You are on page 1of 39

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 PALEMBANG

OLEH :
Fani Khumairah (06091010014) PROGRAM STUDI: Pendidi an Kimia

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2012

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM S1 FKIP UNSRI


TAHUN 2012

Pr!"ram #$udi: Pendidi an Kimia

Di#e$u%ui
Men"e$ahui D!#en Pem)im)in" Ke&a'a SMP (e"eri 1 Pa'em)an"*

Dr#+ ,am)an" -e!ne$!* M+A (IP+

.%+ Meriam Merie /u'ia$i* S+Pd* MM (IP 196001061923030004

DAFTAR ISI .a'aman .A-AMA( 4UDU- ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i .A-AMA( P5(G5SA.A(+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ii KATA P5(GA(TAR++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++iii DAFTAR ISI+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i6 Bab I PENDAHULUAN 1+1 -a$ar ,e'a an"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 1+0 Tu%uan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 1+3 Man7aa$++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 Bab II KEGIATAN YAN DILAKSANAKAN SELAMA PPL 0+1 Pen"ena'an -a&an"an+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0+0 Pe'a$ihan Ke$eram&i'an men"a%ar dan $u"a# Ke"uruan 'ainn8a #e9ara $er)im)in"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0+3 Pe'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a# "uru 'ainn8a #e9ara mandiri+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0+4 U%ian Pra $e Men"a%ar+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bab III REFLEKSI PENGALAMAN MELAKSANAKAN PPL 3+1 Re7'e #i $en$an" &e'a #anaan &en"a'aman 'a&an"an+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+0 Re7'e #i $en$an" &e'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a# e"uruan 'ain8a #e9ara $er)im)in"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+3 Re7'e #i $en$an" &e'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a# 'ainn8a #e9ara mandiri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3+4 Re7'e #i $en$an" &e'a #anaan u%ian &ra $i men"a%ar++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN 4+1 Ke#im&u'an++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4+0 Saran+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ LAMPIRAN 1+ 0+ Re a&i$u'a#i Ke"ia$an PP- Indi6idu Denah SMP (e"eri 1 Pa'em)an"

KATA PENGANTAR Pu%i #8u ur i$a &an%a$ an ehadira$ A--A. S:T arena i;in<(8a %ua'ah ami da&a$ menn8e'e#ai an 'a&!ran e"ia$an &r!"ram &en"a'aman 'a&an"an ini+ Sha'a=a$ dan #a'am #em!"a #e'a'u $er9urah SA:+ Pada 'a&!ran ini ami memua$ 'a$ar )e'a an" dan $u%uan dari e"ia$an PPdan e"ia$an< e"ia$an 8an" haru# di'a u an an$ara 'ain &en"ena'an 'a&an"an* e$eram&i'an da#ar men"a%ar* &e'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan &e'a$ihan e&ada %un%un"an i$a Ra##u''ah

$u"a#<$u"a# e"uruan 'ainn8a #e9ara mandiri dan u%ian &ra $i men"a%ar #er$a &en8u#unan 'a&!ran a hir+ Se'ain i$u %u"a dimua$ e#im&u'an dan #aran #er$a 'am&iran e"ia$an harian 8an" $e'ah di'a #ana an+ Da'am e#em&a$an ini ami u9a& an $erima a#ih dan &en"har"aan e&ada &iha <&iha 8an" $e'ah mem)eri an !n#$ri)u#i #e'ama a'i men%a'ani PP#am&ai men8e'e#ai an 'a&!ran ini+ Piha < &iha $er#e)u$ dian$aran8a : 1+ Pr!7+ Dr#+ Ta$an" Suher8* M+A+*PhD #e'a u de an FKIP U(SRI 0+ S$a7 UPPP- FKIP U(SRI 3+ .%+ Meriam Merie /u'ia$i* S+Pd* MM #e'a u e&a'a Se !'ah SMP (e"eri 1 Pa'em)an" 4+ Dr#+ ,am)an" -e!ne$!* M+A #e)a"ai d!#en &em)im)in" >+ S$a7 "uru dan &e"a=ai SMP (e"eri 1 Pa'em)an" 6+ Re an<re an PP1+ Si#=a<#i#=i SMP (e"eri 1 Pa'em)an"+ Da'am &er%a'anan PP- ini $en$u #a%a )an8a #e a'i e#a'ahan &ra $i an 'a u an $an&a di#adari+ O'eh arena i$u ami m!h!n maa7 e&ada #e'uruh &iha 8an" $er ai$ da'am e"ia$an ini+ Kami men8adari )ah=a 'a&!ran ini ma#ih )an8a e uran"an 8an" &er'u di&er)ai i+ Un$u e#a'ahan dan i$u ri$i dan #aran 8an" mem)an"un

#an"a$ ami hara& an demi &er)ai an dan e"ia$an ami e de&an+ Kami %u"a

)erhara& #em!"a 'a&!ran ini da&a$ )erma7aa$ )a"i &iha 8an" memer'u ann8a dan da&a$ di&er"una an den"an #e)ai <)ai n8a+ Pa'em)an"* O $!)er 0010

Pra $i an

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Lata B!"a#a$% Pr!"ram Pen"a'aman -a&an"an (PP-) meru&a an &r!"ram &e'a$ihan 8an" menera& an )er)a"ai &en"e$ahuan* e$eram&i'an* dan #i a& maha#i#=a da'am ran" a &em)en$u an #e!ran" "uru 8an" &r!7e#i!na'+ PP- meru&a an ma$a u'iah 8an" =a%i) di$em&uh !'ah #emua maha#i#=a FKIP U(SRI den"an )!)!$ 4 # #* di mana 0 # # $e'ah di'a #ana an di am&u#+ Pr!"ram ini diran9an" !'eh FKIP U(SRI #e)a"ai 'em)a"a &endidi an $in""i 8an" men"ha#i' an $ena"a &endidi 8an" #ia& &a ai+ Se'ain i$u* emam&uan e&ada e#em&a$an men8ia& an maha#i#=a 9a'!n "uru 8an" &r!7e#i!na'* men"ua#ai e"uruan 8an" $er&adu #e9ara u$uh* #er$a mem)eri an

maha#i#=a FKIP U(SRI un$u mem&ra $i an i'mu 8an" $e'ah di&er!'ehn8a di )an" u u'iah da'am #i$ua#i n8a$a+ Den"an demi ian* dihara& an #e$e'ah men%adi "uru* maha#i#=a FKIP U(SRI da&a$ men"em)an $u"a# dan $an""un" %a=a)n8a #e9ara &r!7e#i!na'+ Ke"ia$an< e"ia$an PP- di'a u an #e9ara #i#$ema$i#* 8an" dia=a'i den"an &en"ena'an medan+ Pe'a$ihan e$eram&i'an da#ar men"a%ar* &e'a$ihan e$eram&i'an $er)im)in"* &e'a$ihan e$eram&i'an mandiri* #er$a u%ian &ra $i +

Da'am &e'a #anaan PP-* maha#i#=a $ida han8a di$un$u$ me'a #ana an $u"a#n8a #e)a"ai #e!ran" "uru di e'a#* $e$a&i %u"a di$un$u$ mam&u me'a #ana an $u"a# dan e"ia$an admini#$ra#i &endidi an 'ainn8a+ .a' ini dima #ud an a"ar &ara maha#i#=a da&a$ memahami )ah=a #e!ran" "uru $ida $u"a#n8a men"a%ar di han8a me'a #ana an e"uruan e'a#* $e$a&i %u"a da&a$ me'a #ana an $u"a#

'ainn8a+ O'eh #e)a) i$u* PP- dini'ai #an"a$ #$ra$e"i# un$u men8ia& an $ena"a &endidi &r!7e#i!na' di ma#a 8an" a an da$an"+ Kua'i$a# &ara a'umni FKIP Uni6er#i$a# Sri=i%a8a $eru# meneru# di$in" a$ an dan di&er)ai i+ Penin" a$an $ida han8a di'a u an &ada emam&uan &en"ua#aan )ahan a%ar $e$a&i %u"a e$eram&i'an men"a%ar dan mem)ina &ara #i#=a+ Ke$eram&i'an men"a%ar #e)enarn8a #udah di)eri an da'am e"ia$an &er u'iahan

di

e'a# me'a'ui &r!"ram &eer $e9hin" dan mi9r! $ea9hin"+ Kedua &r!"ram mem)eri an "am)aran $en$an" &en"a%aran di e'a#

$er#e)u$ di$u%u an un$u

namun da'am ruan" 'in" u& $er)a$a#+ Me'a'ui e"ia$an PP- ini'ah maha#i#=a mem&er!'eh &en"a'aman men"a%ar 8an" #e)enarn8a dan #e'ua#<'ua#n8a+ 1.2 T&'&a$ Se9ara umum $u%uan PP- ada'ah un$u me'a$ih maha#i#=a 9a'!n "uru a"ar memi'i i emam&uan mem&era"a an iner%a da'am #i$ua#i n8a$a* )ai da'am e"ia$an men"a%ar mau&un da'am $u"a#<$u"a# e"uruan 'ainn8a+ A an $e$a&u*

#e9ara hu#u# PP- )er$u%uan a"ar maha#i#=a #e)a"ai 9a'!n "uru mam&u : 1+ Men"ena' #e9ara 9erma$ 'in" un"an 7i#i * admini#$ra#i* a ademi * dan &#i !'!"i #!#ia' #e !'ah $em&a$ &e'a$ihan+ 0+ Men"ua#ai )er)a"ai e$eram&i'an da#ar men"a%ar+ 3+ Men"em)an" an a#&e &ri)adi dan #!#ia' di 'in" un"an #e !'ah+ 4+ Menera& an )er)a"ai emam&uan &r!7e#i!na' e"uruan #e9ara u$uh dan $er&adu da'am #i$ua#i n8a$a di #e !'ah+ >+ Menari e#im&u'an ni'ai edu a$i7 &en"ha8a$an dan &en"a'aman #e'ama &e'a$ihan me'a'ui re7'e #i dan menuan" an da'am )en$u 'a&!ran+ 1.( Ma$)aat Pra $i Pen"a'aman -a&an"an (PP-) ini memi' i man7aa$ )a"i #emua &iha 8an" $er ai$+ Ada&un man7aa$ dari &e'a #anaan e"ia$an PP- ini ada'ah #e)a"ai )eri u$: 1+ ,a"i 'em)a"a dan #e !'ah da&a$ mem)an$u maha#i#=a PP- un$u men%adi &endidi 8an" &r!7e#i!na'+ 0+ ,a"i #i#=a* menda&a$ an &en"a'aman )aru da'am &em)e'a%arann8a* )ai i$u #e"i "uru 8an" )aru dan 9ara<9ara &em)e'a%aran 8an" )ai + 3+ ,a"i "uru &am!n"* da&a$ )er)a"i &en"a'aman den"an "uru PP- 8an" ma#ih )aru men"enai 9ara<9ara &em)e'a%aran 8an" )ai 4+ ,a"i maha#i#=a :

< < <

Mem&er ena' an maha#i#=a den"an $u"a# dan &eran "uru 8an" #e#un""uhn8a+ Me'a$ih maha#i#=a un$u &r!7e#i!na' da'am me'a #ana an 7un"#i dan &erann8a #e)a"ai "uru+ Mende a$ an maha#i#=a den"an dunia &endidi an 7!rma' 8an" mem)u$uh an )er)a"ai &en"e$ahuan* e$eram&i'an dan rea$i7i$a#+ emam!uan maha#i#=a<maha#i#=a FKIP

>+ ,a"i FKIP da&a$ men"e$ahui

da'am me'a #ana an $u"a#n8a #e)a"ai "uru %u"a #e)a"ai re7'e #i )a"i FKIP un$u me'a #ana an $u"a#n8a un$u menin" a$ an ua'i$a# 9a'!n< 9a'!n "uru+

BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SELAMA PPL 2.1 P!$%!$a"a$ La*a$%a$ 2.1.1 K!a+aa$ F,-,# 1+ -ua# Tanah 3+ -ua# ,an"unan 4+ ,an"unan -ain : >+300 m0 : 0+022 m0 : (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (00 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (6 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) 0+ 4um'ah Ruan" e'a# : 00 Ke'a#

1+ Ruan" Ke&a'a Se !'ah 0+ Ruan" :a i' Ke&a'a Se !'ah 3+ Ruan" Ta$a U#aha 4+ Ruan" Guru >+ Ruan" ,e'a%ar 6+ Ruan" ,K 1+ Ruan" Ke#enian 2+ Ruan" K!&era#i Se !'ah 9+ Ruan" Gan$i Pa aian Pu$ri 10+ Ruan" &er&u#$a aan 11+ Ruan" UKS 10+ Ruan" OSIS 13+ Ruan" Pramu a 14+ Ruan" K!m&u$er 1>+ Ruan" -a)!ra$!rium IPA 16+ Ruan" -a)!ra$!rium ,aha#a 11+ Ruan" -a)!ra$!rium Mu'$imedia 12+ Ruan" Gudan" 19+ Mu#h!''ah 00+ Kan$in 01+ Kan$in Ke%u%uran 00+ :ar$e'

03+ :? Guru 04+ :? Si#=a Pu$ri 0>+ :? Si#=a Pu$ra 06+ Da&ur 01+ P!# Sa$&am 02+ Tem&a$ Par ir >+ -a&an"an O'ahra"a

(0 )uah ) (4 )uah ) (> )uah ) (1 )uah ) (1 )uah ) (1 )uah )

Sarana !'ahra"a di SMP (e"eri 1 Pa'em)an" 9u u& memadai dan 9u u& mendu un" e"ia$an !'ahra"a+ Sarana 8an" dimi'i i ada'ah : a+ -a&an"an ,a# e$ )+ -a&an"an Se&a ,!'a 6+ -a)!ra$!rium -a)!ra$!rium 8an" dimi' i SMP (e"eri 1 Pa'em)an" ada'ah 'a)!ra$!rium IPA * 'a)!ra$!rium )aha#a* dan 'a)!ra$!rium Mu'$imedia 2.1.2 K!a+aa$ L,$%#&$%a$ 1+ 4eni# ,an"unan /an" dimi'i i Gedun" SMP (e"eri 1 Pa'em)an" )er'! a#i %a'an Pan"eran Aria Ku#uma A)durr!him 06 i'ir* Ke'urahan Ta'an" Semu$ Ke9ama$an ,u i$ Ke9i' K!$a Pa'em)an". Gedun" Se !'ah da&a$ di%an" au den"an &erumahan &endudu Pa'em)an"+ 0+ K!ndi#i -in" un"an Se !'ah Di#e !'ah $erda&a$ )er)a"ai Sua#ana dan Pa'em)an" 9u u& !ndi#i SMP (e"eri 1 $er'a #anan8a &r!#e# !ndu#i7 dan n8aman un$u endaraan umum arena )erada di $em&a$ 8an" #$ra$e"i# + Se !'ah ini di e'i'in"i dan de a$ den"an #e !'ah SMP (e"eri 13

e"ia$an )e'a%ar men"a%ar 8an" )ai + -in" un"ann8a $er'iha$ 9u u& a#ri arena &e aran"an di de&an dan di #e e'i'in" #e !'ah di$anami den"an &!h!n dan )un"a* #er$a di #e$ia& de&an e'a# %u"a di)ua$ $aman 8an" di$a$a #edemi ian ru&a #ehin""a menam)ah eindahan 'in" un"an #e !'ah+ Ke)er#ihan 'in" un"an #e !'ah %u"a $er%a"a den"an 9ara men%a'an an

&r!"ram 9K #e9ara !&$ima'* di mana #i#=a $ida e)er#ihan di da'am e'a# $e$a&i %u"a di #e i$ar e'a#+ 2.1.( Fa-,",ta- S!#."a/

han8a men%a"a

SMP (e"eri 1 Pa'em)an" memi'i i )e)era&a 7a#i'i$a# 8an" #an"a$ menun%an" an$ara 'ain: 1+ Per&u#$a aan Per&u#$a aan di #e !'ah ini $e'ah &ermanen #e)"ai #arana memenuhi #um)er )e'a%ar #i#=a+ Ke'en" a&ann8a $e'ah $er&enuhi* ruan"ann8a #an"a$ n8aman un$u )e'a%ar #i#=a dan &er#ediaan )u u &e'a%aran #udah 9u u& $er&enuhi 0+ -a)!ra$!rium -a)!ra$!rium #e)a"ai &enun%an" #arana dan &ra#arana )e'a%ar #i#=a 8an" #an"a$ mndu un" #er$a 'a)!ra$!rium %u"a #e)a"ai &enun%an" e)erha#i'an )e'a%ar #i#=a da'am memahami ma$eri 8an" dia%ar an+Pen"e'!'aan dan ha#i' 'ain 8an" )er ai$an den"an 'a)!ra$!rium di&er9a8a an e&ada "uru ma$a &e'a%aran 8an"

)er#an" u$an dan 8an" )er$u"a# mema ai 'a)!ra$!rium $er#e)u$+ SMP (e"eri 1 Pa'em)an" memi'i i 'a)!ra$!rium 8ai$u 'a)!ra$!rium IPA* 'a)!ra$!rium ,aha#a* dan 'a)!ra$!rium Mu'$imedia #emua d'aam !ndi#i )ai dan #an"a$ menun%an" un$u )e'a%ar #i#=a+ 3+ Ruan" ,K Ruan" ,im)in"an K!n#e'in" ini di"una an un$u mendidi #i#=a< #i#=a a&a)i'a $erda&a$ #i#=a 8an" mem)u$uh an 'a8anan ,im)in"an dan K!n#e'in"+ 4+ Ruan" Ta$a U#aha Ruan" Ta$a U#aha $e'ah )er7a#i'i$a# !m&u$er* di ruan" ini di'a u an )er)a"ai a $i6i$a# admini#$ra#i #e !'ah+

>+ :? :? di#e !'ah ini 9u u& )er#ih dan 'a8a di"una an+ :? #i#=a &u$ri $er#edia 4 )uah * :? #i#=a &u$ra $er#edia > )uah dan un$u "uru )e#er$a &ara &e"a=ai $e'ah $er#edia 0 )uah+ 2.1.0 P!$%%&$aa$ S!#."a/ 1+ 4um'ah #e !'ah 8an" men""una an )an"unan ini Se !'ah 8an" men""una an )an"unan han8a SMP (e"eri 1 Pa'em)an" dan )an"unan ini $e'ah )erdiri #e%a $ahu 1906+ 0+ 4um'ah #hi7$ $ia& hari Tida ada &em)a"ian #hi7$ un$u men""una an )an"unan ini+ .an8a SMP (e"eri 1 Pa'em)an" 8an" men""una ann8a 8ai$u &ada &a"i hari #a%a+ Karena %um'ah ruan"an %um'ah e'a#+ 2.1.1 G& & +a$ S,-2a 1+ 4um'ah Guru 4um'ah "uru di #e !'ah ini ada'ah 6> !ran" "uru 8a" $erdiri dari 60 "uru $e$a& dan > !ran" "uru $ida $e$a&+ 0+ 4um'ah e'a# 4um'ah e'a# di SMP ne"eri 1 Pa'em)an" ini )er%um'ah 00 e'a#+ Ke'a# @II ada 2 e'a#* e'a# @III ada 1 e'a#* dan e'a# IA ada 1 e'a#+ 3+ 4um'ah #i#=a &er Ke'a# 4um'ah #i#=a e'a# @II RS,I #e)an8a 2 e'a# $erda&a$ #e i$ar B 30 #i#=a &er e'a#+ 4um'ah #i#=a e'a# @III RS,I #e)an8a 1 e'a# $erda&a$ #e i$a# B 30 #i#=a &er e'a#+ dan %um'ah #i#=a e'a# IA RS,I #e)an8a 1 e'a# $erda&a$ B 30 #i#=a &er e'a# 4+ 4um'ah #e'uruh #i#=a 4um'ah #e'uruh #i#=a SMP (e"eri 1 Pa'em)an" ada 6>6 #i#=a++ Den"an rin9ian Ke'a# @II 041 #i#=a* e'a# @III 009 #i#=a* e'a# AI 006 #i#=a + e'a# $e'ah memadai #e#uai den"an

2.1.3 I$t! a#-, -.-,a" 1+ .u)un"an an$ar Guru .u)un"an an$ar "uru da'am in$era #i #ehari<hari $er e#an )ai dan )er#i7a$ e e'uar"aan+ An$ara "uru 8an" #a$u den"an 8an" 'ain* mau&un an$ara &ara "uru den"an e&a'a #e !'ah $er%a'in #ua$u er%a#ama 8an" 9u u& harm!ni# da'am u&a8a &en9a&aian $u%uan men"a%ar+ 0+ .u)un"an "uru Den"an Si#=a+ In$era #i "uru den"an #i#=a $er%a'in den"an )ai dan harm!ni#+ Si#=a $er'ha$ 9u u& a ra) dan mana a'a mere a men"hada&i e#u'i$an da'am )e'a%ar* mere a $ida e'a#+ 3+ .u)un"an An$ar Si#=a .u)un"an an$ar #i#=a $er%a'in den"an )ai dan )er#aha)a$* ini )er a$ adan8a OSIS dan #i#=a un$u e"ia$an e #$ra uri u'er 8an" meru&a an =adah rea$i6i$a# den"an e"ia$anC e"ia$an e'a# dan a a men"em)an" an #e"an un$u menan8a an 'an"#un" den"an "urun8a+ Dan e"ia$an ini da&a$ di'a u an dida'am e'a# dan di'uar e"ia$an )e'a%ar

8an" me'i)a$ an )an8a #i#=a+ In$era #i an$ar #i#=a ini $ida han8a an$ar $eman dida'am e'a# #a%a $e$a&i %u"a den"an adi e'a#n8a+ 4+ .u)un"an Guru den"an Pe"a=ai .u)un"an "uru den"an &ara &e"a=ai $er%a'in 9u u& )ai + Ta$a U#aha )eru#aha mem)an$u "uru da'am admini#$ra#i #e !'ah+ Ta$a U#aha men%a'an an 7un"#i mem)an$u "uru da'am &en"e$i an #!a'<#!a' u%ian dan re a&i$u'a#i ni'ai #i#=a+ >+ .u)un"an S!#ia' #e9ara Umum Se'ama O)#er6a#i &en"ama$an hu)un"an #!#ia' an$ar #emua !m&!nen di 'in" un"an SMP (e"eri 1 Pa'em)an" #e9ara umum di"am)ar an 9u u& )ai * harm!ni#* )er#aha)a$ dan )er#i7a$ e uran"an+

2.1.4 Tata T! t,b 1+ Un$u #i#=a Se9ara umum di"am)ar an $a$a $er$ii) SMP (e"eri 1 Pa'em)an" ini ada'ah #e$ia& &a"i #i#=a ma#u e'a# haru# $e&a$ &ada =a $un8a 8ai$u 6+4> :I,*dimana mere a men"a%i #am&ai &u u' 1+00 :I,* 8an" $er'am)a$ a an menda&a$ hu uman 8an" mendidi + Se)e'um ma#u %am &e'a%aran dimu'ai * #i#=a haru# mem)er#ih an e'a# dan 'in" un"an #e !'ah #e9ara ru$in #e$ia& hari+ Pe'a #anaan $a$a $er$i) #e !'ah ini di'a #ana an !'eh #i=a dan menda&a$ &erha$ian dan &en"a=a#an hu#u# dari "uru dan $ena"a e&en"uru#an #e !'ah 8an" 'ainn8a+ Ta$a $er$i) 'ainn8a ada'ah $e$n$an" =a $u )e'a%ar )era hir* e'en" a&an &a aian #era"am #e !'ah #i#=a* #e9ara !n#i#$en dan )er e#inam)un"an+ 0+ Un$u "uru Se$ia& "uru da&a$ me'a #ana an )erda#ar an e=a%i)ann8a di #e !'ah haru# e$en$uan< e$en$uan 8an" )er'a u dan #e#uai den"an era&iann8a da'am )er&enam&i'an #er$a edi#i&'inan #i#=a+ Ta$ $er$i) ini di'a #ana an

e$e$a&an De&ar$emen Pendidi an (a#i!na' + De&a$emen ini mem)a"i $u"a# di #e !'ah an$ara 'ain: a+ Tu"a# e&a'a #e !'ah dan =a i'n8a )+ Tu"a# "uru dan =a'i e'a# 9+ Tu"a# "uru )idan" #$udi d+ Tu"a# "uru &i e$ e+ Tu"a# "uru &em)im)in" (,K) Se$ia& "uru ma$a &e'a%aran a$au "uru )idan" #$udi $er$en$u &ada a=a' $ahun dihara& an men8u#un &r!"ram )e'a%ar men"a%ar 8an" $erdirii a$a# : 1+ Pr!"ram Tahunan 0+ Pr!"ram Seme#$er 3+ Si'a)u# dan #i#$em &eni'aian

4+ Ren9ana Pe'a #anaan Pem)e'a%aran+D Sa$uan -a8anan Se$e'ah "uru men8u#un &eran" a$ &em)e'a%aran 8an" $er#e)u$ dia$a#* ma a da&a$ di#erah an dan dia'&!r an emudian di em)a'i an e&ada #e !'ah un$u di#ah an+ Ke&a'a Se !'ah a an memeri #a &r!"ram $er#e)u$ e&ada "uru 8an" )er#an" u$an un$u dia'#ana an+ Pe'a$ihan ma$eri 8an" e#en#ia' $e$a& )er&ed!man e&ada #i'a)u#+ Un$u menin" a$ an &r!7e#i!na' #e!ran" "uru * 'an" ah< 'an" ah 8an" haru# di$em&uh ada'ah #e)a"ai )eri u$ : a+ Diada an Mu#8a=arah Guru Ma$a Pe'a%aran (MGMP) )+ Pena$aran 8an" di'a #ana an e6a'ua#i di#e#uai an den"an =a $u 8an" di$en$u an+ 3+ Un$u &e"a=ai Tu"a# &e"a=ai dan ar8a=an 'ainn8a 8ai$u mem)an$u dan men"uru# e$a$au#ahaan * )ai ma#a'ah &ra#arana+ 2.1.5 A+6,$,-t a-, S!#."a/ Admini#$ra#i SMP (e"ri 1 Pa'em)an" $erdiri dari : 1+ Da7$ar .adir Si#=a 0+ Da7$ar .adir Guru 3+ ,u u Indu 4+ ,u u K'a&er >+ ,u u Mu$a#i 6+ ,u u Tamu 1+ ,u u (!$uu'en Ra&a$ 2+ ,u u Keuan"an 9+ ,u u Pen"an" a$$an dan Pem)erhen$ian Pe"a=ai 10+ ,u u -e""er 11+ ,u u Penerimaan Si#=a ,aru 8an" )er#i7a$ umum mau&un 8an" )er#i7a$ euan"an #er$a &en8ediaan #arana dan hu#u#+ Mem)an$u men"uru# in6e#$a#i #e !'ah* mem)an$u men"uru# e&e"a=aian dan

10+ ,u u Kenda'i 2.1.7 K!-a$ U6&6 Se'ama Pra $i an me'a #ana an PP- di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"* maha#i#=a menda&a$ an #ua$u &en"a'aman 8an" )er)eda an$ara $e!ri 8an" dida&a$ #e'ama &er u'iahan den"an !ndi#i 'a&an"an 8an" ada+ (amun di#ini maha#i#=a mera#a $er$an$an" un$u 'e)ih )ai * $en$un8a den"an )an$uan dan )im)in"an #emua dan )im)in"an #emua &iha * )ai i$u &iha #e !'ah* d!#en dan $eman<$eman maha#i#=a PP2.1 P!"at,/a$ K!t! a6*,"a$ Da-a M!$%a'a Pe'a$ihan e$eram&i'an da#ar men"a%ar ini #e9ara $e!ri$i# #udah u'iah+ Pe'a$ihan e$eram&i'an da#ar di&e'a%ari !'eh maha#i#=a &ra $i an PP- #e'ama men"i u$i &r!#e# )e'a%ar men"a%ar di)an" u men"a%ar ini #e9ara $e!ri$i# di&e'a%ari #e9ara )er a'a da'am ma$a u'iah Ke&endidi an !'eh maha#i#=a PP-+ Se9ara &ra $i# dan $er7! u#* &e'a$ihan e$eram&i'an da#ar men"a%ar ini di'a #ana an am&u# FKIP #e)e'um maha#i#=a &ra $i an PP- di$er%un an di 'a&an"an+$er'e)ih dahu'u ada peer teaching dan micro teaching di e"ia$ann8a me'i&u$i &ra $e U(SRI+ Ke"ia$an peer teaching di'a #ana an #e'ama 4 min""u* 8an" e$eram&i'an da#ar men"a%ar di hada&an #e#ama maha#i#=a &ra $i an PP- dan $er)im)in" !'eh d!#en &en"a#uh+#e$e'ah #e'e#ai men"i u$i peer teaching* &ra $i an PPharu# men"i u$i &ra $e e"ia$an micro teaching 8an" meru&a an eia$an di hada&an #i#=a+ Tia&<$ia& maha#i#=a &ra $i an haru# e"ia$an )e'a%ar men"a%ar da'am =a $u 10

mam&u me'a #ana an

meni$ 8an" &e'a #anaann8a den"an men""una an hand89am+ 2.2 P!"at,/a$ K!t! a6*,"a$ M!$%a'a La,$$8a S!9a a T! b,6b,$% +a$ T&%a- K!%& &a$

-a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a#<$u"a# e"uruan 'ainn8a #e9ara $er)im)in" ini di'a #ana an e$i a maha#i#=a &ra $i an PP- )erada di #e !'ah 8an" di$u%u an+ Pada #aa$ )erada di #e !'ah 8an" di$u%u* mah#i#=a &ra $i an PP- di)im)in" !'eh #e!ran" "uru &am!n" 8an" men"a%ar )idan" #$udi $er$en$u 8an" #e#uai den"an #&e#ia'i#a#i &endidia n maha#i#=a &ra $i an PP8an" di)im)in"n8a+ Da'am e"ia$an PP- di #e !'ah 8an" e"ia$an 8an" PP-* #ehin""a maha#i#=a di$u%u an* "uru &am!n"'ah 8an" men"arah an maha#i#=a &ra $i an PP- da''am me'a #ana an #e"a'a 8an" mem)im)in" maha#i#=a &ra $i an )erhu)un"na den"an $u"a# PP- #e9ara e#e'uruhan+ Guru &am!n" diahara& an da&a$ men"arah an dan menun$un

&ra $i an PP- un$u men9a&ai e)erha#i'an da'am me'a #ana an e"ia$an PP-+ Di #e !'ah 8an" $e'ah di$u%u an* ha'<ha' 8an" dia'a ua n !'eh "uru &am!n" da'am me'a #ana an &r!#!e# )im)in"na $erhada& mah#i#=Ea &ra $i an )im)in"ann8a da'am me'a #ana an &r!#e# )e'a%ar men"a%ar di maha#i#=a &ra $i an da'am e'a#* mem)an$u #i#=a 8an" me"iden$i7i a#i

)erma#a'ah dan a"ar maha#i#=a &ra $i an )i#a men9ari #!'u#in8a* #er$a menu"a# an &ra $i an un$u mem)ua$ #!a'<#!a' 8an" #e#uai den"an ma$eri 8an" dia%ar ann8a+ Se$e'ah me'a'ui &e'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a#<$u"a# mandiri me'a #ana an e"uruan 'ainn8a #e9ar $er)im)in" * maha#i#=a &ra $i an dihara& an mam&u #e9raa e"ia$an )e'a%ar men"a%ar e7e $i7 8an" ha#i'n8a )i#a diu ur dari 'a$ihan* $u"a#(PR) dan u'an"an+ 2.( P!"at,/a$ K!t! a6*,"a$ M!$%a'a La,$$8a S!9a a Ma$+, , Pe'a$ihan men"a%ar dan $u"a#<$u"a# #e9ara mandiri meru&a an &r!#e# 'an%u$an e"uruan 'ainn8a dari &e'a$ihan +a$ T&%a- K!%& &a$

e$eram&i'an men"a%ar #e9ara $er)im)in" + Da'am me'a #ana an

e"ia$an PP- #e9ara mandiri di #e !'ah* maha#i#=aDi &ra $i an PP- di e'a# mandiri $an&a dia=a#i !'eh "uru &am!n"+ Me'a'ui &e'a$ihan e$erm&i'an men"a%ar dan $u"a#<$u"#a e"uruan 'ainn8a #e9ra madiri * maha#i#=aDi &ra $i an dihara& an mam&u me'a #ana an e"ia$an &em)e'a%aran 8an" )ai #e#uai den"an

&er#8ara$an ma$eri 8an" a an dia%ar an* mam&u men"a'! a#i =a $u 8an" menari #er$a )er)a"ai ha' 8an" )erhu)un"an den"an e$eram&i'an da#ar men"a%ar+ I#$i'ah mandiri 8an" dima #ud di#ini ada'ah mam#i#i=a &ra $i an di)eri an e&er9a8aan un$u me'a #ana an e"ia$an &em)e'a%aran #e9ara mandiir* )u an )erar$i &eran "uru &am!n" han8a #e)a"ai!ran" 8an" men9a$a$ an ehadiran maha#i#=a &ra $i an di #e !'ah $em&a$ &ra $e * $e$a&i &eran "uru &am!n" $e$a& #e)a"ai &en"a=a# dan &em)im)in" 8an" #e9ara $eru#< meneru# men"arah an &ra $i an dan $eru# men"!re #i dan )eru#aha menima' an )er)a"ai e#a'ahan 8an" mun" in a an di'a u an !'eh maha#i#=a &ra $i an PP-+ 2.0 U',a$ P a#t,# M!$%a'a U%ian &ra $i men"a%ar meru&a an ran" aian a hir dari e"aia$n &em)e'a%aran da'am e"ia$an PP-+ U%ian &ra $i men"a%ar ini dima #ud an un$u me'iha$ #e)era&a %auh ha#i' 8an" di9a&ai !'eh maha#i#=aDi &ra $i an un$u me'iha$ #e)era&a %auh ha#i' 8an" di9aFai !'eh maha#i#=aDi &ra $i an da'am &e'a #anaan &ra $i men"a%ar+ Da'am u%ian &ra $i men"a%ar* maha#i#=a &ra $i an PPdihara& an #udah mam&u men"a%ar+ Pe'a$ihan #e9ara $er)im)in" dan mandiri diu&a8a an #udah $ida ada 'a"i da'am &e'a #aan u%ian &ra $i men"a%ar+ U&a8a #e&er$i ini haru# di'a #ana an da'am ran" a un$u mem)u $i an )ah=a a&a 8an" di'a u an maha#i#=aDi &ra $i an PP- meru&a an e"ia$an 8an" mem&un8ai ha#i' 8an" %e'a#+

Se$e'ah men8e'e#ai an )er)a"ai &r!"ram d'am

e"ia$an

PP-* maha#i#=aDi &ra $i an PP- diharu# an men8u#un 'a&!ran a hir+ -a&!ran a hir ini dima #ud an un$u mem)u $i an )ah=a maha#i#=aDi &ra $i an a an mem)eri an u'a#an #e9ara $er&erin9i men"enai )er)a"ai e"ia$an 8an" di'a #ana an #e'am PP-+ -a&!ran ini &ada a hrin8a a an men%adi )ahan ma#u an )a"i maha#i#=a FKIP U(SRI d'am ran" a men8em&urna an mu$u maha#i#=a #e'a u &endidi +

BAB III REFLEKSI PENGALAMAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN O"!/: Fa$, K/&6a, a/ :03071010010; (.1. R!)"!#-, t!$ta$% P!"a#-a$aa$ P!$%!$a"a$ La*a$%a$ Pr!"ram &en"a'aman 'a&an"an (PP-) FKIP Un#ri 0010 di'a #ana an di SMP (e"eri 1 Pa'em)an" #e'ama 0 )u'an* $erhi$un" dari $an""a' 1 O $!)er 0010 dan )era hir $an""a' 30 (!6em)er 0010+ Pen8erahan maha#i#=a #e9ara re#mi e&ada &iha #e !'ah di'a #ana an &ada hari #enin $an""a' 02 Se&$em)er 0010* di au'a Pa#9a Sar%ana Un#ri+ Maha#i#=a 8an" me'a #ana an PP- di SMP (e"eri 1 &a'em)an" $erdiri dari 9 &r!"ram #$udi den"an %um'ah maha#i#=a 03 !ran" 8ai$u* &r!"ram #$udi Pendidi an ,aha#a Ind!ne#ia den"an %um'ah maha#i#=a 0 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an ,aha#a In""ri# den"an %um'ah maha#i#=a 4 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an Ma$ema$i a den"an %um'ah maha#i#=a 0 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an Fi#i a den"an %um'ah maha#i#=a 0 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an Kimia den"an %um'ah maha#i#=a 1 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an ,i!'!"i den"an %um'ah maha#i#=a 0 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an ,im)in"an dan K!n#e'in" den"an %um'ah maha#i#=a 3 !ran"* &r!"ram #$udi Pendidi an 5 !n!mi den"an %um'ah maha#i#=a 0 !ran"* dan &r!"ram #$udi Pendidi an Pen%a# e# den"an %um'ah maha#i#=a > !ran"+ Maha#i#=a PP- di$erima di #e !'ah &ada hari #enin $an""a' 1 ! $!)er 0010+ A9ara &enerimaan maha#i#=a PP- di SMP (e"eri 1 Pa'em)an" di'a u an di ruan" 'a)!ra$!rium IPA dan dihadiri !'eh =a i' e&a'a #e !'ah* e$ua &r!"ram RS,I* #er$a "uru &am!n" ma#in"<ma#in" &r!"ram #$udi+ D!#en &em)im)in" PPdan Ke&a'a #e !'ah )erha'an"an hadir+ Se$e'ah di'a u an &r!#e# #erah $erima maha#i#=a PP-* maha#i#=a PP- di ena' an #e9ara #a$u &er#a$u den"an "uru &am!n" dari ma#in"<ma#in" &r!"ram #$udi+ Se'an%u$n8a* maha#i#=a PPdi)eri an &en%e'a#an $en$an" &e'a #anaan PP- !'eh =a i' e&a'a #e !'ah SMP (e"eri 1 Pa'em)an"+ Ada&un i#i dari &en"arahan i$u an$ara 'ain men8an" u$

ma#a'ah ehadiran di #e !'ah* &a aian 8an" di&a ai &ada #aa$ me'a u an PP- di SMP (e"eri 1 &a'em)an"* $u"a#<$u"a# 'ainn8a #e&er$i $u"a# &i e$ umum (&i e$ "uru) dan &i e$ hu#u# ( e)er#ihan $em&a$ $in""a' #emen$ara)* e"ia$an< e"ia$an 8an" &er'u dii u$i maha#i#=a PP-* #er$a $er%a'inn8a !muni a#i 8an" )ai $ida han8a an$ara maha#i#=a den"an "uru &am!n" $e$a&i %u"a den"an #emua "uru di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"+ Pada hari i$u %u"a ami 'an"#un" dia%a "uru &am!n" e ruan"ann8a un$u di)eri arahan* #er$a &en%e'a#an<&en%e'a#an 8an" )er enaan den"an &r!#e# )e'a%ar men"a%ar dan &eran" a$ &em)e'a%aran+ (.2. R!)"!#-, t!$ta$% P!"at,/a$ K!t! a6*,"a$ M!$%a'a +a$ T&%a- K!%& &a$ La,$$8a -!9a a T! b,6b,$%. Se$e'ah )e)era&a hari &ra $i an me'a u an !)#er6a#i dan !rien$a#i* &ra $i an mu'ai )i#a )erada&$a#i den"an )ai di 'in" un"an #e !'ah dan mu'ai me'a u an e"ia$an &e'a$ihan e$eram&i'an men"a%ar dan $u"a# e"uruan 'ainn8a #e9ara $er)im)in"+ Se'ama ma#a PP- di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"* &ra $i an men"a%ar di e'a# @II+3* @II+4* dan @II+>+ Pe'a #anaan e"ia$an ini di'a u an dari $an""a' 2 O $!)er 0010+ Se'ama e"ia$an ini di'a u an &ra $i an menda&a$ an )im)in"an dari "uru &am!n" 8ai$u I)u Tri De#ni$a*S+Pd #e'a u "uru 7i#i a+ ,e'iau mem)im)in" &ra $i an da'am mem)ua$ Si'a)u#* RPP* Pr!"ram Tahunan* Pr!"ram Seme#$er* #er$a me'a u an &eni'aian $erhada& ha#i' e"ia$an men"a%ar di e'a#* #e&er$i &eni'aian (i'ai K!m&e$en#i* #e&er$i ni'ai $u"a#* u'an"an harian* dan 'ain<'ain+ Se'ama me'a #ana an e"ia$an $er)im)in"* )ia#an8a #e)e'um men"a%ar di e'a#* &ra $i an men"hada& "uru &am!n" un$u menun%u an RPP dan men%e'a# an &en"a%aran 8an" a an di'a u an+ Guru &am!n" %u"a men"a=a#i &r!#e# )e'a%ar<men"a%ar di e'a#+

(.( R!)"!#-, t!$ta$% P!"at,/a$ #!t! a6*,"a$ M!$%a'a +a$ T&%a- K!%& &a$ La,$$8a -!9a a Ma$+, , Ke"ia$an ini meru&a an e"ia$an 'an%u$an dari 'a$ihan men"a%ar $er)im)in"+ Se'ama e"ia$an ini )er'an"#un"* &ra $i an menda&a$ an e#em&a$an un$u me'a #ana an e"ia$an )e'a%ar men"a%ar #e9ara mandiri+ Se'ama &r!#e# )e'a%ar<men"a%ar* &ra $i an $ida RPP 8an" di)ua$+ Se'ama e#em&a$an un$u #!a'* e"ia$an ini )er'an"#un"* &ra $i an %u"a menda&a$ an i#i< i#i &enu'i#an mem)ua$ #!a' u'an"an harian* mem)ua$ 'a"i dia=a#i !'eh "uru &am!n" #er$a di)eri e&er9a8aan #e&enuhn8a un$u me'a u an e"ia$an )e'a%ar men"a%ar )erda#ar an

ar$u #!a'* mem)ua$ ru)ri9 &eni'aiann8a #er$a men"e'!'a ni'ai* #am&ai Se$e'ah me'a u an !n#u'$a#i men"enai #i'a)u# dan RPP #er$a mere6i#i

mem)ua$ )ahan remedia'+ RPP $er#e)u$* &ra $i an men"um&u' an #i'a)u# dan #emua RPP 8an" $e'ah &ra $i an )ua$ e&ada "uru &am!n" #e)a"ai )ahan admini#$ra#i &ra $i an dan #e)a"ai ar#i& #e !'ah+ (.0. R!)"!#-, T!$ta$% P!"a#-a$aa$ U',a$ P a#t,# M!$%a'a Se$e'ah #a8a me'a #ana an &ra $i menha%ar $er)im)in" dan mandiri+ Sa8a emudian me'a #ana an u%ian &ra $i men"a%ar+ Sa8a me'a #ana an u%ian &ra $i men"a%ar &ada hari ami#* $an""a' 09 (!6em)er 0010 di e'a# @II+3+ Pra $i an me'a #ana an u%ian den"an men"am)i' ma$eri $en$an" The Basic of Separating Mixtures den"an m!de' &em)e'a%aran e #&erimen. Peni'aian u%ian &ra $i &ra $i an* 8ai$u i)u Tri De#ni$a*S+&d+ Se$e'ah me'a u an u%ian* ami ma#ih da$an" e #e !'ah un$u mem)an$u #e !'ah da'am Ke"ia$an ,e'a%ar Men"a%ar dan mem&er#ia& an #e"a'a ha' 8an" )er ai$an den"an $u"a#<$u"a# 8an" )e'um di#e'e#ai di er%a an* #er$a men"ada an ra&a$ &er&i#ahan PP- di SMP (e"eri 1 Pa'em)an" dan )er !n#u'$a#i den"an &iha #e !'ah+ Un$u 'a&!ran PP- di)ua$ &ada hari<hari )eri u$n8a da'am =a $u 8an" $er)a$a#+ -a&!ran $er#e)u$ a an di$u%u an e&ada 7a u'$a#* &iha #e !'ah* !!&era$i7 den"an me$!de men"a%ar di'a u an !'eh "uru &am!n"

dan d!#en &em)im)in"+ -a&!ran ini )eri#i $en$an" $aha&<$aha& e"ia$an 8an" $e'ah ami 'a u an #e'ama e"ia$an PP- di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"+

Pa'em)an"* (!6em)er 0010 Pra $i an*

Fani Khumairah (IM+ 06091010014

BAB IV

PENUTUP 0.1 K!-,6*&"a$ Se$e'ah me'a #ana an e"ia$an PP- 8an" $e'ah dii'a #ana an #e'ama 0 )u'an* $erhi$un" dari $an""a' 1 O $!)er 0010 dan )era hir $an""a' 30 (!6em)er 0010* maha#i#=a PP- hu#u#n8a maha#i#=a PP- 8an" )era#a' dari Pr!"ram S$udi Pendidi an Kimia men8im&u' an )ah=a: 1+ Pen"e$ahuan 8an" )ai * e#a)aran* e$eram&i'an hu#u# * &ri)adi 8an" $e"a# * eu'e$an #er$a a h'a 8an" mu'ia #an"a$ di&er'u an un$u

men%adi #e!ran" "uru 8an" &r!7e#i!na'+ 0+ Ker%a#ama 8an" )ai an$ara maha#i#=a PP-* &iha #e !'ah* dan &iha UPPP- Un#ri mu$'a di&er'u an demi e)erha#i'an PP- ini+ 3+ Ker%a#am an$ara maha#i=a PP- #an"a$ mendu un" $er'a #anan8a e"ia$an ini den"an )ai + 0.2 Sa a$ Ada&un #aran dari maha#i#=a PP-* 1+ Se !'ah Ke&ada &iha #e !'ah a"ar da&a$ mene"ur dan men"arah an maha#i#=a PP- da'am me'a #ana an $u"a#<$u"a# $ida #e#uai den"an a$uran #e !'ah+ 0+ Ke&ada &iha UPPPDihara& an =a $u &e'a #anaan PP- di #e !'ah 'e)ih di$e$a& an+ 3+ Ke&ada D!#en Pem)im)in" Ke&ada d!#en &em)im)in" henda n8a #e9ara in$en#i7 da&a$ men"a=a#i maha#i#=a PPe $em&a$ #e !'ah &ra $i #ehin""a maha#i#=a PPmem&er!'eh )an8a )im)in"an dan ma#u an+ e"uruan a$au ada &ri'a u 8an" hu#u#n8a maha#i#=a PP- dari Pr!"ram S$udi Pendidi an Ke=ar"ane"araan* #e)a"ai )eri u$ :

SURAT KETERANGAN

N.6. : Sa8a 8an" )er$anda $an"an di)a=ah ini : (ama : .%+ Meriam Merie /u'ia$i* S+Pd* MM (IP : (IP 196001061923030004 4a)a$an : Ke&a'a Se !'ah Den"an ini meneran" an )ah=a : (ama (IM : Fani Khumairah : 06091010014

Pr!"ram S$udi : Pendidi an Kimia ,enar $e'ah me'a #ana an Pr!"ram Pen"a'aman -a&an"an (PP-) di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"* #e%a $an""a' 1 O $!)er 0010 #am&ai den"an 30 (!6em)er 0010+ Den"an demi ian #ura$ e$eran"an ini di)ua$ den"an #e)enar<)enarn8a un$u di"una an #e)a"aimana me#$in8a+ Pa"!6ba$%. N.<!6b! 2012

K!*a"a SMP N 1 Pa"!6ba$%=

H'. M! ,a6 M! ,! Y&",at,= S.P+= MM NIP 17320423175(0(2000

THE YEAR PROGRAM

S9/.." U$,t S&b'!9t >"a--? -6t Y!a S ! 6 ! t !

: SMP N!%! , 1 Pa"!6ba$% : Mat/!6at,9: I@? O++? E<!$ : 2011? 2012 Ba-,9 >.6*!t!$9!

1+1 Iden$i7i9a$i!n #imi'ar and 9!n"ruen9e !7 &'ane 7i"ure 1+0 Iden$i7i9a$i!n &r!&er$ie# #imi'ar and 9!n"ruen9e !7 $=! $rian"'e# 1+3 A&&'a8in" $he 9!n9e&$ !7 #imi'ar and 9!n"ruen9e $rian"'e# in &r!)'em #!'6in" 1+4 A&&'a8in" $he 9!n9e&$ !7 9!n"ruen9e !7 &'ane 7i"ure $! ma e $e##e''a$i!n 0+1 Iden$i7i9a$i!n &ar$ !7 98'inder* 9!ne and #&here 0+0 De$erminin" $he area and 6!'ume !7 98'inder* O 9!ne and #&here D 0+3 A&&'a8in" $he 9!n9e&$ !7 98'inder* 9!ne and D #&here $! d!ne &r!)'em #!'6in" 3+1 De$erminin" mean* median and m!du# !7 $he da$a 3+0 Ma in" $he da$a )8 u#in" $a)'e* &i9$!"ram and "ra&h 4+1 ?!''e9$in"* &re#en$in" and in$er&re$in" $he da$a 4+0 Findin" $he #am&'e #&a9e !7 an eG&erimen$ Dai'8 Te#$ Mid Seme#$er O$her Seme#$er Te#$ T.ta" >+1 Iden$i7i9a$i!n $he 9hara9$eri#$i9 !7 eG&!nen$# and #Euare r!!$# >+0 O&era$in" $he eG&!nen$# and $he #Euare r!!$# >+3 S!'6in" $he #im&'e &r!)'em a)!u$

T, 6 ! A ". 9a t, . $ 3 3 3 3 3 1 3 3 7 7 3 3 3 3 1 0 3

N . t !

1 0 5 5 5 5 3

E eG&!nen$ and r!!$# V 6+1 De$ermine $he arren"emen# !7 #im&'e E #eEuen9e N 6+0 De$ermine n<$erm !7 ari$hme$i9 #eEuem9e and "e!me$r8 #eEuen9e 6+3 De$ermine $he #um !7 n$erm ari$hme$i9 #erie# and "e!me$r8 #erie# 6+4 S!'6in" $he &r!)'em a)!u$ $he #eEuen9e and #erie# Dai'8 Te#$ Mid #eme#$er O$her a''!9a$i!n T.ta" J&"8 2011 Mat/!6at,9- T!a9/! = P a9t,9,a$=

5 5 3 3 3 2 3

7 0 Pa"!6ba$%=

N& 'a$$a/= S.P+ Da6a8a$t, NIP. 173(10111750112001 0305100500( P ,$9,*a"=

R.-,"a NIM.

H'. M! ,a6 M! ,! Y&",at,= S.P+= MM NIP. 17320423175(0(2000

SEMESTER PROGRAM

S9/.." U$,t S&b'!9t

: SMP N!%! , 1 Pa"!6ba$% : Mat/!6at,9-

>"a--? -6t : I@? O++ Y!a : 2011? 2012

A. >AL>ULATING TIME ALLO>ATION 1+ The num)er !7 e77e9$i6e =ee # !n !ne #eme#$er (! 1 0 3 4 > 6 M!n$h 4u'8 Au"u#$ Se&$em)er O9$!)er (!6em)er The num)er !7 =ee # 4 4 4 > 4 Ine77e9$i6e =ee # 3 3 0 1 0 577e9$i6e =ee # 1 1 4 4 > 1 13

De#em)er 4 3 T.ta" 23 10 0+ The num)er !7 e77e9$i6e $ime !7 'e##!n : 16 G 3 H 42 h!ur# B. DISTRIBUTION TIME ALLO>ATION

Pa'em)an"* De#em)er Su&er6i#!r Pra9$i9ian

0011

(ur%annah* S+Pd (IP+ 196310111924110001 A&&r!a9hed )8* .eadma#$er

R!#i'a Dama8an$i (IM+ 06021002003

.%+ Meriam Merie /u'ia$i* S+Pd* M+M (IP+ 196001061923030004 JURNAL KEGIATAN MAHASISWA PPL DI SEKOLAH (ama Pr!"ram S$udi D!#en Pem)im)in" Guru Pam!n" N. 1+ Ha ,?Ta$%%a" SeninD 01 O $!)er 0010 U&a9ara Serah $erima maha#i#=a PPMen"hada& "uru &am!n" K!n#u'$a#i Pen"arahan dari "uru &am!n" 0+ Se'a#aD 00 O $!)er 0010 Ra)uD 03 4+ O $!)er 0010 Kami#D 04 O $!)er 0010 >+ 6+ 1+ 4uma$D 0> O $!)er 0010 Sa)$uD 06 O)#er6a#i Men"hada& "uru &am!n" I;in u'iah O)#er6a#i #e !'ah Men"hada& "uru &am!n" O)#er6a#i #e !'ah Ku'iah Men"hada& "uru &am!n" : Fani Khumairah : Pendidi an Kimia : Dr#+ ,am)an" -e!ne$!* M+A : Tri De#ni$a* S+Pd+ J!$,- K!%,ata$ Ta$+a Ta$%a$

O $!)er 0010 O)#er6a#i #e !'ah SeninD 02 U&a9ara O $!)er O)#er6a#i e'a# @II+4 #e'ama 1 %am &e'a%aran Men"a%ar di e'a# @II+4 dan @II+>

2+

Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+4 Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"hada& Guru &am!n" Men"a=a# $e# !'im&iade e'a# IA+0 Men"a%ar di e'a# IA+3 Men"a%ar )e' $am)ahan Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+>* I IA+0 (#&here) Men"hada& "uru &am!n" Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+> I IA+4 ma$eri #&here Pi e$ "uru < Men"hada& "uru &am!n" < Men"a%ar di e'a# IA+4 Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+0 I IA+3 Men"a=a# u%ian mid #eme#$er Men"hada& "uru &am!n" Men"a=a# u%ian mid #eme#$er Pi e$ "uru Me"hada& "uru &am!n" Men"er%a an $u"a# e$i an men"enai di#$ri)u$i!n !7 $ime Men"a=a# u%ian mid #eme#$er Men"!re #i ha#i' u%ian mid #i#=a Mem)ua$ ana'i#a ha#i' mid #i#=a U&a9ara )endera Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+> I IA+0 Men"hada& "uru &am!n" < Men"!re #i ha#i' u%ian mid #eme#$er Men"a%ar di e'a# IA+4 dan IA+> < Pi e$ "uru Men"a%ar di e'a# IA+4

9+

10 + 11 + 10 + 13 + 14 + 1> + 16 + 11 + 12 +

19 + 00 +

01 + 00 +

Men"hada& Guru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+0 dan IA+3 Mem)eri an &e'a%aran di )e'<$am U&a9ara )endera Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+> dan IA+0 < Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+> dan IA+4 Pi e$ "uru Men"i#i e'a# !#!n" Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+3 dan IA+0 Men"a%ar di e'a# IA+4 Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"a%ar di e'a# IA+0 dan IA+3 Men"hada& "uru &am!n" Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Mem)eri an &e'a%aran di )e'<$am U&a9ara )endera Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+6 dan IA+0 Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+> dan IA+4 Men"hada& "uru &am!n" Pi e$ "uru Men"a%ar di e'a# IA+4 Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"a%ar di e'a# IA+0 dan IA+3 Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+3 Pem!$!n"an he=an Eur)an < men"hada& "uru &am!n" < men"a%ar di e'a# IA+> dan IA+4

03 +

04 + 0> + 06 +

01 + 02 + 09 + 30 + 31 + 30 +

33 + 34 + 3> + 36 + 31 32

< Pi e$ "uru U&a9ara )endera Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+> dan IA+0 Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+> dan IA+4 Pi e$ "uru Men"hada& "uru &am!n" Men"a=a#i u'an"an harian di e'a# IA+> Men"a%ar di e'a# IA+3 dan IA+0 Men"a=a# u'an"an harian e'a# IA+4 Men"!re #i ha#i' u'an"an harian Men"a=a# u'an"an harian di e'a# IA+0 dan IA+3 U&a9ara )endera Men"hada& "uru &am!n" Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+> dan IA+3 Men"hada& &am!n" Men"a=a# u%ian #i#=a dari dire9$!ra$ Men"!re #i u%ian #i#=a Men"hada& "uru &am!n" Men"a=a# u%ian #i#=a dari dire9$!ra$ Men"!re #i u%ian #i#=a Mem)ua$ ana'i#i# ha#i' u%ian #i#=a U&a9ara )endera Men"a%ar di e'a# IA+3* IA+> dan IA+0 Men"!re #i 'a$ihan #i#=a Men"a%ar di e'a# IA+> dan IA+4 Pi e$ "uru Men"a%ar di e'a# IA+4 Men"!re #i 'a$ihan dan &r #i#=a Men"a%ar di e'a# IA+0 dan IA+3 Men"!re #i 'a$ihan D PR #i#=a U&a9ara )endera Men"hada& &am!n" Men"a%ar (u%ian di e'a# IA+>) Pi e$ "uru

39

40

41

40 43 44 4>

46

41 42

Men"hada& "uru &am!n" Men8e'e#ai an e$i an &r!$a dan &r!#em Men"!re #i $u"a# #i#=a Per&i#ahan PP' Mn8e'e#ai an 'a&!ran Pa'em)an"* De#em)er 0011

Men"e$ahui* Guru Pam!n"* Maha#i#=a PP-*

(ur%annah S* Pd+ (IP+ 196310111924110001

R!#i'a Dama8an$i (IM 06021002003

AG5(DA M5(GA4AR GURU SMP (5G5RI 1 PA-5M,A(G (! + 1 .ariD$an""a' SeninD 2 O $!)er 0010 Ke'a# @II+4 4am e< 1<0 SKDKDDI(DIKATORDMAT5RI :!r #a7e$8 Ke$eran"an Men"i u$i &en"a%aran $er)im)in" Men"i u$i &en"a%aran $er)im)in" Men"i u$i &en"a%aran $er)im)in" <

@II+>

3<4

:!r #a7e$8

@II+1 IA+> 0 4uma$D 10 O $!)er 0010

><6 2

:!r #a7e$8 ?!n#9i!u# and re7'e9$ m!6emen$

@II+4

,i!$i9 and a)i!$i9 &hen!mena* mi9r!#9!&e* =!r #a7e$8

Men"ama$i e"ia$an remedia' S$uden$ :!r #hee$ and Pr!duG$ a##e##men$ S$uden$ =!r #hee$ and &r!du9$ a##e##men$ S$uden$ =!r #hee$

SeninD 00 O $!)er 0010

@II+4

1<0

?hara9$eri#$i9 'i6in" $hin"

@II+>

3<4

?hara9$eri#$i9 !7 'i6in" $hin"

@II+1

><6

?hara9$eri#$i9 !7 'i6in" $hin"

and &r!du9$ a##e##men$ IA+> + 2 Sen#!r8 !r"an : 58e S$uden$ =!r #hee$ and &r!du9$ a##e##men$ 7r!m 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!!

3+

SeninD 09 0 $!)er 0010

@II+4

1<0

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'

@II+>

3<4

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'

@II+1

><6

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'

IA+>

Sen#!r8 !r"an: S in

4+

4uma$D 0 (!6em)er 0010

@II+1

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in $i##ue 'e6e': &'an$ $i##ue

@II+4

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in $i##ue 'e6e': &'an$ $i##ue

SeninD > (!6em)er 0010

@II4

1<0

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in $i##ue 'e6e': anima' $i##ue

@II+>

3<4

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in $i##ue 'e6e': anima' $i##ue

S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! Dai'8 $e#$

@II+1

><6

Or"ani;a$i!n !7 'i7e in $i##ue 'e6e': anima' $i##ue

IA+>

Sen#!r8 !r"an: (!#e

@II+1

?hara9$eri#$i9 -i6in" $hin"* !r"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'* and $i##ue 'e6e' ?hara9$eri#$i9 -i6in" $hin"* !r"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'* and $i##ue 'e6e' Or"ani;a$i!n !7 'i7e in !r"an 'e6e': !r"an anima' and !r"an #8#$em ?hara9$eri#$i9 -i6in" $hin"* !r"ani;a$i!n !7 'i7e in 9e'' 'e6e'* and $i##ue 'e6e' Or"ani;a$i!n !7 'i7e in !r"an 'e6e': !r"an anima' and !r"an #8#$em Or"ani;a$i!n !7 'i7e in !r"an 'e6e': !r"an anima' and !r"an #8#$em Sen#!r8 !r"an

4uma$D 9 (!6em)er 0010

@II+4

Dai'8 $e#$

@II+4

1<0

S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! Dai'8 $e#$ S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! D! eGer9i#e 7r!m 'earnin" )!!

Senin+ 10 (!6em)er 0010

@II+>

3<4

@II+1

><6

IA+>

4uma$D 16 (!6em)er 0010

@II+1 @II+4

1 3 1<0

< < ?'a##i7i9a$i!n !7 !r"ani#m: )in!mia' n!men9'a$ure and m!nera in"d!m < ?'a##i7i9a$i!n !7 !r"ani#m: )in!mia' n!men9'a$ure and m!nera in"d!m

Remedia' Remedia' S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! Remedia' S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! S$uden$ =!r #hee$ and 'earnin" )!! Pre&ara$i!n !7 dire9$!ra$ eGamina$i!n Pre&ara$i!n! 7 dire9$!ra$ eGamina$i!n

SeninD 19 (!6em)er 0010

@II+4

@II+>

3<4

@II+1

><6

?'a##i7i9a$i!n !7 !r"ani#m: )in!mia' n!men9'a$ure and m!nera in"d!m Sen#!r8 Or"an: 58e* S in* 5ar* (!#e* and T!n"ue

IA+>

4uma$D 03 (!6em)er 0010

@II+1

<

@II+4

<

A9 n!='ed"e )8 0010 ,i!'!"8 Tea9her*

Pa'em)an"* O9$!)er Pra9$i9e Tea9her*

Dra Sandera (IP 196311101926010004

Rani Su9i Ramadhini (IM 06091009013

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER /an" )er$anda $an"an di )a=ah ini: (ama 4a)a$an (ama (IM : (ur%annah* S+Pd : Guru Ma$ema$i a : R!#i'a Dama8an$i : 06021002003

Meneran" an )ah=a maha#i#=a PP- Un#ri 8an" $er#e)u$ di )a=ah ini:

Pr!"ram S$udi : Pendidi an Ma$ema$i a Te'ah )er&eran dan i u$ #er$a da'am e"ia$an )e'a%ar $am)ahan (,e'<Tam) di SMP (e"eri 1 Pa'em)an"+ Demi ian #ura$ me#$in8a+ Pa"!6ba$%= D!-!6b! 2011 M!$%!ta/&,= K!*a"a SMP N!%! , 1 Pa"!6ba$%= G& & Pa6.$%= e$eran"an ini di)ua$ un$u da&a$ di&er"una an #e)a"aimana

H'. M! ,a6 M! ,! Y&",at, = S.P+= MM NIP 17320423175(0(2000

N& 'a$$a/= S.P+ N,*. 173(11101750112001