White Christmas

Irving Berling Arr. Hector MacCarthy

Soprano

b &bb C b &bb C b Vbb C ? b C bb bb bb
3

Slowly with expression

F F F F

The

œ œ œ

sun is - shin

j j jj œ œ œ œ œ œ j j jj œ œ œ œ œ œ
-

ing, the

grass is green,

œ œ œ J J œ œ œ J J œ œ œ J J

Contralto

The

Tenor

Bajo

œ œ œ J J The sun is - shin œ œ œ œ J J
The sun is - shin

sun is - shin

œ œ œ JJ - ing, the œ œ œ JJ
ing, the
3

ing, the

grass is green,

j j œ œ œj œ . œ œ œ œ œ
The
3

3 œ. œ œ œ œ œ J

œ œ

˙.
way.

o - range and palm - trees

grass is green,

grass is green,

3 œ. œ œ œ œ œ œ J The o - range and palm - trees œ . œ œ œ3 œ œ œ J

The

o - range and palm - trees

way.

˙. ˙.

There's

œ

way.

œ œ œ œ nœ

There's

There's

The

o - range and palm - trees

way.

There's

& b œ œ œ œ œ
6

& b
6 6 6

nev - er been such a
3

day

˙. ˙. ˙

3 b Vbb œ œ œ œ œ

nev - er been such a

œ œ œ œ œ
3

day

œ œ œ œ œ ˙

in

œ

Bev - er - ly Hills L.
3

œ œ œ œ œ w
A.

Œ œ œ œ bw w w
Ah

But it's De - cem - ber, the twen

j j j j œ œ œ œ œ œ
-

ty

in

Bev - er - ly Hills L.

œ œ œ œ œ w A. œ 3œ œ œ œ w
A.
3

˙. w œ. w
rit.

De -

œ

? bb œ œ œ œ œ b
nev - er been such a nev - er been such a

day

in

Bev - er - ly Hills L.

day

in

Bev - er - ly Hills L.

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
A. L. A.

Ah

Ah

j œ œ œ ˙ Ó Ó Ó Ó

b &bb w
12

& b œ
12 12

b Vbb w ? bb
12

bb

fourth,

w
fourth

œ œœ œ cem - ber twen - ty w

accel. Œ n œ œ œ n œj œ œj œj œ œ J And I am

w w

Ah

w w ˙

long - ing to be accel.

up

w w

North rit.

accel.

œ œ œ œ œ œ
to rit. to rit.

be

up

œ œ

North

˙ ˙ ˙

b

œ œ œœ
And I

œ
am

Ah

˙

#œ.
to

accel.

long - ing

nœ œ œ J
be

up

North to

œ œ œ nœ œ
be be

up

North

up

North

b .F-f b & b . w
18

a tempo

b b ..F-f b & w I'm 18 b F-f V b b .. w
18

I'm

a tempo

dream - ing

œ œ #œ œ
of a

WHITE

w w w

CHRIST - MAS

nœ nœ œ

˙. ˙.

˙
Just

œ œ
like the

œ œ œ œ
ones I used to

a tempo

dream - ing

œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
of a of a of a

WHITE

CHRIST - MAS

? b ..F-f bb w
18

I'm

a tempo

dream - ing

WHITE

œ œ œ œ

˙. ˙.

Just

˙ ˙

like the

œ œ œ œ

ones I used to

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

CHRIST - MAS

Just

œ œ œ œ

like the

ones I used to

I'm

dream - ing

WHITE a WHITE

CHRIST - MAS

Just

like the

ones I used to

b &bb w
24 24

& b w
24

b œ œ œ. œ J Vbb
know

bb

know

˙ ˙ ˙
know

When the

œ œ œ œ œ œ œ œ

tree

˙ ˙ ˙

-

tops

˙ ˙ ˙

glis - ten

œ ˙ œ ˙ ˙
-

And

œ

chil

˙ ˙ ˙

-

dren

˙ ˙ ˙

lis - ten,

œ

˙

to

œ œ

When the

tree

œ œ œ œ œ b˙ the tree - tops glis
tops

ten And

œ œ œ œ œ

chil

? b w bb
24

know I

used

to

˙

When the

tree

glis - ten

And

chil

œ œ œ œ
dren dren

-

dren

bœ ˙
lis

lis - ten,

˙ ˙

bœ œ œ œ

to

-

ten, to

know

When the

tree

-

tops

glis

ten And

chil

lis

-

ten, to

b &bb w
30 30

&
30 30

œ œ œ b Vbb œ œ
hear

bbb

hear

sleigh bells

œ œ œ œ

œ œ œ
in

the

snow

w ˙ ˙

w

sleigh bells

œ œ œ œ nœ œ œ
in in

the

snow

sleigh bells

? b bb w

hear to hear

the

sleigh bells

œ œ

the

snow

hear

sleigh bells

in

the

snow

w

œ œ œ œ œ œ > > > > > sleigh bells in the snow ˙
rit.

> > > rit.> > œ œ œ œ œ œ
in the snow rit.

˙

rit.

Ó

a tempo

I'm a tempo

w w w w

dream - ing

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
of a of a of a of a

I'm a tempo

dream - ing

Ó

I'm a tempo

dream - ing

I'm

dream - ing

-2-

b &bb
36 36

&
36 36

b Vbb ? b bb

bbb

WHITE

w w w

CHRIST - MAS

nœ nœ œ

˙. ˙.

˙
With

œ œ
ev - 'ry

œ œ œ œ
Christ - mas card

WHITE

CHRIST - MAS

WHITE

œ œ œ œ

˙. ˙.

With

˙ ˙ ˙

ev - 'ry

œ œ œ œ œ œ

Christ - mas card

œ œ œ œ œ œ œ œ
I

I

write

w w w

˙ ˙ ˙

May your

œ œ œ œ œ œ œ œ

write

CHRIST - MAS

With

ev - 'ry

Christ - mas card

œ œ

WHITE a WHITE

CHRIST - MAS

With

ev - 'ry

Christ - mas card

œ œ
I

I

write

œ œ œ. œ ˙ J
card I

May your

write

May your

write

May your

b &bb ˙
42 42

& b œ œ œ œ bœ ˙ œ days your days be mer - ry 42 b ˙ œ b˙ Vbb ˙ ? bb ˙ b
42

bb

days

be

˙

mer - ry

œ ˙

and

œ

and

rall fbright œ œ ˙ bright rall f œ w

rall fw

U ˙

a tempo

days

be

days

be

˙

mer - ry

˙

œ œ

and

f

bright rall

mer

-

and -

bright -

˙

and

" j œ œ œ ˙ œ œ u œ . n˙ œ œ œ and bright And may all your Christ - mas - es be U a tempo b˙ œ œ œ œ b œ œ œ œ . œj œ "œ And may all may all your Chist - mas - es be U aœ tempo ˙ ˙ œ œ . œj œ " œ œ œ ˙
And may a tempo all your Christ - mas - es be bright And may all your Christ - - mas - - es be -

œ œ

˙

˙

œ.

j " œ œ œ

& b ˙
48 1

bb bb bb

& b
48 48 48

white

Christ - mas - es

V b ˙
1

˙ white
white
1

1

œ œ œ œ J J J J ˙ ˙

Christ - mas - es

j j j j œ œ œ œ
be

be

white

˙ ˙ ˙ ˙

Ó Ó Ó Ó

.. ˙
2

allarg.

white

..

white

? b ˙ bb

.. 2˙ .. ˙
2

˙ white
white

2

allarg.

allarg.

j œj > œ œ > J > Christ - mas - es j j œj œ œ > > > - mas Christ - es > œ > œ > œ J J J
Christ - mas - es Christ - mas - es

allarg.

white

white

be > œ > œ > œ > œ J J J J be

white j ƒ œ ˙. u > be white > œ ƒ U ˙. J be

> œ J

ƒ U ˙ ˙ ..

Œ Œ Œ Œ

ƒ white U ˙.
white

-3-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful