RAPORT AUDIT ENERGETIC

Prezentarea generală a clădirii expertizate 1. Elemente de alcătuire ar itecturală Clădirea evaluată este de tip bloc de locuințe, pentru care parterul este destinat spaţiilor comerciale. Blocul este localizat în şos. Pantelimon, sector 2, Bucureşti, a fost proiectat de către IPCT Bucureşti şi finalizată în anul !"#. $n prezent clădirea este administrată de %sociația de Proprietari. Clădirea este o clădire simetrică, de formă paralelipipedică, alcatuită din & tronsoane, 'notate în proiect %, B, C, () fiecare av*nd re+im de înălțime ,-P- .-/T, cu tronsoanele % şi ( în capete iar tronsoanele C şi B la mi0loc. (imensiunile în plan ale clădirii sunt ...22 m 1 &.#. m pentru zona de clădire ,-P- ., cu o suprafață totală construita de #!2#..! m2, la care se adau+ă suprafața totală construită aferentă eta0ului te3nic de 222.&# m2. 4ezultă o suprafaţă totală construită de 525".#& m2. Clădirea este compusa din 5. de apartamente, cate & apartamente pe eta0, respectiv cate &. pe fiecare tronson după cum urmează6 7 Tronsonul % 8 . apartamente de & camere şi 9. apartamente de 9 camere 7 Tronsonul B 8 &. apartamente de 9 camere 7 Tronsonul C 8 &. apartamente de 9 camere 7 Tronsonul ( 8 . apartamente de & camere şi 9. apartamente de 9 camere Blocul situat în cartierul Pantelimon se învecinează cu blocuri de locuinţe P - ./ şi P - &/, construite în perioada anilor !". : !"". ;iecare tronson de clădire este prevăzut cu ascensor şi are o scara interioara comuna, cu o sin+ura rampa şi podest de nivel. ,oluția ar3itecturala e1istenta pentru o scara +rupează următoarele funcțiuni pe nivel6 7 ,ubsol6 subsol te3nic +eneral 7 Parter6 spaţii comerciale 7 /ta0 ... .6 apartamente de 9 şi & camere 7 /ta0 6 uscătorie < spălătorie $nălțimile de nivel sunt6 7 7 7 7 ,ubsol6 2.2 m Parter6 9.# m /ta0 ... .6 2.2 m /ta0 6 2.2 m

%ccesul în clădire are loc pe fațada = şi , pentru zona de parter aferenta spatiilor comerciale şi pe fațada , pentru eta0ele ... .. %ccesul în subsol se realizează printr:o rampa pentru fiecare tronson în parte. ,ubsolul este destinat adăpostirii conductelor de distribuție a apei reci, a apei calde de consum, a a+entului termic pentru încălzire şi a conductelor de canalizare a apelor uzate mena0ere. Planșeul peste subsol este alcătuit dintr:o placa de beton neizolata, av*nd un strat de sapa de e+alizare şi un finisa0 interior de tip pardoseala rece. Clădirea este orientată cu faţada principală 'cu ma+azine) spre =>4(, av*nd intrarea în partea de ,?(. %partamentele de 9 camere sunt alcătuite dintr:o cameră de zi, două dormitoare, baie şi bucătărie, 3ol şi balcon. %partamentul de & camere prezintă în plus un dormitor şi un +rup sanitar. @a parter şi la eta0ul nu e1istă apartamente. Casa scării conţine o scară interioară comună, iluminată natural, cu o sin+ură rampă şi podest de nivel şi un ascensor. /ta0ul este un eta0 parţial compus din camera maşinilor, o spălătorie şi 9 uscătorii. @a parter, în vecinătatea intrării în bloc este situată o cameră de pubele cu ieşire prin vestibulul de la intrare 'Aindfan+), $n vestibulul de la intrare sunt prevăzute nişe de instalaţii electrice măr+inite de un perete din cărămidă plină de 2,# cm +rosime, care căptuşeşte peretele din beton dinspre apartamentul nr. &. @a parter, adiacent intrării în bloc este prevăzută o cameră de pubele cu ieşire în e1terior, prevăzută pe contur cu zidărie din cărămidă plină de 2# cm +rosime spre e1terior şi spre vestibulul de la intrare 'Aindfan+) şi cu căptuşeli din zidărie de cărămizi pline, de 2,# cm +rosime, spre pereţii din beton dinspre casa scării şi dinspre apartamentul nr. . $n vestibulul de la intrare sunt prevăzute nişe de instalaţii electrice măr+inite de un perete din cărămidă plină de 2,# cm +rosime, care căptuşeşte peretele din beton dinspre apartamentul nr. &. Bestibulul de la intrare este prevăzut cu corp de încălzire, dar casa scării nu are prevăzute elemente de încălzire şi nici nu are prevăzută izolaţie termică spre apartamente. Terasa clădirii este circulabilă, stratul de protecţie al 3idroizolaţiei fiind realizat din dale de beton de 2 cm +rosime, fi1ate în şapa din mortar de ciment de 2 cm +rosime. /ste prevăzută pe contur cu atic de cca .," m înălţime. %ccesul în subsol se face printr:o rampă amplasată în casa scării. ,ubsolul a fost destinat numai adăpostirii conductelor de instalaţii. ;inisa0ele sunt obişnuite 6 : tencuieli de cca. 2 cm +rosime la interior, zu+răveli obişnuite înlocuite în unele apartamente cu tapet, calcio:vec3io, zu+răveli în culori de apă, lambriuri false, stucaturi, etc. C : pereţii băilor şi bucătăriilor au fost iniţial prevăzuţi cu vopsitorii de ulei, faianţa fiind prevăzută numai în dreptul căzilorC în prezent în ma0oritatea bucătăriilor şi băilor este prevăzută faianţă pe toata suprafaţa pereţilorC

: tencuieli de cca. 9 cm la e1teriorC : pardoseli, în camere, din covor PBC pe suport te1til de 9 mm +rosime, înlocuit în unele apartamente cu parc3etC pardoseli de mozaic, în bucătării, băi, vestibuluri, lo+ii şi spaţii comune, înlocuite în unele apartamente cu +resie sau mozaic veneţianC +rosimea pardoselilor de peste planşee este de cca. & cm, inclusiv şapaC : zu+răveli simple la pereţi şi pardoseli din mozaic la spaţiile comune şi în casa scării. $n 0urul clădirii este prevăzut un trotuar de cca. ,. m lăţime, care este tasat neuniform, fiind desprins de clădire şi fisurat. $nălţimea parterului şi a eta0elor curente este de 2,2 m, rezult*nd o înălţime de 1 2,2 D 9.,2 m a suprastructurii. PERE!I E"TERIORI6 Pereţii e1teriori structurali sau nestructurali din intervalul !##: !2#, au fost realizaţi într:o +amă variată de soluţii. $n +eneral s:au prevăzut materiale şi +rosimi necorespunzătoare rezult*nd un procent ridicat de punţi termice şi ca urmare valori scăzute ale rezistenţelor termice a acestor pereți şi anume 6  .,".....,!. m2E<F : în c*mp şi  .,## ... .,"# m2E<F 8 rezistenţe termice corectate. • Pere#i din zidării, zidării din blocuri BC% : GB= #. '4cD# =<mm2), sau GB= 9#, folosite ca pereţi nestructurali la structuri în cadre sau la structuri cu pereţi structurali din beton armat monolit. Pere#i din $et%n armat m%n%lit& pere#i $i'trat : alcătuiţi din pereţi structurali din beton armat, căptuşiţi la e1terior cu f*şii armate din BC%:GB= 9# C această soluţie s:a aplicat în special la structurile cu pereţi structurali din beton armat monolit, la care pereţii e1teriori şi în special cei de capăt sunt termoizolaţi cu f*şii din BC% montate în cofra0e înainte de turnarea betonuluiC Pere#i din pan%uri mari pre(a$ricate& pan%uri )tri'trat*, utilizate masiv, at*t ca panouri portante, c*t şi ca panouri neportanteC ,tructura acestora a fost foarte variată6 diferite materiale izolante utilizate 'vată minerală, plăci B.C.%, ş.a), diferite +rosimi ale straturilor de beton şi a modului de dispunere a nervurilor de le+ătură. $n ceea ce priveşte nervurile, panourile e1ecutate între anii !5.: !"# erau prevăzute cu nervuri verticale şi orizontale pe toată înălţimea şi lun+imea, at*t pe contur, c*t şi adiacent +olurilor de fereastră, totaliz*nd un procent de punţi termice de # : 2. H şi c3iar mai mult. @a panourile e1ecutate între anii !"# şi !2# prin turnarea cu faţa e1terioară în sus, s:au putut elimina nervurile de pe conturul panourilor, reduc*ndu:se procentul de nervuri la sub # H din suprafaţa opacă.

PERE!I INTERIORI+ Pereţii interiori sunt din zidărie de blocuri din BC% GB=#., iar cei adiacenţi casei scării sunt diafra+me din beton armat. A,TE E,E-ENTE ;erestrele apartamentelor din clădire au t*mplărie dublă din lemn de răşinoase, prezent*nd elemente de de+radare şi parțial din t*mplărie de PBC cu +eamuri termoizolante duble montate de către locatari în ultimii ani. Procentul considerat a fost 2.H ferestre duble de lemn, 2.H ferestre termopan. ?şa de intrare în clădire şi uşa de serviciu sunt metalice, neetanşe, prezent*nd rosturi mari. ?şa de intrare în clădire nu este prevăzută cu sistem automat de înc3idere. ,tructura de rezistenţă a suprastructurii este următoarea6 7 elemente verticale din beton armat monolit 8 st*lpi de rezistenta din beton armat, diafra+me beton armat monolit, panouri prefabricate tristratC 7 elemente orizontale 8 planșee prefabricate din beton armat şi +rinzi realizate monolit Infrastructura este realizata după cum urmează6 7 pereţi structurali din panouri de beton armat pe linia elementelor structurale ale suprastructurii 7 planșeu peste subsol realizat din beton armat turnat monolit 7 fundații continue de tip talpa şi cuzinet din beton armat .. De'criere tipuril%r de in'talații interi%are /i alcătuirea ace't%ra 0incălzire& 1entilare2climatizare& apa calda mena3era& iluminat4 $ncălzirea blocului analizat este asi+urata prin alimentarea cu a+ent termic de la un punct termic învecinat. Pozarea conductelor este realizata intr:un canal termic amena0at între clădire şi punctul termic. Ca urmare a uzurii avansate a conductelor de încălzire şi apă caldă şi a armăturilor care ec3ipează aceste reţele termice, se constata pierderi mari de caldură şi umiditate at*t pe canalul termic cat şi în subsolul blocului. Corpurile de încălzire din apartamente sunt predominat ma0oritar din fonta. Casa scării nu este încălzită în mod direct. (istribuţia a+entului termic se realizează prin sistem bitubular cu distribuţie inferioară şi coloane verticale care străbat planşeele. Coloanele sunt aparente şi sunt racordate la partea superioară a clădirii la vasul de aerisire. $n subsolul te3nic al clădirii conductele formează o reţea de distribuţie ramificata. Instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum urmează acelaşi traseu la subsol, ca şi instalaţia de alimentare cu căldură şi se ramifica pe verticala în coloane care alimentează bucătăriile şi băile din apartamente. ,e constata de+radarea şi lipsa pe arii e1tinse a termoizolaţiei aferente conductelor de alimentare cu apa calda de consum. Clădirea este alimentata cu apa rece de la reţeaua de distribuţie apa potabilă orăşenească. Consumul de apă rece se facturează pe baza consumului lunar înre+istrat de către contorul +eneral montat pe branşamentul conductei de apa rece. (ivizarea consumurilor pe apartamente se realizează pe baza citirilor lunare a contorilor secundari montaţi în

apartamentele contorizate at*t pentru consumul de apa rece cat şi pentru consumul de apa calda mena0era. Pentru celelalte apartamente necontorizate consumul de apa rece şi apa calda se distribuie uniform funcție de numărul de persoane care locuiesc în fiecare apartament. Condițiile convenționale de calcul sunt fi1ate la valorile6 θT= 800C, θR= 600C, θi= 200C,
θe= -150C.

,istemul de iluminat este ec3ipat preponderent cu becuri incandescente at*t în apartamente cat şi în spatiile comune. 5. Regimul de %cupare al clădirii 4e+imul de ocupare al clădirii este de 2& de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se considera în re+im continuu. Clădirea nu este ec3ipata cu sisteme de ventilare mecanica, răcire sau condiţionare a aerului.

6. De'crierea '%lu#iil%r de rea$ilitare termică %uditul ener+etic s:a efectuat conform metodolo+iei de auditare ener+etica a clădirilor Ic: .. . ,:au identificat următoarele pac3ete de soluţii de reabilitare6 • Pac etul 1  Izolarea termică a pereţilor e1teriori cu un strat de polistiren e1pandat de . cm +rosime pe partea e1terioară. Implementarea acestei soluţii reprezintă o lucrare comple1ă care presupune6 pre+ătirea suprafeței e1terioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică şi aplicarea unui nou strat de tencuială şi vopsitorie. @ucrarea necesită montare de sc3elă şi înlăturarea permanentă a materialelor rebut. $mbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor e1teriori ai clădirii se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar din plăci de polistiren e1pandat, de . cm +rosime, amplasat pe suprafaţa e1terioară a pereţilor e1istenţi, prote0at cu o tencuială subţire de .... 2. mm +rosime, armată cu o ţesătură deasă din fibre de sticlă. $n zonele de racordare a suprafeţelor orto+onale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre de sticlă sau<şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PBC.  $nlocuirea ferestrelor şi ușilor e1terioare vec3i, cu t*mplărie dublă de lemn, cu ferestre şi uși termoizolante. Prin adoptarea acestei soluţii se obține6 : creșterea rezistenţei termice a ferestrelor şi ușilor clădirii faţă de situația actualăC : reducerea infiltrațiilor de aer rece prin neetanșeitățile elementelor mobileC : îmbunătățirea punților termice la contactul dintre tocul ferestrelor şi ușilor cu zidăriaC • Pac etul .

 Izolarea termică a pereţilor e1teriori cu un strat de polistiren e1pandat de . cm +rosime pe partea e1terioară. Implementarea acestei soluţii reprezintă o lucrare comple1ă care presupune6 pre+ătirea suprafeței e1terioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică şi aplicarea unui nou strat de tencuială şi vopsitorie. @ucrarea necesită montare de sc3elă şi înlăturarea permanentă a materialelor rebut. $mbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor e1teriori ai clădirii se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar din plăci de polistiren e1pandat, de . cm +rosime, amplasat pe suprafaţa e1terioară a pereţilor e1istenţi, prote0at cu o tencuială subţire de .... 2. mm +rosime, armată cu o ţesătură deasă din fibre de sticlă. $n zonele de racordare a suprafeţelor orto+onale, la colţuri şi decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre de sticlă sau<şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PBC.  $nlocuirea ferestrelor şi ușilor e1terioare vec3i, cu t*mplărie dublă de lemn, cu ferestre şi uși termoizolante. Prin adoptarea acestei soluţii se obține6 : creșterea rezistenţei termice a ferestrelor şi ușilor clădirii faţă de situația actualăC : reducerea infiltrațiilor de aer rece prin neetanșeitățile elementelor mobileC : îmbunătățirea punților termice la contactul dintre tocul ferestrelor şi ușilor cu zidăriaC  4eabilitarea din punct de vedere termic a terasei blocului6 montarea peste suprafaţa e1terioară a terasei a unui strat de polistiren e1trudat de . cm +rosime şi prote0area la e1terior a acestuia cu straturile de protecție mecanica şi 3idro corespunzătoare.  Izolarea planșeului peste subsol. Partea inferioară a planșeului 'tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren e1trudat de . cm. @ucrarea implică sistemul de prindere al termoizolației de tavanul subsolului, protecția mecanică a termoizolației şi finisarea tavanului subsolului.  4eabilitarea instalațiilor interioare centralizate pentru încălzirea spaţiilor prin6 montarea de robinete termostatice şi repartitoare de costuri pe fiecare din corpurile de încălzire din apartamente şi izolarea conductelor de distribuție din subsol. • Pac etul 5  Izolarea termică a pereţilor e1teriori cu un strat de polistiren e1pandat de . cm +rosime pe partea e1terioară. Implementarea acestei soluţii reprezintă o lucrare comple1ă care presupune6 pre+ătirea suprafeței e1terioare a blocului pentru aplicarea stratului de termoizolație, aplicarea stratului de termoizolație şi tuturor straturilor aferente necesare pentru protecția mecanică şi aplicarea unui nou strat de tencuială şi vopsitorie. @ucrarea necesită montare de sc3elă şi înlăturarea permanentă a materialelor rebut. $mbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor e1teriori ai clădirii se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar din plăci de polistiren e1pandat, de . cm +rosime, amplasat pe suprafaţa e1terioară a pereţilor e1istenţi, prote0at cu o tencuială subţire de .... 2. mm +rosime, armată cu o ţesătură deasă din fibre de sticlă. $n zonele de racordare a suprafeţelor orto+onale, la colţuri şi

decroşuri, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre de sticlă sau<şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu sau din PBC.  $nlocuirea ferestrelor şi ușilor e1terioare vec3i, cu t*mplărie dublă de lemn, cu ferestre şi uși termoizolante. Prin adoptarea acestei soluţii se obține6 : creșterea rezistenţei termice a ferestrelor şi ușilor clădirii faţă de situația actualăC : reducerea infiltrațiilor de aer rece prin neetanșeitățile elementelor mobileC : îmbunătățirea punților termice la contactul dintre tocul ferestrelor şi ușilor cu zidăriaC  4eabilitarea din punct de vedere termic a terasei blocului6 montarea peste suprafaţa e1terioară a terasei a unui strat de polistiren e1trudat de . cm +rosime şi prote0area la e1terior a acestuia cu straturile de protecție mecanica şi 3idro corespunzătoare.  Izolarea planșeului peste subsol. Partea inferioară a planșeului 'tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren e1trudat de . cm. @ucrarea implică sistemul de prindere al termoizolației de tavanul subsolului, protecția mecanică a termoizolației şi finisarea tavanului subsolului.  4eabilitarea instalațiilor interioare centralizate pentru încălzirea spaţiilor prin6 montarea de robinete termostatice şi repartitoare de costuri pe fiecare din corpurile de încălzire din apartamente şi izolarea conductelor de distribuție din subsol.  4eabilitarea instalațiilor de iluminare interioară. 4eabilitarea constă în înlocuirea becurilor cu incandescenţă cu becuri economice.  4eabilitarea spațiului de intrare în clădire prin etanșarea ușilor de intrare 'principală şi secundară) prin montarea unui amortizor<braț 3idraulic şi înlocuirea ferestrelor şi ușilor av*nd t*mplărie metalică cu ferestre şi uși termopanC $n acest caz rezistenţa termică a ferestrelor şi uşilor noi este 4D .,# m2E<F.  4eabilitarea instalațiilor interioare centralizate pentru încălzirea spaţiilor prin spălarea corpurilor de încălzire $n acest caz rezistenţa termică a ferestrelor şi uşilor noi este 4D .,# m2E<F. 6.1. Analiza a'pectel%r energetice %naliza aspectelor ener+etice presupune reevaluarea indicatorilor ener+etici de bază ai clădirii în fiecare variantă noua în parte. $n principal este vorba de consumul anual de ener+ie al clădirii care rezultă prin aplicarea fiecărei masuri, care trebuie să fie mai redus dec*t cel aferent situației actuale. >bserv*nd efectele ener+etice ale diverselor soluţii, s:au realizat 9 pac3ete de soluţii, obținute prin cuplarea soluţiilor avute în vedere, al căror efect se poate urmări în tabelul comparativ următor6

C@%(I4/

E(ecti1a

Re(erinta

Pac et 71

Pac et 7.

Pac et 75

G 8inc 9:; 2an< =inc 9:; 2m.an< 8acm 9:; 2an< =acm 9:; 2m.an< ;il 9:; 2an< >il 9:; 2m.an<

. & 99 2! ".#9 2!&.#2 #92#9#." &"."! 2 !2##.2. !.&5

..#. .!"2#9."& !".9" &9522..5" &&."5 2 !2##.2. !.&5 ? A@...

.."& !5&2&".!" "&.95 #92#9#." &"."! 2 !2##.2. !.&5 C C6...

..5! 5&" 5"."" &5. " # #&##.5 &#."& 2 !2##.2. !.&5 C CC.BA

..&2 !&2255.&2 2&. # # #&##.5 &#."& ##2&".2. 9."2 ? AC.DB

Cla'a energetica D cladire NOTA @A.6B ENERGETICA

6... Analiza a'pectel%r ec%n%mice %naliza economică asupra implementării pac3etelor de soluţii propuse presupune evaluarea următorilor parametri6 : costurilor de investiție a variantelor de reabilitare, : duratei de viață a variantelor de reabilitare, : economiile ener+etice datorate adoptării variantelor de reabilitare. Țin*nd seama de costul specific al ener+iei termice se determina6 : durata de recuperarea investiției pentru fiecare varianta de reabilitareC : costul specific al ener+iei termice economisiteC : reducerea procentuala a facturii la utilitățile de ener+ie termicăC $n analiza economica a variantelor de reabilitare s:au avut în vedere următoarele ipoteze şi valori6 : beneficiarul suportă costul fără credit bancar : rata anuală de creştere a costului căldurii f D .HC : rata anuală de depreciere a monedei '/uro) i D #,#HC : indicatori de eficienţă utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor6 • (urata de recuperare a investiţiei, NR 0ani4 se obţine din rezolvarea ecuaţiei

C' m )

 +f  − c ⋅ ∆ E ⋅ ∑   =. t=  + i 
NR

t

Costul unităţii de ener+ie economisită prin implementarea proiectului de modernizare ener+etică 'sau costul unui JF3 economisit), e 9Eur%2:; <

N ⋅ ∆E ?nde C'm) : costul investiţiei aferente proiectului de modernizare ener+etică, K/uroLC = : durata de viaţă estimată a soluţiei de reabilitare 'modernizare) ener+etică M/ : reprezintă economia anuală de ener+ie estimată, obţinută prin implementarea unei măsuri de modernizare ener+etică, KJF3<anL, 4ezultatele acestei a analizei economice sunt următoarele6 Tabel 2 Earianta Ec%n%mia C%'t Durata de Durata de C%'tul anuala apr%ximati1 1iata recuperare 'peci(ic al in1e'titie in1e'titie ec%n%miei energetice 'JF3<an) '/uro) 'ani) 'ani) '/uro<JF3) P 9#&.5!.#" #&&9 &.92 # !. . .,.&& P2 5!&22!.2" "2!&5..92 # 2 .,.9! P9 2&#""9!.2 2.!2&..92 # 2. . .,.2"

e=

C' m )

6.5 C%ncluzii %nalizele ener+etice şi economice prezentate în tabelele şi 2 pun în evidenta calităţile diferitelor soluţii de reabilitare. %stfel6 : Barianta de reabilitare P9. /ste pac3etul ma1imal din punct de vedere al investiției, care se recuperează în 2, ani. Cu acest pac3et consumul specific de căldură pentru încălzirea spaţiilor rezultă de 72,21 kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 2 ,22 JF3<m2.an, pentru iluminat de ,2 JF3<m2.an, valoarea totala fiind de .&," JF3<m2.an, încadrarea ener+etică fiind în clasa B 'nota ener+etica !2..#)C : Barianta de reabilitare P2. /ste un pac3et mediu de reabilitare din punct de vedere al investiției, dar care se recuperează în 2 ani. Cu acest pac3et consumul specific de căldură pentru încălzirea spaţiilor rezultă de 80, ! kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 2 ,22 JF3<m2.an, pentru iluminat de ,2 JF3<m2.an, valoarea totala fiind de , 9 JF3<m2.an, încadrarea ener+etică fiind în clasa C 'nota ener+etica 22.#!)C : Barianta de reabilitare P . /ste un pac3et de soluţii mai ieftin care implica soluţiile de baza care trebuie aplicate şi se recuperează în !, ani. Cu acest pac3et consumul specific de căldură pentru încălzirea spaţiilor rezultă de "0,"! kWh/m2.an, pentru prepararea apei calde de consum de 2 ,22 JF3<m2.an, pentru iluminat de ,2 JF3<m2.an, valoarea totală fiind de 29,& JF3<m2.an, încadrarea ener+etică fiind în clasa C'nota ener+etica 2&.22)C 4ezultatele auditului ener+etic al clădirii reprezinta baza de calcul pentru studiul de fezabilitate care stabileste varianta de reabilitare oportuna pentru beneficiarul clădirii analizate. >data identificata varianta de reabilitare se va trece la proiectarea ei şi apoi la e1ecutarea lucrarilor de reabilitare conform proiectului de reabilitare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful