Војислав Андрић

Ђорђе ДугЬшија
Вера Јоцковић
Владимир Мићић

Збирка задатака из математике
за седми разред ОСlIовне школе

др ВојиOI3В Андрић
Вера Јоцковић

• др Ђорђе Дугошија

• др

Владимир мићић

Збирка
зад ат ака из математике
за сед ми р азред осн ов не ШК Qле

3А ВОД3А
У UБ ЕНI1 КЕ.
БЕО ГРАД

Рецеllзенти
др АРИФ ЗОЛИЋ

ПЕРА ЦВЕТИН ОВИЋ
МИЛИЦА ПРОШИЋ
Урецник

ЖАРКО )ОВИЋ
Оцrоворни урецник
СЛОБОДАНКА РУЖИЧИЋ
3а иэцзвача

М ИЛОЉ УБ АЛIЈ ИЈ АI-IИЋ,
ди ректор и I'Јl at~ н и уредник

Ми ни стар

п рос вете

Ре п ублике

својим реш ењем број

06

од

07. 07. 2009.

Србије

650-02-00 179/20 09-

године, одобрио је ову

ЗБИРКУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ за издавање

и

у п о требу

у

седмом

ра зреду

основне

школе.

ISBN 978-86- 17-16255-7
©

ЗАВОД ЗА У Џ БЕН ИКЕ, Београд,

2009.

Ово дело се н е сме умножават и и на било
који на'ЈИН репродуковати, у целини нити
у деловима, без писменог одобрења изда­
В3'1а.

УrlOЗllаваље света математичких тајни није могуће само пажљивим праћењем изл3!"ања
наставника и написанОЈ' у уџбенику. Савлађивање матемаТl1'ЈКИХ садржаја Ј'1Одразумева и
редовно, самостално и осмишљено увежбавање материје усвојене на 'Iасовима матем­
атике, Зато је ова збирка тако састављена да омогући ученицима, у великој мери, самоста­
лан рад у савлађиваљу предвиђеног програмског садржаја.
У збирци су задаци дати п о наставним темама. Наслови тих тема су истоветни са наслови­
ма у уџбенику . Задаци

нису означени (једном, две или више звездица)

како је то

у06ичајСIIО у сличним збиркама, јер смо сматрали да звездице и слични симболи демо­
тиuишу ученике и унапред ИХ 06есхрабрују. Задаци су дати у логичном следу, од лакших
ка тежим, и омогућују сваком ученику природан ход од задатака препознавања и репро­
дукције садржаја, до задатака највеће сложеност и.
Збирка садржи око

1000 задатака

у оквиру седам поглавља

-

тематских целина, и за скоро

све дати су резултати . За сложеније (нешто теже) дата су и решеља задатака односно упуг­
ства за њихово решавање .

Иза свакс наставне теме налазе се примери контролних вежби дати на три нивоа помоћу
којих ученици проверавају своја знаља. Сличну намену имају и дати модели за сва четири
писмена задатка.

Ученицима који желе и могу више, тј. онима којима су и сложенији задаци у овој збирци
IЈаки за решавање, намељена је посебна збирка задатака. Основна сврха те збирке јссте да
помогне

ученицима

да

.

СВОЈа

математичка

знаља,

.

УСВОЈена

на

часовима

математике

прошире и ЈЈродубе, а тиме и својс математичке способности развију. Поред тога може се
користити за самосталан рад и додатну наставу.

У БСОЈ-раду,

2009.
Аутори

1.1. Квадрат рационалноr броја
Израчу"ај квадрат броја:

1.

а) Ј, 7;

6)

5
-3;

В)

д) н

2
, ) 3- '

- Ј ,42;

3'

5

Изра'lунај квадрат броја и добијени број представи у дсцимаЛНQМ запису:

2.

5
4

а) - ;

3

б)

s'

2
.)-.
З

З. Израч уна; квадрат броја и добијени број запиши у облику!!!..

t11

Е Z, "е N:

п

а)

б)

- 1,2;

В) 2, Ј.

0,35;

Увери се да су квадрати наведе них парова супротних ра ци оналних бројева јед наки:

4.

а)

3
__
7

3

~I _ ,

6) 3,16

7

н

В)

-3. 16;

4
-25

и

4
2-.
5

Израчун а; ПQВРШИНУ квадрата чија је дужина странице:

5.

8
-

а)

т;

б)

8,12 ст;

В)

I dm 4 ст.

25

6.

П опуни табелу:

3
R

1: I

- 1,3

Ј

-3 3

2,Ј6

Ј2

8

7

ЈЈ

7. П о п у ни табелу:
х

х'
(-х)'

7
4

--

- -52

Ј

--4

о

Ј

-

3

3
7

-

5
8

-

9

-

Ј4

8.

Попуни та6елу:

х

-0,16

- 1,8

- 2,3

О

1,53

0,36

3,24

2,9

х'
(-х)'

9. И зра ч унај вредности и зраза а 2 + Ql и (а + Ь) 2 ако је:
4

а)II = 2,4, Ь= - ;

6)а =

5

- 1,7,

7

b= ~ ;

8

10. Израчунај вредности израза Са· Ь) 2 И а 2 . Ь 2 ако је:
5
5
3
a) (I =-3 ,2, Ь=- - ;
б) а= - . Ь = - ;
B)a = 1.6.
4

8

4

1.2. Решавање једначине х2 =
1.

Направи .,таблицу множења" бројева

-20 . П рочита). из

•.)

b) a =5,12,b=-3,6;

2

а= - - ,Ь = -2,1.

3

4

Ь=-2.4;

г) а=- - ,Ь = 2,4.

3

а

2

3

8

9

10

II

12

18

10' 10' 10' ..., 10' 10 ' 10' 10 -10' ... , 10

ње квадрате наведених

б

.

19

10

.

ро) ева и увери се да Је сваки од тих квадрата

10

већи од претходног и мањи ОД следећег квадрата.

2.

Изра<[унај квадрате рационалних бројева и поређај их по uсли'[ини: а)

0,20; 0,21; 0,22; 0,23;

б)

- 0,23; - 0,22; -

О,

0,17; 0,18; 0,19;
21; - 0,20; - 0, 19; - 0,18; - 0,17. Уо ч и везу

између та два низа квадрата.

3.

Одреди ску п свих рационалних бројева чијн је квад рат: а)

4.

Од реди скуп свих рационалних бројева чији је квадрат: а )

5.

Реши (у скупу рационалних бројева) једн ачин у: а) х2

6.

Реши Су ску пу рационалних бројева) једначину:

25

121

а)х 2 = -

]6

7.

36

б)х 2 =- ;

169

БЈ~;
49

В) -36.

1,44; 6) 2,89; 8) 4,41.

= 3,24; б) х2 = - 1,21; В) х2 = 5,29.

9
49

в)х 2 =-- .

Реши (у скупу рационалних бројева) једначину:

а) 12х2=75;

8.

4

6) 80х 2 = 45;

B)-4x2 = 12.

Изра'[унај дужину странице квадрата ако је његова површина: а)

2,25 т 2 ; б)

1.3. Квадратни корен
9

1.

И з р а 'l у нај кваДРЗ1' Н И коре н броја: а )

2.

И э р а ' l ун ај к в адр аТ JlIf K ope ~1 б р ој а : а)

2- ;

З.

И э ра 'lун а; квадратн и корев б роја: а)

0,36;

36

б)

64

ш'

б)

1

4

,,) -

16

В) 6~ ;

112;
64

,.) 3 46.
81

25

п) 2,89;

6 ) ],69;

д) 36 1 .
144

,.) 22 5 ;
169

;

289

г)

3,24.

4. Изр.чу".јо.) ~З, 12' ; б) ~(-2,9)'; В) Ји9)' ; г) J(- I~)"
S.

И з ра ч ун ај в редн ост и зраза
а) а

6.

= - 3,6;

6)

а

9
=- ;

25

(1

+ I а I а ко ј е:

В) а = --ј

г) а =

81

3

д) а=-I - .

]2,69;

7

Увер и се да важ и :

1° за

сва ки позит иван ра ци о налан број а је а

Iа I=

+

2(1;

20 за св аки H e гaT ~Ba H рац и о н ала н б рој а је а + I а 1= 0.
7.

Одреди скуп рсшења јСДЩIЧИНС: а)

x1

,.) х ' = 361

ђ) х' =

д) х' =

16

8.

0,0003 24;

б) х 1

=.±.;
81

3
7

а ) а= - ;

6)

'G Попуни табелу:
а

5
18

а = - -;

- 2,4

23

В) а = - - ;

54

II
15

- -176

е) х' =

3,24;

Одреди скуп реш еља једнач ине xz = а 2 и број

169

В) х l

=

_2 и ь =

.) ..Га' ;

б) ..ЈЬ' ;

25

1,42,

6
25

39

1,38

I~

8

1
- 218

израчуна;:

В) ~(a - b) ' ;

;

ђ ) а =- I - .

;

Iа I
а + Iа I
Л ко је а =

144

2,89.

,!;;i

10.

225

J;;i ако је:

18

г) а = -

= 64 ;

г) ~(a +2b)';

д) ~(5a -2b) ' .

4,67

1.4. Постојање ирационалних бројева
1.

Докзжи да НС rюсгојlf рационалан број чији је квадрат једнак

11.

2.

ДокаЖl1 да

10.

IIC rюcroји

рационалан број чији је квадрат једнак

3. Докажи да једнаЧИllа х2

= 3 вема решења у скупу рационалних 6pojcLla.

4. Докажи да jenl.. a'IHH3 х2 = 10 нема решеља у скупу рационалних бројева.

5. Onpenl!

на 6ројеиној г. ра вој

T3'IKY А

која има негати вн у KQOPAHH<lTY и

квадрат мерног броја дужине дужи ОЛ ј е 8.

6. ДокаЖI1 да једн а'.и на:х:2

=р, где је р било који прост број, нема решења у СКУl1 у

рационалli~IХ бројева.

1.5. Реални
1.

бројеви и бројевна права

Њщртај дуж и г!Одели је на:

а) три једнака дела;

2.

б) девет једнаких делова;

Дуж ItQДеЈlИ на: а) пет једнаких делова;

6)

11) дванаест једнаких делова.

десет једнзких делова;

В) пстнаест једнаких делова.

3.

На бројеuној правој одреди тачку која одговара броју:
о)

4.

5,

745

-;
б)
;
В) - ;
336

На бројевној

I'Ipauoj одреди
554
,) ;
б) - ;
В) - ;
339

1
6

с) - - о

тачку која одговара броју:

4
9

с) - - о

Неl1ажњом су на б роје вн ој правој избри сан е та ч ке Ј<оје ОД I'оварај у бројеп и ма О
остале су озиа'l е l lе та 'l ке које одговарају број евима

јСЩ I У !'I РЗIIУ КОliструишући тачке

- -1
2

и

-1 ... 1) екоист р у иши "
3

I1 1,

ту

а

б ро-

0(0) и 1( 1),

1.6. Основна својства реалних бројева

\1 Примсњујући

о) х- ,[2= I;

cuojcTBa

реалних бројсва рсши једна'IИНУ:

б) х+)5 =5;

В) х-3=,[2;

с) х-.Ј3=I-,[2;

~ ГIРИМСlbујући својства реалних бројева реши једна'IИНУ:
а) 3х = fi ;

б)

JS. х = -4;

В) х,[2 = .Ј3

с) xfi = -JS

.

д) x+fi=o

3.

докаж н да за сваки рационалан број

број

(1

ва ж н: ( О

30 (1 : r је

(1

КОЈИ Је раЗЛИ'!IIТ од н уле и с ва ки ирационала н

је ирационanан број;

20 r:

а је и рационалан број;

ираЦ ИО llала н број.
1

4. ДокаЖI1 да је број: а) 2.Ј3 + ];

г

2
3

в)

6) 5- - '; 2;
2

1 -"1/7

- -

ирационалан.

5

5. Докажи да је рецн прочзн број прои звода два реал н а броја различита од н уле ј еднак
производу рСЦII ПрОЧII ИХ број ева та д ва броја.

6.

Реши јСДllач ииу: а) х ....Гз = 3;

б) 2х = ',/2;

в) 2Х'/З = з.Ј2 ;

7.

Реши јСДl' lаЧIНl У: а) 2хј5 + 5 = .Ј2 ;

8.

Реши јсдиа'l lll-l у:а)х(х+3)+ 0;

9.

Одреди снс реал н е бројеuе х за које је а) I х I = 3;

10.

6)

х.Ј3 -

5=

fi. ;

6) (x-2)(х+5) = О;
6)

1')

х .Ј5 = ~ .
,) 5

в) зх . /'2 + 2 =2 + ,6. .
В) (x- ..Ј2)(х+ .Ј3) =0.

I х I = ...6. ;

1)

I Х + 1 I = 1.

Представи на бројев ној правој реanне броје ве :

2 + Ј2 ,

_?., 1- ..Ј2 ,- 2,12 , 0,5; 3, ъ!2 + 1 и поређај их по велич и ни.
5

11 . Лкозареаланбројх ва ж и - 1 <х< l,oHAajelxl < 1 .Докаж и .
12.

Одреди све реалне бројеве х за које важи:

.) х
13.

+ < ,[s ;
2

х -..[з > 2 ;

В) Х + ,Гz < ,Ј7 .

Од реди све реал н е бројеве х за које важи:

а) 2х < 6;
14.

6)

б) х .Ј2 > 2;

в) 3х < -".'2 .

Одреди све реал н е бројеве х за које важи :

.) -3х < 6; 6ј - fз >2; вј H}< Тs15.

Задати су JllIтсрвали: A=(_"'2,~} B =(-~, J } C=[- I,~J D=[~,2-,Ј2Ј ·КОјИМОД
тих ннтервала припада број: а)

16.

-2;

1

6)-:з;

в)О;

.-) 1;

Нацртај бројевну праву и на њој означи интервале:

.) (-,Гz.H

6)

(-Н; В) [-l.Н

,)[~.2,Гz).

Г,

дј\ 2;

3

ђ ј s;

r:;

ej2 ~ 2 .

17.

АкозареаЈll-lебројевехважи

- l :5x

<,12, ОllдајетаЧIЮ: а)

х е (-I, .Ј2)

;

б) XE(- I•.J2]; вј х Ej-l,.Ј2ј; ,) ХЕ]- I • .Ј2].
Заок руж и тача н одговор .

18.

Одреди све реалне бројеве х за кој е важи:

а)

19.

г-

г-

с

~

2x+ "\13<5; 6) x v 2-1>3; в ) x "'; 5-З< -V 2.

Одреди Иliтервал којем припада реалан број х ако за њега важи: а) 2 < х + .Ј3 s; 5;
б) -,12 s; х + 1 < '' /3; В) -3 s; х,./3 + 1 s; "./2. Прикажи I"а на 6ројевној правој.

1.7. Операције с квадратним коренима -

основна

својства
1. Увсрнседаје

2.

~

гс

125

== ,,'25
\1 144
) 144

=~ .
12

До кажи да за било која два позитивна реална броја а и Ь важи

f) Yllep~1 се да је: а) fii

=

з..,[з; б) М = 4.Ј7; В) .Ј245 = 7-!5; г) ~1 053 = 9-m.

\Ј Изрази као производ природног броја и корена проcrих бројСI~а (јеДIЮI' итl више)
следеће квадратне корене: а) mз;

QПРОI~ери Да ли је:
а)

б) ~884;

~

,f68 = 2-Jl7;

б . У вери се да Је:.

В) ',/ 1053

а

ј

го ~

(/

б)

1289

17
\ 27 = 3/3;

г.:

= з",' 13;

1128 =9)3
в.Ј2 .•

\1243

г ~

7. И зра'lунај: а) "./2(,'8+
'\/32);
где је

В) "\/3344.

б) ,:'3(, '27+,/243);

8)

I 2 - (")'
\la
"2

,)

а

, + (")'
2

позитиван реалан број.

В . И зрач унаЈ'

r

вредн оcr и зраза: а) -..} 8-

9. Уцер" се да је

(,[2 + 1)( Ji -

i) = 1.

r

1

3"; 2 + Т2 ;

б)

r=

2"1/ 27 -

г:

5 "з

1

+ .ЈЗ'

Користеhи се тиме изрази вредност броја

тако Да се у имен иоцу не поја вљује квадраТНIf ко рен.

I

$ +1'

гс

с

г

10. И зрачу вај: а) (~7+"3)(v7- ·"" 3);

1.8. Децимални запис реалног броја. Приближна
вредност реалног броја
С)?дредн цео део и прве две децимале броја ~ и напиши тако одређени љему при6'I ижан број.

~реди цео део

11

прве две деци мале броја -Ј7 и напиши тако одређени љему при-

6Јlижан број.

3. Одреди цео део и прве три деци мале броја ·Ј2 и напиши тако одређени љему
при6Л11Ж<1l1 број.

4.

Процени "решку коју 'IИНИШ ако н апишеш:
а)

г
r;.
г
г
·,,12= 1,4; 6) \'2= 1,5; 1.1) -v2= 1,41; [') "./2=],42;

д)

~

"1/ 2 = 1,414;

ђ)

г-

. .'/2= 1,415.

5. Процени ['рсшку коју '[ИНИ Ш ако напишсш :

а) fj
6.

=2,6;

Ако знаш

6)

.fi = 2,7;

( .. П РО'lитао"

СИ

Ila

1\)-";7=2, 64;

") ·/i"" 2,65.

џеПНQМ рачунару) да је Ј6 "" 2,449897... и треба ТII (да би

јеДl lостаШlијс ра'lунао) прилбижна вредност броја .Ј6 ' Iа две децимanе, да ли ћеш
узети да је Ј6

"" 2, 44

или .Ј6 "'" 2.45 ~ Заwто~

г;:\За при611 ИЖНУ IJРСДlЮСТ реалног броја g = 9,80665 ... УСlJојИЛI1 смо : а) g "'" 9,8; б) g "" 9,80;

V

B) g "" 9,81; г) g "" 9.806; д) g "" 9,807.
(0113; ћеш број с рести у фи з ици.)

Процени грешку коју смо при томе учинили.

8. БРЗИl 1 3 светлости у вакууму изражава се помоhу константе с
грешку која се чини ако се узме: а) с"" 3,0;
б) с "" 2,9.

= 2'997028 .. .. Процени

(ФИЗl1чари, да б ~1 поједноставили рачун, п редлажу да се прихвати с ""

9.

УlJери се д аје реал ан број , задат дсцимаJlНИМ записом

3,0.)

0,0101 ]01110] 11101 ...

( број ј еди ница из међу две нуле повећава се за један ) ирационалан .

10. И зме рено ј е даје приближна вредност d>t дужине ф искултурне сале у IJIКОЛИ d = 21,84 ш.
Одред и ~1Н теР I~ал којем ПРИllапа дужина
приликом мерсња:

а ) ма ња од

12 с ш; 6 )

м ања од

0,5%.

d

те сале ако з н а ш да је грешка учињена

Модел контролне вежбе
ПРВИ Н ИВО

1,

ПОП УI IIt табелу

3

--

х

О

-0,4

4

3

-

0,4

4

х'
(-х) ,

2.

Hat)1I с к у п ре ш еља ј еД ll зч ин е х2 = al 11 б рој

3.

РешиједнаЧ И llу:а) x ..J2-3=5;

Г7
.
....Ј а 2 ако J ~:

10

2

а = - ;

5

2"a =- 1,69.

б ) 2x- -·.,!S= 4.

ДРУГИ НИВО

1.

I

Ако је

II = -

~,

ь=

5

1,32,

2.

Докажи да јСД1l3'lИllа х!-

3.

Реши јСДН3'I ИНУ:

\0

израчунај :

10 ,\/r;;i. ;

20

..,Гbi ;

за . ./(а - Ь)2 ;

4"

,i(b - 2а) 2 .

= 7 нема реш еља у скупу рационалllИХ бројева.

..Ј7 + х 2 = 4;

ТРЕЋИНИВО

1.

По п уни табелу
х

~ x2

12

-5

8

2

- 3 17

1,24

-2,6

7

12

2, 16

9

-8

Ixl
x-Ixl
x+lxl
2.

Непажњом су на 6 роје в ној правој изб р исане тачке које одгова рају б ројСlJима О и

1,

а ocтaJle су оз.,зчене та'lке л ( -~) и B(~). nРСКО.'СТРУItШИ" ту 6ројевну праву
КОllструишућlf та'l ке 0(0) и 1( 1).

3.

РСI.IJИ јСДН3'IИIIУ: а) (х-3)1= 9;б) ...JX 1 +2x+2= ·'Гi. .

2.1. Питаrорина теорема
~ Израчунај ДУЖИIIУ хиrlOтенузе праВОУГЛОl' троугла ако су задате дужине ЊСI'OВИХ кате·
та: а) 12 ст и 35 ст;

б) 3,2 dm и 6 dm;

В) 7 ст и 45 ст;

г) 3,5 dm It 5,625 dm.

4
2.

Израчуна; дужину хипотенузе праВОУГJlОГ троугла ако су задате ДУЖИ ~lе његових катета:.-.)

9 ст

и

14

ст;

6} 2,4 dm

и

3,5 dm;

В)

0,42 m

и

0,16

т.

И з ра 'lун ај дужи н у једне катете правоуглог т ро у та ако су задате дужи н е његове д р уге
катстс и Хl1llOте н узс:

а)

21ст

и

29

б)

СIП;

3,75 dm

и

9,75 dm;

11 ) 1О dm

и

2,8 dn1;

15
~ IП И -

1")

4.

т.

В

2

Израчунај дужину непознате катете правоуглог троугла ако су дате дужине Једне

његове катете и хипотснузс: а) з dm и Ј5 dmi

6) 12 ст и 18 ст;

В) 26 ст и 15 ст.

1у Израчунај обим щхшоуглог троугла ако су: а) дужине кrlТСТЗ а = 7 ст. Ь = .JI5 ст;
6) дужина

катете а =

..Jli ст и дужина хипотенузе с = 6 ст; о) дужина катетс Ь = "./6 dm
11 ДУЖНllа хипотенузе с = ~ I5 dm,
го

6.

Израчунај дужину

Tpehe

странице праВОУI'ЛОГ тр оугла ако су дужине ње l'ОВИХ двеју

страllица: а) 12 ст и 13 ст; б) 17 ст и l4 ст; в) 11 ст 11 Ј23 Ст; 1') 16 ст и 16 ст,
Колико решсља има~
Израчунај обим и површину правоуглог троугла чија је дужина Х ИllOтенузе

а дужина једнс катетс

-/ 10 dш.

1;\ Израчунај дужину хипотенузс једнакокраког правоуглог

V њеl'QВИХ каl'ета једнаке: а) 8 ст;

6)

'./2ст,

TPOI'YI'JIa

ако су дужине

2.2. Теорема обрнута Питаrориној теореми
Увери се да је троугао чији су мерни бројеви страница:
а)

28, 45, 53;

16 63
6) _ , - , 13;
5
5

В)

40
58
_ , 14, - ;
3
3

г)

_
15, _63 , 87
4

4

праВОУГЛII.

Увери се дз т роyrзо чији су мерни бројеви стрзюща:

а)

б)

6, 8, 13;

7
8 ј
_,
452

в)

35 73
10, _ , _ ;
24

г)

25 23
12, - , 42

Провери да ли је троугао чије су дужине страни ца: а)
б)

4.

_12
5

т,7

rt1, _37
5

т;

В)

30

ст,

17

ст,

23

9 ст, 16 ст, 19

r') L,6

т,

1,2

т,

ст;

rrраВОУI'Лli.

Ако је троугао чије су дужине страни ц а а, Ь, с rrравоугли, онда је и троугао чије су

дужине страница: а) 3а, 3Ь, 3с; б) ~ ,Ь
2

5.

ст;

.

НИЈе правоугли.

Задате су дужшr е тр и дуж\{: а)

:. , в) ka, kb, kc, k Е R, праВОУI'1IИ. Докажи.

2

2

7 ст, 3 сш , 4 ст; 6) 12,5

ст ,

8 ст, 9,2,

ст;

В)

3 dm, 8,75 dm,

9,25 dm; r') 3 dm, 8,4 dm, 5 dm; д) 73 ст, 55 ст, Ј 6 ст. Да 1IИ постоји " роугао ч ије су
3
3
то дужине CTP:H-lИщl? Ако постоји, да Л II је o.r rr равоугл и?

2.3. Примене Питагорине теореме на квадрат,
право)Таоник и троугао

1.

Израчунај ДУЖlfНУ дијагонале квадрата ако је дужина његовс странице: а)

б) 2 '\/2ст;

2.

11) 5, :3 ст .

Израчуна; дужину страm·ще квадрата ако је дужи н а његове дијагонале: а)

6 )2,4 dm;

3.

5 ст;

r

8) 216

ст.

Изра'lунај дужиtr у дијзгоналс правоугоаника ако су дужи не његовltх суседн и х страница:

а) 12 ст и 8 ст; 6) 4,8 dm и

1,4 dm;

(Ј)

28 dm

и 9 dm.

5

4.

И зрач уна; обим правоу r'аоника ако је дуж ина ЊСl'Овс д ијЗl'Oна.llе
страни це

5.

и дужи н а једн е

16 С П1 .

И зрачунај обим квад рата ако је растојање љеговог центра симетрије од те мена једнако

12

6.

34 с т

ст.

Оштар угао између дија гонала правоугаоника једнак је

24

ст. Израчунај обим и површину тог правоугаоника.

600,

а дужина дијагонала је

7.

И зрз "унај дужииу тежишне ДУЖIf
а)а = 6ст,Ь=8сш ;
г) Ь

npaBOYJ'JIOI'

б)а = 4ст,а =300;

= 6 ст, (l =60°;

д) с

троугла АВС

(LC = 900)

ако су задате:

в ) а =7 ст,с=25ст;

= 8 ст, (l = 450,

8, Израчунај ПОВРШИIlУ једнакокраког троугла ако је дужина љеl'ОВИХ кракова h
и дужина основицс а

9,
10,

= 16 ст,

Израчунај површину јСЦllакостраничног троугла странице а

Ако су дужине катета правоуглог троугла Ео ст

11

= 12 ст

= 8 ст,

,ГвО ст, израчунај висину и

тежишну дуж које одговарају хипотенузи тог троугла,

11,

Ста ру црвену банцеру слом ио је ветар и врхом додирује тло, Дужина дела од тла до
"прелома" је

а врх је сада на растојању

1,6

т од подножја,

Колика је била висина бандсрс пре прелома,

12.

Израчунај површину праВОУ l'ЈЮГ троугла ако је једна катста цуга'lка

20%

30

ст а

ApYI'a

за

краћа од прве.

2.4. Примене Питагорине теореме на ромб, трапез и
делтоид

1.

И зра '!унај површину траl'1сза
и висина

2.

ABCD

(АВ 11

AD = 5,5

CD)

ако је В С

= 17 сш, CD = 16 сJn, АС =25 сП1

ст ,

И зра tlунај обим ј еднакокраког трапеза
крак

3.

h = 15

ABCD ако су основице АВ = 22,5 ст, CD = 12,5 ст,

ст и у,'лави на једној основици су комплементни.

И зрачунај обим једиакокраког трапеза ако су му оштри углови ПО 45°, висин а 2../2 ст
и површина 32 ст ! ,

4.

Израчунај другу дијагоналу паралелограма tшје су цужине страница и једне дијаЈ'ОНалс,
редом,

5.

3

ст,

5

ст,

4

сn1.

Угао на дужој основици АВ

jeAllaKoKpaKol' трапеза ABCD је 75°,

АВ

= 2 CD

и

AD = 1О

ст.

Израчунај поврwину 1'01' трапеза.

6,

Један од углова ром6а ј е

60° и

дужина дијагонале је

12

ст. Израчун а; ДУЖJlНУ странице

ром6а И љего"у ловршltну.

=

7. Дужине дија " онала делтоида су d, = 14 ст, d2 18 ст а ду'љ:ина јеДНОl' пара његових
једнаких страница је 10 ст. Израчунај дужину другог пара љегових једнаких страница,

8.

Ако је троугао Аве " I раовугли

+ tt = 5tJ

,Докажи.

(LC

= 90°)

нда за његове тежишне дужи важн

Ако на ст раници

9.

PQ троугла PQR

PQ2 = PR" + QR 2 •

постоји тачка

5

тако да је

SP = SQ = SR,

докажи да је

Конструкције тачака на бројевној правој које

2.5.

.

одтовараЈУ квадратним коренима природних

бројева

.
U

На бројевној правој конструиши тачку која одговара броју:
~

а) ·,/ IО;

б)

~

~

-,/ 10;

1:1) 2,/10.

2.

На 6ројевној правој конструиши тачку која одговара броју:
,г) ,/3 - 2·,./ 2 .
а) 2 + \/ 3;

3.

На бројевној праrюј која одговара броју конструиши, бар на два начина , тачку :

а)
4.

·,/7 ;

б) ·,ЈИ ;

в )\/10 ;

,')

,.,'2:

Између тачака бројевне праве које одговарају бројевима

·,/20

и

·'./40

налазе се:

а) четири; б) три; в) две T3'IKe које ОД1"оварају целим бројевима.
Заокружи слово испред тачног одговора .

5.

На бројевној правој непажњом су избрисане тачке

0(0)

и

1(1),

а ОСТаЈТе су означене

тачке А(,",./2) и В(2··/2). "Реконструиши" ту бројевну праву тако што ћеш конструи­
сати тачке

0(0)

и

1(1).

Модел контролне вежбе
ПРВИ НИВО

1.

Израчунај дужипу треће странице правоуглог троугла ако су: а) дужине К<lте та
и

2.

2,6 dm;

б) дужина једна катете

ст и дужина хипотенузе

34

21

••
29

ст и дужИlЫ

ст .

Израчунај обим и површину једнакокраког трапеза ако су му дужине основица а
с

1,8 dm

сlП.

Израчунај површину правоуГЗ0ника ако му ј е дужина једне странице
дијагонзлс

3.

22

= 5 ст и углови на дужој основици једнаки 45°.

,
,•

= 15 сlП,

---_.---------------------ДРУГИ НИВО

1.

Израчуна; об l rм и 110ВРШИНУ IlравоупlOГ тр оугла ако су: а) ДУЖI1.на ЊС I'ОВНХ катсто\ 8 с т 11

.
, /47

2.

СlПј 6) ДУЖI! ]'" јеДЕ IС ..:атетс

v

1 3ет

It

ДУЖИl Ш ХllПОТСIIУЗС

7

Ст и ДУЖ ] I]]а јСДllС од IhСГО IШ Х Д llјаl'Оllала

17

I

I
I
I
I
I

ст.

И З Р"<l унај I IOВР Ш ННУ ром6а ~I IЮЈI УПРС<IНИК кружнице Уl'1llсане у њ е ,'" ако је ДУЖ III Нl
II>СI'О I.lИХ сграl l lЈца

3.

г.:

,,
,

I

16 ст.

,,
,

КОllСТРУИЈllli 'Iа бројСIIНО; Il Р'\I\ој та'IКС које од говарају бројСIJ~,ма:
r-

Г

а) \! 5 - 2 У 3;

f

6) ,114,

ТРЕЋ И Н ИВ О

1.

ДУЖIf I I С трн ДУЖ I1 су: а) 12 ст, 5 (111, 6 о п ;
В)

6) 30 с т , 16 СIl1, 34 (lН;

37 ст, 35 ( 111. 15 ст. Да ЈЈ II п остој и троугао ' шј е су то дужm l С СТ Р'Нlll ца? Ако постојll,

да т, j~ 011 щ)аВОУI'J1I1~

,

2.

Ако су ДУЖИIIС катета праl.lОУГЛQГ троугла "".Г4Q ст н
11

3.

теЖИШIIС ДУЖI1 које OДl'o»apajy ХШlOтеиузи 1'01'

,/160 ОП, нзрачунај ДУЖ11llС !НICI!IIС

Tpoyr!la.

На 6pojCIНloj правој н ~ пажњом су IIз6рисаие тачке

0(0) н l ( 1), а остале су 06еJlСЖСIIС та'lке

А( -/2) 11 8 (2..[2. "РСКОIIСТРУИIIIИ" ту 6ројсвну npallYтако 1111'0 ћС11I КОIIСТРУlкаl'lI Ta'lKe
0(0) " I( 1).

Модел првог писменог задатка

1.

а = -

5

20 {/

= 1,6;

30 (/ = - 2,4.

R

2.

,

3.

PeHНI јеДI I;I 'НШ У: а) 3х/2 = 2 .[з ;

6)

у:2 + 4х + 3 = 3 - х.

' И З Р;l ч унај ДУЖ lII'tУ треће страl l и це праВОУПЮI' троу l'JI а ако су му ДУЖ Lш е двеј у страlllЩil

15 ст н Ј 7 ст . Да ли је решеље једи нствеl Ю?

4.

Полу rlреЧlIlIК t<ружюще ОПltсаllС око пра воуглог троугла јед н ак је Ј 7 с т <1 ДУЖНl~а једне
ЊСI 'о ве ка тете једнака је

5.

30

ст. Изра' l уиај обим и 11ОВрШИНУ

СУЖlIне ст раница деJlтоида су АВ
И з ра'IУ l l ај rЮ llрШИ ll У

1'01' троугла.

= 17сm, ВС = 10ст 11 дужина дltјаГОllале BD = 16 ст.

Tor делто ида.

,,
,,
,,
,
I

,
-----'
I
I

3.1. Степен чији је изложилац природан број
1.

Запиши степен чија је: а) основа

2.

Израз" а) 4

4 4·4 4;

3, а

113ЈlOЖИЛ<Щ

5;

6) (-9)' (-9)' (-9)' (-9);

6)

основа

- 2,

а И3Ј южилац

6.

в) ШШ(~}

1') (-0,6) · (- 0,6)' (-0,6) запиши у облику степена и израчунај вредност добијених степена.

3. Степ е н е: а) (_2)6;

д) (0,8)3 ЗЗПИШII у 061111КУ

6) (_5)';

пронзвода j eДH aK~IX 'ЈИ НИЛ(l ц а, а зати м и з ра Ч У l lај l~peAHOCT датих степеЩI.

4.

Изра'lунај подефиниuији:а) з\

6) ]03;

В) (--6)4; г) (~J; д)(-О,75)\ е) (-\/зу.
с) 2' · (-5)'.

6.

Из ра ч уна; по дефиницији:

(_ 1)10 + (_1)11 + (_ ] )]2;
6)(_])2008 +02009+ ] 20 10;
а)

В)

9.

12.

(_3) ' + (- 2)' + (_1)' .

+ 22 прост број, број 43 + з4
26 - (25 + 24 + 23 + 22 + 2 + 1) није ни

Докаж и да је з 3

сложен број,

а број

прост ни сложен број.

Дал и сутаЧ lI с н еједнаКQс['и :а)2 6 +З 4 <SIO;

б) 12]2«_1З)1 3 ;

В) (_з)5+ (-5)3< О?

13.

Бројеl~е:
а)

16,64,256, ] 024

растави на ' ш ии о це и потом напиши К<10 стспсне 'lиј<1 је основа

6 ) -27, 81, -243, 729

раСТ<1ВII на ч ини о це и потом наПИШII као сте !'lене 'lИја је основа -

В) 4, 32, 128 раста ви на Ч IIII ИОЦС и напиши као степене '1 l1ја је основа
14.

2;

ШТ<1 је веliс: а ) 94 или

6) (_ 5)4

182;

15. Да ли су Ta' lHC јСД l lакост и: а) з2

или

В)

(-4)5;

+ 33 = 35;

(Ji.)8 или

(-ЈвУ?

В) 27 - 26

6 ) 64 - 24 = 44;

3;

- /2.

+ 2 = 2 4?

16. iJJТ<1 јс IJсliс (-2 009) 2008 и л и (-2 0О8)2009?

3.2. Множење степена једнаких основа

~Њpa"YHaj, о) (-2)6;

6) (_3)3;

Q) И 3ра" уноi а) (-1 )10 . (-1)';

В) (-{),2)';

,.)

(~J; д) (-v'2)'.

б) (-1)6. (-1)' . (-1 )';

В) (-1)" . (-1)' . (-1 )' .

~ у прости изразе:
о)

В)

б ) (-3)'· (-3)';
с) (-{),5)" 0,5" (-0,5 )'.

(_2)6. 2';
(-4)'. 4' . (-4)";

УIl РОСТИ ИЗр<1ЗС: а ) х9 . .х5 ;

"

6) а 3 . а 4 . а 5 ;

@)дате су јсднакости:
а) 2"2' = 2";
б) (-3)'· (_З)6 . (-3)'

r)

В ) Т · у7 . уll.

= 3";

В) (-{),7)'· (-{),7)'

= (-{),7)15;

(~)4'(~J'(~J =(~JI5 Којеоддатих једнакостисутаЧ~IС?

~израчунај (_ 1)2008. (_1)2009. (_ 1)2010.
8.

Штаје

uehc (_ 2)11. (- 2)11

9. Да ли су ј еднакости Ј?

ИЛИ З4 . З 7 ?

. х1 =

х!> и

t . f = 10 тач н е за СВ<1КУ в редност реалних бројева

х иу.

@Одредихзкоје:а ) 25·2"" = 21 7; 6) х". х5 = 512.

'0

Докзжи да је 7 . 72 . 73 ..... 710

= 755.

3.3. Дељење степена једнаких основа
rf"n

Упрости изразе : а)

б) з 1О :

28 : 25;

\Ј д) (- 8) " . (- 8) " , (-8)".

В)

3\

(_ 4) 8 : (-4)6;

г)

74 · 76 : 75;

б) (_З)17 : (_3)14; В) (_0,4) 25 : (-0,4)21 ; г) (_~)7 : (-~Ј

®Израчунај: <1) (_ 2)7 : (_2)2 ј
Q израчунај: <1) (_ОIО : (- 1)7;

б)

® Упрости изразе: ,,) (_ 2)1D: 25;

В)

(-1)' , (_1)7 , (-1) 8;

б) (_3)8 : (_З)5;

В)

(-1) " , ((_ 1)8 , (-])') .

(-4)9. 4': (-4)11;

г) (- 0,3 )' ·0,3' , Н),3)'.

~Упрости изразе: а)

б) а 3 • (/4: а 5 ;

x 9 : Ji;

@јДатесуједнакост и:а) 21 5 : 23 == 2Sj

в)у6· i

:1'1,

б) (_5)8: (_5)4 = (_ 5)4;

В) (_0,3)2009 : (-0,з) 2 007 = 0,09;

г) Щ'Ю' =IO'
Које од датих једнакости су 'Гa<lНc?

r:v Израчунај: а)
(!) Израчунај : а)

6) _3_" _3'_ ,

(- 1)' ·(_1)7.

6) (-1)',(-1)' ;
(-1)",(-1)'

(-1)'

В)

(- 1)" '(-1)'
.
(_1)14 '(_ 1)11

~ Докажи да вредност следећих израза не зависи од променљивих, х, у и а:
х 5 .х 9

,) _ _ ;
х6.х8

]0.

бј

ylО:уб
у2з . уl~

;

вј

Шта је веће ( _ З)15: ( _З)8 ИЛИ

а12.а':аб
аIЗ.(/11 : а '

,

(х, у, а ~ О) .

281 : 2 7 Ч

(!> Да ли су једнакости х35 : х5 = х7 И х 11 : х' = х1 тачне за САаки реалан број x~
12. Одреди х ако је: а) 29 : 2 Х

= 2\

б)

98 : 9-'" = 81 .

3.4. Множење степена једнаких изложилаца

вј (-~ ~J'
10
б

Qj Дате су једнакости: а) 4 S . 75
г) з 8 ·58·48

= 6024,

= 285;

Кој е ОЈ\ датих једнакости су тачне?

б) 85 . (_ 5)5 = 35;

.
Н) (_0,2)7·57

=- lј

r-..
,
WИ зрач у"аЈ: ОЈ )

( 10'9)'

;

(5' 6)'

со/ У проcrи изразе: а) х8

-1;

6) a~ . ЬS;

В) х l l

YI] . аН,

@ израЧУllа;: а)49 .Q,259; б) (-3)6'(~J; B)(-O,4)4 ·IO~;

U. НареДllе изразе На!IИШИ у облику производа: а) (х ' у)7;
9.

Да ЈI И су ј сд н;'I КОСТ И х!'

-/' =

(ху) 12 И (_х)9

1")

S2009-(_~)~00'J

6) (х ' а ' ) ':

!!)(х - у - а )').

. (_у)9 = (ху)I Н 1'а чн е з а ма које реалне броје ве

х и у?

@ одреди х ако је: а)

78 . 5 Х = 358;

6) 62009 . х2 009 = 302009,

11. До ка ж н дај е: Ј7 . 27 . з7 . 47 ' 57 = 1207.

3.5. Дељење степена једнаких изложилаца
1. У II РОСТ И и зразе: а ) 810: 4 10;
6 ) 184: 6\
г )5 8 ' 6 8 : 108;

В)
д)

(-15)' : (-3)':
(-9)' : 3" 5' ,

ФИзрачунај вреДIIОСТ израза: а) (~J -(~)3 ;

O3.

И з рачун а; вред н ост израза: а )

70'
- :
35'

@Датс су јСДllзкостн:а) 24) :6З = 4 3 ;
1') 21 7 · 617 : з17

г,:-:"

В ) (-156) ' ,

6) 69 ' :
23'

39'

6)757 : (_5)7= 147;

= 4]7, Кој е ОД датих ј ед накости

в) (-о. 2s)з:(±Ј =- 1;

су тачн е?

\!Ј Наредн е II з р азе напиши У о 6ЛИК У кол ичника : а )

(х)' ;
у

6)

("5)"" В) (х2 'у" )'

9.

10.

Да ли су једнакости х', у' ~ (~J и х", у" ~ (~ )" У8ек та'ше?
Од р ед и х а ко је: а ) 1514 :

3'<" = 514; б ) 249 : х9

= з9 .

11. Докажи да је: а) (X 7.ylO)S _XS; б) ( Х" У', Ј' ~ Х"
х :у
у'
у1l . х6

3

у5

(х,у#О ) .

3.6. Степеновање степена

(!)њр,,,уиа;,) (2')';

6 ) ((- 1)')' ;

G УПРОСТIf изразе: а)

6)

S. Докажи да је: а) ( а 5 )1! = (а 1 1 )5 ;

В) r(;fз)' )'; с) [нП.

