You are on page 1of 5

TAXATIERAPPORT

datum opname en inspectie : 20 november 2013


dossiernummer : 1311371
naam opdrachtgever : de heer B. Zand Scholten
eigenaar : idem
adres : Westerparkstraat 9
postcode en plaats : 2042 AV Zandvoort
telefoonnummer : 06-53711546
e-mail adres : berryzandscholten@casema.nl
merk Mercedes Benz type 280 SL
soort carrosserie 2 deurs roadster bouwjaar 1976
kleur rood metallic kenteken 35 - NE - 58
chassisnummer 107042-12-001646 meldcode 1646
afgifte deel A 03 / 09 / 1976 afgifte deel B 10 / 02 / 1986
ledig gewicht 1509 kg a.p.k. vervaldatum 07 / 05 / 2014
afgelezen tellerstand 173.855 km's datum 1
e
toelating 03 / 09 / 1976
de ondergetekende, Jeroen W. HeIms gecertificeerd registermakelaar/taxateur op
het vakgebied antieke, klassieke en hedendaagse motorvoertuigen, als zodanig
erkend en opgenomen in het register van Verenigd Register van Taxateurs VRT
onder nummer 07-245-M. De vakbekwaamheid Motorvoertuigen AIgemeen is door
de Stichting Hobon / SKO gecertificeerd onder nummer 030090
In aanmerking nemende:
1. dat hij van de opdrachtgever opdracht heeft gekregen om bovenvermelde
automobiel op te nemen en te her-waarderen ( vorige taxatie dd. 10 mei 2011) ten
behoeve van het aangaan van een verzekering en of het verlengen hiervan, hij
daaraan de volgende waarde toekent.
Vervangingswaarde: C 14.650.--
ZEGGE : VEERTIENDUIZENDZESHONDERDVIJFTIGEURO
Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap, getekend te Hoofddorp: 20/11/2013
J.W. HeIms, gecertificeerd registertaxateur

2. dat dit rapport toepasbaar is bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens
artikel 7 : 960 Burgerlijk Wetboek.
3. dat de taxatie en de rapportage beslist gn technische keuring zijn en
nooit als zodanig kunnen worden genterpreteerd.
4. dat het rapport uitsluitend dient ter bepaling van de waarde voor verzekerings
doeleinden.
5. dat de geldigheidsduur van deze taxatie maximaal 36 maanden bedraagt tenzij
hiervan door de betreffende Verzekeraar wordt afgeweken.
6. dat deze taxatie geen enkele garantie inhoudt tot het realiseren van de
vastgestelde waarde bij inruil of verkoop.
7. onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het
verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaak.
Specificaties van het motorvoertuig
import neen
historie ja
motornummer n.v.t.
brandstof benzine
banden Michelin
bandenmaat 195 / 70 R 14
velgen lichtmetaal
veranderingen t.o.v. beschrijving in rapport met dossiernummer: 1105197
dd. 10 mei 2011; er zijn geen veranderingen
geconstateerd. deze beschrijving is bij dit rapport
bijgevoegd.
getaxeerd te Zandvoort
ConcIusie : ik zie deze wagen nu voor de tweede keer en ik kan niet anders zeggen
dat hij onveranderd mooi en goed is, maar dat kan ook niet anders want hij heeft in 2
1/2 jaar tijd slechts 1300 km gereden ! gezien deze feiten heb ik de waarde uit 2011
nu niet veranderd.
J.W. HeIms, gecertificeerd registertaxateur Hoofddorp , 20 / 11 / 2013

!"#"$%"&$#'( ) +&, -.$(/ %(0)
1& 233$0& 4( 0)&0 5(/0 )&-"0, # 3 # & &$ 1 5"01&$ 1&4"0# 3)&
6", ,( &$0'44&$ 7 898 8 9 : 8
;'#"4"+( &< 7 !&$-&1& , =& 05 >?@ A B C.3, , ( , 0$ 7 @@8 D E D
C3$$", , &$( & 7 > 1&'$, $"31, # &$ 233$%30 1& 031&0 %30 1& F"$#( &$&0G
4"#"$H3F &0 H"II &$H< &F -"$$&-# 5(/0G (0 >@@ J 5(/0 &$ (0 1&
+3H %30 .&# $&, &$%&2( &< F3$#( &&< 0(&'2& 1&< &0 (0)&< 3 , # K
C.3, , ( , 7 (, .3$1 &0 "0+&, - .3 1( )1 &0 (, #&)&0 $"&, # +&.301&< #K
B3H2&$H 7 .&# (, 1& ""$,F$"0H&< (/H& &&$, # & <3H &0 (, $"01"4
"0+&, -.31( )1K
LF#( &, 7 A"0M C6N >O@ @ $31(" P-1 ,F&< &$Q 2(01 +<"-H&$ 3-.# &$ 1&
,#"&< &0Q 3'#"43# ( , - .& #$30, 4( , , ( &Q 23$4# & 2&$ &01 )< 3,Q
=", -. 4( ,#R <34F&0 "01&$ 1& +'4F&$Q &< &-#$( , -.
+&1( &01& $34&0K
!"#"$ 7 D -(<(01&$ (0 <(/0 4&# > +"%&0<( ))&01& 0"HH&03 , , & 0 4&#
&&0 -(<(01&$(0."'1 %30 7 >:E D -- &0 &&0 %&$4")&0 %30 7
8?O FH +(/ D@@ @ "42 P4(0G &$ (, &< &-#$"0( , -.&
+$301, # "I (0/&-#( &K
=301&0 7 !(-.&<(0 $"01"4 (0 1& 433# 7 8JO P:@ S 8E &0
)&4"0# & &$1 "F "$()(0&< & <(-.# 4&# 3< &0 6= %&< )&0K
T0#&$( &'$ 7 1& ,#"&< &0 5(/0 %""$5( &0 %30 .""I1, # &'0&0 &0 5(/0
+&H< &&1 (0 +&( )& <&&$Q 1& 1&'$F30&< &0 5(/0 (0 +&( )& %(0M<
+&H< &&1G 1& %<"&$R +&1&HH( 0) (, (0 +&( )& %&<"'$,
4"U'&# # &G 1& -3+$( "< &# H3F (, (0 523$# 4".3($ ,#"I 4&# 9
4( -3 $'(#&0G .&# 13,.+"3$1 (, (0 +&( )& H'0,# , # "I 4&# 3<< &
4&# &$ , -"4F< &&# &0 &$ (, .&# "$()(0&< & %(&$ ,F33H,
,#''$2( &< K
V&-.0( , -. 7 (0 )"&1& ,# 3 3# &0 %"<)&0, 1& 0"$4&0 %30 1& S(/H,1( &0, #
%""$ .&# W&)%&$H&&$K

C"0-< ',( & 7 1&5& "F&0 ,F"$# 23 ) &0 4&# 1& 5"$)&< "5& D -(<(01&$ 4"#"$
2&$1 (0 8J? D %30 1& &&$ ,# & &()&03 3$ )&H"-.# X ;Y;!
3'#"4"+( &< Z .(/ 2"$1# )"&1 "01&$."'1&0 &0 +(/)&."'1&0
1""$ &&0 [F'$R, 30)[ 3'#" <(&I.&++&$ \