You are on page 1of 3

Regulamin turnieju Fan4Fan, Game Zone Krk 7-8 grudnia 2013 roku

1.

Postanowienia oglne a. Niniejszy regulamin okrela warunki uczestnictwa w League of Legends, zwanego dalej Turniejem, ktry odbdzie si w trakcie Game Zone Krk w dniach 7-8 grudnia 2013 roku. b. Organizatorem turnieju jest Grupa SC2. c. Turniej zostanie rozegrany na platformie League of Legends d. Przebieg turnieju bdzie nadzorowany przez osoby wyznaczone przez Organizatora. e. Turniej zostanie rozegrany na serwerze Europejskim (Nordic, East) f. Gramy Fair, w razie wykrycia nieczystej gry druyna zostaje zdyskwalifikowana g. Gwnym Administratorem rozgrywek jest Bartomiej Tybek Tybor h. Organizator nie zapewnia noclegu zawodnikom biorcym udzia w wydarzeniu. Rwnie nie wyklucza pojawienia si takiej moliwoci.

2.

Turniej (dla 8 druyn) rozpoczyna si w sobot w dniu 7 grudnia 2013 r. o godzinie 10:00 a koczy w niedziel 8 grudnia 2013 r. o godzinie 20:00. Zapisy online na turniej KOCZ si w dniu 24 Listopada 2013 r. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia graczy w drabince, grupach. Turniej odbdzie si w Hotelu Forum, przy ul. Konopnickiej 28 w Krakowie. Organizator przewidzia nagrody finansowe oraz rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w turnieju. Ich wysoko i podzia puli pomidzy trzy pierwsze miejsca zostanie ogoszone w momencie rozpoczcia turnieju. Warunki uczestnictwa a. Uczestnikiem turnieju moe zosta kady, kto : I. Zgosi si mailowo na adres : lol@fan4fan.org II. Posiada konto League of Legends na serverze Nordic, East b. Zgoszenie uczestnictwa musi zawiera : I. Nazw druyny w tytule maila

3. 4. 5. 6.

7.

7-8 grudnia 2013 Krakw Hotel Forum, ul. Konopnickiej 28

e-mail : turniej@fan4fan.org https://www.facebook.com/Fan4Fan

II. Pi osb wymienionych z imienia, Nicku(w grze) i nazwiska (moliwe 2 osoby rezerwowe). cznie 7 osb. NIE wymagamy pozycji na ktrej gra dany zawodnik. III. Zaznaczonego kapitana/menadera i kontakt do teje osoby. c. Podanie nieprawdziwych danych bdzie skutkowao dyskwalifikacj zawodnika d. Zgoszenia nie bd mogy podlega pniejszym modyfikacj, prosimy o sprawdzenie ich przed ostatecznym wysaniem. e. Jedyne zmiany estetyczne bd moliwe dla 8 druyn ktre dostan si do rozgrywek na samym evencie. f. Uczestnictwo jest bezpatne, aczkolwiek od 8 druyn ktre dostan si do rozgrywek na samym evencie wymagane bdzie zapacenie kaucji w wysokoci 100 z. g. Kwot t traktujemy jako zabezpieczenie przed nie pojawieniem si na evencie druyny h. Kwota bdzie niezwocznie zwracana podczas check-inw przed samym eventem i. W razie nie stawienia si ktrej z druyn, kwota ta przechodzi na rzecz stowarzyszenia. j. Osoby poniej 16 roku ycia musz posiada przy sobie pisemn zgod rodzicw na udzia w evencie. k. W przypadku wikszej iloci zgosze ni 8 miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstpnych eliminacji online. l. Eliminacje online bd zalee od iloci zgosze. m. Terminy jak i metoda rozgrywania meczy online zostanie podana dnia 25 Listopada. (Dzie po zakoczeniu zapisw) n. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do decyzji o wyniku meczw w razie nie przestrzegania danych terminw. o. Gracze zobowizani s do posiadania wasnego konta League of Legends - tj. Login i Haso umoliwiajce zalogowanie si do gry League of Legends na serwerze EU East - Nordic. p. Uczestnicy zgadzaj si na publikacj powtrek oraz stream na ywo z meczy. Stream i materiay bd publikowane w Internecie na stronach powizanych z organizatorem turnieju. 8. Turniej i zasady a. Stanowczo zabrania si uytkownikom bez wiedzy organizatorw instalowania samowolnie na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania.

7-8 grudnia 2013 Krakw Hotel Forum, ul. Konopnickiej 28

e-mail : turniej@fan4fan.org https://www.facebook.com/Fan4Fan

b. Uczestnicy maj prawo do przyniesienia wasnych urzdze takich jak : myszka, klawiatura, suchawki, podkadka. c. Mecze zostan rozegrane na mapie : Summoners Rift, w trybie 5v5 draft pick. d. Mecze rozgrywane bd w systemie BO1 - dla rozgrywek online . System rozgrywek na samym evencie zostanie podany w trakcie przeprowadzania rozgrywek online, nie pniej ni data ich zakoczenia. e. Od rozgrywek wier-finaowych wcznie, gry bd zakadane przez sdziw. f. Uczestnicy musz stawi si na miejscu, na p godziny przed rozpoczciem turnieju celem potwierdzenia swojego udziau. g. Brak potwierdzenia uczestnictwa do godziny 9:50 w dniu 7 grudnia spowoduje wykluczenie druyny i oddanie pierwszego meczu walkowerem. h. Organizator zastrzega sobie moliwo zastpienia nieobecnych graczy. 9. Dziaania zabronione skutkujce dyskwalifikacj zawodnika. a. Korzystanie z dodatkowego oprogramowania wspomagajcego gr b. Umylne rozczanie komputera c. Celowe oddawanie przeciwnikowi meczu d. Komunikacja z przeciwnikiem lub obserwatorami turnieju e. Niesportowe zachowanie i wulgarny jzyk f. Obraanie przeciwnika w trakcie gry g. Spam 10. Gracz ktry zauway popenienie przez przeciwnika dziaania niedozwolonego ma obowizek zgosi je niezwocznie, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy w funkcjonowaniu turnieju, jeeli wynikny z przyczyn losowych (np. utrata poczenia internetowego) oraz na skutek okolicznoci ktrych nie mg przewidzie lub ktrym nie mg zapobiec. 12. Lista osb zajmujcych si obsug techniczn, casterw oraz sdziw zostanie ogoszona w dniu rozpoczcia turnieju. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 14. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w Regulaminie rozstrzyga Gwny Administrator turnieju.

7-8 grudnia 2013 Krakw Hotel Forum, ul. Konopnickiej 28

e-mail : turniej@fan4fan.org https://www.facebook.com/Fan4Fan