(-6' )'
.
(6 3)1 5 '

б)

с) (Р)'
( Ј34з

2

Ј

(<<7)" = ( а ")1 .

б . Дати су и зраЗl 1 А = х3у2 и в = х2у3. И з рач уна; : (1) ЛВ;

6) А 2 ;

В) вЈ;

г) Л 4 LJ4ј

7. П ро и зв од иэраза ( аЬ 2 )3 и (а 2 Ь)4 п одели ЉИ ХО ВИМ КQЛIf'-l Н ИК ОМ .

12.

Докаж и да и з раз

{5")'"
(25" )'

н е зави с и од вред н ост и IIрИрОДНОГ б рој а

11.

д) А 5 : 85,

3.7. Примери

операција са степенима

3. Дате с у јед накости: а) 127 + 5' = 177;

б)

1.1 ) 62 + 82 + 242 = 26 2,

58 _ з 8 = 28;

Одреди које од датих јеДllакосги су тачщ:.

5. 3<111111.11И У о блик у CTCl lel la изразе: а) 9 · 24

7. Да

8.

1111

+ 7 · 24;

б)]О· з5

з а СII<I 1\ 11 реалан број х важе једна кости : а).Ј

ДОК<lЖИ да вредност израза

(3"}'(9')'
(81"}'9а

+ х>1

+ ]7·

= х7 ;

Бројевна вредност израза
~ Н<ЩРТ<lј "дрво" слсдеhих рационалних алге6арских израза:
,)(х+3) ,0,34;
6)(a+3) ' (4'b - 6);
")х'+3Х+5.

~aTO је "ДрIJО" рационаЛНОl' ЗJiгебарског израза.
ЗаrlИЩИ дати и з ра з и ИЗР<l'lунај његову вредност ако је х

= 12.

х

6

+

х

б) х3

u) 36· 57 - 11 · 57,

+ 83 =

+ 8) 3,

IIС зависи од предност и IIрИрОДНDl' броја а .

3.8. Рационални алгебарски изрази.

8

35;

х

(fiJ I-Iацртај "дрво" рационалних алl'ебарских израза:
V a)X3-I; 6)У+5·у; в)х + 21; г) у2 +2х , а затим
2

х 2 - Зу

~lзра'-lУllај број евну вредност датих рационалних алгебарских израза за х ::::

у::::

- 2.

г

4.

Да Лli је израз

, х

--

рационалан алгебарски израз?

х - у

5.

них алгебарских израза : А

+ В,

IIОСТ добијеllИХ рационалних

6.

:::: х - 3 и 8::::: у + 2. Нацртај "дрво" рационал ­
: ВЈ 2 . А + 3 . В и израчунај бројевну вред ­
алгсбарских израза ако је х:::: 1 н у :::: - 2.

Дати су рационални алтебарски изрази: А
А

В, А

-

.

ВЈ А

Напиши рационални алгебарски израз кој и представља :

а) збир rlрВИХ 10 непаРНIfХ ПРИРОДНИ.х бројева;

6)

зб ир квадрата првих

7

I!РИРОДНИХ бројева;

В) КQЛИЧIIИК збира и разлике израза х2 и у3.

7.

Пут од места А до места В има дужину

s,

а аугомоБИJl је дати пут прешао за време

(.

Напиши рационалан алгебарски израз KOjltM је дефинисана брзина аутомобила У.

8.

Дати су реvши бројеви а, Ь, с,

с. НаПИШI1 рационалан алгебарски израз који пред­

ставља аритметичку средину датих бројева.

9.

За које врецности променљиве х нису дефинисани изрази :

а ) 12 : х;

6)Х+З;

x-s

в)х-7?

2x 2 +S

]о .

Одреди рационалне алгебарске изразе А . В и А : В ако је А

]] .

Одреди рационалне алгебарске нзразе А

и А - В ако ј е А . В

= ]о . х

и А

-

В

= о.

== 4· У и А: В == l.

Модел контролне вежбе
ПРВИ НИВО

1,

Израчунај вредност l1эраза: а) 26 . з2; б) (_~)3

2.

Одред и предност и з ра за

3111 . 315

::-:::-:-;,350:321

(0,2 5)4 ·84

Ю'7"

.

ДРУГ И НИВО

1.

Изра'IУl l ај вредност изра за: а ) (-2}~ +.Гз)4;

2.

Од реди вред н ост юраза: '-,='-'-:'с-С"--='--

3.

Израчунај:

б ) (_ 1)20011

+ (_1)1009 : (_ 1)2010,

(_2)10 . 21 7:( -2)25
3":(_3)14 . J31

(О,

12SPoog . 82009

ТРЕЋИНИВО

].

Шта је веће

(_99 )100 или (- IОО) 99 r

2.

Од реди вредност из раза:

3.

УГI РОСТ И израз

(0,5)' · (-0,25)',(- 0 125)'
'
(-0,5)' ,(0,25)' · (О, 125)'

(ХУ)'"Ы
(:),(ХУ)'

(Х ~ О , У ~ о) ·

,-

4.

докажи да вредност IIзраза

« '\)2)3" + 1)Ја
« ..[s)S)ЬJlt2

не зависи од ПРИРОДНОГ броја и.

3.9. Полиноми

(I) Напиши

дна манома чија је променљива хз, а коефицијенти су: а) НСl'апшни цели

бројеви; б) ирационални бројеви.

Q) Дати су злл:барски рационални изрази : а) -бх;

б) ~; В) х

3

-

5х; г) 5х- 2у; д) 3аЬ 2 •

2

Који ОД датих алгебаРСКIfХ израза су полиноми? Који од њих су 11 МОIIOМИ?

1)Напиши алге6арски рационални израз тако да је:
а) полином,

б) није ПОЈ[ИНQМ.

9 апиши полином којЈ1 преЈ\ставља :
а) збир квадрата бројева х и
б) кnад:рат збира бројева х 11

5;
7;

В) разлику квадрата број ева у и х;

1')

квадрат разлике бројева х и у,

д) аритметичку средину бројева х и у.

1) ДУЖИllе страница праl:lоугаоника су а и Ь. НаПИШII rюлином О који је једнак обиму
прагюугаоника и ПОJlИНQМ Р који је једнак површини AaTor' правоугаоника.

(.])ДУЖИН3 ивице коцке је n. Одреди полином Р којим је дефинисана гювршltна конке и
ПОЈПнюм

V

којим је дефинисана запремина коцке.

ђДужине страница петоугла су редом а, Ь, с, d и е. Напиши полином који представља
обим датог пстоугла .

\~ Дати су мономи: Л
С

+ А,

триноме А

= 2Х', В = -4х, С = 6х3, D = - 8. Формирај биноме А

+ В + С,

в

+с+Dи

С

+D+А

и полином А

+ В, D +
+ В + С + D.

С и

\?);ати су мQlюми Л = Зх и В = -4у. Да ли су дати мономи слични? Формирај маноме
А 2 ,А ' R и В2 И полиноме: А + В,А 2 -В , А +А · В,А · В + В2.

l® Напиши три слична монома тако да ј е коефицијснат првог природан број,
коефицијСllат другог рационалан број, а косфициј енат трећег ирационалан број .

<G> Дати су мorюми: А = -5х2 , В = 6аЬ, С = 70/, D = -8аЬ, Е == 9х2, F = - lОхУ. Који од датих
монома су слични?

12.

Дата је константа З и променљива х. Помоћу дате KOHCTa~lТe и дате променљиве
направи: а) један моном; б) један бином; в) један трином ; г) два слична монома.

lЗ. Дати су rIOЛИНОМИ: а) 9

+ 8х4 _7х 5 -

6Х'

+

5х;

6) 91 + ву

- 7 + бу'" -

5у'

+ 4у.

Уреди дате полиноме по растуhим, односно опадајућим степенима и одреди збир
коефициј ената датих полинома.

14. Н аП ИIIНl ПОЛlflЮМ 110 а 'Iији су коефицијенти по Оllадајуl\им степенима су 5, -4, О, 3, -2 н 1.

15.

H~\III I W~1 rюл и ном [/О х '!Ији коефицијен ти по растућим сте пенима СУ

1, - 3, 5, -7 11 9.

3.10. Сабираље полинома
1. С<1берн мономе: а) 6х, - 1 2х
2. Дати су МО I-IО М И А
а)А+В;

3.

5ху и В

б)А-В;

Постоји IIИ MO liQM

б) Дати су

=

N

=

-2.ху. Одреди МОI-Iоме:

в)А+А+В;

г)В+В +А;

д)А+А + А+В.

такав Д<1 за било који маном М ва жи јеДН<1КОСТ М

- N

=М?

А = 5х2у В = - 8х2у. Одреди маном Х тако да је:

MOI/OMI1

11

=В; В) Х - А =В .
5. ДаНI су МОIIОМИ А = Зх и В =-5у. Одреди паJlинаме:
о) А

А

+ /3,

А

= В;

11 9х;

б) А -х

- /1, А

+А + В

6. УПРОСТII ИЗР<1зе: а) 8а

и

В

+ (За -

+ В-А .
б ) 9х - (2х

70);

+ 3х);

В) ЈОу

-

(4у

-

2у);

с) ЈЈЬ - (9Ь -( 7Ь + 5Ь).

®У п рости изразе, а) (8х - 5) + (3 - 2х);

б) (7у + б) - (5у + 4);

В) 90 - [60 - (30 + 2) - 5[ .

@Дато је IНест узаСТОПlll1 Х целих бројева, од којих је најМ<1 ЊII Х. Одреди збll Р дaТlIX целих
бројева.

9. Дати су I"!ОJllIIЮМИ А = 5xZ - 3х + 1 11 В = 8х2 - 6х + 4. Одреди збир и раЗЈIИ КУ Д<1ТН.х 11 0Л I1нома.

@Докажи да вредност IIОЈНlнома (12.х2 - 6) - (5х - 9) + (5х - 12xZ + 7) не З3IJИОI од
Ј3РСДIIОСТl1 Гl роменл.иве х .

©за ГlQЛИIIQме А =х - 7, В =5 - 1 + Зу и С : : 02 - 90 одреди cynpOTfl e ГlОЈIИНQме А', в' и С.
@Дати су I/ОJIIНЮМИ: А = 91 - 8т, в = 71 - бу и С = 5у В

+ С,

А

-

В

+ С,

А

4.

Одред/! ПОЛИНQме: А + В,

+ С-В .

13. Постој~1 1IИ П ОJII ltiом Х та кан да за било који пол и ном Р ваЖJf jeAllaKocT Р - Х ::: Р.
14. За п оли ном Р

=_5а + 6а
3

@дати су 1l0ЛИIiОМ ~1 А

:::

2

- 7а

2х3 -

су суп рот ни I/Ол ин ом нм а: А

16. ДаПI су I/ОЈIltНОМИ А ::: 4а 2
дај е: а) А +Х = В;

-

+ 8, одреди

4х -

3.xl +

+ в,

А

5

ПО}lИНОМ Р', такав да је Р

и В = 7х2 - 6х +

- В и В

+6

р' ::: О.

ОдреДl1 полиноме којll

+ В - А.

и В ::: 0 3 - 3а 2

6)А-Х = В; в)Х -А

5.

+

=

В.

+

2а - 1. Одреди П ОЛ ИII ОМ Х, такав

@ Решиједна'lине:
+ 6) + ( 11 + 9х - х') = 27;
6 ) ( зу' - 5) - (8 - 4у + 3у') = 7;
В ) (03 + 202 + 3а+ 4) + ( 8-а-20 2 -а 3 ) = 20;
г) (х' - 5х') - (7 + х' ) + (9х - 3 + 5х' ) = 8.
а) (х' - 7х

18. Одреди полиномеА и В, ако јеЛ
19.

+В =

2х2 +х

+IиА-

В= х

+ 3.

Напиши један МОНОМ и један БИНDМ тако да је:
а) њихов збир бином;

б) ЉИХОВ збир трином;

о ) љихова разлика маном.

20. 1-1311ИШИ маном А, 6ином В И трином С тако да је: А

+ В + С ТРННОМ. А + С БИНQМ

11

С-Вмоном.

3.11. Множење монома
1. Помножи мономе: а) 0,4 и 25;

б) -5 и 4.х2;

(3 У/'IРОСТИ изразе: а) 3Х· (-4r) . 5х\

В) 6а и -10а;;

б) 2у.· (- 5(/) ·7х;

г ) О,4у и - Ј 5х2у2.

,

В ) х4. 2х. 4r.

3. Дати су МQНОМИ: 6а З Ь, _ 7а 2 Ь Ј , 8аЬ\ -9а 3 Ь4, 10a ~. Који од датих монома има највећи
степен?

4. Дати су МОНОМIt А = 3х и В = 4у. Одреди мономе: а ) АВ; 6 ) л 2 В; В) лВ? ; г) Л 2 В2 •
.. Одред и степене добијених монома.

~дати су МОНОМИ А =Зу и В =-2у. Одреди полином који је једнак АВ _A1B + АВ 2 _ А 2 В 1 •

G)дати су мономи А = ~ab2 и В =~a2b . Одреди који од манама А3В,
3

2

Al B2 11

АВ3

имз највеhи степен.

G Дати су мономи А =4ху2 и В
а)Х=АВ;

6) ВХ

=А';

= 2ry.

Одреди маном Х, така в да је:

6 )АХ = В'.

8. Дат је МО ' lOм Х = 4х2у3. Одреди три ра3ЛИ 'lИта манама А, 8 и С rlO х и у тако да су
степеllИ пали нама АХ, 8Х и СХ једнаки 9.
9.

Одреди MOI-IQме А, В и С ако је АВС

= 6аЬс и ако је А + В + С = -(/ + 2Ь -

З с.

10. Одреди MOI-lQме А, В и С ако је АВ = 6ху, АС = 8r y и В С = 12ху2.
11 . Дат и су маном и А = 2у2 и В = - Зу3. Одреди п р ирод н е бројеве т и "така да је степе.'
мана м а А '" В" ј ед нак 11.

3.12. Множење полинома
([)иЗРО', уној," ) х(4х + 5);

б) 5у(у - 3);

0)7а(8 - 4а).

(ј Дати су ПОIlИIIQМИ А = 4х. В = 3х +

иС

=

2х -

3.

Изра<lунај ПОЛИlIOМС АВ, АС.

БСн АВс.

(ђодрсди I lраИЗlJоде: а) (х + 2)(х + 7);

~ Упрости израз., а) (а' + 1)(2а -

3);

б) (2у + 5)(у- 4);

В) (3а - 8)(9 - 2а).

б) (1 - 4у)(у' + 5);

ОЈ) (7 + х')(7 - х').

@дреДII IIРОIIЗIЮД полиномз (12 - 3а + 4 и ПОJlИ.Нома а а) о п адају ћи м степенима;

r0 У ПРОСТl1 И3f1эе:

.. )

3у(4у -

5 11

добијени ПОЛИfЈОМ уреди 1'10:

б ) растућим CI'епенима .

2у(3у + 6);

5) -

б) х(2у + З) - у(х -

-

3).

G Израчунај х (х (х (х- 1) - 1) - 1) - 1.
®до кажи да је (а + 3)(а 3а + 9) = + 27.
2-

,

(13

®Одреди CТCI ICII произ вода пал инама х

- 4

и падинама i'- + 4х + 16.

~докаж~t да IIредност израза (а+ 7)(а + 2) - (а + 3)(а + 6) не зависи ОД броја (/.
~ Унросги израз (r + х + I )(х2 - х + 1).

~ И зрачунај збир косфицијснзта ПОЛИНQма (х - 1)(:аЈ + зх! + 4х + 5).

G Одреди л -5А +
2

4 акојсА

= 2Ь-4.

® Реши једна"ине: о) ( 2у + 3)(4у- 5) - у(8у- 7)

= 3; б) (х + 7)(х + 5) -

(х + 2)(х + 10)

= 15.

@) КОJlИКО је у1 ако је (5 - у)(у + 5) = 24.
~ Изра' [унај (19 .. ко је ((1 + 3)((12 - 3а + 9) = 28.

GV ОЈ;РСДИ IЮЈНlНоме Л и В са цслобројним коефиције[lТима, .. ко је сте['[ ен полинома А
ј сд н"к сте п ену rюлинома В

® Израчун ај: а) (х
б ) (у

-

If

ако је: а) АВ = 7х2 - 8х; б) лв

l )(х5 + х" + х3 + r + х +

=ху -

9х.

1);

+ 1)(/- r' + х"- 1 + х' -х+ 1).

@ Док"жи да вредност израза (2х

- 1) ( 16x" +

8х3 + 4х2 + 2х +

1) -

зL,xS не зависи

од про менљиве х.

@ ДУЖIII.. е ивица квадра c~ три узастопиа париа природна броја 2х - 2, 2х и 2х + 2,
а дужи и .. ивице коцке Је 2х. Ко има вепу ПОВРШИIl У кнадар или KOЦKa~ Ко има всћу

за ПРСМИ l lУ к "ада р ИЛI1 КОЦf(а~

3.13.

Квадрат збира и квадрат разлике

(ј. ({вадрирај БИНQме: а) х + 4;

б) 3х + 2;

Н) .!. Ь _ 3;

г) с"/2 - 4;

д) 5х + Зу.

2

(2) ДОПУШ1 с)[сдеће једнакости тако ШТО ћеш уместо звсздице lIап исаТl I одговарајуће мономе: а) (х_7)2

=r - 14х+ "';

6) (3у+ 5)2 = 9у2 +

>1

+ 25;

фОдреди које од датих једнакости су тач не:
а ) (5 _ х)2 =х2 - ЈОх + 25;
б) (4у + 7)2 = 161 + 49;
~ ИзраЧУlн\ј: а) (х

+ 5)1_ х(х - 6);

+ 2)' + (2 -

с)';

Qдокажи да вредност израза (401 -

В) (8а - з)2

=64a l -

Ј О. Одреди квздрат тринама (х2

® Реши једначине: а) (х + з)2

-

1 2а

48а

+ 9.

+ 1.

6) (2у - 5)2 - 2{у + 2)(у + 3).

б) (3Ј 6) 2 -

5)' - (5 -

2а(8а -

3Ј)'.

не 3аЈlli(И од »реДIЮСТИ реалног броја а.

24)

Одреди спе реалне бројеве х, такве да је (6х- 7)2 + (4х- 5)(6 - 9х) VКцадрирај би номе: а) Зх- 2у;

>1 -

6) у(2у + 1) - (Зу - 3)2,

5. У прости изразе: (1) (х + 4)2_ (х - 5)(х - 2);

®Изр,чу"ој' а) (с

В) (ба-l)2 =

б) 5а + 7х;

п)

49 =

О.

4r -9а .

+ х - 1).

(х + Ј)(х + 2) =

16;

б) (2у - 5)2 - (2у -

4)2 7 5 =

о.

GДопуни наредне једнакости
тако што ћеш уместо эвездица стаВИТII ОДГОl3арајуће
=
=
=" мономе: а) (х - ")2

х2 - 16x + 64; 6) ("

+ 7)2

161 + ~ + 49; В) (8а - ,,")2

80(/ + ~.

13. Одреди ПО)lинам Р ако је: а) р2 = х2 + ] 6х + 64; б) р2 = 4a 1 - 12аЬ + 9Ь 2 .
] 4. Ст ранице ТРОУ'·ла имају дужину: а == 8х, Ь == х?

- 16 И с == il + 16 (х је

позитиван реалан

број). До кажи да је дати троугао п ра воУ'·ЛИ.

15.

Стра Нl ще правоугло гтроугла су 13х+

7,

+ ]1и

1 2х. Одреди х и израчун ај ПОВРШ IНIУ

ТОГ IrраВОУГЛQl· троугла.

3.14.

Разлика квадрата

щ ИзраЧУl lај П РОИЗВОД IЮЈlИнома:

о) (х+ 7)(х - 7);

б)(2у+ 5)(2у- 5);

В) (а ,/2 +4)(",/2 -4).

~ОI IУНИ наредне једнакости тако што ћеш уместо звездица написати одгаварајуће
маном е:

а ) (х

+ 3)(х- ')

=х' -9;

б) (3у+ 5)(' - 5)

= 91 - 25;

В) (ба - 1)('

+ 1 ) = 3ба '- '.

o

Провери које су од датих једнакости Ta'IНC: а) (х- 5)(х + 5) == х? -

6 ) (3у + 5)(3у - 5) = 91+ 30у - 25;

0ИЗРО" УН'i о) (х + 6)(х -

GУllрОСТИ изразе: а) (х

6) -

и) (ОО-1)(6а

+ 1) = 1 -36(/'.

25;

х'; б) (4у - 5)(4у + 5) - (4у- 3)'.

+ 4)(х - 4) -

С И3рачу"ој;.) (с + 6)(6 - с) + с';

(х - 9)(х + 9); б) (2у- 1)2 - 4(у + 2)(у 6 ) (5d + 3)(З -

7. Докажи да преДIЈОСТ и з ра за ( I Оn - 3)(IОа

2).

5Ј) + 25<1'.
I ООа 2 н е зависи ОД вредности РЩЛIIQI"

+ З) -

броја а.

I

,"® Одреди све реалн е бројеве х, такве да је (ЗХ - 8)(3х + 8) - х (9х - 2) :::: 10.
9. Докажи да је вредност и з ра за (х2 + S)(x? - 5) - (х4 - 20) константна .

В КОJlИКО рсшсња има једна'lина (х - 6)(х + б) =х2 11.

Ј ед на катета ПР'ШО У I'ЛОГ троугла има ДУЖИ НУ а , а хипотен уз<l. дужин у С. Одреди ДУЖl111У
друге к атстс Ь а ко ј е (с

+ а)(е -

а)

Qупрости изразе; а) (х у)(х + у);
-

13.

== 25.
6)

(3у + а)«(/ Зу); В) (6а 7х)(6(/ + 7х).
-

-

Од ред и ПQЛИIЮМС А ~I В ј ед наких (..-тспсна са цслобројним коефИЦl1јентим а, ЙКО је:

а)ЛВ = х 2 - 9;

14.

12?

б)АВ = 4а 2 -Ь 2 .

Дуж ине страница дна кнадрата ра ЗЛ lIкују се за

10 ст,

а ЊИХОl.lе Iюнршин е се раЗЛlIкују

за 220 ст 2 . И з ра'[унај дужине страница тих квадрата.

15. Ако је (х + 2у)2_ (х - 2у) 2 = О, онда је бар ј еда н од бројева х [IЛИ У ј ед на к н ули . Докажи.

3.15. Растављање полинома на чиниоце
, (Q PaCTaBH

на 'НIЈнюце ПОJlИНОМС: а) 6х + 18; б) 5у -

~астави lIа чиннаце [ЮJlиноме: а) xl + 8х;
..с; PaCTa BII

[[3

и ) (За

-

8)(4 а

+ 6) -

(За

-

8)(2а

В)

7)

б)

71 -

15(/) -

25Ь2 .

В) (/3 - 4а 1 + 7а .

б) зу - 5у;

чиниоце ПQ)[иноме: а) 6.х2 + 24х;

б)Растави lIа ЧИlшоцс ПОЮIНОМС: а) (х + 7)(х -

10;

14у;

+ 3(х + 7);

В)

4l? +

1 2Ь 2 - 16Ь.

б) (2у + 5)(3у - 6) - 4(2у + 5);

- 9).

@РастаlJИ на 'Iиниоце полююме:
Г--:: ) (4х - 5)'

+ 5 (4х - 5);

6) (у- 6)' - (у - 6)(у

+ З);

~астаl!И на 'lИниоце ПОJIIНЮМС: а) .х3 - 9х1 + х -

9;

В) (7а

+ 4)(5(/ - 8) -

6) 2у'-41-6у+ 12.

(50 - 8)2.

(/,ЈРастави на чиниоце полином XS - х4 + зх3 - зх 2 + 5х - 5.
8.

ГlОЛИНQМ а 2 0U9 - 6а 2 008

+ 4а -

24

прикажи као производ два И)ЈИ више полинама .

..:
9. Растави на <[ииноце ПОЛИНDМ
10. ПОЛИНОМ а 3

- 2аЧi,

+ аЬ 2 -

11. Полинам 1

- 5у + 3у -

I + 4/, + 8 у4 + 32У.

2Ь 3 прикажи као производ два ПОЛИНQма.
15у прикажи као производ три полинома .

12. Одреди полиноме А и В са целобројним коефицијентима ако је ЛВ = х3

13. Дати су полинuми: А = х - 2 и В

= х3 -

2х 2

Х

+

-

-

вх1

+ 3 х - 24.

2. Одреди ПОЛИНQМ Х тако да ј е

АХ = В.

14. Ако је а цео број, онда израз а 3 + 3а 2 + 2'1 представља производ три уз астопна цела
броја. Докажи.

15. Ако су т и

11

природни бројеви, онда израз m 2

+ 2mn + n2 + 3m + 311 + 2

пред ставља

производ два узастопна природна броја. Докажи .

3.16.

Сложенији примери растављања полинома
на чиниоце

0астави на чиниоце палинаме: а):х2 -

36;

6) 49 -

~астави на чиииоце полиноме: а):х2 + 8х + 16;

6)

(!Ј Растави на '!иииоце полиноме: а) (х - 2) 2 - 25;

@Растави на чиииоце ПОJIиноме: а) r

-

4у;

п) 9а 2 - б4Ь 1 ; ].) с? -

8.

f - бу + 9; В) a1 _ 12аЬ + 3БЬ 2 .

6) 81 -

(Зу + 4)2;

-

1Oх2 + 25х;

б) т 9у;

В) (5 Ь + 2)2 - 4а 2 .

Н) 3ба - а 3 •

Q) ПОЛИlюме х' + х2 - 4х - 4 и У + 18у + 81у при кажи као производ три палинама.

(Э Растави на чиииоце полипоме: а) у - бу + 9у;
(2)

б) r - х2 - х +

Растави на чиниоцеполиноме: а) у4 - 18у + 8 1;

1;

6) а 4 _ 4а 3 + 4a 1;

в) а 3 - 16аЬ 2 .
В) х4 _ 2.х.2

+ [.

~ОЛИllOм 5а 3 + За 2 Ь - 5аЬ 2 - 3Ь 3 прикажи као производ два !ши више пали нама.
0 Растави на чиниоцеполиноме: а) 16у + 9у - Ј6У-9;
Растави на Ч.ииноце пали наме :
а) х 2 _ 4х

+ 3;

6)1 + 7у + 10 = 1 + 2у+

5у+ 10;

в) а 2 - lOa

+ 24.

6)х 4 _16;в)а 4 _ а 2 .

(!). Растави на ЧИllиоце полиноме: а) х2 + 16х + 63;

б) 7 - [2у + 32;

в) a 1 _ 18аЬ + 80Ь 2 •

~-

12. Полином а 2 - 8а + 16 - 49Ь2 прикажи као производ два или више I'ЮЩlнома.
13. Одреди CIJe природне бројеве т

11 п такве да је (т

14. Одреди с ве ПР~l родне бројеве т и " такве да је

15. ДокаЖ li да је израз х4

+ 4 једнак

+ n )2 - (т - п )2 = 12.

nJ 2 -

,,2 = 11.

производу два подинома.

3.17. Примена полинома -

једнакости и једначине

а) (х+ 4)(3 - х) + (х - 5)(х+ 6) = -18;
6) (у + 5)(у - 5) - (у + 4)' = 15.

,00дре д и рсшења једна'шна: а) (х + 7)(х + 6)

~ Реши јС;ЏЈаЧИНС: а) х2 = 49;

:=

(х + 5)(х + 8); б) (2у + з)2 = (у + 1)(4у + 2).

б) 16:= 97;

д)7<' = II;

В) 3а 2 = 81; [.) 4Ь 2 =

ђ)х'+4 = 0.

~дpeДI! решења јСДllа'lина: а) х? + 7х = О; б) 47 = 20у; В) ба2 = t lа;
Одред" рсшења jeAlla'llIlla: а) х2 + 8х + 16 = О; б) 7 + 49 = 14y;

Q

о ) а' = 10а- 25;

@ешијеДllа'lине:

.)(х - 5)' - 81=0;
в)(5Ь

+ 3)'

[8;

г ) 4Ь + 6Ь 2 = 0.

1") 9х' - 48х+ 64 = О.

6) 49 = (6у+5 )';

= 169;

")(а

- 3)' = 5.

~еши јеДllаЧИIIС: а) (х - 7)(х + 2) - 4(х + 2) = О; б) (у - 5)(у + 3 ) + 6 (5 - у) = О;
8) (2а - 8)(0

8. Реши једнО1'IИНС:

а) х3 + 5х = О;
г) х' = 25х';

9. Докажи да је (х - у)(х'
10. Ако је 3х + 2у

11. Ако је

(12 -

+ 9) -

+ ху + )") =

= 5, онда је 9х2 +

(3а -12)(5а

+ 7)

б) 16У = I;
8)а'-90 = 0;
д) у' + 8)" = О.
х' -

1".

12ху + 4у = 25. Докажи.

12ab + 3БЬ 2 = О, опда је а = 6Ь. Докажи .

12. Докажи да јеХ' = -1 акојех2-х+ I =0.
13. Ако је (х - t)(x + I)(Х? + 1) = 2, оп да је х" = 9. ДокаЖI1.
14. Ако је х2 - бх+ 8 = О, онда је х' = 8 или је

15. ДокаЖI1 да се и з раз

2xl +

r

= 64. Докажи.

27 може написати као збl1Р квадрата д ва БИlIома.

3.18. ПрШ,;;1ена полинома -

неједнакости и

неједначине
1.

Реши неј еД Jlачнне:

о) (х+ 6)(2-х)

2.

(х-I)(х+

6)(у+6)(у-6)-(у-3)'< 15.

3) > 5;

Одреди решења неједнач и на :
о) (х

3.

+

+ 3)(х + 2)

~ (х

6) (2у + 5)' ~ (у + 3)(4у- 9).

+ 5)(х + 4);

Реши нсјСДН<I'lине:

о) (х- 3)(х+

5) +

(х-

3)(2

-х) ~ О;

6)

(2у

-

7)(у

+ 8) -

у(2у -

7) > о.

G)рсши јеДНi1'IИIIС:
а) х?

+ 5 > О;

г) 1 _ 2b2~

5.

8) 32':4а 2 +8;

6) 5х' + 7 < о;
д)х4+бх2>О.

15;

Одреди решења liеједначина:

a)r+18x+812':O;

B)i2a-6a l -7>O.

6)y-8у+18<О;

@реши неједнач ине:
о ) (х-7)(х- 8) ~ (х- 9)(х- 6);

б) (2у

~дреди решеља неједначина:
о) х' + 5х < о;
б) 4у' - r' ~ О;
8.

Н) (/3

+ 5)' <

(2у

+ 3)(2у + 7).

+ 7а > О .

Докажи да за свак и реалан број х важе неједнакости:

о)х'

+ 7 > О;

6) х'-6х+ 10> О;

в)х'-2х+2 > о.

9. Ако су х 11 У реални бројеви, онда је: а) r

+

r 2': 2ху.

6) (х + у)2 :::;; 2(х? + у2). Докажи.

10. Докажи даје.х2 + х+ I > О и r-x+ 1 > О ако је-х реалан број.
1] . Ако је

(1

>

Ь, онда је 5а 3

+ 6aы > 5а 2 Ь + 6Ь 3 , Докажи.

12. Докажи да је а ) + Ь 3 > а 2 Ь + аЬ 2 ако је (/

13. Ако је 2х + У = 3, онда је 4х? +

r

+ ь > О.

2': 4. Докажи.

14. Ако су а и Ь дужи ••с катета, а с ДУЖ~lна ХЈtпотенузс п раUОУ I'ЛОГ троугла, онда је а 3 + ьз < с1.
Докажи.

3.19. Примене полинома

2. Колико је: <1) 982 - 4;

6) l05 1 - 25;

З. Изра'lунај: а)

б)

85· 95;

4. КОJll1КО је: :1) 452;

5.

В) 30з2 - 9.
В)

27·33;

102·98.

В) 2SЧ

6) 205';

Докажи да је збир три узастorlН<l природна броја деЉIШ са
uаЖlt и за збир

3

3.

Да ли сщtч,Ш ззкључак

расто!!на !lарна ЈЈрнродна броја? Да ЛИ исто важи и

збир три

33

уэастоr1На НСЩlрна ПРL1роД н а број а?

6.

Докажи да је збир

5 узаСТQПНИХ

п р иродних број ева деЉI1В са

уЗ<1СТОIННIХ ГI РИРОДНИХ бројева дељив са

7.

Докажи да збир

4

узастопна природн а броја није дељив са

НСllарна природна број<Ј. јесте дељив са

8.

Да ЛИ је збир

k узастапних

5.

Да ли је збир

k

Ji2,
4,

а да зБ L1р

4

узаСТОI1НЈ

4?

непарних бројева дељнв са

k?

9. Ако је " нспаран природан б рој, о нда је из раз ,,2 - I дељив са 8. ДокаЖII.
10.

Докажи да је разлика квадрата два узастопна непарна броја ДСЉlша са

8.

Да ли се

иде IПИ'!аН закључак може извесГII за било која два непзр"з ПРИРОД I IЗ броја?

11. Докзжи да су изрази

113 -

1311 И /13 + 2911 деЉИВIi са 6 З3 С I)аКII 11риродан број 11.

12. Разлика катста правоуглог троугла је 7сш, а ПQВРШlIна троугла 30сm 2 • Изра"унај обим
Датог троугла.

13. У прзооуглом ТРОУГЛУ хипотенуза ј е за 2 Гleћa ОД једне катсте, а ДРУI"а катета за $.
OдpeД~1 обим

11

flОГlр lЩШУ датог троугла .

14. Странице троу,'ла су 2mll, m 2

-

n2 11 т 2 +

112 (т

>

п). Докажи да Је даТI1 троугао

прrШОУI·ЛН.

15.

Израчунај:
а)

\·3+3·5+ ... +99·\01;

6)

I·З+З · S+ ...

+{2k-1}{2k+ 1).

Модел контролне вежбе
ПРВИ НИВО

+

+ 3)(4х - 5)

1.

ПШIIIНОМ (х1

н а пиши по опадајућИ!'<1 степенима реалног броја х.

2.

ИЗР<lчунај (у _ 7)2 .

3.

Растави на 'IЩ l иоt\с изразе : а) зх 2 - 6х; б) а 2

4.

РешијеДН<I 'l ину(х - 4)2 _ (х + з)(х - з)= 1.

+ ба + 9; В) i

- 25 .

ДРУГИ НИВО

1.

Дат је полинuм р::
р

+ ЈУ =

(sx3 -

4х2

+ 3х -

2)(6х -

7) . Одреди

полином Р' такав да је

о.

2.

Израчунај: а) (Зу

б) (2(1 - 7)2,

3.

Растави на 'Нlниоце изразе : а) 3х 3

4.

Реши неједначину : (2х

+ 8)2 ;

+ 5)2 -

(2х

+ 4х - S;

-

6>?

+

7)(2х - 7)

6) 9а 2 + ]2а + 4; В) 811 - ]6.

> 94.

I

ТРЕЋИНИВО

1.

Одредити ПОЈЈИНОМ суп р отан ПОJlИНОМ У (х< - 2х

2.

Упрости израз (2у

3.

Растави lIа чинио це из р азе : а) _а 3

4.

Ре!Јlltпохформуле : а)х2 - 17х+7 0 =О;

+ з)2 -

(4у - 5) 2 + (6у - 7)(6у

+ а 2 + 4а - 4;

+ 3)( 4х2 -

+ 6),

+ 7).
6) х 2

-

1 4х

+ 40;

в) /

+ 4.

6)х 3 - 3х2 + х - 3<О.

....-

-..---~--"

Модел другоr писменоr задатка
ПРВИ НИВО

ДокаЖl 1 једнакост (х

3.

OnpeA11 rlOЛllном е супротне ПОЈНII-IOМI1.\lа: а) (у

4.

PaCTaBII на ЧIНlИОЦС ПОЛI1110М:х2 - бх ~ ах

5.

Реш и јеДН<I'IIIН У 4х 2 - 8] = О.

+ 3)(r -

=х3 + 27.

2.

+ 9)

+ 6)2;

б) (30 _ 4) 2,

+ 6а,

ДРУГИ НИВО

+ 4х1 - 8х + 16)

=х5 -

32.

З.

Onpenll ПОЛ ИНQм е су протне IlQЛИНQмима: а) (5у2

+ 3)2;

б) (4(/ - 7Ь)2.

4.

Растао" 11<1 ЧИIIИОЦС изразе: а) х4 -16;

5.

Кщщрат и прзвоугаОl l Иf( 11мају једнаке 06имс 4х. КО " м а вепу ПОDРI.lllШ У: квадрат

2. Докажн једн"".:ост (х - 2)(х4 - 2х'

6 ) (/3 + 7а 2 - 4(/ - 28.

IIЛlt IlраDОУГ<1011ИК?

I
ТРЕЋИНИВО

2.

Од ред" 110}l llllOМ суп рота~1 П QJIIIНО МУ (7х

3.

Реш и по у формуле: а) у3

4.

+ 9 =т + 9у;

Стра lНЩС прапоуглог "рОУ " ЛЗ су 3х

(3х - 2)(3х

+ 6) 2 -

+ 2).

6) r' - х2 - Sx - З > О.

+ 5, 4х + ]]

It

+

12. КОЛlIКlI су 06ltМ 11 П О»рШl1 l1а

ТО[' l'lраооуглаг троугла~

5.

Докзжн Д3 је

33

Сll3КИ ItрНрОД3Н број

k израз k(k + ) )(2k + 1)

дељив са

6.

4.1. Мнorоутао -

појам и врсте. Број дијаrонала

мноrоyrла

Mlloloyfao је фufура у равни коју ч/ши MHO[oylaOl/(/ линија 11 у"ушраllllЫI област
оурсђсна iПОМ лшшјом .
Број свих guјаfонала n - 11l0уlла (МIlО[ОУfла са lнцсмена), у ОЈнmји

D =

1/'(1/

"
1.

Нацртај МНOI"ОУГ,ю

M 1M 2M} .. . M 7

D", јесте

- 3)

2
КОЈИ има : а) ј едан пар;

6)

дна пара; В) три

IHlpa

llаралСЛllИХ страница.

2.

Да

ли

можеш

парал еЮ-IИМ

3.

нацрташ

коннексан

d које

Ако КQllвексни многоугао има

тсмена

припадаЈУ

трима

2,5

пута

више

6)

ДИјагонала

~ Ieгo

страница,

израчуна)

дијагонала.

Ако са О" обеЈ1сжаваМQ број СnИХ дијагонал а конвексног многоугла са 11 страница,

до к ажи да је
б. Са

D"

D I2 =' 2D 9 .

06ележавамо број свих дијаt'онала коtшексltог МtIогоугла са 11 страниt\а .

Одреди х ако је О 12

Q

ЧИЈа

су лараJleJtне?

колико тај МНОЈ'ОУј'ао има : а) страница;

5.

ссл:моугао

Колико највише страница може имати конвексан мнш "оу r ";ю ЧИЈа тсмена припадаЈУ

прапама а, Ь, с,

4.

да

IlpanaMa?

BOja

.;::;

Х • Dб •

је пацртао све дијагонале које садрже "["смена А 1 11 А 2

А ] А 2 А Ј • .. А" . Ако је љихов број

12,

KOHI.ICKCHOt·

многоугла

колико укупно дијаг онала тог многоугла Воја може

д а н<щрта~

@ЛаЈ(а је нацртао све дијш'онале које садрже три узастопна темена конвексног
МНОГОУПЈа А 1 Л 2 А з

9.

. .. А" '

Њи.хов број је 20 . Колико страница има тај многоугао?

Ђолс треба да нацрта конвексни
теме на

A1, А з

и

A s.

MHOl'oyt'ao A 1A 2 A } .. . A lO

и дијаI'онале кој е садрже

Колико ће ltијаrонала Ђоле нацртати?

@конвексни многоугао А 1 А 2 А з , . . А" има укупно

6

пута више дијагонала од броја

дијагонала које одговарају једном темену. Колико је п?

11 . Колико ДlфН'Оllала конвексног седмоугла М,М 2М ~ ... м 7 је одређеllO само њеГОЩIМ
теменима са: а) парним; б) непарним индексом?

12,

са

О" обслежав:њlО број свих дијагонала

KOHBCKCIIOI'

~1IIОГОУI'Ш'1

са

/1

страница,

Ако је D2 ~ : O~ = 6, IIзраЧУllај D Зn : ОП'

13.

Н ека је

d"

број дијагонала које садрже исто тем(' КОlшеКС I IOI' n -тоугла, а О" број свих

дијагонала "гог МНО!'ОУПl а, За који n~TOY I'ao lНlЖИ;

9,

d,~ - О; = О?

Збир углова мнorоугла

4.2.

3бtlР уlЛООfl МIIОlоуlЛfl са п fТJeMeHfI, у ознаци

1-

5" =

(п -

5", jegllflK је (/1 - 2) . 1800, тј.

!

2) ' 180".

Зб1lР сПољщmЫIХ Уfлова конвексно! мно[оуfла је 3600.

1. Да JlI1 збl l р JIlla сусеДl-lа угла многоугла може БIПИ:
а) прав УIЋО;

б) опружен УIЋО?

rQj Колико страlllща има многоугао чији су сви спољашњи угловн праtнј?
f@ КОЛИКОIН1ј Вlнuеп р авихугловаможеимати конвексни шеСТОУIЋО?

'0 Колико lIајl~ише углова од: а) 60"; 6) 700; в) 800; г)90" може имати КОlшексни сеДМОУГЗ0?
5. Нацртај

КОlIвеКСIIИ

ако јс (1.1 +(1. 2

=

петоугао

(1. 1 +(1. 3

А]А1АзА~А5

= 180".

\3 Израчунај УI"ЛОIIС (Хра 2 ,(1.з,(1. ,а s ,а6 шестоугла MjM2MjM4M5~ ако важи:
..

а ] =а 2 , <Х) =<X~

+400, <Х 4 =а 2 _10", а 5 = 50%а 2 , аб = 1000.

(2) ИзраЧУ'lај све YI'JrOBe
ех ,

apex2 ""'ex~ ОСМОУГJlа AIA2···A~ ако је а2 за
= а з = а2 = <xt, = а7 и а 4 = (1.5 = а 8 =(1.1·

ffi Ако је збир СВИХ углова многоугла 2,5 пута већи од збира свих
V УI'ЈlOва, изра"унај број свих његових дијш'онала.

