PENILAIAN • “penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama

ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai” PENGUKURAN • “satu proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu” PENGUJIAN • “…satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori”
Skala Nominal • Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah. Skala Ordinal • Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan.

TUJUAN PENILAIAN di BILIK DARJAH • Pencapaian • Diagnosis • Pemilihan dan penempatan • Bimbingan dan kaunseling • Tujuan lain – Menentukan kesediaan pelajar – Menilai keberkesanan p&p – Maklum balas kpd ibu bapa – Maklum balas kpg penggubal dasar pendidikan /kurikulum Bentuk/kaedah pengukuran • Pemerhatian • Lisan • Penulisan

Data disusun terendah kpd tertinggi @lemah kpd cemerlang.

• •

Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja, Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan, tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu.

Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Ukuran mempunyai pemberat, iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang

Skala Sela • Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. • menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan. • Kategori mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. • Ukuran menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. • Ukuran mempunyai pemberat, iaitu sesuatu ukuran lebih kecil @lebih besar daripada yang lain. • Ukuran bernilai arbitrari (tidak mutlak). Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Contoh Perbezaan suhu, markah

Skala Nisbah • Skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong.

Contoh Pelajar ikut etnik atau jantina

Contoh skala Likert

Contoh wang, jarak dan tinggi

Bagaimanakah penilaian dapat membantu memperbaiki P&P? Nyatakan perbezaan dan hubungan antara empat skala yang digunakan dalam pengukuran Jelaskan maksud “nilai pemeringkatan” dan “nilai muklak” Mengapakah proses penilaian dijalankan dalam bilik darjah? Beri contoh ukuran skala nisbah dan jelaskan nilai pemeringkatan, nilai perbezaan ukuran dan nilai mutlak bagi ukuran ini. Domain-domain Pembelajaran

KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF SOSIAL OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF 6. PENILAIAN (menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang diketahui) Menilai kebergunaan jenis ujian kognitif untuk menilai kompetensi staf. 5. SINTESIS (mengabungkan unsur-unsur dan bahagian- bahagian supaya menjadi lebih berstruktur, tersusun, dan menyeluruh) Membina satu JPU dan menggubal item mengikut JPU. 4. ANALISIS (memecahkan sesuatu perkara kpd unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut) Mengklasifikasikan item-item ujian mengikut aras kognitif 3. APLIKASI (menggunakan konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur, dan kaedah utk menyelesaikan masalah dlm situasi baru) Menentukan kebolehpercayaan ujian 2. KEFAHAMAN (menjelaskan pengetahuan secara bermakna) Menerangkan perbezaan antara domain kognitif dan domain afektif. 1. PENGETAHUAN (mengingat fakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur dan peristiwa) Menyatakan/senaraikan TIGA jenis domain pembelajaran OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF 5. PERWATAKANMempamerkan watak yang jujur, telus dan utuh dalam kerja dan pergaulan dengan rakan dan komuniti 4. ORGANISAS IMembuat perancangan untuk mempromosikan integriti di sekolah dan komuniti 3. PENILAIANMemilih untuk menghadiri kempen integriti daripada menghadiri tayangan gambar “Slumdog millionaire” 2. GERAK BALAS – Berkongsi dengan rakan tentang kandungan ceramah integriti Berbincang dengan rakan tentang kandungan ceramah integriti 1. PENERIMAAN – Bersetuju menghadiri ceramah integriti OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR 7. PERGERAKAN CIPTAAN - Mencipta teknik baru mengelecek bola 6. PERGERAKAN SUAIAN - Mengelecek bola dalam situasi permainan 5. PERGERAKAN KOMPLEKS - Mengelecek bola dengan halangan bukan statik 4. PERGERAKAN MEKANISTIK - Mengelecek bola dengan halangan statik 3. PERGERAKAN TERKAWAL - Mengelecek bola tanpa halangan 2. PERSEDIAAN - Mencuba jaya kemahiran mengelecek bola 1. PERSEPSI - Memberi perhatian kepada demonstrasi kemahiran mengelecek bola OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL 8. MENUKAR (Converting) - Mendorong rakan kumpulan bertindak untuk membersihkan kawasan 7.MEMULAKAN (Initiating) - Memulakan projek baru untuk memanfaatkan rakan 6. MENGHAKIM (Adjudicating) - Mendamaikan perselisihan antara rakan dalam kumpulan 5. BEKERJASAMA (Collaborating) - Bekerjasama dengan rakan untuk menyiapkan projek 4. BERUNDING (Negotiating) - Berbincang dengan rakan untuk mendapat penyelesaian 3. MELIBATKAN DIRI (Participating) - Mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan 2. BERKOMUNIKASI (Communicating) - Berbual dengan rakan tentang … 1. BERHUBUNG (Relating) - Memperkenalkan diri kepada rakan lain Tujuan penilaian & jenis penilaian

Membuat perbandingan antara pelajar atau menentukan sama ada pelajar dapat mencapai objektif pelajaran (Mengesan kelemahan pelajar utk tindakan penambahbaikan)? Penilaian dibuat pada akhir tempoh kursus atau dibuat secara berterusan?

1. Untuk mengesan penguasaan /kelemahan pelajar 2. Berterusan – formal & tidak formal 3. Tindakan susulan utk mengatasi kelemahan pelajar 4. Pemulihan & pengayaan SUMATIF 1. Menentukan pencapaian pelajar pada akhir kursus/ hujung tahun 2. Pada akhir kursus – formal 3. Menentukan gred pelajar 4. Menempatkan pelajar mengikut pencapaian PROSEDUR PENILAIAN FORMATIF 1. Menentukan tajuk pengajaran 2. Menentukan aspek dan tahap penguasaan - (objektif pembelajaran) 3. Membina item soalan mengikut taksonomi - objektif pembelajaran 4. Menentukan penguasaan pelajar dan tindakan susulan PROSEDUR PENILAIAN SUMATIF 1. MEMBENTUK JPU 2. MEMBINA ITEM SOALAN 3. MENGUJI SOALAN MELALUI KAJIAN RINTIS 4. MENYIAPKAN SKEMA PEMARKAHAN (PMM) (memilih pelajar) KAEDAH PENGUKURAN 1) POTFOLIO 2) PEMERHATIAN - (Sistematik & tidak sistematik) 3) LISAN - (Temubual & skala penaksiran) 4) PERTIMBANGAN PROFESIONAL - (pakar kaunseling, pakar perubatan) 5) PENULISAN - (Ujian & soal selidik)

JENIS-JENIS PENILAIAN • Penilaian Rujukan Norma (PRN) – Membanding pencapaian pelajar dengan pelajar lain • Penilaian Rujukan Kriteria (PRK) – Membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria tertentu yang ditetapkan • Penilaian Formatif – Berterusan untuk menilai penguasaan pelajar dan keberkesanan p&p – PRK Penilaian Sumatif – Menilai pencapaian akhir pelajar (akhir penggal) – PRN

PRN 1. Membanding pencapaian pelajar dengan pelajar lain 2. Tujuannya - Menentukan gred pelajar - Memilih pelajar untuk tujuan pengiktirafan/sijil 3. Soalan daripada mudah kepada sukar – indeks diskriminasi tinggi 4. Meliputi tajuk/kandungan luas 5. Contohnya: UPSR, PMR, SPM, STPM PRK 1. Membanding pencapaian pelajar dengan kriteria yang ditetapkan 2. Tujuannya - Tiada gred – lulus/gagal shj - Menentukan penguasaan pelajar mengikut kriteria yg ditetapkan - Menambah baik p&p 3. Soalan hampir sama sukar dengan berpandukan kriteria/objektif pelajaran tertentu 4. Kandungan tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu 5. Contohnya: Ujian pendek, tugasan, latihan dlm bilik darjah

FORMATIF

LANGKAH PEMBINAAN JPU

1. Mengkaji sukatan pelajaran 2. Menganalisis objektif pembelajaran 3. Menentukan jenis soalan 4. Menentukan bilangan soalan LANGKAH AM PENYEDIAAN UJIAN 1. Menyediakan JPU 2. Menulis item ujian (Objektif? Subjektif?) 3. Menyemak item ujian (oleh penggubal) 4. Menilai item ujian (oleh pakar subjek) 5. Membuat kajian rintis untuk menilai kesesuaian item PEMBINAAN ITEM UJIAN • PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF • PEMBINAAN ITEM SUBJEKTIF PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF • Beraneka Pilihan • Betul-salah • Mengisis ruang kosong • Padanan Garis Panduan menggubal item Aneka Pilihan • Stem soalan 1. Jelas, mudah difahami, tepat dan mengandungi hanya satu masalah * 2. Elak atau kurangkan bilangan item jenis negatif * 3. Jenis berbentuk soalan lebih baik * 4. Elak menggunakan frasa yang sama di semua pilihan * • Pilihan 1. Nahu dan tatabahasa yang konsisten supaya tiada jawapan pilihan jelas jawapan yang salah * 2. Pastikan tiada ketidak konsistenan yang boleh membantu calon pilih jawapan yang betul * 3. Elakkan daripada mengguna pilihan jawapan berbentuk ‘semua di atas’ atau ‘tiada satu pun di atas’. 4. Elak daripada terdapatnya corak jawapan yang boleh membantu calon meneka jawapan. PEMBINAAN ITEM SUBJEKTIF

ESEI JAWAPAN PENDEK (Respons terhad) ESEI JAWAPAN TERBUKA (Respons terbuka) Contoh item • Jawapan pendek (Respons Terhad) 1. Senaraikan TIGA domain pembelajaran. 2. Terangkan secara ringkas TIGA perbezaan antara penilaian rujukan kriteria dan penilaian rujukan norma • Jawapan terbuka (Respons Terbuka)

Penilaian Tahap Kompetensi (PTK) yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menilai kompetensi pegawai kerajaan telah menimbilkan keraguan dan bantahan daripada pihak kesatuan pekerja awam (CUEPACS) sebagai satu kaedah yang kurang sesuai untuk menentukan kemajuan kerjaya seseorang pegawai kerajaan. Sebagai seorang pegawai yang mewakili pihak kerajaan, huraikan sebab-sebab pendirian kesatuan pekerja (CUEPACS) kurang munasabah dan jelaskan sebab-sebab kerajaan perlu menggunakan PTK sebagai kaedah yang akan terus digunakan untuk menilai kompetensi pegawai awam. ITEM SUBJEKTIF • Aras kognitif yang tinggi • Lebih mudah menggubal berbanding dengan item aneka pilihan • Mengelakkan tekaan di kalangan calon • Persampelan kandungan terhad • Pemarkahan tidak konsisten PANDUAN MENULIS ITEM ESEI • Mengikut kehendak JPU • Pembinaan item: – Kata tugas mesti jelas * – Skop dan hala tuju jawapan yang dikehendaki adalah jelas * • Pastikan soalan ada jawapannya!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful