ï™õó¾

Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

â‡í‹ Ýó£Œî™

July. 2009
0 98860 67232

õ£›è ¬õòè‹
õ£›è õ÷ºì¡
Be Blessed by the Divine !
"May the whole world enjoy
prosperity, happiness and
peace"
VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™
õ£›õ¶ - ªêŒõ¶
ªêŒõ¶ - â‡íƒè¬÷ Ü®Šð®ò£è ªè£‡ì¶
ï™õ£›¾ - ï™ â‡íƒè¬÷ ÝŒ‰¶, ÜP‰¶,
ªêŒ¶ õ£›õ¶

VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

ñQîQ¡ «ð£ó£†ì‹

M÷‚è‹ / ðö‚è‹

100
M÷‚è‹ ðö‚è‹
å¡ø£è

M÷‚è‹ ðö‚è‹
«õø£è

75

ÜFè «õÁð£´
ÜFè ¶¡ð‹
50
ÜP¾

°¬ø‰î «õÁð£´
°¬ø‰î ¶¡ð‹
25

10

20

30

40

50

60

õò¶
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

M÷‚è‹ ðö‚è‹ å¡ø£è «î¬õ
Üèˆî£Œ¾ ðJŸC

Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

I

-

Introspection - Self Analysis
Üèˆî£Œ¾ ðJŸC

A

-

M

-

Analysis of Thoughts
â‡í‹ Ýó£Œî™
Moralisation of Desires
ݬê Yó¬ñˆî™

N

-

E

-

W

-

Neutralisation of Anger
Cù‹ îM˜ˆî™
Eradication of Worries
èõ¬ô åNˆî™
Who Am I
 �
-

Position
Potentials
Relations
July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™
M¬îŠð¶ ⶫõ£ - ÜÁŠð¶‹ ܶ«õ

M¬îŠð¶ â‡í‹

-

ÜÁŠð¶

ªêò™

ªêò™

-

ðö‚è‹

ðö‚è‹

-

°í ïô‹

M¬îŠð¶ °í ïô‹

-

ÜÁŠð¶ ÝÀ¬ñŠ«ðÁ

VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™ 
嚪õ£¼ â‡íº‹ ªêòL™ º®Aø¶ 
Ý‚èŠÌ˜õñ£ù â‡íƒèœ Ý‚èŠÌ˜õñ£ù ªêò™ /
M¬÷¾è¬÷ î¼Aø¶ 
â‡íƒèœ â¿õ¶ ñùFL¼‰¶ - ÜÂðõƒèœ /
âF˜ð£˜Š¹èœ 
ñùF¡ ðˆ¶ ð®èœ     

à현C
ǔ›
â¿„C
ªêò™
M¬÷¾ 

Þ¡ð‹ 
ÜÂðõ‹ 
Ý󣌄C 
ªîO¾ 
º®¾

VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™
â‡í‹ âö ÝÁ è£óíƒèœ :      

ǔ›
ðö‚è‹
ê‰î˜Šð Å›G¬ô
Hø˜ ñùˆÉ‡ì™
è¼õ¬ñŠ¹
Þ¬øG¬ô

VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™
â‡í‹ Ýó£Œî™ ªêŒº¬ø:
1. îõ º®M™, â‡íƒè¬÷ èõQˆî™
2. å¼ â‡íˆ¬î ñ†´‹ ÝŒ¾‚° â´ˆ¶‚ªè£œÀî™
3. Üî¡ è£ó투î ÜPî™
4. Üî¡ M¬÷¾è¬÷ Ýó£Œî™
5. ï™ô¶ - îù‚°‹, Hø¼‚°‹ ñ
6. bò¶ - ¶¡ð‹ ñŸÁ‹ «êî‹
7. ï™ô â‡íƒè¬÷ îõ àó«ñŸP õ½Šð´ˆ¶î™
8. bò â‡íƒè¬÷ M¬÷õP‰¶ Mô‚°î™
9. â¿‹ â‡íƒèO™ MNŠ¹ì¡ Þ¼‚èŠðö°î™
VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

â‡í‹ Ýó£Œî™
¹ô¡ ñò‚èˆî£™ õ¼‹ â‡íƒèœ
- ÝÁ bò °íƒèœ
ÝÁ bò °íƒèœ ñ£Ÿø ºî™ ð®
- â‡í‹ Ýó£Œî™
â‡í‹ Ýó£Œõ Ýó‹ð‹
- ÜÁ °í Yó¬ñŠ¹
VETHATHIRI MAHARISHI
Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

July. 2009
0 98860 67232

Prof. Dr. Madhavan
BIST / Bangalore

ï¡P
õ£›ˆ¶‚èœ

July. 2009
0 98860 67232

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful