You are on page 1of 5

SISTEMAS DE PARTIDOS POLITICOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA TIPO DE GOBIERNO Y CARACTRISTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL La Nación panameña está or ani

!a"a en Esta"o so#erano e in"epen"iente$ c%&a "enominación es Rep'#(ica "e Panamá) S% Go#ierno es %nitario$ rep%#(icano$ "emocrático & representati*o) E( Po"er P'#(ico só(o emana "e( p%e#(o) Lo e+erce e( Esta"o con,orme (a Constit%ción (o esta#(ece$ por me"io "e (os -r anos Le is(ati*o$ E+ec%ti*o & .%"icia($ (os c%a(es act'an (imita"a & separa"amente$ pero en armónica co(a#oración)
Poder Ejecutivo Nacional Composición Sistema E(ectora( D%ración "e( man"ato L2mites "e man"ato / Presi"ente 0 / 1icepresi"ente P(%ra(i"a" Cinco años Presi"ente "e#e sentarse "os t3rminos antes "e tener "erec4o a (a ree(ección Unicameral Asam lea Le!islativa Nacional Composición 5/ representantes Mi6to Sistema E(ectora( 78 "e (os 9: "istritos e(i en 78 representantes por ma&or2a simp(e en circ%nscripciones %ninomina(es /9 "e (os 9: "istritos e(i en ;< representantes por representación proporciona( "e (ista cerra"a D%ración "e( man"ato L2mites "e man"ato Cinco años No Estado " Ejecutivo Provincial Composición Sistema E(ectora( D%ración "e( man"ato L2mites "e man"ato /7 Go#erna"ores Los o#erna"ores son nom#ra"os por e( Presi"ente Cinco años No

C%a"ro res%men$ Caracteristicas "e( sistema po(itico e(ectora(

Otros "atos e(ectora(es= • • La *otación es (e a(mente o#(i atoria Las m%+eres "e#en constit%ir e( 9>? "e (os can"i"atos a (a asam#(ea

ec4a "e post%(ación) Tam#i3n es ca%sa( "e re*ocatoria @%e e( Dip%ta"o o S%p(ente 4a&a si"o con"ena"o por "e(ito "o(oso con pena pri*ati*a "e (a (i#erta" "e cinco años • .naciona( • • • No e6iste %na c%ota "e representación "e (as minor2as Panameños @%e resi"en .erirse a *io(aciones ra*es "e (os estat%tos & "e (a p(ata.ect%ar e(ecciones sim%(taneas E( -r ano Le is(ati*o estará constit%i"o por %na corporación "enomina"a Asam#(ea Naciona($ c%&os miem#ros serán e(e i"os me"iante post%(ación parti"ista o por (i#re post%(ación$ me"iante *otación pop%(ar "irecta$ con.orme esta Constit%ción (o esta#(ece) Los re@%isitos & proce"imientos @%e se esta#(e!can en (a Le& para .orma(i"a"es= • • Las ca%sa(es "e re*ocatoria & e( proce"imiento ap(ica#(e "e#erán estar pre*istos en (os estat%tos "e( parti"o) Las ca%sa(es "e#erán re.orma(i!ar (a (i#re post%(ación$ serán e@%i*a(entes & proporciona(es a (os @%e se e6i+an para (a inscripción "e (os parti"os po(2ticos & para (a presentación "e (as post%(aciones parti"istas en (o @%e sean ap(ica#(es) La Asam#(ea Naciona( se compon"rá "e setenta & %n Dip%ta"os @%e res%(ten e(e i"os "e con.orma i"eo(ó ica$ po(2tica o pro ramática "e( parti"o & 4a#er si"o apro#a"os me"iante reso(%ción "icta"a por e( Tri#%na( E(ectora( con anteriori"a" a (a .ormi"a" con (a Le&) E( Tri#%na( E(ectora($ pre*ia cons%(ta con (os parti"os (e a(mente reconoci"os$ en e( marco "e( or anismo "e cons%(ta instit%i"o$ e(a#orará & presentará a (a Asam#(ea Naciona( e( pro&ecto "e (e& @%e crea (os circ%itos e(ectora(es @%e ser*irán "e #ase para (a e(ección "e Dip%ta"os$ con arre (o a (o "isp%esto en esta norma constit%ciona() Los Dip%ta"os act%arán en inter3s "e (a Nación & representan en (a Asam#(ea Naciona( a s%s respecti*os parti"os po(2ticos & a (os e(ectores "e s% Circ%ito E(ectora() Los parti"os po(2ticos po"rán re*ocar e( man"ato "e (os Dip%ta"os Principa(es o S%p(entes @%e 4a&an post%(a"o$ para (o c%a( c%mp(irán (os si %ientes re@%isitos & .%era "e( pa2s p%e"es *otar so(o en (as presi"encia(es Se p%e"en e.

Parti"o Cam#io Democrático ACDB$ Li#era(ismo Conser*a"or$ nC "e "ip%ta"os= 98 Parti"o Panameñista APPB$ B$ Conser*atismo naciona(ista$ nC "e "ip%ta"os= /9 Drente Amp(io por (a Democracia ADADB$ EN DORMACION$ pro resismo socia(ista$ sin representación par(amentaria) Panama tiene %n sistema po(2tico m%(tiEparti"iario) A%n@%e 4an e6isti"o tra"iciona(mente "os .ecta"o ten"rá "erec4o$ "entro "e s% parti"o$ a ser o2"o & a "e.eri"a por %n tri#%na( "e +%sticia) • • E( a.o más$ me"iante sentencia e+ec%toria"a$ pro.ecto s%spensi*o) Para (a ap(icación "e (a re*ocatoria "e man"ato$ (os parti"os po(2ticos po"rán esta#(ecer$ pre*io a( inicio "e( proceso$ mecanismos "e cons%(ta pop%(ar con (os e(ectores "e( circ%ito correspon"iente) Los parti"os po(2ticos tam#i3n po"rán$ me"iante proceso s%mario$ re*ocar e( man"ato "e (os Dip%ta"os Principa(es & S%p(entes @%e 4a&an ren%ncia"o a s% parti"o) • • PARTIDOS POLITICOS 1IGENTES • • • • • • Parti"o Re*o(%cionario Democrático APRDB $ Socia( "emócrata$ nC "e "ip%ta"os= /5 Parti"o Pop%(ar APPB$ Democracia Cristiana$ nC "e "ip%ta"os= / Mo*imiento Li#era( Rep%#(icano Naciona(ista AMo(ineraB$ Li#era(ismo Naciona(ista$ nC "e "ip%ta"os= .%er!as po(2ticas @%e 4an contro(a"o %na ma&or2a en e( par(amento$ (os parti"os se *en en (a necesi"a" "e .ormar coa(iciones para o#ernar A (o @%e se *e tam#i3n en n%estro pa2s con (a A(ian!a por C4i(e & Concertación$ act%a( N%e*a Ma&or2aB .en"erse en "os instancias) La "ecisión "e( parti"o en (a @%e se a"opte (a re*ocatoria "e man"ato estará s%+eta a rec%rso "e( c%a( conocerá pri*ati*amente e( Tri#%na( E(ectora( & @%e ten"rá e.

ac%(ta" "e @%e e( Esta"o .orma pre*ista en esta Constit%ción & (a Le&) La estr%ct%ra interna & e( .%n"amenta(es para (a participación po(2tica$ sin per+%icio "e (a post%(ación (i#re en (a .%ncionamiento "e (os parti"os estarán .LA CONSTITFCION Y EL SISTEMA DE PARTIDOS POLITICOS Si #ien (a Constit%ción Po(2tica "e (a Rep'#(ica "e Panamá no esta#(ece na"a so#re (a nat%ra(e!a +%r2"ica "e (os parti"os po(2ticos$ 3sta +%e a %n ro( re (amentario$ contiene (as normas .i+an"o %n tope "e cinco por ciento "e (os *otos *á(i"amente emiti"os en (as e(ecciones para Presi"ente$ Dip%ta"os$ A(ca("es o Representantes "e Corre imientos$ se 'n (a *otación más .ormación "e parti"os @%e ten an por #ase e( se6o$ (a ra!a$ (a re(i ión o @%e tien"an a "estr%ir (a .estación "e (a *o(%nta" pop%(ar & son instr%mentos .%n"amenta(es para (a participación po(2ticaI) Lo anterior inc(%&e @%e (a estr%ct%ra interna & e( .ormación & mani.isca(ice & contri#%&a a (os astos en @%e inc%rran (as personas nat%ra(es & (os parti"os po(2ticos en (os procesos e(ectora(es) 1 ARTICFLO /9G) Los parti"os po(2ticos e6presan e( p(%ra(ismo po(2tico$ conc%rren a (a .%n"a"os en principios "emocráticos) Tampoco se esta#(ece constit%ciona(mente ma&ores (imitaciones a (a inscripción "e parti"os po(2ticos$ esta#(ecien"o %na pro4i#ición a (a creación "e parti"os #asa"as en (a "iscriminación7$ mencionan"o @%e no es (2cita (a .estación "e (a *o(%nta" pop%(ar & son instr%mentos .orma "emocrática "e Go#ierno) .a*ora#(e a( parti"o) Por '(timo$ se re.%ncionamiento "e (os parti"os po(2ticos estarán .%n"a"os en principios "emocráticos) La Le& re (amentará e( reconocimiento & s%#sistencia "e (os parti"os po(2ticos$ sin @%e$ en nin 'n caso$ p%e"a esta#(ecer @%e e( n'mero "e (os *otos necesarios para s% s%#sistencia sea s%perior a( cinco por ciento "e (os *otos *á(i"os emiti"os en (as e(ecciones para Presi"ente$ Dip%ta"os$ A(ca("es o Representantes "e Corre imientos$ se 'n (a *otación más .a*ora#(e a( parti"o) 2 ARTICFLO /9:) No es (2cita (a .ormación "e parti"os po(2ticos @%e ten an restricciones por se6o$ (a ra!a$ (a re(i ión o @%e ten an (a intención "e "estr%ir (a "emocracia "e( Go#ierno) Sin em#ar o$ %n aspecto re(e*ante "e( ro( "e (a Constit%ción es @%e inc(%&e %n marco para e( esta#(ecimiento (e a( "e %na #arrera e(ectora( para e( reconocimiento & (a s%#sistencia "e (os parti"os$ .iere a (a .%n"amenta(es para (a participación po(2tica$ (a protección "e (a "emocracia & e( acto (e is(ati*o) En e( art2c%(o /9G /"e (a Carta D%n"amenta( e6presa @%e HLos parti"os po(2ticos e6presan e( p(%ra(ismo po(2tico$ conc%rren a (a .%n"amenta(es "e "ic4a materia$ in"ican"o @%e son instr%mentos .ormación & mani.