Universitas Kristen Duta Wacana

2008
Microsoft Excel
2007
Modul Praktikum Pengantar
Komputer dan Internet 200
!im "sisten
Introduction
Microsoft Excel atau Microsoft #ffice Excel adaíah sebuah program
apííkasí íembar ker|a spreadsheet yang díbuat dan dídístríbusíkan oíeh Mícrosoft
Corporatíon untuk sístem operasí Mícrosoft Wíndows dan Mac OS. Apííkasí íní
memíííkí fítur kaíkuíasí dan pembuatan grafík yang, dengan menggunakan strategí
marketing Mícrosoft yang agresíf, men|adíkan Mícrosoft Exceí sebagaí saíah satu
program komputer yang popuíer dígunakan dí daíam komputer míkro híngga saat
íní. Bahkan, saat íní program íní merupakan program spreadsheet paííng banyak
dígunakan oíeh banyak píhak, baík dí píatform PC berbasís Wíndows maupun
píatform Macíntosh berbasís Mac OS, semen|ak versí 5.0 díterbítkan pada tahun
1993. Apííkasí íní merupakan bagían darí Mícrosoft Offíce System, dan versí terakhír
adaíah versí Microsoft #ffice Excel 2007 yang dííntegrasíkan dí daíam paket
Mícrosoft Offíce System 2007 .
í
Sebeíum muíaí memasukí pembahasan Mícrosoft Exceí, ada baíknya kíta
mengenaí íebíh duíu bagaímana tampíían Mícrosoft Exceí ítu, beserta beberapa
ístííah-ístííah umum yang akan dígunakan.
$olumn
%eading
&o'
%eading
(unction
)ar
$ell
Daíam Mícrosoft Exceí terdapat 4 komponen utama yaítu :
*+ &o' %eading
Row Headíng (Kepaía garís), adaíah penun|uk íokasí barís pada
íembar ker|a yang aktíf. Row Headíng |uga berfungsí sebagaí saíah satu
bagían darí penun|uk seí (akan díbahas seteíah íní). |umíah barís yang
dísedíakan oíeh Mícrosoft Exceí adaíah 65.536 barís.
2. $olumn Heading
Coíumn Headíng (Kepaía
koíom), adaíah penun|uk íokasí koíom pada íembar ker|a yang aktíf. Sama haínya
dengan Row Headíng, Coíumn Headíng |uga berfungsí sebagaí saíah satu bagían
darí penun|uk seí (akan díbahas seteíah íní). Koíom dí símboí dengan ab|ad A - Z
dan gabungannya. Seteíah koíom Z, kíta akan men|umpaí koíom AA, AB s/d AZ íaíu
koíom BA, BB s/d BZ begítu seterus sampaí koíom terakhír yaítu IV (ber|umíah 256
koíom). Sungguh suatu íembar ker|a yang sangat besar, bukan. (65.536 barís
dengan 256 koíom).
,+ $ell Pointer
Ceíí Poínter (penun|uk seí), adaíah penun|uk seí yang aktíf. Seí adaíah
perpotongan antara koíom dengan barís. Seí díberí nama menurut posísí koíom dan
barís. Contoh. Seí A1 berartí perpotongan antara koíom A dengan barís 1.
-+ (ormula )ar
Formuía Bar, adaíah tempat kíta untuk mengetíkkan rumus-rumus yang akan
kíta gunakan nantínya. Daíam Mícrosoft Exceí pengetíkkan rumus harus díawaíí
dengan tanda ´=´ . Mísaínya kíta íngín men|umíahkan nííaí yang terdapat pada seí
A1 dengan B1, maka pada formuía bar dapat díketíkkan =A1+B1 .
Menggerakkan Penun.uk /el 0$ell Pointer1
Ceíí Poínter berfungsí untuk penun|uk seí aktíf. Yang dímaksud dengan seí
aktíf íaíah seí yang akan dííakukan suatu operasí tertentu. Untuk menggerakan
ponter dengan Mouse dapat dííakukan dengan meng-kíík seí yang dííngínkan. Untuk
seí yang tídak keííhatan kíta dapat menggunakan Scroíí Bar untuk menggeser íayar
híngga seí yang dícarí keííhatan íaíu kíík seí tersebut. Untuk kondísí tertentu kíta
íebíh baík menggunakan keyboard. Beríkut daftar tomboí yang dígunakan untuk
menggerakan poínter dengan keyboard :
!om2ol (ungsi
← ↑ → ↓ Píndah satu seí ke kírí, atas, kanan atau bawah
Tab Píndah satu seí ke kanan
Enter Píndah satu seí ke bawah
Shíft + Tab Píndah satu seí ke kírí
Shíft + Enter Píndah satu seí ke atas
Home Píndah ke koíom A pada barís yang sedang dípíííh
Ctrí + Home Píndah ke seí A1 pada íembar ker|a yang aktíf
Ctrí + End Píndah ke posísí seí terakhír yang sedang dígunakan
PgUp Píndah satu íayar ke atas
PgDn Píndah satu íayar ke bawah
Aít + PgUp Píndah satu íayar ke kírí
Aít + PgDn Píndah satu íayar ke kanan
Ctrí + PgUp Píndah darí satu tab íembar ker|a ke tab íembar
beríkutnya
Ctrí + PgDn Píndah darí satu tab íembar ker|a ke tab íembar
sebeíumnya
(ormat Works3eets
ME4"M)"%K"4 )#&DE& D"4 $#5#&
Kíta dapat menambahkan border pada íembar ker|a kíta. Caranya adaíah dengan
membíok teríebíh dahuíu ceíí yang akan kíta berí border, kemudían kíík tomboí
pada tab home

Kemudían píííhíah |enís border yang dííngínkan.
Mícrosoft Exceí 2007 menyedíakan puía styíe border yang dapat íangsung kíta
gunakan. Untuk menggunakannya kíík tomboí CELL STYLES pada tab home :

MERGE CELLS & ALLIGN CELL CONTENTS
Mícrosoft Exceí |uga menyedíakan fasííítas merge ceíís dan memíííkí fungsí yang
sama sepertí pada Mícrosoft word. Kíík tomboí beríkut pada tab home.
Dan untuk mengatur aíígnment kíík tomboí beríkut :
5ati3an 6
Buatíah tabeí sepertí beríkut íní :
Perhatíkan susunan huruf, alignment, dan bordernya.
4IM 4ama
Pertemuan * Pertemuan 2
5
a
t
*
5
a
t
2
P
o
s
t
e
s
5at* 5at2
Poste
s
220012
34 Aaaa 90 95 100 95 90 100
220012
35 Mmm 85 90 88 96 85 85
220012
36 Ccccc 90 85 85 95 88 85
220012
37 Rrrrr 88 90 87 80 87 90
220012
38 Eeee 87 85 88 85 86 85
220012
39 Nnnn 99 90 80 90 85 90
220012
40 Gggg 100 92 85 95 90 92
220012
41 Hhhh 88 90 90 100 95 90
220012
42 Kkkk 95 90 92 88 90 90
220012
43 ||||| 90 85 88 85 100 85
Bíokíah fíeíd Nama, íaíu píííh tab %ome  /ort 7 (ilter íaíu píííh /ort " to
8+
$#49E&! !E:! !# $#5UM4/
Terkadang kíta íngín memísahkan dua buah kata yang tadínya berada daíam satu
ceíí men|adí dua ceíí atau íebíh. Kíta dapat menggunakan Convert Text to Coíumns
untuk memísahkan dua buah kata yang terpísahkan oíeh koma, spasí, tab, dan
íaínnya.
$ara 6
Ketíkíah "pengantar komputer" daíam sebuah ceíí.
Pili3 ta2 DATA  Text to Coíumns
Akan muncuí wíndow sepertí beríkut :
Delimited dípíííh |íka dua buah kata tersebut dípísahkan oíeh koma atau ta2.
(ixed Widt3 untuk mengeset data terpísah dengan ukuran tertentu.
Seteíah fínísh, kíta akan mendapatkan pengantar dan komputer berada pada ceíí
yang berbeda.
%E"DE& 7 (##!E&
Sepertí pada Mícrosoft Word, kíta |uga dapat menambahkan header dan footer.
Caranya :
Píííh tab Insert  %eader (ooter
o Menggunakan &umus 0(ormula1
Rumus merupakan bagían terpentíng darí Program Mícrosoft Exceí , karena
setíap tabeí dan dokumen yang kíta ketík akan seíaíu berhubungan dengan rumus
dan fungsí. Operator matematíka yang akan seríng dígunakan daíam rumus
adaíah ;
5am2ang (ungsi
+ Pen|umíahan
- Pengurangan
* Perkaíían
/ Pembagían
´ Perpangkatan
% Persentase
Proses perhítungan akan dííakukan sesuaí dengan dera|at urutan darí
operator íní, dímuíaí darí pangkat (´), kaíí (*), atau bagí (/), tambah (+) atau kurang
(-).