20%

мањс ОД

љегових спољашњих

(ј) Колико пута је збир свих углова 20-тоугла већи од збl1ра CВlIX Уl"JlOва IО-тоугла?

® Са S" обслежавамо збир свих углова МНОl"Oугла са "СГР:J.Illща, Одреди х ако је
11.

Са

5" обслежавамо

збир свих углова МllOгоугла са

"

страIIИI.tа. ОдреДl1 /Ј ако је

518

= Х' 5\0'

520 = 3 . 5".

12.

Многоугао је НСI<ОШЈексан ако:
а) бар један ње"ОD угао је веhи од опружеllОГ угла;
б ) тачно један љегов угао је неКОНDсксан;

п) CB~1 љеговн углови су тупи .
Заокружи слово испрсд таЧfЮГ одговора.

~a углоне а 1 ,а 2 ,а з ,а 4 ,О;s петоугла A1A2A J A,A~ важи
О;Ј = 750, а 2 = а з > а 4 = 0; 2 + 200, а 5 = 2 а 4 . Ди ли је овиј петОУl'ио конnексин?

14.

Збир CВlIX углова fl-тоугла је за

50%

8е tщ од збира свих љегових Сl10ЉЗlllЊIIХ углова.

Израчунај а) број страllица 11 укупан број дијагонала тог rI-тоу,'ла; б) број дllја " онала
МНО I"оугла који има

4.3.

10 страница

пише ОД то " II-тоугла ..

Правилни многоyrлови

Mlloloyraa чuје су све сmраНlще je9l1lН::e

11

-

појам и својства

С/НI yfllOBII јеВllаки назива се nравuлаll M1IOrOyfao.

t

Cl)Изра'lунај један угао и један споља'llЊft УПЮ правилног: а) деветоуглщ б) десетоугла;
В ) петнаестоугла.

~ ОдреДII однос између УГЈlа и спољашњег угла правилног многоугла KOjl1 има:
а)

170 дијагонала;

б) збир углова

9000.

<!) Колико страl-llща има МНОl'оугао ако је споља llllЬИ у, " ао правилног мно'"оугла:
о)

4030';

6)

за

1400

мањи од унутрашљег;

В) четири !!ута мањи од унутрашње '";
г) јсднак девеТllНИ унутрашњег угла.

4.

Нека је

ABCDEF праВИЛIIИ шестоугао. Докажн да је четвороугао:

а) лвсо ромб (О је центар шестоугла);

5.

6)

ЛВСD трапез;

В)

ACDF прatIOУ,",lOНИК.

Нека је А BCJ)EF правилни шестоугао страllИце

8 сш.

Израчуна; и упоредн љегове дија­

гонале.

6.

а ) Свака четири узастопна темена правилно ," осмоугла су темена једнакокракOI" трапе­
за. Докажи.

6 ) Сви

трапеЗIf чија су темена четири узастопна темена правилног ОСМОУГllа су међусо­

бно подудаРflИ. Провери!
в) Израчунај У " ЈlOве једнакокраког траl'lеэа ЧИЈа су темена четири узастorIН3 темспа
правилно г ОСМОУ'·ЩI.

7.

ОдреДl1 сгранице једнакокракOI" трапеэа 'IИЈа су темена четири узаст оп н а темсна
правищю ,· ОСМОУ " ла, ако је страница: а)10 сш;

6) n.

8.

9.

Нека је А 1 А 2 А) ... А 7 А 8 правилни осмоугао. Израчунај УГЛО8С: а)

б ) 6. AIA~ 7;

В).6. А 2 АsЛ7; г) 6. А I А 2 А 6 •

Нска је А 1 А 2А )

...

6.

AIA~);

А 7 А 8 правилии осмоугао. ДокаЖIf да:

а) чет вороугао А IA~~ 7 је квадрат;

б) rЈаЖlt llj

=l/, ..fi , гдс су Јј и Ј]

највећа и најмања диј;'!l'онала тог ОСМОуt·ла.

10. Нека ј е A]AzA) ... А 7 А 8 пра вилни осмоугао странице а. Докажи:
а ) четвороугао A]A4A~8 је tlравоугаоник;
б) важи Јј

11 .

13.

+ J~, где је

d)

и Ј2 најдужа средља дијаЈ'онала ТОЈ' осмоугла.

Н ека ј е А 1 А 2 А ) ... А I 11 нраВИJlНIf МНОГОУ I·ао. Изра ч унај уга о којl1 граде 'I рава одређен а
страниЦ ОМ

] 2.

= {12

AzA j

Нека ј е А ]А zА з

и симетрала угла АзА4А s ·

... А"

праВИllНИ м ногоугао. СимстраJlа У I'ла АsЛ~ 7

А 7А в ГР<1де УГ<10 од

270.

Н е ка је А ]А 2 А з

А,. пра вил ни многоугао. Прав е

]' раде угао од

...

1400.

11 С l1метраJlа странице

И зрачувај укупан број дијЮ'онала то г М Н ОГОУГЛ<1.

oApel)cllc

страница м;'! АsЛ6

11

А 7А 8

И З Р;'!'1унај укупан збир УГЛО ]Ја тог МНО ГО У]'Jlа.

14. Нека је A]A zA) ... А" пр;'!ВИЛНIf МНОl"оугао. Симетрала странице АsЛ6 и права одређена
страницом AV\7 граде уг<10 од 700. Израчуна; ,1.

15.

Дllјагонала А]Л 7 је оса симетрије правилног II -тоугла A]AzA) , .. А ". Одреди

16.

С им ет РЗЛ<1 странице А I А Ј: садржи тем е А 9 правилног II-тоугла А]А zА з

...

11.

А". Одреди

".

17. Крак једна к окра ко ]' троугла који ]' раде пра ве одређене страницама А 1 А 2 ]1 A~4 са
ст ран ицом А 2А з правилног п етоугла

A]AzAy\.. A s

ј е једнак дијаГОllзл ] t тог петоугла .

Докажи.

18.

Све д иј аl'О В<1Ј1 е праВIIЛ НО Г петОУГJlа су једна ке. Докаж и.

19.

Дијагоналс АС и ВЕ правилно ]' петоугла АВСОЕ секу се у та'lКН К. Докажи да су троу­
I"JIOВИ СЕК И век једнакокраки.

20. ДохажJ.l да ј е зб ир дијагонала конвеКСIIОГ петоугла већн од обима, а мањи од
двоструког обима то г петоугла .

2 1. З6ир два с пољашња и једног угла правилног МНОI'О У I 'ла је 2100. Тада је зб ир Два угла и

jenHor с пољашњеl'
а)

1800; 6) 2400;

о)

угла правилног многоугла тог МНОГОУГЈЈЗ:

3300;

г)

3600.

Заок р уж и сло во и с пред та']ног одговора.

22.

Разл и ка унутрашњег и споља шњег угла правилног многоугла износи
ст раница има тај МНО ]'оу гао?

1080.

Колико

23,

Њщртај приблmкно JlраlИUlНИ сеДМОУI'ао ако је: а) његова страница

б) полупреЧlIlIК љему описане КРУЖШЩС
жнице

24.

3

3 Сlllј
3,5 стј 11) полynРС'НII1К ње:\1У уп исане кру­

ст,

Нацртај при6ЛJlЖIIО прапилни десетоугао ако је: а) љегова сграmща

6) нолу"ре'IНИК
3 ст.

њему Оl l исане КРУЖНlНЈ.е

3,5 СI11; LI)

3 с т;

1l0луrlреЧНI!К њему УlJIlCане КРУЖНlще

4.4. Конструкције правилних мноrоyrлова

~ Конструн,нн пра.нлн"
троутао (једн,костранич"" троугао) ако ј"
5
а ) њ('гова страница

С П1;

б) полупре'IIIIIК љем у описане круж"ицс
[Ј) IlQлупре 'IН IiК њему УПl1сане КРУЖНI·ще

3 ст;
2 CI11.

2,

КОНСТРУИ Ш l1 l1 раВI1ЮIИ осмоугао ако је: а) ЊС I'ОЩ\ страница

3 СI11; б) ПОЛУl1ре'I ЮIК њему
ОI1ИС<Нl е КРУЖ lllще 3,5 стј о) полупре Ч IIИК њему уписанс кружнице 3 С П1,

3.

Конструиши пра В ИЛIIИ дванаестоугао ако је:

а) његова страница 2,5 ст;
6) ПОЛУПРСЧIIИК њсму описане круж"ицс 4 стј
в) ПОJlупреЧН~I К њему упнсане кружннце

4,

Конструиш и п равилни осмоугао а ко ј е његова:
а) најдужа;

5.

6,

3 с т.

6)

н ајк раћ а Дllјагонал а

5 с lП .

Нацрта; тачке М

11 N. Конструишн праВIIЛlЩ:
а ) т роугао;
6) ' leTBopoyrao;
в)шестоугао;
г) осмоугао;
д) дванаестоугао ако су тачке М и N средиште д веју љегових сусеД l llIХ
Конструиши јеДII<1костранични троугао ЛСЕ ако је љегова СТРalнща
Затим констр уиши правилни шс<:тоугао

страшща,

3,5

ст.

ABCDEF.

4.5. Обим и површина мноrоyrлова
~ Израчунај ПОВРШIiIlУ праВIIЛНОГ шестоугла ако је:
а ) његов обим 6 СIП;
1')

6) дужа дијагонала 12 СIП;

В) краћа дијагонала s..f3cIH;

полупре'IНИК описане кружнице 16 СI11; д) rюлупречник УПlкане кружницс б.Ј3ст,

~KO је ПОВРJlШllа праnилног шестоугла 3б.Jim 1 , изра'lунај:
а ) његов об~I М;

6) дужину дуже дијагонале;

г ) ПОЛУПрС'lник описане КРУЖНИЦСј

3,

Ако јс стра ница праr!llJlllО l'
шину 'l еl'вороугла

ADEF.

IIICCl'oYI'J[a

13)

ДУЖИНУ краће днј'Н·Оllале;

д) ПОJlу" ре ' IН НК у п исане КРУЖlllще,
А НСОЕР једнака

12

СIП, II зра'l ун ај обим и

noup-

Око је ПОВрШИШ ГlРЗIJIIЛ1ЮГ IIIсстоу.'ла А BCDEF једнака 24"/3СI11 2 ст, IIзрачунај обим
и ПО ВРШИIIУ чспюроугла

G) Ако је страllИlЏI

ACDF.

правилног шсстоугла

A8CDEF

једнака

24

ст, израчуна; обlfМ

11

IЮ I.lРШIIН У шеСТОУI'Jlа '!Ија су темена среДlIшта стр а НИЦа даТОЈ' шестоугла.

6. Нека ј е ABCDEF пр аВИЛИII шеСТОУl'ао странице а. ДокаЖIf да је:
.

а) ГЮll рI IНlII<1 т ро у гла Аве ЈеДl l ака

I

-

6

површине ш еста у гла;

б) навршина ТРОУt'Л3 ACD једнака ~ ПОВРШИIIС шеСТОУl'лај
3

В) ПОВрШИllrl ,'роугла ЛСЕ јеДЕ]ака

-.!:.

2

гювршине шестоугла;

].) II Q IIРШИII<1 ' I С'пюраУГJlu А8СО једнака

I

:3

површин е шесто угл а .

Т:;l'lка О је I\снтар шеСТОУ['ЈЈа.

7.

Покажи да за нраlНtЛlill ш естоугао важи

3d\d2 = 4Р, ГДС су (ll И d21I И;ЗI'ОН<1Ј1С ра3ЛЈ.'ЧИПIХ

дужи на , а Р је п овр шина то г шестоугла .

8

На слици јс rlриказ ан праВИЛ II" шсстоугао

ABCDEF

D

cтpal'~'ЦC 4 С!n, Лkо су тачке М, N, Р, Q редо м среди шта
страllица ВС,

CD. DE,

ЕР, и зрачунај по Вр ШИН у осенче­

Q

IIНX дслоnа,

F

9,

ПРС' '' I I I '' к руга У Пl 1Сal IO Г у праВИЛ НII МНОГОУI ЋО је

с

10

м

с !n, И зрачу нај обим 11 поврщину тог МИOi'оу гла ако је
познато да им а

10,

9 дијагонала .

ПР С 'IIНIК КРУ]'а описаlЮГ око tlр аВ ИЈ!НОГ многоугла је
МЈIOЈ' ОУГЈЈа ако ј е П ОЗ I ЩТО да има

] ].

А

54

10

в

с!n . И зра ЧУЩlј I"IOUРШИНУ тог

диј аЈ"онале.

ПОЛУПР С '"III К круга описаtЮI' око правилног многоу"щl. је
ТОI' МIlОГОУЈ'ЈЈа ако је познато да је његов унутраЈНIl,И уr'ЗО

10 СI11.
] 350.

ИзраЧУI/;lј flОВРШIIНУ

~ полупре'IJlИК круга ОПИСalЮГ око правилног мно,'оугла је 12 С!Н. Израчунај површину
то г М Ii О "оугла ако ј е познато да је његов спољаlllЊИ У I'ао

@
14.

450.

Изра'IУllај ПОnрШlIlIУ правилног ОСМОУ" Јlа 'Јија јс HajBeha ДllјаГОllа.ЈШ IО !"3ст
Н ека је

AtA lAJ

'"

А 7 А а п ра вил ни осмоугао страНllце

' I e-Г llOроугл а: а) А IA 2Ajl\4; б) A IA .v4sAs .

10

с т, Израчунај површину

15. ПокаЖI1 да за правилан осмоугао важи d • . а}

= р,

где је

d. 11

а}

IlajKpalla 11

најдужа

диј.1I·онала, а Р је навршина тог осмоугла.

16. За петоугао АВСОЕ ј е познато да ј е АВ == ВС == СО == 4 СПl, LЛ8С = LBCD
LCDE = LEAB = 900. Израчунај обим и ПОВрШIIНУ тог многоугла.
17.

За седмоугао ABCDEFC је поз нато:
- троугао АВС је једнакоcrраlm ч ан и АВ =6 ст,
- четВОРОУ I'ао А8ОЕ је квадрат,
- ' leTBopoyrao СОЕР је једнакокраки траоез 11 АС = EF = FC =

= 1200,

З ст.

КОНСТРУIfШИ тај еедмоугао и израчунај њсгоп обим и ПОВРШИlIУ.

18.

Изра'lушј павршину пстоугла А8СОЕ ако је АВ = ВС = 4"\,Гзсm, DE = ЕА

LABC = LDEA

= 600, LEAB = 1650.

19. Странице I1раваугаоника су
AB = CD
IЗет и вс= ОА = Ј Ј
Тачке Е, Р, С, Н, L, 1, М, N

=

D

ст.
су

н,

страницама

праlЈОугаОllика (видети слику) тако да је АБ

= 4 ст, ВС = нс
ГЮnр ШIIН У

= DM = NA

= З с т. И зрачунај обим и
оемоугла EFGHLlMN. Да ли ј е тај осмоугао

м

н

N

G

,

А

F

И зра'l унај 06им и површину осенчсне фИI"уре 11риказанс
на СЛI ЩIЈ . ако су АВСО и

EFGD

С

1.

ТО['

=FB = CL = ID

пра8илан~

20.

=4 ст,

В

G

квадрати чије су crраllИЦС

по 2ст. Теме Е је на дијагонали во.

Dг----iс

F

,
л

в

Модел контролне вежбе
ПРВИ НИВО

1.

Дllја l'о н алама IfЗ једно.' теме на конвекени многоугао је подељен на
ко страница, а КО1l.l1 КО д нј а юнала има тај многоугао?

10 троуглова.

Коли­

2.

Један УГ<10 IIР<1 IШЛНО'" fI -тоугла је

1350. ИЗР<1 Ч У',а; зб ир свих углова тог ,,-тоугm\.

3.

Пре'I НИК круга ОПll са н о /' око правилно г шеСТОУ I"ЩI ј е

12

с !n . ИзраЧУ' l ај об ll М

11

повр­

ШIIНУ тог шестоугла.

4.

КОJlСТРУИШИ Пр'IВIIЛlНI ОСМОУЈ'ЗО ако ј е полупре'! Н IIК њему описане КРУЖН~lUе

4 с!n .

ДРУГИ НИВО

1.

Ако један

KOIIB('KCIIII MHOI"oYI'ao

~IMa укупно

90

Д ltјаГОН;)JIа, на колико Т РО У I'ЛОВЗ ј(' тај

МlIогоугао подеЉ('1I ДllјаЈ"Оl lаllама IIЗ ј едног њеГО IЮГ T(,Mell<1~

2.

Зб ир УГЈЮЩ) rЈраlНlЛlIQI ' /I -тоу , 'л а је

3,5

пута већи од збира ЊС I'ЩЩХ С l/ ољаШЊIIХ углова .

И зра чунај један угао тог f/ -ТОУ Ј·ла.

3.

ПреЧlIIlК круга уписаlЮl' у Ilравилни шестоугао је

12

СIП . Изра <l унај обим и ПОВрШIIНУ

то г щестоугла.

4.

I

КО II СТ РУИШII ПР.ШИЛIIИ ОСМОУ I'ао ако је полупр е'IНIIК љему ynисане КРУЖНllце

3 ст.

ТРЕЋИНИВО

1.

Ако КОНllеКСЕ Е И МЕЮI'оу ['ао има шест пута више дија['онала него СТР,НШЈЏ1, КО)[IIКО
се дијаГOl l ала може Il<щртаТlI из ње .· ова два суседн а темена?

2.

Један унутраШЊI1 У ј'ао Ilравилног l1-тоугла је

3,5

пута већи од одговарајуће l' С lIоља­

IЈIII>еl' УОl а. И зра'l у н ај зби р свих углова м и огоугла који "ма два пута више С'граНlща од

'1'01' f/-ТОУI'ла.
3.

Збир св и х краћllХ ди}а l'онала правилног Ш('СТОУГllа је ] 2 [хт, Изра'I Уl lај обим
и lюrsршину

4,

1'01'

шеC'l'ОУl'Jlа,

КОIICТРУI1ШII праВИJlIIИ ОСМОУI'ао ако ј е ње гова страница

4,5

ст.

Задаци за писмени задатак
1,

2,

Зби р СВИХ углова МflO['оугла ј е

Нека је A1A1A) ... А" правилни
I' раде угао од

3,

I 6200.

1080,

Кол ико Д llјаl'о нала има тај MIIOI"OY I-аО~

Mlloroyrao.

ПраlJе одређене страницама А , А 2 и А )А 4

Колико страница има тај II - TOYI' ao~

Обим JlраВИЈ I НОГ шеСТОУI'Ла је

48

ст . Израчунај збир свих l1.ија,'онала

1'01'

ШССТОУ I'lIа,

5.1. Правоyrли координатни

систем у равни

Две .међусобно уйравне 6ројевнс осе (х-оса и у-оса) са зајсgнuчком Йочеmна.м mа'lКОМ
(О) 'IIШС uравоуfЛLI КООР911наСйни систем у равни . Раван са llJабранuм КООРУllнаСйНIIМ

системом Јове се коорgllнm1iI-Щ раван . Свака iПачка М у КООРУllнаmној равИI' оуређСНII
је

ypeQclIIlM

паром својих кооруинаmа-айсцисом х

u opyиHaiТioM у.

Оне су јеунаке коор-

9ЩШШаАta уаравНIIХ аројекција тач ке М lIа х-ос)', оуно(но у- осу (О'lиmаних са ших оса).
Г/ЩЩМО М(х,у).

УII<IJ

---IIf-I-[.

Свако место у биоскопској сали описано ј е са два

броја: први озна<raва ред (лено или десно) а други
број седишта у том ред у . Пронађи место

2 р ед

)[('ВО, седиште 4 .

888888888888
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
Бmm

2.

Положај тачака на географској карти одређен је са два броја-географским коорди­
натама-ширином и дужином. Са l'еOl'рафске карте и очитај географску ширину и ду­
жину Суботице, Новог Сада, БеOl' рада, Ваљева, Краљева, Крагујевца, Ниша и Лесков­
ца.

в

З. Прочитај са слике колико корака (страница поља)
треба ићи дссно или лево односно г'оре и л и доле
да би се од тачке О дошло до та 'Јака А, В, С, О.

о

oПредста8l1 у координатној рапни та'lке А (- 1
лењира да ове

T<J'IKe

,-1), 8(- 2,-2),

С( 1,1). П ровери помоћу

припадају правој која садржи координаТll1t почетак .

~дреди координате тачака А, В, С.

D

на

Iy

слици

Q

у којем Ј<вадраllТУ се налазе Ta'IKe A(-1,2),
В(2,1), С(-2,-3),

D(3,- 1)1
А

7.

OдpeД~1

координате

четвороугла 'l ија су

п ресек ..

Дl1)агонала

TeMel la А (-2 ,5) , В(0,5),

О

С('2' ,О), D(3,- I).
8. Ta'IKY А(-1 ,3)

1

В

х

С

D

помери ДПС јединице лево и

т р и јединице доле. Које КООРДlIнате има

добијена тачка?

А) Нацртај тачке С ltметРИ'lне тачкама А(3,- ] ), 1J(-2,-S) У односу I-Ј а <lIlСЦЈ1СНУ и 0pДlHlaTI1Y

I\J осу и одреди I1,ИХQuе координатс.

у

] 0. На КООРДИ l lат н ој равни је I laцртана ЈННl н) а.

oV

Одрсд и 11<1 њој тачке А, В, С чије су редом:
а ) апсцисс -

2, - 1,3; б )

ординате

1iJ'

2. - 2,0.

v

1

х

1/
. -

8
7 ~~-+~~~+-4

б~~-+~~~+-4

H++-H+-t-1
4~~~-4-+-+-+~
3 H++-H+-t-1

5

2~~-+~~~+-4
ABCDEFGH

11.

На шаховску т аблу постави црllOl · краља на А8, белог
краља на

86,

бело!" топа на С7 . На потезу је бели. Да ли

може дати мат?

12.

Намести позициј у: бели краљ Сб,то п С4, коњ О4; ц рни краљ РВ. Докажи да бели на
п отезу побеђује у дпа потеза. Шта треба да игра?

G Одреди координате средишта и 'leтnpTOГ темена паралелограма АВСО ако су дата три
темен"

а) А(l,- I),

С(-2,3); б) А(-3,2), С(5,4), О( - 1,5).

8(2,0),

~рафи рај скуп Ta' laKa у координаТl-lој равн и чије координате заДОlюљ,шају услове:
а) Х =-1, - 2 :5у::; 3; б) 2 :5х:54,у =-2; В) -1 :5х:5 2, - 2 :5у:52.

G Опиши помоћу координата шрафиране делове коардинатне равниа:
У

-

-

ЈУ

(,\

1)

а

~
~

~

~

-

~

~

,
, ,

-.

- .

"

""

~

х

"

"

,

-

"

d-

"

1~
,

о

х

16. Где се у коорди натној равни наJlазе тачке ч ија ј е: а) апсцисз 3; б) ордината - 1?

5.2. Растојање тачака у координатној
PacmojarIJe gBe ша'lке А(х л , Ул )

f(

равни

В{хн, Ун) У KoopgUHamHoj pmJ/lII jegllflKo је

I Авl= ~(хл -х IЈ )2 +(ул - ун) 2 .

}

Која од тзчака А(-2,4), В(0,7) је 6лижа тачки С(2,З)?
Да ли је ТРОУI'ЗО АВС праВОУГJlИ а ко је:

6)

А(О,-I),

8(2,-4),

(1)

А(-l ,2), В(3,-4), С(--6,-8);

С(3,1)?

Ю Одред и координ ате с редишта дужи АВ ако је А(О,-4), В(6,4).

'А( Х л ,Ул )В()
' С(Х'-2
Х"УХ
,
Хн,Ув ,проверидаЈе
'
2-УВ)

4.

АКОЈС

5,

Оп и ши

6.

Нека је А( -2,О),

nOMohy

средиштс дужи АВ,

координата с и метраnу дужи АВ ако је А{ О ,2), В(- 1,3 ) .

8(4,- 3),

С(2,3). Покажи да тежишна дуж из темена А троугла АВС

припада аJlсцисној оси и на основу тога одреди површину троугла Аве

Провери рачунам да је IАВ

()

:::: AC I

+1CBI и из тога закључи да 1'О1'll<а С(3.3) припада

дужи А/Ј, те је А( 1.4),8(7,1).

~ Одредн тачку на ординатној ОСИ једнако удаљену ОД тачака (-1,0) и (5,4).
БЈ Одреди Чl'ТОРТО Te~c паралслограма
А(-3,2),

8(3,3),

ABCD

и ДУЖlIне љегових дијагонала,

ако

Је

С( 4,- 1).

На аЈ I С ЦИСIЮ; оси одреди тачку С, такву да је Tp oyrao Аве пр.:ШОУГlll1 са ПрalНlМ УГ1ЮМ

]0.

КОД темена В, ако jcA(-2,О), В(1,3).
Провери да је

11.

D(-l,O)

средиштс описане КРУЖlll1ЦС троугла Аве, ако је А{-5,-2), в{ 1,4),

С(-3,4).

5.3.

Зависне величине и њихово графичко
представљање

Ако свакој 6pcgl/ocmu х jcgHe веЛIIчuне

ogfosapa оуређена ВрС!Јllосm у 9Pyre вСЛll'/Ilне ка­

жемо g(l gpyfa вСЛI I'fщm заВIIСII 09 l1рвс веЛI/ч/ше. Завllсност се МQже uзраЗLlmll mабелом

аарова ogIooapajylillX врсgНОСШII, законом завuсности (фОРМУЛОМ)
(СКУПОМ ma 'IU K(1 у коорglшаmној равни чије

IIЛII ,рафl/КОМ

nарови ogroBapajyhllx Bpeg-

9' KoopgUHame

НОСт И ).

o

у та6сЛl I је приказана идеална тежина Т (у kg) мушка рца виси нс Х (у ст):
х (с т )

T(kg)

160

170

180

60

70

80

I
I

А) По којем зако ну јс ПОПУЊСIIa табела? К олика би
високог]

76

6111101

190

200

90

100

идеална ТСЖl1на мушкарца

ст?

Б) Нацрт ај графl!К ове зависност и .

СУ Графиком је приказаltа просечна иисина
особа одређеног доба.
А) Направи та6лицу од го варај ућих вред­

ВИСИН:! (ст)

200

180
160
130
120

ности.

Б} Про цени просеЧIIУ висину д ванаесто­

40

.

- . - - ;/

/

,

,
,

год ишња ка.

старост (год.

,

В) Да ЛИ проссчна lIисина расте са Ј·ОДИ ­

lIа ма живота?

~

О

5

10

15 20

брз шm

90зоољеllа

G)

На слици је приказан,) ДО3lюље~lа

10О

БР311f1a на деоницама пута.

О

А) Колика је ДО31юљена брзина­
Б) Може !ЈИ се без крше!!.;) пропи­

10

f-

Н3 трсћем километру пута?
са пре l'Нl овај пут З<l

(k тЈh)

минута?

уш

"

В) КОЛ IIКО н ајмање вре .\1сна требu
д а се овај пут пређ е без прекр­
о

шаја~

Q

На графику је дато како тем­
записи

од

30
25

111 надморске висине.

20

f» Да ли температура п ада са

15

порастом висине?

"С)

-i'-

"-

10

В) На којој висини је 'ГСМПС­

]5

"-

5

степени?
о

ПУ" А 11<1 снаких

6

35

А) Одреди тсмп ерат)'ру на

ратура

(

5

4

нзд мор­

екс висине .

800

З

2

шеМllсраl7iура

пература

5.

1

(km)

100 200 300 400

-

"ОО

600 700 800 900

Оllсшta ( 111 )

I{)()О

200 Пl дужине има успон 2 т. Представи та6Л1I1Ј.ОМ
200 метара ПРIJО Г километ ра овог lIу,'а.

11 "Р,1<IНI'I Ю1 ову

33ВИСНОСТ за сваких

б.

Пут А на с ваких

200 m дужине

има )'СПОII

2 т,

а пут В на сваких

300 111

ДУЖ~Нlе

3 111.

Нацртај график зависности висинс rЈс њања од дужнне пута. Који од путева је стрмији?

~раФJlКОМ јс ЈlOказано кретање темЈ Ј сратуре болеСlIика. а ) Којеl' дан а је
БОЈЈеСIIИК имао највећу температуру?
б) КОЛИКО дана је болеСНIiК имао

ВИОIСIIУ темпсратуру?

З9
З.
З7

--1.---- -,-, --.. --

з.

110О

П

У

С

Ч

@Т<1хограФје l"рафик брзине креТ<1ња возила у завис.юсти ОД времена
(24 - са1'1'1 3 временска оса је из тех.нИЧКI1Х разлога Сl1вијена КРУЖНО).

ГI

С

Н

ОЧl1тај са даТО I' тахо­
графа:
а)

КОЛIIКО времена је
трајала UОЖlI.а~

б)

Да ЛII је ВОЗIIЛО
стајало?

8)

Да Щt је IЮ31U I О
ЩЈt ЈЮ брзиltом

uehoM

ОД

1ОО km

на 'шс?

1')

Haj ucllY

постщ ' н ут у

БРЗlfllУ,

5.4. Директно пропорционалне величине

{

Две веЛI/'l/Iне су gLlpeKmHO аРОЙОРL~Llоналне ако се све apegl/ocm/l је9не 09 ЊIIХ 90бllјају
МНОЖе1ьем 09Ioв(jP{/jyll(~ ape9HociIiLI 9РУlе 09 ЊIIХ IIсmllлl бројем РllЗЛII'll/iПI/М 09 нуле,
Овај број се зове коефtll~lIјенiТI проI10РIЏlOнаЛНОС!71I1,

(Јпопуни 'l'а6елу rIРОПОРЦИОН<lЛНИХ величина:

I маса

5kg

cupa

7,5Е

ДУЖlI на

I

]"'

Д l нн\ра

]200

КОмаДа

6

]2kg

3",

4",

70n

9

12

20

10000

30000

72,9

евра

динара

]Okg

4kg

90

200

eupa
Од реди коефиције l lТ I1РОПОРLЏЮllзлltости,

fG Да ли су у табели прик"ане пропорциоиалне величиие'
комада

12

20

30

д инара

144

240

260

'(i) Из '[ссме нстеКllе 2 литра воде у МИНУI'И. КОЛИКО ће литара воде IIстећи за 1 ca'Г~

o

Које се всличине појављују у претходном задатку? Да ли су оне директно
ПРOlЈорционалне?

G:fla

би ззвртањ ушао у дрво Iсш, треба да се зэврне ЈО IIУ'IЋ. Колико пута треба

да се заврне да 6и ушао 3ет у д р во? Кој е су nел и чине у ОВОМ задатку Д ll рект н о
ПРОI10Р I Џ'Юllалне?

Qстепеник је ВИСОК 15ст. Колико треба (тег,еника да се попнемо на спрат ако је спрат
висок 3т?

~ ДОК се мали точак трактора окрене
веШlI<li точак се окрене

2

7

лута,

п ута. Коли ко пута

треба да се ок рене мали то ч ак да б и се веШIКl 1
о к ренуо

12

пута?

@Аутомобил 'Гроши 7! горива на ]00 km . Колико литара ће ПQТРОШИТИ да пређе 35 km?
(2) За 60јење 3 т 2 потребно је 200 g боје. Колико се може обојити са 300 g боје? 1<01lllКО
т реба боје да се обоји

4 nl 2~

в Авион ле-в1 на висини од 2 000 стопа. Колико је то у метрима ако је 1 етопа= 0,31608 1 Пl.
Ако авион лети на виеинн од

4km,

к оли ко је то у сто па ма?

~ Претвори метре у лакте ако је 1 лакат =

Q

0,777558 In.

Претвори хектаре у ју'·ра ако је 1 јутро = 0,5754642 ћа.

~Претвори метре у јарде ако је 1 јард = 0,91 т.

~ Мила је три карте за биоскоп ПЈтатила 450 динара. Да)lИ Жарко може да купи 5 карата
за биоскоп ако има

800 ди нара?

f'j5) Трка'. је претрчао 5 km за 24 минута. Ако жел и да "ретрч и 12 km За
'\Ј убрзати ИЛ1l УСПОРJlТИ~

I .. ас да 1111

ће трка'l

~за Јlal<l'рање 15 m 110ДЗ утрошсно је 2, 51 лака. Колико лака ће бити потребно З3 ЛЗКИ2

1(/ раље 80 квадрата пода?

СТ<Јлагмит у п ећИlIИ упсћ:.l се 2 п1tn за 1 000 год~ша. Колико век ова треба да

се увећао

611

2 ст?

Gу упутству за употребу средства за уклањаље мрљ..1 наllисано је да на
т реба при прању ДОJlИТИ

100

т l с редст ва. Боца тог средст ва садржи

п ра ља ј е она до вољ на ако се Прl1 једно м прању упот рс6ЉЗIJа

10

Лllтара воде

450 ml.

15 л и та ра

3а колико

воде?

@За једно прање у маШI1НУ за праље треба ставити 234 тl прашка. Сто грамз I'рашка
има за премину

1561111, а у

rтаковзњу има

4 килограма.

За колако праља може ПQСЛУЖИ­

'1'11 једно паковањеr

ОД

20.

200

т конца може се Ifсплести шал веяичин е

се Иcrlлео шал дужине] т и ширине

20

] О х ]0

ст

. Колико

ко н ца треба да б н

ст?

5.5. Обрнуто пропорционалне величине

{

две велuчuне су обрнуlllО iiроiiорцuоналне ако је ароuзвоg свих Њ1lХО6llХ ogfoaapajyfiux }
вре91/0сmи константан број рCl3Л1l'lIIm

].

09

нул е.

Два правоугаОllика имају једнаке површин с . Дужина ПРВОГ праВОУI'аОНlIка јс
U.ll1рина 3,6ст . Дужи н а ДРУГО I' правоугаOlll1ка јс

~ PaДHHK уради ~ посла за

9

1,8

2,4

ст

<1

с т. Колика је ЊС I' ОЩI ШIlРИllа~

сати. За које време бll ОН урадио 7 посла~ Које су од

8

12

н аведе них веЛИ'lИна обрнуто ПРОПОРЦИО.lалн е ~

3.

БИIЏI КЛ имз предњи точак од

28

ин'[а а задњи од

16

ИIРlа. Ако преДIЫI [ Iа чинн

32

обрта

на неком путу , К01ll1КО обрта ће учи н ити маљи ТО'Ј<1К? Које су веЛИЧl1не обрнуто
I IРО llорционалне у ов ом задат ку?

4. На слици су при казан а два точ ка Ilовеза на по моhу реме­
н а. Први 1'0'1 3 К има пол упре'ЈН!!К r и окреће се ", I ЈУТ::' у
МИ Н УТ II, а др у,'и има полупре чн ик

R.

Колико пута у ми н у­

ти ће се окретати други то ча к?

5.

У каквој су зависности брзи н а и време путо ваља? Ако се брзина 1'IОllећа за
коm.ко процената ћс се скрати време путоваљ а?

25%,

за

фолико је потребно бочица ОД пола ЛИТР;I да би се у њих прелио сок
запремине

0,33

113

20

БО<IНц<1

литра?

rr;) y С1lаком OA l5 редова стоје по 24 uојника. Ако се прсстроје тако да у сваком реду буде

U

8.

40

ВО;I-II.IК<1, КОJlIIКО ће БИТI1 редова?

Ј(ЊII!"а има

100 ст раница.

На Сl3акој страници има

реду. Ако се број з н акова у реду CM<!lbll 11<1

70

50

редова

11

ПО

80

CJlOBНlIX :\ накова у

а број редова rЮllсћа на

60,

КОЛИКО t1e

стран~ща имати КlЫIIЋ?

((;)
10.

Ако раДllИК ураДI·t три 'tетвртине посла за б дана за колико д;ша ћс завршити посао?
На СКJI<!ДИШТУ има ГОРИll<t КОЛИКО
МОI'}ЈО да ради

] ].

12

трактора потроши за

12

дана. КОЛLIКQ да на би

16 трактора?

15

Н е ЮI те к ст ј е записао у

40 ЗlНlKa у сваком реду.
10 редова КОЛJII<О 3 1ыкова треба да буде у CU<\KOM

редо ва са

А) Ако се 1Јресложн тако да има

реду?

Б) Ако се број З!-I<\КО IНl у сваком реду смањн на за, колико ће бити редова?

G ТабеJlОМ су Оl(нсаllе дuе ВСЈЈичнне:

БЈ

о)

г---Х~у--t-~8--~~~--г-~8--~1 1Г---~~-+~~--+-~з~--~6--~
Да Лli су оне обрнуто ПРОПОРЦllOl l aJIне?

@Попуни табеJrУ ако аиаlU да су
I

~

Ј4. Свак и од

~~

I
24

I

12

I

.1.1.,11

30

I

20

ученика добио јс по

Да је у разреду БИJlО

С flСЛИ<lИне обрнуто ПРОIJОРЦНОНaJIне:

5 бомбона

ОД поклона које је један слављен l'! К донео.

ученика КОЛИКО би сваКII од њих могао Д<\ добllје кад

611

ИХ

раЩiOМСРl1O делили?

(® греда ДУЖl1не
гpel~a дужине

\6.

Гаса нма за

112,5 ст
0,75 n1 ?

10 дана

може се I1сећи lIа

грејања по

9 сати

15

кома;Џl. На КОЛl1КО се комада може исећн

дневно. Колнко би

rae

потрајао ако бli се ['рејал о

110 \ О сати дневно?

\7.

Буган - 60ца која се KopJKT ~1 проеечно \,5 сати дневно испразни се за
д,ша би МО['}l а да се користи ако се УIютреБЉ.lВ<I

2,5

сати дневно?

50

дана.

I(OJIIII<O

18.

Столице у сали су пореQШlе у

20

се број столица у peJ~y СМО1IbИ на

19.

редова у сваком је

12 столюџ\.

Ако се пресложетако да

8, колико ће бити редова?

Тр и jeДl~01Ke пумпе напуне базен за

2

сата. За КОIllIКО МИI~ута бll

таКlШХ ПУМПИ? Колико треба п умпи да се време l1уњења скрати на

G Сваки од

32 y'lcHIIKa

.·01 на,'IУНИЛО
1,5 сат!!?

осам

у разреду требало је да плати 110 I 500 динара за пут аутобусом.

!D Ал!! два ученика нису дошла због болести. KOJU.LKO сваки од осталих треба да допnати?
21.

Марко има

30

а Нина

ЮIЛОI·рама. Како треба да седе

25

на клацкал~щи да ниједно од њих не претегне?

5.6. Графици пропорционалних величина
Све тачке rрафщm уве nРО!10РЦlIоналне веЛU'lllне apllnagajy правој која саgрЖII коор­

gllllfl11111l1 [jo'leffial\.
А ко све тачке rР/ЈфllК(ј за6llClюсUlll уве завиСl/е ве.лIl'IIIIIе. nрllnауају правој која nролаЗII
кроз

1.

nо ' /стак, тс велllЧlIlIС су

gllpCKmllO

аРОnОРЦ IЮШlЛне.

Нацртај l· раф llК эаlН l С Н ОСПI преl)ено,· пуга од времена п уто вања KOHcтallTHoM брзином

2
2.

KoopgUl/am'/1l

klТ\ на час за прва три часа ['I утовања.

ГрафllК з.Н3I1СН ОСТ И две велИ 'lине је полу права на свакој од слика.

у

-

11
о

1


у

1-

х

о

А) Које вредности узима једна а које друга вел ич ина?
Б) Да ЛИ су веЮI'lIIн е ди ректн о пропорцио н алне?

В ) у СЈI У'l ају да јесу ди ректно пропорционалне, одреди коефИЦllје~I Т
IIРОllOрционаЛНQСТI1

.

1

х

ГРGфllКОМ је П РНКilЗШ-Ш це н а од ре­

3.

цeHa(€")

ђене КОЛИЧИ ll е ГОРИ(Јil. Ако ["ориuо
гюс куни

20%,

како ће онда изгле­

дати график~

коЛU'lUна

О

4.

iop ива

1

Да ли та'[ке на сликама могу представљати пароnс вредности неких директно пропор­

цианалних величина?
а)

+

В)

6)

I

- -

-

г--

-

~

-

о

г)

о

]

о

]

]

-

I I

о

]

II

,

I

5.7. ОДНОСИ и

пропорције

°9'/оС !ЈОС велu't/lНС је °9 НОС

Bpeg//ocalll

које оне узимају ари l13а6раним јеgшнщама за

MepelM. 09"ОС вва реална броја ~ је реалан број ако је Ь
/,

f

а

ас

lи;

- = - ,с* О

-:1:-

О u само mnga, nреуи

..

јеунакосm gBQ ogHQca ЗQвемо ароаорција. Ако ~ =Е.., OHg(j оЈ =Ьс 11 обрml11/0 (ако ЬЈ *- О).
Ь
d
А ко

а

с

а

1,

d

Ь

с

- = - . oHgn - = -d

~

WI + рс

а

Ь

п.

+ ...с

> за

бuло које бројеве а.

13 за које а.Ь + РС:# О.

А) ОДНОСИ

o

Од 4т материјала ИССЧСIЮ је 1,5 tn ; Колики део материјала је исечен?

~ Од пруге дужине 560 km слсктриф ицирано је трн четвртипе. Колико километара npy,'c
,

је електи фициран о?
КОJlИК~1 је однос а

Легу ра садржи

: Ь ако је

Ь

;а =

1 ,2Я

0.76 kg калаја и 1,52 kg бакра. У КОМ односу се налазе калај и бакар у

ЛС I'УРИ? Који део масе Jlсгуре ч ини калај?
СВС ЖС јагодс имају
смањи на

6.

99%

во д е, После извесн о г времена количина воде у јаr'одама се

98%, Колико пута се умаљила маса (тежrнr а) jaгoдa~

Пре турнира тенисер је им ао
погrра8 ~Ю I1роценат победа на

25% победа. На турниру је заређао само победе па је
75%. Колико п ута је број његових п обеда на ТYPHII PY

Bel1 11 од број а њеl'ОUН Х ме ч е ва пре турнира~

7.

CllaKa

од две I' р упе радника имала је план да r'!Оправи нек и број мотора од

Приа грун а ј е IIребаЦl1ла I'Iлаl1 за

20%

а друга за

25%.

18

мотора.

Колико мотора је поrrраl.lнла сва­

ка r' рупа~

8.

Путем иду дна rlешаЮl. Ј едан има за

10%

краћи корак од д ругог, али Ilаrrрави за

IНlШС корака него A pY I· ~r. Кој и ОД њих иде брже!

9.

Р,tllI1 јс је мо r'ЈЮ да се купи

6

предмета за

55

д шr ара а сада

7

предмета за

Да ЛИ ј е роба rюјсфт ин~tла ИЛII поскynсла ~ 3а колико процената~
Б) ПРОПОРЦИЈЕ

Qпровери тачност пропорције 2,04 ; 0,6 = 2,72 : 0,8.
СУ Можеш ли саставити I1рогюрцију од бројева: а) 3,5,8,13; б) 10,8,63,52 ?

61

Дlшар.

10%

Онаrr иши још три нове пропорције мењајући места СРСДЊIIМ ~IЛI1 KpajЊ~IM '[лаНDВllма
IIРОПОРlщјс: а) 2:3= 12:18;

4.

Из једнаКОСТII

6) (/: Ь = с: Ј .

3 . 15 = 9 . 5 састави

три т"чне пропорције.

~дреди х из пропорција:
о)

12х

33

=

12 121212

2 1
1- - + 3 4; В) -:--:-"1:..."--:;- =

33
1 3935 9
1- - + 2 4
2 4 10 2 4 8

; б) _с:х----с

33333333

1

1

2

3

]~-+-

1

.-L

х

0,2

1

2

~ Решн једна',н"" а)

~
,
.

" а =4

ко Је

1,

~ AKOje

] 1.

5а+6

1

2

=0,2 : х; [')

з2.

]4 =

21
7

х

1,5

= - ,

8а+5Ь ?

.

13.

Ако је

14.

а
Дата је I1РОI"IОРЦ~lја Ь

Д а 1111 Је тачна

Ь

&1 - 4Ь

=0,4,

4а+5Ь

Ь

2а+ЗЬ?

.

колико Је

2

ба-ЗIJ

~~

- .

Је

2

А ко Је.

.

2

:2

а,

.

• колико

12 .

1

+Ь ?

= 3 ,КОЛIIКО Ј.е
2

=

3а]

-

.

= 2: 13; В)

9а+6Ь

9

4(1+93

3,75

"

9а+9Ь

Ако је

0,75

,КОЛИКО Је

4а+9Ь

]0. Ако је

8~

~ = _ 4 ; 6) 0,5: х

колико Ј е

=3

- sb
5(j+6Ь~

.

,колико)с

16

IОа - зь

. а а+с
= Ј'Сд'
окажи да Је '(а'!На ПрОПОрЦIf)З Ь = Ь + d
.

и I l рОПОрЦИЈа

а

- =
ь

Ш?

~.

иЈ

(ЏЈРаСГОјањс дпс Ta'lKC на карти је 3 ст. KOJIJtKO је расгојањс тих тачака у IIрllрОДИ ако је
размера карте]:

I 000000 ?

~Р:lСl'ој<1ње два места на K<lpТlI размере

V места

113

KapТl! размере]

1:5

је 7,1 СПl. Колико 611 бllJЮ растојање истих

; 3?

~апојање I1змеl)у Ј'радова је 1 200 kЈП. Колико треба да буде то растојање на каРТIf раз­

r ~\fepc

] : 3 000

ООО?

18. За 3,2 kg робе ПЛ<lI;СIIО је] 1520 дин ара. Колико ТРL>ба план,,,, , з::а 1,5 kg робе.
Од

21 kg CYНl~oKpeToBoг ССо\I СIЫ добије се 5, [ 1уља. КОЛ И КО уља се добије из 7 kg ссмена?

КОЛIIКО 60Ч IНЏI од пола ли тра је потребно имати да би Се у њих прелио СОК из 20 60'IИ­
ца 3ЩlреМIIне

0,4

литр а?

~ Марко је наПР:lIНIO ОДЈЈНчан СОК ац 4 ШОЈЫЩС концентраТ<1 и 9 шољица воде. ЊСI'OВ<l
ceC1'prt ДОД<1Л3 је ј ош ј едну шољицу КО lщснтратз. ]{ОЛIIКQ l.IOде треба Мар ко да ДОJlијс ДЈ
СОК буде I!СТОI" укуса к.ю пре~

~гpl! 'Iствртине ЛlIмуна даје 6001<1 ДПСШШХ потреба за витамином С. КОЈШКО ПРОI\ената
VAIICUIНIX IlOтреба за ПIМ BIITaMIIHQM даје пола Ј1ИМУliа?
Модел контролне вежбе
I
I

!I

ПРВИ НИВО

I

,

у

I
10

У коорДllllаТ llој равни н ацртај чствор-

D(~2. 4)

:-1-------:::;71

0 Yloao ЛВСD ако је Л (-3 ,- 1 ) , 8(7,-2 )

I

C(5,S), D (- 2 ,4 )0 Про чи тај са слике коор­

I
I

ДI Ш <lте IIPCCCK<l ње гови х ДlfјаГОllалзо

0(1,2)

I

r

С (5,5)

20

На

l'рафllКОflУ

6pojt1
IIИХ

је

ПРlfказа lЮ

кретање

х

УIНЮIlIl1Х ђака у lI еКОЛ II КО узас"Ј'ОП ­

о

,00jlHI I<l0

а) [<ојс ,0oДl IH e је уписан највећи број

Л( - 3, - I )

IЈаю!?

"(7,

~2)

б) у KOjliM интсрвалима ГОД~lllа је број
УПl{(;lIIНХ 1}3Ka oГlaдao~

гI•

,•,
,,
,,,
,
,
I

3.

За КРС 'lсњс 12

~--------

m 2 ПОТрОШС1l0 је 3 JlИТРЈ.

средС"'о вао Колико тре6Ј. средства за кре­

60- ---- -

' I еље 'ЮВРШJlне од 80

50

ml ?

40-----

4.

Растој;щ.с меСПI на карти је 2 ст о КОЛl1-

Ј().

ко ј е ствар"о растојаљс TII X мсС"'оа а ко је
разм ера K<lpTC [ :

500

--_. __.-

10
о

-----------~-----

-

20

ООО?

1

I

број IjlIК(1

200001 0203 04 05 06 07 08 09

---

- -

----

logulla

-

-------

------------------------~--

----------------

\
I
I
I
I

ДРУГИ НИВО

I

1.

Дат је троугао Аве. А(- l ,2),

8(3,-2),

С(О,-3}. I(ојll је ЈЈ,еЈ'ОВ угао иајIJеhll?

I

I

1

I
I
I

,

2.

На графику ј е 1 ·I\JI1казан број посети лаца
сајма у II('КОJJlIКО узаСТОIJlНIХ I·OДl1Ha.

I

I

број flосеffiuлnцn (хuљ.)

а) У којем раClЮIlУ са кретао број посети

140

130

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

120
100

лаца?
б) Да ли је број Jlосе"Тllлаца у последљс

80

т ри ГОДIНl е растао IIЛИ опадао?

60

В) За колико ПРО1\СII<lта се повеlшо број
посетилаца

2009.

у односу на

20

го­

2007.

дину?

2000

foguHe

01 0203 04 05 06 07 08 09

Ј· ) Да ЛИ је просе'ЈН/! број посетилаца сајма

l3el'll1 од 1ОО ООО?

3.

Ауго6ус "роши

4.

РастојањС" ДlШ гра;tа ~Ia карти размере
размере

22

ЛlIтра на

100 km.

КОЛlIКО ГОРИllа треба да

611

преш.lО IIУГ од

I
I

320 km?

1 : 2(Ю 000 је 4 сш. КОJJlIКО 611 0110 6шю на ка рти

1 : 150 ООО?

,
,,
I

ТРЕЋИ НИВО

1.

Од реди цртањем

KoopAIIHaTe

темена А Ilара.лСЛО'· рама

ABCD ако је 8(- 1,2), C(4.1), D( 1,3).

Покажи раЧУIIОМ та'нюст добllјенО!' резултата.

I

I
I

I

,,
I

I
I

\

2.

На граф~IКУ је пр"каЗаЈl3 6РЗl1Н3

кретања

I
I

IJОЗИЛН нн одређсој ДСОНlщи пута.

1
1

а) Колико времена је трајало путовањс?

\

,
,

б) КОJ!llка је просеЧ lI<l брзина на целом

1
1

60
50
40

-

1
I
I

30
20

путу?

10

3.

,
Ј

I,

:Х, +2Ь]

3&

2а +3Ь

Ако је ~ =O,2 КО)IIIКО је

О

10 2030 40 50 60

,

-i

4.

Ако два раДlшка за Jtel3CT дана ураде три llеТИIit: неког посла, КОЈНIКО је јОJLI да llа

[10-

тре6110 тројини I",дника да заврше исти IlOсао?
------------------------------------------------------ ---~

,,
I

,I

Задаци за писмени задатак
1.

[[pol.leplI ра Ч У l lOМ ДП та ', к;] ( [,1) деЛII дуж чијll су КРЈјеви (-3,-1 ) 11 (7,4) У размерн

2: 3.
2.

•:
,,
,,
,

3.

Да ) 1I\ су дате В("JII IЧ Ш IС у та6СЈ Н! I ЈРО П О РЦ ИО Тl ;ut I IС~
х

0,2

у

0,1

Тс"ст је 1'~!aO

18

2

0,25
куцаних страlli1. На CllaKoj стран и је бllЛО

24

реда са

110 80

реду. 1(011111\0 б~1 имао cтpal l <l када би на страни 611ЛО 30 РСflOlЩ а у реду

72

знакова у

•,

знака?

I

,,
,,
,

4.

Првt.: ГОДЈ1не број УЧ СClllIка ССМI1ш ра је 6110

10.

Сваке Il аредне ['ОДНIIС број Y' ICCHI IK<I

семинара се уве l l<ша о :i<'l [ {)% •. Нrщртај гра ф ~I К Щ'lВИС l iOСПI б рој а учес ник а од тре н ут ка
Оl1. р жаl~il l l)а сем инара.

,--------------~--~-~~------------------~---~~

I

,•
I
,,

.. -

6.1.

Централни и периферијски

yrao Kpyra

У/ао чије се теме Qок.лm7а са центром кружl-t/lце, а крmЏI секу КРУЖШЩУ 1I(/3lI6а се

цеНiПрални уУао КРУЖНlще или ценmраJl1т у[ао ogfoaapajyfiCf круЈа .
Конвексни уУао чuје је теме на КРУЖНUIjIl , а краЦIl секу КРУЖIIUЦУ шщша се аерuфе ­
рllјскu yfao кружнuце uлtl аерuферuјскu у[(/о ogfo6apajyfier "рута .
Централни у/ао "Руја је

goa

аута већи о[] перuферuјСКОI У[Л(/ на[Ј lIСШllМ луком .

@Прсма сликама, одрt=ди 1\01lИКИ су углоии а и ~ .

В)

6)

Vглови троугла Аве су LЛСВ::: 700 и

LBAC = 600,

Израчунај УГЛQIJС троу['ла АОС ако

је О центар кружнице описане ОКО ТОI" ТРОУI'ла.

G)AKO

је АВ = ВС, АО = ВО = СО и

А

LOCB = 22"20',

израчунај углове троугла АВС (НИДИ СЛJlКУ),

4,

Кружшща

4:5:3 ,

k

је тачкама А, В и С подељена у рэзмери

Израчунај углове троугла АВС (I:IИДИ слику) ,

/--~c

k

5. Нека је А 1 А2А3 ... .А12 праtJилан MHOL'oYI'ao .
а) Израчунај уг ао А ј А 4А 2 .

б) Колико пута је YI"ao А[А I I А з tJећи ОД уr ла AIA4A2~

(VrеМСИ<l четвороугла ABCD су на КРУЖНИЩI k(O,r). Ако су LAOH = ] ]О", LBOC =
LCOD = 70", LDOA = 80", изра ' Јунај УГЈЈоне 'tетвороугла ABCD,

WОСНОlJица једна кокраког троугла је 8 ст, а наспрамни ут'ао 150", Колики је
полупречник кружнице 01lисане око

OBO I' ТРОУI'1 I Ј?

~сдtlа страница троугла је 8 сш, а наспрамни Уl'ао 150", Колики је полупреЧНI1К
кружнице описане око овог трОУ t·лэ?

100",

9.

Н ека тачке А, В, С Пр Иll адају КРУЖfllНџt

L

k

са центром О. Ако је

LOBC=40°,

нзра'lунај

САВ. КОJlИКО ра ЗJll t'IИ ТИХ решења има задатак~

10. Н е ка је О центар КР УЖ НИI\е опи сане око једн акокраког траllеза ABCD (А В 11 CD).
Оштри УI'ЈЮВИ тр;шеза су 110 550, а пре'I НИ К описане К Р УЖ Нfще је ј ед н ак дужој OCHOBIIци. И зрачунај уг.ю вос.

11 . Hal tpTaj кружницу k{O, 4СI11 ). Ковструиши тетиву АВ = 4 Ј3 СIl1 И једа н пеРllферијСКlI
YI'ao Il aJt: а) маЊ I IМ; 6) већим луком АВ. И зра "у н ај тај у гао 11 љему ОД I'оварај у ћlt
ItеНТР<UIIIИ угао.

12. Н ск а су AaTI! кружница k(Q, г) 11 ТО1чка М тако Д3 је ОМ > r. КРУЖНИЦ3 I са пре'IНИКОМ
ОМ сече к р УЖ llИЦ У k YT01'I KaMa А и В. Увери се да су п ра ве МЛ н МВ та l-ll'е и те КРУЖII~t l tе
k и да је МА =МВ.
с

13.

КружницО1

k(O. ' ) у пнсана у Т РОУ IЋО Аве додирује ст ра ­
Q, п. ВИ Д И слику!

Иfще АВ, ВС, СЛ редом у та'Iкзм а Р,
ДокаЖl 1 да ј е АР

= Ап,

ВР

=

BQ, CQ =

сп.
в

в

14.

Круж!нща

k(O, ')' У lI нсана у правоугли троугао АВС (LЛСВ

=90°), ДOДllpyjC СТР'Нlице АВ, ВС, СА редом у та ' l кама Р, Q,
R ( ISИДИ

сл ик у).

а) Докажи да ј е
б} Докаж~t да је

= OQ = Сп =CQ.
(I+Ь - С
r=
«(1, ь су катете, а С х.и п атенуза

OR

2

ТРОУ I'ла АВС).

6.2.

Обим круга. Број 1t

Ако са О обележимо обим КРУЈа, са r gУЖUIlУ II,еТоооl L10луl1ре'lIIlIка, maga је О

= 2т.

G Њlра'IУllај обим круга описаНОI' око IlравоугаОllика 'tнje су странице 8 ст и 6 с т.
Q;. 0611 М К РУI"3. О ПИСа.Јюг око IIра ВОУI'аОliи ка ABCD је 10тr СЛ1. КОЛИК fl је 0611М овог IlpauoугаОНltка ако ј е: а ) АВ

=8 с т; б) лв = 2ва

VAKO је

обим круга описаног око квадрата 1 2п сш, израСlунај површину тОЈ' квадрата.

rQ) ИзраЧУ~Јај обим круга уписано[' у ромб чије су дијагонале
5.

8

ст и б ст.

Обим КРУl'а описаllOГ око једнакост р аНИ'Јноt· троугла је б1t ст. Израчунај 06им круга
уписанО!' у троугао.

Q)AKO је обlfМ круга уписаног у правилни шестоугао 1 2п ст, израчунај површину тог
шеСТОУl"ла .

~дреди однос обима круга описано!" и круга уписаног праВИЛIlОМ шестоуглу чија је
страница В ст.

I8:tОбим кру!"а K1(Op 5ст) и обим круга К 2 (О2' 55ст) повећају се за по 5п ст .

V

9.

Полупре' I НИК ког круга ће се више повећати?
Пречник !"Iреllњег точка трактора је

130

ст. На праволинијском путу од

70 ст, а задњеt·
1 kш, ко)[ико пута

се окрене предљи, а колико пуга

задњи

TO'IaK?

~речник КРУl'а К је б ст. Кружница k садржи центар
j

круга К и додирује га изнутра. Израчунај обим осеН ' lене
фю)'ре. Види слику!

Qетива крУ" а К(О, r) је В = в,/Зст . Израчунај

о

обим

круга К ако је централно растојање те тетиве

а) I ст; 6)8 сш; в) 4,/3ст.

12.

Израчунај збир обима кругова кој и додирују споља стра­
нице правоугаоника

ABCD

!Јарајуће лукове кружнице

и додирују ИЗНУ"ра одго­

k(O, r) која је olН1CaHa око
правоугаоника . Странице правоугаоника су лв = в ст и
ВС = б ст. Види слику!

O'~_----'~'--_--,\C

в

13. Пре·шици КРУЖНИI~а k, k l , k2 , k), k4 су редом 14 СI11,
2 ст, 4 ст, 6 ст, 2ст а центри Ilрипадају истој
l1равој. УпореДl1 ДУЖIIНУ кружпице
ДУЖНII<1 кружница

k ], k2, kJ и k4 .

са з6иром

k

Види слику!

k

ТОЧ<1К се на путу од 4,4 km окрене 1 000 l1уга. Колики је ПрС'lНИК тог точка (л "" 22)?

14.

7

6.3.

Дужина кружнor лука

ДУЖIII/{ј КРУЖI/О! лука Ј Kpyfa t10луйреЧlJuка

r,

коме ogfooapa цеl/mраЛlIII у'ао аО јесте:

l=~.
180

G

Полупре'lНIIК КРУI'а К је 12 ст. Колика је приближио дужина лука КРУI'а К '1l1јll је

L~еllтраЛIIИ угао: а) 560;

6) 1000

(1С

G)периферијском углу круга К од а)

=:<

2 2}
7

150; 6) 200;

В)

600

одговара лук дужине 10л ст.

Колики је полупречник тог круга?

3. КРУЮIИ лук круга К(О.3ст) има дужину
једнак је:

(1)

~cт. ОДI'ОЩlрајућl1 центраЛНII угао
2

правом углу:

б) шестини правог угла;

В) шестинн ОПРУЖСНОI' угла;

[')

трећИlIl1 I]УIIOI' Уl'ла,

3аОКРУЖlt слово испред тачног одговора ,

\Ьизрачуна; дужину кружног лука који одговара централном углу од:
а) 1'; б) 30';

8) 1030' ако је полупречник кружнице 60 ст.

(Ј> Централном УI'ЛУ од 300 KpYI'a К одтвара лук дужине 2л ст. 3а колико ћс се гювећаТI1
дужина

6.

01.101' лука ако се ПОЛУllре'IНИК круга повећа за: а) 1О ст; 6) два пута; I~) 25 %?

У круг К(О, 4ст) уrlИсан је једнакокраки троугао са углом од: а )

150;

б)

1050.

Израчуна; дуж"не лукова ЛВ, ВС, лс

7. Катета

It Хl11l0тенуза троугла Аве су

Изра'lунај ДУЖI1НУ лукова ЛВ, ВС, АС

г

2 "\! 3сЛ1

11 4 ст. Око троугла је описан круг.

8.

Централно растоја ње тетllве АВ круга К

ст) једнако је rЮЈЮlmНII те тетиве.

(0,6

Израчунај ДУЖИl l е мање Ј' и већег лука АВ.

9.

Изрз'rунај ДУЖ>lНУ линије приказане не слици .
Центр" кружница се поклапају, нолупречници су
редом

10.

1 с ln , 2

Ако је

ст,

3

ст, а цент раЛlН1 У ГЛОВИ п о

кружни лук

кружнице

600.

k(O, г) једнак

ПОЛУ l1 ре'IНИКУ Г, тада је ОД I'Оl:l а рајућll це нтаЛ НII

300 < а. < 400; б) 400 < а. < 500;
< ех < 600; [.) 600 < ех < 700.

у гао а.; а)

11) 500

Заокружи слово испред тачно!' ощовора.

6.4. Површина круга
Пооршuна КРУlа jeg/-lака је арОUЗ60gу броја 1t

р

Il K6agpama

њеl080' аолуареЧlluка r:

}

=1t . " .

~ Израчунај [lОnРШИНу круга чији је обим

4,4m

(л "" 272) .
\

Изра чуна; об и м к руга <ЈИ; а је п о врш ина

77,5

ст (л""

3,1).

Површина круга К ј је 25тс ст 2 , а КРУ[Ћ Kzje 36л сm 2 • Израчунај површину круга чији је
ПОJlУПРСЧНИК Једнак

а) збиру;

б) раЗJlИЦИ полупреЧНИЈ<а кругова КјИ К 2 •

Израчунај повр ш и н у KpYI'a У ll иса нor у квад рат ч ија је:

а) страница 0,3 ш;

г

б) дијагонала 4-',1'2 т .

Праиоугаоник је уписан у круг ПОВр Ш l!не Ј69л сm 2 и једна његова страница је

Оби м тог [' I ра uоугаон ика је: а)

(20

+ 2 ../(9)Сш;

б) 34 СВ1;

В) 44 сш;

10

ст.

['Ј 68 сln .

Заокружи слово ис п ред тачно !' одговора.

Изра'lунај површину круга уписаног у једнакостраНИЧIIИ троугао '/ија је страница: а) 12
г

ст; б) 1 2 v 3сПl,
Израчуна; површину I<руга описанО!' 01<0 ;еДнакостраНИ< ! IIO Г троугла чија је страница;

а) 2 ш; б) 2,/Зm .

~ ПОIJРШIlна круга ОПlIC3НОI' око једнаКОСГРЗIIИ'II-IOI' троугла је З6л сш 2 . ПООРUlIIна "руга
уп и са ног у тај троугао је: а) 24n: ст\ б) 18n: с т !; В) 12n: с т 2 ; г) 9л ст 2 ,
Заок ружи СЛОВО ~JCIlPCД та'Ј на г одговор а.

Страница ром6а је 5 ст, а поuрwина кру, 'а уtшсаног у ромб је 4л СП1 2 , И зр""унај
Д l1јагонале тог ромба.

6.5. Површина кружног исечка и кружног прстена
-

Поврuuша КРУЖI/Оll1сс ', ка

"pyfa flолуnре 'Щ llка т, коме og10eapa ценmР(IЛНlI ујао

(10 ,

јесте:

Површuна КРУЖllо r арсmсн(/ јеунака је разлици (lовРIlШIII/

Ibcfo811X КРУТО811.

((Ј) Површина КРУЖIЮГ ~ICC'[Ka "ру,' а К(О. 9 ст) је: а) 27лсm 2 ; б) 63пст 2 •
ИзраЧУ l l ај ОДГОШl рајући централни угао.

~ Изра'lунај ПQВРШИНУ "ружног исе',кз круга К(О, 20 ст) ако је ДУЖl1llЗ oAl'ooapajyhcr
круж ног лука п р и БЛIIЖIIО: а)

62,8

ст; б)

~ Површина кружног IIссчка круга К(О,

50 ст

18

(л ".

3,14),

ст) је приближно 28,26ст 2 ,

И зраСlунај дужниу одгооарајућег кружнО!' лу ка (л

"" 3, 14),

~Поuршина КРУЖIЮГ ~ICC'IKa је 48511tcm1 , а обим тог круга је 2521tСПl,

o

а ) И зрачунај одго оар ајући централ ни УI'ао; б) Израчунај обим ТО " кружно .' нсечка,

у к ругу ч ији је лук дуж ине 4лс т одговара исечак rювршине 121tcm 2,
П ер ифе ријски УЈ'ао lIад OIНIM луком је:
а)

450;

б)

900;

в)

1200;

Ј' )

600,

Заок р уж и слово испред т а' ЈНО]' ОДl'Оlюра,

~ И зра'lунај НОllрШННУ кружног прстена ако је збир Jlолупречника КО lщентрич них
кругова 80ст и: а) један од њ их је 3 другог; б) њихова разлика је 10cm,
4
(э Израчунај п ов ршин у к рУЖ IЮ " прсте н а ако је обим: а ) већег; б) мањег кр у .'а 20л с т ,
а разлика ПОЛУПРС<'НlIка 5Сl11,

О Израчунај ПОВРШИIЈУ кружног прcrена који одређују круг оПЈIC<Ш 11 круг уписан

једнакостраНИ'IНОМ l'роуl'l]У 'шја је: а ) страница 12СI11; б) површина 27 [з СIП 2 ,

~ Пре'IНИК кру.'а К је lIнсина СС) једнаКОСТР'lIIli'ШОI' троугла АВС Чllја је страшща
6{3сlП, Израчунај ПОВРIIНIIЈУ зајеДНИ'ЈКОГ дела круга и троугла,

/
4

,. --

4

-----------,

,

,- --

10.

Изра'ryнај површину осенчене фигуре

] 1.

Обим осенчене фигуре је 16Лсtl1.

на Irрикззаној CJlliци.

Израчунај павршину те фигуре.

к

12.

Обим пра1l0угаоника приказаног на слици
је 24сщ, а странице су у размери

13.

Израчунај обим и ГЮВрШI1НУ
осенчене фигуре ако је

2 : 1.

Израчуна; обим и 110ВРlllИНУ осеичt'нt'

обим унутрашњег круr' З 81[(1П.

фигуре.

14.

Која од датих бројева је најближи п ав ршини QсенчеНQГ дела

фигуре на приказаној СЛИЦИ? (Полупречници малих круго­
ва су ј еднаки .)

а)

ст 2 ;

28

б)

84

ш1;

в)

1]2

ш2;

Т)

336

ш2.

о

Заокружи слово ис п ред тачног одговора.

12 ст

15. Кругови

К1(ОI,I СШ)

И

К2(О2. 4ст)

додирују праву р у тачкама А и В. Види
слику. Израчунај обим осеН'lсне фИЈ'уре
ако

Је

0102

централно

растој ање

кругова

= бсlП.

А

••

в

16.

Изра'lунај 0611М

I'ЮНРШИНУ ОССIIЧСНОГ дсла фlll' -

11

уре на приказаној слици ако је l'ЮлупреЧНIIК вел и ­
КОI' КРУI"З
(које

10 с т, а з6ир

IllICy

површина 'IСТВРТЈ[на круга

обоје н е) једнак је ПОВРШИНИ обојеног

дела.

,,
•ј
,
,,,
,,

Модел контролне вежбе
П РВ И НИВО

I

].

,

I

I

,,
:

ОС II ОIIII I.I <1

jCJIlblKoKpaKor троугла је 1Ост ,

а наспраМН~1 уга о

30°. К01l11КИ је

полупреЧllIIК

КРУЖ IIНЦС описа ll е око О IЮ I' тр оугла?

I

2.

И эра"Уllај 0611М

ПОlIрШ~НlУ круга уписа нО!' у квадрат поnршltll С 16cm 1 ,

3,

110НРШIНlа круга је 144лс т 2 . Израчунај ДУЖ ИНУ круж н о !' лука тог круга кој ll ощовара

II

централ н ом углу од

4.

30<'.

Обим једног круга ј е

] Олст,

а полупречник њс му концентрн'lНОГ круга ј е

] О с т.

Изра ­

'IY~laj IЮВРШИIlУ КРУЖНО!" Il рсте на који је одређсн тим круговима.

I

!

ДРУГИ НИВО

1,

ОС[ЮI)[I [1<1 j CДlНIKOKP<lK O I' ТРОУГЛ<l је 8 ст, <1 наСl1рамни yr ilO 45°. КОJl [1 К II је 1101lУ l1ре'l[III К
к р уж ннце О ПИ С<lн е О КО ОВ О I ' ТР ОУ I'Л <l?

2.

Око 1'lра1)1I1IIЮI' wестоугл а је ОП 1fса н к руг по вршине 2,25лсш 2 , И зраЧ УН <I; обим круга
У l"lи саl lO l' у тај I1Iсстоу,'а о,

3,

Обим к р у ,'а је

] 4лс m,

це llТр<U1 I IОМ у,'л у од

4.

Изра'l унај површнн у кружног исе ч ка 1'01' к р у га

KOjll

ОД l'о uара

45°,

Г!онршина круга К 1 је 25 ЛС 111 1 , а I"IОЛУП РСЧНИК "'ем у конце н трич н ог круга К 2 је за
веhи од ПОll У l1ре 'ШIIка КРУ"а К •. Израчунај rЮВРШJlН У КРУЖ II О Г
кругоrшма К 1 It К 2 •

1'lpCTeHa

3 ст

кој и је одређен

,,--_... _. . . . -..

,
,,
I

. . _-- . . --.. . _""-----*'- _. ._\

I

ТРЕЋИНИВО

I
I

I

I

_-_.~~"-"~._.~"--_._

1.

Основица ј еДl1акокракоr' троу!"Ла је 8сm, а lIаснрамни угао
КРУЖllице описанс ОКО

,

01.101'

60".

Колики ј е полупре'нНlК

троугла?

I

I

2.

У rrраВИJlНИ r lrестоугао је

I

I

ymrc.m КРУј " rЮllршине 1 441tсш 2 . Изра'r у нај об им КРУIЋ

OIН1CaH OГ ОКО тог' шестоуr·л<\.

I

3.

ПОl3ршина кружно г исеЧК<1 круга КОЈИ ОД,говара централном углу ОД 45" јс 8ЛСП1 2 .
И зра'lунај обим тог кружног иссчка.

~

4.

Обим К Р У ј"<\ К ! је 6тrс П1 , а об~rм љсму конr ~ен1'РИЧНOI' КРУ ј'а К2 је три п уr"а Bcl'!rr. И :iра чущrј rювршину кружнor прстена који је одређсн

.t

Ј

KPYI"OBIIMil

К, И К2 •

Задаци за писмени задатак
I

1.

,

ТРОУјЋО Аве је једr r акокрак. Угао

11<1

основици ЛВ је

ако јс О центар ОПИС<1не кружнице ОКО

50".

И ЗР<1Ч <1ј

LAOB, LAOC, LBOC

'1'01' троугла,

L
I

I

2.

И зрачун ај обим

11

површину круга ако његовс тстиве АВ

= 5CI11, ВС =

12С l11 [" раде прав

1
I

,

I

I,
I
I

I
I

I

3.

Г!ОВр I IШllа великог кваДР;1Та на слици је [6СI11 2 . Изра­

iI

'Јунај обим и IlQвршrшу

I

OCCH'leHc

фигуре,

I
I

I

I,

I

I

!

I
I
I

I
I

I

I

------------------------------------,

,I

7.1. Размера дужи
Размера gУЖII је КОЛflЧl/IlК IЫ IХОбllХ gужuна. Та'flШ С geJlII gуж АВ У размерll АС: СВ.

Ј. у којој размерн Т<lчка М деnи дуж АВ а к о је

2.

Нека та'Јка В дел!! дуж

AD У размери 2 : 3,
AD?

I АВ I =

15 с т , а I АМ I = 3 СП1~

а ТiI'!ка С дуж АВ У размер"

3: S.

У којој

размер" та 'l ка С деЩI дуж

3.

Та'lка С дели дуж ЛВ у РЈЗМСРИ
тачка

D дели

1 : 2,

а та'IК3 Ј) дуж св у размери

] : 2.

У којој размер"

дуж АВ?

4. МOI'У Лlј СТР'НIИЦС троугла бити у размери а ) 2:3:5; б) А 3:4: 5?
5.

И зра 'I У l1 ај дужине стра ница троугл а ' ,и ји је об.IМ

6.

Растојање две тачке lIа карти је 3ет . КоJtИКо је раС'rојање тих тачака у r'l р~lрОДI' а к о је
размера карте

7.

48

СI11 а размера страница

3:4 :5.

1: Ј 000000 ?

Растојањс места lIа карт и разме ре

места н а К<1рТИ размере

1 : 50 000 ј е 7,2

ст. Колико

6,.

б ило растојање ИСТIIХ

1:300001

8. Растој а ље изме~у граДО llа ј е I 900 kш. Колико треба да буде то растојање н а ка рт и ра з­
ме ре I : 3 000 ооо?
9.

Дуж је ЈtOдељеll а у раэмери ( . ./"5 - ]):2. Провери да се цеда дуж Јlрема већсм дслуодносн
као nећи део према маљем .

10.

Одред и најЈЈећу зај еД~II1ЧКУ меру за дужи од

11.

Да ли су самсрљиuс дуж и

12.

Да ЛИ су самсрљивс катете правоуглог троугл а 'Iији је један

13.

(!

ст ~I

8,1

ст.

= 3,54 ст и Ь = 1,411111

УПlo између дијагонала правоугаоника је

600.

3,6

У ком ОДIЮСУ дел и диј агон алу норма)]а

О.-.

yrao:

а)

300;

б)

] 50 ?
с

ИЗ једног теме на на ту дијаГОllалу~

14.

а

П риказани Гlравоyrаоник је разложен на

делове 'Iнјс се 110UрШИIIС оюtOсе ка о
f(ОЛltк~t ј е однос l/ : 1Ј

1:4.
ь

?
А

в

Паралелl/С apojcКI{lIjc 9всју nаралеJUНlХ
gУЖll НСј исту араву ароаорцuоналнс су

тим gужuма: а: Ь

=(1': Ь'.

А'

15.

II ОДСЛИДУЖ llадсловскоји суу размеР ~I:а)

16. I l одели

дуж н а дело вс кој и су у размер и : а)

1:2;
1:2:3;

6)1:4;

а

8'

13 )2:3;

С'

1')

D'

Р

1: .Ј2 .

6) 2:3:4.

TaK13Y да је:

а) х

Нацртај дужи а, Ь, С. Конструиши дуж х,

18.

Нацртај ДУЖI1 а, Ь и јединичну дуж е. КОНСТРУИIЏИ дуж дужине: а) а

КОНСТРУИШIf прану паралелну страници АВ која садржи

= Ь : с;

17.

19.

Ь'

Ta'IKy М

6)

а

. Ь;

= Ь : с.
а

6) -

Ь

која дели страницу АС

троугла АВС. У којој размери она дели страющу ва

20.

Нека су М и

N

средишта стра ница АС односно 8Строугла Аве ДокаЖIt да права кроз

I

':1
АВ
2

N ларале./lна са АС полови страницу АВ. Докажи на основу тога да је MN ! =
21.

1..

КОНСТРУИШИ праву паралелну ОСНО В ИЦИ лв која сад р ж и с рел. иштс М крака АО т рапеза
АВСО. у којој размери она дел и крак ва И3 L1еД I I одатлс заКЉУ'l ак да ј е средња ли ниј а
тра[]сза IlараJlепна основицама .

22.

Нека је

MN

средња линија трапсза АВСО паралеШНI ОСНОВИЦII АВ . Нека права кроз С

l1 аралеШlа са АО

ce' le ос н о н и цу А В у та 'l КИ

Р. Докажи да

MN IЮЛ ОlНt дуж

осно"у тог. д. је IMN I =~(I Ав l+I CD I),
23.

Из НрОИ;ШОЉllе тачке М унутар троугла АВС
I.I.IСТЊУ:

прво паралелно стра н и ц и АВ до

HanparlltMO
та ч ке N на

страlНЩН ВС, па паралелно страници СА дО тачке Р на
АВ, па rшраЛСЛIIО са ВС до тa 'I KC

П<1ралслно АВ дО

R

Q

на АС, па поново

Н<1 ВС итд. ДокаЖI1 да ћемо се у овој

шетЉl1 опет наћи у та 'l К11 М.

с

СР. И зведи ~I a

24.

Одреди у К ОЈОЈ разм ер" грана на дрвету дели
растојање између две Ј'ране ако њена сенка
дели растојање сенки 'гих грана у размер"

25.

Докажи да су дужи
дуж има с и

d ако

а

2:3.

и Ь пропорциопалне

\

за било које природне бројеве

т и t1 не важи ни /Ја

<

mЬ,

md < llC

ни /Ја

>

2

\

3

nЬ,

md > " с.
26.

Ко н струиши

HIfIte односе

27.

Tpoyrao обима 30 ст
као 4:5:6.

'lИје се стра­

Та'!ка која дели крак трапеэа основица а и Ь У ра зме РЈI т

:

п припада праuој паралел ­

ној основицама . Колика ј е дужина њеног одсс'!ка унутар трапеза?

28.

На

слици

је

т роугла обим а

3:2.

29.

при казан а

јСДlшкокраКОI'

Објасни!

КОIIСТРУI-ШНI једнакuкраки
ОДI-IQС кра ка и основице

7.2.

конструкција

ст коме је однос висин е и ОС llQвице

Tpoyrao
5:8.

обима Ј2 с m коме је

Сличност троуглова

Два f11роуtла су слична ако имају јеунаке оу Уоварајућ е УУllове. СllllЧНIl тРОУУll овll I/мају
йройорцuо налuе оуУоварајуће cmpaH1Нje. ТроуlлО6 1l чије
ЙОРI~ионалне су

9' ogl08apajylie Сl1lрmlll це

йро­

ClIU'lHU.

60·
Ј. Да ли су приказани трОУI'JIОВИ на слици елИ'!IIИ?

70'

2.

Да ЛИ је троу ,'ао 'lИје су странице средње линије троугла сличан том троуглу?

3.

Н ека је Аве троугао. Праве које садрже њеl'ова темена паралеЛllе lIаспраМIIИМ сгранн­
нама ] ' раде троугао сл ичан ТР ОУГЛУ Аве Докажи! Докажи да

01 ме-гралс

љегОВИХ стра­

ница садрже 1I]1СИIIС п олазно ]' ТРОУ . 'Ј Щ.

4.

Да л и МОЈ'У бити СЛИЧIIИ оштроу]'ли ~] туп оугл н

TpoYI'ao?

н

1,
а

L

5.

Троуглови IlриказаllИ I[а слици су СЛИ' IIН1 .
Колики СУ им углови?

7. 1-101

6.

Оiлсgало

Користи О I'леДaJIО да
измсриш IНlCl1HY стуба.

слици је IIриказана КОН­

сгрукција квад ра·,'а УI1iЮШОГ

с

у дати тр оугао АВс. Објасни!

С'

л

О'

в

8. На сл ици је сп рава паllтограф
која служ и

за

У lJеЛИ<l а uа њс

или

30С lП

20сm

см ањива ље фИ I·ура. К ада се Нl'lка

В.

А l!О мера по фи гур н. тачка В опи ­

суј е увеЛ И'laН У

фю'уру.

Колико

20с m

пyrа? Н а п ра вите паН ТOI' раф ! Ком ­
пјyrе рску ан и м ациј у нађите н а

www.ies.co.j p/ma!!J[java/!;eo/panta/
panta.html

9.

Ј еда !1 троугао има ст раll11це дужина

3 ст, 5 ст, 6

СЈ11, а други

18

ст,

36 CI11, 30 с т.

Да ли

су ов и троуГЈЮВlI СЈIIIЧIIИ?

1О.
11.

У т ро угао уцрт ај прапоyrаОIlИК чија је размера стр.:шица

2:3.

Н ека је АвеЈ) паралелог рам, Е срсдиштс странице СО. У ком односу дуж ВЈ) дел и
ДllјаГОl l алу АО

12.

Прем а пода цим а датим

'I У"ЗЈ

растојање

lIa слици

н едостyn ни х

из ра ­

места

с

А и В.

в

6
А

В'

с

4

3

Л'

5

D

Модел контролне вежбе

!

ПРВИ НИВО

3 :4.

].

] IОДСЩ1 дуж АВ У размсри

2.

KOI I CТPYIIC"" .. је I'Iрапа која садржи тсжиште "рО)'I"Лi1

1I

l1аралслна је страlllЩII троугла.

у којем односу QШll1СЛII друге дос страшщс ТРОУ I'Щl~

3.

Једаll троу",ю има углове ОД

350 I1 85",

Други

TpO)'I'ao

с

.1....,;1 )'1'ЈlOое од 600 11 85", Да 1111 су ОВИ ТРОУГJlОI.lI1
CJII1'lltll~

4.

Иэра'IУllај

HelJ0311ilTY дуж ину х

Е

на датој сл ици

(DБ 11 ЛВ).

2
л

8

в

ДРУГИ НИВО

,,
,,,

1.

2.

ПОДСЛII дуж У размер.!

2 : 4 : 3.

--

Пра ва паралСJ/llа страШЩII Т РОУПl а ДСJJlI fНIОIIIУ троугла у размсри

2 : 3.

У којој размери

она дели остале с!'р.Jllllце троугла?

3.

Дат;. су дна СЛII'Јна троугла. Један од њих има угао ОД

47"

D

а дру"" угао од 360. Одрсдн остале YI','IOII(' свих .РОУnlOва.

с

6
F

4.

х

И зра'l)'нај Н СI'Ю3Н3ТУ ДУЖ НII У Х на датој СJIIЩI1

2

(ЛIJ 11 CI) 11 EF).

Л'-"..L-----'"В

ТРЕЋИ НИВО

1.

ЂI' I КU С ДСЛI I дуж АН У разм с рн 3: 4, а ,.a'I K<I /) дуж св у
·г ... · .К;.

I
I

2.

/)

p"'3Mepl l 3: ].

у којој разме Рl1

дели дуж Ат

Одреди х тако да та'lка (х,3) припада IIр::шој која садржи та'lке

(-2,4) 11 (3,-5) .

~-~------~------- ~------------------------------------ ---

,,

,I

----

,-

,,,

,,

3,

ДУЖ ~1Н е стр",нице ј ед но.' "роу.'ла СУ
СЛ I1 ' IНОГ тро угла су 4 11

,

8,

6, 8, [2 "

љему

КОJll1ка ј е дужина треће ст ра ­

IIIlЦe~

I

4

L

,,
,,,
I

4,

,.

Е

И З Р;lчу"ај II с!юзнату ДУЖ IIllУ х 113 С1lИI_I И

(АН 11 со 11 EI').

х

2

t
t

,

А

8

в

I
I

Задаци за писмени задатак

,
I

t
t

1,

ПnflСЛlI дату дуж у размер и

t
I

2.

С lIм етрала једног уГ1lа разлажс неЮI троугао

3 : 2 : 5,

г:

r

t

t

у F

Tpoyr'ao?

t

I

2

С

на Д/Кl међусобно C1lll'lll<1 троугла , Какав ј е то

Ј

,,
,

х

D

3,

И ЗР;l " унај НС I]Qзнате дужи н е х и у на СЛlЩII

(А Н 11 со 11 EF).

8

л

12

------- ..

в

-------., ....

,

I

1.1. Квадрат рационалног броја
25

].

а)

2.

а) 16

3.

а)

4.

5.

121

289

25"

2,89; 6 9 .»)2,O I64:r) Т'n)
25

~

9

4

-

= 1,:>625;6) 2S :::::0,36; 11) 9 =0,4.
1<14

36

]00

25

1.44: - =

]225

49

10000

400

;6) 0. 1225=: - - = -

;0) 4,4944 = 44944 = 2809.
10000

625

=
Н)' = ю = :"
_2:!.)=_~,2
45 =~,
(_~):
=(~)=
196,
11) [ 5
5
5
5
5
25

(- 3.16)1 = 9.9856;

6) ),162

'1

~ 111 ~ : 6) 65,93Фl (1112: 11) (1,4 dm)l = 1,96 Uш Z .

3)

625

6.

1-;

х

х1 i ~

х'
(_х) l

]

5,02

4,6656 25,2004

]Ј ,

-,12

-;;

0,43

-144

64
-121

0,1849

8

49

2

7

:;

49

]

2

]

4

]

;;; 1"
4

-49]6

-2,3

-

"

о

о
о

]

16

о

- 1,8

- 0,16

"].

3

]

5

5

9

25
м
25

i%

64

196

3

]

-; -;
]

"
-9

]

-

9

4'

9

-

81
81

-

О

~36

],53

2,'

О

-0,36

- ],53

-2,9

2,3

],8

х'

5,29

3,24

0,0256

О

О, 1296

2,34О9

'"

3,24

0,0256

О

0,1296

2,34О9

( - х)1

9.

2,16

-, -, , ; , 1;:;
, -; -;;,
;;; , ;;

- -7

8.
х

]

],69

7.
х

-3,

- 1, 3

,,]
~"

"4

-),24
10,4976
10,4976

Да II:JM се IIC 611 :МСШaJI ll 113'II\ИII З3Л1IСlfозња , ПР"О !'оСМО (lIe задате раЦllOllaJl I.С бројеве З.1lll1C3ТII у QБЛl Њ:У

'"

"

а ) 11=

24]2

=

4

,Ь= - ;

10 5
512 128

5

36

18

10

5 •

о) II= - = - ,Ь=- - =- - ·

100

2)

10.
,)

г-

"

а'

,,'

(, +"

·1

17

,,

128

25

1"
25
16
, 25
16

289

\6384

IЈ)!)

ш

I 1:

а

a~

6)

rl OCТY!llllleMo "аО у щх'тхt)ДIIOМ 3.1Датку.

-,

"

-;п

h

2

, -, ,
I
i
'2< '41
.100
, - .. ~
Ј8

7

21

25
38

+ ,,:

((/+11) 1

5849
-160
-25 1600

256
25

625
1444

1089
1600

-

-625

а'

900

6889
900

I\lla

. /, :

((/.,,)1

-

Ј2

64

16

9

14'

"

1"

"

Ј5

32

-2251024
225

" -"15

96
- 25
9216
-625
9216

--1024 625

16

Ј2

25

;;;

'6

'1

48

-256
225

,

256

-

25

Уоча/Јамо да СУ у СIIС 'I спtр" колоне бројеtllt

УОЧ3IJамо ЩI су У CIIC '1(,'1"111'11 колоне броје-ин
у Iщ с.1 СI\ љ а

5

,

II . "

24484

8
5

-25

83

-- --

'1

5

2<

Ь'

у

61

16

25'

а'

49

33

-, •, -,,
--, ,
,1

''1

у IЮC.lIСIl\l,3 1\113 реД(1 јСДЩIКЈt.

р еl\а раЗЈIН' III ПI .

1.2. Решавање једначине х2 = а
1.

БројllOIIС II РОI1;ШОД3 у траженој табел н :"lOжемо "rтРО'lIпатн" 1'1 3 узи. /fClIlIJ:C mu6Лlllј С .\tШIЖСIbU (таБЛIIЦ:l
МIIOЖСII ..1 бlюјеи:1 од 1 по

20) 3 CII II и~tеIlИОЦН Су једнаки 100. CТOI'a ћемо тра ЖС II С КRа.драп~ јеДl1ocr.Ill l1O
100 'I/I:IIIOIIC ~IICЛII К С та6Л\щс Мllожењ.а" којн СС IIма:щ 11:1 ље l Ю; ,•.11.11;3.'0113.1111". доБИ;3МО
1
4
9
16
25
36
49
64
8]
]00 121 144 169 196 225 256 289
100 '100'100'100"00"00' 100 '100' 100 '100"00',00"00'100"00"00"00'

д06HТl! дсm;l\ .. са

324
100

36 1 400
100 100

YO'lallaMO 11<1 1":1; Ш IЗ IIMa спојстно /\.1 је свакн од ЊСГОIllIХ Ч,1:1110и:1 IIChl1 од I1РСТХОIIIЮI' 11 M3110 lt оп слсдсhег
'Ulall3 ( 31'0 11.\13 11 fl~ХОIIIШ И слсдсlill Ч1Iаll ) .

2.

а) O, 17!

=0,0289, 0. 181 =0,0324; 0, 1 9~ =0,0361; O,20~ =0,0400, 0,2\ 1 =0.044]; 0,221 =0,0484; 0,231 = 0,0529;
= 0,0529; (..{).22)1 =0.0484, (-Q.2 1)2 =0,0441, (..{),20)' =0,0400; (-Q.19)2 =0.036]; (..{), ] 8)2 = 0,0324,

б) (..{),23)2

{-О, 17 )Z = 0,0289.
0.1 7! < 0.182 < 0,]92 < 0.202 < 0,1]1 < 0.222 < 0.2З 2
(-0,23)2 > {-од)Ј > (,,{).21 )1 > (- 0,20)2 > (..{), 19)2 > (-О ,] 8)2 > (-Q,17)1
о,] 72 = (-0,17)2; О.! 82 = (,,{).1 8)2, 0.19' = (..{).19)'; 0,20' = (-Q,20)'; 0.21 )2 ={-Q,2 1)2; 0,222
0,1з2 = (_0.13)2.

3.

~) {-~,~} , 6) {-i';};

5.

а) Л

7.

а) л = {-i .i} ;6) B ={-~,~} ,в)С = 0.

= 1- ],8; ].8 /; б)

В

11 )

= 0;

0.
В) С::::

4.

{-2,3; 2,3/.

1.3. Квадратни корен
1,

а) 1-1,2; 1,2/ ,6) Н.7; ].71;
I ЈЈЈЈ \ ;6)

6.а) А=Г "4 ' "4
8.;1)

(l

= 1,5111; б)

а

,
8

11 )

=(_0,22)2,

1-2, 1; 2.11.

1 66\ ;u)C =0.

В =Гi3'l3

= - dl11.

1з 46=

2. :1 )

\1 81

(289=17
9 ·

V81

3. :1) Јо,36 = о,6:б) ...[1:69=1.3;11) 5:89=].7; r) .[3. 24 = 1.8.
4.

а)

J 3. 12 l

=1 з.121 = 3.12;6) ~ =1 - 2.9

г-,-

1(') -1' 1-'

=2. 9 ;6) ~ 19

-

19 - 19;

3

=-

'6

5. а ) 11 = - 3.6.1"1 = 1- 3,61 '" 3,6; (1 + 1(11 = - 3,6 + 3.6 = О:

ОЈ ,, =-'!.
, H=I -'25!.I=-'!.
' "+H=-'!.+-'!.=~'
25
25
25 25 25
В) (I ::- ~,
81

la

=I-~
I = ~8] : (I+III I =-~
+ ~=o;
81
81 81

1') (1 = 12,69, 1111 = 112,69 1= 12,69; п

+ Inl = 12.69 + 12.69 = 25,38

д) 1I=-I~.
I " I = I - !~7 I = ] ~7 ; n+[aI= - I ~+
IJ7 = o .
7
7
6.

7.

10 А ко је
20 Ако је

3)
а)

9,

(1

],8 1: е) G =

ј - 1 ,8;

j;i = 1aI = (/=~;

ј-I,7:

1,71·

A={-~'~}:б) .J;;i = l fll=-'I =~јR={-158'~} ;

,r;;i=I "I =_a = 23.
54'

с=Ј_2З,2Ј)"Ј & =1(1
154 54'

= (1 = 18.
39'

о= Ј_ 18,18 ) ,

1 3939'

д) /~l = l a l = -a"'2~; E= {-2~'2~} ;t» ,Г;;; =!aI=-а= 1 265 : r·= {-I:s, 1265}.
"

]0.

I!ОЭIIТ IIIIЗ Н Р:ЩIIОНЗЛ:lН број, Q!ЩЗ је 1 а 1= а, па ј е 11 + 111 1= а + 11 = 211:
l!t:raТlIBa ll рщ ,IЮ I I<lJlан 6рој, онда је 1 1= -а, !Н\ jt: (1 + 1(1 1= (1 - а = О.

(1
A ={- ~,~};6) в= {- ~,]8з} ;в) C= {-:~' :~}: I') и= {- ]: ,:} :Д)Е = !-о.0]8; о.О I 8!;

1) F =

8.

(1

- 2,4

11

"г;!
Н

2,'

a+ l al

о

6

" ,.,
11

2,'

-,.,

"

6

11

6

I i5

i7

-22, ;

О

3

1,38

"
1. 38

"

1,38

3
3

"

2,76 ,~
8

а) ,~l::Ј(_ 25з)' = 1 _~I
= 2.25 :б)
25

,

- 2" 4,67

,

'",
' ;;;
О

4,67
4,67
19,34

.[bi=,fl,421 = 1,421= 1,42:

в) J{a - bJ~ =~(- ;s - I.42J = ~(-o. 12 - 1,42)l = ~(-1,54P =1- 1,S4
г) Ј(а+2Ь)1

= 1,54:

= l a + 2bl= l- :5 +2,84 = 1-0,1 2+2.84 1=1 2.721=2,72;

д) \f(SIl - 2Ь)1

=1 5a-2b

= 1- ~-2,84 I = - 0,6-2,841 = 1 - з.441 = 3,44.

1.4. Постојаље ирационалних бројева
1.

Ilocrупамо као нриmн.:ом рсш:шан.а !IРllмера 2 у Уи6еНIIКУ. Нека је р .р,(ј Е N,(p,q) = ] ,јЖЦIЮЩ\Л'Щ број
q

'IИ)И је кrщдрат једнак
11 kl = q1;

:ЈаТО је

11.

ОНJliI је P~ = 11 , рl =

'-

11((;

Знојс РДСЉIШ са

11,

[Ја р =

Ilk, k e N: (11k)1 '" 11 q1,

q дсљнв са 1 1. (Ј = I 11. I Е N. ЗаЮЬУ'Iујемо да је (р. (1) ~ 11, [[ЈТ() П\)ОТIIUРСЧ)1 11реПIОСТ;ШI\II

(р. (1) = I.Даlше, нс Ilостоји П\lШII раЦllOЩIJШН број ~ 'Iији је КlI;IAp.1Т једнак] 1.
2.

(;) 1 = 10, 1'.'1

Е N,(p,tt) = 1. ТУ = loq1 = 2· 5q1. р1 = 2111, т е N: р = 2k. k Е N, (2k)1 = 10q1,4,1:2 = 2 · Хј.

2k1 ::: 5q1, З60r (2.5) = 1 мора бнти q2 деЉl1II са 2, 1101 је
(р, ц) о!: 2, ШТО I1РОПluре'll1 НРСПlОставци (р. q) = 1.
З.

Доказ,ши 010 у за,tЩТКУ Ј

јСllltаЧlIна Ј?

4.

= 3 нсма

It

q

lIСЉltll са 2;

q = 21, I Е N.

3аКЉУ'Iујсмо ла је

у Уџ6сЈНН:У. Д3 IIС постој]Ј Р'1ЦltОЩlllан број 'lIIјl1 је Iшадрат јСЈЏI3К

3.

Зато

PCIIH:н.~ У СКУПУ рационалних GP(JjL·II~.

у за натку 2 смо ДокаЭ:IJIII да

111,' IIOcrojl1 ра 1 lllOналан број 'Iнји је !CIlilJIpaT једнак 10, ;'iaTO jCIIII;\'"III;I xl = 10
6pojelJa.
Ако СУ IIРИ IIзабраној јеlLlНIIЩII мере за 1IУ',f(ИJlУ MCPIIII 6р,ојеВII IIУЖllиа катста јСДllакокраког IIР;IIJОУI'ЈЮI'
троу,'ла АВС јСДllаки 2, онда је MCPI11t број 1I0ВрШIIне ТОI' ТРОУ" Л;I (ПР" onгoBapajyћoj јеlLlШIЩII мсре за
" or,pII1lIllY) jeДH~K 2. Квадрат BMNC је cacraDЉCII 011 ЧСТltр11 110ДудаРнсма реlJlсња У СКУПУ раЦl!ОllаЛllltх

5.

lIа јсднакокрака

nравоугла троугла (сва ки је lюдудаjXIН троуглу

N

ЛВС), !1а је ње,'О8а !lOlIреШltна једнака

ДУ',f{ lш е ЊСГОВС страшщс једнак је

8. Дакле, квадрат ""CpIJ01 броја
8, 080 оправдава KOHCТPYKlllljy

која слеДlI,

k1J

А

6.

1(1)

0(0)

М

2

Нека је р rlЈЮСТ број, онда је р Е N, Р

м

с

2

А

В

2

2: 2 и јел""" делНОЦlt (у СКУ"У N) броја р су 1 11 р. Ако је

,
,

Р:ЩIЮIЦIЛilII

број такајЈ Д3 је (~)1 = р, онда постоји ПО:ЩТИllаll раЦlЮlНlmtl број -'" ,m.I1ЕN,ТilКilllдаје (m"ј) = 111

(-',','Ј' -- р.

"

ОНllа је

m l = /1' /12, КIНщр;п ПРllрОДНОГ броја т деЉlI1I је 11РОСТИМ бројем р

бити Щ';ЫIII са р. Дакле, постојЈI

flp "" ,,2.

rlpttpoltaH

број

k,

таК311 Д3 је т

:: k·

'1;' 11 сам број т мора

р , Онда је (k.p)l

=

р' I1 l ,

I...lpl =

р,,2 ,

К8адрат Нр"роДIЮI' броја 11 ДСЉИIl је IТPOCТIIM бројем р 3 11 сам број /1 мора бltТII деЛоIt!! са р. Зато

IIOCТUj ll I1pllPOA311 број
IlретrlOСТ31ЩII (т,")

/,

таК38 да је /Ј

= / ' р.

Но, "3 т :о

kp, " =

'р следи да је (т,,,)

2: р, IJIТО IlРОТIШРС'1JI

= 1,

Q

1.5. Реални бројеви и
права

1,

Q,

бројевна

q

А

8

а)

AS ""

~ Л/Ј, ЛS '" ST = ТВ;
З

р

р

АС"'!АS"'!ЛВ
3

9

AD "' !AS "'~ AH
4

12

Наношсњем ДУЖН лс, ОДНОСНО

AD, делимо

дуж лн на 9, Оl\Jюetю 12 једнаких !lСЛОl\а.

2.

AS ", ST ",
f

АС'" - л8

2
1

ТИ '" ИV
'"

'" VH

"'! АН

"

5

Q,

1

-АВ ,

10
1

3

v

А D '1 ,,,,',Р,

АD =- А5 = -АIЗ.

15

Наношrњrм дужи Ас, ОДНОСНО АО , lюцелиhемо ДУЖ ЛВ
lIа

Р,

Р

]0 , 0,1110С!I(}]5 јСJl!!3КIIХ ДСЛО!Ш.

р

3.
р

р

1

6

0(0

- 1

4.

а) и

6

1

2

3

3

4

1(1)

3

6)

р

р

I, Ј н г)

Мало ћсмо укећати IIретходну слику.

l'

р

-,
9

1 1 1

1

9 3

3

"9
5.

l'аС1"ојање НЗl.1еђу Т,l'[;[К<[ А (

-i) и В (~)

jriIH<1KO

је ДУЖИНЈ1 дужи ЛВ; !!,С!! је мер![н број јС)!Н<1К ~!!СОlIУТ­

Ј10ј кред!ю(ти разлике координата таЧЈКЈ А Ј1 В,I{Јкле

I:-(-:, J I=,IHH:H

З':IТО је

5

ЛВ

.~

= - 01.
6

Л(-.!)

2

2

6

_1.

0(0)

6

В(.!. )

I

6

1(1)

3

1.6. Основна својства реалних бројева
1.

а) x-.[i= l. х+(-Ј2")= l.

(x+ (-i2» +,/2 =] +../2 , x +«(-\f2) + .[z) = 1+ .Ј2 ,

x+o = l+-../i, х = I +Ј2 ;
6) x +"/S = 5, х = 5 -,Гs ;

'

се

1.1) х -Ј= ,,'2, х=:З+,,/2:

r

-

r

1') х -,IЗ = \, x=:: I -,/Z+'i' ) :

,.

а)

11)

Ј.

3x ='iг.;2

1 ( 3х )=
, -

3

х.Ј2:::...[з , Х =

1 ,,2,
г

3

( _·
, Ј}
3

' г2 , ! . х:::.! .Ј2.
= --v
3
3

х

3

=

-7.. ;
,5

.Ji ;r ) х ./7:::: -\Гs.
12

10 I [ска је r:::.~, т Е Z \ (Ој, 11 Е N, Кад 611

"

Z,I/ E

.,

, r

х = - .;2 : 6 )

N, таквидајс

II·r =

Р

q

11 •

r био раlЏЮf,алаl1 број, онда 6и !юстојаЈll1 брнјС!llf р, 1/. Р Е
ml'/1Р

. Тада 611 бшlO а' -= - , II =

nl/IIЩ

,тј.

k
I

a = -,kеZ,l е N.ДаКЈtс,(lбllбIЮ

Р'ЩI!QНаЈ!3Н број, ШТО ЩЮТIIDрl"IН ПРl'Тпоставци да је а Itpal\ltOIt3!bllI број .

'" ,m е Z\ 1'V\,II
" E N, -111 :11 = Р- ,а = mq = k ,kеZ,l е N,штопрот,шре' шнреТIЮСТШЩIIО II .
20 r = 11

30
4,

3)

11


1
pmk.

1/

/11

r = - ,m е Z \ јЦ,II е N , a: - = - ,а=-= - ,kеZ,/еN.
11
ЈIЦ
fIIII

Кад 611 6рој 2Гз + 1 б,ю Р:llџюlt:ulJII, шща би постојали 6ројt'I;IИ т е Z, 11 Е N, Т:lкп1t Д3 2 \Гэ + 1 = т ,
("

2vЗ

С

111-11
111 - 11
.
=-1/111 -1 =--,
у З = - - , щто З!t3'1It да би бро)
ЈЈ
2/1

1 i

т

2

11

.

"

_ " ,', _ 11I - SII , , ', ___ -., ."~,_-~,~O"" ,ШТО Iшје 'Г3'1IЮ.
2
11
11
1 г т 2
3111-211
15m - 1011
.... 7 = - - - = - - - - '
"''''-''' ' , щто није та'II\О,
5
113
311
3"

1

г

С

..,' 3 био РЗI!IЮIl:lЛ:lI',:I знамu lI.а то 1111)1: Т:I'IIIО;

т

б) S -- ,,2= - ,mЕZ,II Е N,- - \12= - -S

11 )

г

т

2

1

3

511

- - - \! 7=-,m е Z,ll е N; -

2

11

5.

6.

што

г·Ј2/2

1

2

\12

б) 2x = ·\' 2,x = -= ---г-I"' = т

r:. 10
1') X'\I S=C 'X=
..... S

",' 2. \12
г-

IU

r:=

';5 · ,,5

10

5

=2 ,

AOl'3-

r

f'"

f2

.(2

",
75-

,, 5

'У5

2

г

r.r

7. а) 2x\5+";5=V 2 , \15(2x +I) = "l/2, 2х+l= "(;.2 Х= 'г;- I , х = '- =

6)

5+ .Ј2

х = ----г- :

11)

\f2-Гs
~;
2-.16

1

Х= - •

Ј

../3

+ Ј) = О, х = О

ил 11 Х

+Ј=

8.

а ) х(х

О. х

9,

б)х = 2 илнх =-5; 1I) х =/2 1\ЛI1 х=-Гз .
a)x = -Ј ltJшх =3: б) х = - ../2 ИЛИ х= Ј2 :в)х = ОIUlиХ =-2:Г) х = l +fз I!ЛИ x= I -1з ,
r;
' <1-\12<0,5<Ј<2
-г,
-2~2<+ .Ј2<2\2+]
.

=

О ИЛII Х

= -3:

.,

11.

За OtlC РСаЈ1IIС бројеве х ЭЈ које ВilЖИ - 1

- 1xl < о,

> I х I > О.

ОillIOСI Ю ]

< х < О,

II,I1:ХОЩI аllСОЛУГН(\ UРСII/ЮСТ је

За оне за које lIажи О :s;:x< ] је

I х l = х,

I х I = -х, 1101 је х = -1 х 1- 1 <

паје О :::;:

I х 1< 1.

У оба случаја је

1< 1. Да је I х I НСllсгатиnзн број, то није додатНИ услов јер !I;lЖII за снс рсаЛIIС бројеllе IIIIЗОСТilllља!>10 ['а.
Дакж:,lх l

< 1.

12. ;\) х +2 < Ј5,(х+2)+(-2) <
б) х

Г'-

f > 2 ,(х - ,13)+ "./ 3
- \3

.,/'5 + ( -2),х + (2 +(-2)) < "./5- 2, х + 0 < "/5-2, х < )5-2 :

r:
>2 +.,,,'3,r х + ((- ...."3) + ",3)
>2 + х +0> 2 +..јЗ,,.......х >2+ ...."3 ;
г

Г
го
'
с
r;
r:;
'г.:
с
'-"-11) Х + . . (2 < ..,, 7,(х + .,'/2)+ (-...,2 ) < ...."7 + (- ,2 ), х +(-'12 + (-"':2» < ,'7 - 1 + х + U<"'17 - ""'2, х < ";7 - \12 .
г

13. :1)
б)

2х< 6. 1 '(2'Х)<
2

r:
xvl>2,

г;,

1 .6,
2
1

[~'2J'X <3' l · х<3. х<3;
2

Ј2"/2

с

3

3

,]

с
-.:2

,Ј2 · 12

>~, х

\1 2

r:. (')
-Ј2 ,
·3 'Х < -

u ) зх<-",2, -I '(3'Х)< I .(-~2),

]4.

[г.;
.... 2·

]

(х,\,2)· - >2·--;=, х ·

3

3

12

.Ј2

3

3

] 'Х<- - , Х<- - '

а) -3Х<6, [- 3'Ј, «-з), х»(_СЈ
·~ [-'
- .(-з)Ј,Х>-2" ] 'х>-2 х>-2;
3
(-3)
6) -"':"">2,

-'- .Х>2, (-iз). (-'_ .х] «
(-.. .Гз)

(-'./3)

-'-'3).2,

(-fз).~1"< -2\,'3, l.х, -2/э. х <-2/3;
(-,mГ

15 .

а) II1tјСIl!ЮМ: б} Л, В, С; и) А , С,

16 .

а)

6)

D;

г) С: д ) С, О; Ь) п, с и О; С) HlljCI\IIOM.


0(0)

- 1
с)

0(0)

17.

Та ·т о ј!: II).

18.

а) Х< -- :6) Х >-:г; ;и) х<г-.

5-Ј3

4

з+\5

2

.... 2

\,'5

...L
Ј

1(1)

]9.

s-.Гз

2-./3

а) 2-i3<хS5- .Ј3 ,

~
ЈО)

0(0)

х

.13-]

-,12- 1

~wњmsi$'lttlflЊi$lmi$i$Wni$Wh!

0(0)

-4
'./2 - ]
11) ]';:!> х < ----r- .
... 3
v3

1(1)

4

,12 -

.f)

./3

1

~
О(О}

~~

-~

х

1(1)

1.7. Операције с квадратним коренима ~

х

",

основна својства

""

.

5.

,168 = ";4 . 17 "" 2.../ ] 7 - T~'!!IO ј е; б) ,,11053 = ...,'8 1. ] 3 = 9,' 13, :~ llаЧII .ј] 053 ~ 1з,,27; Н) H Cl'~'IIIO: r) 1'3'1110.

7.

(1) •. ./2(is+/3i.)="'\6+/6i.=/4 2 + -..,,rg; =4+8 = ]2; 6) 9+27=36; 11)

8.

r:r::;
](.
г
l
СГ
I
'
1
3) '.8- з,·2 + - = ,·4·2 -3'.2 + -;=, = 2 . ;2
. -з-..,'2 + ...... = -,12 +7:: б)
,12
";2
,'2

9.

(..f2 + щ-.,Ј2 - I)=.ЈИ +.f2 -.Ј2 + 1 = -.Ј4 - Ј = 2- ] =]

-/2

1

Е +1
10.

i.ЈЗ 1')

;/5.

../3+~ .
,13

11ајс

=_I_ . ..fi.- ] = ! .(.[2-0=,G_1

Ј

..fi +l .,fi- ]

l~pc!1t1ocт прощпода је:а) број

4;

б) број

2.

1.8. Децимални запис реалног броја.

Приближна вредност

реалног броја

.fs. =2,23.
../7. = 2,64 .

].

..[s= 2,23 ... , ../5"'2,23,

2.

../7 = 2,64 "',

,fi '" 2,6-4,

3.

..fi = 1,414 .. .

, . ./"2 = 1,414., .п. =1 ,4]4.

4.

а) 1,'2-],41= 11,4]42 ... - 1.41 = 10.0142 ··· 1=0,0142 .. <0.1;
БЈ 1,/2 - 1,51 = 11, 5-1,4142 .. . 1= 10,0857 ... 1=0,0857 .. <0,1 :

и)

1,12 -

I 1

1,41 1'" 11,4[42 ... - [,4] = 0,0042

··.1 = 0,0042 ... < 0.01 :

r) 1 Ј2 - 1,421 = 1],42 - ].4]42 ... 1= 10.0057 ···1 = 0,0057 ... < 0.0] :

А) 1-./"2 - Ј,4141 = 11,4142 ... - 1,4141 = 10.0002 ... 1= 0,0002 ... < 0.00:
1) 1
5.
6,

/i. - [,4 151 '" 11,4 [5 -

1,4142 ... 1=- 10.0007 ... 1= 0.0007 ... < 0,001.

На ЏСnllO." рачунару IIЛlI 113 TaOOle '111'1';)1.10
а)

0,04575 ... < 0,1:

б)

fi '"

2,64575 .. .
0,05424 ... <0, 1: 11) 0,00575 < 0.0]; r) 0,0035424 ... < O,QI .

IЈ6 - 2,44! = 12,4494897 ... - 2,44 1= 0,0094897 .. . ;
1,/"6 - 2,45 1= 12,4494897 ... -

2,45 1= 12, 45- 2,4494897 ... 1= 0,0005102 ..

И забраhсмо друту иреДIIОСТ; тада

7.

а)

8.

а) С-

0,00665...

jt.: У'lИње на

грсшка

3Ha'l'IIO

ман.;! .

< 0,01; БЈ 0,00665... < 0,0 ]; В) 0,00334 ... < 0,01; 1-) 0,00065 .. , < О.ООI;д) 0,00034 .. , < 0,001.

= 3,0: I с-с" I = 0,00207 1...; 6)

с'

= 2,9: I с----с' I = 0,097928.

9.

Постуrlll •• а на'ш •• I\ojll је ПР "' МСЊСII пр ...m'кuм РСUlаваЈЬ.iI п р ....\tсрil

4 У Уџ6с"III\У.

10. а) 21,72 m < 11 < 2,96 т; б) будуhи да је 0,5% оп 21,84 jeJIl,al\o 21,84' 0,5 "" 0.2 184 '0,5 = О, 10720 < 0.1;
100
21,73т

< d < 21,95 111:

IНlдllМО да је РЗ3JlJlка занемаРЉIIU:l.

2.1. Питагорина теорема
Јт:

1241
1:1) {:;- Ј m; г ) 6,625 Јт.

~277 ст; б) ~1 8,OIJт;

Јо,202 П1.

1.

а)

37 ещ б) 6,8

3.

а)

20 ст; 6) 9 dm; 11) 9,6

5.

а) (7 +.J15 + 8)ет = (15 + ~)СI11 ; б) (..Ji] + 5 + 6)СI11 = (1 1+ m)сП1 ; В) (3 +

6.

ај 10 ЛI\О су 1'0 ДУ:"ШIIС д"сју l\aTt"тa, онда јс ПУЖlIна Х.НlQТСllузе \11 44 + 169 СI1l = ,Гзi)СIII;

,

9

Јт; г) -

2.:1)

11)

4.ај2dт;б) .Ј180сщВ ) \f45icnl.

т.

/i>+ / 15)dl11.

2" ако је дужа 0/1 ТIIХ е1';)III1(ЏI ХШlOт('нузэ. Оlll(а је I'УЖ' 1II 3 IIспознат(' 1\3П"ГС 5 СШ ; 'Iма Illlil реll!сља;

7.

1)

ДlJе стран'ще јСllнаКI!Х дужlt на ПРЭI)ОУГЛОГ троуmз морају б1i1'И

Ь

= , :93 (111 ; има Alla

реl!lсња: 11 )

1о с = 12

ст ; 2 О

~

/1 = \1'98 с т ; "ма
IberOlle

/Ща рсшсља;

"31'('тс; задатак "ма једно

IЈоСI'ЈС'I,С, с = ..Jill СI11 = 16'/2 ст .
с=Ј26Јт, а=\Чоdm, ь =Ј26 -10dm= -,,/i6dm= 4dПl; О=а+ь+с =(,Ј10+4+ !26)dП1;
р=

8.

= ,,' 4fl5 ст; 20

~

1

Q

С

~

б)

3)

а ·Ь

, = _Ј1О.,_4 dm

с = Ја:

+(/2 =

l •

,fza l

г-

P=2.j10 dm 1 .
=,' 2'82

=8\12СI11;6) с=

)2

(Ј2ј2

2.2. Теорема обрнута Питагориној

=

"ј4 =2сПl.

теореми

ВОДIIМО ра'IУ"Э о томе да МСРШI број ДУ'Кlше ХИIIOТСI.узс мора б,tтll најl:lећи од заД:lТlIХ 6 ројеuз.

1.

:1) 281 + 452 = 784 + 2 025 = 2 809 = 5]1;

б)

(16)' +(63)1

11)

(4 ОЈ + 142= 1~+196=16ОО;1764=(5з8Ј

=256+3 %9=4993 =(65)2
552525255

=1з2;

з

),) 151+( 63)2 =225+3969= 3600 + 3969 =7569;: (")'
4
16

16
4
2.

a)61+8~ = 36+64=100*169= I Y:
ој IOl+r351~
2

гј 12~ +
3.
4.

(~)2 -оу =~:

64

2s

49

25-64' 1 6;:~", 900=[~)'
400

400

400

2

= 100+1225=1625;:6500",5329=(73)'
4
4
16
16
4

[,,)1

= 144 + 625 = 2929 *- 2 116 = [ " ) ' .

16
[6
6) јссте: 11) 'нtje; 1') јесте.
Имамо I\а је 112 + bl = (2. Оllда је:
4

16

2

а) Није:

о ј Ј?а 1

5.

6)

+ A,.1.1Jl = J?cl.

ОДIЮСЈЮ (ka)!

+ (kb)2 "" (kcj2.

ај Не nocтojll; б) IЮСПЈјJt. иl1jс ЈЈравоyrЛII;

(1)

постој lt , ЈIРЗllоуглJt је; г) не l юстојll; д) I'ОСl"Oји, 11 равоуглlt је.

2.3. Примене Питагорине теореме на квадрат,
правоугаоник и троугао

1.

:1) 5./2(111; 6) 4 СП1; 11)

3.

а) /208СП1ј6)5dm;fI)10,6dm.

5.
6.

,
1

- (1 =

]2(111;

2. а ) 3 (\ш; 6 ) ..Ј2 d m ; В)
~,

4 . Ь = "; d Z _(11

24

= , 1900(m = ЈОст; 0 = 2(11 + Ь) = 92 СПЈ.

96

(1 = 24Сl11, а= -г.; ст ,

О = 4а=----,=ст.

-1'

"

Tpoyrao RCS је jcJt1l3KOcтpam1'l :lff.
11=

2,4

sJ6cm .

Зато је Ь::

,

d

- =

1 2( ш . Из ТРОУГn:! А/ЈС6 11 1iс

,Гd2_b 2 = './242 -122(111

D

1)С111

1/ = \,1 ]2 2(4

1I = I Z.J)cm

r:

г

0 = 2«(/ + !Ј) '" 2( 12,;,3 + 12 ) ст = 24( \,' )

.

Р = а !1= 1 2у' з· 1 2сm

7.

l

r.

+ [)ст;

l

= 1 4 4 ....'зс m .

а)
г

с= \,(/1 +Ь!

r=
t =

=

~

,IЗб+64 с Пl

10ст

r

1/11+(~)
,

ј

' = Ј81 +31 =';73(т

'ь /12 +(~)I :: Ј61 +42 = Гs2cт.

А

=

У'IНJlIt СМО У У ј разреду ла је СРСДLПUТС ХlIпотенrзe пра поyrлог ТРОУ.-лз ЦСlI'ГЈр кру:ж mщс Olllt,a,., око тог
ЧЮУГI1 3.

360,' Т()IЋ је 1< =

,,

= Scm .

6)

r = 211 = 8cm,IJ = "гр;. - 41 С'1' = 4",/3ст

I. = )ы ( ~уy = -!48+ 4 сm = \is2с П1,
'. =
1,=

,
"'" 4 с т

/1/ + ОУ = ~cт = ,/28ст,

,,

= 4 011.

,

~

..

1)

,,)

ь = Јс 1

_(11 =

Г

1 .=~24 l+

.Ј25 !

(,)1
'2

_7 1 Cl11 = ..J62S

I

49

49сm = .J5-i6cm = ../24 cm,
1

с-:=

СП1= V576+"4CI11= "2-V2353сП1,

= \171 + ]2 1 cm = ./49 + 144 cm =
,
25

"

= - = - СП1;

Ј\9зсm,

, ,

,)

8

с = 211 = 1 1сПl, а = ,/1.: 2 - Ь! = ,/]21 - 6' ст = )ј{Ј8сIП = ,/27 4ст = 2,/27сrл,
30'

,
"
,

а=Ь=

8

'./2= \,Гzсm.

Ь "

с

6 crtl

А

" = ',,)' +Ш' = Ј(:,]' +(},Ј' ст
i64l6
+- СПl

= ,1V2

г

с

"

:: \'40Сlll,

2

1,. = :'= 4сП1 .
2

А

8.

с = \1r;;1;bi :: ,)(-,/20)1+( \iiЮр Ст

10.

= ,./100(111 = ЈОсПl;

р

r•

16.,/80
г
= ___ СI11 1 = 8· 2\"20сш 1

,

= 2 =5сш •"

/] 600
= _' _ _ ст 1 = 20 ст Ј
2

2_
р = 32,JScrn 2 •
с друге стане је

р = с '}I .

2

, па

имамо

11

с

40

= - = - сm=4сш
с
10

А

h

ь

'"
в

"=--=
.

а 2 ,,'3

У.

"2

"
4

r
1\1 ,,')

-- =
4

с

А

с

с

С

в

с

2

,

16,'3ст" .
в

Се

11 .

SB=SV,

d=?

SV =\/31 +[,62 m = 3,4т
d =

он

= DS+5B =

s

3ш + 3, 4т

а=6,4m.

12.

20%·30ст

20·30

= -- ст = 6ст, (30 100

6}сrп

=

24сIП

.

р =

30-24

_ _ сш 1

2


=360сш 1

D

1,('т

V

2.4. Примене Питагорине теореме на ромб,
трапез и делтоид

1.

р = AB +CD -11, Л8 = АС' +С'В,
2

ЛС '" J2S l _ 151 ст = 20ст, СВ = ЈI7 !
Л/Ј

_ 152

ст

=

Ист.

28сПl

=

р", 28+ 16 . 1 5СПЈ 1 '" 22. ]5ет 1 = З30сm~.
2
2.

У ГЛО!!II на ОСIIОUlЩИ јСДl lзкокраког тралсза су једнаК I I. Ако су

о

с

1z"5cm

У3 1'О 11 IЮМIIЛС.\lСНТНН, ТО су )'ТЈЮIIИ од 110 450. Троугао ВСС је
јСI\I I ~КОКР;I1Ш II РЩОУГЛН, ла је !.I11С!IIIЗ трапсза

ЛУ-Al НIIС

,-+

лn = н с = "1/51

IC P:II( OIl;J

0 = (22,5+ 12,5+ 2 · s,(2)ст = (35+
3.

р :::

11

52

h=5

ст. Онда су

~

СIn = 5";2 ст,

па

.,

је
2.2,5 ст

А

lоЈ2) ст.

+с _1. '" 32 ст 1
2

4.

П Рl1меПlда је

С·

tillDA

5 с",

В

1 1ра lЮУ'·ЛII .

а =с+2 1.,

l' '" с + 21. +с

' }I

= 32ст2,

2
р", (с

+ 1, )11 = 32ст 1 .

(е + 2.[2).2/2 ст !
('"

~cт,

;;

32ст 1, 2.Ј2, = 24

I~ + 4/2)СШ, а '" ~cт; Ь = 2/2. ,ficm, ь = 4сrn

tI ::: (

..,.2";2

О

:<1+(+

..;2

12+20+ 4 ..Ј2

2Ь =

12

ст

,

])

=

32 + 4.Ј2

,fi

= SB = СО 11 ilAED је IIpa llOса LAED = 900. Да..-ъе је

yrJIII

ст.

АЕ :::

5 ст, ла је ilASD::: 25 С Л1 1

It 10:0113'1110

с

I'''IJCЈ)::: 3 . 25

45· :

ь

лS

5.

1,

= 75 Сlл 1 .

ь

1,

.,.
А

6.

1,

Задатак им а

10

М

All3

1,

N

"

D

решеЊ:I.

Ако је задата краћа }I,IlјаГОllanа ром6а, О l ща је OIЩ једнака

страшщн lюм6а. К:lIФ је љоме ромб Р3СТЗIIЉСН на

с

1.(113 јед­

на КОСТР3 1111 'IЩI троугла, бlthе :
а:::12сш,

2" Ако је задата

р

(11

",2 1'1 =2· -

дужа Дllјаl·ОllаЛ<1

r:.

144

г

.. 3=-~3cтl

4
2
pO.\l6a, онда је

љеllЗ П011О1111113

једнака lllt С IIШI jeJIHaKocтp3111t'lIIor тpoyrJla странице а. Дакле,

(I /З

Ir = - - = 6cm,
2

а :::

12
"""F cm.
";3

·6 ћ
144 '"
r:
Y TOM CJIY'IaJY
lI11е 1'=21'1 =2·-.Ј3сш 1 ==24"\'3ст 1 .

3-4

А

7.

Задатак HM~ ДЩI rСlllсња .

с

(

10 Ако је дужа дија t-ОН<lЛ<l оса Сl\метрије
дслтоида,
" роуГII<l

онда

ће

ПР;JIIО У Г}lОГ

11 3

sc '" ,j~ СПl == \:'51 ст
Зато је AS == (lfI -

D

10

,

BCS бит и:

(-- -1--'-----.0" н

,/si ) сm , па је траже­

в

5

5

на lIУЖI1I1<1 д ругог пара страница
~

АВ == ') 7 ~ + (18 - ·}"5Ј)2 C!l1 .

А

Ако ј е краћа дијагонала оса

20

симстрнје IIf:JIfOH ,'l a, lIа flСТИ IШЧIIII

А

добијамо да је

'- - 2
SC= , ·' 10' - 9 сm

8.

и'

с' ,

+ /1 2 ==

1)

t~ = b~ +(%
I
[<

"

+t2 =
(,

'

,

"(

= \,'19СIlI , AS=(14 - -У19)сП1, Ав = ..,' 9"

" [Н'
Ib

а'

=a

2

+

Г )'

н - ,' 19" сш .

9.

"4

4

4Ь 2 + а 1

+(iJ

наки . Стога је
КОД темена

+ -Ь4

прав.

USQ

су јед­

уrЛ()1J11

на

2(1. + 213 = 2((t + 13)
= 900. )..(аК1Iе, УI",IO
т роу l'lIа Роп ј е

!I.

ОС!Ю!IУ

Пllтагоринс

+ QN"!. "" Т'(ј, U ITO

је требало дока:ЫТ!1 .

R

5с 1

= _ = 5r l .
4

На

теореме ј е РП "

4а l +Р

+ /1 1)
4

+ 13

= 180", џ

4

5(а"

11

ЊЈ1ХОШ I

ОСНОВИЦИ ДРОДlЮСЈ Ю оп су ј ед ·

4
+ = -;4'-'-4111 + 4b z + а Ј + Ь 2
=

I-'SU

Iшк(}краКI1 ;

2

Ь ! + ~ +a l

ТРUУ I 'IЮ IН1

,

'

Q
с

л

2.5. Конструкције тачака на бројевној

правој које
одrоварају квадратним коренима природних бројева
~

1.

10 = 9 + 1,

~

"1/10 = ,.'32 +1 2

- Ло

о{о)

3 /1()

/(1 )

2.

/3-2/i

3- 2/3 0 (0)

I{J)

12

Ј3

з

...

2,11 0

3.

12./3

1(Ј)

0(0)

1'1

1'1

О

4

О{О)

1(1 )

2

0(0)

I( 1}

,

зЛо

О{О)

1(1)

0(0)

I{I )

0(0)

1(1 )

2/516

зЛо

4

Ii

,
0(0)

4.

1(1)

20=16+4,

0(0)

1( 1)

/i /3

3

,J20= ,J4 !+ 2 ~ ,

2

40=36+ 4,

./i

2

3

4

11:1 слик;: видимо да ј!." Ta'J~H ОДГОIJОР ЈЈОД В) . Могли смо НРШ.ЈеНЈ!ТИ свој ства "вадрата lJОЗЈЈћllJНИХ реалиих 6ројева .

Знамо

је

72 = 49, 82 '" 64, .... Ода1"lIе
5.

Mt."PHJ!

З2 ", 9,

12 == 1, 2 2 == 4,

закључујемо да је

... 4 <

број дуж!!не дужи АБ једнак је

. ./2.
(LC = 900).

Јlакокраки пра(юуrлJt

42 = 16, (.. /2т~ = 20, 52 == 25, 62 ", 36, (.,/4(;)2 '"

40,

IiO < ·./5 < 6 < . .,г.iO < 7.

Ј(ощтрущuемо јед­

с

Tpoyrao Аве
Мерни број л)~,.кине
1. Тачка О је симcrРII'lНа та'If(И Н у односу
конструиwемо та'!!>у / тако}щ је 01 = Ас.

њеrmlИХ катста једнак је
на А . ЗаТIЈМ

[(1)

О(())

3.1. Степен чији је изложилац

А(/2)

природан број

1.

а)

2.

а) 4 5 = 1 024;6) (_9)4= 656 1; В) [2 Ј3 ==~;J")(--o,6)}=-0,216.

35; 6) (_2)6.

7

3.

а) (-2 )6= 64;6)(- 5)3 =-125;11) ( "Ј' =_l_
3

4.

343

;r)

243

[ _ ~J4 == 1296;д) (0,8)3 = 0,5 12.
7

2401

а) з5 = 243; СЈ) 10 Ј = 1 000; В) (--6) 4= 1296;1") [' Ј5 =в.-;д) _27 ; ~) (- fзУ=27 .
3

5.

а)5 3 +(_ 1)4 = 126;б)2 4 _ з Ј =_ ll;н) ('Ј' + [_ 2Ј2

6.

а)

243

64

= 419 ;1")25 · (_ 5)2 = 800.
4
5
1600
(_ 1) 10 + (-1)] 1 + (_1)12 = 1; 6) (_ 1),()08 + 0,009 + 12010 == 2; В) (_3)3 + (- 2)' + (_ 1)5 = - 12 .

4

7.

9

8.

а) з4·4 3

9.

Број У + 22 = 31 је прщт број, а 6рој 43 + з4 = 145 је сложен број . Број 26 - (2" + 24 + 2) + 22 + 2 + 1) '" 6463 = 1 није ии нрост ни сложен 6рој .
13+ 23 + ]1 + 43 + 5) = 225 = (1 +2 + 3+ 4 + 5)'.
а) ј една!>ост 83 = 29 је Ta'lНa, јер је 83 = 512 == 29; 6) jeД"~KOCT 16 + 26 '" ) 6 ннје та'lна јер је 16 + 2" = 65, а
3" = 729; В) једнакост 152 - 102 = 5 Ј jt."Ta'lНa , јер је 152 _ 10' = 125 = 53.
,1) Како је 2ћ + з4 = 64 + 81 = 145 < 625 = 54 < 5 Н I, нејеllнакост је таЧII.1;
б) НејСДllакост иије тачиа, jrp ј" 121 2 > О, а (-13)]} < О ;
В) (_ 3)5 + (_ 5)3 = - 243 - 125 < О, па је неједнакост тачна.
а) 16 = 2\ 64 = 26, 256 == 28, 1 024 = 2 10;
б) - 27 = (- 3)3, 81 == з4 == (_3)4; - 243 = (- 3)\ 729 = (-3)~;

1().
11.
12.

13.

= 5184; 6) (-4)2. (_5)3 = - 2 000;

в)4 = (- '/2У,

32 = 4 = (- --/2( ,

в)

72· (_2)6 = 3136.

128 = (-,/2Г .

14 . a)9·'=6561> 18l = 324;6)(- 5)4 = 625> - 1024 = (-4)5; 1I) (\/2)" = 16<8 = ('/8)2 .
15. а) з l + з 3 = 3' није тачна једнакост; б) 64 - 24 == 44 I!liје тачна једнакост;
В) 27 _ 26 + 2 Ј = 24 није та'lна једнакост .
16. Како ј" (-2 0(9)2Q()jj > О 11 (- 2 008)2 оо'! < О, ТО је (-2 009)2 ~ > (- 2 008)2 ОО".

d

3.2. Множење степена једнаких основа
1. а) 24 · 27 ::: 211; б ) 35.)8 = )1.1: 11) (-4)" (-4)9 = (-4)12; r) 54.5" · 5.1 = slJ;A) (-6) 11. (-6)11. (-6) IJ "" (--6):16,
Z.

а) (_2)6 = 64;6) (-3)'=-27; п) (--0.2)4= 0,0016: г) (_ ~)S =~ ; д)

3.
4.

5.
6.

(-'/2)1

::16.
243
а) (-1 )10. (_ Ј )7 '" -1; 6) (_ 1)6 . (_ Ј )7 . H)~ = 1: в ) (-1) 12. (-1)8 . (_1)5 = -1.
а) (_2)6. 29 = 2' s: 6) (_3)S . (_ ) 7 = ) 11; и ) (-4)' · 4' . (-4)11 = 421; 1') (--O,S)} · 0,54 . (--0,5)9 = (0,5)11.
а ) ох'.
х 14 ; б ) (1" n4 . aS "" /JI ~ ; в )
у' . у" = ".'1).
а) JCltIHIKOC'Т 25. 2~ = 21 1 IIIlје тз'lItа; 6) једнакост (_3 )S, (_3)6. (_3)7 = )18 је та'Ш~;
Ј

r.

r::

11) jClIl13KOCТ (-0,7) 5 . (--0,7)' "" (--0,7)15 ннје та'!"а;

г)јсДlЩКОcr (~J .(~y .(~y =(~Jj јетз.ша.
7. (_ I )HIOII·{_ I )ZIm · (_I)lOIO =_ I.
8. Как!) је (_2)' 1. (_2)8 = (-2)'~ < О, а)4.) 7 :: )1 1 > О, то је (_2) 11. (_2 )А < О <) 4. )7.
Ннсу.

9.
10.

а) 25·2" -= 217, 01111<1 је х

11.

Дока з (IIС}Щ

= ] 2: 6)

ако je.~· ~ = х9 :; 5 12

113 '1IIЊСIIIЩС}Щ је ]

+ 2 + ... + 9 + ]0 '"

= 29, (}]IД3

јс Х

= 2.

55.

3.3. Дељење степена једнаких основа
1.

а) 2 А :

25 = 2}:

6) з 1U : з 4

= 36: 8) (-4)8: (-4)6 = (-4)1: г) 74 . ..,.. : 7~ = 75; д) (_8) 11 . (-8) 11 : (-8) 10 = (_8)1).

2. а) (_2)7 : (_2)2 '" (_2)S = -32; 6 ) (_З)17 : (_3 )14 '" (_3)' = -27: Р) (--0,4)25 : (--0,4)11 = (--0,4)4 '" 0,0256:

с) (- ;Ј' НЈ' =НЈ' =-"

3. 3) (-1 )10: (_1)7 .. _ 1: 6) (_1)6. (- 1)': (-1)3 = _ 1; Р ) (-1)12. «- 1)' : (_I)Ј) '" - 1.
<1. а ) (_2)10: 25 = (_2)Ј '" - 32; 6) (_3)8 : (_з)5 = (-3)' = - 27; о) (-4)9 . 4': (-4)11 = 45 = ] 024;
1') (--0,3)5 . ОУ : (-0,з)6 = (-О ,3 )Ј = --0,027.
5. а ) х9 : ~ = .хА: 6) (lЈ . д4: /, 5 = (1 2: о) 1' . ј : у" = у.
6. J CAIIaKOCТII а ) 11 г) IIII(Y "Г".I' IIIС, а jcA" aKOCТII 6) 11 11) су та 'щ е.
21.27
3':35
412:49
7. а) - - =2'= 16:6) - - : 1;11) - - =4 .
26.2 '
31 1о : 31Ј
7 1 Ј :7 11
(_ 1)' ·(_ I )~
(_1)6 :(_ I)Ј
(- 1)" · (_ 1)2 = 1
8. а)
(_ 1)7
;-]:6) (])14:(_1)11 - 1:1.1) (- ])" .(-1)11
.

9.

а)

X S.x9

y "l : y 6

х6. x~

y ~'

- - ; 1:6)

10.

K~IK() је (_З)1 5 : (-3)~

11.

Ннсу.

=

: y\ ~
(_з)7

1l 12. (I ~ :{/ 6

1;11)

н

(lН .</\1 : (/9

] ,(x,y,a~O) .

281 : 2 Н = 27 > О, 1"0 је (_3)IS: (_З)8

< О < 2g1

: 27-1.

12. 3) И3 2~: 2' = 24 слеДII дзје 2"= 29: 2-1 = 2 Ј .11ајсх = 5.
6 ) КЗI(О је 9" : 9'" "'" 81 = 9!, то је 9'" = 98: 92 = 1)11, Ilајех = 6.

r!!1J

3.4. Множење степена једнаких изложилаца
1.

а) 2 1l . 61 2 = ]2 Il : 6 ) 3'· .,. '" 214; 8) (_5)9 . (-4)9 = (20)9; г) з8· 4' · 5' '"

2.

а) 4.1· 0,75 Ј = (4'0,75)} = з Ј = 27: б)

3.

jcJlllaKOCТII

11011 а ) 11

(i)4'

64 =256;D)

В) су та', не, з јСДllакости I}ОД

6) 11

W; д) (_7)11 . (-2)11 . 1011 = 1401 1

(_~)'.(~)4 =2~'
г) НИСУ та'I ИС.

(10-9) 3
4' ·51
1
4. а) (5.6)Ј = 27;6) (8.IОј ! "")6 '

5. а )
6.

xI!.yIJ =:

(xy )~ ;

6) а 5 . Ь'

=:

(аЬ) 5; в)

x ll . у"' а"

=:

(хуа)lI.

а)4 9 ·О,25 9 =1;6) (-3)~ (~J6 =64 ;Н) (--0,4) 4 . 104 = 25б: 1') 52 00'1 , (_~JHI(>9 =-1 '

7. а) (х· у) 7 =: х7у; б) (х' а)' = Х>а 5 ; п) { х ' у . а)9 == х9у911 9 •
8. Како ј е 46 . 56 = 206 > О И 10s . (_ 3)5 =: (_ 30)5 < О, ТО је 46 . 56 > О > IO S . (_3 )5.
9.

Ни(у.

1О.

~ ) Ако је 7~

ЈЈ.

ДОК<lз(леДИIIЗ 'IНњеНlщедаје

. 5' = 358, ()]IД~ је х =: 8; 6) И:{ 62009 . х2 оо<!
1 · 2 · 3·4· 5 = 120.

:=:

30200'1 (,1едн да је х :=: 5.

3.5. Дељење степена једнаких изложилаца
8 10 : 4 10 =: 2 10; 6) ]84: 64 =:]4; 11) (_ 15)6: (_ 3)6 = 510; r)

1.

~)

5~' БИ : 10~

2.

а) OJ~ (~J] =~;6) с:у :иоу = 5 3:\3

3.

~)

4.

~) 146 : 76""64;6) C:J:(~)3 =2:;в) (--О,9)4:0,з4=s];г)

5.

/еШЈЭКО(ТII ПОД~) 11 г) 'У т~чне, а јСДIJ~К()(Т:iII JlОД

6.

~) Х6 :у(, =(;Ј;6) 119 : b9=:(~)~ ;II) x"'Y" :lIl~ =:(X:}~ .

==

3 Н ; д)

(_ 9)9: 39·59 =_( 15)9.

70 s
69 4
(- 156)3
-=32;6) =81 ; 1 1 ) - - =--6 4.
YjS
23 ~
393

6)

7,

~) (;Ј = ;:,6) (~)'2 = ;:~;B) (х2уа Ј = хз~~~5 .

8.

Како је

9,

НИ'У'

(_24)9: 69 = (_4)9 < U ~1

]4~: 7~

=

2~

(_ 2) 2

(_ ~). =16 .

11 В) нису т~ч"с .

> О, ТО је (_ 24)9: 69 < U <

14~:

78.

10. ~)АкојеI51 ~ :У=5 ' \ондаје3~=15 14 :5 1 4=з ' \пзјех = 14.
6) Из 249 : х9 = 3~ (леДllда је х9 24~ : з9 8 g, НЈ ј е х = 8.

=

11.

а)

3.6.

х

(

7

ЈЏ

~

=

у =ys ,6)
Ј ' (Ј'
Х

x~ .

=:

Степеновање степена

1. '1 (2')'=2"=4096'61 ((-11' )'=1,"1((>'31' )'
2.

3.

4.

а) (а4) Ј =1I12;б )

=27;с) [НЈ'ј'

(X ,)7= X14;B) (_4 y 5)h =4by ){) .

(2' )'

(4 2 У. =I;г)

729

5.

за док;џ сс ПРН;\!t'њује 3аКOII комутаЦllје реалних, а саМII;\! тим и ПРНРОШlИх броје1lа.

6. а) АВ '" xSyS; 6) л l
7.

""

х'

х"у4; В) ЈУ = :/'у9; Т) лЧr = x20~; Н) Л 5 В5 =

у'

118.

(116

8. а) (46)4 = 4 ~4=2~В= 8'6=(81 )8;б) (З~У=3W::9'О::(9 ~ ) ~ .
9.

10.

До ка!! ПР<JIIЗ!lаЗII 'IЗ IlраНllла стеПСIЮl;lања

а)

(4s ј ' = 4 » < 4 "<5

Џ

crelleHa.

53 ;6) ( -6 ј'ј'
(ј"

=

= 6-'.

,

<6Ь4= 64;1I)64Ј<165;I·)4!О=32~.

11.

(,J2(= A./2 .(\/2)m::/2'21~> 21~= (25)] : (32)J=r\,1J22 Y.

12.

Н а ОСНОIIУ ОllсраЦllја са CТCnCllltM(\ је

54~'

5018.

2524"

(5 l )24"

(5'6) )"

548"

--~ -- ~ -- ~ -~ ]

(2560<)4

S.чl·

3.7. Примери операција са степенима
4 ~_ 4J

+ 42 = 976: 1') 54 _ 52+ SJ = 725.

а )]Ј

2.

Hlljeдlla jeAl l uKOCТ

3.

једнакости 1I0Д а ) 11 6) нису таЧllе, а једнакост '!ОД 11 ) је Ta'I II<I.

+

з4

= 108: б)

1.

'"Ije таЧIНl.

4. а ) 8·26 + 7'26_ 6'26 = 9· 26; б) 5·)4 - 6' з4 + 7·)4 = 2· ) 5; 11) 9· 43_8' 4 Ј + 7. 43:: 29.
5. а )9 · 24+ 7· 24 = 2S: б) 10· з s + 17·3 5= з8; 11) 36 · 57 _ 11· 57= 59.
6. а) 1О . 210 + 3 . 2" = 2'4 > 212; 6) 26 . 3~ + 3" '" з'2 > ) 11; 11) 17 . 46 + 60 . 45 = 21 7.

7.

Нс.

9.

Израз (Х 5 )Ь

=x.l(l >xll!

10.

]012 = 1 оо()"

< 1 0241:: (4 S)4 = 420.

11. И" (1 -2 (07)1 00/1 / оо') )о

::(Х 4 )7 акојех > ] IIЛllх <- I.

() "

((-2008)2 ОО'Ј) 1007 < О, (леди ЩI јс ( - 2 (07)1 0О!!)1 оо') )о о > (( -2 (08)1 00'<)1001 .

3.8. Рационални алгебарски изрази.

Бројевна вредност

израза

1.

а )(х+3) :О,4 3;б)(iI+3) · (4·Ь-5);II)r+3Х i
х

)

За!lИШIf A<tTIt Itзраз

0.3<

1\

"

)

5

4

Ь

/\(

ftзра'lунај 'I.(гону вредност 3КО је х

= ]2.

6

х

х

х

Ј

S

2. ТражеНl1 израз је (х + 8) - (r : 6), а за х :о ] 2 IIoeЈ'(ша IlpeAllocr је - 4.

З. за х = ] 11 У = -2 преДIЮСТl1 датих израза су: а) О; 6) - 6; В) 9; г) ~.
7
4.

5.

Није, јер КОД Р:ЩIЮllаЈIИl IХ алге6арск н ж нзраза IIlIje ДОЗIЮЈЬена ОI Јерација "кореIЮllаll':I. ~

6.

7.

+ В =х + у- 1 = - 2, Л - R = х - у - 5 =3) : (у + 2) ЈЈа није lIефlllllса ll за у = - 2; 2·А + 3· Н'" - 4.

ВреДНОСТII тражено! ' нзра за су: А

Л
а)

.. 8 =

(х -

1 + 3 + 5 + ... + ]7 + 19; 6) 11 + 21 + ...

,
1'=- ·

+ 71;

В)

хЈ

+уЈ

x~

_

2;А· В

=

(х-3)(у

+ 2) =

О,

уЈ

8. (/+Ь+с+Ј+с.

,;
9. а ) :ia х = О; 6) за х = 5; В) израз је у8СК дефинисаll јер је zx2 + 5 > О за С!Јаки реала ll 6рој х
10. Л=В=5х,пајсА·В=25rнЛ:R=I.
11.

А

= 8=

2УШIII А

= в "'-2у, најсА

+В=

4у илн А

=-4у,аЛ

-8= О.

3.9. Полиноми
1. а) - 5r и -2Х\ 6) ,./7х' 11 ,Г3х Ј . 2. ПотlНОМИ су IIзра311 пол а), и), г) и Д), а израЗJl IЮД а) 11 д) су МОНОМII .
3.

а) 9ху;

6) -

х

- .

у-"

5.0=2«(/+Ь)иР=аЬ.

4. а)

r

+ 51 = r + 25; 6) (х + 7)2, В) у! -r; Ј') (х- у) 2 ;д) х+ у.
2

6.Р = 6а!нУ = а'.

7.0=а+Ь+с+Ј +е.

8. Л + 8:0 2xl-4x; О + С'" f1x1-8; С+А '" бх' + 2xl: А + R + с= 2xl-4x+ бх', В + С+ О = 6х'-4х-8;
С+ D + А = t;xJ-8 + 2r JI А + В + С+ О = zx2 - 4х+ 6х'-8.
9. Моно:\ш А = Зх 11 В '" -4у IIJlCY СЛIРНШ. Формирани МОНОМII су: л 1 = 9r; л . в = -12ху 11 lJl = Iбу!. ПОIIIНЮ­
мн А + В = 3х- 4у;А I- В = 9'? + 4у,Л + А · 8 = 3х- 12ху и А · В + 82 = ]бу! - 12ху.
11. СлII 'IНIt су .vrОllоми;А и Е; В 11 0;(.'" Е
3
12. а) 3х;6) 3 - х: 11) 3 + X+XZ;I') х и Зх,
13. а) 9 + 5х-6'? + l:!x4 - 7х' а - 7х' + 8xt- 6х' + 5х + 9; 6) -7 + 4у + 9у! - 5)" + 8у" + 6 у Нј ]ј 6y lO + 8у" - 5)" +
9yl + 4у- 7. З6нр Косф l IЦијеНЗl'а даТJlХ поЛ/тома је 9, ОДfЮСН О 15.
14. На ПРИ:\lер: 511' - 4114 + О· а Ј + 3а 2 _ 2а + 10: 5(}s _ 4(}4 +3111_ 2а + 1.
]5. На "р"мер: ] -3х+ 5r-7x1 +9х".

10.

А = 5ху, П =-~xy 11 С= ,/iЗxv .

3.10. Сабирање полинома
1. Збирони су : а) 3х; б) _9(}1; 11) 12alr'.
2. а) А + В = 3ху;6) А -nо:7ху; В) А +А +

В = 8ХУ;Ј") 13 + I1+Л о: ху;д) А + А + А + 3 '" 1 3ху.
3. 110Сl'ојli. N = О.
4. а) Из А + Х = В, слеДII дз је Х = П - А = - 8XZy- 5XZy = -]3х<у; 6) з А - х = Н, следи да јс Х = А - В = 13i!y;

В) ИЗ Х - л о: В,СЛСДII дајеХ "' л

+ н = -зХ<у.
+ п = 3x -5у,Л - В = 3х+ 5у;А +Л+В=6х-5у, В + в-л =Зх - ]Оу.
6. а) 811 + ( 3а - 7(/) = 411; 6) 9х - (2х + 3х) ". 4х; В) ]Оу- (4у- 2у) = 8у, г) ] lЬ - ( 9Ь - (7/1 + 5Ь» = 14Ь.
7. а) (8х-5) + (3- 2х) = 6х- 2; 6 ) (7у+ б) - (5у+ 4) = 2у+ 2; 6) 9(} - 1oo - (3(}+ 2) -51 = 00 + 7.

5.

А

8. х+х+ 1 +х+2 +х+З+ х+4+х+5=6х+ 15.
9. Л + В = lЗXZ-9х+5иА-в=-зr+зх-з.

10. Вреднос" IiQJIJIIIOMa (l 2r- 6) - (5х - 9) + (5х- lzx2 + 7) = 10" IIСЗ3I!11СJl од НРСJIIЮCl'liliромснљинех.
11. A' = 7 - х;W =-S+r-3УI1С'=9а - а2.

12. А + В = 91 - т-6у; 11 + С = 71' - у- 4; Л - IЈ + С= 9уЗ-151' + lIу- 4 11 Л + С - 11 :; 9)" - 15; + l1у - 4.
13. П остојli. N = О.
14. r' = 5a 3 _6(11 +7f1_8.

15. А + В '" ЪЈ + 4Х<- 2х, а супротан ПQЛИIIО.\l је - 2х' - 4х! + 2х; А - R= ъЈ - JOr + 10х - 10, а СУIiРОтан IЮЛIIИОМ
је - ЪЈ + J(Ixl - 10х + 10: В + В - А = - zr + 1 7х! - ]6х + 15, а сунротан је ЈЮЛIIИОМ А = 2х' - 17r + 16.1:- 15.

16. (1) лкојеЛ + Х

=В, OIЩil је Х = В -л =а

Ј

_ 7а 2

+ 7а -7: б) 11:,1 Л -х

=8С11СЛ!1 даје Х = Л _ IJ = -(1' + 7a1 _

2

7а + 7; 11) all:O је Х - Л = В. онда је Х = В + Л = а' + а - 311 + 5.
17. a)x =5; 6)y :: 5;II)a=4;J·)x :: 2.
Ј8.л=r+х+2I1в=:r - I.
19. На Прllмер: В) Л :: 2, 8 = х+ Ј; б) А = 4, В о: Јх+ .~; Н) Л :: 5, В = 5-7х.
20. I СДЈЮ 011 могуhих решсља је: Л = -&11, В = 4 + 6а 2 , С = 4 + 5(1 + ба l •

3.11. Множење монома
1. iI) 10; 6) -20:r; Ј\) --6Oa 1y2; /.) --(ir21.
а ) - 6Ox''i; 6) -70fax; о ) &х-.

2.
Ј.

Снненн МОlюма 6(I'Ь, -7I1Ч,Ј, IIIIЧf', _9а'Ь 4 , 10n' су редом

4. а) ЛВ = ]2ху: б) л1В .. 3бх1у; 11) ЛВ! = 48xf;
5. АВ - ЛZIJ + АВ! - лlВl = -6у + 301 - 361.
6.

АЈд

= 32 n$/17 ,Л 1 fj2 =

3

Ј6а 6 11' 11 ЛВ)

г) A1IJ! =

= 243 а3/)4.

4, 5, б, 7 11 5, па најl.\еlш степен 'Iма ""ОНОМ _91131,4.
144xlyl. CTertcl1lt добијенш( МОlюма су 2, 3, 3 и 4.

ени МOIЮМIIII.\oI:lју C'I'{'llell 12.

2

7. 3) Х = ЛIЈ = tlx-'I: 6) Х = Л l: В = 16rl: 2ry= lIyl; В) Х = 1Јl: Л = 4xtyl: 4хуЖ = х-' .
8. Степсн МОНОМ3 Х = 4х1у3 је 2+3 '" 5. Према томе, 10101101'.\11 А. В и С Mop~jy ама'ПI C'I'еl1СН 4. rСi\IЮ ОД М01'уhих
рсшсња је А :: 3~y, II = 5ху3 11 С ::: ("xly2.
9. kllllO 01\ могуhих PClllcll,a је Л'" 2Ь, В = -3е 11 C=-(I.
10. Kall:o је ЛВ· IЈс. СА = (ABC)l = му' &х-2у. 12,0/ = 57~1' = (24:rr)l, IЩ јс AIJC =24.ryl. T:tд;! је Л = Аве: ВС
= 24x1yl: 1 2хl = 2х; в = АВС: ЛС ", 24.ry!: 8ry= Ју н С = Аве: ЛВ = 24.\.lyl: 6ху -1Ху.
11. HoctojeJIllal>Cluelb-:l:m = 4 1111 = 1111111 111= 1 1111 = 3.

=

F:iI

3.12. Множење полинома
1. а) х(4х + 5) = 4х1 + 5х; 6) 5у(у - 3) = 51 - 15у; В) 711(8 - -111) = 5641 - 28а 2 ,
2.

ЛВ = \д.!+-1х;АС _ 8:r_I2х;ВС = 6r _ 7х_3:АВС = 24х-'_2sr_I2х.

3.
4.
5.
6.

а) (х + 2)(х + 7)

=r +

9х + ]4;6) (2у+ 5)(у-4) '"

21- 3у- 20; ,,) (311- 8}(9-211) = -&11 + 4311 -72.
I + 1 - 20у. ,,) (7 + xt)(7 - xt) = 49 -~.
«(11_ 3а + 4)(11 - 5) = (1.1- 8111 + 1911- 20 = - 20 + 1911 - 8tl l + (1'.
3) 3у( 4у - 5) - 2у(3у + 6) = бу. - 27у. 6) х{2у + 3) - у{х - 3) = :<у + 3х + 3у.
а) (а 1 + 1)(2(1- 3) "" 2а.l- 3а! + 2а - 3: б) (у- 4у)(1 + 5) =

8.(11-3)(a 2 +3a+9)=a)+3a!+9a-311 1 - 9a - 27=u)-27.

7. xt-x-'-xl-x- I.

9.3.

10. Ј)ре)нtOст Iшр;t~3 (11 + 7)(а + 2) - (11 + 3)(а + 6) је - 4 и не эаllllC!l од броја а.
11. (r+x+ I)(:r-x + 1) = х4+х1+ 1.
12.0.
13. Л 1 _ 5Л + 4 = (2Ь - 4)(2& - 4) - 5(21! - 4) + 4 = 4/,<! - 26&+ 40.
14. 3) И~ (2у + 3)(4у - 5) - y(tly - 7) = 3 следи Д3 је у = 2: 6) 113 (х + 7)(х + 5) - (х -+ 2)(х + (0) = 15, 11(1 је
15 = 1511 РСIIIСIЫ:' је Cl13KQ РС3Л1to х.
15. Y= ]IIJ11s Y=- I.
16.а 9 = ].
17. Једно од Moryhllx реШ~!hаје: а) Л = х 11 В = 7х - 8; б)А = х 11 В = у- 9.
18. a)(;c - l)(xS+ xt +х'+.r+х+ 1) = xI' - I;6)(у+ 1)(1' - 1+1'-)"-+ I-Х+ I) = у'+ 1.
]9. J)peAIIOCТ II:lp:l3.1 (2х - ]) ( ] 6;с4 + 8х-' + 4х.! + 2х + 1) - 3~ је - ] 11 не 3З1I11C!1 од llРОМСllЉIШС х.
20. r ]oBpUJlllta II: IJ.;!.Дpa јс Р, = 24r - 8, а ПОВрШlша KQlIKe је Р1 = 24х1, 3allpt'Mlllla КВЈдра је У, = 8х1 - 8х, а
ззпреМlllliI I{()Ц":С V2 = 8х-'. ДаlUlе, ,,:оцка Иlolа 11 lIetIy ПОПрШIIНУ 11 већу э.апреМIЖУ 011 Ku..~pa.

3.13. Квадрат збира и квадрат разлике
1.

а) r

+

8х +

16; 6)

901

+ 1211 + 4: 11) ..!. 1Jl4

3Ь + 9: 1') 2.:1- 8с Ј2 +

16; д) 2Sr +

30ху + 91.

2. а) (х-7)! = XI - ]4х +49; 6) (3У+ 5)1 =

3.

Та'ЈI!С су јСЛН~"OCfIt

]2(1 + ].

11011 а) 11 11), а једнакост под 6) lIијс тa'Jlla за свако у.

4. а ) ]6х+25;б)-7у'+ ]9)'-9.
7.

91 + 30у+ 25; 11) (6а- ])1 = 36a1 -

5.з) ]5x +6;6)2T-3Оу+ ]).

ВреДНОСТ израза (411- 6Р - 2а(8а

6.З)2с2+S;6)О.

- 24) јс 3611 Н(' З31ЈIЈСJt од IIpt'AHOCТII р('аЛ1IОГ броја 11.

8. Лко ј(' (6х_7)1 + ( 4х - 5)(6-9х) - 49 = О, онда јех = -2.
9. а) 9xl- ]2ху + -11; 6) 251/1., 70l/Х Ј. 49xl; 1\) 1(iy4-72.r11 + Хlа 1 .
10. х" ... 2x J +r _ 2x+ 1.
II.аЈх =3 :б )у= 1.
12. а) (х - 8)1 = xl - 16х + 64; 6) (4у + 7)2 = 161 + 56у + 49; 11) (811- 5)' = 64a~ - 80.1 + 25.
]3.

а) Р=х

+8

ИЈ1f1 р = - х - 8;6) р -:

]4. Доказ сm.';ЏI
[5.

10

211 - 3ь нлн р = 3Ь-211.

1IIIrJI'OPIIHC јС1ЏlаКОСТl1

Лко је Т]ЮУI'ЗО Ilр:lIЮУГЛII, ОII ЮI јс а

I/!

+ Ь 1 = с1.

I

+ I? = с. О'II ЮlеДIIQ је х > О, па јс I3х + 7 lIajlleha страI11Щ:1. Тада је
+ (12\,)1, па је 169.r + 1 82х +49 = 25i' + ] IОх + ]21 + Ј4'1х1 . 11311обllјСll сјСlIн:ЈЧlНlе
+" 49 '" ] 1Ох + 121, па је х = 1, а страtllщс траже l lOГ н раllО}'ГЛО I' Tpoyrll:1 су 20, 16 и 12.

(13х+ 7)1 "" (5х + ] ])1
(ЛСДII да је
] ]ОIlРШНllа

3.14.
1.

] 82х

101' ТРО}'1'I1:1 је 96.

Разлика квадрата

a)r - 49;6 ) 41-25;1I)2111 -16.

2. а) (х + 3)(х - 3) =жl- 9; б ) ( 3у+ 5)(3у-5) '" 91 - 25; В) (60'1- 1)(ба + 1) = 36а! - 1.
3. ТаЧlщје јсднакост I IOД а), а НН(У та'Јне јС/l.накости пол 6) н В).
4. а) - 36:6) 24у-34.

5.а)65;б) - 4у'"

7.

ВРСДНОСТ Ilэр~ з...1 (]Оа - 3)( JOII

8.

ИЗ (3х

- 8)(3х + 8) - х (9х- 2) '" 10 СЛСДИ 1\<1 је х "" 37.

9. ДОI(<IЗ СЛСЮI 11З '1I111,СI!I1Щ~ да је вредност щраза (i'
IU.

6. 3) 36: 6) 9.

17.

]ООа 2 је - 9 It IIС aal\I1C1I 011 вреДНОСТI1 pC;LJ1l1or 6роја 11.

+ 3) -

Дата јеДlЩ'IIIII;Ј неМ(1 рсшењ~, јер јс

- 4

+ 5)(i' - 5) -

YIlCI( Р~:IЛIIЧfIТО од

(хА

- 20) j('I1I1~I(:l
] Ј.

- !2.

Ь

-

5.

"" 5.

12. a):r-y.l;6) 1I} -9.r:11) J6a 2 - 49:r.
13.

Је,шю од

14.

AI(O

MOI'yhIlX

је 11- Ь

""

pcI JJCII><ljc:

10 11111_ 112

+ Ь 1I

В=

2<1 -

!6(ш 11 Ь

=6

сп!.

3) А = х+ 3 11 В =х- 3; 6) А = 2а

= 220, 0I1Jt3 је а + & = 22,

11(1

је а

=

Друго решсње 11 11 11 - !О стрщвще КII3ЛР:1Т3. 113 је /11 - (" - ]0)1

= 22<1,

Ь.

0/1110(110 ("I'раl\lще су 16 11 6 Ilell-

ТlIметара.

] 5.

Ако је (х

+ 2у)2 - (х - 2y)l

.=

О, Оllда је 2х . 4у "" О, Ilа је бпр јсдан ОД броје llа х 11/11! У jCДlНlK 1IУЛII.

3.15. Растављање полинома на чиниоце
]. а) 6(х+3);6) 5(1 - 2): 11) 311 3 _51?) .

2. а) х(х + 8); 6) у(3у - 5); В) a(a l - 4<1 + 7).

3. а) 6.х(х + 4); 6) 7у(у- 2); 11) 4&(1? + 3Ь - 4).
5. а) ('1х- 5)4х; 6) -9(у - 6): 11) 2(/1 + 6)(5а - 8 ).
7. ~-х"+З,iJ-Зxl+5х-5=(х -])(хА+Јi' +5).

4. 3) (х + 7)(х - 4); 6) (2у + 5)(3у- ]0); В) (3а- 8)(2<1 + 15).

9.

1" + 41' ' ' 81 + 32у2 = I(У + 8)(у + 4).

6. :1) (х - 9)(х! + 1); б) 2(у- 2)(1 - 3).
61ј 1008 + 4а _ 24 "" (11 _ 6)«(llO(18 + 4) .
]0. а Ј _ 2<11& + 1I!t2 - 2ь Ј = (a 1 ... 112)({/ _ 2&).

8. aHIO'I _

]1.1 - 5r+ зl - 15у = у(),-s)(I+з) .

12. Ако је ЛВ = х'

13.

-

~

+ 3х- 24, онда

је јсдно од MOI'Y!\I1X реШСIЫl Л =

xl + 3 11 В = х- 8.

1(:!l(ojeB = x'-2r+х-2=(х-2)(xl+ ]) = АХ = (х-2)Х,то ј сХ = xl,].

= а(1I 2 + 311 + 2) = (l(а 2 + 2<1 + 11 + 2) = (1(11 + ])(а + 2).
15. Доказ следи I1З јеДI1ЈI(QC'1'1I 1112 + 2'1111 + ,,2 + 3111 + 311 + 2 = (111 + ,,)2 + 2(111 + 11) + m + 11 + 2 = (т + 1I)(m + '1
+ 2) + (т + 11 + 2) = (111 + 11 + 2)( 111 + 11 + 1).
]4.

Доказ c,ileдll !t З jCAllal(OCТlI а Ј

+ 3а 2 +

,;;11

3.16. Сложенији примери растављања полинома на чиниоце
1. 3) xl - 36 '" (х - 6)(х + 6); 6) 49 - 41 = (7 - 2у){7

Ј')с2-8=

r

2. а)

«(+2

+ 8х+ 16

Ј2

+ 2у); в) 9,,2 -

64ь 1

(Јп - 8Ь)(3а

=

)('-2 .Ji).

=(х+ 4)1; б) у - 6у + 9 = (у_Ј)2; о) (/1-12I1V + 36/r :: (а _ 6b)1.

=

3. а) (х- 2)1_ 2S

= (х + 3)(х - 7); 6) 81 _ (3у+ 4)2 = (5 - Ју)( 1 3 + Ју); В) (5/1 + 2)2 _ 4,,2 (5Ь + 2 + 2(1)(5& + 2 - 211).
х3 - IО.ж2 + 25х = Х(Х - 5)2; б) 1 - 9y = у(у + 3)(у - 3); и) 3б.l - а Ј = а(6 + (1 )(6 - (1 ).

4. а)

5.

а ) ~ +Х! -4х- 4 ;; х(х+ 2)(х- 2);

1- бу' + 9у :: у(у -

6. а)

3)(у

6 )1 + 1 8у + 81у= у(у+ 9)(у+9).

+ 3); б) Х.Ј -

х!

-

х

+ 1=

( х- 1) (х - Ј) (х

+

Ј); 11) и'

t- 18у + 8] = (у _ 9)2 :: (у+ З)l(у_ 3)1; б) ,,~ - 4jlj + 4,,1 = ,,2(.r -

7. а )
8.

+ 811),

+ )(l1b - 5/1/,1 - ЗЬ) = (5(1 + 3Ь )(а + Ь)( а - Ь) .
Iбу + 9у - lfiг 9 ::;: ( 1 - у)(4у + 3)(4у- 3); 6) х' - 16 =

5" Ј

9. а)

-

=а (а + 4Ь)(а - 411).

={/1(11 + 1)(11 r + 7у+ 10 = r + 2у+ 5)'+ 10 =

+ 2)(х- 2)(х! + 4): в) (~ _ (11

10. а) x l _ 4x + 3 '" J..l_ 3х - х+ 3 = х(х-3) - (х- 3) = (х - 3)(х - l ); 6)

+ 2)(у+ 5); 11) 112 - 10" + 24 = (11 - 4)(11 - 6) .
1 2у + 32 "" (у- 4 )(у - 8);

11. а) х2 + 1 6х + 63 '" (х + 7)(х + 9 ); б )

- loolt'

2)2; ,,) лА- zxl + 1 = (х + I)ЧХ_I)l.

r-

11 ) I1 l _ 181'Ь

1).

+ 80Ь 2 = (11 - 10Ь)(11 - 811).

12. 112_ 811 + ]6 _ 49 ь == (11 - 4 + 711)(11-4 -7Ь) .
1

[3. И 3 ( т
14.

11

15.

+ ,,)2 _ ( т _

= 1, " = 3 ' IЛI] 111 = 3, ,, = 1.
(111 + n )( m-n) = 11. jcДI'H~ могуlillОС1" је 111 + п ::: 11 ]1111 - п '" 1, ' Ј а је т =6 11

пр = 12 слеДII да је m" = 3, па ' I остојс ДI]C МофУ'lIl ОСТН: т

ИЗIll 1 _ " l _ [1 (ЛС/ll ' да је

= 5.

И ~ јСlIlI:lКОСТН

4х2 = ( х2

Y:I + 4 ::: Y:I + 4r + 4 -

3.17. Примена полинома -

+ 2 )2 - (2.1:)2 =

(х2+ 2

+ 2.x)(r + 2 -

2.х) доказ је О·ШГ/leдан .

једнакости и једначине

3.

з)х = 7 11Л1l х=-7;6) У= - IIЛII У=- - ;II ) 11 = 3",-/' 3 или (1=3"3;") Ь =-.т "

4

6)

г

г

Ј'

11)

4.

4

у

7
6

а)х ::: -2; 6 )у:::-7.

2.

~) Ј СДIЈа'lIllЈа I I С.\'ЦI решеља;

=- - .

1.

гj"i

,= ј!_7

а) х

111111

= О 1111 11 Х

з.Ј2
2

~1

,= - \1-7 ;I}) је;џrа'lllНа не).!;] решсњ;\ .

=- 7; 6)

У

IIЛИ У

11
2
= 5; в) а = О IUIII ,. = - ·.·) Ь = ОИЛlI 11 ",, - - .

6'

Ј

8

5. a )x=-4;6)у = 7;1I)11 = 5;г) Х =:з: '
6. ;I)X =
7.

1

16

Ј

5

1 4' IЛl I Х =- 4;6)у =- 2 Н ШI y=- ;в) Ь =2 11Л11 Ь= -

a )x = -2 I1л нх - II ;6)у = 5111I11У=3 ;В)II=4 НЛlI

8. а ) х '" О: 6) у = о 11 /1 11 У = 4 111111 У = -4; В ) (/ = о IШИ 11

=3
9.
] О.
11.

IIlЩ 11 -

- 3;

г) х

111111 Х

=5

ИЛ II Х

; Г )II=3+

rs IIШlll а 3 - ,[5 .

3
(/ =

-

.

13

= -5; д) у = О.

До,,;]:! СС 11 3 110/111 Мllожењl.'М IlОIШНО .\Ја на .,(:во; страни јс!l II ~ IЮСТII.
ТражеlЈа jCII I1 3KOCТ се д06 llја " вадрираЊ(:).! 1I0ШШIС једнакости.

H~al_ 1211Ь + з6[,-1 = о слеllll да је (11_611)2= О.

12. Л"ојеr - х+ 1 ::: О,О llдајех;tО,r=х-l lI r-х = - I.Дil.lЬt' је х ·х2 = х(х· I ),ОДI I ОСIIO ~ = r - х =- 1.
13. Л"оје(Х - I )(Х+ I )(r+ 1)=2,OIша јеx-l - 1 :: 2.пајех4= 3 и х8 = 9.
14. л"о је r -6х + 8 ::: О, ОIlJЏI јс r - 6х + 9 = 1, па је (х- 3)2 = 1, што 31 1 а'IИ да је х
~ = 8ИЛl l јех'=64.

] 5 . 2r + 2r = (x+y) 2 +(x-y)2.

=2 нлн х ;:: 4. Тадз је 11

3.18. Примена полинома 1. а) Х< 2;6)у < IО.

4.

неједнакости и неједначине
7

52

2

17

2 . a ) x$~- ;б)у5 - -

а} х Е Љ б) нема реаЈЈНИХ решења; в)

IICMa реаЛlН!Х решења; г) /; Е R; д) х Е

3. a)xS3;6)

а) х Е

б) нема реалНl1Х решеЊ<l; В) нема реаJlНИХ решења .

8.

Докази следе 113 'ПIIl>Сllllце да је кнадрат CBaKOl" реаЛНОЈ броја већll ИЈЈIl ј еднак нули .

а) ХЕ R;б) нема ремних решен,а .

9. а) из (х- у) 2 2: 0 следи
2(х!

7

- .
2

R.

5.
6.

R;

у>

xl +

+ r' ) 2: (х + yJ l .

r 2:

а ) х < () ; б ) у:2':4;

7.

2ху; б) IIЗxl

+ 12: 2XyCJJt~AI I Aa jexl +

r

+Х"

+

r 2:

11 ) п > О.

2ху+ х"

+1

, тј.

10. Ако ј е х pea!!all број онда је (х + 1)2?: О н х2 + I > О . Ако с!' сабер у Дате нсј еднакщтн , ,'Iобија се xl + 2х + \
+ х" + 1 == 2х2 + 2х + 2 == 2(;';< + х + 1) > О, тј . х< + Х + 1 :> О . На СJlИ ' I<lН на'!lШ се Д(}KJ:~yj e и неједнакост
r- х+I > О .

+ 6а/!2 > 5(/21, + 6Ь 3 (/ еКТЩllаЛС1lТНО са (а - Ь)(5а 2 + 6Ь 2 ):> О, то је аБОl" а > Ь нсјСДllакостуm:к Т~ЧIШ,
12, Ако је (1 + Ь > О, OIIJЏl је и «1 + /Ј)(а - Ь)2 > О , па је (а + Ь}(а - Ь)(а - /)) > О . C!!riIll Д~ је «12 - b 2)('1 - Ь) > \1, па
је (lЈ _ а2Ј! _ (l1!2 + '!Ј > О 1I KOH~'1HO (13 + /Ј3 > а 2 1! + 111/' .
13 . Ако је 2х + У '" 3, онда је (2х + у)2 ~ \Ј 11 (2х - У)' 2: О . Следи 1Џ\ је 4.\.2 + 4ху + 1 '" 9 1I 4х-' - 4ху + >~ 2: О. СЈби раљем lIaTe јеllН~КОСТИ и !Н:јеЮМКОС1"I1 .'юбија се 8х' + 21 2: 9, Гlа је 4Х2 + 1 2: 4,5.
14. Ако су а и /Ј д)"..киtlе к,пета, а (JlУЖllllа хипотенузе rtраlЮУI'Ј ЮГ ТРОУI'ЉI , онда је а 2 + /)2 '" с". Како је (1 < с 11
Ь < (, то је (lЈ + /) := (/ . <1 2 + /; ' /12 < са' + ср:= (((/ 2 + /)') = С' cl = ,;Ј.
11.

Како је 5а Ј

3.19. Примене полинома
1. а) 98 2 '" (100 - 2) 2 := \002 - 2 ·1 00·2

+ 22 == 9 604; 6)

10з 1 '" Ј() 609: В) 9972 := 994 О09 .

2. а)98 -4 := 9600;6) 105 2 - 25 = 11 ООО ; IJ)зоз - 9 = 9 1 800.
1

З.

l

а)8 5 · 95 == 8075 ; 6 ) 27 · 33 == 89 1 ;в )

102 · 98 = 9991i.

4. а) 451 = 2 025; 6 ) 205' "'" 42 025; В ) 25} == 56 '" 125' = 15625.
5.

Сва ТРl11t(каэа су

6.

36ир

ннј.:: ДСЉIШ са

7.

Ta'IHa.

k У:1аС1'OII11I1Х

Прl1рОДНИХ бројева није уве к I{ељив са

Ако су 1ЏIТII брuјенн

4

даје остатак

2.

k, k + \, k + 2

k+ З ,

Ако се ради о збllРУ

4

онда је ЉИХОВ :~6ир

узаСl'Оlll1а

з61\Р два уза(тонна Нрllродна брuја

11.lp]!a

6рој а дељив са

4k + 6

којll

IlItje lIC-ЪИН

узаСТU lI на Н('llарна IIри р одtlЈ броја,

+ 3 + 2k + 5 + 2k + 7 = 8k + 16 = 8(k + 2) , на ј е
4

k. На ПРИ\lер ,

2.

он ДСЉИВ нс само са

4

lIећ

11

OHlIa је
С:1

8.

са

4, јер Ilpl1

II,НХОВ з61lР

д('љењу са

2k + 1 + 2k

ЗаНИ .I.1ЉИIЮ је I! да је ~61!p

4.

Није . На Ilример, за

k = 2, k = 4, k = 6 ...
9. Доказ следи из '1ињенице дз је /I l - 1 = (2k + 1)2 _ 1 = 2k( 2k + 2) = 4k(k + 1).

8.
lО.

Доказ следи из једнзкости (2k + 1)2 - (2k - 1)2 == 8k. ИДl'НТlI'ЫI! :ЫКjf,учд се може шшестн за било која IIr!a

I!ellaplla !IРИРОДНЗ број'l, што треба и доказаПI .
11.

Познато је да је /13 - '1 дељИlЮ са 6 за БИ1lU кој и IJрнродан 6рој /Ј . Како је '1 .1 - 13/1 ==

01 ) -

11 - 1211

1I '1)

+ 2911 '"

/13 _ /1 + 30'1, доказ!\ су О'IИГЈЈедви .
12.

је

Хlrllотенуэа с = 13. ТаД'1 је (а +

је

11 + 11+(= 17+
\ 3.

14.

+ ь Ј == 49, па је а 2 + 112 '" 49 + 120 = 169. Зна'lИ да
== 169 + 12() = 289, паје а + I! = 17. Обим датOI ' Троупџ

Ако је 11 - Ь = 7 и о/): 2 '" зu, тј . tI/) = 60, Оllда ј е al _ 2i!b

Ако су а

1\

/1)' = 11' + Ь' + 2аЬ

1 3=3О .

Ь ДУЖИllе кате'!";! , а с l1УЖIIН;! ХИlютевуэе l1равоуглог троугла, 011да је с - iI

iJ2 = r? -

су (/ = 8 с m , Ь = 6сm

10ст. Обнм тро у гла је 24с т, а ПОIlРЩIl11:1 24 С111 2 .

I! ( =

112 '"

ДОК<IЗ слеДl 1 неl!Осредно IIЗ обрн утt'

= 2

1I

Ь

== 6 .

Како је :~60!'

«(- II ) (С + 11) = 2([ + 11), то је [ + 11 '" 18. Даклt:, страшщс датог ТjXlугда

П>rI"аГОРl\ие теореме 36 =

[[IITar'opIIHc теоре ме.

4.1. MHoroyгao -

појам и врсте. Број дијаrонала мноrоугла

'.

6)
М,

М"г-----, М,

М,

2.

М,

М,

М,

3. 8.

Нс.

4.

,, -(п

- 3)

2

=2,5-,,,,-3=5,11 =8.

Тај МНОГОУГ1l0 ,1,\1(1: а)

5.
7.

12 · 9

О,2

/Ј у

=--:::054,

2

9·6
= - = 27,

М,

11

СТР<II ОЩ<l; СЈ) 20 дијагонала.

6. D' l=S4 , O~=9 , х=6 .

2

3=6, 11 = 9.

И з cyCCll llltX TeMe ll;! It-ТОУ]'Л(l се може Н ;Щ РТ1IТlI IЮ п-з дијаП)lr ;ша, па је 11 -

Воја .\южr да 11<l1lP-

та 27 IIнјШ ·ОllаЈНI.

11.

И З ЧJII уЗ3С1'ОIl I1 3 тс м ена КОНlН'КClЮЈ' МНОt'ОуtЛ<1. се може н;щртати 11 -

3,

З

/1 -

11

11 -

4

д 1tјаr"uиanа . (:-Ј;ШЈТо1 )

(11 - 3)+(11 - 3)+( 11 - 4)=20, 1' = 10.

9. 18.

]0.

2
М ! М4 , ,1.12

=6'(11-3),,1=1211111111 = 3,

11.

а) Днј;НОf , а.1С одрсlјсне само

12.

Ра" УНЗМО 21, -(211-3):"'(11-3)=6.2-(211 - 3) = 6. 1I=6,llajeD ,8 :D/) = 15.
2:

13.

И з 9·{п - 3) 2-

napllltM TCMCllH Ma су

11-(11-3)

2

11

М.,. М 4 M~, дакле ' I ма нх тр " ;

6)

шест.

3

[ " '("2- ')Ј' =0,(11-3)2 , [9 - 1"'Ј

=:о ОСЛСДl l дајСII = 3 IUJIt

11 = 6.

4.2. Збир углова многоугла
1.

~ ) Да: 6) да.

2. Тај МItОГОУI-Ј ()

11:\13 'lt."Тири страИlще. ТО ј е праRоугаОIIИК.

4. ll poRCPOM YТllpl)yjCMO да KOl!lIeKCJIII седмоуню може имаТII IIзјIlIlUJС:
11) Tpll УI'ла 011 800; г) Tpll угла од 900.
5. Тај 1>111\)1 ·ОУ1"30 IIма I\lЩ lIара пар алелних страlПЩ3. RИlll1 СЈН1КУ!
6.

0:\ +O:l +0:) +O: ~ +a~ + 0:" = 7200
0:, +0:, +(0: , +300)+(0:1 _
9 ај

2

л;;,'-

t

10 0 )+ _ а l

2

+IOo o =72U

Q

",
Л,

133020', Ј 33"20', 163020' ,

УГЛОIIИ ТОГ ш есГОУI'Јta су

8.

Тај

MllOi·oyrao је

: Ој

=0:2 = ~ = 0 7 =

ссдмоуг.ю. ~

= 14.

9.2,25

10. ( 18-2)·180 0 =x(10-2) · 1800 ,x = 2.
13.

14.

Ооај ш~тоугао није КО lшсксан јер је
а) То је IН:TOyг.1O

11

имз

5 ДllјзroIl3.1а;

] 20", ц., = (15 :-о

0:1

ВУI;).

1].11=8.

cts = 2020.
б)

ам=

90 Шфll·онала.

12. 3.

= ]50".

угла од

__---,А ,
О .•

123020', 66040', 1000.
7.

3. Три.

yrli3 од 600; 6) трн

л,

=6000, a l =133020'.

УГЛОllll ТОI· I1н:стоугла су:

а) Д!l;l.

700;

4.3. Правилни многоуглови -

.

појам и

Е

D

СВОЈства

1.
3.
4.

а)
а)

140°,40":6) 1440,360; в)156°, 24".
80: б) 11\; 11) 10; г) 20.

2.

F

а ) 9 :1 ;6)5:2.

а) Сllе странице 'lеТIIОРОУJ"!lа АВСО су једнаке.

6)

("-~*~--;;1 с

Углови АЯСн ВАО су супл е­

меIПНН, на 0::)' праllе ВС и AD варанелне. В) ИЗР'!'lунај УI'ЛОВС овог ЧСТВО -

А

п

РОУГJlа .

Е

5.

Правилнн ше(l'ОУЈ"Ј() има Kp~ћ e дијагонале АС :::: ВО :::: СЕ:=

Ј)

DF '" ЕА '" РВ.

Дуж АС ј е д иј,ЈroН3.ЈIa ром6а Авса, паје једнаю\ дllОСl'рукој висини каракте-

'

81з

,

,. ~-+~T-I-''' с

ристичног ТРОУl"Jlа праВИJllIOГ UJCCToyrml. АС = 2· - - сш, ЛС := 8,13 Ш1.
Правилнн ШГСl'ОУЈ'ао има дуже дијаl"Oнале AD :::: ВЕ :::: CF. АО
а6еЈ lежимо са Л ј А 2А ,1
а) LА ] А 2 А э ::::

135

Q

... Л ;А В тај

'" 16

ст.

IIраВШlllН OCMO)"Г~O и c~ а љегов центар.

јер је угао осмоугла. Даље је: LА 2 Лј О ::::

135"

- 2-

в

А

јер јеА 1 а

из јеllнакокракOI' троугла

1350

450

Lл,л,О :::: , - -т :::: 45°, па су I!раве А ј А) и Л ј А! паралелне, тј,
'lеПIOРОУI'ЈО А ! А 2 А ј Л 4 је ТРЈпеэ . ДОКЈЖИ да је трапез једнако крак!

А.

А,

б) Вид!! се да сви Оllакви тр;ше:ш имају једнаке OAroBapaj)'ne страннце 11

jC/lllaKC OДГOB~paj)'ћc )'Глове
В) 1350, 1350, 450,450.
7.

и мог)' се довести до !!оклаllаЊЈ .
А,

;1) О,'lредимо странице трапеза А ! А 2 А,А4 ако је AjA;!I.)
праВИЛНI1 осмоугао. Види слику! А IА,
мале И:i темена А 1

11

11

A 1A1",

(!о

6) A 1A 2 ::::

8.

'"

А.lч

= 10 ст .

r
+ 1(k:2

А,

Нор-

А,

А;

А Ј на прав)' А,А 4 секу ову праllУ), ТЗ'IКЈма М

'"

А 4 К=

5,/2

А,

А,

ст . Д)'Ж МК:::: А 1 А з :::: IОст, па

К

Ј ст.

А 2 А .Ј :::: А,А4

=

а, А ! А 4 ::::

r
(l +rl,12

А,

Л,

М

Нацртај СЛИку!
Ј)

1350, 22030',
22030',67030'.

9.

А2Ај

К . ТРОУГЛОВII Л 1 А 2 М И А 4 А)К су jCДHaKOKp;JКlI право)'глн н

1I0ДУД'lрНИ, 1Iа је А ј М
је

::::

A 7A s

22 0 3О'; б)

900, 450, 450;

в)

450, 67030', 67"30': 1-) 90".
А,

;1) Страюще "1('ТЈ\ОРОУГll<l АIЛ,А~7 су ОСНОВllце 1I0д)'даРНI1Х јед-

А,

А,

А,

lIакокраких ТРОУГЈюв~ А , А 2 А " А,А4А" A~&'I7' Л 7Л!V\.1 ЈШ су једнаке и 'leTB()p(),г~o је н~ралелограм , Довољно је да Докажемо да
је један од )'l'Јюва ОIlОј' 'ЈеТIIОРОУ['Ј]а лрав. LЛ э А , А 7
LА zл , А Ј -LA 7л , А s =

45 О

135 - -

2

::::

LA1A,A~

-

А.

А,

А,

А,

,

450
- _ =90"·

(ј) СТР~IIИl(~ И диј~ГОlщml квадрата A , A.,A~7 су нај краћа и нај дужа дијагона!lа оо.ЮУI"Ла .

А,

А,

10.

а)

IlI)CM3 З3Ј\атку 7, I1зрачунаllамо да
011 IIpalloyraOltl! l(,

је

6)

С"раltlщс Л 4 А 5 11

A[V\,

једнаке tI, Страшще А,А.

11.

11

па

А,

л. f-

A~8 су једна ке средњој днјаl'ОI IМII осмоугла,

______

~л ,

A,As 11 л-tЛ . СУ једна"е најдужој Ј1ија гонаЛЈI то ,'

IITA,
Л,

I-II,'КЗ се "p;!!Ia oApct)Cl1a стра"нцом Л;V\) 11 Сlfметрала уп,а ЛАЛ ~ секу у
Т3'IКII М.У''аО МЛ~4 је С I1О;Ы11l[ЊII, па је LМЛ~~
У[Ю I)СЈЩ II са 11O,10111f1lOM УI' утращњег угла, па је

]2.

IIparlll,

0 1l0Ј" IlраноугаОНlIка су страНИLtс осмоугла, на су

дllја гонале " раиоугаОllнка
осмоугла

су УГ,10ОII ОПОГ ЧСТDороугла

Тражеllll уrэо је

600.

СlIметрала уг!.а

11

= 20". У ''аО
LMA4 AJ = 1000

МЛ 4 Л ј је

Сll м(.'трала ctpaH I-I ЦС се секу у [ \е' пру О ТО" мноroугла,

Л,

Til'lKa

А,

М је 'Iресе"

clf:\leTp<lJlC

страlllще А,л в 1I страltl ще л 7л в . ВаЖII да је

LA~OM

13.

'"

LЛьОЛ,

3600

] 360"
2 11

3 3600
2 11

+ LЛ 7 ОМ ::: - - + _. - - '" - . - - = 27". 11'"'20. [);!() = 170.
п

Н С К а се "ран!.'
LЛ 7А 6 М

=

OJIpct)Clle стра ШlЦама ЛУ'6 11 А 7Л~ секу у 1'<1'1101 М. ТРОУ''аО льЛ ,М је јеД llако крак,
= LA6f\7M "" 20". УГЛО DII A ,A~, Л r,Л7М СУ сn ољаШIbН, на је 11 = 18,5'8;:: 2 8800.

14 .

11

15,

Како је Jll1јаr"{)l l ала Л'Л 7 оса С lIм еТРllје тог праВШЈНО!' II-ТОУ1'Л а, то је 11

18,

паран 6рој ,

.

па је

Мllогоугла су сим~"' рична у односу на нрэиу А ,А,

Tt'Mella

Изм('l)у Л, 1I л, су Л 1 , Л Ј , л 4 ,л 5' Аб' Има их УКУТIIIО

16.

l' = 15.

17.

1lр;1IIС

А,

12.

OJ1pcl)eHe СТр;1l1l щама А,А 1 11 АУ\4 се сс"у у тэчк" М,
ДокаЖII ла је TpoyruO Л1МЛ ) је,1IIзко..:ра к и " одудараll са TpoYl'lIQM

л,fE-

___---'~А~ .,

АzЛУ' s'

18.

У задаТI(У

7

у Уu6сШ I ":У ДОl(аЗ3ЈI Н смо да су сваl(З трн узастопна

темена "Р:ШIUIllОГ М lюп)угла ТСМСllа јеДliа кокрако г троугла 11 да СН"
ПI

TpoYfl101:l 11 су подудаР ШI.

ОСIЮI:lУ IlpeтxoAllor задатка

19. J.la
СЕ

=

(

н C/Il1ке) "1СДИ ВК

+

f)Л ;:: ои, за страllllUС троут,1а леК ваЖИ ВК

КС

= ЛС ::::

+ КС>-

ВЕ

::

ВС • ОДНОСIIО ЛС>- ВС. I{з..:о су сШ' страш lНС

CIIC IllIјаl"OНалс II СТОУГЛЗ једнаl(е, збир Jlијагонала l'р;1l1ЊlI10,' nстоуглз uehc r од об ll ма "~,,,oYflla, И з јед­
IIi1KOKpaI(OI' ТРО)'I'ла ЛВС сле}1ll АС < АВ+ вс ,тј. лс -< 2АН, 1101 јс збltр CDII X AlljaГO II 3JIa маљи од

11

Д1lOCТрУl(ОГ обllма ТО Г nетоу ,·ла .

20,

LЛ8Е :: LЛЕ!Ј

2 1.

L ElM =

LКnЛ

јСЮ Нl l(е.

1111

11 ЕЛR су једнаl(Ol(РЗI(И 11 nОДУllЗРНИ. ВаЖII LВЛС :: LBCA =
= 360 (то су nОJlОllltне СНUЉЩIЈњltХ yrJlOl.la), LСЛВ :: LKA8 =
'" 36", lIа је троугао А8К ј една"окрак. Дllја,·Qtrllllе I IС"гоугла С)'

"

ТРОУГЛО IЩ Аве

су јеЈmакс Il дуЖil СК

11

22. Тај

I.l.

23. 3)

Нацртзмо, Kop l lcтe hlt ЈЈСЊltр

да је л,А :::

3

ст,

LOA ,A2 =

I1

Е

fE----- --"> с

ЕК тј . троугао СЕК је јеДIIЗКОК Р3К.
М IЮГОУruо "ма

10 С1'ра mща

.

угт!Омер, једнакокра ки троугао Л ј Л 2 О Т'ЈКО

LОЛ~I"

640.

На I(РУЖН"ЦИ

А

k(O,OA ,) ОДРСДIIМО

"

Т3 'lке А Ј , Л 4 , Л S • Л Ь • Л 7 које су "реостала тем ена ТО " седмоу,'ла.

6)

Наll ртамо К РУЖ IIНIIУ

Kopl-lcтch ll ЛСll>"Р

k(O; 3.5 с т ) 11 нзабсрс м о 1-13 КРУЖНIЩIf П РОIl3I1ОJI>Ш) тач ку Л"

уг!IO~lер,

liаЦРТЗ:\10,

LA,OA 2 .. 520 тако да је тачка А 2 н а КРУЖIIIЩI I . даље као r!OA а.
1\) Нац ртамо "РУЖ IIIЩУ k(O; 3, I ст) IllIзаберс мо на КР),,"'ШIIЦII " РОJl3110Љ НО Ta'll(y Р, . Н ацрта м о I(0P'lcтchll
ле'ЫiР" угломср, LP ,OP2" 52"тако ;ta је та'!ка Р2 на КРУЖШlЦн. Нацртамо ТЭIIћ~ НТС " It '2 113 к руж НlЩУ k
У та 'l кама P, II P~. Il ресе'l на та'l"а тан гсната " 11 '2 ј(' тем е А , траженог сеДМОУГ,lа. Даље као I I ОД 6.
11

,)

>О)

О)
А,

А;

Ао

Л,

Л,

Л.
А.

А"

А,

k

Л,

О

64 '

24.

А,

Л,

а) н,щртмu, корист,;>!tи
LОЛ1'1 ,

k

'"

А,

А,

"

А,

"

А,

lleIbHp

и УГЈТомср, јс.'1НЗКQкраки троугао

A ,A10

так{) да је Л ) А 2 =:

3 (111, LOA ,A 2 ==

"" 720. На КРУЖI!ИЦИ k(Q , QЛ 1 ) одрСJlИМО тачке Л Ј ,А 4 > А 5 , " " ;\7 које су ЈЈреОС1аJl<I темена тог l1есе­

ТОУ]'Лi!.

б) Нш\ртамо кружницу
ЈТСlI>Ир И УГЛОМl'!-'.

Нацртамо крУЖНЈЩУ

11)

л е Њl!р 11 уr'ломср,

4.4.
1.

6)

k(O,3 ,5 ст)!1 иза6ере~iO ЩI КРУЖШЩИ nроll3во,ыIтачкуy A 1.
LA ,OA l "" 520 Т<IКQ ла је Т;l.чка А, на КРУЖIlЮ,lt . Даље као 110)( а.
k(Q,3 Ст)

LP 10P1 '" 360

If

Њ:щртамо, користсћн

изабср!."мо на КРУЖIШЦН НРОIIЗI!ОЉНО тзчку Р , _ Нацртзмо, користећи

тако да је та'!К<I Р2 на КРУЖНИЦИ . Нацртаамо Т<!НЈ'енте 11 1112 на КРУЖИIIЦУ

'f3 'IK<lM<1 1'1 11 Р2- Прессчн;] тa'lKiI Тi!шсната / 1 11 12 је теме А , тражено!' IIpaIHU1IIOJ" lI.есетоуЈ'Л;),.

Конструкције праВЈUIНИХ многоyrлова
Кuн(.труишемо К;ђ'""{!!ИЦУ ЦО, 3 ст ) 11 изаБСРБiO

':::::ЛОВ '"

1200

I!a

КРУЖНlЩИ НРUИ,IIЮЉНU l'а'IКУ Л. КОl!струнше.\iO

та ко / (<1 је та'ЉЈ Н на кружиици . Те.\\е С је !I'l кружници 1\ ЛВ

'"

вс.

~)

6)
с

в

о

k
k

,

о

Q

А

~) КOfICТРУЮIJСМО кр)'",кШЩУ ЦО,2 ст) и И;{Ј6ерсмu НЈ кружницн НрUИЗIIUЉНU ТЈ'IКУ Р. Кuнпруншсмо

':::::1>0(, '" 1200

тако да та ' IК<1

садрж е та'ше Р IJ
2.

а) lIplm 1U1'IUlI. -

Q.

Q

rlрипада кружющи. КОI!СТР)'ишемо ТЈнгенте

Пресе'Н1а та чка ТЈнгенпа

Нска ј е ООЮУI'ао

A1AzA J

t,

=3cm , ':::::OA 1A 2 ",':::::ОА 2 А 1

1350
=-,-

н

':1

НЈ КРУЖНf! ЦУ

k

које

6.

••• А 7 А н пра1ЈИЛIlIt осмоугао. KOIICTpptU IC MO jeДfrJKOKpaKI!

ТРО УЈ" <l О А rA!O (каракте РИСТl1ЧIIИ троугао ) тако да је
Л ' Лl

r,

и I z је темс А ТРЈЖСI !ОI' тр оугла. Даљс као поп

( IЮЛОВlша угла нраВllЛlЮГ
ОСМОУГllа).

На

k(О,ОЛ 1 ) OApcДl I .\!O

А), A~,
Т<lJlа

...

А,

"РУЖНItЦН

Ta'l"e

А 8 "оје су llpeOC-

TC:\IClta А),

А4,

А,

... Ан TOI'

А,

ОСI>IОУ I 'ла ,

Друfl/ lI(1чrщ , шемо

О

КОНСТРУII­

ЈеД I Ш "О КЈЈаКИ

тро­

УI'ао Л 1 А 1А), тако да је

А,

АIЛ2 = А~Л Ј=3С I1l,
LЛ1ЛУ'з

,

= ]350 (угао

IIр3ВIIЛlIOГ осмоугла).
ЗаТИМ 1(01lcrРУl l шемо

А,

CII-

ме-грanс 51 11 51 ДУЖII А 1 А 2 Н

"

A1AJ ЊIIХОII IIpecel( јс та'11(3 О. l'la I(Ру""'"НЦIt k(О,QЛ 1) ОдРСJlItМО
1"3'1 "е A~.A, , ..., A~ које су 1Ip<.~KTa,la Т{'Ј.lенз тог OCMoY("Jla,
6) КОllструишемо кружнrщу k(O; 3,5 ст) ]ј и:шберсмо 1t~1 кру­
ЖНlЩII Il рUИ :ШОЉJl О та'IКУ A 1. !(онcrру иш е ..ю LA 10A 2 = 450 тако
Д3 је

"1",1'11'<1 А 1 на КРУЖfl1ЩII. Д<IJI,е као под а .

1\) КОllСТРУllшемо КРУЖНIЩ)' k(O,3 СI1I)

LP10P! "" 450 тако

3.
4.

"

It изаберемо И3 КРУЖНIЩН IlIЮН3НОЉНО та'IКУ

1'1' КОllструllШСМО

да је '1~1 'IKa Ј'l lЩ КРУЖНIIЦII. КOIlСТРУllшемо Т:IIIГСltтс (111 (l l lа КРУЖНlIll)'

'1

11 Р2 ' ПРССС'lIIа таЧIШ та НГСШlТа fl H је TeMl' А 1 тражеllOl' ОСМОУI'ла.
Даље као IlOA 6.
AIlj(1I IlретХоДнl, з:щаТ-ЈК!
а ) Најду"..ка дијагон ала llparlll)1 I1O!' о(моуглз јсднаl(З ј/' пpt"шику
КРУЖIIИЦ/, OllllClHe ОКО ТОI' оо.roУГIIЗ, па С/' задатак CI!ОДН НЗ задатак 26.
6) Нс"" је А]А 2 А )
A7A~ т раЖ"IIИ нраllИЛll1t ОСl>lоугао. КОII­
crpYllllleMO једнаКОЧЈ3Ю I ТРОУI'ао А ] А ј А з Tal(O да је А]А ) = 5 С111,

k у та'lкама

Ј'l

л,

LA.v\I A1 '" LА1А;Л1 = 22030' (IЮЛОН lll lа СI Ю;Ь<Шl њеl' уl'ла ). 3атнм
КОJlструишемо (имегра.' IС

51 1151 ДУЖII A 1A}

I! А!А)

fl IbIIXO!! npeCCK је

T3'IKa О. На кружиици k(О.ОА1)ОДРСЮIМО Ta ' ll<e ~,I\ 5' ... ,1\8 које су
TeMelta 1'01' OCMOYI'IIJ.
Ј2
К 1<11(0 да је троугао ЛifNК једнакоcrpaIНJ'raH. КОНСТРУltШIIМО "раllС 111, 11, k тако да садржс редом
$1
тачке М, N. К 11 да СУ паралеЈше IlpallaMa NK МК, MN. Пресс'шс
тз '(ке оuих IIpaullx су темсна тражеlЮГ троугла. ДО"ЗЖIЈ! Шта су
ДУЖI! NK МК, MN ~a тај троуrзо?
б) КОllструише.\tо Ta'IKY Н тако да је троугао MN/3 јеllнак()крак н Il р31юуr:rи . LNMB = LMN1J = 450. Та'!"а
Јј је jt'II1 10 п:ме траженО!' кн~др,П;I , а п·ме А je!la Ilрщој МfI тако да је ЛМ = МВ .
II} КОI1Струишемо та'!К), Н тако "а је тро угао M NH ј еднакокрак. LJ\,'MIJ '" L /v!NB = 30 :Га'l ка Н ј е једно теме
трзжеНОI ' шеС1'оуJ'llа, а теме А је IHI Ilрагюј М/З "I"<lKO да j~' АМ = МЛ.
прсостаЛ;1

5.

а)

KOl l CТPYllllleMo та .. ку

0

,)

,)

6)
к

С

"

D

С

"

N
F

А
м

'"
r} Кориcrи:-13 КОНСТ РУ lщнју , щсје 113 б) и в).
д) KOPIICТII за "ОНСI'РУК1Џlју .\Дејс из 6 ) 11 в).

м

6.

ПРЈЮ l(ОfКТРУ!lшемо једнакостраИ\lЧ]1И троугаоАСЕ, а заТI1М та'ЈКУ
је троугао САВ једнакокрак .

LЛСВ

LCAB ::

IJ тако да

Е

3()О. АВ и ВС, АВ :: вс су CTpa~

'"

шще тог шеСТОУЈ·ла .

4.5.
1.

Обим и површина мноrоyrлова
п

r

54·..,13ст .! ;II) 96ст ' ;г) 384..,/3ст.!;д) 216"1/3ст' .

а)

3.

O~OEE =60СI11, РМ)ЕЕ

4.

о лст,: :: (8 + 8".'з) ст, Р.кт :: 16\:'3 cm l .

5.

С
г
О = 72\.'3ст, P = 648\,'3cm l .

6.

Ј08,/3ст 2 .

=

а) О је Ј\еНТ<lР lJ!естоугла. РЛОС

Р;,оо = ~ РЛ!ю)и '

:=

б

,

6) РflС/ј '" Р,\СО
]Ј)
Ј' )

7.

+ РСЈю = -

6

,

+-

РЛОСtJEF

1

6

1
РЛ ОСDEF

=-

Рл~сtJEF .

3'

l'

1

(-+-'7(-- -7) с

РЛСЕ = 3Рлсо :: 3. - РЛ /ЈСј)ЕI' =-РЛЖ1)Ы '
б

Р;,ж:о::
. 21'лнс. ::

У :ЫЈЩТКУ

6

2

1

2 -

п

1

Р;,п("ј)ЕГ
. . :: 3- р~J!(I)!'}
. .

смо утврдили да је РЛIlCO

1

.

n~je Рл осо= - АС·ВО =

2

3Ј Ј •

ill =

,

=-

3

А

1

Е

P~ /lCOEE :: - Р. АВСО је ром-б,

.

3

'Ј, ·r~d,J::~d,
Ј,_
2 4

= 3

2

1

п

D

Р, ОДНОСНО

l'

"Р.

(-- -*-"-- " , с

8. Некаје Ј>Л/ICЩf =Р=24\:'3СПl 1 ,
РЛ БМ

+

1
12

1
3

1
24

11
24

P~ >;F + Ррщ = - р+ - р+ - р = - Р.

,

А

r
ПОВРШИН<I ОССНЧСНllХ делова јс 1I,,'3ст.! .

9.

Т ај МН()['ОУ['ао је ШССТОУЈ 'ао. 0= 20,"3СШ, Р = 50,/3ст .! .

ЈО .

'Гај МН()['ОУ['ао је дванаеСТОУГ<l(). Р:: 75ст2 .

ЈЈ .

'Гај МНО['оугао је осм оу[·ао. Р = 200\:'2 ст .! .

Ј2 .
Ј4 .

С

Р= 2 88,,'2сг .
а) У задаЦИМЈ

Ј3.

6

И

7(

г

Р = 150nст .! .

4. Ј) ра'[унали СМО УI'!юве

А [ А 2 АУ\4 ' па је љегова ПОIlРUЈ!ша р::

6)

Р =:
Ј5 .

I1pe~ы

100(1
JI:I

10

(4,3)

СТр<ll!lще јеДllакокраког трмтеза

ПОIlРНJlЛ!:I

)ст'

.

правоугаоника

АЈА4АsЛ~

+ ,'/2)ст '.

Дијз['онзла .l.1а
Ж С Ј1

3<1ДЈТКУ

[1

50 (Ј + ,,:2

A [A S '" АУ\ 7 = Ј.\ [Iр,шилан о(моугао А ј А 2 А ј

...

А 7 А н је раз)[о ­

'leT l1pl1 nоД):Дзрнз llеiПОIЩЗ . ПОI\РШlIна једнОЈ" ОД тих ДСЛТ()]ЩЗ, на

[Јример

У['лаје p "" 4(~tI,(J)1"" (I,tJJ'

П оврmИll il осмо-

Је

в

лс = 4 [з сm , LВЛС = LACB = 30

Q

'6.

LСЛЕ

= 60", N

Е лс,

LANE = 900

r
4 -П

ЕN = 'i СШ , ЛN =

/i

1)

3

NC = 4 Ij - .!Ј3: 8 /з .
3

18.

УО' III М!)

3

AlljaroHane

ЛС н АО. ТРОУГЛОDИ А ве

11

С1'ра1 1 I1 Ч " И. (&.што?). УпlO ОЛ С троугда ЛСО је

ОЕА СУ једн ако ­

45

Q
,

оо, = 2,[i cm ,DD, = АО, . ИЗ троугла ОО,С је СО =
С"ра шще ТрОУГ,1а ЛСО су 4 ст, 4 с'" ,
41

4

2

'-'-"-'-'~ +

+

4! )3
4

4

СПI.

4/ 2ст , I l а ј е Оl,зј троугао

јеJl н а к о краки п р аIlОУГЛl •. Садл је P~ lICm

(4\ /2) l \/3

с

1 1а је 1I11(1. IIа

=

p~oc

Г
= 12 \:3 + . Г101.lРШllllа

+ РМ:II + Р...,ж =

I Јетоугла Лl3СDЕ је

А

(Ј2 /З +I»ст 2 .
19.

Тај осмоуг:lO 1 111је П РМlllлаll јер му УГЛО Б И ни су jCJl l la Кl I.

О = 4Qс ш , Р

20.

34
'" РАВС/) -4l'мо.", = \3 · \ \ - 4 = ]43-24 = 119, 1) = ] ]9 ст 2

2

06с:ле )IШ МО са

5

та'l1':У у којој се

cef()'

ДУЖJi вс И ЕР. ТроупlO 1JЕ5 је јед -

IlакокраЮI праROУПIII и Ihel'OIl крак је ВЕ = (2 ,}2 - 2)СПI.
је СИ Мf.-ТР II'Ш Ј у од носу 11 3 I1pallY

O =2 . DE + 21:"5 = *

OCCIl' Je ll a

фигура

G

SO .

/i.

+ (2 '/2-2) ) = 4 ..

D

г

O = 4\12c nt .
р

=

РМ!(."Јј -

p... /IJ)

P=2(2,!2 - ])cm

P Rf;)

-

1

= 2, PI1 I1C/)

-

РНЕ'; =

2-,

- "2'(2,'2г - 2)'

г - 2,
= 4-v2

.

A~---~B

5.1. Правоyrли координатни систем у равни
].

ОЮ 'ОIЮР је ОЗЊI'I('1I 11<' С1l1 11(1I.

2.
3.

-----11/ f--I- - -

888888888888
000000000000
888888888888
000000000000
Б"""

5_ Л ( - 1,]), 8(2,0),
6. ]],], 111 , IV.

С(

] ,- 2),0(-2,-2 ).

ВЩЩТlI на ка РТII
Пре ма СЛ ИЦИ ДО Л тр еба тр " дес н о

110 13

треба Д ПС л сво И тр" го р.: , 11 ТII .

4.
у


А

n·-----

11

три ro рс

7.

( I.З)
А( -2.5)

9.

8. (--4,0).

,

Л'(З, 1), Л"(-З.-I).

В'

11(0.5)

8'(- 2.5). 8"(2,-5).

•А(3.-1)

А"

10. 3)

Л(-2,-З}, 8(- 1,- 2), С(3,З);

6)

л( ~,2 Ј' Щ-1,-2), С(О,О).

• В"

D(-2,-S}

11 .

Д~ , HГP (~ ТОЩI 113 СВ, црни кра}"
1I а

G8, бели

12.

8 к
6

4

к

8

1r

7

5

п ет! ItI"pa 1"О I Щ н а Е4 .

1"011 Ila Е8 .

7

"

5

)

[1

2
ЛDСDЕFGН

а)

1r

)

2

13.

"

6

А

В

С

D

,

F

G

8)

11)

Н

6)8(З,I)

lJ(- 3.2);

,

у

D
с

)

С

А
в


О

А

<Я Ј

у

,

,

)

о

о

-2

15.

а)

]6.

а) ПрlНl3л.ају IIt:РТИКaJlној прави;

- 3 S х SЗ,уS4; 6)

Х2:2,у2:- I ; в)х< О И у> О или х> О 11 у< О.

6) при падају ХОРIIЭО Н1"a.tlној IIpallll.

о

5.2. Растојање тачака у координатној

IАС I'" ..,z(- 2 _ 2)1 +(4 - 3)1 = .Ј 17, Iвс
г.-

1.

1.

с

,

'" ..,z(O -

2)2 + (7 - 3)1 '" ,'20 . Ta'll\;! А је БЩIЖ;l Тd'IIШ С.

a) I Ah I1 = (_]-3 )1 +{2+4)~ =]6+36",52

6)

IBCll = (3+6) 2 + (-4 +8)2 = 81 + 16= 97
IACl l = (-! +6Р +(2 +8)2 = 25+ 100 = 125.
I

I

Kal.:o је Acl ! < ЛВ 12

равни

IАВ 1 =(0-2)2 + (- 1+4) 2 = 4 +9
IBc ll ==(2 - 3)1 + (-4_ 1)2 = ]+25 = 26
= ])

Iлс l = (0 - 3)1 +(1 - 1)2 = 9+4 = ]3.
l

+llJcl ,троугао Аве
2

Каl\оје I nс I = IЛ8 1 + АС I ,ТРОУ" ;IОЛВСје је
1

1

О ШТРОУГЛII.

1

Г1РЗllоуглJt.

I ЛМ I = I МЛ 111 I ЛВ I = 1лм I + I ми 1.

3.

Та'lка М(3,0) је средшџте ДУЖII АВ, jl'P је

4.

ПРОI!(~Рllдuјl' l лсl= I СlJl=~ I Ав l '

5.

Нека ј е М(х,у) било која TU ' I Ka С I!МI;ТРалс Д}'ЖIi АВ. Тада је

2

I лм I = I нм ј

" а је

(х-0) 2 +(у+4)2 ={Х-б} l + (у _ 4) 2

х2

+ у2

+8у +
1 2х

16=

х 1 -12х

+36 +

у2

- 8у+ [6

+ 16у = 36

3х+4у = 9.

ОбраТIЮ, ако је 3х

+ 4у =

9, ОltIlа је Ta 'IKa М( х,у) јсднако удаЉСll<l од А 11 в, I1alV1e Ilа CltMCТP:\J1I1 ДУЖIt ЛВ.

Отуда С lt метР,\Јtз ДУЖII ЛВ је скун тa'I<lK<I М(х,у) КООРIIItllаТIIС р.шнtl 3<1 које је 3х

6.

T<I'll<a

+ 4у = 9.

М(3,0) је среJUr ште дужи ЛВ.

,

р(лвс) = р( лмс)+ I'(АМВ)

= .!.АМ

I,с +

1
ЛМ
2

2
1
1
= - · 5 · 3+ . 5·3
2
2
= 15.

7.

ЛВ

,1

С

= (7_1)1 +( 1- 4)1 = 36+9 = 45,

, = (3 - 1)1
=4+]:=:5,
,
I CB = (7 - 3) 1 +( 1 - 3Р=]6+4:=:2о,
лс

д.I I<Jlе,

8.

·Ь,

+ (3 - 4Р

I лв I ="/4s = з i5

УД:LIbCна

110 (- ].0) 11

до

(5.4).

Дu6ија.\ю

јеШlа'НIII У

(0 + 1) 2 +(у-О)1
1+

= (0-5) ~ +(у_4)1

у1

= 25+ у 2

= 40

- l'Iу+16

о

,

А1

r::;
r5
I CB 1 = \,20=2\<'

I ЛВ I = I АС 1+ I СВ 111<1 је с 1'3'11<01 и:iмеђу А

ТР,IЖИМО тa 'IKY М(О,у), таlO\У да ј е јеШlако

А

IACI="

9.

в

и В.

Цеllтар

5 параЛеЈlOl'рама АНСО је СРСЮ IllIТС ДУЖII ЛС,

дакле s(~,~). Ta'IKa S је CPClLltlllTe 11 ДРУ"о' Дllјапнщле
ВО. Ако је О(х,у), IJ llда

O,~)=( х;з .r ;з)

у = 5.

1

х+3

2

2

-= ~-

Тражеl 1 3 та"ка је М(О,5).

х= -2,

Дакле,

1

11

1

у+3

=-2
2

у =-2

0(-2,-2).

лс l = ~1

+( -1 - 2)1 = ..[49 + 9 =

nD I= \ f(3+2) 1 +(3+2)2 =

/50.

гs8

10. Ta'JK~ С ftM~ KoopДHII~Te ( х,О)

ft

I АС l' = I ЛВ 1" + I ВС 12.

11. ПРОl\срtt даје I AD I =< I BDI = 1CDI'

+ 2)l +(0 - 0) 1 = (- 2 - [), +(0 - 3)1 + (х -1)1 + (0 - 3)2
х 2 + 4х + 4 = 9+9+х 2 - 2х + l + 9

= 24

х =<

4.

Дакле, С(4 ,0).

5.3. Зависне величине и њихово графичко представљање
1.

2.

a)T =< x - l00:ззх =< 176,Т = 76(kg)

:1)

'OO ~~

6) 140

20

200

100

120

"

130

15

20

I6О

180

ст

u)Да .

/

20

5

40

ВНСlIна

т

6)

О

старост

х

3.

а)

80 kml4: 6) може ; В) 6,5 тiп.

4.

а) 10 С:

0

6)

д~,; B)!I~

600

т.

5.

о

6.

1Iугеви

10

100

200

!iУЖ"'''' ,/ут"

су једнако стрми!
б"СШШ

2

о

7.

20

3(Ю

200

8 . а) 011 22 ДО 133(); б) јесте: 11) нс: " Ј око

а) У 'Јепчпак, б) пет A~lla.

5.4. Директно
маСа

евра

дужина

5kg

4kg

IOkg

12kg

25.

3() Е

1",

4111

7",

k = 2,5

ДИЈШI'3

1200

3600

48(Ю

840()

KO:.t:1J\3

6

9

12

20

енрз

4&6

72,9

<}7,2

162

евра

911

2lЮ

Ј()()()()

30000

1

20
9

1000

-100
3

-

9

2. Да .
3. 1201
4. ВОН:1 1I upeMt". Јесу.
5. 30 пуга: број окретања 11 дубине су ЮIРСКТIIО
гtропорцttOналне

1;; = 1200

Дl Ш:lI>а

90 kmIh.

пропорционалне величине

7,S;Т IО Е
3",

gуж""", "ута

k = 8,1

k=~

СПЋСIIИК;Ј.

6.

20

8.

ОД?

9.

3
200

7. 42

300 = 4,5т " ;

200

-

3

=

9<Ј

12.

(1

'"

=

1
О,

777558

Жlката

800
gr .
3

·4= -

10. 0,31608 1' 2 000 = 632,[62
11.

нута.

. 35 = 2,451.

IJJ.

= 1. 28575 JJaKaT~.

1.
.
Јутра'" 1,73776 Јутара.
0,5754542

13.
14.

I nI = -1
- .Јар!!. = [,0989'Ј3РЈЩ.
0.591
Једна

КОШТ.I.

t(apl'a

15"'"
. ..N Јсдаll

. IIpt'ТР'IiЮ
M!tItyr трка'] Је

IIРСТРЧI! 12

km

, -

16.

]50 Alllrapa, IIСТ карата 750 динара. Жарко може!Ј;) 800 ДlIнарз да КУII!1 Ilt:'I' I(ap<lTa.

5
24

"
kЗа
т.
)е"'1/I

'НК 11ЈХ'Тр'НIO

5

6 11

~·60kПl

14

= 12,5krJI.

Ако жели да

за јсдщ ча с, мор<1 да УС!Юрll .

1

~.80 = 13 1.

lS
3
Ј 8. 3,1 једно праље треба
19. 3а 26 IlраЊ<1 .

17. 10000
ДОЛIПII

I'ОДllна .

150 rnl ср!:Дства.
20. 4 km.

СРСДСТIЩ Ilма за

1"1'11

IIРШI,а.

5.5. Обрнуто пропорционалне велнчине
2, <1 '3,6

'8

1.

- - - ='"

2.

kil3H раДIIНК ура;lI1

1,8

ДI!()

3.

7
12

ст .

3
8·9

IIСКОI " rЮСЩI за један сат"1 З3 ДВ3 сата

12

ТОГ rЮСЛ<l . Трс6,] му 14 са1"l1]13 би ура-

ТОГ посла.

l'I ОЈlупре'НШI( 1'0'11(:1 11 број обlпаја ПРI! 11реЛilО:у ш'ког 11)'ТЈ су обрнуго ЩЈОrЮРЦIfОIШllllС 11C!IIt'tltш:. МаЊl1

ТО'ЩК ћс У"JlIIJIПI 28·32 = 56 обртаја.
16
4.

5, 1)1'31111:1 I')t

време, IIY"OB;tНoa на неком путу

брзина IIOlle~\a З<I

7

6.

25 %

су обрн)"п) IIjXlIЮIЩI1О1I,UIН<' lIеЈШ'II1Не због

=- - =-100 r =0.80, =80%/ . Дакле, Bpe.\ie се скраТИЛQ 2О%.
125%· у 125
\1"

I1 з х ,

,=
1

-

20·0,33

слеДl1 х

= 13,2. Потребно је 14 6о'lIща (јеДllа Hchc бити lIуиа ) .

7. 9 penOlla.
10. 9

}1aI .а

13,

х

.!...

40 12
lS

)0

50 ,О

8.91 страницу.
11. А) 60; В) 20.

9.8 дана,
12. а) Да; 6 )

14.4.

15. ]0

ко:иада.

1f\. 30

редова .

Нс.

I

]6. 9 JIal!a.
19.

(s)

nocт;tje 125%~. Време Т преласк~ "У!';] $ је пща

17.30 щша .

Осам ПУМI1IIIIаllУIIl!JlО би 6aSt'II за 45 минута . Д;! 611 с(;

20,

100JIllllapa.

2].

Pacтojall,a Марка и НIIНС ДО

OCOJlIlHe

клацкалице

lial'Y"ltQ

'rpc:6a

за 1,5 сат, и Tpc6~ 4 ПУМJl С.

1[З буду У оДlЮСУ

5 : 6.

5.6. Графнци пропорционалних величина
1,

2. А) а) [0,00); 6) [--.0) Б) Да ;
1

,.

<, =--

3.

цеlf/I

6

СТРМl1ја ПОЛУПР(}IЩ са IlЈПlБО ,\i

за пеПlliУ IIсћнм.

4.

а) Не;

6)

не:

11) да : г) да.

О

1" r = $.

Ако се

ОДНОСИ и пропорције

5.7.

ОДНОСИ

1.
4.
5.

ИСС'IСtIС су ТЈm OC~l l1l1e
У односу]

Ако је 1'СЖIШЗ јзгола t
I"IЛО Х
х

6.

3. (/: Ь = 0,8.

Z. 420 Iun.

: 2; трсhИll3 lIСГУРС је кадај.

(kg), онда је суве ~зтеР llје у ЊlIма 61U1O 1% 1. HCI'a је после IIЗII('СНОГ времена lюta­
kg 'lOде. Остало је «( - х) kg суве .\l3ТСРllјс. Из 2% ( I -X) = 1% 1 Ucp је сува маТСРllја остала 1IСЈ'3 ) слеДl1

.
. .
.
="2'I . Масз ( 1'('Жllllа ) Јзroда
КОЈУ Је осталу Је

t-

х

I
..
"'"2'
,дакле ТСЖllllа )зroде Је IIll311YТ мања.

25%

1/ победа. а Н3

- = 2.

Број IlоОСда lIа

Нека је пре турнира имао /1 мсчсва, а на турниру т MC'I('II;). П ре турнира је имао

TypltllPY т l!Обедз. НOiIl1 I lроцснат IнЈ6сда је 75%, даК,1С

25%11+111

="-"''-'-'"

75%.

СllеДII,

11+111

ТYPlНj py је Д!ја !1ута

'"

"

I!Chl1 ОН броја МС'Јева 11ре турнира.

л"о је l.pllU I РУШI ЈI!! 31Iира!l3 да ноправи а мотора, другајс

11113 11 1'1'3/13 да ItQllpauJt 18-а мотора. ПрIЏ група
је IЮl1раlJtlла 120%([ мотора, а друга 125% (18 -а) а УКУIIIЮ 22. 3ато је 120%([ + 125% (18-а) = 22, щr.акле је
!I = 10. ПрШI I ру!!;! је IJ(}llpaIJIL'Ja 12, а друга 10 мотора.
HeK n је ДУЖllна корака ILpyror ([ (у т) а 6рој ко ра ка /; (у МI1!tуТИ). Дужина Kop,IKa ПрllOl' ј е 90%([ а '!ини
11 0% /; кораК(1 у МIIИУТI! . Прџи ће :ia минут 11рећlt 90% <1' 110% /; метара, (1 друП! (1' /; (м етара). Како је
90%· 110% :: '.19% < 1, Il pllll ндеспорнје од APYI·OJ·.

7.

8.

9.

)t:дан 11~ItMCТ је ЈЩЦПdО

55
6

Д I1Нdра а сада КОlIIта

61
7"

дJtJШР;I. Како је

55 61
6 > 7 '

роба је појефТИЈЈllла. 3601'

61

7" 366
]9
- = - = 1- 55
6

385

])Q6a је појефтJtJныа за 1900%<>4,935%.

385

385

ПРОП ОРЦИЈЕ

1. Како је 2,04 :0.6=20.4 :6 =3,4
2,72: 0.8 = 27,2: 8 = 3,4 прогюрцнја је rJ'JНa

2.

а)

360[' 3 . 13 < 5 . 8

3.

а)

2: 12 = 3: 18,]8: 3 = ]2: 2.18 : ]2 = 3: 2;

не може се састаВ IПI I Нlrjeillra ЩЮООРЦllја.

6)

х =

8.

3

: с = Ь: (1, (: ([ = t1: 11, 11 : а

7.а) х =

10
11
3- + 1

Ь

3t

Не може.

5.а)х =

4. 3:9 -:- 5: 15,3:5 = 9 : 15, 15 : 5=9:3.

6.

а

6)

3

4

+1

4

+1

7

7
4

Х= - ;в)х=

"

811+18 =

611 =

9

1 9а

6
t;=i9'

"1, = 158
=

8'\,8+5 19,4 97
=
=
=
9 1.8-5 11.2 56

13.

96t1 - 18b = 120 +]5Ь

1,8Ь,

8411 =
11=

911-5Ь

33Ь

"

28

Ь

Щl}е

"'+6Ь

]001 -

"

5· -

+6

223

IO .~-3

82

~2'!';8_= _

28

5

2а+31,= 2 ь +3 =

2'6+3 =28=7

8а-4Ь

8'~-4

8~-4

"

,"+5Ь

,1

];I·) x =2,55.

"

15Ь+]8

12.

1.

:6 )х :: 3,25:в)х=

,

10.

:: Ј: с.

9. 811+1811=27a+]2/;

[+ _ 11_ = ~ = _
3_ = _ .
9(1+/; 9([+1 9'~+1
5
]5

1,

1;6)

70

6

16

4

14. Какојс ~=k.,тадаll = Ь,k.,(=d,k.[шјс
II+С

bk.+dk.

(b+l/)k

ЈЈ+Ј

b+t/

b+d

- - ~ - - - ~ - - - = k·
1 5.

ЗОkm.

16.12СП1.

19. 1,7/.

6.1.

..

Друга НРО1l0рЦН);! НIIЈС УIlСКТ'а'1l1а:

!7.4m.
1,25 ШQЉИlЩ

21.

20.16

2 4 8
3 ~ 6' -' 8 ·
18. 5400lншар,[.
22. 40%.

11011С.

Централни и периферијски угао круга

1.

а) а ::

50", 13 = 250; 6 ) (х = 120",13 = 120", В)

2.

LЛОС

= 100", LЛСО =

LСЛО

а

=52°30', 13 = 127°30'; r) (х = 25".13 = 65°.

= 40".

3. LOCB = LOBC = 22"20', L BOC = 135"20',
LIЈЛС = LВСЛ = 67"40', LABC :: 44"40'.

4.

[-[ ска јс О цснтар КРУЖ l llще

LBOC = 150", LCOA = 90".
троугла:

6.

k.

= 120",

Тада су ЦСНТРdЛIIИ УГЛОIЩ: LЛОВ

ОДГО llарајући IIСРllфеРllјСК II У.·ЛОIIII су УГЈЮIIII

LACB = 60", LIMC = 750,

LСВЛ

= 45".

LВЛD = LВЛС+LСАD = ~LIЮС+ ~ LCOD =
2

На II CТII [ш·ши И3Рd"УИdIlЗ се да су:

2

LABC

1 100"+

2

.! 700 = 85"
2

= 75", LBCD :: 950, LCDA = 105".
А

7.

I-Iска је КРУЖl l ица

kOnHC3Ha око тог троуглз лвс. B , IД"
YI',1Y ЛСВ ол 150" одгооарd Цсн­
IICK()IIIICKcall ) угао Л08 од 300". K()IIIICKCIlIt

С11 lјКУ! [-I СРllфеРllјском
ТРаЈlI1II (

У['ао ЛОВ 1I.I.[а

60",

!!а је трuупlО ЛОН јСl1нзкостраНlt'lшt

I] ПОJlУIIРСЧ II ИК опltсаllС круЖllllце је

8 СШ.

8.

ВИД" Гl РетходlШ задатак.

9.

Ако јс та',ка Л на вeticM луку ВС, тада јс LСЛВ

LCOB :: 100".

= 50", јер је

Ако је та ' ,ка А lIа мањс." луку В, тада јс LСЛВ

= 130".

Задатак има два РЦЛ II ЧlIта РСlUења.

10.

LСТЮ

= LBCO = 55". "а је L80C = 70".

о

~
~

12.

УI'ЈЮВН ОАМ 1I ОВМ су Ilериферијскн над преЧIIИКОМ ОМ

I

КРУЖНlще

п()лупреЧ!lI!l~има ОЛ и ОН кружнице
КРУЖНllце. Даље је

1l0AM:: IlOHM.

cТl! с.леЈtll .'Iа је МА

= !..fВ.

н

k

па су прмlИ . Праве ivfA 11 I\1В су норм,ше на

'-, Ila су TaHrellTe olle

Зашто ! И;-ј нодударно ­
о
м

1].

Из 80ЛР

'= 1l0AI~

доказуј е да је 11

cm:l\I1 .'~a је АР

HP = ВО, СС)

=

АО. На исти начин се

= сп .

л

с

в
в

А

у

14. а) Из претходног зад:пка следи да је CU

=

=

СС) И LnCQ
90~ . Ol~ и ОС) су
L CnO = LCQO = 900 11 OR = ОО. ЧеТ130роугао
CnOQ ј е квадраг 11 (!ЈеДИ да ј е OR '" ОО ::= CR = СО.
о) ОП = ОО ::: СП = СО = Гll IleKa cyA/~ == АР = х 11 HP == HQ = у. )Ј.а-ъе је
СО + CU + лu + АР + HP + HQ = r + r + х + х + у + у = (1 + 1I + с,

у

ДОДИРIIИ ПOlтупре'Н!lIЦИ , на

6.2.

+ 2(х + уј

+ Ь + с, 2г + 2с == 11 + Ь + с.

Следн па је:

а+ Ь+с

' ::: - - 2

с

R

Обим круга. Број 7t

1. 0 = 1О
Ј.

= а

Q fL----(,О

О:::

72

nСI11.

2. а)0

= 28сщб)О =

С IП.

4. 0 = 4.1'1 n(т.

г

12\15 (111.

5.

Р

::: )

n(l1"I.

г

г

7. 2 : ..,: ).

72\"3 ст 2 .

6.

р =

8.

06им круга К] је

10 n(lll, 11а ће по(ле 1]()!Il"ћања

611TII

I5n
15 n(т. ГlUЛ Уllрt"IНIIК ће тада fiити =7,5.

2n

Попећаће (е ,-ја 2,5 е111 . Радећи НЈ IКП1 на'II!Н !I за КРУ!' К ;: 1I0бflhемо да !le се и lI,el'013 IIOJ1Yllpe'IHHK lIOвећаП1
~J

9

2,5 (т. [[олу!!ре'Н! ици OIJ11X Kp~TOlla !Је се повеliпи НСТО.

I"IреЈ\ЊН ТО'1ак се окреllе

Ikm
--70nст

пуга, а то је

100000
- - - '" 455
70'],14

пута. ЗапЊl1 точак се

OK!'elle

100000 "" 245
1)0 ] ,14

пута.

10.

0 = 9

тест .

r

11 . а) 14 n(т; 6) 16 те(щ в) 8,:6 тееl11,
12.

Оfiелсжимu са

r l IЮJlУI1РС'IНИК М<1ње,' KpYI·a. Та!1а је 4r l + 8 ::: lО, па је r l ::: О,5 C111. 06е)lеЖIIМО са ' 1 [1ОЈ1У ­

Ilpe'[Нl1K I!ch el ' Kpyl'~, Taд~ је 4'~

+ 6 '"

\0,0.'1110(110 '1 ::: 2 ст. ЗПИ!, ()fiимз ових Кр)'ГОllа је 6пcrn.

13. Обим КРУЖ]l!ЩС k је јеД1I<\К збl1рУ обима КРУЖ1l1ща

'-[> '- 2• kЈ ' 11 '-~ .

]4.

КО}llI' IН I IК

4 ,4kш

је

]000

440сm

,"---=70сm.

јеДII<lК

обим у

4400т

- -- = 4,4 m = 'ИО ст,

'I'О'IК3.

].]РС'IIIIIКТОI 'точкаЈС
. ]4 о

]000

пз

је

llUЛУllРСЧllllК

точка

ст,

2, 22
7

6.3.

Дужина кружноr лука

],
2.
3.

а)

4.

,) 180

5.

Дужнна ОНOI' лука се 1l01lсћа :Iа: а)

6,

а ) Ако је уг.ю од 15 О IlрI< I'РХУ ТОl ' l'роугла ( н ека је то Тt: M e С). Taд~ ј('

а)

11.73 сm;б) 20.95 е rn,
ст; б) 45 еl11; 11) 15 CI11.

60

1:1,

]

JIYI(

лет;

ЛВ : ~,

]

6) -

б

ncm,

]

лет: 11 ) -

лет.

2

5
3

лет; б) 2 лст;

а 11)'1(0 1\11 /3С 1I ЛС су јсднаки ПО

11

3

11)

2] ЛСlll,

ф(!)

пет. Ако је yrao

од

15 на ОClЮIIIЩII rогтроугла (1 1(,ка је 'Го страИllца АН), Т;1/1,.1 је ЛУI(

ЛН

= -20

Q

,

щm," лушllt

,

8 С 1I А С су JeIIHaKI! 110 -2

пет.

А

6) Yf <lO од 1050 је 111'11 нрху ТОI' ТјюугЈТа (1 ICKa је то темЕ' С), ЋIЈНI је пук

А/3: 1; пет. а ЛУКОIIII ВС 11 лС еу ;C.1l1aкtl по ~
7,

11

nClI1.

r

'" 4 el11, АС'" 2\13 С I11. Тада је ВС = 2 ст. УГЛ О IIII 1'01' троута су:
LACH = 900, LCAR = 30", LClJA '" 60", а lюлу"ре'IIIИК Оl1lкаllOl' КРУЈ'" 2 Clп.ТражеН1t

Н ека је ЛВ

ЛУКОIНI Ад ВС АС су

pClIO.\\ 2 пет ,

2

Ј пет,

4

3 ncm.
А

8.

9.

I-] екз је

OS

ТРОУГ:IO

ASO

цеltТРално раетојаљс ТС1' lше АН. fitщн

CJIIIKY!

је јСЛlfакокраКIt

llOS =

11 IlpallQyrnlt. 1]" је LAOS :
450, ОДНОСНО LAOB : 900. Маl"" It l<ehll JIYK А8 еу 3

леm 11

9 леm .

ДУЖIIIIС лукова IlеJlИКОГ КРУЈ'" су 110

маll,ег круга је ~

nCl11. YKYIIII,'

та

10, 11 з 180 =,- еJlСДlЈ JЏI је

а

cpeДlЫ'I' круга по

2
nClll
3

It

лук нај -

ду-"ш на ЛIIl!lIје је ( 1О + ~ 11: )С111 '

180

=-

nCI11,

о

,

, 113 Је ..... ч .. Н

ОДГОIIQР под

)

11 .

6.4. Површина Kpyra
1.
2.

ПОЛУllре'I!!IiК ТОI' "pYJ' ~ је 0,7
llQлу"ре'ШIiК тог "руга ј.::

3. о) 1' = 121 пет '; б ) Р = nCI1l' ;

4.

а)

111, Ilа је 11()IIР ll l1tн~ 1,541112.
5 Cl1\, ПП је обим 31 ст .
Р = 4 лт!,

5.

36 ncm l .

7.а)Р=з nm l ;б)Р = 4n1l1 l .

6.

1' :

;1)1' =

О,

0225

!Ст '; б)

12лсm ;6) р =
l

1'.

4

8,

г.

9.

Пре'шик ТОЈ" кру,"а ~'ПlкаI!Щ' у ром-б је

4 ст

~I jt").\H<lK је висини рџм6а. Ако смо

ром6 обелСЖИ1!11 са А13СЈЈ, нацрта.\Ю висину ОО,_ Тада ИЈ МОјЈЈ ј(" ЛD ]

crn,

!Ia

је ЈЈ , 8 = 2 ст . Из liD ,BD је

=3

,к----=С

"

ВЈЈ '" 2 . ./5 СПl . Друга дијагонала је

АС =4'/5ст.
А

3 D,

2

В

6.5. Површина кружноr исечка и кружноr
прстена

1,

ОДГОIIЈР<1јући централни У]',\О је : а) 1200; 6) 280",

2,

а)

3,
4,

2Pi
2-28,26
1= ,1=

,

Р

618ст

=

) ; <Ј") 500

'

ст-.

= 3,14,1 = 3,14сП1.

18

Г!UJlУЛРС'ШJll;: ТО Ј " кру,"а ј е
БЈ

5,
6,

62,8
20 = 628,
.
1'1. = -[. r , р,. = -2
2

126 ст. <1) ОДГОl.lарајуhи централни угао је 1]0".
0611.\1 тог "ружно]" ИСС'Н(Ј ј е (252 + 77п) ст .

,' Ј
а) Ако су Г!mrупреЧIIИЦl1 концеНТрИ'IНИХ кругова ' l и ' 2 , тада је:

+ ' 1 = 80 и

<1) '1

.~

'! = ~rl ' lIа је г,

ј

+ 4'1

:: 80. Следи ца је г, =

320

7

24С

СП1 и rz = 7

ст, а lJонршJtlш "РУЖНО,"

]Iрс-тена је

БЈ

800 ПС!ll 1 ,

7.

а) 75 тссm 2 ; 6) 125 л(т!.

9.

ЗајСI\IН!'1КИ дсо КР)"ТЈ и 1"роугла раз.trажемо на кружн" иее'щк над луком

8. аЈ 36 пст 2 ; БЈ 27 пет '.

С

PQ

11 rюдударне ј еднакокраке 1"ро)"Тлове РОС и QOC. Периферијеки угао PCQ
јс 6f}0, па ОЈlговзрдјуlil1 централни

27

4"

ИСС'1ка је

I!ИЧКОГ дела

пет ' , а 1"poY1"!!Olla

Kpyra 11

POQ је 120 С • ПОГ!РПНill а ОВОГ кружног
81 г
,
.
:= -

4"

'[27 п
троуr'ла ЈС

10.

ПОВРШfШ3 оеСlТчене фигуре је

1Ј .

Обим ОССII'1СНС фигуре је јеДIlЗК обн ­
му

дна

КРУI'а

rп :=

IIОJIУllреЧlшка

Г.

Површнна ;·щед -

ет'·

ИЗ

страннце ЈlравоугаOllика

Оеснчена

нраВОУЈ'аник

16

\1 3 ет .

16.

4 ет, на еу
16 ет и 8 еtl1.

2 · 2

rJ

81 \13
+ "8

16

п еl1еД!1 Г:=

фИl"),Р'l

и

нмају једнаке 1l0ВРШИНС . Ви,Щ с.,~ику.
ПОВРllJJtна оееН'Јене фШ'уре је

128

cm l .
12.

Вщm lЈретхuДни зада1"ак. О := 8 пеll1, Р:= (32-8 п)сm 2 .

13.

Обим осеН'Јене фШ'уре jt' једнзк обиму чеТ1tри оееН'lена КРУЈ'а, 32 пет. Види (лику ПОД а. ПОВРШI!НУ
(Јсснчене фнгуре можемо нзра'IУН<lТН на два начищr.
Први IJiI'НlII . - Део фигуре ван коџрата И .I.1<1 rЮВРШИIJУ која је '1еТИРII lIута 110 три ЧСТl3рТlIне круга.

4· ~. 42 П := 3 ·4' n.
4

ПщrрrrШIТ;I дела фЈtгуре у ј(вадрату је разлика Г!ОВрШlIне квадрата If круга, тј . 81 _ 42 П.

ПОllршина фИI'уре је

,)

3 '427[+ 82-4lrt = 2 ·4lrt + 82
:: 32 n + 64. ДаlUlе, l' = (32 n +

6)

64) cnl l .
Друfll наЧIIН.

'IQД

- Вrщrr CIII! KY

6.

14. 6.

15. Одредимо тачку С на дуж ' ! ПО 2 тако да је LO,C01 :: 900,
Троугао С0 2 О, јс.' нраВОУГЛlI н II З СО! == 3 ст 11 0 '02 = 6 ст
сл едrr да је L O'OlC :: 60". Уt'Твороyrао ABOZO I је нра UОУ1"Л 1I
траl'ез. Обележимо са
дуж ..

0'01' Вl ЩII

Е IIp<<C<IIIC тачке кружщща k1

D 11

11 k,

О,

са

60

CllIIKY.

Об ll М о<сr lЧСНС фигуре:

--.

.-..

4n60 0

п!20

1800

180

0

с

АВ+ ВО + ОЕ+ЕА:: О, С+ -- +ОЕ+ --

r: 47[

2п

Г

3

"

А

= 3\'3 +~+ 1+ - = 1+ 3\,' 3 +2п .

3

0611 ..... осенчене фll1уре је 0= (1 + 3Ј3 + 2п) СП1. ПОl!РШIIН3
OC"'"'lcrIC фll')'Рс.' сс добllја

оду:m м а њем 11Овршине исе'!ка Над луком ВО кр)'га К !

'1

rlOВрШIIIIС нсечка I јад

Л УКО.\{ ЛЕ круга К l од ПОll рШlIне трзrrеза ABOlO I. ДаlUlе,
г

4+]

- - · 3\13-

4 l n 600

I l n 1200

3600

3600

2

ПOllрШИllа ОССllченс фrrгуре је
16.

06еm::ж имо са

1I0JIOII IIIIII

r

г

15

= - v3-31t
2

( ]:

,/ј _ 3п )ст 1 .

rЈОЈЈунре'IНИК ман.ег круга чије ЧСТВрТlш е IIИ СУ обојенс . ЊСГQuа ПОIЈРIUlIIНI ј е једнака

tlOllрШНlIС IIСЈIИКО!' круга. ТЈ.

r

1

П

1

= 2 10

1

п,


r
1101 ЈС r = 5\12 с т. Поврнrllll<l oceH'IClle фНI')1)е је 50

пет l . Обим осеИ"с.'не фltгуре је (2Ort + 10,f2п + ш·ЈZ)е m.

7.1. Размера дужи
1.
4.

;.
6.
7.

3 : 12 = 1 : 4.
2.3 : 17.
3.5: 4.
а) Нс (збо г 5 = 2 +3); б).Ца, нбог 5 < 3 + 4.
Дужине crранИI\3 'у 3k, 4k, 5k. и з 3k + 4k + 5k = 48 слсди k = 4.
1 еlll н а ка рти износи! 000 000 С !11 = 10 kП1 У СТЩIРНОСГИ. Оl'уда је 3 ст
Ilра lЮ растојање је

50 000 . 7,2

ст

= 136 Јст.

У размери

1 : 30000 бllЛО 611

8.

90 000 000 "" 30ст .
3000

9.

Делови су (.fs- 1)kи2к.Притомје 2>.!5-1 (због 3>\Гs)
(''/S- I)k+2k?
r
( ..,15

2k

=--,,-:

2k

\ '5- 1

-

,

+ 1)(, /5 - ]) ';' 4

rш каРПј
ТО

30 Јст

36Јст

у CТlla pllOCГ II.

- - - = 1, 2 ст .
30000

10.

36 = 22· 32
81::: 34
NZD(36,81) = з 2 = 9
Н ај»сћа зајСДIIII'lка мсра је дуж од

11,
12.

I;рој

0,9 ст .

је раl\IIОl l ала н па су д)'JIШ ca;\lepЛol1l1e.

3,54: 1,41

а)

"2
-

tI ..Ј3

'"

,
~ "" оЈ3 је IlраЦIIОШlJШI број. Катсте су

оЈ 3

с

,)
,

d.-/1df

L&.J

3

Л

2

~l
6~

с

2

]5·

В

!!....[3

D

2

30
Л

2

.
.[3

8

I lссз м ерЉl ll lC,

6) 11:1 СЈII ЩИ је 11РIIкаЗЦII ч>оугао 'l IIјll је једа н угао 150. ОILlIOС кзтста је (2

+ ,1з): I

II\ХIUllOl l злан број ,

Кпс-гс су IIссаМСРЉШIС,

13.

-" + -"

-

,

I

С

D

3

"4

_2_ ' = i = ~.
rI -

-3<'

I

60

4

dI2
л

15.

IlIрафllРЗIIЗ IЮllрlt!1l11<1 113 -

14.

Ш)СН

D

I

I ЮIIРI!ЈIIЈI~

2
IlpaflQYl'aOHl 1Ю\, Отудз

40

"" "

= 1 : 1,

а: Ь
в

А

Конструкција јс IIРIIК:В<lна на CI1KaMa:

Вј

8

С

Ь

А

А

8

r

с

л

21>

л

с

8

16,

КОИСТРУКI\llја је HPlIka:-Ш lа 113 сикама :

6)

8

8
1)
с
л

1)

2

С

3

Л

2

Ј

С

Еј:

I\СЛОГ

8

17.

а)

6)

"

,

1,

,

,
18.

а)

6)

х:

(1

(,: х

= 11:

.'( =

е

= (0:11

"1,

х

,

х:е = 11: Ь

"

"

"
с

19.

rlpCM~ Тэлс(овој теоремн деЛI' crр;шщ~у ВС у размср"

20.

ЛР: РВ

=

СН ЛIВ

'" 1 It NP = ЛМ.

1 ; 2.
N

С;,СДИ ЛРNМ је параЛ('ЛОI 'ра;\I, lIа јс

МN = ЛР = ! ЛБ.
2

21.

ЛМ: МО

= НН:

н

с

IJ

~,

С'" = 1. СлеД I\ ЩI је МЈУ (PCДЊ~ лини ­

:s.

ја ТРЗ1lе3.1 и МЛI 11 ЛВ .

в

22.

Према ТЭЛС(Оlюјтеоре~НI лм: МО =

је

PQ: QC = 1. K~l(o
MQCD lIаралслогра:\ol, БНће MQ = ос. QN је (рсдњз

о

Лltllија ТЈюугла РВС IЩ је

м

QN = 1 РВ = l ( лв _ лр) =!( лв_DC) .
2
2
2
МН

23.

= MQ+QN =

1

ОС +- (ЛВ

2

Њ~l(а је М' ПРС(СI< ГIIJ<lЩIХ СМ

'1

-

с

f----'j'--""
н

л

1

/)С)= - (ЛВ + ОС)

2

ЛВ. Према Тэлс(О[юј ТСОРСМII је

CM:MM'=CN:NB

с

=АР:РВ

N

=ЛQ:QС

Q

=Вll:RC

В

=RS:CA
ОД3 1ЩС (lIpl'Ma обрнутој ТаЛl'(Оlюј теорсми) (леди ТМ 11 М!

24.

OIlCТ У размер"

р

А

=СГ :ТА

11

М·

S

В

1IrС1'ња на( IIраћа у М.

2 : 3.

25. ЛIЮ б .. IЩJfШЈ10 па < mЬ и тrl < IJC, {)НД3 (Ји било а <:!!..
11"
ЛI(О би II;I ;l:ИIIО /Ја

> mЬ 11

,тЈ> ',с, б,uю би

11

т

с

Ь

d

- >- >

11

:!!.. < .:.
1I{1

113

би било ~

<.:. .

Ьrl

,те ДУЖ"I, 11 Ь НС 611 бllле 11РОI10РШIOIIOlmн:: lIуЖЈ\ (11

(1.

26. Из 4k + 5k + 6k = )о слеЛl! k == 2. Странице ТР ОУ['ла IIмају .'Iужине 8 , 10 11 Ј 2 ст .

27.

х

"

а -Ь

lII+rJ

(Талесова теорема)

"

Х=--(I1-Ь)

m+n
1·ражена

.

дужина Је

ь+х

_ ь + __'_'_( ...__ (,) __

'UI+IllЬ.

111+11

28.

m+n

Нацртан је IJРОИЗВОЉНН јt'l\накокраки

TpoYl"au

ОЩЮСИ као

3 :2

(нпр. онај нпо је IIИСllТ!а

одреl)ена је

Ta'IKa ,'1:1.' уд,uьена 1 од темсиа л'

3

'lIIја се висина према ОСНОIIIЩИ

и ОClЮВlща
11

2).

с

На продужетку крака

,'1:1., таква да је I С\11 = 5 ст.
CD' у D која ј е средиштс
теоре~и АМ: АО = А'М' : л'о'

тачка

Права која са.'lРЖИ М паралелна [јМ' се'Је праву
ОСНОlllще ЛВ траженог трОУГJlа. Пре~а ТалеСОlюј

= 1, а

lюлуо611М КОНСТРУllсаНОI' троу t'ла је

5 ст .

Такоl)е је СО; ОА

= eD': D' А' '"

3: 1.
29.

Види слику.

''-----';D'''--\ А
5

м

6сm

3
х

7.2. Сличност троyrлова
!.
2.

Трећн угао

3.

LA' = LA

npFlOf

троугла је

600

а другог

700.

ТРОУГJlОВИ имају једнаке оДюварајуht' Уlлове па су СЛII'II!И.

Да.

(УГЛOlIIt са паралелним крщ\има)

LB' = LB

с

в·

А

LC' = Le
Дакле, дАве

-

дA'B'(~ . АВСЛ' је naраЛСJlограм а ВСЛС такође. Следн А'В =

АС = Св 11<\ j~ В среl\lIште л'С. Сли'IНО , Л је среДИlIIте В'С а С дужи А'В'.
Симетрала страница А'ЈУ, В'С, Сл ' YllpaBe су на њима lIа су YllpallHC и редом
А

на ЛВ. ВС и СА. I<ако оне смрже тачке е, А односно В, на ЊlIма СЈ:' налазе

аИСlIне ТРОУI"ЖI АВС Следи , IIраве које садржt' висинс троугла ССКУ се у јеДllOј
таЧКII, средишту опиеш!с КРУЖТIIlЦе ДА 'ЈУС.

4.

Нс, јер не ~югу IIМати једнакс oAГOllapajyhe УГЛОFlе

6.

ПраFlОУПlИ ТрОУГЛОl!1t с једним УГЛОМ су СЈ\И'/НИ. Отуда Н:

7.

5. 400,500,900.

L = 11 : 1. Следи

Н_

',L .
Ј

Нацртаи је арво маЛJi квадрат у "СЈIИ'lНом« положају а отуда ~увел"чаl!"
да БУI!е уписан у троугао.

8.

На СЈIIЩИ су !iрl!казана даа 1I0JlОЖЈја ОЛВСО" ол ' В'СD' lIаЈ[тогр~фа.
K~д се ТЈчка А ПОмерl-t у та'IКУ А', онда се ТЈ'lка В номер" у та'ЈКУ в'.
ТаЧКЈ л дели ДУЖ ОВ У раз~ер" ) : 2 (Талссова теорема) а у истој
размерll "fачка А' дt'ЛII дуж ОВ' . Прем~ Ta.rтeCOFloj теорсми је TaKo~e

в

с

2

3

А

D
3

2

D 2
3

СЈ

2
А

О

2
В ·

АЛ'

:

: Шf = ал ОП = 3: 5, Ila је JI06 lljclla ф НlЈра (коју ОПlIС)'јot та'lка /Ј кал сс 1';1'IK(\ Л номсра) YBotJllt'talI3

~ Гlyгa '/ ОДIЮСУ lIа фlll'УРУ коју Ollltcyjc Ta'IKa А н њој СЈIIIЧIIС.
3

9.

Како је

3: 5 : 6 = 18: 30: 36 ТРОУГЛОИII су CJlIt'IIШ .

10.

КОIIстрУКlЏlја је IIрllказаll3

113

с.1I1ЦII.

11 .

дОПУНl 1 CJIIIKY i\lIjarOIt:lJIOM ВО. Нека је IlpeCCK дијаro­
н ала тачка О која ПOJlООII IIIlj31'OHMY ВО. CJlеДЈI,

тежнште ТРОУГ,1а

с

BCD,

Ila јс ОР

:

РС

op=~oc.Caдaje
3

АР: РС

2:
л

]2.

8

=

4 2
з' 3

=2:1

Из СЛl I ' I I ЮСТII " p0,/f/lO It (\ добllјам о

Отуда!

= ( АО + ОР): (ОС - 0 1:)

=(CO+~CO}(CO-~CO)

Ј

IЛ"I _ IЛ"I_IСDI_ ~
4 - S -С'О-Ј'
ЛD! = ]S It! АI) I = 12.

D

...

.
О

А

/;

..

с

F

.
В

= 1 : 2.

F

је

Отуда

....................................................................................................................

САДРЖАЈ
Предговор

1.

3

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

5

Ј.I. Квадрат рацИОН,VIJ[ОГ броја

1.2.

Рсшаuање једна' l ине х1

1.3.

Ј<вадратни корен

5

6
7

].4. ПОС1"ојањс ирацион алних бројева

8

Ј.5. РС<'lлни број св", и бројсВl ' <'I пра в<'I

8

1.6.

OCHOВl . a С llојст ва рсал н их број сrщ

1.7.

ОЈ'ј ераЦ'·'је са к uадратни м KopeНllМa

8
-

ос н овна својст ва

Ј.8. Децимални запис реаЛНО I' б роја; пр иБЛl1жна вредност реалног број а

]1

2.

13

ПИТAfОРИНА ТЕОРЕМА

2.1.

Гl lпаГОРИ ' lатео рема

]3

2.2.

Теорема обрнуга ПИТШ'ори н ој

]3

2.3.

Примене Питагорине теореме на квадрат, правоугаоник

2.4.

Примсне ПитаГОРИlIС ТСОРСМС на ром6, трапсз и ДСJlТОИД

2.5.

конструкцијс тачака на бројсrшој правој којс О/Џ'оварају кнадратним

11

коренима ГlрирОДl!liХ бројсва

3.

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

3.1.

Степен чији јс изложилац природан број

троугао

Ј4
Ј5

16

18
18

З.2. МllOЖСII,е степена јеюrаких основа

19

З.З . Дељење стенена јсднаких основа

20

З.4. Множсње сте[]ена једнаких ИЗJlож илаца

20

З.5. Дељење степена једнаких изложил<ща

3.6.

СтеПСllOвање стспена

22

3.7.

ПРl1 меР l1 опеР<1l ~ нја са стспснима

23

3.8.

РаЦИОЩI)I НИ ал гебi1 РСК И и з рази . Бројев н а вредн ост израза

23

3.9.

ПОЈЈИНОМИ

26

3.] О.

Сабир(\ље ПОЛЮlOма

27

З.II. М l lOжење МО I IOМ(\

28

3.12 .

Множење I-ЮЛI'I~lOма

29

3.1 З.

Квадрат збира и квадрат разлике

30

3.] 4.

Разлика квадрата

30

З.]5 . РаС1'ављањС полинома на 'I иниоце

31

3.]6.

СложеНI1ји примери растављања полинома на ЧИНИОЦС

З2

3.] 7.

Примена полинома

33

-

једнакости и јСДl1ачипс

........................... ..... .... ... ....................... ............................................................................. ...

.. '

'.

3. 18.

Гlриме,,;, ПQЛ Ш!ОМ3 - Il сједнакости 11 нсједн а ЧlIне

34

3.19.

Прш.Н' НС ПОЛИНОМ'!

3;

4.

МНОГОУГАО

4.1.

38

М НО I'оу ,'ао - п ој ам и врсте. Број д иј агонал а м н о гоyrла

4.2. Зби р у глоlЈ3 МIЮ"ОУ" ЈIa

39

4.3. ПраОI1Л111Ј М I IQ I'оуГЛОIНl - појам и свој ства

40

4.4 . KO Jl CTPYКlЏlje I l равилннх М НQl'оуглова

42

4.5.
5.

42

Обим и IlовриНIII<I М I Ю I 'ОУ Г1lОв а

ЗАВИСНЕ ВEIIИ'IИНЕ И њихово ГРАФИЧКО ПРЕДСГАВЉАЊЕ

5. 1.

ПраUОУГЛ l1 к оорд инатни

5.2.

Ра стој П Il ,(' тач а к а у КООРДIII I атној равни

5.3. Завис н е

CIICTCM у равни

ВСЈlIIчине и IЫ1хоrю предстаnљање

5 .4. Д~lр ек'ПIO fl РО IlОР ] ~LtO ltaл не величи .,с

46

46
48
49

;1

5.5.

Обр " 'уто 11 РОПОI \ ИQЩlJlне веЛIIЧI1lН~

53

5.6.

ГрафИIЏ I I1РОII О РЦIIОllалних величина

55

5.7. Односи и п ро rlO рt~иј е
6.

57

КРУГ

6.1.

62

Цент раЛll11 1I I l е Рllф сријСК I1 угао круга

6.2. 06111.1

'"

38

кру!'а. Број 1[

62
63

6.3. дУЖlI на КРУЖIIO" лука

65

6.4.

66

ПО UР ШИШI кру,'а

6,5. П ОI! РШlIна КРУЖllоr IfCe'lKa и КРУЖЈ!О " пре-гена

67

7. СЈ1ичносг

71

7. ], Размера дужи

71

7.2. СЛИЧ IЮ СТ Tpoyl'1loua

73

Р ЕЗУЛТАТИ, УПУТСГВА, РЕШЕЊА

78

.............................................. "

......................... " ........... ..

..............................

'

цр ВојИC1Iав АIIЦри.ћ
др Ђорђе Дугошија
Вера ЈОЦКОВlI.ћ
д р Владимир Мићић
3Б ИРКА ЗлдАТАКА ИЗМАТЕМАТИКЕ

3:1

сед ми р аз ре д ОС НОlIне школе

П рво издаље ,

2009,

I'ОДИllа

И здаllа'l

За llОД за уџбе llи ке
Бео l'рад, ОбилићСl1 nсна ц

5,

W\v\v,zavod, co, гs
ЛИКОIШ I I уРСДlI l lК

мр Т llја Њl РШ I 'IИI'I
Дll ззј ll 11 КО РИ I (С

БраНltслаll СтаН КОllllћ
Цртежи

Слобода ll Бл;н'ојеннћ
Ле ктор

Мирја ll а Мllлошеllић
Графичк и ypeAHIIK
М llла н Бјелз н ов и ћ
Корсктор
Ружи ц:! ј Оl)3 11 01lи l1

Ком пј утерска об рада
.,АС", Бсоград

Обим: 15 1/2 ш тампарски х табака
Формат:

20,5

х

I'УКО III IС

IIpcJIaT

26,5

сщ

у III там п у ју н а

Шта мТ1iШ.с за врше н о јула

2009, I'Oдинс,
2009, годинс,

Шта мп а

ЈП

..Служ6еЮI

.'лаС II ИК", Бсо град

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful