You are on page 1of 0

1

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI


SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM

AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI , MATURSKI
RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA JEDNOM MESTU .
SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD A MI VAM DAJEMO
DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRAJ I PRVE TRI STRANE U PDF-U TAKO DA MOETE
TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI GOTOV
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOETE GA SKINUTI I
UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE
SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU
MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOETE DOBITI NA NAEM
FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI
VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.
w
w
w
.
d
i
p
l
o
m
s
k
i
-
r
a
d
.
c
o
m

2SADRAJ

1. Uvod ........................................................................................................................................... 3
2.DEFINICIJA SAOBRAAJNE GEOGRAFIJE ........................................................................... 4
3.EKONOMSKI ZNAAJ SAOBRAAJA .................................................................................. 5
3.1.OCENA NIVOA RAZVOJA SAOBRAAJNOG SISTEMA .............................................. 6
3.2. SAOBRAAJNE MREE U ISTORIJI ................................................................................ 6
Slika 2. Veliina tereta i cene prevoza po toni .................................................................................. 8
4.VRSTE SAOBRAAJA ............................................................................................................. 10
Slika 3. Podela saobraaja prema prirodnoj sredini u kojoj se obavlja .......................................... 10
4.1. ELJEZNIKI SAOBRAAJ ............................................................................................ 11
4.2. DRUMSKI SAOBRAAJ .................................................................................................. 15
4.3.VODENI SAOBRAAJ ...................................................................................................... 17
4.4. RENI I KANALSKI SAOBRAAJ ................................................................................. 19
4.5. VAZDUNI SAOBRAAJ ................................................................................................ 19
4.6. CEVOVODNI SAOBRAAJ ............................................................................................. 21
5.STVARANJE GLOBALNIH MREA ....................................................................................... 22
5.1.TELEKOMUNIKACIJE ...................................................................................................... 22
6. ZAKLJUAK ........................................................................................................................... 25
LITERATURA .............................................................................................................................. 26

w
w
w
.
d
i
p
l
o
m
s
k
i
-
r
a
d
.
c
o
m

31. UvodU ovom radu emo detaljno obraditi temu GEOGRAFIJA SAOBRAAJA.
Saobraaj spada u tercijalni sektor,njegov zadatak je da vri prevoz ljudi,robe i informacija sa
jednog mjesta na drugo.Geografska otkria su omoguila razmjenu odnosno medjunarodnu trgovinu
Evrope sa Amerikom.Saobraaj se iz godine u godinu mijenja tj unapredjuje.Postoje sledece vrste
saobraaja,a to su:kopneni,vodeni,vazduni i beini.Svaka od ovih vrsta ima dalju podjelu pa se
tako kopneni saobraaj djeli na:drumski,eljezniki,cjevovodni i iani.
Vodeni se djeli na:morski,rijecni,kanalski,jezerski.
Vazduni se djeli na:avionski,helikopterski,raketni,satelitski i poslednji beini se djeli
na:radio,televizija,telekomunikacije.
Najznaajniji saobraaj je drumski,najjeftiniji je morski,a najbri je avionski.
Saobraaj mora da obezbjedi sigurnost,udobnost,kvalitet itd.Tako npr.postoje hladnjae koje
prevoze brzo kvarljivu robu.Na mikroekonomskom nivou saobraaj zauzima 4 % ukupnih trokova
industrijske proizvodnje i 10-15 % ukupnih domaih trokova.Posebna panja se treba posvetiti
cijeni transporta(posebno tekih,kabastih,rasutih tereta).Zbog toga vlede drava stalno tee razvoju
tog dijela privrede.Kao i u svemu tako i u saobraaju traje konkurentska borba.Iz godine u godinu
situacija se mijenja tako da je morski saobraaj dostigao preko 70 % prometa teretau medjunarodnoj
trgovini.Dolo je do promjene u konstrukciji brodova,poveana im je tonaa,poveana je brzina
brodova.Pred kraj tridesetih godina ona je iznosila 9-10 vorova,a sada iznosi 25.Z a saobraaj je
takodje vaan i razvoj informatikog drutva.Informatiko drutvo postaje bogato drutvo,poeo se
razvijati krajem 1970 godine.Posebno obiljeje ovog drutva je mobilnost.Na mobilnost utiu
turistika kretanja,zatim narasli robni,finansijski i informacijski tokovi,kao pokazatelji globalizacije
i istovremeno nejednakog regionalnog razvoja.


w
w
w
.
d
i
p
l
o
m
s
k
i
-
r
a
d
.
c
o
m

4


2.DEFINICIJA SAOBRAAJNE GEOGRAFIJESaobraaj je jedan od kljunih faktora za razumevanja ekonomske geografije, tako da se u okviru
ekonomske geografije razvila i posebna subdisciplina saobraajna geografija.
Saobraajna geografija je grana ekonomske geografije koja prouava zakonitosti razvoja i
razmetaja saobraajne mree i reim njene eksploatacije u zavisnosti od uticaja prirodno-
geografskih i drutveno-geografskih faktora.

Saobraajna geografija deli se na:
Optu saobraajnu geografiju(bavi se teorijskim i metodolokim problemima);
Posebnu saobraajnu geografiju(prouava pojedine saobraajne grane);
Regionalnu saobraajnu geografiju (prouava kompleksnu saobraajnu mreu kontinenata,
regiona, gradova).

Ekonomsko-geografski elementi saobraaja su:
Saobraajna infrastruktura (pruge, putevi, aerodromi, kanali, luke);
Saobraajna sredstva (eleznike kompozicije, kamioni, brodovi, avioni itd.);
Radna snaga (zaposleni u saobraaju);
Obim i struktura predmeta prevoza (robe, putnika).

w
w
w
.
d
i
p
l
o
m
s
k
i
-
r
a
d
.
c
o
m