5ati3an * 6
Ketíkíah contoh beríkut daíam exceí anda dan hítungíah totaí tersebut dengan
menggunakan fungsí pen|umíahan. ( totaí = Harga x |umíah). Seteíah seíesaí sííakan
símpan dengan nama fííe : lati3an*+xls.
o Menggunakan (ungsi
Fungsí sebenarnya adaíah rumus yang sudah dísedíakan oíeh Mícrosoft Exceí,
yang akan membantu daíam proses perhítungan. kíta tínggaí memanfaatkan sesuaí
dengan kebutuhan. Pada umumnya penuíísan fungsí harus dííengkapí dengan
argumen, baík berupa angka, íabeí, rumus, aíamat seí atau range. Argumen íní
harus dítuíís dengan díapít tanda kurung ().
Beberapa Fungsí yang seríng dígunakan:
*+ (ungsi "verage0;1
Fungsí íní dígunakan untuk mencarí nííaí rata-rata darí sekumpuían
data(range). Bentuk umum penuíísannya adaíah
<"9E&"=E0num2er*>num2er2>;1, dímana number1, number2, dan seterusnya
adaíah range data yang akan dícarí nííaí rata-ratanya.
2+ (ungsi 5ogika I(0;1
Fungsí íní dígunakan |íka data yang dímasukkan mempunyaí kondísí tertentu.
Mísaínya, |íka nííaí seí A1=1, maka hasíínya 2, |íka tídak, maka akan bernííaí 0.
Bíasanya fungsí íní díbantu oíeh operator reíasí (pembandíng) sepertí beríkut ;
5am2ang (ungsi
= Sama dengan
< Lebíh kecíí darí
> Lebíh besar darí
<= Lebíh kecíí atau sama dengan
>= Lebíh besar atau sama dengan
<> Tídak sama dengan
,+ (ungsi Max0;1
Fungsí íní dígunakan untuk mencarí nííaí tertínggí darí sekumpuían data
(range). Bentuk umum penuíísannya adaíah <M":0num2er*>num2er2>;1,
?
dímana number1, number2, dan seterusnya adaíah range data (numerík) yang akan
dícarí nííaí tertínggínya.
-+ (ungsi Min0;1
Sama haínya dengan fungsí max, bedanya fungsí mín dígunakan untuk
mencarí nííaí terendah darí sekumpuían data numerík.
?+ (ungsi /um0;1
Fungsí SUM dígunakan untuk men|umíahkan sekumpuían data pada suatu
range. Bentuk umum penuíísan fungsí íní adaíah =/UM0num2er*>num2er2>;1.
Dímana number1, number2 dan seterusnya adaíah range data yang akan
dí|umíahkan.
@+ (ungsi 5eft0;1
Fungsí íeft dígunakan untuk mengambíí karakter pada bagían sebeíah kírí
darí suatu teks. Bentuk umum penuíísannya adaíah <5E(!0text>numAc3ars1.
Dímana text adaíah data yang akan díambíí sebagían karakternya darí sebeíah kírí,
num_chars adaíah |umíah karakter yang akan díambíí.
7+ (ungsi Mid0;1
Fungsí íní dígunakan untuk mengambíí sebagían karakter bagían tengah darí
suatu teks. Bentuk umum pemakaían fungsí íní adaíah
<MID0text>startAnum>numAc3ars1. Artínya mengambíí se|umíah karakter muíaí
darí start_num, sebanyak num_char.
+ (ungsi &ig3t0;1
Fungsí íní merupakan kebaííkan darí fungsí íeft, kaíau fungsí íeft mengambíí
se|umíah karakter darí sebeíah kírí, maka fungsí mengambíí se|umíah karakter darí
sebeíah kanan teks.. Bentuk umum penuíísannya adaíah
<&I=%!0text>numAc3ars1. Dímana text adaíah data yang akan díambíí sebagían
karakternya darí sebeíah kanan, num_chars adaíah |umíah karakter yang akan
díambíí.
B+ (ungsi %5##KUP dan 95##KUP
Fungsí HLOOKUP dan VLOOKUP dígunakan untuk membaca suatu tabeí
secara horízontaí (VLOOKUP) atau secara vertíkaí (VLOOKUP). Bentuk umum
penuíísan fungsí íní adaíah :
<%5##KUP05ookupAvalue> !a2leAarraC> &o'AindexAnum>;1
<95##KUP05ookupAvalue> !a2leAarraC> $olAindexAnum>;1
Darí rumus díatas, dapat díííhat bahwa bedanya hanya pada nomor
índeksnya sa|a, kaíau kíta pakaí HLOOKUP, maka dígunakan nomor índeks barís
(Row_índex_num), tapí kaíu pakaí VLOOKUP dígunakan nomor índeks koíom
(Coí_índex_num). Nomor índeks adaíah angka untuk menyatakan posísí suatu
koíom/barís daíam tabeí yang dímuíaí dengan nomor 1 untuk koíom/barís pertama
daíam range data tersebut.
5ati3an 2 6
Untuk íebíh mengertí mengenaí rumus dan fungsí-fungsí dí atas, perhatíkan
contoh kasus dí bawah íní:
Buatíah tabeí sepertí dí bawah íní pada Mícrosoft Exceí:
" ) $ D E ( = % I
*
D"(!"& 4I5"I M"%"/I/W"
2
/EME/!E& ="4DI5 2007E200
,
U4I9E&/I!"/ K&I/!E4 DU!" W"$"4"
-
? M"!" KU5I"% 6 "5D")"&
5I4IE&
@ =&#UP 6 $
7

NIM NAMA
TGS
1
TGS
2
TTS TAS
NILAI
KETERANGA
N
B ANGKA HURU
F
*
0
220741
50
SHANDY GITA 90 90 40 40
*
*
220741
51
YOHANNES
PUTRA
100 90 60 45
*
2
220741
52
RONI ANGGARA 90 80 75 65
*
,
220741
53
GO KIEM LIONG 100 100 80 100
*
-
220741
54
PAULA WINDY 90 80 70 80
*
?
220741
55
FIONA
ANDRIANTO
100 90 70 65
*
@
220741
56
ROY NALDO 90 100 40 40
*
7
220741
57
YONGKY
SETIAWAN
100 90 50 25
*

220741
58
MATHEUS BIMA 90 80 40 30
*
B
220741
59
THERESIA 80 80 40 20
2
0
NILAI TERTINGGI - -
2
*
NILAI TERENDAH - -
2
2
RATA-RATA - -
Komponen nííaí adaíah :
1. Tugas Sebeíum TTS (TGS 1) : 10%
2. TTS : 40%
3. Tugas Seteíah TTS (TGS 2) : 10%
4. TAS : 40% +
Nííaí : 100%
Seteíah nííaí daíam bentuk angka dídapatkan, maka díubah men|adí nííaí
huruf dengan ketentuan sebagaí beríkut:
0 E -0 D ?? $ 70 ) ? " *00
Langkah-íangkahnya :
1. Untuk mencarí nííaí akhír daíam angka, arahkan poínter pada seí =*0, kíta
akan menghítung nííaí(0-100) darí 4 komponen yang tersedía yaítu TGS 1, TGS
2, TTS, dan TAS. Sesuaí dengan masíng-masíng bobot nííaí, tuíískan rumus dí
bawah íní:
<0$*0F0+*1G0D*0F0+*1G0E*0F0+-1G0(*0F0+-1
2. Seían|utnya untuk =** sampaí =*B, tínggaí copy-paste darí =*0.
|íka ada yang merasa kesuíítan mengcopy-paste, sííahkan bertanya pada
asísten.
(Hot key : Copy -> Ctrl+C & Paste-> Ctrl V)
3. Kemudían untuk mengetahuí nííaí tertínggí darí tugas 1, arahkan poínter ke
$20, gunakan fungsí yang sudah dísedíakan dí Mícrosoft Exceí yaítu MAX(.).
<M":0$*06$*B1
4. Seían|utnya untuk D20 sampaí =20, tínggaí copy-paste darí $20.
5. Demíkían |uga untuk mencarí nííaí terendah, kíta gunakan fungsí Mín(.).
Arahkan poínter ke $2*, ketíkkan rumus dí bawah íní:
<MI40$*06$201
6. Seían|utnya untuk D2* sampaí =2*, tínggaí copy-paste darí $2*.
7. Untuk rata-rata gunakan fungsí AVERAGE(.), arahkan poínter ke $22.
<"9E&"=E0$*06$*B1
8. Seían|utnya untuk D22 sampaí =22, tínggaí copy-paste darí $22.
9. Kemudían untuk mengkonversí darí angka ke huruf, kíta menggunakan fungsí
íogíka IF(.), arahkan poínter ke %*0.
<I(0=*0H<?>I"I>I(0=*0H<70>I)I>I(0=*0H<??>I$I>I(0=*0H<-0>ID
I>IEI1111
10.Seían|utnya untuk %** sampaí %*B, tínggaí copy-paste darí %*0.
11.Untuk mengísí keterangan, kíta aka menggunakan fungsí íogíka IF(.) íagí,
arahkan poínter ke I*0. Laíu tuíís rumus dí bawah íní:
<I(0%*0<I"I>I/"4="!
)"IKI>I(0%*0<I)I>I)"IKI>I(0%*0<I$I>I$UKUPI>I(0%*0<IDI>I
KU&"4=I>I!ID"K 5U5U/I1111
12.Seían|utnya untuk I** sampaí I*B, tínggaí copy-paste darí I*0.
Seteíah seíesaí sííakan símpan hasíí ker|a anda dengan nama fííe baru :
lati3an2+xls.
IngatJJ Da'a2an untuk kolom 4I5"I 3arus dengan rumus fungsi diatas
tidak 2ole3 manualJJ
|íka benar, maka hasíínya akan sepertí íní:
" ) $ D E ( = % I
*
D"(!"& 4I5"I M"%"/I/W"
2
/EME/!E& ="4DI5 2007E200
,
U4I9E&/I!"/ K&I/!E4 DU!" W"$"4"
-
? M"!" KU5I"% 6
"5D")"& 5I4IE&
@ =&#UP 6 $
7
NIM NAMA TGS
1
TGS
2
TTS TAS 4I5"I KE!E&"4
="4
B "4=K %U&U
" (
*
0
220741
50
SHANDY GITA 90 90 40 40 ?0 D KU&"4=
*
*
220741
51
YOHANNES
PUTRA
100 90 60 45 @* $ $UKUP
*
2
220741
52
RONI ANGGARA 90 80 75 65 7, ) )"IK
*
,
220741
53
GO KIEM LIONG 100 100 80 100 B2 " /"4="!
)"IK
*
-
220741
54
PAULA WINDY 90 80 70 80 77 ) )"IK
*
?
220741
55
FIONA
ANDRIANTO
100 90 70 65 7, ) )"IK
*
@
220741
56
ROY NALDO 90 100 40 40 ?* D KU&"4=
*
7
220741
57
YONGKY
SETIAWAN
100 90 50 25 -B D KU&"4=
*

220741
58
MATHEUS BIMA 90 80 40 30 -? D KU&"4=
*
B
220741
59
THERESIA 80 80 40 20 -0 D KU&"4=
2
0
NILAI TERTINGGI 100 100 80 100 B2 K K
2
*
NILAI TERENDAH 80 80 40 20 -0 K K
2
2
RATA-RATA 93 88 56.
5
51 @*+* K K
5ati3an , 6
Buka workbook baru dan gantí nama Sheet1 men|adí Laporan. Ketík íaporan
beríkut pada sheet íaporan.
Kíík kanan pada
Sheet1, kemudían
píííh Rename & gantí
nama Sheet1 men|adí
5aporan+
" ) $ D E ( =
* D"(!"& PE/E&!" UDI"4 PE5"!I%"4 K#MPU!E&
2 DU!" !&"I4I4= $E4!E&
, U4I9E&/I!"/ K&I/!E4 DU!" W"$"4"
-
? NO KODE NAMA MATE
RI
BIAYA WAKT
U
KELAS
@ 1 A-P-050 ARDI
7 2 B-S-041 BOBBY
3 C-P-042 |ONI
B 4 D-S-170 SETIAW
AN

*
0
5 A-M-010 AGUS
*
*
6 B-M-151 RUDY
Gantí Sheet2 men|adí Tabeí Anak, dan ketík data beríkut:
Ketentuan proses :
• Materi
Dídapat dengan membaca tabíe anak
yang terdapat pada Tabeí Anak dengan
kuncí pembacaan, dengan meííhat karakter pertamanya.
• )iaCa
Dídapat dengan membaca tabíe anak yang terdapat pada Tabeí Anak dengan kuncí
pembacaan Kode.
• Waktu
Dídapat dengan ketentuan, |íka karakter ke-3 darí Kode = "P" maka "Pagí", |íka "S"
maka "Síang", sedangkan |íka "M" maka "Maíam".
• Kelas
Dídapat dengan ketentuan, |íka karakter ke-5 Kode=0 maka "Reguíar", sedangkan
|íka 1 maka "Dípíoma".
PenCelesaian6
 Materi
Pada seí D@ <95##KUP005E(!0)@>*11>L!a2el "nakLJM"M26M$M?>21
Tanda ´$´ dígunakan sebagaí fungsí absoíute/mutíak.
 )iaCa
" ) $
* KODE MATERI BIAY
A
2 A Mícrosoft Word 2500
0
, B Mícrosoft Exceí 3500
0
- C |ava 4500
0
? D Vísuaí Basíc 5000
0
Pada seí E@ <95##KUP05E(!0)@>*1>L!a2el "nakLJM"M26M$M?>,1
 Waktu
Pada Seí (@
<I(0MID0)@>,>*1<IPI>IPagiI>I(0MID0)@>,>*1<I/I>I/iangI>IMalamI11
 Kelas
Pada Seí =@ <I(0MID0)@>?>*1<I0I>I&egularI>IDiplomaI1
5ati3an - 6
1. Buka workbook baru, dan buat tabeí sepertí díbawah íní:
Kode
Barang
Merk |umía
h
Harga Totaí Keterang
an
N-12C
S-10K
S-05K
N-23C
M-90K
Ketentuan Proses:
 Merk
|íka karakter pertama darí Kode Barang="N", maka "NOKIA", |íka "S" maka
"SAMSUNG", dan "M" adaíah "MOTOROLA.
 |umíah
Mengambíí karakter ke-3 dan ke-4 Fíeíd Kode Barang
 Harga
|íka Merk NOKIA 799.000
|íka Merk SAMSUNG 599.000
|íka Merk Motoroía 499.000
 Totaí
Merupakan perkaíían antara |umíah dengan Harga
 Keterangan
|íka karakter terakhír Kode Barang="C" maka "Cash"
|íka karakter terakhír Kode Barang="K" maka "Kredít"
(Símpan dengan nama fííe íatíhan4.xís)
5ati3an ? 6
Lengkapííah tabeí dí bawah íní dengan menggunakan tabíe dí sebeíahnya sebagaí
patokan! Símpan dengan nama fííe íatíhan5.xís.
o Menggunakan =&"(IK
Saíah satu fungsí ungguí daíam Ms Exceí 2007 adaíah grafík dímana dapat
meííhat hasíí tabeí díubah men|adí ke daíam grafík dengan cepat. Dengan fungsí
grafík para íímuwan dapat menampííkan data mereka. Ms Exceí menyedíakan
berbagaí macam bentuk grafík yang mencakupí Líne, XY, Coíumn, Bar, Batang,
Area, Stock, dan sebagaínya. Grafík dapat díííhat daíam menu INSERT sebagaí
beríkut.
Seteíah kíík tomboí , maka akan muncuí menu sebagaí beríkut :
Nama Kode |enís Buku Harga
Haní DR
|erry HR
Wawan HR
Marína KM
Noví DR
Ratíh LG
Kode
Fíím
LG DR HR KM
|enís Laga Drama Horor Komed
í
Harga 250
0
2000 3000 2700
Kíík tomboí
íní
Seteíah masuk ke Insert $3art, maka sííakan píííh |enís grafík yang anda
íngínkan sesuaí seíera anda. |íka sudah terpíííh |enís Chart yang anda íngínkan,
sííakan kíík OK. Namun, karena membuat grafík períu sebuah tabeí data untuk
menampííkan grafíknya. Sehíngga, sííakan íkutí íatíhan beríkut íní.
5ati3an @ 6
Ketíkíah tabeí díbawah íní daíam worksheet baru anda! Símpan dengan
nama fííe íatíhan6.xís.
Contoh Hasíí a). adaíah sbb :
5ati3an 7 02isa untuk tugas .uga1
Buatíah 2 buah grafíksepertí gambar beríkut dengan data díbawah íní.
a.
b.
í
http://íd.wíkípedía.org/wíkí/Mícrosoft_Exceí pada 15 September 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful