik e!+ik ir/+4a sem, s ECYSBE88E ,all!at me! mi/d a kett/ket. Ez termszetszerKle! /em le,et az desa/+/k... La /em va!+u/k ,a0la/dak arra, ,o!+ me!lssuk, ,o!+ ." .AC<#7 ,ol ,i4ztu/k, akkor 0o44, ,a /eki sem llu/k. A srtds s a ,iszti mdszert pedi! tarto!assuk mskorra, ,a me! tud0uk te//i. A 4oldo!s! >t0rl so,a /e 1ele0ts2k el, ,o!+ az mi/di! a TEO]ES i!azs! >t04l ered, te,t /em 1elttle/2l arrl az >trl !azik le, amel+,ez mi ra!aszkodu/k. <!+a/akkor, ame//+i4e/ A TQ#YE7 azt mutat0k, ,o!+ a 6silla!szri/k t344 lt1o/toss!> ter2lete/ is alapvete/ k2l3/43zek, s a pr4lkozsok sorozata ut/ sem siker2l k3zel5te/i e!+ms,oz ket, s m! akkor sem, amikor mr ."#=E#T .ECTETT\#7 ezrt, akkor el1ordul, ,o!+ az >t0ai/k/ak el kell vl/iuk. =e a 7is Ler6e! TSai/t-EPupr+U erre mo/da/, ,o!+ 1elelsek va!+u/k azokrt, akiket e!+szer me!szel5d5tett2/k. Te,t a SD88E#=; '. O!+ tel0ese/ szi/te 3/ma!ad,oz. 2. O!+ tel0ese/ szi/te a Trsad,oz. &. 7rdezz ele!et a,,oz, ,o!+ a szeretetedtl, az el1o!adsodtl s az oda1i!+elsedtl a .sik 4iztos le,esse/ 4e//e, ,o!+ mi/de/t elmo/d,at #eked, ami az N sz5vt /+om0a. ?. Qrtsd me! TEU, amit ,allasz. . La sz2ks!es/ek ltod, k3ss ol+a/ [] me!llapodsokat s ]X kompromisszumokat, amel+ek mi/dkettt3k/ek me!1elel/ek. %. Te!+l me! ."#=E#T, ,o!+ a1e/tieket 4etartva me!me/tsd a kap6solatot, azaz J9OTDBTASS a dol!oko/ a 7MBMSE# .ECLAT98DBDTT ir/+4a. Elvl/i /a!+o/ k3//+K a,,oz a kitarts,oz kpest, amire e!+ kap6solat me!me/ts,ez va/ sz2ks!. =e "CE#"S JA# ol+a/ letre szl 3sszetartozs, amel+ e!+ k3z3se/ tvszelt vi,aros idszak t>llse <T9# lesz 6sakA T"QTE7. #,a a 4kt ,4or> elzi me!, de az em4er rtkel/i szokta s me!v0a azt, amirt me!k2zd3tt. Ez /,a a mi 0ellem2/k pr40a. La id eltt 1elad0uk, 6sak a 4izo/+5tv/+u/kat ll5tottuk ki F 3/ma!u/krl. .! sosem t3rt/t ol+a/, ,o!+ /a!+ dol!okat pro4lmk /lk2l s roppa/t k3//+Kszerrel ,oztak vol/a ltre. E!+ 0 ,zass! #ACYD# rtkes. I!+ ,t, mi, /k, sem !o/dol,at0uk, ,o!+ a ,zass!u/k4a/ /em lesz/ek ml+po/tok, s /em kell vltoztat/u/k /,/+ rossz szoksu/kat isE Soka/ a 4art/im k3z2l azt !o/doltk, ,o!+ ,a a 1r02k /em 4eszl a kap6solatuk pro4lmirl, azok /em is ltez/ek. Azt !o/doltk; G.a0d ,a akar valamit, >!+is elmo/d0aE E!+szer me!krdeztem, de /em vlaszolt. Akkor vesse/ ma!ra. Q/ /em erltetemEH. Azut/ elma!+arztam #ekik, ,o!+ ez a 1eleltle/s! k3//+K >t0a, ami/ek idvel kem/+ 42/tetse le,et. .e! kellett ta/5ta/om Nket arra, ,o!+a/ kell 7"TA8TXA# s ]XO krdez/i. .i/de!+ik2k me!lepd3tt, ,o!+ EB<T9# me//+i mi/de/t tudtak me! a Pr0uktl, mik3z4e/ eddi! azt ,ittk, ,o!+ mi/de/ re/d4e/ va/.

54

Am5! /em va!+u/k ,a0la/dak me!1elele/ krdez/i s me!,all!at/i, addi! /e akar0u/k vl/i, mert /a!+ az esl+e, ,o!+ a k3vetkez kap6solatu/k4a/ is u!+a/ezzel a pro4lmval 1o!u/k tallkoz/i. =r!a A//aE Tudod, az em4er il+e/ ids kor4a/, a,o!+ vissza/z az letre, azt 4/0a le!i/k44, amit #E. tett me!. I!+ a 1iatalok/ak 6sak azt tudom mo/da/i, ,o!+ va/, amikor azt kell me!te//i, ,o!+ kitart az em4er, s mi/de/t me!tesz, amit tud, de va/, amikor Gpuszt5ta/iH kell, ,o!+ ms valami l/i tud0o/. Ezek a d3/tsek komol+ elreltst i!/+el/ek. =e /em 1ele0t,et02k el, ,o!+ az em4er is me!4/,at0a, amit me!tett. Azok a tapasztalatok, amiket leveleim4e/ le5rtam, se!5te/i 1o!/ak #eked, ,o!+ me!talld a ,el+es utat. .ost e!+ idre el4>6s>zom Tled, de tud,atod, ,o!+ lelkem le!ml+e44 szeretetvel !o/dolok 8d s me!/+er Oova!odra. A leveleimet /+u!odta/ me!mutat,atod 4rki/ek, ,a >!+ rzed, ,o!+ se!5tesz ezzel. #a!+apd mr eml5tett /ekem valami >0 3tletet, amivel N is se!5te/i szeret/e a 1iatalok/ak, de errl ma0d ks44 5rok, ,a mr rdemes. Sa0/os most is emelkedik a lzam, s e!+re 6s>/+44a/ k3,3!3k, >!+,o!+ #a!+apd mr 1zi /ekem a ,rs1atet, s !+orsa/ az !+4a kell 4>0/om. Sose 1ele0tsd el, A//a, ,o!+ az let ol+a/, mi/t a te/!er; le/+K!3ze/ 6sodlatos, mi/di! tarto!at vratla/ me!lepetseket, de mi/di! erse44 /lu/k. Ezrt /e ,ara!ud0 ma!adra t>ls!osa/, ,a e!+-e!+ ,a0d els2ll+ed. A ,all is az let rsze. A Te 1eladatod, ,o!+ so,a /e add 1el, am5! me! /em tallod a 4oldo!s! szi!ett. Szeretettel 6skollakE A Te #a!+mamd
Ja0o/ rezte-e Oi/! mama, ,o!+ ez a 4ete!s! val4a/ az GQletH !+zelmt ,ozza a szmraW Q/ akkor >!+ reztem, s szomor>a/ elvettem e levl pr0t... :i//orsz!, "/ari(A. 2000. m0us '?.

7edves 8o4ertE Tal/ emlkszel r, ,o!+ prilis '&-i levelem4e/ eml5tettem, ,o!+ erse/ !o/dolkodom azo/, mik/t le,et/e a 1iatalok/ak se!5te/i a prvlaszts4a/. Azta is sokat !o/dolkodtam ra0ta, s 0utottam /mi eredm/+re. Tudod, 8o4ert, /a!+o/ szokatla/ dolo! e!+ ti!ristl, ,a /em ta/5t0a me! a k3l+keit vadsz/i. "l+et termszetese/ 6sak e!+ 4ete! ti!ris/l lt/l, mert e!+ e!szs!es llat mi/di! me!v0a a 03vt, s sosem ,a!+0a 6ser4e/ a k3l+keit. Br az em4er #E. llat, de e//ek a vil!/ak m!is N a G6s>6sra!adoz0aH. Szmomra >!+ tK/ik, ,o!+ az em4er 6ser4e/,a!+0a a !+ermekeit azltal, ,o!+ /em ta/5t0a me!, ,o!+a/ kell ,el+ese/ prt vlaszta/i. Az em4er u!+a/akkor .9S dol!okkal ellt0a a !+ermekeitE .a mr F itt, #+u!ato/ F a t5zves !+erekek mo4iltele1o/t s =J=-le0tszkat kap/ak a0/dk4a, s ,a e!+ !+erek 4e2l a .i6ima6k 6. 1ilmre, akkor t5z per6 ut/ odas>!0a az ap0a 12l4e, ,o!+; GApa, ez u/almas..., /em el! iz!almas a 1ilmEH. A kamasz !+erekek sa0t tvt, ,i-1i 4ere/dezseket, di!itlis kamerkat, motorkerkprokat s v!2l F az retts!ire F e!+esek autkat kap/ak a0/dk4a a sz2lktl T,a addi!ra azok m! /em vltak elU. Az e!+etemistk/ak 0md> sz2leik !+akra/ vesz/ek lakst, ,o!+ me!sprol0k az al4rletek d50t. Te,t a sz2lk F k2l3/43z, sz2ks!es/ek 5tlt eszk3z3kkel F pr4l/ak !o/doskod/i !+ermekeik 0ltrl. .!is, ,a me!krdez/l e!+ 1el/ttet, ,o!+ mire vol/a sz2ks!e az let4e/ szeml+es pro4lmi me!olds,oz, akkor /em azt mo/da/, ,o!+ Gtudod, e!+ pomps ( 0-es ,i-1i toro/+ kise!5te/e a 4a04lEH. Az em4erek/ek a k3vetkez dol!okkal va/ a le!t344 pro4lm0uk az let4e/; - a p/z2!+i 4izto/s!!al, - e!+ 0 mu/ka,el+ me!szervezsvel,

55

- a prvlasztssal, - a szePszel s az e!+2ttlssel, - a !+erek/evelssel, - s az ad- s e!+4 t3rv/+ekkel. A,,oz, ,o!+ ezeket sikerese/ me!old0a valaki, rte/ie kelle/e a p/z2!+ek,ez, tud/ia k/e 0l ta/ul/i s kommu/ikl/i, tud/ia k/e ,o!+a/ vlasszo/ prt ma!/ak, ,o!+a/ le!+e/ 0 apa s 1eles! Taz !+4a/ isU, s a !+erek/evels,ez tud/ia k/e valamit az el1o!adsrl, a szeretetrl, a t2relemrl, a ,el+es motivlsrl s a 1e!+elemrl. Az erk3l6s3krl s a t3rv/+ekrl most /em is 4eszlve. =e !o/dold me!, 8o4ert, ezek e!+ikt sem ta/5t0k az iskol4a/ az retts!ii!E .irtW .ert az iskola >!+ !o/dol0a, ,o!+ ez a sz2lk 1eladata, mik3z4e/ a sz2lk azt ,iszik, ,o!+ az iskola ,el+ett2k is 1elksz5ti a !+ermekeiket az letre. .i/dkt oldalo/ /a!+ot tved/ekE Ezek/ek ,ttere, ami T!ed is ri/t, 8o4ert, s ami/ek az elm>lt ,etek4e/ alaposa44a/ is ut/a/ztem, tal/ 5!+ 1o!lal,at 3ssze; A sz2lk azrt /em ad/ak a !+ermekeik/ek Prvlasztsi 7zik3/+vet, mert S"7E8ES prvlasztsi mdszerrl e!+szerKe/ m! /em tud/ak. #ekem >!+ tK/ik, ,o!+ azrt /em tud/ak rla, mert #"#*S il+e/. Attl 1lek, ,o!+ a Gmoder/ em4erH ezt a Gte6,/ol!itH el1ele0tette kidol!oz/i, mik3z4e/ mi/de/ ms te6,/ol!it t3kletes5tett. Ezrt va/ az, ,o!+ szz1le mdszer2/k va/ a kv1zsre, a /ara/6s1a6sarsra, a 1K/+5rsra s a sportolsra, de /i/6s mdszer2/k a prvlasztsra, T4r a szerelmet soka/ a//ak ,iszikU. .ivel te,t /i/6s mdszer, ezrt /i/6s is mit me!ta/5ta/i. .ivel, mi/ket, sz2lket sem ta/5tottak me! erre, mi e!+szerKe/ #E. T<=]<7, ,o!+ mire kelle/e me!ta/5ta/i sa0t !+ermekei/ket. I!+ 4r lt0uk, ,o!+ a 1iai/k s a l/+ai/k ,o!+a/ k5/ld/ak a prvlasztssal, val04a/ /em tudu/k se!5te/i #ekik. Ez az i!azs!.

56

Sa0/os ma/aps! soka/ va//ak, akik tvt /z/ek, a,el+ett, ,o!+ !o/dolkod//ak, va!+ l//ek. Ek3z4e/, ,a me!krdez/d ket, ,o!+ mit 0ele/te/ek ezek a 1o!almak, ,o!+ 1elelss!, 6sald1 va!+ 4oldo!s!, e!+szerKe/ /em tud/k me!mo/da/i. .ert sosem ta/5tottk me! #ekik. .i/de/esetre, 3r3mmel 0ele/t,etem 4e #eked, ,o!+ kitalltam e!+ rszle!es me!oldst, ami se!5t,et ma0d az >0 /emzedkek/ek 4oldo!ul/i. 7italltam ol+a/ ta/1ol+amokat, amel+ek tal/ a k3vetkez 3ssze1o!lal /ve/ 1o!/ak me!0ele//i; - S<<TA8" P98J9OASBT9S" "S.E8ETE7 Sokat 4eszl!ettem errl Oi/! mamval, s arra 0utottu/k, ,o!+ 1el,asz/lva a #ektek 5rt leveleket s kett/k e!+4 tapasztalatait, ki1e0lesztek e!+ ta/1ol+am-sorozatot, mel+et ismerked prok, a 4artaid va!+ 4rki 1el,asz/l,at arra, ,o!+ ta/ulm/+okat 1ol+tasso/ a prvlaszts ter2let/ sa0t ma!a, a !+ermekei s 6sald0a 4oldo!s!a rdek4e/. A ta/1ol+amok s a 4e//2k szerepl sok-sok !+akorlat se!5te/i 1o! v!re a 1iatalok/ak. =e a sz2lk szmra is tarto!at me!lepetseket, mert v!re me!tud,at0k, amit eddi! se/ki /em mo/dott el #ekik. 8emlem Te sem 4/od, ,a a tapasztalatai/kat - eze/ kereszt2l F me!oszt0uk msokkal is. :elttle/2l 5r0l, krlek, ,o!+ Te mil+e//ek tallod ezt a tervetE Ja0o/ Te ,o!+ ltod, ,asz/os le//e ezW 7edves 8o4ert, /a!+o/ szeret/m olvas/i a vlem/+edetE Elre is ,lsa/ k3sz3/3mE Szeretettel, Mre!apd
- Bi/!EE - kur0a/tottam el ma!am, ,isze/ a ma!am rszrl az 3tletet azo//al tmo!attam, mert eszem4e 0utott a GPrvlasztsi E!+etemH !o/dolata, amirl a Bt+mmal 4eszlt2/k. Elkpeszt volt olvas/i, a,o!+ /a!+apm 1elvezette ezt az 3tletet. Amikor / 4eszltem rla, / /em !o/doltam e//+ire komol+a/... Lirtele/ azo/ kaptam ma!am, ,o!+ 4r/dozom... ...mil+e/ vol/a, ,a *larval e!+szerKe/ 6sak 4e2l/k e!+-kt ta/1ol+amra, s ,ipp-,opp, a 43l6sess! mris kir2!+ez/e az ar6u/ko/, vir!4a 4or5ta/ a szerelm2/ket, s persze or!azmikus !+3/+3r1el,4e 4urkol/ az !+u/kat..., s ,a ez ppe/ e44e/ a kis ,z4a/ le//e, a kakukk a//+ira elpirul/a, ,o!+ /em is mer/e el4>0/i a 1alir4l... #em tudom, me//+i id tel,etett el, mire ma!am,oz trtem a !+3/+3r1el,4e/ tett erotikus kala/dozsom4l, st azt sem tudom, ,o!+ /a!+ap/ szolid 3tlete mirt ppe/ e44e/ az ir/+4a i/d5totta 4e a 1a/tzimat, de mi/de/esetre /em volt ,atstala/. Amikor mr >0ra tiszt/ tudtam !o/dolkod/i, ,irtele/ k5v/6si lettem, va0o/ 4e1e0ezte-e /a!+apm ezek/ek a ta/1ol+amok/ak a kidol!ozst. 7utattam az emlkezetem4e/, kerestem !o/dolat4a/ 4rmil+e/ erre utal /+omot, amikor eszem4e 0utott, ,o!+ a,o!+ a kis szekr/+ke eltt 2ltem s /ze!ettem 3r3ks!em tartalmt, kezem4e ker2lt t344 /a!+ vasta! 4or5tk, mel+re ezek a 4etKk voltak 1el5rva; S.P.".. akkor /em tK/t 1o/tos/ak, ezrt visszatettem a ,el+re ket, de a levl olvassa ut/ arra !o/doltam, ,o!+ tal/ e44e/ va//ak a Gki/6sekH. A 1i// Gsz2rk2letH ppe/ elkezdett szrevtle/2l a 1k lom40ai k3z lopz/i, amikor e!+ !+ors el,atrozssal 1elpatta/tam a szkrl, s sietse/ eli/dultam a /a!+ ,z 1el. [!+ d3/t3ttem, most azo//al ut/a/zek a dolo!/ak, s ez >01a0ta iz!alommal t3lt3tt el. Oe,et, ,o!+ kider2l, ,o!+ 3r3k3ltem valamit, amirl eddi! /em is tudtu/k... - !o/doltam ma!am4a/. A,o!+ ki/+itottam az a0tt s sietve tme/tem a lakso/, /vrem kiltott le az emeletrl; - .i/d0rt me!+2/k leE Tudom, ,o!+ ,es va!+, de m! /i/6s va6soraE La se0tette vol/a, ,o!+ mil+e/ messzire elker2lt az ,s!, azt ,iszem, me!lepd3tt vol/a. Q/ k3z4e/ odartem a szekr/+k,ez, s !+akorlott mozdulattal le,a0tottam a /a!+ a0ta0t, amel+ e!+4e/ 5r1el2letk/t is ,asz/l,at volt, ,a alulrl kitmasztottam az em4er. Oe2ltem, s a 4aloldalo/ me! is talltam a 4or5tkokat, amel+e/ /a!+apm kz5rsa d5szel!ett. Az els 4or5tk /+itva voltS mi/t,a valaki /+itva 1ele0tette vol/a a ki/6sesldik0t. Oassa/ kivettem a tel0es tartalmt, s amikor me!lttam az 4rkat e!+ GPrvlasztsi .triPH /vvel

57

elltott 3ssze,a0tott karto/lapo/, mr tudtam, ,o!+ e!+ ki/6s sze/tl+,ez rtem. Az els G6soma!H tartalmazott e!+ k2l3/le!es eszk3zt 3/ma!u/k s a Glee/d Pru/kH 6l0ai/ak kirtkels,ez, a msik G*sak 1r1iak/akEH 1elirattal volt elltva s e!+ tel0ese/ kidol!ozott ta/1ol+ami a/+a! volt. Joltak szitu6is 0tkok, !+akorlati 1eladatok is, amit prok4a/ kellett me!6si/l/i, s sok F a levelek4l m! /em ismert F prvlasztssal kap6solatos 43l6sess!. Mt /a!+ 4or5tkot, s t344 mi/t ,romszz oldal/+i 5rst, 3tletet s 1eladatot tartottam a kezem4e/. :a/tasztikus rzs volt. #a!+apm mi/de/t kidol!ozott. - C+ertek le !+orsa/E Talltam valamitE - kiltottam 13l a testvreim/ek, akik persze azo//al lesiettek az emeletrl, s a ko/+,aasztal/l k3r2llltk tallt ki/6semet. - Ezek tel0ese/ kidol!ozott prvlasztsi ta/1ol+amok terveiE #zztekE A #ektek 5rt levelek4e/ szerepl ta/6saikat /a!+apa kie!sz5tette ezekkelE Ez ,i,etetle/...E - 1ol+tattam lzasa/ a 4emutatst, mik3z4e/ kitettem el02k mi/de/t. A k3vetkez e!+ r4a/ rd344e/t2/k, ,o!+ a leveleik, amel+eket /a!+apm rm ,a!+ott, a ,a!+atk/ak 6sak t3redkt 0ele/tik. Q/ is tlttam, ,o!+ a ta/1ol+amok ol+a/ 3tletese/ va//ak kitallva, ol+a/ ml+s!4e/ mutat0k me! valdi /2/ket, illetve a d3/tsei/k la4iri/tus4l kivezet utat, ,o!+ tel0es mrtk4e/ me!1elel/ek a levelek ml+ szellemis!/ek. Azt ,iszem, e!+ ki6sit mi/da//+ia/ me!,atdtu/k, amikor r/k t3rt a 1elismers, ,o!+ me//+ire e!+ed2l maradtu/k ezzel a ,a!+atkkal ott, a44a/ a /a!+ ,z4a/. #a!+apk ,i/+a ol+a/ 10dalmas lett a//ak az r/ak a v!/, a//+i krdst szerett2/k vol/a 1elte//i /eki, ,o!+ /vrem 1el is me/t a szo404a... #em 45rta elvisel/i, ,o!+ mr /em 3lel,eti me! Nket ezrt a 6sodlatos a0/dkrt. A /a!+ 6se/d4e/ kisvrtatva 4t+m szlalt me! elsz3r 6se/dese/; - Otod, /a!+apk >!+ me/tek el, ,o!+ itt ,a!+tk #eked az N ! 6silla!szrikat, ezt a 6sodlatos sz2lets/api ,a!+atkotS s ezek ol+a/ 6silla!szrk, amel+ek m! sok em4er lelkt vil!5t0k ma0d 4e, ,a Te is akarod. Azt ,iszem, a44a/ a per64e/ me!rtettem, ,o!+ /a!+apa se0t,ette, ,o!+ 4r #eki u!+a/ /em lesz ide0e k3zzte//i a 1el1edezseit, de / me! 1o!om tall/i a szekr/+k4e/. Ezltal val04a/ rm 45zta, ,o!+ !o/doskod0ak lmai me!valsulsrl. 803ttem, ,o!+ az N i!azi 3r3ks!e; e!+ Gti!risH pldamutatsa, aki /em ,a!+0a 6ser4e/ a Gk3l+keitH. Amikor 3sszeszedt2k ma!u/kat, visszapakoltam a /a!+ 4or5tk4a a ta/1ol+amok a/+a!ait s visszame/tem a kis ,z,oz. A 1e/+illat> vera/d/ ,Ks!ese/ vrt szkem, de 4izo/+ra me!lepd3tt azo/, ,o!+ >!+ ,uppa/tam 4ele, mi/t aki m! sosem 2lt. 8!e/ reztem ma!am il+e/ kiszol!ltatott/ak, kavar! rzsekkel a 1e0em4e/. Az eltelt ,rom /ap4a/ a//+i mi/de/t kellett me!rte/em az letrl, a//+i me!lepets rt s a//+i 10dalommal ve!+es 3r3m3t ltem t, ,o!+ i!az/ el1radtam. Dlvastam vala,ol, ,o!+ e!+es i/di/ t3rzsek/l il+e/kor azt mo/d0k; G.ost me!llu/k s me!vr0uk a lelk2/ket, am5! utol /em r.H Po/tosa/ erre v!+tam / is... Tudtam, ,o!+ ott vr a tsk4a/ /a!+apm utols levele, de / 6sak /ztem a 1kat, a 1i// G0szakaH sz2rk2leti vil!oss!t, a t v!tele/4e tK/ t2krt, s lveztem, a,o!+ a termszet 6se/d0/ek ,Ks /+u!alma sztter0ed a lelkem4e/. E44e/ a ,a/!ulat4a eszem4e 0utott e!+ r!i vers... apmtl...

.i/t mikor a 6seresz/+e1a r2!+ei kipatta//ak, S 6sak az 0szakai ,old 1/+e ltszik, Dl+ 6se/dese/ 03/ el a 03v, a !+erek/ek, 7i ma mr a vera/d/ pipzik. .i/t a pipa12st, amel+ 3ssze1ol+ik az !!el, S !o/dolat12zreket k5sr ,ozz/k, [!+ szel5d5t02k ma!u/k,oz az letet, S 1ol+ik t ra0tu/k med>zak/t az id,

58

- /+ri 0szak/. 7ort+ol!at0uk az lm/+ek te/!ert, 9t ma!u/ko/ F e!+ lete/ t..., S /,a, lmu/k4a/ !+3/!+ka!+lk lesz2/k, Lo!+ a 10dalomrl tud,assuk; Ja!+u/k mE Qlet2/k kerkpr0/ az id l/6a F vasmarok. *se/d s lm/+ek F kt kerk... E!+2tt 1oro!/ak, 3r2l/ek s s5r/ak, .5! 6sak el /em tK//ek, a dli !4olt szp e!/.
*se/des pi,e/sem mela/kolikus llapott a tele1o/om z2mm3!se szak5totta me!, a,o!+a/ ez F val04a/ F mr vr,at volt. *lara /eve vil!5tott a ki0elz/. Tudtam, ,o!+ ma!+arzattal tartozom #eki, amirt /em 4eszltem Jele kt /ap0a, de azt is tudtam, ,o!+ ezt a re/!ete! okot /em le,et tele1o/o/ kereszt2l elmo/da/i. :elvettem. Termszetese/ esl+em sem volt, ,o!+ 1lre4eszl0ek. A ,a/!04a/ rdekes, /i ,a/!s>l+ok 1e0eztk ki az a!!ds, a 1lelem s a !+a/akvs si rzseit, de / me!/+u!tattam, ,o!+ /i/6se/ semmi 4a0, 6sak a//+i k2l3/3s dolo! t3rt/t, amit ma0d el kell mesl/em... Az volt az rzsem, ,o!+ a 1elt se ,itte el a//ak, amit mo/dtam, de amikor ,>sz per6 m>lva letettem a tele1o/t, po/tosa/ tudtam, ,o!+ semmit sem tudok 4iztosa/. Arra !o/doltam, ,o!+ ,a itt le//e, /a!+apm 4iztos azt mo/da/; G#e a!!d0, 1iamE A re/draks a re/detle/s!!el kezddik...H s 4r ettl sem reztem sokkal 0o44a/ ma!am, /ekilltam /a!+apa utols level/ek, amel+ e!+ed2l rvlkodott a tskm4a/. Oe!/a!+o44 me!lepetsemre, a 4or5tkra az / /evem volt 1el5rva, s tal/ arra a pilla/atra vrt, ,o!+ me!pilla/tsam... :i//orsz!, "/ari $R 200'. prilis 2%.

7edves PaeliE Oe!kise44 </okmE Tal/ ki6sit i!azs!tala//ak rzed, ,o!+ a t344i levl k3z3tt - mel+eket 1elttle/2l olvass el, mieltt ezt a levelet tov44olvasod TEU - 6sak e!+etle/ levl va/. amel+iket #eked 5rtam. 7rlek, /e vedd ezt zoko/ tlem, ,isze/ tud/od kell, ,o!+ /a!+o/-/a!+o/ sokat !o/doltam 8d. mik3z4e/ 84ert/ek 5rtam a leveleimet. Jal04a/ le!i/k44 #eked szl/ak, ,isze/ mi sosem tallkoz,attu/k szeml+ese/. 5!+ Jeled /em tudtam 4eszl!et/i, szi/t/ sa0/lom. #a!+mamd, az / dr!a e!+etle/em, sa0/os /a!+o/ 4ete! lett, s vala,o!+ az a ,oml+os rzsem tmadt, ,o!+ mosta/4a/ /em 1o!om 4e1e0ez/i e!+ /a!+ s 1o/tos tervemet. .iut/ elolvastad a levelei/ket, amel+ek/ek msodpld/+t !o/dosa/ 3ssze!+K0t3ttem #ekedTEU. tallsz ma0d t344 /a!+ 4or5tkot is itt. a szekr/+k4e/. Az va/ 5rva r0uk, ,o!+ VS.P.".V. 7rlek, 1o!add el ezeket tlemE Oe!+e/ ez az / a0/dkom - #eked. E!+etle/ krsem vol/a 6sup/, de ez i!az/ 6sak e!+ krs. 7rlek, viseld !o/d0t a//ak, amit a 4or5tk4a/ tallsz. Tudod, a 4or5tkoko/ tall,at ,rom 4etK a Suutari Prvlasztsi "smeretek ki1e0ezs r3vid5tse. Tlem tel,ete/ 3sszell5tottam /,/+ eszk3zt s ta/1ol+ami a/+a!ot - elssor4a/ #ektek, 1iatalok/ak. .i/dazt 4ele5rtam, amit letem sor/ me!1i!+eltem a prkap6solatok s a prvlaszts 4uktatirl, s me!pr4ltam azt is me!1o!almaz/i, ,o!+ mit le,et/e te//i e!+ ,armo/ikusa44, 4oldo!a44 k3z3s let rdek4e/. Tel0ese/ kidol!oztam, i!az4l 6sak ki kelle/e ad/i, s mris ,asz/l/i tud/k a 1iatalok az e!sz vil!o/. Azt is me!osztom Jeled, ,o!+ mirt..., 4r tudom, ,o!+ az utols, /+ol6adik levelem4e/ mr valsz5/Kle! olvastl errl /,/+ dol!ot. Tudod, Paeli. azt m! sose mesltem el #ektek, az u/okim/ak, ,o!+ az / sz2leim is elvltak.

59

Ez /em tette 1/+ess a !+ermekkoru/kat a ,>!ommal. 7s44 - tal/ /em is me!lep - a ,>!om is elvlt. A sor velem 1ol+tatdott, ,isze/ / is t>l va!+ok e!+ kor44i sikertele/ ,zass!o/. Azt ,iszem, kitallod, ,o!+ ki volt a k3vetkez... "!e/. a 1iam is elvlt, a Ti desaptok. Sa0/os Ti sem ker2lttek el e//ek a kudar6/ak a ,atsait. Amikor ez 0 pr ve me!t3rt/t, /ekem azrt 10t ez k2l3/3se/, mert >!+ reztem, / is 1elels va!+ok ezrt. Tudod, a sz2lk mr 6sak il+e/ek; mi/di! a sa0t kudar6ukk/t lik t a !+ermekeik 4otlsait. Ez 5!+ re/d0/ is va/. =e azt se/ki /em tud0a, ,o!+ me//+it !o/dolkodtam azo/, ,o!+ val04a/ ."Q8Tt3rt/ik ez. Lo!+a/ le,ets!es, ,o!+ a ,5rek4e/ mr azt mo/d0k, a ,zass!ok 1ele 1el4omlik az els ,at v4e/W 7pzeld el, Paeli, / ma0d /e!+ve/ v ta, eze/ !o/dolkodom. .i/di! >!+ !o/doltam, ,o!+ itt valami #ACY ismeretle/ t/+ez/ek kell le//ie, /em e!+ kis semmis!/ek. Jalami alapvet dol!ot ki,a!+u/k a szm5ts4l, s /em 1i!+el2/k r. A,o!+ elkezdtem 5r/i a leveleket 8o4ert/ek, lassa/ 1elismertem, ,o!+ #E. ECYETOE# #ACY D7A va/ a vlsok/ak, ,a/em e!+ tu6at. =e arra is r03ttem, ,o!+ az okok /em e!+1orm/ 1o/tosak. Elkezdtem sor4a ve//i ket, s me!pr4ltam me!,atroz/i a 0ele/ts!2ket, mik3z4e/ szrevettem, ,o!+ kate!rik4a is sorol,atk. Ekkor talltam r arra, amit mr a leveleim4l me!ismer,ettl, ,o!+ az e!+ik le!/a!+o44 ,i/+oss!; #E. OQTEB"7 ]X P98 J9OASBT9S" .X=SBE8TA#. ECYSBE8_E# L"9#YB"7 A T<=9S<#7 E88NO. Amikor 1elismertem ezt, k3//+ezett a szemem a 4oldo!s!tl, s >!+ reztem, tal/ me!talltam v!re a vlsok e!+ik /a!+o/ 1o/tos okt. J!i!!o/doltam, ,o!+ azok, akik a mi 6saldu/k4a/ elvltak, le,et, ,o!+ me!me/t,ettk vol/a a kap6solatuk 03v0t, ,a lett vol/a a kez2k4e/ e!+ mdszer - a ,el+es va!+ le!al44is 0o44 prvlasztsra. Az, ,o!+ #E. JDOT, i!azi tra!dikat sz2lt. Az a 10dalom, amit a rossz ,zass!ok okoztak a 6saldu/k/ak, kpes volt marada/d sr2lseket okoz/i 4e//2/k s a !+ermekei/k4e/. Ez lett az ra a tudatla/s!/ak. Szeret/m, ,a e//ek a 0ele/ts!t e!+ msik oldalrl is me!vil!5t,at/m #eked, teki/tettel a k3vetkezm/+ekre. .ivel az em4erek /em ismerik a vlsok/ak ezt az e!+ik :N okt Taz ol+a/ t344irl most /em is 4eszlve, mi/t pl. az elmezavarok, va!+ e!+ ,ttr4l ma/ipull/i kpes a/+s, va!+ aps...U, ,i4ztat/i kezdik ECY.9ST s ma!t A L9BASS9CDT. Amikor a kap6solatok t3me!ese/ romla/ak el e!+ trsadalom4a/, akkor az em4erek k3z3tt 1okozatosa/ kialakul e!+ k3zme!e!+ezs arrl, ,o!+ a ,zass! ES A :Q8:"-#N 7AP*SDOAT ol+a/ dolo!, ami t344 10dalmat okoz mi/de/ki/ek, mi/t ame//+ire ,ozz0rul a 4oldo!s!,oz. ."7MBBE# "CAB9BXO EB *SA7 ECY TQJE=QS, ECY TQJES 7MJET7EBTETQS. E!+ ,i4s dia!/zis a ,el+tele/ P98J9OASBT9S" CYA7D8OAT k3vetkezm/+ei alap0/. AB "CABS9C ECYSBE8_E# *SA7 E##Y"; AB E.BE8E7 ABQ8T =M#TMTTE7 8DSSB<O, .E8T 7EJESET T<=TA7, QS .E8T T[O SD7AT 9OTATT97

60

.AC<7AT QS ECY.9ST. Ja0o/ ,i4s e!+ V43!reV 6sak azrt, mert 12le va/ s /em tltszW Ja0o/ ,i4s a skorpi a 4ks mes4e/, amikor a sa0t termszett k3veti Tazo/ k5v2l, ,o!+ ,azudikUW Ja0o/ t/+le! ,i4ztat,at e!+ prKd va!+ pazarl asszo/+, aki/ek a 1r0e ki /em ll,at0a ezrtW Jal4a/ vtkes vol/a az a sikertele/ 1urul+amKvsz, akit ma0d/em a!+o/2t a 1eles!e, mert /em keres el! p/ztW - Q/ /em ,iszem. "/k44 me! kell 1ord5ta/i a krdseket; .irt vlasztasz V43!rtV, ,a >!+is tudod, ,o!+ 12le va/W .irt ,iszel a skorpi/ak, amikor ismer,et/d a termszett, ,a me!1i!+el/dW .irt vetted el a l/+t, ,a az vil!let4e/ pazaroltW <!+a/, mirt me/tl ,ozz e!+ 1urul+amKvsz,ez, amikor Vmi/de/ki tud0a, ,o!+ a mKvszek !+akra/ ,e/ ,al/akVW 803ttem, ,o!+ me! kelle/e ta/5ta/i a !+ermekei/ket, a 1iatalokat, ,o!+ /e ltassk ma!ukat. #ekem /i/6se/ mr idm, ,o!+ mi/de/t me!te!+ek e//ek rdek4e/, de ezek a ta/1ol+amok, amiket a 4or5tk4a/ me!tallsz, !+akorlatias se!5ts!et 0ele/t,et/ek. Tal/ ezzel ,el+re,oz,at//k - mi kette/, k3z3se/ - valamit a vil!o/, ,o!+ a 1iatalok szeme >0ra 6sillo!,asso/ a rem/+tl. Q/ is 6sak reml/i tudom, ,o!+ se!5tesz. "de1estek #eked tussal e!+ ol+a/ i/di/ szim4lumot, amel+ az lmok,oz val ,Ks!et a kitartst s az szi/tes!et 0elkpezi. Boldo! le//k, ,a ez a 0elkp ra0ta le,et/e a ta/1ol+ami a/+a!oko/, persze, 6sak ,a Te is e!+etrtesz ezzel. Tudod, ez a 0elkp /a!+o/ rdekes. Elsz3r is, ,a me!1i!+eled, e!+ ol+a/ /3v/+t 4rzol, amel+ mi/de/t me!mutat ma!4l, s /em 1l attl, ,o!+ me!ltod a !+3kert. Jal04a/ az a sz/dka, ,o!+ szrevedd; Vmeztele/V. Azt szeret/, ,o!+ tel0es val04a/ lssk Nt. Ez a /3v/+ szi/te akar le//i. =e szreve,eted, ,o!+ a /3v/+ mellett va/ e!+ madr is. Dl+a/, mi/t,a a /3v/+ e!+ik levele ppe/ levlt vol/a a !+3kerekrl, s madrr vltozott vol/a. Ez azt akar0a ta/5ta/i, ,o!+ ,a kitartasz az lmaid mellett, azok me!valsul/ak. E!+ /3v/+ le!/a!+o44 lma, ,o!+ rep2l,esse/, s a szim4lum arrl mesl, ,o!+ ez a /3v/+ elrte a 6l0t, mert kitart volt. #a!+o/ rdekes, ,o!+ az i/di/ok mil+e/ ml+e/ voltak kpesek lt/i az i!azs!ot. Tud/iillik, 6sak az az em4er kpes arra, ,o!+ kitarta/ k3vesse az lmait, aki el! szi/te a,,oz, ,o!+ amikor letr a sa0t >t0rl, akkor ezt 4eismer0e 3/ma!/ak. *sak 5!+ tud0a korri!l/i a rossz d3/tseit. Az em4er mskppe/ /em 0ut el eredeti 6l0,oz. Ezrt mo/d0k az i/di/ok, ,o!+ e//ek a kp/ek a 65me; VA kitarts s az szi/tes! 0utalmaV <!+e szpW Dl+a/ ez a kp, mi/t,a a lelkem e!+ dara40a vol/a. Amikor a *,erokeerezervtum4a/ rtalltam e!+ 1ali d5sze/, tudtam, ,o!+ ez az [T, amit mi/di! is kerestem. Azo//al >!+ reztem, /ekem szl, s arra ta/5t e/!em, amire i!az/ sz2ks!em va/. 7edves PaeliE #a!+a/+d /a!+o/ 4ete! s / is el! v/ va!+ok mr a,,oz, ,o!+ tud0am, lassa/ le0r az id/k. Az Qlet /a!+ 0tszm0a 1ol+tatdik, s 4r mi is vissza03v2/k, /em 4iztos, ,o!+ m! addik le,ets! arra, ,o!+ me!3lel0elek. Q/ tudom, ,o!+ mil+e/ ez, ,isze/ *si/!ivel mi is elvesz5tett2k kt szeretett !+ermek2/ket. Te,t / 0l tudom, ,o!+ mil+e/, amikor szeretsz valakit, de mr /em 3lel,eted me! t344. La /em tallkoz//k, emlkezz r, ,o!+ szmu/kra, Oi/! mamval Te is mi/di! 1o/tos voltl. Azok4a a kis kar6so/+i 6soma!ok4a, amit mi/de/ v4e/ elk2ldt2/k #ektek, sosem 1ele0tett2k el 4ele6soma!ol/i a lelk2/k szeretett - #eked is. Az Qlet /em mi/di! ke!+es ,ozz/k, de mi/di! tarto!at e!+ kiutat arra, ,o!+ ,K marad0 3/ma!ad,oz. Ezekkel a levelekkel s a ta/1ol+amokkal i!+ekezt2/k ,ozz0rul/i a,,oz, ,o!+ 1r1ik/t 4oldo! le,ess s a le!/a!+o44 6sapdkat elker2ld. #em tudom, ,o!+ siker2l-e #eked va!+ sem. #em tudom, ,o!+ v!i!msz-e ma0d az [to/. =e szi/t/ k5v/om, ,o!+ amikor a//+i ids leszel, mi/t /, 42szke le,ess ma!adra, amirt me!pr4ltad. "ste/ ld0o/E Mr3k szeretettel 3lel,

61

#a!+apd #em telik el ,t, ,o!+ /e 0ut/a eszem4e letem/ek ez a ,rom k2l3/le!es /ap0a. A leveleket termszetese/ elkezdtem >0raolvas/i, de mr lassa44a/ s alaposa44a/. L/apokat t3lt3ttem /apl5rssal, s azt/ m! veket. "!e/, veki! tartott, am5! /a!+04l siker2lt 1eldol!oz/om ma!am4a/ ezeket a leveleket. Tal/ m! most is tart. =e me!ta/ultam, ,o!+ mi/di! /ekem kell d3/te/em az letemrl s arrl, mit !o/dolok a sa0t tapasztalataimrl. .s em4er lettem. E!+re ritk44a/ t3rt/ik me!, ,o!+ ltat/i kezdem ma!am arrl, amit - me!1i!+elsem alap0/ -val04a/ mr T<=D7. ]o44a/ ,iszek sa0t ma!am/ak. "!e/, ez /ekem is 1ur6sa; t3rt/ik valami, r/zek a dolo!ra, s mr /em ms5tom me! azt, amit ltok. #,a m! 4eszlek is ma!am,oz, s valami ,aso/lt mo/do!atok; VL, PaeliE Otod, ,o!+ mi a ,el+zet, /e pr4ld me!ma!+arz/i..., s /e,o!+ elkezd me!i/t t/evel/i ezt a l/+t is...E ]a0 "ste/emE .r me!i/t u!+a/azE Tudod /a!+o/ 0l, ,o!+ D V43!reV, akkor me! zrd mr le ezt a 4eszl!etst Jele, s me/0 tov44..., /a v!reE .e!+ ez /ekedEV. "!e/, sza4ada44 lettem s tvola44ra /zek. #,a se!5tek a 4artaim/ak, akik a levelek olvassa ut/ >!+ teki/te/ek rm, mi/t valami Vsm/raV, aki le/+elte a 43l6sek k3vt. #,/+szor m! V1elolvas estetV is tartottam a szKke44 4arti k3r/ek..., s me!d344e/tett, ,o!+ Nket is me//+ire rzke/+e/ ri/tettk ezek a levelek. Dl+a/ dol!okat mo/dtak el az let2krl, a kap6solataikrl, amit e!+4k/t sosem osztottak vol/a me! velem... .a mr sok dol!ot / is 0o44a/ rtek. Pldul, ,o!+ az i!azs! kimo/dsa /em6sak sza4ada44 tesz, ,a/em ,i,etetle/2l kpes me!/3vel/i a 4izalmat kt em4er k3z3tt. Azt ,iszem azrt, mert az szi/tes! mi/di! tiszteletremlt. Jal04a/ mi/de/ki /a!+ra rtkeli. Tal/ azrt, mert ritka. Ez *larval is 5!+ volt. #a!+o/ sokat 4eszl!ett2/k. <!+a/akkor mr 6sak ,rom ,/apot t3lt3tt2/k e!+2tt. .i/de!+ik2/k tudta, ,o!+ e//ek 5!+ kell le//ie. N is elolvasta a leveleket, de mr akkor au!usztus4a/ elvltak >t0ai/k. Tal/ /em me!lep, ,o!+ ez e!+ sv06i ,e!+i t>rzs ut/ t3rt/t. #,a m! ma is 5ru/k e!+ms/ak, de azt ,iszem, ,o!+ a lelk2/k so,a /em is kap6soldott 3ssze val04a/. Jele, sa0/os, /em siker2lt a VtallkozsV. Persze / sem voltam Va r!iV. Sta4il, 4oldo! s e!+2ttmKk3d 6saldrl kezdtem el lmodoz/i, ol+a/rl, amil+e/4e/ !+ermekkoru/k4a/ /em volt rsz2/k. E!+ 6saldrl, a,ol k3z3sek az rtkek s a 6lok, s a,ol 5!+ le,etv vlik az EO:DCA=9S. Azt ,iszem, 0l me!ta/ultam a le6kt. =e arra is r03ttem, ,o!+ le!elsz3r a le!/e,eze44 lpst kell me!te//em; tud/om kell, ,o!+ ki va!+ok, mit akarok s ,o!+ mi 1o/tos /ekem val04a/. Tud/om kell, ,o!+ mel+ek azok a 6lok s rtkek, amel+ek4e/ Q# ,iszek. S tudtam, ,o!+ idt kell ad/om ma!am/ak, ,o!+ me!tud0am. .a >!+ ,iszem, ,o!+ a !+ermekek/ek 0r, ,o!+ me!45z,assa/ak a sz2lik4e/. Persze tudom, ,o!+ /ek2/k, 1r1iak/ak s /k/ek, m! mltv kell vl/u/k a 4izalomra. 8emlem, mire me!/s2l3k -siker2l. Tal/ a 4t+m/ak mr siker2lt is. :eles!2l vette azt a 6sodlatos l/+t, ]e//i1ert, aki i!az/ /a!+ szeretettel veszi k3r2l, s aki mr akkor is a me/+asszo/+a volt. .e!sz2letett els !+ermek2k is, 5!+ mosta/4a/ ki6sit kevese44et ltom Nket. #vrem - ali! kt ,ttel az ut/, ,o!+ el03tt2/k a ,ztl - 1el4o/totta el0e!+zst Ceor!edzsal, de /ekem >!+ tK/ik, ,o!+ azta me!tallta a Pr0t az "/ter/et se!5ts!vel. Dl+a/ 4izalmas leveleket 5r /ekem, ,o!+ /,a 4elepirulok. Amikor olvasom, mi/di! rzem azt a ki /em mo/dott, titkos sz3vets!et, amel+ /a!+apm 43l6sess!/ kereszt2l 3sszek3t 4e//2/ket. Jal04a/ 6i/kosai lett2/k e!+ms/ak a prvlaszts4a/. E!+ /+elvet 4eszl2/k, s ez /a!+ lm/+. Dl+a/, amil+et kor44a/ so,a /em tapasztaltam. Sa0/os a /a!+ t3l!+1a k3vette /a!+apmat. Akkor tavasszal mr /em is vir!zott s /em ,ozott termst. #a!+ 4/at4a/ elpusztult. 7t v m>lva v!tuk ki, de az a/+a!4l ksz5ttettem e!+ *,erokee-1urul+t az E!+es2lt 9llamok4a/. .a is me!va/ s szol!l0a /a!+apm emlkt. Ez lett a t3l!+1a ,al,atatla/s!a. A /a!+ ,zat v!2l /em adtuk el. Q/ k3lt3ztem ide. "tt vezetem a 6!et, amel+ az e!sz vil!o/ szol!ltat0a /a!+apm ta/1ol+amait. Azta tov441e0lesztettem u!+a/, de m! ma is kap,at /a!+apm 3t eredeti ta/1ol+ama, >!+, a,o!+a/ N lmodta me!. Az a ,la, amel+

62

mi/d a mai /api! a 1iataloktl rad 1el, e!+szerKe/ le5r,atatla/. Oevelek t3me!eit kap0uk, amel+4e/ letsorsukat 5r0k me! az em4erek, ,o!+a/ vltoztatta me! az let2ket /a!+ apmk 43l6sess!e. .i/de/ v4e/ kioszt0uk a le!0o44 dol!oz/ak 0r d50at is, mel+/ek /eve, /em vletle/2l; VA kitarts s szi/tes! 0utalma.V .iut/ a d50at tadom, testvreim mi/di! mesl/ek valami szeml+es lm/+t /a!+apkrl, va!+ azokrl a 1ele0t,etetle/ k3z3s /+arakrl. Ezut/ ,rom, em4er/+i ma!ass!>, risi zsk4l, t5zezer -mr 1eldol!ozott s elolvasott - k3sz3/levelet 4or5tu/k ki az emlkpark 12ves udvarra, amel+ek mi/de!+ike az elz v4e/ rkezett. .i/de/ mu/katrsu/k ,>z e!+ levelet, ma0d ,a/!osa/ 1elolvassa T,a m! 45r0a, mert va//ak k3z3tt2k ol+a/ sz5vszor5t k3sz3/et/+ilv/5tsok, amel+eket se/ki /em 45r v!i!olvas/iU. Azzal zr0uk az 2//eps!et, ,o!+ a ,atalmas levl,almot - a *,erokee-1urul+a l!+ dallamt ,all!atva - mi ,rma/, testvrek, me!!+>0t0uk. .i/di! soki! /zz2k, a,o!+ a ,atalmas tKz4l a szeretet, a tisztelet s a ,la 12st0elei az !4e emelked/ek, s mi/da//+ia/ 80uk emlkez2/k... Biztos va!+ok 4e//e, ,o!+ /a!+apa tud0a, sosem 1ele0t02k el sem Nt, sem a kitartst, sem az lmait...

7edves DlvasE .e!tiszteltets/ek tartom, ,o!+ v!i!olvasta a k3/+vemet. La most va!+ ks44 4rmikor >!+ d3/t, ,o!+ me!oszt0a velem a !o/dolatait, a vlem/+t, va!+ akr az lettapasztalatt mi/dazzal kap6solat4a/, amit olvasott e44e/ a re!/+4e/, akkor szi/te rdekldssel vrom a levelt a k3vetkez 65mek 4rmel+ik/;

Oevl; S<<TA8" 7MBPD#T Paeli Suutari '''& Budapest, Bartk Bla >t ' 2. E-mail; suutari@,u.i/ter./et .i/de/ levelet sa0/os /i/6s idm me!vlaszol/i, de i!+ekszem valame//+it elolvas/i. Tisztelettel, a Szerz

63